close

Enter

Log in using OpenID

2. Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno

embedDownload
UPU naselja Novi Marof i kontaktnih zona
izmjene i dopune 2012.
_________________________________________________________________________________________________________________
2. Popis sektorskih dokumenata i propisa
koje je bilo potrebno poštivati u izradi Plana
2.1. Popis sektorskih dokumenata
Za potrebe izrade izmjene i dopune UPU-a naselja Novi Marof i kontaktnih zona
nisu korišteni posebni sektorski dokumenti, ni stručne podloge, izuzev “Procjene ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica
velikih nesreća i katastrofa, te ratnih razaranja i terorizma za područje grada Novog Marofa”
(„Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 22/09), tj. Izvadak iz Procjene ugroženosti pod
nazivom „Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog ureñenja“ postao je
sastavni dio ovih izmjena i dopuna UPU-a.
Osnovni i mjerodavni dokument koji je trebalo poštivati u izradi ovog Plana je
Prostorni plan ureñenja Grada Novi Marof ("Službeni vjesniku Varaždinske županije" br.
16/02 i 55/09) u kojem su, izmeñu ostalih sadržani uvjeti gradnje i ureñenja u gospodarskim
(industrijskim) zonama.
2.2. Popis sektorskih propisa
Kod izrade izmjene i dopune UPU-a naselja Novi Marof i kontaktnih zona trebalo je
prvenstveno poštivati Zakon o prostornom ureñenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11 i
90/11).
Nadalje, poštivani su svi sektorski propisi koji se odnose na prometnu i komunalnu
infrastrukturu, a osobito:
- Zakon o javnim cestama - NN br. 180/04., 82/06., 138/06., 146/08., 152/08., 38/09.,
124/09., 153/09, 73/10.
- Odluka o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste "Narodne novine" br. 54/08., 122/08., 13/09., 104/09., 123/09., 17/10.
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama – „Narodne novine“ br. 67/08.
- Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga (NN br. 81/06 i 13/07.)
- Zakon o elektroničkim komunikacijama - "Narodne novine" br. 73/08.
- Pravilnik o tehn. uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture (NN
br.88/2001),
- Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/2010).
-
te sektorski propisi za područje zaštite i spašavanja:
Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine” br. 92/10)
Zakon o zaštiti i spašavanju - "Narodne novine" br. 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.
Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom
planiranju i ureñivanju prostora - "Narodne novine" br. 29/03., 36/85. i 42/86.
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03)
Pravilnikom o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 47/06)
Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara” (NN 08/06)
S obzirom na predmet ciljanih izmjena isti nije bilo potrebno posebno usklañivati
s drugim sektorskim propisima.
___________________________________________________________________________
Arhitektbiro Kögl d.o.o. Varaždin
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
66 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content