close

Enter

Log in using OpenID

Biografija u Pdf formatu – CV

embedDownload
6LOYLR*DOLü
Srednjaci 20, Zagreb
ŽIVOTOPIS
Osnovni podaci
'DWXPURÿHQMD
0MHVWRURÿHQMD=DJUHE
Zvanje: diplomirani ekonomist
Obrazovanje
-
Osnovna škola u Zagrebu, 1966. do 1974.
-
Srednja škola – V gimnazija u Zagrebu, 1974. do 1978.
-
Visoko obrazovanje – Ekonomski fakultet u Zagrebu, 1978. do 1983.
-
Poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu – Ä0HÿXQDURGQH
financije, financijska tržišta i bankarstvo“, položeni svi ispiti, preostao magistarski rad
Korporacijsko financiranje, nezavršeno
-
Strani jezici –HQJOHVNLDNWLYQRQMHPDþNLRVQRYQR
Radno iskustvo
Privredna banka Zagreb, Ožujak 1985. do Prosinac 1994.
Djelatnost – komercijalno bankarstvo
3RVWXSQR QDSUHGRYDQMH RG SULSUDYQLND UHIHUHQWD YLãHJ UHIHUHQWD VWUXþQRJ VXUDGQLND i
SRPRüQLND GLUHNWRUD GLUHNFLMH; direkcija devizno-kreGLWQLK SRVORYD L GLUHNFLMD ]D SUHUDÿLYDþNX
industriju („corporate banking“)
Poslovi – SUHWHåQR X VHJPHQWX ILQDQFLMVNRJ SUDüHQMD poslovanja pravnih osoba; analiza
ERQLWHWDVWUXNWXULUDQMHSRVODSUDüHQMHSRVORYDQMDNOLMHQWLL]SRGUXþMDSUHUDÿLYDþNHLQGXVWULMH
i trgovine
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb6LMHþDQMGR3URVLQDF
Djelatnost – komercijalno bankarstvo
Direktor direkcije za poslovanje s pravnim osobama
Poslovi – start-up prve strane banke u RH (organizacija, ekipiranje, poslovna politika);
ILQDQFLMVNR SUDüHQMH SUDYQLK RVRED X FLMHORM 5+ – analiza boniteta, strukturiranje posla,
SUDüHQMHSRVORYDQMD
1
Magma d.d. Zagreb6LMHþDQMGR3URVLQDF
Djelatnost – veleprodaja i maloprodaja robe široke potrošnje – SUHKUDQD RGMHüD L REXüD
VSRUWVNLUHNYL]LWLGMHþMHLJUDþNH
'LUHNWRUILQDQFLMDþODQ8SUDYHLILQDQFLMVNLGLUHNWRU
Poslovi – RUJDQL]DFLMD VHNWRUD ILQDQFLMD SRVWDYOMDQMH VXVWDYD L]YMHãüLYDQMD ILQDQFLUDQMH
razvoja uz agresivni rastSURGDMHSURVMHþQRJRGLãQMH!%) –NUHGLWQLSRUWIROLRSRYHüDQX
godine 3,5 puta uz rad sa 7 poslovnih banaka, godišnji planovi i budžeti
Europapress holding d.o.o. Zagreb6LMHþDQMGRSvibanj 2000.
Djelatnost – izdavaštvo – dnevne novine (Jutarnji list), tjednici i drugi magazini (Globus,
Gloria, Auto-klub, Arena, Playboy, Cosmopolitan i dr.)
Direktor financija i kontrolinga
Poslovi – SRVWDYOMDQMH VXVWDYD L]YMHãüLYDQMD NRQWUROD WURãNRYD NRQVROLGDFLMD GHVHWDN
povezanih društava, godišnji planovi i budžeti
Automehanika d.d. Zagreb, Lipanj 2000. do Travanj 2001.
Djelatnost – zastupanje, prodaja i postprodaja (servisi i rezervni dijelovi) osobnih i teretnih
vozila – Citroen, Peugeot, Volvo, Iveco, Renault; stanica za WHKQLþNL SUHJOHG YR]LOD; prijevoz
putnika i robe; servis gospodarskih vozila u širem programu
'LUHNWRUILQDQFLMDLþODQ8SUDYH70*UXSH
Poslovi – ILQDQFLMVNR SUDüHQMH SRVORYDQMD NRQVROLGDFLMD QD QLYRX JUXSH SRYH]DQLK
WUJRYDþNLKGUXãWDYDX5+LX%,+, poboljšanja sustava L]YMHãüLYDQMD
Koestlin d.d. Bjelovar, Svibanj 2001. do Svibanj 2002.
