close

Enter

Log in using OpenID

09 Zakon o vodama 50-06

embedDownload
[email protected] GLASNIK
REPUBLIKE SRPSKE
JU Slu`beni glasnik Republike Srpske,
Bawa Luka, Pave Radana 32A
Telefon/faks: (051) 311-532, 302-708
Internet: http://www.slglasnik.org
E-mail: [email protected]
[email protected]
Srijeda, 31. maj 2006. godine
BAWA LUKA
Broj 50
God. XV
884
Na osnovu ta~ke 2. Amandmana XL na Ustav
Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 28/94), d o n o s i m
UKAZ
O PROGLA[EWU ZAKONA O VODAMA
Progla{avam Zakon o vodama, koji je Narodna
skup{tina Republike Srpske usvojila na Trideset
~etvrtoj sjednici, odr`anoj 11. maja 2006. godine - a
Vije}e naroda 22. maja 2006. godine potvrdilo da usvojenim Zakonom o vodama nije ugro`en vitalni nacionalni
interes konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.
Broj: 01-020-255/06
23. maja 2006. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Republike,
Dragan ^avi}, s.r.
ZAKON
O VODAMA
I - OSNOVNE ODREDBE
Obim primjene Zakona
^lan 1.
(1) Ovim zakonom ure|uje se na~in integralnog
upravqawa vodama unutar teritorije Republike Srpske.
(2) Upravqawe vodama obuhvata integralan pristup:
za{titu voda, kori{}ewe voda, za{titu od {tetnog
djelovawa voda, ure|ewe vodotoka i drugih vodnih tijela
i javnog dobra.
(3) Ovim zakonom ure|uju se i finansirawe obavqawa
djelatnosti, organi uprave, javne slu`be i institucije u
sektoru voda, vodni objekti i postrojewa i druga problematika vezana za integralno upravqawe vodama u
Republici Srpskoj.
Svrha Zakona
^lan 2.
Svrha ovog zakona je osigurawe integralnog
upravqawa vodama, a naro~ito:
a) postizawa dobrog stawa voda i spre~avawe wene
degradacije,
b) postizawa odr`ivog kori{}ewa voda,
v) osigurawa pravi~nog pristupa vodama,
g) podsticawa dru{tvenog i privrednog razvoja,
d) pru`awa za{tite akvati~nih, poluakvati~nih i
kopnenih ekosistema koji su zavisni od voda,
|) organizovawa odbrane od poplava i od drugih negativnih uticaja koje mo`e da prouzrokuje voda,
Jezik
srpskog naroda
@iro-ra~uni: NLB Razvojna banka a.d.
Bawa Luka 562-099-00004292-34
Zepter komerc banka AD Bawa Luka
567-162-10000010-81
Nova bawalu~ka banka AD Bawa Luka
551-001-00029639-61
e) osigurawa u~e{}a javnosti u dono{ewu odluka
koje se odnose na vode, ukqu~uju}i i pristup javnosti,
potpunim, ta~nim i pravovremenim informacijama o
stawu voda, o aktivnostima koje su preduzela lica koja
koriste ili zaga|uju vode i o aktivnostima koje su preduzeli nadle`ni organi i institucije,
`) spre~avawa i rje{avawa sukoba vezanih za
za{titu i kori{}ewe voda i
z) ispuwavawa obaveza iz me|unarodnih ugovora koji
su obavezuju}i za Bosnu i Hercegovinu.
Op{ta na~ela
^lan 3.
(1) Upravqawe vodama mora biti zasnovano na
sqede}im op{tim na~elima:
a) voda nije komercijalni proizvod kao drugi
proizvodi, ve} nasqe|e koje se mora ~uvati, braniti i
tretirati kao takvo,
b) kori{}ewe voda i upravqawe wima se vr{i na
racionalan i odr`iv na~in, tako da se sprije~i
nepotrebno kori{}ewe voda i da kori{}ewe voda ne prevazilazi prirodno obnavqawe resursa,
v) vode moraju biti kori{}ene na na~in koji osigurava funkcionalnost prirodnih procesa akvati~nih
ekosistema i kopnenih ekosistema i mo~varnih podru~ja,
koja direktno zavise od voda, a ti prostori su odre|eni
na na~in predvi|en ovim zakonom,
g) osigurati povrat tro{kova od vodnih usluga,
ukqu~uju}i i tro{kove za za{titu `ivotne sredine i
resursa, shodno ekonomskoj analizi sprovedenoj prema
Aneksu 3 Okvirne direktive o vodama EU i, naro~ito,
prema na~elu “zaga|iva~ pla}a”,
d) za iskori{}enu koli~inu vode mora se obezbijediti adekvatna ekonomska naknada od onoga koji koristi
taj resurs, po principu “korisnik pla}a”.
Definicije
^lan 4.
(1) U svrhu ovog zakona pojedini izrazi imaju
zna~ewe:
1. Vode - ozna~ava svu vodu u unutra{wosti Republike
Srpske, koja je staja}a ili teku}a po povr{ini zemqe i
svaka podzemna voda bli`e zemqi du` bazne linije
granice teritorije,
2. Povr{inske vode - ozna~avaju sve vode na povr{ini
teritorije Republike Srpske, izuzev podzemnih voda,
3. Podzemne vode - ozna~avaju sve vode ispod povr{ine zemqe u zoni saturacije (zasi}enoj zoni) koje su u
direktnom kontaktu sa povr{inom zemqe ili podslojem,
4. Rijeka - ozna~ava vodno tijelo u unutra{wosti
Republike Srpske, koja najve}im dijelom te~e po
povr{ini zemqe, ali koja jednim dijelom svog toka mo`e
da proti~e podzemno,
Strana 2 - Broj 50
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
5. Jezero - ozna~ava vodno tijelo staja}e povr{inske
vode u unutra{wosti Republike Srpske,
6. Vodno zemqi{te - ozna~ava skup zemqi{nih ~estica koje ~ine korita rijeka, jezera i akumulacija, kao i
wihove obale do nivoa stogodi{wih voda, odnosno do
nivoa najvi{e kote za akumulacije,
7. Vodotok - ozna~ava prostor korita koji ~ini skup
zemqi{nih ~estica preko kojih stalno ili povremeno
te~e voda, sa vodom vodotoka vjerovatno}e pojave
vodostaja jedanput u 50 godina,
8. Obala - ozna~ava zemqi{ne ~estice ili wihove
dijelove koje su u prostoru izme|u linije malih voda i
linije voda vodotoka do vjerovatno}e pojave jedanput u 50
godina, a za akumulacije, do najvi{e kote voda,
9. Re`im voda - ozna~ava skup hidrolo{kih, hidromorfolo{kih, hidrauli~kih, hemijskih i biolo{kih
svojstava povr{inskih i podzemnih voda na odre|enom
podru~ju i u odre|enom vremenu,
10. Promjena re`ima voda - ozna~ava sve promjene u
re`imu voda nastale kao rezultat prirodnih sila ili
qudskih aktivnosti,
11. Bilans voda - ozna~ava odnos raspolo`ivih i
potrebnih koli~ina vode odre|enog kvaliteta, na
odre|enom podru~ju i u odre|enom vremenskom periodu,
12. Ekosistem (biogeocenoza) (akvati~ni, poluakvati~ni) - ozna~ava slo`enu, me|usobno uslovqenu
cjelinu razli~itih tipova sredine (bare, mo~vare,
ritove), kao stani{ta razli~itih `ivotnih uslova i
`ivog naseqa organizama, koje su u cijelosti ili u
ve}ini zavisne o vodama,
13. Rije~ni sliv - ozna~ava povr{inu zemqe preko
koje oti~u svi povr{inski tokovi putem potoka, rijeka i
eventualno jezera, u more, preko jednog rije~nog u{}a,
rukavca ili delte,
14. Podsliv - ozna~ava povr{inu zemqe preko koje
oti~u svi povr{inski tokovi putem potoka, rijeka i
mogu}e je jezera, do odre|ene ta~ke u vodenom toku, gdje se
ulijevaju u rijeku ili jezero,
15. Oblasni rije~ni sliv (distrikt) - ozna~ava
povr{inu zemqe koju sa~iwavaju jedan ili vi{e susjednih rije~nih slivova zajedno sa svojim pridru`enim
podzemnim vodama, koji su identifikovani posebnom
odlukom nadle`nog organa Republike, shodno ~lanu 3.(1)
Direktive 2000/60/EZ, od 23. oktobra 2000. godine
(“Slu`beni glasnik EZ”, broj L 327, od 22. decembra
2000. godine), a koji predstavqaju glavnu jedinicu za
upravqawe rije~nim slivovima,
16. Prekograni~ne vode - ozna~avaju bilo koje
povr{inske ili podzemne vode koje ozna~avaju ili su
locirane na granicama izme|u dvije ili vi{e dr`ava,
17. Vodno tijelo povr{inskih voda - ozna~ava odvojen, posebno posmatran dio povr{inske vode, kao {to je
jezero, potok, rijeka ili kanal, dio potoka, rijeke ili
kanala,
18. Akvifer - ozna~ava vodonosni sloj ispod povr{ine
zemqe ili slojeva stijena ili nekog drugog geolo{kog statusa dovoqne poroznosti i propustqivosti, koji
omogu}avaju ili zna~ajan protok podzemne vode ili separaciju zna~ajnih koli~ina podzemne vode,
19. Vodno tijelo podzemnih voda - ozna~ava odvojena,
posebno posmatrana koli~ina podzemne vode u okviru
jednog ili vi{e akvifera,
20. Voda namijewena qudskoj upotrebi - ozna~ava vodu
namijewenu za qudsku upotrebu koja odgovara propisima
iz podru~ja ispravnosti `ivotnih namirnica, kao i
zna~ewa prema Direktivi 80/778/EZ, dopuweno
Direktivom 98/83/EZ,
21. Mineralne vode - ozna~avaju podzemne vode koje
sadr`e vi{e od 1 gr/l rastopqenih mineralnih soli,
22. Termalne vode - ozna~avaju podzemne vode ~ija je
temperatura jednaka ili ve}a od 20 oC,
Srijeda, 31. maj 2006.
23. Termo-mineralne vode - ozna~avaju vode koje po
svom sadr`aju istovremeno ispuwavaju utvr|ene kriterijume termalnih i mineralnih voda,
24. Eutrofi~no podru~je - ozna~ava podru~je unutar
kojeg je mogu}e odrediti ili o~ekivati zasi}ewe vode
nutrientima, posebno azotom i fosforom, te wihovim
jediwewima, koji posebno ubrzavaju rast algi i vi{ih
vrsta vodnih biqaka, te tako prouzrokuju ne`eqeni
poreme}aj ravnote`e organizama koji su prisutni u vodi
i dovode do promjena kvalitata vode,
25. Direktno ispu{tawe u podzemne vode - ozna~ava
ispu{tawe otpadnih voda u podzemqe ili podzemne vode,
bez pre~i{}avawa, kroz zemqi{te ili dowi sloj
zemqi{ta,
26. Materijal u vodotocima - ozna~ava zate~en i nanesen vu~nim nanosom materijal u vodotocima i na vodnom
zemqi{tu, kao {to su: {qunak, pijesak, muq, drvo,
rastiwe i drugi sli~an prirodan ili vje{ta~ki materijal koji mo`e da se dislocira pri ure|ewu vodotoka i
vodnog zemqi{ta sa ciqem spre~avawa ne`eqenog
nanosa, za{tite od voda, za{tite voda, spre~avawa
pove}awa ili smawewa proticajnih profila vodotoka,
stvarawe uspora i sli~no,
27. Opasne materije - ozna~avaju materije ili grupu
materija koje su toksi~ne ili istrajne, odnosno perzistentne ili podlo`ne da se bioakumuli{u,
28. Zaga|ewe - ozna~ava direktno ili indirektno
uvo|ewe materija ili toplote u vodu, zemqu ili vazduh,
uzrokovano qudskom aktivno{}u, koje mo`e biti {tetno
po qudsko zdravqe ili po kvalitet akvati~nih ili poluakvati~nih ekosistema, od ~ega su glavne materije pobrojane u Aneksu 8. Direktive 2000/60/EZ, od 23. oktobra
2000. godine,
29. Otpadna voda - ozna~ava vodu koja je promijenila
svoje izvorne fizi~ke, hemijske ili biolo{ke osobine
rezultatom qudskih aktivnosti,
30. Lice - ozna~ava fizi~ko ili pravno lice,
31. Operater - ozna~ava lice koje rukovodi radom ili
kontroli{e pogon, postrojewe, objekat ili aktivnost
ili kome je dodijeqena odlu~uju}a ekonomska vlast nad
funkcionisawem postrojewa, objekta i sli~no,
32. Aktivnost - ozna~ava bilo koju aktivnost koja
ima ili mo`e imati uticaja na kvalitet ili kvantitet
voda, na akvati~ne ili poluakvati~ne ekosisteme, na
morfologiju vodotoka ili wegovo kori{}ewe,
33. Zainteresovana strana - ozna~ava lice ~ije li~no
pravo, interes ili obaveza mo`e da bude ugro`eno
odre|enom aktivno{}u i wenim uticajima,
34. Nesavjesno upravqawe - ozna~ava takvo pona{awe
nadle`nog organa, pravnog ili odgovornog lica kojim
se, i pored saznawa o odre|enom problemu koji se odnosi
na upravqawe javnim vodnim dobrom, ne preduzimaju
radwe i mjere upozorewa i informisawa javnosti, i
zainteresovane javnosti i pojedinaca o tom problemu i
posqedicama koje mogu nastupiti, s ciqem izbjegavawa
nastanka povreda prava drugog ili ve}e imovinske
{tete, za slu~aj da se ne raspola`e sredstvima za otklawawe mogu}ih posqedica,
35. Vodopravni akti - jesu akti kojima se u op{tem
ili posebnom upravnom postupku utvr|uje neko pravo,
obaveza ili pravni interes za tre}e fizi~ko ili pravno
lice, dr`avni-republi~ki ili organ lokalne
samouprave,
36. Agencija za vode - je republi~ka upravna organizacija koja se osniva posebnim zakonom, za podru~je
oblasnog rije~nog sliva i koja sprovodi odredbe ovog i
posebnih zakona,
37. Okvirna direktiva o vodama - ozna~ava Direktivu
2000/60/EC od 23. oktobra 2000. godine (“Slu`beni glasnik EZ”, broj L 327, od 22. decembra 2000. godine)
Evropskog parlamenta i Savjeta o uspostavqawu okvira
za djelovawe Unije u oblasti politike voda,
Srijeda, 31. maj 2006.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
38. Ministarstvo - ozna~ava Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede.
(2) Za termine koji nisu definisani u ovom ~lanu, a
potrebni su za primjenu ovog zakona i propisa koji idu
uz wega, primjewiva}e se definicije koje su usvojene u
Okvirnoj direktivi o vodama EU.
