close

Enter

Log in using OpenID

5 haziran çevre günü etkinlik programı

embedDownload
T.C.
ĠZMĠR VALĠLĠĞĠ
Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü
5 HAZĠRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ HAFTASI ETKĠNLĠK PROGRAMI
02.HAZĠRAN 2014
PAZARTESĠ
02.06.2014
(02-06.06.2014 Arası
Açık)
ATATÜRK VE ÇEVRE, ATIK VE SANAT SERGĠLERĠ
Ege Üniversitesi Çevre Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi
Salonu
(Ege Üniversitesi-ÇEVMER)
11:15
“ÇEVRE GÜNÜ TEMALI TV PROGRAMI ”
Ege Üniversitesi TV
(Ege Üniversitesi-ÇEVMER)
20.30
TEMA TSM KOROSU KONSERĠ
Konak Belediyesi Güzelyalı Kültür Merkezi Nazım Hikmet Salonu
(Tema Vakfı Ġzmir Ġl Temsilciliği)
03 HAZĠRAN 2014 SALI
20.30
“TOPLUMSAL ÇEVRE DUYARLILIĞINI ARTIRMAK” KONULU
KONSER
Ege Orman Vakfı Korosu
Ġsmet Ġnönü Kültür Merkezi
(Ege Orman Vakfı )
05 HAZĠRAN 2014
PERġEMBE
09.30
DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ AÇILIġ TÖRENĠ
(Cumhuriyet Meydanı)
ÇELENK SUNUMU
AÇILIġ KONUġMASI ( Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürü Selahattin
VARAN )
ÇEVRE ANDI
“ÇEVRE DOSTU BEZ TORBA” KAMPANYASI AÇILIġI
10.00
VALĠLĠK MAKAMINI ZĠYARET
10:00-16:00
ÇEVRE ġENLĠĞĠ VE BĠTKĠSEL ATIK YAĞ TOPLAMA ÖDÜL
DAĞITIMI
Bornova Büyük Park
(Bornova Belediye BaĢkanlığı)
10:30
BUCA BELEDĠYESĠ ÇEVRE GÜNÜ ETKĠNLĠĞĠ
HALK OYUNLARI GÖSTERĠSĠ,
ATIK TOPLAMA FĠRMALARI STANT AÇILIġI,
ORGANĠK TARIM VE ĠYĠ TARIM STANT AÇILIġI,
PALYAÇO GÖSTERĠSĠ,
T.C.
ĠZMĠR VALĠLĠĞĠ
Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü
Buca Belediyesi Hizmet Binası Önü
(Buca Belediye BaĢkanlığı)
11:00
ATIK PĠL TOPLAMA KAMPANYASI AÇILIġI
Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Hizmet Binası Önü
(Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkalığı)
11:00
ÇĠÇEK VE BROġÜR DAĞITIMI
Konak Meydanı/Anafartalar Caddesi GiriĢi
(Konak Belediye BaĢkanlığı)
11:00
“5 HAZĠRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ” PANELĠ
KonuĢmacılar: Prof. Dr. AyĢegül PALA-DEÜ-Çevre AraĢtırma Ve
Uygulama Merkez Müdürü
Doç Dr. Mete ÇETE-Katip Çelebi Ünv.-Harita Müh.
Blm.BĢkn.
Doç. Dr. Salih YILMAZ-Katip Çelebi Ünv. ĠnĢaat
Blm. BĢkn.
Doç. Dr. Yakup EĞERCĠOĞLU- Katip Çelebi Ünv.
ġehir ve Bölge Pln. Blm. BĢkn.
Çiğli Belediyesi Meclis Salonu 2. Kat.
(Çiğli Belediye BaĢkanlığı)
13.00
CAMĠLERDE ÇEVRE KONULU VAAZ
(Ġl Müftülüğü )
“Çevre Duyarlılığı Etkinliği”
(Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü - Folkart Yapı Sanayi Tic. A.ġ.)
13.30 – 15.30
15:00
STAND AÇILIġI VE ġENLĠK
Çiğli Kasaplar Meydanı
Tesko Kipa Çiğli AVM- GiriĢ Teras Katı
(Çiğli Belediye BaĢkanlığı)
14.00-15.00
HĠDROELEKTRĠK SANTRALLERĠN ÇEVREYE OLUMLU VE
OLUMSUZ ETKĠLERĠ KONFERANSI
KonuĢmacı : Prof. Dr. Mehmet Ünal ÖZĠġ(DEÜ
Müh.Fak.ĠnĢ.Müh.Blm.Emekli)
Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi Kat:7
(Tema Vakfı Ġzmir Ġl Temsilciliği)
15.00-16.00
RÜZGAR ENERJĠ SANTRALLERĠNĠN ÇEVREYE OLUMLU VE
OLUMSUZ ETKĠLERĠ KONFERANSI
Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi Kat:7
KonuĢmacı : Özgür Salih MUTLU (EMO Ġzmir Y.K.üyesi)
(Tema Vakfı Ġzmir Ġl Temsilciliği)
19:30
ÇEVRE ÖDÜLLERĠ YARIġMASI ÖDÜL TÖRENĠ
Tay Park-KarĢıyaka
T.C.
ĠZMĠR VALĠLĠĞĠ
Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü
(KarĢıyaka Belediye BaĢkanlığı)
06 Haziran 2014 CUMA
9:30
10:30
“Çevre Konulu Proje” Dereceye giren okul ziyaretleri
Hatice Hanım Ġlkokulu
ġehit OnbaĢı Ali Güner YeĢilbağ Ġlkokulu-Ortaokulu
Güzelyalı Ortaokulu
“YEġĠL KENT/SÜRDÜRÜLEBĠLĠR ġEHĠR” PANELĠ
Panelistler: Prof. Dr. Candeğer YILMAZ - E.Ü. Rektörü
Olgun ATĠLA – Bornova Belediye BaĢkanı
Tunç SOYER – Seferihisar Belediye BaĢkanı
Ahmet ÇAKIR – Karaburun Belediye BaĢkanı
Ege Ünv. Fen Fak. Konferans Salonu
(Ege Ünv. ÇEVMER)
11:00
ÇĠÇEK VE BROġÜR DAĞITIMI
Kılıç Reis Parkı /Hatay
(Konak Belediye BaĢkanlığı)
13.00
CAMĠLERDE ÇEVRE KONULU VAAZ
(Ġl Müftülüğü )
07 Haziran 2014
CUMARTESĠ
11.30
“Denizimize Neler Atıyoruz” Dalgıçlarla dip taraması
KarĢıyaka Ġskele
(Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü-Ege Sualtı Hiz.Ltd.ġti.)
09 Haziran 2014
PAZARTESĠ
16:00
TĠYATRO GÖSTERĠSĠ
Amfi Tiyatro/Çınarlı Rekreasyon Alanı/Konak
Çevko Tiyatro Grubu
(Konak Belediye BaĢkanlığı ve Konak Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
iĢbirliği)
10 Haziran 2014 SALI
14:00
ÇEVRE KONULU EĞĠTĠM
Adalet Bakanlığı Ġzmir 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza Ġnfaz Kurumu
(Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü)
18:00
ATIK PĠL TOPLAMA KAMPANYASI ÖDÜL TÖRENĠ
Tarihi Hava Gazı Fabrikası
(Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
150 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content