close

Enter

Log in using OpenID

8 KOKA d.d Izvještaj Uprave za 2010 godinu

embedDownload
dioniĉko društvo
GODIŠNJE IZVJEŠĆE
2010.
Varaţdin, travanj 2011. godine
Sadrţaj
Stranica
UVODNA RIJEĈ UPRAVE
I.
OPĆE INFORMACIJE
4
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
5
6
7
8
1.6.
1.7.
II.
2-3
Osnivanje i razvoj
Organizacija Društva
Robne marke
Ljudski resursi
Odgovornost prema društvenoj zajednici i interesnim
skupinama
Upravljanje kvalitetom
Nagrade i priznanja
8
9
9
FINANCIJSKO STANJE I POSLOVANJE
U 2010. GODINI
11
2.1.
2.2.
2.3.
12
12
13
Financijsko stanje
Financijsko poslovanje
Izloţenost poslovnim i financijskim rizicima
III.
KORPORATIVNO UPRAVLJANJE
14
IV.
OSTALE INFORMACIJE
18
4.1.
4.2.
4.3.
Zaštita okoliša
Istraţivanje i razvoj proizvoda
Daljnji razvoj Društva
19
19
22
1
Uvodna rijeĉ Uprave
Prema našim očekivanjima, poslovna 2010. godina bila je osjetno sloţenija i teţa
nego 2009. godina. Poslovno okruţenje u toj je godini obiljeţio daljnji pad
domaće proizvodnje i pad zaposlenosti a smanjena je i likvidnost gospodarskih
subjekata. Posebno su specifična i neuobičajena kretanja bila na trţištu nabave
osnovnih sirovina, primarno kukuruza, čija je cijena povećana za preko 100% u
odnosu na prošlu godinu, a slična su kretanja bila i kod cijena ostalih ţitarica i
proteinskih sirovina.
Istovremeno je došlo do opadanja kupovne moći graĎana i promjene strukture
potraţnje i prodaje prehrambenih proizvoda te velikog pritiska na sniţenje cijena
prehrambenih proizvoda u maloprodaji.
Sve to utjecalo je da su financijski pokazatelji Koke d.d., bez obzira na dobre
proizvodne i prodajne količinske rezultate i poboljšane tehnološke parametre, u
2010. godini bili skromniji nego godinu dana ranije.
Nepovoljna trţna kretanja Koka d.d. je sustavno pratila i nastojala amortizirati
kroz racionalizacije i poboljšanja efikasnosti u ključnim segmentima. Tako su:
- poboljšani proizvodni efekti i povećana je produktivnost
- uvedeni su novi proizvodi prilagoĎeni zahtjevima trţišta
- povećan je izvoz proizvoda
- provedena se daljnja investicijska ulaganja, primarno u proizvodnju
- povećana je kontrola i upravljanje troškovima na svim razinama.
Fizički obim prodaje na domaćem trţištu u blagom je rastu, indeks 100,6 dok je
prodaja na stranim trţištima porasla za 7%. Na ovakav rast izvoza značajno je
utjecao izvoz paniranih i pečenih proizvoda te mariniranih zamrznutih proizvoda.
MeĎutim, ovi dobri količinski rezultati nisu istovremeno bili praćeni i adekvatnim
porastom financijskih pokazatelja.
U 2010. godini ostvareni su ukupni prihodi od 1 milijardu i 264 milijuna kuna što
je 2,8% niţa vrijednost od ostvarene prethodne godine. U iznosu ukupnih prihoda,
prihodi od prodaje zastupljeni su sa 98,4%.
Ukupni rashodi u 2010. godini iznose 1 milijardu i 245 milijuna kuna i praktično
su isti kao i prethodne godine, indeks 99,8. Kako prodajne cijene proizvoda nisu
mogle pratiti kretanja proizvoĎačkih cijena, to se odrazilo na razinu konačnog
poslovnog rezultata. U 2010. godini ostvarena je neto dobit u iznosu 14,1 milijun
kuna što je 66,4% niţe nego prethodne godine.
