close

Enter

Log in using OpenID

Bilješke uz financijske izvještaje za 2014 godinu

embedDownload
ZAGREBAČKA FILHARMONIJA
Trg Stjepana Radića 4
10000 Zagreb
Zagreb, 28. siječnja 2015.
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
01.01.-31.12. 2014.
Josip Letica dipl. oec.
Šef računovodstva
1
1. OSNOVNI PODACI O USTANOVI
Zagrebačka filharmonija je ustanova u kulturi, te posluje sukladno Zakonu o
ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakonu o upravljanju javnim
ustanovama u kulturi (NN 96/01), Statutu.
Statut uređuje status, naziv i sjedište Zagrebačke filharmonije, zastupanje i
predstavljanje, odgovornost za obveze, djelatnost, ustrojstvo, vođenje i upravljanje,
djelokrug i način rada tijela Zagrebačke filharmonije, imovinu, opće akte, javnost
rada, te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti Zagrebačke filharmonije.
U 2014. godini odgovorna osoba za zastupanje, na mjestu ravnatelja ustanove, bio je
g. Miljenko Puljić do 6. lipnja, a od 6. lipnja odgovorna osoba za zastupanje, na
mjestu ravnatelja ustanove je g. Mirko Boch.
2. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
Računovodstvene politike koje su se koristile prilikom sastavljanja financijskih
izvještaja su temeljene na Zakonu o proračunu (NN 87/08, 136/12), Pravilniku o
proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilniku o financijskom
izvještavanju u proračunskom računovodstvu.
3. POJAŠNJENJA POZICIJA UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
3.1.
Obrazac PR – RAS
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
PRIHODI
AOP 001 – 6 Prihodi poslovanja
Ukupni prihodi su manji za 3.002.694,00 kn u odnosu na razdoblje prethodne godine.
Smanjenje prihoda se odnosi na Prihode po posebnim propisima (abonomani,
ulaznice) i Prihode od pruženih usluga (sponzorstva, gostovanja…).
2
AOP 652 – Pomoći iz proračuna
U 2014. godini Ministarstvo kulture kao ni ostala ministarstva nisu financirala projekte
Zagrebačke filharmonije.
AOP 096 – 652 Prihodi po posebnim propisima
Prihodi se odnose na prodaju abonentskih i pojedinačnih ulaznica. Prihod po ovoj
osnovi je manji za 551.497,00 kn (25,00 %) u odnosu na razdoblje prethodne godine.
Do smanjenja prihoda je došlo zbog korigiranja cijene Plavog ciklusa, te cijena
pojedinačnih ulaznica.
Zbog smanjenja broja ciklusa sa 4 na 3 (Regionalni ciklus) broj prodanih pretplata je
manji za 3,00% (93 pretplate), što je isto jedan od uzroka smanjenja prihoda sa ove
osnove.
AOP 108 – 661 Prihodi od pruženih usluga
Prihodi se odnose na prihode od sponzorstava, gostovanja, najma instrumenata,
prigodnih koncerata…
Prihodi su manji za 2.422.124,00 kn (70,00%) u odnosu na razdoblje prethodne
godine. Smanjenje prihoda se u najvećoj mjeri odnosi na izostanak sponzorstava.
Generalni sponzor, Zagrebačka banka, po isteku trogodišnjeg ugovora o sponzorstvu
(zaključno sa krajem sezone 2013/14) nije produžio ugovor sa Zagrebačkom
filharmonijom.
AOP 130 – 683 Ostali prihodi
Prihodi se odnose na sredstva koja su naplaćena po sudskim presudama. U 2014.
godini iznos se odnosi na Kolano trans d.o.o. i manji je od prihoda po ovoj osnovi od
razdoblja prethodne godine kada je ovršen račun Grada Varaždina po sudskoj
presudi.
3
RASHODI
AOP 132 – 3 Rashodi poslovanja
Rashodi poslovanja su ukupno manji za 3.256.284,00 kn (9,00%), i posljedica su
smanjenja prihoda u 2014. godini. Uglavnom se radi o smanjenju rashoda sa stavke
materijalni rashodi, dok su rashodi za zaposlene i financijski rashodi ostali na razini
razdoblja prethodne godine.
AOP 146 – 321 Naknade troškova zaposlenima
Rashodi se odnose na službena putovanja i naknade za prijevoz zaposlenima, gdje
je došlo do smanjenja rashoda u odnosu na razdoblje prethodne godine za 20,00%.
Uglavnom se smanjenje odnosi na stavku službena putovanja.
AOP 151 – 322 Rashodi za materijal i energiju
Rashodi sa ove osnove su smanjeni za 43,00% u odnosu na razdoblje prethodne
godine. Uglavnom se radi o smanjenju rashoda za materijal i sirovine (žice, piskovi i
ostali materijal za instrumente) te rashode za energiju i službenu odjeću i obuću.
AOP 159 – 323 Rashodi za usluge
Rashodi se uglavnom odnose na rashode za program Zagrebačke filharmonije,
poput autorskih honorara, troškova oglašavanja i promocije, zakupa notnih materijala
i poslovnih prostora, računalnih usluga…
Smanjenje rashoda u odnosu na razdoblje prethodne godine ponajviše se odnosi na
intelektualne i osobne usluge, usluge prijevoza, promidžbu i informiranje, najam
notnih materijala i poslovnih prostora…
Rashodi sa ove stavke manji su za 2.725.499,00 kn u odnosu na razdoblje prethodne
godine.
AOP 171 – 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi su manji za 467.812,00 kn u odnosu na razdoblje prethodne godine.
Smanjenje se odnosi na stavke premije osiguranja, reprezentacije te ostalih
nespomenutih rashoda poslovanja.
4
AOP 225 – 381 Tekuće donacije
Rashodi se odnose na sredstva koja su prikupljena na humanitarnim koncertima i
donirana pravnim osobama za koje su organizirani humanitarni koncerti. U 2014.
godini prihodi sa tih koncerata bili su manji za razliku od razdoblja prethodne godine.
RASHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
AOP 324 – 422 Postrojenja i oprema
Rashodi se odnose na nabavu instrumenata i uredske opreme i namještaja.
Najznačajnija stavka je nabavka instrumenata u iznosu od 139.450,00 kn.
Ukupno povećanje rashoda sa ove stavke iznosi 143.737,00 kn.
AOP 337 – 424 Knjige, umjetnička djela
Rashodi se odnose na nabavu notnih materijala i veći su za 27.954,00 kn u odnosu
na razdoblje prethodne godine.
FINANCIJSKI REZULTAT

