close

Enter

Log in using OpenID

9. GLASNIK Udruge Komarna 2001. za 2011. godinu

embedDownload
9. GLASNIK UDRUGE
KOMARNA 2001.
ZA 2011. GODINU
1
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
UDRUGA VINOGRADARA, VINARA I VOARA
KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
MarƟnje u urĜevcu 2010.
3
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
Izvještaj o radu udruge
za 2010. godinu
Godinu zapoēinjemo sa pripremama za
našu redovnu skupšƟnu koja je ujedno i
izborna.
Na sastanku prije skupšƟne napravljena
je lista kandidata za upravni i nadzorni
odbor sa po osam kandidata za svaku
listu sa moguđnošđu da se na skupšƟni ta
ista nadopuni.
U upravni odbor ulaze Josip Petrovēiđ,
Ivan Šimuniđ, Saša Kristoviđ, Miralem
Aleēkoviđ, Josip Petras, Vjekoslav Levak i
Eduard Hegediđ, a u nadzorni odbor ulazi
Stjepan Grahovac, Zdravko Kuēanda,
Zdravko Petras, Mario Balija, Vladimir
Šestak, MarƟn RadoƟđ i Zvonimir
Dangubiđ!
Na prvom sastanku izabrani su za
predsjednika Upravnog odbora Eduard
Hegediđ, za dopredsjednika Josip Petras,
za tajnika Josip Petrovēiđ te za blagajnika
Tomislav Geriđ.
Nadzorni odbor je meĜu sobom izabrao
predsjednika, a to je Stjepan Grahovac.
Na prvom sastanku odbora u novom
sastavu iznosim svoj plan rada za tekuđu
godinu koji je dosta ambiciozan, ali ne i
neostvariv!
Mogu ređi da je 85% od planiranog
ispunjeno ostalo đemo pokušaƟ napraviƟ
u 2011 god.
Evo što se napravilo!
Zajednica udruga vinogradara, vinara
i vođara organizira školu za zvanje
vinogradar-podrumar za koju se
prijavljuje 5 naših ēlanova (Zvonimir
Dangubiđ, Mario Balija,Vitomir Vedriš,
Branimir Puhek i Tomislav Geriđ) te koju
i uspješno završavaju, a podjela je bila u
sklopu županijske izložbe vina održane u
Starigradu.
Udruga je suĮnancirala svoje ēlanove sa
po 200 kn.
Na istoj je naš ēlan Mario Balija osvojio
2. mjesto u spremanju goriēkog gulaša, a
u sklopu izložbe je otvoren laboratorij za
analizu vina.
Donijeta je odluka o prikljuēenju
telefonske linije i Internet adrese u
udrugu te se ona i realizira u 7 mj.
Udruga organizira u 6. mj izlet na „FesƟval
Graševine“ u Kutjevo koji je bio vrlo
lijepo posjeēen od strane naših ēlanova,
te je izlet ispunio sva naša oēekivanja.
Zahvaljujem se ovim putem gosp Josipu
Petrasu (Pacov) i gosp. Željku Ljubiđu na
organizaciji istog!
Moram istaknuƟ da je suradnja sa
udrugama vinogradara naše županije
dobra te sam radio na tome da ju još
poboljšam. Odlasci na skupšƟne u Virje,
Starigrad, Molve i okolna mjesta su to i
poboljšala tako da sam jako zadovoljan
Ɵme. Mogu ređi da naši ēlanovi
intenzivno sudjeluju na izložbama širom
naše županije te posƟžu vrlo zapažene
rezultate.
Neđu nabrajaƟ sve posƟgnuđa, samo đu
izdvojiƟ zlatne diplome koje su osvojili
naši ēlanovi, a to su Petar Cik, Nikola
Kalanj, Igor Kuēiđ, Josip Petrovēiđ,
Tomislav Blažek, Ivan Vedriš te Sonenšajn
Zlatko.
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
Nadalje kao što svi znate udruga posjeduje
dosta imovine, koju naravno treba i
održavaƟ tako smo ove godine imali
servis agrometeorološke stanice, zaƟm
smo servisirali 5 topova te je nabavljena
nova imovina(dva refraktometra) jer su
dva dotrajala i njihov servis nije isplaƟv.
Udruga je bila suorganizator posjeta
oldƟmera u Novigradu zajedno sa
ženama HNS-a.
U sklopu proslave Dana opđine udruga
je održala ispred svojih prostorija
tradicionalnu manifestaciju „Zlatna vina“
ēlanova udruge gdje su naši mještani,
ēlanovi i gosƟ mogli kušaƟ vina koja su
tokom godine osvajala zlatne diplome.
Ususret obilježavanju dana udruge,
izraĜene su dvije info table za podruēje
Srdinca i Plavšinca.
Svake godine tako i 2010. udruga je
organizirala proslavu Dana udruge „Sv
Bartola“ na vinorodnom podruēju iznad
Novigrada kod „Kapelice Sv Bartola“ u
Srdincu. Domađini ove manifestacije su
bili Zvonimir Dangubiđ i ŠanƟ Zdravko.
Unatoē lošem vremenu na manifestaciji
se sakupio poveđi broj ljudi što ēlanova,
sponzora, struēnih suradnika te ostalih
gosƟju.
Bilo je predavanje od strane gosp.
DraguƟna Kamenjaka te nastup
mješovitog pjevaēkog zbora KUD-a „Ivan
Vitez Trnski“ kojima se ovim putem
zahvaljujem.
Ovu manifestaciju „8. Bartolovo“ želim
izdvojiƟ posebno ,jer sam ju prijavio
na natjeēaj Ministarstva turizma i gdje
nam je odobreno 5000 kn bespovratnih
sredstava.
Kod održavanja susreta 4. Novigrada
4
nismo sudjelovali posebno akƟvno jer
se koncepcija opđine kao organizatora
susreta nije podudarala sa našom
koncepcijom.
U 11. mjesecu je održana velika
MarƟnjska špelancija u urĜevcu.
Sudjelovale su sve udruge s naše županije.
Na toj manifestaciji je naš ēlan „MarƟn
Novigradsko - Komarniēki“ Josip Petras
(Pacov) postao veliki meštar i uzeo ime
„Melkior Sokol Prvi“, a moja malenkost
je primljena u redove marƟnjskih meštri
pod nazivom „MarƟn PlavšineēkoTreokraljski!
Krajem 11. mj. održano je predavanje od
strane Įrme BASF, KRONION-AGRO, a
enolog gosp Nikola Vrbaniđ je ocjenjivao
naša vina te davao struēne komentare u
vezi isƟh sa preporukom. Odaziv je bio
zadovoljavajuđi te je poslije bilo druženje.
Tokom cijele godine raznosim obavijesƟ
o preporukama za zašƟtu, raznim
akƟvnosƟma u udruzi, izvan nje,
obavijesƟ drugih udruga, a iste i šaljem
ēlanovima koji imaju elektroniēku poštu.
TakoĜer smo imali i malu prezentaciju
Įrme „ENOTECH“ o Įlter ploēama
BECOPAD.
Nadalje bih izdvojio da je udruga akƟvno
sudjelovala u radu Zajednice udruga
vinogradara, vinara i vođara Kc-Kž i svim
njenim akƟvnosƟma. Naš tajnik gosp.
Josip Petrovēiđ je bio u komisiji za „vinske
ceste“ te je kod njega održan jedan
sastanak Zajednice.
Naš predstavnik u zajednici gosp.
Tomislav Blažek i ja kao predsjednik
smo prisustvovali i sudjelovali u radu
zajednice. Moram istaknuƟ da je
gosp. Blažek bio vrlo akƟvan kao naš
5
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
predstavnik te je na kraju postao i jedan
od dopredsjednika zajednice.
Što se Ɵēe „Koprivniēke vinske ceste“ ona
je otvorena!
Ne mogu, a ne izraziƟ žaljenje da su se iz
naše udruge prijavila samo dva ēlana, ali
niko sa našeg podruēja Novigrada. Nadam
se da đe se izgradnjom infrastrukture
(struja, voda) ljudi prijaviƟ, jer „vinska
cesta“ nije samo vino nego i ostale usluge
i proizvodi.
U cijelom svome izvještaju do sada nisam
spomenuo našu najveđu akƟvnost a to
je „elektriĮkacija“! O tome sam mnogo
pisao u našem listu „Novigradec“, o tome
se govorilo, raspravljalo, potezalo hođe
li neđe li itd. tako da ne znam što više
ređi. Spomenut đu da se je od poēetka
ulagalo puno truda oko toga posebice
naš tajnik koji je sve nas oko njega
zarazio Ɵm entuzijazmom da taj projekt
zaživi i postane stvarnost. Prohodali smo
nekoliko puta naše vinogorje, raznosili
obavijesƟ, razgovarali s ljudima, došli do
saznanja da ima negdje oko 350 objekata
na našem podruēju. Ne želim govoriƟ što
struja znaēi za naše podruēje koje je skoro
pa jedino u Koprivniēko-urĜevaēkom
vinogorju bez struje. Krajem 10. Mj.
imali smo potpisivanje predugovora za
elektriĮkaciju u Vatrogasnom domu.
Odaziv je bio koliko toliko dobar.
Nakon žurne rasprave, pitanja, odgovora
pristupilo se potpisivanju. Iako se ēinilo
da iz toga neđe biƟ ništa ipak je potpisan
51 predugovor. Ove godine je krenulo
potpisivanje pravih ugovora tako da đe se
sve vidjeƟ jesmo li ili nismo.
Tokom prošle godine imali smo problem
skladištara, za kojeg se nitko nije želio
javiƟ. Buduđi da sam ja bio skladištar
zadnjih godina, ta je zadađa i dalje ostala
na meni. S obzirom na obim poslova
koji sam obavljao kao predsjednik i kao
skladištar, postalo mi je to preteško.
Ali na sređu našli smo rješenje što se
Ɵēe skladištara. To đe biƟ mlada i vrlo
perspekƟvna ēlanica udruge gĜica
Tamara Teskaē , koja je izrazila želju da
postane skladištar. Ja sam ju u tome
podržao i upravni odbor pa vas molim da
ju podržite i vi. Njezin broj je objavljen u
biltenu!
Ovim putem želim se zahvaliƟ opđini
Novigrad koja Įnancijski pomaže u radu
udruge u skladu sa svojim moguđnosƟma,
svim sponzorima, struēnim suradnicima,
ēlanovima i svim prijateljima udruge koji
pomažu u radu.
Udruga ne postoji zbog jednog ēovjeka,
nego zbog skupine ljudi koja zajedniēki
može ostvariƟ svoje ideje i ciljeve!
Mislim da sam spomenuo manje, više
sve.
Možda sam neke akƟvnosƟ i zaboravio
spomenuƟ, jer vjerujte toliko toga se
dogaĜalo,da nije lako sažeƟ u jednom
izlaganju sve što se dogaĜalo u jednoj
godini.
Svim vinogradarima, vinarima i vođarima
želim sretnu i uspješnu Novu godinu!
Da imaju što manje bolesƟ u svojim
nasadima, da bude bolja što se Ɵēe
kvalitete proizvoda od prošle, da uživaju
u plodovima svoga rada te da imaju bolji
plasman koji prodaju svoje proizvode!
Živjeli!
Predsjednik upravnog odbora:
Eduard Hegediđ
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
6
PLAN RADA I
FINANCIJSKI PLAN ZA 2011. GOD.
Izvor
prihoda
Red.
broj
Stavka
1.
Godišnja skupšƟna
5000
5000
2.
Izdavanje biltena
8000
7000
1000
3.
kupnja opreme za potrebe
udruge
7000
3000
4000
4.
izleƟ u vinogorja-dva izleta
5000
2000
3000
5.
oglašavanje zašƟte vinograda
6000
5000
1000
6.
edukaƟvna predavanja
2000
2000
7.
proslava Dana opđine
5000
8.
projekt vinske ceste
3000
2000
1000
9.
“biskupska konferencija”
5000
3000
2000
10.
suradnja s ostalim udrugama
županije
2000
11.
projekt kapelice Miholj. Brijeg
2000
1000
1000
12.
amorƟzacija i servis opreme
8000
4000
4000
13.
edukacija ēlanova (teēajevi)
5000
2000
3000
14.
Dan udruge “sv.Bartol”
7000
3500
3500
15.
ElektriĮkacija vinogorja
7000
3500
3500
77000 kn
43000kn
34000 kn
UKUPNO
(ēlanarine,
donacije,
vlasƟƟ prilozi)
županija, turisƟēki
ured, ostali
Iznos kn
Dotacije
(opđina)
5000
2000
Novigrad Podravski, 15.10.2010.
Predsjednik upravnog odbora:
Eduard Hegediđ
7
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA I
RASHODIMA 0D 01.01.-31.12.2010.
