close

Enter

Log in using OpenID

ankara 1.bölge kamu hastaneleri birliği

embedDownload
K A M U H A S T A N E L E R İ B İR L İ K L E R İ N İ N B İR B İR L E R İN D E N Y A P A C A K L A R I
M A L A L IM / S A T IM IN A İ L İ Ş K İN P R O T O K O L
Amaç
Madde
1- İş bu protokolün amacı;
Ankara I. Iîölj»c Kaııııı Hastaneleri Birliği ile
.......... Kaııııı Hastaneleri Birliği’niıı birbirlerinden Tüketime Yönelik malların
alım/satımını yapabilmesi vc bunların bedellerinin ödenmesine ilişkin ıısııl ve esasların düzenlenmesidir.
Kapsam
M A D D E 2- ( I ) İş bu protokol; aşağıda belirtilen mal ve hizmetleri kapsar.
-Tüketime yönelik mallar; İlaç, Tıbbi Sarf Malzeme, Laboıatuvar malzemesi vc diğer tüm Tüketim
grubu malzemeler
Hukuki Dayanak
M A D D E 3- (1) İş bu protokol;
a) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı vc Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat vc Görevleri Hakkında Kanun
I lükmiindc Kararname’ye,
b) 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine
Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine,
c) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3 üncü maddesinin (h) bendine,
d) Sağlık Hizmeti Sunan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis Ve
Tedaviye Yönelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal Ve Hizmet Altınlarına İlişkin
Yönetmelik’e,
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
M A D D E 4- (1) Bu protokolde geçen;
a) Fiyat Tarifesi
: Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde veya
Maliye Bakanlığınca yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde belirlenen
fiyatları ya da bu kapsamda hazırlanan diğer resmi fiyatları,
İfade eder.
Taraflar
M A D D E 5- (1) İş bu protokolün tarafları;
a) Aııkaıa I. Bölge Kaııııı Hastaneleri Birliği
b) ...................................... Kaııııı Hastaneleri Birliği,
Tüketime Yönelik Olan M allar ile Demirbaş Niteliğinde Olan M alların Alını vc Satımına
İlişkin Esaslar
M A D D E 6a) Malzemeyi göııdcrecek Sağlık Tesisi, Malzemeyi devir alacak Sağlık Tesisinin anlaşmalı kargo
firması ile irtibata geçerek gönderime ilişkin proforma fatura alacak ve talepte bulunan hastane
yöneticiliğinin bıı kargo bedeline ilişkin yazılı veya elektronik onayını isteyecek, onaydan sonra
gönderimi yapacaktır.
b) laleptc bulunan Sağlık Tesisi, talep aşamasındaki değişiklikleri, malzemeyi karşılayacak
hastane yöneticiliğine bildirmekle sorumludur.
c) Malzemeyi veren Kurumun sorumluluğu, devredilecek malzemenin devralacak kurumun
anlaşmalı okluğu kargoya teslim edilmesiyle son bulur. Malın kargoda kaybolmasından,
kırılmasından, süresi içinde teslim edilmemesi vb. doğabilecek hiçbir sorumluluk malzeme
gönderen kuruma ait değildir.
d) Devredilen taşınıra ait tiinı nakliye giderleri devralacak kuruma aittir.
M al Altınlarında Fiyatlandırm a Esasları
M A D D E 7- ( I ) İhtiyaç fazlası mallar bedelsiz olarak devredilecektir.
(2) Malların fiyatlaııdmlması;
a)
Fiyat tarifeleri ile fiyatları belirlenmiş olanların fiyatı; liyal tarifeleri ile belirlenen fiyatı
geçmemek ve maliyetinin altında kalmamak kaydıyla, maliyetinin üzerine sadece kanuni kesintiler ilave
edilerek belirlenecektir.
b) Fiyat tarifelerinde liyatı olmayan ve amortismana tabi olmayan malların fiyatı; maliyetinin
üzerine sadece kanuni kesintiler ilave edilerek belirlenecektir.
c) Fiyat tarifelerinde fiyatı olmayan ve amortismana tabi olan malların fiyatı amortisman tutarları
da dikkate alınarak satışı yapacak olan Birlik tarafından Taşınır Mal Yönetmeliği esaslarına göıe
belirlenecektir.
Faturalaııdırıııa ve Ödeme Süreleri
M A D D E 8- ( l ) İş bu protokol kapsamındaki malzemelerin bedelleri bıı protokolde belirlenecek
fiyatlar üzerinden Devreden Rirlik tarafından aylık düzenlenecek fatura karşılığında Devir Alan Birlikçe en
geç 90 (doksan) Gün içinde ödenecektir.
(2) Ödemeler tarafların döner sermaye işletmelerine ait bütçe ve lıesaplarından/lıesaplarına
yapılacaktır.
(3) Bu protokol kapsamındaki mal ve hizmetlerin bedelleri ilgili mevzuat dahilinde geri ödeme
kurıınuma Alan Birlikçe faturalandırılacaktır.
Geııcl Hiikiimlcr
M A D D E 9- ( I ) Protokol maddelerinin uygulanmasında ve protokolde hüküm bulunmayan
kotlularda ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından çözülecektir.
(2) İş bu protokol ilgili mevzuatta yapılacak değişiklikler ve değişen şartlar dikkate alınarak her
zaman karşılıklı olarak imza altına alınmak şartıyla değiştirilebilecektir.
(3) Protokol tek taraflı olarak fesih edilemeyecektir.
Yürürlük
M A D D E 10- ( I ) 10 (on) Maddeden ibaret bu protokol Ankara I. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreteri vc
c.CT:...Kaimi Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri tarafından imzalanması ile birlikte
Genelge çıktığı tarihten sonraki devirleri kapsayarak yürürlüğe giıer.
(2) Bu protokolün ekleri;
a) Çıkış ait Taşınır İşlem Fişleri (2 Adet)
b) Girişe ait Taşınır İşlem Fişleri (2 Adet)
c) Bedelli olması halinde Fatura (2 Adet)
Dokümanından oluşmaktadır.
(3) İş bu protokol
../20... tarihinde 2 (iki) nüsha düzenlenerek imza altına alınmış olup, I (bir)
nüshası Tedarikçi Birlik’c ve I (bir) nüshası da Alan Birlik’e verilmiştir. Her iki nüshada asıl niteliğindedir.
4) Bu protokolün süresi imzalandığı tarihten itibaren I (bir) yıldır. Protokolün bitmesine I (bir) ay kala
tarafların yazılı bir talebi olmadığı sürece aynı şartlarda protokolde belirlenen süre kadar uzar.
(5) Bu protokol hükümleri Ankara I. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri vc
y'.'TT.... Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri tarafından yürütülür.
--ta - D İp ^ lan A K D O Ğ A N
A n kara!. Bölge Kamu Hastaneleri
Ge'î'ıçl Sekreteri
\.)J.%h.() 13
\
Kamu Hastaneleri Birliği
Geııcl Sekreteri
..../...,/2013
ILM
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
92 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content