close

Enter

Log in using OpenID

Atama (Personel Müdürlüğü)

embedDownload
1.Sürecin Genel Özellikleri
1.1 Bağlı Olduğu Süreç Grubu (SG) Kodu ve Adı
1.2 Bağlı Olduğu Ana Sürecin (AS) Kodu ve Adı
1.3 Sürecin (S) Kodu ve Adı
1.4 Sürecin Kapsamı
1.5 Sürecin Amacı
Personel Süreç Grubu
Atama Servisi Ana Süreci
KPSS Ve Benzeri Sınavlara Göre Açıktan Atanacakların
İşlem Süreci
Bakanlıktan KPSS ve Benzeri Sınavlara Göre Açıktan
Atanacaklara İlişkin Yazı Ve Listenin Gelmesi İle Başlar,
Dosyanın Arşivlenmesi İle Biter
KPSS ve Benzeri Sınavlara Göre Açıktan Atanacakların
İlgili Mevzuat Doğrultusunda Göreve Başlatılmasının
Süreç Modeli
Süreç Modelleme Rehberi
2. Diğer Süreç Özellikleri
2 Süreç Kaynakları
Sürecin insan kaynaklarını gir.
Sürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir.
Sürecin yazılım kaynaklarını gir.
3 Girdi, Çıktı ve Adımlar
Süreci başlatan olayları tanımla.
Sürecin girdilerini tanımla.
Sürecin çıktılarını tanımla.
Sürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla.
Sürecin talimat ve prosedürlerini gir.
Sürecin formlarını gir.
Süreç aktivitelerini gir.
Süreç İletişim Tablosu
İletişim Akış Diyagramı
5 Sürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler
Sürecin iyileştirilmesi için öneri gir.
6 Formu Dolduranlar
Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir.
Ankara Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Kpss Ve Benzeri Sınavlara Göre Açıktan Atanacakların
İşlem Süreci
Bakanlıktan Kpss ve Benzeri Sınavlara
Göre Açıktan Atanacaklara İlişkin Yazı ve
Listenin Gelmesi
Gelen
Evrak
Açıktan
Atanacak
Adayların Listesi
Açıktan Atanacak
Personelin Atama
Yazısı
Adaylardan İlgili Belgelerin
İstenmesine İlişkin Yazının Personel
Müdürü Tarafından İmzalanması
Giden Evrak
Açıktan
Atama
Dilekçe Yazısı
Atamaya
Esas Belgeler
Gelen
Evrak
Adaylar Tarafından İbraz
Edilen Atamaya Esas
Belgelerin Atama Servisine
Gelmesi
Gerekli Değerlendirme
Yapılmak Üzere Komisyon
Kurulması
Uygun
Değil
Uygun
Atama Onayının Vali
Tarafından İmzalanması
Atama
Onayı
Adaya Atanma Şartlarını
Taşımadığına İlişkin Yazılan
Yazının Defterdar Tarafından
İmzalanması
Giden Evrak
Adaya Tebligat Gönderilmesine
İlişkin Yazının Personel Md.
Tarafından İmzalanması
Göreve
Başlama
Yazısı
1
Hazırlayan:
Onaylayan:
2
Atamaya
İlişkin
Bilgi
Yazısı
Ankara Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
Kpss Ve Benzeri Sınavlara Göre Açıktan Atanacakların
İşlem Süreci
1
İlgili Birime Atama Onayının Gönderilip
Defterdar Tarafından İmzalanması
Göreve
Başlatma
Yazısı
Giden Evrak
Göreve Başladı
Göreve Başlamadı
Gelen Evrak
Adayın
Göreve
Başlamasına
İlişkin Bilgi
Yazısı
Atama Onayının İptaline
İlişkin Yazının Vali
Tarafından İmzalanması
Atama
İptal
Yazısı
PEROP
Göreve Başlama
Yazısının Gelmesi
2
Bakanlığa Atama Sonuçlarının
Bildirilmesine İlişkin Yazının
Defterdar Tarafından
İmzalanması
Giden Evrak
Arşiv Servisine Servis
Notu Yazılması
Servis
Notu
Dosya Arşivlendi
Hazırlayan:
Onaylayan:
İlgili
Servislere
Servis Notu
Atama Sonuç
Yazısı
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama Servisi Ana Süreci
KPSS Ve Benzeri Sınavlara Göre Açıktan Atanacakların İşlem Süreci
2.1.Sürecinİnsan Kaynaklar
ı
(Unvanlar ve paralel insan kayna
ğı sayısı)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Görev Adı
Servis Görevlisi
Servis Sorumlusu
Personel Müdür Yardımcısı
Personel Müdürü
Defterdar Yardımcısı
Defterdar
Vali Yardımcısı
Vali
Kaynak Miktarı
8
2
1
1
1
1
1
1
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama Servisi Ana Süreci
KPSS Ve Benzeri Sınavlara Göre Açıktan Atanacakların İşlem Süreci
2.2.Sürecin Ekipman ve Donan
ım Kaynakları
(Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve ıcı,
bilgisayar,
tarayıcı,yaz
telefon, projeksiyon cihazı vb.)
