close

Enter

Log in using OpenID

Broj 15 - Koprivničko

embedDownload
SLUŽBENI GLASNIK
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
2010.
BROJ: 15 - Godina XVIII.
Koprivnica, 27. prosinca 2010.
ISSN 1333-6398
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANA
28.
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08) a na prijedlog pročelnika/ica upravnih tijela Koprivničkokriževačke županije Župan Koprivničko-križevačke
županije 17. prosinca 2010. utvrđuje sljedeće
IZMJENE PLANA
PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE U 2010.
GODINI
I.
U Planu prijma u službu u upravna tijela Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Plan
prijma) ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije" broj 1/10), u točki III. u podtočki 2.
"STRUČNA SLUŽBA" u alineji 1 riječi: "ne planira se
popunjavanje slobodnih radnih mjesta" brišu se i
stavlja se novi tekst alineje koji glasi:
- "1 (jedan) službenik/ica visoke stručne spreme na radnom mjestu pročelnika Stručne službe –
tajnika."
u podtočki "7. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I
SOCIJALNU SKRB" riječi: "na određeno vrijeme od
1 (jedne) godine, brišu se i stavljaju se riječi: "na neodređeno vrijeme".
Stavak 2. točke III. mijenja se i glasi:
"Sveukupan broj planiranih prijma u službu tijekom
2010. godine je 6 službenika/ica".
II.
Ovaj Plan prijma objavit će se u "Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije".
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 112-01/10-01/01
URBROJ: 2137/1-02/03-10-2
Koprivnica, 17. prosinca 2010.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.
29.
Na temelju članka 36. Statuta Koprivničko- križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko- križevačke županije“ broj 8/09, 12/09. i 10/10) župan
Koprivničko- križevačke županije, 27. prosinca 2010.
donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Županijskog partnerskog vijeća
za izradu
Županijske razvojne strategije
Koprivničko- križevačke županije
I.
Imenuje se Županijsko partnersko vijeće za
izradu Županijske razvojne strategije Koprivničkokriževačke županije (u daljnjem tekstu: Županijsko
partnersko vijeće).
II.
Županijsko partnersko vijeće djeluje kao forum
za dijalog i postizanje konsenzusa između različitih
dionika i ima savjetodavnu ulogu u izradi i provedbi
planskih dokumenata politike regionalnog razvoja, te
se vodi načelima konsenzusa – poticanja napretka u
postizanju sporazuma kroz pregovarački konsenzus,
jednakosti – niti jednom članu nije omogućen dominantan utjecaj u radu partnerstva i transparentnosti –
svi dionici potpuno su informirani i upoznati s aktivnostima koje partnerstvo poduzima u svojem radu.
III.
U Županijsko partnersko vijeće imenuje se:
Stranica 1496 - Broj 15
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Darko Sobota, zamjenik župana Koprivničkokriževačke županije
Marina Horvat Pavlic, pročelnica Stručne službetajnica Županijske skupštine Koprivničko- križevačke županije
Miroslav Tremski, TM elektroinstalacije, Koprivnica
Marija Vrabelj- Capek, Graditeljstvo Vrabelj- Capek, Koprivnica
Damir Golubić, Automehaničarska radionica, Kalinovac
Darko Pernjak, Bonum, Koprivnica
Mirjana Šeb- Čižmešija, Restoran Klas, Koprivnica
Matija Hlebar, Podravka d.d., Koprivnica
Marko Štefan, Hartmann d.o.o., Koprivnica
Darko Jambreković, Radnik d.d., Križevci
Damir Hudelist, Ured državne uprave u Koprivničko- križevačkoj županiji, Koprivnica
Jadranka Čapalija, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Križevci
Željkica Oštrkapa- Međurečan, Hrvatski zavod za
poljoprivrednu savjetodavnu službu, Odsjek Koprivničko- križevačke županije, Koprivnica
Ratko Ljubić, Obrtnička škola Koprivnica
Mirko Peršinović, Strukovna škola Đurđevac
Josip Bošnjak, Srednja gospodarska škola Križevci
Jasna Kovačev, Grad Đurđevac
Anica Šabarić, Grad Đurđevac
Martin Mahović, Grad Đurđevac
Dražen Pros, Grad Koprivnica
Marinko Bagarić, Grad Koprivnica
Tihomir Cvetković, Grad Koprivnica
Tihomir Hodak, Grad Križevci
Tomislav Katanović, Grad Križevci
Darko Masnec, Grad Križevci
Barbara Fuček Leško, Gradsko društvo invalida
Đurđevac
Marija Mraz, Udruga osoba s invaliditetom Bolje
sutra
Zlatko Moškon, Dravski vukovi
Verica Šarlija, Klub za straije osobe Mariška, Koprivnica
Ivan Matušin, Savez udruga umirovljenika Koprivničko- križevačke županije
Gordana Slavetić, Opća bolnica Dr. Tomislav
Bardek, Koprivnica
27. prosinca 2010.
32. Zlatka Nemet- Lojan, Liga protiv raka Koprivničko
- križevačke županije
33. Renata Husinec, Visoko gospodarsko učilište
Križevci
34. Hrvoje Ištvanović, Savjet mladih Koprivničkokriževačke županije
35. Josip Nakić Alfirević, Pučko otvoreno učilište Koprivnica
36. Štefica Tukša, Općina Gornja Rijeka
37. Vlado Bakšaj, Općina Sokolovac
38. Božidar Vrabelj, Općina Koprivnički Ivanec
39. Slavko Loth, Općina Drnje
40. Štefica Sirutka, Općina Đelekovec
41. Branko Kolar, Općina Ferdinadovac
42. Stjepan Milinković, Općina Gola
43. Hrvoje Gaži, Općina Hlebine
44. Branko Sobota, Općina Kalinovac
45. Božidar Kovačić, Općina Kalnik
46. Marijan Debeljak, Općina Kloštar Podravski
47. Mario Hudić, Općina Koprivnički Bregi
48. Mladen Vernić, Općina Legrad
49. Stjepan Fosić, Općina Molve
50. Mladen Mađer, Općina novigrad Podravski
51. Branko Mesarov, Općina Novo Virje
52. Ivan Pakasin, Općina Peteranec
53. Ivan Derežić, Općina Podravske Sesvete
54. Danimir Kolman, Općina Rasinja
55. Vladimir Oguman, Općina Sveti Ivan Žabno
56. Franjo Poljak, Općina Sveti Petar Orehovec
57. Mirko Perok, Općina Virje
IV.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko- križevačke županije“.
ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KLASA: 300-01/10-01/6
URBROJ: 2137/1-01/08-10-13
Koprivnica, 27. prosinca 2010.
ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.
OPĆINA GOLA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
22.
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu
("Narodne novine" broj 87/08) i članka 31. Statuta Općine Gola ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije" broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Gola na
17. sjednici održanoj 10. prosinca 2010. donijelo je
PRORAČUN
Općine Gola za 2011. godinu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Gola za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:
1. Prihoda i primitaka u svoti 10.259.000,00 kuna,
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
2. Rashoda i izdataka u svoti 10.259.000,00 kuna.
Članak 2.
Broj 15 - Stranica 1497
Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2011. godinu kako slijedi:
A) PRIHODI I PRIMICI
Broj računa Naziv računa
UKUPNO PRIHODI
6 PRIHODI
61 PRIHODI OD POREZA
611 Porez i prirez na dohodak
613 Porez na imovinu
614 Porezi na robu i usluge
63 POMOĆI IZ PRORAČUNA
633 Pomoći iz proračuna
64 PRIHODI OD IMOVINE
641 Prihodi od kamata
642 Prihodi od nefinancijske imovine
65 PRIHODI OD ADMINISTRATIV.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA
652 Prihodi po posebnim propisima
8 PRIMICI OD OTPLATA DANIH ZAJMOVA
81 PRIMLJENE OTPLATE DANIH ZAJMOVA
812 Povrat učeničkih i studentskih kredita
Plan 2011.
10.259.000,00
10.234.000,00
1.063.000,00
980.000,00
40.000,00
43.000,00
2.480.000,00
2.480.000,00
5.951.000,00
5.000,00
5.946.000,00
740.000,00
740.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
B) RASHODI I IZDACI
Broj računa Naziv računa
UKUPNO RASHODI I IZDACI
3 RASHODI POSLOVANJA
31 Rashodi za zaposlene
311 Plaće
312 Ostali rashodi za zaposlene
313 Doprinosi na plaće
32 Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenima
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34 Financijski rashodi
343 Ostali financijski rashodi
35 Subvencije
352 Subvencije u poljoprivredi
36 Pomoći dane u inozem. i unutar opće države
363 Pomoći unutar opće države
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
372 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
382 Kapitalne donacije
383 Kazne penali i naknade štete
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJ. IMOVINE
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugot. Imovine
421 Građevinski objekti
422 Postrojenja i oprema
5 IZDACI ZA FINANC.IMOVINU
51 Izdaci za dane zajmove
Plan 2011.
10.259.000,00
5.415.000,00
602.000,00
500.000,00
20.000,00
82.000,00
1.892.000,00
79.000,00
278.000,00
1.139.000,00
396.000,00
20.000,00
20.000,00
535.000,00
535.000,00
836.000,00
836.000,00
324.000,00
324.000,00
1.206.000,00
676.000,00
500.000,00
30.000,00
4.494.000,00
130.000,00
130.000,00
4.364.000,00
4.210.000,00
154.000,00
350.000,00
300.000,00
Stranica 1498 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
512 Izdaci za dane zajmove neprofit. organizac.
građanima i kućanstvima
27. prosinca 2010.
350.000,00
II. POSEBNI DIO
Članak 3.
Ukupni rashodi i izdaci Proračuna u svoti 10.259.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i
posebnim namjenama, prema tekućim i razvojnim programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:
RASHODI POSEBNI DIO
SVEUKUPNO RASHODI
Razdjel 01-Izvršna i predstavnička tijela
Glava 1-Općinsko vijeće
PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA
Rač.plan
Vrsta rashoda
3 RASHODI POSLOVANJA
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslov.
38 Ostali rashodi
383 Kazne, penali i naknade štete
Glava 2-Jedinstveni upravni odjel
PROGRAM RADA JEDINST.UPRAV.ODJELA
3 RASHODI POSLOVANJA
31 Rashodi za zaposlene
311 Plaće
312 Ostali rashodi za zaposlene
313 Doprinosi na plaće
32 Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenima
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34 Financijski izdaci
343 Ostali financ.izdaci
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC.
42 Rashodi za nabavu proizved.dugot.imov.
422 Uredski namještaj i oprema
Razdjel 02 Društvene djelatnosti
Glava 1 Civilna zaštita
PROGRAM RADA CIVILNE ZAŠTITE
3 RASHODI POSLOVANJA
32 Materijalni rashodi
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Glava 2 Kultura
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI
Aktivnost: Kulturne akcije i manifestacije
3 RASHODI POSLOVANJA
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Glava 3 Šport
PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU
Aktivnost: Šport i rekreacija
3 RASHODI POSLOVANJA
10.259.000,00
1.901.000,00
370.000,00
370.000,00
Plan 2011.
370.000,00
340.000,00
20.000,00
320.000,00
30.000,00
30.000,00
1.531.000,00
1.531.000,00
1.377.000,00
602.000,00
500.000,00
20.000,00
82.000,00
755.000,00
79.000,00
126.000,00
489.000,00
61.000,00
20.000,00
20.000,00
154.000,00
154.000,00
154.000,00
2.701.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
281.000,00
281.000,00
281.000,00
281.000,00
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 15 - Stranica 1499
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Glava 4 Predškolski odgoj
PROGRAM POTREBA PREDŠKOL. ODGOJA
Aktivnost: Dječji vrtić «Vrapčić»
3 RASHODI POSLOVANJA
36 Pomoći dane unutar opće države
363 Pomoći dane unutar opće države
Glava 5-Osnovno školstvo
PROGRAM POTREBA ŠKOLSKOG
Aktivnost: Osnovna škola Gola
3 RASHODI POSLOVANJA
36 Pomoći dane unutar opće države
363 Pomoći unutar opće države
Glava 6-Ostale društvene djelatnosti
PROGRAM POTREBA OSTALIH DRUŠT. DJELATNOSTI
Aktivnost: Ostale društvene djelatnosti
3 RASHODI POSLOVANJA
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
382 Kapitalna donacija
Aktivnost: Učenički i student.krediti
5 IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
51 Izdaci za dane zajmove
512 Izdaci za dane zajmove neprofit.organizac.
građanima i kućanstvima
Glava 7-Socijalna skrb
PROGRAM POTREBA U
SOCIJALNOJ SKRBI
Aktivnost: Socijalna skrb
3 RASHODI POSLOVANJA
37 Naknade građanima i kućanst. i druge nakn.
372 Ostale naknade građan.i kućanst.iz prorač.
Razdjel 03-Gospodarstvo i komunal. djelat.
Glava 1-Komunalna infrastruktura
PROGRAM ODRŽAVANJA I IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Aktivnost: Tekuće održav.javnih površ.i groblja
3 RASHODI POSLOVANJA
32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Usluge tekućeg i invest.održavanja
Aktivnost: Održav.nerazvrst.cesta i polj.puteva
3 RASHODI POSLOVANJA
32 Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
Aktivnost: Redovno održav.i potroš.javne rasvj.
3 RASHODI POSLOVANJA
32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
Aktivnost: Subvencije u poljoprivredi
3 RASHODI POSLOVANJA
35 Subvencije
352 Subvencije u poljoprivredi
Aktivnost: Kapitalni projekti
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE
281.000,00
281.000,00
570.000,00
570.000,00
570.000,00
570.000,00
570.000,00
570.000,00
266.000,00
266.000,00
266.000,00
266.000,00
266.000,00
266.000,00
1.145.000,00
1.145.000,00
795.000,00
795.000,00
795.000,00
295.000,00
500.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
350.000,00
324.000,00
324.000,00
324.000,00
324.000,00
324.000,00
324.000,00
5.657.000,00
5.657.000,00
5.657.000,00
112.000,00
112.000,00
112.000,00
12.000,00
100.000,00
380.000,00
380.000,00
380.000,00
380.000,00
290.000,00
290.000,00
290.000,00
140.000,00
150.000,00
535.000,00
535.000,00
535.000,00
535.000,00
4.340.000,00
4.340.000,00
Stranica 1500 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.IMOVINE
411 Materijalna imovina -prirod.bogat.
42 Rashodi za proizved.nefinanc.imovinu
421 Građevinski objekti
27. prosinca 2010.
130.000,00
130.000,00
4.210.000,00
4.210.000,00
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
UKUPNO PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
Razdjel 01-Jedinstveni upravni odjel
Glava 2-Jedinstveni upravni odjel
Kapitalni projekt
42212 Uredska oprema
Razdjel 03-Gospodarstvo i komunalna djelatnost
Glava 1-Komunalna infrastruktura
Kapitalni projekt-kupnja zemljišta
41112 Građevinsko zemljište
Kapitalni projekt-nerazvrstane ceste
42133 Izgradnja nerazvrstanih cesta
Kapitalni projekt-parkiralište groblje Gotalovo
42136 Izgradnja parkirališta na groblju Gotalovo
Kapitalni projekt-plinska mreža Novačka i Ždala
42134 Izgradnja plinske mreže
Kapitalni projekt-vodovodna mreža Otočka-dio
42135 Izgradnja vodovodne mreže
III. ZAVRŠNA ODREDBA
4.494.000,00
154.000,00
154.000,00
154.000,00
154.000,00
4.340.000,00
4.340.000,00
130.000,00
130.000,00
800.000,00
800.000,00
140.000,00
140.000,00
2.470.000,00
2.470.000,00
800.000,00
800.000,00
Ovaj Proračun objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije", a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.
Proračuna Općine Gola za 2011. godinu (u daljnjem
tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje
financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti
općinskog načelnika Općine Gola (u daljnjem tekstu:
općinski načelnik) u izvršavanju Proračuna, te druga
pitanja u izvršavanju Proračuna.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GOLA
Članak 2
Članak 4.
KLASA: 400-08/10-01/01
URBROJ: 2137/06-10-1
Gola, 10. prosinca 2010.
PREDSJEDNIK:
Marijan Vedriš, v.r.
23.
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu
(«Narodne novine» broj 87/08) i članka 31. Statuta
Općine Gola («Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije» broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Gola na 17. sjednici održanoj 10. prosinca 2010.
donijelo je
Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Gola
za 2011. godinu
Članak 1.
Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Gola za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje
se struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka
Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih
u tekuće i razvojne programe za 2011. godinu, po
proračunskim klasifikacijama.
Članak 3.
U postupku izvršavanja Proračuna, korisnik
proračunskih sredstava ima ovlaštenja i obveze utvrđene ovom Odlukom.
Sredstva u Proračunu osiguravaju se proračunskim korisnicima koji su u njegovom Posebnom
dijelu određeni za nositelje razdjela, po utvrđenim
programima.
Sredstva Proračuna smiju se koristiti samo
za namjene utvrđene posebnim zakonima i odlukama
Općine Gola (u daljnjem tekstu: Općina), u visini
sredstava određenih Proračunom.
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Članak 4.
Proračun se izvršava na temelju tromjesečnih
planova i mjesečnih potreba korisnika.
Korisnici Proračuna smiju preuzimati obveze
najviše do visine sredstava osiguranih u Proračunu,
ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnim
planovima i raspoloživim sredstvima Proračuna.
Korisnik je dužan općinskom načelniku dostavljati tromjesečne financijske planove za izvršenje
Proračuna 15 dana prije početka tromjesečja, a mjesečne planove do 15. dana u tekućem mjesecu po
stavkama utvrđenim tromjesečnim financijskim planom.
Članak 5.
Korisnik smije preuzimati obveze za koja su
sredstva namjenski osigurana u Posebnom dijelu
Proračuna, ako je njihovo plaćanje usklađeno s tromjesečnim planom za izvršavanje Proračuna.
Iznimno, zbog neusklađenih priliva sredstava
u Proračun, s tromjesečnim planom rashoda, općinski
načelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava
pojedinim korisnicima.
Dodjela sredstava korisnicima Proračuna za
nabavu nefinancijske imovine vršit će se na temelju
dostavljene dokumentacije (računa).
Članak 6.
Vlastiti prihodi proračunskog korisnika planiraju se u njegovom financijskom planu, ali se iskazuju
i konsolidiraju u Proračunu prilikom predaje financijskih izvješća o Konsolidiranom proračunu, a ostaju
na računu korisnika.
Članak 7.
Proračunski korisnik dužan je vlastite prihode
koristiti u skladu s odredbama propisanim Pravilnikom o mjerilima za korištenje prihoda proračunskih
korisnika ostvarenih na tržištu od obavljanja osnovne
i ostalih djelatnosti («Narodne novine» broj 146/98).
Broj 15 - Stranica 1501
Korisnik mora sredstva koristiti štedljivo i u
skladu s propisima o korištenju, odnosno raspolaganju tim sredstvima.
Nadzor nad korištenjem sredstava i izvršavanjem Proračuna obavlja općinski načelnik.
Članak 10.
Za planiranje i izvršavanje Proračuna sukladno članku 13. Zakona o Proračunu, općinski načelnik
odgovoran je Općinskom vijeću Općine Gola (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) o čemu ga izvještava
na zakonom propisan način.
U slučaju potrebe, općinski načelnik može u
okviru navedenog iznosa izdataka Proračuna izvršiti
preraspodjelu utvrđenih sredstava između pojedinih
stavaka izdataka, ali koja ne može biti veća od 5 %
sredstava utvrđenih u stavci koja se umanjuje.
Članak 11.
Sredstva Proračunske zalihe koriste se za
hitne, nepredviđene i druge namjene utvrđene člankom 56. Zakona o proračunu.
Sredstva Proračunske zalihe iznose najviše
0,50% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka.
Sredstva Proračunske zalihe raspoređuje
općinski načelnik.
Općinski načelnik obvezan je polugodišnje
izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju sredstava Proračunske zalihe.
Članak 12.
Proračunska sredstva mogu se preraspodijeliti na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika do 5% rashoda
i izdataka na stavci koja se umanjuje.
Odluku o preraspodjeli sredstava iz stavka 1.
ovoga članka donosi općinski načelnik.
Općinski načelnik izvještava Općinsko vijeće
o preraspodjelama u roku od šest mjeseci od donošenja Odluke iz stavka 2. ovoga članka.
Članak 13.
Članak 8.
Proračunski korisnik je dužan dostavljati financijska izvješća u rokovima propisanim Pravilnikom
o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu («Narodne novine» broj 27/05. i 2/07).
Proračunski korisnik je dužan u roku od 10
dana po isteku tromjesečja dostaviti općinskom načelniku izvještaj o stvarno utrošenim sredstvima za
pojedine namjene koje je financirala Općina.
Proračunski korisnik je odgovoran za točnost
i ispravnost svojih financijskih izvještaja.
Članak 9.
Korisnik smije proračunska sredstva koristiti
samo za namjene koje su određene Proračunom i to
do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.
Općinski načelnik rasporedit će sredstva Proračuna, koja nisu programima, tekućim ili kapitalnim
projektima raspoređena korisnicima (tekuće i kapitalne pomoći i slično).
Tekuće donacije-sponzorstva rasporedit će
općinski načelnik.
Članak 14.
Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije», a stupa na
snagu 1. siječnja 2011. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GOLA
KLASA: 400-08/10-01/01
URBROJ: 2137/06-10-1
Gola, 10. prosinca 2010.
Stranica 1502 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
PREDSJEDNIK:
Marijan Vedriš, v.r.
27. prosinca 2010.
PROJEKCIJU PRORAČUNA
OPĆINE GOLA za 2012. i 2013. godinu.
24.
I. OPĆI DIO
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu
("Narodne novine" broj 87/08) i članka 31. Statuta
Općine Gola
("Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije" broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Gola na 17. sjednici održanoj 10. prosinca 2010.
donijelo je
Članak 1.
Projekcija Proračuna Općine Gola za 2012. i 2013.
godinu (u daljnjem tekstu: Projekcija) sastoji se od:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
2012.
Prihoda poslovanja
8.341.000,00
Prihoda od prodaje nefinan. imovine
0,00
Rashoda poslovanja
4.496.000,00
Rashodi za nabavu nefinan. imovine 3.500.000,00
Razlika-višak/manjak
345.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine
Izdaci za financijsku imovinu
i otplate zajmova
Neto zaduživanje/financiranje
Višak/manjak + neto zaduživanje/
financiranje
2013.
9.600.000,00
0,00
4.755.000,00
4.500.000,00
345.000,00
25.000,00
370.000,00
25.000,00
370.000,00
-345.000,00
0,00
-345.000,00
0,00
Članak 2.
Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2012. i 2013. godinu, kako slijedi:
A) PRIHODI I PRIMICI
Broj računa Naziv računa
UKUPNO PRIHODI
6 PRIHODI
61 Prihodi od poreza
63 Pomoći iz proračuna
64 Prihodi od imovine
65 Prihodi od prodaje roba i usluga
66 Ostali prihodi
8 PRIMICI OD OTPLATA DANIH ZAJMOVA
81 Primljene otplate danih zajmova
B) RASHODI I IZDACI
Broj računa Naziv računa
UKUPNO RASHODI I IZDACI
3 RASHODI POSLOVANJA
31 Rashodi za zaposlene
32 Materijalni rashodi
34 Financijski rashodi
35 Subvencije
36 Pomoći unutar opće države
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
38 Ostali rashodi-donacije
Plan 2012.
8.366.000,00
8.341.000,00
993.000,00
1.022.000,00
5.638.000,00
688.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
Plan 2013.
9.625.000,00
9.600.000,00
1.032.000,00
1.840.000,00
6.020.000,00
708.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
8.366.000,00
4.496.000,00
600.000,00
1.707.000,00
20.000,00
520.000,00
720.000,00
260.000,00
9.625.000,00
4.755.000,00
645.000,00
1.880.000,00
20.000,00
520.000,00
720.000,00
270.000,00
669.000,00
700.000,00
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJ.
IMOVINE
41 Rashodi za nabavu neproiz. Imovine
42 Rashodi za nabavu proizved. dugot. imovine
45 Rashodi za dodat. ulaganja na dugotrajnoj imovini
5 IZDACI ZA FINANC.IMOVINU
51 Izdaci za dane zajmove
Članak 3.
Ova Projekcija objavit će se u "Službenom glasniku
Koprivničko-križevačke županije".
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GOLA
KLASA: 400-08/10-01/02
URBROJ: 2137/06-10-1
Gola. 10. prosinca 2010.
PREDSJEDNIK:
Marijan Vedriš v.r.
25.
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09. i 79/09) i članka
31. Statuta Općine Gola («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 9/09), Općinsko vijeće
Općine Gola na 17. sjednici održanoj 10. prosinca
2010. donijelo je
Broj 15 - Stranica 1503
3.500.000,00
4.500.000,00
0,00
2.000.000,00
1.500.000,00
370.000,00
370.000,00
0,00
4.500.000,00
0,00
370.000,00
370.000,00
B. PROGRAMIRANI POSLOVI I PROCJENA
TROŠKOVA
III.
Programiranje poslova gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture, te nabava opreme i predviđeni troškovi, utvrđuju se zajednički za pripremu zemljišta za izgradnju komunalnih objekata i uređaja, kao
i za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, ishođenja
građevinskih dozvola, nadzora, nepredviđenih troškova i drugoga, te za nabavu kapitalnih sredstava
(izgradnja) prema vrstama za pojedine objekte.
1. Nerazvrstane ceste
- izgradnja (asfaltiranje) nerazvrstanih cesta
800.000,00 kuna,
2. Javne površine
- izgradnja parkirališta u naselju Gotalovo
140.000,00 kuna,
Ukupno:
940.000,00 kuna.
IV.
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture
na području Općine Gola u 2011. godini
A. OPĆI DIO
I.
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2011.
godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Gola (u daljnjem tekstu: Općina).
Program sadrži:
- opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja te za nabavu opreme,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.
U postupku odabira izvoditelja radova objekata i
uređaja komunalne infrastrukture predviđenih programiranim poslovima i procjenom troškova primjenjuju
se odredbe Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 110/07. i 125/08).
C. FINANCIRANJE OSTVARIVANJA PROGRAMA
V.
Za financiranje ostvarivanja utvrđenog Programa
prema procijenjenim troškovima utvrđuju se financijska sredstva prema izvorima u sljedećim svotama:
1. Iz naknade za eksploataciju mineralnih sirovina
940.000,00 kuna.
D. ZAVRŠNA ODREDBA
VI.
II.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture, nabava opreme i predviđeni troškovi iz
točke I. ovog Programa utvrđuju se za sljedeće djelatnosti komunalne infrastrukture:
−nerazvrstane ceste,
−javne površine.
Ovaj Program objavit će se u «Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije», a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GOLA
KLASA: 363-01/10-01/03
URBROJ: 2137/06-10-1
Stranica 1504 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Gola, 10. prosinca 2010.
PREDSJEDNIK:
Marijan Vedriš v.r.
26.
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. – pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09. i 79/09) i članka 31. Statuta Općine Gola ("Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije» broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Gola na 17. sjednici održanoj 10. prosinca 2010.
donijelo je
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Gola u 2011. godini
I.
Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gola u 2011. godini (u daljnjem tekstu: Program) određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Gola (u daljnjem tekstu: Općina) u 2011. godini za komunalne
djelatnosti:
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- održavanje groblja,
- održavanje divljih deponija otpada,
- javna rasvjeta.
Programom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje
se:
- opis i opseg poslova održavanja s procjenom
pojedinih troškova po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.
II.
27. prosinca 2010.
3. Održavanje groblja u naseljima Gola, Gotalovo i Ždala
- košenje trave prema potrebi, rušenje starih i
dotrajalih stabala i sadnja mladih sadnica, odvoz
smeća na deponij otpada, izgradnja i uređenje staza
na grobljima.
Sredstva za izvršenje radova iz ove točke predviđena su u svoti 50.000,00 kuna, a osigurat će se iz
komunalne naknade.
4. Javna rasvjeta
- popravak i zamjena rasvjetnih tijela dva puta
godišnje, i to sredinom lipnja i sredinom prosinca,
podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze
kroz naselje i nerazvrstanih cesta.
Sredstva za izvršenje radova iz ove točke predviđena su u svoti 140.000,00 kuna, te za potrošnju
električne energije u svoti 150.000,00 kuna, a osigurat će se iz naknade za eksploataciju mineralnih sirovina.
III.
Za veći opseg održavanja komunalne infrastrukture iz ovog Programa, koji će biti nužan, kao i za
potrošnju električne energije za rasvjetljavanje javnih
površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta sredstva će se osigurati u Proračunu.
IV.
Ovaj Program objavit će se u «Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije», a stupa na
snagu 1. siječnja 2011. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GOLA
KLASA: 363-01/10-01/04
URBROJ: 2137/06-10-1
Gola, 10. prosinca 2010.
U 2011. godini održavanje komunalne infrastrukture iz točke I. ovog Programa na području Općine Gola obuhvaća:
PREDSJEDNIK:
Marijan Vedriš v.r.
27.
1. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi
na čišćenje i održavanje divljih deponija otpada
- sanacija divljih deponija otpada u Goli i Ždali
prema potrebi.
Sredstva za izvršenje radova iz ove točke predviđena su u svoti 50.000,00 kuna, a osigurat će se iz
Proračuna.
2. Održavanje nerazvrstanih cesta
- nasipavanje cesta šljunkom i razgrtanje grederom, čišćenje snijega u zimskom periodu i asfaltiranje.
Sredstva za izvršenje radova iz ove točke predviđena su u svoti 380.000,00 kuna, a osigurat će se
iz naknade za eksploataciju mineralnih sirovina.
Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom
odgoju i naobrazbi («Narodne novine» broj 10/97. i
107/07) i članka 31. Statuta Općine Gola («Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 9/09),
Općinsko vijeće Općine Gola na 17. sjednici održanoj
10. prosinca 2010. donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja
na području Općine Gola u 2011. godini
I.
Programom javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Gola u 2011. godini
(u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se javne potrebe i sredstva za financiranje javnih potreba u
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine
Gola (u daljnjem tekstu: Općina) u 2011. godini.
II.
Na osnovama elemenata standarda društvene
brige o djeci predškolske dobi, javne potrebe u djelatnosti predškolskog odgoja ostvarivat će se:
−
−
normativima zdravstvene zaštite i prehrane djece,
osiguranjem potrebnog prostora, opreme, pomagala i sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa,
osiguravanjem drugih uvjeta i poduzimanjem mjera kojima se unapređuje njega, odgoj i zaštita djece, kao i njihovo zdravlje.
III.
Na području Općine, javne potrebe iz točke II.
ovog Programa ostvarivat će se putem javne ustanove Dječjeg vrtića «Vrapčić» Drnje, u podružnicama
Dječji vrtić Gola i Dječji vrtić Ždala.
IV.
Za javne potrebe iz točke II. ovog Programa u
Proračunu Općine Gola za 2011. godinu (u daljnjem
tekstu: Proračun) osiguravaju se sredstva u svoti
570.000,00 kuna.
V.
Sredstva iz Proračuna uplaćivat će se na žiroračun Dječjeg vrtića «Vrapčić» Drnje putem mjesečnih doznaka.
VI.
Ovaj Program objavit će se u «Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije», a stupa na
snagu 1. siječnja 2011. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GOLA
KLASA: 601-01/10-01/09
URBROJ: 2137/06-10-1
Gola, 10. prosinca 2010.
PREDSJEDNIK:
Marijan Vedriš v.r.
28.
Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10. i 105/10) i članka 31.
Statuta Općine Gola («Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije» broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Gola na 17. sjednici održanoj 10. prosinca 2010.
donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u
osnovnom školstvu
na području Općine Gola u 2011. godini
I.
Programom javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Gola u 2011. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se javne potrebe u
osnovnom školstvu na području Općine Gola u 2011.
Broj 15 - Stranica 1505
godini, za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu
Općine Gola za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun).
II.
Javne potrebe u školstvu ostvarivat će se kroz:
−
opremanje školske športske dvorane, opremanje učionica, kabineta potrebnom opremom za nastavu i nastavnim pomagalima,
−
športske i kulturne aktivnosti,
−
susrete, takmičenja, smotre.
III.
Javne potrebe iz točke II. ovog Programa ostvarivat će Osnovna škola Gola s područnim školama
u Gotalovu, Novački, Otočki i Ždali (d daljnjem tekstu:
Korisnik).
IV.
Za ostvarivanje javnih potreba iz točke II. ovog
Programa, osiguravaju se sredstva:
1.
za tekuću pomoć Osnovnoj školi Gola
- iz Proračuna
266.000,00 kuna,
2.
za opremanje školske športske dvorane
- iz Proračuna
70.000,00 kuna.
V.
Sredstva za javne potrebe u osnovnom školstvu utvrđena u točki IV. ovoga Programa uplaćivat
će se na žiro-račun Korisnika putem doznaka.
Ako se u Proračunu neće ostvarivati planirani
prihod, ista sredstva će se uplaćivati sukladno ostvarivanju prihoda.
VI.
Korisnik je dužan Općinskom vijeću Općine
Gola podnijeti izvješće o korištenju sredstava osiguranih u točki IV. ovoga Programa, najkasnije do 15.
veljače 2012. godine.
VII.
Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije”, a stupa na
snagu 1. siječnja 2011. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GOLA
KLASA: 602-01/10-01/07
URBROJ: 2137/06-10-1
Gola, 10. prosinca 2010.
PREDSJEDNIK:
Marijan Vedriš v.r.
29.
Na temelju članka 5. i 7. Zakona o socijalnoj
skrbi («Narodne novine» broj 73/97, 27/01, 59/01,
82/01, 103/03, 44/06, 79/07. i 123/10) i članka 31.
Statuta Općine Gola («Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije» broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Gola na 17. sjednici održanoj 10. prosinca 2011.
donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Općine Gola u 2011. godini
Stranica 1506 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
I.
Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Općine Gola u 2011. godini (u daljnjem
tekstu: Program) utvrđuje se način ostvarivanja javnih
potreba u socijalnoj skrbi i financijska sredstva za
njegovo provođenje.
II.
Javne potrebe u socijalnoj skrbi na području
Općine Gola (u daljnjem tekstu: Općina) ostvarivat će
se:
- pomaganjem osobama i obiteljima u novcu ili naturi,
kada se zbog nesposobnosti za rad, bolesti, starosti,
elementarnih nepogoda i drugih događaja nađu u
stanju socijalne potrebe,
- provođenjem humanitarnih akcija,
- besplatnim smještajem djece određenih kategorija u
dječjim vrtićima,
- sufinanciranjem prehrane u školskoj kuhinji za određene kategorije učenika,
- darivanjem djece povodom svetog Nikole.
III.
Javne potrebe iz točke II. ovog Programa ostvarivat će se kroz rad:
- Socijalnog vijeća Općine Gola,
- Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica,
- Dječjeg vrtića «Vrapčić» Drnje,
- Osnovne škole Gola,
- humanitarno-socijalnih udruga.
IV.
Za javne potrebe iz točke II. ovog Programa
osiguravaju se sredstva u Proračunu Općine Gola za
2011. godinu, u svoti 324.000,00 kuna, a raspoređuju
se:
- za naknade građanima i kućanstvima
150.000,00 kuna,
- za pomoć invalidima i hendikepiranim osobama
10.000,00 kuna,
− za provođenje akcija Gradskog društva Crvenog
križa Koprivnica
7.000,00 kuna,
− za smještaj djece određenih kategorija u dječjim
vrtićima
27.000,00 kuna,
- za darove djeci povodom svetog Nikole
30.000,00 kuna,
- za sufinanciranje prehrane određenih kategorija
učenika u školskoj kuhinji
45.000,00 kuna,
- za provođenje Programa pomoć u kući starijim osobama (troškovi gerontodomaćice)
55.000,00 kuna.
V.
Sredstva iz točke IV. ovog Programa korisnicima će se odobravati pojedinačno po zahtjevima ili na
prijedlog Socijalnog vijeća Općine Gola, te temeljem
odluka općinskog načelnika Općine Gola i mjesečnih
obračuna korisnika.
VI.
27. prosinca 2010.
Ovaj Program objavit će se u «Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije», a stupa na
snagu 1. siječnja 2011. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GOLA
KLASA: 550-01/10-01/43
URBROJ: 2137/06-10-1
Gola, 10. prosinca 2010.
PREDSJEDNIK:
Marijan Vedriš v.r.
30.
Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj
47/90, 27/93. i 38/09) i članka 31. Statuta Općine Gola («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Gola na 17.
sjednici održanoj 10. prosinca 2010. donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u kulturi
na području Općine Gola u 2011. godini
I.
Programom javnih potreba u kulturi na području Općine Gola u 2011. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti i djelatnosti u kulturi koje
će se sufinancirati iz Proračuna Općine Gola za
2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun).
II.
Javne potrebe u kulturi na području Općine
Gola (u daljnjem tekstu: Općina) ostvarivat će se:
- djelovanjem udruga u kulturi te pomaganjem i
poticanjem umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,
- akcijama i manifestacijama u kulturi koje će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života,
- održavanjem i nabavom nove opreme,
- stručnim radom na području kulture.
III.
Za javne potrebe u kulturi iz točke II. ovog Programa u Proračunu se planiraju sredstva u svoti
90.000,00 kuna, koja će se rasporediti korisnicima
kako slijedi:
1. Udruzi «Prekodravski zvon» Gola
5.000,00 kuna,
2. Udruzi «Gotalovečko srce» Gotalovo
5.000,00 kuna,
3. Udruzi žena «Hrvatsko srce» Ždala
5.000,00 kuna,
4. Kulturno umjetničkom društvu KUD Ždala
5.000,00 kuna,
5. Golskoj likovnoj udruzi Gola
10.000,00 kuna,
6. Likovnoj udruzi «Motacilla alba» Ješkovo
10.000,00 kuna,
7. Za članarinu u knjižnici „Fran Galović“ Koprivnica i
bibliobus
30.000,00 kuna,
8. Za ostale potrebe u kulturi
20.000,00 kuna.
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
III.
IV.
Sredstva za javne potrebe u kulturi utvrđena
ovim Programom uplaćivat će se na žiro-račun korisnicima prema mogućnostima Proračuna.
V.
U okviru ukupno planiranih sredstava za javne
potrebe u kulturi utvrđenih ovim Programom preraspodjela planiranih sredstava dopuštena je između
pojedinih korisnika ako za to postoji potreba i ako to
odobri općinski načelnik Općine Gola, s tim da preraspodjela ne može biti veća od 5% sredstava utvrđenih na stavci koja se umanjuje.
VI.
O izvršenju Programa u 2011. godini korisnici
kojima su ovim Programom raspoređena sredstva
dužni su podnijeti Općinskom vijeću Općine Gola godišnje izvješće, najkasnije do 15. veljače 2012. godine.
VII.
Ovaj Program objavit će se u «Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije», a stupa na
snagu 1. siječnja 2011. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GOLA
KLASA: 612-01/10-01/10
URBROJ: 2137/06-10-1
Gola, 10. prosinca 2010.
PREDSJEDNIK:
Marijan Vedriš v.r.
31.
Na temelju članka 76. Zakona o športu («Narodne
novine» broj 71/06, 150/08. i 124/10) i članka 31. Statuta Općine Gola («Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije» broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Gola na 17. sjednici održanoj 10. prosinca 2010.
donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u športu
na području Općine Gola u 2011. godini
I.
Programom javnih potreba u športu na području Općine Gola u 2011. godini (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se aktivnosti i djelatnosti u športu od
lokalnog značaja koje će se financirati iz Proračuna
Općine Gola za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun).
II.
Javne potrebe u športu na području Općine
Gola (u daljnjem tekstu: Općina) ostvarivat će se:
- poticanjem i promicanjem športa,
- djelovanjem športskih udruga,
- treningom, organiziranjem i provođenjem domaćih i međunarodnih natjecanja,
- održavanjem športskih objekata.
Broj 15 - Stranica 1507
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Za javne potrebe u športu na području Općine planiraju se sredstva u Proračunu u svoti 281.000,00
kuna, a raspoređuju se:
Nogometnom
klubu
«GOŠK»
Gotalovo
80.000,00 kuna,
Nogometnom
klubu
«Prekodravac»
Ždala
80.000,00 kuna,
Nogometnom
klubu
«Fugaplast»
Gola
65.000,00 kuna,
Športsko ribolovnom klubu «Ješkovo» Gola
4.000,00 kuna,
Športsko ribolovnom klubu «Šaran» Gotalovo
4.000,00 kuna,
Športsko
ribolovnom
klubu
«Otočka»
4.000,00 kuna,
Športsko ribolovnom klubu «Graničar» Ždala
4.000,00 kuna,
Lovačkom
društvu
«Zec»
Gola-Gotalovo
10.000,00 kuna,
Za ostale potrebe u športu
30.000,00 kuna.
IV.
Sredstva za javne potrebe u športu utvrđena
ovim Programom uplaćivat će se na žiro-račun korisnicima putem doznaka ili prema pojedinačnim zahtjevima.
Ako se u Proračunu neće ostvarivati planirani
prihodi, sredstva za javne potrebe uplaćivat će se sukladno mjesečnom ostvarivanju prihoda.
V.
U okviru ukupno planiranih sredstava za javne
potrebe u športu utvrđenih ovim Programom preraspodjela planiranih sredstava dopuštena je između pojedinih korisnika ako za to postoji potreba i ako to odobri
općinski načelnik Općine Gola, s tim da prenamjena
ne može biti veća od 5% sredstava utvrđenih na stavci
koja se umanjuje.
VI.
O izvršenju Programa korisnici kojima su ovim
Programom raspoređena sredstva dužni su podnijeti
Općinskom vijeću Općine Gola godišnje izvješće, najkasnije do 15. veljače 2012. godine.
VII.
Ovaj Program objavit će se u «Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije», a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GOLA
KLASA: 620-01/10-01/14
URBROJ: 2137/06-10-1
Gola, 10. prosinca 2010.
PREDSJEDNIK:
Marijan Vedriš v.r.
Stranica 1508 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
27. prosinca 2010.
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
2.
Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 28/10) i članka 46. Statuta
Općine Gola („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 9/09), Općinski načelnik
Općine Gola 27. prosinca 2010. donio je
PRAVILNIK
o dodatku za uspješnost na radu
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Pravilnikom o dodatku za uspješnost na radu
(u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se kriteriji utvrđivanja natprosječnih rezultata u radu i način isplate
dodataka za uspješnost na radu službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gola.
II. KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE NATPROSJEČNIH
REZULTATA I NAČINA ISPLATE DODATAKA
Članak 2.
Kriteriji utvrđivanja natprosječnih rezultata rada
službenika i namještenika jesu:
1. godišnja ocjena,
2. inicijativnost i kreativnost koja je doprinijela boljoj
organizaciji rada i/ili racionalizaciji poslovanja,
3. uspješno i pravodobno rješavanje iznimno kompleksnog predmeta, koji je od velikog značaja za
djelovanje Općine,
4. uspješno i pravodobno obavljanje privremeno
povećanog opsega posla,
5. uspješno i pravodobno rješavanje predmeta u
opsegu koji za najmanje 50% nadmašuje prosječni broj riješenih usporedivih predmeta po službeniku,
6. obavljanje poslova odsutnog službenika, odnosno
namještenika, uz redovito obavljanje vlastitog posla, u neprekinutom razdoblju od najmanje 1 mjeseca,
7. djelovanje u službi ili u vezi sa službom koje je
doprinijelo ugledu ili afirmaciji Općine.
Članak 3.
Iznos dodatka za uspješnost na radu isplaćuje
se u određenom postotku plaće službenika odnosno
namještenika.
Plaćom iz stavka 1. ovoga članka razumijeva se
umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće s
uvećanjem za radni staž i drugim stalnim dodacima
na plaću, prema obračunu plaće u mjesecu isplate
dodatka, bez jednokratnih dodataka na plaću.
Članak 4.
Službenik ili namještenik koji je ocijenjen ocjenom „odličan“ ima pravo na dodatak za uspješnost na
radu u iznosu od 100% plaće, a ako je ocijenjen ocjenom „vrlo dobar“ ima pravo na dodatak za uspješnost
na radu u iznosu od 50% plaće.
Pravo na dodatak za uspješnost na radu se ostvaruje po izvršnosti rješenja o ocjenjivanju, jednokratno.
Službeniku ili namješteniku za kojeg je utvrđeno
ispunjavanje kojeg od ostalih kriterija iz članka 2.
ovog Pravilnika može se isplatiti po svakom od kriterija dodatak u iznosu do 30% plaće.
Članak 5.
Osnovica za isplatu dodatka iz članka 3. i 4. je
prosječna mjesečna plaća službenika ili namještenika
u prethodnoj godini.
Članak 6.
Rješenje o isplati dodatka donosi osoba nadležna za donošenje rješenja o pravima i obvezama službenika i namještenika, u okviru mase sredstava za
dodatke za uspješnost određene za Jedinstveni upravni odjel.
Članak 7.
Dodatak se isplaćuje u okviru obračuna plaće u
slijedećem mjesecu od mjeseca u kojem je nastupila
izvršnost rješenja o isplati dodatka.
III. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Pravilniku odnose se jednako na muški i
ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili
ženskom rodu.
Članak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE GOLA
KLASA: 121-01/10-01/06
URBROJ: 2137/06-10-1
Gola, 27. prosinca 2010.
OPĆINSKI NAČELNIK:
dr. Stjepan Milinković, v. r.
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 15 - Stranica 1509
OPĆINA HLEBINE
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
I.
36.
Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. –
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09. i 79/09) i članka 31. Statuta Općine Hlebine (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 10/09), Općinsko
vijeće Općine Hlebine na 13. sjednici održanoj 29.
studenoga 2010. donijelo je
ODLUKU
o određivanju vrijednosti obračunske jedinice boda (B) za
obračun komunalne naknade na području
Općine Hlebine
Usvaja se Izvješće Državnog ureda za reviziju
o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje
Općine Hlebine za 2009. godinu KLASA: 041-01/1002/11-5, URBROJ: 613-08-10-2, od 16. lipnja 2010.
godine.
II.
Izvješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije”.
Članak 1.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE HLEBINE
Vrijednost obračunske jedinice – boda (B) koja
je jednaka mjesečnoj visini komunalne naknade po
m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni
Općine Hlebine određuje se u svoti 0,15 kuna
(slovima: petnaest lipa).
KLASA: 041-01/10-01/01
URBROJ: 2137/07-10-3
Hlebine, 29. studenoga 2010.
PREDSJEDNIK:
Miralem Alečković, v. r.
Članak 2.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o vrijednosti obračunske jedinice - boda
(B) za izračun visine komunalne naknade (“Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 10/04).
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u “Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije”, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE HLEBINE
KLASA: 363-01/10-01/20
URBROJ: 2137/07-10-1
Hlebine, 29. studenoga 2010.
PREDSJEDNIK:
Miralem Alečković, v. r.
37.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Hlebine
(“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije”
broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Hlebine na 13.
sjednici održanoj 29. studenoga 2010. donijelo je
Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje Općine Hlebine za
2009. godinu
38.
Na temelju članka 95. stavka 4. Zakona o
službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08) i članka 31. Statuta Općine Hlebine ("Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 10/09),
Općinsko vijeće Općine Hlebine na 13. sjednici održanoj 29. studenoga 2010. donijelo je
PRAVILNIK
o ocjenjivanju službenika i namještenika
Općine Hlebine
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Pravilnikom o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Hlebine (u daljnjem tekstu: Pravilnik)
utvrđuju se kriteriji za ocjenjivanje službenika i namještenika Općine Hlebine (u daljnjem tekstu: Općina) i
način provođenja ocjenjivanja.
Članak 2.
Ocjene kojima se ocjenjuju službenici i namještenici jesu:
a) “odličan” – ukoliko je rad i učinkovitost službenika i
namještenika najviše kvalitete i osigurava najbolje i
jedinstveno izvršavanje službe odnosno radnih zadataka,
b) “vrlo dobar” – ukoliko je rad i učinkovitost službenika i namještenika naročito dobar i osigurava prvorazredno izvršavanje službe odnosno radnih zadataka,
Stranica 1510 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
c) “dobar” – ukoliko je rad i učinkovitost službenika i
namještenika prosječne kvalitete osiguravajući pouzdano obavljanje službe odnosno radnih zadataka,
d) “zadovoljava” – ukoliko rad i učinkovitost službenika i namještenika osigurava najmanju moguću mjeru
prihvatljivih standarda kvalitete i preciznosti u obavljanju službe odnosno radnih zadataka,
e) “ne zadovoljava” – ukoliko je rad i učinkovitost službenika i namještenika ispod minimuma standarda
kvalitete te nije dovoljan da osigura pouzdano i prihvatljivo obavljanje službe odnosno radnih zadataka.
II. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE SLUŽBENIKA
Članak 3.
Ocjena službenika temelji se na sljedećim kriterijima:
1. Stručnost
1.a. odlična stručnost – odlično poznaje zakone
i druge propise, pravila struke i službe, stalno se
stručno usavršava, ne izbjegava dodatne poslove u
svezi sa zadacima radnog mjesta.
1.b. vrlo dobra stručnost – vrlo dobro poznaje
zakone i druge propise, pravila struke i službe, redovito se stručno usavršava, ne izbjegava dodatne poslove u svezi sa zadacima radnog mjesta.
1.c. dobra stručnost – dobro poznaje zakone i
druge propise, pravila struke i službe, redovito se
stručno usavršava, rijetko izbjegava dodatne poslove
u svezi sa zadacima radnog mjesta.
1.d. zadovoljavajuća stručnost – zadovoljavajuće poznaje zakone i druge propise, pravila struke i
službe, povremeno se stručno usavršava, povremeno
izbjegava dodatne poslove u svezi sa zadacima radnog mjesta.
1.e. nedovoljno stručno znanje – nedovoljno
poznaje zakone i druge propise, ne poštuje pravila
struke i službe, nedovoljno se stručno usavršava,
izbjegava dodatne poslove u svezi sa zadacima radnog mjesta.
2. Kreativnost i samostalnost
2.a. odlična kreativnost i samostalnost – u
obavljanju radnih zadataka kreativan je i uvijek samostalan, uvijek pronalazi najbolja rješenja sukladno
pozitivnim propisima, predlaže rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu odnosno ustrojstvenoj jedinici u kojoj je raspoređen.
