close

Enter

Log in using OpenID

Taşınır İşlemleri - hızlandırıcı teknolojileri enstitüsü

embedDownload
HIZLANIRICI TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ
Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri
DEVİR YOLUYLA TAŞINIR GİRİŞ ŞEMASI
Başla
Taşınır İstek Belgesi düzenlenerek
malzemenin alınacağı kurum/birime
gönderilir.
İstek kabul
edildi mi?
H
Devir yoluyla alım
işleminden vazgeçilir.
E
Malzemeyi verecek olan kurum/birim
tarafından düzenlenen TİF (Devir Çıkış)
belgesi malzeme ile birlikte imza için
birimimize gönderilir.
Malzeme teslim alındıktan sonra Devir Çıkış
belgesi imzalanıp düzenlenen Devir Giriş
belgesi imzalanarak malzemeyi teslim eden
birime gönderilir.
Teslim alınan taşınır KBS sistemine kaydı
alınır.
Düzenlenen evraklar 10 gün içerisinde taşınır
devrine ilişkin işlem fişi Muhasebe Birimine
gönderilir.
Bitir
HIZLANIRICI TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ
Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri
TALEP AKIŞ ŞEMASI
Başla
Birimlerden gelen taşınır istek veya
resmi talep yazısının Taşınır Kayıt
Kontrol Yetkilisine ulaştırılması
Resmi talep
yazısı ve taşınır
istek bilgisi
Talep edilen malzemenin stok
durumunun KBS sisteminden
kontrol edilmesi
Stokta
mevcut mu?
E
H
Mevcut olmayan malzemenin
durumu Harcama Yetkilisine
bildirilir.
Demirbaş mı?
Tüketim Malzemesi
mi?
Tüketim
Talebin Karşılanması
Satın Alma
Zimmet
senedi
Talebin Karşılanması
Malzemenin karşılanması ve
zimmet senedinin kişiye
imzalattırılması
Taşınır İşlem
Fişi
Taşınır İşlem Fişinin kişiye
imzalattırılması
Malzemenin teslim edilmesi
Malzemenin kişiye teslim
edilmesi
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı’na 3 ayda bir Tüketim
raporu gönderilmesi
Tüketim Çıkış
Raporu
Bitir
HIZLANIRICI TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ
Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri
TÜKETİM ÇIKIŞ ŞEMASI
Birimlerin ihtiyaçlarına göre
düzenledikleri TİF alınarak
incelenir.
Başla
İstenen miktar
depoda mevcut
mu?
E
H
Depo mevcudu dikkate
alınarak TİF düzenlenip
bir miktarı karşılanır.
TİF düzenlenerek talebin
tamamı karşılanır.
Tüketim Çıkış Raporu 3
Aylık dönemler itibariye
Taşınır Konsolide
görevlisine gönderilir.
Karşılanamayan
malzemeler Satın Alma
yoluyla temin edilmek
üzere Harcama
Yetkilisine gönderilir.
Bitir
HIZLANIRICI TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ
Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri
SATIN ALMA YOLUYLA TAŞINIR GİRİŞ ŞEMASI
Başla
Fatura ve Muayene Kabul
Komisyonu olurları
Satın alma birimi tarafından düzenlenen
Fatura ve Muayene Kabul Komisyon
olurlarının Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisine
gelmesi
Malın kontrol edilerek depoya alınması
Fatura bilgilerine göre KBS sistemine mal
girişi yapılır
Taşınır İşlem Fişini teslim eden (Satın alma
Memuru) ve teslim alan (Taşınır Kayıt
Kontrol Yetkilisi) tarafından imzalanarak
dosya kaldırılır.
Bitir
Taşınır İşlem Fişi
HIZLANIRICI TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ
Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri
ZİMMET VERME ŞEMASI
Başla
Birimlerden gelen TİF
alınarak incelenir.
E
H
İstenen Miktar
depoda mevcut mu?
Zimmet Fişi (Verme)
düzenlenerek talep
karşılanır.
Talebin karşılanamadığı
kişiye bildirilir.
Bitir
Zimmet verilen taşınıra ait
barkodlama işlemi yapılarak
demirbaş listesi hazırlanıp
ilgiliye teslim edilir.
Bitir
HIZLANIRICI TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ
Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri
ZİMMET DÜŞME ŞEMASI
Başla
Birimlerden Gelen talepler incelenerek
teslim alınacak
Malzemeler tespit edilir.
E
Malzeme eksik
veya arızalı olarak
mı teslim edilmek
isteniyor ?
Teknik komisyon kurularak
Taşınırın eksikliği veya
Arızasının kişisel kusurdan
Kaynaklanıp kaynaklanmadığı
Hususunda rapor istenir.
Kişisel Kusur
Var mı?
H
Zimmet Fişi (Düşme)
Düzenlenerek ilgiliye
İmzalatılıp malzeme
Ambar kayıtlarına
Alınır.
H
E
Rayiç bedeli tespit
edilmek üzere değer
tespit Komisyonuna
sevk edilir.
Malzemenin değeri, tespit edilen
rayiç bedel üzerinden ilgiliden
tahsil edilmek üzere "Kamu
Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkındaki
Yönetmelik"
hükümleri uygulanır.
Bitir
HIZLANIRICI TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ
Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri
YIL SONU TERKİN VE MAL SAYIMI ŞEMASI
Başla
Her yılın son ayında
komisyonda
yer alacak personelin
Müdürlük
tarafından belirlenmesi
Belirlenen personelin onaylanması
ile Sayım Komisyonunun
oluşturulması
Komisyonda görevli personelin
sayımı fiili yapması
Dahili evrak
Fiili sayım sonuçları ile taşınır
kayıtlarının karşılaştırılması
Eksik
Taşınır Çıkış İşleminin
yapılması
Taşınır İşlem Fişi
Sayım ile kayıtlar
birbirini tutuyor
mu?
Eşit
SGDB ile Enstitü hesaplarının
karşılaştırılması
Hesap
tutuyor mu?
Fazla
Taşınır Giriş İşleminin
Yapılması
Taşınır İşlem Fişi
1
2
2
1
H
E
Taşınır Sayım Tutanağı, Taşınır Sayım ve
Döküm Cetveli, Harcama Birimi Taşınır
Yönetim Hesabı Cetveli, en son kesilen
TİF no hazırlanır
Müdürlük
Onayı
Harcama Birimi Taşınır Yönetim
Hesabı Cetvelinin hazırlanarak SGDB
onaya gönderilmesi
Bitir
Hesapların tek tek
incelenerek
hataların tespiti ve düzeltme
işlemlerinin yapılması
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
345 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content