close

Enter

Log in using OpenID

Članarina turističkim zajednicama

embedDownload
ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI U 2014.GODINI
Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama NN 152/08 i 88/10 , propisan je
način razvrstavanja pravnih i fizičkih osoba u skupine prema djelatnostima, o kojima
ovisi primjena stope za obračun članarine.
Članarina se plaća po stopi odreñenoj prema skupini djelatnosti i razredu turističkog
mjesta.
I. SKUPINE DJELATNOSTI
Zakonom o članarini u TZ, poduzetnici su podijeljeni u tri skupine djelatnosti, a oni
koji se bave trgovinom razvrstavaju se posebno, u četiri skupine djelatnosti. Opisi
djelatnosti popraćen je i šifrom djelatnosti prema NKD 2007 (upisana u rješenju ili
izvatku iz Obrtnog registra), kako bi se lakše odredila pripadajuća skupina.
a) Skupine djelatnosti (osim trgovine):
PRVA SKUPINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Smještaj (55)
Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića (56)
Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske
usluge te djelatnosti povezane s njima (79)
Agencije za promidžbu (73.11) i to: kreiranje promidžbenih kampanja (kreiranje
reklama u novinama, časopisima i ostalim medijima, kreiranje reklama na
otvorenom prostoru, reklamiranje iz zraka, ureñenje štandova i ostalih objekata i
prostora) i voñenje marketinških kampanja i ostale usluge oglašavanja koje su
usmjerene na privlačenje i zadržavanje kupaca (marketing na mjestu prodaje,
oglašavanje izravnom poštom i marketinško savjetovanje)
Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti (93.29)
Vodeni prijevoz (50)
Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom (55.22)
Zračni prijevoz putnika (51.10)
Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom (52.23)
Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika (49.31)
Ostali kopneni prijevoz putnika (49.39)
Djelatnosti mjenjačnica (66.12)
Ostalo osiguranje (65.12) i to: osiguranje djece i školske mladeži od posljedica
nezgode i posebna osiguranja mladeži od posljedica nezgode; osiguranje gostiju,
posjetitelja priredbi, izletnika i turista od posljedica nezgode; putno zdravstveno
osiguranje; turističko osiguranje; osiguranje pomoći (asistencije) za vrijeme puta,
izvan mjesta boravka ili prebivališta; ostala osiguranja turističkih rizika; osiguranje
od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika marine; osiguranje jamstva
(osiguranje jamčevine za paket aranžmane); osiguranje opasnosti otkaza
turističkih putovanja
Poslovanje nekretninama (68)
Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje
(69.2)
Uslužne djelatnosti ureñenja i održavanja krajolika (81.30)
Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova (82.3)
1
•
•
•
•
Rad sportskih objekata (93.11)
Sportske djelatnosti (93.1)
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport (77.21)
Iznajmljivanje videokaseta i diskova (77.22)
DRUGA SKUPINA
•
•
•
•
•
•
•
•
Ostale prateće djelatnosti u prijevozu (52.29)
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake
kategorije (77.11)
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava (77.34)
Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) zračnih prijevoznih sredstava ((77.35)
Taksi služba (49.32)
Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti (uključuju: izvoñačku umjetnost,
pomoćne djelatnosti u izvoñačkoj umjetnosti; umjetničko stvaralaštvo; rad
umjetničkih objekata) (90)
Djelatnosti kockanja i klañenja (92)
Djelatnost zabavnih i tematskih parkova (93.21)
TREĆA SKUPINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Održavanje i popravak motornih vozila (45.20)
Poštanske i kurirske djelatnosti (53)
Izdavačka djelatnost (58)
Proizvodnja filmova, video filmova i televizijskog programa (59)
Emitiranje programa (60)
Telekomunikacije (61)
Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima (62)
Informacijske uslužne djelatnosti ((63)
Specijalizirane dizajnerske djelatnosti (74.1)
Fotografske djelatnosti (74.2)
Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača (74.3)
Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje (96.02)
Pranje i tekstilno čišćenje tekstila i krznenih proizvoda (96.01)
Djelatnost za njegu i održavanje tijela (96.04)
b) Obveznici u djelatnosti TRGOVINE razvrstavaju se:
TRGOVINE - PRVA SKUPINA
•
•
•
•
Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama (47.19)
Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama (47.25)
Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama
(47.26)
Trgovina na malo ostalom opremom za kućanstvo u specijaliziranim
prodavaonicama 47.5)
2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju u specijaliziranim
prodavaonicama (47.6)
Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama (47.71)
Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože (47.72)
Ljekarne (47.73)
Trgovina na malo medicinskim pripravcima i ortopedskim pomagalima u
specijaliziranim prodavaonicama (47.74)
Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim
prodavaonicama (47.75)
Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima
i hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavaonicama (47.76)
Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama (47.77)
Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama (47.78)
Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama (47.79)
Trgovina na malo na štandovima i tržnicama (47.8)
Trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica (47.9)
Trgovina na malo preko pošte ili interneta (47.91)
Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica (47.99)
Trgovina motornim vozilima (45.1)
Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila (45.32)
Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak
motocikala (45.40)
Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim
prodavaonicama (47.30)
TRGOVINE - DRUGA SKUPINA
•
•
Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama (uključuje: trgovinu na
malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim
proizvodima; ostalu trgovinu na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama) (47.1)
Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim
prodavaonicama (uključuje: trgovinu na malo voćem i povrćem u specijaliziranim
prodavaonicama; trgovinu na malo mesom i mesnim proizvodima u
specijaliziranim prodavaonicama; trgovinu na malo ribama, rakovima i školjkama
u specijaliziranim prodavaonicama; trgovinu na malo kruhom, pecivom, kolačima,
tjesteninama, bombonima i slatkišima u specijaliziranim prodavaonicama; trgovina
na malo pićima u specijaliziranim prodavaonicama) (47.2)
TRGOVINE - TREĆA SKUPINA
•
•
•
•
Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih
vozila i motocikala (45)
Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila (45.31)
Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak
motocikala (45.40)
Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom (uključuje: trgovinu
na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom hranom; trgovinu na
veliko cvijećem i sadnicama; trgovinu na veliko; trgovinu na veliko živom stokom;
trgovinu na veliko sirovom i štavljenom kožom) (46.2)
3
•
•
•
•
•
•
Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom (uključuje: trgovinu na veliko voćem
i povrćem; trgovinu na veliko mesom i mesnim proizvodima; trgovinu na veliko
mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima; trgovinu na
veliko pićima; trgovinu na veliko šećerom, čokoladom i bombonima; trgovinu na
veliko kavom, čajem, kakaom i začinima; trgovinu na veliko ostalom hranom
uključujući ribe, rakove i školjke; nespecijaliziranu trgovinu na veliko hranom,
pićima i duhanskim proizvodima) (46.3)
Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo (uključuje: trgovinu na veliko
tekstilom; trgovinu na veliko odjećom i obućom; trgovinu na veliko električnim
aparatima za kućanstvo; trgovinu na veliko porculanom, staklom i sredstvima za
čišćenje; trgovinu na veliko parfemima i kozmetikom; trgovinu na veliko
farmaceutskim proizvodima; trgovinu na veliko namještajem, sagovima i opremom
za rasvjetu; trgovinu na veliko satovima i nakitom; trgovinu na veliko ostalim
proizvodima za kućanstvo) (46.4)
Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom (uključuje: trgovinu
na veliko računalima, perifernom opremom i softverom; trgovinu na veliko
električnim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom) (45.5)
Ostala specijalizirana trgovina na veliko (uključuje: trgovinu na veliko krutim,
tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima; trgovinu na veliko metalima i
metalnim rudama; trgovinu na veliko drvom, grañevinskim materijalom i
sanitarnom opremom; trgovinu na veliko željeznom robom, instalacijskim
materijalom i opremom za vodovod i grijanje; trgovinu na veliko kemijskim
proizvodima; trgovinu na veliko ostacima i otpacima (46.7)
Trgovina na veliko ostalim strojevima, opremom i priborom (uključuje: trgovinu na
veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom; trgovinu na veliko alatnim
strojevima; trgovinu na veliko strojevima za rudnike i grañevinarstvo; trgovinu na
veliko strojevima za tekstilnu industriju te strojevima za šivanje i pletenje; trgovinu
na veliko uredskim namještajem; trgovinu na veliko ostalim uredskim strojevima i
opremom) (46.6)
Nespecijalizirana trgovina na veliko (46.9)
TRGOVINE - ČETVRTA SKUPINA
Sve djelatnosti iz treće skupine koje se bave i vanjskom trgovinom.