Na temelju raspoložive dokumentacije dajemo sljedeđi prikaz Įnancijskih izvještaja
za 2010. godinu:
PRIHODI PO VRSTAMA:
- PRIHODI OD LANARINA I NAKNADA = 36.700,00 KN
- LANARINA
- 15.700,00 KN
- OPINA NOVIGRAD PODRAVSKI
- 16.000,00 KN
- DRŽAVNI PRORAUN
- 5.000,00 KN
- PRIHODI OD KAMATA
=
16,26 KN
UKUPNI PRIHODI
= 36.716,26 KN
RASHODI PO VRSTAMA:
-MATERIJALNI IZDACI
- UREDSKI MATERIJAL
- MATERIJAL ZA IŠENJE I ODRŽAVANJE
- PLIN
- SITNI INVENTAR
- MATERIJAL ZA REDOVNO POSLOVANJE
= 3.926,77 KN
= 169,60 KN
= 127,00 KN
= 112,06 KN
= 952,13 KN
= 2.565,98 KN
- TROŠKOVI USLUGA
- TELEFONSKI TROŠKOVI
- POŠTARINA
- NAJAMNINA
- KNJIGOVODSTVENE USLUGE
- GRAFIKE USLUGE
- OSTALE USLUGE
(servis CDA stanice
popravak plinsk.topa)
= 19.195,11 KN
= 1.336,36 KN
= 1.115,15 KN
=
360,00 KN
=
369,00 KN
= 12.595,20 KN
= 3.419,40 KN
- REPREZENTACIJA
= 6.352,98 KN
- LANARINA ŽUPANIJSKOJ UDRUZI
= 1.670,00 KN
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
- OSTALI TROŠKOVI (prijava za natjecanje)
=
200,00 KN
- BANKARSKE PROVIZIJE
=
918,77 KN
- ŠKOLARINA ZA L.UDRUGE
= 1.000,00 KN
- AMORTIZACIJA
= 1.477,17 KN
UKUPNI RASHODI:
= 34.740,80 KN
8
Rashodi su ostvareni virmanskim putem u iznosu od 31.971,42 kn, 5.422,21 kn
plađeno je gotovinom putem blagajne, dok je putem amorƟzacije stvoren rashod u
iznosu od 1.477,17 kn.
2010. godine ostvaren je višak prihoda na rashodima u iznosu od 1.975,46 kn.
Ostvareni višak pribraja se rezultatu iz prethodnih godina (9.332,25 kn) te se
kumulaƟvno gledano ostvaruje višak od 11.307,71 kn.
Stanje na žiro raēunu sa 31.12.2010. godine iznosi 5.551,01 kn.
Stanje blagajne na dan 31.12.2010. godine iznosi 2.068,61 kn.
U Koprivnici, 19.01.2011.
9
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
Izvještaj Inventurne komisije
ZAPISNIK
sa popisa inventure održane 28.12.2010. u 18 sati u prostorijama udruge.
Inventurna komisija u sastavu Vladimir Šestak (predsjednik), Siniša ýanaki (þlan),
Tomislav Geriü(þlan) domar Eduard Hegediü i novi skladištar Tamara Teskaþ sastala se
28.12.2009. u 18 sati u prostorijama udruge radi redovnog popisa i predaje imovine novom
domaru. Inventura je poþela u 19 sati.
Imovina udruge se sastoji od:
meteorološka stanica
__________________________________________ 1 KOM
laboratorij za analizu vina_________________________________________ 1 KOM
filterica za pretok i filtriranje vina___________________________________ 1 KOM
agregat za struju_________________________________________________ 1 KOM
top za plašenje divljaþi ___________________________________________ 19 KOM
refraktometar ___________________________________________________ 15 KOM
kavez _________________________________________________________ 20 KOM
stolovi ________________________________________________________24 KOM
klupe _________________________________________________________44 KOM
kotao 80 litara___________________________________________________1 KOM
kotlenka_______________________________________________________1 KOM
tanjur za kotlovinu_______________________________________________1 KOM
plamenik_______________________________________________________1 KOM
manjirka_______________________________________________________1 KOM
plinska boca____________________________________________________1 KOM
poslužavnik ____________________________________________________9 KOM
set noževa i raznog pribora_________________________________________1 KOM
bokal za vino ___________________________________________________9 KOM
þaše za vino ___________________________________________________222 KOM
škrinja_________________________________________________________1 KOM
inox baþva 520 litara______________________________________________1 KOM
raþunalo i printer_________________________________________________1 KOM
telefonski aparat_________________________________________________1 KOM
Inventura je protekla uredno i završila je u 20 sati.
Predsjednik
ýlan
Vladimir Šestak ____________________________
Siniša ýanaki ____________________________
ýlan
Tomislav Geriü ____________________________
Skladištar
Tamara Teskaþ _____________________________
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
10
Izvještaj skladištara za 2010. godinu
Poštovani!
Tokom 2010. god. nismo uspjeli nađi
skladištara, pa sam ja radio i taj posao.
Od nove opreme koja je ove godine
nabavljena moram izdvojiƟ da su
kupljena dva nova refraktometra, jer su
dva van upotrebe, a njihov servis nije
Įnancijski isplaƟv.
Ove godine nismo nabavljali ništa
posebno od opreme, osim spomenuƟh
refraktomatara, nego smo održavali
postojeđu imovinu.
Imali smo servis na meteorološkoj
stanici te smo poslali na servis 5 topova
koji nisu redovito pucali ili uopđe nisu
pucali.
No meĜuƟm da podsjeƟm ēlanstvo na
ono koje zna i ono koje ne zna udruga
ima dosta imovine koju je nabavljala
prošlih godina i koju ēlanovi mogu
korisƟƟ.
Imovinu koju udruga posjeduje možemo
podijeliƟ na vinarsko vinogradarsku
opremu koju saēinjava:
meteorološka stanica
1 kom
laboratorij za analizu vina
1 kom
Filterica za pretok i Įltriranje vina 1 kom
Agregat za struju
1 kom
Top za plašenje divljaēi
19 kom
Refraktometar
16 kom
od tog 1 kom vođarski
Kavez za ēuvanje topova
20 kom
Inox baēva 520 l
1 kom
ZaƟm bi nabrojio stvari koje nisu dio
vinarsko vinogradarske opreme, a
koriste se za potrebe udruge i njenih
ēlanova:
Stolovi
24 kom
Klupe
44 kom
Kotao 80l
1 kom
Kotlenka + velik tanjur za kotlovinu 1 kom
Plamenik
1 kom
Manjirka
1 kom
Škrinja
1 kom
Plinska boca
1 kom
Poslužavnici
9 kom
Set noževa i raznog pribora
1 kom
Bokali za vino
9 kom
aše za vino
222 kom
Obavještavam vas da su tokom sezone
dva topa neredovito pucala te đe iđi na
servis kao i prošle godine, da za sezonu
budu spremni za upotrebu. Svu opremu
ēlanovi mogu iznajmiƟ.
Kupljen je telefon za potrebe udruge i
spomenuo bih da uvijek tradicionalno
imamo u prodaji ēaše s logom udruge
i kupnjom navedenih pomažete rad
udruge i daljnja ulaganja, u imovinu
udruge te vam ovim putem zahvaljujem
i molim da to ēinite i dalje.
U udruzi još imamo kompjuter, printer,
stolove i stolice. Ovo navedeno korisƟ
se za sastanke upravnog i nadzornog
odbora.
Moram na kraju spomenuƟ svoje
zadovoljstvo, jer smo krajem godine
uspjeli pronađi novog skladištara. Novi
skladištar je mlada ēlanica udruge gĜica
Tamara Teskaē.
Njezin broj telefona je 099-768-4402
Predsjednik udruge
Eduard Hegediđ
11
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
/DJYX
'RåHOVHPĀXWLNDNGLåHå
YLGHWLPHVWRJGHVSLå
-HO·WLMHSRVWHOMDPHND"
1DUDQXMHVHQGLåLå
.WHELERPVHMDVWLVQRO
SUH]HEOXUXNXQDWHEHGHO
SRGYHĀHUERPWL]GXSOMHURPVYHWLO
SRFUQLQRĀLĀXYDWWHGHO
9VHOXVHMHSRVWDURP
MRåPDORRSDOERVQHJ
]LPDWXMHSUHGYUDWL
WHåNRERLWLYXEUHJ
-DVDGDPRUDPQDSXW
PRMDPH]YH]GDĀHND
RGQDYHNNDçHPLSXW
GRåODMHSRPH]GDOHND
.WHEHERPVHMDYUQRO
YSUDPDOHWWRSOXLUDQX
MDJODFHERPWLMDND]DO
GRN]LGHåYXQSULSUHWDNDQMX
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
12
Manifestacija “8. Bartolovo”
U Subotu 28.08.2010. god. u mjestu Srdinac kod Kapelice „Sv. Bartola“ je održano
tradicionalno 8. Bartolovo u organizaciji Udruge vinogradara, vinara i vođara
„KOMARNA 2001“ iz Novigrada Podravskog.
Bartolovo je dan kada je udruga VVV KOMARNA 2001 obilježila svog zašƟtnika „Sv
Bartola“!
To je i ujedno bio poēetak razdoblja kada su se vinogradari poēeli intenzivno
pripremaƟ za njih, uzbudljivo doba priprema za berbu i za oēuvanje onog za što su
radili cijelu godinu.
Na jednom mjestu smo ēuli preporuke od strane struke o zašƟƟ svojih nasada,
podrumarstvu, cijepljenju vinove loze, prepoznavanju novih bolesƟ i drugih
noviteta, a sve je to imalo za svrhu poveđanja kvalitete naših vina.
Unatoē lošem vremenu, na manifestaciji se okupilo 200-Ɵnjak ljudi što ēlanova
udruge, predstavnika srodnih udruga iz naše županije.
Nazoēni su bili predsjednik Županijske zajednice udruga vinogradara gosp. Milivoj
ŠiŅorn, tajnik udruge Vjekoslav Indir, poslovni partneri udruge, ljudi iz društvenog
i poliƟēkog života opđine i županije.
U 11:00 h održana je Sveta misa koju su predvodili veleēasni župe Hlebine Leon
Lozanēiđ, veleēasni župe urĜevac Ozren Bizek te dekan veleēasni Josip Brgles.
Poslije Svete mise uz pozdravne rijeēi predsjednika udruge gosp. Eduarda Hegediđa,
nađelnika opđine Novigrad Podravski gosp. Mladena MaĜera, naēelnika opđine
Hlebine gosp. Hrvoja Gažija i domađina Zvonimira Dangubiđa bilo je upriliēeno
tradicionalno dizanje klopotala i pucanj iz topa.
Tajnik udruge dr. Josip Petrovēiđ je obavijesƟo nazoēne o elektriĮkaciji naših bregova
i da je napravljen velik iskorak prema njegovoj konaēnoj realizaciji te potrebu da se
ljudi prijavljuju.
Prof. DraguƟn Kamenjak je održao predavanje ne temu „Berba i primarna prerada
grožĜa“, a kulturni dio programa je upotpunio mješoviƟ zbor KUD-a „Ivan Vitez
Trnski“.
Na kraju je u klijeƟ gosp. Dangubiđ Zvonimira upriliēeno otvaranje veleposlanstva
Slobodna Goriēarska Republika „ Mali Kostanj“!
Srdaēan Pozdrav!
Predsjednik udruge:
Hegediđ Eduard
13
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
14
D></KZ^K<K>WZs/Novi Veliki Mešter
MarƟnjskog Ceremonijala
DRAGI VINOVERNICI, VAŠ MEŠTER VELIKE ŠPELANCIJE
- MELKIOR SOKOL PRVI - JOSIP PETRAS
NAJPRIJE VAS POZDRAVLJA, VINSKIM POZDRAVOM:
SMOŽNA ZDUHA VINSKA Z VAMI.
JERBO VAM JE POZNATO ILI NE, ŠTEL SEM VAM REI DA JE 06. STUDENŠAKA A.D.
2010. VU UREVCU GRADU ODRŽANA VELIKA ŠPELANCIJA VINSKIH MARTINOV
KOPRIVNEKO – KRIŽEVAKE ŽUPANIJE, A I ŠIRE. ZA NAŠU UDRUGU POSEBNO
BERIETNA, A ZAKAJ MALO POTLEM.
NAZONI MarƟni Velike županijske marƟnjske špelancije:
Dosadašnji Veliki mešter - BRANKO SOBOTA - Petrina Poberun Prvi - KalnoveēkoKloštranski;
MarƟn svekriževaēki - Zoran Homen eks-Veliki mešter MarƟn Bilikum Prvi;
MarƟn malokostanjski - Žaljko Kožariđ - Mrvica -eks mešter Bartol urok Prvi;
MarƟn koprivniēko-draganoveēki-Krešimir Blažek-eks mešter Janton Mudlin Prvi;
MarƟn od svetog Vida - Darko Korošec;
MarƟn od biberēekovoga brega - Stjepan Kordek;
MarƟn od Križevēina - Bruno Šuškoviđ;
15
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
MarƟn od plaēibrega - Damir Horvat;
MarƟn od šalaƟnog jarka - Dragan Petroviđ.
No imali smo goste, pajdaše i marƟne z cele Hrvatske:
MarƟn od Vinogore - Davor Dretar;
MarƟn svehrvatski - Vid Balog;
MarƟn požeško-slavonski - Vlado Bauer;
MarƟn od MeĜimurja i svetog Urbana Slavko Faltak;
MarƟn Daruvarski - Vitomir Kovaēeviđ.