No
1
2
Ekipman Adı
Bilgisayar
Yazıcı
Kaynak Miktarı
10
1
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama Servisi Ana Süreci
KPSS Ve Benzeri Sınavlara Göre Açıktan Atanacakların İşlem Süreci
2.4.Sürecin Yaz
ılım Kaynakları
(Her türlü yaz
ılım)
No
1
Yazılım Adı
PEROP
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama Servisi Ana Süreci
KPSS Ve Benzeri Sınavlara Göre Açıktan Atanacakların İşlem Süreci
3.1.Süreci Başlatan Olaylar
No
1
Olay Tanımı
Bakanlıktan Kpss ve Benzeri Sınavlara Göre Açıktan Atanacaklara İlişkin Yazı ve Listenin Gelmesi
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama Servisi Ana Süreci
KPSS Ve Benzeriınavlara
S
Göre Açıktan Atanacakların
İşlem Süreci
3.2.Sürecin Girdileri
No
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Girdi Adı
Açıktan Atanacaklar Aday Listesi
Açıktan Atama Dilekçe Yazısı
Atamaya Esas Belgeler
Kimlik Beyanı
Adli Sicil Kaydıyla İlgili Beyan
Askerlik Durum Beyanı
Sağlık Durumuyla İlgili Beyan
Tercih Kılavuzunda Yazılı Belgeler
Kpss Sonuç Belgesi
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama Servisi Ana Süreci
KPSS Ve Benzeri Sınavlara Göre Açıktan Atanacakların İşlem Süreci
3.3.Sürecin Ç
ıktıları
No
1
2
3
4
5
6
6.1
6.2
6.3
Çıktı Adı
Açıktan Atanacak Personelin Atama Yazısı
Görevlendirme Yazısı
Atamaya İlişkin Bilgi Yazısı
Göreve Başlama Yazısı
Göreve Başlatma Yazısı
İlgili Servislere Servis Notu
Özlük Arşiv Servisi
Kadro İstatistik Servisi
Disiplin Servisi
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama Servisi Ana Süreci
KPSS Ve Benzeriınavlara
S
Göre Açıktan Atanacakların
İşlem Süreci
3.4.Sürecinİlişkili Olduğu Mevzuat
No
1
2
İlgili Mevzuat
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
Kamu Görevlilerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Genel Yönetmelik
İlgili Madde No
36/A,45,48,54
25
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama Servisi Ana Süreci
KPSS Ve Benzeriınavlara
S
Göre Açıktan Atanacakların
İşlem Süreci
3.5.Süreçte Kullan
ılan Yazılı Talimat/Prosedür
No
x
Talimat/Prosedür
x
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Atama Servisi Ana Süreci
KPSS Ve Benzeriınavlara
S
Göre Açıktan Atanacakların
İşlem Süreci
3.6.Süreçte Kullan
ılan Form
No
x
Form Ad ı
x
SG
AS
Personel Süreç Grubu
Anasayfa
Atama Servisi Ana Süreci
S
Kpss Ve Benzeri Sınavlara Göre Açıktan Atanacakların İşlem Süreci
3.7.Sürecin Aktiviteleri
No
1
2
3
Aktivite Adı
Aktivite Açıklaması
T ekrar Sıklığı GerçekleştirenOnaylayan
Bakanlıktan KPSS ve benzeri sınav sonrası başarılı
olanlarının atamalarının yapılmasına ilişkin gelen yazı
eki listede belirtilen adaylardan Kamu Görevlilerine
İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel Yönetmeliğin 25. maddesinde
Adaylardan İlgili Belgelerin
gösterilen belgelerin istenilmesi için Atama Servis
İstenmesine İlişkin Yazının
Görevlisince yazı yazılır.Söz konusu yazı Servis
Personel Müdürü Tarafından Görevlisi,Servis Sorumlusu, Personel Müdür
Her Seferinde
İmzalanması
Yardımcısı tarafından paraflandıktan sonra Personel
Müdürü tarafından imzalanarak ilgililere posta
yoluyla gönderilmek üzere Evrak Servisine teslim
edilir.
