close

Enter

Log in using OpenID

11. Bijenale - katalog - KSC

embedDownload
K
JU KULTURNO SPORTSKI CENTAR
Bugojno
www.kscbugojno.ba
11. BUGOJANSKO LIKOVNO BIJENALE
Likovna galerija KSC
Hol KSC
Bugojno, 26.06.- 03.07.2010.
Organizator:
JU Kulturno-sportski centar
Bugojno
Pokrovitelj:
Opcina Bugojno
Organizacioni odbor:
Nikola Ivić Ivač
Hazim Ćišić
Mulo Agić
Vahid Duraković
Antonio Džolan
Pozdravna riječ
Neuništiva potreba…
Prije dvije godine nabasasmo na stare likovne tragove i dodasmo još jedan s
nadom da ćemo prepoznati stazu, put kojim su slikari iz Uskopaljske kotline
hodili sedemdesetih i osamdesetih godina prošlog vakta.
Nada nam se osmijehnula i evo već koračamo.
Na putu nam se priključiše novi, mladi umjetnici.
Ne zaboraviše svoje tragove i ognjište iako su rasuti po inim gradovima
BiH i Hrvatske.
Neuništiva potreba čovjeka za duhovnim izražajem, za opredmećivanjem
duhovnog stanja, za oslikavanjem Istine opet je pobijedila svakodnevne
trivijalne potrebe.
Broj od dvadeset umjetnika, od kojih je više od pola još uvijek bliže danu
rođenja nego danu smrti, učvrstiše našu nadu da ćemo zajedno putovati i u
budućnosti.
Iskreno se zahvaljujem svim učesnicima na podršci i vjerujem da će se na 11.
Bugojanskom likovnom bijenalu osjećati kao domaćini, kao vlasnici Likovne
galerije KSC-a Bugojno i da će naša saradnja u budućnosti biti mnogo
intenzivnija.
Vahid Duraković
www.kscbugojno.ba
3
Uvodno slovo
Lijepi i sretni su oni trenuci i dani u kojima jedna zajednica, grad, kraj, regija, jedna
zemlja svečarski sabire i na vidjelo iznosi, dovodi do riječi i pokazuje lijepe likove
života i rada svojih ljudi, naime, one rafinirane likove i strane našeg ljudskog
postojanja u kojima – mimo mehanike i muke svakodnevnog života - progovara
duh, misao, osjećanje, odnosno onaj dio našeg ljudskog postojanja koji nas čini
bićima sposobnim (i) za Ljepotu i za Dobro. To iskustvo, to mjesto ili taj svijet u
kojima pokazujemo bolji i ljepši dio našeg ljudskog lika je svijet umjetnosti, sa
svojim jezicima, riječima, zvukovima i svjetlostima, sa svojom materijom i duhom.
U umjetnosti nam se svijet otvara u svojim skrivenim nijansama, sjenama i
tonovima, sa svojim tajnama i dilemama, a u porodici umjetnosti, likovne
umjetnosti otvaraju, tumače i oblikuju onaj svijet koji nas oslovljava svjetlošću i
bojom, materijom i formom, u tvari što se nudi oku i ruci, imaginaciji i čulima,
pogledu i dodiru ... Tako umjetnost raskriva i afirmira rafiniranu ljudsku
mogućnost i potrebu da čuvamo blizinu sa bogatstvom i tajnama svijeta, prirode i
čovjeka. Ukratko, umjetnost je bolji dio naše ljudske sačinjenosti i naših ljudskih
mogućnosti.
Ona u prisustvo ne poziva samo svijet kojem se obraća kao „vanjskom“ svijetu, ona
(iznoseći na vidjelo i naše unutarnje svjetove), zapravo uspostavlja ljudsko
zajedništvo, obraća se Drugom, traži Drugog, poziva u razgovor i apelira da
dijelimo zajednička ljudska iskustva, poziva uzajamnu blizinu i razumijevanje.