2.b. vrlo dobra kreativnost i samostalnost – u
obavljanju radnih zadataka vrlo je kreativan i samostalan, vrlo često samostalno pronalazi najbolja rješenja sukladno pozitivnim propisima, često predlaže
rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu
odnosno ustrojstvenoj jedinici u kojoj je raspoređen.
2.c. dobra kreativnost i samostalnost – dosta
često samostalno pronalazi najbolja rješenja sukladno pozitivnim propisima, predlaže rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu odnosno ustrojstvenoj jedinici u kojoj je raspoređen.
27. prosinca 2010.
2.d. zadovoljavajuća kreativnost i samostalnost – rijetko je u poslu kreativan i samostalan, rijetko
predlaže zadovoljavajuća rješenja za poboljšanje rada na svom radnom mjestu odnosno ustrojstvenoj
jedinici u kojoj je raspoređen.
2.e. nedovoljna kreativnost i samostalnost – u
obavljanju poslova nije kreativan niti samostalan, vrlo
rijetko pronalazi ili uopće ne pronalazi rješenja sukladno pozitivnim propisima i pravilima struke.
3. Inicijativnost
3.a. odlična inicijativnost – u obavljanju poslova
potpuno je samoinicijativan, nije ga potrebno upućivati u rad, pomoć i savjet traži samo u slučaju rješavanja najsloženijih poslova.
3.b. vrlo dobra inicijativnost – u obavljanju poslova vrlo često je samoinicijativan, uglavnom sam
rješava zadatke radnog mjesta, pomoć i savjet traži
samo u slučaju rješavanja najsloženijih poslova.
3.c. dobra inicijativnost – u obavljanju poslova
često je samoinicijativan, uglavnom ga nije potrebno
upućivati u rad, pomoć i savjet traži samo u slučaju
rješavanja najsloženijih poslova.
3.d. zadovoljavajuća inicijativnost – u obavljanju poslova rijetko je samoinicijativan, često ga je
potrebno upućivati u rad, često traži savjete u slučaju
rješavanja poslova.
3.e. nedovoljna inicijativnost – u obavljanju poslova nije samostalan i samoinicijativan, u rad ga je
potrebno stalno upućivati, objašnjavati obveze i uvijek
mu pomagati u radu, pomoć i savjete traži vrlo često.
4. Kvaliteta obavljenog rada
4.a. odlična kvaliteta rada – u poslovima koje
obavlja nije potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe
nije bilo prigovora.
4.b. vrlo dobra kvaliteta rada – u poslovima koje
obavlja vrlo rijetko je potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i
službe uglavnom nije bilo prigovora.
4.c. dobra kavaliteta rada – u poslovima koje
obavlja povremeno je potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i
službe povremeno je bilo prigovora.
4.d. zadovoljavajuća kvaliteta rada – u poslovima koje obavlja potrebno je intervenirati i tražiti izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu njegova rada s
osnova njegove stručnosti, pravila struke i službe vrlo
često je bilo prigovora.
4.e. nedovoljna kvaliteta rada – u poslovima
koje obavlja često je potrebno intervenirati i tražiti
izmjene, ispravke ili dopune, na kvalitetu njegova rada s osnova stručnosti, pravila struke i službe vrlo
često je bilo prigovora.
5. Opseg obavljenih poslova i poštivanje zadanih
rokova
5.a. poslove radnog mjesta na koje je raspoređen obavio je u cijelosti i to u zadanim rokovima, uvijek je spreman obavljati i poslove odsutnog službenika/namještenika.
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
5.b. poslove radnog mjesta na koje je raspoređen obavio je u najvećem dijelu i to u zadanim rokovima, uvijek je spreman obavljati i poslove odsutnog
službenika/namještenika.
5.c. poslove radnog mjesta na koje je raspoređen pretežito je obavio i to pretežito u zadanim rokovima, ponekad je spreman obavljati i poslove odsutnog službenika/ namještenika.
5.d. poslove radnog mjesta na koje je raspoređen obavio je u manjem dijelu, ali ponekad izvan zadanih rokova, spreman je samo u manjem dijelu
obavljati poslove odsutnog službenika/namještenika.
5.e. obavio je izrazito mali dio poslova radnog
mjesta na koje je raspoređen i to u većem dijelu izvan
zadanih rokova, izbjegava obavljati poslove odsutnog
službenika/namještenika.
6. Poštivanje radnog vremena
6.a. uvijek na vrijeme dolazi na posao, ne odlazi
ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja, ne udaljava se nepotrebno iz radnih prostorija.
6.b. uglavnom na vrijeme dolazi na posao, ne
odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja, ne udaljava se nepotrebno iz radnih prostorija.
6.c. ponekad kasni na posao i odlazi ranije s
posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja, te se
rijetko nepotrebno udaljava iz radnih prostorija.
6.d. često kasni na posao i odlazi ranije s posla
bez odobrenja nadređenog rukovoditelja, te se često
nepotrebno udaljava iz radnih prostorija.
6.e. učestalo, gotovo svakodnevno kasni na
posao i odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja, te se nepotrebno udaljava iz radnih
prostorija.
7. Odnos prema ostalim suradnicima i strankama
7.a. iznimno je korektan prema ostalim suradnicima, a prema strankama se odnosi iznimno korektno
i ljubazno.
7.b. vrlo dobro surađuje s ostalim suradnicima,
a prema strankama se odnosi vrlo korektno i ljubazno.
7.c. dobro surađuje s ostalim suradnicima, a
prema strankama se dobro odnosi i uglavnom je korektan i ljubazan.
7.d. zadovoljavajuće surađuje s ostalim suradnicima, a prema strankama se odnosi na zadovoljavajući način i nije uvijek naročito ljubazan.
7.e. nedovoljno surađuje s ostalim suradnicima,
a prema strankama se često odnosi nekorektno i neljubazno.
8. Timski rad
8.a. naročito se ističe u timskom radu i često
sudjeluje u radu timova.
8.b. vrlo dobro se ističe u timskom radu i često
sudjeluje u radu timova.
8.c. dobro se ističe u timskom radu i povremeno
sudjeluje u radu timova.
8.d. zadovoljavajuće sudjeluje u timskom radu,
ali bez posebne inicijative.
8.e. izbjegava timski rad.
Broj 15 - Stranica 1511
4. Kvaliteta obavljenog rada
4.a. odlična kvaliteta rada – u poslovima koje
obavlja nije potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova
rada s osnova pravila struke nije bilo prigovora.
4.b. vrlo dobra kvaliteta rada – u poslovima koje
obavlja vrlo rijetko je potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova pravila struke uglavnom
nije bilo prigovora.
4.c. dobra kvaliteta rada – u poslovima koje
obavlja povremeno je potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova pravila struke povremeno
je bilo prigovora.
4.d. zadovoljavajuća kvaliteta rada – u poslovima koje obavlja potrebno je intervenirati, na kvalitetu
njegova rada s osnova pravila struke vrlo često je bilo
prigovora.
4.e. nedovoljna kvaliteta rada – u poslovima
koje obavlja često je potrebno intervenirati, na kvalitetu njegova rada s osnova pravila struke vrlo često je
bilo prigovora.
5. Opseg obavljenih poslova i poštivanje zadanih
rokova
5.a. poslove radnog mjesta na koje je raspoređen obavio je u cijelosti i to u zadanim rokovima, uvijek je spreman obavljati i poslove odsutnog namještenika.
5.b. poslove radnog mjesta na koje je raspoređen obavio je u najvećem dijelu i to u zadanim rokovima, uvijek je spreman obavljati i poslove odsutnog
namještenika.
5.c. poslove radnog mjesta na koje je raspoređen pretežito je obavio i to pretežito u zadanim rokovima, ponekad je spreman obavljati i poslove odsutnog
namještenika.
5.d. poslove radnog mjesta na koje je raspoređen obavio je u samo manjem dijelu i u većem dijelu
izvan zadanih rokova, rijetko je spreman obavljati i
poslove odsutnog namještenika.
5.e. obavio je izrazito mali dio poslova radnog
mjesta na koje je raspoređen i to u većem dijelu izvan
zadanih rokova, izbjegava obavljati poslove odsutnog
namještenika.
6. Poštivanje radnog vremena
6.a. uvijek na vrijeme dolazi na posao, ne odlazi
ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja, ne udaljava se nepotrebno iz radnih prostorija.
6.b. uglavnom na vrijeme dolazi na posao, ne
odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja, ne udaljava se nepotrebno iz radnih prostorija.
6.c. ponekad kasni na posao i odlazi ranije s
posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja, te se
rijetko nepotrebno udaljava iz radnih prostorija.
6.d. često kasni na posao i odlazi ranije s posla
bez odobrenja nadređenog rukovoditelja, te se često
nepotrebno udaljava iz radnih prostorija.
6.e. učestalo, gotovo svakodnevno kasni na
posao i odlazi ranije s posla bez odobrenja nadređenog rukovoditelja, te se nepotrebno udaljava iz radnih
prostorija.
Stranica 1512 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
7. Odnos prema ostalim suradnicima
7.a. iznimno je korektan prema ostalim suradnicima.
7.b. vrlo dobro surađuje s ostalim suradnicima.
7.c. dobro surađuje s ostalim suradnicima.
7.d. zadovoljavajuće surađuje s ostalim suradnicima.
7.e. nedovoljno surađuje s ostalim suradnicima.
27. prosinca 2010.
Ne ocjenjuju se službenici i namještenici primljeni u službu odnosno u radni odnos na određeno
vrijeme, te službenici i namještenici koji su u prethodnoj kalendarskoj godini radili manje od šest mjeseci,
bez obzira na razloge.
Članak 9.
IV. NAČIN PROVOĐENJA OCJENJIVANJA
Članak 5.
Rad službenika i namještenika ocjenjuje se prema kriterijima iz članka 3. i 4. ovog Pravilnika zaokruživanjem brojčane i slovne oznake (1.a., 1.b., 2.a.
…..) ispred odgovarajuće ocjene za pojedini kriterij,
na obrascu oznake O-l. za službenike i na obrascu
oznake O-la. za namještenike koji se nalaze u privitku
i čine sastvani dio ovoga Pravilnika (Privitak 1.).
Broj bodova za svaku ocjenu određuje se po
slovnoj oznaci kako slijedi:
a)
10 bodova,
b)
8 bodova,
c)
5 bodova,
d)
3 boda,
e)
1 bod.
Članak 6.
Ocjena službenika dobiva se zbrajanjem broja bodova kojima je njihov rad ocijenjen prema svim
kriterijima iz ovoga Pravilnika, kako slijedi:
1. ”odličan”, ako je zbroj postignutih bodova službenika od 72 do 80 bodova,
2. “vrlo dobar”, ako je zbroj postignutih bodova službenika od 56 do 71 bodova,
3. “dobar”, ako je zbroj postignutih bodova službenika
od 36 do 55 bodova,
4. “zadovoljava”, ako je zbroj postignutih bodova službenika od 22 do 35 bodova,
5. “ne zadovoljava”, ako je zbroj postignutih bodova
službenika manji od 22 boda.
Članak 7.
Ocjena namještenika dobiva se zbrajanjem
broja bodova kojima je njihov rad ocijenjen prema
svim kriterijima iz ovoga Pravilnika, kako slijedi:
1. ”odličan”, ako je zbroj postignutih bodova namještenika od 64 do 70 bodova,
2. “vrlo dobar”, ako je zbroj postignutih bodova namještenika od 55 do 63 bodova,
3. “dobar”, ako je zbroj postignutih bodova namještenika od 35 do 54 bodova,
4. “zadovoljava”, ako je zbroj postignutih bodova
namještnika od 23 do 34 bodova,
5. “ne zadovoljava”, ako je zbroj postignutih bodova
namještenika manji od 22 boda.
Članak 8.
Službenike i namještenike ocjenjuje se svake
godine najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za
prethodnu godinu.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hlebine (u daljnjem tekstu: pročelnik) ocjenjuje
službenike i namještenike.
Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela ocjenjuje općinski načelnik.
Članak 10.
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, odnosno općinski načelnik dužan je s prijedlogom ocjene upoznati službenika i namještenika na kojega se
ocjena odnosi najkasnije do kraja veljače tekuće godine što službenik i namještenik potvrđuje svojim potpisom na obrascu iz članka 5. ovoga Pravilnika.
Ako službenik ili namještenik odbije potpisati
da je upoznat s prijedlogom ocjene ili ako zbog njegove odsutnosti iz službe, odnosno s rada takav potpis
nije moguće osigurati, o tome će se staviti bilješka na
obrascu iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 11.
O ocjeni službenika i namještenika, te pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela donosi se rješenje.
Ocjena mora biti obrazložena.
Ocjena se unosi u osobni očevidnik službenika i namještenika.
Članak 12.
O ocjenama službenika i namještenika, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je sačiniti
skupno izvješće te isto dostaviti općinskom načelniku.
Skupno izvješće sastavlja se na obrascu
oznake O – II., koji se nalazi u privitku i čini sastavni
dio ovoga Pravilnika (Privitak 2.).
V. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana
od dana objave u “Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE HLEBINE
KLASA: 023-01/10-01/05
URBROJ: 2137/07-10-1
Hlebine, 29. studenoga 2010.
PREDSJEDNIK:
Miralem Alečković, v. r.
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 15 - Stranica 1513
OPĆINA KOPRIVNIČKI BREGI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
18.
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu
(«Narodne novine» broj 87/08) i članka 31. Statuta
Općine Koprivnički Bregi («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 9/09) Općinsko vijeće Općine Koprivnički Bregi na 14. sjednici održanoj 25. studenoga 2010. donijelo je
Članak 1.
U Proračunu Općine Koprivnički Bregi za 2010.
godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 19/09. i 9/10) članak 1. mijenja se i
glasi: „Proračun Općine Koprivnički Bregi za 2010.
godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI
ZA 2010. GODINU
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI (klasa 6)
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE
IMOVINE (klasa 7)
2.943.000,00
RASHODI (klasa 3)
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4)
RAZLIKA – /VIŠAK/
2.365.074,59
462.500,00
117.425,41
2.000,00
B) MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA
Za pokriće iz prijašnjeg razdoblja
85.225,41
C) RAČUN ZADUŽENJA I FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE (klasa 8)
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA (klasa 5)
NETO ZADUŽENJE/ FINANCIRANJE
32.200,00
-32.200,00
Članak 2.
Članak 2. mijenja se i glasi
Prihodi i primici Proračuna, te rashodi i izdaci po skupinama, podskupinama i odjeljcima utvrđuju se u Računu prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2010. godinu kako slijedi:
A) PRIHODI I PRIMICI
BROJ
Izvor
KONTA financiranja
VRSTA PRIHODA
SVEUKUPNO PRIHODI
6
61
611
613
614
63
633
64
641
642
01
01
01
04
01
06
PRIHODI
PRIHODI OD POREZA
Porez i prirez na dohodak
Porez na imovinu
Porez na robu i usluge
POMOĆI
Pomoći iz proračuna
PRIHODI OD IMOVINE
Prihodi od financijske imovine
Prihodi od nefinancijske imovine
PLAN ZA
2010. GODINU
VIŠEMANJE
NOVI
PLAN
6.902.000,00
-3.957.000,00
2.945.000,00
6.900.000,00
1.836.000,00
1.705.000,00
100.000,00
31.000,00
3.546.000,00
3.546.000,00
502.000,00
10.000,00
492.000,00
-3.957.000,00
-200.000,00
-200.000,00
-3.179.000,00
-3.179.000,00
-103.400,00
-6.000,00
-97.400,00
2.943.000,00
1.636.000,00
1.505.000,00
367.000,00
367.000,00
398.600,00
4.000,00
394.600,00
Stranica 1514 - Broj 15
65
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
1.009.000,00
651
PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA
Administrativne (upravne) pristojbe
652 03
Prihodi po posebnim propisima
66
663 05
7
72
06
721
27. prosinca 2010.
-483.600,00
525.400,00
400,00
400,00
1.009.000,00
-484.000,00
525.000,00
OSTALI PRIHODI
7.000,00
9.000,00
16.000,00
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan
opće države
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE
IMOVINE
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
7.000,00
9.000,00
16.000,00
2.000,00
-
2.000,00
2.000,00
-
2.000,00
2.000,00
-
2.000,00
B) RASHODI I IZDACI - OPĆI DIO
BROJ
KONTA
VRSTA RASHODA
PLAN ZA
2010. GODINU
VIŠEMANJE
NOVI
PLAN
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI
6.816.774,59
-3.957.000,00
2.859.774,59
3
RASHODI POSLOVANJA
2.739.574,59
-374.500,00
2.365.074,59
31
RASHODI ZA ZAPOSLENE
253.500,00
12.000,00
265.500,00
311
Plaće
210.000,00
10.000,00
220.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
7.500,00
-
7.500,00
313
Doprinosi na plaće
36.000,00
2.000,00
38.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
1.361.074,59
-70.000,00
1.291.074,59
321
Naknade troškova zaposlenima
26.000,00
-
26.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
160.000,00
1.000,00
161.000,00
323
Rashodi za usluge
795.574,59
10.000,00
805.574,59
329
34
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
FINANCIJSKI RASHODI
379.500,00
11.000,00
-81.000,00
1.000,00
298.500,00
12.000,00
343
Ostali financijski rashodi
11.000,00
1.000,00
12.000,00
35
SUBVENCIJE
17.000,00
1.000,00
18.000,00
352
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
17.000,00
1.000,0
18.000,00
36
POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE
455.000,00
-270.000,00
185.000,00
363
Pomoći unutar opće države
455.000,00
-270.000,00
185.000,00
37
351.000,00
-36.000,00
315.000,00
351.000,00
-36.000,00
315.000,00
38
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
OSTALI RASHODI
291.000,00
-12.500,00
278.500,00
381
Tekuće donacije
271.000,00
-2.500,00
368.500,00
385
Izvanredni rashodi
20.000,00
-10.000,00
10.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
4.045.000,00
-3.582.500,00
462.500,00
41
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE
30.000,00
97.000,00
127.000,00
372
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
411
Materijalna imovina – prirodna bogatstva
42
421
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
Građevinski objekti
422
Postrojenja i oprema
426
45
451
5
30.000,00
97.000,00
127.000,00
3.665.000,00
-3.644.500,00
20.500,00
3.550.000,00
-3.550.000,00
-
10.000,00
10.500,00
20.500,00
Nematerijalna proizvedena imovina
105.000,00
105.000,00
-
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
350.000,00
-35.000,00
315.000,00
350.000,00
-35.000,00
315.000,00
32.200,00
-
32.200,00
32.200,00
-
32.200,00
32.200,00
-
32.200,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE
ZAJMOVA
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
53
532
Broj 15 - Stranica 1515
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava
(dokapitalizacija Glasa Podravine)
Članak 3.
Članak 3. mijenja se i glasi:
Ukupni rashodi i izdaci u svoti 2.859.774,59 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potanjim
namjenama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:
RASHODI I IZDACI – POSEBNI DIO PRORAČUNA
BROJ Izvor
KONTA financiranja
VRSTA RASHOD
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI
PLAN ZA
2010. GODINU
VIŠEMANJE
NOVI
PLAN
6.816.774,59
3.957.000,00
2.859.774,59
RAZDJEL 001– IZVRŠNA I PREDSTAVNIČKA
TIJELA
GLAVA 00101 – IZVRŠNA I PREDSTAVNIČKA
TIJELA
Funkcijska klasifikacija: 01 – Opće javne usluge
Program 01: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne
samouprave
AKTIVNIST: Predstavnička i izvršna tijela
452.200,00
-90.000,00
362.200,00
452.200,00
-90.000,00
362.200,00
441.200,00
-90.000,00
351.200,00
275.000,00
-
275.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
275.000,00
-
275.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
250.000,00
-
250.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
250.000,00
-
250.000,00
3293
Naknade za rad predstavničkih izvršnih tijela, povjerenstava i slično
Reprezentacija
225.000,00
25.000,00
-
225.000,00
25.000,00
38
OSTALI RASHODI
25.000,00
-
25.000,00
Tekuće donacije
25.000,00
-
25.000,00
25.000,00
70.000,00
-70.000,00
25.000,00
-
3
Tekuće donacije u novcu - sponzorstva
AKTIVNOST: Lokalni izbori u mjesnoj samoupravi MJESNI ODBORI
Rashodi poslovanja
70.000,00
-70.000,00
-
32
Materijalni rashodi
70.000,00
-70.000,00
-
329 01
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
70.000,00
-70.000,00
-
329
01
3291
381
01
3811
Stranica 1516 - Broj 15
3291
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
27. prosinca 2010.
Ostale i slične naknade za rad-izbori
70.000,00
-70.000,00
-
AKTIVNOST: Tekuća rezerva proračuna
20.000,00
-10.000,00
10.000,00
3
Rashodi poslovanja
20.000,00
-10.000,00
10.000,00
38
Ostali rashodi
20.000,00
-10.000,00
10.000,00
385 01
Izvanredni rashodi
20.000,00
-10.000,00
10.000,00
3851
Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve
20.000,00
-10.000,00
10.000,00
AKTIVNOST: Promoviranje Općine
44.000,00
-10.000,00
34.000,00
3
Rashodi poslovanja
44.000,00
-10.000,00
34.000,00
32
Materijalni rashodi
44.000,00
-10.000,00
34.000,00
323 01
Rashodi za usluge
44.000,00
-10.000,00
34.000,00
3233
Usluge promidžbe i informiranja – Glasilo Općine
34.000,00
-
34.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
10.000,00
-10.000,00
-
32.200,00
-
32.200,00
5
AKTIVNOST:Dokapitalizacij
Glasa Podravine
Izdaci za financijsku imovinu i
Otplate zajmova
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
32.200,00
-
32.200,00
32.200,00
-
32.200,00
53
532
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u
javnom sektoru
32.200,00
-
32.200,00
5321
32.200,00
-
32.200,00
3
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u
javnom sektoru
Program 02: Program političkih stranaka
AKTIVNOST:Osnovne funkcije stranaka
Rashodi poslovanja
11.000,00
11.000,00
11.000,00
-
11.000,00
11.000,00
11.000,00
38
Ostali rashodi
11.000,00
-
11.000,00
381 01
Tekuće donacije
11.000,00
-
11.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
11.000,00
-
11.000,00
6.364.574,59
-3.867.000,00
2.497.574,59
641.374,59
27.700,00
669.074,59
641.374,59
27.700,00
669.074,59
636.374,59
32.700,00
669.074,59
RAZDJEL 002–
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 00201: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Funkcijska klasifikacija:
01 – Opće javne usluge
Program 01:
Rad jedinstvenog upravnog odjela
AKTIVNOST:
Administrativno, tehničko i stručno osoblje
3
RASHODI POSLOVANJA
636.374,59
31.000,00
667.374,59
31
RASHODI ZA ZAPOSLENE
253.500,00
12.000,00
265.500,00
311 01
Plaće
210.000,00
10.000,00
220.000,00
3111
Plaće za redovan rad
210.000,00
10.000,00
220.000,00
312 01
Ostali rashodi za zaposlene
7.500,00
-
7.500,00
3121
Ostali rashodi za zaposlene
7.500,00
-
7.500,00
313 01
Doprinosi na plaće
36.000,00
2.000,00
38.000,00
3132
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
32.000,00
2.000,00
34.000,00
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
3133
Doprinos za zapošljavanje
32
MATERIJALNI RASHODI
321 01
Naknade troškova zaposlenima
3211
3211
Broj 15 - Stranica 1517
4.000,00
-
4.000,00
371.874,59
18.000,00
389.874,59
26.000,00
-
26.000,00
Dnevnice za službeni put u zemlji
2.000,00
-
2.000,00
2.000,00
-
2.000,00
16.000,00
-
16.000,00
3213
Naknade za prijevoz na službenom putu u
zemlji
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
Stručno usavršavanje zaposlenika
6.000,00
-
6.000,00
322 01
Rashodi za materijal i energiju
90.000,00
1.000,00
91.000,00
3221
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
22.000,00
-1.000,00
21.000,00
3223
Energija
62.000,00
-
62.000,00
3224
1.000,00
-
1.000,00
3225
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Sitni inventar i auto gume
5.000,00
2.000,00
7.000,00
323 01
Rashodi za usluge
234.374,59
17.000,00
251.374,59
3231
Usluge telefona, pošte i prijevoza
22.000,00
1.500,00
23.500,00
3232
3233
Usluge tekućeg investicijskog održavanja postrojenja i opreme
Usluge promidžbe i informiranja
25.000,00
20.000,00
7.000,00
25.000,00
27.000,00
3234
Komunalne usluge
63.600,00
10.500,00
74.100,00
3236
Zdravstvene i veterinarske usluge
6.000,00
-2.000,00
4.000,00
3237
Intelektualne i osobne usluge
72.774,59
-
72.774,59
3238
Računalne usluge
10.000,00
-
10.000,00
3239
Ostale usluge
15.000,00
-
15.000,00
329 01
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
21.500,00
-
21.500,00
3292
Premije osiguranja
8.500,00
-
8.500,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
13.000,00
-
13.000,00
34
FINANCIJSKI RASHODI
11.000,00
1.000,00
12.000,00
343 01
Ostali financijski rashodi
11.000,00
1.000,00
12.000,00
3431
Bankarske usluge i usluge platnog prometa
9.000,00
2.000,00
11.000,00
3434
Ostali nespomenuti financijski rashodi
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
Postrojenja i oprema
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
5.000,00
-5.000,00
-
3212
42
422
5.000,00
-5.000,00
-
426 01
AKTIVNOST:
ulaganja u računalne programe
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
Nematerijalna proizvedena imovina
5.000,00
5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-
4262
Ulaganja u računalne programe
5.000,00
-5.000,00
-
4
42
Stranica 1518 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
27. prosinca 2010.
GLAVA 00202: KULTURA
67.000,00
-2.500,00
64.500,00
Funkcijska klasifikacija: 08 – Rekreacija,
kultura i religija
01 Program javnih potreba u kulturi
67.000,00
-2.500,00
64.500,00
3
AKTIVNOST:Djelatnost kulturnoumjetničkih udruga
RASHODI POSLOVANJA
67.000,00
67.000,00
-2.500,00
-2.500,00
64.500,00
64.500,00
38
OSTALI RASHODI
67.000,00
-2.500,00
64.500,00
381 01
Tekuće donacije
67.000,00
-2.500,00
64.500,00
3811
Tekuće donacije u novcu
67.000,00
-2.500,00
64.500,00
GLAVA 00203: ŠPORT
90.000,00
-
90.000,00
Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija
Program 01:Rad sportskih udruga
90.000,00
-
90.000,00
90.000,00
-
90.000,00
3
AKTIVNOST:
redovna djelatnost sportskih udruga
RASHODI POSLOVANJA
90.000,00
-
90.000,00
381 01
Tekuće donacije
90.000,00
-
90.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
90.000,00
-
90.000,00
28.000,00
-
28.000,00
3
GLAVA 00204: OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Funkcijska klasifikacija:
08 Rekreacija, kultura i religija
AKTIVNOST:
Donacije vjerskim zajednicama
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
20.000,00
-
20.000,00
20.000,00
38
OSTALI RASHODI
20.000,00
-
20.000,00
381 01
Tekuće donacije
20.000,00
-
20.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
20.000,00
-
20.000,00
8.000,00
-
8.000,00
3
38
381 01
AKTIVNOST: Donacije ostalim društvenim
zajednicama i organizacijama
RASHODI POSLOVANJA
OSTALI RASHODI
Tekuće donacije
8.000,00
8.000,00
8.000,00
-
8.000,00
8.000,00
8.000,00
GLAVA 00205: VATROGASTVO I CIVILNA
ZAŠTITA
Funkcijska klasifikacija:
03 Javni red i sigurnost
Program 01:
Zaštita od požara i civilna zaštita
AKTIVNOST:Djelatnost DVD-a
75.000,00
-6.200,00
68.800,00
75.000,00
-6.200,00
68.800,00
55.000,00
-5.000,00
50.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
55.000,00
-5.000,00
50.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
5.000,00
-5.000,00
-
329 01
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
5.000,00
-5.000,00
-
3291
Naknade članovima predstavničkih i izvršnih
tijela, povjerenstava i sl.
OSTALI RASHODI
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
5.000,00
-5.000,00
-
50.000,00
50.000,00
50.000,00
-
50.000,00
50.000,00
50.000,00
38
381 01
3811
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 15 - Stranica 1519
GLAVA 00202: KULTURA
67.000,00
-2.500,00
64.500,00
Funkcijska klasifikacija:
08 – Rekreacija, kultura i religija
01 Program javnih potreba u kulturi
67.000,00
-2.500,00
64.500,00
3
AKTIVNOST:
Djelatnost kulturno-umjetničkih udruga
RASHODI POSLOVANJA
67.000,00
67.000,00
-2.500,00
-2.500,00
64.500,00
64.500,00
38
OSTALI RASHODI
67.000,00
-2.500,00
64.500,00
381 01
Tekuće donacije
67.000,00
-2.500,00
64.500,00
3811
Tekuće donacije u novcu
67.000,00
-2.500,00
64.500,00
GLAVA 00203: ŠPORT
90.000,00
-
90.000,00
Funkcijska klasifikacija:
08 Rekreacija, kultura i religija
Program 01:Rad sportskih udruga
90.000,00
-
90.000,00
90.000,00
-
90.000,00
3
AKTIVNOST:
redovna djelatnost sportskih udruga
RASHODI POSLOVANJA
90.000,00
-
90.000,00
381 01
Tekuće donacije
90.000,00
-
90.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
90.000,00
-
90.000,00
28.000,00
-
28.000,00
3
GLAVA 00204:
OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Funkcijska klasifikacija:
08 Rekreacija, kultura i religija
AKTIVNOST:
Donacije vjerskim zajednicama
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
20.000,00
-
20.000,00
20.000,00
38
OSTALI RASHODI
20.000,00
-
20.000,00
381 01
Tekuće donacije
20.000,00
-
20.000,00
3811
Tekuće donacije u novcu
20.000,00
-
20.000,00
8.000,00
-
8.000,00
3
AKTIVNOST: Donacije ostalim društvenim
zajednicama i organizacijama
RASHODI POSLOVANJA
8.000,00
-
8.000,00
38
OSTALI RASHODI
8.000,00
-
8.000,00
381 01
Tekuće donacije
8.000,00
-
8.000,00
75.000,00
-6.200,00
68.800,00
75.000,00
-6.200,00
68.800,00
55.000,00
-5.000,00
50.000,00
GLAVA 00205: VATROGASTVO I CIVILNA
ZAŠTITA
Funkcijska klasifikacija:
03 Javni red i sigurnost
Program 01:
Zaštita od požara i civilna zaštita
AKTIVNOST:Djelatnost DVD-a
3
RASHODI POSLOVANJA
55.000,00
-5.000,00
50.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
5.000,00
-5.000,00
-
329 01
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
5.000,00
-5.000,00
-
3291
Naknade članovima predstavničkih i izvršnih
tijela, povjerenstava i sl.
OSTALI RASHODI
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
5.000,00
-5.000,00
-
50.000,00
50.000,00
50.000,00
-
50.000,00
50.000,00
50.000,00
38
381 01
3811
Stranica 1520 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
27. prosinca 2010.
AKTIVNOST:Predškolski odgoj
151.000,00
4.000,00
155.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
151.000,00
4.000,00
155.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
51.000,00
-26.000,00
25.000,00
323
01,03
3237
Rashodi za usluge
45.000,00
-20.000,00
25.000,00
Intelektualne i osobne usluge – ugovor o djelu
45.000,00
-20.000,00
25.000,00
329 01
Ostali nespomenuti rashodi poslovanje
6.000,00
-6.000,00
-
3299
Pomagala za potrebe predškolskog odgoja
36
POMOĆI DANE UNUTAR OPĆE DRŽAVE
6.000,00
100.000,00
-6.000,00
30.000,00
130.000,00
363 06
Pomoći dane unutar opće države
100.000,00
30.000,00
130.000,00
3631
Tekuće pomoći unutar opće državepredškolski odgoj pri osnovnoj školi
Kapitalne pomoći unutar opće državeprojektna dokumentacija za dogradnju škole i
vrtića
AKTIVNOST:
Sufinanciranje boravka djece u vrtiću
RASHODI POSLOVANJA
30.000,00
30.000,00
100.000,00
.
100.000,00
160.000,00
-20.000,00
140.000,00
160.000,00
-20.000,00
140.000,00
3632
3
37
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVINA
NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
160.000,00
-20.000,00
140.000,00
372 01
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
160.000,00
-20.000,00
140.000,00
160.000,00
-20.000,00
140.000,00
172.000,00
2.000,00
-
172.000,00
2.000,00
3721
Program 02:
Javne potrebe u osnovnom školstvu
AKTIVNOST: Akcija „Sigurno u prometu“
3
RASHODI POSLOVANJA
2.000,00
-
2.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
2.000,00
-
2.000,00
329 01
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.000,00
-
2.000,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.000,00
-
2.000,00
3
AKTIVNOST:
Darivanje povodom blagdana Sv. Nikole
RASHODI POSLOVANJA
15.000,00
15.000,00
-
15.000,00
15.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
15.000,00
-
15.000,00
329 01
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
15.000,00
-
15.000,00
3299
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-darovi
povodom „Nikolinja“
15.000,00
-
15.000,00
3
36
363 01
AKTIVNOST:Sufinanciranje troškova prehrane učenika u školskoj kuhinji
RASHODI POSLOVANJA
POMOĆI DANE UNUTAR OPĆE DRŽAVE
Pomoći dane unutar opće države
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
-
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
3631
Tekuće pomoći unutar opće države
30.000,00
-
30.000,00
25.000,00
-
25.000,00
3
AKTIVNOST:
Sufinanciranje školskih i vanškolskih aktivnosti-OŠ Koprivnički Bregi
RASHODI POSLOVANJA
25.000,00
-
25.000,00
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 15 - Stranica 1521
36
POMOĆI DANE UNUTAR OPĆE DRŽAVE
25.000,00
-
25.000,00
363 01
Pomoći dane unutar opće države
25.000,00
-
25.000,00
100.000,00
-
100.000,00
3
AKTIVNOST: kupnja zemljišta za potrebe
školskog igrališta-OŠ Koprivnički Bregi
RASHODI POSLOVANJA
100.000,00
-100.000,00
-
36
POMOĆI DANE UNUTAR OPĆE DRŽAVE
100.000,00
-100.000,00
-
363 03
Pomoći dane unutar opće države
100.000,00
-100.000,00
-
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
Materijalna imovina-prirodna bogatstva
(zemljište)
GLAVA 00207: SOCIJALNA SKRB
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
191.000,00
-16.000,00
175.000,00
191.000,00
-16.000,00
175.000,00
20.000,00
-20.000,00
-
41
411
03
Funkcijska klasifikacija:
10 Socijalna zaštita
Program 01:
Program potreba u socijalnoj skrbi
AKTIVNOST: Stipendije
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
-20.000,00
-
37
20.000,00
-20.000,00
-
20.000,00
-20.000,00
-
3721
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
Ostale naknade građanima i kućanstvima u
novcu
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
20.000,00
-20.000,00
-
20.000,00
2.000,00
22.000,00
3
AKTIVNOST:Pomoć u novcu pojedincima i
obiteljima
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
2.000,00
22.000,00
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
20.000,00
2.000,00
22.000,00
20.000,00
2.000,00
22.000,00
20.000,00
2.000,00
22.000,00
AKTIVNOST:Pomoć za novorođenče
50.000,00
6.000,00
56.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
50.000,00
6.000,00
56.000,00
37
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
50.000,00
6.000,00
56.000,00
50.000,00
50.000,00
6.000,00
6.000,00
56.000,00
56.000,00
AKTIVNOST: Pomoć za ogrjev
40.000,00
-5.000,00
35.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
40.000,00
-5.000,00
35.000,00
37
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
AKTIVNOST: Pomoć u slučaju elementarnih nepogoda
40.000,00
-5.000,00
35.000,00
40.000,00
-5.000,00
35.000,00
40.000,00
10.000,00
-5.000,00
-
35.000,00
10.000,00
372 01
37
372 01
3721
372 01
3721
372 04
3721
Stranica 1522 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
3
RASHODI POSLOVANJA
37
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna
Naknade građanima i kućanstvima u novcu
27. prosinca 2010.
10.000,00
-
10.000,00
10.000,00
-
10.000,00
10.000,00
-
10.000,00
AKTIVNOST:pomoć i njega u kući
10.000,00
16.000,00
3.000,00
10.000,00
19.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
16.000,00
3.000,00
19.000,00
37
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna
16.000,00
3.000,00
19.000,00
16.000,00
3.000,00
19.000,00
3722
Naknade građanima i kućanstvima u naravi
16.000,00
3.000,00
19.000,00
3
AKTIVNOST: Ostale pomoći socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima u naravi
RASHODI POSLOVANJA
35.000,00
35.000,00
-2.000,00
-2.000,00
33.000,00
33.000,00
372 01
3721
372
01
37
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA
NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna
Ostale naknade iz proračuna u naravi
35.000,00
-2.000,00
33.000,00
35.000,00
35.000,00
-2.000,00
-2.000,00
33.000,00
33.000,00
GLAVA 00208: GOSPODARSTVO
17.000,00
1.000,00
18.000,00
Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi
Program 01: Poljoprivreda
17.000,00
1.000,00
18.000,00
AKTIVNOST:Razvoj poljoprivrede
17.000,00
1.000,00
18.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
17.000,00
1.000,00
18.000,00
35
SUBVENCIJE
17.000,00
1.000,00
18.000,00
352 01
Subvencije trgovačkim društvima, malim i srednjim poduzetnicima izvan
javnog sektora
Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima,
malim i srednjim poduzetnicima
17.000,00
1.000,00
18.000,00
17.000,00
1.000,00
18.000,00
4.472.200,00
-3.555.000,00
917.200,00
572.200,00
30.000,00
602.200,00
50.000,00
50.000,00
-35.000,00
-35.000,00
15.000,00
15.000,00
372 01
3722
3523
3
GLAVA 00209: KOMUNALNE DJELATNOSTI
Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
Program 01: Održavanje komunalne infrastrukture
AKTIVNOST: Tekuće i investicijsko održavanje zgrada
RASHODI POSLOVANJA
32
MATERIJALNI RASHODI
50.000,00
-35.000,00
15.000,00
323
01,03
3232
Rashodi za usluge
50.000,00
-35.000,00
15.000,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
50.000,00
-35.000,00
15.000,00
AKTIVNOST: Održavanje i uređenje parka i
zelenih površina
21.500,00
-
21.500,00
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 15 - Stranica 1523
3
RASHODI POSLOVANJA
21.500,00
-
21.500,00
32
MATERIJALNI RASHODI
21.500,00
-
21.500,00
323
01,03
3232
Rashodi za usluge
21.500,00
-
21.500,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
21.500,00
-
21.500,00
70.000,00
7.000,00
77.000,00
3
AKTIVNOST:Održavanje i proširenje groblja
RASHODI POSLOVANJA
40.000,00
-
40.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
40.000,00
-
40.000,00
323
01,03
3232
Rashodi za usluge
40.000,00
-
40.000,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
40.000,00
-
40.000,00
4
30.000,00
7.000,00
37.000,00
411 03
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE
IMOVINE
Materijalna imovina-prirodna bogatstva
30.000,00
30.000,00
-3.000,00
-3.000,00
27.000,00
27.000,00
4111
Zemljište – proširenje groblja u Glogovcu
30.000,00
-3.000,00
27.000,00
42
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
Postrojenja i oprema -kontejneri
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
41
422
03
3
AKTIVNOST:Održavanje cesta i poljskih
puteva
RASHODI POSLOVANJA
220.000,00
220.000,00
50.000,00
50.000,00
270.000,00
270.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
220.000,00
50.000,00
270.000,00
323
01,03
3232
Rashodi za usluge
220.000,00
50.000,00
270.000,00
AKTIVNOST: Javna rasvjeta
220.000,00
145.000,00
50.000,00
25.000,00
270.000,00
170.000,00
3
RASHODI POSLOVANJA
145.000,00
25.000,00
170.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
145.000,00
25.000,00
170.000,00
322
01,03
3223
Rashodi za materijal i energiju
70.000,00
-
70.000,00
Energija
70.000,00
-
70.000,00
Rashodi za usluge
75.000,00
25.000,00
100.000,00
75.000,00
25.000,00
100.000,00
323
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
03
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
AKTIVNOST: Zbrinjavanje krupnog otpada
3
RASHODI POSLOVANJA
20.000,00
20.000,00
-17.000,00
-17.000,00
3.000,00
3.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
20.000,00
-17.000,00
3.000,00
Rashodi za usluge
20.000,00
-17.000,00
3.000,00
3234
Komunalne usluge
20.000,00
-17.000,00
3.000,00
3
AKTIVNOST: Zbrinjavanje staklene ambalaže
RASHODI POSLOVANJA
5.000,00
5.000,00
-
5.000,00
5.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
5.000,00
-
5.000,00
323
01
Stranica 1524 - Broj 15
323
03
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
27. prosinca 2010.
Rashodi za usluge
5.000,00
-
5.000,00
3234
Komunalne usluge
5.000,00
-
5.000,00
3
AKTIVNOST: Deratizacija cijelog područja
općine
RASHODI POSLOVANJA
28.000,00
28.000,00
-
28.000,00
28.000,00
32
MATERIJALNI RASHODI
28.000,00
-
28.000,00
323
01,03
3234
Rashodi poslovanja
28.000,00
-
28.000,00
Komunalne usluge
28.000,00
-
28.000,00
AKTIVNOST: Sanacija divljih deponija
12.700,00
-
12.700,00
3
RASHODI POSLOVANJA
12.700,00
-
12.700,00
32
MATERIJALNI RASHODI
12.700,00
-
12.700,00
323 03
Rashodi za usluge
12.700,00
-
12.700,00
3232
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
12.700,00
-
12.700,00
3.900.000,00
-3.585.000,00
315.000,00
3.150.000,00
-3.150.000,00
-
Program 02: Izgradnja komunalne infrastrukture
4
42
421
03,04
4214
4
45
451
03,06
4511
4
45
451
01,03
AKTIVNOST:Izgradnja kanalizacije u naselju Glogovac
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
Građevinski objekti
3.150.000,00
-3.150.000,00
-
3.150.000,00
3.150.000,00
-3.150.000,00
-3.150.000,00
-
Ostali građevinski objekti
3.150.000,00
-3.150.000,00
-
150.000,00
-35.000,00
115.000,00
150.000,00
-35.000,00
115.000,00
150.000,00
-35.000,00
115.000,00
150.000,00
150.000,00
-35.000,00
-35.000,00
115.000,00
115.000,00
200.000,00
-
200.000,00
200.000,00
-
200.000,00
200.000,00
-
200.000,00
200.000,00
300.000,00
-300.000,00
200.000,00
-
AKTIVNOST: Adaptacija društvenog doma
u Koprivničkim Bregima
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
AKTIVNOST: Dodatna ulaganja-ostale
zgrade
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
AKTIVNOST: Modernizacija i obnova cesta
4
42
421
04,06
4213
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Građevinski objekti
300.000,00
-300.000,00
-
300.000,00
300.000,00
-300.000,00
-300.000,00
-
Ceste željeznice i sl.građ.objekti
300.000,00
-300.000,00
-
AKTIVNOST: Pješačko-biciklistička staza
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
100.000,00
100.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-
27. prosinca 2010.
42
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Građevinski objekti
421
01,03
4213
Ceste, željeznice i sl.građ.objekti-projektna
dokumentacija pješačko-biciklističke staze
GLAVA 00210 PROSTORNO UREĐENJE I
ZAŠTITA OKOLIŠA
Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja u zajednice
AKTIVNOST: Izmjene i dopune prostornog
plana
4
Broj 15 - Stranica 1525
100.000,00
-100.000,00
-
100.000,00
-100.000,00
-
100.000,00
-100.000,00
-
300.000,00
-300.000,00
-
100.000,00
-100.000,00
-
100.000,00
-100.000,00
-
426 04
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
100.000,00
100.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-
4264
Ostala nematerijalna proizvedena imovina
100.000,00
-100.000,00
-
AKTIVNOST: Obnova rudnika u Glogovcu
200.000,00
-200.000,00
-
3
RASHODI POSLOVANJA
200.000,00
-200.000,00
-
36
Pomoći dane unutar opće države
200.000,00
-200.000,00
-
363 01,04
Pomoći unutar opće države
200.000,00
-200.000,00
-
3632
Kapitalne pomoći unutar opće države – sufinanciranje projektne dokumentacije obnove
rudnika u Glogovcu
200.000,00
-200.000,00
-
42
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
Broj
Vrsta rashoda i izdataka
Računa
Izvor
financiranja
UKUPNO PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
3632
4214
01,03
03,04
RAZDJEL 002Jedinstveni upravni odjel
GLAVA 00206:
Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje
PROGRAM 01:
Potrebe predškolskog odgoja
Kapitalne pomoći -projektna dokumentacija i
gradnja dj. vrtića i dogradnja škole (nosilac
investicije O.Š.)
GLAVA 00209Komunalne djelatnosti
PROGRAM 02: Izgradnja komunalne infrastrukture
Izgradnja kanalizacije u naselju Glogovac
Ostali građevinski objekti-gradnja kanalizacije
Plan za
2010
Plan za 2011
Plan za 2012
4.300.000
3.800.000
100.000
4.300.000
3.800.000
100.000
500.000
500.000
100.000
500.000
500.000
-
3.800.000
3.300.000
-
3.000.000
3.000.000
-
500.000
-
300.000
100.000
Modernizacija i obnova cesta
4213
04,06
Modernizacija cesta na području općine
Izgradnja pješačko biciklističkih staza
4213
01,03
Projektna dokumentacija i gradnja pješačkobiciklističkih staza
300.000
Stranica 1526 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Članak 4.
Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu
osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku
Koprivničko-križevačke županije”.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI
KLASA: 400-08/10-01/01
URBROJ: 2137/08-10-2
Koprivnički Bregi, 25. studenoga 2010.
PREDSJEDNIK:
Darko Sobota, v. r.
19.
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu («Narodne novine» broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. – pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09. i 79/09) i članka 31. Statuta Općine Koprivnički Bregi («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 9/09), Općinsko
vijeće Općine Koprivnički Bregi na 14. sjednici održanoj 25. studenoga 2010. donijelo je
PROGRAM
o izmjenama Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području
Općine Koprivnički Bregi u 2010. godini
27. prosinca 2010.
20.
Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom
odgoju i naobrazbi («Narodne novine» broj 10/97. i
107/07) i članka 31. Statuta Općine Koprivnički Bregi
(«Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije»
broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Koprivnički Bregi
na 14. sjednici održanoj 25. studenoga 2010. donijelo je
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u
predškolskom odgoju na
području Općine Koprivnički Bregi u 2010. godini
I.
U Programu javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Koprivnički Bregi u 2010.
godini («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 19/09. i 9/10), (u daljnjem tekstu: Program) točka IV. mijenja se i glasi:
«Sredstva za javne potrebe u točki II. ovog Programa osiguravaju se u svoti 295.000,00 kuna i to za:
−
Sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima u
svoti 140.000,00 kuna,
−
Ugovor o djelu (za Program Male škole i Dječje
igraonice) u svoti 25.000,00 kuna,
−
Projektnu dokumentaciju za gradnju dječjeg vrtića
u sklopu Osnovne škole u Koprivničkim Bregima u
svoti 100.000,00 kuna,
−
Odgojno osoblje (plaća i ostali materijalni troškovi)
u svoti 30.000,00 kuna.».
I.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Koprivnički Bregi u 2010.
godini («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 19/09. i 9/10), (u daljnjem tekstu: Program) u točki II. podtočki B. brojka «220.000,00» zamjenjuje se brojkom «270.000,00»,
u točki II. podtočki C. brojka «70.000,00» zamjenjuje
se brojkom «77.000,00»,
u točki II. podtočki D. brojka «145.000,00» zamjenjuje
se brojkom «170.000,00»,
u točki II. podtočki E. brojka «25.000,00» zamjenjuje
se brojkom «8.000,00».
II.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI
KLASA: 601-01/10-01/01
URBROJ: 2137/08-10-2
Koprivnički Bregi, 25. studenoga 2010.
PREDSJEDNIK:
Darko Sobota, v. r.
II.
21.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI
KLASA: 363-05/10-01/01
URBROJ: 2137/08-10-2
Koprivnički Bregi, 25. studenoga 2010.
PREDSJEDNIK:
Darko Sobota, v. r.
Na temelju članka 5. i 7. Zakona o socijalnoj
skrbi («Narodne novine» broj 73/97, 27/01, 59/01,
82/01, 103/03, 44/06. i 79/07) i članka 31. Statuta
Općine Koprivnički Bregi («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Koprivnički Bregi na 14. sjednici održanoj
25. studenoga 2010. donijelo je
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj
skrbi na području
Općine Koprivnički Bregi u 2010. godini
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
I.
U Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Općine Koprivnički Bregi u 2010. godini
(«Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije»
broj 19/09), (u daljnjem tekstu: Program) točka IV.
mijenja se i glasi:
«Za javne potrebe iz točke II. ovog Programa
osiguravaju se sredstva u Proračunu Općine Koprivnički Bregi za 2010. godinu u svoti 205.000,00 kuna
te se raspoređuju za:
−
jednokratnu pomoć u novcu osobama i obiteljima
u svoti
22.000,00 kuna,
−
jednokratnu pomoć u naravi osobama i obiteljima
u svoti
33.000,00 kuna,
−
sufinanciranje prehrane u školskim kuhinjama u
svoti
30.000,00 kuna,
−
pomoć za ogrjev socijalno ugroženim osobama i
obiteljima u svoti
35.000,00 kuna,
−
pomoć za opremanje novorođenog djeteta u svoti
56.000,00 kuna,
−
pomoć u slučaju elementarnih nepogoda u svoti
10.000,00 kuna,
−
sufinanciranje gerontodomaćice u svoti
19.000,00 kuna.».
II.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije».
Broj 15 - Stranica 1527
«Za sufinanciranje udruga iz točke III. ovog
Programa planirana su sredstva iz Proračuna u svoti
64.500,00 kuna, a raspoređuju se na:
− Udrugu prijatelja kulture «Vlado Dolenec» u svoti
10.000,00 kuna,
− Kulturno-umjetničku udrugu «Rudar» u svoti
20.000,00 kuna,
− Udrugu žena Bregi u svoti
6.000,00 kuna,
− Udrugu žena Glogovac u svoti
6.000,00 kuna,
− Udrugu mladih
2.500,00 kuna,
− Folklornu skupinu Udruge žena Bregi
20.000,00 kuna.».
