close

Enter

Log in using OpenID

Çankaya Belediyesi, kafeterya, çay bahçesi ve benzeri

embedDownload
ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
MADDE 1- Belediyemiz yetki ve sorumluluğunda bulunan aşağıdaki listede adresleri,aylık ve yıllık muhammen bedelleri, geçici teminatları ve
kira süreleri belirtilen tesis ve taşınmazların kiraya verilmesi işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü
(arttırma) ile ihale edilecektir.
S.NO
KİRAYA VERİLECEK YER
YÜZ ÖLÇÜMÜ
AYLIK
MUHAMMEN
BEDEL
YILLIK MUHAMMEN
BEDEL
KİRA SÜRESİ
%3 GEÇİCİ TEMİNAT
İHALE TARİHİ
SAATİ
415m²’si kapalı
100m²'si açık teras
9.000,00 TL
108.000,00 TL
5 (beş)
yıl
3.240.00
(üçbinikiyüzkırklira) TL
17.03.2015
10:05
1
Balgat Mahallesi imarın 25996 ada 4 sayılı
parseli üzerinde bulunan Prof. Dr. Ahmet
Taner KIŞLALI Spor Kompleksi içindeki
Kafeterya ve Kokteyl Salonu
2
Ata Mahallesi Vadisi 2. Etap park alanı
içerisinde 1 adet Çay Bahçesi
16m²’si kapalı
20m²’si açık
750,00 TL
9.000,00 TL
5 (beş)
yıl
270,00
(İkiyüzyetmişlira)TL
17.03.2015
10:10
3
Ata Mahallesi Vadisi 2. Etap park alanı
içerisinde 1 adet Çay Bahçesi
120 m²'si kapalı
250 m²'si açık
1.925,00 TL
23.100,00 TL
5 (beş)
yıl
693,00
(Altıyüzdoksanüçlira)T
L
17.03.2015
10:15
4
Cemal Süreyya Parkı içerisinde 1 adet Çay
Bahçesi
9m²’si kapalı
20m²’si açık
1.000,00 TL
12.000,00 TL
5 (beş)
yıl
360,00
(Üçyüzaltmışlira)TL
17.03.2015
10:20
Çukurambar Mah. 27035 - 26427 adalar arası
5 Çansera Kent Bahçesinde bulunan Çay
Bahçesi (Restoran-Kafe)
400m²'si kapalı
1000m²'si açık
12.500,00 TL
150.000,00 TL
10 (on)
yıl
4.500,00
(Dörtbinbeşyüzlira)TL
17.03.2015
10:25
1823 m²
2.200,00 TL
26.400,00 TL
5 (beş)
yıl
792,00
(Yediyüzdoksanikilira)T
L
17.03.2015
14:40
730 m²
1.230,00 TL
14.760,00 TL
5 (beş)
yıl
442,80
(Dörtyüzkırkikilirasekse
nkuruş)TL
17.03.2015
14:45
44
Çayyolu Mah. 2432. Cad. 63597 ada batısı
park alanında Sera Yeri
45
Çayyolu Mah. 2432. Cad. 63597 ada batısı
park alanında Sera Yeri
46
Çayyolu Mah. 2432. Cad. 63597 ada batısı
park alanında Sera Yeri
1011 m²
1.750,00 TL
21.000,00 TL
5 (beş)
yıl
630,00
(Altıyüzotuzlira)TL
17.03.2015
14:50
47
Çayyolu Mah. 2432. Cad. 63597 ada batısı
park alanında Sera Yeri
2234 m²
2.350,00 TL
28.200,00 TL
5 (beş)
yıl
846,00
(Sekizyüzkırkaltılira)TL
17.03.2015
14:55
48
Çayyolu Mah. 2432. Cad. 63597 ada batısı
park alanında Sera Yeri
1850 m²
2.200,00 TL
26.400,00 TL
5 (beş)
yıl
792,00
(Yediyüzdoksanikilira)T
L
17.03.2015
15:00
49
Çayyolu Mah. 2432. Cad. 63597 ada batısı
park alanında Sera Yeri
1569 m²
2.100,00 TL
25.200,00 TL
5 (beş)
yıl
756,00
(Yediyüzellialtılira)TL
17.03.2015
15:05
50
Çayyolu Mah. 2432. Cad. 63597 ada batısı
park alanında Sera Yeri
1140 m²
1.875,00 TL
22.500,00 TL
5 (beş)
yıl
675,00
(Altıyüzyetmişbeşlira)T
L.
17.03.2015
15:10
51
Çayyolu Mah. 2432. Cad. 63597 ada batısı
park alanında Sera Yeri
1873 m²
2.200,00 TL
26.400,00 TL
5 (beş)
yıl
792,00
(Yediyüzdoksanikilira)T
L
17.03.2015
15:15
52
Çayyolu Mah. 2432. Cad. 63597 ada batısı
park alanında Sera Yeri
3352 m²
4.100,00 TL
49.200,00 TL
5 (beş)
yıl
1.476,00
(Bindörtyüzyetmişaltılir
a)TL
17.03.2015
15:20
53
Yaşamkent Mah. 40875-60933 adalar arası
Rauf Denktaş Parkında Kafeterya
64m² si kapalı
64m² si açık
2.200,00 TL
26.400,00 TL
10 (on)
yıl
792,00
(Yediyüzdoksanikilira)T
L
17.03.2015
15:25
54
Alacaatlı Mah. 60644-60445-44452 adalar
arası park alanında Kafeterya
49m² si kapalı
97m² si açık
3.000,00 TL
36.000,00 TL
10 (on)
yıl
1.080,00
(Binseksenlira)TL
17.03.2015
15:30
55
Alacaatlı Mah. 44418-44425-44436 adalar
arası park alanında Kafeterya
125m² si kapalı
125m² si açık
2.500,00 TL
30.000,00 TL
10 (on)
yıl
900,00
(Dokuzyüzlira)TL
17.03.2015
15:35
56
Alacaatlı Mah. 44418-44425-44436 adalar
arası park alanında Kafeterya
558m² si kapalı
558m² si açık
(inşaatı
tamamlanmamış.)
4.000,00 TL
48.000,00 TL
10 (on)
yıl
1.440,00
(Bindörtyüzkırklira)TL
17.03.2015
15:40
57
Mutlıkent Mah. 42939-42944-42943-4294242941 adalar arası park alanında Çay Bahçesi
160m² si kapalı
160m² si açık
4.500,00 TL
54.000,00 TL
10 (on)
yıl
1.620,00
(Binaltıyüzyirmilira)TL
17.03.2015
15:45
Şeh Muciburahman Cad. No:94 Çayyolu
58 /ANKARA adresindeki Çankaya Belediyesi
Ek Hizmet Binası 4. katta Kokteyl Salonu
180 m²
3.000,00 TL
36.000,00 TL
5 (beş)
yıl
1.080,00
(Binseksenlira)TL
17.03.2015
15:50
Şeh Muciburahman Cad. No:94 Çayyolu
59 /ANKARA adresindeki Çankaya Belediyesi
