close

Enter

Log in using OpenID

20.12.2014 - Ankara Sanayi Odası

embedDownload
İyilerin hayatım zorlaştırmayalım
T
BMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kay­
naklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
Başkanı İbrahim HaliJ Mazıcıoğlu, “Dün­
yanın ilk 1 0 ekonom isi arasına girm eyi hayal
ediyorsak bunu takipçi, taklitçi olarak deşil
bilgiyle kendimiz üreterek başaracağız” dedi.
Aııkaıa Sanayi Odası (A SO ) M eslek Kom i­
teleri O rtak Toplantısı, Rixos O te l’de yapıldı.
M azıcıoğlu, toplantıda yaptığı konuşm ada,
T ü rkiye’n in birçok bölgesine O SB incelem e
gezileri düzenlediklerini ve böylece O S B ’lerm
sorunlarını yerinde görm e şansı bulduklarını
söyledi. M azıcıoğlu, küresel koşullarda rekabet
şartların ın zorlaştığını, T ü rkiye’n in tüm bu
koşullara rağm en ihracatını artırm ayı sürdür­
düğünü vurgulayarak, “2 0 2 3 ’te 5 0 0 milyar
dolar ihracat hedefine ulaşmak için ihracat
artış tempomuzu tıpkı 2 0 0 2 - 2 0 1 3 arasında
olduğu gibi yıllık yüzde 1 3 ’lere çıkarm am ız
gerekiyor. Türkiye son 12 yılda uygulanan
kararlı ve doğru politikalarla bütün alanlarda
önem li kazanım lar elde e tti” diye konuştu.
T ü rkiye’n in 2 0 2 3 hedeflerine sadece
daha fazla üretim le değil daha akıllı üretim ­
le ulaşabileceğine dikkati çeken Mazıcıoğlu,
“D ünyanın ilk 1 0 ekonom isi arasına girm eyi
hayal ediyorsak bunu takipçi, taklitçi olarak
değil bilgiyle kendim iz ü reterek başaracağız”
ifadelerini kullandı.
ASO Başkanı N urettin Özdebir de top­
lantının sektörlerin sorunlarının çözümünde
önem li olduğunu ifade etti. D ünyanın gelişmiş
ülkelerinde yasaların temel olarak vatandaşla­
rın dürüst kabul edilerek yapıldığını anlatan
Özdebir, ‘T ü rk iy e’de bundan sonra yasaları
hazırlarken dürüst insanlara göre hazırlayalım.
‘Kötülerden korunacağız’ diye iyilerin hayatını
zorlaştırm ayalım ” değerlendirmesinde bulun­
du. Özdebir, sanayicilerin sorunlarının aslında
K O Bİ’lerle ortak problem leri olduğunun altını
çizerek, söz konusu sorunların başında özkaynak yetersizliği geldiğini vurguladı. Sağlıksız,
standartlara uygun olmayan ürünlerin sanki
bunlara haizmiş gibi piyasaya sürüldüğünü
ifade eden Özdebir “Piyasadaki bütün malların
devletin güvencesi altında olması gerekir. Piya­
sa denetim ve gözetim m ekanizm alarının etkili
hale getirilm esi lazım. Burada odalar olarak nu­
mune alma yetkisi bize verilirse gönüllü olarak
bunu yapmaya hazırız” diye konuştu.
Enerji kalemleri
Özdebir, üretim de kullandıkları e n e rji­
nin kalitesiyle ilgili sık ın tıların ın olm adığını
ancak elektrik m aliyetlerine yansıyan kalem ­
lerin yeniden düzenlenm esi gerektiğine işaret
ederek, şunları kaydetti:
“E n erji m aliyetlerindeki T R T payını en
azından hazmedemiyoruz. Biz üretim yapıyo­
ruz, üretim yerine televizyon seyretm iyoruz.
Elektriğinde yüzde 5 0 ’si sanayide ku llanıld ığı­
na göre sanayici üzerinden T R T payı alınm ası
bana çok m antıklı gelm iyor. Ayrıca sanayinin
üzerinden Ö T V alınm ası da üretim de ku llan ­
dığımız en erjiy i lüks tüketim malı sınıfına alı­
nıp vergi alııım asm m da düzeltilm esi lazım .”
Özdebir, T u rqu ality desteğinden uygu­
lam adaki zorluklar nedeniyle küçük ölçekli
firm aların yararlanam adıklarını ifade etti.
Dünyanın gelişmiş ülkelerinde yasaların
temel olarak vatandaşların dürüst kabul
edilerek yapıldığını anlatan ASO Başkanı
Nurettin Özdebir, ‘Türkiye’de bundan
sonra yasaları hazırlarken dürüst
insanlara göre hazırlayalım dedi
"
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
86 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content