Djelatnost – proizvodnja i prodaja konditorskih proizvoda – keksi, vafli, slani snack
Predsjednik Uprave
Poslovi – primarno krizni management i priprema za prodaju
=DWHþHQRVWDQMH– proizvodnja 3 dana u tjednu, obustavljeno financiranje od strane banaka,
distribucijski potencijali minimalni, višegodišnji pad prodaje, zastarjela tehnologija
Postignuti rezultati – formiran uži management LVNOMXþLYR RG OMXGL L] 'ruštva);
reprogramirane obYH]H SUHPD GREDYOMDþLPD L EDQNDPD L RVLJXUDQR REUWQR ILQDQFLUDQMH
]DNOMXþHQ XJRYRU R SURGDML L GLVWULEXFLML X UHJLML V 3RGUavkom d.d.; zaustavljen pad prodaje;
dijelom revitaliziran brand Koestlin – prvo ime za keks SRYHüDQD SURGXNWLYQRVW NUR]
smanjenje broja radnika za 25%; uveden ISO 9001 i priprema za HACCP; modernizacija
tehnologije u manjem obimu; realizirana prodaja strateškom partneru
Sljeme d.d. Zagreb, Lipanj 2002. do Svibanj 2003.
Djelatnost – proizvodnja i prodaja mesnih proizvoda – svježe meVR L PHVQH SUHUDÿHYLQH
(polutrajni i trajni proizvodi)
Predsjednik Uprave
Poslovi – primarno krizni management
=DWHþHQR VWDQMH – YLãHJRGLãQMD VWDJQDFLMD X SURãORVWL L VWHþDMQL SRVWXSDN ]DVWDUMHOD
tehnologija, slabi distribucijski potencijali
2
Postignuti rezultati – formiran uži management (pretežno unutar ljudi iz Društva) RMDþDQD
GLVWULEXFLMD ]QDþDMDQ UDVW SURGDMH V QD PLR NQ; osigurano obrtno financiranje;
kadrovsko restrukturiranje (promjena ¼ zaposlenih u godinu dana); priprema za HACCP;
poboljšana organizacija; redizajn i snaženje branda Sljeme
Karolina d.o.o. Osijek, Lipanj 2003. do Studeni 2006.
Djelatnost - proizvodnja i prodaja konditorskih proizvoda (osnovna djelatnost) – keksi, vafli,
slani snack
Predsjednik Uprave
Poslovi – sveobuhvatno restrukturiranje i prodaja strateškom partneru; Karolina (bivša
6ORERGD MH SRVORYDOD X RNYLUX /XUH GG GR VLMHþQMD (kao Divizija keksa, uz Diviziju
POLMHþQLKSURL]YRGDLDiviziju SLüD
=DWHþHQRVWDQMH– potpuno zastarjela i nekonkurentna tvrtka (tehnologija, organizacija, tržišni
nastup), niska produktivnost i preãLURNDGMHODWQRVWPDORSURGDMDSHNDUDSURL]YRGQMDNRODþD
Postignuti rezultati – RVYMHåHQLRMDþDQPDQDJHPHQWsmanjenje broja zaposlenih za 60% u 2
godine (sa 960 na 350); ukinute neSURILWDELOQH SURL]YRGQMH NRODþD L SHNDUVNLK SURL]YRGD
RMDþDQD SURGDMQD PUHåD izdvojena i prodana maloprodajna mreža (kupac Konzum);
UHSR]LFLRQLUDQDNOMXþQDEUDQGD%RELL-DGUR, redizajniran brand Moto; implementiran SAP (6
modula); pripreme za HACCP; pRYHüDQD SURGXNWLYQRVW SURGDMD SHU FDSLWD X JRGLQH ]D
>60%; tvrtka je prodana strateškom partneru Lorenz Bahlsen Snack World 1MHPDþND
SRþHWNRPJRGLQH
Eurobev d.o.o. Zagreb, Prosinac 2006. do Studeni 2007.
Djelatnost – proizvodnja i prodaja bezalNRKROQLK SLüD – VRNRYL JD]LUDQD SLüD; društvo je
QDVWDORL]GYDMDQMHP'LYL]LMHSLüDL]/XUHGGXVYLEQMX
Direktor društva
Poslovi – priprema za prodaju strateškom partneru; 100% udjela kupio Badel 1862 d.d.;
unutar Badel Grupe fokus je bio na integraciji i reorganizaciji cijele grupe (temeljeno na
projektu tvrtke Deloitte)
Lipa Mill d.d. Zagreb, Prosinac 2007. do Lipanj 2011.