II. RAZRED TURISTIČKIH MJESTA
objavljen je u Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju
naselja u turističke razrede (NN 122/09., 9/10. – isp., 61/10., 82/10., 36/11., 89/11.,
146/11., 141/12., 144/12. 38/13. I 153713)
XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD
OPĆINA
NASELJE
RAZRED
D
BUJE – BUIE
Buje – Buie
B
Kaldanija – Caldania
C
Kanegra – Canegra
A
4
Kaštel – Castel
C
Krasica – Crasizza
C
Marušići – Marussici
C
Momjan – Momiano
C
Plovanija – Plovania
A
Škrile – Scrile
A
D
BUZET
Buzet
A
Hum
C
Roč
B
D
LABIN
NOVIGRAD
CITTANOVA
Labin
B
Rabac
A
–
D
Antenal - Antenal
B
Bužinija – Businia
A
Dajla – Daila
A
Mareda – Mareda
A
Novigrad – Cittanova
A
D
PAZIN
Pazin
POREČ
PARENZO
PULA – POLA
–
B
D
Baderna
A
Buići
C
Červar-Porat
A
Filipini
C
Fuškulin
C
Kukci
C
Poreč – Parenzo
A
Rakovci
C
D
5
Pula – Pola
ROVINJ
ROVIGNO
A
–
C
Rovinj – Rovigno
A
C
UMAG – UMAGO
Babići - Babici
A
Bašanija – Bassania
A
Crveni Vrh –
Monte Rosso
A
Čepljani – Ceppiani
A
ðuba – Giubba,
A
Finida – Finida
A
Juricani – Giurizzani
A
Kmeti – Metti
A
Križine – Crisine
A
Katoro – Catoro
A
Lovrečica
Lorenzo
–
San
A
Materada – Matterada
A
Monterol – Monterol
A
Murine – Morno
A
Petrovija – Petrovia
A
Savudrija – Salvore
A
Seget – Seghetto
A
Sveta Marija na Krasu
– dio – Madonna del
Carso – in parte
A
Umag – Umago
A
Valica – Valizza
A
Vardica – Vardiza
A
Vilanija – Villania
A
Zambratija
Zambrattia
VODNJAN
DIGNANO
–
–
A
D
6
Galižana – Gallesano
C
Peroj – Peroi
A
Vodnjan – Dignano
A
D
Bale – Valle
Bale – Valle
A
D
Barban
Barban
C
D
Brtonigla – Verteneglio
Brtonigla – Verteneglio
C
Fiorini – Fiorini
C
Karigador – Carigador
A
Nova Vas – Villanova
C
D
Cerovlje
Draguć
C
C
Fažana – Fasana
Fažana – Fasana
A
Valbandon
A
Funtana – Fontane
A
Grožnjan – Grisignana
D
Grožnjan – Grisignana
B
Šterna – Sterna
C
D
Kanfanar
Kanfanar
D
Karojba
Karojba
Kaštelir
Labinci
Castelliere-S. Domenica
B
–
C
B
D
Kršan
Vozilići
C
D
Lanišće
Brest
C
D
Ližnjan – Lisignano
Ližnjan – Lisignano
B
7
D
Lupoglav
Lupoglav
C
C
Marčana
Krnica
B
Medulin
A
Motovun – Montona
D
Motovun – Montona
A
D
Oprtalj – Portole
Livade – Levade
C
Oprtalj – Portole
C
D
Pićan
Pićan
C
D
Raša
Koromačno
B
Raša
B
Ravni
B
Sveta Marina
B
D
Sveta Nedelja
Nedešćina
C
D
Sveti Lovreč
Sveti Lovreč
C
Sveti Petar u Šumi
C
Svetvinčenat
D
Svetvinčenat
Tar-Vabriga
Abrega
–
Torre-
D
Tar – Torre
A
Vabriga – Abrega
A
D
Tinjan
Tinjan
C
D
Višnjan – Visignano
Višnjan – Visignano
Vižinada – Visinada
B
C
D
8
Vižinada – Visinada
B
D
Vrsar – Orsera
Vrsar – Orsera
A
D
Žminj
Žminj
B
III. STOPA
Stopa za obračun odreñuje se (svi obveznici, osim trgovine) prema Vašoj skupini
djelatnosti i turističkom razredu mjesta u kojem obavljate djelatnost u slijedećem
postotku:
Skupina
A razred
B razred
C razred
D razred
Prva
0,2000%
0,1840%
0,1600%
0,1440%
Druga
0,1600%
0,1440%
0,1200%
0,1040%
Treća
0,1200%
0,1040%
0,0800%
0,0640%
Za trgovačke djelatnosti stope su:
Skupina
A razred
B razred
C razred
D razred
Prva
0,0400%
0,0384%
0,0344%
0,0320%
Druga
0,0320%
0,0304%
0,0280%
0,0264%
Treća
0,0240%
0,0224%
0,0200%
0,0184%
Četvrta
0,0160%
0,0104%
0,0080%
0,0080%
IV. OSNOVICA ZA OBRAČUN ČLANARINE
su ukupni primici iz Knjige primitaka i izdataka, umanjeni za naplaćeni PDV, koji se
odnose na djelatnost obuhvaćenu obvezom plaćanja članarine.