2
Ukupna imovina Društva zadrţana je praktično na razini prethodne godine i iznosi
1 milijardu i 111 milijuna kuna (prethodne godine 1 milijardu i 128 milijuna
kuna). Kapital i rezerve iznose 528,1 milijuna kuna i biljeţe rast od 2,4% (zbog
ostvarene dobiti iz tekućeg poslovanja u 2010. godini). Opće pogoršanje
likvidnosti na domaćem trţištu odrazilo se na rokove naplate potraţivanja od
kupaca, ali je, usprkos toga, zadrţan kontinuitet u izmirivanju obveza prema
poslovnim partnerima.
Kretanje zaposlenosti u korelaciji je s kretanjem strukture i obima proizvodnje te
tehničke i tehnološke razine proizvodnih procesa. Krajem 2010 godine Koka d.d.
je zapošljavala ukupno 1.806 radnika što je za 2,2% manje u odnosu na stanje
prije godinu dana. Društvo ima potreban broj stručnjaka specijalista za sva
poslovna područja i to je intelektualni kapital koji je komparativna prednost u
odnosu na slične industrije u branši.
Jedan od temeljnih ciljeva u daljnjem poslovanju i razvoju Koke je odrţavanje i
razvijanje prepoznatljive visoke razine kvalitete proizvoda svih robnih marki te
razvoj novih vrsta peradskog mesa, preraĎevina i paniranih proizvoda.
U 2011. godini očekujemo da će utjecaj recesije na poslovanje biti i dalje velik,
moţda i veći nego prethodne godine. Stoga ćemo i dalje provoditi uvedene mjere
racionalizacije u operativnim troškovima te posebno u funkciji nabave.
Republika Hrvatska je na pragu ulaska u EU. To znači i pristup i otvaranje novih
trţišta za naše proizvode, ali to znači i potrebu provedbe priprema za izlaz naših
proizvoda na ta trţišta, u smislu da udovoljavaju zahtjevnim kupcima i
standardima EU, i to kako kvalitetom, dizajnom tako i cijenom.
Ulazak u EU ujedno znači i slobodniji pristup konkurencije na naše trţište. Stoga
je imperativ u daljnjem poslovanju unapreĎivanje kvalitete svih proizvoda, te
upravljanje troškovima proizvodnje i ostalim operativnim troškovima na način
koji će osigurati konkurentnost proizvoda kako na domaćem tako i na stranim
trţištima.
Dragutin Drk, dipl. oec., predsjednik Uprave
Nenad Klepač, dipl. oec., član Uprave
Stjepan Sabljak, dipl. ing., član Uprave
3
I. OPĆE INFORMACIJE
4
I. OPĆE INFORMACIJE
1.1. Osnivanje i razvoj
KOKA d.d. je osnovana 1961. godine pod imenom Koka, Varaţdin, sa
proizvodnim pogonima u industrijskoj zoni na rubnim dijelovima grada Varaţdina
gdje se nalaze i danas.
Tijekom godina razvila se u najvećeg proizvoĎača brojlerskog mesa u bivšoj
drţavi i tu poziciju je odrţala sve do kraja devedesetih godina, kada je došlo do
postepenog opadanja efikasnosti poslovanja a zatim i do velikih gubitaka. Takvo
stanje potrajalo je do 1995. godine kada je VINDIJA d.d. Varaţdin postala
većinski dioničar Koke d.d., nakon čega dolazi do restrukturiranja poslovanja i
snaţnog rasta i razvoja KOKE kao peradarskog proizvoĎača koji je ponovno
stekao lidersku poziciju u svojoj grani proizvodnje u Republici Hrvatskoj i postao
najveći izvoznik peradarskog mesa i preraĎevina od peradarskog mesa.
Ukupno je u kapitalne investicije samo u posljednje četiri godine uloţeno preko
290 milijuna kuna. Ta su ulaganja, uz primjenu drugih mjera i akcija s područja
gospodarske politike KOKE, doprinijela ostvarenju znatnog povećanja
proizvodnje i realizacije, preusmjeravanje proizvodnje u pravcu više vrijednih
proizvoda i ostvarenju rentabilnog nivoa poslovanja kod čega je veliki utjecaj na
postignute uspjehe imala i primjena novih znanja i tehnologija.
Tri posljednje najznačajnije investicije, koje se izdvajaju po visini ulaganja, bile
su:
- Investicija u novu tvornicu stočne hrane BIOdar - najvredniju investiciju
Koke ostvarenu u posljednjem razdoblju (krajem 2006. godine),
- Investicija u Farmu purića 2008. godine u Novoj Vesi (kraj Varaţdina)
- Investicija u Pogon za proizvodnju paniranih i pečenih proizvoda, te novu
energetiku Industrije mesa, otvorena sredinom 2009. godine.
