close

Enter

Log in using OpenID

1 Republika Srbija Tužilaštvo za ratne zločine VIŠI SUD U

embedDownload
Republika Srbija
Tužilaštvo za ratne zločine
VIŠI SUD U BEOGRADU
ODELJENJE ZA RATNE ZLOČINE
18. jun 2012.
Na osnovu čl.331. st.1. u vezi čl.333. st.2, čl.43. st.2. tač.5. Zakonika o krivičnom
postupku, i čl.3. i 4. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku
za ratne zločine, podižem
OPTUŽNICU
Protiv:
PETRA ĆIRIĆA, zv. „Pero“ i “Pero Cigan“, rođen 07.06.1968.godine u Vrbasu,
državljanin R Srbije, osuđivan prema izvodu iz KE, nalazi se na izdržavanju kazne u
KPZ Sremska Mitrovica po presudi Okružnog suda u Novom Sadu br.K-287/06,
Š T O J E:
u vremenu od popodnevnih časova dana 20.11. do ranih jutarnjih časova dana
21.11.1991.godine, na poljoprivrednom dobru Ovčara, u Vukovaru, u tadašnjoj
Republici Hrvatskoj, u sastavu bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
(SFRJ), kao pripadnik Teritorijalne odbrane (TO) Vukovara, koja je bila u sastavu
tadašnje Jugoslovenske narodne armije (JNA), kršeći pravila međunarodnog prava
za vreme oružanog sukoba koji je u tom regionu postojao, a koji nije imao karakter
međunarodnog sukoba, protivno članu 3. stav 1. tačka 1a) i članu 4.A stav 1, 2. i 4,
Treće ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima iz 1949. godine,
ratifikovane od strane Narodne skupšine FNRJ 1950.godine, i člana 4. stav 1. i 2.
tačka a) Dopunskog protokola uz Ženevske konvencije iz 1949.godine o zaštiti žrtava
nemeđunarodnih oružanih sukoba, od 8. juna 1977.godine («Sl. list SFRJ» broj 16/78 –
Međunarodni ugovori), zajedno sa pripadnicima iste jedinice i to: Vujović
Miroljubom, Vujanović Stankom, Đanković Miroslavom, Bulić Milanom, Perić
Jovicom, Vojnović Milanom, Mugoša Goranom i Sireta Damirom, te pripadnicima
dobrovoljačke jedinice «Leva supoderica», i to: Lančužanin Milanom, Milojević
Predragom, Dragović Predragom, Atanasijević Ivanom (tada Husnik Ivica), Šošić
Đorđem, kao i sa Kalaba Nadom i dobrovoljcem Radak Sašom, protiv kojih je
1
postupak pravnosnažno okončan i više drugih NN lica, prema ratnim zarobljenicima
iz vukovarske bolnice, koji su prethodno položili oružje pripadnicima JNA, a zatim
predati TO Vukovara, u koje su spadali pripadnici hrvatskih oružanih snaga, milicija,
dobrovoljačkih jedinica i lica koja prate te oružane snage iako neposredno ne ulaze u
njihov sastav, vršio ubistva i telesno ih povređivao,
tako što je:
u formiranom špaliru, rukama i nogama, udarao po raznim delovima tela ratne
zarobljenike koji su bili primorani da kroz špalir protrče prilikom ulaska u hangar,
nanoseći im telesne povrede, a kada su ratni zarobljenici popisani i u više navrata
traktorom odveženi na Grabovo, na oko jedan kilometar od Ovčare, u formiranom
streljačkom vodu, iz vatrenog oružja pucao u njih i tako ih streljanjem lišio života, a