Taj poziv umjetnosti i njezinu antropološku, kulturnu, društvenu ...ulogu, svaka
ljudska, odnosno kulturna zajednica njeguje, institucionalizira i/ili ritualizira,
oblikujući tako vlastiti kulturno-civilizacijski lik i oblikujući sisteme vrijednosti i
onaj kapital individualne i društvene osjećajnosti, zahvaljujući kojemu ljudska
društva opravdavaju atribut „ljudska“.
www.kscbugojno.ba
4
Na ovoj pozadini i kulturne akcije, kao što je i naše Bugojansko likovno bijenale,
ulaze u taj opći kulturološki kod, demonstrirajući svoj kulturno-civilizacijski
potencijal, svoje kuturne intencije i potrebe, djelujući u korist ideje kulture,
civilizacije i u korist ideje humaniteta.
Svi dobro znamo da likovna kultura, likovna pedagogija, likovni život (pored
brojnih drugih plodnih kulturnih akcija i produkcija), u našim danima i godinama
iza sebe imaju kapital višedecenijske tradicije da, dakle, ne počinju od nulte tačke.
Ovo Bijenale (u novim uslovima, na novim pretpostavkama i na novim impulsima),
zapravo kontinuira respektabilnu tradiciju likovnih priredbi u Bugojnu, u Vrbaskoj
dolini kao i u širem regionalnom području , i doprinosi da se kapital iskustva starije
generacije likovnih umjetnika koja je davno zasnovala bugojanske likovne smotre,
očuva živim i djelotvornim. Stoga ovo Bijenale sa sobom nosi dvostruku vrijednost:
prva se sastoji u činjenici da se interes za likovne umjetnosti i za likovni izraz (u
njegovim različitim vrstama, žanrovima i tehnikama) drži živim i dinamičnim, a
druga vrijednost leži u neobično važnoj socio-kulturnoj činjenici da se nastavlja stara
i konstituira nova, te širi umjetnička zajednica i saradnja, o čemu govori činjenica
dragocijenog sudjelovanja brojnih autora iz regije koji su različitim životnim
iskustvima vezani za Bugojno. Njihova želja, njihovo prisustvo i njihov individualni
likovni učinak oblikuju višeznačan likovni mozaik koji, ujedno, oslovljava publiku i
interaktivno oblikuje i modelira likovnu kulturu i likovni senzibilitet.
Dragocijena je činjenica da na Bijenalu nastupaju rame uz rame najstariji autori i
osnivači Bijenala i autori mlađih godišta, tvoreći tako jednu poželjnu i potrebnu
zajednicu koja svojom predanošću, svojim nagnućima i osjećanjima doprinose
obogaćenju dinamičnog kulturnog mozaika Bugojna, koje sve više i više traži i nalazi
putove za svoje kreativne kulturne potencijale.
www.kscbugojno.ba
5
Najzad, ali ne kao posljednje, likovne umjetnosti (i) u okviru tradicije bugojanskih
likovnih bijenala, zapravo evociraju (danas možda zaboravljeno) iskustvo i osjećanje
da svijet gledamo okom i duhom likovnih umjetnika, da (vanjski i unutarnji) svijet
gledamo i vidimo u izoštrenoj i rafiniranoj optici oka slikara/kipara/grafičara ... Kao
negdašjni akter bugojanskih likovnih bijenala i kao učenik vlastitog zavičaja kao mog
prvog svemira, usuđujem se reći: možda je taj pogled nesvjesno začet u našem praiskustvu viđenja našeg zavičajnog svijeta, njegovih prvih svjetlosnih horizonata i
vizura, prvih iskustava bôja i oblika. Možda je naše prvo uzimanje kista u ruku
(ne)svjesno slijedilo taj pra-impuls, i možda je likovna sublimacija tog negdašnjeg
početka zapravo diskretno ljudsko sjećanje na zavičaj.