Ek Hizmet Binası 5. katta Kafeterya
175,5 m²
2.000,00 TL
24.000,00 TL
5 (beş)
yıl
720,00
(Yediyüzyirmilira)TL
17.03.2015
15:55
MADDE 2- Şartname ve ekleri Çankaya Belediye Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No:11 06420 Kızılay/ANKARA adresinde A-1 Blok 6. katta
bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler, her iş için ayrı ayrı olmak üzere
100,00-(yüz)TL karşılığında ihale dosyasını almak zorundadır.
MADDE 3- İhaleler, Çankaya Belediye Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No:11 Kızılay/ANKARA adresinde B-2 Blok zemin katta bulunan
İletişim Merkezinde İhale Komisyonu huzurunda yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
MADDE 4- Her iş için ayrı ayrı olmak üzere; kiraya verilecek yerlerin yukarıda belirtilen geçici teminat tutarları nakit olarak Belediye veznesine
yatırılır ya da madde 5.7’de belirtildiği şekilde banka teminat mektubu olarak temin edilir.
MADDE 5- İhaleye iştirak edenlerden istenilen belgeler:
Her iş için ayrı ayrı olmak üzere dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir.
5.1- İç zarf (İçerisinde sadece teklif mektubu olacaktır.)
5.2- Kanuni İkametgâh Belgesi.
5.3- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (2015 yılına ait)
5.3.1-Gerçek kişi olması halinde 2015 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
5.3.2-Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve
Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan 2015 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin sicil kaydı olduğunu gösterir belge.(Türkiye’de şubesi
bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve/veya Dışişleri Bakanlığınca
onaylanmış olması gerekir.)
5.3.3-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her biri 5.3.1 ve 5.3.2 maddelerindeki esaslara göre
temin edecekleri belgeleri sunacaklardır.
5.4- İmza sirküleri ( 2015 yılına ait noter tasdikli)
5.4.1-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.
5.4.2-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu
tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve/veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
5.4.3-Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her biri 5.4.1 ve 5.4.2 maddelerindeki esaslara göre
temin edecekleri belgeleri sunacaklardır.
5.5-İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin
ihale tarihinden en az 2 (iki) ay öncesinden alınmış imza sirküleri vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin
vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve/veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
5.6- İhale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslı.
5.7- Her iş için ayrı ayrı olmak üzere yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya geçici
teminatın Banka teminat mektubu olması halinde teminat mektubu’nun limit içi olması gerekmektedir.
5.8- İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden alınacak yer görme belgesi ile sözleşme ve
şartnameleri okuyup kabul ettiğine dair taahhüt belgesi.
MADDE 6- Her iş için ayrı ayrı olmak üzere ihaleye katılacak isteklilerin şartnamede belirtilen ve örneği sunulan teklif mektubunu (5.1) deki iç
zarfa koyarak) ve dış zarfa istenilen tüm evraklarla birlikte konulmuş halde en geç ihale günü saat 09:00’a kadar sıra numaralı alındılar
karşılığında Ziya Gökalp Caddesi No:11 06420 Kızılay/ANKARA adresinde B-1 Blok 8. katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen
Bürosuna vermeleri gerekmektedir. (İç ve dış zarf üzerine; isteklinin adı, soyadı/firma adı, açık adresi ile işin adı, ihale tarihi ve saati yazılarak
kapatılıp imzalanacaktır.)
MADDE 7- İhaleye katılacak isteklilerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
MADDE 8- İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri
tekliflerini, ihale günü saat 09:00’a kadar Çankaya Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 8. kat
06420 Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Posta kanalı ile yapılan teklifler; teklif edilen değer
ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
MADDE 9- İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.
Tel.
: (0312) 458 89 00 (2201- 2250)
Fax
: 0312) 433 80 47
Web : www.cankaya-bel.tr
e-posta :[email protected]
İlan olunur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
163 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content