close

Enter

Log in using OpenID

Avrupa Birliği Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklıklar Envanteri

embedDownload
T.C.
ADIYAMAN VALiLiGi
ir rvriui Efitim Miidiirliilii
0110412015
Sayr :95360555/74613519283
Konu: Avrupa Birlifi Erasmus* KA2
........KAYMAKAMLIGINA
Stratejik Ortakhklar Envanteri
(ilge Milli Epitim Miidi.irliiklerine)
TvIUnUnIUGUNN
ADIYAMAN
Adryaman il genelindeki okul/kurumlann Avrupa Birli[i Erasmust Ana Eylem 2- KA2 programr
kapsamrnda Valililimize sunulmak ve Mi.idtirliifiimiiz gahgmalannda kullanrlmak tizere baqvuru yapan
kurumlarn envanterini olugturmak igin agafrda belirtilen gahgmalann eksiksiz bir bigimde 10.04.2015
tarihine kadar mutlaka sonuglandrnlmasr biiytik 6nem arzetmektedir. Bu nedenle;
MiidiirliiEiimiize BaElr Kurum
ve,
KuruluSlarcal Mtidtirli.iftim0z web sayfasl duyurular
krsmrnda yer alan;
https://docs.google.com/forms/d/1aX-JTDRHWZ8UBdd63Dyrpogjcy0pnJSy-LWKYzZZRzolview
form?c--0&w:1&usp:mail_form_link adresinden "Avrupa Birlili Erasmus* KA2 Stratejik
Ortakhklar Envanteri" b<jltimiindeki mtidiirliifiiniize ait bilgilerin tamamtnrn giriEinin yaprlmasr
gerekmektedir.
lge Milli Elitim Mtidiirlti$iniiz ile bafh kurum/okullar
ktsmtnda yer alan;
duyurular
tarafindan Mtidtirlii$imiiz web sayfast
https://docs.google.com/forms/d/1aX-JTDRHWZ8UBdd63Dyrpogjcy0pnJSy-LWKYzZZRzo/viewform
?c:0&w:t&usp:mail_form_link adresinden "Avrupa Birlifi Erasmus* KA2 Stratejik Ortakhklar
Envanteri" bdliimtindeki miidtirltiftinilze ait bilgilerin tamamrrun giriginin yaprlmast gerekmektedir'
gafigmalarda tereddijt edilmesi durumunda; Mtidiirliigi.imtiz PEK Koordinatdrii Ahmet
GUNAyDIN'dan (0416 21610211 139 ) bilgi edinilmesi, konuyla ilgili herhangi bir resmi vazrnrn (bilgi
amagh dahi olsa) gonderilmemesi hususlannda gerefini rica ederim
Bu
Mehmet ALTINDAL
Vali a.
Milli Egitim Miidiirii V.
DAGITIM:
Kaymakamhlrna ( ilge MEM)
Mtidiirlti$.imiize B a[h B iitiin OkullKurum ve Kurul u glanna
8 ilge
il Milli
Egitim Miidiirlrisii
ADIYAMAN
Aynntrh Bilgi:Ahmet GUNAYDIN (Telefon:(0416)216 I | 8l (Dahili 139)
Buevraketivenli elektronikimzaileimzalanmrgtrr,http://evraksorgumebgovtradresinden
68fd-5f50-3eal-a8bb-32fl koduileteyitedilebilir
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
79 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content