Djelatnost – proizvodnja i prodaja asortimana za ured i školu – bilježnice meki i tvrdi uvez,
kuverte, registratori i fascikli
Direktor društva
Poslovi – UHVWUXNWXULUDQMH L GXJRURþQR SR]LFLRQLUDQMH SURL]YRGQLK SURJUDPD NUR] SURGDMX
strateškim partnerima
=DWHþHQRVWDQMH– zastarjela tehnologija, višegodišnji lagani pad prodaje
Postignuti rezultati – RMDþDQ PDQDJHPHQW (ponajprije od ljudi iz Društva) i organizacija
LQIRUPDWL]DFLMD VXVWDY L]YMHãüLYDQMD; rast prodaje u 2008 cca 10%; modernizacija
tehnologijeXJRGLQXGDQDLQYHVWLFLMHSXWDYHüHRGDPRUWL]DFLMH, poboljšana efikasnost u
SURL]YRGQML SRYHüDQD SURGXNWLYQost (rast prodaje per capita 2008/2007 >30%); s
01.12.2008. prodan business Škola, s 01.01.2009. business Kuverte; proizvodnja registratora
restrukturirana do nivoa pozitivnog financijskog rezultata i pripremljena za prodaju (ili
]DMHGQLþNRXODJDQMH, u lipnju 2011. pokrenut proces likvidacije; po završetku restrukturiranja
RVWDOR MH GUXãWYR 'RQMH 6YHWLFH QHNUHWQLQH GG V YULMHGQRP QHNUHWQLQRP L SUDNWLþQR EH]
REYH]DL/LSD0LOOJUXSDGGNDRKROGLQJNRPSDQLMDWDNRÿHUVPLQLPDOQLPREYH]DPD
3
Od II/2009. postupnoMDþDVDYMHWQLþNLSRVDRXYODVWLWRMWYUWNL$UDPRQGRR=DJUHE
-
izrada nekoliko poslovnih planova,
-
VWUDWHãNRVDYMHWRYDQMHSURL]YRGQMDSLüD, proizvodnja urbane opreme, IT),
-
DQDOL]D L SULMHGOR]L UHVWUXNWXULUDQMD X QHNROLNR WYUWNL PHWDORSUHUDÿLYDþND GMHOatnost,
JUDÿHYLQDUVWYR WUJRYLQD L VHUYLV JRVSRGDUVNLK YR]LOD, trgovina robom široke
potrošnje),
-
posredovanje u M&A –JUDÿHYLQVNDNRPSDQLMD,7WYUWND
5DGQDSURMHNWLPDLVSHFLILþQLPUDGQLP]DGDFLPD
Magma d.d. –GRNDSLWDOL]DFLMDPHÿXSUYLPDX5+VWUDQL investicijski fond kupio 26% dionica
(dodatna emisija) za 7 mio USD DNWLYQR XþHãüH X FLMHORP SURFHVX – inicijalna procjena
vrijednosti, prezentacija investitoru; strukturiranje i priprema s investicijskom bankom
)OHPLQJV GXH GLOOLJHQFH .30* GLRQLþDrski ugovor i završetak posla; ukupno trajanje 6
mjeseci,
Akvizicija – Magma d.d. – NXSQMD PDQMHJ WUJRYDþNRJ GUXãWYD u RH s ciljem širenja
maloprodajne mreže – due dilligence, pregovori oko uvjeta, integracija u Magmu d.d.,
Raiffeisenbank Austria d.d. – start-up projekt i organizacija komercijalne banke od samog
SRþHWND,
Strateška partnerstva –XJRYRURSURGDMLLGLVWULEXFLMLL]PHÿX.RHVWOLQGGL3RGUDYNHGG
Organizacijske promjene
-
preoblikovanje iz d.d. u d.o.o. – Karolina
-
izdvajanje i prodaja dijela GGXSRVHEQRWUJRYDþNRGUXãWYRVSLQ-off) - Karolina
-
podjela d.d. – Lipa Mill
-
izdvajanje i prodaja gospodarske cjeline – Lipa Mill
-
preuzimanje businessa (proizvodnja registratora) – Lipa Mill
Lipa Mill d.d. –LPSOHPHQWDFLMDPHWRGRORJLMHNOMXþHYD
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
52 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content