close

Enter

Log in using OpenID

21.01.2015 Manavgat Belediyesi ölçü Ayarları

embedDownload
BELEDÝYE BAÞKANLIÐI'NDAN
3516 Sayýlý ölçüler ve Ayar Kanununun 2-9. maddesinin (b) bendi uyarýnca
ticari amaçla kullanýlan ve yasa gereði her 2 yýlda bir beyan verme
mecburiyeti bulunan iki senelik damga müddetini doldurmuþ 2013 ve daha
eski yýllarýn damgasýný taþýyan Ölçü ve tartý aletleri için beyanname verme
süresi 01 Ocak 2015 tarihinde baþlayýp 28 Þubat 2015 tarihinde sona
erecektir. Aþaðýda belirtilen ölçü ve tartý aletlerini bulunduran kiþi ve
kuruluþlar Manavgat Belediyesi Ölçü ve Ayar Memurluðu'na ve baðlý
bulunduklarý belediyelere baþvurarak beyanname verebilirler.28 Þubat
2015 tarihinden sonra ölçü ve tartý aletlerinin beyanname ve damgalarýnýn
olmadýðý tespit edilen kiþi ve kuruluþlara 3516 sayýlý Ölçüler ve Ayar
kanununca cezai iþlem uygulanacaktýr.
Ölçü ve Ölçü Aletlerinden;
a) Uzunluk ölçüleri (Tek parçalý aðaç metreler)
b) Akýcý maddeler için hacim ölçüleri(litreler) e) Kuru taneli maddeler için
hacim ölçüleri
d) 5 kilograma kadar (5 kg. dahil) hassas olmayan tartý aðýrlýklarý
e) Yay ve elektronik tertibatý bulunmayan maksimum kapasitesi 2000
kilograma kadar olan (2000 kg. dahil) mekanik tartý aletlerinden;
1) Masa terazileri
2) Asma teraziler
3) Tek kollu kantarlar
4) Ýbreli teraziler
f) Maksimum kapasiteli 2000 kilograma kadar olan (2000 kg. dahil)
elektronik tartý aletleri bulunduran kiþi ve kuruluþlar
3516 sayýlý Ölçüler ve Ayar kanununun 15. Maddesinin (c) fýkrasý gereðince;
Beyanname vermeyen, damgasý kopmuþ, bozulmuþ, damga süresi dolmuþ
ölçü aletini kullanan kiþiye 1674.00 TL idari Para Cezasý verilir. Ayrýca bu
ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.
3516 Sayýlý Ölçüler ve Ayar Kanununun 16.Maddesinin ikinci Bendince;
Damgalanmamýþ ölçü ve ölçü aletleri satan, satýþa arz eden veya ticari
iliþkide kullanan kiþi bir yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr. Üçüncü
bendi gereðince ise; Ayarýnýn doðru olmadýðýný bildiði aletle ölçü yapan ve
bu suretle haksýz menfaat temin eden kiþi, Türk Ceza Kanununun
dolandýrýcýlýk suçuna iliþkin hükümlerine göre cezalandýrýlýr. Beyanname
için gerekli bilgiler; 1 - Seri Numarasý
2- Çekeri
3- Markasý
4- Cinsi (Elektronik Terazi. Masa Terazi, Elektronik Baskül vb.)
5- Ýþyeri Kaþesi
6- Telefon Numarasý
7- T.C. Kimlik No
BÝLGÝ ÝÇÝN:742 80 00 Dahili 1193 MANAVGAT BELEDÝYESÝ ÖLÇÜ VE
AYAR MEMURU
Resmi Ýlanlar: www.bik.gov.tr
(Basýn Ýlan Kurumu Antalya) BÝK: 11175
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
28 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content