5
1.2. Organizacija Društva
Proizvodne funkcije Društva obuhvaćaju potpuno zaokruţenu proizvodnu cjelinu
koja objedinjava procese počevši od uzgoja roditeljskih pilića pa do finalnih
gotovih proizvoda od peradarskog mesa. Riječ je o proizvodnji koja, od ulaza
matičnog jata pa do finalnog proizvoda traje osam mjeseci i istinski je hrvatski
proizvod.
Parametri tovnih dana, prosječnih teţina, mortaliteta, potrošnje i konverzije hrane
omogućili su Koki postizanje proizvodnog rezultata zavidne svjetske razine.
KOKA d.d. organizirana je u dva profitna centra:
a) Profitni centar Industrija
od peradarskog mesa
mesa, koja uzgaja perad i proizvodi delicije
 najveći proizvoĎač u RH: pilića, svjeţeg i smrznutog pilećeg
mesa i preraĎevina od pilećeg mesa te asortimana paniranih
pilećih proizvoda
 svoje proizvode plasira pod poznatim i priznatim brendom
CEKIN
 prva mesna industrija u RH certificirana standardom kakvoće
ISO 9001
 ostali certifikati: HACCP, IFS, BRC, HALAL
 ima izvozni broj i značajan je izvoznik, osobito proizvoda iz
paniranog programa koji odlaze na vrlo zahtjevna europska
trţišta.
6
b) Profitni centar Tvornica
stoĉne hrane BIOdar
 proizvodnja krmnih smjesa i premiksa za vlastitu peradarsku
proizvodnju, za kooperante i ostale kupce na eksternom trţištu
 implementirani HACCP.
1.3. Robne marke
Paleta proizvoda KOKE broji nekoliko stotina proizvoda asortimana od pilećeg i
purećeg mesa pod slijedećim robnim markama:
- CEKIN – svjeţe i smrznuto pileće meso i preraĊevine od pilećeg
mesa
- GAVELINO – proizvodi u vrećici i posudici, zaĉinjeni i potpuno
spremni za peĉenje
- FILETINO– najfiniji dijelovi prsnog filea, zaĉinjeni i spremni za
peĉenje
- VILA & VILI proizvodi blagog okusa namijenjenog djeci
- SUVREMENA GASTRONOMIJA – polu gotova jela spremna za
brzu pripremu – od pilećeg i purećeg mesa
- MARINATO GRILL – marinirani proizvodi spremni za peĉenje
- PANIRANI PROGRAM – od pilećeg i purećeg mesa, peĉeni
proizvodi pakirani u hlaĊenom i zamrznutom obliku
- VINDON – preraĊevine od purećeg mesa
- GURMANIKA – proizvodi prerade, od pilećeg i purećeg mesa
7
1.4. Ljudski resursi
U ostvarenju ciljeva poslovanja aktivno sudjeluju svi zaposlenici, svatko svojim
radom i teţnjom za poboljšanjem sustava doprinosi uspješnosti poslovanja.
Krajem 2010. godine KOKA je zapošljavala ukupno 1.806 radnika što je 2,2%
manje u odnosu na zaposlenost prije godinu dana.
Društvo ima potreban broj stručnjaka specijalista za područja veterine, inţenjera
stočarstva i prehrambene tehnologije, nutricionista i ekonomista, koji su prihvatili
bezrezervni angaţman, čime je u sinergiji s tradicijom i iskustvom stvoreno
okruţenje inovacija i kreativnosti.
Edukacija i dopunska izobrazba kadrova pridonosi stručnosti i sposobnosti
rješavanja problematike vezane uz procese nastajanja proizvoda i usluga.
Tijekom godina prakse stečena su visoka specijalistička znanja i kreacije i to je
intelektualni kapital koji predstavlja komparativnu prednost u odnosu na slične
industrije u branši.
Evidentna je stalna briga za zaposlene u svim značajnim sferama njihovih interesa.
Radnicima je osigurano adekvatno radno okruţenje, poštuje se ljudsko
dostojanstvo te kulturne i materijalne vrijednosti.