po povratku sa Grabova, ispred hangara na Ovčari učestvovao i u streljanju
poslednje grupe od desetak ratnih zarobljenika,
te je na ovaj način lišeno života 200 /dvestotine/ lica, od kojih je identifikovano 193
/stodevedesettri/ lica i to:
1. Adžaga (Ilije) Jozo, rođen 21.5.1949. godine,
2. Ahmetović(Marijana)Ismet–Ivo,rođen14.11.1968.godine,
3. Andrijanić (Marka) Vinko, rođen 9.2.1953. godine,
4. Arnold (Alojza) Krešimir, rođen 18.4.1958. godine,
5. Asađanin(Jovana–Jožike)Ilija,rođen 5.7.1952. godine,
6. Babić (Josipa) Dražen, rođen 1.10.1966. godine,
7. Bainrauh (Stjepana) Ivan, rođen 21.6.1956. godine,
8. Bajnrauh (Franje) Tomislav, rođen 13.12.1938. godine,
9. Balaš (Andrije) Stjepan, rođen 1.5.1956. godine,
10. Balog (Josipa) Dragutin, rođen 19.6.1974. godine,
11. Balog (Dragutina) Josip, rođen 25.11.1928. godine,
12. Balog (Ivana) Zvonko, rođen 10.1.1958. godine,
13. Balvanac (Anrije) Đuro, rođen17.7.1952.godine,
14. Banožić (Draga) Boris, rođen 2.2.1967.g odine,
15. Baranjaji (Ratka) Pero, rođen 19.6.1968.godine,
16. Barbarić (Joza) Branko, rođen 1.11.1967. godine,
17. Barbir (Ivana) Lovro, rođen 11.11.1935. godine,
18. Barić (Đure) Đuka, rođen 26.12.1950. godine,
19. Barišić (Andrije) Franjo, rođen 28.3.1940. godine,
20. Barta (Ivana) Anđelko, rođen 31.1.1967.godine,
21. Batarelo (Ante) Željko, rođen 25.10.1955. godine,
22. Baumgerner(Tomislava)Tomislav, rođen 27.11.1973.godine
23. Begčević (Iva) Marko, rođen 1.4.1968. godine,
24. Begov (Mata) Željko, rođen 30.9.1958. godine,
2
25. Bingula (Stjepana) Stjepan, rođen 15.10.1958. godine,
26. Bjelanović (NIkole) Rango, rođen 24.11.1970.godine,
27. Blažević (Zdenka) Zlatko, rođen 24.2.1964. godine,
28. Kruneš Branimir, rođen 1966. godine,
29. Bosak (Juraja) Marko, rođen 2.7.1967. godine,
30. Bosanac(Vladislava) Dragutin, rođen 21.8.1919. godine,
31. Bosanac (Antuna) Tomislav, rođen 5.3.1941. godine,
32. Bračić (Ivana) Zvonimir, rođen 4.7.1970. godine,
33. Bukvić (Đura) Đorđe, rođen 3.5.1966. godine,
34. Buovac (Ilije) Ivan, rođen 3.9.1966. godine,
35. Crnjac (Slavka) Ivan, rođen 18.3.1966. godine,
36. Mihalec Josip, rođen 1926. godine,
37. Čupić (Boška) Stanoja, rođen 12.10.1953. godine,
38. Dalić (Zvonka) Tihomir, rođen 2.11.1966.godine,
39. Dolišni (Petra) Ivica, rođen 27.11.1960.godine,
40. Dragun (Srečka) Josip, rođen 9.9.1962. godine,
41. Đuđar (Đura) Saša, rođen 5.3.1968. godine,
42. Đukić (Ivana) Vladimir, rođen 21.2.1948. godine,
43. Duvnjak (Vladimira) Stanko, rođen 23.5.1959. godine,
44. Ebner (Vinka) Vinko-Đuro, rođen 1.1.1961. godine,
45. Friščić (Matije) Dragutin, rođen 2.11.1958. godine,
46. Furundžija (Danka) Petar, rođen 30.11.1949. godine,
47. Gajda (Mihajla) Robert, rođen 27.12.1966. godine,
48. Galić (Mate) Milenko, rođen 10.12.1965. godine,