II - KARAKTERIZACIJA VODA, VODNO DOBRO I
VODNI OBJEKTI
Karakterizacija tipova vodnih struktura
i tijela i wihov status
^lan 5.
(1) U svrhu upravqawa vodama izvr{i}e se identifikacija lokacija i granice struktura i tijela
povr{inskih voda, kao i wihova po~etna karakterizacija po metodologiji koja je data u Okvirnoj direktivi o
vodama.
(2) Struktura i tijelo povr{inske vode unutar
oblasnog rije~nog sliva bi}e identifikovana tako da
potpada pod jednu od sqede}ih kategorija povr{inske
vode - rijeke, jezera, ili kao vje{ta~ka struktura i tijelo povr{inske vode, ili drasti~no modifikovana struktura i tijelo povr{inske vode.
(3) Za svaku kategoriju povr{inske vode relevantna
struktura i tijelo povr{inske vode bi}e razvrstani
prema tipu sistema “B”, kako je navedeno u Okvirnoj
direktivi o vodama.
(4) Uporedo sa realizacijom aktivnosti iz st. 1-3.
ovog ~lana, Ministarstvo je odgovorno za izradu mape
ili mapa u formatu geografskog informacionog sistema
(GIS), geografske lokacije tipova koji su konzistentni
stepenu diferencijacije koja se tra`i po sistemu “B” u
dokumentu navedenom u st. 1. i 3. ovog ~lana.
Karakterizacija struktura i tijela podzemnih voda
^lan 6.
(1) U svrhu upravqawa vodama izradi}e se karakterizacija svih struktura i tijela podzemne vode radi
procjene wihovog kori{}ewa i stepena u kome su pod
rizikom da ne}e ispuniti standarde za svaku strukturu i
tijelo podzemne vode.
(2) Daqa karakterizacija, kao i ona navedena u stavu
1. ovog ~lana, vr{i}e se prema zatjevima Okvirne direktive o vodama.
(3) Ministarstvo je odgovorno za organizovawe realizacije aktivnosti iz ~l. 5. i 6. ovog zakona. U roku od
devet godina nakon godine u kojoj stupi na snagu ovaj
zakon izvr{i}e se potpuno uskla|ivawe aktivnosti iz
ovog poglavqa sa Okvirnom direktivom o vodama, po
dinamici koja bude definisana posebnim odlukama
Ministarstva u skladu sa odredbama ovog zakona.
Spre~avawe derogacija statusa povr{inskih i
podzemnih voda
^lan 7.
(1) Ministarstvo je odgovorno za organizovawe
pra}ewa i sprovo|ewa neophodnih mjera kako bi se
sprije~ila derogacija statusa povr{inskih i podzemnih
voda, sve u skladu sa ovim zakonom i Okvirnom direktivom o vodama.
(2) U ciqu realizacije aktivnosti iz stava 1. ovog
~lana, Ministarstvo }e, najkasnije u roku od 18 mjeseci
od dana stupawa na snagu ovog zakona, donijeti podzakonski propis kojim reguli{e na~in i rokove realizacije aktivnosti iz stava 1. ovog ~lana.
Status voda
^lan 8.
(1) Vode su op{te dobro.
(2) Vode su pod posebnom za{titom Republike
Srpske, kao sastavnog dijela Bosne i Hercegovine.
Broj 50 - Strana 3
Vodno dobro
^lan 9.
(1) Vodno dobro u smislu ovog zakona je vodno
zemqi{te, vode i vodni objekti, koji zbog svog naro~itog
zna~aja jesu dobra od op{teg interesa i pod posebnom su
za{titom.
(2) Vodnim dobrom, kao dobrom od op{teg interesa,
upravqa se na na~in kako je propisano odredbama ovog
zakona i na osnovu wega drugim podzakonskim propisima ili odlukama nadle`nih organa.
(3) Rje{ewem Ministarstva utvr|uje se pripadnost
vodnom dobru u skladu sa ovim zakonom i navodi wegova
vlasni~ka pripadnost.
Javno vodno dobro
^lan 10.
(1) Javno vodno dobro ~ine svi segmenti vodnog
dobra, kao {to su: zemqi{ne ~estice, vodni ili hidrotehni~ki objekti, rijeke i potoci sa definisanim morfolo{kim, geolo{kim i hidrolo{kim sadr`ajem, koji
su do dana stupawa na snagu ovog zakona bili upisani u
zemqi{nim kwigama, odnosno katastru nepokretnosti
kao javno vodno dobro od op{teg interesa ili su definisani u drugim dokumentima javnog karaktera, odnosno
koji su na osnovu zakona postali dr`avno vlasni{tvo.
(2) Javno vodno dobro definisano u stavu 1. ovog
~lana jeste dobro od op{teg interesa i u vlasni{tvu je
Republike Srpske.
(3) Ovla{}ewa upravqawa javnim vodnim dobrom u
vlasni{tvu Republike Srpske vr{e organi uprave,
upravne organizacije ili nadle`ni subjekti sa javnim
ovla{}ewima, u onom obimu i na na~in kako im je to
ovim ili drugim zakonom ili drugim aktima nadle`nog
organa preneseno u nadle`nost.
Pripadnost vodnog dobra javnom vodnom dobru
^lan 11.
(1) Rje{ewem iz ~lana 9. stav 3. ovog zakona utvr|uje
se pripadnost vodnog dobra javnom vodnom dobru i svi
detaqi vezani za nekretninu u skladu sa va`e}im
propisima, posebno vlasni~ka prava.
(2) Javno vodno dobro ne mo`e biti predmet prometa,
ali mo`e pod posebnim uslovima odre|enim ovim
zakonom ili na zakonu zasnovanom podzakonskom
propisu, biti predmet ograni~enog prava kori{}ewa
zakupom, a u odre|enim slu~ajevima i koncesijom.
(3) Detaqnija pravila o realizaciji stava 2. ovog
~lana, po{tuju}i na~ela odr`ivog razvoja, a u pogledu
vrsta javnog vodnog dobra, procedura, vremenskog
va`ewa, naknada i drugih neophodnih elemenata za
realizaciju prava wegovog ograni~enog kori{}ewa, kao
i neophodnih elemenata za realizaciju stava 3. ~lana 9. i
stava 3. ~lana 10. propisa}e, u roku od dvije godine od
stupawa na snagu ovog zakona, Ministarstvo.
Prestanak pripadnosti vodnog dobra
javnom vodnom dobru
^lan 12.
(1) Javno vodno dobro ~ija je pripadnost utvr|ena po
pravilima stava 1. prethodnog ~lana prestaje biti
dijelom javnog vodnog dobra pod sqede}im uslovima:
a) ukoliko se rje{ewem Ministarstva iz ~lana 9. stav
3. ovog zakona, a na pismeni prijedlog subjekta iz ~lana
10. stav 3. ovog zakona, utvrdi da je to vodno dobro postalo trajno nepotrebnim za integralno upravqawe vodama,
za {ta se, po pravilu, radi posebna tehni~ka dokumentacija i
b) odlukom Vlade ili Narodne skup{tine Republike
Srpske, kojom je na drugi na~in za posebne op{te potrebe
i namjene definisana upotreba odre|enog javnog vodnog
dobra.
Strana 4 - Broj 50
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Srijeda, 31. maj 2006.
(2) Status javnog vodnog dobra prestaje datumom
upisa u zemqi{ne kwige rje{ewa iz stava 3. ~lana 9. ovog
zakona, kojim je to stawe definisano.
(2) Vodni objekti iz stava 1. ovog ~lana mogu slu`iti
istovremeno i za vi{e namjena - vi{enamjenski vodni
objekti.
Zahvati na vodnom dobru
^lan 13.
(1) Na vodnom dobru nije dozvoqeno izvoditi zahvate, osim za:
a) gradwu objekata javne infrastrukture;
b) gradwu vodnih objekata, prema odredbama ovog
zakona;
v) mjere koje se odnose na poboq{awe hidromorfolo{kih i biolo{kih karakteristika povr{inskih voda;
g) mjere koje se odnose na za{titu prirode;
d) gradwu objekata potrebnih za kori{}ewe voda,
obezbje|ewe sigurnosti plovidbe i obezbje|ewe za{tite
od utapawa na prirodnim kupali{tima;
|) izgradwu objekata namijewenih za{titi voda od
zaga|ewa;
e) izgradwu objekata namijewenih odbrani, za{titi
i spa{avawu qudi, `ivotiwa ili imovine, te
sprovo|ewe zadataka organa unutra{wih poslova,
`) izgradwu rekreacionih, sportskih i turisti~kih
objekata po posebno sprovedenoj prostorno-planskoj
proceduri.
(2) Dozvoqeni zahvati iz stava 1. ovog ~lana mogu se
preduzimati pod uslovima propisanim ovim zakonom i
propisima o gra|ewu.
Vlasni{tvo nad objektima
^lan 16.
(1) Vodni objekti iz ~lana 15. ovog zakona su dobra od
interesa za Republiku Srpsku i detaqni podaci o wima,
kao i radwe koje se sprovode, a odnose se na wih, zbog
zna~aja samih objekata, moraju biti propra}eni posebnim mjerama bezbjednosti u skladu sa ovim zakonom i na
osnovu wega donesenim podzakonskim propisima.
Ovla{}eni organi upravqawa i kontrolni organi
du`ni su se odnositi prema podacima kojima raspola`u
o objektima adekvatno karakteru podataka.
(2) Za{titni vodni objekti iz ~lana 15. stav 1. ta~ka
a) ovog zakona su u vlasni{tvu Republike Srpske, a
ostali ukoliko se to posebnom odlukom Ministarstva
utvrdi.
(3) Izuzetno od odredbe stava 2. ovog ~lana, vodni
objekti iz ~lana 15. stav 1. t. b), v), g) i d) mogu biti i u
vlasni{tvu jedinice lokalne samouprave, odnosno u
vlasni{tvu fizi~kih i pravnih lica, koji imaju vlasni{tvo nad zemqi{tem na kome je izgra|en vodni objekat,
{to se utvr|uje posebnim aktima jedinice lokalne
samouprave, vlasnika i Ministarstva. U zavisnosti od
vrste i karaktera objekta, mogu se propisati posebne
mjere bezbjednosti ukoliko su objekti i u vlasni{tvu
op{tine.
(4) Za{titnim vodnim objektima iz stava 2. ovog
~lana upravqaju republi~ke agencije za vode i javna preduze}a u skladu sa ovim zakonom i posebnim zakonom,
podzakonskim propisima Ministarstva, kao i svojim
planovima u skladu sa kriterijumima o odr`avawu vodnih objekata, te se brinu o wihovom ~uvawu, odr`avawu
i namjenskom kori{}ewu u skladu sa posebnim mjerama
bezbjednosti.
(5) Za{titnim objektima iz stava 2. ovog ~lana, koji
su u vlasni{tvu jedinica lokalne samouprave, upravqaju
od wih osnovana javna preduze}a u skladu sa svojim
planom i kriterijumima za odr`avawe vodnih objekata,
sprovode wihovo odr`avawe, ~uvawe i namjensko
kori{}ewe u skladu sa posebnim mjerama bezbjednosti.
(6) Ovla{}ewa i obaveze jedinice lokalne
samouprave prema hidrotehni~kim objektima u wihovom
vlasni{tvu vr{e javna preduze}a na ~ijoj teritoriji se
ti objekti nalaze.
(7) Odredbe st. 1. do 5. ovog ~lana odnose se i na vodne
objekte izgra|ene do stupawa na snagu ovog zakona.
(8) Pravilnik kojim se utvr|uju elementi plana i
kriterijumi za odr`avawe vodnih objekata donosi
Ministarstvo, u roku od dvije godine od dana stupawa na
snagu ovog zakona.
Vodni objekti i sistemi
^lan 14.
Vodni objekti i sistemi, zajedno sa pripadaju}om
opremom koji ~ine tehni~ku, odnosno tehnolo{ku
cjelinu, slu`e za ure|ewe vodotoka i drugih voda,
za{titu od {tetnog djelovawa voda, zahvatawa voda radi
wihovog namjenskog kori{}ewa, za pra}ewe stawa voda i
za za{titu voda od zaga|ivawa i odr`avawe akvati~nih
ekosistema.
Namjena vodnih objekata
^lan 15.
(1) Vodni objekti s obzirom na wihovu namjenu su:
a) za{titni vodni objekti u koje spadaju: nasipi,
obaloutvrde, ure|ena korita-vodotoci, odvodni kanali,
obodni (lateralni) kanali za za{titu od vawskih voda,
odvodni tuneli, brane sa akumulacijama, ustave, retenzije, pumpne stanice za odbranu od poplava i drugi pripadaju}i objekti;
b) objekti za za{titu od erozija i bujica;
v) vodni objekti za odvodwavawe u koje spadaju:
osnovna i detaqna odvodna kanalska mre`a, pumpne
stanice za odvodwavawe, i drugi pripadaju}i objekti;
g) vodni objekti za kori{}ewe i iskori{}avawe
voda:
1) osnovni objekti za vodosnabdijevawe stanovni{tva i industrije,
2) za navodwavawe-akumulacije, dovodni kanali i
tuneli, vodozahvatne gra|evine, pumpne stanice, ustave,
dovodna i razvodna mre`a i drugi pripadaju}i objekti,
3) za kori{}ewe vodnih snaga - akumulacije, dovodni
i odvodni tuneli i postrojewa i drugi pripadaju}i
objekti i oprema,
4) za plovidbu - plovni putevi, prevodnice i ustave,
i drugi pripadaju}i objekti i oprema,
5) vje{ta~ki ribwaci, rekreacioni bazeni i jezera,
kao i objekti za kavezni uzgoj riba;
d) vodni objekti za za{titu voda od zaga|ivawa u koje
spadaju: kolektori za prijem i transport otpadnih voda,
ure|aji za pre~i{}avawe otpadnih voda, odlagali{ta za
otpadne materije i ispusti u prijemnik i drugi pripadaju}i objekti i oprema.
Upravqawe vodnim objektima
^lan 17.
