close

Enter

Log in using OpenID

26 Temmuz 2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmî Gazete MEVZUAT

embedDownload
26 Temmuz 2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmî Gazete
MEVZUAT
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TÜZÜK
2014/6572
Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük
ATAMA KARARLARI
— Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Kültür ve Turizm ile Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları
YÖNETMELİKLER
— Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlikler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Müessese ve
İşletmelerde, İlk Defa Memuriyete Atanacaklara Ait Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar
— Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
— Sanık Asker Kişiler İçin Avukatlık Ücretinin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Atom Enerjisi Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
GENELGE
— Kara Sınır Kapılarında Dezenfeksiyon İşlemi ile İlgili 2014/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
TEBLİĞLER
— Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/2)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/25)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 27/2/2014 Tarihli ve E: 2012/87, K: 2014/41 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 9/4/2014 Tarihli ve E: 2013/122, K: 2014/74 Sayılı Kararı
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 24/7/2014 Tarihli ve 3434 Sayılı Kararı
— Yüksek Seçim Kurulunun 24/7/2014 Tarihli ve 3443 Sayılı Kararı
— Yüksek Seçim Kurulunun 24/7/2014 Tarihli ve 3444 Sayılı Kararı
DÜZELTME
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/7/2014 Tarihli ve 2014/51 Sayılı Kararı ile İlgili
İLÂNLAR
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
26 Temmuz 2014 CUMARTESİ
Sayı : 29072
Resmî Gazete
TÜZÜK
Karar Sayısı : 2014/6572
Ekli “Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük”ün
yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 9/12/2013 tarihli ve 18201 sayılı yazısı üzerine,
Bakanlar Kurulu’nca 16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. BABACAN
B. ATALAY
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
A. İSLAM
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
M. ÇAVUŞOĞLU
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
F. IŞIK
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
A. Ç. KILIÇ
T. YILDIZ
Ekonomi Bakanı
M. M. EKER
H.
YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
L. ELVAN
C. YILMAZ
İçişleri Bakanı V.
Kalkınma Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
Kültür ve Turizm Bakanı
İ. YILMAZ
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
Millî Savunma Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
Maliye Bakanı
V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
L. ELVAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK
MADDE 1 – 2/7/1974 tarih ve 7/8602 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yapı İşlerinde İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
434 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content