II.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u «Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI
KLASA: 610-04/10-01/01
URBROJ: 2137/08-10-1
Koprivnički Bregi, 25. studenoga 2010.
PREDSJEDNIK:
Darko Sobota, v. r.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI
23.
KLASA: 550-01/10-01/01
URBROJ: 2137/08-10-1
Koprivnički Bregi, 25. studenoga 2010.
PREDSJEDNIK:
Darko Sobota, v. r.
Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o
otpadu („Narodne novine“ broj 178/04, 153/05, 111/06,110/07,60/08. i 87/09) i članka 31. Statuta Općine
Koprivnički Bregi („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Koprivnički Bregi na 14. sjednici održanoj 25.
studenoga 2010. godine donijelo je
22.
Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» broj
47/90, 27/93. i 38/09) i članka 31. Statuta Općine Koprivnički Bregi («Službeni glasnik Koprivničkikriževačke županije» broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Koprivnički Bregi na 14. sjednici održanoj 25.
studenoga 2010. donijelo je
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi
na području
Općine Koprivnički Bregi u 2010. godini
I.
U Programu javnih potreba u kulturi na području Općine Koprivnički Bregi u 2010. godini
(«Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije»
broj 19/09), (u daljnjem tekstu: Program) točka IV.
mijenja se i glasi:
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM
NA PODRUČJU OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI
za razdoblje od 2010. do 2018. godine
1. UVOD
Neodgovarajuće gospodarenje otpadom trenutno je najveći problem zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj. Količina otpada raste, a infrastruktura koja bi
taj otpad trebala zbrinuti nije dostatna, a sam sustav
gospodarenja otpadom ne funkcionira u potpunosti.
Takav sustav gospodarenja otpadom negativno se
odražava na okoliš, vodu, zrak, more i tlo, te na klimu, ljudsko zdravlje i drugi živi svijet.
Aktualno stanje gospodarenja otpadom na području Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem
tekstu: Županija) pa tako i na području Općine Koprivnički Bregi, predstavlja problem koji je potrebno
riješiti. Problem je što se komunalni otpad ne odvaja
kod skupljanja, nizak je stupanj recikliranja otpada i
Stranica 1528 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
njegove obrade, te postoji konstantan problem pojavljivanja novih manjih lokacija „divljih“ odlagališta.
Područje primjene ovog Plana gospodarenja
otpadom je Općina Koprivnički Bregi (u daljnjem tekstu: Općina) u svojim administrativnim granicama.
Plan gospodarenja otpadom Općine Koprivnički Bregi
(u daljnjem tekstu: Plan) imat će odgovarajuću ulogu
u uspostavi održivog sustava gospodarenja otpadom
na razini Općine, a u skladu sa obvezama i smjernicama iz postojeće zakonske regulative, europskih
direktiva, te donesenih državnih i lokalnih planskih
dokumenata.
Cilj gospodarenja otpadom je izbjegavanje i
smanjivanje nastajanja otpada i opasnih komponenta
otpada, oporaba otpada recikliranjem, ponovnom
uporabom ili obnovom odnosno drugim postupkom
koji omogućava izdvajanje sekundarnih sirovina, ili
uporabu otpada u energetske svrhe, zatim zbrinjavanje otpada na propisan način, sanacija otpadom onečišćenog okoliša. U ostvarivanju navedenih ciljeva
potrebno je koristiti najučinkovitije raspoložive tehnologije i gospodarsku provedivost u skladu s načelima
zaštite okoliša.
2. SVRHA I OPSEG GOSPODARENJA OTPADOM
Općina je odgovorna za gospodarenje komunalnim otpadom i dužna je na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera za gospodarenje
komunalnim otpadom, međusobno surađivati i uz koordinaciju županije osigurati provedbu propisanih
mjera za odvojeno prikupljanje otpada. Zakon o otpadu propisao je obvezu jedinica lokalne samouprave
da u dokumentima prostornog uređenja predloži lokaciju za gradnju građevina namijenjenih skladištenju,
oporabi i zbrinjavanju otpada.
Zakonom o otpadu (u daljnjem tekstu: Zakon)
propisane su obveze donošenja planskih dokumenata u vidu plana gospodarenja otpadom države, županije, te Plana gospodarenja otpadom grada/općine
koji se odnose na 8-godišnje razdoblje.
Plan se donosi za 8-godišnje razdoblje te ga
općinski načelnik dostavlja Općinskom vijeću na usvajanje. Ujedno je županijskim Planom gospodarenja
otpadom propisana provedba procedure usvajanja od
strane Županije, odnosno Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.
Izvršavanje Plana provjerava se godišnje,
gdje je općinski načelnik dužan do 30. travnja tekuće
godine dostaviti Općinskom vijeću Izvješće o provedbi Plana, na usvajanje. Ujedno nadzor nad provedbom plana kao i provjeru usvojenog izvješća provodi
nadležni upravni odjel Županije koji usvojeno Izvješće
prosljeđuje u Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog
uređenja i graditeljstva i Agenciji za zaštitu okoliša.
Izmjene i dopune Plana mogu se donijeti samo za 4-godišnje razdoblje temeljem analize učinkovitosti mjera vidljivih iz Izvješća.
27. prosinca 2010.
Plan je detaljnije usmjeren na razradu i propisivanje mjera gospodarenja komunalnim otpadom, ali
s obzirom da je razlika pojedinih vrsta otpada i komunalnog otpada mala, ovaj Plan će se dotaknuti tematike i posebnih vrsta otpada kao što su: ambalažni otpad, građevinski otpad, animalni otpad i drugo.
Svaka Općina treba postaviti svoje ciljeve i
mjere za provođenje kako bi se što prije postigli rezultati na područjima što većeg izbjegavanja novonastalih količina otpada kao i na povećanju recikliranja,
obrade i oporabe otpada. Planom je potrebno propisati poticanje mjera izbjegavanja, mjere sortiranja i
odvajanja u domaćinstvima, mjere uspostave zelenih
otoka i reciklažnih dvorišta, mjere obrade otpada prije
njegovog odlaganja, mjere sanacije postojećih lokacija onečišćenih otpadom i slično.
Državnim Planom kao i Strategijom gospodarenja otpadom utvrđen je sastav komunalnog otpada
koji pokazuje konkretan odnos pojedinih iskoristivih
frakcija otpada. Također su propisane mjere kojima je
jedan jedinstveni cilj - poticanje što većeg postotka
recikliranja.
Grafikon 1.: Prikaz odnosa pojedinih komponenti u
izdvojeno skupljenom komunalnom
otpadu
Izvor: Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, „Narodne novine“ broj 85/07
Zakonski je propisano da se troškovi gospodarenja otpadom obračunavaju prema kriteriju količine i svojstava otpada, uz primjenu načela
„onečišćivač plaća“. Za komunalni otpad se mogu
primijeniti i drugi obračunski kriterij u skladu sa propisom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, ali
treba procijeniti koliko su stimulativni unutar sustava
u kojem nastojimo poticati smanjenje nastanka otpada kao i njegovu primarnu reciklažu.
Zakonski je propisano da se troškovi gospodarenja otpadom obračunavaju prema kriteriju količine i svojstava otpada, uz primjenu načela
„onečišćivač plaća“. Za komunalni otpad se mogu
primijeniti i drugi obračunski kriterij u skladu sa
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
propisom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo,
ali treba procijeniti koliko su stimulativni unutar sustava u kojem nastojimo poticati smanjenje nastanka
otpada kao i njegovu primarnu reciklažu.
Osnovni principi gospodarenja otpadom odnose
se na;
−
−
−
Broj 15 - Stranica 1529
izbjegavanje i smanjivanje nastajanje otpada te
smanjivanje njegovih opasnih svojstava
ako se nastajanje otpada ne može izbjeći niti smanjiti, otpad se mora ponovo koristiti -reciklirati/
oporabiti/vrednovati
otpad koji se više ne može racionalno iskoristiti
trajno se odlaže na prihvatljiv način za okoliš
Pojednostavljeni shematski prikaz gospodarenja otpadom – IVO
Koncept IVO (Izbjegavanje-VrednovanjeOdlaganje), primjenjiv je za sve tokove otpada.
Bitni sudionici u cjelokupnom sustavu gospodarenja
otpadom su gradovi/općine kao i pripadajuće gospodarstvo i stanovništvo, a njihove najvažnije zadaće su:
Jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi)
donijeti Plan gospodarenja otpadom Općine,
usklađen s državnim i županijskim Planom gospodarenja otpadom,
−
prostornim planom utvrditi lokacije građevina i
postrojenja za skladištenje, oporabu i zbrinjavanje otpada,
−
organizirati skupljanje i sigurno odlaganje
(komunalnog) otpada u skladu sa standardima i
planom gospodarenja otpadom grada/općine,
−
sustavno educirati i informirati lokalne upravne
strukture i stanovništvo,
−
omogućiti odvojeno skupljanje otpada posebnih
kategorija uključujući građevinski otpad postavljanjem spremnika i gradnjom reciklažnih dvorišta,
−
dostavljati podatke u skladu s propisima.
Proizvođači otpada-kućanstva
−
odlagati otpad na odgovarajući način i ne spaljivati otpad na vrtovima,
−
odvajati otpad namijenjen oporabi (papir, staklo,
PET-ambalaža, limenke, staro željezo, biootpad
i dr.) ili posebnoj obradi (baterije, ulja, bio-otpad,
lijekovi i dr.) u odgovarajuće spremnike/
reciklažna dvorišta ili na druga odgovarajuća
mjesta i način (kompostiranje),
−
kupovati proizvode koji sadrže reciklirane materijale te kupovati proizvode i koristiti usluge koje stvaraju manje otpada (pridržavati se osnovnih načela
održivog razvoja),
−
biti aktivnim sudionikom programa i aktivnosti sustavnog gospodarenja otpadom.
Drugi proizvođači otpada i proizvoda
−
izrađivati planove gospodarenja otpadom,
−
prijavljivati sve vrste i količine proizvedenog otpada,
−
omogućiti odvojeno skupljanje, prijevoz i oporabu
i/ili zbrinjavanje (obradu i/ili odlaganje) otpada kojeg stvaraju,
−
izbjegavati stvaranje otpada i smanjivati otpad na
mjestu nastanka.
−
3. ZAKONODAVNI OKVIR
Temelji politike gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj sadržani su u Zakonu o otpadu,
Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
(„Narodne novine“ broj 130/05) i Planu gospodarenja
otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2007
do 2015 godine („Narodne novine“ broj 85/07). Navedeni propisi usklađeni su sa europskim direktivama te
su dobar temelj prioritetnog rješavanja problema gospodarenja otpadom.
Člankom 4. Zakona, utvrđen je skup aktivnosti,
odluka i mjera usmjerenih na načine gospodarenja
otpadom, a člankom 11. Zakona je utvrđen sadržaj
Plana, koji obuhvaća:
Stranica 1530 - Broj 15
−
−
−
−
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
mjere odvojenog skupljanja komunalnog otpada,
mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad,
popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih
odlagališta,
redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta i otpadom onečišćenog okoliša,
izvore i visinu potrebnih sredstava za provedbu
sanacije.
Sljedećim popisom evidentirani su zakoni i pravilnici koji reguliraju sustav gospodarenja na području Republike Hrvatske s ciljem što većeg izbjegavanja nastajanja otpada kao i sa ciljem što veće
reciklaže, obrade i oporabe otpada.
Strategijom gospodarenja otpadom RH, utvrđeni su kvantitativni ciljevi koji određuju dinamiku ostvarivanja strateških ciljeva za područje cijele RH
do 2025.godine:
− 99% stanovništva obuhvaćenog skupljanjem komunalnog otpada,
− količine odvojeno skupljenog i recikliranog komunalnog otpada - 25%,
− količina obrađenog komunalnog otpada - 30%,
− količina odloženog komunalnog otpada - 45% i
− količina odloženog biorazgradivog komunalnog
otpada - 35%.
−
3.1. Pregled propisa koji uređuju gospodarenje
otpadom u RH
1. Strategija gospodarenja otpadom Republike
Hrvatske („Narodne novine“ broj 130/05),
2. Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 85/07),
3. Zakon o otpadu („Narodne novine“ broj 178/04,
111/06, 60/08, 87/09),
4. Zakon o potvrđivanju Baselske konvencije o
nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju („Narodne novine“ Međunarodni ugovori broj 3/1994),
5. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji
otpada s katalogom otpada i listom opasnog
otpada („Narodne novine“ broj 50/05, 39/09)
6. Uredba o nadzoru prekograničnog prometa otpadom („Narodne novine“ broj 69/06, 17/07,39/09),
7. Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne
novine“ broj 23/07, 111/ 07),
8. Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta
otpada („Narodne novine“ broj 117/07),
9. Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade
otpada („Narodne novine“ broj 45/07),
10. Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu
(„Narodne novine“ broj 97/05, 115/05, 81/08,
31/09, 156/09, 38/10),
11. Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
(„Narodne novine“ broj 40/06, 31/09, 156/09),
27. prosinca 2010.
12. Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
(„Narodne novine“ broj 124/06, 121/08, 31/09,
156/09),
13. Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i
akumulatorima („Narodne novine“ broj 133/06,
31/09, 156/09),
14. Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
(„Narodne novine“ broj 136/06, 31/09, 156/09),
15. Pravilnik o gospodarenju otpadnim električkim i
elektroničkim uređajima i opremom („Narodne
novine“ broj 74/07, 133/08, 31/09, 156/09),
16. Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom
(„Narodne novine“ broj 72/07),
17. Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom
(„Narodne novine“ broj 38/08),
18. Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj
42/07),
19. Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi
u poljoprivredi („Narodne novine“ broj 38/08),
20. Pravilnik o očevidniku pravnih i fizičkih osoba koje
se bave djelatnošću posredovanja u organiziranju
oporabe i/ili zbrinjavanja otpada i pravnih i fizičkih
osoba koje se bave djelatnošću izvoza neopasnog otpada („Narodne novine“ broj 51/06),
21. Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave („Narodne novine“ broj
59/06),
22. Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj 89/08),
23. Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja
i eksploatacije mineralnih sirovina („Narodne novine“ broj 128/08).
Postoji niz dodatnih propisa (zakona, pravilnika, uredbi) koji također reguliraju i utječu na gospodarenje
otpadom:
1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/100, 129/00, 59/01, 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 178/04,38/09, 79/09),
2. Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj
110/07),
3. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
(„Narodne novine“ broj 64/08, 67/09),
4. Pravilnik o registru onečišćivanja okoliša
(„Narodne novine“ broj 35/08),
5. Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
(„Narodne novine“ broj 64/08),
6. Uredba o načinu utvrđivanja šteta u okolišu,
(„Narodne novine“ broj 139/08),
7. Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu i
sanacijskim programima, („Narodne novine“ broj
145/08),
8. Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost („Narodne novine“ broj 107/03) sa
pripadajućim pravilnicima
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
3.2. Direktive Europske unije
Temelji politike gospodarenja otpadom u
EU sadržani su u Rezoluciji Vijeća Europe o strategiji gospodarenja otpadom (97/C76/01) koja se temelji na Okvirnoj direktivi o otpadu (75/442/EEC)
i ostalim propisima o gospodarenju otpadom u EU.
Rezolucija Vijeća EU kao i Okvirna direktiva
o otpadu, predstavljaju jedan od temelja Kohezijske
politike EU razvoja i zaposlenosti. Navedenom politikom nastoji se maksimalno povećati ekonomska
dobit kao i smanjiti stupanj zagađenja okoliša na
samom izvoru njegovog nastanka.
Implementirajući načela u sektor gospodarenja otpadom, dolazimo do prioritetnih akcija; prevencija, sortiranja, recikliranja i biološke razgradnje
otpada koji su jeftiniji sustavi, a osiguravaju višu
zaposlenost za razliku od spaljivanja i samog odlaganja otpada.
Broj 15 - Stranica 1531
4. OSNOVNI PODACI O OPĆINI KOPRIVNIČKI
BREGI
Općina Koprivnički Bregi nalazi se u sastavu
Koprivničko-križevačke županije i čine ju 3 naselja:
Koprivnički Bregi, Glogovac i Jeduševac. Općina
graniči sa gradom Koprivnica i općinama Peteranec,
Hlebine, Novigrad Podravski te općinom Kapela iz
Bjelovarsko-bilogorske županije.
Slika 1 .: Položaj Općine Koprivnički Bregi u Koprničko-križevačkoj županiji
3.3. Odredbe i obveze preuzete iz Plana gospodarenja otpadom Koprivničko-križevačke županije
Temeljem zakonske regulative kao i odredbi
županijskog Plana potrebno je prioritetno donijeti/
usvojiti Plan gospodarenja otpadom Općine. Planom se detaljno određuje i propisuje:
1. Uključivanje u centralni sustav gospodarenja
otpadom (CGO).
2. Mjere, aktivnosti i rokovi uspostave kao i provođenje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom
na području Općine.
−
−
Planom odrediti lokacije i načine skupljanja,
predobrade ili obrade pojedinih vrsta otpada,
glede iskorištavanja vrijednih svojstava otpada. Planirati i odrediti lokacije zelenih otoka,
reciklažnog dvorišta, lokacije za prihvat građevinskog otpada.
Promijeniti način naplate zbrinjavanja otpada,
odnosno primijeniti drugi obračunski kriterij
uz primjenu načela „onečišćivač plaća“. U
novi tarifni sustav, u cijenu odnosno troškove
gospodarenja otpadom ugraditi troškove skupljanja, obrade, odlaganja otpada kao i troškove sanacije onečišćenih područja i drugo.
3. Evidentirati lokacije onečišćenih područja (divljih
odlagališta) te propisati mjere sanacije i rokove
provedbe – zakonski je određen rok za sanaciju
odlagališta - kraj 2011. godina.
4. Općina treba donijeti Odluku o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade vlasnicima o
umanjenoj vrijednosti nekretnina. Temeljem odluke, Jedinstveni upravni odjel Općine Koprivnički Bregi izdaje rješenja za sve nekretnine koje su
udaljene 500 m od građevina za zbrinjavanje
otpada.
Izvor: PPUO Koprivnički Bregi (Službeni glasnik
KKŽ, broj 8/06)
Površina Općine iznosi 34,98 km2 ( 2,0% od
ukupne površine Županije). Prema popisu iz 2001.
godine u Općini je živjelo 2 549 stanovnika (2,0%
stanovnika Županije). To je prosječno naseljen kraj
s gustoćom naseljenosti od 72,8 st/km2 (nešto malo
više od prosječne naseljenosti
Koprivničkokriževačke županije koja iznosi 71,3 st/km2).
Tablica 1.: Broj stanovnika po naseljima Općine Koprivnički Bregi
Stranica 1532 - Broj 15
Općina
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
naziv naselja
broj stanovnika
27. prosinca 2010.
površina
(km²)
gustoća
(st/km²)
1948.
2582
2001.
2549
34,98
72,8
Jeduševac
170
118
6,27
18,8
Glogovac
791
915
9,65
94,8
Koprivnički Bregi
1621
1516
19,06
79,5
Koprivnički Bregi
Izvor: PPUO Koprivnički Bregi,(Službeni glasnik KKŽ broj 8/06)
Većina stanovnika Općine sudjeluje u dnevnim migracijama prema gradu Koprivnici (radne i
uslužne funkcije su smještene u Koprivnici, gospodarsko-upravnom središtu Županije).
Općina je smještena na obroncima Bilogore
i u nizini rijeke Drave. Posebna specifičnost ove
općine proizlazi što na tako malom prostoru nalazimo nekoliko prirodno-geografskih cjelina: to su prije
svega hrptovi Bilogore prekriveni šumom, bilogorsko pobrđe gdje posebnu specifičnost predstavlja
tradicijska obrada vinograda, te nizina rijeke Drave.
Općinom prolaze glavne prometnice i uz njih su
smještena naselja, a uokolo se nalaze obradive
poljoprivredne površine i šume.
Slika 2.: Naselja Općine Koprivnički Bregi
Glogovac se širi uz Podravsku magistralu kao
nastavak prigradskog naselja Štaglinec,
−
Koprivnički Bregi udaljeni su nekoliko stotina
metara od samog naselja Koprivnice, odnosno
Miklinovca.
U Prostornom planu Koprivničko-križevačke županije naselja Koprivnički Bregi i Glogovac označeni su
kao lokalna razvojna središta.
Naselje Koprivnički Bregi nalazi se na ravnom terenu nadomak Koprivnice, na putu prema
Hlebinama tako da kao satelitsko naselje dijeli povijesnu sudbinu sa Koprivnicom, od pretpovijesti do
danas. Prvi put se u dokumentima spominje u
14.st., a od tada se razvija u ratarsko-stočarsko
naselje. Naselje Glogovac je razgranato i raštrkano
u nekoliko smjerova, a prvi put se spominje u kontekstu rudarskog naselja ovog dijela podravine.
Najveći dio površina Općine zauzimaju šume i poljoprivredno zemljište, od kojih poljoprivredne površine zauzimaju 54,0% ukupne površine Općine, što je manje od županijskog prosjeka koji iznosi 60,1%. Najveći dio otpada na oranice i livade.
Na oranicama i vrtovima uzgajaju se žitarice (na
1181 ha), povrće (33), krmno bilje (22 ha) i šećerna
repa (17 ha). Koprivnički Bregi prepoznatljivi su po
tradicionalnoj proizvodnji zelja. Šume zauzimaju
površinu od 13,86 hektara. Najveće šumske površine nalaze se na obroncima Bilogore, gdje prevladava bukva, a u nizinskim šumama nalazimo miješanu hrastovo-grabrovu šumu.
−
5. POSTOJEĆE STANJE GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE
Izvor: PPUO Koprivnički Bregi (Službeni glasnik
KKŽ, broj 8/06)
Osnovna značajka prometno-geografskog
položaja je smještaj naselja Glogovac uz sekundarni longitudinalni prometni pravac Republike Hrvatske-Podravsku magistralu, a uz naselje Koprivnički
Bregi prolazi željeznička pruga I. reda.
U novije vrijeme naselja Općine vežu se neposredno uz grad Koprivnicu:
Gospodarenje otpadom najzastupljenije je u
vidu skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog
otpada, a regulirano je odredbama Odluke o komunalnom redu na području Općine Koprivnički Bregi
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 04/09 ) (u daljnjem tekstu: Odluka).
− Ovom Odlukom propisuje se komunalni red i mjere za njegovo provođenje u cilju uređenja naselja,
održavanja čistoće i čuvanja javnih površina, skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada,
držanje domaćih životinja, uklanjanja snijega i
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
leda, kao i nadzor i mjere nad provođenjem
komunalnog reda.
Poglavljem 3. člancima 32. – 44. propisan su
uvjeti, mjere i način postupanja/odvoza komunalnog otpada.
−
−
−
−
Komunalnim otpadom u smislu ove Odluke smatra
se:
− otpad iz kućanstva,
−
−
otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina,
otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u
gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.
U Općini je odvoz komunalnog otpada obvezan i određen je Odlukom (izvod iz Odluke):
1. Obveznici davanja otpada na odvoz su:
− građani koji stanuju ili imaju kuće i druge prostorije na području Općine kod kojih nastaju pojedine vrste komunalnog otpada,
− trgovačka društva i druge pravne osobe kod
kojih nastaju pojedine vrste komunalnog otpada.
2. Obveznici davanja otpada na odvoz dužni su otpad sakupljati i držati do odvoza u tipskim posudama ili vrećama za smeće, a u stambenim zgradama u prostorima namijenjenim za deponiranje otpada.
−
u određeni dan prema utvrđenom rasporedu
posude i vreće sa otpadom iznijeti ispred ulaza
svojih objekata na liniji građevinskog pravca,
odnosno na pristupno mjesto za odvoz otpada.
−
posude i vreće za smeće treba smjestiti tako
da ne ometaju javni promet.
3. Poslove skupljanja, odvoza, prerade i uništavanja
komunalnog otpada, obavljaju fizičke i pravne osobe kojima je isto povjereno.
−
odvoz otpada obavlja se jedanput tjedno iz
svih stambenih i poslovnih objekata.
−
pravna ili fizička osoba kojoj je povjeren odvoz
otpada utvrđuje redoslijed odvoženje otpada
po naseljima.
−
odvoz otpada se obavlja specijalnim vozilom
za odvoz otpada, uređenim tako da je omogućen higijenski utovar, prijevoz i istovar otpada
bez podizanja prašine i onečišćavanja javnih
površina.
−
svako onečišćenje prouzročeno odvozom kućnog otpada dužan je ukloniti koncesionar odvoza otpada. Radnici koji barataju posudama
trebaju biti pažljivi da ne uzrokuju dodatni nered.
−
odvoz komunalnog otpada sakupljenog u kontejneru, obavlja se specijalnim vozilom za otpremu otpada sakupljenog u kontejneru
4. Otpad se odvozi na javne deponije, koje su uređene u skladu s odgovarajućom prostorno-planskom
dokumentacijom i pozitivnim zakonskim propisima.
.
−
Broj 15 - Stranica 1533
javne deponije održava i uređuje pravna ili fizička
osoba kojoj je to povjereno.
nakon prestanka korištenja javnih deponija pravna ili fizička osoba kojoj je to povjereno dužna je
korišteni prostor privesti određenoj namjeni.
pravna ili fizička osoba kojoj je povjeren odvoz
otpada ima isključivo pravo raspolaganja s materijalom odloženim na javnim deponijima.
zabranjeno je neovlašteno prebiranje i iznošenje
otpadaka sa javnih deponija.
5. Komunalni otpad koji je po svojim svojstvima
opasan otpad, odvozi se na način i s njime se
postupa u skladu sa Zakonom o otpadu.
− posude za otpatke i kontejneri ne smiju se
puniti preko ruba niti se u njih smije ulijevati
tekućina, bacati žar ili uginule životinje.
− vreće za smeće ne smiju biti ostavljene dulje
od 24 sata na nezaštićenom prostoru te ukoliko dođe do rasipanja otpada iz vreća za
smeće obveznici su dužni sakupiti sav taj
otpad.
− prostor oko kontejnera i kante za smeće trebaju biti uvijek čiste i uredno održavane od
obveznika davanja otpada na odvoz.
− obveznici davanja otpada na odvoz dužni su
za odvoz otpada platiti naknadu pravnoj ili
fizičkoj osobi kojoj je to povjereno, a koja se
određuje po posebnim propisima
6. Organizira se odvoz glomaznog otpada najmanje
jednom godišnje i prema rasporedu koji odredi
koncesionar odgovoran za odvoz smeća.
− naknada za odvoz glomaznog otpada ne naplaćuje se korisnicima odvoza kućnog otpada.
− komunalni otpad koji se ne može odvoziti
zbog svoje glomaznosti u redovito predviđeno vrijeme za odvoz otpada, odvozi se samo
na poseban poziv ili narudžbu
7. Komunalni otpad biljnog podrijetla (granje, trava,
lišće i slično) može se organizirano odvoziti prema potrebi.
− pravna ili fizička osoba kojoj je povjeren odvoz komunalnog otpada biljnog podrijetla
dužna je raspored odvoza pravovremeno
objaviti.
8. Najstrože je zabranjeno odlaganje i spaljivanje
bilo kakvog otpada unutar građevinskog područja
i na mjesta izvan određenog deponija.
9. Najstrože je zabranjeno odlaganje životinjskih
leševa ili bilo kakvih ostataka životinjskog podrijetla izvan određenih specijaliziranih deponija.
5.1. Način skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području Općine
Općina je odgovorna za gospodarenje komunalnim otpadom što znači da su općinski načelnik, odnosno Općinsko vijeće dužni na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera za
gospodarenje komunalnim otpadom.
Stranica 1534 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Komunalni otpad obuhvaća i razne, po Zakonu definirane kategorije posebnog otpada za koje
su doneseni posebni podzakonski akti, pravilnici (o
ambalaži, otpadnim baterijama i akumulatorima,
gumama, vozilima, elektroničkom otpadu i dr.) kojima se pobliže određuje način gospodarenja ovim
skupinama otpadnih materijala. Ponekad je teško
razdijeliti granicu komunalni-posebni otpad, te stoga polazimo od činjenice da je iz ukupne mase komunalnog otpada uputno izdvojiti što je više moguće posebnih vrsta otpada.
Trenutno na području Općine djeluje GKP
„Komunalac“ d.o.o. iz Koprivnice – koje temeljem
trajnog Ugovora, sklopljenog 26. listopada 1999
godine., skuplja i odvozi komunalni otpad od kućanstava/pravnih osoba.
−
odvozom otpada je pokriveno područje cijele
Općine - 847 domaćinstava.
−
skupljanje se vrši kamionima “smećarima“ specijaliziranim za prijevoz otpada:
• Otpad se jednom tjedno prikuplja u plastičnim vrećama i kantama, a za trgovine,
ugostitelje i firme u kontejnerima.
−
komunalni otpad se skuplja i odvozi na gradsko
odlagalište komunalnog otpada „Piškornica“ na
području Općine Koprivnički Ivanec.
−
cijena skupljanja i odvoza komunalnog otpada
za domaćinstva određuje se po broju članova
domaćinstva. Cijena u sebi sadrži određeni postotak
sufinanciranja
sanacije
odlagališta
„Piškornica“.
−
u cijenu usluga je uračunata mogućnost besplatnog preuzimanja odvojeno skupljenog otpada /
sirovina (papir, PET, MET, gume, ee-otpad i dr.)
na reciklažnom dvorištu u Koprivnici, Ulica Adolfa Daničića.
• Reciklažno dvorište radi svaki radni dan
od 8:00 do 15:00 i subotom 8:00 do
12:00h.
−
cijena usluga za pravne osobe obračunava se
prema volumenu posude, koji se određuje prema Tablici minimalnih veličina posuda za gospodarstvenike. (vidljiva na službenim stranicama
GKP Komunalac d.o.o. – zapremina posude se
određuje prema veličini poslovnog prostora.
−
od komponente otpada koje se mogu reciklirati
odvojeno se skuplja samo staklo putem spremnika postavljenih na 2 lokacije u naseljima Koprivnički Bregi i 1 lokacija u naselju Glogovac.
Spremnike je postavila i redovno prazni tvrtka
„Unija Nova“ d.o.o., Zagreb. Na području Općine
trenutno ne postoji ni jedan kompletan „zeleni
otok“ gdje bi stanovništvo moglo odložiti više
posebnih komponenti otpada, a ne samo staro
staklo. Stari papir se skuplja u školi i povremeno
se predaje ovlaštenom sakupljaču.
−
glomazni otpad se odvozi 1 puta godišnje.
Točne podatke o sastavu i količini proizvedenog
komunalnog otpada u Općini nije moguće utvrditi
jer ne postoji cjeloviti sustav gospodarenja otpadom i odlagalište „Piškornica“ ne posjeduje vagu
27. prosinca 2010.
kojom bi se mogla odrediti točna količina koja se
odlaže. Iz tog razloga količine i sastav procjenjuju se
na temelju podataka koji su poznati iz propisa i iz literature za područje Republike Hrvatske te uvidom stanja na terenu.
Podaci Registra onečišćavanja okoliša KKŽ o
količinama prijavljenog i odloženog miješanog komunalnog otpada – dostavljeni od strane koncesionara
GKP Komunalac d.o.o.:
−
2008.god. – 234 t
−
2009. god. – 270 t
Sukladno prijavi podataka u Registra onečišćavanja okoliša za 2009. godinu, procjena količina otpada,
za narednih 10-ak godina, radi se temeljem sljedećih
podataka i pretpostavki:
−
−
−
organiziranim odvozom otpada pokriveno je
cjelokupno područje Općine.
broj stanovnika neće se bitno mijenjati.
temeljem Strategije gospodarenja otpadom
Republike Hrvatske zbog povećanja standarda života predviđa se vrlo blagi porast količina otpada (2% godišnje).
Tablica 2.: Procjena količina komunalnog otpada u
Općini Koprivnički Bregi za razdoblje do 2018. god. –
podaci iz ROO/2009. god.
KOL.
ODLOŽENOG
KOMUNALNOG OTPADA U POJEDINOJ
GODINI (T)
UDIO KUMUL. KOL.
ODLOŽENOG
KOMUNALNOG OTPADA (T) NA ODLAGALIŠTU
„PIŠKORNICA“
2008
234
234
2009
270
504
2010
275,4
779,4
2011
281
1 060,4
2012
286,6
1 347
2013
292,3
1 639,3
2014
298,1
1 937,4
2015
304
2 241,4
2016
310
2 551,4
2017
316,2
2 867,6
2018
322,5
3 190,1 *
GODINA
Izvor: Pododsjek za zaštitu okoliša KKŽ, kolovoz
2010.
* - procijenjena ukupna količina komunalnog otpada
skupljenog na području Općine, a koja će kroz naredno 10-godišnje razdoblje biti odložena na odlagalištu
otpada „Piškornica“.
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
5.2. Higijenski servis
Broj 15 - Stranica 1535
Slika 3.: Prikaz smještaja zatvorenog odlagališta
„Delice,“ kraj naselja Koprivnički Bregi
Općina nema uspostavljenu vlastitu higijeničarsku službu te ne mogu sami rješavati problem
uginulih životinja, pasa lutalica i sličnog. Navedene
poslove temeljene pojedinačnim pozivima povjeravaju veterinarskoj stanici „Nova“ d.o.o. iz Koprivnice
s kojom imaju sklopljeni Ugovor.
Problem animalnog otpada (goveda/krava,
svinja u vlasništvu OPG-a) je uniformno riješen na
području cijele Republike Hrvatske pa tako i u Općini Koprivnički Bregi. Vlasnik prijavljuje uginuće životinje odabranoj veterinarskoj stanici o čemu se radi
zapisnik. Nakon toga vlasnik poziva ovlaštenog
prijevoznika, ovlaštenog od strane kafilerije
„Agroproteinka“ d.d. iz Sesvetskog Kraljevca koji
dolazi po životinju i odvozi ju u kafileriju.
6. POPIS OTPADOM ONEČIŠĆENOG TLA I
NEUREĐENIH ODLAGALIŠTA
Općina je dužna prema Zakonu o otpadu
osigurati uklanjanje i zbrinjavanje otpada kojeg je
nepoznata osoba odložila izvan odlagališta otpada
na njihovom području. Ukoliko osoba odgovorna za
obavljanje komunalne djelatnosti na području grada/općine ne zbrine otpad kojeg je nepoznata osoba
odložila izvan odlagališta, taj otpad će zbrinuti Županija na teret općine.
Nakon raščišćavanja i sanacije terena nužno
je onemogućiti daljnje odlaganje otpada na istoj
lokaciji nizom različitih mjera kao što su na primjer:
obavještavanje javnosti o sanaciji nelegalnog odlagališta i zabrani daljnjeg odlaganja, postavljanje
rampe i table o zabrani odlaganja, pojačanoj kontroli komunalnih redara, uvođenjem strožih kazni za
nelegalno odlaganje kao i navedenoj lokaciji dati
drugu namjenu prostora u vidu kultiviranja zemljišta, sadnje cvijeća, postavljanja igrališta i slično.
Izvor: Internet, www.google earth.hr
Za potrebe saniranja neuređenog/divljeg odlagališta „Delice“ Općina je 2007. god uspostavila
suradnju sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) te je potpisala
Ugovor o korištenju sredstava Fonda za neposredno
sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Delice“ Koprivnički Bregi (KLASA:351-04/06-03/0008, URBROJ:563
-03-RP-07-5 od 15. lipnja 2007. godine). Ugovorom je
propisano sufinanciranje Fonda u iznosu od 60%
sredstava, a Općina će sudjelovati sa 40% sredstava.
Navedeni Ugovor je imao dodatne Anekse kojima se
produljivao rok realizacije Programa sanacije.
6.1. Lokacija zatvorenog odlagališta otpada „Delice“
Program sanacije odlagališta otpada „Delice“
predviđa provedbu istražnih radova i izradu Geodetskog elaborata i Plana sanacije sa troškovnikom. Općina je prema zakonskim odredbama dužna realizirati
plan sanacije i adekvatno sanirati odlagalište do kraja
2011. godine.
Odlagalište otpada „Delice“ koristilo se do
2001. godine odnosno do uspostave organiziranog
odvoza otpada van područja Općine. Odlagalište se
koristilo oko 50 godina gdje su mještani samoinicijativno dovozili i odlagali komunalni otpad. Predmetno odlagalište se nalazi u neposrednoj blizini naselja Koprivnički Bregi na udaljenosti oko 10 m od
prvih kuća te zauzima površinu od oko 13 645 m2.
Nastalo je odlaganjem komunalnog otpada u jame
nastale iskapanjem šljunka i prostire se uz obale
vodotoka Lipovac.
− Spada pod k.o. Koprivnički Bregi, leži na parcelama kčbr.: 726/1, 726/2 i 726/3.
− Lokacija odlagališta nije planirana općinskim prostornim planom
Općina je sa aktivnostima vezanim za sanaciju odlagališta započela 2007. godine kada su potpisali Ugovor sa tvrtkom Dvokut-Ecro d.o.o. iz Zagreba o
provedbi istražnih radova. Općina je još uvijek u fazi
izrade dokumentacije s obzirom da je došlo do komplikacija u suradnji sa navedenom tvrtkom, a u prijelaznom razdoblju Općina polako rješava predmetno
stanje na terenu:
−
tijekom svibnja 2008. godine, Općina je djelomično
sanirala predmetno odlagališta i to razgrtanjem
otpada, selektiranjem većih komada otpada i navoženjem, zatrpavanjem i nabijanjem zemlje. Saniranju se pristupilo s obzirom da se uz rub odlagališta, čistio i uređivao vodotok Lipovica pa su se
radovi proširili i na uređenje šire okolice potoka
Stranica 1536 - Broj 15
−
−
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
27. prosinca 2010.
odnosno na odlagalište. Trenutno je dio deponije
djelomično obrastao travnatom vegetacijom i niskim raslinjem, a na rubnom dijelu odlagališta se
nalazi novi građevinski otpad (vidljivo na slici 5.)
iako je od 2001. godine postavljena tabla zabrane
odlaganja otpada.
teren lokacije se tijekom 2010. godine u suradnji
sa tvrtkom Koming d.o.o.ponovo sanirao, s obzirom da je na lokaciju zatvorenog odlagališta bio
nelegalno odložen građevinski otpad.
Kvalitetna sanacija odlagališta predstavlja sanaciju terena potpunim čišćenjem, izmiještanjem otpada s
lokacije čime se teren vraća u doprirodno stanje što
sličnije onom prije postojanja odlagališta, tzv. off-site
tj. ex-situ sanacija na neko od odlagališta koje posjeduje dozvolu za rad.
Slika 4.: Prikaz djelomične sanacije terena uz
vodotok Lipovicu
Izvor: komunalni redar Općine, obilazak terena tijekom 2008.god.
Predlaže se Općini, da s obzirom na trenutno
stanje na lokaciji odnosno djelomično sanirano odlagalište, zajedno sa predstavnicima inspekcije zaštite
okoliša i FZOEU–a izađe na teren, utvrdi trenutno
stanje te prilagodi daljnju suradnju sa FZOEU i prilagodi Plan sanacije odlagališta.
Slika 5.: Stanje na odlagalištu otpada „Delice“ – odložen građevinski otpad i početak obrastanja
terena niskim raslinjem
Izvor: Obilazak terena, komunalni redar Općine,
2010.
6.2. Popis divljih odlagališta
Divlje odlagalište „Glogovac 2“
Lokacija divljeg odlagališta smještena je u
neposrednoj blizini naselja Glogovac u blizini lokalne ceste Glogovac-Bakovčice na kčbr. 1249/2, k.o.
Glogovac Mještani Glogovca su samoinicijativno
odlagali komunalni otpad. Površina je bila oko 200
m2 i nalazila se u vinorodnom području naselja.
Općina je od kraja 2007 godine upozoravana i naloženo joj je da sanira lokaciju i zabrani daljnje odlaganje otpada. Inspekcijskim nadzorom, 13.
ožujka. 2008. godine ponovo je utvrđeno da se otpad i dalje odlaže i Općina je ponovo upućena na
poduzimanje mjera sanacije okoliša i sprečavanja
daljnjeg onečišćenja.
Temeljem inspekcijskog naloga, Općina
donosi Odluku o zabrani odlaganja otpada na divljim odlagalištima na području Općine Koprivnički
Bregi (KLASA: 363-01/08-01/01, URBROJ: 2137/08
-08-6 od 18. ožujka 2008. godine). Lokacija je tijekom ožujka 2010. godine sanirana (premještanjem
otpada na gradsko odlagalište otpada „Piškornica“),
zatvorena i postavljena je ploča o zabrani odlaganja.
Inspekcija je tijekom očevida u ožujku i svibnju 2010. godine utvrdila da se otpad više na odlaže na navedenu lokaciju te da je ovo divlje odlagalište adekvatno sanirano.
Slika 6.: Sanirana lokacija u ožujku 2010.godine
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Izvor.: Fotodokumetacija komunalnog redara Općine Koprivnički Bregi
−
−
Iako je lokacija početkom 2010. godine bila
sanirana, zbog neekološkog i nesavjesnog ponašanja mještana Općine, otpad se ponovo pojavio. Potrebno je intenzivnije educirati stanovništvo o potrebi
adekvatnog gospodarenja otpadom i pojačati primjenjivati kažnjavanje pojedinih pojedinaca/mještana
Općine koji se ne pridržavaju mjera propisanih gore
spomenutom Odlukom.
Slika 7.: Prikaz odbačenog otpada na saniranoj
lokaciji divlje deponije „Glogovac 2“
−
−
−
Broj 15 - Stranica 1537
ravnanje i uređivanje očišćene površine i priprema
za konačnu sanaciju,
deratizacija i dezinsekcija očišćenih površina,
prekrivanje uređene površine kompostom ili zemljom obogaćenom gnojivom,
obavještavanje stanovništva o zabrani odlaganja
otpada,
kontroliranje same lokacije
7. MJERE ODVOJENOG SKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA I POSEBNIH VRSTA OTPADA
Općenito govoreći, da bi se ostvarilo što bolje
gospodarenje otpadom na području Općine, potrebno
je komunalnim mjerama organizirati izdvojeno skupljanje i odvoz korisnog otpada, štetnog otpada, kompostiranje biorazgradivog otpada, recikliranje tehnološkog
otpada, predobradu ostalog otpada i slično. Takvim
postupanjem bi se količine otpada za odlaganje svele
na minimum, kao i problemi postupanja s otpadom,
dok bi se povećala zaštita okoliša.
Na temelju članka 15. Zakona o otpadu, Općina je na svom području dužna postaviti odgovarajuće
spremnike i osigurati gradnju reciklažnog dvorišta za
odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom (do 31.12.2008. godine) te osigurati
gradnju najmanje jednog reciklažnog dvorišta za građevinski otpad.
Odvojenim
prikupljanjem
i
recikliranjem/
oporabom otpada postiže se sljedeće:
• izbjegavanje odlaganja otpada na odlagalište,
Izvor: Obilazak terena komunalnog redara,lipanj
2010.godine.
• korisne sirovine za dobivanje novih proizvoda,
• smanjuje onečišćenje okoliša,
Ujedno su se prema podacima komunalnog
redara, u proteklom razdoblju pojavile manje divlje
deponije u naselju Jeduševac i u blizini romskog
naselja kod naselja Koprivnički Bregi. Lokacije zauzimaju manje površine gdje je odbačena mala količina (10-ak m3) pretežno komunalnog i građevinskog otpada. Navedene lokacije se nalaze uz put i
obrasle su grmljem/raslinjem.
Optimalan način sanacije divljih deponija na
području Općine je prikupljanje, sortiranje i odvoženje cjelokupnog odloženog otpada sa lokacije te
sanacija onečišćene površine.
Saniranje bi obuhvatilo sljedeće radnje:
−
sječu i raščišćavanje niskog raslinja u koje je
otpad zarastao,
−
izdvajanje metalnog, građevinskog i drugog korisnog otpada (neopasnog) i privremeno
−
odlaganje na samoj lokaciji do konačnog odvoza,
−
prikupljanje opasnog otpada i odvoženje od strane za to ovlaštenih tvrtki,
−
strojno izvlačenje otpada s nepristupačnijih površina,
−
utovar i odvoženje otpada na odlagalište Piškornica,
• financijska ušteda.
Cilj sustava gospodarenja otpadom je smanjiti u
što većoj mjeri količinu komunalnog otpada, a čiji
ostatni dio će se otpremati u Centra za gospodarenje otpadom na obradu i zbrinjavanje.
Smjernice za poboljšanje sustava gospodarenja
otpadom:
−
uspostaviti zelene otoke i sabirna mjesta po naseljima, u okviru kojih se putem spremnika odvojeno
prikuplja plastika (PET), staklo, papir, metal;
−
za pojedinu vrstu izdvojenog otpada predvidjeti
spremnik različite boje (plavi spremnik za otpadni
papir, žuti spremnik za PET ambalažu, zeleni
spremnik za staklo, sivi za metal);
−
u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima (trgovine) selektivno prikupljati karton, PET,
staklenu, metalni otpad i aluminijsku ambalažu;
−
selektivno prikupljati metalni otpad kao i glomazni
otpad, te posebne kategorije otpada (otpadna jestiva ulja, akumulatori i autogume);
−
pojedine izdvojene vrste otpadnih tvari (pravnih
osoba, poduzeća) potrebno je predavati ovlaštenim
sakupljačima i oporabiteljima otpadnih tvari;
Stranica 1538 - Broj 15
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
primijeniti mjere za izbjegavanje i smanjivanje
otpada na mjestu njegova nastanka promicanjem
korištenja proizvoda sa što manje ambalaže, korištenja proizvoda koji se mogu reciklirati i oporabiti, promicati korištenje povratne ambalaže umjesto nepovratne, smanjiti korištenje plastičnih
vrećica i slične ambalaže, stimulirati kupovinu
ekoloških proizvoda;
u kasnijim fazama zelene otoke i sabirna mjesta
upotpuniti spremnicima za izdvajanje drugih vrsta plastičnog (ambalažnog) otpada (osim PET) i
problematičnih otpadnih tvari (npr. baterije);
gdje je moguće, na sabirnim mjestima za skupljanje komunalnog otpada postaviti i posude za
odvojeno prikupljanje iskoristivih otpadnih tvari;
osigurati pravovremeno pražnjenje posuda za
izdvojeno prikupljanje iskoristivih i štetnih otpadnih tvari;
poticati uvođenje izdvajanja i kompostiranja biootpada u okućnicama gdje uvjeti njegove primjene
to omogućuju (dvorišta i vrtovi);
reciklažno dvorište urediti sukladno zahtjevima
propisa za gradnju reciklažnih dvorišta, glavnom
projektu i građevinskoj dozvoli;
reciklažno dvorište izgraditi i opremiti kontejnerima i spremnicima odgovarajućeg volumena za
odlaganje korisnih otpadnih tvari (papir, karton,
PET, staklo (bijelo, smeđe i zeleno), Al ambalaža, metalni otpad (željezo, bakar, aluminij i olovo));
unutar reciklažnog dvorišta osigurati prostor
(nepropusni plato s nadstrešnicom sa kontejnerima i spremnicima odgovarajućeg volumena za
odlaganje štetnih tvari (autogume, akumulatori,
baterije, otpadna ulja, otpadne boje i lakovi);
unutar reciklažnog dvorišta osigurati prostor za
odlaganje glomaznog otpada;
osigurati nadzor rada reciklažnog dvorišta te rad
povjeriti kvalificiranom i obučenom osoblju;
radno vrijeme reciklažnog dvorišta treba prilagoditi načinu života i potrebama gravitirajućeg stanovništva na način da je reciklažno dvorište otvoreno sve dane u tjednu osim nedjelje;
Planirane mjere s predviđenim rokovima odvojenog prikupljanja pojedinih kategorija otpada i
zbrinjavanja otpada:
1) U Općini je potrebno u 2010. godini započeti
uspostavu sustava organiziranog odvojenog skupljanja otpada putem postavljanja odgovarajućih
spremnika/posuda/kontejnera – zelenih otoka za
odvojeno skupljanje osnovnih skupina otpada
(minimalno 4 kontejnera):
− potrebno je trajno poticati stanovništvo na odvojeno skupljanje otpada.
− na jedan „zeleni/reciklažni otok“ gravitira oko 750
stanovnika naselja (ovisno o potrebama naselja i
specifičnosti prostora).
− PPUO, člankom 108. stavkom 5. - propisuje uvjete i prijedloge postavljanja kontejnera za
−
komunalni otpad i za sekundarne sirovine (npr.
potrebno je osigurati odgovarajući prostor kojim
se neće ometati kolni i pješački promet, način
ograđivanja ogradom, pojasom zelenila i sl.)
Potrebno je postaviti:
2 zelena otoka u naselju Koprivnički Bregi –
− postaviti na lokaciji na kojoj je najveća koncentracija ljudi, da bude dovoljno blizu i
lako dostupna (npr. u centru, blizu škole,
društvenog doma i sl.).
−
−
−
−
27. prosinca 2010.
ukoliko se po dosadašnjoj praksi i količini
sakupljene staklene ambalaže lokacija pokazala odgovarajućom, predlaže se proširenje postojeće lokacije. Uz spremnike za
staklenu ambalažu postaviti dodatne
spremnike za papir, PET i MET.
Lokacija pokraj društvenog doma i lokacija
pokraj raskrižja prema Jeduševcu.
1 zeleni otok u naselju Glogovac – potrebno je
proširiti spremnik za staklo koji se trenutno nalazi u
dvorištu pokraj Društvenog doma.
1 zeleni otok u naselju Jeduševac – u kasnijoj fazi
realizacije Plana, postaviti zeleni otok pokraj Društvenog doma.
−
−
realizacija postavljanja spremnika se može
realizirati etapno. Temeljem učinkovitosti
postavljenih kontejnera u naselju Koprivnički Bregi (tijekom 2011 godine) bi se sustav
proširio i na ostala naselja Općine.
postaviti na javnom mjestu, posebno uz
trgovine propisane posude za skupljanje
opasnog otpada kao i kod budućih građevina čija će djelatnost biti povezana sa opasnim otpadom te je potrebno predvidjeti
mjesto za posudu za adekvatno zbrinjavanje opasnog otpada.