Se je bilo po regulama, naša udruga je bila
prisutna, mogli so se kupiƟ oslikane ēaše,
Ňaše od naše stalne praƟlje, gospoĜe Mire
Petras, sa vinskim moƟvima, kušanja naših
“zamusanih” i ēisƟh moštov, (kasnije mladih
vina), ponuda Įnog gulaša kaj su spravili
vinski braƟ ĜurĜeveēkog vinogorja te sega
u izobolju.
I najvašneše kaj našu udrugu Komarnu
posebno veseli i diđi je to da je novigradsko-komarniēki mešter po svojem imenu
znan i imenovan JOSIP PETRAS, prijet, potrjen i uzdignut na položaj VELIKOG
MEŠTRA MARTINSKE ŠPELANCIJE, prvog med jednakim, ter mu kak takvom patri
prav “Križevaēke štatute” i “Koprivniēke regule” te vse druge vinsko-pajdaške
regule tumaēiƟ.
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
16
Za svoj vinoĮkat i ēasnu službu bum obnašal
pod imenom: MELKIOR SOKOL PRVI, tak je
zreēeno med nami, vu MarƟnjski protokol
zapisno i tak naj bu dok drukēije se ne
odluēi.
Je neje to se! Em sem imal ēast pajdaša
Eduarda Hegediđe-Edu, pred svim
diēnim meštrima, koji je prijel se vinske
sakramente, uzvisil na ēast marƟnskog
ceremonijala i dal mu ime MARTIN
PLAVŠINEKO-TREOKRALJSKI.
Imamo i pripravnika koji bu pozvan ovo
leto da i njega primimo 2012.g., Darka
Režeka.
Sad vam je valjda jasno zakaj smo ponosni,
osim predanim radom svih ēlanova, jer imamo vu udruge registrirana dva meštra,
koprivneēko-križevaēke županije, a o neregistriranim da i ne govorim.
Na kraju štel bi vas podsjeƟƟ na pet vinogradarskih svecov: SV. VINKO, 22.SIJENJA;
SV. JURAJ, 23. TRAVANJ; SV. IVAN KRSTITELJ, 24. LIPNJA; SV. MIHOVIL, 29. RUJNA I
SV. MARTIN, 11. STUDENOGA.
ISTO TAK DA NE ZABITE: JEDANAEST RADNIH GORKIH ZAPOVEDI:
1. ZA VINCEKOVO - LOZU POETI REZATI
2. DO JOŽEFOVA - LOZU POREZATI
3. DO UREVA - LOZU POVEZATI
4. DO SOFIJE - GORICE OKOPATI
5. ZA IVANJE - POETI ŠPRICATI
6. ZA BARTOLOVO - KLOPOCA POSTAVITI
7. ZA MALU MEŠU - GROZDJE PRIBRATI
8. ZA MIHOLJE - GROZDJE POBRATI
9. ZA LUKOVO - POSLUŠATI MOŠTEKA JER SE PRIMIRIL
10. ZA MARTINJE - MOŠTEKA POKRSTITI
11. ZA BADNJAK BITI PIJAN.
GORINA KANTICA Z VAMI, AL ME LJULJA!
MELKIOR SOKOL PRVI!
17
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
18
Izgradnja kapelice sv. Mihovila u
vinogorju na Miholjanskom putu
InicijaƟvom i odlukom vinogradara Miholjanskog puta, i svih onih koji su se prikljuēili
ideji da sa na tom podruēju izgradi kapelica koja đe nosiƟ ime sv.Mihovila, krenula
je realizacija tog projekta, pod vodstvom izabranog Odbora za izgradnju kapelice.
Do sada je prikupljeno nešto materijalai novca (cca.12.000,00 kn) te su izvedeni
odreĜeni zemljani radovi na pripremi terena za gradnju. Kapelica bi trebala imaƟ
tlocrtnu veliēinu cca 3x4 m. Zemljište za izgradnju iste je darovao g.Stjepan Dolenec
(novigradec) koji živi u V.Gorici te je isto preneseno u vlasništvo naše župe. Sve
suglasnosƟ za zakonitu izgradnju su ishodovane.
Zamoljavamo sve vinogradare, vođare i stanovništvo ovog kraja da prema vl.
moguđnosƟ pomognete realizaciju ovog projekta koji đe biƟ zajedniēko dobro.
Za informacije i donacije se javite se na br.tel. 048/ 832-337 (g. Pavao Grgiē).
Za Odbor za izgradnju kapelice:
Josip P. - C.
19
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
Sv. Mihael
SVETI MIHAEL, GABRIEL I RAFAEL,
arkanĜeli Iz tajne Božje svetosƟ proizlazi
štovanje triju arkanĜela, koje danas
slavimo, kao i sveƟh anĜela ēuvara, koje
slavimo 2. listopada. AnĜeli kao duhovna
biđa, unatoē njihovoj službi u povijesƟ
spasenja, veđ po svojoj biƟ izmiēu
svakom povijesnom razmatranju. Zato
i ne možemo opisivaƟ njihov život kao
što ēinimo sa životom svetaca. Unatoē
tome, na temelju Božje objave možemo
ipak o njima nešto ređi, isto tako možemo
opisivaƟ njihovo štovanje. inimo to
rado, što s cijelom Crkvom danas slavimo
njihov blagdan, a i što mnogi vjernici nose
njihova imena slaveđi danas svoj imendan.
Ime Mihael, u hebrejskom Mi ka el, što znaēi: “Tko je kao Bog?” spominje se u
Svetom pismu pet puta.
Najznaēajniji je pak svetopisamski tekst o sv. Mihaelu iz Otkrivenja. “Uto se
zametnu rat u nebu koji je Mihael sa svojim anĜelima morao vodiƟ proƟv Zmaja.
Zmaj i njegovi anĜeli prihvaƟše borbu, ali je ne mogoše izdržaƟ. I mjesta za njih više
nije bilo u nebu. Bijaše izbaēen veliki Zmaj, stara Zmija, koja se zove Ĝavao sotona,
zavodnik cijeloga svijeta bijaše zbaēen na zemlju i bijahu zbaēeni s njime njegovi
anĜeli” (Dn 12,79).
Imajuđi u vidu te svetopisamske tekstove, ikonograĮjaprikazuje sv. Mihaela kao
ratnika u oklopu i s maēem u ruci. Crkva pak od najstarijih vremena gaji prema
svetom Mihaelu naroēito štovanje i duboku pobožnost. Ona ga u borbi što se
vodi proƟv sila zla, a i vodit đe se do konca vremena, promatra kao svoga mođnog
zašƟtnika, koji joj je svojom zašƟtom trajno prisutan. Velikog arkanĜela jednako živo
štuje istoēna i zapadna Crkva. Razni staleži štuju sv. Mihovila kao svoga zašƟtnika,
u Italiji je zašƟtnik javne sigurnosƟ, a Pio XII. proglasio ga je zašƟtnikom radiologa.
Njemaēka ga takoĜer od davnine slavi kao svoga zašƟtnika. I kod nas je u Hrvatskoj
veoma razvijen kult sv. Mihovila. Podignute su mu u ēast mnoge župne i podružne
crkve, a i neka mjesta nose njegovo ime. Tako imamo Miholjac, Miholec, Mihovljan
itd.
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
20
Bogoslužje veoma zorno isƟēe trostruku djelatnost sv. Mihaela u službi Crkve. On
je borac, molitelj i praƟlac. Kao borac neka nam pomaže u borbi koju svatko od nas
mora stalno proƟv zla u sebi i oko sebe vodiƟ! Kao molitelj nek nas zagovara i naše
molitve poput miomirisnog kada prinosi Gospodinu, a kao praƟlac neka nas praƟ
na našim životnim putovima! Sveto pismo poimence na nekoliko mjesta spominje
i sv. Gabriela, arkanĜela. I štovanje je sv. Gabriela staro, a naroēito je vezano uz
blagdan BlagovijesƟ. Njemu je, kao i sv. Mihaelu, puēka pobožnost pridavala ulogu
ēuvara crkvenih vrata; ta dva arkanĜela prijeēe demonu ulaz u crkvu. Kao svoga
zašƟtnika štovali su sv. Gabriela glasonoše, tekliđi i pismonoše.
Papa Pio XII. apostolskim breveom od 1. travnja 1951. proglasio ga je nebeskim
zašƟtnikom telekomunikacija: telegrafa, telefona, radija i televizije: Ime Rafael
znaēi “Bog lijeēi”, a ime je tređega arkanĜela, koga danas slavimo. Njega, kao i
dvojicu drugih arkanĜela, opširno spominju apokrifne knjige, a od kanonskih knjiga
Rafael je veoma prisutan u Tobijinoj knjizi. Naroēito se Rafaelu preporuēuju putnici,
a pomalo i peēalbari te iseljenici. Kao duhovnome lijeēniku poēeše mu se utjecaƟ i
bolesnici u duševnim i tjelesnim bolesƟma. A kao svoga posebnog zašƟtnika ēaste
ga apotekari.
Miholje u vinogradu
SveƟ Mihael arkanĜeo ēetvrƟ je zapovjedni vinogradarski svetac (29. rujna).
ZašƟtnik je vinograda od kradljivaca, štetoēina i pƟca.
U hrvatskim puēkim vinogradarskim obiēajima postoji pet zapovjednih
vinogradarskih svetaca: sv. Vinko (22. sijeēnja), sv. Juraj (23. travnja), sv. Ivan KrsƟtelj
(24. lipnja), sv. Mihovil (29. rujna) i sv. MarƟn ( 11. studenog).
Sveci nisu vezani uz vinograde i vino kao sveci, veđ su vinogradari uz mukotrpan
rad, odricanje i ostale radove oko vinograda i vina našli “svoje svece” da se mogu
proveseliƟ, ali i nagovijesƟƟ veđe poslove u vinogradu berbi, rezidbi, pretoku vina
i ostalim poslovima koji se Ɵēu vinograda i vina.
Tako sv. Mihovil (Mihalj) oznaēava u pojedinim vinogorjima poēetak berbe grožĜa
dok u drugim vinogradarskim podruējima on je ēuvar vinograda. Vinograde treba
ēuvaƟ od dvonožnih kradljivaca, pƟca koje naprave velike štete te od raznih drugih
štetoēina.
Ali mi Vam savjetujemo da bez obzira na moguđe pojave štetoēina u vinogradu: Ne
berite grožĜe prerano.
21
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
22
Lelek sebra
Hapšen u svojoj magli,
zakopēan u svojem mraku,
svako svojoj zvijezdi nagli,
svojoj ruži, svojem maku.
I svak žudi svetkovine
djeƟnjasƟh blagostanja,
sretne mrene i dubine
nevinosƟ i neznanja.
I na oblak koji ƟšƟ,
i na munju koja prijeƟ,
naša blaga Nada vrišƟ:
biƟ ēisƟ. BiƟ sveƟ.
I kad nema Našeg duha
meĜu nama jednog sveca,
treba i bez bijela ruha
biƟ djeca, biƟ djeca.
Odlazak
U slutnji, u ēežnji daljine, daljine;
u srcu, u dahu planine, planine.
Malena mjesta srca moga,
spomenak Braēa, Imotskoga.
I blijesak slavna šestopera,
i miris (miris) kalopera
Georg
www.georg.biz.hr
georg@georg.biz.hr
098 1678 038
Tamo, tamo da putujem,
tamo, tamo da tugujem;
da ēujem one stare basne,
da mlijeko plave bajke sasnem;
da više ne znam sebe sama,
ni dima bola u maglama.
Tin Ujeviđ
23
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
OJDI VINCEK
Daj ojdi Vincek kmica se vleēe,
daj ojdi Vincek naj sedet pri peēe.
Al prede potoēi to zlatne vine,
prede potoēi baš nam je Įne.
Daj ojdi k trsu dosƟ je spal,
i ove bu lete grozdje nam dal.
Kobase si zemi i škarje v roke,
i pehar z vine, tu ni preveē moke.
Daj ojdi k trsu zruli mu koru,
daj ojdi Vincek, pokaži bar volu.
Trsje je lepe z šibjem debelim.
Naj misliƟ preveē, lepe Ɵ velim.
Rezniki i locen poēklecaj mu brke,
kaj onda ak te male zebe za roke.
Zali ga z vine naj nebu Ɵ žal,
zali ga z vine lepše bu spal.
Sad v klet ideme, ēez pipu naj curi,
vane je mrzle i vreme se duri.
Tvoja družina goriēka vesela,
najrajše v klete pritebe dela.
Krešimir Kralj
Bilješka o autoru:
Krešimir Kralj, roĜen je 1965. u Zagrebu. Osnovnu školu završio je u Božjakovini
i Dugom Selu, Poljoprivrednu školu te Agronomski fakultet u Zagrebu. Živi u selu
Graēec, opđina Brckovljani.
Sada menše pijem, bar z želucim ni brige
nekak sem bistreši, sad ve pišem knjige.
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
24
Rad Zajednice udruga vinogradara,
vinara i vođara Koprivniēko-križevaēke
županije u prošloj godini.
Tijekom prošle godine vrlo uspješno je realiziran projekt koprivniēke vinske ceste za
koji se prijavilo oko tridesetak vinogradara iz okolice Koprivnice. Koprivniēka vinska
cesta proglašena je temeljem
županijskog pravilnika o vinskim
cestama od strane Župana g.