49. Galić (Vladimira) Vedran, rođen 29.5.1973. godine,
50. Garvanović (Ivana) Borislav, rođen 23.11.1954. godine,
51. Gavrić (Pava) Dragan, rođen 31.10.1956. godine,
52. Glavašević (Petra) Siniša, rođen 4.11.1960.godine,
53. Graf (Vladimira) Branislav, rođen 7.9.1954. godine,
54. Granić (Mila) Dragan, rođen 1.1.1960.godine,
55. Gruber (Ilije) Zoran, rođen 5.9.1969.godine,
56. Gudelj (Ivana) Drago, rođen 9.9.1940.godine,
57. Hegedušić (Dragutina) Mario, rođen 29.6.1972. godine,
58. Herceg (Slavka) Željko, rođen 20.1.1962. godine,
59. Herman (Dragutina) Ivan, rođen 14.5.1969. godine,
60. Herman (Antuna) Stjepan, rođen 10.3.1955. godine,
61. Hlevnjak (Anđelka) Nedeljko, rođen 8.1.1964. godine,
62. Holjevac (Ivana) Nikica, rođen 10.4.1955. godine,
63. Horvat (Josipa) Ivica, rođen 17.11.1958. godine,
64. Ileš (Ivana) Zvonko, rođen 12.12.1941. godine,
65. Imbrišiić (Pavla) Ivica, rođen 13.2.1958. godine,
66. Ivezić (Ivana) Aleksandar, rođen 5.12.1950.godine,
67. Jajalo (Ivana) Marko, rođen 28.10.1957. godine,
3
68. Jakubovski (Ivana) Martin, rođen 1.4.1971. godine,
69. Jambor (Dragutina) Tomo, rođen 3.3.1966. godine,
70. Janić (Antuna) Mihael, rođen 9.10.1939. godine,
71. Jantol (Đure) Boris, rođen 21.9.1959.godine,
72. Jarabek (Kamila) Zlatko, rođen 21.4.1956. godine,
73. Jezidžić (Stipe) Ivica, rođen 5.11.1957.godine,
74. Jovan (Vlatka) Zvonimir, rođen 7.4.1967.godine,
75. Jovanović (Todora) Branko, rođen 4.2.1955.godine,
76. Jovanović (Đure) Oliver, rođen 8.12.1972. godine,
77. Jurela (Tomislava) Damir, rođen 25.4.1969.godine,
78. Jurela (Bože) Željko, rođen 30.6.1956. godine,
79. Jurendić (Jure) Drago, rođen 23.4.1966.godine,
80. Jurišić (Franje)Marko– Josip, rođen 17.9.1946. godine,
81. Jurišić (Pava) Pavao, rođen 28.8.1966.godine,
82. Jurišić (Ruda) Željko, rođen 20.12.1963. godine,
83. Kačić (Petra) Igor, rođen 23.8.1975.godine,
84. Kapustić (Josipa) Josip, rođen 8.12.1965. godine,
85. Kelava (Ante) Krešimir, rođen 17.1.1953. godine,
86. Knežić (Franje) Đuro, rođen 2.4.1937. godine,
87. Kolak (Dobroslava) Tomislav, rođen 22.7.1962. godine,
88. Kolak (Dobroslava) Vladimir, rođen 20.1.1966. godine,
89. Komorski (Pera) Ivan, rođen 23.6.1952. godine,
90. Kostović (Ante) Borislav, rođen 24.12.1962. godine,
91. Kovač (Mata) Ivan, rođen 28.6.1953. godine,
92. Kovačević (Zlata) Zoran, rođen 16.4.1962. godine,
93. Kožul (Frane) Josip, rođen 8.3.1968.godine
94. Krajinović (Luke) Ivan, rođen 14.10.1966. godine,
95. Krajinović (Ante) Zlatko,rođen 4.12.1969.godine,
96. Krasić (Petra) Ivan, rođen 18.6.1964. godine,
97. Krezo (Hrvoja) Ivica, rođen 10.9.1963. godine,
98. Krističević(Branka)Kazimir, rođen13.6.1959.godine
99. Lesić (Branka) Tomislav, rođen 10.5.1950.godine,
100. Let (Đure) Mihajlo, rođen 25.4.1956. godine,