Prof. dr. Sulejman Bosto
www.kscbugojno.ba
6
Izlagaci:
Mulo Agić
Dževad Karadža
Blaž Batinić
Adina Kero
Dejan Boros
Dijana Radijelović
Sead Bostan
Ismet Ramljak
Hazim Ćišić
Delhaida Rujanac
Rajmond Čondrić
Selma Slipac
Anita Dilber
Nataša Vukadin
Kristina Fontana Dujmić
Antonio Džolan
Nikola Ivić Ivač
www.kscbugojno.ba
7
Zak
Marijela Zelić
Dragan Žulj
“Bosanska avlija”
Mulo Agić Roden je 1944. godine u Bistrici kod Gornjeg Vakufa, gdje je završio
osnovnu školu. Srednju školu je završio u Bugojnu Diplomirao je
engleski jezik i književnost u Sarajevu .
Živio je deset godina u Torontu u Kanadi gdje je bio prihvaceni clan
"Vizuelne umjetnosti Ontarija".
Po povratku u Bugojno postaje clan Udruženja likovnih umjetnika
zajednice opcina Bugojna, Gornjeg Vakufa, Donjeg Vakufa i Kupresa.
Slikarstvom se bavi vec pedeset godina, tako da ima bogato iskustvo u
svim tehnikama, ali najradije radi najboljim provjerenim uljanim
bojama na platnu. Njegovi motivi su svijet oko njega, ljudi, životinje i
ljepota prirode. Njegove slike se nalaze u mnogim zemljama širom
svijeta. Izlagao je na mnogobrojnim grupnim i samostalnim izložbama.
Radovi: Živi u Bugojnu sa porodicom vec u penziji i ima više vremena da slika.
“Bosanska avlija” - ulje na platnu, 60 x 100 cm
“Polarna medvjedica sa mečićima” - ulje na platnu, 60 x 45 cm
“Salih - Guma”, portret - ulje na platnu, 60 x 45 cm
www.kscbugojno.ba
8
“Stara kuća”
Blaž Batinić
Rođen je 1952. godine u Pavić Polju, Gornjem Vakuf - Uskoplje.
Likovne umjetnosti završio na Pedagoškoj akademiji
1978. godine u klasi Ante Kaštelanovića i Andrije Krstulovića
u Splitu.
Izlagao je na mnogim zajedničkim izložbama.
Radi kao likovni pedagog u Osnovnoj školi Prozor.
Radovi:
“Stara Kuća”- akvarel na papiru, 70 x 50 cm
www.kscbugojno.ba
9
“Akt”
Dejan Boros Roden je 1974. godine. Likovnim stvaralaštvom bavi se zadnjih
Radovi:
osam godina. Do sada imao cetiri samostalne i više zajednickih
izložbi.
Preferira crtacke tehnike, ali okušava se i u slikarskim te
kombiniranim tehnikama, kao i u konceptualnoj umjetnosti.
Clan je Udruženja likovnih stvaratelja Lašvanska dolina.
Po zanimanju je profesor razredne nastave,
“Žaba” - kombinirna tehnika, 80 x 50 cm
“Crveni akt” - akril na panelu, 60 x 50 cm
www.kscbugojno.ba
10
“Golubovi”
Sead Bostan
Radovi:
Rođen je u Voljevcu, Gornji Vakuf – Uskoplje 1978. godine.
Završio je gimnaziju u Gornjem Vakufu poslije čega upisuje
Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu. Nakon
završetka studija ostaje u Sarajevu gdje trenutno živi i radi
u svojoj galeriji (ateljeu) na Baščaršiji.
Učesnik je mnogih kolektivnih i likovnih izložbi širom BiH
“Golubovi” - ulje na kartonu, 35 x 53 cm
“Ibrik” - akvarel (brušeni), 35 x 53 cm
“Stara bosanska kapija” - akvarel (brušeni), 50 x 70 cm
www.kscbugojno.ba
11
“Deliriji”
Rajmond Condric Rođen
je 1977. godine u Bugojnu gdje je završio osnovnu
školu. Srednju ekonomsku školu završio je u Livnu
1997.godine. Diplomirao je kiparstvo 2004.godine na
Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu u klasi
proesora Nikole Vučkovića. Izlagao je na više skupnih
izložbi u BiH i inozemstvu. Živi i radi u Livnu.