UKUPNI PRIHODI
33.473.719,00 kn

UKUPNI RASHODI
34.653.286,00 kn

UKUPNI MANJAK PRIHODA
- 1.179.567,00 kn

PRENESENI MANJAK PRIHODA
- 1.660.628,00 kn

MANJAK PRIHODA (UKUPNO)
- 2.840.195,00 kn
3.2.
Obrazac BIL
BILANCA
IMOVINA
AOP 061 – Financijska imovina
Financijska imovina na dan 31.12.2014. umanjena je u odnosu na početak
izvještajnog razdoblja za 329.855,00 kn (12,00%). Umanjenje se odnosi na novčana
sredstva u banci i blagajni.
5
OBVEZE I VLASTITI IZVORI
OBVEZE
AOP 148 – 23 Obveze za rashode poslovanja
Obveze su na kraju izvještajnog razdoblja uvećane za 892.509,00 kn (22,00%) u
odnosu na početak izvještajnog razdoblja.
Povećanje obveza se odnosi na obveze za materijalne rashode, dok su obveze za
zaposlene na razini sa početka izvještajnog razdoblja i odnose se na plaću za
prosinac 2014. godine.
Obveze za materijalne rashode su se povećale iz razloga neuravnoteženosti prihoda
i primitaka te rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju, kao i zbog činjenice da se
u izvještajnom razdoblju nije uspio pokriti preneseni manjak prihoda nad rashodima iz
prethodnih razdoblja.
VLASTITI IZVORI
AOP 207 – Vlastiti izvori
Vlastiti izvori iz proračuna i vlastiti izvori iz ostalih sredstava su nešto veći (1,00%) na
kraju izvještajnog razdoblja u odnosu na početak izvještajnog razdoblja, međutim
kako je manjak prihoda nad rashodima (AOP 218) uvećan za 1.179.566,00 kn
(71,00%) na kraju izvještajnog razdoblja u odnosu na početak izvještajnog razdoblja,
dolazimo do negativnog iznosa od -475,576,00 kn na skupini konta 9 – VLASTITI
IZVORI.
To bi značilo da je manjak prihoda nad rashodima veći za 475.576,00 kn od ukupnih
vlastitih izvora (AOP 911 - Vlastiti izvori iz proračuna i Ostali vlastiti izvori)
3.3.
Obrazac Obveze
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
Izvještaj se odnosi na razdoblje od 01.10.2014. – 31.12.2014. Na kraju izvještajnog
razdoblja obveze su veće za 608.604,00 kn u odnosu na početak izvještajnog
razdoblja i iznose 5.194.345,00 kn.
6
AOP 037 – Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja
Dospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 3.142.531,00 kn, od kojih se
3.043.378,00 kn odnosi na obveze za materijalne rashode.
Obveze sa prekoračenjem dospijeća preko 360 dana odnose se na obveze prema
KD Vatroslav Lisinski.
AOP 090 – Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja
Obveze se odnose na obveze za rashode poslovanja (plaća zaposlenima za
prosinac 2014. godine)
3.4.
Obrazac P-VRIO
Vrijednost i obujam imovine su smanjeni u izvještajnom razdoblju za 359.695,00 kn.
Smanjenje imovine uglavnom se odnosi na smanjenje financijske imovine.
AOP 032 – Potraživanja za prihode poslovanja
Smanjenje imovine je smanjenje potraživanja, odnosi se na nenaplativa potraživanja
od turneje u Japanu 2005. godine koja su otpisana.
7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
151 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content