close

Enter

Log in using OpenID

(Bilješke uz obrazac PR RAS) - Glazbena škola Blagoje Bersa

embedDownload
KLASA: 400-05/15-07/01
URBROJ: 2198-1-60-03—15-64
Zadar, 27.01. 2015.godine
Predmet: Bilješke uz obrazac PR – RAS
Bilješka br.1.
Ukupni prihodi poslovanja u razdoblju od 01. 01.2014. do 31.12.2014. godine su 6.911.834,00 kn.
Sastoje se od prihoda od sufinanciranja roditelja, kamata i pomoći u iznosu 589.345,00 kn i prihoda iz
proračuna MZOŠ za financiranje plaća i sl . u iznosu 5.848.072 ,00 kn i prihoda od Zadarske županije
za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 474.417, kn.
Ukupni prihodi u odnosu na ostvarene prihode u prethodnoj godini su 95,1% ,što smatramo
očekivanim.
Bilješka br.2.
Ukupni rashodi poslovanja su 6.805.476,00 kn . Za nabavku nefinancijske imovine je utrošeno
128.111,00 kn, za rashode poslovanja 6.677.365,00 kn.. Od ukupnog rashoda poslovanja, na
rashode za zaposlene je utrošeno 4.891.031,00 kn, na materijalne i ostale rashode je utrošeno
875.663,00 kn . Ukupni materijalni rashodi s indeksom od 84,5 % pokazuju očekivano kretanje s
obzirom na cjelokupna događanja.
Značajno odstupanje indeksa rashoda za zabavu nefinancijske imovine u odnosu na prošlu godinu od
(22,8%) je nastalo zbog znatno manjih prihoda od Županije pa smo bili prisiljeni trošiti na tekuće
rashode.
Odstupanje indeksa stručnog usavršavanja (154,4) je značajno u odnosu na prethodnu godinu, a
nastalo je iz razloga što je velik broj nastavnika sudjelovao na stručnim usavršavanjima, kao i radi
razmjene učenika s drugim školama u Hrvatskoj te većeg broja učenika koji su sudjelovali na
natjecanjima.
Na poziciji tekućeg i investicijskog održavanja je (75,2) iz razloga što smo popravke na krovu i u
kotlovnici obavili prošle godine.
Sitan inventar s indexom od 186,7 % ne bih obrazlagala jer se radi o maloj sumi (5.000 kn).
Reprezentacija (65,5%) proizlazi iz racionalnog ponašanja .
Računalne usluge (78,9) su bile iz razloga što smo nastojali biti što ekonomičniji.
Na poziciji financijskih rashoda (0,0) je došlo do značajnog smanjenja zbog zatvaranja žiro- računa i
prelaska na Županijsku riznicu.
Bilješka br.3.
Ukupno ostvareni prihod u razdoblju od 01.01.2014. do 31.12.2014 godine u iznosu od 6.911.834,00
kn je raspoređen na navedene rashode poslovanja u iznosu od 6.805.476,00 kn . Razlika je iznos od
106.358,00 kn, što predstavlja iskazani višak u poslovanju u 2014.godini.
Preostali višak prihoda nad rashodima u prethodnoj 2013. godini je iskazan u iznosu od 85.552,00kn
što uvećano za iznos u 2014. godini daje višak od 191.910,00 kn na dan 31.12.2014. godine
(AOP604) PR RAS obrasca kao i na AOP BIL (217).
Na rn riznice i u blagajni na dan 31.12.2014. se nalazi 15573,00 kn. što odgovara AOP PR RAS 610
kao i na AOP BIL 63+65.
Bilješka br.4.
Glazbena škola Blagoje Bersa zbog svoje specifičnosti (realizacija umjetničkog programa
osnovne glazbene i osnovne plesne škole i realizacija programa srednje glazbene i srednje
plesne škole) prihode za realizaciju osnovne djelatnosti ostvaruje iz više izvora financiranja:
Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta, Zadarska županija te sufinanciranje od strane
roditelja.
Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta je financiralo izdatke za zaposlene u iznosu od
5.848.072,00 kn prihoda kao i rashodi koji iznose 5.848.072,00 kn.
Zadarska županija je financirala materijalne troškove u iznosu od 474.417,00 kn, dok je
prihod 474.417,00kn u 2014, godini.
Sredstva su u cijelosti utrošena u skladu s kriterijima s planom predviđenog poslovanja.
Sredstva od sufinanciranja roditelja u iznosu od 589.345,00 kn zajedno sa saldom
prijašnjih razdoblja (85.552,00 kn) su utrošena na nabavu nefinancijske imovine (97.789,00)
instrumenata, popravke instrumenata, sudjelovanje učenika i nastavnika na natjecanjima kao i
na usavršavanje, te na ostale rashode poslovanja u iznosu od 385.817,00 kn. Preostali iznos
od 191.291,00kn na računu Županijske riznice će biti upotrebljen u slijedećoj godini.
Na pozicijama ostalih troškova poslovanja su indeksi i više nego različiti upravo zbog toga što
je došlo do povećane potrošnje našeg novca u odnosu na planiranu i prošlu godinu. Od
Županije nam je uskraceno, tako da nam je nedostajalo novca na pozicijama: službena
putovanja, stručno usavršavanje, energetskim i komunalnim uslugama.
Bilješka br.6.
Ukupni indeksi poslovanja u 2014.godini su:
Indeks prihoda 95,1
Indeks rashoda 93,6
Što pokazuje da je kretanje prihoda i rashoda u poslovanju u granicama planiranog
tj.ostvarenog u prošloj godini,.
Ravnateljica:
Branka Višić Karavida, prof.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
85 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content