Radovi:
„Delirij“ - akrilik na papiru, 71 x71 cm
„Sjećanja“ - flomaster, 50 x50 cm
„Trač“ - flomaster, 50 x50 cm
www.kscbugojno.ba
12
“I Kalin je gora”
Hazim Ćišic Rođen je 1934. godine u Mostaru. Školu za primijenjenu
Radovi:
umjetnost i Pedagošku akademiju (likovni smjer) diplomirao u
Sarajevu. Prvu samostalnu izložbu imao je u Konjicu 1959.
godine.
1960. godine dolazi u Bugojno te kao likovni pedagog i slikar
radi 40 godina. U pedagoškom radu sa mladima dobio je niz
priznanja. Član je ULUBiH.
Priredio je niz samostalnih i učestvovao na mnogim kolektiv
nim izložbama. Sa svojim kolegama radio je na formiranju
Društva likovnih umjetnika Gornjovrbaske regije.
“U podnožju Prenja” - ulje na platnu, 70 x 60 cm
“I Kalin je gora” - ulje na platnu, 70 x 60 cm
“Selo Lukomir”- ulje na platnu, 90 x 65 cm
www.kscbugojno.ba
13
Anita Dilber Rodena je 1988. godine u Bugojnu. Srednju školu je završila u
Gornjem Vakufu – Uskoplju. Akademiju likovnih umjetnosti u
Širokom Brijegu upisuje 2006. godine.
Dobitnica je rektorove nagrade za akademsku godinu
2006./2007. Studentica je četvrte godine u klasi proesora Ante
Kajinića.
Radovi:
Bez naziva - akrilik na lesonit ploči, 70 x 104 cm
www.kscbugojno.ba
14
Kristina Fontana Dujmic
Rođena je 1968. godine u Bugojnu.
Osnovnu i srednju školu završila je u Gornjem
Vakufu. Studij kiparstva na Akademiji likovnih
umjetnosti u Sarajevu upisuje 1990. godine , u
klasi prof. Mustafe Skopljaka te 1992. godine
nastavlja studij na zagrebačkoj ALU. Diplomirala
je u klasi proesora Stipe Sikirice 1995. godine.
Član je HDLU-a od 1995. godine.
Radovi:
Bez naziva - akril na platnu, 70 x 70 cm
Bez naziva - akril na platnu, 70 x 70 cm
“Dvoje” - reljef, terakota i drvo 36 x 26 cm
www.kscbugojno.ba
15
“N 150”
Antonio Džolan Rođen je
u Bugojnu 1983. godine. Nakon školovanja u Rami-Prozoru diplomirao kiparstvo na ALU u Širokom Brijegu u
klasi profesora Nikole Vučkovića. Član je ULSLD Novi
Travnik. Izlagao je na više samostalnih i skupnih izložbi.
Sudionik je likovnih kolonija. Radi kao profesor umjetnosti u
Gimnaziji u Rami-Prozoru. Predstavnik je mladih
bugojanskog dekanata.
Radovi:
“N 150” - kombinirana tehnika, 90 x 90 cm
www.kscbugojno.ba
16
“Masline”
Nikola Ivic Ivac
Rođen je u Kupresu 1938. godine. Završio je Gimnaziju u
Bugojnu i Pedagošku akademiju (likovni smjer) u
Sarajevu. Član je Likovne udruge Herceg Bosne i Udruge
Exlibris Sloveniae od 1981. godine. Iza sebe ima 18
samostalnih izložbi i nekoliko desetaka grupnih izložbi u
zemlji i inozemstvu. Inicijator je prve izložbe članova
Saveza udruge likovnih pedagoga BiH 19.12.1981.
godine. Sudjelovao je u radu više slikarskih kolonija:
Radovi:
“Masline” - akril, 70 x 50 cm
“Masline - akvarel, 50 x40 cm
“Breze” - akvarel, 50 x 40 cm
www.kscbugojno.ba
17
“Mrtva priroda“
Dževad Karadža Rođen je 1988. godine u Bugojnu. Osnovnu školu je
završio
u Bugojnu (Prva osnovna škola Bugojno), kao i srednju
(Gimnazija Bugojno). Školske 2006./2007. upisuje se na
Akademiju likovnih umjetnosti u Mostaru. Trenutno je
student IV godine, smjer – grafika.