Adaylar Tarafından İbraz
Edilen Atamaya Esas
Belgelerin Atama Servisine
Gelmesi
Gerekli Değerlendirme
Yapılmak Üzere Komisyon
Kurulması
H azırlayan:
Adaylar Kamu Görevlilerine İlk Defa Atanacaklar İçin
Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 25.
maddesinde gösterilen Kimlik Beyanı,Adli Sicil
Beyanı,Askerlik Durum Beyanı,Sağlık Beyanı,Tercih
Kılavuzunda Yazılı Belgeler ile KPSS sonuç belgesini Her Seferinde
Bir Dilekçe Ekinde Evrak Servisine Teslim eder.Evrak
Servisinden Havale ile Atama Servisine Ulaşır.
Açıktan Ataması Yapılacak Adaylardan istenilen
belgelerin değerlendirilmesi amacıyla Defterdar
Yardımcısı Başkanlığında Personel Müdürü,
Muhasebe Müdürü ve Milli Emlak Müdüründen
oluşan bir komisyon kurulması için Atama Servis
Görevlisince Onay Hazırlanır ve Vali Yardımcısı
Tarafından İmzalanır.Onay Sonrası Komisyonda
Görevli Personele Bilgi Vermek Üzere Yazılan Yazı
Servis Görevlisi,Servis Sorumlusu,Personel Müdür
Yardımcısı,Personel Müdürü ve Defterdar
Yardımcısına Paraflatılır ve Defterdar Tarafından
Her Seferinde
Danışılan
Aktarılan
Kullanılan
(Bilgi Verilen) Doküman
(T alimat,
Prosedür,
Form)
Kullanılan Yazılım –
Ekran
Yetkinlik
(En fazla 5 adet)
Sorumlu Kişinin
Almış Olması
Gereken Eğitim(ler)
T edarikçi
Marifetiyle?
Servis
Görevlisi
Personel
Müdürü
-
-
-
-
Atamaya İlişkin
Mevzuat Bilgisi
Resmi Yazışma
Atama Mevzuatı
Yazılı İletişim
Hayır
Servis
Sorumlusu
-
-
-
-
-
Atamaya İlişkin
Mevzuat Bilgisi
Resmi Yazışma
Atama Mevzuatı
Yazılı İletişim
Hayır
Servis
Görevlisi
Vali Yardımcısı
-
Defterdar
-
-
Atamaya İlişkin
Mevzuat Bilgisi
Resmi Yazışma
Atama Mevzuatı
Yazılı İletişim
Hayır
Onaylayan:
SG
AS
Personel Süreç Grubu
Anasayfa
Atama Servisi Ana Süreci
S
Kpss Ve Benzeri Sınavlara Göre Açıktan Atanacakların İşlem Süreci
3.7.Sürecin Aktiviteleri
No
4
5
6
7
8
Aktivite Adı
Aktivite Açıklaması
Söz konusu komisyonca yapılan değerlendirme
sonucunda atanma şartlarını taşımadığı tespit edilen
adaya gönderilmek üzere Atama Servis Görevlisince
yazı yazılarak Servis Görevlisi,Servis
Sorumlusu,Personel Müdür Yardımcısı,Personel
Adaya Atanma Şartlarını
Taşımadığına İlişkin Yazılan Müdürü ve Defterdar Yardımcısına paraflatılarak
Yazının Defterdar Tarafından Defterdar tarafından imzalanır.söz konusu yazı
ilgilisine gönderilmek üzere evrak servisine teslim
İmzalanması
edilir.