Sve to pozitivno djeluje na odnos prema radu i ima motivirajući učinak na ozračje
meĎu zaposlenima.
Uprava aktivno i dobro suraĎuje sa Sindikatom i u potpunosti poštuje odredbe
potpisanog Kolektivnog ugovora.
KOKA d.d. je u okviru GRUPE VINDIJA dostupna kandidaturama za posao
tijekom cijele godine. Informiranje potencijalnih radnika o mogućnostima i
prednostima zapošljavanja u KOKI prezentiraju se na više promotivnih mjesta
(Hrvatski dani karijera, Sajam poslova Varaţdin i dr.).
1.5. Odgovornost prema društvenoj zajednici i interesnim
skupinama
Članice GRUPE VINDIJA aktivno financijski podupiru odvijanje niza društveno
korisnih akcija, kulturnih i sportskih dogaĎaja, sudjeluju u donacijama i
sponzorstvima, a pruţaju i pomoć organizacijama i udruţenjima koja se bave
zaštitom posebnih socijalnih skupina graĎana.
KOKA djeluje u okviru VINDIJA GRUPE pa je odgovornost prema društvenoj
zajednici i interesnim skupinama njegovana i odrţavana jednako korektno.
8
To podrazumijeva kvalitetne partnerske odnose s kupcima, dobavljačima,
bankama, radnicima, ostalim poslovnim partnerima i interesnim skupinama te
vlasnicima.
1.6. Upravljanje kvalitetom
Orijentacija Koke d.d. je: kontinuirano poboljšanje kvalitete proizvoda, postizanje
zadovoljstva kupca, uvaţavanje njegovih ţelja kroz nadopunjavanje postojećih i
izradu novih asortimana, te plasman novih gastronomskih marki.
Sustav upravljanja kvalitetom temelji se na uvedenim i odrţavanim normama:
ISO 9001 – Sustav upravljanja kvalitetom
IFS - International Food Standard – meĎunarodni standard o kvaliteti hrane
primjenjiv za trţište Austrije, Njemačke, Švicarske i Francuske
BRC - British Retail Consortium – meĎunarodni standard o kvaliteti hrane
primjenjiv za trţište Velike Britanije
HACCP – Analiza rizika i kritične kontrolne točke za sigurnost i higijensku
ispravnost proizvoda
HALAL – Standard sa ciljem ispunjavanja zahtjeva za kvalitetom proizvoda i
proizvodnih procesa za islamske zemlje
SSOP – Standardni sanitacijski operativni poslovi.
Kvaliteta proizvoda s aspekta sirovina, osigurana je rigoroznim odabirom
dobavljača koji kvalitetu sirovina i repromaterijala dokazuju dokumentacijom
prihvatljivog stupnja.
Naše beskompromisno načelo je zdravost i prirodnost naših proizvoda.
1.7. Nagrade i priznanja
Dodjela nagrada i ostvareni rezultati najbolji su pokazatelj uspjeha koji je
postignut kontinuiranim ulaganjima, tehnološkim opremanjem farmi, uvoĎenjem
novih tehnologija u proizvodnju i preradu, dugogodišnjim radom i voĎenjem
poslovne politike prema „Viziji kvalitete“. Znanje Vindijinih stručnih timova
očituje se kroz brojne provedbene programe u tovu, zaštiti zdravlja peradi,
finalizaciji proizvoda do izlaza na trţište.
9
Svjetska organizacija Superbrands nagradila je KOKU d.d. neovisnim i
visoko priznatim Superbrands statusom za 2010. godinu za Cekin – brand
koji predstavlja
najkvalitetniju najorganiziraniju proizvodnju pilećeg mesa u regiji.
KOKA d.d. tradicionalno sudjeluje na domaćim i ino sajmovima hrane zajedno s
ostalim proizvodnim članicama GRUPE VINDIJA, a na kojima su proizvodi
brenda CEKIN ocijenjeni vrhunskim ocjenama.
Samo u 2010. godini osvojeno je ukupno 45 medalja (4 velike zlatne – Šampion,
2 velike zlatne, 25 zlatnih, 13 srebrnih i 1 brončana) na slijedećim ino sajmovima:
1. Sajmu u Novom Sadu (Republika Srbija) – ukupno 31 medalja
2. Sajmu u Gornjoj Radgoni (Slovenija)
- ukupno 14 medalja.