2) Alternativa zelenim otocima je uvođenje odvojenog skupljanja otpada u domaćinstva podjelom
posebnih vreća/kanti za svaku vrstu otpada. Odvojeno sakupljeni otpad odvozi se jednom mjesečno
i predaje se ovlaštenom koncesionaru.
3) Izgraditi mini reciklažno dvorište (RD) (sekundarne
sirovine) – planirano tijekom 2011./2012. godine u
okviru kojeg će se skupljati i građevinski otpad –
moguća lokacija u sklopu industrijske zone
(lokacija između naselja Koprivnički Bregi i Jeduševca)
−
−
−
do izgradnje vlastitog RD, zbog relativne blizine
sa Gradom Koprivnicom, Općina treba poticati
stanovništvo na korištenje reciklažnog dvorišta
GKP Komunalca d.o.o. u ulici Adolfa Daničića,
Koprivnica.
jednom izgrađeno RD u kasnijim etapama potrebno proširivati na dodatne vrste iskoristivog
otpada.
prilagoditi prostorno – prostorno plansku dokumentaciju.
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
4) Usporedo s uspostavom zelenog otoka i reciklažnog dvorišta Općina je dužna vršiti intenzivne
edukacijske mjere predložene ovim Planom.
kompostišta unutar poljoprivredno gospodarskih
zona ili na građevinskim česticama izdvojenih poljoprivrednih gospodarstava.
− komunalni otpad biljnog porijekla moguće je individualno kompostirati na dvorištima u stambenim zonama naselja, na način da kompostište
bude smješteno u zoni gradnje pomoćnih građevina s izvorom zagađenja.
− započeti sa realizacijom 2012 god. proširiti u
kasnijim etapama razvoja Plana.
5) Građevinski otpad će se prikupljati bilo unutar navedenog reciklažnog dvorišta, bilo formiranjem
zasebnog reciklažnog dvorišta na lokaciji bliže
najvećim općinskim izvorima građevinskog otpada.
− stacionarno reciklažno dvorište za građevinski
otpad financijski se ne isplati graditi ukoliko se
na području Općine ne proizvede više od
100.000 t/god.
− prvo je potrebno kroz određenu plohu u sklopu
reciklažnog dvorišta pratiti stanje nastalih količina građevinskog otpada na temelju kojih će se
donijeti daljnje Odluke.
7) Sanirati staro odlagalište otpada „Delice“ – do kraja 2011.godine.
8) Provoditi trajnu kontrolu i saniranje novonastalih
„divljih“ odlagališta te pokrenuti akcije sprečavanja
pojavljivanja novih divljih odlagališta.
Tablica 3.: Terminski plan aktivnosti Općine Koprivnički Bregi
6) Uspostaviti odvojeno skupljanje biljnog otpada.
Poticati izgradnju kompostišta. PPU Općine, člankom 108. stavkom 6., omogućava se gradnja zajedničkog
Aktivnosti
Zeleni otoci
G od i na
2010
2011
x
x
Vreće za odvojeno skupljanje
otpada
x
Mini reciklažno dvorište
x
2012
2013
2014
2015
x
x
x
x
x
Kompostiranje
Sanacija i sprečavanje nastanka divljih odlagališta
2017
2018
x
x
x
x
x
x
x
x
Posude za opasni otpad
2016
x
x
Građevinski otpad
Saniranje odlagališta „Delice“
Broj 15 - Stranica 1539
x
x
T ra j no
x
x
Edukacija
T ra j no
Izvor: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za
zaštitu okoliša i prirode, listopad 2010.godine
8. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA O POTREBI IZDVOJENOG SKUPLJANJA POSEBNOG OTPADA
Stanovništvo Općine potrebno je kontinuirano educirati. Neke od metoda koje je moguće primijeniti su: radionice, predavanja, prezentacije, plakat,
brošure, letci, oglasne ploče, lokalni mediji – lokalne novine, radio, školske udruge, priredbe s edukacijskim sadržajem i slično.
Potrebno je provoditi edukaciju o:
−
mjerama odvojenog prikupljanja i selekcije otpada,
−
mjerama sprečavanja odlaganja otpada na nezaštićeno tlo,
−
opasnostima ugrožavanja zdravlja pri neadekvatnom postupanju s otpadom,
−
ekonomskim i okolišnim prednostima recikliranja
otpada,
−
mjerama, akcijama i poticajima koje treba na općinskoj razini poduzeti da bi se spriječilo nelegalno
odlaganje otpada,
Stranica 1540 - Broj 15
−
−
−
−
−
−
−
−
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
mjere pristupa i zadržavanja na odlagalištu
(ukoliko je na području općine),
važnost korištenja reciklažnog dvorišta, odnosno
zelenih otoka,
način odlaganja otpada u reciklažnim dvorištima i
otocima,
pravilnom korištenju energije i mjerama moguće
uštede u domaćinstvu,
opasnostima odlaganja otpada opasnih svojstva
u okolišu (stare baterije, ambalaža pesticida, ispiranje oprema od pesticida na nezaštićenim
površinama, otpadne kemikalije i slično),
potrebi većeg uključivanja komunalnog redarstva, inspekcije zaštite okoliša i sanitarne inspekcije u rješavanju problema u okolišu po pozivu
mještana,
potrebi korištenja općine i komunalnog poduzeća, koncesionara kao info-servisa za sve upite o
gospodarenju otpadom,
edukacijom naglasiti negativne okolišne i zdravstvene utjecaje spaljivanja otpada na otvorenom.
Potrebno je osigurati trajnu komunikaciju komunalnog redara sa sanitarnom inspekcijom i inspekcijom zaštite okoliša kako bi se spriječilo onečišćenje
okoliša kemikalijama, neopasnim i opasnim otpadom. Sve registrirane privredne subjekte na području općine potrebno je nadzirati u smislu ispunjenja
svojih obveza glede postupanja s otpadom i prijave
onečišćujućih tvari u županijski registar onečišćivanja okoliša.
27. prosinca 2010.
9. IZVORI I VISINA POTREBNIH SREDSTAVA ZA
PROVEDBU GOSPODARENJA OTPADOM
Prema Planu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2015. godine sredstva za provedbu projekata će se moći osigurati iz
javnih i privatnih izvora.
Privatni izvori financiranja:
- privatna ulaganja u primarno izdvajanje i prikupljanje
otpada - postrojenja za reciklažu i skupljanje.
Javni izvori financiranja:
- državni proračun,
- proračuni jedinica lokalne i regionalne samouprave i
sredstava komunalnih društava (u vlasništvu jedinica
lokalne samouprave);
- EU fondovi (predpristupni program ISPA i IPA; strukturni fondovi za države članice);
- FZOEU (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost);
- krediti banaka
Tablica 4.: Evidencija utroška sredstava gospodarenja
otpadom u Općini za razdoblje od 2007. – 2009. god.
s naznakom planiranja za 2010. godinu.
EVIDENCIJA UTROŠKA SREDSTAVA ZA GOSPODARENJE OTPADOM U OPĆINI KOPRIVNIČKI BREGI
Namjena utrošenih sredstava
2010
Planirana
sredstva za
gospodarenje
otpadom u
proračunu
JLS (vlastita
proračunska
sredstva) i
sredstva
FZOEU
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.902,93
-
-
-
14.902,93
-
20.000,00
-
4.151,60
-
4.078,86
-
4.193,80
-
5.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24.391,86
-
19.096,73
-
25.000,00
-
Sredstva državnog proračuna
2009
Utrošena
sredstva za
gospodarenje
otpadom iz
proračuna
JLS (vlastita
proračunska
sredstva) i
sredstva
FZOEU
Sredstva državnog proračuna
20.313,00
19.054,53
2008
Utrošena
sredstva za
gospodarenje
otpadom iz
proračuna
JLS (vlastita
proračunska
sredstva) i
sredstva
FZOEU
Sredstva državnog proračuna
Ostalo
Ukupno
-
Sredstva državnog proračuna
Sanacija odlagališta
Popratni sadržaji
na odlagalištu
Sufinanciranje
odvoza otpada
Zeleni otoci i
poticanje odvojenog načina
skupljanja otpada
2007
Utrošena
sredstva za
gospodarenje
otpadom iz
proračuna
jedinice lokalne samouprave - JLS
(vlastita proračunska
sredstva) i
sredstva
FZOEU
-
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Izrada: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode, listopad
2010.godine
Općina će u slijedećem proračunskom razdoblju
odrediti, sukladno mogućnostima, visinu sredstava
za provedbu Plana. Samo financiranje zbrinjavanja
i gospodarenja otpadom, u slučajevima kada nema
osiguranih nepovratnih sredstava, zasniva se na
Op rema , objek ti, dok umenta cija i d r.
principu „proizvođač plaća“, pa je na jedinici lokalne
samouprave odabir načina osiguranja sredstava, procijenjenih i predviđenih ovim Planom.
Tablica 5.: Procjena ukupno potrebnih ulaganja u
gospodarenje
s
otpadom
u
razdoblju
od
2010. – 2018. godine na području Općine Koprivnički
Bregi.
oko IZNO S ULAG ANJ A (k una)
Zeleni otoci
40.000,00*
Vreće za odvojeno prikupljanje otpada
10.000,00
Mini reciklažno dvorište
Sanacija odlagališta“Delice“
Građevinski otpad
Ostalo( tehnička sredstva, edukacija…)
UKUPNO:
Broj 15 - Stranica 1541
200.000,00**
1.300.000,00***
**
50.000,00
1.600.000,00
Izrada: UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu
okoliša i prirode, listopad 2010.godine.
*
Procijenjena svota se predviđa ukoliko JLS sama kupuje i postavlja kontejnere. Postoji povoljnija
alternativa kada JLS dogovori najam kontejnera te se usluga održavanja mjesečno plača koncesionaru;
(cijena je oko 60-70 kn+PDV/mjesečno /po kontejneru).
**
***
Financijski troškovi će se utvrditi kasnije nakon izrade projektne dokumentacije.
Konkretni financijski troškovi će se utvrditi naknadno nakon prilagodbe Plana sanacije odlagališta trenutnom
stanju na odlagalištu. U gore navedenoj tablici nalazi se približna
procjena ulaganja. Realni iznos bit će poznat nakon
provedenih javnih natječaja, odabira isporučitelja
opreme i izbora izvođača radova. Ulaganja po godinama potrebno je ovisno o planiranim aktivnostima
predvidjeti Proračunom Općine. Za realizaciju ovog
Plana mogu se koristiti jedan ili više financijskih
izvora. Razlozi za to su višestruki: nedostatak inspekcijskog kadra, nepostojanje relevantnog sudskog i inspekcijskog iskustva i prakse i drugo.
10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ovim Planom regulira je postojeći sustav
zbrinjavanja otpada Općine te planiraju mjere za
njegovo unaprjeđenje. Općina mora biti nositelj i
pokretač mjera predloženih Planom te je odgovorna
za učinkovitost provedbe Plana.
Izvršavanje plana provjerava se godišnje,
gdje je općinski načelnik dužan do 30. travnja tekuće godine dostaviti općinskom vijeću Izvješće o
provedbi plana na usvajanje.
Izmjene i dopune ovog Plana donose se na propisan način, nakon četverogodišnjeg razdoblja temeljem donesenih Izvješća o provedbi realizacije
Plana gospodarenja otpadom Općine Koprivnički Bregi.
Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI
KLASA: 351-02/10-01/01
URBROJ: 2137/08-10-4
Koprivnički Bregi, 25. studenoga 2010.
PREDSJEDNIK:
Darko Sobota, v.r.
Stranica 1542 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
27. prosinca 2010.
OPĆINA LEGRAD
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
33.
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu
(«Narodne novine« broj 87/08) i članka 31. Statuta
Općine Legrad («Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije» broj 10/09), Općinsko vijeće
Općine Legrad na 18. sjednici održanoj 30. studenoga 2010. donijelo je
Članak 1.
U Proračunu Općine Legrad za 2010. godinu
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije"
broj 19/09), članak 1. mijenja se i glasi:
"Proračun Općine Legrad za 2010. godinu (u
daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE LEGRAD ZA 2010. GODINU
- u kunama
Plan za
2010.
A) RAČUNA PRIHODA I RASHODA
6 PRIHODI POSLOVANJA
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
3 RASHODI POSLOVANJA
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
RAZLIKA -VIŠAK/MANJAK
Novi plan za
2010.
18.392.850,00
- 5.610.108,90
12.782.741,10
500.000,00
6.519.591,14
- 65.000,00
-2.236.070,83
435.000,00
4.283.520,31
12.306.000,00
+ 67.258,86
- 5.169.665,50
+ 1.750.627,43
7.136.334,50
+ 1.797.886,29
B) RAČUNA FINANCIRANJA
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU
I OTPLATU ZAJMOVA
NETO FINANCIRANJE
C) MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA
VIŠAK/MANJAK
+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA
RAZLIKA – VIŠAK –MANJAK
+ Povećanje
- Smanjenje
0
0
0
0
+ 32.200,00
- 32.200,00
32.200,00
- 32.200,00
-67.258,86
0
- 2.255.409,67
+ 1.785.686,29
- 2.322.668,53
+1.765.686,29
- 556.982,24
Članak 2.
Članak 2. mijenja se i glasi:
"Prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna utvrđuju se prema ekonomskoj klasifikaciji u Bilanci prihoda i
primitaka, rashoda i izdataka za 2010. godinu, kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
+ Povećanje
- Smanjenje
- u kunama
Novi plan
za 2010.
18.892.850,00
- 5.675.108,90
13.217.741,10
PRIHODI
18.392.850,00
Prihodi od poreza
1.730.000,00
Porez i prirez na dohodak
1.400.000,00
Porez i prirez na doh.od nesam. rada 1.400.000,00
Porez i prirez na dohodak od nesam.
rada i drugih samostalnih djelatnosti
1.400.000,00
- 5.610.108,90
- 127.000,00
-100.000,00
-100.000,00
Broj konta
VRSTA PRIHODA
PRIHODI POSLOVANJA
6
61
611
6111
611 11
Plan za
2010.
-100.000,00
12.782.741,10
1.603.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
27. prosinca 2010.
613
6131
613 14
6134
613 41
614
6142
614 24
6145
614 53
63
633
6331
633 11
633 12
633 12
6332
633 21
633 21
633 21
633 21
633 21
633 21
633 21
633 21
633 22
633 22
634
6341
634 13
634 13
634 13
6342
21
634 21
634 21
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 15 - Stranica 1543
Porezi na imovinu
270.000,00
-20.000,00
250.000,00
Stalni porezi na nepokret. imovinu
150.000,00
-20.000,00
130.000,00
Porez na kuće za odmor
150.000,00
-20.000,00
130.000,00
Povremeni porezi na imovinu
120.000,00
0
120.000,00
Porez na promet nekretnina
120.000,00
0
120.000,00
Porezi na robu i usluge
60.000,00
-7.000,00
53.000,00
Porez na promet
30.000,00
+3.000,00
33.000,00
Porez na potrošnju alkoholnih i
bezalkoholnih pića
30.000,00
+3.000,00
33.000,00
Porez na korištenje dobara i izvođ.aktivn
30.000,00
-10.000,00
20.000,00
Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke
30.000,00
-10.000,00
20.000,00
Potpore
14.002.750,00 -4.183.608,90
9.819.141,10
Potpore iz proračuna
7.402.750,00 - 6.439.943,40
962.806,60
Tekuće potpore iz proračuna
192.750,00
-63.813,40
128.936,60
Tekuće potpore iz drž.proračuna za biračke
odbore za predsjedničke izbore
100.000,00
- 15.713,40
84.286,60
Tekuće potpore iz županijskog proračuna
za socijalni program – ogrijev
42.750,00
+ 1.900,00
44.650,00
Tekuće potpore iz županijskog proračuna za sufinanciranje predškolskog programa
50.000,00
- 50.000,00
0
Kapitalne pomoći iz proračuna
7.210.000,00
-6.376.130,00
833.870,00
Kapitalne pomoći iz drž.proračuna- Ministar.
region.razvoja, šumarstva i vod.gosp.
500.000,00
0
500.000,00
Kapit.pomoći iz drž.proračuna- Ministarstvo region.
razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstvaza unutarnje i vanjsko uređenje dj.vrtića
100.000,00
+ 33.870,00
133.870,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna –
Ministarstvo regionalnog razvojaProgram EIB II-vodovod Šoderica
3.200.000,00 -3.200.000,00
0
Kapitalne potpore Ministarstva poljoprivrede, ribarstva
i ruralnog razvoja-za unut. opremanje dj.vrtića
50.000,00
-50.000,00
0
Kapitalne potpore Ministarstva gospodarstva,
i rada i poduzetništva -za izgradnju gospodarske
zone Kutnjak
1.800.000,00 - 1.800.000,00
0
Kapitalne potpore Min.poljoprivrede, ribarstva i
ruralnog razvoja -za sanaciju nerazv.cesta
1.000.000,00 1.000.000,00
0
Kapitalne pomoć iz državnog proračuna –
za kanalizaciju (projektna dokumentacija)
100.000,00
-100.000,00
0
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna –
Ministarstvo zaštite okoliša i prost.uređenjaza izradu UPU-a TRC Šoderica
50.000,00
-50.000,00
0
Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
200.000,00
0
200.000,00
Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna
za izgradnju gospodarske zone Kutnjak
210.000,00
- 210.000,00
0
Pomoći od ostalih subjek.unutar opće drž.
6.600.000,00 +2.256.334,50 8.856.334,50
Tekuće pomoći od ostalih subj.unutar opće drž.
600.000,00
-300.000,00
300.000,00
Tekuće pomoći- Fond za zaštitu okoliša i energatsku
učinkovitost - za sanaciju divljih odlagališta otpada
500.000,00
-500.000,00
0
Tekuće pomoći- Hrvatske vode za sufinanciranje
izrade projekt.dokum.za kanalizaciju
100.000,00
-100.000,00
0
Tekuće pomoći- Hrvatske vode za sufinanciranje
magistralnog vodovoda Mali Otok – Zablatje
0
+ 300.000,00 300.000,00
Kapit. pom.od ostalih subj.unutar opće drž.
6.000.000,00 + 2.556.334,50 8.556.334,50
Kapit.potpore od tijela drž.vlasti – Fond za zaštitu okoliša
i energet.učink.-za otkup zemljišta gospodarske zone
u Kutnjaku
5.000.000,00 + 1.956.334,50 6.956.334,50
Kapitalne pomoći od tijela drž.vlasti-Fond za zaštitu i energ.
učinkovitost – za nabavu komunalne opreme
( kante,kontejneri )
100.000,00
0
100.000,00
Kapit.pomoći od tijela drž.vlasti –Fond za priv.
-sufin.izrade projek.dokum.za zonu Kutnjaku
( idejni, glavni )
900.000,00 - 900.000,00
0
Stranica 1544 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
27. prosinca 2010.
634 21 Kapit.pomoći od tijela drž.vlasti – Fond za zaštitu
okoliša – za projektnu dokumentaciju,troškove odvjetnika,
za izradu procj.zemljišta, uknjižbu…
0
+ 1.500.000,00 1.500.000,00
64
Prihodi od imovine
704.000,00
+ 68.000,00
772.000,00
641
Prihodi od financijske imovine
14.000,00
-11.000,00
3.000,00
6413
Kamate na oročena sredstva i
depozite po viđenju
12.000,00
-10.000,00
2.000,00
641 32 Kamate na depozite po viđenju
12.000,00
-10.000,00
2.000,00
6414
Prihod od zateznih kamata
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
641 43 Prihod od zateznih kamata
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
642
Prihodi od nefinancijske imovine
690.000,00
+79.000,00
769.000,00
6421
Naknade za koncesije
10.000,00
0
10.000,00
642 19 Naknade za dodijeljene koncesije Općine
10.000,00
0
10.000,00
6422
Prihodi od zakupa i iznajmnjivanja imovine
290.000,00
-30.000,00
260.000,00
642 21 Prihodi od zakupa nekretnina
90.000,00
-30.000,00
60.000,00
642 22 Prihodi od zakupa poljop.zemljišta
200.000,00
0
200.000,00
6423
Ostali prihodi od nefinancijske imovine
390.000,00 + 109.000,00
499.000,00
642 31 Nakn.za eksploat.min.sirovina-INA
360.000,00
- 210.000,00
150.000,00
642 31 Naknada za eksploataciju šljunka
22.000,00
+ 4.000,00
26.000,00
642 31 Naknada za zauzeti prostor eksplat.polja
0
+ 300.000,00
300.000,00
642 36 Prihod od spomeničke rente
2.000,00
+ 7.000,00
9.000,00
642 39 Ostali prihodi od nefinancijske imov.
- korištenje javnih općin.površina
6.000,00
+ 8.000,00
14.000,00
65
Prihod od prodaje roba i usluga
1.956.100,00 - 1.367.500,00
588.600,00
651
Administrativne upravne pristojbe
1.000,00
- 1.000,00
0
6513
Ostale upravne pristojbe
1.000,00
- 1.000,00
0
651 39 Prihod od prodaje državnih biljega
1.000,00
- 1.000,00
0
652
Prihodi po posebnim propisima
1.955.100,00 - 1.366.500,00
588.600,00
6521
Ostali nespom.prihodi državne uprave
2.000,00
- 1.500,00
500,00
652 19 Naknada za promj.namj.poljop.zemljišta
2.000,00
- 1.500,00
500,00
6522
Prihodi vodnog gospodarstva
0
+ 18.000,00
18.000,00
652 21 Vodni doprinos
0
+ 18.000,00
18.000,00
6523
Komunalni doprinosi i dr. naknade
utvrđene posebnim zakonom
618.000,00
-98.000,00
520.000,00
652 31 Komunalni doprinos
10.000,00
0
10.000,00
652 32 Komunalna naknada od domaćinstva
160.000,00
0
160.000,00
652 32 Komunalna nakn.od poslovnih subjakata
330.000,00
-30.000,00
300.000,00
652 32 Komunalne naknade za priključenje na
sustav javne vodoopskrbe
20.000,00
-10.000,00
10.000,00
652 32 Komunalna naknada za priključenje na
sustav javne plinoopskrbe
48.000,00
- 48.000,00
0
652 32 Komunalne nakn.za održavanje groblja i
druge grobljanske usluge
50.000,00
- 10.000,00
40.000,00
6524
Doprinosi za šume
100,00
0
100,00
652 41 Doprinosi za šume
100,00
0
100,00
6526
Ostali nespomenuti prihodi
1.335.000,00 -1.285.000,00
50.000,00
652 69 Ostali nespomenuti prihodi - povrat za
vodu, struju, plin
25.000,00
0
25.000,00
652 69 Ostali nespomenuti prihodi - sufinancir.
građana za katastarsku izmjeru
100.000,00
-85.000,00
15.000,00
652 69 Ostali nespomenuti prihodi- sufinanciranje
građana za izgradnju vodovoda na Šoderici
1.200.000,00 -1.200.000,00
0
652 69 Ostali nespomenuti prihodi
10.000,00
0
10.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
7
Prihodi od prodaje nefinancij.imovine
71
Prihodi od prodaje neproizvedene imov.
711
Prihodi od prodaje mater.imov.-prir.bogat.
7111 Zemljište
711 11 Prihod od prodaje poljoprivred.zemljišta
711 12 Prihod od prodaje građev.zem.na Šoderici
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
100.000,00
400.000,00
-65.000,00
-65.000,00
-65.000,00
-65.000,00
- 65.000,00
0
435.000,00
435.000,00
435.000,00
435.000,00
35.000,00
400.000,00
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 15 - Stranica 1545
- u kunama
Skupina
Podskupina
Odjeljak
Plan za
2010.g.
RASHODI I IZDACI
RASHODI POSLOVANJA
+Povećanje
-Smanjenje
Novi plan za
2010.g.
18.825.591,14
- 7.373.536,33
11.452.054,81
3
31
311
3111
312
3121
313
3132
3133
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Rashodi za zaposlene
Plaće za zaposlene
Ostali nenavedeni rash.za zaposlene
Ostali nenav.rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Doprinos za obvezno zdravstveno os.
Doprinos za zapošljavanje
6.519.591,14
394.416,00
328.000,00
328.000,00
10.000,00
10.000,00
56.416,00
50.840,00
5.576,00
-2.236.070,83
+ 2.860,00
+ 5.000,00
+ 5.000,00
- 3.000,00
-3.000,00
+860,00
+775,00
+ 85,00
4.283.520,31
397.276,00
333.000,00
333.000,00
7.000,00
7.000,00
57.276,00
51.615,00
5.661,00
32
321
3211
3212
3213
322
3221
3223
3224
3225
323
3231
3232
3233
3234
3236
3237
3238
3239
329
3291
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Službena putovanja
Naknade za prijevoz
Stručno usavršavanje zaposlenika
Rashodi za materijal i energiju
Uredski mater. i ostali mat.rashodi
Energija
Materijal za održ.opr. za javne radove
Sitni inventar
Rashodi za usluge
Usluge telefona, pošte i prijevoza
Usluge tekućeg i invest.održav.
Usluge promidžbe i informiranja
Komunalne usluge
Zdravstvene i veterinarske usluge
Intelektualne i osobne usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Ostali nespom.rashodi poslovanja
Naknade za rad predstavničkih i
izvršnih tijela, povjerenstava i slično
Premije osiguranja
Reprezentacija
Ostali nespom.rashodi poslovanja
4.116.259,00
63.000,00
44.000,00
17.000,00
2.000,00
236.000,00
18.000,00
202.000,00
2.000,00
14.000,00
3.555.459,00
43.000,00
344.000,00
41.000,00
1.559.579,00
16.500,00
1.508.000,00
5.000,00
38.380,00
261.800,00
- 1.930.155,12
- 39.500,00
-38.000,00
0
-1.500,00
67.200,00
+ 5.700,00
+ 69.000,00
- 1.500,00
- 6.000,00
- 1.857.581,96
+16.000,00
+312.721,79
-10.000,00
- 910.523,75
-5.000,00
- 1.233.780,00
+1.000,00
- 28.000,00
-100.273,16
2.186.103,88
23.500,00
6.000,00
17.000,00
500,00
303.200,00
23.700,00
271.000,00
500,00
8.000,00
1.697.877,04
59.000,00
656.721,79
31.000,00
649.055,25
11.500,00
274.220,00
6.000,00
10.380,00
161.526,84
44.800,00
15.500,00
41.000,00
160.500,00
-15.000,00
0
-19.468,61
- 65.804,55
29.800,00
15.500,00
21.531,39
94.695,45
3292
3293
3299
34
343
3431
3433
3434
Finacijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Usluge platnog prometa
Zatezne kamate
Ostali nespom. financijski rashodi
74.100,00
74.100,00
22.100,00
2.000,00
50.000,00
+ 654.471,73
+ 654.471,73
- 3.900,00
+398.000,00
+ 260.371,73
728.571,73
728.571,73
18.200,00
400.000,00
310.371,73
35
352
3523
Subvencije
Subvencije poljoprivrednicima
Subvencije poljoprivrednicima
50.000,00
50.000,00
50.000,00
+12.000,00
+ 12.000,00
+ 12.000,00
62.000,00
62.000,00
62.000,00
37
372
511.910,90
- 71.760,90
440.150,00
3721
3722
Naknade građanima i kućanstvima
Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna
Naknade građ. i kućanstvima u novcu
Ostale naknade iz proračuna u naravi
511.910,90
470.910,90
41.000,00
-71.760,90
-74.260,90
+2.500,00
440.150,00
396.650,00
43.500,00
38
381
3811
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije u novcu
1.372.905,24
638.000,00
638.000,00
- 903.486,54
- 329.500,00
- 329.500,00
469.418,70
308.500,00
308.500,00
Stranica 1546 - Broj 15
382
3821
385
3851
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Kapitalne donacije
Kapitalne donacije neprof.organiz.
Izvanredni rashodi
Nepredviđeni rashodi do visine
proračunske pričuve
27. prosinca 2010.
575.000,00
575.000,00
159.905,24
- 433.266,00
- 433.266,00
- 140.720,54
141.734,00
141.734,00
19.184,70
159.905,24
-140.720,54
19.184,70
12.306.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
-5.169.665,50
+1.956.334,50
+1.956.334,50
+1.956.334,50
7.136.334,50
6.956.334,50
6.956.334,50
6.956.334,50
7.306.000,00
6.855.000,00
20.000,00
1.200.000,00
5.635.000,00
443.000,00
48.000,00
395.000,00
8.000,00
8.000,00
- 7.126.000,00
- 6.825.000,00
+10.000,00
-1.200.000,00
-5.635.000,00
- 293.000,00
- 43.000,00
-250.000,00
-8.000,00
-8.000,00
180.000,00
30.000,00
30.000,00
0
0
150.000,00
5.000,00
145.000,00
0
0
0
0
+ 32.200,00
+ 32.200,00
32.200,00
32.200,00
0
0
+ 32.200,00
+ 32.200,00
32.200,00
32.200,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
4
41
411
4111
Rashodi za nabavu nefinancij. imovine
Rashodi za nabavu neproiz.imovine
Materijalna imovina - prir.bogatstva
Zemljište
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Poslovni objekti
Ceste, željez. i sl. građevinski objekti
Ostali građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Uredska oprema i namještaj
Uređaji, strojevi i oprema za ost.namjene
Nematerijalna proizvedena imovina
Ulaganja u računalne programe
421
4212
4213
4214
422
4221
4227
426
4262
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
5
53
532
Izdaci za financ.imovinu i otplatu zajmova
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava
u javnom sektoru
5321 Dionice i udjeli u glavnici Glasa Podravine
B. MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA IZ PROTEKLE GODINE
Skupina
Podskupina
Odjeljak
Broj konta
9
92
922
9222
Plan proračuna
za 2010.
VLASTITI IZVORI
Rezultat poslovanja
Višak/manjak prihoda
Manjak prihoda preneseni iz
protekle godine
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2010.
0
0
0
- 2.322.668,53
-2.322.668,53
-2.322.668,53
-2.322.668,53
-2.322.668,53
-2.322.668,53
0
- 2.322.668,53
-2.322.668,53
Članak 3.
Članak 3. mijenja se i glasi:
„Ukupni izdaci u svoti 11.452.054,81 kuna iskazani u Bilanci prihoda i primitaka, rashoda i izdataka raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i podrobnim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:
Broj konta
NOSITELJI, KORISNICI
I POSEBNE NAMJENE
UKUPNO RASHODI I IZDACI
RAZDJEL 1 - OPĆINSKO VIJEĆE I
OPĆINSKI NAČELNIK
- u kunama
Novi plan
za 2010.
Plan za
2010. g.
+Povećanje
-Smanjenje
18.825.591,14
-7.373.536,33
11.452.054,81
7.423.205,24
+686.762,59
8.109.967,83
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Funkcijska klasifikacija 01 - Opće javne usluge
Program - Redovna djelatnost
0111 - Izvršna i zakonodavna tijela
169.800,00
3
Rashodi
169.800,00
32
Materijalni rashodi
169.800,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
169.800,00
329 11 Naknade za rad članovima Općinskih tijela
i članovima njegovih radnih tijela
37.000,00
329 19 Ostale slične naknade za rad - potpredsjedniku
Općinskog vijeća
7.800,00
329 99 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja –troškovi
izbora za mjesne odbore
25.000,00
329 99 Ostali nespomnuti rashodi poslovanja – troškovi
predsjedničkih izbora za biračke odbore
100.000,00
Broj 15 - Stranica 1547
-55.713,17
-55.713,17
- 55.713,17
- 55.713,17
114.086,83
114.086,83
114.086,83
114.086,83
- 15.000,00
22.000,00
0
7.800,00
-25.000,00
0
- 15.713,17
84.286,83
297.405,24
-197.280,53
100.124,71
3
Rashodi
297.405,24
32
Materijalni rashodi
62.500,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
62.500,00
329 22 Premije osiguranja ostale imovine - objekata,
postrojenja i opreme
11.000,00
329 31 Reprezentacija za redovnu djelatnost
28.000,00
329 31 Reprezentacija - Dan Općine
10.000,00
329 31 Reprezentacija - malogranični prijelaz
3.000,00
329 99 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - naknada za uređenje voda
1.500,00
329 99 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- priznanja Općine Legrad
5.000,00
329 99 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
4.000,00
37
Naknade građanima i kućan.iz Proračuna
35.000,00
372
Naknade građanima i kućan.iz Proračuna
35.000,00
372 19 Ostale naknade iz Proračuna u novcu - nagrada za novorođeno dijete
20.000,00
372 29 Ostale nakn.iz pror. u naravi - dječ.darovi
15.000,00
38
Ostali rashodi
199.905,24
381
Tekuće donacije
40.000,00
381 14 Tekuće donacije političkim strankama
40.000,00
385
Izvanredni rashodi
159.905,24
385 11 Nepredviđeni rashodi - proračun. zaliha
159.905,24
Funkcijska klasifikacija 01 - Opće javne usluge
Program - Ostala djelatnost
0160 - Opće javne usluge koje nisu
drugdje svrstane
6.439.000,00
-197.280,53
-24.559,99
-24.559,99
100.124,71
37.940,01
37.940,01
0
- 8.000,00
- 10.000,00
- 1.468,61
11.000,00
20.000,00
0
1.531,39
- 91,38
1.408,62
-5.000,00
0
0
0
0
4.000,00
35.000,00
35.000,00
0
0
-172.720,54
-32.000,00
- 32.000,00
-140.720,54
-140.720,54
20.000,00
15.000,00
27.184,70
8.000,00
8.000,00
19.184,70
19.184,70
+ 803.534,50
7.242.534,50
- 1.185.000,00
-1.185.000,00
-1.185.000,00
0
+ 20.000,00
- 15.000,00
-1.000.000,00
254.000,00
254.000,00
254.000,00
6.000,00
90.000,00
5.000,00
0
0
00.000,00
-200.000,00
0
+ 10.000,00
0
50.000,00
3.000,00
Funkcijska klasifikacija 01 - Opće javne usluge
Program - Ostala djelatnost
0133 - Ostale opće usluge
3
32
323
323 34
323 73
323 75
323 79
323 79
Rashodi
1.439.000,00
Materijalni rashodi
1.439.000,00
Rashodi za usluge
1.439.000,00
Usluge promidžbe
6.000,00
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja
70.000,00
Geodetsko-katastarska izmjera
20.000,00
Intelek. usluge-Glavni proj. zone Kutnjak 1.000.000,00
Intelek.usluge-Elaborat imov.-pravnih odnosa
za zemljiš. zone Kutnjak (procjene, uknjižba) 100.000,00
323 79 Intelektualne usluge - projektna dokum.za
izgradnju kan.( glavni projekat za 1. fazu)
200.000,00
323 79 Intelektualne usluge-izrada dokumentacije za
pribavljanje uporabnih dozvola za
općinske objekte
40.000,00
323 79 Ostale usluge-usluge prevođenja
3.000,00
Stranica 1548 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovi
41
Rashodi za nabavu neproz.dugotraj.imovi
411
Materijalna imovina-prirodna bogatstva
4111 Zemljište
411 11 Poljoprivredno zemljište-otkup za izgradnju
gospodarske zone Kutnjak
27. prosinca 2010.
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
+1.956.334,50
+1.956.334,50
+1.956.334,50
+1.956.334,50
6.956.334,50
6.956.334,50
6.956.334,50
6.956.334,50
5.000.000,00
+1.956.334,50
6.956.334,50
0
0
0
0
0
+ 32.200,00
+ 32.200,00
+ 32.200,00
+ 32.200,00
+32.200,00
32.200,00
32.200,00
32.200,00
32.200,00
32.200,00
Funkcijska klasifikacija 04 - Ekonomski poslovi
Program - Poljoprivreda
0421 - Poljoprivreda
50.000,00
+12.000,00
62.000,00
50.000,00
50.000,00
+12.000,00
+12.000,00
62.000,00
62.000,00
50.000,00
+12.000,00
62.000,00
50.000,00
+12.000,00
62.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 - Usluge unapređenja
stanovanja i zajednice
Program - Opskrba vodom
0630 - Opskrba vodom
107.000,00
+349.221,79
456.221,79
+349.221,79
+389.221,79
+389.221,79
456.221,79
446.221,79
446.221,79
+15.000,00
35.000,00
0
+ 379.721,79
+ 1.500,00
-7.000,00
-40.000,00
-40.000,00
10.000,00
379.721,79
13.500,00
8.000,00
10.000,00
10.000,00
- 40.000,00
10.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
Program - Upravljanje objektima u vlasništvu Općine
066 - Rashodi vezani za stanovanje i
komunalne djelatnosti
360.000,00
-225.000,00
135.000,00
5
53
532
5321
532 12
3
35
352
352 31
3
32
323
323 22
323 22
323 22
323 41
323 63
34
343
343 49
3
32
323
323 21
323 21
323 21
323 21
323 21
Izadci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava
Dionice u udjeli u glavnici Glasa Podravine
Rashodi
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,
malim i srednjim poduzetnicima izvan
javnog sektora
Subvencije poljoprivrednicima za umjetno
osjemenjivanje krava
Rashodi
107.000,00
Materijalni rashodi
57.000,00
Rashodi za usluge
57.000,00
Usluge tekućeg održavanje opreme - vodocrpilište Šoderica
20.000,00
Usluge tekućeg održavanje opreme- vodovoda
10.000,00
Usluge tekućeg održav.opreme-zamjena vodomjera
0
Opskrba vodom
12.000,00
Laboratorijske usluge - ispitivanje vode
15.000,00
Financijski rashodi
50.000,00
Ostali financijski rashodi
50.000,00
Ostali financijski rashodi –povrat sredstava
sufinancir. izgradnje vodovoda Legrad
50.000,00
Rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Tekuće i invest.održ.zgrade Općine
Tekuće i investic.održav.- "Legradski dom"
Tekuće i investic.održav. - Novi Zrin
Tek.i investic.održav. - Legrađanka
Tek.i invest.održav.građev.objekatasvlačionice u Legradu
323 21 Tek. i investic.održav. građevinskih objekata
- objekti mrtvačnica u Legradu
245.000,00
245.000,00
245.000,00
25.000,00
20.000,00
10.000,00
30.000,00
-125.000,00
-125.000,00
-125.000,00
- 25.000,00
-15.000,00
-5.000,00
+55.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
0
5.000,00
5.000,00
85.000,00
15.000,00
-15.000,00
0
50.000,00
- 45.000,00
5.000,00
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
323 21 Tekuće i investic.održ.građ.objekata –
- svlačionice u Kutnjaku
323 21 Tekuće i investic.održavanje građ.objekata - svlačionice u Zablatju
323 21 Tek. i investic.održavanje građ. objekata
- svlačionice u Malom Otoku
323 21 Tek. i investic.održavanje građev.objekata
- svlačionice u Selnici Podravskoj
323 21 Tekuće i investic.održavanje građev.objekata
- Dom mještana Selnica Podravska
323 21 Tekuće i investic.održavanje građev.objekata
- uređenje prostora za mladež
Broj 15 - Stranica 1549
10.000,00
-10.000,00
0
10.000,00
-10.000,00
0
20.000,00
-10.000,00
10.000,00
10.000,00
-10.000,00
0
25.000,00
-15.000,00
10.000,00
20.000,00
-20.000,00
0
Rashodi za nabavu nefinancij.imovin
115.000,00
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
115.000,00
422
Postrojenja i oprema
115.000,00
422 73 Nabava opreme u prostor «Legradskog doma» 50.000,00
422 73 Nabava opreme u prostoru mrtvačnica u
naseljima Općine
30.000,00
422 73 Nabava opreme u prostoru Doma mještana
Selnica Podravska
35.000,00
-100.000,00
15.000,00
-100.000,00
-100.000,00
- 40.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
-25.000,00
5.000,00
-35.000,00
0
759.016,00
+643.531,73
1.402.547,73
Funkcijska klasifikacija 01 - Opće javne usluge
Program - Redovna djelatnost
Aktivnost - Administrativno, stručno i
tehničko osoblje
759.016,00
+643.531,73
1.402.547,73
703.016,00
394.416,00
328.000,00
328.000,00
10.000,00
+694.531,73
+ 2.860,00
+ 5.000,00
+ 5.000,00
- 3.000,00
1.397.547,73
397.276,00
333.000,00
333.000,00
7.000,00
10.000,00
56.416,00
49.200,00
-3.000,00
+ 860,00
+750,00
7.000,00
57.276,00
49.950,00
1.640,00
5.576,00
+25,00
+85,00
1.665,00
5.661,00
Materijalni rashodi
284.500,00
Naknade troškova zaposlenima
63.000,00
Dnevnice za službeni put u zemlji
7.000,00
Naknade za prijevoz na službenom
putu u zemlji
28.000,00
Naknade za prijevoz na službenom
putu u inozemstvu
3.000,00
Naknade za prijevoz komunalnog redara
6.000,00
Naknade za prijevoz na posao i s posla
17.000,00
Seminari, savjetovanja i simpoziji
2.000,00
Rashodi za materijal i energiju
122.000,00
Uredski materijal
12.000,00
Literatura (publik., časop.,glasila, knjige i os.) 4.000,00
Mater. i sred.za čišćenje i održavanje
2.000,00
Električna energija
50.000,00
Plin
40.000,00
Sitni inventar
4.000,00
Sitni inventar-ulične novogodišnje dekoracije 10.000,00
- 2.800,00
-39.500,00
-7.000,00
281.700,00
23.500,00
0
- 26.000,00
2.000,00
-3.000,00
-2.000,00
0
- 1.500,00
+19.700,00
+ 2.500,00
+ 3.700,00
-500,00
0
+ 30.000,00
+4.000,00
-10.000,00
0
4.000,00
17.000,00
500,00
141.700,00
14.500,00
7.700,00
1.500,00
50.000,00
70.000,00
8.000,00
0
4
42
Broj konta RAZDJEL 2 - JEDINSTVENI
UPRAVNI ODJEL
3
Rashodi
31
Rashodi za zaposlene
311
Plaće
311 11 Plaće za zaposlene
312
Ostali rashodi za zaposlene
312 19 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
( regres,božićnica,jubilarna nagrada )
313
Doprinosi na plaće
313 21 Doprinos za obvez.zdravstveno osig.
313 22 Posebni doprinos za prava u slučaju
ozljede na radu
313 31 Doprinos za zapošljavanje
32
321
321 11
321 15
321 16
321 19
321 21
321 31
322
322 11
322 12
322 14
322 31
322 33
322 51
322 51
Stranica 1550 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
27. prosinca 2010.
323
323 11
323 13
323 22
323 32
323 82
329
329 23
329 99
Rashodi za usluge
Usluge telefona, telefaxa
Poštarina i poštanske usluge
Usluge tekućeg održavanja opreme
Ostale usluge promidžbe i informiranja
Računalne usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslov.
Premije osiguranja zaposlenih
Ostali nespomen.rashodi poslovanja
90.000,00
18.000,00
25.000,00
7.000,00
35.000,00
5.000,00
9.500,00
4.500,00
5.000,00
+7.000,00
+1.000,00
+15.000,00
0
-10.000,00
+ 1.000,00
0
0
0
97.000,00
19.000,00
40.000,00
7.000,00
25.000,00
6.000,00
9.500,00
4.500,00
5.000,00
34
343
343 12
343 12
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Bankarske usl. i usl.platnog prometa
Ostali nespomenuti financijski rashodi - naplata općinskih poreza
Usluge Fine
Zatezne kamate iz poslov.odnosa i dr.
Ostali nespomen.financ.troškovi sufinanciranje magis.vodovoda
24.100,00
24.100,00
7.000,00
+694.471,73
+694.471,73
- 2.000,00
718.571,73
718.571,73
5.000,00
12.000,00
3.100,00
2.000,00
-2.000,00
+100,00
+ 398.000,00
10.000,00
3.200,00
400.000,00
0
+ 300.371,73
300.371,73
4
Rashodi za nabavu nefinancij.imovine
42
Rashodi za nabavu proizv.dugotraj.im.
422
Postrojenja i oprema
422 11 Računala i računalna oprema
422 12 Uredski namještaj i oprema
426
Nematerijalna proizvedena imovina
426 21 Ulaganja u računalne programe
56.000,00
56.000,00
48.000,00
8.000,00
40.000,00
8.000,00
8.000,00
-51.000,00
-51.000,00
- 43.000,00
-3.000,00
- 40.000,00
- 8.000,00
- 8.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0
0
0
1.953.290,90
-994.306,90
958.984,00
Funkcijska klasifikacija 03 - Javni red i sigurnost
Program - Zaštita od požara
032 - Dobrovoljne vatrogasne udruge
390.000,00
-250.000,00
140.000,00
-250.000,00
+5.000,00
+5.000,00
+5.000,00
-255.000,00
-60.000,00
-15.000,00
-10.000,00
0
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-5.000,00
-195.000,00
- 55.000,00
-15.000,00
-25.000,00
-25.000,00
-30.000,00
-15.000,00
140.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
125.000,00
85.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
40.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
-15.000,00
0
-15.000,00
0
-20.210,00
14.790,00
343 12
343 33
343 49
Broj konta RAZDJEL 3 - DRUŠTVENE
DJELATNOSTI
3
Rashodi
390.000,00
32
Materijalni rashodi
10.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
10.000,00
322 31 Električna energija
10.000,00
38
Ostali rashodi
380.000,00
381
Tekuće donacije
145.000,00
381 14 Tekuće donac.udr.građana -Vatrogasna zajed. 25.000,00
381 14 Tekuće donacije udr.građ. - DVD-u V. Otok
20.000,00
381 14 Tekuće donacije udr.građ. - DVD Legrad
30.000,00
381 14 Tekuće donacije udr.građ.- DVD Selnica P.
20.000,00
381 14 Tekuće donac.udr.građ. - DVD Kutnjak-Ant.
20.000,00
381 14 Tekuće donac.udr.građ. - DVD Zablatje
20.000,00
381 14 Tekuće donac.udr.građ. - DVD Mali Otok
10.000,00
382
Kapitalne donacije
235.000,00
382 14 Kapitalne donacije udr.građ.- DVD Legrad
65.000,00
382 14 Kapitalne donac.udr.građ.- DVD Kutnjak -Ant. 20.000,00
382 14 Kapitalne donac.udr.građ. - DVD Zablatje
30.000,00
382 14 Kapitalne donac,udr.građ.- DVD Selnica P.
30.000,00
382 14 Kapitalne donac.udr.građ.- DVD V.Otok
40.000,00
382 14 Kapitalne donac.udr.građ.- DVD M.Otok
20.000,00
382 14 Kapit.donac.udrugama građ. – LU Kuna Legrad
za krovište lovačkog doma
15.000,00
382 14 Kapit.donac.udrugama građ. – ŠRK Smuđ Legrad
za krovište ribičkog doma
15.000,00
Funkcijska klasifikacija 022 - Civilna zaštita
Program - Civilna zaštita
0220 - Civilna zaštita
35.000,00
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
3
32
323
323 79
Rashodi
Materijalni rashodi
Intelektualne i osobne usluge
Intelektualne usluge- izrada Procjene ugrožen.i
Plana zaštite i spašavanja
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
329 99 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja za
potrebe zaštite i spašavanja stanovništva
i materijalnih dobara
Broj 15 - Stranica 1551
35.000,00
35.000,00
15.000,00
-20.210,00
-20.210,00
-210,00
14.790,00
14.790,00
14.790,00
15.000,00
20.000,00
-210,00
-20.000,00
14.790,00
0
20.000,00
-20.000,00
0
25.000,00
-18.570,00
6.430,00
25.000,00
0
0
- 18.570,00
+ 6.430,00
+ 6.430,00
6.430,00
6.430,00
6.430,00
0
25.000,00
25.000,00
25.000,00
+6.430,00
-25.000,00
-25.000,00
-25.000,00
6.430,00
0
0
0
Funkcijska klasifikacija 08 - Rekreacija, kultura i religija
Program - Rad sportskih udruga
081 - Službe rekracije i športa
260.000,00
-112.500,00
147.500,00
260.000,00
260.000,00
260.000,00
- 112.500,00
-112.500,00
-112.500,00
147.500,00
147.500,00
147.500,00
100.000,00
65.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
10.000,00
10.000,00
-40.000,00
- 25.000,00
-12.500,00
-12.500,00
-12.500,00
-5.000,00
-5.000,00
60.000,00
40.000,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
5.000,00
5.000,00
Funkcijska klasifikacija 08 - Rekreacija, kultura i religija
Program - Javne potrebe u kulturi
082 - Djelatnost udruga u kulturi i razvoj
kulturne djelatnosti
457.000,00
-310.266,00
146.734,00
457.000,00
37.000,00
37.000,00
7.000,00
-310.266,00
-28.000,00
-28.000,00
0
146.734,00
9.000,00
9.000,00
7.000,00
20.000,00
10.000,00
420.000,00
80.000,00
8.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
30.000,00
15.000,00
3.000,00
6.000,00
5.000,00
-20.000,00
-8.000,00
-282.266,00
- 44.000,00
-4.000,00
-1.500,00
-2.500,00
- 2.500,00
-15.000,00
-7.500,00
-3.000,00
-5.000,00
-3.000,00
0
2.000,00
137.734,00
36.000,00
4.000,00
1.500,00
2.500,00
2.500,00
15.000,00
7.500,00
0
1.000,00
2.000,00
Funkcijska klasifikacija 04 - Ekonomski poslovi
Program - Turizam
0473 - Turizam
3
32
323
323 79
Rashodi
Materijalni rashodi
Intelektualne i osobne usluge
Intelektualne usluge- Idejno rješenje za poučnu i
povijesnu biciklističku stazu „ Nikola Zrinski“
38
Donacije i ostali rashodi
381
Tekuće donacije
381 19 Ostale tekuće donacije - TZ Općine Legrad
3
Rashodi
38
Donacije i ostali rashodi
381
Tekuće donacije
381 15 Tekuće donacije sportskim društvima
- NK "Graničar" Legrad
381 15 Tekuće donacije NK "Mladost" M.Otok
381 15 Tekuće donacije NK»Udarnik» Zablatje
381 15 Tekuće donacije NK "Drava" Selnica P.