Darka Korena 30. 05 ove godine
na 8. Županijskoj izložbi vina u
Koprivnici. Ista je i 24. studenog
otvorena na prigodnoj sveēanosƟ
u restoranu „Štagelj“ u Starigradu
kraj Koprivnice. Od 28. do 30.
svibnja održana je 8. Županijska
izložba vina u Koprivnici toēnije u
Starigradu. Po ocjenama mnogih
to je bila jedna od najuspješnijih
izložbi do sada. Primljeno je
208 uzoraka vina od ēega je
njih 34 dobilo zlatnu medalju.
Sva prisƟgla vina isƟcala su se
vrhunskom kvalitetom što nas sve
skupa itekako raduje. Ovogodišnji
domađin
bila
je
Udruga
vinogradara i vođara koprivniēkog
kraja Fran Galoviđ iz Koprivnice. U Įnanciranju ove manifestacije sa 35 Ɵsuđa
Kuna sudjelovala je TurisƟēka zajednica Koprivniēko-križevaēke županije. Održana
je veēer zlatnih vina u hotelu Podravina u Koprivnici. Proglašeno je županovo
vino Graševina vinarije Grudiđ. U okviru županijske izložbe vina u Srednjoj školi u
Koprivnici otvoren je i laboratorij za analizu vina i mošta. Laboratorij je u potpunosƟ
isĮnanciran sredstvima Koprivniēko-križevaēke županije za što je utrošeno 70 Ɵsuđa
kuna. U suradnji sa Zavodom za vinarstvo obavljena je edukacija dviju djelatnica
za usklaĜenu analizu vina i mošta. Laboratorij je opremljen vrhunskom opremom.
Službeno s prijemom prvih uzoraka poēetkom prosinca laboratorij je zapoēeo i s
radom. Za ovogodišnju županijsku izložbu izraĜen je i Pravilnik o županijskoj izložbi
25
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
vina po kojoj se prvi puta i organizirala ovogodišnja izložba vina. IsƟm je Zajednica
organizator, a tehniēki kao domađin izložbu odraĜuje izabrana udruga. Ujedno su
precizirani i svi detalji oko predaje uzoraka, ocjenjivanja, diplomama i ocjenama
koje su jedinstvene za sve ēlanove zajednice. Isto tako precizirani su i uvjeƟ za izbor
gradonaēelnikovog i županovog vina.
Vinogradari ēlanovi udruga Zajednice udruga i ove godine su sudjelovali na velikoj
marƟnskoj špelanciji marƟnjskih meštri u urĜevcu. Udruge su tradicionalno na
štandovima prezenƟrale vina i delicije svojih ēlanova. Domađin je tom druženju bila
Udruga vinogradara i vođara urĜevac. Zajedno s Otvorenim puēkim uēilištem iz
Koprivnice organizirano je, a i uspješno realizirano osposobljavanje za zanimanje
vinogradar-podrumar koje je završilo pedesetak vinogradara iz naših udruga. Svima
njima cerƟĮkate je uruēivao župan Darko Koren što je takoĜer upriliēeno Ɵjekom
trajanja 8. Županijske izložbe vina. S Ɵm osposobljavanjem nastavili smo i ove godine
i ono je trenutno u Ɵjeku. Uspješno smo sudjelovali na izložbama vina izvan naše
županije i to u Orahovici, Zagrebu i Zelini. I tu nam je suĮnancijer sudjelovanja bila
županijska turisƟēka zajednica. TakoĜer smo zajedno sa Podravkinim rekreacionim
centrom organizirali i prezentaciju vina naše županije. Na istoj prezentaciji našla su
se desetorica naši najveđih i najpoznaƟjih vinara sa svojim vinima od kojih su veđ
neka našla mjesto u ponudi ovog ugosƟteljskog objekta. Sa PORA i HPSS, sada u
okviru Hrvatske poljoprivredne komore, organizirali smo predavanja na aktualne
teme IPARD programa, kao i suzbijanja bolesƟ Įtoplazmozi. Zadnji seminar na
koji je bio mali odaziv vinara bio je takoĜer u organizaciji PORA na temu osnivanja
vinskog klastera.
Javljali smo se na raspisane natjeēaje za Įnancijska sredstva u ministarstvo turizma
i u našoj županiji. Od Županije za naše projekte ove godine smo dobili 15 Ɵsuđa
kuna. Time svakako ne možemo biƟ zadovoljni. Pripremili smo i Pravilnik za izbor
vinske kraljice što nažalost nismo uēinili. Nadamo se kako đe se to Ɵjekom iduđe
godine ostvariƟ. Nismo prošle godine uspjeli organiziraƟ struēno ekskurziju kojom
smo planirali da idemo u MaĜarsku. Nismo uspjeli uskladiƟ termin s odazivom
zainteresiranih. Napomenuo bih da prema našim evidencijama Zajednica udruga
danas broji 1130 ēlanova. U ēlanstvo Zajednici prikljuēile su se još dvije udruge
iz Suhe Katalene i Kalinovca kojima đe se zasigurno rad još više unaprijediƟ i
poboljšaƟ. To je respektabilna snaga ēiji programi i Įnanciranje moraju zauzeƟ
znaēajnije mjesto u županijskom proraēunu. Redajuđi naše akƟvnosƟ možemo
samo na karaju da zakljuēimo da smo u danim okolnosƟma i s obzirom na sve
probleme s kojima smo se susretali u radu veđinu zadataka iz zacrtanog programa
za 2010. godinu uspješno realizirali. Sve to prvenstveno zahvaljujuđi entuzijazmu i
zalaganju predsjednika Udruga, svih ēlanova UO Zajednice i svih ēlanova udruga.
Jer Zajednicu ēine udruge i njihove akƟvnosƟ.
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
26
Uvažavajuđi sve poteškođe za predstojeđu godini zacrtali smo si nove ambiciozne
planove koje svakako želimo i ostvariƟ. Plan smo podijelili u nekoliko grupa
akƟvnosƟ:
I. REDOVNA DJELATNOST
1. TURISTIKO PROMOTIVNE MANIFESTACIJE U SVRHU PROMOCIJE
KOPRIVNIKO - UREVAKOG I KALNIKOG VINOGORJA,
TE SVIH UDRUGA LANICA ZAJEDNICE I SVAKOG POJEDINANOG
VINOGRADARA, KAO I ŠIRENJE SADRŽAJA TURISTIKE PONUDE.
1.1.
VINCEKOVO - (sijeēanj) - u „Podravskoj kleƟ“ ili Štaglju - centralno
obilježavanje u Koprivnici u organizaciji Zajednice, pokroviteljstvo Županije
i sponzorstvo TZ Županije – pokretanje inicijaƟve da tradicionalna akcija TZ-e
Hrvatske „Volim Hrvatsku“ krene iz Koprivnice za Vincekovo.
1.2.
ŽUPANIJSKA IZLOŽBA VINA - (lipanj)
- smotra vina Koprivniēko-križevaēke županije u Križevcima
- donošenje Pravilnika o „Županovom vinu“
- donošenje Pravilnika o izboru „ Vinske kraljice „
1.3.
DANI OTVORENIH PODRUMA - (travanj)- DAN ŽUPANIJE
- sudjelovanje Zajednice u obilježavanju dana Županije.
- prezentacija županijskih vina,dodjela priznanja za „najljepši vinograd županije“
i najljepše opremljenu bocu i eƟketu“ i sl.
1.4.
SUDJELOVANJE ZAJEDNICE U MANIFESTACIJAMA U ŽUPANIJI
- u organizaciji Županije, TZ Županije, Gradova i Opđina
1.4.1.
PICOKIJADA, urĜevac (svibanj)
1.4.2.
VELIKO KRIŽEVAKO SPRAVIŠE, Križevci (lipanj)
1.4.3.
PODRAVSKI MOTIVI, Koprivnica (srpanj)
1.4.4.
ŽUPANIJSKI OBRTNIKI I GOSPODARSKI SAJAM, Križevci (studeni)
1.4.5.
EKO-ETNO,Zagreb (rujan)
1.4.6.
Humanitarne i ostale manifestacije od interesa vinara, Županije,
Gradova i Opđina
1.4.7. Manifestacije Udruga ēlanica Zajednice ( Bartolovo- „ Komarna“
Novigrad; Vidovo“- Sv. Vid; Od kleƟce do kleƟce- „Soviljnjak“ Rasinja; Renesansni
fesƟval - Fran Galoviđ )
1.5.
MARTINJE - (studeni)
- centralno obilježavanje u Koprivnici, a u suorganizaciji sa ugosƟteljima (Hotel
Podravina, Podravska klet, Štagalj)
- Velika špelancija marƟnjskih meštrov (studeni – u okviru Županijskog
obrtniēkog i gospodarskog s sajma u Križevcima)
27
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
1.6.
IZLOŽBA GROŽA SA POPRATNIM MANIFESTACIJAMA
(zadnji tjedan rujna)
- organizator Zajednica, TZ Županije
2. SUDJELOVANJE I SUFINANCIRANJE UDRUGA NA SAJMOVIMA I IZLOŽBAMA
2.1.
HRVATSKA: Vinovita, Vinistra, Zelina, Slovin-Orahovica- na dvije od
navedenih
2.2.
INOZEMSTVO: MaĜarska (Zala), BIH (itluk,Sarajevo), Austrija (Gradišđe),
Slovenija (Ljubljana) - na dvije od navedenih
3. ZAJEDNIKI MARKETING I NASTUPI
NA PREZENTACIJAMA ŽUPANIJSKIH VINA U RH
Nastup vinara naše Županije uz novoizabranu „ Vinsku kraljicu „ na prigodnim
manifestacijama u dva od pet gradova:
-ZAGREB: Dvorana Lisinski, Hotel WesƟn, Antunoviđ
-BIOGRAD N/M, VODICE
-SPLIT: Galerija Meštroviđ
-ISTRA, PULA: Vinistra
-KRK, Vrbnik: Dani vina otoka Krka
4. VINSKE CESTE
- stavljanje vinorodnih podruēja Županije u funkciju turizma, promidžbe vina i
stvaranje županijske marke vina i posebno marke pojedinog kraja.
4.1.
Ostvarenje projekta – „Križevaēka vinska cesta“
4.2.
Udruživanje u CLUSTERE i izrada ugovora o meĜusobnim odnosima osnivanje Vinsko-turisƟēkog clustera Koprivnica
4.3.
Promocija autohtonih županijskih vina - ostvarenje ETNO PONUDE
ŽUPANIJSKIH AUTOHTONIH KULINARSKIH PROIZVODA I VINOTEKE – razliēite
sorte, ista dizajnerska eƟketa i boca 0,7 l razlikovna samo po boji ovisno o
kakvođi i sorƟ.
5. PRIJAVA ZAJEDNICE NA ODGOVARAJUE JAVNE POZIVE, NATJEAJE I
SEMINARE ZA UNAPREENJE VINOGRADARSTVA I VINARSTVA
5.1
ProjekƟ u zemlji (Ministarstvo turizma, Ministarstvo poljoprivrede,
Županija)
5.2.
ProjekƟ prekograniēnog programa MaĜarska-Hrvatska (IPA)
5.3.
ProjekƟ EU
5.4.
Seminari u interesu vinara (Ministarstvo RH, Županija, PORA)
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
28
6. KATALOG VINARA KC-KŽ županije – dopuna i upis u nacionalni katalog vina
6.1.
Udruženje zajednice u Udrugu vinara RH – „VINUM CROATIKA“
7. EDUKACIJE I RADIONICE, OKRUGLI STOLOVI, PREDAVANJA VINARA,
VINOGRADARA I VOARA ZAJEDNICE
7.1.
Suzbijanje FITOPLASMOSE (Zavod za zašƟtu bilja RH, Županijska
savjetodavna služba)
7.2.
Nastavak osposobljavanja za zvanje vođar, vinogradar, vinar – podrumar i
kušaē (degustator) vina
7.3.
Upravljanje projektnim ciklusom (PCM) za prijavu na natjeēaj za projekte
EU.
7.4.
Ostali edukaƟvni programi i predavanja u organizaciji županijskih službi,
PORE, Ministarstva i strukovnih organizacija
8. STRUNE EKSKURZIJE (jedna u RH, jedan u inozemstvo)
8.1.
Hrvatska (ILOKO ILI POŽEŠKO-ZLATNA DOLINA ili KRKO
ILI MEIMURSKO PODRUJE)
8.2.
INOZEMSTVO ( MaĜarska ili Austrija ili Italija)
9. OBNOVA NASADA VINOVE LOZE U ŽUPANIJI – poƟcaji suĮnanciranja
preporuēenih sorƟ putem Županije
10.1.
10.2.
10.3.
10. POSLOVNE PROSTORIJE ZA RAD UDRUGE
Najam i režije
INVENTAR: stol, vitrina, raēunalo, printer, televizor
Otvaranje i izrada vlasƟte web stranice
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11. OPERATIVNI POSLOVI
Administracijski poslovi – voĜenje poslova svih Ɵjela Zajednice
Registar ēlanstva Zajednice
Nabava kancelarijskog materijala i sitnog iventara
Poslovi korespondencije i suradnje sa insƟtucijama RH i izvan RH
Nabava struēne literature
II. INVESTICIJE
Opremanje laboratorija za analizu vina i mošta u Križevcima.
Mobilna punilica vina sa Įltrom.