Posebno treba istaknuti da je KOKA d.d. vlasnik i Regionalne nagrade za
najbolje ostvarene rezultate tova brojlera Istoĉne Europe, koju joj je dodijelio
Aviagen Limited, vodeći svjetski proizvoĎač roditeljskih jata peradi iz Velike
Britanije. Takvi ostvareni rezultati u tovu brojlera ujedno svrstavaju Koku d.d. u
25% najbolje svjetske primarne proizvodnje.
10
II. FINANCIJSKO STANJE I POSLOVANJE U
2010. GODINI
11
II. FINANCIJSKO STANJE I POSLOVANJE U
2010. GODINI
2.1. Financijsko stanje
U tisućama kuna
Aktiva
Dugotrajna imovina
Kratkotrajna imovina
OdgoĎeno plaćanje troškova i
prihod budućeg razdoblja
UKUPNO AKTIVA
Pasiva
Kapital i rezerve
Dugoročne obveze
Kratkoročne obveze
OdgoĎeno plaćanje troškova i
prihod budućeg razdoblja
UKUPNO PASIVA
Indeks
10/09
2010.
2009.
351.416
758.419
392.792
734.164
89,5
103,3
1.460
1.111.295
1.778
1.128.735
82,1
98,4
528.113
176.401
404.890
515.826
156.980
450.731
102,4
112,4
89,8
1.891
1.111.295
5.197
1.128.735
36,4
98,4
2.2. Financijsko poslovanje
U tisućama kuna
2010.
2009.
Poslovni prihodi
1.259.554 1.294.813
Poslovni rashodi
1.227.848 1.230.312
Rezultat redovnog poslovanja
31.706
64.500
Financijski prihodi
5.147
6.327
Financijski rashodi
17.696
17.933
Dobit prije poreza
19.157
52.894
Dobit nakon poreza
14.135
42.045
Indeks
10/09
97,3
99,8
49,1
81,3
98,7
36,2
33,6
12
2.3. Izloţenost poslovnim i financijskim rizicima
Izloţenost poslovnim rizicima
Poslovni rizik Koke d.d. uključuje rizike kojima je svaka kompanija takve veličine
i profila dnevno izloţena u svom poslovanju, a odreĎeni su rizikom same
industrijske grane, rizikom promjene propisa, rizikom osiguranja dovoljnih
količina kvalitetne sirovine i drugo.
Postoji i rizik prodaje te formiranja i ograničenja prodajnih cijena.
Uprava prati izloţenost Društva poslovnim rizicima, analizira i kontrolira
izloţenost rizicima kako bi se na vrijeme uočio i umanjio njihov potencijalni
utjecaj na poslovanje.
Izloţenost financijskim rizicima
Najznačajniji financijski rizici kojima je Koka d.d. izloţena su slijedeći:
- cjenovni rizik, koji se odnosi na moguće značajnije promjene cijena
sirovina, energenta i repromaterijala.
- valutni rizik, uslijed obveza i potraţivanja Društva u stranim valutama
- kreditni rizik, tj. rizik neispunjenja ugovorne obveze druge ugovorne strane.
Kreditni rizik je primarno povezan s razinom potraţivanja i naplatom
potraţivanja od kupaca.
- Rizik likvidnosti i novčanog tijeka. Ovaj rizik vezan je uz osiguravanje
dovoljnih sredstava za kontinuirano izmirivanje obveza po svim
financijskim instrumentima.
Upravljanje financijskim rizicima aktivno se provodi i kontrolira unutar zadanih
limita GRUPE VINDIJA.
13
III. KORPORATIVNO UPRAVLJANJE
14
III. KORPORATIVNO UPRAVLJANJE
Uprava i Nadzorni odbor Koke d.d. podupiru primjenu osnovnih načela
korporativnog upravljanja kako bi se maksimalno osigurala zaštita prava i jednak
tretman svih dioničara, transparentnost poslovanja i odgovornost prema svim
interesnim skupinama Društva. U tom smislu od svih se upravnih tijela i
zaposlenika traţi da se u svom radu pridrţavaju temeljnih etičkih i korporativnih
standarda te da svoj posao obavljaju čestito i nepristrano.