381 15 Tekuće donacije NK "Mladost" Kutnjak
381 15 Tekuće donacije ŠRK "Smuđ" Legrad
381 19 Ostale tekuće donacije - LU"Kuna"Legrad
3
32
323
323 99
323 99
323 99
38
381
381 14
381 14
381 14
381 14
381 14
381 14
381 14
381 14
381 14
Rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostale nespomenute usluge - bibliobusa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-sanacija
i obnova raspela u naseljima
Ostale nespom.usluge- sponzorstva za knjige
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekuće donacije Udruga žena Legrad
Tekuće donac.Udruga "Naša djeca" Legrad
Tekuće donacije Udruga žena Selnica Podravska
Tekuće donac.udrug.građ.-Udruga žena Zablatje
Tek.don.udrug.građ. - KUD "Zrin" Legrad
Tek.don.udrug.građ.-Ekološka udruga Legrad
Ostale donacije-«Zrinska garda» Čakovec
Ostale donacije – „Udruga mladih Legrad“
Tekuće donacije ostalim udrugama građana
Stranica 1552 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
382
Kapitalne donacije
382 12 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama - za obnovu crkve "Presvetog Trojstva" u Legr.
382 12 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama - za
unutarnje uređenje crkve u V. Otoku
382 12 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama - za uređenje crkve u Zablatju
382 12 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama- za
izgradnju crkve u Selnici Podravskoj
382 12 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama - za
uređenje crkve "Sv.Jelene" u Kutnjaku
382 14 Kapitalne donac.udrug.građ.-Evangelička
crkva u Legradu
Funkcijska klasifikacija 09 - Obrazovanje
Program - Javne potrebe u predškolskom odgoju
091 - Predškolsko obrazovanje
3
Rashodi
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
323 79 Ostale intelek.usluge – troškovi osnivanja ustanove
dječjeg vrtića
37
Naknade građanima i kućanstvima
372 Ostale naknade građanima i kućan.iz proračuna
372 19Ostale naknade iz proračuna u novcu - sufinanciranje
predškolskog programa pri O.Š. Legrad
4
Rashodi za nabavu nefinancijski imovine
42
Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imov.
421
Građevinski objekti
421 23 Zgrade obrazovnih institucija - izgradnja
dječjeg vrtića u Legradu
422
Postrojenja i oprema
422 73 Oprema za ostale namjene - oprema za unutarnji
prostor dječjeg vrtića
422 73 Oprema za ostale namjene –oprema za vanjsko
uređenje (dječje igralište)
Funkcijska klasifikacija 09 - Obrazovanje
Program - Javne potrebe u školstvu
091 - Osnovnoškolsko obrazovanje
3
Rashodi
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
323 49 Komunalno uređenje zemljišta za školu
323 79 Ostale intelekt.usluge- sufinan.glavnog projekta
za izgradnju škole
323 99 Ostale nespomenute usluge-provođenje akcije
« Sigurno u prometu «
38
Donacije i ostali rashodi
381
Tekuće donacije
381 19 Ostale tekuće donacije – Osnovna škola Legrad
381 19 Ostale tekuće donacije - OŠ Rasinja za PŠ Kutnjak
Funkcijska klasifikacija 10 - Socijalna zaštita
Program - Javne potrebe u socijalnoj skrbi
109 - Aktivnosti socijalne zaštite
3
37
Rashodi
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
zavoda i iz Proračuna
27. prosinca 2010.
340.000,00
-238.266,00
101.734,00
200.000,00
-150.000,00
50.000,00
20.000,00
-20.000,00
0
20.000,00
-20.000,00
0
20.000,00
0
20.000,00
40.000,00
-18.266,00
21.734,00
40.000,00
-30.000,00
10.000,00
460.000,00
-95.000,00
365.000,00
330.000,00
10.000,00
10.000,00
-25.000,00
-5.000,00
-5.000,00
305.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
320.000,00
320.000,00
-5.000,00
-20.000,00
-20.000,00
5.000,00
300.000,00
300.000,00
320.000,00
130.000,00
130.000,00
20.000,00
-20.000,00
-70.000,00
-70.000,00
+10.000,00
300.000,00
60.000,00
60.000,00
30.000,00
20.000,00
110.000,00
+10.000,00
-80.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0
30.000,00
80.000,00
-80.000,00
0
151.380,00
-125.000,00
26.380,00
151.380,00
81.380,00
81.380,00
30.000,00
-125.000,00
- 80.000,00
-80.000,00
- 30.000,00
26.380,00
1.380,00
1.380,00
0
50.000,00
-50.000,00
0
1.380,00
70.000,00
70.000,00
45.000,00
25.000,00
0
-45.000,00
-45.000,00
- 40.000,00
- 5.000,00
1.380,00
25.000,00
25.000,00
5.000,00
20.000,00
174.910,90
-62.760,90
112.150,00
174.910,90
-62.760,90
112.150,00
156.910,90
-51.760,90
105.150,00
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
372
Ostale naknade građanima i kućan.iz Proračuna
372 12 Pomoći obiteljima i kućanstvima
372 12 Pomoći obiteljima i kućanstv.iz proračuna – financ.
priključka vode za romska domaćinstva
372 12 Pomoći obiteljima i kućanstvima – na ime
oslobođ.plaćanja komunalnog doprinosa
372 15 Jednokratne stipendije studentima
372 19 Ostale naknade iz proračuna u novcu – ogrijev
372 19 Ostale naknade iz proračuna u novcu – šk.kuhinja
372 22 Pomoć i njega u kući- trošak gerontodomaćice
38
Donacije i ostali rashodi
381
Tekuće donacije
381 14 Tekuće donacije udrug.građ.- UHDDR Legrad
381 14 Tekuće donacije udrug.građ.- Udruga slijepih
381 19 Ostale tek.donac. - GDCrvenog križa Koprivnica
156.910,90
10.000,00
-51.760,90
- 8.000,00
105.150,00
2.000,00
13.160,90
-13.160,90
0
10.000,00
45.000,00
42.750,00
10.000,00
26.000,00
18.000,00
18.000,00
10.000,00
2.000,00
6.000,00
-5.000,00
- 45.000,00
+1.900,00
+15.000,00
+ 2.500,00
-11.000,00
-11.000,00
-5.000,00
-2.000,00
-4.000,00
5.000,00
0
44.650,00
25.000,00
28.500,00
7.000,00
7.000,00
5.000,00
0
2.000,00
8.690.079,00
-7.709.523,75
980.555,25
1.410.000,00
-1.345.000,00
65.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
-135.000,00
-135.000,00
-135.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
50.000,00
30.000,00
- 35.000,00
+ 5.000,00
15.000,00
35.000,00
120.000,00
-105.000,00
15.000,00
1.210.000,00
- 1.210.000,00
0
1.210.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
10.000,00
10.000,00
- 1.210.000,00
- 1.200.000,00
-1.200.000,00
-10.000,00
-10.000,00
0
0
0
0
0
Funkcijska klasifikacija 06 - Usluge unapređenja
stanovanja i zajednice
Program - Program održavanja komunalne infrastrukture
064 - Ulična rasvjeta
160.000,00
+80.000,00
240.000,00
160.000,00
160.000,00
100.000,00
100.000,00
60.000,00
40.000,00
+ 80.000,00
+80.000,00
+35.000,00
+ 35.000,00
+45.000,00
+ 25.000,00
240.000,00
240.000,00
135.000,00
135.000,00
105.000,00
65.000,00
20.000,00
+ 20.000,00
40.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 - Usluge unapređenje stanovanja i zajednice
Program - Program komunalne infrastrukture
066 - Komunalne djelatnosti koje nisu
drugdje svrstani
7.120.079,00
-6.444.523,75
675.555,25
Rashodi
Materijalni rashodi
575.555,25
575.555,25
Broj konta RAZDJEL 4 - KOMUNALNE
DJELATNOSTI
Funkcijska klasifikacija 04 - Ekonomski poslovi
Program - Programi komunalne infrastrukture
045 - Modernizacija cesta
3
Rashodi
32
Materijalni rashodi
323
Rashodi za usluge
323 49 Ostale komunalne usluge - tekuće održavanje
poljskih puteva
323 49 Ostale komunalne usluge - zimska služba
323 49 Ostale komunalne usluge - ostale usluge održavanja
nerazvrstanih cesta(sanacija udar.rupa,
čišćenje odvodnih kanala i sl.)
4
42
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
421
Građevinski objekti
421 31 Ceste - asfaltiranje nerazvrstanih cesta i ulica
422
Postrojenja i oprema
422 73 Oprema za ostale namjene-prom. signalizacija
3
Rashodi
32
Materijalni rashodi
322
Rashodi za materijal i energiju
322 31 Električna energija za javnu rasvjetu
323
Rashodi za usluge
323 21 Tekuće održavanje javne rasvjete
323 21 Tekuće održavanje ulične rasvjete-postavljanje
novih rasvjetnih tijela
3
32
Broj 15 - Stranica 1553
1.325.079,00
1.325.079,00
-749.523,75
-749.523,75
Stranica 1554 - Broj 15
322
322 34
322 42
323
323 29
323 42
323 43
323 49
323 49
323 49
323 49
323 49
323 49
323 49
323 49
323 49
323 49
323 49
323 49
323 62
4
42
421
421 41
421 41
421 41
422
422 73
422 73
422 73
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Materijal i sirovine
4.000,00
Motorni benzin i gorivo (za javne radove)
2.000,00
Materijal za održ.opreme za javne radove
2.000,00
Rashodi za usluge
1.321.079,00
Tekuće i invest.održ.komunalne opreme
2.000,00
Usluge odvoza komun.otpada( groblja
i odvoz fekalija )
15.000,00
Ostale komunal.usluge - deratizacija i dezinsekcija
55.000,00
Tekuće održavanje zelenih i javnih površina
502.579,00
Komunalno uređenje naselja
100.000,00
Uređenje katoličkog groblja u Legradu
20.000,00
Uređenje evangeličkog groblja u Legradu
10.000,00
Uređenje groblja u Selnici Podravskoj
10.000,00
Uređenje groblja u Velikom Otoku
10.000,00
Uređenje groblja u Kutnjaku
10.000,00
Uređenje groblja u Malom Otoku
5.000,00
Uređenje parkirališta ispred groblja u Legradu
30.000,00
Uređenje i san.prostora vage u Velikom Otoku
10.000,00
Ost.komun.usluge- san.divljih odlagališta otpada
500.000,00
Komunalno uređenje tržnice u Legradu
40.000,00
Ost.komun.usluge-veterinarske-higijeničarski servis
1.500,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
5.795.000,00
Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine
5.795.000,00
Građevinski objekti
5.635.000,00
Vodovod – izgradnja vodov.na Šod.,Legrad.,Zabl. 3.600.000,00
Izgradnja komun.infrasktukture za zonu Kutnjak
2.000.000,00
Izgradnja lokalne plinske mreže u naselju Legrad
35.000,00
Postrojenja i oprema
160.000,00
Oprema za ostale namj.-nabava kanti i kontejnera
100.000,00
Oprema za ostale namj.-kom.oprema za jav.površine 50.000,00
Oprema za ostale namjene- komunalna oprema
za javne radove ( alat i strojevi )
10.000,00
Članak 4.
Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na
snagu osmog dana od dana objave u "Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije".
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LEGRAD
27. prosinca 2010.
- 2.500,00
-1.000,00
- 1.500,00
- 747.023,75
- 2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
574.055,25
0
-7.000,00
-17.023,75
0
-90.000,00
-20.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-30.000,00
-10.000,00
- 493.000,00
-40.000,00
+ 2.000,00
8.000,00
37.976,25
502.579,00
10.000,00
0
0
0
0
5.000,00
0
0
0
7.000,00
0
3.500,00
- 5.695.000,00
-5.695.000,00
-5.635.000,00
-3.600.000,00
-2.000.000,00
-35.000,00
-60.000,00
0
- 50.000,00
100.000,00
100.000,00
0
0
0
0
100.000,00
100.000,00
0
- 10.000,00
0
34.
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“ broj 87/08) i članka 31. Statuta
Općine Legrad („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Legrad na 18. sjednici održanoj 30. studenoga
2010. donijelo je
PRORAČUN
OPĆINE LEGRAD ZA 2011. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2012. i 2013. GODINU
KLASA: 400-08/10-01/02
URBROJ: 2137/10-10-5
Legrad, 30. studenoga 2010.
I. OPĆI DIO
PREDSJEDNIK:
Ivica Gabaj v. r.
Članak 1.
Proračun Općine Legrad za 2011. godinu (u
daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2012. i
2013.godinu sastoji se od:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Plan Proračuna
Općine Legrad
za 2011.godinu
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
13.795,750,00
Projekcija
Proračuna Općine
Legrad
za 2012.
11.550.000,00
Projekcija Proračuna
Općine Legrad
za 2013.
400.000,00
500.000,00
500.000,00
6.667.767,76
5.570.000,00
5.040.000,00
7.250.000,00
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 15 - Stranica 1555
B. RAČUN FINANCIRANJA
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
0
0
0
NETO ZADUŽIVANJE /FINANCIRANJE
0
0
0
-556.982,24
0
0
0
0
0
MANJAK
+ NETO ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA
Članak 2.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu za 2011. godinu i projekcijama za 2012. i 2013. godinu kako slijedi:
-skupina
podskupina
odjeljak
Vrsta rashoda/izdataka
Plan Proračuna
Općine Legrad
za 2011.
Projekcija
Proračuna
Općine Legrad za 2012.
Projekcija
Proračuna
Općine Legrad za 2013.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6
PRIHODI
13.795.750,00
11.550.000,00
7.250.000,00
61
Prihodi od poreza
1.690.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
611
Porez i prirez na dohodak
1.360.000,00
0
0
613
Porezi na imovinu
270.000,00
0
0
614
Porezi na robu i usluge
60.000,00
0
0
63
9.364.650,00
6.900.000,00
2.600.000,00
633
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar
opće države
Pomoći iz proračuna
634
Ostale potpore unutar opće države
6.080.000,00
64
Prihodi od imovine
905.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
641
Prihodi od financijske imovine
6.000,00
0
0
642
Prihodi od nefinancijske imovine
899.000,00
0
0
65
Prihodi od prodaje roba i usluga
1.836.100,00
1.950.000,00
1.950.000,00
651
Administrativne upravne pristojbe
1.000,00
0
0
652
Prihodi po posebnim propisima
1.275.100,00
0
0
653
Komunalni doprinosi i naknade
560.000,00
0
0
7
PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
400.000,00
500.000,00
500.000,00
400.000,00
500.000,00
500.000,00
400.000,00
0
0
3
Prihodi od prodaje materijalne imovine prirodnih
bogatstava
RASHODI POSLOVANJA
6.667.767,76
5.570.000,00
5.040.000,00
31
Rashodi za zaposlene
622.252,00
623.480,00
623.480,00
311
Rashodi za zaposlene
516.000,00
0
0
312
Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene
17.500,00
0
0
313
Doprinosi na plaće
88.752,00
0
0
32
Materijalni rashodi
4.858.654,86
3.807.300,00
3.258.300,00
321
Naknade troškova zaposlenima
63.300,00
0
0
71
711
3.284.650,00
Stranica 1556 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
329
27. prosinca 2010.
334.400,00
0
0
4.241.794,86
0
0
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
219.160,00
0
0
34
Financijski rashodi
102.600,00
102.700,00
97.700,00
343
Ostali financijski rashodi
102.600,00
0
0
35
Subvencije
25.000,00
20.000,00
20.000,00
352
Subvencije poljoprivrednicima
25.000,00
0
0
37
Naknade građanima i kućanstvima
198.560,90
178.520,00
178.750,00
372
Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna
Donacije i ostali rashodi
198.560,90
0
0
860.700,00
838.000,00
38
861.770
,00
381
Tekuće donacije
442.200,00
0
0
382
Kapitalne donacije
418.500,00
0
0
385
Izvanredni rashodi
0
0
0
4
6.971.000,00
6.480.000,00
2.710.000,00
41
RASHODI ZA NABAVU NEFIN.
IMOVINE
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
4.000.000,00
4.000.000,00
0
411
Materijalna imovina-prir. Bogatstva
4.000.000,00
0
0
42
2.971.000,00
2.480.000,00
2.710.000,00
421
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Građevinski objekti
2.750.000,00
0
0
422
Postrojenja i oprema
213.000,00
0
0
426
Nematerijalna proizvedena imovina
8.000,00
0
0
5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/
FINANCIRANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU
IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
532
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih
Društava
II. POSEBNI DIO
Članak 3.
Ukupni rashodi i izdaci u svoti 13.618.767,76 kuna iskazani u Računu prihoda i primitaka, rashoda i izdataka raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i podrobnim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:
1
2
- skupina
podskupina
odjeljak
VRSTA RASHODA/IZDATKA
13.638.767,76
4
Projekcija
proračuna
Općine Legrad
za 2012.
12.050.000,00
5
Projekcija
proračuna Općine Legrad za
2013.
7.750.000,00
RAZDJEL 1– OPĆINSKO VIJEĆE
I OPĆINSKI NAČELNIK
6.983.300,00
6.087.800,00
1.183.800,00
01- Opće javne usluge
Program-redovna djelatnost
0111 Izvršna i zakonodavna tijela
44.800,00
44.800,00
44.800,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI
3
Plan Proračuna
Općine Legrad
za 2011.
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 15 - Stranica 1557
3
RASHODI
44.800,00
44.800,00
44.800,00
32
Materijalni rashodi
44.800,00
44.800,00
44.800,00
329
44.800,00
0
0
177.500,00
175.000,00
175.000,00
3
Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja
01 – Opće javne usluge
Program – ostala djelatnost
0133 Ostale opće usluge
RASHODI
177.500,00
175.000,00
175.000,00
32
Materijalni rashodi
102.500,00
100.000,00
100.000,00
329
102.500,00
0
0
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
0
0
38
Ostali nespomenuti rashodi
Poslovanja
Naknade građanima i
kućanstvima iz Proračuna
Naknade građanima i kućanstvima iz
Proračuna
Ostali rashodi
40.000,00
40.000,00
40.000,00
381
Tekuće donacije
40.000,00
0
0
385
Izvanredni rashodi
0
0
0
6.409.000,00
5.550.000,00
651.000,00
3
01- Opće javne usluge
Program – ostala djelatnost
0160 Opće javne usluge koje nisu
drugdje svrstane
RASHODI
2.409.000,00
1.550.000,00
651.000,00
32
Materijalni rashodi
2.409.000,00
1.550.000,00
651.000,00
323
Rashodi za usluge
2.409.000,00
0
0
4
4.000.000,00
4.000.000,00
0
4.000.000,00
4.000.000,00
0
4.000.000,00
0
0
25.000,00
0
0
3
RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
Materijalna imovina-prirodna
bogatstva
04 – Ekonomski poslovi
Program – poljoprivreda
0421 Poljoprivreda
RASHODI
25.000,00
20.000,00
20.000,00
35
Subvencije
25.000,00
20.000,00
20.000,00
352
Subvencije poljoprivrednicima
25.000,00
0
0
0
0
0
3
05 – Zaštita okoliša
Program – zaštita okoliša
0560 Zaštita okoliša
RASHODI
0
0
0
38
Donacije i ostali rashodi
0
0
0
381
Tekuće donacije
0
0
0
88.000,00
90.000,00
85.000,00
3
06 – Usluge unapređenja
stanovanja i zajednice
Program – opskrba vodom
0630 – Opskrba vodom
RASHODI
88.000,00
90.000,00
85.000,00
32
Materijalni rashodi
58.000,00
60.000,00
60.000,00
37
372
41
411
Stranica 1558 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
27. prosinca 2010.
323
Rashodi za usluge
58.000,00
0
0
34
Financijski rashodi
30.000,00
30.000,00
25.000,00
343
Ostali financijski rashodi
30.000,00
0
0
239.000,00
208.000,00
208.000,00
3
06 – Usluge unapređenja
stanovanja i zajednice
Program – upravljanje objektima
u vlasništvu Općine
066– Rashodi vezani za stanovanje
i komunalne djelatnosti
RASHODI
174.000,00
158.000,00
158.000,00
32
Materijalni rashodi
174.000,00
158.000,00
158.000,00
323
Rashodi za usluge
174.000,00
0
0
4
65.000,00
50.000,00
50.000,00
65.000,00
50.000,00
50.000,00
421
RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
Građevinski objekti
0
0
0
422
Postrojenja i oprema
65.000,00
0
0
739.440,00
735.680,00
735.680,00
739.440,00
735.680,00
735.680,00
3
RAZDJEL 2 – JEDINSTVENI
UPRAVNI ODJEL
01 – Opće javne usluge
Program – redovna djelatnost
011 administrativno, stručno i
tehničko osoblje
RASHODI
683.440,00
705.680,00
705.680,00
31
Rashodi za zaposlene
408.480,00
408.480,00
408.480,00
311
Plaće
340.000,00
0
0
312
Ostali rashodi za zaposlene
10.000,00
0
0
313
Doprinosi na plaće
58.480,00
0
0
32
Materijalni rashodi
252.760,00
275.000,00
275.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
44.300,00
0
0
322
Rashodi za materijal i energiju
114.000,00
0
0
323
Rashodi za usluge
84.000,00
0
0
329
Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja
Financijski rashodi
10.460,00
0
0
22.200,00
22.200,00
22.200,00
Ostali financijski rashodi
RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
22.200,00
56.000,00
0
30.000,00
0
30.000,00
56.000,00
30.000,00
30.000,00
48.000,00
0
0
8.000,00
0
0
1.150.760,90
1.076.520,00
1.100.520,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
42
34
343
4
42
422
426
3
Nematerijalna proizvedena imovina
RAZDJEL 3 – DRUŠTVENE
DJELATNOSTI
03 – Javni red i sigurnost
Program – zaštita od požara
032 Dobrovoljne vatrogasne
udruge
RASHODI
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 15 - Stranica 1559
32
Materijalni rashodi
15.000,00
15.000,00
15.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
15.000,00
0
0
38
Ostali rashodi
265.000,00
265.000,00
265.000,00
381
Tekuće donacije
101.500,00
0
0
382
Kapitalne donacije
163.500,00
0
0
20.000,00
15.000,00
15.000,00
3
022 – Civilna zaštita
Program- Civilna zaštita
0220 Civilna zaštita
RASHODI
20.000,00
15.000,00
15.000,00
32
Materijalni rashodi
20.000,00
15.000,00
15.000,00
323
Intelektualne i osobne usluge
0
0
0
329
20.000,00
0
0
50.000,00
50.000,00
50.000,00
3
Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja
04 – Ekonomski poslovi
Program – Turizam
0473 Turizam
RASHODI
50.000,00
50.000,00
50.000,00
32
Materijalni rashodi
0
0
0
323
Intelektualne i osobne usluge
0
0
0
34
Financijski izdaci
50.000,00
50.000,00
50.000,00
343
Ostali financijski rashodi
50.000,00
0
0
38
Donacije i ostali rashodi
0
0
0
381
Tekuće donacije
0
0
0
182.000,00
180.000,00
190.000,00
3
08 – Rekreacija, kultura i religija
Program – rad sportskih udruga
081 Službe rekreacije i športa
RASHODI
182.000,00
180.000,00
190.000,00
38
Donacije i ostali rashodi
182.000,00
180.000,00
190.000,00
381
Tekuće donacije
182.000,00
0
0
331.700,00
315.000,00
315.000,00
3
08 – Rekreacija, kultura i religija
Program – javne potrebe u kulturi
082 Djelatnost udruga u kulturi
i
razvoj kulturne djelatnosti
RASHODI
331.700,00
315.000,00
315.000,00
32
Materijalni rashodi
20.000,00
15.000,00
15.000,00
323
Rashodi za usluge
20.000,00
0
0
329
0
0
0
38
Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja
Donacije i ostali rashodi
311.700,00
300.000,00
300.000,00
381
Tekuće donacije
56.700,00
0
0
382
Kapitalne donacije
255.000,00
0
0
09- Obrazovanje
Program – javne potrebe u
školstvu
091Osnovnoškolsko obrazovanje
110.500,00
80.000,00
93.770,00
Stranica 1560 - Broj 15
3
RASHODI
32
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
27. prosinca 2010.
110.500,00
80.000,00
93.770,00
Materijalni rashodi
61.500,00
40.000,00
40.000,00
323
38
Rashodi za usluge
Donacije i ostali rashodi
61.500,00
49.000,00
0
40.000,00
0
40.000,00
381
Tekuće donacije
49.000,00
0
0
176.560,90
156.520,00
156.750,00
3
10 – Socijalna zaštita
Program- javne potrebe u
socijalnoj skrbi
109 Aktivnosti socijalne zaštite
RASHODI
176.560,90
156.520,00
156.750,00
163.560,90
143.520,00
143.750,00
163.560,90
0
0
38
Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna
Ostale naknade građanima i
kućanstvima iz proračuna
Donacije i ostali rashodi
13.000,00
13.000,00
13.000,00
381
Tekuće donacije
13.000,00
0
0
382
Kapitalne donacije
0
0
0
4.422.344,86
3.815.000,00
4.395.000,00
675.000,00
900.000,00
780.000,00
3
RAZDJEL 4 – KOMUNALNE
DJELATNOSTI
04 – Ekonomski poslovi
Program – programi komunalne
infrastrukture
045 Modernizacija cesta
RASHODI
115.000,00
200.000,00
200.000,00
32
Materijalni rashodi
115.000,00
200.000,00
200.000,00
323
Rashodi za usluge
115.000,00
0
0
4
560.000,00
700.000,00
580.000,00
560.000,00
700.000,00
580.000,00
421
RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
Građevinski objekti
550.000,00
0
0
422
Postrojenja i oprema
10.000,00
0
0
225.000,00
215.000,00
215.000,00
3
06 – Usluge unapređenja
stanovanja i zajednice
Program – program održavanja
komunalne infrastrukture
064 Ulična rasvjeta
RASHODI
225.000,00
215.000,00
215.000,00
32
Materijalni rashodi
225.000,00
215.000,00
215.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
135.000,00
0
0
323
Rashodi za usluge
90.000,00
0
0
3.522.344,86
2.700.000,00
3.400.000,00
3
06 – Usluge unapređenja
stanovanja i zajednice
Program – program komunalne
infrastrukture
066 Komunalne djelatnosti koje
nisu drugdje svrstane
RASHODI
1.242.344,86
1.000.000,00
1.350.000,00
32
Materijalni rashodi
1.242.344,86
1.000.000,00
1.350.000,00
322
Materijal i sirovine
4.000,00
0
0
323
Rashodi za usluge
1.238.344,86
0
0
37
372
42
27. prosinca 2010.
4
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 15 - Stranica 1561
421
RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
Građevinski objekti
422
Postrojenja i oprema
342.922,00
335.000,00
335.000,00
342.922,00
335.000,00
335.000,00
3
RAZDJEL 5 – DJEČJI VRTIĆ
DABRIĆ
09 - Funkcijska klasifikacija –
Obrazovanje
Program- Javne potrebe u
predškolskom odgoju
091 Predškolsko obrazovanje
Rashodi
332.922,00
335.000,00
335.000,00
31
Rashodi za zaposlene
213.772,00
215.000,00
215.000,00
311
Plaće
176.000,00
0
0
312
Ostali rashodi za zaposlene
7.500,00
0
0
313
Doprinosi na plaće
30.272,00
0
0
32
Materijalni rashodi
118.750,00
119.500,00
119.500,00
321
Naknade troškova zaposlenima
19.000,00
0
0
322
Rashodi za materijal i energiju
66.400,00
0
0
323
Rashodi za usluge
21.950,00
0
0
329
11.400,00
0
0
34
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
400,00
500,00
500,00
343
Ostali financijski rashodi
400,00
0
0
4
Rashodi
za
nabavu
nefin.imovine
Rashodi za nabavu proizv.dugot.imovine
Postrojenja i oprema
10.000,00
0
0
10.000,00
0
0
10.000,00
0
0
42
42
422
2.280.000,00
1.700.000,00
2.050.000,00
2.280.000,00
1.700.000,00
2.050.000,00
2.200.000,00
0
0
80.000,00
0
0
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
-odjeljak
411
422
422
382
382
Vrsta rashoda i izdataka
UKUPNO PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
RAZDJEL 1 – OPĆINSKO
VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK
Kupnja zemljišta za izgradnju
gospodarske zone u Kutnjaku
Nabava opreme u objektima u
vlasništvu Općine
RAZDJEL 2 – JEDINSTVENI
UPRAVNI ODJEL
Nabava uredske opreme, namještaja
i računala
RAZDJEL 3 – DRUŠTVENE
DJELATNOSTI
Kapitalne pomoći dobrovoljnim
vatrogasnim društvima
Kapitalne pomoći vjerskim
zajednicama
RAZDJEL 4 – KOMUNALNE
DJELATNOSTI
Plan Proračuna Općine Legrad
za 2011.
Projekcija Proračuna Općine Legrad
za 2012.
7.463.000,00
6.990.000,00
Projekcija Proračuna
OpćineLegrad
za 2013.
3.220.000,00
4.065.000,00
4.050.000,00
50.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0
65.000,00
50.000,00
50.000,00
48.000,00
25.000,00
25.000,00
48.000,00
25.000,00
25.000,00
520.000,00
515.000,00
515.000,00
265.000,00
265.000,00
265.000,00
255.000,00
250.000,00
250.000,00
2.830.000,00
2.400.000,00
2.630.000,00
Stranica 1562 - Broj 15
421
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Ceste – asfaltiranje nerazvrstanih
cesta i ulica
Izgradnja vodovodne mreže na TRC
Šoderica
Izgradnja komunalne infrastrukture za
gospodarsku zonu Kutnjak
Nabava komunalne opreme (kante,
kontejneri, klupe)
421
421
422
27. prosinca 2010.
550.000,00
700.000,00
580.000,00
1.200.000,00
0
0
1.000.000,00
1.650.000,00
2.000.000,00
80.000,00
50.000,00
50.000,00
IZVORI SREDSTAVA:
Općinski proračun – vlastita sredstva
2.833.000,00
1.990.000,00
1.220.000,00
Pomoći
4.630.000,00
5.000.000,00
2.000.000,00
UKUPNO:
7.463.000,00
6.990.000,00
3.220.000,00
III. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 4.
Ovaj Proračun objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“, a stupa na
snagu 1. siječnja 2011. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LEGRAD
KLASA: 400-08/10-01/02
URBROJ:2137/10-10-6
Legrad, 30. studenoga 2010.
Članak 2.
Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela
i od plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda u kojem se iskazuju porezni i neporezni
prihodi i drugi primici, te izdaci i rashodi utvrđeni za
financiranje javne proračunske potrošnje na razini
Općine, na temelju zakonskih i drugih propisa, te Računa financiranja.
Posebni dio Proračuna sadrži raspored izdataka i rashoda prema funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji i proračunskim korisnicima.
III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
PREDSJEDNIK:
Ivica Gabaj v. r.
35.
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu
("Narodne novine" broj 87/08) i članka 31. Statuta
Općine Legrad ("Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije" broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Legrad na 18. sjednici održanoj 30. studenoga
2010. donijelo je
Članak 3.
Sredstva Proračuna osiguravaju se korisnicima
koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava na pojedinim pozicijama.
Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti
samo za namjene koje su određene Proračunom i to
do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.
Članak 4.
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Legrad
za 2011. godinu
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Legrad za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Legrad za 2011. godinu (u
daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava te ovlasti općinskog načelnika Općine Legrad (u daljnjem
tekstu: općinski načelnik) u izvršavanju Proračuna.
II. STRUKTURA PRORAČUNA
Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine.
U izvršavanju Proračuna primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu (u daljnjem tekstu: Zakon).
Doznaka sredstava korisnicima usklađuje se s
raspoloživim sredstvima Proračuna.
IV. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I
NEFINANCIJSKOM IMOVINOM
Članak 5.
Za izvršavanje Proračuna odgovoran je općinski načelnik koji u izvršavanju Proračuna donosi provedbene akte.
Plaćanje predujma moguće je samo iznimno uz
suglasnost općinskog načelnika.
Raspoloživim novčanim sredstvima na računu
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 15 - Stranica 1563
Članak 11.
Proračuna u skladu sa člankom 62. Zakona upravlja
općinski načelnik, koji ta sredstva može polagati u
poslovnu banku ili ulagati u državne vrijednosne papire, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti
ulaganja.
Odluku o izboru banke iz stavka 2. ovoga članka donosi općinski načelnik.
Korisnici proračunskih sredstava obvezni su
najmanje jedanput godišnje izvijestiti općinskog načelnika o korištenju doznačenih sredstava, a po zahtjevu općinskog načelnika ili Općinskog vijeća i više
puta tijekom godine.
Članak 6.
Članak 12.
U slučaju potrebe općinski načelnik može u
okviru ukupno navedene svote izdataka Proračuna
izvršiti preraspodjelu utvrđenih sredstava između pojedinih proračunskih korisnika ili pojedinih stavaka
izdataka, koje ne može biti veće od 5% sredstava
utvrđenih na stavci koja se umanjuje.
Nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava obavlja Općinsko vijeće.
Općinski načelnik obvezan je izvijestiti Općinsko vijeće o izvršavanju proračuna najmanje dva puta
godišnje, u rokovima određenim Zakonom.
VI. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 7.
Sva nefinancijska imovina u vlasništvu Općine
Legrad (u daljnjem tekstu: Općina) kao i suvlasnički
dijelovi u pravnim osobama upisuju se u Glavnu knjigu, u skladu s odredbama o proračunskom računovodstvu.
Nefinancijskom imovinom Općine upravlja i
raspolaže općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu sa zakonskim propisima, Statutom Općine Legrad
i Odlukama Općinskog vijeća.
O raspolaganju - kupnji ili prodaji vlasničkih
udjela odlučuje Općinsko vijeće. Kupnja vlasničkih
udjela moguća je ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se s time štiti javni interes,
odnosno interes Općine.
Upravljanje nefinancijskom imovinom podrazumijeva korištenje imovine, njezino održavanje, davanje u zakup ili prodaja.
Sredstva od prodaje nefinancijske imovine i
vlasničkih udjela namjenski se koriste za otplate duga
ili nabavu nefinancijske i financijske imovine.
Članak 8.
Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna u
cijelosti je općinski načelnik.
Članak 9.
Proračun se izvršava prema iskazanoj potrebi
korisnika za planiranu namjenu i u granicama Proračunom odobrenih sredstava u okviru ostvarenih prihoda Proračuna.
Sredstva raspoređena u Razdjelima Proračuna
izvršavat će se odnosno raspoređivati i prenositi korisnicima redosljedom utvrđenim po pozicijama Proračuna, a na temelju vjerodostojne knjigovodstvene
isprave kojom se dokazuje obveza plaćanja.
V. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA
PRORAČUNSKIH SREDSTAVA
Članak 10.
Za namjensko korištenje sredstava osiguranih
u Proračunu i raspoređenih korisnicima u pojedine
razdjele, odgovorni su, u okviru sredstava čiji su korisnici odnosno nositelji, rukovoditelji korisnika Proračuna i nositelja sredstava.
Članak 13.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije", a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LEGRAD
KLASA: 400-08/10-01/02
URBROJ: 2137/10-10-4
Legrad, 30. studenoga 2010.
PREDSJEDNIK:
Ivica Gabaj v. r.
36.
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09. i 79/09) i članka
31. Statuta Općine Legrad ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Legrad na 18. sjednici održanoj 30. studenoga 2010. donijelo je
PROGRAM
o izmjenama Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Legrad u 2010. godini
I.
U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u
2010. godini ("Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije" broj 19/09) (u daljnjem tekstu:
Program) u točki III. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Programiranje poslova gradnje objekata i uređaja te nabava opreme i predviđeni troškovi utvrđuju
se zajednički za pripremu zemljišta za izgradnju komunalnih objekata i uređaja (projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih pitanja i drugo) i za
nabavu kapitalnih sredstava (izgradnja/investicijsko
održavanje kapitalnih objekata i nabavu opreme) prema djelatnosti za pojedine objekte:
Stranica 1564 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
1.
JAVNE POVRŠINE
1.1. Nabava opreme
Oprema za ostale namjene -komunalna oprema
za javne površine
100.000,00 kuna.
2.
GROBLJA
2.1. Opremanje objekata
2.1.1. Oprema za objekte mrtvačnica
5.000,00 kuna.".
II.
Točka IV. mijenja se i glasi:
"Za financiranje ostvarivanja utvrđenog Programa prema procijenjenim troškovima u ukupnoj svoti
105.000,00 kuna, utvrđuju se financijska sredstva
prema izvorima u sljedećim svotama:
1. Tekuće pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost 100.000,00 kuna,
2.
Prihod
od
komunalnog
doprinosa
5.000,00 kuna.».
III.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije".
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LEGRAD
KLASA: 363-02/10-01/05
URBROJ: 2137/10-10-5
Legrad, 30. studenoga 2010.
1. Održavanje čistoće
Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i održavanje javnih površina, a
koje obuhvaća: redovito skupljanje otpadaka na svim
javnim površinama (javne zelene površine u naseljima, na TRC "Šoderica", parkovi i groblja), redovitu
košnju trave, čišćenje površina od lišća 170.000,00
kuna iz sredstava komunalne naknade,
332.579,00 kuna iz Proračuna.
2. Uređenje površina u naseljima i grobljima
(sadnja cvijeća i uređenje živica, staza i ograda)
komunalna
uređenja
naselja
10.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade,
uređenje
groblja
u
Kutnjaku
5.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade.
3. Održavanje nerazvrstanih cesta
- tekuće održavanje nerazvrstanih cesta
(sanacija udarnih rupa, zavoženje cesta i puteva)
30.000,00 kuna iz Proračuna,
- zimska služba
35.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade.
4. Održavanje javne rasvjete
- potrošnja električne energije za javnu rasvjetu
135.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade,
- tekuće održavanje mreže - popravak i
zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela i prigušnica, postavljanje novih rasvjetnih tijela javne rasvjete
105.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade.».
II.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije".
PREDSJEDNIK:
Ivica Gabaj v. r.
37.
Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09. i 79/09) i članka
31. Statuta Općine Legrad ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Legrad na 18. sjednici održanoj 30. studenoga 2010. donijelo je
PROGRAM
o izmjeni Programa održavanja
komunalne infrastrukture
na području Općine Legrad u 2010. godini
I.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2010. godini
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije"
broj 19/09) (u daljnjem tekstu: Program) točka II. mijenja se i glasi:
«U 2010. godini iz sredstava ostvarenih od komunalne naknade i Proračuna financirat će se održavanje komunalne infrastrukture za sljedeće djelatnosti:
27. prosinca 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LEGRAD
KLASA: 363-02/10-01/05
URBROJ: 2137/10-10-6
Legrad, 30. studenoga 2010.
PREDSJEDNIK:
Ivica Gabaj v. r.
38.
Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju
javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90,
27/93. i 38/09) i članka 31. Statuta Općine Legrad
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Legrad na 18.
sjednici održanoj 30. studenoga 2010. donijelo je
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi
na području Općine Legrad u 2010. godini
I.
U Programu javnih potreba u kulturi na području
Općine Legrad u 2010. godini („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/09) (u daljnjem
tekstu: Program) točka III. mijenja se i glasi:
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
„Za javne potrebe iz točke II. ovog Programa u Proračunu planirana su sredstva u ukupnoj svoti
136.234,00 kuna, a rasporedit će se kako slijedi:
PROGRAM
o izmjeni Programa
javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Općine Legrad u 2010. godini
1. Financiranje adaptacije i prijeko potrebnih
zahvata na sakralnim objektima kulturne baštine i to:
za obnovu crkve « Presvetog Trojstva » u Legradu
50.000,00 kuna,
− za
obnovu Evangeličke crkve u Legradu
10.000,00 kuna,
− za uređenje crkve « Svete Jelene» u Kutnjaku
21.734,00 kuna,
− za
izgradnju crkve u Selnici Podravskoj
20.000,00 kuna.
2. Financiranje kulturnih manifestacija udruga
s područja Općine i to:
−
−
Udruzi žena Legrad
−
Udruzi žena Selnica Podravska
−
Udruzi žena Zablatje
−
Udruzi „Naša djeca“ Legrad
4.000,00 kuna,
2.500,00 kuna,
2.500,00 kuna,
1.500,00 kuna,
Kulturno umjetničkom društvu « ZRIN» Legrad
15.000,00 kuna.
3. Poticanje kulturnog stvaralaštva i razvoja
kulture:
−
−
−
Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica
(troškovi bibliobusa)
7.000,00 kuna,
sponzorstva za tiskanje knjiga
2.000,00 kuna.“.
I.
U Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Općine Legrad u 2010. godini ("Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 19/09)
(u daljnjem tekstu: Program) točka IV. mijenja se i glasi:
"Za javne potrebe iz točke II. ovog Programa
osiguravaju se sredstva u Proračunu Općine Legrad
za 2010. godinu u svoti 412.150,00 kuna, a raspoređuju se:
−
za pomoći i podmirivanje troškova stanovanja
46.650,00 kuna,
−
za provođenje humanitarnih akcija Društva Crvenog križa
2.000,00 kuna,
−
za besplatnu prehranu učenika određenih kategorija
25.000,00 kuna,
−
za
socijalne
potrebe
članova
udruga
5.000,00 kuna,
−
za socijalne usluge osobama starije životne dobi
28.500,00 kuna,
−
za sufinanciranje troškova predškolskog odgoja
300.000,00 kuna,
−
pomoći u izgradnji stambenih objekata (komunalni
doprinos)
5.000,00 kuna.».
II.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije"
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LEGRAD
II.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
od dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
KLASA: 550-01/10-01/01
URBROJ: 2137/10-10-5
Legrad, 30. studenoga 2010.
PREDSJEDNIK:
Ivica Gabaj v. r.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LEGRAD
KLASA: 612-01/10-01/02
URBROJ: 2137/10-10-3
Legrad, 30. studenoga 2010.
PREDSJEDNIK:
Ivica Gabaj v. r.
39.
Na temelju članka 5. i 7. Zakona o socijalnoj
skrbi ("Narodne novine" broj 73/97, 27/01, 59/01,
82/01, 103/03, 44/06, 79/07. i 123/10) i članka 31.
Statuta Općine Legrad ("Službeni glasnik Koprivničko
-križevačke županije" broj 10/09), Općinsko vijeće
Općine Legrad na 18. sjednici održanoj 30. studenoga 2010. donijelo je
Broj 15 - Stranica 1565
40.
Na temelju članka 76. Zakona o športu
("Narodne novine" broj 71/06, 150/08. i 124/10) i članka 31. Statuta Općine Legrad ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 10/09), Općinsko
vijeće Općine Legrad na 18. sjednici održanoj 30. studenoga 2010. donijelo je
PROGRAM
o izmjenama Programa javnih potreba u športu
na području Općine Legrad u 2010. godini
I.
U Programu javnih potreba u športu na području Općine Legrad u 2010. godini ("Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije" broj 19/09) (u
Stranica 1566 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
daljnjem tekstu: Program) u točki III. stavak 2. mijenja
se i glasi:
„Za financiranje športskih aktivnosti navedenih
udruga, u Proračunu se planiraju sredstva u ukupnoj
svoti 147.500,00 kuna, prema rasporedu kako slijedi:
1. Nogometni klub « Graničar « Legrad
60.000,00 kuna,
2. Nogometni klub «Mladost « Mali Otok
40.000,00 kuna,
3. Nogometni klub «Udarnik» Zablatje
12.500,00 kuna,
4. Nogometni klub « Drava « Selnica Podravska
12.500,00 kuna,
5. Nogometni klub « Mladost « Kutnjak
12.500,00 kuna,
6. Športski ribolovni klub « Smuđ» Legrad
5.000,00 kuna,
7. Lovačka udruga « Kuna» Legrad za lovno streljaštvo
5.000,00 kuna.“.
II.
U točki IV. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Za financiranje održavanja objekata i opreme
koji su u vlasništvu Općine, a koje koriste športske
udruge iz točke III. ovog Programa, u Proračunu se
planiraju sredstva u ukupnoj svoti 10.000,00, prema
rasporedu kako slijedi:
1. Objekt
10.000,00 kuna.“.
svlačionice
u
Malom
Otoku
III.
Ovaj Program stupa na snagu osmog
dana od dana objave u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LEGRAD
KLASA: 620-01/10-01/02
URBROJ: 2137/10-10-1
Legrad, 30. studenoga 2010.
PREDSJEDNIK:
Ivica Gabaj v. r.
41.
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. - pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09. i 79/09) i članka 31. Statuta Općine Legrad ("Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije" broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Legrad na 18. sjednici održanoj 30. studenoga
2010. donijelo je
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Legrad u 2011. godini
27. prosinca 2010.
I.
Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2011. godini (u
daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se program radova na održavanju komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade i Proračuna Općine Legrad za 2011. godinu (u
daljnjem tekstu: Proračun).
II.
U 2011. godini iz sredstava ostvarenih od komunalne naknade i Proračuna financirat će se održavanje komunalne infrastrukture za sljedeće djelatnosti:
1. Održavanje čistoće
Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na
čišćenje javnih površina i održavanje javnih površina,
a koje obuhvaća: redovito skupljanje otpadaka na
svim javnim površinama (javne i zelene površine u
naseljima, na TRC Šoderica, parkovi i groblja), redovitu košnju trave, čišćenje površina od lišća
140.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade,
360.000,00 kuna iz Proračuna.
2. Uređenje površina u naseljima i grobljima (sadnja cvijeća i uređenje živica, staza i ograda) i to:
- komunalna uređenja naselja
25.000,00
kuna iz sredstava komunalne naknade,
- uređenje katoličkog groblja u Legradu 20.000,00
kuna iz sredstava komunalne naknade,
- uređenje evangeličkog groblja u Legradu
10.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade,
- uređenje groblja u Velikom Otoku
10.000,00
kuna iz sredstava komunalne naknade,
- uređenje groblja u Kutnjaku
10.000,00
kuna iz sredstava komunalne naknade,
- uređenje groblja u Malom Otoku
5.000,00
kuna iz sredstava komunalne naknade,
- uređenje groblja u Selnici Podravskoj 10.000,00
kuna iz sredstava komunalne naknade.
3. Održavanje nerazvrstanih cesta
- tekuće održavanje nerazvrstanih cesta (sanacija
udarnih rupa, zavoženje cesta i puteva)
80.000,00 kuna iz Proračuna,
- zimska služba
35.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade.
4. Održavanje javne rasvjete
- potrošnja električne energije za javnu rasvjetu
135.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade,
- tekuće održavanje mreže - popravak i zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela i prigušnica javne rasvjete, te
postavljanje novih rasvjetnih tijela
90.000,00 kuna iz sredstava komunalne naknade.
III.
Dinamiku radova na izvršenju ovog Programa
utvrdit će općinski načelnik Općine Legrad.
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 15 - Stranica 1567
Za veći opseg radova, kao i za eventualne interventne radove koje će biti nužno izvršiti na održavanju komunalne infrastrukture na području Općine
Legrad, a koji nisu utvrđeni ovim Programom, sredstva će se osigurati u Proračunu.
IV.
Za javne potrebe iz točke II. ovog Programa, u
Proračunu Općine Legrad za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) planiraju se sredstva u svoti
342.922,00 kuna.
IV.
V.
Sredstva iz Proračuna uplaćivat će se na žiroračun Dječjeg vrtića, putem mjesečnih doznaka.
Ovaj Program objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije", a stupa na
snagu 1. siječnja 2011. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LEGRAD
KLASA: 363-02/10-01/05
URBROJ: 2137/10-10-8
Legrad, 30. studenoga 2010.
PREDSJEDNIK:
Ivica Gabaj v. r.
VI.
O izvršenju Programa Dječji vrtić je obvezan
podnijeti izvješće Općinskom vijeću Općine Legrad,
najkasnije do 15. veljače 2012. godine.
VII.
Ovaj Program objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije", a stupa na
snagu 1. siječnja 2011. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LEGRAD
42.
Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom
odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" broj 10/97. i
107/07) i članka 31. Statuta Općine Legrad ("Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 10/09),
Općinsko vijeće Općine Legrad na 18. sjednici održanoj 30. studenoga 2010. donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u djelatnosti predškolskog
odgoja na
području Općine Legrad u 2011. godini
I.
Programom javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2011.
godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se javne
potrebe i sredstva za financiranje javnih potreba u
djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine
Legrad (u daljnjem tekstu: Općina) u 2011. godini.
II.
Na osnovama elemenata društvene brige o
djeci predškolske dobi, javne potrebe u djelatnosti
predškolskog odgoja na području Općine ostvarivat
će se:
- normativima zdravstvene zaštite i prehrane
djece, osiguranjem potrebnog prostora, opreme, pomagala i sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa,
- osiguranjem drugih uvjeta i poduzimanjem
mjera kojima se unapređuje njega, odgoj i zaštita djece, kao i njihovo zdravlje.
III.
Na području Općine, javne potrebe iz točke II.
ovog Programa ostvarivat će se preko javne ustanove Dječjeg vrtića „Dabrić“ Legrad (u daljnjem tekstu:
Dječji vrtić).
KLASA: 601-01/10-01/02
URBROJ: 2137/10-10-3
Legrad, 30. studenoga 2010.
PREDSJEDNIK:
Ivica Gabaj v. r.
43.
Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj
47/90., 27/93. i 38/09) i članka 31. Statuta Općine
Legrad ("Službeni glasnik "Koprivničko-križevačke
županije" broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Legrad
na 18. sjednici održanoj 30. studenoga 2010. donijelo
je
PROGRAM
javnih potreba u kulturi
na području Općine Legrad u 2011. godini
I.
Programom javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2011. godini (u daljnjem tekstu:
Program) utvrđuju se aktivnosti i djelatnosti u kulturi
koje će se sufinancirati iz Proračuna Općine Legrad u
2011. godini (u daljnjem tekstu: Proračun).
II.
Javne potrebe u kulturi na području Općine
Legrad (u daljnjem tekstu: Općina) ostvarivat će se:
- financiranjem adaptacije i prijeko potrebnih
zahvata na sakralnim objektima kulturne baštine, te
sufinanciranjem izgradnje novih kulturnih objekata,
- financiranjem kulturnih manifestacija udruga s
područja Općine,
- poticanjem kulturnog stvaralaštva koje će pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života na području Općine.
Stranica 1568 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
III.
27. prosinca 2010.
Legrad, 30. studenoga 2010.
PREDSJEDNIK:
Ivica Gabaj v. r.
Za javne potrebe iz točke II. ovog Programa u
Proračunu planirana su sredstva u ukupnoj svoti
313.700,00 kuna, a rasporedit će se kako slijedi:
44.