Radovi:
“Mrtva priroda “ - akrilik na platnu, 40 x 50 cm
Monotipija, 50 x 70 cm
“Bez naziva“ - kombinova tehnika, 32 x 41 cm
www.kscbugojno.ba
18
“VH 1”
Adina Kero
Rodena je 1985. godine u Bugojnu. Diplomirala je
2008./2009. na Akademiji likovnih umjetnosti u Mostaru,
Nastavnicki fakultet, smjer vajarstvo.
Postaje član ULU BiH 2009.
Upisuje postdiplomski studij 2009./2010. na Akademiji
likovnih umjetnosti u Sarajevu, kod prof. Mustafe Skopljaka.
Ucestvovala je na nekoliko izložbi.
Radovi:
“VH 1” - kombinovana tehnika
“H 5” – kombinovana tehnika
www.kscbugojno.ba
19
“Rozana”
Dijana Radijelovic Rođena je
1965. godine u Bugojnu.
Upisala je studij grafike na ALU- u u Sarajevu, a
završila i diplomirala u Zagrebu, u klasi prof. Frane
Para.
Nakon samostalne izložbe grafika i crteža 1996. godine
u Zagrebu nije imala sklonosti ni potrebe u
međuvremenu izlagati.
Živi i radi na relaciji Bugojno-Zagreb.
Radovi:
“Rozana” - ulje na platnu, 50 x 50 cm
“Rumena” - ulje na platnu, 50 x 50 cm
“Crvena” - ulje na platnu, 50 x 50 cm
www.kscbugojno.ba
20
“Džamija na Srtu”
Ismet Ramljak Rođen je 1937. godine u selu Doganovci kod Donjeg Vakufa.
Završio je Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu i jedan
stepen specijalnog tečaja za slikarstvo u Holandiji. Član je
ULUBiH-a od 1976. godine, kao i međunarodne federacije u
okviru UNESCA. Izlagao je svoje slike samostalno u gradovima
širom Bosne i Hercegovine, zatim u gradovima bivše SFRJ, te u
Danskoj, Njemačkoj, Holandiji… U grupnim izložbama
učestvovao je više od 50 puta, kako u BiH, tako i u više
evropskih zemalja. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada. Živio je
u Donjem Vakufu, a povremeno i u Holandiji.
21. maja 2009. godine u 72. godini života preselio je na ahiret.
Radovi:
“Doganovci i mrtva priroda”
“Lane na ajvatovickoj stijeni”
“Džamija na Srtu”
www.kscbugojno.ba
21
“Stari grad Prusac”
Delhaida Rujanac Rođena je u Bihaću 1957.godine. Već u osnovnoj školi
slikar i njen nastavnik Muhamed Delić otkriva kod nje
sklonost ka slikarstvu. Poslije gimnazije koju je završila u
rodnom gradu, usmjerava se prema društvenim naukama.
Korak po korak, samostalno, a kasnije uz malu pomoć
kćerke, savladava tehnike slikarstva. Otkriva da joj najbolje
leži ulje na platnu i akvarel.
Ova izložba je njen prvi javni nastup.
Radovi:
„Ljeto u polju“ – ulje na platnu
„Stari grad Prusac“ – ulje na platnu
„Djevojka sa ružom“ - akvarel
www.kscbugojno.ba
22
“Dan sjećanja”
Selma Slipac
Radovi:
Rođena je 1969. godine u Donjem Vakufu. Likovnim izražajem
se bavi tokom osnovnog i srednjeg školovanja (Građevinsko-tehnička škola Donji Vkauf)... a intenzivnijim istraživanjem
likovnih tehnika daljim kontinuiranim radom. Ovom prilikom
ljubiteljima likovnog stvaralaštva predstavlja se sa tri rada u
kombinovanoj tehnici, gesso – akrilna lazura. Svoje učešće na 11.
