close

Enter

Log in using OpenID

75508-73903

embedDownload
T.C. İSTANBUL ANADOLU 13. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ
MEMURLUĞU’NDAN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2012/22 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: İstanbul ili, Ümraniye İlçesi, A. Dudullu Mahallesi,
Ihlamurkuyu Mevkii, 290 Parsel sayılı satışa konu taşınmaz, bilirkişi raporuna göre;
216,00 m2 alanlı ve arsa niteliğindedir. Taşınmaz Petrol Yolu Caddesine cepheli
konumdadır. Arsa üzerinde kiracı tarafından yapıldığı beyan edilen 49/A kapı numaralı
tek katlı dış cephesi tuğla duvarlı, pencere doğramalı, pvc, zemin kaplaması şap, çatısı
eternit kaplı, soba ısıtmalı, 2 oda + holden teşekkül bir baraka bulunmaktadır. Söz
konusu barakanın, satışa konu taşınmaza değer kazandıracak niteliği bulunmamaktadır.
Satış konusu taşınmaz, Ağaoğlu Mytown evlerine 460 mt., Ümraniye Vergi Dairesi ile
ticarethane bloklarına 220 mt., Alemdağ Caddesine 160 mt., Uhud Camiine 200 mt.,
Alemdağ Caddesi Nato Caddesi kesişimindeki yapılmakta olan metro durağına 490 mt.
İKEA Meydan AVM ile Buyaka AVM'ye 850 mt. Mesafededir. Arsanın civarında 5-6 katlı
konut yapılaşma mevcuttur. Parsel geometrik olarak kare biçiminde, topoğrafik olarak
az eğimli yapıdadır. Yapılaşmaya elverişli konumdadır. Parsel belediye sınırları
dahilinde olup, yol, su kanalizasyon, temizlik ve sağlık gibi hizmetlerden tam olarak
yararlanmaktadır. Taşınmaz çarşı, pazar, ticaret, sanayi ve eğitim kurumlarına yakın
konumdadır.
Adresi: İstanbul ili, Ümraniye İlçesi, Ihlamurkuyu Mahallesi Petrolyolu Caddesi, No:
49/A,
Yüzölçümü: 216,00 m2
Arsa Payı: Tamamı (100/100)
İmar Duru mu: Ümraniye Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
10/10/2012 tarih ve Gd/69140 sayılı yazısında; Satış konusu parselin 20/11/200925/03/2011-17/04/2012 tasdik tarihli Ümraniye; Ihlamurkuyu, Aşağı Dudullu, Yukarı
Dudullu ve Esenşehir Mahalleleri Havza İçi'nde kalan kısmına ait, 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planına göre; Ayrık Nizam, H= Avan Proje, Net Emsal Değeri: 1,30 Ön
bahçe: 5,00 mt., Arka bahçe: 3,00 mt, Yan bahçe: 3,00 mt, Konut Alanı'nda kaldığı
belirtilmektedir.
Kıymeti: 324.000,00.-TL
KDV Oranı: %18
Kaydınd aki Şer hler: İstanbul Anadolu 7. İcra Müdürlüğü (Kadıköy 7. İcra
Müdürlüğü)'nün 2011/24558 Esas sayılı dosyasından Nurten Can hissesi üzerine haciz
konulmuş olup, satış sonrası haciz kaldırılacaktır.
1. Satış Günü: 21/01/2015 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü: 18/02/2015 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri: İSTANBUL ANADOLU 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU
Satış Şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini,
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en
çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi
veya bu (Elektronik ortamda teklif vereceklerin teminat yatırmaları için Vakıflar Bankası
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Şubesi Şube Kodu: 633, Hesap No: 00158007300795014,
Iban no: TR400001500158007300795014) miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri
lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre
verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye
resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri
bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt
faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/22 Satış sayılı dosya numarasıyla
Memurluğumuza başvurmaları gerekmektedir.
7- İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
21/10/2014
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
gelmektedir.
(Bas›n: 75508- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Gelibolu Belediye Başkanlığı’ndan:
BELEDİYEMİZE AİT ARSA SATILACAKTIR
Belediyemiz sınırları içinde Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen parsel, 2886 Sayılı
Yasa'nın 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.
Mahalle
Mevkii
Hocahamza Hamzakoy Plajı
Mah.
Deniz Kenarı
(Kemal Reis Cad.)
Ada Parsel Yüzölçümü Tahmini
Geçici
İhale
Bedel
Teminat Saati
271
3
4.724,26 m2 4.900.000 TL 147.000 TL 14:00
İHALE GÜNÜ ve SAATİ
- İhale günü: 08 /12 / 2014 Pazartesi günü Saat : 14:00’da
- İhalenin yeri: Gelibolu Belediyesi Encümen Salonu
- TAŞINMAZIN ÖZELLİĞİ: Söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planına
göre 806,40 m2’si imar yolunda, 3.917,86 m2’si E.1.25 H:17,50M Turistik Konaklama
alanındadır.
İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR
A) Kanuni ikametgâh sahibi olmak,
B) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,
C) Ticaret ve/veya sanayi odası belgesi,
a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi
Odasından veya İdare merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir
makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna
dair Belge (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgesinin tüzel kişiliğin
bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış
olması) gerekir.
b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. (Noterden onaylı
ortaklık belgesi )
D) İmza sirküleri vermesi,
a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi
bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması) gerekir.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her
birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
E) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak
kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri
vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekâletnamelerinin bu tüzel
kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca
onaylanmış olması) gerekir.
F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde 2886 sayılı yasaya uygun ortak girişim
beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi ( İhale üzerinde kaldığı
takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile
yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
G) Bu işe ait Şartname Belediyemiz Web sitesi (www.gelibolu.bel.tr.)adresinden veya
her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.
Duyurulur.
(Bas›n: 73903- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
DİYARBAKIR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Dosya: 2014/816
Yer: Diyarbakır, Yenişehir ilçesi, Dikentepe köyü
Parsel: 149 ada, 10 parsel
Kamulaştırılacak alan: 348.35 m2’si (irtifak kamulaştırılması),
Vasfı: Sulu Tarla
Malikleri: MEHMET ÖZBİLEK
Kamulaştırmayı yapan İdare: TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri
yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş
olup,
a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan
idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,
dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Diyarbakır Vakıflar Bankası Merkez
Şubesine yatırılacağı,
c) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan
itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d) İşbu ilanın davalı Mehmet Özbilek'e ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra
tebliğ yerine geçeceği, dosyaların duruşma gününün 05/12/2006 günü olduğu, 2942 Sayılı
Yasa'nın 10. maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur. 20/05/2014
(Bas›n: 73945- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
723 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content