1. Financiranje adaptacije i prijeko potrebnih
zahvata na sakralnim objektima kulturne baštine i to:
- za obnovu crkve "Presvetog Trojstva" u Legradu
140.000,00 kuna,
- za obnovu Evangeličke crkve u Legradu
40.000,00 kuna,
- za uređenje crkve"Svete Jelene" u Kutnjaku
15.000,00 kuna,
- za obnovu crkve u Zablatju
15.000,00 kuna,
- za uređenje crkve u Velikom Otoku
15.000,00 kuna,
- za izgradnju crkve u Selnici Podravskoj
30.000,00 kuna,
- za sanaciju i obnovu raspela po naseljima
10.000,00 kuna.
2. Financiranje kulturnih manifestacija udruga s
područja Općine Legrad i to:
- Udruzi žena
5.600,00 kuna,
- Udruzi žena Selnica Podravska
3.500,00 kuna,
- Udruzi žena Zablatje
3.500,00 kuna,
- Udruzi "Naša djeca"
2.100,00 kuna,
- Kulturno umjetničkom društvu "ZRIN" Legrad
21.000,00 kuna,
- Udruzi "Zrinska garda"
3.000,00 kuna.
3. Poticanje kulturnog stvaralaštva i razvoja
kulture i to:
− Knjižnici i čitaonici "Fran Galović" Koprivnica
(troškovi bibliobusa)
7.000,00 kuna,
- sponzorstva za tiskanje knjiga
3.000,00 kuna.
IV.
Sredstva za javne potrebe u kulturi utvrđena
točkom III. ovog Programa uplaćivat će se na žiroračun korisnika prema mogućnostima Proračuna.
V.
O izvršenju ovog Programa, korisnici kojima su
ovim Programom raspoređena sredstva dužni su podnijeti izvješće Općinskom vijeću Općine Legrad, najkasnije do kraja veljače 2011. godine.
VI.
Ovaj Program objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije", a stupa na
snagu 1. siječnja 2011. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LEGRAD
KLASA: 612-01/10-01/02
URBROJ: 2137/10-10-4
Na temelju članka 5. i 7. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01,
103/03, 44/06, 79/07. i 123/10) i članka 31. Statuta
Općine Legrad ("Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije" broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Legrad na 18. sjednici održanoj 30. studenoga
2010. donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Općine Legrad u 2011. godini
I.
Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Općine Legrad u 2011. godini (u daljnjem
tekstu: Program) utvrđuje se način ostvarivanja javnih
potreba u socijalnoj skrbi i financijska sredstva za
njegovo provođenje.
II.
Javne potrebe u socijalnoj skrbi ostvarivat će se:
- pomaganjem osobama i obiteljima u novcu ili
naturi, kada se zbog nesposobnosti za rad, bolesti,
starosti, elementarnih nepogoda ili drugih događaja
nađu u stanju socijalne potrebe,
- podmirivanjem troškova stanovanja - troškova
za grijanje i za vodu, osobama i obiteljima koji podmirivanje tih troškova ne ostvaruju po drugim osnovama
i ako u vlasništvu nemaju kuću ili stan koji mu ne služi
za podmirenje osnovnih stambenih potreba,
- provođenjem humanitarnih akcija,
- osiguranjem besplatne prehrane učenika određenih kategorija,
- pomaganjem domaćinstvima koja zbog svojeg
socijalnog stanja nisu u mogućnosti podmirivati troškove vezane uz korištenje predškolskog programa
djece kao troškove vezane za školovanje djece,
- pružanjem pomoći domaćinstvima koja gradnjom novih stambenih prostora osiguravaju sebi i članovima svoje obitelji osnovne životne uvjete.
III.
Javne potrebe iz točke II. ovog Programa ostvarivat će se kroz rad:
- Odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
Općinskog vijeća Općine Legrad,
- Društva Crvenog križa Općine Legrad,
- Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica,
- Osnovne škole Legrad,
- Kluba "Mariška" Koprivnica,
- Udruga građana koje se bave socijalnom zaštitom svojih članova.
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 15 - Stranica 1569
IV.
II.
Za javne potrebe iz točke II. ovog Programa
osiguravaju se sredstva u Proračunu Općine Legrad
za 2011. godinu, u svoti 176.560,90 kuna, a raspoređuju se:
- za pomoći i podmirivanje troškova stanovanja
64.810,90 kuna,
- za provođenje humanitarnih akcija Društva Crvenog
križa
4.000,00 kuna,
- za besplatnu prehranu učenika određenih kategorija
15.000,00 kuna,
- za socijalne potrebe članova udruga
9.000,00 kuna,
- za socijalne usluge osobama starije životne dobi
28.750,00 kuna,
- jednokratne pomoći studentima
45.000,00 kuna,
- pomoći u izgradnji stambenih objekata (komunalni
doprinos)
10.000,00 kuna.
Javne potrebe u športu na području Općine Legrad (u daljnjem tekstu: Općina) ostvarivat će se:
- poticanjem i promicanjem športa,
- djelovanjem športskih udruga,
- treningom, organiziranjem i provođenjem domaćih i međunarodnih natjecanja,
- održavanjem športskih objekata.
V.
Za financiranje športskih aktivnosti navedenih
udruga, u Proračunu se planiraju sredstva u ukupnoj
svoti 182.000,00 kuna, prema rasporedu kako sljedi:
Sredstva iz točke IV. ovog Programa za pomoći korisnicima odobravat će se pojedinačno po zahtjevima ili na prijedlog Odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Općinskog vijeća Općine Legrad, a za
ostale potrebe, korisnicima će se sredstva doznačivati mjesečno.
VI.
Ovaj Program objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije", a stupa na
snagu 1. siječnja 2011. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LEGRAD
KLASA: 550-01/10-01/01
URBROJ: 2137/10-10-6
Legrad, 30. studenoga 2010.
PREDSJEDNIK:
Ivica Gabaj v. r.
45.
Na temelju članka 76. Zakona o športu
("Narodne novine" broj 71/06, 150/08. i 124/10) i
članka 31. Statuta Općine Legrad ("Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije" broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Legrad na 18. sjednici održanoj 30.
studenoga 2010. donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u športu
na području Općine Legrad u 2011. godini
I.
Programom javnih potreba u športu na području Općine Legrad u 2011. godini (u daljnjem tekstu:
Program), utvrđuju se aktivnosti i djelatnosti u športu
od lokalnog značaja koje će se financirati iz Proračuna Općine Legrad za 2011. godinu (u daljnjem tekstu:
Proračun).
III.
Na području Općine djeluju:
1. Nogometni klub "Graničar" Legrad,
2. Nogometni klub "Mladost" Mali Otok,
3. Nogometni klub "Udarnik" Zablatje,
4. Nogometni klub "Drava" Selnica Podravska,
5. Nogometni klub "Mladost" Kutnjak,
6. Športski ribolovni klub "Smuđ", Legrad,
7. Lovačka udruga "Kuna" Legrad.
1. Nogometni klub "Graničar" Legrad 70.000,00 kuna,
2. Nogometni klub "Mladost Mali Otok
45.500,00 kuna,
3. Nogometni klub "Udarnik" Zablatje 17.500,00 kuna,
4. Nogometni klub "Drava" Selnica Podravska
17.500,00 kuna,
5. Nogometni klub "Mladost" Kutnjak 17.500,00 kuna,
6. Športski ribolovni klub "Smuđ" Legrad
7.000,00 kuna,
7. Lovačka udruga "Kuna" Legrad za lovno streljaštvo
7.000,00 kuna.
Sredstva za financiranje aktivnosti udruga uplaćivat će se na žiro-račun korisnika, prema mogućnostima Proračuna, a raspored sredstava unutar udruga
izvršit će upravni odbori.
IV.
Za financiranje održavanja objekata koji su vlasništvo Općine, a koje koriste športske udruge iz točke III. ovog Programa, u Proračunu se planiraju sredstva u ukupnoj svoti 45.000,00 kuna, prema rasporedu kako slijedi:
1. Objekt svlačionice u Legradu
10.000,00 kuna,
2. Objekt svlačionice u Zablatju
7.000,00 kuna,
2. Objekt svlačionice u Malom Otoku
14.000,00 kuna,
3. Objekt svlačionice u Kutnjaku
7.000,00 kuna,
4. Objekat svlačionice u Selnici Podravskoj
7.000,00 kuna.
Sredstva za financiranje održavanja objekata
podmirivat će se iz Proračuna, izvođačima radova.
Stranica 1570 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
V.
U okviru ukupno planiranih sredstava za javne
potrebe u športu ovim Programom preraspodjela planiranih sredstava dopuštena je između pojedinih korisnika do visine od 5 % planiranih sredstava, ako za to
postoji potreba o čemu odlučuje općinski načelnik
Općine Legrad.
VI.
O izvršenju Programa korisnici kojima su ovim
Programom raspoređena sredstva dužni su podnijeti
Općinskom vijeću Općine Legrad godišnje izvješće,
najkasnije do 28. veljače 2011. godine.
27. prosinca 2010.
ZVONKO JURAS iz Legrada, HDZ, za predsjednika.
II.
Ovo Rješenje objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LEGRAD
KLASA: 080-01/10-01/01
URBROJ: 2137/10-10-9
Legrad, 30. studenoga 2010.
PREDSJEDNIK:
Ivica Gabaj v. r.
VII.
47.
Ovaj Program objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije", a stupa na
snagu 1. siječnja 2011. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LEGRAD
KLASA: 620-01/10-01/02
URBROJ: 2137/10-10-2
Legrad, 30. studenoga 2010.
Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom
odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97. i
107/07) i članka 31. Statuta Općine Legrad ("Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 10/09),
Općinsko vijeće Općine Legrad na 18. sjednici održanoj 30. studenoga 2010. donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju Suglasnosti na prijedlog
Statuta Dječjeg vrtića „Dabrić“ Legrad
PREDSJEDNIK:
Ivica Gabaj v. r.
I.
46.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Legrad
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije"
broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Legrad na 18.
sjednici održanoj 30. studenoga 2010. donijelo je
RJEŠENJE
o izboru predsjednika
Odbora za proračun i financije
Općinskog vijeća Općine Legrad
Daje se suglasnost na prijedlog Statuta Dječjeg
vrtića „Dabrić“ Legrad KLASA: 601-02/10-01/01, URBROJ: 2137-86-10-2.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LEGRAD
KLASA: 601-02/10-01/01
URBROJ: 2137/10-10-4
Legrad, 30. studenoga 2010.
I.
Za predsjednika Odbora za proračun i financije
Općinskog vijeća Općine Legrad bira se:
PREDSJEDNIK:
Ivica Gabaj v. r.
OPĆINA MOLVE
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
37.
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu
("Narodne novine" broj 87/08) i članka 30. Statuta Općine Molve ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije" broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Molve na
32. sjednici održanoj 6. prosinca 2010. donijelo je
PRORAČUN OPĆINE MOLVE
ZA 2011. GODINU I OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Općine Molve za 2011. godinu (u daljnjem
tekstu:Proračun) sastoji se od:
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
RAZLIKA - MANJAK
Broj 15 - Stranica 1571
18.731.500,00
10.597.000,00
8.284.500,00
-150.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
250.000,00
100.000,00
150.000,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
UKUPNI RASHODI I IZDACI
0,00
18.981.500,00
18.981.500,00
Članak 2.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja za 2011. godinu kako slijedi:
BROJ
KONTA
VRSTA PRIHODA / RASHODA
PLANIRANO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
6
Prihodi poslovanja
18.731.500,00
61
Prihodi od poreza
891.000,00
611
Porez i prirez na dohodak
836.000,00
613
Porezi na imovinu
40.000,00
614
Porezi na robu i usluge
15.000,00
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg
63
920.000,00
proračuna
633
Pomoći iz proračuna
20.000,00
634
Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna
900.000,00
64
Prihodi od imovine
16.479.000,00
641
Prihodi od financijske imovine
13.000,00
642
Prihodi od nefinancijske imovine
16.446.000,00
643
Prihodi od kamata na dane zajmove
20.000,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po po65
441.500,00
sebnim propisima i naknada
651
Upravne i administrativne pristojbe
1.000,00
652
Prihodi po posebnim propisima
140.500,00
653
Komunalni doprinosi i naknade
300.000,00
3
31
311
312
313
32
321
322
323
329
34
343
35
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Subvencije
10.597.000,00
2.366.000,00
1.922.000,00
115.000,00
329.000,00
3.379.400,00
197.000,00
795.000,00
1.220.500,00
1.166.900,00
42.200,00
42.200,00
650.000,00
Stranica 1572 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
27. prosinca 2010.
372
38
381
382
383
385
386
Subvencije trgovačkim društvima,poljoprivrednicima i obrtnicima
izvan javnog sektora
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
Pomoći unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
Kazne, penali i naknade štete
Izvanredni rashodi
Kapitalne pomoći
1.421.000,00
2.383.200,00
1.460.200,00
120.000,00
10.000,00
43.000,00
750.000,00
4
41
411
42
421
422
426
45
451
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
8.284.500,00
200.000,00
200.000,00
6.684.500,00
6.566.500,00
78.000,00
40.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
352
36
363
37
650.000,00
355.200,00
355.200,00
1.421.000,00
BROJ
KONTA
VRSTA PRIHODA / RASHODA
PLANIRANO
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
8
Primici od financijske imovine i zaduživanja
250.000,00
81
Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova
250.000,00
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama,
812
200.000,00
građanima i kućanstvima
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrt816
50.000,00
nicima izvan javnog sektora
5
51
512
516
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za dane zajmove
Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i
kućanstvima
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicimaizvan javnog sektora
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
II POSEBNI DIO
Članak 3.
Rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu u svoti
18.981.500,00 kuna raspoređuju se proračunskim korisnicima u tekuće i razvojne programe kako slijedi:
BROJ
KONTA
Razdjel 001
Glavni program
G01
Program G01
1000
Aktivnost G01
1000 A100001
VRSTA RASHODA / IZDATAKA
UKUPNO RASHODI / IZDACI
PREDSTAVNIČKO TIJELO I NJIHOVA RADNA TIJELA
POSLOVI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA
PREDSTAVNIČKO TIJELO
PLANIRANO
18.981.500,00
757.500,00
757.500,00
718.500,00
688.500,00
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 15 - Stranica 1573
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0111
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
688.500,00
688.500,00
3
32
323
329
2
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0111
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
688.500,00
688.500,00
165.500,00
523.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
30.000,00
30.000,00
3
32
329
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0111
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
39.000,00
39.000,00
3
38
381
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
39.000,00
39.000,00
39.000,00
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0111
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA
468.500,00
468.500,00
3
31
311
312
313
32
321
323
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za usluge
468.500,00
431.000,00
355.000,00
15.000,00
61.000,00
37.500,00
23.000,00
14.500,00
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0131
IZVOR PRIHODI OD POREZA
OPĆE USLUGE VEZANE ZA SLUŽBENIKE
891.000,00
891.000,00
3
31
311
312
313
32
321
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
891.000,00
837.000,00
672.000,00
50.000,00
115.000,00
54.000,00
54.000,00
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0131
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
OPĆE USLUGE VEZANE ZA SLUŽBENIKE
1.063.000,00
1.063.000,00
3
Rashodi poslovanja
1.063.000,00
Stranica 1574 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
27. prosinca 2010.
32
321
322
323
329
34
343
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Aktivnost G01
1002 A100002
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0160
TEKUĆE DONACIJE I NAKNADE ŠTETA
30.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE
30.000,00
30.000,00
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Kazne, penali i naknade štete
TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA
30.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
43.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE
43.000,00
43.000,00
3
38
381
383
Aktivnost G01
1002 A100003
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0160
3
Rashodi poslovanja
38
Ostali rashodi
385
Izvanredni rashodi
Tekući projekt G01 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE
1002 T1000
Izvor
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
FUNKCIJSKA
OPĆE USLUGE VEZANE ZA SLUŽBENIKE
KLASIFIKACIJA
0131
1.025.000,00
50.000,00
405.000,00
410.000,00
160.000,00
38.000,00
38.000,00
43.000,00
43.000,00
43.000,00
168.000,00
168.000,00
168.000,00
4
42
422
426
45
451
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
168.000,00
118.000,00
78.000,00
40.000,00
50.000,00
50.000,00
Glava 02
Glavni program
G01
Program G01
1003
Aktivnost G01
1003 A100001
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0320
VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
POSLOVI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
137.000,00
137.000,00
ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA
137.000,00
OSNOVNA DJELATNOST VATROGASNIH POSTROJBI
137.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE
137.000,00
137.000,00
3
36
363
38
381
Rashodi poslovanja
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
Pomoći unutar općeg proračuna
Ostali rashodi
Tekuće donacije
137.000,00
25.000,00
25.000,00
112.000,00
112.000,00
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 15 - Stranica 1575
Glava 03
Glavni program
G01
Program G01
1004
Aktivnost G01
1004 A100001
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0421
GOSPODARSTVO
POSLOVI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
6.981.500,00
6.981.500,00
POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA
6.981.500,00
3
38
381
Aktivnost G01
1004 A100002
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0473
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
RAZVOJ TURIZMA
15.000,00
15.000,00
15.000,00
100.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
TURIZAM
100.000,00
100.000,00
3
38
381
Aktivnost G01
1004 A100004
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0411
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
POTICAJ DJELOVANJA UDRUGA U GOSPODARSTVU
100.000,00
100.000,00
100.000,00
5.000,00
3
38
381
Aktivnost G01
1004 A100005
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0490
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
POMOĆ KOMUNALNOM PODUZEĆU
5.000,00
5.000,00
5.000,00
750.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
750.000,00
750.000,00
3
38
386
Kapitalni projekt
G01 1004 K1
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0474
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Kapitalne pomoći
UREĐENJE POSLOVNE ZONE BRZDELJEVA
750.000,00
750.000,00
750.000,00
1.800.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI
1.800.000,00
1.800.000,00
4
42
421
Kapitalni projekt
G01 1004 K1
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0436
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
IZGRADNJA SUNČANE ELEKTRANE INST.SNAGE 30Kw NA
SPORTSKOJ DVORANI
IZVOR OSTALE POMOĆI
OSTALE VRSTE ENERGIJE
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
800.000,00
POTICAJ DJELOVANJA SELJAČKIH UDRUGA
15.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
POLJOPRIVREDA
15.000,00
15.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
OPĆI EKONOMSKI I TRGOVAČKI POSLOVI
5.000,00
5.000,00
800.000,00
800.000,00
Stranica 1576 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
27. prosinca 2010.
4
45
451
Kapitalni projekt
G01 1004 K1
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0436
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
IZGRADNJA MLINA NA DRAVI
4
42
421
Kapitalni projekt
G01 1004 K1
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0474
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
UREĐENJE POSLOVNE ZONE MOLVE ISTOK
50.000,00
50.000,00
50.000,00
211.500,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI
211.500,00
211.500,00
4
41
411
42
421
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
211.500,00
150.000,00
150.000,00
61.500,00
61.500,00
Kapitalni projekt
G01 1004 K1
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0474
KUPNJA UPRAVNE ZGRADE U NOVOM VINODOLSKOM
2.000.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI
2.000.000,00
2.000.000,00
4
42
421
Kapitalni projekt
G01 1004 K1
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0474
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
KUPNJA POSLOVNOG OBJEKTA (PZ VIRJE) U MOLVAMA
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
500.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI
500.000,00
500.000,00
4
42
421
Kapitalni projekt
G01 1004 K1
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0474
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
UREĐENJE POSLOVNE ZONE PROČISTAČ
500.000,00
500.000,00
500.000,00
50.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
OSTALE VRSTE ENERGIJE
800.000,00
800.000,00
800.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI
50.000,00
50.000,00
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
41
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Tekući projekt G01 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA KREDITE
1004 T1000
Izvor
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
FUNKCIJSKA
VIŠENAMJENSKI RAZVOJNI PROJEKTI
KLASIFIKACIJA
0474
50.000,00
50.000,00
50.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
3
35
352
Broj 15 - Stranica 1577
Rashodi poslovanja
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima
izvan javnog sektora
Tekući projekt G01 SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI
1004 T1000
Izvor
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
FUNKCIJSKA
POLJOPRIVREDA
KLASIFIKACIJA
0421
250.000,00
250.000,00
250.000,00
3
35
352
400.000,00
400.000,00
400.000,00
Rashodi poslovanja
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima
izvan javnog sektora
Tekući projekt G01 IZMJERA ZEMLJIŠTA
1004 T1000
Izvor
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
FUNKCIJSKA
EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
KLASIFIKACIJA
0490
3
32
323
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Glava 04
Glavni program
G01
Program G01
1005
Aktivnost G01
1005 A100001
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0412
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
POSLOVI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I
JAVNIH POVRŠINA
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
OPĆI POSLOVI VEZANI UZ RAD
400.000,00
400.000,00
400.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
2.550.000,00
2.550.000,00
815.000,00
450.000,00
155.000,00
155.000,00
3
32
322
323
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0412
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
IZVOR PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE
OPĆI POSLOVI VEZANI UZ RAD
155.000,00
155.000,00
50.000,00
105.000,00
295.000,00
295.000,00
3
32
323
Aktivnost G01
1005 A100002
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0451
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
ODRŽAVANJE CESTA
295.000,00
295.000,00
295.000,00
85.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
CESTOVNI PROMET
85.000,00
85.000,00
3
32
323
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
85.000,00
85.000,00
85.000,00
Stranica 1578 - Broj 15
Aktivnost G01
1005 A100003
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0640
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
27. prosinca 2010.
JAVNA RASVJETA
280.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
ULIČNA RASVJETA
280.000,00
280.000,00
3
32
322
323
Program G01
1006
Kapitalni projekt
G01 1006 K1
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0660
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
IZGRADNJA NOGOSTUPA I SEKUNDARNE KANALIZACIJE
280.000,00
280.000,00
240.000,00
40.000,00
1.735.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
385.000,00
385.000,00
4
42
421
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
385.000,00
385.000,00
385.000,00
Kapitalni projekt
G01 1006 K1
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0451
ASFALTIRANJE-PRODUŽETAK ULICE M.P.MIŠKINE
300.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
CESTOVNI PROMET
300.000,00
300.000,00
4
42
421
Kapitalni projekt
G01 1006 K1
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0451
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
ASFALTIRANJE TRG K. TOMISLAVA DO ZADRUGE
300.000,00
300.000,00
300.000,00
250.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
CESTOVNI PROMET
230.000,00
230.000,00
4
42
421
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0451
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
IZVOR PRIHOD OD ŠUMSKOG DOPRINOSA
CESTOVNI PROMET
230.000,00
230.000,00
230.000,00
20.000,00
20.000,00
4
42
421
Kapitalni projekt
G01 1006 K1
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0530
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
IZGRADNJA ODORIZATORSKE STANICE MOLVE
20.000,00
20.000,00
20.000,00
200.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
SMANJENJE ZAGAĐIVANJA
200.000,00
200.000,00
4
42
421
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
200.000,00
200.000,00
200.000,00
385.000,00
27. prosinca 2010.
Kapitalni projekt
G01 1006 K1
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0660
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 15 - Stranica 1579
IZGRADNJA GLAVNE KANALIZACIJE
600.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
500.000,00
500.000,00
4
42
421
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0660
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
IZVOR OSTALE POMOĆI
RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI
500.000,00
500.000,00
500.000,00
100.000,00
100.000,00
4
42
421
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Glava 05
Glavni program
G01
Program G01
1007
Aktivnost G01
1007 A100001
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0820
PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE
POSLOVI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
1.155.000,00
1.155.000,00
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI
455.000,00
PROSLAVA DANA OPĆINE
230.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
SLUŽBE KULTURE
230.000,00
230.000,00
3
32
329
Aktivnost G01
1007 A100002
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0820
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
UDRUGE U KULTURI
230.000,00
230.000,00
230.000,00
225.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
SLUŽBE KULTURE
225.000,00
225.000,00
3
38
381
Program G01
1008
Kapitalni projekt
G01 1008 K1
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0860
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
UREĐENJE DRUŠTVENIH DOMOVA
225.000,00
225.000,00
225.000,00
550.000,00
UREĐENJE DRUŠTVENOG DOMA U MOLVE GREDAMA
550.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU
DRUGDJE SVRSTANI
550.000,00
550.000,00
4
45
451
Program G01
1009
Aktivnost G01
1009 A100001
Izvor
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
PROGRAM JAVNIH POTREBA U RELIGIJI
550.000,00
550.000,00
550.000,00
150.000,00
POMOĆ ŽUPAMA
150.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
150.000,00
Stranica 1580 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
27. prosinca 2010.
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0840
RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE
150.000,00
3
38
381
382
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
150.000,00
150.000,00
30.000,00
120.000,00
Glava 06
Glavni program
G01
Program G01
1010
Aktivnost G01
1010 A100001
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0810
PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA
POSLOVI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
792.000,00
792.000,00
PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU
792.000,00
UDRUGE U ŠPORTU
792.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA
792.000,00
792.000,00
3
38
381
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
792.000,00
792.000,00
792.000,00
Glava 07
Glavni program
G01
Program G01
1011
Aktivnost G01
1011 A100001
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
1090
PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE ZAŠTITE
POSLOVI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
816.200,00
816.200,00
PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI
716.000,00
POMOĆ POJEDINCIMA I OBITELJIMA
616.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE
SVRSTANE
596.000,00
596.000,00
3
32
329
37
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostali rashodi
Tekuće donacije
IZVOR OSTALE POMOĆI
AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE
SVRSTANE
596.000,00
100.000,00
100.000,00
466.000,00
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
KREDITI OBRTNICIMA,MALOM I SREDNJEM PODUZETNIŠTVU
KOD OVRHA
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za dane zajmove
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvimai obrtnicima izvan javnog sektora
20.000,00
20.000,00
372
38
381
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
1090
3
37
372
Aktivnost G01
1011 A100003
Izvor
5
51
516
466.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
27. prosinca 2010.
Aktivnost G01
1011 A100004
Izvor
5
51
512
Program G01
1012
Aktivnost G01
1012 A100001
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
1090
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 15 - Stranica 1581
KREDITI GRAĐANIMA ZA POMOĆ KOD OVRHA
50.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci za dane zajmove
Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i
kućanstvima
HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
100.200,00
DJELATNOST UDRUGA
74.200,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE
SVRSTANE
74.200,00
74.200,00
3
38
381
Aktivnost G01
1012 A100002
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
1011
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA
74.200,00
74.200,00
74.200,00
16.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
BOLEST
16.000,00
16.000,00
3
32
329
38
381
Aktivnost G01
1012 A100003
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
1020
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
POTICAJ DJELOVANJU UDRUGE UMIROVLJENIKA
16.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
10.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
STAROST
10.000,00
10.000,00
3
38
381
Rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Glava 08
Glavni program
G01
Program G01
1013
Aktivnost G01
1013 A100001
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0912
JAVNE USTANOVE ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA
POSLOVI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
3
36
363
Aktivnost G01
1013 A100002
1.180.200,00
1.180.200,00
PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA
430.200,00
REDOVNA DJELATNOST OSNOVNE ŠKOLE MOLVE
265.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
OSNOVNO OBRAZOVANJE
265.000,00
265.000,00
Rashodi poslovanja
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
Pomoći unutar opće države
PREHRANA UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI MOLVE
265.000,00
265.000,00
265.000,00
65.200,00
Stranica 1582 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
27. prosinca 2010.
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0912
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
OSNOVNO OBRAZOVANJE
65.200,00
65.200,00
3
36
363
Rashodi poslovanja
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
Pomoći unutar opće države
65.200,00
65.200,00
65.200,00
Aktivnost G01
1013 A100003
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0912
NABAVA RADNIH BILJEŽNICA ZA UČENIKE OŠ MOLVE
100.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
OSNOVNO OBRAZOVANJE
100.000,00
100.000,00
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
PROGRAM SREDNJOŠKOLSKOG I VISOKOG OBRAZOVANJA
100.000,00
100.000,00
100.000,00
750.000,00
SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA SREDNJOŠKOLACA
300.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
300.000,00
300.000,00
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
POMOĆI ZA OBRAZOVANJE
300.000,00
300.000,00
300.000,00
450.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
400.000,00
400.000,00
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
IZVOR PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
VIŠE SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
400.000,00
400.000,00
3
37
372
Program G01
1014
Aktivnost G01
1014 A100002
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0922
3
37
372
Aktivnost G01
1014 A100005
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0922
3
37
372
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0922
3
37
372
Glava 09
Proračunski korisnik 09
Glavni program
G01
Program G01
1015
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
400.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA
DJEČJI VRTIĆ "PČELICA" MOLVE
1.358.600,00
1.358.600,00
POSLOVI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
1.358.600,00
REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI
1.358.600,00
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 15 - Stranica 1583
Aktivnost G01
1015 A100001
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0911
ODGOJNO I TEHNIČKO OSOBLJE, JASLICE I VRTIĆ
1.358.600,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE
1.358.600,00
1.358.600,00
3
31
311
312
313
32
321
322
323
329
34
343
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
1.358.600,00
1.098.000,00
895.000,00
50.000,00
153.000,00
256.400,00
70.000,00
100.000,00
55.500,00
30.900,00
4.200,00
4.200,00
Glava 10
Glavni program
G01
Program G01
1017
Aktivnost G01
1017 A100001
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0640
JAVNA RASVJETA
POSLOVI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
590.000,00
590.000,00
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
590.000,00
IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE
170.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
ULIČNA RASVJETA
170.000,00
170.000,00
3
32
329
37
Rashodi poslovanja
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
IZGRADNJA KABELSKE JAVNE RASVJETE
170.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
IZVOR PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
ULIČNA RASVJETA
415.000,00
415.000,00
4
42
421
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0640
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
IZVOR PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA
ULIČNA RASVJETA
415.000,00
415.000,00
415.000,00
5.000,00
5.000,00
4
42
421
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
5.000,00
5.000,00
5.000,00
372
Kapitalni projekt
G01 1017 K1
Izvor
FUNKCIJSKA
KLASIFIKACIJA
0640
85.000,00
420.000,00
Stranica 1584 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Članak 4.
Plan razvojnih programa, koji čine planirani rashodi
Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije) kapitalne pomoći i donacije proračunskih korisnika nalaze
se u prilogu Proračuna i sastavni su dio Proračuna.
38.
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu
("Narodne novine" broj 87/08) i članka 30. Statuta Općine Molve ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije" broj 9/09) Općinsko vijeće Općine Molve na
32. sjednici 6. prosinca 2010. donijelo je
Članak 5.
PROJEKCIJU PRORAČUNA
OPĆINE MOLVE ZA 2012. I 2013. GODINU
Ovaj Proračun objavit će se u "Službenom glasniku
Koprivničko-križevačke županije", a stupa na snagu 1.
siječnja 2011. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE
KLASA:400-08/10-01/03
URBROJ:2137/17-10-2
Molve,6.prosinac 2010.
27. prosinca 2010.
I.
Projekcija proračuna Općine Molve za 2012. i 2013.
godinu (u daljnjem tekstu:" Projekcija"), sastoji se od:
Predsjednik:
Marijan Jaković, v. r.
A) RAČUNA PRIHODA I RAHODA
PRIHODI POSLOVANJA
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
RAZLIKA- VIŠAK/MANJAK
B) RAČUNA FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
II.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2012. i 2013. godinu, koji se nalazi u
prilogu i sastavni je dio ovih Projekcija.
III.
Posebni dio projekcije nalazi se u prilogu i sastavni je
dio ovih projekcija.
IV.
Ova Projekcija objavit će se u "Službenom glasniku
Koprivničko-križevačke županije".
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE
KLASA: 400-08/10-01/05
URBROJ:2137/17-10-1
Molve, 6. prosinca 2010.
PREDSJEDNIK:
Marijan Jaković, v. r.
Projekcija 2012.
godina
Projekcija 2013.
godina
16.481.000,00
10.046.000,00
6.635.000,00
-200.000,00
15.870.000,00
10.285.000,00
5.735.000,00
-150.000,00
300.000,00
100.000,00
200.000,00
0,00
250.000,00
100.000,00
150.000,00
0,00
39.
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu
(„Narodne novine“ broj 87/08) i članka 30. Statuta
Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 9/09) Općinsko vijeće Općine Molve na 32. sjednici održanoj 6. prosinca 2010.
donijelo je
ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Molve
za 2011. godinu
Članak 1.
Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Molve za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Molve za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i
obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine
ovlasti Općinskog načelnika Općine Molve (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik) u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Članak 2.
Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.
Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.
Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po
vrstama raspoređenih u programe koji se sastoje od
aktivnosti i projekata.
U Računu prihoda i rashoda iskazani su porezni proračunski prihodi i ostali prihodi koji su zakonom
i drugim propisima donesenim na temelju zakona propisani kao obvezni i ostali prihodi za koje postoji realna ocjena da će se ostvariti u 2011. godini.
Ostali prihodi namijenjeni su za financiranje
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve, Općinskog vijeća i i ostalih radnih tijela općine, te za financiranje programa utvrđenih u Posebnom dijelu Proračuna.
Primici od financijske imovine od primljenih
otplata zajmova raspoređuju se u program srednjoškolskog i visokog obrazovanja.
Rashodi i izdaci raspoređuju se po proračunskim klasifikacijama i financijskim planovima proračunskih korisnika, njihovim programima, aktivnostima
i projektima, te ostalim namjenama.
U Računu financiranja iskazani su primici od
financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.
Plan razvojnih programa za razdoblje od 2011.
do 2013. godine čine planovi razvojnih programa proračunskih korisnika proračuna Općine koji su utvrđeni
dokumentima o srednjoročnim, odnosno dugoročnim
planovima razvitka, posebnim zakonima, drugim propisima ili općim aktima.
Broj 15 - Stranica 1585
Dječji vrtić «Pčelica» Molve ne uplaćuje namjenske
prihode u Proračun, već ih namjenski koristi za rashode poslovanja, u skladu s financijskim planom s
kojim je suglasno Općinsko vijeće Općine Molve.
Članak 6.
Sredstva proračunske zalihe iznose 43.000,00 kuna,
a koriste se za hitne, nepredviđene i druge namjene
utvrđene člankom 56. Zakona o proračunu.
O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje
Općinski načelnik do Proračunom utvrđenog iznosa
proračunske zalihe.
Općinski načelnik obvezan je podnositi polugodišnje
izviješće Općinskom vijeću o korištenju sredstava
proračunske zalihe.
Članak 7.
Proračunska sredstva mogu se preraspodijeliti na
proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili
između proračunskih korisnika prema utvrđenim potrebama, najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci
koja se umanjuje.
Odluku o preraspodjeli sredstava iz stavka 1. ovog
članka donosi Općinski načelnik.
Općinski načelnik o preraspodjelama sredstava izvještava Općinsko vijeće uz polugodišnje i godišnje
izvješće.
Članak 8.
Općinski načelnik će rasporediti sredstva Proračuna,
koja nisu programima, tekućim ili kapitalnim projektima raspoređena korisnicima (tekuće donacije, sponzorstva i ostalo).
Članak 9.
Članak 3.
Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije", a stupa na snagu 1.
siječnja 2011. godine.
Za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini
je odgovoran Općinski načelnik.
Nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava i izvršenjem Proračuna obavlja Općinsko vijeće.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOLVE
Članak 4.
Sredstva se u Proračunu osiguravaju proračunskim korisnicima koji su u Posebnom dijelu određeni
za nositelje sredstava na pojedinim stavkama.
Jedinstveni upravni odjel izvršavat će pojedine
rashode na temelju zaključenih ugovora, računa i druge potrebne dokumentacije te zaključka Općinskog
načelnika kojim se utvrđuje korisnik sredstava, namjena i iznos sredstava (subvencije, donacije i sl.)
Članak 5.
Korisnici Proračuna smiju preuzimati obveze najviše
do visine sredstava osiguranih u Posebnom dijelu
Proračuna ako je njihovo izvršavanje usklađeno s
raspoloživim sredstvima Proračuna.
KLASA: 400-08/10-01/04
URBROJ: 2137/17-10-1
Molve, 6. prosinca 2010.
PREDSJEDNIK:
Marijan Jaković, v. r.
40.
Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj
10/97. i 107/07) i članka 30. Statuta Općine Molve
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 9/09) Općinsko vijeće Općine Molve na 32. sjednici održanoj 6. prosinca 2010. donosi
PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju i
naobrazbi
na području Općine Molve u 2011. godini
Stranica 1586 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
I.
Programom javnih potreba u predškolskom
odgoju i naobrazbi na području Općine Molve u 2011.
godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se javne
potrebe i sredstva za financiranje javnih potreba u
djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe na području Općine Molve.
II.
Na osnovi elemenata Državnog pedagoškog
standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, javne
potrebe u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe ostvarivat će se:
- cjelodnevnim 10-satnim programom rada koji je
utvrđen na temelju prijavljenih potreba roditelja za
djecu od navršene prve godine života do polaska u
školu,
- provođenjem programa zdravstvene zaštite i prehrane djece predškolske dobi,
- ostvarivanjem sadržaja i aktivnosti iz oblasti kulture,
tjelesne kulture i društvenog života djece,
- osiguravanjem potrebnog broja odgojitelja i drugih
radnika u dvije odgojno-obrazovne skupine u kojima
borave djeca od navršene treće godine do polaska u
školu i jednoj odgojno-obrazovnoj skupini u kojoj borave djeca od navršene jedne godine do tri godine
života.
- osiguravanjem prostornih uvjeta, opreme, didaktičkih sredstava i drugih pomagala potrebnih za provedbu redovitih i posebnih programa,
- osiguravanjem drugih uvjeta i poduzimanjem drugih
mjera kojima se unapređuje njega, odgoj i zaštita djece, kao i njihovo zdravlje.
III.
Potrebe iz točke II. ovog Programa, ostvarivat
će se preko javne ustanove Dječjeg vrtića «Pčelica»
Molve.
IV.
Za javne potrebe iz točke II. ovog Programa
u Proračunu Općine Molve za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) osiguravaju se sredstva u
svoti 1.358.600,00 kuna.
Sredstva iz Proračuna uplaćivat će se na žiroračun Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve putem mjesečnih
doznaka.
V.
Ovaj Program objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“, a stupa na
snagu 1. siječnja 2011. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOLVE
KLASA: 601-01/10-01/04
URBROJ: 2137/17-10-1
Molve, 6. prosinca 2010.
PREDSJEDNIK:
Marijan Jaković, v. r.
27. prosinca 2010.
41.
Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne
novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10. i 105/10) i članka
30. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/09) Općinsko vijeće
Općine Molve na 32. sjednici održanoj 6. prosinca
2010. donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu
na području Općine Molve u 2011. godini
I.
Programom javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu na području Općine Molve u 2011.
godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se javne
potrebe u osnovnom i srednjem školstvu u 2011. godini na području Općine Molve, za koje se sredstva
osiguravaju u Proračunu Općine Molve za 2011. godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun).
II.
Javne potrebe u osnovnom i srednjem školstvu ostvarivat će se kroz:
- opremanje prostora osnovne škole kabinetskom,
didaktičkom i informatičkom opremom,
- izdavanje učeničkog lista
- provođenje programa „Male škole“ za predškolce,
- športske aktivnosti kroz sudjelovanja na takmičenjima,
- prijevoz učenika na provođenju Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda,
- program rada s darovitim učenicima,
- prehranu učenika osnovne škole,
- programe izvannastavnih aktivnosti,
- gradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskog prostora,
- sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola,
- davanje pomoći učenicima srednjih škola i studenata.
III.
Javne potrebe iz točke II. ovog Programa
koje se odnose na osnovno školstvo, ostvarivat će
Osnovna škola Molve s područnim školama u Repašu i Medvedički (u daljnjem tekstu: Osnovna škola).
IV.
Za ostvarivanje javnih potreba iz točke II.
ovog Programa, u Proračunu se osiguravaju sredstva
u svoti 1.180.200,00 kuna, a raspoređuju se na:
1. nabavu radnih bilježnica – 100.000,00 kuna,
2. školski športski klub – 5.000,00 kuna,
3. prijevoz učenika na provođenju Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda 80.000,00 kuna,
4. prehranu učenika Osnovne škole 65.200,00 kuna,
5. nadogradnja Osnovne škole Molve za školsku knjižnicu 80.000,00 kuna,
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
6. ostale potrebe iz redovne djelatnosti Osnovne škole, 100.000,00 kuna,
7. sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
300.000,00 kuna,
8. pomoći učenicima srednjih škola i studenata
450.000,00 kuna.
V.
Sredstva za javne potrebe u osnovnom školstvu utvrđena ovim Programom, uplaćivat će se Osnovnoj školi na žiro-račun putem doznaka, a ostalim
korisnicima prema odlukama Općinskog vijeća Općine Molve.
Ako se u Proračunu neće ostvarivat planirani
prihodi, sredstva za javne potrebe uplaćivat će se
sukladno ostvarivanju prihoda.
VI.
Osnovna škola dužna je Općinskom vijeću
Općine Molve podnijeti izvješće o korištenju sredstava osiguranih ovim Programom, najkasnije do 15.
veljače 2012. godine.
VII.
Ovaj Program objavit će se „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE
Broj 15 - Stranica 1587
II.
Javne potrebe u socijalnoj skrbi ostvarivat će
se odobravanjem pomoći:
- samcima i obiteljima koji se zbog nesposobnosti za rad, bolesti, starosti, elementarnih nepogoda,
nesreća i drugih događaja nađu u stanju socijalne potrebe,
- udrugama koje skrbe o osobama s posebnim
potrebama,
- udrugama i drugim pravnim osobama koje
pružaju humanitarnu pomoć i provode humanitarne
akcije,
- roditeljima za novorođenu djecu,
- dodjelom božićnica umirovljenicima i drugim
osobama
- romskim obiteljima za stambeno zbrinjavanje
- dodjelom darova djeci za blagdan Sv. Nikole
(u daljnjem tekstu: Korisnici).
III.
Javne potrebe iz točke II. ovog Programa ostvarivat će se kroz rad:
- Općinskog vijeća i Općinskog načelnika Općine
Molve,
- Jedinstvenog upravnog odjela Općine Molve,
- Socijalnog vijeća Općine Molve,
- Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac,
- Općinskog društva Crvenog križa Molve,
- Osnovne škole Molve.
IV.
KLASA: 602-01/10-01/12
URBROJ: 2137/17-10-1
Molve, 6. prosinca 2010.
PREDSJEDNIK:
Marijan Jaković, v. r.
42.
Na temelju članka 5. i 7. Zakona o socijalnoj
skrbi ("Narodne novine broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06, 79/07. i 123/10) i članka 30. Statuta Općine Molve ("Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 9/09) Općinsko vijeće Općine Molve na 32. sjednici održanoj 6. prosinca 2010.
donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Općine Molve u 2011. godini
I.
Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi
na području Općine Molve u 2011. godini (u daljnjem
tekstu: Program) utvrđuje se način ostvarivanja javnih
potreba, vrste pomoći i financijska sredstva koja će
se osigurati u Proračunu Općine Molve za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) za njegovo provođenje.
Za javne potrebe iz točke II. ovog Programa,
osiguravaju se sredstva u svoti 671.200,00 kuna, a
raspoređuju se na:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
pomoći u naravi samcima i obiteljima - 20.000,00
kuna,
pomoći u novcu samcima, obiteljima i pravnim
osobama - 30.000,00 kuna,
Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac 8.000,00 kuna
Udrugu umirovljenika - 10.000,00 kuna
Udrugu Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog
rata Molve - 10.000,00 kuna,
Udrugu Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog
rata Repaš - 8.000,00 kuna.
Udrugu za pomoć osobama s mentalnom retardacijom - 1.000,00 kuna,
Udrugu slijepih Koprivnica - 1.200,00 kuna,
tekuće donacije Udruzi dijabetičara – 8.000,00
kuna,
Udruga veterana Hrvatski domobran Đurđevac –
1.000,00 kuna
akcije dobrovoljnog darivanja krvi Općinskog društva Crvenog križa Molve -8.000,00 kuna,
božićnice umirovljenicima i drugim osobama 150.000,00 kuna,
darove djeci za blagdan Sv. Nikole - 50.000,00
kuna,
Stranica 1588 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
14. pomoć za novorođenu djecu – 150.000,00 kuna.
15. podmirenje troškova ogrjeva za korisnike stalne
pomoći i druge korisnike -20.000,00 kuna,
16. troškove gerontodomaćice - 100.000,00 kuna,
17. cijepljenje djevojčicama protiv HPV-a –
66.000,00 kuna,
18. stambeno zbrinjavanje romske obitelji –
30.000,00 kuna.
27. prosinca 2010.
interesa za Općinu Molve, te će se financirati iz Proračuna Općine Molve za 2011. godinu (u daljnjem
tekstu: Proračun).
II.
Javne potrebe u kulturi na području Općine
Molve ( u daljnjem tekstu: Općina) ostvarivat će se:
Pomoći iz točke IV. podtočke 1., 2., 12., 13.,
14. i 18. ovog Programa Korisnicima će pojedinačno
po zahtjevima ili na prijedlog Socijalnog vijeća ili drugog tijela odobravati Općinski načelnik Općine Molve,
a za potrebe iz točke IV. podtočke 15. Jedinstveni
upravni odjel Općine Molve.
Za ostale javne potrebe korisnicima će se
sredstva uplaćivat na njihov žiro-račun putem doznaka.
VI.
- djelovanjem udruga u kulturi, pomaganjem i
poticanjem umjetničkog i kulturnog stvaranja,
- investicijskim održavanjem i adaptacijom objekata kulture, sakralnih objekata i spomenika kulture,
- akcijama i manifestacijama u kulturi koje će
pridonijeti razvitku i promicanju kulturnog života,
- održavanjem i nabavom nove opreme,
- stručnim radom u području kulture,
- poticanjem, unapređivanjem i promicanjem
izvornih vrijednosti (tradicija, običaji, etnološko blago i
drugo),
- pomaganjem rada udruga tehničke kulture u
koje su uključeni članovi s područja Općine.
Korisnici iz točke IV. podtočke 3. do 10 kojima su ovim Programom raspoređena sredstva, dužni
su Općinskom vijeću Općine Molve podnijeti godišnje
izvješće o radu i utrošku sredstava najkasnije do 15.
veljače 2012. godine.
III.
Za javne potrebe u kulturi i tehničkoj kulturi iz
točke II. ovog Programa uključujući i održavanje sakralnih objekata i spomenika kulture, u Proračunu osigurat će se sredstva u svoti 675.000,00 kuna.
V.
VII.
Ovaj Program objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“, a stupa na
snagu 1. siječnja 2011. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE
KLASA: 550-01/10-01/17
URBROJ: 2137/17-10-1
Molve, 6. prosinca 2010.
PREDSJEDNIK:
Marijan Jaković, v. r.
43.
Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj
47/90, 27/93. i 38/09), članka 17. Zakona o tehničkoj
kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94. i 38/09) i
članka 30. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/09) Općinsko
vijeće Općine Molve na 32. sjednici održanoj 6. prosinca 2010. donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi na
području Općine Molve u 2011. godini
I.
Programom javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi na području Općine Molve u 2011. godini
(u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se kulturne djelatnosti i poslovi u kulturi i tehničkoj kulturi koji su od
IV.
Sredstva iz točke III. ovog Programa raspoređuju se
korisnicima:
1. Kulturno-umjetničkom društvu Molve - 80.000,00
kuna,
2. Udruzi slikara «Molvarski likovni krug» 40.000,00 kuna,
3. Udruzi «Napredne domaćice» Molve - 12.000,00
kuna,
4. Udruzi «Napredne domaćice» Repaš - 10.000,00
kuna,
5. Udruzi «Hrvatska žena» Molve Grede - 10.000,00
kuna,
6. Udruzi «Hrvatsko srce» Molve - 5.000,00 kuna,
7. Udruzi „Korak po korak“ – 8.000,00 kuna
8. Društvu za povjesnicu i starine - 5.000,00 kuna,
9. Turističkoj zajednici Općine Molve - 100.000,00
kuna,
10. Udruzi Malo selo – 5.000,00 kuna
11. Za obnovu sakralnih objekata – 120.000,00 kuna,
12. Za kulturne i športske manifestacije: za Dane Općine Molve 230.000,00 kuna.
13. Za ostale potrebe u kulturi 50.000,00 kuna
V.
Sredstva za javne potrebe u kulturi utvrđena
ovim Programom, uplaćivat će se na žiro-račun korisnika.
Ako se u Proračunu neće ostvarivat planirani
prihodi, sredstva za javne potrebe uplaćivat će se
sukladno mjesečnom ostvarivanju prihoda.
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
VI.
U okviru ukupno planiranih sredstava za javne
potrebe u kulturi utvrđene ovim Programom, preraspodjela planiranih sredstava dopuštena je između
pojedinih korisnika, ako za to postoji potreba, a odluku o preraspodjeli donosi Općinski načelnik Općine
Molve.
VII.
Korisnici kojima su ovim Programom raspoređena
sredstva, dužni su podnijeti Općinskom vijeću Općine
Molve godišnje izvješće o radu i utrošku sredstava iz
točke IV. ovog Programa najkasnije do 15. veljače
2012. godine.
VIII.
Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku
Koprivničko-križevačke županije“, a stupa na snagu
1. siječnja 2011. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOLVE
KLASA: 612-01/10-01/10
URBROJ: 2137/17-10-1
Molve, 6. prosinca 2010.
PREDSJEDNIK:
Marijan Jaković, v. r.
44.
Na temelju članka 76. Zakona o športu
(„Narodne novine“ broj 71/06,150/08. i 124/10 ) i članka 30. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/09) Općinsko vijeće Općine Molve na 32. sjednici održanoj 6. prosinca 2010. godine donijelo je
PROGRAM
javnih potreba u športu
na području Općine Molve u 2011. godini
I.
Programom javnih potreba u športu na području Općine Molve u 2011. godini (u daljnjem tekstu:
Program) određuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti
u športu koji su od lokalnog značenja, te će se sredstva za njihovo financiranje osigurati iz Proračuna
Općine Molve za 2011. godinu (u daljnjem tekstu:
Proračun).
II.
Javne potrebe u športu na području Općine
Molve ( u daljnjem tekstu: Općina) ostvarivat će se:
- poticanjem i promicanjem športa,
- provođenjem dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži,
- djelovanjem športskih udruga,
- treningom, organiziranjem i provođenjem natjecanja, općom i posebnom zdravstvenom zaštitom
športaša,
- športskom pripremom, domaćim i međunarodnim natjecanjima,
Broj 15 - Stranica 1589
- osiguravanjem rada osoba za obavljanje stručnih poslova u športu,
- športsko-rekreacijskim aktivnostima građana,
- športskim aktivnostima osoba s invaliditetom,
- planiranjem, izgradnjom, održavanjem i korištenjem športskih objekata.
III.
Za javne potrebe u športu na području Općine, na temelju pojedinačnih programa javnih potreba,
odnosno programa rada športskih udruga u Proračunu će se osigurat sredstva u svoti 792.000,00 kuna,
a raspoređuju se:
1. Nogometnom klubu „Mladost“ Molve 600.000,00
kuna
2. Športskom nogometnom klubu „Repaš“ 60.000,00
kuna za redovnu djelatnost,
3. Športskom ribolovnom društvu „Šaran“ Molve
15.000,00 kuna
4. Športskom ribolovnom društvu „Bistra“ Repaš
13.000,00 kuna
5. Športskom ribolovnom društvu „Amur“ Molve Grede 10.000,00 kuna
6. Lovačkom društvu „Fazan“ Molve 15.000,00 kuna,
7. Lovačkom društvu „Sv. Hubert“ Molve 8.000,00
kuna,
8. Košarkaškom klubu „Bistra“ Molve 70.000,00 kuna,
9. Za ostale potrebe u športu 1.000,00 kuna.
IV.
Sredstva za javne potrebe u športu utvrđena
ovim Programom uplaćivat će se na žiro-račun korisnika iz točke III. podtočke 1. do 8. putem doznaka.
Ako se u Proračunu neće ostvarivat planirani
prihodi, sredstva za javne potrebe uplaćivat će se
sukladno mjesečnom ostvarivanju prihoda.
V.
U okviru ukupno planiranih sredstava za javne potrebe u športu utvrđene ovim Programom, preraspodjela planiranih sredstava dopuštena je između
pojedinih korisnika, ako za to postoji potreba, a odluku o preraspodjeli donosi Općinski načelnik Općine
Molve.
VI.
Korisnici kojima su ovim Programom raspoređena sredstva, dužni su podnijeti Općinskom vijeću
Općine Molve godišnje izvješće o radu i utrošku
sredstava najkasnije do 15. veljače 2012. godine.
VII.
Ovaj Program objavit će se u "Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije", a stupa na
snagu 1. siječnja 2011. godine.
Stranica 1590 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE
KLASA: 620-01/10-01/03
URBROJ: 2137/17-10-1
Molve, 6. prosinca 2010.
27. prosinca 2010.
1.1. Gradnja kolnih ulaza u Đurđevačkoj ulici –
300.000,00 kuna.
1.2. Plinski priključci će se raditi u Ulici Mihovila Pavleka Miškine – 85.000,00 kuna.
PREDSJEDNIK:
Marijan Jaković, v. r.
1.3. Gradnja glavne kanalizacije u Molvama, dio Marijanske ulice prema glavnom projektu – 600.000,00
kuna.
45.
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o
komunalnom gospodarstvu („Narodne ovine“ broj 3636/95, 70/99, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09. i 153/153/09) i članka 30. Statuta Općine Molve („Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/09)
Općinsko vijeće Općine Molve na 32. sjednici održanoj 6. prosinca 2010. donijelo je
PROGRAM
gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture
na području Općine Molve u 2011. godini
I.
Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u
2011. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se
gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Molve koja se financira iz:
- komunalnog doprinosa,
- naknade za koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti,
- dijela cijene komunalne usluge,
- naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu
određene posebnom odlukom,
- Proračuna Općine Molve,
- drugih izvora utvrđenih posebnim zakonima.
Program sadrži:
- opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja i
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.
II.
Program se temelji na prostorno – planskoj
dokumentaciji Općine Molve, ukazanim potrebama za
izgradnjom određenih objekata i uređaja komunalne
infrastrukture po pojedinim lokacijama i raspoloživim
financijskim sredstvima.
A. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE,
NERAZVRSTANE CESTE I JAVNU RASVJETU
III.
1. Javne površine
2. Nerazvrstane ceste
2.1. Poslovi asfaltiranja ceste od Trga kralja Tomislava do Poljoprivredne zadruge Virje – 250.000,00 kuna.
2.2. Poslovi asfaltiranja produžetka ulice Mihovila
Pavleka Miškine – 300.000,00 kuna.
3. Javna rasvjeta
3.1. Sufinanciranje dijela troškova izgradnje - rekonstrukcije niskonaponske kabelske mreže u Molvama
u ulicama: Ključeci, Konačka, Marijanska, Trg braće
Radić, Petra Peradovića i M.P.Miškine - 85.000,00
kuna.
Poslovi obuhvaćaju radove na izmicanju postojeće tehnički uređene mreže i postavljanju nove
prema glavnom projektu.
3.2. Izgradnja kabelske javne rasvjete u Molvama u
ulicama: Ključeci, Konačka, Marijanska, Trg braće
Radić, Petra Peradovića i M.P.Miškine. - 420.000,00
kuna.
Poslovi obuhvaćaju radove na postavljanju
nove kabelske javne rasvjete, uključujući izradu betonskih temelja za stupove javne rasvjete i postavljanje novih stupova javne rasvjete.
3.3. Preuređenje kućnih priključaka električne mreže
za podzemni ulaz kabla 85.000,00 kuna.
Poslovi obuhvaćaju preuređenje kućnih priključaka niskonaponske mreže za podzemni ulaz kabla s ugradnjom novih kućnih priključno mjernih ormarića za domaćinstva i poslovne prostore u Molvama u
ulicama: Ključeci, Konačka, Marijanska,Trg braće
Radić, Petra Peradovića i M.P.Miškine.
IV.
Financijska sredstva potrebna za građenje
objekata i uređaja iz točke III. ovog Programa iznose
2.125.000,00 kuna, a financiranje će se vršiti iz:
1. komunalnog doprinosa - 5.000,00 kuna,
2. šumskog doprinosa – 20.000,00 kuna,
3. Proračuna Općine Molve u 2010. godini (u daljnjem tekstu: Proračun) – 2.000.000,00 kuna,
4. „Hrvatskih voda“ 100.000,00 kuna.
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 15 - Stranica 1591
V.
XI.
B. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA IZGRADNJU ODORIZATORSKE STANICE MOLVE
Ovaj Program objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“, a stupa
na snagu 1. siječnja 2011. godine.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOLVE
1. Odorizatorska stanica Molve
1.1. Izgradnja odorizatorske stanice Molve –
200.000,00 kuna.
VI.
KLASA: 361-02/10-01/08
URBROJ: 2137/17-10-1
Molve, 6. prosinca 2010.
Financijska sredstva za gradnju objekata i
uređaja iz točke V. ovog Programa iznose ukupno
200.000,00 kuna, a financiranje će se vršiti iz:
1. Proračuna – 200.000,00 kuna.
C. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA POSLOVNE ZONE
VII.
1. Izgradnja komunalne infrastrukture
1.1. Izgradnja komunalne infrastrukture u poslovnoj
zoni «Brzdeljeva» 1.800.000,00
kuna.
1.2. Izgradnja komunalne infrastrukture u poslovnoj
zoni Molve Istok 61.500,00 kuna.
1.3. Kupnja zemljišta za poslovnu zonu Molve Istok
150.000,00 kuna.
1.4. Kupnja zemljišta za poslovnu zonu Pročistač
50.000,00 kuna.
VIII.
Financijska sredstva potrebna za građenje
objekata i uređaja iz točke VII. ovog Programa iznose 2.061.500,00 kuna, a financiranje će se vršiti iz:
1. Proračuna 2.061.500,00 kuna.
IX.
Za građenje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture iz ovog Programa, predviđeno je
4.386.500,00 kuna.
Vrijednost pojedinih radova iz ovog Programa
utvrđena je na temelju približnih količina i prosječnih
cijena gradnje na području Općine Molve, a konačna
vrijednost radova pojedinog objekta utvrdit će se na
temelju stvarnih i ukupnih troškova na gradnji.
X.
Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će se sukcesivno prema raspoloživim sredstvima,
u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.
PREDSJEDNIK:
Marijan Jaković, v. r.
46.
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/99,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. - pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09. i 153/09) i članka
30. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 9/09) Općinsko vijeće
Općine Molve na 32. sjednici održanoj 6. prosinca
2010. donijelo je
PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Molve u 2011. godini
I.
Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Molve u 2011. godini (u
daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se program radova na održavanju komunalne infrastrukture u 2011.
godini za komunalne djelatnosti koje se po Zakonu o
komunalnom gospodarstvu financiraju iz komunalne
naknade i Proračuna Općine Molve za 2011. godinu
(u daljnjem tekstu: Proračun).
II.
Program sadrži:
- opseg i opis poslova održavanja s procjenom
pojedinih troškova po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa.
Program obuhvaća:
1. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
2. održavanje javnih površina,
3. održavanje nerazvrstanih cesta,
4. održavanje groblja,
5. javnu rasvjetu.
III.
U 2011. godini iz sredstava komunalne naknade i Proračuna osiguravaju se sredstva za održavanje komunalne infrastrukture u svoti 891.000,00
kuna, a raspoređuju se kako sljedi:
Stranica 1592 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE
1. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
1.1. skupljanje i odvoz komunalnog otpada s
javnih površina - 15.000,00 kuna
KLASA: 363-02/10-01/30
URBROJ: 2137/17-10-1
Molve, 6. prosinca 2010.
PREDSJEDNIK:
Marijan Jaković, v. r.
2. Održavanje javnih površina
2.1. Održavanje zelenih javnih površina
(košnja trave) - 400.000,00 kuna. Košnju trave obavljati će Selsko komunalno društvo Molve d.o.o.
3. Održavanje nerazvrstanih cesta
3.1. Održavanje neasfaltiranih cesta i poljskih
putova - 85.000,00 kuna.
3.2. Zimsko održavanje cesta - 85.000,00
kuna.
4. Održavanje groblja
4.1. Održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika u naseljima Molve i
Repaš 5.000,00 kuna.
4.2. Održavanje spomen-obilježja na grobljima 1.000,00 kuna.
5. Javna rasvjeta
5.1. Popravak i zamjena rasvjetnih tijela najmanje dva puta godišnje - 40.000,00 kuna.
5.2. Troškovi električne energije za rasvjetljivanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz
naselja i nerazvrstanih cesta - 240.000,00 kuna.
47.
Na temelju članka 65. stavka 3. Zakona o
šumama ("Narodne novine" broj 140/05, 82/06, 1208, 80/10. i 124/10) i članka 30. Statuta Općine Molve
("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije"
broj 9/09) Općinsko vijeće Općine Molve na 32. sjednici održanoj 6. prosinca 2010. donijelo je
PROGRAM
o utrošku sredstava šumskog doprinosa
na području Općine Molve u 2011. godini
I.
Odlukom o utrošku sredstava šumskog doprinosa na području Općine Molve u 2011. godini (u
daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se namjena sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne osobe
koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma
(drvni sortimenti) u visini 3,5 % od prodajne cijene
proizvoda na panju.
II.
U Proračunu Općine Molve za 2011. godinu
planirana su sredstva šumskog doprinosa u iznosu
20.000,00 kuna.
Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na
poseban račun prihoda Proračuna Općine Molve.
5.3. Oprema za dekorativnu rasvjetu 20.000,00 kuna.
IV.
Održavanje komunalne infrastrukture za odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće javnih
površina, i groblja, popravak i zamjena rasvjetnih
tijela i oprema za dekorativnu rasvjetu financirat će
se iz sredstava komunalne naknade, a održavanje
nerazvrstanih cesta i troškovi električne energije za
rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta iz Proračuna.
27. prosinca 2010.
III.
Sredstva šumskog doprinosa iz točke II. ovog
Programa utrošit će se za izgradnju komunalne infrastrukture (Asfaltiranje ulice Trg kralja Tomislava do
Zadruge).
IV.
Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana
od dana objave u "Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije".
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE
Za veći opseg radova i radove koji nisu obuhvaćeni ovim Programom na održavanju komunalne
infrastrukture na području Općine Molve, sredstva će
se osigurati u Proračunu.
V.
Ovaj Program objavit će se u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“, a stupa
na snagu 1. siječnja 2011. godine.
KLASA: 363-02/10-01/31
URBROJ: 2137/17-10-1
Molve, 6. prosinca 2010.
PREDSJEDNIK:
Marijan Jaković, v. r.
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 15 - Stranica 1593
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE MOLVE
1.
Na temelju odredbe članka 12. i 15. Zakona o
turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine« broj 152/08) Skupština Turističke zajednice Općine Molve, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, na konstituirajućoj sjednici
održanoj 5. prosinca 2010., donijela je
STATUT
TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE MOLVE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Turistička zajednica Općine Molve (u daljnjem
tekstu: Zajednica) je pravna osoba čije su članice
pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva i
turizma, te pravne i fizičke osobe neposredno povezane s tim djelatnostima na području Općine Molve.
Članak 2.
Zajednica se smatra osnovanom danom stupanja na snagu ovog Statuta, a svojstvo pravne osobe
stječe danom upisa u Upisnik turističkih zajednica
Ministarstva turizma.
Prava i obveze Zajednice utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog
turizma (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Statutom.
Članak 3.
Turistička Zajednica Općine Molve pravni je
slijednik Turističke zajednice Općine Molve upisane u
Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma, list
broj 239, stranica A, upisni broj 207 (KLASA: 33403/96-03/09, URBROJ: 529-02/96-4) od 1. veljače
1996. godine.
Članak 4.
Naziv Zajednice je »Turistička zajednica Općine Molve«.
Skraćeni naziv Zajednice je: »TZ Molve«.
Sjedište zajednice je u Molvama.
Članak 5.
Zajednica ima pečat okruglog oblika, po čijem
obodu je ispisan tekst: »Turistička zajednica Općine«
a u unutarnjem obodu tekst: »Molve«. U središtu pečata nalazi se znak Zajednice. Promjer pečata je 40
mm.
O broju pečata, načinu korištenja, te osobama
koje su odgovorne za njihovo čuvanje odlučuje direktor Turističkog ureda.
Zajednica ima štambilj četvrtastog oblika, dimenzija 40 x 30 mm koji sadrži naziv Zajednice.
Članak 6.
Zajednica ima znak.
Znak se sastoji od bijele siluete mjesta Molve s
grbom Općine Molve u podnožju, uz tekst “Turistička
zajednica Općine Molve”.
Oblik i sadržaj znaka određuje posebnom odlukom Turističko vijeće, a o načinu korištenja znaka
odlučuje direktor Turističkog ureda.
Članak 7.
Zajednicom upravljaju njezini članovi i njihova se prava utvrđuju prema visini udjela članova u prihodima
Zajednice i njihovom značaju za ukupni razvoj turizma.
Članak 8.
Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadaće Zajednice, Zajednica ima Turistički
ured.
Članak 9.
Rad Zajednice je javan, a osigurava se i ostvaruje na
način propisan ovim Statutom.
Članak 10.
Djelatnost Zajednice temelji se na načelu opće korisnosti. Zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti osim onih djelatnosti taksativno navedenih u
članku 10. stavku 3. Zakona, niti Zajednica smije imati ulog u temeljenom kapitalu trgovačkog društva.
II. ZADAĆE ZAJEDNICE
Članak 11.
Radi unapređivanja općih uvjeta boravka turista, promocije turističkog proizvoda područja Zajednice te
razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, očuvanja i unapređenja svih elemenata turističkog proizvoda a osobito
zaštite okoliša, Zajednica ima sljedeće zadaće:
−
promoviranje turističke destinacije na razini općine samostalno i putem udruženog oglašavanja,
−
upravljanje javnom turističkom infrastrukturom
danom na upravljanje od strane Općine,
−
sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja
turizma na nivou Općine,
−
sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,
−
poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,
−
izrada strateških i razvojnih planova turizma na
nivou Općine,
−
poticanje i sudjelovanje u uređenju općine u cilju
unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,
−
redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi,
smještajnim
i
ugostiteljskim
kapacitetima
(kulturnim, vjerskim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,
−
izdavanje turističkih promotivnih materijala,
−
obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
Stranica 1594 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
−
koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet
radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,
−
poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju
očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,
−
poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih
prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu čine
turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,
−
vođenje jedinstvenog popisa turista za područje
općine, poglavito radi kontrole naplate boravišne
pristojbe i stručne obrade podataka,
−
dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada
podataka o turističkom prometu na području općine,
−
provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi
boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom,
naplatom i uplatom boravišne pristojbe te prijavom i odjavom turista,
−
poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora
u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i
učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,
−
organizacija provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda općine sukladno
smjernicama skupštine Zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu Zajednice,
−
ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i
statističke obrade,
−
organiziranje nastupa na domaćim i inozemnim
sajmovima i izložbama turističkog karaktera u
suradnji s drugim turističkim zajednicama ili samostalno, ako se za to pokaže potreba,
−
sudjelovanje u realizaciji urbanističkih i drugih
planova i programa o utvrđivanju turističkih lokaliteta i cjelina,
−
obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.
Zajednica sudjeluje u provedbi programa i akcijama turističke zajednice županije od zajedničkog
interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije.
Zajednica može na temelju posebne odluke
Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice, biti
član međunarodnih turističkih organizacija.
−
III. ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI
Članak 12.
27. prosinca 2010.
Zajednica ima obvezatne i počasne članove, a
može imati i dragovoljne članove.
Obvezatni članovi
Članak 13.
Obvezatni članovi Zajednice su sve domaće
pravne i fizičke osobe koje na području Zajednice
imaju svoje sjedište ili podružnice, pogone ili filijale i
slično (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica), a koje
ostvaruju prihod obavljanjem ugostiteljskih i turističkih
te s turizmom neposredno povezanih djelatnosti.
Odredbe stavka 1. ovog članka primjenjuju se i
na podružnice, predstavništva i druge oblike fizičkih i
pravnih osoba koje imaju sjedište u turističkom mjestu.
Pravne i fizičke osobe postaju obvezatni članovi Zajednice danom osnivanja Zajednice ili danom
početka obavljanja djelatnosti na području Zajednice.
Članak 14.
Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje: prestankom rada Zajednice, prestankom pravne ili smrću
fizičke osobe te djelomičnim ili potpunim gubitkom
poslovne sposobnosti fizičke osobe, prestankom poslovne jedinice, promjenom sjedišta, prestankom ostvarivanja prihoda pružanjem ugostiteljskih ili drugih
turističkih usluga ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti.
Na prestanak obvezatnog članstva ne utječe
privremena obustava djelatnosti kao ni sezonsko
obavljanje djelatnosti.
Obvezatni članovi turističke zajednice, odnosno
njihovi predstavnici, mogu birati i biti birani u tijela
turističke zajednice.
Počasni članovi
Članak 15.
Počasnim članom Zajednice mogu biti imenovane domaće i strane fizičke osobe posebno zaslužne za razvoj i promicanje turizma na području Zajednice.
Odluku o imenovanju počasnog člana Zajednice donosi Skupština Zajednice na prijedlog Turističkog vijeća.
Počasni članovi Zajednice, ne mogu birati niti
biti birani u tijela Zajednice.
Počasni članovi mogu sudjelovati u radu sjednica Skupštine Zajednice i skupovima što ih priređuje
Zajednica, bez prava odlučivanja.
Dragovoljni članovi
Članak 16.
Skupština Zajednice može donijeti odluku o
učlanjenju pravnih i fizičkih osoba koje nisu obvezatni
članovi Zajednice kao dragovoljnih članova u Zajednicu na njihov zahtjev.
Dragovoljno članstvo u Zajednici prestaje istupanjem, neplaćanjem članarine duže od tri mjeseca ili
isključenjem. Odluku o isključenju dragovoljnog člana
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
donijeti će Skupština Zajednice ukoliko se taj član ne
pridržava odredaba ovoga Statuta, odluka i drugih
akata tijela Zajednice ili ako svojim radom nanosi štetu Zajednici.
Članak 17.
Obvezatni i dragovoljni članovi Zajednice imaju prava, obveze i odgovornosti da:
− oni ili njihovi predstavnici biraju ili budu birani u
tijela Zajednice,
− upravljaju poslovima Zajednice i sudjeluju u njenom radu,
− daju inicijative za jačanje i promicanje turizma na
području Zajednice,
− daju prijedloge i primjedbe na rad tijela Zajednica,
− predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga Zajednice i daju prijedloge za njihovo rješavanje,
− usmjeravaju i usklađuju svoje međusobne odnose
u zajedničke interese radi postizanja ciljeva Zajednice u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,
− predlažu sudjelovanje Zajednice u raznim aktivnostima u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređenja turističkog okružja i zaštite čovjekove okoline
na području Zajednice,
− razmjenjuju u Zajednici informacije, obavljaju konzultacije i organiziraju sastanke,
− koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima iz djelokruga Zajednice,
− obavještavaju se o radu Zajednice i njenih tijela i o
materijalno -financijskom poslovanju,
− putem Zajednice ostvaruju suradnju s nadležnim
tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima
rješavanja poremećaja u turizmu i većih problema
u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s njima neposredno
povezanih djelatnosti,
− daju inicijative za donošenje mjera i propisa iz područja turizma,
− predlažu izmjene i dopune Statuta i drugih općih
akata Zajednice,
− sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama koje
ona organizira,
− provode odluke, zaključke i dogovorene stavove
Zajednice u Turističkoj zajednici Koprivničkokriževačke županije,
− zastupaju dogovorene stavove Zajednice u turističkoj zajednici županije,
− razvijaju međusobnu odgovornost za provođenje
zadataka Zajednice,
− daju podatke i izviješća potrebna za izvršavanje
zadaća Zajednice,
− pridržavaju se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i
drugih akata tijela Zajednice.
Broj 15 - Stranica 1595
Članak 19.
Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici. Skupštinu Zajednice čine predstavnici fizičkih i pravnih osoba članova Zajednice (u daljnjem tekstu: članovi Zajednice) s područja Općine i
to tako da:
−
članovi Zajednice koji u ukupnom prihodu Zajednice sudjeluju od 5 % – 10 % imaju jednog
predstavnika,
−
članovi Zajednice koji u ukupnom prihodu Zajednice sudjeluju od 10,01 – 20 % imaju dva
predstavnika,
−
članovi Zajednice koji u ukupnom prihodu Zajednice sudjeluju od 20,01 – 30 % imaju tri predstavnika,
−
članovi Zajednice koji u ukupnom prihodu Zajednice sudjeluju od 30,01 – 40 % imaju četiri
predstavnika,
−
članovi Zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Zajednice s pojedinačnim udjelom ispod 5 %
predstavljat će predstavnici unutar grupacije i to:
- članove Zajednice koji ostvaruju prihod
obavljanjem ugostiteljske djelatnosti predstavljat
će jedan predstavnik s najvećim udjelom unutar
ove grupacije,
- članove Zajednice koji ostvaruju prihod obavljanjem trgovačke djelatnosti predstavljat će jedan predstavnik s najvećim udjelom unutar ove grupacije,
- članove Zajednice koji ostvaruju prihod
obavljanjem ostalih djelatnosti neposredno povezanih s turizmom predstavljati će jedan predstavnik s najvećim udjelom unutar ove grupacije.
Predstavnici skupina se određuju prema najviše uplaćenom prihodu Zajednici u godini prije izborne unutar grupacije.
Kao udio u prihodu Zajednice računa se članarina i 25 % boravišne pristojbe, koje je član uplatio u
godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori
za Skupštinu Zajednice.
Jedan član jedne djelatnosti može imati u
Skupštini maksimalno 40 % predstavnika.
Ako tijekom mandata dođe do promjene udjela
članica u prihodu Zajednice za više od 10 %, broj
predstavnika skupina u Skupštini iznova će se utvrditi.
Promjenu iz prethodnog stavka utvrđuje
Skupština istodobno s donošenjem godišnjeg financijskog izvješća.
IV. TIJELA ZAJEDNICE
Članak 20.
Članak 18.
Tijela Zajednice su: Skupština, Turističko vijeće, Nadzorni odbor i predsjednik Zajednice.
−
Skupština Zajednice
−
−
−
Skupština Zajednice:
donosi Statut Zajednice,
donosi Poslovnik o radu Skupštine,
bira i razrješuje članove Turističkog vijeća,
bira i razrješuje članove Nadzornog odbora,
Stranica 1596 - Broj 15
−
−
−
−
−
−
−
−
−
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
donosi godišnji program rada, financijski plan i godišnje financijsko izvješće Zajednice,
imenuje i razrješava počasne članove Zajednice po
prijedlogu Turističkog vijeća,
odlučuje o zahtjevu za dragovoljno članstvo,
donosi odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda,
utvrđuje visinu članarine dragovoljnih članova Zajednice,
bira predstavnike Zajednice u Skupštinu Turističke
zajednice Koprivničko-križevačke županije,
daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje
zakona i drugih propisa,
razmatra i zauzima stavove o pitanjima koja proizlaze iz zadaća Zajednice te predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo izvršavanje i rješavanje,
prihvaća godišnja izvješća i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno Zakonom i ovim Statutom.
Članak 21.
Mandat članova Skupštine Zajednice traje četiri
godine.
Članu Skupštine Zajednice može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:
−
opozivom od strane bilo kojeg člana Zajednice
čiji je predstavnik,
−
prestankom svojstva člana Zajednice čiji je
predstavnik,
−
na osobni zahtjev.
Skupština Zajednice može predložiti članu Zajednice da opozove svog predstavnika ako svoju dužnost ne obavlja u skladu sa zadaćama Zajednice ili je
uopće ne obavlja.
Novoizabranom članu Skupštine mandat traje
do isteka vremena na koji je bio izabran član Skupštine kojem je prestao mandat na jedan od načina utvrđen u stavku 2. ovog članka.
Članovi, odnosno predstavnici članova Zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da
umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine.
Članak 22.
Izbore za Skupštinu Zajednice raspisuje Turističko vijeće najkasnije 60 dana prije isteka mandata
Skupštine Zajednice.
Podnositelj zahtjeva za sazivanje sjednice dužan je predložiti dnevni red Skupštine Zajednice.
Ako u slučaju iz stavka 3. ovog članka predsjednik Zajednice ne sazove Skupštinu Zajednice, Skupštinu Zajednice mogu sazvati Turističko vijeće, Nadzorni
odbor ili 20% članova Skupštine.
Članak 24.
Skupština Zajednice pravovaljano odlučuje ako
je na sjednici prisutno više od polovice ukupnog broja
članova Skupštine Zajednice.
Skupština Zajednice donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Skupštine, ako za pojedino pitanje ovim Statutom nije drugačije određeno.
Način sazivanja i vođenja sjednica Skupštine
Zajednice i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Skupštine uređuje se Poslovnikom.
Turističko vijeće
Članak 25.
Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Zajednice.
Turističko vijeće odgovorno je Skupštini Zajednice.
Članak 26.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Članak 23.
Skupština Zajednice odlučuje na sjednicama.
Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje dva puta godišnje.
Izvanredna sjednica Skupštine sazvat će se u
slučaju:
−
izbora članova Turističkog vijeća ili Nadzornog
odbora ako se njihov broj smanji za više od
1/4,
−
izbora predsjednika Zajednice,
−
ako zahtjev za sazivanje Skupštine podnese
Nadzorni odbor, Turističko vijeće, najmanje
1/10 članova Skupštine ili direktor Turističkog
ureda.
27. prosinca 2010.
−
−
−
−
−
−
−
Turističko vijeće Zajednice:
provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice,
predlaže Skupštini osnovne smjernice, godišnji
program rada i financijski plan Zajednice te godišnje financijsko izvješće,
podnosi skupštini izvješće o svom radu najmanje
jednom godišnje,
upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i
ovom Statutu, te sukladno programu rada i financijskom planu,
imenuje i razrješava direktora Turističkog ureda
nakon provedenog javnog natječaja,
zahtijeva i razmatra izvješće direktora Turističkog
ureda o njegovom radu i radu Turističkog ureda, te
obvezno donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju navedenog izvješća,
predlaže Skupštini Zajednice imenovanje počasnih
članova Zajednice,
donosi opće akte za Turistički ured,
odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s financijskim planom,
donosi opće akte koje ne donosi Skupština Zajednice,
utvrđuje prijedlog Statuta,
priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o
kojima odlučuje Skupština Zajednice,
donosi Poslovnik Turističkog vijeća,
potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama i
drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet,
utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Zajednice i
raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice,
daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju
spriječenosti direktora,
27. prosinca 2010.
−
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
odlučuje i obavlja druge poslove u okviru svoga
djelokruga.
Članak 27.
Turističko vijeće Zajednice ima predsjednika i
osam članova koje bira skupština Zajednice iz redova
članova Zajednice, vodeći računa o zastupljenosti
djelatnosti u turizmu (pružatelji ugostiteljskih usluga,
putničke agencije i sl.).
Predsjednik Zajednice je predsjednik Turističkog vijeća.
Članak 28.
Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri
godine.
Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i
prije isteka vremena na koji je izabran:
−
razrješenjem od strane Skupštine Zajednice,
−
na osobni zahtjev.
Član Turističkog vijeća može se opozvati ako
ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i
ovim Statutom, ili ako ne provodi odluke Skupštine
Zajednice i Turističkog vijeća.
Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je
mandat prestao na temelju prethodnog stavka, nadležno tijelo bira odnosno delegira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran član kojemu
je ta funkcija prestala na jedan od načina iz stavka 1.
ovog članka.
Članak 29.
Turističko vijeće radi na sjednicama.
Predsjednik Zajednice saziva i predsjeda sjednici Turističkog vijeća.
U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti
predsjednika Zajednice, sjednici Turističkog vijeća
predsjedava zamjenik predsjednika Zajednice kojeg
on odredi i koji za svoj rad odgovara predsjedniku
Zajednice.
Članak 30.
Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati
ukoliko sjednici prisustvuje više od polovice članova
Vijeća.
Turističko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Članak 31.
Turističko vijeće odluke donosi u pravilu javnim
glasovanjem.
Turističko vijeće može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem.
Način sazivanja i vođenja sjednice Turističkog
vijeća i druga pitanja vezana za održavanje sjednice
Turističkog vijeća uređuje se Poslovnikom.
Nadzorni odbor
Članak 32.
Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice.
Nadzorni odbor ima tri člana, a čine ga dva (2)
člana koje bira skupština Zajednice iz redova svih
Broj 15 - Stranica 1597
članova Zajednice i jedan (1) član kojeg delegira Turističko vijeće turističke zajednice županije.
Članom Nadzornog odbora ne može biti član
drugih tijela iste Zajednice.
Članak 33.
Nadzorni odbor nadzire najmanje dva puta godišnje:
− vođenje poslova Zajednice,
− materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice,
− izvođenje i provedbu programa rada i financijskog plana Zajednice.
O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor najmanje dva puta godišnje podnosi pismeno izvješće
Skupštini Zajednice i Turističkom vijeću Zajednice te
turističkom vijeću turističke zajednice županije čiji je
Zajednica član.
U izvješću iz stavka 2. ovoga članka nadzorni
odbor dužan je posebno navesti: djeluje li Zajednica u
skladu sa zakonima i aktima Zajednice te odlukama
skupštine i turističkog vijeća, jesu li godišnja i druga
financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u
poslovnim knjigama Zajednice i pokazuju li ispravno
stanje, ocjenu o poslovanju i vođenju poslova, da li se
program rada i financijski plan izvršavaju i provode i u
kojoj mjeri, te mišljenje i savjete o mogućnosti poboljšanja njihove provedbe.
Članak 34.
Sjednicu Nadzornog odbora saziva i rukovodi
njenim radom predsjednik.
Odbor radi u punom sastavu.
Način sazivanja i vođenja sjednice Nadzornog
odbora i druga pitanja vezana za održavanje sjednice
Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom kojeg
donosi Nadzorni odbor.
Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati
ako sjednici prisustvuje većina članova odbora, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.
Članak 35.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri
godine.
Članu nadzornog odbora može prestati mandat
i prije isteka vremena na koji je izabran ako je opozvan od strane tijela koje ga je izabralo, odredilo za
člana odnosno imenovalo ili na osobni zahtjev.
Član Nadzornog odbora može se opozvati ako
svoju dužnost u Nadzornom odboru ne obavlja u
skladu sa Statutom i aktima tijela Zajednice.
Na mjesto člana Nadzornog odbora kojem je
mandat prestao na temelju prethodnog stavka nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran član kojemu je na način iz
stavka 2. ovog članka prestao mandat.
Predsjednik Zajednice
Članak 36.
Zajednica ima predsjednika Zajednice koji predstavlja
Zajednicu.
Stranica 1598 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Dužnost predsjednika Zajednice obnaša načelnik Općine Molve koji je ujedno i predsjednik Skupštine Zajednice i predsjednik Turističkog vijeća Zajednice.
U trenutku razrješenja općinskog načelnika
sukladno propisu kojim se uređuju jedinice lokalne
odnosno područne (regionalne) samouprave prestaje
njegova dužnost predsjednika Zajednice te u navedenom slučaju dužnost predsjednika obnaša povjerenik
sukladno propisu koji regulira izbore općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Članak 37.
Predsjednik Zajednice:
predstavlja Zajednicu,
saziva i predsjeda Skupštini Zajednice,
saziva i predsjeda Turističkom vijeću,
organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice,
brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice,
pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa
zajedničkim interesom,
brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća,
potpisuje odluke i druge akte koje donosi
Skupština Zajednice i Turističko vijeće,
obavlja i druge poslove utvrđene aktima
Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.
Članak 38.
U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti
predsjednika Zajednice, Skupštini zajednice predsjedava zamjenik predsjednika Zajednice kojeg on odredi i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.
VI. TURISTIČKI URED
Članak 41.
Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Zajednice osniva se Turistički ured.
Sjedište Turističkog ureda je u sjedištu Zajednice.
Članak 42.
Odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda
donosi Skupština Zajednice.
Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizaciju i
sistematizaciju radnih mjesta Turističkog ureda utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora Ureda.
Ustrojstvo Turističkog ureda treba odgovarati
potrebama i zahtjevima članova Zajednice i mogućnosti za stručno, kvalitetno, pravovremeno i odgovorno izvršavanje zadaća Zajednice.
−
−
−
−
−
−
Radna tijela
Članak 39.
Skupština Zajednice i Turističko vijeće mogu
osnovati privremena radna ili savjetodavna tijela
(radne skupine, savjet, komisiju i sl.) radi razmatranja
određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o
značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga.
Skupština Zajednice i Turističko vijeće odlukom
o osnivanju tijela iz prethodnog stavka utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad toga
tijela.
V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ZAJEDNICE
Članak 40.
Zajednicu predstavlja predsjednik Zajednice, a
zastupa direktor Turističkog ureda.
Direktor Turističkog ureda može dati pismenu
punomoć drugoj osobi za zastupanje Zajednice.
Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici za davanje ove punomoći potrebna je suglasnost Turističkog vijeća.
Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se sukladno odredbama zakona kojim se utvrđuju obvezni
odnosi.
27. prosinca 2010.
−
−
Članak 43.
Turistički ured obavlja osobito ove poslove:
provodi zadatke utvrđene programom rada Zajednice,
obavlja stručne i administrativne poslove u svezi
pripremanja sjednica tijela Zajednice,
obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s
izradom i izvršavanjem akata tijela zajednice,
obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice,
izrađuje analize, obavijesti i druge materijale za
potrebe tijela Zajednice,
daje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim
stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice,
organizira rad turističko-informativnog centra,
obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Zajednice.
Članak 44.
Na pravni status zaposlenih u Turističkom uredu, uvjete za stupanje na rad i ostala pitanja u svezi s
njihovim radom odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu.
Radnici zaposleni u Turističkom uredu moraju
ispunjavati i posebne uvjete koje propisuje ministar
nadležan za turizam.
Direktor Turističkog ureda i radnici na stručnim
poslovima na izvršenju zadaća Zajednice koji u trenutku sklapanja ugovora o radu nemaju položen stručni ispit za rad u turističkom uredu (u daljnjem tekstu:
stručni ispit), moraju isti položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.
Radniku iz prethodnog stavka ovoga članka
koji ne položi stručni ispit prestaje radni odnos po
isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog
ispita.
Položeni stručni ispit ne moraju imati osobe
koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj
stručnoj spremi.
Članak 45.
Turistički ured Zajednice ima direktora.
Direktora Turističkog ureda na temelju javnog
natječaja imenuje Turističko vijeće.
Direktor mora ispunjavati posebne uvjete koje
propisuje ministar turizma i mora ispunjavati uvjet da
mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o
prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna
mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.
Članak 46.
Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili
nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.
Zajednicu do izbora direktora zastupa predsjednik Zajednice.
Članak 47.
Direktora Turističkog ureda, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju na prijedlog direktora odredi Turističko vijeće iz redova Turističkog ureda.
Osoba koja zamjenjuje direktora Turističkog
ureda ima prava i dužnosti direktora.
Članak 48.
Direktor Turističkog ureda organizira i rukovodi
radom i poslovanjem Turističkog ureda i u granicama
utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice.
Direktor za svoj rad odgovoran je Turističkom
vijeću i predsjedniku Zajednice.
Direktor i drugi radnici zaposleni u turističkom
uredu ne mogu biti predsjednicima niti članovima
skupštine, turističkog vijeća i nadzornog odbora niti
jedne turističke zajednice.
Direktor turističkog ureda ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član turističke zajednice.
Direktor Turističkog ureda:
−
provodi odluke Turističkog vijeća,
−
organizira izvršavanje zadaća Zajednice,
−
zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje u
ime i za račun Zajednice,
−
odgovoran je za namjensko korištenje sredstava
koja se vode u Zajednici,
−
usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na
vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu s odlukama,
zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih
tijela,
−
odlučuje o zapošljavanju radnika u Turističkom
uredu i raspoređivanju radnika na određena radna
mjesta te o prestanku rada u skladu s aktom o
ustrojstvu i sistematizaciji Turističkog ureda,
−
upozorava radnike Turističkog ureda i tijela Zajednice na zakonitosti njihovih odluka,
−
−
−
−
−
−
−
−
Broj 15 - Stranica 1599
odlučuje o službenom putovanju radnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,
predlaže ustrojstvo i sistematizaciju Turističkog
ureda,
odlučuje o povjeri pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Zajednice,
potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice,
priprema zajedno s predsjednikom Zajednice sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Zajednice,
podnosi Turističkom vijeću izvješće o svom radu i
o radu Turističkog ureda, najmanje jednom godišnje, te predlaže mjere za unapređenje organizacije
rada Turističkog ureda,
predlaže mjere za unapređenje organizacije rada
Turističkog ureda,
obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, aktima
Zajednice i odlukama tijela Zajednice.
Članak 49.
Direktor Turističkog ureda može biti razriješen:
1. na osobni zahtjev,
2. ako zbog neizvršavanja ili nemarnog vršenja svoje
dužnosti Zajednica nije mogla izvršiti svoje zadatke ili je izvršavanje tih zadataka bilo otežano,
3. ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta,
4. ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno tim
odlukama,
5. ako ne podnese Turističkom vijeću izvješće o
svom radu i o radu Turističkog ureda,
6. ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće o radu
direktora i Turističkog ureda.
Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje
direktora Turističkog ureda predsjednik Zajednice,
Skupština Zajednice ili Nadzorni odbor moraju podnijeti u slučaju iz stavka 1. točke 2., 3., 4., 5. i 6. ovog
članka Statuta.
Turističko vijeće razmatra i ispituje navode iz
prijedloga za pokretanje postupka za razrješenje direktora Turističkog ureda.
Prije donošenja odluke o razrješenju direktoru
se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za
razrješenje.
Odluku o razrješenju direktora Turističkog ureda donosi Turističko vijeće glasovanjem.
U slučaju razrješenja direktora Turističkog ureda, Zajednicu do izbora direktora zastupa predsjednik
Zajednice.
VII. TURISTIČKO-INFORMATIVNI CENTAR
Članak 50.
Radi prikupljanja, obrade i davanja informacija
o radu Zajednice Skupština zajednice može odlukom
o osnivanju Turističkog ureda ustrojiti Turističkoinformativni centar (u daljnjem tekstu: Centar) kao
užu organizacijsku jedinicu Turističkog ureda.
Centar nema svojstvo pravne osobe.
Stranica 1600 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Članak 51.
Zadaće Centra su:
−
prikupljanje, obrada i davanje informacija u cilju
poticanja i promidžbe turizma na području Zajednice,
−
prikupljanje informacija o turističkim potrebama i
drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja
za turizam Zajednice,
−
informiranje turista o znamenitostima i privlačnostima turističkog okružja, spomenicima kulture i dr.,
−
promocija turističkog proizvoda s područja Zajednice,
−
davanje ostalih potrebnih turističkih informacija,
−
suradnja s tuzemnim i inozemnim informativnim
organizacijama,
−
drugi poslovi utvrđeni odlukom o osnivanju Centra
i drugim aktima Skupštine Zajednice ili Turističkog
vijeća.
Centar radi izvršavanja zadataka iz stavka 1. ovog
članka može izdavati biltene ili druge periodične publikacije.
Članak 52.
Poslove Centra vodi i organizira voditelj koji za
svoj rad i rad Centra odgovara Turističkom vijeću i
direktoru turističkog ureda.
Na pravni status voditelja Centra, uvjete za
stupanje na rad i ostala pitanja u svezi s njegovim
radom odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu.
Članak 53.
Unutarnja organizacija i ostala pitanja u svezi
rada Centra uredit će se općim aktom kojim se ova
pitanja uređuju za Turistički ured.
VIII. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U ZAJEDNICI
Članak 54.
Svaki član tijela Zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti.
Svaki član tijela Zajednice odgovoran je za svoj
rad tijelu koje ga je izabralo, a članovi Skupštine Zajednice odgovorni su članu Zajednice kojeg predstavljaju.
Direktor Turističkog ureda osobno je odgovoran za zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti i zadataka koje mu je utvrdilo tijelo koje ga je
izabralo ili imenovalo.
Predsjednik Zajednice osobno je odgovoran za
zakonito i savjesno obavljanje svojih dužnosti.
IX. GOSPODARENJE U ZAJEDNICI
Članak 55.
Zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno - u svoje ime i za svoj račun.
Za obveze u pravnom prometu Zajednica odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
Članak 56.
Financijsko-materijalno poslovanje Zajednice vodi se
po propisima koji uređuju računovodstvo neprofitnih
organizacija.
27. prosinca 2010.
Članak 57.
Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje
program rada i financijski plan.
Članak 58.
Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog
plana Zajednice za sljedeću godinu utvrđuje Turističko vijeće i podnosi ga Skupštini Zajednice, do 31.
listopada tekuće godine.
Članak 59.
Godišnji program rada i godišnji financijski plan
Zajednice sadrže pojedinačno utvrđene planirane
zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo
izvršenje.
Prijedlog programa rada i financijskog plana
Zajednica obavezno dostavlja na razmatranje članovima Skupštine zajednice 8 dana prije održavanja
sjednice na kojoj se donosi.
Godišnji program rada i financijski plan Zajednica je dužna dostaviti turističkoj zajednici Koprivničko-križevačke županije.
Članak 60.
Tijekom godine Zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj program rada i godišnji financijski plan.
Ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od
5%, Zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno
dopune programa rada i financijskog plana.
Izmjene iz stavka 1. i 2. ovog članka obavljaju
se po postupku koji je propisan za donošenje programa rada i godišnjeg financijskog plana.
Članak 61.
Za izvršenje programa rada i godišnjeg financijskog plana odgovorno je Turističko vijeće.
Naredbodavac za izvršenje financijskog plana
je direktor Turističkog ureda.
Članak 62.
Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za
prethodnu godinu Turističko vijeće podnosi Skupštini
Zajednice i Nadzornom odboru do kraja veljače tekuće godine.
Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća mora
se staviti na uvid članovima Zajednice osam dana
prije razmatranja na Skupštini Zajednice.
Skupština Zajednice dužna je svake godine do
kraja ožujka tekuće godine donijeti godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu.
Godišnje financijsko izvješće obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno
utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje turističkog ureda i rad tijela
turističke zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima,
financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem
odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa, te
procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.
Godišnje financijsko izvješće za prethodnu
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
godinu Zajednica je dužna dostaviti turističkoj zajednici Koprivničko-križevačke županije.
Članak 63.
Zajednica ostvaruje prihode iz sljedećih izvora:
1. boravišne pristojbe, u skladu s posebnim Zakonom,
2. članarine, u skladu s posebnim Zakonom,
3. proračuna Općine,
4. dragovoljnih priloga i darova
Pored izvora iz stavka 1. ovog članka, poslovanje ili pojedine aktivnosti Zajednice mogu se financirati i dodatnim sredstvima koja osiguravaju njihovi
članovi i zainteresirane pravne i fizičke osobe.
Zajednica ostvaruje prihode i iz imovine u vlasništvu i od obavljanja slijedećih gospodarskih djelatnosti propisanih Zakonom:
−
upravljanja javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
−
organiziranja manifestacija i priredbi,
−
objavljivanja komercijalnih oglasa na svojim promotivnim materijalima,
−
prodavanja suvenira, turističkih karata i vodiča,
osim vlastitog promotivnog materijala,
−
posredovanja u rezervaciji privatnog smještaja ako
u turističkom mjestu za koje je osnovana Zajednica ne postoji registrirana turistička agencija,
−
obavljanja drugih poslova i zadaća od javnog interesa u funkciji razvoja turizma i destinacije koji
nisu u suprotnosti Zakonom i drugim propisima.
Zajednica se može na temelju posebne odluke
turističkog vijeća, financijski zaduživati u cilju realizacije programa rada i financijskog plana, ali ukupna
vrijednost zaduženja ne smije prelaziti 50% financijskim planom predviđenih prihoda.
Članak 64.
Domaće i strane pravne i fizičke osobe plaćaju
članarinu Zajednici u skladu s posebnim zakonom.
Dragovoljni članovi Zajednice plaćaju članarinu
Zajednici u visini koju posebnom odlukom utvrdi
Skupština Zajednice.
Broj 15 - Stranica 1601
Za nabavu i otuđenje nekretnina Turističko
vijeće mora zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine Zajednice, koja o tome odlučuje većinom glasova
svih članova Skupštine Zajednice.
X. JAVNOST RADA ZAJEDNICE
Članak 68.
Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica
tijela Zajednice za članove Zajednice, putem turističko-informativnog centra, objavom na oglasnoj ploči
Zajednice, odnosno putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladni način.
Članak 69.
Predsjednik Zajednice odgovoran je za redovito i potpuno informiranje javnosti o radu Zajednice.
XI. POSLOVNA TAJNA
Članak 70.
Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno
poslovanju Zajednice i štetilo interesima i poslovnom ugledu Zajednice.
Predsjednik Zajednice određuje koje isprave i
podaci su poslovna tajna, te ostala pitanja u vezi s
poslovnom tajnom.
Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i
zaposleni u Zajednici.
Povreda odredaba ovog Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu je teža povreda radne dužnosti.
XII. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA
Članak 71.
Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju
zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitetu čovjekova okoliša sukladno propisima u Republici Hrvatskoj.
Posebnu brigu Zajednica vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.
XIII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI
Članak 65.
Financijskim planom Zajednice utvrđuje se i dio
prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva)
koji se koristi tijekom godine za nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju
iz financijskog plana Zajednice.
Sredstvima tekuće rezerve raspolaže Turističko
vijeće.
Članak 66.
Višak prihoda nad rashodima Zajednice koristi
se u svrhu promicanja i unapređenja turističkog područja Zajednice.
Članak 67.
Turističko vijeće Zajednice upravlja imovinom
Zajednice s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.
Članak 72.
Zajednica ima Statut i druge opće akte
(pravilnici, odluke, poslovnici).
Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s
odredbama Statuta. Statut mora biti u suglasnosti s
zakonom i drugim propisima.
U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Statuta.
Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom
daje Skupština Zajednice.
Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa
Statutom, Skupština Zajednice svojom odlukom ukida ili poništava taj akt odnosno njegove pojedine
odredbe.
Stranica 1602 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Članak 73.
Statut donosi uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma, Skupština Zajednice dvotrećinskom
većinom svih predstavnika u Skupštini Zajednice.
Poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština
Zajednice na svojoj prvoj sjednici običnom većinom
glasova.
Ostale opće akte donosi Turističko vijeće Zajednice na prijedlog predsjednika Zajednice ili na osobnu inicijativu, a opće akte Turističkog ureda na prijedlog direktora Turističkog ureda.
Članak 74.
Turističko vijeće donosi opće akte o ustrojstvu,
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog
ureda, zatim o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih, o obračunu i isplati
plaća i ostalih primanja iz radnog odnosa zaposlenih,
te druge akte utvrđene Statutom i odlukama Turističkog vijeća.
Članak 75.
Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i na način određen za donošenje Statuta.
Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može
podnijeti Turističko vijeće ili najmanje desetina članova Skupštine Zajednice.
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavlja se
članovima Skupštine Zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga. Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se
Turističkom vijeću Zajednice u roku od osam dana od
primitka. Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga
Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna
Statuta i upućuje ga Ministarstvu turizma na suglasnost.Nakon dobivene suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta upućuje ga Skupštini Zajednice
na usvajanje.
Članak 76.
Statut Zajednice objavljuje se u »Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije«.
Opći akti Zajednice oglašavaju se na oglasnoj
ploči Zajednice, a opći akti Turističkog ureda na oglasnoj ploči Ureda.
Opći akti zajednice stupaju na snagu danom
oglašavanja.
XIV. PRESTANAK TURISTIČKE ZAJEDNICE
Članak 77.
(1) Zajednica prestaje postojati na temelju :
27. prosinca 2010.
1. odluke skupštine Zajednice o prestanku Zajednice,
dvotrećinskom većinom glasova, svih članova Skupštine.
2. rješenjem Ministarstva o zabrani djelovanja Zajednice.
(2) Rješenje iz st. 1.točke 2. ovog Statuta Ministarstvo može donijeti iz razloga propisanih u članku 72.
stavku 1. Točki 2.3.4. i 5. Zakona.
(3) protiv rješenja iz stavka 1. točke 2. nije dopuštena
žalba , već se protiv njega može pokrenuti upravni
spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja Zajednici.
Članak 78.
(1) Turistička zajednica županije čiji je član Zajednica
koja prestaje postojati dužna je okončati poslove Zajednice koji su u tijeku, naplatiti potraživanja i podmiriti vjerovnike.
(2) Imovinu preostalu nakon namirenja vjerovnika u
slučaju prestanka Zajednice stječe jedinica lokalne
samouprave.
XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 79.
Zajednica je dužna uskladiti svoj ustroj i druge
opće akte s odredbama Zakona i ovog Statuta u roku
od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta.
Članak 80.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Turističke zajednice općine Molve upisane
u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma,
list broj 239, stranica A, upisni broj 207 (KLASA: 33403/96-03/09, URBROJ: 529-02/96-4) od 1. veljače
1996. godine.
Članak 81.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana po
objavi u »Službenom glasniku Koprivničko-križevačke
županije«.
KLASA: 334-07/10-01/2
URBROJ: 2137/17-10-3
Molve, 5. prosinca 2010.
Predsjednik:
Turističke zajednice Općine Molve
Stjepan Fosić, v. r.
OPĆINA NOVO VIRJE
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
24.
Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(''Narodne novine'' broj 28/10) i članka 30. Statuta
Općine Novo Virje (''Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije'' broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Novo Virje na 10. sjednici održanoj 22. studenoga 2010. donijelo je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Novo
Virje
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Broj 15 - Stranica 1603
Članak 1.
Članak 2.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Novo Virje (''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije'' broj 10/10) (u daljnjem
tekstu: Odluka) članak 2. mijenja se i glasi:
Groblje je komunalni objekt u vlasništvu
Općine Novo Virje.
Pod grobljem u smislu ove Odluke smatra
se ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, mrtvačnica i komunalna infrastruktura.
''Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:
-
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
viši referent za pravne i kadrovske poslove
viši referent za računovodstvene poslove
komunalni radnik
1,30
1,10
1,10
0,88''.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije''.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVO VIRJE
KLASA: 120-01/10-01/05
URBROJ: 2137/22-10-1
Novo Virje, 22. studenoga 2010.
PREDSJEDNIK:
Ivan Baruškin, v.r.
25.
Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima (''Narodne novine'' broj 19/98) i članka 30. Statuta Općine Novo Virje (''Službeni glasnik Koprivničko
-križevačke županije'' broj 10/09), Općinsko vijeće
Općine Novo Virje na 10. sjednici održanoj 22. studenoga 2010. donijelo je
ODLUKU
o upravljanju grobljem na području
Općine Novo Virje
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odlukom o upravljanju grobljem na području
Općine Novo Virje (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuju se:
- mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih
mjesta na korištenje,
- uvjeti, mjerila i način plaćanja naknade kod
dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za
korištenje grobnog mjesta,
- vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna
mjesta,
- način ukopa nepoznatih osoba,
- održavanje groblja i uvjeti upravljanja grobljem,
- druge mjere u vezi s grobljem.
Članak 3.
Groblja u pravilu služe za ukop osoba koje
su umrle na području za koje je groblje izgrađeno ili
su na tom mjestu imali prebivalište.
Pravo na ukop imaju osobe koje su stekle
pravo ukopa u određeni grob ili grobnicu (u daljnjem
tekstu: grobno mjesto).
Na grobljima iz stavka 1. ovoga članka može se ukopati i ona osoba koja nije imala prebivalište
na području za koje je groblje izgrađeno, ali je rođena
na tom području, a za života je izrazila želju da tu
bude ukopana ili je tako odlučila porodica umrlog odnosno osobe koje su se dužne skrbiti o njenom ukopu, uz uvjet da su stekle pravo ukopa na određeno
grobno mjesto.
Članak 4.
Na groblju se mogu održavati samo oni skupovi koji su u vezi s pogrebom, uobičajenim obredima
i komemoracijama.
Vjerskim zajednicama dopušteno je obavljanje vjerskih obreda prilikom ukopa umrlog u skladu s
propisima o pravnom položaju vjerskih zajednica, kao
i drugi obredi upriličeni pokojnicima.
Članak 5.
Na području Općine Novo Virje grobljem
upravlja Jedinstveni upravni odjel Općine Novo Virje
(u daljnjem tekstu: Uprava groblja).
Upravljanje grobljem podrazumijeva dodjelu
grobnih mjesta, uređenje i održavanje, rekonstrukciju
groblja i poslove ukopa umrlih.
Članak 6.
Uprava groblja ne odgovara za štete nastale na grobljima, grobnim mjestima i slično koje prouzrokuju treće i nepoznate osobe (krađe, vandalizam,
izvođenje radova u blizini grobnih mjesta). Za slučaj
nastanka štete Uprava groblja će o tome obavijestiti
korisnika grobnog mjesta. Ukoliko je počinitelj štete
poznat Uprava groblja će uputiti korisnika grobnog
mjesta na počinitelja, a u slučaju da je štetu učinila
nepoznata osoba Uprava groblja će o tome izvijestiti
nadležnu policijsku upravu Koprivničko-križevačke
županije.
Članak 7.
Održavanje groblja u okviru upravljanja grobljem financira se iz godišnje naknade koja se plaća
za korištenje grobnih mjesta, iz komunalne naknade,
te drugih prihoda od groblja.
Stranica 1604 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
II. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA
Članak 8.
Grobno mjesto dodjeljuje na korištenje Uprava groblja, posebnim rješenjem.
Članak 9.
Grobno mjesto dodjeljuje se na korištenje
na neodređeno vrijeme prilikom potrebe ukopa, a može se dodijeliti i prije potrebe za ukopom – rezervacijom grobnog mjesta.
Članak 10.
Radi dodjele grobnog mjesta koje nema
korisnika ili je zapušteno, Uprava groblja može objaviti oglas.
Oglas u smislu stavka 1. ovoga članka
objavljuje se na oglasnoj ploči na ulazu u groblje.
Oglas sadrži: podatke o groblju i podatke
o grobnom mjestu, visinu naknade za dodjelu i rok za
podnošenje ponuda.
Uz oglas Uprava groblja stavlja na uvid i
grafički prikaz groblja (Katastar groblja).
Članak 11.
Ako ima više osoba koje su zainteresirane
za isto grobno mjesto, prednost ima osoba koja nije
korisnik niti jednog grobnog mjesta, a ima prebivalište
na području Općine.
Članak 12.
Nakon provedenog postupka u smislu članka 10. i 11. ove Odluke, Uprava groblja donosi rješenje o dodjeli grobnog mjesta na korištenje.
Članak 13.
Rješenje o dodjeli na korištenje grobnog
mjesta donosi se prilikom ukopa i za grobno mjesto
koje ima korisnika, ako rješenje o dodjeli nije donijeto
prije stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 14.
Rješenjem iz članka 12. i 13. ove Odluke
utvrđuje se i naknada za korištenje.
Protiv rješenja iz članka 12. i 13. može se
izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Koprivničkokriževačke županije.
Članak 15.
Pravo ukopa uz korisnika grobnog mjesta
imaju i članovi njegove obitelji.
Korisnik grobnog mjesta može dopustiti
privremeni ukop i drugim osobama.
27. prosinca 2010.
Članak 16.
Nakon smrti korisnika grobnog mjesta, pravo na
korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.
Članak 17.
U slučaju ako korisnik korištenje grobnog
mjesta ugovorom ustupi trećima osobama, ugovor
mora dostaviti Upravi groblja radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik.
Ako se uz ustupanje grobnog mjesta prenosi vlasništvo opreme, odnosno uređaja groba novi
korisnik grobnog mjesta dužan je uz ugovor iz stavka
1. ovoga članka priložiti i dokaz o uplaćenom porezu
na promet nekretnina.
III. UVJETI, MJERILA I NAČIN PLAĆANJA GODIŠNJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG
MJESTA
Članak 18.
Za dodjelu na korištenje grobnog mjesta
određuje se naknada u zavisnosti od:
- tržišne vrijednosti zemljišta šire zone u
kojoj se nalazi groblje,
- pripadajuće površine zemljišta koje obuhvaća određeno grobno mjesto,
- troškova opremanja groblja odgovarajućom komunalnom infrastrukturom,
- atraktivnost i lokacije.
Naknadu prema mjerilima iz stavka 1. ovoga članka, utvrđuje općinsko vijeće
Općine Novo Virje (u daljnjem tekstu: općinsko vijeće).
Članak 19.
Općinsko vijeće utvrđuje i visinu naknade
za korištenje pratećih objekata, mrtvačnice, cijenu
drugih usluga u svezi ukopa i godišnju naknadu za
korištenje grobnog mjesta na bazi procjene stvarnih
troškova održavanja groblja, imajući u vidu udio u
troškovima održavanja groblja Općine.
Članak 20.
Naknada za korištenje grobnog mjesta i
druge naknade utvrđene ovom Odlukom, uplaćuju se
na žiro-račun Općine, u roku od 8 dana od ukopa,
odnosno u roku određenom rješenjem.
IV. VREMENSKI RAZMACI UKOPA U POPUNJENA
GROBNA MJESTA
Članak 21.
Ukop se ne smije obaviti bez dozvole za ukop.
Ukop se može obaviti nakon što je smrt utvrđena u vremenu od 24 do 48 sati, od nastupa smrti.
Ukopi se obavljaju od listopada do uključivo
ožujka između 9,00 i 18,00 sati, a u ostalim mjesecima od 9,00 do 19,00 sati, subotom, nedjeljom i radnim danom.
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Članak 22.
Ukop u popunjeno grobno mjesto može se
obaviti po proteku najmanje 15 godina od zadnjeg
ukopa.
Ako je na grobnom mjestu izgrađena grobnica s više polica koje se nakon ukopa na odgovarajući način zatvaraju, to grobno mjesto smatra se popunjenim, tek kada su popunjene sve police.
Pripremu grobnog mjesta za ukop i poslove
ukopa, obavljaju zaposlenici Uprave groblja.
V. UKOP NEPOZNATIH OSOBA
Broj 15 - Stranica 1605
- građevni materijal može se držati na groblju samo kraće vrijeme, koje je neophodno za obavljanje radova,
- za prijevoz materijala potrebnog prilikom
izvođenja radova mogu se koristiti samo za to određeni putovi i staze, a prijevoz materijala se obavlja ručnim kolicima, te nije dozvoljen ulazak na groblje motornim vozilima,
- u slučaju prekida radova, kao i poslije njihova završetka, izvođač je dužan bez odlaganja radilište dovesti u prijašnje stanje.
Uprava groblja može zabraniti radove u određene dane zbog opravdanih razloga.
Članak 23.
Članak 28.
Nepoznate osobe ukapaju se u pojedinačno
grobno mjesto, ili ako ih ima više, u zajedničku grobnicu.
Zajednička grobnica u smislu stavka 1. ovoga članka je grobnica namijenjena za ukop osoba
koje nisu bile korisnici grobnog mjesta i za koje nema
uvjeta da se ukop izvrši na grobnom mjestu s pravom
korištenja članova njihove obitelji.
Radovi na uređenju i izgradnji grobnih mjesta i drugih objekata na groblju mogu se obavljati uz
sljedeće uvjete:
- da je izdano rješenje o odobrenju izgradnje,
adaptacije, odnosno uređenja grobnih mjesta,
- da je izvršena prethodna prijava radova Upravi
groblja,
- da je plaćena naknada troškova od strane izvođača radova (potrošnja električne energije i drugo).
Uprava groblja će zabraniti radove na određenom objektu onom izvođaču radova koji započne s
radom bez ispunjenja svih uvjeta iz stavka 1. ovoga
članka.
Članak 29.
Članak 24.
Ukop u smislu članka 23. ove Odluke obavit će
se nakon što nadležna državna tijela izdaju odgovarajuća odobrenja, uz iskazivanje dužnog poštovanja
prema umrlomu.
Trošak ukopa nepoznate osobe snosi Općina.
Groblje održava Uprava groblja.
Pod održavanjem groblja u smislu stavka 1.
ovoga članka smatra se održavanje i čišćenje zemljišta i putova na groblju, održavanje i čišćenje prostora i
zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane umrlih, uređenje i održavanje zelenila, čišćenje groblja i zbrinjavanje otpada, kao i provođenje reda na grobljima.
Ako se prilikom ukopa ili izgradnje nadgrobnog spomenika, grobnice ili grobnog mjesta moraju
pomaknuti spomenici ili dijelovi spomenika na grobno
mjesto na kojem se obavlja ukop, odnosno vrše građevinski radovi, odnosno na okolnim grobnim mjestima, troškove oko uspostave prijašnjeg stanja snosi
osoba na čiji se zahtjev obavlja ukop.
Odluku o potrebi i opsegu pomicanja spomenika iz stavka 1. ovoga članka donosi Uprava groblja.
Okolna grobna mjesta koja se oštete prilikom
izvođenja radova iz stavka 1. ovoga članka moraju se
odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od ukopa urediti i dovesti u prijašnje stanje.
Članak 26.
Članak 30.
VI. UREĐENJE I ODRŽAVANJE GROBLJA
Članak 25.
Grobovi i drugi objekti na groblju moraju se
izrađivati prema planu uređenja groblja i rasporeda
grobova u skladu s propisima o građenju, estetskim,
sanitarnim i drugim tehničkim pravilima.
Građevinske i druge tehničke radove iz
stavka 1. ovoga članka, mogu izvoditi samo osobe
koje imaju odobrenje za obavljanje takvih djelatnosti.
Članak 27.
Prilikom izvođenja radova, izvođači su dužni
pridržavati se odredaba o redu na groblju, a naročito:
- radovi se moraju izvoditi na način da se do
najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na groblju, a
mogu se obavljati samo u radne dane,
O uređenju i održavanju grobnih mjesta dužni su se brinuti njihovi korisnici.
Korisnici su dužni grobna mjesta uređivati
barem na vrtlarski način, te grobni prostor oko grobnog mjesta držati u redu i čistoći, te otpad odlagati na
za to određeno mjesto.
Ako korisnik ne brine o održavanju grobnog
mjesta Uprava groblja upozorit će ga na obveze i odrediti mu rok u kojem se grobno mjesto mora urediti.
Ukoliko korisnik ne uredi grob u određenom roku Uprava groblja uredit će grob na trošak korisnika.
Članak 31.
Svako se grobno mjesto mora označiti prikladnim nadgrobnim znakom.
Stranica 1606 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Korisnik grobnog mjesta odlučuje o obliku i
načinu uređenja grobnog mjesta, po prethodnoj suglasnosti Uprave groblja.
Kada se nadgrobni spomenici postavljaju od
materijala trajne vrijednosti moraju po obliku i načinu
izvedbe biti u skladu s okolinom i mjesnim običajima.
Članak 32.
Zabranjeno je stavljanje natpisa kojima se
vrijeđaju bilo čiji nacionalni, vjerski i moralni osjećaji
koji bi na bilo koji način povrijedili uspomene na pokojnika, ili koji mogu izazvati negodovanje građana.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Uprava
groblja obvezna je takve natpise i spomenike ukloniti
na trošak korisnika.
Članak 33.
Uređenje i održavanje groblja, Uprava groblja dužna je obavljati kontinuirano na način da groblja
budu uredna, a objekti u funkcionalnom smislu ispravni.
Članak 34.
Na odgovarajućem mjestu na groblju, mora
se osigurati mjesto za pravilno odlaganje otpada te
urediti poseban prostor za spaljivanje starih vijenaca i
ostalog otpada, vodeći računa da do toga mjesta bude omogućen prilaz radi odvoza otpada.
Članak 35.
Uprava groblja mora mrtvačnicu, održavati
u ispravnom stanju, održavati čistoću i red i povremeno – prema potrebi, dezinficirati.
27. prosinca 2010.
- pristup groblju djeci mlađoj od 10 godina bez
nadzora roditelja ili staratelja,
- obavljanje gospodarskih djelatnosti unutar groblja,
- odlaganje otpada izvan za to određenog mjesta,
- odnošenje cvijeća, ukrasa i opreme s tuđih grobnih mjesta,
- oštećivanje i uništavanje opreme na grobnim
mjestima,
- oštećivanje i uništavanje zelenih površina na groblju, ograda, objekata i druge opreme groblja,
- ulaziti u mrtvačnicu bez prethodnog odobrenja,
odnosno izvan vremena određenog za posjete,
- zabava, glasan govor, pjevanje, sviranje i slično
ponašanje koje je protivno održavanju potrebnog pijeteta prema mrtvima na groblju.
VII. KAZNENE ODREDBE
Članak 39.
Novčanom kaznom u svoti 500,00 kuna
kaznit će se za prekršaj ove Odluke osoba:
- koja ne dostavi ugovor o ustupanju grobnog
mjesta (članak 17. ove Odluke),
- koja ne plati naknadu u roku iz članka 20. ove
Odluke,
- koja otpad ne odloži na za to određeno mjesto
(članak 30. stavak 2. ove Odluke),
- koja se ne pridržava odredbi članka 27. ove
Odluke,
- koja postupa suprotno odredbi članka 28. ove
Odluke,
- koja postupa suprotno članku 38. ove Odluke.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 36.
Članak 40.
Mrtvačnica mora biti otvorena za posjete od
9 do 22 sata, od 1. listopada do 1. travnja, a ostale
mjesece od 8 do 23 sata.
Općinsko vijeće, donijet će akte iz članka
18. i 19. u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 41.
Članak 37.
Građani su obvezni na grobljima održavati
potpuni mir i moraju se ponašati kako to odgovara
mjestu i poštovanju prema umrlima.
Građani su se obvezni pridržavati Odluke o
pravilima ponašanja na groblju koju utvrđuje Uprava
groblja.
Članak 38.
Na grobljima je izričito zabranjeno:
- postavljati na grobove posude za cvijeće i
druge ukrase i opremu u dotrajalom, neprikladnom i
oštećenom stanju,
- kretati se izvan staza namijenjenih za prolaz između grobnih mjesta i prelaziti preko grobnih mjesta,
- kretati se grobljem motornim vozilom ili biciklom,
- voditi kućne ljubimce ili druge životinje unutar
groblja,
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
važiti Odluka o groblju na području Općine Novo Virje
(''Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije''
broj 7/00).
Članak 42.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u ''Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije''.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVO VIRJE
KLASA: 363-01/10-01/14
URBROJ: 2137/22-10-1
Novo Virje, 22. studenoga 2010.
PREDSJEDNIK:
Ivan Baruškin, v. r.
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
26.
Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 4. Zakona o zaštiti i spašavanju ('' Narodne novine'' broj 174/04, 79/07. i 38/09), članka 3. Pravilnika o ustrojstvu,
popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi
za uzbunjivanje (''Narodne novine'' broj 111/07) i
članka 30. Statuta Općine Novo Virje (''Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'' broj 10/09),
Općinsko vijeće Općine Novo Virje na 10. sjednici
održanoj 22. studenoga 2010. donijelo je
ODLUKU
o osnivanju i ustroju Postrojbi civilne zaštite
Općine Novo Virje
Broj 15 - Stranica 1607
načelnika sukladno operativnim planovima civilne zaštite. Mobilizaciju provodi provodi Državna uprava za
zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Koprivnica.
Članak 8.
Za organizaciju pomoći i sprječavanje panike u
slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće čije posljedice nadilaze mogućnosti gotovih operativnih snaga općinski načelnik na prijedlog Državne
uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda za
zaštitu i spašavanje Koprivnica imenuje povjerenike
civilne zaštite i voditelje skloništa.
Članak 9.
Članak 1.
Odlukom o osnivanju i ustroju postrojbi civilne
zaštite Općine Novo Virje (u daljnjem tekstu: Odluka)
utvrđuje se osnivanje i ustroj Postrojbi i drugih organiziranih snaga civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Postrojbe).
Postrojbe se osnivaju radi zaštite i spašavanja
zdravlja i života većeg broja ljudi ili imovine veće vrijednosti ili okoliša, od prirodne ili tehničko-tehnološke
katastrofe i nesreće koja svojim opsegom, intenzitetom i neočekivanošću zadesi Općinu, a čiji nastanak
nije moguće spriječiti ili posljedice otkloniti gotovim
operativnim snagama.
Članak 2.
Civilna zaštita obuhvaća osobnu i uzajamnu
zaštitu stanovništva, mjere zaštite i spašavanja, postrojbe, povjerenike civilne zaštite i voditelje skloništa.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o osnivanju postrojbi i stožera civilne zaštite
Koprivničko-križevačke županije (''Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije'' broj 3/98. i 7/01).
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
''Službenom
glasniku
Koprivničko-križevačke
županije''.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVO VIRJE
KLASA: 810-01/10-01/07
URBROJ: 2137/22-10-1
Novo Virje, 22. studenoga 2010.
PREDSJEDNIK:
Ivan Baruškin, v. r.
Članak 3.
27.
Za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne
zaštite na području Općine u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće nadležan je općinski
načelnik.
Članak 4.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Novo Virje
(''Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije''
broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Novo Virje na 10.
sjednici održanoj 22. studenoga 2010. donijelo je
Postrojbe se osnivaju kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja operativnim snagama
zaštite i spašavanja koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem te za provođenje
mjera civilne zaštite.
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izviješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Općine Novo Virje
za 2009. godinu
Članak 5.
Postrojbe se osnivaju kao specijalističke postrojbe opće namjene.
Članak 6.
Na razini općine osnivaju se postrojbe opće
namjene civilne zaštite i to:
- tim opće namjene (23 pripadnika)
Članak 7.
Postrojbe se mobiliziraju po nalogu općinskog
I.
Prihvaća se Izviješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Općine Novo Virje za
2009. godinu (u daljnjem tekstu: Izviješće), KLASA:
041-01/10-02/11-11, URBROJ: 613-08-10-4, od 22.
rujna 2010. godine, Državnog ureda za reviziju, Područni ured Koprivnica.
II.
Izviješće iz točke I. ovog Zaključka njegov je
sastavni dio i nalazi se u prilogu.
III.
Stranica 1608 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Ovaj Zaključak objavit će se u '' Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije''.
27. prosinca 2010.
KLASA: 041-01/10-01/01
URBROJ: 2137/22-10-2
Novo Virje, 22. studenoga 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVO VIRJE
PREDSJEDNIK:
Ivan Baruškin, v. r.
OPĆINA SOKOLOVAC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
13.
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu
("Narodne novine broj 87/08) i članka 30. Statuta Općine Sokolovac ("Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije" broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Sokolovac na 12. sjednici održanoj 30. studenoga
2010. donijelo je
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE SOKOLOVAC ZA 2010. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2011. I 2012. GODINU
Članak 1.
U Proračunu Općine Sokolovac za 2010. godinu i
projekcijama za 2011. i 2012. godinu ("Službeni glasnik Koprivničko- križevačke županije" broj 20/09), u
članku 1. u dijelu Proračuna Općine Sokolovac za
2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) mijenjaju
se: A. Račun prihoda i rashoda za 2010. godinu i B.
Račun financiranja za 2010. godinu, kako slijedi:
PRORAČUN ZA
2010.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
RAZLIKA - MANJAK
POVEĆANJE/
SMANJENJE
NOVI PRORAČUN
ZA 2010.
3.337.000,00
5.000,00
2.641.300,00
669.000,00
31.700,00
-305.000,00
-5.000,00
38.000,00
-348.500,00
500,00
3.032.000,00
0,00
2.679.300,00
320.500,00
32.200,00
31.700,00
-31.700,00
500,00
-500,00
32.200,00
-32.200,00
0,00
0,00
0,00
B. RAČUN FINANCIRANJA
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
NETO FINANCIRANJE
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE
Članak 2.
U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu za 2010. godinu povećavaju se ili se smanjuju, kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Broj
konta
6
61
611
613
614
63
633
64
641
VRSTA PRIHODA / RASHODA
Prihodi poslovanja
Prihodi od poreza
Porez i prirez na dohodak
Porezi na imovinu
Porezi na robu i usluge
Potpore
Potpore iz proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od financijske imovine
PRORAČUN ZA POVEĆANJE/ NOVI PRORAČUN
2010.
SMANJENJE
ZA 2010.
3.337.000,00
-305.000,00
3.032.000,00
1.684.000,00
-169.000,00
1.515.000,00
1.611.000,00
-159.000,00
1.452.000,00
46.000,00
0,00
46.000,00
27.000,00
-10.000,00
17.000,00
696.000,00
-289.000,00
407.000,00
696.000,00
-289.000,00
407.000,00
445.000,00
168.000,00
613.000,00
7.000,00
-3.000,00
4.000,00
27. prosinca 2010.
642
65
651
652
66
663
7
71
711
3
31
311
312
313
32
321
322
323
329
34
343
35
352
36
363
37
372
38
381
385
386
4
42
421
422
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
Prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima
Administrativne (upravne) pristojbe
Prihodi po posebnim propisima
Ostali prihodi
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće
države
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih
bogatstava
Rashodi poslovanja
Rashodi za zaposlene
Plaće
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
Potpore
Potpore unutar opće države
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Donacije i ostali rashodi
Tekuće donacije
Izvanredni rashodi
Kapitalne pomoći
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Broj 15 - Stranica 1609
438.000,00
472.000,00
171.000,00
-15.000,00
609.000,00
457.000,00
66.000,00
406.000,00
40.000,00
40.000,00
-16.000,00
1.000,00
0,00
0,00
50.000,00
407.000,00
40.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
2.641.300,00
365.800,00
289.200,00
28.000,00
48.600,00
1.081.700,00
64.000,00
295.800,00
408.900,00
313.000,00
25.000,00
25.000,00
320.000,00
320.000,00
38.000,00
9.400,00
10.800,00
-5.000,00
3.600,00
-22.100,00
10.700,00
-53.000,00
52.700,00
-32.500,00
3.000,00
3.000,00
-40.000,00
-40.000,00
2.679.300,00
375.200,00
300.000,00
23.000,00
52.200,00
1.059.600,00
74.700,00
242.800,00
461.600,00
280.500,00
28.000,00
28.000,00
280.000,00
280.000,00
37.000,00
37.000,00
240.500,00
-500,00
-500,00
20.000,00
36.500,00
36.500,00
260.500,00
240.500,00
20.000,00
260.500,00
571.300,00
261.500,00
15.000,00
294.800,00
669.000,00
669.000,00
68.200,00
-19.000,00
0,00
87.200,00
-348.500,00
-348.500,00
639.500,00
242.500,00
15.000,00
382.000,00
320.500,00
320.500,00
659.000,00
10.000,00
-340.000,00
-8.500,00
319.000,00
1.500,00
B. RAČUN FINANCIRANJA
Broj
konta
5
53
532
PRORAČUN ZA POVEĆANJE/ NOVI PRORAČUN
2010.
SMANJENJE
ZA 2010.
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
31.700,00
500,00
32.200,00
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
31.700,00
500,00
32.200,00
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u
31.700,00
500,00
32.200,00
javnom sektoru
VRSTA PRIHODA / RASHODA
Članak 3.
Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Izmjenama i dopunama Proračuna u ukupnoj svoti 2.999.800,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u svoti 32.200,00 kuna raspoređuju
se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna, kako slijedi:
Stranica 1610 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
27. prosinca 2010.
Broj
PRORAČUN POVEĆANJE/ NOVI PRORAVRSTA RASHODA/IZDATKA
konta
ZA 2010.
SMANJENJE ČUN ZA 2010.
UKUPNO RASHODI / IZDACI
3.342.000,00
-310.000,00
3.032.000,00
RAZDJEL 001 OPĆINA SOKOLOVAC
3.342.000,00
-310.000,00
3.032.000,00
GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK
475.700,00
-36.000,00
439.700,00
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST OPĆINE SO475.700,00
-36.000,00
439.700,00
KOLOVAC
Program 0100 Djelatnost predstavničkih i izvršnih tijela
475.700,00
-36.000,00
439.700,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Općinskog vijeća,
367.700,00
-31.000,00
336.700,00
Općinskog načelnika i njihovih radnih tijela
3
Rashodi poslovanja
336.000,00
-31.500,00
304.500,00
32
Materijalni rashodi
319.000,00
-31.500,00
287.500,00
323 Rashodi za usluge
6.000,00
1.000,00
7.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
313.000,00
-32.500,00
280.500,00
34
Financijski rashodi
2.000,00
0,00
2.000,00
343 Ostali financijski rashodi
2.000,00
0,00
2.000,00
38
Donacije i ostali rashodi
15.000,00
0,00
15.000,00
385 Izvanredni rashodi
15.000,00
0,00
15.000,00
5
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
31.700,00
500,00
32.200,00
53
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
31.700,00
500,00
32.200,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom
31.700,00
500,00
32.200,00
sektoru
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost Vijeća srpske nacio18.000,00
0,00
18.000,00
nalne manjine Općine Sokolovac
3
Rashodi poslovanja
18.000,00
0,00
18.000,00
38
Donacije i ostali rashodi
18.000,00
0,00
18.000,00
381 Tekuće donacije
18.000,00
0,00
18.000,00
Aktivnost A100003 Redovna djelatnost Vatrogasne zajedni85.000,00
0,00
85.000,00
ce Općine Sokolovac
3
Rashodi poslovanja
85.000,00
0,00
85.000,00
38
Donacije i ostali rashodi
85.000,00
0,00
85.000,00
381 Tekuće donacije
85.000,00
0,00
85.000,00
Aktivnost A100004 Redovna djelatnost postrojbi civilne zaš5.000,00
-5.000,00
0,00
tite
3
Rashodi poslovanja
5.000,00
-5.000,00
0,00
38
Donacije i ostali rashodi
5.000,00
-5.000,00
0,00
381 Tekuće donacije
5.000,00
-5.000,00
0,00
GLAVA 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
2.866.300,00
-274.000,00
2.592.300,00
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST OPĆINE SO580.900,00
800,00
581.700,00
KOLOVAC
Program 0101 Djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela
580.900,00
800,00
581.700,00
Aktivnost A100001 Administrativni poslovi
520.900,00
3.300,00
524.200,00
3
Rashodi poslovanja
520.900,00
3.300,00
524.200,00
31
Rashodi za zaposlene
332.900,00
5.800,00
338.700,00
311 Plaće
261.200,00
7.800,00
269.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene
28.000,00
-5.000,00
23.000,00
313 Doprinosi na plaće
43.700,00
3.000,00
46.700,00
32
Materijalni rashodi
165.000,00
-5.500,00
159.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima
60.000,00
5.000,00
65.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju
61.000,00
-15.000,00
46.000,00
323 Rashodi za usluge
44.000,00
4.500,00
48.500,00
34
Financijski rashodi
23.000,00
3.000,00
26.000,00
343 Ostali financijski rashodi
23.000,00
3.000,00
26.000,00
Aktivnost A100002 Održavanje općinskih zgrada
50.000,00
6.000,00
56.000,00
3
Rashodi poslovanja
50.000,00
6.000,00
56.000,00
32
Materijalni rashodi
50.000,00
6.000,00
56.000,00
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
Kapitalni projekt K100001 Opremanje općinskih prostorija
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422 Postrojenja i oprema
Glavni program A02 GOSPODARSTVO, KOMUNALNE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA
Program 0100 Održavanje komunalne infrastrukture
Aktivnost A100001 Održavanje javnih površina
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
38
Donacije i ostali rashodi
386 Kapitalne pomoći
Aktivnost A100002 Održavanje nerazvrstanih cesta
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
Aktivnost A100003 Održavanje groblja
3
Rashodi poslovanja
31
Rashodi za zaposlene
311 Plaće
313 Doprinosi na plaće
32
Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenima
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
Aktivnost A100004 Održavanje javne rasvjete
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
Program 0101 Gradnja komunalne infrastrukture
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja sekundarnog vodovoda
4
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
Program 0102 Gospodarstvo
Aktivnost A100001 Potpore poljoprivrednicima
3
Rashodi poslovanja
35
Subvencije
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora
Aktivnost A100002 Potpore kućanstvima - sistemska deratizacija
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
Glavni program A03 DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Program 0101 Osnovno školstvo
Aktivnost A100001 Program Osnovne škole Sokolovac
(izvanškolske aktivnosti, natjecanja, školski list,...)
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
Broj 15 - Stranica 1611
20.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.824.900,00
2.000,00
4.000,00
-8.500,00
-8.500,00
-8.500,00
-8.500,00
-278.300,00
22.000,00
34.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.546.600,00
775.900,00
344.800,00
344.800,00
50.000,00
50.000,00
294.800,00
294.800,00
155.000,00
155.000,00
155.000,00
15.000,00
140.000,00
51.100,00
51.100,00
32.900,00
28.000,00
4.900,00
18.200,00
4.000,00
4.800,00
9.400,00
225.000,00
225.000,00
225.000,00
195.000,00
30.000,00
659.000,00
659.000,00
659.000,00
659.000,00
659.000,00
390.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
101.700,00
72.200,00
72.200,00
-15.000,00
-15.000,00
87.200,00
87.200,00
63.000,00
63.000,00
63.000,00
0,00
63.000,00
11.500,00
11.500,00
3.600,00
3.000,00
600,00
7.900,00
5.700,00
0,00
2.200,00
-45.000,00
-45.000,00
-45.000,00
-40.000,00
-5.000,00
-340.000,00
-340.000,00
-340.000,00
-340.000,00
-340.000,00
-40.000,00
-40.000,00
-40.000,00
-40.000,00
-40.000,00
877.600,00
417.000,00
417.000,00
35.000,00
35.000,00
382.000,00
382.000,00
218.000,00
218.000,00
218.000,00
15.000,00
203.000,00
62.600,00
62.600,00
36.500,00
31.000,00
5.500,00
26.100,00
9.700,00
4.800,00
11.600,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
155.000,00
25.000,00
319.000,00
319.000,00
319.000,00
319.000,00
319.000,00
350.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
280.000,00
70.000,00
0,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
460.500,00
32.000,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
-4.000,00
-4.000,00
70.000,00
70.000,00
70.000,00
464.000,00
28.000,00
28.000,00
32.000,00
12.000,00
-4.000,00
-2.000,00
28.000,00
10.000,00
Stranica 1612 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
323 Rashodi za usluge
36
Potpore
363 Potpore unutar opće države
Program 0102 Predškolski odgoj
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost predškolskog odgoja
u sklopu OŠ Sokolovac
3
Rashodi poslovanja
32
Materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
36
Potpore
363 Potpore unutar opće države
Aktivnost A100002 Sufinanciranje predškolskog odgoja za
polaznike vrtića
3
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigu37
ranja i druge naknade
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Program 0103 Šport
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost športskih klubova
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Program 0104 Kultura i tehnička kultura
Aktivnost A100001 Sufinanciranje bibliobusa
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Aktivnost A100002 Vjerske zajednice
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Aktivnost A100003 Redovna djelatnost udruga
3
Rashodi poslovanja
38
Donacije i ostali rashodi
381 Tekuće donacije
Program 0105 Socijalni program
Aktivnost A100001 Troškovi ogrjeva socijalno ugroženim
obiteljima
3
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigu37
ranja i druge naknade
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Aktivnost A100002 Pomoći obiteljima u novcu i naravi
3
Rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigu37
ranja i druge naknade
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
38
Donacije i ostali rashodi
381 Tekuće donacije
27. prosinca 2010.
12.000,00
20.000,00
20.000,00
59.500,00
34.500,00
-2.000,00
-2.000,00
-2.000,00
11.500,00
1.500,00
10.000,00
18.000,00
18.000,00
71.000,00
36.000,00
34.500,00
17.500,00
17.500,00
17.000,00
17.000,00
25.000,00
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
10.000,00
36.000,00
17.500,00
17.500,00
18.500,00
18.500,00
35.000,00
25.000,00
25.000,00
10.000,00
10.000,00
35.000,00
35.000,00
25.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
52.500,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
15.500,00
216.500,00
57.000,00
10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-10.000,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.000,00
10.000,00
-3.000,00
35.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
48.500,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
226.500,00
54.000,00
57.000,00
57.000,00
-3.000,00
-3.000,00
54.000,00
54.000,00
57.000,00
159.500,00
159.500,00
158.500,00
-3.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
54.000,00
172.500,00
172.500,00
171.500,00
158.500,00
1.000,00
1.000,00
13.000,00
0,00
0,00
171.500,00
1.000,00
1.000,00
Članak 4.
Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu
osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku
Koprivničko- križevačke županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SOKOLOVAC
KLASA: 400-08/10-01/01
URBROJ: 2137/14-10-1
Sokolovac, 30. studenoga 2010.
PREDSJEDNIK:
Stjepan Drveni, v. r.
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
14.
−
Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj
10/97. i 107/07) i članka 30. Statuta Općine Sokolovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Sokolovac
na 12. sjednici održanoj 30. studenoga 2010. donijelo je
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u
predškolskom odgoju
na području Općine Sokolovac u 2010. godini
I.
U Programu javnih potreba u predškolskom
odgoju na području Općine Sokolovac u 2010. godini („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 20/10) (u daljnjem tekstu: Program) u
točki III. brojka „59.500,00“ zamjenjuje se brojkom
„71.000,00“.
II.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SOKOLOVAC
KLASA: 601-01/10-01/01
URBROJ: 2137/14-10-1
Sokolovac, 30. studenoga 2010
PREDSJEDNIK:
Stjepan Drveni, v. r.
15.
Na temelju članka 76. Zakona o športu
(„Narodne novine“ broj 71/06, 150/08. i 124/10) i
članka 30. Statuta Općine Sokolovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/09),
Općinsko vijeće Općine Sokolovac na 12. sjednici
održanoj 30. studenoga 2010. donijelo je
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba u športu na
području
Općine Sokolovac u 2010. godini
I.
U Programu javnih potreba u športu na području Općine Sokolovac u 2010. godini („Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 20/10)
(u daljnjem tekstu: Program) točka IV. mijenja se i
glasi:
„Za javne potrebe u športu na području Općine u 2010. godini u Proračunu planiraju se sredstva
u svoti 90.000,00 kuna, a raspoređuju se:
−
−
Broj 15 - Stranica 1613
Hrvatskom nogometnom klubu "Sokol", Sokolovac
40.000,00 kuna,
Nogometnom klubu "Bilogora" Gornja Velika
40.000,00 kuna,
Školskom športskom klubu
10.000,00 kuna.“.
II.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SOKOLOVAC
KLASA: 620-01/10-01/01
URBROJ: 2137/14-10-1
Sokolovac, 30. studenoga 2010.
PREDSJEDNIK:
Stjepan Drveni, v. r.
16.
Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. –
pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09. i 79/09) i članka 30. Statuta Općine Sokolovac („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Sokolovac na 12. sjednici održanoj
30. studenoga 2010. donijelo je
PROGRAM
o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne
infrastrukture na području Općine Sokolovac u
2010. godini
I.
U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sokolovac u
2010. godini („Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije“ broj 20/09) (u daljnjem tekstu:
Program) u točki III. točki 1. podtočka 1.2. briše se, a
iza riječi „UKUPNO“ brojka „659.000,00“ zamjenjuje
se brojkom „319.000,00“.
II.
U točki IV. podtočka 2. briše se.
III.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SOKOLOVAC
KLASA: 363-02/10-01/06
URBROJ: 2137/14-10-1
Sokolovac, 30. studenoga 2010.
Stranica 1614 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
PREDSJEDNIK:
Stjepan Drveni, v. r.
17.
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. – pročišćeni
tekst, 82/04, 178/04, 38/09. i 79/09) i članka 30. Statuta Općine Sokolovac („Službeni glasnik Koprivničko
-križevačke županije“ broj 10/09), Općinsko vijeće
Općine Sokolovac na 12. sjednici održanoj 30. studenoga 2010. donijelo je
PROGRAM
o izmjenama Programa održavanja komunalne
infrastrukture
na području Općine Sokolovac u 2010. godini
I.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sokolovac u 2010. godini
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“
broj 20/09) (u daljnjem tekstu: Program) u točki II.
brojka
„668.800,00“
zamjenjuje
se
brojkom
„877.600,00“.
U istoj točki, podtočki 1. brojka „395.900,00“
zamjenjuje se brojkom „479.600,00“.
U istoj točki, podtočki 2. brojka „155.000,00“
zamjenjuje se brojkom „218.000,00“.
U istoj točki, podtočki 3. brojka „225.000,00“
zamjenjuje se brojkom „180.000,00“.
27. prosinca 2010.
I.
U Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi na
području Općine Sokolovac u 2010. godini ("Službeni
glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 20/10)
(u daljnjem tekstu: Program) točka IV. mijenja se i
glasi:
"Za javne potrebe iz točke II. ovog Programa
osiguravaju se sredstva u Proračunu Općine Sokolovac za 2010. godinu u svoti 226.500,00 kuna, a raspoređuju se:
− za pomoć socijalno ugroženim obiteljima
28.500,00 kuna,
− za ukop socijalno ugroženih pojedinaca
12.000,00 kuna,
− za prehranu učenika osnovnih škola za djecu
slabijeg imovnog stanja
25.000,00 kuna,
− za isplatu pomoći za podmirenje troškova ogrijeva socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima
54.000,00 kuna,
− za pomoć obiteljima za opremu novorođenog
djeteta
40.000,00 kuna,
− za darove djeci od 1-12 godina povodom božićnih i novogodišnjih blagdana
56.000,00 kuna,
− za sufinanciranje troškova gerontodomaćice
10.000,00 kuna,
− za sufinanciranje rada Općinske organizacije
Crvenog križa
1.000,00 kuna.".
II.
II.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SOKOLOVAC
KLASA: 363-02/10-01/05
URBROJ: 2137/14-10-1
Sokolovac, 30. studenoga 2010.
PREDSJEDNIK:
Stjepan Drveni, v. r.
18.
Na temelju članka 5. i 7. Zakona o socijalnoj
skrbi („Narodne novine“ broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06, 79/07. i 123/10) i članka 30.
Statuta Općine Sokolovac ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Sokolovac na 12. sjednici održanoj 30.
studenoga 2010. donijelo je
PROGRAM
o izmjeni Programa javnih potreba
u socijalnoj skrbi
na području Općine Sokolovac u 2010. godini
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Službenom glasniku Koprivničkokriževačke županije".
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SOKOLOVAC
KLASA: 550-01/10-01/12
URBROJ: 2137/14-10-1
Sokolovac, 30. studenoga 2010.
PREDSJEDNIK:
Stjepan Drveni, v. r.
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
19.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Sveti
Ivan Žabno («Službeni glasnik Koprivničkokriževačke županije» broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Sveti Ivan Žabno na 10. sjednici održanoj 7. prosinca 2010. donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje
Općine Sveti Ivan Žabno za 2009. godinu
I.
Usvaja se Izvješće o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje Općine Sveti Ivan Žabno
za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće), KLASA:
041-01/10-02/11-15, URBROJ: 613-08-10-2 od 24.
lipnja 2010. godine, Državnog ureda za reviziju, Područni ured Koprivnica.
II.
Izvješće iz točke I. sastavni je dio ovog Zaključka i nalazi se u prilogu.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO
KLASA: 041-01/10-01/01
URBROJ: 2137/19-02/1-10-2
Sveti Ivan Žabno, 7. prosinca 2010.
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA:
Zvonimir Pukec, v. r.
Broj 15 - Stranica 1615
Stranica 1616 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
27. prosinca 2010.
SADRŽAJ
38. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namješ- 1509
tenika Općine Hlebine
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANA
OPĆINA KOPRINIČI BREGI
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
28. Izmjene Plana prijma u službu u upravna 1495
tijela Koprivničko-križevačke županije u
2010. godini
18. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kopriv- 1513
nički Bregi za 2010. godinu
29. Rješenje o imenovanju Županijskog partner- 1495
skog vijeća za izradu Županijske razvojne
strategije Koprivničko-križevačke županije
19. Program o izmjenama Programa održava- 1526
nja komunalne infrastrukture na području
Općine Koprivnički Bregi u 2010. godini,
20. Program o izmjeni Programa javnih potreba 1526
u predškolskom odgoju na području Općine
Koprivnički Bregi u 2010. godini
OPĆINA GOLA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
22. Proračun Općine Gola za 2011. godinu
1496
23. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine 1500
Gola za 2011. godinu
21. Program o izmjeni Programa javnih potreba 1526
u socijalnoj skrbi na području Općine Koprivnički Bregi u 2010. godini
24. Projekcije Proračuna Općine Gola za 2012. 1502
i 2013. godinu
22. Program o izmjeni Programa javnih potreba 1527
u kulturi na području Općine Koprivnički
Bregi u 2010. godini
25. Program gradnje objekata i uređaja komu- 1503
nalne infrastrukture na području Općine Gola u 2011. godini
23. Plan gospodarenja otpadom na području 1527
Općine Koprivnički Bregi za razdoblje od
2010. do 2018. godine
26. Program održavanja komunalne infrastruk- 1504
ture na području Općine Gola u 2011. godini
27. Program javnih potreba u djelatnosti predš- 1504
kolskog odgoja na području Općine Gola u
2011. godini
28. Program javnih potreba u osnovnom škol- 1505
stvu na području Općine Gola u 2011. godini
29. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na 1505
području Općine Gola u 2011. godini
30. Program javnih potreba u kulturi na područ- 1506
ju Općine Gola u 2011. godini
31. Program javnih potreba u športu na područ- 1507
ju Općine Gola u 2011. godini
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
2.
Pravilnik o dodatku za uspješnost na radu
1508
OPĆINA HLEBINE
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINA LEGRAD
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
33. Izmjene i dopune Proračuna Općine Legrad 1542
za 2010. godinu
34. Proračun Općine Legrad za 2011. godinu i 1554
projekcije za 2012. i 2013. godinu
35. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine 1562
Legrad za 2011. godinu
36. Program o izmjenama Programa gradnje 1563
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Legrad u 2010. godini
37. Program o izmjeni Programa održavanja 1564
komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2010. godini
38. Program o izmjeni Programa javnih potreba 1564
u kulturi na području Općine Legrad u
2010. godini
39. Program o izmjeni Programa javnih potreba 1565
u socijalnoj skrbi na području Općine Legrad u 2010. godini
36. Odluka o određivanju vrijednosti obračun- 1509
ske jedinice boda (B) za obračun komunalne naknade na području Općine Hlebine
40. Program o izmjenama Programa javnih pot- 1565
reba u športu na području Općine Legrad u
2010. godini
37. Zaključak o usvajanju Izvješća o obavlje- 1509
nom uvidu u Proračun i financijske izvještaje Općine Hlebine za 2009. godinu
41. Program održavanja komunalne infrastruk- 1566
ture na području Općine Legrad u 2011.
godini
27. prosinca 2010.
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
42. Program javnih potreba u djelatnosti predš- 1567
kolskog odgoja na području Općine Legrad
u 2011. godini
43. Program javnih potreba u kulturi na područ- 1567
ju Općine Legrad u 2011. godini
44. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi 1568
na području Općine Legrad u 2011. godini
45. Program javnih potreba u športu na podru- 1569
čju Općine Legrad u 2011. godini
46. Rješenje o izboru predsjednika Odbora za 1570
proračun i financije Općinskog vijeća Općine Legrad
47. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog 1570
Statuta Dječjeg vrtića “Dabrić“ Legrad
1570
38. Projekcije proračuna Općine Molve za raz- 1584
doblje 2012. do 2013. godine
39. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine 1584
Molve za 2011. godinu
40. Program javnih potreba u predškolskom 1585
odgoju i naobrazbi na području Općine Molve u 2011. godini
41. Program javnih potreba u osnovnom i sred- 1586
njem školstvu na području Općine Molve u
2011. godini
42. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na 1587
području Općine Molve u 2011. godini
43. Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj 1588
kulturi na području Općine Molve u 2011.
godini
44. Program javnih potreba u športu na područ- 1589
ju Općine Molve u 2011. godini
45. Program gradnje objekata i uređaja komu- 1590
nalne infrastrukture na području Općine
Molve u 2011. godini
46. Program održavanja komunalne infrastruk- 1591
ture na području Općine Molve u 2011. godini
47. Program o utrošku sredstava šumskog dop- 1592
rinosa na području Općine Molve u 2011.
godini
AKTI TURISTIČKE ZAJEDNICE
1.
Statut Turističke zajednice Općine Molve
OPĆINA NOVO VIRJE
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
24. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za 1602
obračun plaća službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Novo
Virje
25. Odluka o upravljanju grobljem na području 1603
Općine Novo Virje
26. Odluka o osnivanju i ustroju postrojbi civilne 1607
zaštite Općine Novo Virje
27. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavlje- 1607
noj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja
Općine Novo Virje za 2009. godinu
OPĆINA SOKOLOVAC
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINA MOLVE
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
37. Proračun Općine Molve za 2011. godinu
Broj 15 - Stranica 1617
1593
13. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sokolo- 1608
vac za 2010. godinu i projekcije za 2011. i
2012. godinu
14. Program o izmjeni Programa javnih potreba 1613
u predškolskom odgoju na području Općine
Sokolovac u 2010. godini
15. Program o izmjeni Programa javnih potreba 1613
u športu na području Općine Sokolovac u
2010. godini
16. Program o izmjenama Programa gradnje 1613
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Sokolovac u 2010. godini
17. Program o izmjenama Programa održavanja 1614
komunalne infrastrukture na području Općine Sokolovac u 2010. godini
18. Program o izmjeni Programa javnih potreba 1614
u socijalnoj skrbi na području Općine Sokolovac u 2010. godini
OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
19. Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenom 1615
uvidu u Proračun i financijske izvještaje Općine Sveti Ivan Žabno za 2009. godinu
Stranica 1618 - Broj 15
«SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE»
27. prosinca 2010.
«Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» je službeno glasilo Koprivničko-križevačke županije i općina: Drnje, Đelekovec,Ferdinandovac, Gola, Gornja Rijeka, Hlebine, Kalinovac, Kalnik, Kloštar Podravski, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Peteranec, Podravske Sesvete,
Rasinja, Sokolovac, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec i Virje.
Izdaje i tiska: Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.
Glavni i odgovorni urednik: pročelnica Stručne službe - Tajnica, Marina Horvat Pavlic dipl. iur.
Telefon: (048) 658-250, telefaks (048) 622-584.
Uredništvo: Helena Matica Bukovčan, dipl. iur. i Verica Ujlaki dipl. inf.
Pretplata za 2010. godinu iznosi 360,00 kuna. Uplata se vrši na žiro-račun broj: 2386002-1800006000; poziv na
broj: 21 7390– vaš OIB (pravne osobe), 22 7390– vaš OIB.
Oslobođeno plaćanja poreza na dodanu vrijednost po članku 6. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
List izlazi prema potrebi, te se objavljuje na web stranici Koprivničko-križevačke županije: www.kckzz.hr.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
2 306 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content