101. Lili (Dragutina) Dragutin, rođen 26.1.1951. godine,
102. Lovrić (Iva) Joko, rođen 6.11.1968.godine,
103. Lucić (Mije) Marko, rođen 8.9.1954.godine,
104. Lukić (Marka) Mato, rođen 2.3.1963. godine,
105. Ljubas (Luke) Hrvoje, rođen 26.1.1971. godine,
106. Magoč-Mamić(Mihajla) Predrag,rođen18.12.1965. godine,
107. Major (Stjepana) Željko, rođen 14.12.1960.godine,
108. Maričić (Marka) Zdenko, rođen 27.9.1956. godine,
109. Markobašić (Pere) Ružica, rođena 28.9.1959. godine,
110. Međeši (Janka) Andrija, rođen 16.10.1936. godine,
4
111. Međeši (Andrije) Zoran, rođen 23.6.1952. godine,
112. Mihović (Gašpara) Tomislav, rođen 23.6.1952. godine,
113. Mikulić (Slavka) Zdravko, rođen 15.3.1961. godine,
114. Mišić (Marka) Ivan, rođen 22.12.1968.godine,
115. Mlinarić (Pava) Mile, rođen 5.12.1966. godine,
116. Mokoš (Stevana) Andrija, rođen 16.11.1955.godine,
117. Molnar (Stjepana) Saša, rođen 8.4.1965. godine,
118. Mutvar (Antuna) Antun, rođen 30.1.1969.godine,
119. Nađ (Vladimira) Darko, rođen 27.2.1965. godine,
120. Nađ (Franja) Franjo, rođen 17.9.1935. godine,
121. Nejašmić (Milana) Ivan, rođen 19.10.1958.godine,
122. Šimenić Damir, rođen 1965. godine,
123. Omerović (Džemala) Mufat, rođen 29.11.1963. godine,
124. Oreški (Stejpana) Vladislav, rođen 19.5.1967.godine,
125. Pap (Andrije) Tomislav, rođen 1.1.1963. godine,
126. Patarić (Nikole) Željko, rođen 16.7.1959. godine,
127. Pavlić (Adama)Slobodan, rođen 24.9.1965.godine,
128. Pavlović (Đura) Zlatko, rođen 19.11.1965. godine,
129. Perak (Anta) Mato, rođen 28.11.1961. godine,
130. Perko (Branka) Aleksandar, rođen 17.3.1967.godine,
131. Perković (Josipa) Damir, rođen 28.10.1965.godine,
132. Perković (Jure) Josip, rođen 24.3.1963. godine,
133. Petrović (Stanka) Stjepan, rođen 26.10.1949. godine,
134. Pinter (Nikole) Nikola, rođen 4.10.1940. godine,
135. Plavšić (Mata) Ivan-Zvonimir, rođen 24.3.1939.godine,
136. Podhorski (Stjepana) Janja, rođena 17.11.1931. godine,
137. Polhert (Ivana) Damir, rođen 22.11.1962. godine,
138. Polovina (Vojina) Branimir, rođen 22.6.1950.godine,
139. Poljak (Ignaca) Vjekoslav, rođen 6.8.1951. godine,
140. Posavac (Gustava) Stanko, rođen 9.4.1952. godine,
141. Pravdić (Pera) Tomo, rođen 1.11.1934. godine,
142. Pucar (Nikole) Dmitar, rođen 18.1.1949.godine,
143. Radačić (Slavka) Ivan, rođen 1.1.1955.godine,
144. Raguž (Antuna) Ivan, rođen 22.4.1955. godine,
145. Rašić (Franja) Milan, rođen 16.4.1954. godine,
146. Ratković (Milana) Krešimir, rođen 4.3.1968.godine,
147. Ribičić (Ivana) Marko, rođen 11.11.1951. godine,
148. Rimac (Slavka) Salvador, rođen 6.11.1960. godine,
149. Rohaček (Antuna) Karlo, rođen 21.10.1942. godine,
150. Rohaček (Karla) Željko, rođen 16.5.1971. godine,
151. Spudić (Ivana) Pavao, rođen 16.7.1965. godine,
152. Stanić (Mata) Marko, rođen 2.8.1058.godine,
