close

Enter

Log in using OpenID

strnUctisU Hizvrnri ar,rn u iHar,n ir,lNr

embedDownload
Zafer
T.C.
ZAFER KALKINMA AJAI\SI
Genel Sekreterlifii
MALZEMELi GENEL TEMiZLLKTTiZWTNTi VN MOTORLU ARAC
strnUctisU Hizvrnri ar,rn u
iHar,n ir,lNr
Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti ve Motorlu Arag Siiriictisii Hizmet Ahmr igi, Herkese Agrk
ihale Usulti ile ihale edilecektir.
1-
Aiansrn irtibat Bileileri:
a) Adresi: Cumhuriyet Mah. Hayme Ana Cad. METEM Tesisleri Kat: 4 Merkez / KUTAHYA
b) Telefon ve faks numarasr: Tel : (274) 271 77 6l Faks : (274) 271 77 63
c)
Elektronik posta adresi: [email protected]
2 - ihale Konusu
isin:
a) Nitelifi, tiirii ve miktan: Ajansrn Kiitahya Merkez
Hizmet Binasr ile Afyonkarahisar,
Manisa ve Ugak Yafirtm Destek Ofislerinde toplam 7 (yedi) iqgi ile yaprlacak malzemeli
genel temizlik iqi ve Ajans Genel Sekreterli[inde
I
(bir) i99i ile yaprlacak motorlu
arag
siiriiciis0 hizmeti ahmr iqi.
b) Yaprlacafr yer: Kiitahya Merkez Hizmet
Binasr
ile Afyonkarahisar, Ugak ve
Manisa
illerinde birer adet ofis.
c) Siiresi: 01.01.2015
3
-31.12.2015 tarihleri arasr.
- ihalenin:
a) Usulii: Herkese Agrk ihale Usulti
b) Yaprlacafl yer: Cumhuriyet Mah. Hayme Ana Cad.
METEM Tesisleri Kat:4 Merkez /
KUTAHYA
c)
Tarihi ve saati: 22.12.2014
- 10:00
4'
ihaleye Katrlabilme $artlan ve istenilen Belgeler
Uygulanacak Kriterler:
ite Yeterlik
Deferlendirmesinde
4.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katrlabilir.
4.2. Bu ihaleye konsorsiyumlar tekl if ve remez.
4.3. isteklilerin ihaleye katrlabilmeleri igin agalrda sayrlan belgeleri teklif kapsamrnda sunmalarr
gerekir:
a)
Mevzuatt geresi kayrth oldulu ticaret velveya sanayi odasr veya ilgili meslek odasr belgesi;
l) Gergek kigi olmasr halinde, kayrth oldulu ticaret velveya sanayi odasrndan ya da ilgili
meslek odastndan, ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundu[u yrlda ahnmrg, odaya kayrth
oldulunu gdsterir belge,
iuerp ilaNr
tt3
Zafer
T.C.
ZAFER KALKINMA AJAI\SI
Genel Sekreterlifi
2) Ttzel kigi olmasr halinde, ilgili mevzuatr gere[i kayrth bulundugu ticaret velveya sanayi
odastndan,
ilk ilan veya ihale tarihinin iginde bulundulu yrlda
ahnmrg, t0zel
kigililin
odaya
kayrth oldulunu gdsterir belge,
b)
Teklif verrneye yetkili oldulunu gdsteren imzabeyannamesi veyaimzasirkiileri;
1) Gergek kigi olmasr halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2)Tij.zel kigi olmasr halinde, ilgisine gdre tiizel kiqililin ortaklarr, iiyeleri veya kuruculan ile
ttizel kigiligin y6netimindeki gdrevlileri belirten son durumu gdsterir Ticaret Sicil Gazetesi,
bu bilgilerin tamamtnrn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasr halinde, bu bilgilerin
tiimi.inii gdstermek iizere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gdsteren belgeler ile
tiizel kigililin noter tasdikli imza sirkiileri,
c) Tebligat igin adres beyanr ve aynca irtibat igin telefon ve varsa faks numarasr ile elektronik
posta adresi,
d) Vek6leten ihaleye katrlma halinde, istekli adrna katrlan kiqinin ihaleye katrlmaya iliqkin noter
onayh vekdletnamesi ile noter onaylr imza beyannamesi,
e) isteklinin ihale konusu iglerde, Ajansa verdili teklif bedelinin en az %50 (yiizde elli)'si