Ključna načela korporativnog upravljanja u Koki d.d. se ostvaruju kroz:
- zaštitu prava dioničara
- uspostavu organizacijske, kadrovske, tehničke i tehnološke strukture koja
omogućava postavljanje i ostvarivanje strateških ciljeva
- uspostavu jasne linije odgovornosti
- kvalitetnu i transparentnu komunikaciju izmeĎu svih organizacijskih dijelova
Društva, radnika, menadţmenta, dioničara, poslovnih partnera i javnosti.
Koka d.d. usklaĎuje primjenu korporativnog upravljanja s preporukama Kodeksa
korporativnog upravljanja kojeg su izradile Zagrebačka BURZA i Hrvatska
agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), a usvojen je odlukom HANFE i
objavljen na stranicama Zagrebačke burze. Ovaj Kodeks je uspostavio vrlo visoke
standarde transparentnosti poslovanja uvrštenih društava, koja Koka nastoji
primjenjivati u najboljoj mogućoj mjeri, vodeći računa o okolnostima i
specifičnostima poslovanja Društva. U segmentima u kojima Kodeks nije
primijenjen, Društvo je nastojalo kompenzirati postupanja na drugi odgovarajući i
zakonom propisani način a šira obrazloţenja odstupanja dana su u Upitniku Burze
koji je sastavni dio Kodeksa. Cjeloviti sadrţaj ovog Upitnika dostupan je na
Internet stranicama Zagrebačke burze i internetskim stranicama Društva.
Glavna skupština
Dioničari ostvaruju svoja zakonom zajamčena prava na Glavnoj skupštini Društva.
Skupštinom dioničara predsjeda predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik.
Svaka dionica daje pravo na jedan glas, pravo na dividendu i druga prava sukladno
zakonu i Statutu Društva. Najmanje jednom godišnje Uprava Društva saziva
Glavnu skupštinu objavom poziva s dnevnim redom i prijedlozima odluka u
sluţbenom glasilu RH - „Narodnim novinama“. Svaki dioničar moţe opunomoćiti
osobu po svojem izboru kao punomoćnika za glasovanje na Skupštini.
Glavna skupština utvrĎuje godišnja financijska izvješća te donosi odluku o
upotrebi dobiti, usvaja izvješća uprave o voĎenju poslova i o stanju društva te
sukladno tome donosi odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i
Nadzornog odbora. Glavna skupština odlučuje i o izmjenama i dopunama Statuta,
izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora, imenovanju revizora Društva i
drugim pitanjima propisanim zakonom ili Statutom.
15
Uprava
Uprava društva ima tri člana, od kojih je jedan predsjednik Uprave.
Članovi Uprave:
Dragutin Drk, dipl. oec. – predsjednik Uprave
Nenad Klepač, dipl. oec. – član
Stjepan Sabljak, dipl. ing. - član
Prema Zakonu o trgovačkim društvima Uprava Društva vodi poslove na vlastitu
odgovornost i zastupa Društvo prema trećima. U voĎenju poslova Uprava je duţna
i ovlaštena poduzimati sve radnje u najboljem interesu Društva, sukladno vaţećim
zakonskim i drugim eksternim propisima, trţišnom okruţenju i internim aktima
Društva.
Uprava izvješćuje Nadzorni odbor o financijskim i poslovnim rezultatima,
strategiji i planovima poslovanja.
Članovi Uprave izvješćuju Nadzorni odbor o svim promjenama u vlasništvu nad
dionicama.
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor Koke d.d. ima 11 članova.
Članovi Nadzornog odbora su:
Branko Benkus, dipl. oec. – predsjednik
Blaţ Matijaško, – zamjenik predsjednika
Dubravka Drk-Mravlinčić, ing. – član
Ţeljko Ljubić, dr. vet. med. – član
Delimir Dorušić, dipl. ing. – član
Boleslaw Walaszek, dipl. oec. – član
Ivan Pintarić, dr. vet. med. – član
Mirjana Runjak, prof. – član
Karmen Bosilj, dr. vet. med. – član
Vladimir Košćec, prof. – član
Dr. Ivan Majdak – član
Nadzorni odbor nadzire voĎenje poslova te jednom godišnje podnosi Glavnoj
skupštini Društva izvješće o obavljenom nadzoru. Nadzorni odbor imenuje i
razrješuje članove Uprave, pridonosi realizaciji poslovne politike kroz nadzor
voĎenja poslova Društva i aktivno suraĎuje s vanjskim revizorom.