153. Stanić (NIka) Željko, rođen 23.6.1968.godine,
5
154. Stefanko (Vasilja) Petar, rođen 5.5.1942. godine,
155. Stojanović (Živka) Ivan, rođen 19.3.1949.godine,
156. Stubičar (Vladimira) Ljubomir, rođen12.7.1954. godine,
157. Šarik (Štefana) Stjepan, rođen 2.4.1965. godine,
158. Šimunić (Marka) Pero, rođen 30.9.1943. godine,
159. Šindilj (Vladimira) Vjekoslav,rođen 1.11.1971. godine,
160. Šrenk (Gabrijela) Đuro, rođen 21.4.1943. godine,
161. Štefulj (Juraja) Dražen, rođen 1.1.963. godine,
162. Tadić (Joza) Tadija, rođen 26.9.1959.godine,
163. Tarle (Joza) Dujo, rođen 6.5.1950.godine,
164. Terek (Boždara) Antun, rođen 6.10.1940.godine,
165. Tišljarić (Toma) Darko, rođen 1.6.1971.godine,
166. Tivanovac (Pava) Ivica, rođen 22.2.1963. godine,
167. Tomašić (Albina) Tihomir, rođen 4.7.1963. godine,
168. Tordinac (Ivana) Željko, rođen 14.12.1961. godine,
169. Tot (Eugena) Tomislav, rođen 6.6.1967.godine,
170. Traljić (Petra) Tihomir, rođen 17.7.1967.godine,
171. Turk (Antuna) Miroslav, rođen 12.4.1950. godine,
172. Turk (Petra) Petar, rođen 30.6.1947.godine,
173. Tustonjić (Joza) Dane, rođen 10.10.1959. godine,
174. Ušak (Martina) Branko, rođen 17.7.1958.godine,
175. Vagenhofer (Josipa) Mirko, rođen 3.6.1937.godine,
176. Varenica (Franja) Zvonko, rođen 19.5.1957. godine,
177. Varga (Josipa) Vladimir, rođen 9.8.1944. godine,
178. Vasić (Đorđa) Mikajlo, rođen 12.12.1963. godine,
179. Veber (Vladimira) Siniša, rođen 22.2.1969.godine,
180. Vidoš (Mata) Goran, rođen 4.10.1960. godine,
181. Virges (Antun) Antun, rođen 9.6. 1953. godine,
182. Vlaho (Marka) Miroslav, rođen 30.12.1967.godine,
183. Vlaho (Draga) Mate, rođen 3.2.1959.godine,
184. Voloder (Ljuba) Zlatan, rođen 23.11.1960.godine,
185. Vujević (Antuna) Zlatko, rođen 28.10.1951. godine,
186. Vukojević (Josipa) Slaven, rođen 23.6.1970. godine,
187. Vuković (Rudolfa) Rudolf, rođen 18.11.1961.godine,
188. Vulić (Ante) Ivan, rođen 18.7.1946. godine,
189. Zeljko (Danka) Josip, rođen 14.3.1953. godine,
190. Zera (Vaselja) Mihajlo, rođen 7.8.1955. godine,
191. Žeravica (Stjepana) Dominik, rođen 1.11.1959.godine,
192. Žugec (Mata) Borislav, rođen 21.11.1963. godine,
193. Jularić Goran, rođen 1971.godine,
- čime je izvršio krivično delo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. KZ
SRJ u saizvršilaštvu, u vezi člana 22. KZ SRJ.
6
P R E D L A Ž E M
Da se pred tim sudom zakaže i održi glavni pretres, na koji da se pozovu:
I - Tužilac za ratne zločine,
II - Optuženi: Ćirić Petar, koga privesti iz KPZ Sremska Mitrovica, gde se nalazi na
izdržavanju kazne,
III - Branilac optuženog
IV - Svedoci:
Da se u dokaznom postupku izvrši uvid u:
ZAMENIK TUŽIOCA ZA RATNE ZLOČINE
Dušan Knežević
7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
106 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content