Za svaku poslovnu jedinicu izvan sjedišta utvrñuje se posebna osnovica i ukupni
prihod za obračun članarine. Ukoliko se poslovna jedinica nalazi u mjestu koje nije
razvrstano u turistički razred, osnovica za obračun članarine ne obuhvaća primitke iz
te poslovne jedinice.
Iznimno, obveznik može odlučiti da članarinu plati primjenom jedne stope –
propisane za „glavnu“ djelatnost, ako je to za njega povoljnije, uz obavezu da o tome
pisano obavijesti Poreznu upravu do 10. siječnja tekuće godine. Za primjenu te
stope, prema Pravilniku o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za
obračun članarine turističkoj zajednici NN 119/09, osnovica mu je ukupni prihod
(umanjen za PDV) od obavljanja svih upisanih djelatnosti.
V. MJESTO PLAĆANJA
Članarina se plaća na području općine/grada u kojem obveznik ima sjedište, a za
poslovne jedinice prema njihovom sjedištu. Ako je sjedište različito od mjesta na
9
kojem se obavlja djelatnost članarina se plaća turističkoj zajednici na čijem se
području obavlja djelatnost.
Članarina turističkim zajednicama uplaćuje se u korist računa grada/općine odnosno
turističkog mjesta u kojem je sjedište turističke zajednice:
Bale - Valle HR9510010051700527158
Barban HR1510010051700627150
Brtonigla - Verteneglio HR1210010051704027151
Buje - Buie HR7710010051704227159
Buzet HR5610010051704327156
Cerovlje HR4710010051704727152
Fažana – Fasana HR5410010051761927150
Funtana – Fontane HR9010010051762927154
Gračišće HR2610010051713227155
Grožnjan - Grisignana HR0710010051713827151
Kanfanar HR4810010051717527157
Kaštelir- Labinci - Castelliere-S.domenica HR4010010051759727151
Kršan HR2710010051721727150
Labin HR0710010051722227157
Marčana HR5210010051725427153
Medulin HR9310010051726327157
Motovun - Montona HR3310010051727427150
Nedelišće HR6710010051727927155
Novigrad - Cittanova HR4510010051729127150
Oprtalj - Portole HR5510010051730427158
Pazin HR6210010051732127151
Pićan HR3310010051733027154
Poreč - Parenzo HR4010010051734827154
Pula - Pola HR5510010051735927155
Raša HR6410010051736827153
Rovinj - Rovigno HR6610010051737427159
Svetvinčenat HR5210010051743527159
Sveti Lovreč HR0210010051743127158
Sveti Petar u šumi HR8410010051743327151
Tar-Vabriga- Torre-Abrega HR1010010051763127153
Tinjan HR4310010051745327156
Umag - Umago HR0610010051746827151
Višnjan - Visignano HR8710010051749727157
Vižinada - Visinada HR2310010051749827152
Vodnjan - Dignano HR0310010051750227152
Vrsar - Orsera HR1910010051751627156
U "pozivu na broj odobrenja" upisujete u pretpolje model 67
OIB. Naziv računa: članarina turističkim zajednicama
a u polje odobrenja
VI. OSTALO
Ukoliko obavljate jednu od navedenih djelatnosti, do konca veljače, odnosno do
konca travnja dužni ste izvršiti konačni obračun članarine turističkoj zajednici. Uz
poreznu prijavu i obrasce KD i SR dužni ste predati i obrazac " TZ " uz dokaz o
10
uplati po konačnom obračunu. Ukoliko ste obveznik samo za neku do vaših
djelatnosti obrascu prilažete i pisani obračun ostvarenih prihoda uz naznaku
djelatnosti za koju za koju ste dužni ili niste dužni plaćati članarinu turističkoj
zajednici.
U slučaju manje uplate dužni ste uplatiti razliku a ako ste uplatili iznos veći od
konačno obračunate svote onda možete zatražiti povrat pretplaćenog iznosa ili ga
ostaviti kao predujam za slijedeće obračunsko razdoblje.
Istovremeno dužni ste nastaviti sa plaćanjem članarine u obliku mjesečnog predujma
u iznosu jedne dvanaestine osnovice po konačnom obračunu.
Rok za plaćanje predujma članarine turističkoj zajednici istovjetan je sa rokom
plaćanja predujma poreza na dohodak odnosno uplatiti morate do posljednjeg dana u
mjesecu za prethodni mjesec.
Nadzor nad obračunom i uplatom članarine turističkoj zajednici obavlja Porezna
uprava.
Za neplaćanje članarine odnosno predujma u roku, Porezna će vam uprava
obračunati zatezne kamate prema čl. 116 Općeg poreznog zakona, a može pokrenuti
i ovršni postupak.
11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
93 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content