Söz konusu komisyonca yapılan değerlendirme
sonucunda atanma şartlarını taşıdığı tespit edilen
aday içinAtama Servis Görevlisi tarafından
hazırlanan Atama Onayı Personel Müdür Yardımcısı,
Personel Müdürü,DefterdarYardımcısı,Defterdar ve
Vali Yardımcısına Paraflatılarak Vali tarafından
Adaya Tebligat
Atama Onayının Vali tarafından İmzalanması
Gönderilmesine İlişkin
Sonrasında Adaya Görev Yerinin ve Başlama
Yazının Personel Md.
Süresinin Belirtildiği Bir yazı Atama Servis
Tarafından İmzalanması
Görevlisince Yazılarak Servis Görevlisi, Servis
Sorumlusu ve Personel Müdür Yardımcısına
Atama Onayının Valilik Makamınca İmzalanması
İlgili Birime Atama Onayının Sonrasında Adayın Görev Yapacağı Birime Atama
Onayının gönderilmesi ve ilgilinin göreve başlama
Gönderilmesi için yazılan
yazının Defterdar Tarafından tarihinin bildirilmesi istemine ilişkin Atama Servis
Görevlisince Yazılan Yazı Servis Görevlisi,Servis
İmzalanması
Sorumlusu,Personel Müdür Yardımcısı,Personel
Müdürü ve Defterdar Yardımcısına Paraflatılır ve
Defterdar Tarafından İmzalanır.
Adayın Atamasının Yapıldığı İdareden Göreve
Başlama Tarihini Gösteren yazı Evrak Servisinin
Havalesi Sonrası Atama Servisine ulaşır.
Göreve Başlama Yazısının
Gelmesi
Atama Onayının Vali
Tarafından İmzalanması
H azırlayan:
T ekrar Sıklığı GerçekleştirenOnaylayan
Danışılan
Aktarılan
Kullanılan
(Bilgi Verilen) Doküman
(T alimat,
Prosedür,
Form)
Kullanılan Yazılım –
Ekran
Yetkinlik
(En fazla 5 adet)
Sorumlu Kişinin
Almış Olması
Gereken Eğitim(ler)
T edarikçi
Marifetiyle?
Her Seferinde
Servis
Görevlisi
Defterdar
-
Defterdar
Yardımcısı
-
-
Atamaya İlişkin
Mevzuat Bilgisi
Resmi Yazışma
Atama Mevzuatı
Yazılı İletişim
Hayır
Her Seferinde
Servis
Görevlisi
Vali
-
Defterdar
-
-
Atamaya İlişkin
Mevzuat Bilgisi
Resmi Yazışma
Atama Mevzuatı
Yazılı İletişim
Hayır
Her Seferinde
Servis
Görevlisi
Personel
Müdürü
-
-
-
-
Atamaya İlişkin
Mevzuat Bilgisi
Resmi Yazışma
Atama Mevzuatı
Yazılı İletişim
Hayır
Her Seferinde
Servis
Görevlisi
Defterdar
-
Defterdar
Yardımcısı
-
-
Atamaya İlişkin
Mevzuat Bilgisi
Resmi Yazışma
Atama Mevzuatı
Yazılı İletişim
Hayır
Her Seferinde
Servis
Sorumlusu
Perop/Personel Modülü
Atamaya İlişkin
Mevzuat Bilgisi
Resmi Yazışma
Bilgi Sistemi
Kullanma
Atama Mevzuatı
Yazılı İletişim
Bilgi Sistemi
Kullanma
Hayır
Onaylayan:
-
-
-
-
SG
AS
Personel Süreç Grubu
Anasayfa
Atama Servisi Ana Süreci
S
Kpss Ve Benzeri Sınavlara Göre Açıktan Atanacakların İşlem Süreci
3.7.Sürecin Aktiviteleri
No
9
10
11
Aktivite Adı
Aktivite Açıklaması
Atama Onayının İptaline
İlişkin Yazının Vali
Tarafından İmzalanması
Kanuni Süresi İçerisinde Göreve Başlamayan Aday
için Atama Onayının İptaline İlişkin yazı Yazılarak
Personel Müdür Yardımcısı, Personel
Müdürü,DefterdarYardımcısı,Defterdar ve Vali
Yardımcısına Paraflatılıır ve Vali tarafından
İmzalanır.