orantnda gergeklegtirdigi benzeri iglerle
0
ilgili deneyimini
gdsteren bilgi ve belgeler (Standart
Form EK-6c), gerekirse ortakhk durum belgesi (Standart Form EK-6b),
Teklif bedelinin oh3 $rnzde iig)'iinden az olmamak iizere istekli tarafindan belirlenecek
gegici teminat. Teminat mektuplannrn standart forma uygun olmasr zorunludur. (Standart
Form EK-59),
g) Standart forma uygun birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli (Standart
Form EK-1k),
h) isteklinin iq ortakhlr olmast halinde ig ortakhlr beyanname si (Standart Form EK-6s),
i) ihale dokiimanrnrn satrn ahndr[rna dair belge.
4.4. iq ortakhlrnrn her bir ortaSr tarafrndan 4.3. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan
belgelerin ayrr ayfi sunulmasr zorunludur.
5 - ihale, ekonomik agrdan en avantajh teklifi veren isteklinin iizerinde brrakrlrr.
6 - ihale doki.imant, T.C. Zafer Kalkrnma Ajansr Genel Sekreterlili, Cumhuriyet Mah. Hayme Ana
Cad. METEM Tesisleri Kat:
4
Merkez
/
KUTAHYA adresinde ve Ajansrn internet
sitesinde
(www.zafer.org.tr) gdriilebilir. ihaleye katrlmak igin ihale dokiimanrnr satrn almak zorunludur.
Bunun igin 100'00
TL (Yiiz Tiirk Lirasr)'lik ihale doktiman bedelinin
Ajansrn T.C. Ziraat
Bankast Kiitahya $ubesi nezdindeki IBAN TR49 0001 0001 7952 8849 4750
t4
hesabrna
yatrnlmasr ve dekontun Ajansa ulagtrnlmasr gerekmektedir.
IHALE ILANI
2t3
I
zafer
/Arrr.nG.
,/"."'"o^"'
T.C.
ZAFER KALKINMA AJANSI
Genel Sekreterlifi
Ar.r'
^e." '
7 - istekliler teklifleriyle birlikte, teklif bedelinin oh3 (yiizde iig)'iinden az olmamak iizere gegici
teminat mektubu sunacaklar veya Ajansrn T.C. Ziraat Bankasr Kiitahya $ubesi nezdindeki IBAN
TR49 0001 000f 7952 8849 4750 14 hesabrna nakit olarak yatrrarak dekontunu sunacaklardrr.
8 - Teklifler, teklif agrhg giinii ve saati olan (ihale gi.inii ve saati) 22.12.2014 tarihi saat 10.00'a
kadar T.C. Zafer Kalkrnma Ajansr Genel Sekreterli[i, Cumhuriyet Mah. Hayme Ana Cad. METEM
Tesisleri Kat: 4 Merkez / KUTAHYA (ihalenin yaprlaca[r yer) adresine elden verilebilecegi gibi,
iadeli taahhtitlii posta vasttastyla da gdnderilebilir. Postada yaganacak gecikmelerden Ajans sorumlu
de!ildir.
9-
istekliler tekliflerini, igin tamamr igin birim fiyat 0zerinden vereceklerdir. Krsmi teklif
verilemez. ihale sonucu, ihale i.izerine brrakrlan istekliyle her
bir ig kaleminin miktarr ile
ig
kalemleri igin teklif edilen birim fiyatlann garplml sonucu bulunan toplam bedel iizerinden birim
fiyat sdzlegmesi imzalanacaktrr.
10 - Verilen tekliflerin gegerlilik siiresi, ihale tarihinden itibaren en
^z
60 (altmrg) takvim giinii
olmahdrr.
ll - T.C. Zafer Kalhnma
AiansL
2886 sawh Devlet
ihale Kanunu ile 4734 sawh Kamu ihaln
Konunu htikiimlerine tabi olmafuEmdan. mal ve hizmet ahmt ile vaotm islerine iliskin isi ihale
edip etmemekte. krsmen ihale etmekte veva diledihine ktsmen veva tamamen vermekte serbesttir.
ihalenin tomamen veva k$men iotal edilmesi nedenivle isteklilerce Aianstan herhanei bir hah
tsle bin de bul un ulamaz"
Kamuoyuna saygryla duyurulur.
T.C. Zafer Kalkrnma Ajansr Genel Sekreterlifi
inar-p ir-aNr
JIJ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 489 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content