Bugojanskom likovnom bijenalu posvećuje MAJKAMA
SREBRENICE kao podršku njihovoj istrajnosti i nastojanju da se
ozvaniči Dan sjećanja za nevine žrtve proteklog rata.
„Proces identifikacije - Srebrenico moja“
„Dan sjećanja - majke u crnom“
„Autoportret“
www.kscbugojno.ba
23
“Lonely”
Nataša Vukadin
Radovi:
Rođena je 1983. godine u Jajcu.
Završila je srednju Umetničku školu u Leskovcu (Srbija)
2002. goine. na smjeru Tehničar dizajna grafike i
propagande.
Imala je prvu samostalnu izložbu 2003.godine u Kulturnom
centru u Vlasotincu.
U periodu od 2002. do 2005. godine bila je najmlađi član u
Srbiji Upravnog odbora za finansiranje projekta CeSID-a I
potpredsjednik NVO-a Forum mladih Vlasotince.
“Anti-autoportret” - tempera, 61 x 81 cm
“Lonely” - ulje na platnu, 58 x 68 cm
“Urbana mladost” – kombinovana tehnika, 40 x 55 cm.
www.kscbugojno.ba
24
Zak
Radovi:
Zove se ZAK – Stvoritelj zvuka ili Zlatko Lozić Baškarad. Rođen je
1943. godine u Bugojnu. Ovo mu je prva evropska grupna izložba,
imao je jednu samostalnu u Londonu, 1978. Slika muziku ili nevidljivi
svijet. Može se reći da grafiku pretvara u slikarstvo ili da linijom i
oblikom slika boje, suprotno od većine slikara koji bojom slikaju linije i
oblike. Njegov pravac je neka vrsta proročanskog simbolizma, jer,
skoro isključivo, koristi zlato, srebro i crno, a misli da nije mnogo uzeo
ili posudio od drugih slikara.
Zlatni raj
Novi raj
Čudo u Bu
Zapadno od raja
Braco i Vesna
Zapadno od crnog/starog raja
Oblici, države I oblaci
Procvat sa cvatom
Obredi začeča, spajanja i
Odbacivanje svakog zla
razdvajanja
87x87 cm – ulje, zlato I srebro Put u Zlatni raj
Stipina slika
na lesonit ploči
100 x 100 cm– ulje, zlato i srebro na
lesonit ploči
www.kscbugojno.ba
25
Jasenka
Portret jednog života
93 x 73 cm – ulje, zlato i
srebro na lesonit ploči
“Uspomene”
Marijela Zelic
Rođena je 1983. godine u Bugojnu. Srednju školu likovnih
umjetnosti završava 2001. godine u Mostaru.
Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom
Brijegu, na Odsjeku slikarstva, u klasi prof. Antuna Borisa
Švaljeka. Izlagala je na skupnim izložbama.
Živi i radi u Mostaru i Međugorju.
Radovi:
„Uspomene“ - akrilik na platnu, 80 x 60 cm
www.kscbugojno.ba
26
“Plavi tramvaj”
Dragan Žulj
Rođen je u Bugojnu davno, davno.
Kiparstvo je završio u klasi prof. Nikole Vučkovića
Živ je i živi.
Radovi:
“Plavi tramvaj”
www.kscbugojno.ba
27
Dizajn plakata i naslovnice: Antonio Džolan
Lektor: Nedžad Milanović
Katalog priredio: Sanel Ugarak
Izdavac: JU Kulturno sportski centar Bugojno
Za izdavaca: Vahid Durakovic, direktor
Štamparija: GRAFIKA Bugojno
Tiraž: 200 komada
www.kscbugojno.ba
28
www.kscbugojno.ba
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
2 042 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content