Bakanlığa Atama
Sonuçlarının Bildirilmesine
İlişkin Yazının Defterdar
Tarafından İmzalanması
Arşiv Servisine Servis Notu
Yazılması
H azırlayan:
T ekrar Sıklığı GerçekleştirenOnaylayan
Her Seferinde
Bakanlığın Kpss ve Benzeri Sınav Sonrası Ataması
yapılacaklara ilişkin gönderdiği yazı eki listede
belirtilen adayların ataması yapılanlar ile ataması
yapılamayanların gerekçelerinin bildirilmesi için
Her Seferinde
Atama Servis Görevlisince Bakanlığıa Yazı Yazılır.Söz
Konusu Yazı Servis Görevlisi,Servis
Sorumlusu,Personel Müdür Yardımcısı,Personel
Müdürü ve Defterdar Yardımcısına Paraflatılır ve
İşlemi Tamamlanan Dosya Servis Notu Ekinde Arşiv
Her Seferinde
Servisine Teslim Edilir.
Danışılan
Aktarılan
Kullanılan
(Bilgi Verilen) Doküman
(T alimat,
Prosedür,
Form)
Kullanılan Yazılım –
Ekran
Yetkinlik
(En fazla 5 adet)
Sorumlu Kişinin
Almış Olması
Gereken Eğitim(ler)
T edarikçi
Marifetiyle?
Servis
Görevlisi
Vali
-
Defterdar
-
-
Atamaya İlişkin
Mevzuat Bilgisi
Resmi Yazışma
Atama Mevzuatı
Yazılı İletişim
Hayır
Servis
Görevlisi
Defterdar
-
Defterdar
Yardımcısı
-
-
Atamaya İlişkin
Mevzuat Bilgisi
Resmi Yazışma
Atama Mevzuatı
Yazılı İletişim
Hayır
Servis
Görevlisi
-
-
-
-
-
Atamaya İlişkin
Mevzuat Bilgisi
Resmi Yazışma
Atama Mevzuatı
Yazılı İletişim
Hayır
Onaylayan:
SG
AS
S
Personel Süreç Grubu
Anasayfa
Atama Servisi Ana Süreci
KPSS Ve Benzeri Sınavlara Göre Açıktan Atanacakların İşlem Süreci
3.8. İletişim İlişkileri
İletişim Akış
Diyagramını Düzenle
Görev Adı
Servis Görevlisi
İletişimde Bulunduğu Görev Adı
Servis Sorumlusu
İletişim Şekli
Sözlü
İletişim Yönü
Çift Yönlü
İletişim Sebebi
Bilgi Verme
Servis Sorumlusu
Personel
Müdür
Yardımcısı
Personel Müdür Yardımcısı
Sözlü
Çift Yönlü
Bilgi Verme
3
Personel Müdür
Sözlü
Çift Yönlü
Bilgi Verme
4
Personel Müdür
Defterdar Yardımcısı
Yazılı
Tek Yönlü
Onay Alma
5
Defterdar Yardımcısı
Defterdar
Yazılı
Tek Yönlü
Onay Alma
6
Defterdar
Vali Yardımcısı
Yazılı
Tek Yönlü
Onay Alma
7
Vali Yardımcısı
Vali
Yazılı
Tek Yönlü
Onay Alma
No
1
2
Açıktan Atama Süreci
İletişim Akış Diyagramı
Servis Görevlisi
Servis Sorumlusu
Personel Müdür
Yardımcısı
Personel Müdürü
Defterdar
Vali Yardımcısı
Vali
Anasayfa
SG
Personel Süreç Grubu
AS
Anasayfa
Atama Servisi Ana Süreci
S
KPSS Ve Benzeri
ınavlara
S
Göre Açıktan Atanacakların
İşlem Süreci
5.İyileştirme Önerileri
5.1
5.2
Mevcut Durumda
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
Sürecin
Gerçekleştirilmesinde İyileştirme Öneriniz
Yaşanan Sorun, Hata (Nasıl uygulanaca
ğını detaylı olarak
İyileştirmenin
Önerinizin Sağlayacağı Gerçekleştirilebilmesi Önerinizin Tahmini
No
veya Olumsuzluk
açıklayanız.)
İyileştirme Alanı Fayda
İçin Gerekli Kaynaklar Maliyeti
x
x
x
Sürecinİşleyişi
x
x
x
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
272 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content