Predsjednik Zajednice udruga
Josip Trbus
29
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
ELEKTRO NOVAK je obrt za elektro mehaniēarsku djelatnost i elektro
instalacije.
Poslovi koje obavljamo: instalacija rashladnih sustava i ureĜaja za
podrumarstvo, klima, prematanje elektro motora, popravak elektriēnih
aparata za kuđanstvo i ugosƟteljstvo...
Izvodimo elektro instalacije jake i slabe struje te instalacije rasvjete
(industrijske, klasiēne i halogene) u stambenim i poslovnim objekƟma.
Nudimo izvoĜenje radova sa voĜenjem dnevnika te nadzor radova.
Vršimo usluge prematanja elektro motora svih vrsta snage do 90 kW
proizvoĜaēa Rade Konēar, Elektrokovina, Sever, Siemens, AEG, BOSCH, CEP,
IMER, MEZ...
te popravke ruēnih elektriēnih alata.
Proizvodimo i monƟramo rashladne sustave za kontroliranu fermentaciju
mošta, ēuvanje vina i hladnu stabilizaciju vina. Prema vašim potrebama
izraĜujemo sustave za zašƟtu i ēuvanje vina inertnim plinom - dušikom.
akoveēka 36, Gornji Hrašđan, 40306 Macinec
Tel: 040/858-200
Tel2: 098/241-288
Fax: 040/858-781
Internet stranice: hƩp://www.elektronovak.hr
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
30
UPOTREBA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU
BILJA U SKLADU S NAELIMA DOBRE
POLJOPRIVREDNE PRAKSE
Od 1. sijeēnja 2011. Naēela dobre poljoprivredne i okolišne prakse postaju obveza
za sve korisnike poƟcaja u poljoprivredi. Ova naēela se odnose na zašƟtu tla, zraka
voda i živoƟnja, a u dijelu koji se odnosi na zašƟtu voda velika se pažnja posveđuje
pravilnoj uporabi sredstava za zašƟtu bilja.
Sva komercijalna poljoprivredna gospodarstva su dužna prema Zakonu o sredstvima
za zašƟtu bilja(NN 70/50) i Pravilniku o uputama kojih su se obvezni pridržavaƟ
korisnici sredstava za zašƟtu bilja te uvjeƟma kojima moraju udovoljavaƟ(NN
135/08) pridržavaƟ se svih temeljnih odredbi ovih zakona i pravilnika, a one se
odnose na:
-pravilnu uporabu sredstava za zašƟtu bilja
- mjere opreza
- informiranje
- dodatnu zašƟtu pēela
- uporaba sredstava u blizini voda
- zbrinjavanje otpadne ambalaže
- voĜenje evidencije o uporabi SZB
- sustavnu izobrazbu i struēno osposobljavanje
- uvjete glede opreme i ureĜaja za primjenu sredstava
- uvjete skladištenja
- izvješđivanje o štetnom djelovanju sredstava
- izvješđivanje o nesređama
Korisnik ne smije posjedovaƟ, ēuvaƟ ili primjenjivaƟ sredstva koja nisu registrirana
u Republici Hrvatskoj, tj. koja nemaju valjano rješenje o dozvoli ili ako je protekao
dopušteni rok za prodaju i primjenu.
Korisnik sredstava za zašƟtu bilja dužan je osiguraƟ PROSTOR ZA UVANJE
SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA dana kupnje do dana primjene na gospodarstvu.
Sredstva za zašƟtu bilja treba ēuvaƟ u ormaru pod kljuēem i oznaēenim da se u
njemu nalaze otrovi. Sredstva se ēuvaju u originalnoj ambalaži, odvojeno od hrane
i hrane za živoƟnje, te dr. predmeta opđe uporabe, izvan dosega djece i dr.
Sredstvo treba primijeniƟ u skladu s uputom za uporabu i uputom na eƟkeƟ,
što ukljuēuje pripremu propisane koncentracije uz pošƟvanje naēela dobre
poljoprivredne prakse, integrirane zašƟte bilja te zašƟte okoliša.
31
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
Korisnici prilikom primjene sredstava za zašƟtu bilja moraju korisƟƟ odgovarajuđu
zašƟtnu odjeđu (nepropusnu odjeđu, pokrivalo za glavu, zašƟtnu masku, naoēale,
gumene rukavice i ēizme).
UreĜaji za primjenu sredstava za zašƟtu bilja moraju se redovito servisiraƟ!
Korisnik sredstava za zašƟtu bilja dužan je od 1. sijeēnja 2010. godine ispunjavaƟ
EVIDENCIJSKI LIST O UPORABI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA po parcelama i
kulturama koje se uzgajaju. Evidencije se moraju ēuvaƟ najmanje 5 godina.
Komercijalna poljoprivredna gospodarstva obvezna su i s otpadnom ambalažom
sredstava za zašƟtu bilja postupaƟ na zakonom propisan naēin odnosno na naēin
kako stoji u priloženoj upuƟ sredstva.
Kontrolu na terenu provodi poljoprivredna inspekcija, a za nepridržavanje
odredbi predviĜene su kazne te je moguđe umanjenje iznosa izravnih plađanja u
poljoprivredi.
mr.sc. Željkica Oštrkapa-MeĜureēan
viši struēni savjetnik za zašƟtu bilja
Pepelnica
vinove
loze,
oidium
(Uncinula
necator)
9. GLASNIK UDRUGE
VINOGRADARA,
VINARA
I VOARA
KOMARNA
2001. NOVIGRAD
PODRAVSKI
32
Pepelnica vinove loze,
oidium (Uncinula necator)
Opis:
Opis: Pepelnica (oidium) se javlja na svim zelenim dijelovima vinove loze, na kojima
se stvara sivo pepeljasta prevlaka - zbog ēega je i dobila ime pepelnica. Na lišđu
se ova prevlaka javlja i s lica i s naliēja. Napadnuto mlado lišđe se deformira, a
ēesto i suši. Najveđu opasnost pepelnica predstavlja za grožĜe koje biva zaraženo
od zametanja pa do šaranja. Mlade bobice se u cijelosƟ pokrivaju sivopepeljastom
prevlakom, smežuraju se i suše. Kod kasnijih zaraza bobice ēesto pucaju, što je jedan
od glavnih simptoma za pepelnicu. Obiēno veđi dio grozda ili cijeli grozd obolijeva
od pepelnice zahvaljujuđi brzom širenju površinskog parazita.
Štetnost: Pepelnica (oidium) je ameriēkog porijekla. Zapažena prvi put u Engleskoj
1845. godine, brzo se raširila u Evropi, da bi veđ 1850. zahvaƟla sva vinogorja
Štetnost:
Sredozemlja, a potom i Afrike i Australije, onemoguđavajuđi prakƟēno, u prvo vrijeme,
proizvodnju grožĜa. Pepelnica je i danas u mnogim vinogradarskim rajonima,
naroēito toplih krajeva, vrlo ozbiljna bolest, ēesto opasnija od peronospore.
Biologija: Sivopepeljastu prevlaku ēini površinski splet micelije, na kome se razvio
konidijski stadij opisan kao Oidium Tuckeri. Konidije vrše sekundarne zaraze u toku
ēitave vegetacije vinove loze. U drugoj polovini ljeta i poēetkom jeseni u pepeljastoj se
prevlaci razvijaju loptasta tjelešca crne boje - peritecije, koje predstavljaju organe za
Biologija:
prezimljivanje. Peritecije u toku proljeđa, za vrijeme kiše, pucaju. Iz njih se oslobaĜaju
askusi i askospore, koje stvaraju primarne zaraze. Micelija razvijena iz askospora daje
prvu generaciju konidija i tako se dalje odvija razvojni ciklus parazitne gljive. U toku
ljeta neki ogranci micelije prodiru u unutrašnjost pojedinih pupoljaka i tu prezime.
Za klijanje konidija nije potrebna voda, ēak ni veđa relaƟvna vlažnost zraka. Otuda
pojava da se pepelnica širi i za sušnih ljetnih perioda. MeĜuƟm, ukoliko je vlažnost
zraka veđa i temperatura povoljna, utoliko đe se pepelnica intenzivnije razvijaƟ. Inaēe
razvoj parazita je moguđ na temperaturama izmeĜu 5 i 35°C, sa opƟmumom oko 26°C.
33
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
Mjere suzbijanja: Za suzbijanje pepelnice korisƟ se elementarni sumpor i neki
sumporni spojevi - kao klasiēna sredstva te fungicidi na osnovi mepƟldinokapa,
sistemiēni fungicidi i kombinirani preparaƟ koji suzbijaju i peronosporu i pepelnicu.
Sumpor u prahu služi za zaprašivanje, dok se koloidalni sumpor i neki drugi preparaƟ
sumpora koriste za prskanje, bilo da se dodaju bordoškoj juhi, u cilju istovremenog
suzbijanja peronospore i pepelnice, bilo da se upotrebljavaju sami kao suspenzija u
vodi. AkƟvnost sumpora je utoliko veđa ukoliko je vrijeme suše i toplije.
Pepelnica, oidium, lug (Uncinula necator) - mjere suzbijanja
Sredstvo na osnovi sumpora:
Preparat
Koncentracija [%]
Napomena
CHROMOSUL 80=KUMULUS DF
0,30 – 0,50
kontaktno djelovanje
Ostala sredstva:
Preparat
Koncentracija [%]
Napomena
CABRIO TOP
0,15-0,20
kontaktno i lokalsistemiēno djelovanje
COLLIS
0,03-0,04
sistemiēno djelovanje
0,02
sistemiēno i kontaktno djelovanje
0,015 – 0,02
kontaktno i lokalsistemiēno djelovanje
STROBY WG
VIVANDO
dipl. ing. agr. Baēaj Robert
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
34
35
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
Izlet Kutjevo 2010.
36
37
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
38
39
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
UDRUGA VINOGRADARA,
VINARA I VOARA
KOMARNA 2001.
NOVIGRAD PODRAVSKI
10 godina zajedniēkog druženja na unapreĜenju
vinogradarstva, vinarstva i vođarstva
Opđine Novigrad Podravski
2001.-2011.
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
SMEA VINOVA PIPA
Opis: Ova pipa ima crno Ɵjelo pokriveno
s ljuskama smeĜe boje. Duljina Ɵjela iznosi 9-11 mm.
Štetnost: Najveđe štete nastaju u
proljeđe kada mogu biƟ uništeni gotovo
svi pupovi. Ovaj se štetnik može nađi i
tokom vegetacije, ali su štete koje nastaju izgrizanjem lišđa manjeg znaēaja.
Biologija: Nije u potpunosƟ prouēena,
ali je poznato da liēinke ove vrste žive
na korijenu loze, a i na korijenju raznih
drugih biljaka izvan vinograda.
Mjere suzbijanja: Uništavanje ovog
štetnika provodi se skupljanjem kornjaša
po danu ispod postavljenih gruda zemlje ili ploēa kamenja, kao i skupljanjem
po nođi po ēokoƟma uz svjeƟljke. Kemijsko treƟranje ēokota na poēetku pojave
pipa vrši se s preparaƟma na bazi fenitetriona, fenƟona,… Kod duge i razvuēene
pojave pipa treba treƟranje ponoviƟ
nakon 10-14 dana. Najbolje je treƟranje
provodiƟ pred veēer, jer tada pipe naiĜu
na svježe sredstvo.
ŠARENA VINOVA PIPA
Opis: Tijelo pipe je crno i pokriveno
bakrenasƟm ljuskama metalnog sjaja.
Duljina Ɵjela iznosi 9-12 mm.
Štetnost: Šarena vinova pipa je najpoznaƟji štetnik vinograda i maƟēnjaka
u obalnom pojasu. Pojavljuje se ēesto
u velikom broju na crvenicama, a i na
drugim tlima. Štete nastaju izgrizanjem
lišđa loze, uslijed ēega grožĜe teško sazrije ili ostane kiselkasto.
Biologija: Ovaj široko rasprostranjen
štetnik ima slabo prouēenu biologiju.
Pojavom lišđa loze pipe se pojavljuju
u veđoj mjeri i kroz ēitavu vegetaciju
40
izjedaju lišđe, a najviše ljeƟ ili pred berbu. Pojavljuju se jednako i po danu i po
nođi.
Mjere suzbijanja: S obzirom da se ova
vrsta ēesto pojavljuje u velikom broju,
a osim toga Ɵjekom vegetacije stalno
se pojavljuju novi primjerci, uništavanje
sakupljanjem ne daje dobre rezultate.
Kemijsko treƟranje ēokota na poēetku
pojave pipa vrši se s preparaƟma na
bazi fenitetriona, fenƟona,… Kod duge
i razvuēene pojave pipa treba treƟranje ponoviƟ nakon 10-14 dana.
MeĜuƟm, zavisno od vremena treƟranja treba paziƟ na izbor preparata, zbog
moguđnosƟ prelaska insekƟcida u vino.
41
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
42
Crna pjegavost vinove loze
(Phomopsis viƟcola)
Strategija uspješne zašƟte
Autor: dipl.ing. SƟpe uzel
Crna pjegavost je bolest vinove loze koja posljednjih godina ēini sve veđe štete u
svim hrvatskim vinogorjima. Jedan od razloga je i sve raširenije ostavljanje orezane
rozgve u prostoru izmeĜu redova te njeno malēiranje. Ovim postupkom zaražena
rozgva ostaje u vinogradu te se godinama postupno poveđava infekƟvni potencijal
bolesƟ.
