close

Enter

Log in using OpenID

BÜLTEN 35.pdf

embedDownload
GAZİ ROTARY KULÜBÜ BÜLTENİ
SAYI : 35
TARĠH: 24 Mart 2015
2014 -2015
AB Komisyonunun 8 Ekim 2014 de, 17.sini açıkladığı ilerleme raporuna göre
belirli alanlarda ilerleme olmasına rağmen yargı alanındaki düzenlemelerin ve
yolsuzluk iddialarından endiĢe edildiği belirtiliyor. Temel haklarla ilgili kaygıları da
belirten rapor Ģu baĢlıklarda yazılmıĢtır: Yargı sistemi, yolsuzlukla mücadele,
seçimler, basın özgürlüğü, gezi eylemleri, temel haklar, güney doğudaki durum,
Ģeffaflık, parlamento, yasa yapım süreci, asker sivil iliĢkileri, hükümet, dıĢ politika,
ekonomi.
Ġnsanlar mutlu, geliĢmiĢ, güvenli demek artık yetmiyor. Tüm bunların
diğer toplumlarla karĢılaĢtırmalı istatistiki ölçüleri, aldatmayı engelleyip Ģeffaflığı
sağlıyor. Ġstatistik bilimini, düĢünme biçimimize katkı koyar hale getirmek iĢimizi
hem kolaylaĢtırıyor hem de bilimsel temellere oturtuyor.
Ekonomik büyüme, toplumsal ve sosyal geliĢmeye her zaman yansımıyor.
UNDP(BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı) insani geliĢme endeksine göre
ülkemiz iki yıldır 187 ülke arasında 69. dur. Ekonomi sayfalarındaki faiz,
enflasyon, dıĢ ticaret, cari açık verileri önemli ama verilerdeki olumlu geliĢmenin
toplumsal kalkınmaya dönüĢmesi için insana yakıĢır bir yaĢam standardı, ahlaklı,
uzun, kaliteli ve sağlıklı bir yaĢam ve bilgiye eriĢim konularında da ilerlemek
lazım.(yaĢam beklentisi+öğrenim süresi beklentisi + ortalama öğrenim + kiĢi
baĢına düĢen GSMH ‘nin ortalaması insani geliĢme endeksini veriyor.) ilk sıradaki
ülkeler: 1 –Norveç 2- Avustralya 3-Ġsviçre 4-Hollanda 5-ABD 6-Almanya 7-Yeni
Zelanda 8-Kanada 9-Singapur 10-Danimarka, önümüzdeki bazı ülkeler : Libya,
Malezya, Panama, Belarus, Romanya, Lübnan.
Türkiye insani geliĢme endeksi verisi: 0,759
EĢitsizliği gösteren gini katsayısı: 0,40
2030 nüfus öngörüsü: 86,8 milyon
Günde 2 dolardan az kazananların istihdama oranı: %6,4
Ġhracatın GSMH’ye oranı: %58
Kadın baĢına doğurganlık sayısı: 2.1
Her yüz bin kiĢiye düĢen cinayet sayısı: 3.3
Her bin kiĢideki göç sayısı: 0,9
Göçmen sayısının nüfusa oranı: %2,5
Ġnternet kullananların nüfusa oranı %45,1
ĠĢ kazalarında maalesef Avrupada 1. Dünyada 3. Sıradayız.
Dünyadaki tüm ülkelerin ölçütü aynı olduğunda, farklı amaçlarla kendini aldatma
mümkün olmuyor. Rakamlar, tarihten bu yana gerçeklerin en önemli unsuru
UR BAġKANI
GARY C.K. HUANG
UR 2430.BÖLGE GUVERNÖRÜ
KORHAN ATĠLA
GUVERNÖR YARDIMCISI
ÖZGÜL KESKĠN
YÖNETİM KURULU
BAġKAN
NESRĠN ÇOBANOĞLU
SEKRETER
DENĠZ ÖRÜCÜ
SAYMAN
ALPER AYALP
GELECEK DÖNEM BAġKANI
SAĠT KARABACAK
ÜYE
ERDAL AYTEKĠN
09 MART TARĠHLĠ
TOPLANTI DEVAM ORANI
%60
18 MART TARĠHLĠ
TOPLANTI DEVAM ORANI
%65
DÖRTLÜ ÖZDENETİM
Düşündüğümüz, söylediğimiz
ve yaptığımız şeyler :
1- GERÇEĞE UYGUN MU ?
2-ĠLGĠLĠLERĠN TÜMÜ ĠÇĠN
ADĠL MĠ ?
3-ĠYĠ NĠYET VE DAHA ĠYĠ
DOSTLUKLAR SAĞLAYACAK
MI ?
4-ĠLGĠLĠLERĠN TÜMÜ ĠÇĠN
YARARLI MI ?
www.ankaragazirotary.org.tr
20 Mart Bülent Rasih dostumuzun eĢi AyĢe’nin ve 21 Mart Nesrin dostumuzun doğum günleri kutlar, birlikte , sağlıklı, mutlu,
huzurlu bir yaĢam dileriz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
930 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content