close

Enter

Log in using OpenID

132 - Antalya Belediyesi

embedDownload
132
»i •» f ••A • s
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03- (Of 2 Konu: Kemer Kuzdere - Arslanbucak UİP. değ. İtirazlar.
EXP02016
Ant al ya
03/04/2015
BAŞKANLIK MAKAMINA
Kemer Belediye Meclisinin 03.02.2015 gün ve 15 sayılı kararı ile reddedilen,
Kuzdere ve Arslanbucak Mahallelerine ilişkin 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar
Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların incelenerek, karara bağlanmak üzere
Büyiikşchir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.
Hüsamettin
İmar ve Şehircilik
Uygun görüşle arz
0İ/O4/2O15
BedrullaMEM’l]
Genel Sekreter Vard/mcısı
B B L E pfY fr^E C L ISIN E
tö3./04/2<H 5
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
Ekler:-İlçe Belediye Meclis Karan
- İtiraz Dilekçeleri Örneği. (2 Adet)
K -O
( 1*01
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioglu Pfiıicı İçi 07100 ANTALYA
A yrıntılı bilgi içi» irtibat: A.Lale DARICI
T e l : 0 242 2 4 1 28 66
Kax : 0 242 243 06 28
W eb: w w w.ant;ılva.bdlr
E-posta: [email protected],tr
Dİ[email protected] Iva. bel, tr
T.C.
ANTALYA İLİ
Kemer Belediye Meclisi
Karar No
Karar Tarihi
Evrak No
Geliş Tarihi
15
03/02/2015
03/02/2015
Dairesi
Birimi
Konusu
Saati
: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
: İMAR VE ŞEHİRCİLİK SERVİSİ
: İMAR PLANI
: 16 02
KARARIN KONUSU: Belediyemiz sınırları içerisi Kuzdere ve Arslanbucak Mahalleleri 1/1000 ölçekli
İlave+Revizyon Uygulama İmar planı ile Kuzdere ve Arslabucak Mahalleleri 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin askı süresi içersinde yapılan 2 adet itirazın
görüşülmesi.
MECLİS KARARI
Gündemin 8.maddesine Belediye Meclis Üyeleri Ahmet CAN ile Sedat AKAN'ın 03/02/2015 tarihli
önergeleri ile giren Belediyemiz sınırları içerisi Kuzdere ve Arslanbucak Mahalleleri 1/1000 ölçekli
İlave+Revizyon Uygulama İmar planı ile Kuzdere ve Arslabucak Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliğinin askı süresi içersinde yapılan 2 adet itirazın görüşülmesine geçildi.
Belediyemiz sınırları içerisi Kuzdere ve Arslanbucak Mahalleleri 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon
Uygulama İmar planı ile Kuzdere ve Arslabucak Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği,
Belediyemiz ilan panosunda 1 ay (30 gün) süre ile ilan edilmiş olup, konu ile ilgili Belediyemize Esra AKTAŞ,
Duygu CAN ve Eylem ZENGİ ile Mustafa KARSLI ve İbrahim ÇAKIR tarafından 2 adet itiraz dilekçesi
gelmiştir.
İtiraz dilekçelerine ilişkin Plan Müellifi Burhan KIZILÖZ'ün görüşü istenmiş ve yapılan itirazlar ile
ilgili Plan Müellifinden gelen görüş yazıları Mecliste okunmuş olup, dosyada mevcuttur.
Konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; Belediyemiz sınırları içerisi Kuzdere ve
Arslanbucak Mahalleleri 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar planı ile Kuzdere ve Arslabucak
Mahalleleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin askı süresi içersinde yapılan 2 adet itirazın reddine
Belediye Başkan Vekili Recep YILMAZ, Belediye Meclis Üyelerinden Ahmet CAN, Semih TOP, Sedat
AKAN, Özcan ÇELİKTAŞ, Ahmet Ali GÜVEN ve Cumali AFŞİN'in Kabul oyuna karşılık Belediye Meclis
Üyelerinden Mustafa BİLİCİ, Halit ÇİLENGİR, Ramazan ASLANCAN, Yunus NERGİZ ve Emine CANİK'in
Red oyu kullanması sonucu Belediye Meclisimizce OYÇOKLUĞU ile karar verildi.
31/ 12/2014
EMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İM AR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ' NE
KEMER;
\uzdere Mahallesi' ncfe bulunan 2566 / 2567 / 2571 / 2572 parseller üzerinde yer verilen
yo'un doğa , bahçe ve evlerimize zarar vermesinden , bunun yanında bu bölgede bir ana yola
'UC73^ olmadığını ara bir sokağın hane sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yeteceğini
::iîdiğ:!nîzden ayrıca doğal görüntünün de bozulmaması korunması hedeflenerek mevcut
;mar çizimine itirazımızın kabulünü yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı ileride oluşabilecek
rr. ;.;düriyatimizin de düşünülerek gerekli değişikliğin yapılmasını rica eder gereğini
s.:" farımızla arz ederiz .
c. --'..'.TAŞ
Öuygu CAN
Eylem ZENGİ
/ m u r'
fd n z o / e r e
M
&
& 1 * //< # '
&.4u U e to '
Pû & s.
J C t l/ ş l o
.
if fi> / (f& r 7 / Z ,d -£
 îr û p t îr f U »
(/>£.
2 jt> 5" ~J
//nüt-ÇC < x i/ n c / l^ i
y 0 c /t//7
bir-
c*
/ / j V , / 4 S S 't / { T 3> ,£ £ - £ ? tJV $ ? T-
f >O r< rjg / / ^ ır/ n
7^h-Â-
«yg, 'f^ y r/a /K ia /s
qdoc
^ S 'o o
/ jC ı
4 t> d îo o (^
n ^ " y -(L
^T ejd^e.
J ü /
yp /c/ct/n
çu///&~/*>7İZ £
£ 4 > s~ o u lf r ~
o iu ru / n U n
u e /7 /e k s t
a rr- 2 _
)<Xt7d e^e /dslcJı.SçJu/&r~U r~ lv * n
^ T .
z A f ir e ^
/ rY2 C tf~ f% //7 {/7 c / c > -
eçtyta/71^
S ü y O i/ a r - ım / iJ a .
f°V
r M
■'r i4*& 0 »/<Brr*y
y & f i'
L ır o jc t ln ^ - lı^
u / < * S ? n O m ı\ -
a
S -2 - 3
J2-5 £ 6 İ
/\/ö / c,
ş e t / /
C od ■
^ e ^ e ^ / e ^ / '^ / İ^ e d '/ n ı
e U & t/ Z _ - "3 /■ û Z .- J lo /^
Mus/®1^ & rsi(
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
190 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content