Simptome crne pjegavosƟ možemo zamijeƟƟ na rozgvi,mladicama, listovima i
peteljkovini grozda. Na mladicama možemo vidjeƟ uzdužne nekroze tamnoplave i
crne boje. Iz napadnuƟh mladice prvih nekoliko pupova sljedeđe sezone ne potjera,
pa osim direktnih šteta imamo i indirektne jer ne možemo obaviƟ pravilnu rezidbu,
trs zaostaje u razvoju i Ɵme imamo višegodišnje štete.
Gljiva prezimljuje kao micelij u rozgvi koja ostaje na ēokotu ili je poslije rezidbe
bacamo na tlo. Pred kretanje vegetacije formiraju se posebna Ɵjela iz kojih za kišnih
proljetnih perioda izlazi mnoštvo spora – piknida. Kap kiše raznosi ove spore i one
vrše zarazu preko puēi i Įziēkih ošteđenja. Piknospore mogu inĮciraƟ domađina u
rasponu temperature od 1-37ºC i uz veliku rel. vlažnost zraka. Vinova loza se brani
od infekcije stvaranjem nekroze (plutastog tkiva ) na mjestu infekcije. Gljivica se
zavlaēi pod koru i rozgva poprima bijelo-srebrnastu boju koja je, uz ostalo, speciĮēni
simptom napada gljivice uzroēnika crne pjegavosƟ. Pregledom vinograda tokom
zime lako uoēavamo ove simptome bolesƟ.
Higijenom i odreĜenim postupcima možemo smanjiƟ napad ove sve opasnije
bolesƟ.
Prva osnovna higijenska mjera je sadnja zdravog, cerƟĮciranog materijala. No još
je važnije, skoro obavezno, orezanu rozgvi iznijeƟ iz vinograda i spaliƟ je. Ove mjere
pomažu, ali kada se bolest proširi vinogradom obavezno je kemijsko suzbijanje.
Potrebno je nekoliko godina intenzivne zašƟte da se zaustavi, a vrlo ju je teško
iskorijeniƟ.
Suzbijanje crne pjegavosƟ se provodi od poēetka vegetacije do veliēine mladice
10-15cm. Kasnija prskanja nisu uēinkovita jer je uzroēnik izoliran plutasƟm tkivom
u nekrozama te pripravci nemaju djelovanje.
Za poēetnu prskanja do pojave 2-3 prava lisƟđa preporuēujemo kontaktni pripravak
Antracol WG 70, u konc. 0,25%, kada mladica naraste do 10 cm najbolji izbor je
pripravak
43
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
Mikal Flash (0,3 -0,35%) i to u blok tretmanu s razmakom izmeĜu treƟranja 10-12
dana.
Navedeni pripravci istovremeno suzbijaju i plamenjaēu vinove loze.
1. prskanje: Antracol WG 70 (0,25%)
2. prskanje Mikal Flash WG (0,3-0,35%)
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
Najþišüi put do velikog vina prvom filterskom slojnicom bez kapanja.
BECOPAD je ekonomiþan, þuva okoliš, visoke je þistoüe i organskog
porijekla.
Pet razloga za BECOPAD:
1. Prva filtracija bez kapanja: Nema gubitka proizvoda.
2. Bez mineralnih tvari: Potpuno saþuvane vrijednosti arome i boje.
3. Proizveden od þiste celuloze: 100 % biološki razgradiv.
4. Štedi vrijeme i troškove: Najmanje 20 % veüa uþinkovitost.
5. ýuva okoliš: 50 % - tna ušteda vode.
Detaljne informacije: www.becopad.com
Za struþne savjete kontaktirajte:
Andriy Kuryk, dipl. ing.
mob: 098 98 67 825
Stjepan Stojakoviü, dipl. ing.
mob: 098 402 960
E. Begerow GmbH & Co., Langenlonsheim, GERMANY
www.begerow.com
info@begerow.com
BECOPAD 115 C, 120, 170
Sterilna filtracija
BECOPAD 220, 270
Reduciranje mikroorganizama
BECOPAD 350
Fina filtracija
BECOPAD 450
Filtracija za bistrenje
BECOPAD 550, 580
Gruba filtracija
44
Ó NitraBor
Ó TropiCote
Ovlašteni distributer : Kronion d.o.o.
10000 Zagreb, Kulmerska 5
tel. 01-466 2311, fax 01-466 2313
Ó Kristaloni sa kalcijem
NOVOSTI :
uskoro u istom proizvodu Kristalon i Calcinit
folijarna prihrana pšenice i jeþma, provjereno odliþni rezultati uz znatno
niže troškove i manje prohoda u polje
Ó Kristalon Special
poveüani sadržaj Bora (11%)
visoko koncentrirana formulacija kalcija (559 g/l)
stimulator cvatnje i oplodnje (magnezij, bor, fosfor, cink)
stimulator rasta biljaka, prirodni promotori rasta
izrazito visok postotak magnezija (63 % MgO)
sporo otpuštajuüi dušik (traje 2 mj. - jedinstven proizvod u svjetu)
bakar (500 g/l), nema karence, primjena tijekom vegetacije
POSEBNOST :
Ó Bortrac 150 :
Ó Caltrac 560 :
Ó Flowering :
Ó Goemar BM 86 :
Ó Hydromag :
Ó Safe-N :
Ó Coptrel 500 :
vodotopivi NPK u þetiri formulacije sa mikroelementima
vodotopivo željezo ili mješavina mikroelemenata
100 % vodotopivi kalcijev nitrat
vrhunska vodotopiva NPK gnojiva u 10 formulacija sa mikroelementima
kompleksno, odmah dostupno, sulfatno NPK gnojivo
sa magnezijem i mikroelementima (sumpor, željezo, cink, mangan i bor)
kalcij (19%) izuzetno bitan za uravnotežen i pravilan razvoj biljnog tkiva,
te dušik (15,5%), neophodni i u kasnijoj prihrani
kalcijev nitrat sa dodatkom bora (0,3%), za biljke sa veüim potrebama za
borom (šeüerna repa, kupusnjaþe, masline, krumpir, povrtne kulture)
Ó Yara Mila Complex 12.11.18 S
Za prihranu fertigacijom Ó Kristalon
Ó Calcinit
Za folijarnu prihranu
Ó Albatros
Ó Tenso
Za osnovnu gnojidbu
45
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
46
Pravilna primjena škropiva za prskanje
Pravilna primjena škropiva za prskanje, odnosno redoslijed miješanja, ukoliko se
istovremeno koriste dva ili više sreadstva, osnovni je preduvjet uspješne primjene
sredstava za zašƟtu bilja.
Stoga Vam preporuēujemo nekoliko korisnih savjeta:
• Prije bilo kakvog kombiniranja sredstava dobro prouēiƟ upute za primjenu
i ograniēenja miješanja,
• Poštujte osnovno pravilo: sredstvo nikada ne miješaƟ jedno s drugim, veđ
iskljuēivo u spremniku prskalice koji je do pola napunjen ēistom vodom,
• Kod pripreme škropiva za prskanje s dva ili više sredstva razliēiƟh oblika
formulacije, bitan je redoslijed dodavanja u vodu, odnosno spremnik
prskalice.
Prema obliku formulacije pravilan redoslijed dodavanja je:
1. VODOTOPIVI KONCENTRAT (SL)
2. KONCENTRIRANA SUSPENZIJA (KS, SC, FL)
3. MOIVO PRAŠIVO ZA SUSPENZIJU (WP)
4. DISPERGIRAJUE MIKROGRANULE (WG, DF)
5. SUSPOEMULZIJA (SE)
6. KONCENTRAT ZA EMULZIJU (EC)
7. TEKUA KONCENTRIRANA EMULZIJA (EW)
Sredstva za poboljšanje prianjanja, okvašivaēe i folijarna gnojiva, uvijek dodajemo
na kraju.
Moēivo prašivo za suspenziju (WP) nikad NE SIPAJTE DIREKTNO u spremnik
prskalice, veđ prethodno posebno pripremite odreĜenu koliēinu preparata u kanƟ
s malo vode dok ne dobijete gustu suspenziju i nakon toga ga ulijte u spremnik
prskalice (takoĜer napunjen do pola vodom).
OPG Štefanec Mladen
OPG Saboliđ Josip – Jozo
usluge kombajniranja repice,
pšenice, kukuruza, soje, ...
lan udruge, tel; 048 832 159
mob: 098 7110 494
Zreli goveĜi gnoj
(cijena prema dogovoru)
tel: 048 832 029
mob: 099 516 3540
47
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
48
49
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
50
51
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
IZRAVNA PLAANJA U 2011. AGRONET
Zahtjev za izravna plađanja u poljoprivredi u 2011. godini podnosi se na jedinstvenom
zahtjevu popunjenom iskljuēivo putem interneta - koristeđi AGRONET sustav.
Jedinstveni zahtjev obuhvađa zahtjeve za izravna plađanja za biljnu proizvodnju,
izravna plađanja u stoēarstvu i IAKS ruralne mjere.
AGRONET sustav je zašƟđena mrežna aplikacija namijenjena poljoprivrednom
gospodarstvu za pregled podataka iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava,
pregled podataka iz ARKOD sustava i elektroniēko popunjavanje zahtjeva za
potporu.
Korisnik pristupa AGRONET aplikaciji putem internetske adrese agronet.apprrr.
hr, a prijavljuje se pomođu korisniēkog imena i zaporke koje mu izdaje Agencija za
plađanja u poljoprivredi.
Za 2011. sva gospodarstva upisana u Arkod sustav dobiƟ đe poštom PRED-ISPIS.
PRED-ISPIS sadrži skup listova zahtjeva i graĮēkih materijala koji sadrže podatke iz
Upisnika OPG, ARKOD, JRDŽ te upute o ostvarivanju prava na potporu. Materijali
iz pred-ispisa ne mogu se korisƟƟ za podnošenje zahtjeva, nego služe korisniku da
provjeri i obnovi svoje podatke u registrima prije podnošenja zahtjeva ukoliko je
došlo do promjena, da se upozna sa obrascima zahtjeva, za skiciranje podataka
prije elektronskog popunjavanja.
Uz pred-ispis korisniku đe biƟ dostavljeno korisniēko ime i zaporka za pristup
AGRONET aplikaciji.
Elektroniēki popunjen i ispisan zahtjev nositelj poljoprivrednog gospodarstva
potpisuje i dostavlja poštom
ili osobno Regionalnom uredu
Agencije za plađanja. Zahtjevi se
zaprimaju u roku od 1. ožujka do
15. svibnja 2011. godine.
Pomođ
pri
popunjavanju
zahtjeva korisnik može zatražiƟ u
uredima Hrvatske poljoprivredne
komore, te u uredima Hrvatske
poljoprivredne agencije.
Leon Golub, dipl.ing.agr.
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
52
OBAVEZA O TROŠARINAMA RH
Prijava u registar trošarinskih obveznika
Zakonom o trošarinama (,,Narodne novine“ 83/09) koji je stupio na snagu 01.
sijeēnja 2010. godine, izmeĜu ostalog, uvedeni su i insƟtuƟ ,,malog proizvoĜaēa
vina” i ,,malog proizvoĜaēa jakog alkoholnog piđa“.
1. Mali proizvoĜaē vina
Mali proizvoĜaē vina iz ēlanka 53. Zakona o trošarinama je osoba deĮnirana
prema posebnim propisima i koja proizvede do 1000 hl vina godišnje (100.000 lit.).
Mali proizvoĜaē vina mora carinarnici nadležnoj prema svome sjedištu odnosno
prebivalištu podnijeƟ prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika i to najkasnije
8 dana prije poēetka proizvodnje.
Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika podnosi se u tri primjerka na
Obrascu PUR koji je Ɵskan u Prilogu 4 Pravilnika o trošarinama (,,Narodne novine“
01/10).
Uz prijavu PUR prilaže se:
•
izvod iz sudskoga ili drugoga registra prema posebnim propisima iz kojeg
je razvidna registrirana djelatnost podnositelja zahtjeva, ne stariji od 6 mjeseci
(izvadak iz obrtnog registra ili rješenje o upisu seljaēkog gospodarstva ili obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva u upisnik poljoprivrednih gospodarstava)
•
presliku ObavijesƟ Državnog zavoda za staƟsƟku o razvrstavanju poslovnog
subjekta prema NKD
•
podatak o mjestu proizvodnje
•
oēekivanu koliēinu proizvodnje vina u kalendarskoj godini
•
podatak o površini vinograda u hektarima
•
potvrdu nadležnog Ɵjela o upisu u Upisnik proizvoĜaēa grožĜa, vina i
vođnih vina i
•
potvrdu da zadovoljava minimalno tehniēko-tehnološke uvjete za
proizvodnju vina propisane posebnim propisima.
Prijava za upis u Registar trošarinskih obveznika, ovjerena od strane ovlaštene
osobe nadležne carinarnice, smatra se ovlaštenjem za rad malom proizvoĜaēu vina.