Svi članovi Nadzornog odbora duţni su djelovati u najboljem interesu Društva, a o
članstvu u Nadzornim odborima u drugim društvima duţni su bez odgode
informirati Nadzorni odbor Društva.
16
Sustav unutarnjih kontrola
U cilju obavljanja osnovnih poslovnih funkcija i zaštite imovine Društva, Uprava
društva uspostavila je sustav unutarnjih kontrola u svim ključnim segmentima
poslovanja. Sustav unutarnjih kontrola obuhvaća postupke i aktivnosti kojima se
prati usklaĎenost poslovanja sa vaţećim propisima, učinkovitost poslovanja te
pouzdanost financijskog izvješćivanja. Nadzor nad ustrojenim kontrolama i
izvršenjem obveza provodi Uprava i odgovorne rukovodne osobe.
Informiranje
Relevantne informacije o poslovanju kao i popis dioničara te vaţniji dogaĎaji koji
utječu na poslovanje redovito se tromjesečno objavljuju na Internet stranicama
Burze. Društvo javno i redovito objavljuje sva poslovna izvješća sukladno Zakonu
o trţištu kapitala. Sve su informacije i izvješća dostupna na hrvatskom jeziku.
Čimbenici rizika javno se objavljuju putem godišnjeg izvješća o stanju Društva.
17
IV. OSTALE INFORMACIJE
18
IV. OSTALE INFORMACIJE
4.1. Zaštita okoliša
Zaštita okoliša je oduvijek jedna od osnovnih briga svih članica GRUPE
VINDIJA, a KOKA d.d. kao članica GRUPE VINDIJA, sukladno politici zaštite
okoliša na nivou GRUPE i vaţećih zakonskih propisa, osigurava da se kontrola
proizvodnje, sirovina, energetskih postrojenja, voda i otpadnih voda, obavlja
suvremenim automatskim ureĎajima i ekološki prihvatljivim metodama.
Energetska postrojenja koriste energiju po redu padajućih veličina:
 električnu energiju
 plin, s alternativom lako loţivo ulje u slučaju nestanka plina.
U rashladnim postrojenjima nema plinova, tvoraca ozonskih rupa.
Obzirom da Društvo proizvodi hranu za ljudsku ishranu to ima primarni zadatak
proizvoditi sigurno, kvalitetno i zdravo uz osiguranje zaštite okoliša i okolišne
pravne stečevine EU. U tom cilju PC Industrija mesa vrši opseţne pripreme oko
dobivanja objedinjene okolišne dozvole od strane nadleţnog Ministarstva u skladu
sa Zakonom o zaštiti okoliša i pratećom Uredbom.
4.2. Istraţivanje i razvoj proizvoda
Istraţivačke i razvojne aktivnosti KOKE inkorporirane su u okvire GRUPE
VINDIJA. Multidisciplinarni timovi stručnjaka sastavljeni od tehnologa,
specijalista za područja veterine, inţenjera stočarstva i prehrambene tehnologije,
nutricionista i drugih stručnjaka rade na usavršavanju postojećih i razvoju novih
proizvoda. Svaka linija proizvoda ima prepoznatljivu visoku kvalitetu a svaki novi
brand na trţište izlazi s potpisom „Kvaliteta Vindija“. To podrazumijeva
kvalitetu u osmišljavanju, u proizvodnji i dizajniranju, pakiranju i deklariranju
proizvoda, organoleptičku kvalitetu te visoka nutritivna svojstva proizvoda.
Postojeće robne marke kapital su za budućnost Društva, jamče kontinuitet
kvalitete i zadovoljavaju visoka gastronomska mjerila potrošača i zdravstvene
zahtjeve struke i znanosti.
Posljednji produkt vlastitih istraţivanja je niz novih proizvoda postojećih robnih
marki te prvi proizvod potpuno nove robne marke GURMANIKA, a koji su
plasirani na trţište u 2010. te početkom 2011. godine.
19
Izdvajamo neke od tih proizvoda:
PILEĆI RAŢNJIĆI KIDS
Svojim razigranim dizajnom i njeţnim okusom,
od peradarskog mesa najviše kategorije,
proizvod je savršeno prilagoĊen najmlaĊim
potrošaĉima.
NADJEVENI GAVELINO „CEKIN“
Delicija koja donosi prepoznatljiv okus piletine Cekin
obogaćen tradicionalnim nadjevom od preprţenog
kruha, Vindijinog sira i domaćih zaĉina. Praktiĉno
pakiranje ĉuva gastronomske kvalitete pileta i ĉini
njegovu pripremu krajnje jednostavnom.
„CEKIN“ GAVELINO
Obogaćeno dodatkom nadjeva od ribanog
sira Varaţdinca i komadića pancete VIR
«CEKIN» PANIRANI I PEĈENI GOTOVI PILEĆI PROIZVODI
Lansirana je nova linija gotovih paniranih i peĉenih proizvoda od pilećeg mesa
etablirane marke Cekin.
Na raspolaganju je ĉak devet novih delikatesnih pilećih proizvoda koje je potrebno
samo «zagrijati i posluţiti»: pileći odresci, medaljoni, fritesi, cordon bleu, dinosauri,
nirani batak, krilko, pljeskavice i ćevapĉići.
Pakiranje svjeţeg asortimana u posebnim uvjetima omogućuje oĉuvanje svjeţine
proizvoda ĉija je trajnost produljena na ĉak 20 dana, bez dodanih sredstava za
konzerviranje.
Doţivljaj okusa, spoj tradicionalnog i modernog te ţelju za inovacijom spojili smo u
jedno!
„ZAGRIJ I POSLUŢI“ IZ CEKINA– NIŠTA BRŢE!
20
Novo pakiranje
HRENOVKI -Cekin i
Vindon hrenovke u
praktiĉnim
pakiranjima s
perforacijom koja
razdvaja proizvod na
dva odvojena 100
gramska pakiranja
Robna marka GURMANIKA –
robna marka za sladokusce –
namirnice kombinirane od
najfinijih dijelova pilećeg i purećeg
mesa – prvi takav proizvod su
GURMANIKA HRENOVKE
u pakiranju od 1000 grama
PARTY DELUXE ŠUNKE
Poznata po svojoj kvaliteti i
neodoljivom okusu svjeţih
komada purećih prsiju, omiljena
šunka iz VINDONA dobila je
novi dizajn postojećeg proizvoda
te dva nova osebujna okusa, koja
ĉine novu liniju vrhunskih
preraĊevina iz VINDONA pod
nazivom PARTY DELUXE.
Dodatkom specifiĉnih aromatiĉnih zaĉina koji bude osjetila i daju njeţnom okusu
prsa posebnu draţ stvorena su dva fantastiĉna nova okusa: GYROS i PIKANT
pored postojeće CLASSIC pureće DELUXE šunke – kraljice meĊu preraĊevinama.
Narezane na tanke kriške i pakirane po 100 grama spremne su za posluţivanje u
svakoj prigodi.
21
Razvoj novih originalnih pakiranja svjeţeg mesa sa produţenim rokom odrţivosti na 8
dana novi je iskorak prema našim kupcima. Meso upakirano po sistemu standarda
BDF zadrţava sva kvalitativna i organoleptiĉko nutritivna svojstva.
Proizvodi novih egaliziranih originalnih pakiranja našli su svoje mjesto u postojećoj
paleti od osamdesetak proizvoda, a egalizacija pakiranja u ovoj godini daljnji je
razvojni dio ovog projekta .
4.3. Daljnji razvoj Društva
Jedan od temeljnih ciljeva u daljnjem poslovanju i razvoju Društva je odrţavanje i
daljnje razvijanje prepoznatljive visoke razine kvalitete proizvoda svih robnih
marki te razvoj novih vrsta peradarskog mesa, preraĎevina i paniranih proizvoda.
U skladu s trţnom situacijom i objektivnim mogućnostima nastavit će se daljnja
investicijska ulaganja, kako u primarnu proizvodnju tako i u preraĎivačke
kapacitete.
U 2011. godini treba očekivati da će utjecaj recesije na poslovanje Društva biti i
dalje značajan a moguće i veći nego prethodne godine. Stoga će se nadalje
provoditi mjere racionalizacije u operativnim troškovima i u nabavi te
optimalizacija postupaka i troškova u proizvodnim procesima.
22
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 047 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content