close

Enter

Log in using OpenID

(BILJEŠKE -NEPROF.-AKCIJA MLADIH 2011.)

embedDownload
AKCIJA MLADIH
AKCIJA MLADIH
CIOTTINA 19
51000 RIJEKA
MB 01931482
OIB 17604594468
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
•
Opći podaci o neprofitnoj organizaciji
Neprofitna organizacija „Akcija mladih“ sa sjedištem u Rijeci, Ciottina 19, upisana je u
registar neprofitnih organizacija 2012. godine, pod RNO brojem - 0199112. Po svom
pravno ustrojbenom obliku „Akcija mladih“ vodi se kao politička stranka, te je upisana u
matični registar-registar političkih stranaka 22. veljače 2005. godine u knjigu 1, pod
registarskim brojem 176. Osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje su Mario
Alempijević-predsjednik, Vojmir Sabolić-potpredsjednik i Robert Kurelić-potpredsjednik.
Politička stranka „Akcija mladih“ nema zaposlenih djelatnika.
AKCIJA MLADIH
BILJEŠKA BR. 1. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA
Dugotrajna financijska imovina ima sljedeću strukturu:
OPIS
31.12.2011
Novac na računu kod
tuzemnih posl. banaka
76.625,00
Novac u blagajni
104,00
Ukupno:
•
•
76.729,00
Novac na žiro računu kod tuzemnih poslovnih banaka odnosi se na glavni račun
organizacije, otvoren u Erste-Steiermarkische bank d.d. , te njegovo stanje
iznosi 75.026,96 kn., dok se ostatak od 1.597,56 kn. odnosi na podračun, koji je
otvoren u svrhu izborne promidžbe.
Blagajna ima stanje od 104,00 kn., - novac u gotovini, koji se nalazi u blagajni
sjedišta stranke.
BILJEŠKA BR. 2. OBVEZE I VLASTITI IZVORI
Struktura obveza:
OPIS
•
Obveze prema dobavljačima u zemlji
Ukupno:
•
Višak prihoda
Ukupno:
•
1.962,00
1.962,00
Obveze prema dobavljačima u zemlji odnose se na račune dobavljača, čiji datum
dospijeća dospijeva u 2012. godini.
Struktura Vlastitih izvora:
OPIS
•
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2011
128.836,00
74.767,00
128.836,00
74.767,00
Višak prihoda u 2011. godini je zbroj prenesenog viška prihoda iz 2010. i manjka
prihoda u iznosu 54.069,00 kn. ostvarenog u 2011.godini .
AKCIJA MLADIH
Ukupni iznos aktive i pasive 2011. godina:
AKTIVA: 76.729,00
PASIVA: 76.729,00
BILJEŠKA BR. 3. STRUKTURA PRIHODA I RASHODA
STRUKTURA PRIHODA:
•
•
•
•
Kamate na oročena sredstva i depozite: 1.573,00
Prihodi od zateznih kamata: 142,00
Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave:
125.017,00
Prihodi od ostalih pravnih osoba: 100,00
Ukupni prihodi iznose 126.832,00 kn., u kojima su prihodi iz donacija iz proračuna lokalne i
podr. samouprave najznačajniji i iznose 125.017,00 kn.
Kamate na oročene depozite odnose se na depozit od 100.000,00 kn oročen u banku., te
kamate iznose 1.573,00 kn.
STRUKTURA RASHODA:
•
•
Materijalni rashodi: 180.122,00
Financijski rashodi: 779,00
Ukupni rashodi iznose 180.901,00 kn., od čega su rashodi za materijal i energiju
najzastupljeniji, u iznosu 74,121,00 kn., a zatim slijede rashodi za usluge u iznosu
67.689,00 kn.
Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima odnose se na troškove službenih
putovanja istih članova u iznosu 2.306,00 kn.
Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa odnose se na isplatu Ugovora o
autorskom djelu za autorske tekstove za potrebe službenih Internet stranica, u iznosu
7.076,00 kn.
Financijski rashodi pretežito se odnose na naknade banke za bankarske usluge , te čine
većinu financijskih rashoda od 748,00 kn.
UKUPNI PRIHODI: 126.832,00
UKUPNI RASHODI: 180.901,00
MANJAK PRIHODA ZA 2011. GOD.: 54.069,00
AKCIJA MLADIH
Politička stranka „Akcija mladih“ u 2011. godini je ostvarila manjak prihoda u iznosu
54.069,00 kn. Preneseni višak prihoda iz 2010. godine, iznosi 128.836,00 kn., pa politička
stranka „Akcija mladih“ ostvaruje višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju, u iznosu
od 74.767,00 kn.
Financijske izvještaje za 2011. godinu objavili su i odobrili članovi ovlašteni za
predstavljanje i zastupanje stranke, dana 29.02.2011.
Predsjednik: Mario Alempijević
_______________________
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
29 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content