Mali proizvoĜaē vina obvezan je do 31. sijeēnja tekuđe godine za proteklu
godinu, dostaviƟ Godišnje izvješđe o proizvodnji, otpremama i zalihama vina na
Obrascu GI-MPV koji je Ɵskan u Prilogu 12 Pravilnika o trošarinama. Uz godišnje
izvješđe mora priložiƟ i popis ( inventuru ) zaliha sa stanjem na dan 31. prosinca
godine za koju se podnosi izvješđe.
53
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
2. Mali proizvoĜaē jakog alkoholnog piđa ( tzv. mali rakijaš )
Mali proizvoĜaē jakog alkoholnog piđa iz ēlanka 54. Zakona o trošarinama
je Įziēka osoba vlasnik ili korisnik poljoprivrednog zemljišta te vlasnik tvari za
proizvodnju jakog alkoholnog piđa koji proizvodi za vlasƟte potrebe i to u koliēini
koja ne prelazi 20 litara ēistog alkohola godišnje po domađinstvu.
Mali proizvoĜaē jakog alkoholnog piđa u obvezi je carinarnici nadležnoj prema
svome prebivalištu podnijeƟ prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika
takoĜer na Obrascu PUR koji je Ɵskan u prilogu 4 Pravilnika o trošarinama, i to
najkasnije 8 dana prije poēetka proizvodnje (peēenja rakije).
Uz prijavu PUR dužan je dostaviƟ i podatak o mjestu proizvodnje te podatak o
volumenu ureĜaja za proizvodnju alkohola (kotla) kojeg ima u vlasništvu odnosno
uporabi (npr. unajmljen ili posuĜen).
Mali proizvoĜaē jakog alkoholnog piđa obvezan je do 20. sijeēnja tekuđe godine
za proteklu godinu dostaviƟ carinarnici nadležnoj prema svome prebivalištu
Godišnje izvješđe o ukupno proizvedenoj koliēini jakog alkoholnog piđa za vlasƟte
potrebe, zapremini kotla te obraēunatoj trošarini na Obrascu GI-MP-JAP koji je
Ɵskan u Prilogu 13 Pravilnika o trošarinama.
Prijava za upis u Registar trošarinskih obveznika, ovjerena od strane ovlaštene
osobe nadležne carinarnice, smatra se ovlaštenjem za rad malom proizvoĜaēu
jakog alkoholnog piđa.
Malom proizvoĜaēu jakog alkoholnog piđa nije dozvoljena prodaja proizvedenog
jakog alkoholnog piđa, te đe se eventualna prodaja smatraƟ nezakonitom.
Ukoliko mali proizvoĜaē jakog alkoholnog piđa namjerava stavljaƟ u potrošnju
odnosno prodavaƟ proizvedenu rakiju, takva proizvodnja jakog alkoholnog piđa
smatra se proizvodnjom u komercijalne svrhe, a za koju je potrebno ishodiƟ status
ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta-proizvoĜaēa (ēlanak 21. Zakona o
trošarinama) ili pak status proizvoĜaēa izvan sustava odgode (ēlanak 55. Zakona o
trošarinama).
Obrasci PUR i potrebni prilozi te godišnja izvješđa na Obrascu GI-MPV i Obrascu
GI-MP-JAP dostavljaju se dostavom osobno ili poštom preporuēeno na adresu
Carinarnica Koprivnica, Odjel za trošarine, p.p. 34, 48001 Koprivnica.
ProizvoĜaēi vina i/ili vođnih vina koji posjeduju u vlasništvu odnosno uporabi
kotao za peēenje rakije za vlasƟte potrebe domađinstva, obvezni su registriraƟ
se i kao mali proizvoĜaēi jakog alkoholnog piđa, a ukoliko proizvode rakiju u
komercijalne svrhe moraju ishodiƟ status ovlaštenog držatelja trošarinskog
skladišta-proizvoĜaēa (ēlanak 21. Zakona o trošarinama) ili pak status proizvoĜaēa
izvan sustava odgode (ēlanak 55. Zakona o trošarinama).
Za nepošƟvanje prethodno navedenih zakonskih odredbi, Zakon o trošarinama,
za pravne osobe odnosno trgovaēka društva propisuje novēane kazne u iznosu od
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
54
40.000,00 do 1.000.000,00 kuna i odgovornu osobu u pravnoj osobi od 3.000,00
do 50.000,00 kuna, za Įziēku osobu obrtnika u iznosu od 20.000,00 do 500.000,00
kuna i Įziēku osobu pojedinca odnosno seljaēko gospodarstvo ili obiteljsko
poljoprivredno gospodarstvo u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna.
lankom 48. st. 2. Zakona o trošarinama propisano je:
Trošarina na alkohol i alkoholna piđa ne plađa se:
- na vino iz ēlanka 41. i ostala piđa dobivena vrenjem osim piva i vina iz ēlanka
42. ovoga Zakona, koje je proizvela Įziēka osoba, vlasnik poljoprivrednog zemljišta
ili korisnik poljoprivrednog zemljišta te vlasnik tvari za proizvodnju vina i ostalih piđa dobivenih vrenjem osim piva i vina, ako se koriste za vlasƟtu potrošnju i
potrošnju ēlanova njegova kuđanstva ili njegovih gosƟju pod uvjetom da se ne radi
o prodaji.
TuristiĀka zajednica
KoprivniĀko-križevaĀke
županije
55
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
Šaptalizacija
DoslaĜivanje mošta-masulja
Kakvođa vina ovisi o kakvođi mošta. U godinama s nepovoljnim klimatskim prilikama
za vrijeme dozrijevanja grožĜa ne nakuplja se dovoljno šeđera, zato je potrebno
takvom moštu dodaƟ odreĜenu koliēinu šeđera.
Koliēina šeđera za dodavanje moštu odreĜuje se na osnovu prađenja porasta šeđera
u grožĜu s poēetkom 15 dana prije berbe, od strane ovlaštene ustanove (Zavoda
za vinarstvo ).
Popravljanje mošta saharozom prvi je 1801. Godine primjenio Chaptal u Francuskoj.
Taj se postupak naziva Šaptalizacija. 1 kg šeđera otopljen u 1 l mošta poveđava
volumen za 0,6 l. Bijelom moštu dodaje se šeđer na poēetku vrenja. Crnim vinima
nakon otakanja djelomice prevrelog mošta s komine.
Da bi se poveđala koncentracija šeđera u moštu za 1%, potrebno je dodaƟ 1,25 kg
saharoze / 100 l mošta.
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
56
57
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
Vino
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
58
59
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
Popis ēlanova koji su plaƟli ēlanarinu
PREZIME I IME
ADRESA
MJESTO
TELEFON
1
ALEKOVI MIRALEM
Stjepana Radiđa 55a
Hlebine 48323
098 403 110
2
AVIROVI DAVOR
Virovska 48a
Novigrad Podravski 48325
048 832 340
3
BALIJA MARIO
Koprivniēka 170a
Novigrad Podravski 48325
098 182 73 87
4
BALIJA MIJO
Koprivniēka 170a
Novigrad Podravski 48325
098 198 64 63
5
BARDEK ŽELJKO
Tome ikoviđa 4
Koprivnica 48000
6
BARTOLOVI SNJEŽAN
Ljudevita Gaja 28
Hlebine 48323
7
BLAŽEK FRANJO
Rudolfa Horvata 40
Koprivnica 48000
8
BLAŽEK TOMISLAV
Podravska 33
Koprivnica 48000
098 18 33 437
9
BOSEK MIRKO
Vinogradarska 60
Glogovac Koprivniēki
Bregi 48324
098 169 81 52
10
BRAUNEGER JOSIP T.
Korēulanska 3
Zagreb 10000
11
BRGLES STANISLAV
Koprivniēka 41
Glogovac Koprivniēki
Bregi 48324
12
BRLEI VALTER
Ivana Saboliēa 22
Koprivnica 48000
13
BUJAN ŽELJKO
Tomašiđeva 4
Zagreb 10000
14
CIK PETAR
Trnovac 49
Virje 48326
15
CIRKVENEC IVAN
Blaža MaĜera 88
Novigrad Podravski 48325
16
CUKI ŽELJKO
V.Vošickog 37
Koprivnica 48000
17
ANAKI SINIŠA
Koprivniēka 155
Novigrad Podravski 48325
18
OLIG LADISLAV
Trnovec 23
Novigrad Podravski 48325
19
DAKI LJUBOMIR
Stanka Sulemanoviđa 2
Koprivnica 48000
20
DANGUBI ZVONIMIR
Ljudevita Gaja 68
Hlebine 48323
098 8750958
098 249 477
048 832 570
21
DAUTANEC MARKO
Goriēka 89
Koprivnica 48000
048 621 560
22
DESPOTUŠI ZLATKO
Rudešinkin brijeg 25
Koprivnica 48000
098 205 543
23
DOBRI TIHOMIR
Podulice 43a
Koprivnica 48000
098 248 453
24
DRZAI FRANJO
Bana Josipa Jelaēiđa 88
Hlebine 48323
048 836 108
25
DUKŠI STJEPAN
Gornja 54
Novigrad Podravski 48325
26
DUGA IGNACIJE
MaƟje Gupca 11
Novigrad Podravski 48325
27
ORDAN GORAN
J. J. Strosmajera 4
Koprivnica 48000
28
URANI STJEPAN
Gornja 18
Novigrad Podravski 48325
29
URINI JOSIP
Ciglenska 53a
urĜevac 48350
091 510 31 26
098 190 36 09
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
30
UZA VINKO
Tina Ujeviđa 78
Koprivnica 48000
31
FARKAŠ STJEPAN
Franje Fanceva 2
Virje 48326
32
FILIPI MIHAJLO
Trg Hrvatskih Heroja 4
Koprivnica 48000
33
FORUGLAŠ MILAN
M. Pavleka Miškine 42
Ždala 48332
34
FRTALI ALEN
Trg Eugena Kumiēiđa 7
Koprivnica 48000
35
GAZIVODA MARIJAN
Potoēna 3
Kunovec Breg Koprivnica
48000
048 861 280
60
098 908 24 32
048 623 839
36
GAŽI HRVOJE
Ludevita Gaja 65
Hlebine 48323
099 665 15 79
37
GERI TOMISLAV
Trnovec 104
Novigrad Podravski 48325
099 665 27 42
38
GORŠETA ŽARKO
Grgura Karlovēana 14
Koprivnica 48000
098 934 02 92
39
GRAHOVAC IVAN
Trnovac 86
Novigrad Podravski 48325
091 560 10 22
40
GRAHOVAC STJEPAN
Miroslava Krleže 47
Koprivnica 48000
099 665 11 79
41
GRAHOVAC TOMISLAV
Miroslava Krleže 48
Koprivnica 48000
42
GREKŠI ANELKO
B. Radiđa 4
Novigrad Podravski 48325
098 375 376
43
GRGI MIO
Novigradska 63
Virje 48326
091 596 09 94
44
GUNJEVI MIHAJLO
Tina Ujeviđa 21
urĜevac 48350
099 665 15 76
45
HEGEDI EDUARD
B. Radiđa 17
Novigrad Podravski 48325
098 549 509
46
HERCEG TONKO I SANDA
MaƟje Gupca 29
Koprivnica 48000
47
HIŽAH MLADEN
Krste Hegedušiđa 36
Hlebine 48323
48
HOLJEVAC VALTER
Miklinovec 143
Koprivnica 48000
49
HORVAT ZLATKO
Stjepana Radiđa 69
Hlebine 48323
098 139 41 76
50
HRUŠKO IVAN
Kolodvorska 15
S. Podravska 48311
048 837 556
51
IMEŠEK MLADEN
Komarniēka 26a
Novigrad Podravski 48325
098 1800 500
52
IMEŠEK ZLATKO
Komarniēka 28
Novigrad Podravski 48325
53
JEDVAJ IVAN
Borovljani 70
Borovljani 48324
54
JERINOVI KRUNOSLAV
II Vinodolski odvojak 12
Koprivnica 48000
55
KALANJ EDOMIR
Trg Eugena Kumiēiđa 16
Koprivnica 48000
56
KALANJ NIKOLA
Borovljani 80
Borovljani Koprivniēki
Bregi 48324
57
KARAMAKO SLAVKO
Karela Zahradnika 26
Zagreb10000
58
KIRILENKO DEJAN
Koprivniēka 9
Novigrad Podravski 48325
098 979 91 88
59
KLASAN MARTIN
Gajeva 104
Novigrad Podravski 48325
098 365 760
60
KLASAN ZDRAVKO
Braēe Radiđa 9
Novigrad Podravski 48325
091 512 99 51
61
KLASAN ŽELJKO
Gornja 58
Novigrad Podravski 48325
098 169 91 11
098 191 62 94
048 637 150
098 375 232
61
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
62
KLASI IVAN
Lipanjska 3
Starigrad Koprivnica
48000
099 637 35 37
63
KOLAREK ZLATKO
Bana Josipa Jelaēiđa 119
Hlebine 48323
098 935 84 29
64
KOLAREK ŽELJKO
Bana Josipa Jelaēiđa 71
Hlebine 48323
65
KOLESAR ŽELJKO
Braēe Radiđa 61
Koprivniēki Bregi 48324
66
KOLIBAŠ MARTIN
Virovska 62
Novigrad Podravski 48325
098 573 600
67
KOS STIJEPAN
Braēe Radiđa 26
Koprivniēki Bregi 48324
098 606 931
68
KOVA FRANJO
Trnovec 59
Novigrad Podravski 48325
099 505 41 19
69
KOVA JOSIP
Miklinovac 122
Koprivnica 48000
098 364 025
70
KOZJAK FRANJO
Blaža MaĜera 22
Novigrad Podravski 48325
048 832 368
71
KRAJAI GORDAN
Bilogorska 50
Glogovec Koprivniēki
Bregi 48324
72
KRALJ STIJEPAN
KraljaTomislava 39
Koprivniēki Bregi 48324
73
KRAMARI IVICA
Koprivniēka 119
Novigrad Podravski 48325
74
KRISTOVI SAŠA
Gornja 29
Novigrad Podravski 48325
75
KRNJAK ALEN
Virovska
Novigrad Podravski 48325
76
KRSTITOVI VLADIMIR
Zagorska 13
Koprivnica 48000
098 96 16 473
098 374 335
77
KUANDA ZDRAVKO
Gajeva 50
Novigrad Podravski 48325
098 938 64 80
78
KUI IGOR
Križevaēka 24
Koprivnica 48000
099 665 13 35
79
KUKEC ZLATKO
Kolodvorska 17
Koprivnica 48000
098 404 441
80
LEDINSKI IVAN
Virovska 84a
Novigrad Podravski 48325
81
LEVAK VJEKOSLAV
Blaža MaĜera 50
Novigrad Podravski 48325
048 832 162
82
LUKAI DRAŽEN
Blaža MaĜera 126
Novigrad Podravski 48325
098 1925 116
83
MIURIN IVAN
Trnovec 8
Novigrad Podravski 48325
098 1830 919
84
MIURIN JOSIP
Trnovec 8
Novigrad Podravski 48325
85
MIHOKOVI PETAR
Virovska 42
Novigrad Podravski 48325
86
MILOŠI IVAN
Tarašēice 18
Koprivnica 48000
87
NEMEC MIŠEL
Borovljani 12a
Borovljani Koprivniēki
Bregi 48324
88
PALIGA STIJEPAN
Koprivniēka 126
Novigrad Podravski 48325
048 832 209
89
PETI IVAN
Starogradska 15
Koprivnica 48000
091 788 30 88
90
PETRAS FRANJO
MaƟje Gupca 72
Koprivniēki Bregi 48324
91
PETRAS IVAN
Kraljice Jelene 68
Koprivnica 48000
098 913 00 38
92
PETRAS JOSIP
Gornja 8
Novigrad Podravski 48325
099 665 1162
93
PETRAS JOSIP
Komarniđka 18
Novigrad Podravski 48325
048 637 140
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
62
94
PETRAS JOSIP
Virovska 21
Novigrad Podravski 48325
95
PETRAS STIJEPAN
Koprivniēka 140a
Novigrad Podravski 48325
96
PETRAS ZDRAVKO
Koprivniēka 142
Novigrad Podravski 48325
098 907 57 81
97
PETROVI JOSIP
Podravska 7
Koprivnica 48000
098 609 054
98
PEVA ZLATKO
Koprivniēka 178
Novigrad Podravski 48325
99
PILJAK DANIEL
Domaji 44
Sokolovac 48306
100
PINTARI ZVONIMIR
Braēe Radiēa 115
Peteranec
101
PISKA IZIDOR
Koprivniēka 146
Novigrad Podravski 48325
048 832 207
102
PLANTAK STJEPAN
Ivana Viteza Trnskog 8
Novigrad Podravski 48325
091 550 46 02
103
PLANTI ZLATKO
Delovi 57
Novigrad Podravski 48325
048 832 064
104
PLANTI ŽELJKO
Trnovec 87
Novigrad Podravski 48325
048 832 215
105
POSAVEC FRANJO
Koprivniēka 8
Novigrad Podravski 48325
048 832 476
106
POSAVEC RATIMIR
Blaža MaĜera 31
Novigrad Podravski 48325
048 832 670
107
POZDER STJEPAN
Delovi 53a
Novigrad Podravski 48325
091 798 38 84
108
PRAVICA TOMO
Goriēka 59
Koprivnica 48000
109
PUHA ANTE
R. Horvata 38
Koprivnica 48000
110
PUHEK BRANIMIR
Koprivniēka 8
Starigrad Koprivnica
48000
111
RAC DAMIR
Sajmišna 36
Novigrad Podravski 48325
112
RADI JADRANKO
Braēe Radiđa 24
Koprivnica 48000
098 481 311
113
RADMILOVI STEVO
Delovi 55
Novigrad Podravski 48325
099 2392 511
114
RADOTI MARTIN
Blaža MaĜera 58
Novigrad Podravski 48325
099 18 18 789
115
RAJH BERISLAV
OpaƟēka 21
Koprivnica 48000
116
RANILOVI SLAVKO
Gornja 6
Novigrad Podravski 48325
098 658 736
117
RUK DAMIR
Gajeva 21a
Novigrad Podravski 48325
098 434 821
118
RUŠAK IVAN
Koprivniēka 116
Novigrad Podravski 48325
119
SABOLI FRANJO
Virovska 32
Novigrad Podravski 48325
048 832 208
120
SABOLI JOSIP
Galoviđev Breg 57
Starigrad Koprivnica
48000
098 180 32 98
121
SABOLI JOSIP
Koprivniēka 7
Novigrad Podravski 48325
048 832 029
122
SELEŠ BRANKO
Pavleka Miškine 3
urĜevac 48350
098 590 051
123
SENJAN ŽELIMIR
Kolodvorska 55
Virje 48326
098 451 580
124
SMOLJANOVI URO
Tome ikoviđa 42
Koprivnica 48000
125
SONEŠAJN ZLATKO
Stari Brežanec 12a
Koprivnica 48000
098 931 70 09
092 125 10 69
63
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
126
SRŠEK IVAN
SveƟ Vid 9
Draganovac Koprivnica
48000
098 374 721
127
ŠAJNI MIROSLAV
Koprivniēka 127
Novigrad Podravski 48325
091 550 4156
128
ŠANTI ZDRAVKO
Bana Josipa Jelaēiđa 59
Hlebine 48323
129
ŠARI PERO
Virovska 44a
Novigrad Podravski 48325
048 832 826
130
ŠESTAK VLADO
Blaža MaĜera 78
Novigrad Podravski 48325
099 400 51 15
131
ŠIMEK DAMIR
Koprivniēka 33
Novigrad Podravski 48325
132
ŠIMEK VJEKOSLAV
Trnovec 55
Novigrad Podravski 48325
098 198 75 83
133
ŠIMUNI IVAN
Trg MaƟje Gupca 18
Novigrad Podravski 48325
091 769 16 69
134
ŠIMUNI ZLATKO
Vinodolska 104
Koprivnica 48000
135
ŠIMUNOVI STIJEPAN
Trg Eugena Kumiēiđa 7
Koprivnica 48000
098 267 751
136
ŠKRINJAR JOSIP
Koprivniēka 190
Kunovec Breg 48000
098 954 2311
137
ŠTEFANEC MLADEN
Blaža MaĜera 117
Novigrad Podravski 48325
048 832 159
138
ŠTEFOV ZDRAVKO
Virovska 58 a
Novigrad Podravski 48325
048 832 071
139
ŠTIMAC VLADIMIR
Blaža MaĜera 72
Novigrad Podravski 48325
091 591 48 36
140
ŠTRFIEK IVAN
Trg Ivana Generaliđa 8
Hlebine 48323
141
ŠTRFIEK STJEPAN
Trg Ivana Generaliđa 8
Hlebine 48323
142
ŠTUMPF ŽELJKO
Bilogorska 16
Koprivnica 48000
143
TAKA JOSIP
Braēe Radiđa 48
Novigrad Podravski 48325
144
TESKA TAMARA
Koprivniēka 172
Novigrad Podravski 48325
145
TIŠLJARI VLADIMIR
Braēe Radiđa 10
Ždala 48332
146
TRNSKI MARIJAN
Trnovec 50
Novigrad Podravski 48325
147
TRNSKI RATKO
Blaža MaĜera 80
Novigrad Podravski 48325
099 768 44 02
098 374 426
148
TROPŠEK MILAN
Kalniēka 7
Koprivnica 48000
149
VANIEK IVAN
Tome ikoviđa 14
Koprivnica 48000
048 641 450
150
VEDRIŠ IVAN
Koprivniēka 29
Novigrad Podravski 48325
098 987 44 00
151
VEDRIŠ IVAN
Gajeva 110
Novigrad Podravski 48325
048 832 151
152
VEDRIŠ MARTIN
Blaža MaĜera 104
Novigrad Podravski 48325
091 531 68 45
153
VEDRIŠ VITOMIR
Koprivniēka 8
Starigrad Koprivnica
48000
154
ZGLAVNIK PETAR
Miklinovec 161
Koprivnica 48000
155
ZGORELEC VLATKO
Gajeva 91
Hlebine 48323
098 550 855
156
ZRINSKI MIROSLAV
Trg Kralja Krešimira 7
Koprivnica 48000
048 623 749
157
ŽERAVICA PETAR
Gajeva 74a
Novigrad Podravski 48325
099 582 87 96
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
64
HORVAT UNIVERZAL
HR- 42000 VARAŽDIN, Optujska 167a
tel. ++385 (0)42 303 377
fax ++385 (0)42 303 387
www.vinarska-oprema.com
Profesionalna vinarska
oprema
pumpe muljaè
èepilice inox tankovi i
65
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
Sponzori
PREZIME I IME
ALEKSI JADRANKA
BAAJ ROBERT
BASTI INES - VB LEASING
BEGOVI PAVAO
BENKO SONJA
BRANKOVI SLOBODAN
DUŠAK ANTUN
FEROSTROJ - ŠARI NIKOLA
GAVRANOVI TADIJA
GOLUB LEON
HALTOR HALE D.O.O
HAVAJI JOSIP
HORVAT ŽELJKO
KRALJ KREŠIMIR - KRONION
LEDINSKI IVAN - AUTOPREVOZNIK
LOVNIKI URO
MAER IVICA - KUD IVT
MARTINJAK KRISTIJAN - CALSBERG
MEDVEDAC MARIJAN
MEIMUREC TATJANA
MEUREAN - OŠTRKAPA ŽELJKICA
MEJAŠ DAMIR
MESAROV SLAANA
MODUL
OPINA NOVIGRAD PODRAVSKI
PANI MARIJAN
PAVII JAKOV
PETRAS MIRA
PIVNICA PLAVI PODRUM - LALI ELIJA
PODRAVKA D.D
REGATA D.O.MARKE
RENOTEX - RATKOVI MILORAD
SLOGA TVORNICA OBUE
SOBOTA VLADO - CALSBERG
STOJAKOVI STJEPAN - ENOTECH D.O.O
STUDENAC - BILUŠ HRVOJE
VRBANI NIKOLA
VUSI MARIJAN
ADRESA
A. Mihaljeviđa 8b
Cvjetna 27
Horvatova 82
Goriēka 91
Goriēka 49a
Koprivniēka
Tuhovec 72
Gajeva 82
Koprivniēka 23
Svilarska 6
Labudovac b.b
Vinogradarska 16
Optujska 167a
Kulmerska 5
Virovska 84a
Georg
Blaža MaĜera 2
Danica 3
Gajeva 19a
Svilarska 6
Svilarska 6
K. Filiđa 77
B. Radiđa 47
Basariēekova 44
Blaža MaĜera b.b.
1. Svibnja 9
Mirka Bogoviđa 4
Koprivniēka 142
Blaža MaĜera 15
A. Starēeviđa 32
Barutanski breg 35
Bjelovarska cesta 18
M. P. Miškine 5
Danica 3
Mihanoviēeva obala 13
A. Starēeviđa 32
Optujska 167a
Beē 13
MJESTO
43000 Bjelovar
43000 Bjelovar
10010 Zagreb
48326 Virje
48000 Koprivnica
48325 Novigrad Podravski
42223 Varaždinske Toplice
48325 Novigrad Podravski
48325 Novigrad Podravski
48000 Koprivnica
49223 SveƟ Križ Zaēretje
42230 Ludbreg
42000 Varaždin
10000 Zagreb
48325 Novigrad Podravski
48000 Koprivnica
48325 Novigrad Podravski
48000 Koprivnica
48325 Novigrad Podravski
48000 Koprivnica
48000 Koprivnica
42000 Varaždin
48000 Koprivnica
48000 Koprivnica
48325 Novigrad Podravski
48350 urĜevac
48260 Križevci
48325 Novigrad Podravski
48325 Novigrad Podravski
48000 Koprivnica
10000 Zagreb
48000 Koprivnica
48000 Koprivnica
48000 Koprivnica
44000 Sisak
48000 Koprivnica
42000 Varaždin
48000 Koprivnica
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
66
Sloga Nova
Kretanjem do zdravlja
67
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
Program zašƟte nasada
za 2011. godinu - bilješke
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
Program zašƟte nasada
za 2011. godinu - bilješke
68
69
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
Izlet Kutjevo 2010.
9. GLASNIK UDRUGE VINOGRADARA, VINARA I VOARA KOMARNA 2001. NOVIGRAD PODRAVSKI
Izlet Kutjevo 2010.
70
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
10 992 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content