(1) U slu~ajevima predvi|enim u ~lanu 15. stav 1. t. v),
g) i d) pojedinim vodnim objektima mogu da upravqaju,
pored Republi~ke agencije za vode, jedinice lokalne
samouprave i javnih preduze}a, odnosno fizi~ko lice
kao vlasnik objekta ili po posebnom zakonu osnovano i
registrovano pravno lice. Ministarstvo i jedinica
lokalne samouprave mogu propisati posebne mjere
bezbjednosti za takve objekte.
(2) Odr`avawe vodnih objekata iz ~l. 11. i 12. ovog
zakona vr{i se u skladu sa pravilnikom iz stava 8. ~lana
16. ovog zakona, a po programu koji donosi subjekt koji
upravqa tim objektom.
(3) Na program odr`avawa vodnih objekata iz stava 2.
ovog ~lana saglasnost daje Ministarstvo, ukoliko program odr`avawa donosi Agencija za vode i republi~ko
javno preduze}e; Agencija za vode, ukoliko program
odr`avawa donosi jedinica lokalne samouprave, i
Srijeda, 31. maj 2006.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
jedinica lokalne samouprave, ukoliko program
odr`avawa donosi javno preduze}e koje je ona osnovala,
odnosno fizi~ko lice kao vlasnik objekta ili po posebnom zakonu osnovano i registrovano pravno lice.
(4) Odredbe st. 1. do 3. ovog ~lana odnose se i na
hidrotehni~ke objekte izgra|ene do dana stupawa na
snagu ovog zakona.
Za{tita lokalnih izvori{ta vode za pi}e
^lan 18.
(1) Lokalna izvori{ta voda za pi}e kaptirana i
nekaptirana, koja bi usqed izgradwe novih vodnih
objekata za vodosnabdijevawe mogla ostati izvan
upotrebe, moraju se za{tititi od uni{tavawa ili
propadawa i redovno odr`avati u najnu`nijem obimu
zbog osigurawa wihove pogonske spremnosti za slu~ajeve
ponovnog kori{}ewa u vanrednim okolnostima.
(2) Za aktivnosti iz stava 1. ovog ~lana odgovorna je
jedinica lokalne samouprave i lice koja upravqa novim
vodnim objektom za vodosnabdijevawe i lokalnim
izvori{tem iz stava 1. ovog ~lana.
Prenos prava upravqawa na vodnim objektima
^lan 19.
Preneseno pravo upravqawa na vodnim objektima iz
~l. 15. i 16. ovog zakona na javna preduze}a ili pravna
lica registrovana za upravqawe melioracionim sistemima ili sistemima za za{titu od bujica, obavqawe
komunalne djelatnosti vodosnabdijevawa, ili pravna
lica registrovana za obavqawe komunalne djelatnosti
za odvod i pro~i{}avawe otpadnih voda, ili druga pravna lica, ne iskqu~uje odgovornost zakonskog korisnika,
odnosno vlasnika tih objekata da se ti objekti odr`avaju
u funkcionalnom stawu i koriste samo u skladu s
wihovom prirodom i namjenom, izdatim vodopravnim
aktima i drugim op{tim aktima donesenim na osnovu
ovog zakona.
Odr`avawe hidrotehni~kih objekata
^lan 20.
(1) Vlasnik, odnosno korisnik hidrotehni~kog objekta iz ~l. 15. i 16. ovog zakona du`an je objekat odr`avati
u funkcionalnom stawu i koristiti ga u skladu sa
wegovom projektovanom i namjenskom funkcijom.
(2) Vlasnik, odnosno korisnik hidrotehni~kog objekta iz stava 1. ovog ~lana, du`an je u slu~aju prestanka
upotrebe tog objekta postupiti u skladu sa vodopravnim
aktom, odnosno objekat dovesti u odre|eno stawe i
odr`avati taj objekat u takvom stawu da ne prouzrokuje
{tete vodnom re`imu i tre}im licima.
(3) Ako vlasnik, odnosno korisnik ne odr`ava vodni
objekt u funkcionalnom stawu i ne koristi ga na na~in
odre|en u st. 1. i 2. ovog ~lana, nadle`na inspekcija
rje{ewem }e nalo`iti sprovo|ewe potrebnih mjera.
(4) Vlasnik, odnosno korisnik hidrotehni~kog objekta du`an je taj objekat odr`avati i koristiti u skladu sa
op{tim aktom o odr`avawu, kori{}ewu i osmatrawu
hidrotehni~kog objekta i postupati u skladu sa pribavqenim stru~nim mi{qewem za objekat u slu~aju kvara
ili havarije za objekat na koji se to odnosi i u postupku
izdavawa vodopravnog akta.
(5) Vlasnik, odnosno korisnik hidrotehni~kog
objekta du`an je brinuti se o wemu i ~uvati ga, kao i
pojedine objekte i ure|aje na wemu, od slu~ajnog ili namjernog o{te}ewa ili uni{tewa.
(6) Agencije za vode i javna preduze}a nisu odgovorni
za {tete tre}im licima nastale zbog neizgra|enosti ili
nedovoqne osposobqenosti vodoprivrednog objekta za
namjene za koje je izgra|en i za koje nije opremqen odgovaraju}im sredstvima i opremom tog objekta, ali su
odgovorne za nesavjesno upravqawe javnim vodnim
dobrom i vodnim objektima.
Broj 50 - Strana 5
III - UPRAVQAWE VODAMA
^lan 21.
Republika Srpska upravqa vodama na na~in utvr|en
ovim zakonom i izvr{ava obaveze koje Bosna i
Hercegovina ima kao me|unarodno-pravni subjekt.
Ciqevi integralnog upravqawa vodama
^lan 22.
(1) Sveobuhvatni ciqevi upravqawa vodama na
oblasnom rije~nom slivu su sprovo|ewe principa integralnog upravqawa, za{tite, unapre|ewa i obnove
povr{inske i podzemne vode, kako bi se postigao najmawe dobar status povr{inskih i podzemnih voda i
sprije~ilo pogor{awe wihovog stawa.
(2) Elementi stava 1. ovog ~lana obuhvataju, ali se ne
ograni~avaju na obezbje|ewe dovoqne koli~ine vode za
pi}e, kao osnovnom prioritetu pri upravqawu vodama,
za{titi voda, unapre|ewu i obnovi povr{inske i
podzemne vode, primjenom Okvirne direktive o vodama,
Direktive EU 80/778/EC, od 15. jula 1980. godine, koja se
odnosi na vodu namijewenu za qudsku upotrebu i direktivama kojima je dopuwena, Direktive EU 98/83EC, od 3.
novembra 1998. godine, koja se odnosi na kvalitet vode
namijewene qudskoj upotrebi, i propisa Republike
Srpske u pogledu kvaliteta koji mora ispuwavati voda
kao qudska namirnica.
(3) Radwe i postupke sprovo|ewa propisa navedenih u
stavu 2. ovog ~lana i utvr|ivawa zona za{tite
izvori{ta obezbje|uje Ministarstvo, koje tako|e donosi
podzakonski propis u saradwi sa ministarstvom
nadle`nim za zdravqe, u roku od dvije godine od dana
stupawa na snagu ovog zakona.
(4) Izrada planova upravqawa, koji }e, pored potrebnih elemenata navedenih u Okvirnoj direktivi o vodama,
obuhvatiti i informacije koje se odnose na spisak mjera
koje treba obuhvatiti programom mjera, kao mogu}e dopunske mjere.
(5) U postupku izrade planova moraju biti preduzete
posebne mjere bezbjednosti zbog karaktera i skupa
detaqnih informacija koje se zbirno nalaze u jednom
dokumentu, a odnose se na: humane, prirodne, privredne,
dru{tvene, ekonomske, hidrolo{ke, tehnolo{ke i druge
podatke i pokazateqe stawa u dru{tvu, pravnih i
privrednih subjekata na odre|enom podru~ju.
(6) Podacima iz stava 5. ovog ~lana upravqa se na
na~in predvi|en ovim zakonom i propisima koji reguli{u obavje{tavawe javnosti i upravqawe informacijama uz po{tovawe propisa i direktiva o slobodi
pristupa informacijama.
1. Teritorijalna osnova upravqawa vodama
Oblasni rije~ni sliv (distrikt)
^lan 23.
(1) Osnovna jedinica za upravqawe vodama je oblasni
rije~ni sliv (distrikt).
(2) U svrhu upravqawa vodama na podru~ju Republike
utvr|uju se sqede}i oblasni rije~ni slivovi:
a) oblasni rije~ni sliv rijeke Save,
b) oblasni rije~ni sliv rijeke Trebi{wice.
(3) Oblasni rije~ni sliv rijeke Save obuhvata dio
sliva rijeke Save sa podslivovima: Unom, Vrbasom,
Ukrinom, Bosnom, Drinom i slivovima ostalih direktnih pritoka rijeke Save.
(4) Oblasni rije~ni sliv rijeke Trebi{wice obuhvata sliv rijeke Trebi{wice sa podslivovima rijeke
Mu{nice, Su{ice, prete`ni dio podsliva Dubrova~ke
rijeke (Ombla), sa pridru`enim podzemnim tokovima sa
vi{e od stotinu izvori{ta, koja se nalaze u rejonima od
Duboke Qute do Metkovi}a i od Metkovi}a do
Svitansko-Deranskog blata, kao i pripadaju}i dio sliva
rijeke Neretve.
Strana 6 - Broj 50
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
(5) Granice oblasnih rije~nih slivova i slivova
utvr|uje Vlada, na prijedlog Ministarstva.
Organizacija upravqawa oblasnim rije~nim slivom
^lan 24.
Za sprovo|ewe zadataka u upravqawu vodama na
oblasnim rije~nim slivovima rijeke Save i rijeke
Trebi{wice, a u skladu sa ovim zakonom, zadu`ene su
agencije za vode za oblasne rije~ne slivove rijeke Save i
rijeke Trebi{wice.
2. Strategija i planovi upravqawa vodama
Strategija integralnog upravqawa vodama
^lan 25.
(1) Strategijom upravqawa vodama defini{e se
okvirna politika integralnog upravqawa vodama.
(2) Strategija upravqawa vodama sadr`i naro~ito:
a) specifi~ne mjere protiv zaga|ewa vode u pogledu
odre|enih ili grupa zaga|iva~a, kada to predstavqa
bitan rizik utvr|en od Ministarstava po kriterijumima koje ono donosi u skladu sa ovim zakonom,
b) specifi~ne mjere za prevenciju i kontrolu
zaga|ewa podzemne vode sa ciqem postizawa dobrog statusa, kada to predlo`i Ministarstvo, u skladu sa kriterijumima koje donosi u skladu sa ovim zakonom,
v) op{ti opis stawa u podru~ju upravqawa vodama,
g) okvirne ciqeve i pravce kori{}ewa i za{ite
voda, za{ite od {tetnog dejstva voda i odr`ivog
kori{}ewa voda,
d) op{te prioritete za postizawe ciqeva upravqawa
vodama,
|) generalnu projekciju potrebnih sredstava za
realizaciju programa i planova,
e) generalne aktivnosti potrebne za sprovo|ewe
utvr|ene strategije.
(3) Ministarstvo priprema strategiju iz stava 2.
ovog ~lana i dostavqa Vladi.
(4) Strategiju integralnog upravqawa vodama za
podru~je Republike Srpske usvaja Narodna skup{tina
Republike Srpske, na prijedlog Vlade.
Plan upravqawa rije~nim slivovima
^lan 26.
(1) Plan upravqawa rije~nim slivovima izra|uje se
za svaki oblasni rije~ni sliv, u skladu sa ovim zakonom
i Okvirnom direktivom o vodama.
(2) Plan upravqawa rije~nim slivom obuhvata
sqede}e elemente:
a) op{ti opis karakteristika oblasnog rije~nog
sliva;
b) rezime signifikantnih - zna~ajnih pritisaka i
uticaja ~ovjekove aktivnosti na status povr{inske i
podzemne vode;
v) identifikaciju i izradu mapa za{ti}enih
podru~ja;
g) mape mre`nog posmatrawa, kao i prezentovawe
rezultata programa pra}ewa u formi mape koji su
ura|eni u skladu sa predmetnim odredbama za status:
1) povr{inske vode (ekolo{ki i hemijski),
2) podzemne vode (hemijski i kvantitativni), i
3) za{ti}ena podru~ja;
d) spisak ciqeva za{tite `ivotne sredine za
povr{inske vode, podzemne vode i za{ti}ena podru~ja,
ukqu~uju}i posebnu identifikaciju, kao i prate}e
informacije koje se tra`e;
|) rezime ekonomskih analiza kori{}ewa vode;
e) rezime jednog ili vi{e programa mjera, ukqu~uju}i
na~ine na koji }e ciqevi biti ostvareni;
Srijeda, 31. maj 2006.
`) registrovawe svih novoizra|enih programa i
planova upravqawa oblasnim rije~nim slivom koji se
odnose na posebne podslivove, sektore, tipove voda ili
probleme, zajedno sa rezimeom wihovih sadr`aja;
z) rezime javnog informisawa i preduzetih konsultativnih mjera, wihove rezultate i promjene u planu koje su
uslijedile kao wihova posqedica;
i) spisak nadle`nih tijela;
j) nadle`na mjesta i procedure radi pribavqawa
osnovne dokumentacije i informacije, a posebno
detaqan prikaz kontrolnih mjera koje su usvojene, kao i
prikupqeni podaci na osnovu posmatrawa.
(3) Prvo a`urirawe Plana upravqawa rije~nim
slivom i sve naredne revizije obuhvati}e sve potrebne
elemente Okvirne direktive o vodama tokom perioda od
{est godina, nakon realizacije aktivnosti iz stava 3.
~lana 6. ovog zakona, u kom periodu }e se pripremati i
biti donesen prvi plan upravqawa.
(4) Nadle`ni organi uprave i drugi subjekti }e, u
skladu sa va`e}im propisima, obezbijediti republi~koj
Agenciji za vode podatke potrebne za izradu plana
upravqawa rije~nim slivom.
Program mjera
^lan 27.
(1) Radi postizawa ciqeva za za{titu `ivotne sredine u skladu sa Okvirnom direktivom o vodama i ovim
zakonom, uspostavi}e se program mjera za svaki oblasni
rije~ni sliv, uzimaju}i u obzir rezultate ekonomskih
analiza na koje upu}uje navedena direktiva. Ako je to
primjereno, program mo`e donijeti mjere primjewive na
oba oblasna rije~na sliva u Republici Srpskoj. Program
mjera se utvr|uje planovima upravqawa rije~nim
slivovima.
(2) Program mjera mora da sadr`i:
a) osnovne mjere koje zahtijevaju direktive navedene u
Okvirnoj direktivi o vodama i wenom Aneksu 6 - Dio A,
b) dopunske mjere za koje mo`e da obuhvati program
mjera, nakon proteka perioda drugog a`urirawa plana
upravqawa, a koje su navedene u ~lanu 11. Okvirne
direktive o vodama i wenom Aneksu 6 - Dio B, odnosno
koje u tom periodu budu na snazi.
(3) U prelaznom periodu, navedenom u stavu 3. ~lana
6. ovog zakona, vr{i}e se priprema izrade plana i programa navedenih u ~l. 26. i 27. ovog zakona, u skladu sa
posebnim programima koji donosi Ministarstvo, za
svaku godinu.
Priprema planirawa za upravqawe rije~nim slivovima
^lan 28.
U skladu sa stavom 3. ~lana 27. i drugim odredbama
ovog zakona, Agencija za vode }e pripremiti i objaviti:
a) vremenski raspored i program rada na izradi
plana i programa, ukqu~uju}i i popis konsultacija koje
treba obaviti, najmawe tri godine prije po~etka perioda na koje se plan i program odnose;
b) privremeni pregled zna~ajnih pitawa u oblasti
upravqawa vodama uo~enih u slivu, najmawe dvije godine
prije po~etka perioda na koje se plan i program odnose;
v) kopije nacrta plana i programa upravqawa
rije~nim slivom, najmawe godinu dana prije po~etka
perioda na koje se plan i program odnose.
Konsultovawe javnosti
^lan 29.
(1) Agencija za vode da}e na uvid javnosti, najmawe
{est mjeseci, radi davawa primjedbi u pisanoj formi za
svaki op{ti akt za koji je mjesno nadle`na, u skladu sa
ovim zakonom, posebnim propisom i va`e}im propisima
o u~e{}u javnosti. Javnosti se tako|e mora omogu}iti
uvid u dokumenta i informacije koji su upotrijebqeni
za izradu Nacrta plana za upravqawe rije~nim slivovi-
Srijeda, 31. maj 2006.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
ma, a koji se objavquje u “Slu`benom glasniku Republike
Srpske”. Pristup ovakvim informacijama za javnost
mora biti podvrgnut pravilima o povjerqivosti u
skladu sa ovim propisom i posebnim zakonima.
(2) Agencija za vode }e objaviti u javnim glasilima
oglas, vezano za objavqivawe dokumenata iz ovog zakona
i va`e}ih propisa o u~e{}u javnosti, ~ime omogu}ava
davawe primjedbi na wihov sadr`aj. Dokumenti }e biti
dostupni u centralno smje{tenim podru~nim ili kancelarijama lokalne samouprave, do nivoa koji se odnosi na
teritoriju koju ogla{eni dokument obra|uje. Dokumenti
mogu tako|e biti objavqeni u elektronskoj formi.
(3) Agencija za vode }e, kada to smatra potrebnim,
organizovati prikupqawe informacija od javnosti u
formi okruglih stolova i sli~no, radi usvajawa informacija koje se odnose na planirawe u oblasti upravqawa
rije~nim slivovima.
(4) Pri utvr|ivawu elemenata za sklapawe
me|unarodnih sporazuma, prije wihovog potpisivawa i
prije nego {to postanu obavezuju}i za Bosnu i
Hercegovinu, o osnovnim i vitalnim elementima takvog
sporazuma, obavijesti}e se zainteresovana javnost na
na~in definisan st. 1. i 2. ovog ~lana.
Posebne du`nosti Agencije za vode u upravqawu
vodama
^lan 30.
(1) Agencija za vode }e na podru~ju oblasnog rije~nog
sliva za koji je nadle`na:
a) pripremati analizu karakteristika oblasnog
rije~nog sliva,
b) pripremati pregled uticaja qudskih aktivnosti
na stawe povr{inskih i podzemnih voda,
v) pripremati ekonomsku analizu kori{}ewa voda,
g) uspostavqati registar za{ti}enih podru~ja koja
su odre|ena zakonom ili republi~kim propisom za
tra`ewe posebne za{tite povr{inskih ili podzemnih
voda ili posebne za{tite za o~uvawe stani{ta i vrsta
direktno zavisnih o vodi,
d) uspostavqati registre vodnih tijela koja se
koriste za zahvatawe vode namijewene qudskoj upotrebi
i onih namijewenih za takva kori{}ewa u budu}nosti,
|) pripremati karakterizaciju i klasifikaciju
ekolo{kog statusa voda,
e) pripremati plan i program pra}ewa stawa voda i
organizovati wihovo sprovo|ewe.
(2) Ostale organizacione jedinice Agencije za vode
na rije~nom slivu ili podslivu vr{i}e aktivnosti u
skladu sa ovim zakonom, programom i drugim aktima iz
stava 1. ovog ~lana.
Koordinacija planova za upravqawe
rije~nim slivovima
^lan 31.
(1) U toku pripremnih radwi za planirawe u oblasti
upravqawa rije~im slivovima za koje je nadle`a,
Agencija za vode }e vr{iti redovne konsultacije sa
odgovaraju}om Agencijom u Federaciji Bosne i
Hercegovine, u ciqu koordinirawa planova za
upravqawe rije~nim slivovima u dva entiteta.
(2) Postupci i drugi zahtjevi, vezano za koordinaciju planova upravqawa rije~nim slivovima sa odgovaraju}im planovima pripremqenim u Federaciji Bosne i
Hercegovine, mogu biti uspostavqeni me|usobnim memorandumima ili usagla{enim podzakonskim propisima
resornih ministarstava.
(3) Koordinacija planova upravqawa rije~nim
slivovima u me|unarodnim vodnim podru~jima mogu
dodatno biti regulisani me|unarodnim sporazumima
obavezuju}im za Bosnu i Hercegovinu.
Broj 50 - Strana 7
Prijedlozi za planove upravqawa rije~nim slivovima
^lan 32.
(1) Agencija za vode }e pripremati prijedlog koordiniranog plana za upravqawe rije~nim slivovima i
podnije}e ga Ministarstvu u vremenskim okvirima koji
su odre|eni ovim zakonom.
(2) Ministarstvo }e se anga`ovati na konsultacijama sa nadle`nim Ministarstvom u Federaciji Bosne i
Hercegovine, kako bi se osigurala koordinacija predlo`enih planova upravqawa rije~nim slivovima.
Odobravawe i dono{ewe planova za upravqawe
rije~nim slivovima
^lan 33.
(1) Planove upravqawa oblasnim rije~nim slivovima izra|uju agencije za vode i podnose ih na odobrewe
Ministarstvu.
(2) Nakon datog odobrewa Ministarstva,
predvi|enog prethodnim stavom ovog ~lana, Vlada
donosi Plan upravqawa oblasnim rije~nim slivom.
(3) Vlada donesene planove mo`e dostaviti Savjetu
ministara Bosne i Hercegovine, u skladu sa svojim
ovla{}ewima.
(4) Ministarstvo je nadle`no za objavqivawe
osnovnih elemenata Plana upravqawa oblasnim i
rije~nim slivom u “Slu`benom glasniku Republike
Srpske”.
(5) Pored nadle`ne Agencije za vode, Ministarstvo
~uva donesene planove iz stava 3. ovog ~lana u pisanoj i
elektronskoj formi, sa pripadaju}im odlukama nastalim
u procesu wihovog dono{ewa i objavqivawa.
(6) Postupak za objavqivawe odobrewa planova za
upravqawe rije~nim slivovima u me|unarodnim vodnim
podru~jima mo`e se dodatno regulisati me|unarodnim
sporazumima obavezuju}im za Bosnu i Hercegovinu.
Prvo dono{ewe i a`urirawe planova za upravqawe
rije~nim slivovima
^lan 34.
Planovi za upravqawe rije~nim slivovima donije}e
se i a`urirati na na~in kako je predvi|eno ovim
zakonom, a u rokovima definisanim u stavu 3. ~lana 26.
ovog zakona.
Ciqevi za{tite `ivotne sredine u planovima
upravqawa rije~nim slivovima
^lan 35.
(1) Ciqevi planova za upravqawe rije~nim slivovima i programa mjera usmjeri}e se tako da se:
a) stawe vodnih tijela povr{inskih i podzemnih
voda ne pogor{a i da se mora posti}i, u najmawoj mogu}oj
mjeri, dobar status,
b) vje{ta~ka ili jako promijewena vodna tijela u
skladu sa Okvirnom direktivom o vodama posti}i }e
dobar ekolo{ki potencijal i dobro hemijsko stawe
povr{inskih voda,
v) vodna tijela povr{inskih voda za{tite, unaprijede i obnove u ciqu postizawa stawa iz t. a) i b) ovog
stava, najkasnije za period 15 godina od dana stupawa na
snagu ovog zakona,
g) vodna tijela podzemnih voda budu za{ti}ena,
unaprije|ena i obnovqena u ciqu postizawa stawa iz
odredaba ovog zakona, najkasnije za period naveden u
ta~ki v) ovog stava,
d) bilo koji zna~ajan i odr`iv vi{i trend koncentracije zaga|iva~a, a koji je rezultat uticaja aktivnosti
~ovjeka, promijeni radi progresivnog smawewa zaga|ewa
podzemnih voda,
|) stawe voda u za{ti}enim zonama dovede u saglasnost sa standardima za takvu za{titu, najkasnije za
period naveden u ta~ki v) ovog stava.
Strana 8 - Broj 50
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
(2) Privremeno pogor{awe stawa vodnih tijela ne}e
se smatrati kr{ewem ciqeva za{tite `ivotne sredine,
ako je rezultat okolnosti nastalih iz prirodnih uzroka
ili zbog vi{e sile, i ukoliko su od odgovornih pojedinaca i institucija preduzeti prakti~ni koraci radi
spre~avawa daqeg pogor{awa stawa, a da se wima ne
dovede u pitawe postizawe ciqeva.
Vje{ta~ka ili jako modifikovana vodna tijela
^lan 36.
(1) Vodno tijelo povr{inskih voda mo`e biti
odre|eno u Planu za upravqawe rije~nim slivom kao
vje{ta~ko ili jako modifikovano, u slu~aju kada bi
promjene hidromorfolo{kih karakteristika tog tijela,
koje su ina~e neophodne za postizawe dobrog ekolo{kog
stawa, imale zna~ajne negativne posqedice na:
a) {iri prostor `ivotne sredine,
b) plovidbu, ukqu~uju}i lu~ka postrojewa, ili
rekreaciju,
v) djelatnosti za koje se voda akumulira, kao {to su
vodosnabdijevawe, energetika ili navodwavawe,
g) regulaciju voda, za{titu od poplava, odvodwavawe,
d) ostale jednako va`ne odr`ive qudske razvojne djelatnosti.
(2) Pored zahtjeva iz stava 1. ovog ~lana, neophodno je
dokazati da se korisni ciqevi kojima slu`e vje{ta~ke
ili promijewene i modifikovane karakteristike vodnog
tijela ne mogu, iz tehni~kih razloga ili nesrazmjernih
tro{kova, posti}i drugim sredstvima, koja bi bila
zna~ajno bla`a po uticaju na `ivotnu sredinu.
(3) Ciqevi za{tite `ivotne sredine za vodno tijelo
iz st. 1. i 2. ovog ~lana }e se odvojeno uspostaviti u planu
za upravqawe rije~nim slivom.
Izuzeci u odnosu na ciqeve za{tite `ivotne sredine
^lan 37.
(1) Izuzetak od ciqeva za{tite `ivotne sredine koji
su navedeni u ~lanu 35. i drugim odredbama ovog zakona,
mo`e se predvidjeti u Planu za upravqawe rije~nim
slivom, u slu~aju da je takav izuzetak neophodan iz razloga novih modifikacija fizi~kih karakteristika vodnog
tijela povr{inskih voda ili promjena u nivou vodnih
tijela podzemnih voda, i ako:
a) su preduzeti svi prakti~ni koraci za ubla`avawe
negativnog uticaja na stawe vodnog tijela,
b) su razlozi za modifikaciju ili promjene izri~ito
navedeni i obja{weni u planu upravqawa rije~nim
slivom,
v) su razlozi za modifikaciju ili promjene od
najve}eg javnog interesa, ili od koristi za `ivotnu sredinu i dru{tvo u postizawu ciqeva za{tite `ivotne
sredine ili su zna~ajnije koristi novih modifikacija
ili promjena za qudsko zdravqe, odr`avawe sigurnosti
ili odr`ivog razvoja, i
g) ako se korisni ciqevi kojima slu`e te modifikacije ili promjene vodnog tijela ne mogu, iz razloga
tehni~ke izvodqivosti ili nesrazmjernih tro{kova,
posti}i drugim sredstvima, koja predstavqaju bitno
boqu varijantu za za{titu `ivotne sredine.
(2) Pod zahtjevima postavqenim u stavu 1. ovog ~lana
stawe vodnog tijela povr{inskih voda }e se posmatrati
kao saglasno sa ciqevima za{tite `ivotne sredine, pa i
ako bi se stawe pogor{alo sa visokog na dobro ili
dobrog na umjeren status, ako je ovo rezultat novih
odr`ivih qudskih razvojnih djelatnosti.
Modifikacija ciqeva `ivotne sredine
^lan 38.
Mawe zahtjevni ciqevi za{tite `ivotne sredine
nego oni koji su navedeni u ~lanu 35. ovog zakona i
wegovim ostalim odredbama uspostavi}e se za posebna
vodna tijela, ako se poka`e da su ova vodna tijela tako
Srijeda, 31. maj 2006.
izlo`ena posqedicama qudske djelatnosti ili je wihovo
prirodno stawe takvo da bi postizawe tih ciqeva bilo
neprakti~no ili nesrazmjerno skupo, i ako su zadovoqeni sqede}i uslovi:
a) da se potrebe za{tite `ivotne sredine i druge
dru{tveno-ekonomske potrebe, kojima ta djelatnost
slu`i, ne mogu zadovoqiti drugim sredstvima, koja su
znatno boqa opcija po `ivotnu sredinu, koja ne povla~i
nesrazmjerne tro{kove,
b) da je postignut najmawe umjeren status za
povr{inske vode, uz uticaje koji se nisu mogli razumno
izbje}i zbog karaktera qudske djelatnosti ili zaga|ewa,
v) da se osiguraju najmawe mogu}e promjene dobrog
statusa podzemnih voda, uz uticaje koji se nisu mogli
razumno izbje}i zbog karaktera qudske djelatnosti ili
zaga|ewa,
g) da ne dolazi do daqeg pogor{awa stawa odre|enog
vodnog tijela, i
d) da su razlozi za uspostavqawe mawe zahtjevnih
ciqeva za{tite `ivotne sredine, izri~ito navedeni u
planu upravqawa rije~nim slivom.
Postepeno postizawe ciqeva za{tite `ivotne sredine
^lan 39.
(1) Rokovi predvi|eni u ~lanu 35. stav 1. ta~ka v) ovog
zakona mogu se produ`iti u planu upravqawa rije~nim
slivom za svrhe postepenog postizawa ciqeva za{tite
`ivotne sredine, ako bi:
a) postizawe poboq{awa u odre|eno vrijeme bilo
tehni~ki neizvodqivo ili nesrazmjerno skupo,
b) prirodni uslovi onemogu}ili blagovremeno
poboq{awe stawa vodnog tijela,
v) bilo izvjesno da se ne}e doga|ati daqa pogor{awa
stawa odre|enog vodnog tijela i
g) razlozi za takve aktivnosti bili izri~ito navedeni i obja{weni u planu upravqawa rije~nim slivom.
(2) Produ`ewa iz stava 1. ovog ~lana moraju biti
ograni~ena najvi{e na period jednog daqeg a`urirawa
plana upravqawa rije~nim slivom, izuzev u slu~ajevima
kada su prirodni uslovi takvi da se ne mogu posti}i
ciqevi unutar ovog perioda.
Odre|ivawe karakteristika vodnih struktura i tijela
^lan 40.
U svrhe upravqawa rije~nim slivovima vr{i se
odre|ivawe karakteristika vodnih tijela povr{inskih
i podzemnih voda, {to se sprovodi u skladu sa
metodologijom uspostavqenom u skladu sa ~l. 5. i 6. ovog
zakona.
Klasifikacija stawa voda
^lan 41.
(1) Vodna tijela povr{inskih i podzemnih voda }e se
klasifikovati na osnovu ja~ine promjena uzrokovanih
qudskim - antropogenim uticajima i promjenama u
vrijednostima elemenata fizi~ko-hemijskog, biolo{kog
i hidromorfolo{kog kvaliteta i kvantiteta tipa strukture i tijela vode u odnosu na tip pod neporeme}enim
uslovima.
(2) Klasifikacija vrijednosti elemenata kvaliteta
ekolo{kog statusa svake kategorije povr{inske vode
vr{i se kao visok status, dobar status, umjeren status,
nedovoqan status i lo{ status, u skladu sa Okvirnom
direktivom o vodama i podzakonskim propisom koji
donosi Ministarstvo, u skladu sa stavom 2. ~lana 7. ovog
zakona.
(3) Klasifikacija statusa podzemne vode vr{i se
pra}ewem parametara za klasifikaciju kvantitativnog
statusa podzemne vode i hemijskog statusa podzemne vode,
u skladu sa stavom 2. ovog ~lana.
(4) Ministarstvo, u roku od 18 mjeseci od dana stupawa na snagu ovog zakona, donosi propis iz stava 2. ovog
Srijeda, 31. maj 2006.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
~lana, a tako|e je odgovorno za predlagawe Vladi
Republike Srpske svake {este godine dono{ewe podzakonskog propisa kojima se uspostavqa, mijewa ili
potvr|uje utvr|ena klasifikacija povr{inskih i
podzemnih voda.
Kontinuitet planova za upravqawe rije~nim slivom
^lan 42.
Republi~ki i organi lokalne samouprave }e u svojim
aktivnostima sprovoditi i primjewivati planove za
upravqawe rije~nim slivovima koji su odobreni u
skladu sa odredbama ovog zakona i na osnovu wega donesenih podzakonskih propisa, i koji, kao takvi, predstavqaju obavezuju}e dokumente koji se kontinuirano
dogra|uju.
Povezanost planova upravqawa vodama sa
prostornim i sektorskim planovima
^lan 43.
(1) U prostornim i sektorskim planovima koji bi
mogli uticati na za{titu voda, wihovo ure|ewe i
kori{}ewe prikazuju se ugro`ena i za{ti}ena podru~ja
prema odredbama ovog zakona.
(2) Predlaga~ prostornih i sektorskih planova i
akata }e kod wihovog pripremawa primijeniti propise
koji su na snazi, a odnose se na zahvate u prostoru na
podru~jima iz stava 1. ovog ~lana.
(3) Predlaga~ prostornih planova i sektorskih akata
}e u postupku wihove pripreme predlo`iti na~in
kori{}ewa koji je u skladu sa mogu}im na~inima
kori{}ewa i uzeti u obzir ograni~ewa ili uslove iz t.
b) i v) stava 2. ~lana 26. ovog zakona.
(4) Predlaga~ prostornog plana }e u postupku wihove
primjene odrediti zahvate u prostoru koji se odnose na
izgradwu vodne infrastrukture i koji su predvi|eni u
planovima upravqawa vodama.
(5) Za nacrt prostornog plana wegov predlaga~ mora
dobiti saglasnost Ministarstva, kao dokaz da su
rje{ewa u prostornom planu u skladu sa odredbama ovog
~lana. U protivnom, Ministarstvo ne}e izdati navedenu saglasnost i obavezno je da pokrene inicijativu za
uskla|ivawe prostornog plana sa odredbama ovog
zakona.
(6) Do dono{ewa akata u skladu sa ovim zakonom, koji
defini{u slu~ajeve iz st. 1. i 3. ovog ~lana, primjewiva}e se postoje}i akti ili propisi ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.
(7) Spisak propisa i akata iz stava 6. ovog ~lana
javno objavquje Ministarstvo, u roku od {est mjeseci od
dana stupawa na snagu ovog zakona.
Pra}ewe stawa voda
^lan 44.
(1) Pra}ewe stawa - statusa povr{inskih i podzemnih voda je zasnovano na programu pra}ewa koji }e osigurati jasan i sveobuhvatni pregled stawa voda u svakom
oblasnom rije~nom slivu.
(2) Program pra}ewa stawa voda uzima u obzir
za{titu akvati~nih i kopnenih ekosistema i vrsta koje
direktno zavise od voda.
(3) Za realizaciju programa pra}ewa stawa voda,
odgovorna je Agencija za vode, a sprovo|ewe svih radwi
pra}ewa stawa voda (monitoringa) ili samo nekih od
wih mogu da obavqaju samo specijalizovane institucije
za sektor voda i `ivotne sredine, koje ispuwavaju
propisane stru~ne kriterijume.
(4) Ministarstvo, u saradwi sa ministarstvom
nadle`nim za ekologiju, donije}e u roku od osamnaest
mjeseci od dana stupawa na snagu ovog zakona podzakonski propis za realizaciju ovog ~lana sa elementima koji
obuhvataju opis radwi koje se odnose na pra}ewe stawa
voda (monitoring) i uslove koje moraju ispuwavati
specijalizovane institucije iz stava 3. ovog ~lana.
Broj 50 - Strana 9
Ciqevi pra}ewa stawa voda
^lan 45.
Pra}ewe stawa voda organizuje se na na~in da
blagovremeno i vjerodostojno obezbje|uje sqede}e
podatke:
a) za povr{inske vode nivo ili obim protoka,
b) status i kvalitet povr{inskih voda,
v) status i kvantitet podzemnih voda,
g) status akvati~nog i poluakvati~nog ekosistema,
d) ostale elemente utvr|ene odredbama ovog zakona.
Program pra}ewa stawa voda
^lan 46.
Pra}ewe stawa voda zasniva se na programu pra}ewa
stawa-statusa voda, koji donosi Ministarstvo.
Obaveza operatera da sprovodi pra}ewe stawa voda i
izvje{tavawe
^lan 47.
(1) Operater je obavezan da, o svom tro{ku, za
vlastite ili objekte kojima upravqa, vr{i pra}ewe
stawa voda u odnosu na koli~ine, uticaje na vode izazvane postrojewima ili aktivnostima i da podnosi
izvje{taje o podacima pra}ewa stawa voda kako je
odre|eno u vodopravnom aktu ili programu iz ~lana 46.
ovog zakona.
(2) Ukoliko operater ne izvr{i radwe iz stava 1.
ovog ~lana, niti u okviru naknadno ostavqenog roka sa
kojim ga je pismeno upoznalo Ministarstvo, sprovo|ewe
neophodnih aktivnosti organizova}e ovla{}ene institucije o tro{ku operatera.
IV - KORI[]EWE VODA
^lan 48.
Pod kori{}ewem voda, u skladu sa odredbama ovog
zakona, smatra se:
a) zahvatawe, crpqewe i upotreba povr{inskih i
podzemnih voda za razli~ite namjene (snabdijevawe
vodom za pi}e, sanitarne i tehnolo{ke potrebe, navodwavawe i drugo),
b) kori{}ewe vodnih snaga za proizvodwu elektri~ne energije i druge pogonske potrebe,
v) kori{}ewe vode za uzgoj ribe,
g) kori{}ewe vode za plovidbu,
d) kori{}ewe vode za sport, kupawe, rekreaciju i
druge sli~ne namjene.
Racionalno i ekonomi~no kori{}ewe voda
^lan 49.
(1) Svakome je dozvoqeno kori{}ewe voda pod
uslovima odre|enim ovim zakonom.
(2) Voda se mora koristiti racionalno i
ekonomi~no. Svaki korisnik vode du`an je da koristi
vodu na na~in i u obimu kojim se voda ~uva od rasipawa
i {tetnih promjena wenih svojstava i ne ometa drugima
zakonsko pravo kori{}ewa vode.
Op{ta upotreba voda
^lan 50.
(1) Svakome je dozvoqeno, u skladu s propisima, da
koristi vode obi~nim na~inom koji ne zahtijeva posebne
naprave i ne iskqu~uje druge od jednakog kori{}ewa
(op{ta upotreba voda).
(2) Op{ta upotreba voda obuhvata naro~ito:
a) zahvatawe vode, bez posebnih naprava, iz vodotoka
i jezera za li~ne i potrebe doma}instva,
b) zahvatawe podzemne vode ili vode sa izvora, koja se
koristi iz bunara ili izvora na vlastitom zemqi{tu, za
li~ne i potrebe doma}instva,
Strana 10 - Broj 50
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
v) prikupqawe i kori{}ewe voda od padavina za
li~ne i potrebe doma}instva koje se sakupqaju na
vlastitom zemqi{tu,
g) kori{}ewe voda iz rijeka, jezera i drugih
povr{inskih izvora za kupawe i rekreaciju.
(3) Li~nim i potrebama doma}instva iz stava 2. ovog
~lana smatra se kori{}ewe vode za pi}e, odr`avawe
~isto}e i sli~ne potrebe u doma}instvu. Takvim
kori{}ewem ne smatra se kori{}ewe vode za navodwavawe i u tehnolo{kom procesu, ukoliko se te radwe
obavqaju kao privredna djelatnost.
Vodna saglasnost ili dozvola za kori{}ewe vode
^lan 51.
(1) Za svako kori{}ewe voda koje prevazilazi obim
op{te upotrebe iz ~lana 50. ovog zakona potrebna je vodna
saglasnost ili dozvola u skladu sa odredbama ovog zakona.
(2) Kori{}ewe voda za snabdijevawe stanovni{tva
vodom za pi}e, sanitarne potrebe i potrebe
protivpo`arne za{tite ima prvenstvo u odnosu na
kori{}ewe voda za ostale namjene.
(3) Planom upravqawa vodama mo`e se, zbog
odre|enih specifi~nih uslova i potreba, odrediti
pravo prvenstva kori{}ewa voda za ostale namjene, uz
obavezno davawe prednosti za namjene navedene u stavu 2.
ovog ~lana.
Kvalitet vode namijewen za qudsku upotrebu
^lan 52.
(1) Kvalitet vode koja je namijewena za qudsku
upotrebu odgovara}e uslovima utvr|enim u ~lanu 22.
ovog zakona i propisu o vodi za pi}e koji donosi ministarstvo nadle`no za oblast zdravstva.
(2) Pravna i druga lica koja obavqaju djelatnost
vezanu za kori{}ewe vode koja je namijewena qudskoj
upotrebi du`ni su osigurati stalni i sistemski pregled
vode i preduzimati mjere za osigurawe zdravstvene
ispravnosti vode za pi}e i tehni~ke ispravnosti ure|aja
u skladu sa propisima iz stava 1. ovog ~lana i propisima koji se odnose na zone sanitarne za{tite.
(3) Kontrolu vode koja je namijewena za qudsku
upotrebu mogu vr{iti samo ovla{}ene laboratorije.
(4) Uslove koje }e ispuwavati ovla{}ene laboratorije, sadr`aj i na~in dobijawa ovla{}ewa propisuje ministarstvo nadle`no za oblast zdravstva.
Kori{}ewe voda iz izvora i podzemnih voda
^lan 53.
(1) Kori{}ewe voda iz izvora i podzemnih voda, osim
op{te upotrebe voda, mo`e se odobriti samo ako su
prethodno obavqeni vodoistra`ni radovi.
(2) Vodoistra`nim radovima smatraju se radovi i
ispitivawa hidrogeolo{ka i druga, kojima se utvr|uju
postojawe, rasprostrawenost, koli~ine, hemijske i druge
karakteristike propisane ovim zakonom, kao i kvalitet
i pokretqivosti podzemnih voda na odre|enom podru~ju.
(3) Organ koji izdaje vodopravni akt obavezan je procijeniti elemente iz stava 2. ovog ~lana i u pogledu
obnovqivosti resursa.
(4) Podzakonskim propisom Ministarstvo }e, u
saradwi sa ostalim ministarstvima, u roku od dvije
godine po stupawu na snagu ovog zakona, donijeti podzakonski propis o vrstama podzemnih voda, wihovom
karakterisawu, ispitivawu, evidenciji i drugim
neophodnim podacima za normalno pra}ewe i
upravqawe.
Obaveze vo|ewa evidencije
^lan 54.
(1) Lica koja zahvataju i crpe vode, osim u okviru
op{te upotrebe voda, du`na su voditi evidenciju o
koli~inama takve vode, ugraditi neophodnu opremu za
mjerewe i podatke o koli~inama dostavqati nadle`nim
institucijama za upravqawe vodama.
Srijeda, 31. maj 2006.
(2) Propis o sadr`aju i na~inu vo|ewa evidencije i
dostavqawu podataka iz stava 1. ovog ~lana donosi
Ministarstvo.
Melioracioni sistemi
^lan 55.
(1) Za prostor jedne ili vi{e katastarskih op{tina
osniva se od strane jedinica lokalne samouprave javno
preduze}e za upravqawe melioracionim sistemima i
objektima.
2) U svrhu gra|ewa ili kori{}ewa melioracionog
sistema za navodwavawe ili odvodwu, od interesa za
vi{e vlasnika ili korisnika zemqi{ta, mogu se osnivati i druga posebna pravna lica (zadruge, udru`ewa i
sl.), u skladu sa posebnim zakonima.
(3) Pravna lica iz stava 2. ovog ~lana mogu ostvariti pravo na kori{}ewe voda (koncesija, vodna dozvola).
(4) Pravna lica i osniva~i iz st. 1. i 2. ovog ~lana
du`ni su osigurati finansijska sredstva za odr`avawe i
rad melioracionog sistema.
(5) Pravna lica iz stava 2. ovog ~lana, kojima je preneseno pravo na upravqawe i kori{}ewe vodnih objekata koji su u slu`bi melioracionih sistema, i koji su
definisani ovim zakonom, du`na su osigurati finansijska sredstva za odr`avawe i rad melioracionog sistema.
(6) Pravna lica iz stava 1. ovog ~lana mogu poslove
tehni~kog odr`avawa povjeriti institucijama i javnim
preduze}ima registrovanim za vr{ewe takvih djelatnosti u oblasti za{tite od voda, {to ih ne osloba|a odgovornosti po odredbama ovog zakona, kao ni subjekta na
koje je ovla{}ewe preneseno.
Rudarski radovi, iskopi tunela,
drugi iskopi i bu{ewa tla
^lan 56.
(1) Pravna i fizi~ka lica koja izvo|ewem rudarskih
radova, iskopa tunela, drugih iskopa i bu{ewa tla nai|u
na podzemne vode (izvori{ta voda, teku}e i staja}e vode)
du`na su to odmah, a najkasnije u roku od 48 ~asova, prijaviti vodnom inspektoru, odnosno nadle`noj instituciji za upravqawe vodama ili organu za pra}ewe incidentnih pojava. Lice institucije ili slu`be koje primi
obavje{tewe du`no je po tome odmah preduzeti odgovaraju}e mjere ili obavijestiti nadle`nu instituciju za
upravqawe vodama.
(2) Pravna i fizi~ka lica koja izvode radove iz
stava 1. ovog ~lana du`na su vodnom inspektoru i
ovla{}enom licu nadle`ne institucije za upravqawe
vodama dostaviti podatke i dopustiti uzimawe podataka
i obavqawe potrebnih ispitivawa radi utvr|ivawa
izvora, koli~ine i kvaliteta vode, te preduzeti potrebne mjere osigurawa koje im nalo`i vodni inspektor ili
ovla{}eno lice.
V - ZA[TITA VODA
1. Zabrane i ograni~ewa
Op{ta za{tita voda
^lan 57.
(1) Ispu{tawe iskori{}enih voda u povr{inske
vode dozvoqeno je samo na na~in i pod uslovima koje
odre|uju ovaj zakon i podzakonski akti doneseni na
osnovu ovog zakona.
(2) Zabraweno je ispu{tawe otpadnih voda u prirodna jezera, ribwake, mo~vare i druge prirodne vodne akumulacije koje imaju stalan ili povremen dotok ili isticawe povr{inskih ili podzemnih voda, kao i u vodne
akumulacije koje su nastale zbog va|ewa ili
iskori{}avawa mineralnih sirovina ili drugih
sli~nih zahvata.
(3) U prirodnim jezerima, ribwacima, mo~varama i
drugim prirodnim vodnim akumulacijama koje imaju stalan ili povremen dotok ili isticawe povr{inskih ili
Srijeda, 31. maj 2006.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Broj 50 - Strana 11
podzemnih voda zabraweno je kori{}ewe voda na na~in
koji bi mogao prouzrokovati ugro`avawe wihovog
ekolo{kog ili hemijskog stawa.
(4) Ispu{tawe otpadne vode direktno u podzemne
vode je zabraweno.
(5) Indirektno ispu{tawe otpadnih voda u podzemne
vode dozvoqeno je samo na na~in i pod uslovima koje
odre|uju ovaj zakon i podzakonski propisi doneseni na
osnovu ovog zakona.
(2) Pod otpadom, u smislu ovog zakona, podrazumijevaju se materije i supstance definisane ovim zakonom i
na osnovu wega donesenim podzakonskim propisima, kao
i materije i supstance definisane Zakonom o otpadu.
(3) Izuzetno od stava 1. ovog ~lana, proizvodwa,
rukovawe i ~uvawe opasnih materija i otpada mo`e biti
dozvoqeno, pod uslovima propisanim na osnovu ovog
zakona i propisa za za{titu `ivotne sredine za djelatnosti luka i u sli~ne svrhe.
Op{ta obaveza tretmana otpadnih voda
^lan 58.
(1) U slu~aju da doma}instvo nije prikqu~eno na
javnu kanalizaciju, otpadne vode iz doma}instva }e biti
prikupqene i tretirane tako da ne uzrokuju rizik od
zaga|ewa koji je ve}i od propisanog.
(2) Lokalna zajednica na odre|enom prostoru obavezna je za obezbje|ewe i organizovawe tretmana otpadnih voda neposredno i uz pomo} namjenski formiranih
slu`bi i subjekata.
(3) Operater sistema za odvo|ewe i tretman otpadnih
voda na odre|enom prostoru odgovoran je sa lokalnom
zajednicom za sprovo|ewe tretmana otpadnih voda i
obavezan da sagleda stawe, vodi evidenciju i dostavqa
podatke organu iz ~lana 176. ovog zakona i organu
lokalne zajednice o podacima navedenim u realizaciji
aktivnosti iz st. 1. i 2. ovog ~lana.
Prevoz opasnih materija
^lan 63.
Prevoz i pretovar opasnih materija i supstanci na
povr{inskim vodama se ure|uje u skladu sa propisima iz
oblasti prevoza opasne robe i iz oblasti rije~nog i
drumskog saobra}aja, kako bi se mogu}nost nekontrolisanog ispusta iskqu~ila ili svela na najmawu
mogu}u mjeru.
Op{ta zabrana |ubrewa i upotrebe sredstava za
za{titu biqa
^lan 59.
(1) Ministarstvo, u saradwi sa ministarstvom
nadle`nim za ekologiju, posebnim podzakonskim propisom utvr|uje pravila dobre poqoprivredne prakse koja
}e se primjewivati u podru~jima gdje su vode zaga|ene
nitratima i sredstvima za za{titu biqaka ili u
podru~jima u kojima postoji rizik od takvog zaga|ewa.
(2) Ministarstvo, u saradwi sa ministarstvom
nadle`nim za ekologiju, podzakonskim propisima
utvr|uje metodologiju za definisawe podru~ja iz stava 1.
ovog ~lana.
(3) Ministarstvo mo`e svojim aktom ograni~iti ili
zabraniti kori{}ewe vje{ta~kih |ubriva, gnojiva ili
sredstava za za{titu biqaka u podru~jima iz stava 1.
ovog ~lana.
(4) Zabrawena je upotreba |ubriva ili upotreba sredstava za za{titu biqa na vodnom dobru.
Ograni~ewa plovidbe
^lan 60.
(1) Vlada odre|uje pojedina~ne povr{inske vode ili
dijelove povr{inskih voda na kojima je zabrawena
plovidba brodovima koji za pogon koriste naftne
derivate.
(2) Zabrana iz stava 1. ovog ~lana ne odnosi se na
plovne objekte koji su u funkciji spa{avawa qudi,
imovine i dobara, zatim koja su u funkciji sprovo|ewa
zadataka organa unutra{wih poslova ili odbrane.
(3) Zabraweno je ispu{tawe otpadnih voda iz
plovnih objekata, osim nezaga|ene vode za hla|ewe ili
balansirawe tereta.
Zabrana prawa vozila
^lan 61.
Zabraweno je prati vozila i druge ma{ine i ure|aje u
povr{inskim vodama i na zemqi{tu koje pripada vodnom dobru.
Odlagawe i deponovawe materija ili predmeta
^lan 62.
(1) Zabraweno je proizvoditi, rukovati, ~uvati i
odlagati opasne materije i otpad na vodama i vodnom
dobru.
Incidenti
^lan 64.
(1) Ako je usqed iznenadnog slu~aja, kvara ili iz
drugih razloga nastala opasnost zaga|ewa voda, lice ili
operater u vezi sa ~ijim je djelovawem ili propustom
takva opasnost nastala odmah }e preduzeti sve potrebne
mjere da sprije~i ili ubla`i uticaje prouzrokovane incidentom, te da sprije~i ponovni nastanak incidenta, a
zatim, bez odlagawa, o tome obavijestiti najbli`u policijsku stanicu, vodnu inspekciju ili Agenciju za vode.
(2) Svako lice koje primijeti da je do{lo do situacije iz stava 1. ovog ~lana du`no je o tome obavijestiti
najbli`u policijsku stanicu, vodnu inspekciju ili
Agenciju za vode.
(3) Policijska stanica }e, po saznawu o nastalom
zaga|ewu, odnosno opasnosti od zaga|ewa voda, obavijestiti najbli`eg vodnog inspektora, odnosno mjesno
nadle`nu Agenciju za vode.
(4) Agencija, ili drugo lice odre|eno planom
za{tite voda du`na je, neposredno po saznawu o zaga|ewu
voda ili nastanku opasnosti od zaga|ewa, preduzeti
mjere za wihovo otklawawe ili spre~avawe, odnosno
preduzeti sve mjere kako bi se posqedice {tetne po
`ivotnu sredinu svele na najmawu mogu}u mjeru.
(5) Agencija mo`e, u ciqu izvr{ewa radova iz
prethodnog stava, anga`ovati najbli`u specijalizovanu
ovla{}enu instituciju, odnosno preduze}e.
(6) Ministarstvo posebnim aktom propisuje uslove
koji }e zadovoqiti specijalizovana institucija, odnosno preduze}e (kadrovi, oprema), iz prethodnog stava, i
na~in izdavawa ovla{}ewa.
(7) Odobrewe, odnosno certifikat za obavqawe djelatnosti iz prethodnog stava ovog ~lana specijalizovanoj ovla{}enoj instituciji, odnosno preduze}u, izdaje
Ministarstvo.
(8) Tro{kove preduzetih mjera za otklawawe posqedica snosi lice ili operater zbog ~ijeg je djelovawa ili
propusta do{lo do zaga|ewa, odnosno opasnosti od
zaga|ivawa.
(9) Ministarstvo }e propisati postupke i mjere koje
se preduzimaju u slu~aju incidenta.
Ekolo{ki prihvatqiv protok
^lan 65.
(1) Ekolo{ki prihvatqivi protok se utvr|uje na
osnovu sprovedenih istra`nih radova i u skladu sa metodama za wegovo odre|ivawe definisanim u podzakonskom
aktu iz stava 3. ovog ~lana, uzimaju}i u obzir specifi~nosti lokalnog ekosistema i sezonske varijacije protoka.
(2) Do dono{ewa podzakonskog akta, ekolo{ki prihvatqivi protok }e se utvr|ivati na osnovu
hidrolo{kih osobina vodnog tijela za karakteristi~ne
sezone, kao minimalni sredwi mjese~ni protok
devedesetpetpostotne obezbije|enosti.
Strana 12 - Broj 50
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
(3) Ministarstvo, u saradwi sa ministarstvom
nadle`nim za ekologiju, propisuje metodologiju za
odre|ivawe ekolo{ki prihvatqivog protoka. Pored
metodologije, posebnim podzakonskim aktom }e biti
definisana minimalno potrebna prethodna istra`ivawa,
nadle`ne institucije i procedure dono{ewa odluka.
(4) Tro{kove potrebnih istra`ivawa snosi investitor, odnosno korisnik.
Dislokacija i va|ewe materijala
^lan 66.
(1) Dislokacija i va|ewe materijala u koritima i
vodnom zemqi{tu dozvoqeni su samo u obimu i na na~in
kojim se ure|uje korito i vodno zemqi{te ili ako to
slu`i sprovo|ewu mjera za{tite, a u skladu sa posebnim
elaboratima i projektima i na osnovu wih izdatim
vodopravnim aktima, na na~in koji bitno ne mijewa
prirodne procese, ne remeti prirodnu ravnote`u ekosistema ili ne pospje{uje {tetno djelovawe voda.
(2) U ciqu realizacije stava 1. ovog ~lana donosi se
pravilnik o uslovima i na~inu realizacije aktivnosti
iz stava 1. ovog ~lana, adekvatno primjewuju}i pravila
kori{}ewa i za vodno zemqi{te, kojim se obra|uju
hidrolo{ki, buji~ni i erozioni elementi, a naro~ito
oni koji se odnose na:
a) za{titu od poplava,
b) spre~avawe stvarawa uspora,
v) spre~avawe nekontrolisanog i {tetnog smawewa
ili pove}awa proticajnih profila razli~itih od optimalno potrebnog,
g) uklawawe ili smawewe mogu}nosti od meandrirawa rijeke,
d) spre~avawe nekontrolisanog mijewawa toka rijeke
i nano{ewa {tete za obale i okolni prostor,
|) spre~avawe erozija stvorenih vodom, ne`eqenog
talo`ewa nanosa na pojedinim dionicama rijeke,
e) sigurnije odvo|ewe voda u recipijent i drugo.
(3) Pravilnik iz stava 2. ovog ~lana donosi
Ministarstvo, najkasnije u roku od dvije godine od dana
stupawa na snagu ovog zakona.
(4) Djelovawe suprotno odredaba ovog ~lana od
strane pravnih ili fizi~kih lica vr{ewem radwi u
koritu ili na vodnom zemqi{tu suprotno propisu i
dokumentaciji nastaloj na osnovu wega, kao i
omogu}avawe vr{ewa takvih radwi, kazni}e se u skladu
sa odredbama ovog i drugih zakona.
Grani~ne vrijednosti za ispu{tawe otpadnih voda
^lan 67.
(1) Ministarstvo, u skladu sa odredbama ovog zakona,
donosi pravilnike o grani~nim vrijednostima
zaga|uju}ih materija u otpadnim vodama i drugim zahtjevima kada je u pitawu ispu{tawe otpadnih voda u
povr{inske vode, zemqi{te, javni kanalizacioni sistem, kao i za ostale opasne materije ~ije je ispu{tawe u
vodu, zemqi{te koje pripada vodnom dobru, {umsko i
poqoprivredno zemqi{te zabraweno.
(2) Propise iz stava 1. ovog ~lana Ministarstvo
donosi u roku od dvije godine od dana stupawa na snagu
ovog zakona.
(3) Prije dono{ewa propisa iz stava 1. ovog ~lana,
Ministarstvo }e osigurati wegovu usagla{enost sa
istim propisom drugog entiteta, kroz konsultacije pri
wihovim dono{ewima.
(4) Jedinica lokalne samouprave mo`e donijeti
stro`i propis iz stava 1. ovog ~lana za vode koje su u
wenoj nadle`nosti.
Odluka o odvo|ewu otpadnih voda
^lan 68.
(1) Sva lica su du`na otpadne vode ispu{tati u javni
kanalizacioni sistem ili u druge sisteme na na~in koji
Srijeda, 31. maj 2006.
je u skladu sa propisima iz ~lana 67. ovog zakona, {to se
utvr|uje posebnim odlukama o odvo|ewu otpadnih voda.
(2) Odluke iz stava 1. ovog ~lana }e, pored elemenata
iz propisa navedenih u ~lanu 67. ovog zakona, obavezno
sadr`avati i: odredbe o na~inu odvo|ewa otpadnih voda,
obavezu prikqu~ewa na javni kanalizacioni sistem,
uslove i na~in ispu{tawa otpadnih voda na podru~jima
na kojima nije izgra|en takav sistem, obavezu posebnog
odlagawa i odstrawivawa opasnih i drugih materija, te
obavezu odr`avawa javnih kanalizacionih sistema.
(3) Odluke o odvo|ewu otpadnih voda na podru~jima
jedinica lokalne samouprave donosi skup{tina, te
jedinice lokalne samouprave. U slu~aju da se istim sistemom javnog odvo|ewa otpadnih voda odvodi voda s
podru~ja vi{e jedinica lokalne samouprave, odluku
donose skup{tine svih jedinica lokalne samouprave s
~ijeg prostora se otpadne vode odvode, a ukoliko se takva
odluka ne donese iz bilo kog razloga, odluku donosi
Ministarstvo na prijedlog jedne ili vi{e jedinica
lokalne samouprave.
Referentna i ovla{}ena laboratorija
^lan 69.
(1) Za potrebe pra}ewa stawa voda, verifikacije
rezultata rada ovla{}enih laboratorija i za
izvr{avawe nadle`nosti Ministarstva i agencija za
vode, ovim zakonom utvr|uje se osnov za formirawe i
funkcionisawe referentne laboratorije.
(2) Podzakonskim propisom utvr|uju se uslovi i kriterijumi za odre|ivawe ili uspostavqawe referentne
laboratorije i ovla{}enih laboratorija, nadle`nosti,
na~in finansirawa, forma i sadr`aj ovla{}ewa, kao i
forma i sadr`aj dokumenata koje laboratorije izdaju.
Podzakonski propis iz ovog ~lana donosi
Ministarstvo, u roku od jedne godine od dana stupawa na
snagu ovog zakona.
(3) Kontrolu kvaliteta otpadnih voda i efluenata sa
postrojewa za pre~i{}avawe otpadnih voda vr{i}e
ovla{}ene laboratorije.
(4) Kod nadzora sprovo|ewa odredbi o za{titi voda
iz ovog zakona, preduzimawe mjera i izricawe kazni zbog
wihove povrede, mogu se vr{iti samo na osnovu rezultata analiza referentne i ovla{}enih laboratorija.
(5) Pojedina~na ovla{}ewa za laboratorije, na
osnovu propisa iz stava 2. ovog ~lana ukoliko su
ispuweni propisani uslovi, izdaje ministar.
2. Za{ti}ena podru~ja
Vrste za{ti}enih podru~ja
^lan 70.
(1) Za{ti}ena podru~ja su ona koja zahtijevaju posebnu za{titu u skladu sa ovim zakonom i posebnim
propisima.
(2) Za{ti}ena podru~ja mogu biti:
a) podru~ja namijewena za zahvatawe vode za pi}e,
b) podru~ja vodnih tijela namijewenih za{titi
privredi va`nih vodenih vrsta,
v) vode namijewene rekreaciji, ukqu~uju}i i podru~ja
odre|ena za kupawe,
g) podru~ja podlo`na eutrofikaciji i podru~ja
osjetqiva na nitrate,
d) podru~ja namijewena za{titi stani{ta ili vrsta
gdje je odr`avawe ili poboq{awe stawa voda bitan
uslov za wihov opstanak i reprodukciju.
Za{ti}ena podru~ja rezerve voda
^lan 71.
(1) Izuzetno od za{ti}enih podru~ja navedenih u
prethodnom ~lanu ovog zakona, Agencija za vode mo`e u
skladu sa propisom iz ~lana 73. stav 3. ovog zakona
utvrditi i za{ti}ena podru~ja rezerve voda, bez obzira
na wihovu budu}u namjenu.
Srijeda, 31. maj 2006.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
(2) Podru~ja iz stava 1. ovog ~lana odre|uju se na
osnovu utvr|enih rezervi voda koje se s obzirom na svoje
hemijske, fizi~ko-hemijske ili mikrobiolo{ke karakteristike klasifikuju u najvi{i status.
(3) Agencija za vode daje prijedlog ograni~ewa ili
zabrane optere}ewa prostora i aktivnosti koje mogu
ugroziti fizi~ko-hemijsko ili kvantitativno stawe
voda u podru~jima iz stava 2. ovog ~lana.
Privremena za{tita
^lan 72.
(1) Za izvori{te vode od zna~aja za budu}u qudsku
upotrebu, ili kori{}ewe izvora mineralne, termalne
ili termomineralne ili druge podzemne vode, Agencija
za vode predlo`i}e dono{ewe odluke o privremenoj
za{titi podru~ja na kojem se izvori{te nalazi.
(2) Odlukom o privremenoj za{titi iz stava 1. ovog
~lana, pored elemenata iz propisa navedenog u ~lanu 73.
stav 3. ovog zakona, utvr|uju se i:
a) granice za{ti}enog podru~ja,
b) privremeni re`im za{tite voda u za{ti}enom
podru~ju i pojedina~nim za{ti}enim pojasevima,
v) metode finansirawa za{tite i odr`avawa
podru~ja i
g) nadzor nad sprovo|ewem propisanog re`ima.
(3) Odluka iz stava 2. ovog ~lana primjewuje se do stupawa na snagu akta o za{titi iz ~lana 75. ovog zakona.
(4) Nadle`ni organ uprave, na prijedlog Agencije za
vode, sprovodi mjere za{tite podru~ja iz prethodnih st.
ovog ~lana u skladu sa odredbama ovog zakona.
Podru~ja za{tite izvori{ta vode za pi}e i
qudsku upotrebu
^lan 73.
(1) Podru~ja na kojima se nalaze izvori{ta vode za
pi}e i qudsku upotrebu, a koja se po koli~ini i kvalitetu mogu koristiti ili se koriste na javan na~in, bi}e
za{ti}ena od zaga|ivawa i od drugih ~inilaca koji mogu
nepovoqno uticati na zdravstvenu ispravnost vode ili
na izda{nost izvori{ta.
(2) Na podru~jima iz stava 1. ovog ~lana sprovodi se
za{tita izvori{ta, te sprovo|ewe za{titnih mjera,
utvr|ivawem i uspostavqawem zona sanitarne za{tite,
~ija se veli~ina, granice, sanitarni re`im, mjere
za{tite i drugi uslovi odre|uju prema metodologiji iz
podzakonskog akta iz stava 3. ovog ~lana.
(3) Ministarstvo, u saradwi sa ministarstvom za
oblast zdravstva Republike Srpske, donosi podzakonski
akt o mjerama za{tite, na~inu odre|ivawa, odr`avawa,
obiqe`avawa zona sanitarne za{tite, i izradu odluka
za privremenu ili trajnu za{titu izvori{ta voda za
qudsku upotrebu.
(4) Za{tita iz stava 1. ovog ~lana sprovodi se u
skladu sa propisom iz prethodnog stava, odlukom o
za{titi izvori{ta kojom se, na osnovu prethodnih
istra`nih radova, odre|uje veli~ina i granice zona sanitarne za{tite, sanitarni i drugi uslovi odr`avawa i
druge za{titne mjere, izvori i na~in wihova finansirawa, te kazne za povredu odredaba te odluke.
Zone sanitarne za{tite u planovima upravqawa vodama
^lan 74.
Zone sanitarne za{tite utvr|ene odlukom o za{titi
izvori{ta, kao i prostor rezervisan za zone sanitarne
za{tite za koje nije donesena odluka, prikazuju se u planu
upravqawa vodama.
Odluka o za{titi izvori{ta
^lan 75.
(1) Zone sanitarne za{tite i za{titne mjere utvr|uje
u skladu sa propisom iz ~lana 73. stav 3. ovog zakona
organ lokalne samouprave na ~ijem podru~ju se nalaze
zone za{tite izvori{ta ili korisnik tog izvori{ta.
Broj 50 - Strana 13
(2) Odluku o za{titi izvori{ta ~ije se zone sanitarne za{tite prostiru na podru~ju jedne jedinice
lokalne samouprave donosi nadle`na skup{tina.
(3) Odluku o za{titi izvori{ta ~ije se zone sanitarne za{tite prostiru na podru~ju vi{e jedinica
lokalne samouprave donose wihove skup{tine pojedina~no, a ukoliko to ne u~ine iz bilo kog razloga, odluku
donosi Ministarstvo, samoinicijativno ili na prijedlog jedne ili vi{e jedinica lokalne samouprave, o
wihovom tro{ku.
(4) Odluku o za{titi izvori{ta ~ije se zone sanitarne za{tite nalaze na podru~ju dva entiteta donose
sporazumno nadle`na entitetska ministarstva.
(5) Odluke o za{titi izvori{ta ~ije se zone sanitarne za{tite prote`u na podru~ju BiH i susjednih
dr`ava donose se u skladu sa stavom 4. ovog ~lana, uz
po{tovawe me|unarodnih ugovora ~iji je potpisnik
BiH.
Podru~ja namijewena za za{titu prirodnih vrsta
^lan 76.
(1) Za{tita podru~ja vodnih tijela namijewenih
za{titi za prirodu va`nih vodnih vrsta vr{i}e se u
skladu sa podzakonskim aktom Ministarstva za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju, kojim se reguli{e ova oblast.
(2) Prijedlog odluke priprema korisnik koji vr{i
djelatnost uzgoja privredi va`nih vrsta.
(3) U zavisnosti od teritorijalnog rasprostirawa
za{titnog podru~ja za ovu namjenu, odluku o utvr|ivawu
za{titnog podru~ja donosi skup{tina jedinice lokalne
samouprave, odnosno Agencija za vode, u skladu sa stavom
1. ~lana 71. ovog zakona.
Podru~je voda za kupawe - kupali{ta
^lan 77.
(1) Kupali{ta su podru~ja namijewena za organizovano kupawe i podru~ja na kojima nije zabraweno
kupawe, i tradicionalno se praktikuje.
(2) Kupali{ta progla{ava jedinica lokalne
samouprave, ako su ispuweni kriterijumi akta iz stava 5.
ovog ~lana.
(3) Na podru~jima kupali{ta nije dozvoqeno
postavqawe stalnih ili privremenih objekata ili
drugih prepreka koje bi spre~avale slobodan tok vode, te
slobodan prolaz preko vodnog zemqi{ta, odnosno
spre~avale slobodan prilaz obalama i koritima vodotoka, prirodnih jezera i akumulacija.
(4) Podru~ja iz stava 1. ovog ~lana }e biti za{ti}ena
od zaga|ewa i ostalih oblika kori{}ewa ili pojava koje
bi mogle uticati na kvalitet vode za kupawe. U ciqu
za{tite od zaga|ewa, aktivnosti koje bi mogle ugroziti
zdravqe ili `ivote kupa~a }e biti ograni~ene ili
zabrawene na ovim podru~jima.
(5) Kupali{ta se prikazuju i defini{u u planu
upravqawa vodama, te u dokumentima prostornog planirawa.
(6) Ministarstvo, u saradwi sa ministarstvom
nadle`nim za oblast zdravstva, propisuje detaqnije kriterijume za podru~ja namijewena za kupawe.
3. Osjetqiva podru~ja
Podru~ja podlo`na eutrofikaciji i
osjetqiva na nitrate
^lan 78.
(1) U ciqu za{tite vodnih resursa podru~ja
podlo`na eutrofikaciji i podru~ja osjetqiva na
nitrate mogu se razvrstati kao osjetqiva i mawe
osjetqiva.
(2) Ministarstvo, u saradwi sa ministarstvom
nadle`nim za ekologiju, propisuje metode za utvr|ivawe
osjetqivih i mawe osjetqivih podru~ja.
Strana 14 - Broj 50
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Progla{avawe osjetqivih podru~ja
^lan 79.
(1) Ministarstvo svojim aktom progla{ava osjetqiva i mawe osjetqiva podru~ja na teritoriji Republike
Srpske.
(2) Za osjetqiva podru~ja koja se prostiru na teritoriji oba entiteta akt o progla{ewu podru~ja
za{ti}enim koordinirano donose ministarstva entiteta, na prijedlog entitetskih agencija.
(3) Za osjetqiva podru~ja koja se prostiru na teritoriji BiH i jedne ili vi{e susjednih dr`ava akt o
progla{ewu podru~ja za{ti}enim donose vlade entiteta,
na koordiniran prijedlog resornih ministarstava.
(4) Odluka iz stava 3. ovog ~lana za podru~ja koja se
prostiru na podru~ju BiH i susjednih dr`ava bi}e
uskla|ena sa me|unarodnim ugovorom ~iji je potpisnik
BiH.
Podru~ja namijewena za{titi stani{ta ili vrsta
^lan 80.
Podru~ja namijewena za{titi stani{ta ili vrsta
gdje je odr`avawe ili poboq{awe stawa voda bitan
uslov za wihov opstanak ili reprodukciju utvr|uju se u
skladu sa odredbama propisa o za{titi `ivotne sredine
i za{titi prirode.
Obaveze i ograni~ewa aktivnosti u
osjetqivim podru~jima
^lan 81.
(1) U osjetqivom podru~ju mogu se ograni~iti ili
zabraniti aktivnosti koje mogu ugroziti kvantitativno
ili kvalitativno stawe voda.
(2) Vlasnici ili posjednici zemqe u za{ti}enom
podru~ju su obavezni sprovoditi mjere za za{titu kvantiteta i kvaliteta voda.
(3) Ograni~ewa i zabrane periodi~no }e se preispitivati i redefinisati u zavisnosti od rezultata
pra}ewa stawa voda.
(4) Primjena dobre poqoprivredne prakse obavezna je
u osjetqivim podru~jima.
Pra}ewe stawa voda u osjetqivim podru~jima
^lan 82.
(1) Poja~ano pra}ewe stawa voda u osjetqivim
podru~jima je obavezno.
(2) Ministarstvo propisuje na~in pra}ewa stawa
voda u osjetqivim podru~jima. Pra}ewe stawa voda
ukqu~uje aktivnosti na vodama i aktivnosti na
osjetqivom podru~ju.
Renaturalizacija povr{inskih voda
^lan 83.
(1) U ciqu poboq{awa naru{ene prirodne
ravnote`e ekosistema povr{inskih voda Ministarstvo,
u dogovoru sa Ministarstvom za prostorno ure|ewe,
gra|evinarstvo i ekologiju, daje inicijativu za sprovo|ewe wihove renaturalizacije.
(2) Mjere i metode renaturalizacije defini{u se
planovima upravqawa vodama, a realizuju se u saradwi
sa ministarstvom nadle`nim za ekologiju.
(3) Renaturalizacija mo`e biti okarakterisana kao
hitna, potrebna ili preporu~qiva renaturalizacija.
Kriterijume klasifikacije renaturalizacije defini{e
Ministarstvo posebnim aktom, u skladu sa ovim
zakonom.
Ograni~ewe u svrhu za{tite akvati~nih i
semiakvati~nih organizama
^lan 84.
(1) U ciqu za{tite akvati~nih i semiakvati~nih
organizama i wihovih stani{ta pri optere}ivawu vode
ili vodnog zemqi{ta, vodi}e se ra~una o:
Srijeda, 31. maj 2006.
a) odr`avawu uslova za reprodukciju akvati~nih i
semiakvati~nih organizama,
b) odr`avawu odgovaraju}ih uslova u zimskim
skloni{tima akvati~nih i semiakvati~nih organizama,
v) odr`avawu ostalih uslova vezanih za odr`awe i
razvoj akvati~nih i semiakvati~nih organizama,
ukqu~uju}i wihovu zamjenu i oboga}ivawe,
g) o~uvawu postignutih ciqeva kvaliteta utvr|enih
u ~lanu 35. ovog zakona.
(2) Obaveze iz stava 1. ovog ~lana utvr|uju se u vodnoj
saglasnosti.
(3) Ministarstvo nadle`no za ekologiju mo`e, u
skladu sa pravilima o o~uvawu prirode, propisati
detaqnije metode i uslove za{tite za pojedina~ne
slu~ajeve optere}ewa voda, obale ili vodnog zemqi{ta.
(4) Propis iz stava 3. ovog ~lana mo`e, u
pojedina~nim slu~ajevima optere}ewa povr{inskih
voda, sadr`avati obaveze za osigurawe prolaza za
akvati~ne i semiakvati~ne organizme.
VI - URE\EWE VODOTOKA I DRUGIH VODA I
ZA[TITA OD [TETNOG DJELOVAWA VODA
Ure|ewe vodotoka i drugih voda
^lan 85.
(1) Ure|ewe vodotoka i drugih voda, aktivnosti su i
radwe u ~ijem sprovo|ewu postoji obaveza po{tovawa
posebnih mjera bezbjednosti u skladu sa ovim zakonom,
kao i u pogledu aktivnosti na objektima navedenim u ~l.
16. i 17. ovog zakona.
(2) Aktivnosti i radwe iz stava 1. ovog ~lana vr{e se
u skladu sa pravilima struke za odr`avawe vodotoka,
vodnog dobra i objekata, te realizuju drugi radovi kojima se omogu}ava kontrolisan i ne{kodqivi protok voda
i weno namjensko kori{}ewe, kao i gra|ewe i odr`avawe
vodnih objekata i sistema razli~itih namjena.
(3) Aktivnosti i radwe iz st. 1. i 2. ovog ~lana
sprovode se po posebnim elaboratima i projektima za
cijeli vodotok ili vodnu povr{inu, ili pojedinu
wihovu dionicu ili dio, precizno definisanu staciona`om ili lokacijom, na na~in kako je to propisano
posebnim podzakonskim aktom Ministarstva.
(4) Akt iz stava 3. ovog ~lana donosi Ministarstvo u
roku od dvije godine od dana stupawa na snagu ovog
zakona.
Odr`avawe vodotoka, vodnog dobra i vodnih
objekata i sistema
^lan 86.
(1) Pod aktivnostima i radwama odr`avawa vodotoka, vodnog dobra i vodnih objekata i sistema, pored ostalog, smatraju se naro~ito:
a) aktivnosti i radwe navedene u ~lanu 85. ovog
zakona koje sprovode organi uprave i subjekti sa javnim
ovla{}ewima,
b) radovi na odr`avawu prirodnih i vje{ta~kih
vodotoka oblagawem korita i obala, ~i{}ewem,
uklawawem i dislocirawem nanosa, djelomi~nim produbqivawem dna korita, ubla`avawem krivina bez
zna~ajnije promjene trase korita, i sli~no,
v) zemqani i sli~ni radovi na ure|ewu i odr`avawu
obala, zemqani radovi u pojasu visokih voda i na vodnom
zemqi{tu, kr~ewe i ko{ewe rastiwa, obnavqawe i
odr`avawe propusta i prelaza,
g) odr`avawe regulacionih i za{titnih vodnih
objekata: popravke, oja~awa i obnavqawa nasipa,
kr~ewe, ko{ewe i radovi na vegetativnoj za{titi
objekata, zamjene o{te}enih dijelova gra|evina,
d) odr`avawe vodnih objekata za melioraciono
odvodwavawe: ~i{}ewe, tehni~ko i vegetativno
odr`avawe objekata i pojasa uz objekte, zemqani radovi
na mawim dopunama kanalske mre`e, ubla`avawu kri-
Srijeda, 31. maj 2006.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
vina i nagiba, drena`ni radovi, izrada tipskih propusta i sli~nih objekata koji su sastavni dio kanalske
mre`e, wihovo obnavqawe i zamjena.
(2) Izuzetno od navedenog u t. od b) do d) stav 1. ovog
~lana, jednostavnije zahvate mogu da sprovode i realizuju tre}a pravna i fizi~ka lica, ako su ti poslovi dati od
strane subjekata iz ta~ke a), stav 1. ovog ~lana, u skladu
sa procedurom propisanom posebnim zakonom.
Poboq{awe hidromorfolo{kog stawa
povr{inskih voda
^lan 87.
(1) Radi poboq{awa naru{ene prirodne ravnote`e
vodnih i priobalnih ekosistema, ili zbog slabog stawa
voda, prije svega na vje{ta~kim i drasti~no modifikovanim strukturama vodnih tijela, sprovode se mjere za
poboq{awe dinamike prirodnih procesa voda.
(2) Mjere za poboq{awe hidromorfolo{kog stawa
obuhvataju obnovu i ponovno uspostavqawe strukture i
oblika vodnog tijela, koje uti~u na vlastito poboq{awe
wegovog hemijskog stawa i stawa `ivotne sredine.
(3) Vodno tijelo na kojem treba sprovesti mjere iz
stava 1. ovog ~lana odre|uje se programom mjera iz ~lana
27. ovog zakona.
Ure|ewe voda i za{tita vodnih i
priobalnih ekosistema
^lan 88.
Zahvati radi ure|ewa voda }e biti planirani i izvedeni tako da bitno ne pogor{aju karakteristike re`ima
voda i bitno ne poremete prirodnu ravnote`u vodnih i
priobalnih ekosistema.
Zadaci Republike Srpske, jedinica lokalne samouprave
i ostalih u vezi sa ure|ewem vodotoka i drugih voda
^lan 89.
(1) Republika Srpska i jedinice lokalne samouprave
obezbje|uju, u skladu sa ovim zakonom, ure|ewe vodotoka
i drugih voda, na na~in kako je definisano u ~lanu 5.
ovog zakona.
(2) Republika Srpska i jedinice lokalne samouprave,
nadle`ni organi i lica obezbje|uju, prema podjeli
nadle`nosti i vlasni{tvu nad objektima iz ~l. 16. do 19.
ovog zakona, wihovo odr`avawe na na~in propisan ovim
zakonom, uzimaju}i u obzir posebno odredbe ~l. 5. do 16.
ovog zakona.
(3) Republika Srpska i jedinice lokalne samouprave,
u okvirima svojih nadle`nosti, upravqaju vodnim
dobrom, kao dobrom od op{teg interesa i {tite ga od
o{te}ewa, uni{tewa ili nesavjesnog i nezakonitog
kori{}ewa, u skladu sa ovim i posebnim zakonima.
Za{tita od {tetnog djelovawa voda
^lan 90.
(1) Pod za{titom od {tetnog djelovawa voda
podrazumijeva se sprovo|ewe aktivnosti i mjera u ciqu
smawewa ili spre~avawa ugro`enosti qudi i materijalnih dobara od {tetnog djelovawa voda i otklawawe
posqedica wihovog djelovawa.
(2) Za{tita od {tetnog djelovawa voda odnosi se na
odbranu od poplava i leda na vodotocima i za{titu od
erozije i bujica.
(3) Pored za{tite iz prethodnog stava ovog ~lana,
za{tita od {tetnog djelovawa voda obuhvata i mjere
za{tite i otklawawa posqedica prouzrokovanih incidentnim zaga|ewem voda.
Ugro`ena podru~ja
^lan 91.
(1) Radi smawewa stepena ugro`enosti qudi i materijalnih dobara i sprovo|ewa mjera i aktivnosti
za{tite od {tetnog djelovawa voda, odre|uje se podru~je
koje je ugro`eno zbog:
a) poplava (vodoplavno podru~je),
Broj 50 - Strana 15
b) erozije povr{inskih voda (erozivno podru~je).
(2) Podru~ja iz prethodnog stava (ugro`eno podru~je)
odre|uje Vlada, na prijedlog Ministarstva, uzimaju}i u
obzir prirodne mogu}nosti nastanka {tetnog djelovawa
voda, broj potencijalno ugro`enih stanovnika i
veli~inu mogu}e {tete na zemqi{tu, objektima i imovini.
(3) Radi za{tite od {tetnog djelovawa voda,
zemqi{te na ugro`enom podru~ju se mo`e podijeliti na
kategorije, s obzirom na stepen ugro`enosti.
(4) Ministarstvo detaqnije propisuje metodologiju
za odre|ivawe ugro`enih podru~ja i na~in razvrstavawa
zemqi{ta u kategorije ugro`enosti.
Vodoplavno podru~je
^lan 92.
Vodoplavno podru~je je podru~je uz vodotoke koje
mo`e biti poplavqeno za vrijeme poplavnog doga|aja
ukoliko se izlije voda iz vodotoka preko vodnog
zemqi{ta na {ire podru~je, nezavisno od toga da li je
za{ti}eno vodoza{titnim objektima.
Erozivno podru~je
^lan 93.
(1) Erozivno podru~je, u skladu sa ovim zakonom, jeste
zemqi{ni prostor na kome nastaju promjene na
povr{inskom sloju zemqi{nog reqefa, erozijom ili
denudacijom, odnosno ogoqavawem, kao posqedica djelovawa ki{e, teku}e vode, leda ili snije`nih lavina. U
zavisnosti od uzroka pojave na erozivnom podru~ju
mogu}e je vi{e vrsta erozionih procesa, kao {to su:
a) fluvijalna erozija - erozija teku}om vodom,
b) pluvijalna erozija - erozija ki{om,
v) glacijalna erozija - erozija ledom i snije`nim lavinama,
g) abraziona erozija - erozija kombinovana radom
vode i vjetra.
(2) Ministarstvo sprovodi mjere i radwe na izradi
dokumentacije kojom se utvr|uju erozivna podru~ja, sa
vrstama erozije, intenzitetom i drugim karakteristikama, u skladu sa ~l. 85. i 94. ovog zakona.
Zadaci Republike Srpske, jedinica lokalne
samouprave i stanovni{tva u vezi sa za{titom
od {tetnog djelovawa voda
^lan 94.
(1) Radi za{tite od {tetnog djelovawa voda,
Republika Srpska i jedinice lokalne samouprave du`ne
su na ugro`enom podru~ju osigurati planirawe mjera
za{tite, gradwu i upravqawe vodnom infrastrukturom,
naro~ito nasipima, branama, pregradama, objektima za
stabilizaciju dna i obala i objektima za odvo|ewe
unutra{wih voda u skladu sa nadle`nostima povjerenim
im ovim zakonom. U ciqu realizacije navedene aktivnosti operatera koji upravqaju sistemima donosi posebne
programe, u skladu sa ovim zakonom, a koje odobrava
Ministarstvo.
(2) Mjere i aktivnosti iz prethodnog stava se
sprovode i izvan ugro`enog podru~ja, na nivou cijelog
rije~nog sliva, ako se s wima pove}ava stepen za{tite, a
smatraju se aktivnostima i radwama koje se sprovode u
skladu sa ~l. 10, 16. i 85. ovog zakona.
(3) Ciqevi za{tite od {tetnog djelovawa voda }e
biti sadr`ani i u drugim sektorskim planovima, u
skladu sa ~lanom 43. ovog zakona.
(4) Mjere i aktivnosti za{tite od poplava se dijele
na fazu planirawa, pripremnu fazu, fazu aktivne
odbrane od poplava i postpoplavnu fazu.
Planirawe i sprovo|ewe za{tite
^lan 95.
(1) U ciqu za{tite od {tetnog djelovawa voda i
poplava sprovodi se planirawe aktivnosti, mjera i
Strana 16 - Broj 50
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
radova koji su potrebni da bi se sprije~ile ili
ubla`ile posqedice {tetnog djelovawa voda.
(2) