close

Enter

Log in using OpenID

Čovjek kao biće definirano životnim prostorom

embedDownload
Čovjek kao biće definirano životnim
prostorom
Zvjezdana Pančić
Svaka duša odabira vrijeme i prostor kako bi naučila i savladala određene lekcije,
zbog kojih i dolazi na Zemlju. U mitologiji Zevs je pobijedio svoga oca Hronosa, a
kako mi ne možemo pobijediti vrijeme, možemo promijeniti prostor. Promjenom
prostora mijenjamo i vrijeme - sudbinu koja nam je zapisana.
A
Priprema za tumačenje relokacijskih
horoskopa
strokartografija je mlada oblast u astrologiji koja je uvedena tek sedamdesetih godina
dvadesetog veka. Ona polazi od toga da je svaki
horoskop jedinstven presjek vremena i prostora, a
ukoliko nešto promijenimo u prostoru (sam prostor) mijenjamo nešto i u vremenu. Promjenom
prostora mijenjamo i svoju sudbin, što je ujedno
osnova relokacijske teorije. Astrokartografija je
jupiterijanska grana astrologije. Prema tome, da
bi natus mogao promijeniti sudbinu potrebno je
da ima jako dobrog Jupitera i seriju 9 koja to podržava. Natalna karta predstavlja potencijal i ukazuje nam gdje bi na planeti Zemlji natus mogao
naći svoje mjesto pod Suncem.
Horoskop se računa za natalno vrijeme rođenja,
ali za određeno izabrano mjesto. Pozicije planeta
u znacima ostaju iste, dok se uglovi kuća mijenjaju, a u skladu sa tim i njihovi vladari. To znači da nam nije dato 100% da promijenimo svoju
sudbinu, već samo u odnosu na uglove. Moguće
je promijeniti samo ono što je najličnije u horoskopu - vrhove kuća, dok genetsku karmu - nasljeđe koje dobijamo preko planeta u znacima i
aspektima još uvijek ne možemo mijenjati. U
astrokartografskoj mapi najbolje je pratiti benefike ili planetu koja je najbolje postavljena i u zavisnosti od onoga što želimo procjenjivati koja su
mjesta povoljna, a koja ne. Nikako ne bi trebalo
ići putem planeta koje su nam ugrožene u horoskopu, jer bi se na taj način one samo naglasile i
ojačala bi se njihova malefičnost.
1
Planete na MC-u
bilo kojoj lokaciji. Na taj način, svaka planeta koja
Planete na MC-u će prije svega utjecati na našu je probuđena na određenoj lokaciji predstavlja
karijeru, reputaciju, socijalna dešavanja. Jedna od samo onu energiju koja već živi u natalu.
tradicionalnih (Hermesovih) formula za sreću je
da se benefici nalaze na uglovima, a formula za Pravilo br. 2
nesreću podrazumijeva malefike na uglovima, što
Osobi koja ima jaku i dobro postavljenu 4.
će biti prikazano u datim primjerima.
kuću nije ni potrebna relokacija, međutim ako
se osoba želi relocirati potrebno je ispuniti poPlanete na IC-u
četni standard kuće koju natus ima. Ukoliko su
IC je posebno važno mjesto u horoskopu, jer je u 4. kući natusa malefici od velike je važnosti reći
to u osnovi polazište za astrorelokaciju. Sve osobe osobi da bi bilo poželjno da promjeni mjesto bokoje imaju oštećenu 4. kuću bi trebalo da se relo- ravka.
ciraju kako bi im bilo bolje, pošto je 4. kuća poput
korijena iz koje biljka (natus) crpi energiju. Ova Ostala pravila
kuća daje osjećaj sigurnosti i stabilnosti, a govori i 1. Kada se napravi relokacijska mapa najprije
o tome koliko dobro se ukalapamo sa tradicijom,
treba pogledati aspekte koji se obrazuju preobičajima i ljudima na datom mjestu. Ova linija
ma uglovima, među njima su najvažnije konpokazuje koliko smo povezani sa datim mjestom.
junkcije, a tek onda ostali aspekti. Dozvoljeni
orbis ne trebalo da bude veći od 2 stupnja.
ASC
2. Sljedeća stvar koju moramo pratiti jeste u kojoj se kući nalazi natalni vladar ascendenta.
Planete na ASC-u ispoljavaju direktan utjecaj
Ako se natalni vladar ascendenta nađe u kući
na vitalnost natusa, njegovu energiju, a govore i
u kojoj je onemogućeno prirodno izražavanje
o promjenama natusa na tom mjestu. Planete na
potencijala koje natus ima u natalu, tada dato
ASC-u utiču na to kakav doživljaj natus ima na
mjesto nije najpovoljnije za relokaciju.
datoj lokaciji, a isto tako imaju utjecaja i na nje3. Utvrditi kakvo je stanje sa relociranim vladagov fizički izgled.
rem Ascendenta. Idealno bi bilo da relocirani vladar ASC-a bude planeta koja je najboDSC
lje postavljena u horoskopu, jer on nosi 80%
DSC govori o partnerskim odnosima, odnosisudbine.
ma sa drugima, opisuje odnose sa javnošću, ljude 4. Svaka kuća u kojoj se nađe više od 3. planete
koji dolaze u naš život, kao i njihov utjecaj na nas,
treba biti analizirana sa velikom pozornošću.
stoga je ova kuća jako bitna ako želimo da poboljTe planete će imati tendenciju da budu domišamo odnose ili svoj brak. Ova kuća ukazuje na
nantne na datoj lokaciji.
ljude koje privlačimo na datoj lokaciji, pa je po- 5. Treba voditi računa i u kojoj kući se nalaze
željno da se na DSC-u nalaze benefici.
Mjesec i Sunce, jer oni predstavljaju signifikaKada se na astrokartografskoj mapi utvrde
tore izvora života.
mjesta koja su za neku oblast posebno naglašena
onda se prelazi na izradu relokacijskog horosko- Kretanje progresivnih i tranzitnih planeta u
pa. Širina orbisa astrokartografske linije na našoj astrokartografiji.
geografskoj širini od 2 stupnja će iznositi 175 km
sa obe strane linije.
1. Jim Lewis je osnivač astrokartografskih mapa.
On je u svom izučavanju zaključio da su
astrokartografske linije pokazivale jaku koTumačenje relokacijskog horoskopa
respondenciju između određenih mjesta i ljudi. Međutim, puno puta se događalo da osobe
koje su se relocirale na primjer na liniji Sunca
Pravilo br. 1
nisu bile sretne ili se nisu mogle izrealizirati.
Sve što postoji u natalnoj karti predstavlja sjeMoramo voditi računa i o vremenu, odnosno
menu formu svega onoga što se može desiti na
2
2.
3.
4.
5.
o progresivnom horoskopu za dato mjesto.
Neće biti isto ako se osoba nađe na tom mjestu
kada ima skladne aspekte ka Suncu ili kada u
progresivnom relociranom horoskopu baš u
to vrijeme Sunce radi izazovne aspekte. Nosilac svih događaja u životu je natalna karta,
a zatim se uzima u obzir astrokartografska
linija planete na datoj lokaciji, mora se razmotriti i progresivna linija i planeta, kao što
posmatramo sekundarni horoskop u odnosu na natal. Ukoliko imamo loše tranzite u
odnosu na natal ili sekundarne progresije
mi se možemo izmjestiti sa te linije i na taj
način mijenjati i tok događaja. Promjenom
u prostoru izazivamo tranzite koje želimo.
Obratiti pažnju da li vladari natalnih uglova
formiraju aspekte ka relociranim uglovima.
Ukoliko postoje planete koje su na uglovima
u relokacijskom horoskopu, pa čak i ako ne
prave aspekte sa natalnim uglovima ili nisu
vladari natalnih uglova - one će svakako biti
probuđene na način koji je već definisan natalnim horoskopom.
Planete koje se nalaze na uglovima kuća, ali
nisu u konjunkciji sa uglovima datih kuća, će
imati snažnu ulogu u životu pojedinca.
Ako su u relokacijskom horoskopu naglašene
6, 8. ili 12. kuća, onda to mjesto neće donijeti
natusu prosperitet u životu, niti aktivnost u
najvećem broju slučajeva.
u trenutku skupio kofere i otišao negdje jako daleko. Drugi vladar 9. kuće je Neptun u konjunkciji
sa Mjesecom, koji je vladar ascendenta i nalazi se
u 4. kući, pa je jedan dio njega želio ostati. Razlog
naglog odlaska je Uran koji vlada 8. kućom, a on
je ostao dužan puno novaca ljudima, kao i poreznoj upravi. Jupiter je i u trigonu sa Suncem koje
je na 29. stupnju Škorpiona (vladarem 2. kuće),
pa je tamo odlučio otići i zbog bolje zarade. Sunce
se nalazi u 5. kući i u konjunkciji je sa Venerom,
tako da je on nakon odlaska više puta imao ljubavne afere. Rastavio se sa ženom, na šta ukazuje
konjunkcija Jupitera i Urana u kvadratu sa Neptunom (koji je u konjunkciji sa Mjesecom u 4. kući).
Nakon razvoda je putem interneta našao osobu sa
kojom se oženio. Ova ljubavna idila nije dugo trajala, a u sljedećem primjeru ćemo vidjeti i zašto?
U Treasure Maps koja govori o dogovornosti,
vidimo Saturnovu liniju koja prolazi kroz
Tasmaniju u blizini grada Hoberta.
Da bismo napravili progresivni horoskop
najprije osobu moramo relocirati na izabrano
mjesto, a nakon toga uraditi progresije. U ovim
primjerima ćemo vidjeti da u progresivnim
horoskopima planete i uglovi uvijek budu u
egzaktnim aspektima.
Pogledaćemo relokacijski horoskop za Hobert,
a zatim i sekundarne progresije za datum kada
je on otišao tamo.
RM1 – ovo je horoskop čovjeka koji je u
jednom trenutku odlučio otići u Australiju sa
ženom i djetetom. Sada živi na Tasmaniji što je
najdalje gdje čovjek može otići.
Na ASC-u mu se nalazi Jupiter koji je vladar 9.
kuće na zadnjem stupnju znaka Raka i u konjunkciji sa Uranom. Ovdje vidimo sliku čovjeka koji je
3
nom (konjunkcija Jupitera i Urana u kvadratu sa
Mjesecom). Sa ovakvom kombinacijom mogao bi
se naći i u psihičkim problemima, što mu se često i događa. Vidimo još da se na uglovima MC/
IC nalazi Mars u opoziciji sa Plutonom, što mu
daje osjećaj vječite borbe i trzavica u kući. Mars
i Pluton su mu u natalu vladari 5. i 10. kuće i u
kvadratu su sa relokacijskim Saturnom (vladarem
2. kuće). On se zaljubio i htio je ponovo osnovati obitelj, ali kada je ta mlada dama stigla tamo i
vidjela da on nije jako bogat kako je zamišljala,
onda ga je ostavila. Stelij u 12. kući, u kojem živi i
Mjesec kao vladar ascendenta, i ostalih pet planeJupiter je relocirani vladar ascendenta i na- ta ukazuje na to da će se on tamo poprilično nalazi se u Raku u konjunkciji sa Uranom, kao i u mučiti i da od uspjeha u životu o kome je sanjao
trigonu sa Suncem. On se u ovom djelu svjeta tamo neće biti velikih izgleda.
osjeća optimističnije, ali kako vladar ascendenta odlazi u Raka ovaj dio svjeta ga podsjeća na Sekundarne progresije za dan odlaska u
njegovu domovinu. Ako pogledamo dalje, on je Australiju
ovdje predstavljen Jupiterom koji je u trigonu sa
Suncem koje mu je natalni vladar 2. kuće, dok u • Merkur je na samom ascendentu u sekundarnom horoskopu i vladar je 3. i 12. kuće u narelokacijskom horoskopu vlada 10. kućom. On će
talnom horoskopu. Nagla odluka da se odseli
se ovdje svakako izrealizirati, kako kroz karijeru,
bila je po preporuci brata.
tako i kroz bolje finansijske prilike. Jupiter je i u
konjunkciji sa Uranom koji je natalni vladar 8. i • Osa MC/IC je na početku kardinalnog znaka
Ovna i u sekstilu sa Jupiterom i Suncem koji
relocirane 4. kuće, tako da je on u ovom gradu
su natalni vladari 2. i 9. kuće, što ukazuje na
počeo raditi kao privatni taksista. Zarad boljih
odlazak zbog finansijske situacije.
finansija otišao je i u Australiju. Međutim, može•
Jupiter i Uran točno na samo ascendentu (vlamo videti da u relokacijskom horoskopu Saturn
dari su 8. i 9. kuće).
konjunkcija Venera obrazuju kvadrate sa osom
•
Čvorovi obrazuju egzaktan kvadrat sa osom
IC/MC. Saturnova linija u prvi mah daje osjećaj
MC/IC.
sigurnosti, ali se kasnije ta oblast života pretvori
u jednu jako neudobnu priču. Iz natala se može • Sunce je u polusekstilu sa vrhom 8. kuće.
vidjeti da postoji mogućnost da će se rastaviti od
žene kada ode u drugu zemlju, što se i dogodilo nakon nekog vremena (Saturn/Venera su mu
u natalu vladari 4. i 7. kuće). Saturn i Merkur su
mu u konjunkciji u 12. kući i obrazuju kvadrat sa
Marsom koji je natalni vladar 5. kuće, tako da mu
tamo ni komunikacija sa djetetom nije funkcionirala kako treba, pa se zbog toga preselio u drugi
grad.
U sljedećem koraku posmatramo natalnog
vladara ascendenta, u kom znaku i kojoj kući
je smješten. Riječ je o Mjesecu koji se nalazi u
12. kući i u konjunkciji je sa Neptunom, a ima
i kvadrat sa relokacijskim vladarom ascendenta. Ovo ukazuje i na razne probleme koje će on
RW-2 Ova žena se udala i otišla za
tamo doživjeti. U svakom slučaju, ovaj dio neba
Australiju. Nakon tri mjeseca se vratila u
nije mu naklonjen. U natalu smo vidjeli da kada
Srbiju, jer joj situacija koju je tamo zatekla
se preseli dolazi do razlaza sa familijom i sa že4
nije odgovarala. Sa suprugom se upoznala
putem interneta.
Na vrhu 9. kuće se nalazi Venera u konjunkciji
sa sjevernim čvorom. Ovo je priča drugog braka,
nešto u šta se mora ući o čemu govori konjunkcija
sa sjevernim čvorom. Venera je u znaku Strijelca
što ukazuje na ljubav u inostranstvu. Venera je
ujedno i vladar 7. kuće, kao i dispozitor vladara
ascendenta. U Veneri živi i Neptun koji je vladar
12. uklještene kuće - kuća u inostranstvu. Prema
tome, ona je već predodređena da drugog supruga upozna negdje daleko, preko mora. Jedan od
razloga za drugi brak i odlazak tako daleko je i
Venera koja je vladar 2. kuće - finansija. Vladar
9. kuće Jupiter je u konjunkciji sa Plutonom u 6.
kući, što ukazuje na to da je njena osnovna zamisao je bila da se odseli i da tamo nađe posao.
Pluton je nosilac stelija iz 8. kuće sa kojim je u
kvadratu, tako da dolazi do razočarenja u dalekoj
zemlji, ali i po pitanju posla i zarade. Ovaj napeti aspekt govori da se tamo može i razboljeti (8.
kuća opasnosti). Jupiter je i u sekstilu sa Marsom
i Neptunom koji su vladari 1. i 12. kuće, što ju je
ponukalo za odlazak u tako egzotičnu priču. Jupiter dodatno ima i trigon sa MC- om, tako da
je njen glavni razlog za odlazak bio da se uspije
izrealizirati materijalno i da stvori bolji status u
društvu.
Treausure Maps za ljubav i brak u Australiji.
U ovoj mapi vidimo Venerinu liniju koja je u inkonjunkciji sa relociranim ascendentom. Venera
je i natalni vladar 7. kuće.
Tumačenje relokacijskog horoskopa za Australiju – Hobert
Ascendent joj je u Raku, a Venera iz 5. kuće
obrazuje egzaktnu inkonjunkciju sa njim. Venera je u relokacijskom horoskopu i vladar 3. i
10. kuće, tako da su obećanja po pitanju karijere
ostala neispunjena. Mjesec je vladar relokacijskog
ascendenta i nalazi se u ugaonoj 7. kući, ali u Vodenjaku i u opoziciji sa Uranom u 1. Ova ideja
o udatoj ženi joj se više nije tako jako sviđala.
Mjesec u Vodenjaku nije sretan u braku. Mjesec i
Uran su vladari 4. i 12. kuće u natalu, pa se ona u
ovom gradu jako loše osjećala, to joj je donosilo
puno stresa i nervoze i nikako nije se mogla adaptirati. U relokacijskom horoskopu Mjesec i Uran
su vladari 1. i 7. kuće, pa ovdje vidimo razočaranje
po pitanju tog braka. Shvatila je da je prenaglila
po pitanju braka i htjela je što prije izaći iz svega
toga. Mjesec kao vladar ascendenta u relokacijskom horoskopu ima i kvadrat sa konjunkcijom
Neptuna i Marsa (vladari su 8. i 12. kuće u natalu)
u 3. kući. Postala je paranoična, bila je loše volje i
zapala je u depresiju.
Vladar natalnog ascendenta je Mars u 3. kući
u konjunkciji sa Neptunom i u kvadratu sa Mjesecom i Uranom. Vidimo da je ona aktivirala svoj
T - kvadrat iz natala koji nije ni malo prijatno živjeti. Nakon 3. mjeseca psihičkih problema i histerije koja ju je tamo mučila vratila se kući. Sva
sreća da je žena liječnik, pa je shvatila da se nešto
u njoj slomilo i brzo se vratila kući.
Mars kao vladar natalnog ascendenta je pored
toga i u sekstilu sa Jupiterom koji se nalazi na vrhu
2. kuće u rlokacijskom horoskopu, a Jupiter je vladar 9 - razlog zbog kog je došla bila je finansijska
situacija. Stelijum (Saturn/Merkur/Sunce) koji se
nalazi u 4. kući ukazuje na to da joj taj grad nije
Tumačenje relokaciskog horoskopa za Australiju -Hobert
5
jako naklonjen. Cjeli ovaj stelijum je i u kvadratu kod sestre. Saturn je i u opoziciji sa konjunkcijom
sa Jupiterom i Plutonom, tako da postoji problem Urana i Plutona u 5. kući. Iz ove kombinacije
vidimo da u ljubavi u inozemstvu neće imati
straha i depresije na tom mjestu.
velike sreće. Dispozitori vrhova 5. i 11. kuće su
Merkur i Neptun u kvadratu, pa je tamo i doživjela
Sekundarne progresije na dan kada je otišla u
razočarenje po pitanju ljubavi. On joj je obećao
Australiju
puno ljepih stvari, ali se odjednom izgubio i više
• sekundarni Mjesec je egzaktno na vrhu 7. re- mu nije mogla ući u trag. Sa sestrom ima dobre
locirane kuće.
odnose. Saturn je i u trigonu sa Neptunom u 6.
• sekundarni ascendent je u egzaktnom sekstilu kući, tako da je dobila ponudu za posao. Stekla
- trigonu sa osom 3/9 iz natala.
je i nove prijatelje starije od sebe, koji imaju
• sekundarni Mjesec je u polusekstilu sa natal- dobar status u društvu (advokati) na šta ukazuje
nom Venerom vladarem 7. kuće i dispozito- Satrun u 11. kući u trigonu sa Jupiter. Saturn je i
rom vladara ascendenta.
u inkonjunkciji sa sa Marsom koji je i vladar 12.
• sekundarni Merkur je u sekstilu / trigonu sa kuće, koja je 4. od 9. kuće i predstavlja novi dom
osom ASC/DSC, a natalni je vladar 3. kuće.
u inozemstvu, pa se zbog toga jedno vrijeme
• čvorovi u sekundaru su u konjunkciji sa vrho- prilagođavala .
vima 3. i 9. kuće u natalu.
Treausure Maps za edukaciju i komunikaciju.
Egzaktni aspekti planeta ka uglovima ukazu- Uočavamo Merkurovu liniju koja prolazi kroz
ju na to da ona baš tog dana odlazi u ovaj grad. ovaj grad. Ona je i vladar 1/5. kuće pa jedan
Vidimo da se njoj u ovom gradu ustvari događa od razloga i ljubav koja ju je povukla ovamo.
samo ono što je već zapisano u natalu i da je tamo Ljubavnu mapu nećemo stavljati, jer kroz Cape
Tawn ne prolazi niti jedna Venerina linija.
aktivirala svoj natalni T - kvadrat.
Ova dva horoskopa su primjer kako treba voditi
računa gdje se osoba relocira, jer na isti način na
koji možemo naštimati pozitivnu simboliku horoskopa, tako možemo ojačati i loše aspekte u natalu.
Njemu sam predložila da se odseli iz ovog grada, a
ona u ovom gradu neće moći živjeti .
RW-3 Sljedeća osoba je otišla kod svoje sestre u
Cape Town, tamo se zaljubila i onda se odlučila
odseliti tamo. Ona se razočarala u tu ljubav,
ali je ipak odlučila ostati tamo jer je dobila
ponudu za posao.
Vrhovi 9. i 10. kuće su predstavljeni Satrunom.
Saturn je u 11. kući prijatelja i u trigonu sa
Jupiterom koji je na vrhu 3. kuće. Prvi put je otišla
6
Tumačenje relokacijskog horoskopa za Cape
Town - South Africa
trigonu sa MC-om i ovaj aspekt joj daje istrajnost
i volju za radom i stjecanjem karijere.
Sekundarne progresije za dan kada je otišla u
Cape Town
• IC je došao na njen natalni Mjesec (vladar 2.
i 3. kuće).
• Sekundarni Mjesec je došao na relokacijski
ascendent i u kvadratu je sa osom IC/MC u
natalu, pa ova pozicija ne obećava dug boravak tamo.
• ASC je u kvadratu sa natalnim Plutonom koji
je na vrhu 5. kuće (a vladar je 6.).
• Sekundarno Sunce na vrhu relokacijske 11.
kuće, pa je tamo upoznala puno prijatelja.
• Sekundarna Venera je u kvadratu sa osom 3/9
u natalu razlog zbog kog je otišla - ljubav koja
se nije izrealizirala .
Ascendent u Biku pravi kvadrat ka natalnoj osi
MC/IC. Rekla je da će se tu zadržati dok joj sin
ne završi srednju školu. Venera kao vladar relokacijskog horoskopa nalazi se u ugaonoj 10. kući
u Ribama, pa se ona u ovom mjestu osjeća egzaltirano, ženstveno i divno. Njena priroda je blaža
i sklonija uživanjima, kao i stvaranju, a Venera
vladar 6. natalne kuće u trigonu sa Mjesecom vladarem 2. i 3. kuće otkriva mogućnost da predaje
u školi.
Natalni vladar ascendenta Merkur je u konjukciji sa relokacijskim MC-om, a ujedno je i vladar
relokacijske 2. kuće, što je mogućnost da ona
dođe u prvi plan, da napravi karijeru i da počne
zarađivati. Ovdje joj je i mentalna sposobnost na
visokom nivou, čak je postala komunikativnija i
otvorenija prema drugima, ima želju za učenjem
i usavršavanjem. Merkur ima i inkonjukciju sa
Uranom, koji se nalazi točno na vrhu 5. kuće u
relokacijskom horoskopu - nestabilnost u ljubavnim odnosima. Prema tome, nije ni čudo što se
taj čovek nije ni pojavio kad je ona došla tamo.
Uran na vrhu 5. kuće u relokacijskom horoskopu,
dok je natalni vladar 10. kuće u inkonjukciji sa
Merkurom u 10, pa joj je ponuđen posao predavača talijanskog jezika u jednoj školi. Vjerojatno
će se morati prilagođavati, jer su u toj školi odrasli
ljudi. Neptun je na liniji DSC-a što ukazuje da postoje i razočaranja u partnerskim odnosima, kao i
neke tajne i sakrivene stvari. Partnerstvo bi tu trebalo izbjegavati. Neptun je i u kvadratu sa osom
IC/MC u relokacijskom horoskopu, pa novu obitelj ovdje neće steći. To što se u početku nadala
je Neptun kao vladar 11. natalne kuće. Imamo
Marsa koji je natalni vladar uklještene 6. kuće u
Vidimo da je razlog za odlazak bila ljubav, ali
da je ona tamo dobila ponudu za posao, jer joj je
vladar ascendenta Merkur na vrhu 10 kuće. Ostat
će neko vrijeme kako je rekla, pa će se vratiti za
Italiju.
RM-4 Primjer dječaka koji je sa 15 godina
otišao u Australiju sa roditeljima.
7
prave linije predstavljaju planete na osi MC
(konjunkcija) i IC (opozicija). Vidimo da crvena
prava linija Saturna prolazi kroz Adelaide, koja
mu nosi i veliku odgovornost u tom gradu. Saturn
je i vladar ASC-a.
Saturn kao vladar ascendenta je u konjukciji
sa Jupiterom i u sekstilu sa Uranom, kao drugim
vladarem ASC-a koji je u 9. kući. Ova pozicija mu
već daje mogućnost da se jednom odseli daleko,
pošto je Uran na zadnjim stupnjevima Škorpiona.
Vladar 9. kuće Mars je u konjunkciji sa Venerom
i Suncem u 2. kući. Ova pozicija daje mogućnost
da u dalekoj zemlji nađe posao da se finansijski
izrealizira, ali da se tamo i oženi, budući da mu je
Sunce i vladar 7. kuće. Konjunkcija Marsa i Sunca
u opozicija sa Saturnom u 7. kući pokazuje kako
brak nije dugo trajao, kao i njegovo nezadovoljstvo u tom braku. Konjunkcija Marsa, Venere i
Sunca je u trigonu sa MC-om i dala mu je mogućnost da radi kao DJ što ga je jako veselilo. Drugi
vladar 9. kuće Pluton je u 8 i pravi inkonjunkciju
sa Merkur/Mjesec konjunkcijom. Razlog njegovog nezadovoljstva tamo je u tome što je Merkur i
vladar 4. kuće, a Mjesec - duša i dom nije prihvatila ovu destinaciju kao svoju.
Tumačenje relokacijskog
Adelaide- Australija.
horoskopa
za
Ascendent je u Blizancima, a Merkur koji je
vladar 1. i 3. kuće se nalazi u Ribama u konjunkciji sa Mjesecom. Ova planeta je u padu, a kako je
i vladar ascendenta koji nosi 80% sudbine vidimo
da se on tamo ne osjeća dobro. Ova planeta ne
odgovara njegovoj natalnoj simbolici egzaltiranog Saturna u Vagi. Osim toga, Merkur je planeta
koja je u natalu najlošije postavljena, tako da je i
logično da se on tamo osjeća izgubljeno i neostvareno, a konjunkcija sa Mjesecom samo dodatno
opisuje da ovo mjesto nije za njega, jer mu duša ne
prepoznaje udobnost pravog doma. Merkur kao
vladar ascendenta je i u kvadratu sa Neptunom na
vrhu 7. ugaone kuće, a sam Neptun je i dispozitor
Treausure Maps Responsibiliti- Focus za
konjunkcije Merkura i Mjeseca u polju braka, pa
Adelaide.
ovdje neće biti sreće. On se tamo i oženio, ali sve
je to išlo Neptunijanskim tokom laž, izdaja i prevara u braku, na koncu se i rastavio. Pored svega
malo je i zastranio i počeo konzumirati neke opijate. Merkur mu je i natalni vladar 4. kuće i ovdje
je u kvadratu sa osom ASC-DSC. Definitivno ovaj
grad treba zaobići. Stelijum Venera/Mars/Sunce
u 10. kući mu daje tamo i osjećaj važnosti, a radio
je poslove koji su bili i kreativni. Po pitanju karijere se nije žalio. Saturn kao natalni vladar ascendenta se nalazi točno na vrhu 4. kuće, pa ovaj grad
od njega traži žrtvu i jako veliku odgovornost po
pitanju familije. Saturn je u prvi mah mjesto gdje
Žute krive linije predstavljaju planete na ASC-u se osjećamo sigurni, ali kasnije daje hladnoću u
(konjunkcija) i DSC-u (opozicija). Crvene kući i odsustvo emocija. Osobu stišće neka tuga
8
Marsovu liniju koje prolaze kroz Rovinj. Očito
da mu ovaj grad pogoduje.
osjeća se napušteno kad je u ovom mjestu. Saturn
predstavlja i karmičke zadatke koji nas čekaju, pa
je ovo očito mjesto na kome treba odraditi svoju
karmu, tu je nekada nešto ostavio neriješeno, nešto ga veže za ovaj prostor.
Drugi vladar ascendenta je Uran koji se nalazi
na vrhu 6. kuće i u skladu sa tim je jedno vrijeme radio sa kompjuterima, a sada u tvornici vozi
viljuškar. Ovaj drugi posao mu donosi veću zaradu. Pluton kao drugi vladar 9. kuće se načazi u 4.
kući i obrazuje trigon sekstil sa osom ASC - DSC.
Pluton je kao kalamita koji nas vezuje do smrti, u
sekstilu sa DSC-om, bivša žena mu je stavila zabranu napuštanja zemlje za stalno.
Tumačenje relokacijskog horoskopa za
Rovinj
Sekundarne progresije za dan kada se odselio
• Sekundarni ascendent je na 3. Raka i pravi
kvadrat ka sekundarnom Jupiteru vladaru natalne 1. uklještene kuće. Ova ideja ga nije jako
obradovala.
• Sekundarni Mjesec je u polu sekstilu sa vrhom 9. natalne kuće – odlaska.
• vrh 4. kuće je točno na natalnom Plutonu i
vladaru 9. kuće iz natala – radikalne promjene u kući sve iznova. Odlazak daleko.
• Sekundarni vrh 9. kuće je na natalnom Mjesecu - odlazak.
• Sekundarni ASC pravi trigon/sekstil na vrh
3/9 u sekundaru, pa je opet aktivirana simbolika 3/9.
Ascendent je ostao u istom znaku, ali su se
malo pomakli uglovi kuća koji mu sada prave egzaktnije aspekte sa planetama. Vladar ascendenta Saturn u konjunkciji sa Jupiterom je u egzaktnom aspektu trigon/sekstil MC/IC, što mu daje
osjećaj sigurnosti i pripadnosti u ovom gradu.
Konjunkcija Saturna i Jupitera obrazuje i trigon/
sekstil šireg orbisa ka osi ASC/DSC. Naravno da
se zaljubio u ovaj grad i da mu je tu divno. Jupiter mu je vladar 10. kuće - karijere i familije koju
tu želi osnovati. Stelijum u 2. kući Sunce/Mars/
Venera su u egzaktnom sekstilu sa relociranim
ascendentom. Sunce je i vladar 7. kuće braka, a
Venera je vladar trećeg znaka i nalazi se u 7. kući,
tako da je je situacija po pitanju novaca i stjecanja dobra, kao i po pitanju ljubavi (Venera sekstil
ASC). Uran se nalazi na vrhu 10. kuće i u sekstilu/
trigonu je sa vrhovima 8. i 2. kuće novca. Vidimo
kako mu je relokacijski horoskop naklonjeniji u
Rovinju, a on je rekao da bi tamo ostao za cjeli
život.
Ovaj mladi čovjek nakon 13. godina prvi put
dolazi u Hrvatsku - Rovinj zbog ljubavi.
Mapa za Rovinj
Tercijarne progresije za dan dolaska u Rovinj
Tercijarne progresije se odnose na lunarni
nivo. Pokazuju što se osobi događa upravo tih
par dana. Tercijarni Mjesec se nalazi na 1. stupnju
Vidimo da žuta kriva linija Venere prolazi kroz samo dva i po dana, pa je jako bitan kad želimo
Rovinj - sekstil ka ascendentu. Crvena prava da vidimo što se tih nekoliko dana događa. Polinija Jupitera prolazi kroz Rovinj, a to je linija smatramo ga u odnosu sa natalom, sekundarnim
sekstila sa MC-om. Vidimo još i Sunčevu i
9
relociranim horoskopom i sa relociranim horo- Tumačenje Local Spacea za Rovinj
skopom.
Kad je došao u Rovinj rekao je da je kod kuće.
Razlog tome je linija Mjeseca koja prolazi kroz
Rovinj. Ova linija pokazuje gdje se najviše osjećamo kao kod kuće - gdje je natusu najudobnije.
Ova linija je idealna za stanovanje, tu duša osjeća
da je na svom terenu. Kroz Rovinj prolazi i Merkurova linija koja je i natalni vladar 4. i 5. kuće.
Na liniji Merkura se osoba više druži komunikativnija je, a i mentalne sposobnosti su aktivirane.
Dobro mjesto za učenje i usavršavanje. Vidimo
još da mu se i aktivira linija 7. kuće partnerstva i
veza, što je razlog zbog kog je i došao u ovaj grad
- Ljubav.
RW-5 Primjer žene koja je otišla za Kanadu.
Razlog odlaska je ostvarenje u poslu i karijeri.
Astrologija Lokalnog prostora
• U astrologiji lokalnog prostora koristi se Horizontski koordinatni sistem koji se zasniva na
poziciji koju dobijamo na osnovu mjesta gdje se
nalazi posmatrač. Dakle, ne posmatramo poziciju planeta u odnosu na Ekliptiku, niti u odnosu na nebeski Ekvator, već samo u odnosu na
krug koji vidimo sa mjesta na kom se nalazimo.
• Ova karta pokazuje kako će se natus subjektivno odnosno emotivno osjećati na tom prostoru, što je važnije od objektivnog osjećaja.
Ako su mu okolnosti naklonjene, a subjektivni osjećaj mu nije povoljan onda ta osoba ima
tendenciju da se makne sa tog prostora.
• Ako bi Local Space aktivirao benefike, a astrokartografska mapa pokazuje malefike, osoba će
stalno tražiti razlog da ostane na tom mjestu,
bez obzira što joj dolaze loši događaji u život.
Mars kao vladar ascendenta je u 8. kući i u
trigonu sa Neptunom koji je i natalni vladar 4.
kuće. Postoji mogućnost da joj dom bude negdje
daleko. Mars je u sekstilu sa drugim vladarom
ascendenta Plutonom koji je u 9. kući i u sekstilu
sa Neptunom koji je vladar 4. i nalazi se u 12.
kući. Sunce kao vladar 9. kuće se nalazi u 5.
kući, pa je razlog odlaska i bolja budućnost za
njene sinove. Sunce je u trigonu sa Plutonom i
u inkonjunkciji sa ascendentom. Pluton je blizu
MC-a što ukazuje da je razlog odlaska ostvarariti
se kroz karijeru. Ova destinacija je od nje
iziskivala jako puno prilagođavanja. Sunce je i u
kvadratu sa Mjesecom koji je vladar 7. uklještene
kuće, pa se nakon dugo godina i rastavila sa
svojim suprugom. Ova žena je sada tamo jedna od
glavnih organizatora u hotelu - Sunce u 5. kući,
a Pluton sekstil Neptun u 12. kući što ukazuje na
hotele.
Local Space mapa projektirana iz mjesta
rođenja na područje Rovinja
10
druge faktore za uživanje i relaksaciju. Ascendent
u relokacijskom horoskopu je na vrhu 10. natalne
kuće - uspjeh i realizacija kroz karijeru. Natalni
vladar ascendenta Mars je u 10. ugaonoj kući i
u sekstilu je sa ascendentom u relokacijskom
horoskopu. Neptun koji joj je natalni vladar 4.
kuće je u sekstilu sa relociranim ascendentom.
Svi faktori govore o karijeri i mjestu gdje se ona
jako udobno i lijepo osjeća. Mjesec joj je u 11.
kući prijateljstva, ali i raznih organizacija , tako
da ona tamo organizira i proslave za ljude koji su
iz Srbije.
Mapa za Canadu- Toronto
Crvene linije su linije MC/IC-a. Kroz Toron- Sekundarne progresije za dan kada je
to joj prolazi linija Venere/Jupitera/Merkura. Ve- otputovala u Canadu.
nera je na MC-u, Merkur u sekstilu, a Jupiter u
opoziciji. Žuta kriva linija je ASC/DSC i vidimo
Saturna koji pravi trigon ka ASC-u.
Relocirani horoskop za Kanadu-Toronto
• Ascendent na 2. stupnju Vage prima egzaktan
kvadrat ka osi IC/MC u sekundarnim progresijama - vrijeme da se nešto mjenja u poslu i
kroz dom.
• Ascendent je u sekstil/trigonu sa natalnim vrhovima 3/9 - selidba, odlazak daleko.
• Sekundarno Sunce natalni vladar 9. kuće je u
konjunkciji sa vrhom 7. natalne kuće. Ideja da
se odsele je došla od njenog muža.
• Sekundarni Merkur je na vrhu 6. natalne
kuće, a vladar je njenog MC-a.
• Sekundarni sjeverni čvor je na vrhu 5. natalne
kuće, tako da je jedan od razloga za odlazak
bio i da se djeca u dalekom svijetu mogu izrealizirati.
Relocirani vladar ascendenta je u Ovnu u 8. kući
u sekstilu sa MC-om. Merkur joj je i natalni
vladar MC-a, tako da je ova destinacija povezuje
sa uspjehom u karijeri. Merkur ima i trigon sa
IC-om koji joj daje osjećaj sigurnosti. Venera
kao natalni vladar 6. i 7. kuće i relokacijske
2. kuće nalazi joj se na MC-u što ukazuje na
uspjeh u poslu. Njen suprug je takođe jako dobro
zarađivao. Venera je i njen osjećaj vrijednosti
u tom mjestu. Na vrhu 4. ugaone kuće joj je i
Na ovom primjeru vidimo ženu koja je jako
Jupiter koji je natalni vladar 4. kuće. Ona se ovdje zadovoljna i sretna koja se u svom malom svijetu
udobno smjestila. Kupila je veliki stan i jako je uspjela izrealizirati sa srednjom školom.
zadovoljna tamo, kao da je u svom kraju. Saturn
u relokacijskom horoskopu se nalazi na vrhu 5.
kuće, a natalni je vladar uklještene 2. kuće što
govori da je tu našla posao u hotelu koji ima i sve
11
Komentar:
1.
2.
3.
4.
5.
sa vrhovima kuća u natalu ili u rekolacijskom
horoskopu, tada osoba zaista odlazi u odreDa bi neka osoba otišla da živi u inozemstvo
đeno mjesto. Najčešće će sekundarni Mjesec,
potrebno je za to najprije imati materijala u
aktivirati uglove u natalu ili relokacijskom
natalu. Deveta kuća i njegov vladar, ako se
horoskopu ASC/DSC ili MC/IC
vladar ascendenta nalazi u 9. kući. Kako je Ju- 6. Kad se uradi relokacijska karta i ustanovi
piter postavljen, a zatim posmatrati 12. kuću
kakvi događaji natusu dolaze i kako se on
kao 4. od 9. kuće - dom u inostranstvu.
objektivno osjeća, tada se treba uraditi i Local
Osoba nikada neće otići živjeti u mjesto koje
Space mapa kao bismo vidjeli kako se natus i
nije opisano njenom natalnom kartom.
subjektivno osjeća . Ako je Relokacija dobra, a
Prilikom relokacije najprije treba napraviti
loš Local Space osoba će otići iz datog mjesta,
Astrokartografsku mapu kako bismo odredili
jer se tu neće dobro osjećati. Potrebno ja da je
planetu koja prolazi kroz to mjesto, a zatim
i Local Space podržava.
napraviti relokcijski horoskop.
Kada se posmatra relokacijski horoskop najLiteratura
važnije su planete na uglovima (pogledati
kojim kućama vladaju u natalu i u kakvim • Literatura i predavanja sa Instituta « Johannes
su aspektima), jer će oni biti aktivirani u tom
Kepler»
mjestu.
• David Kokran, Astrološke tehnike i astroreloKada progresivne ili direktivne planete relokacija
ciranog horoskopa obrazuju egzaktne aspekte
12
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 316 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content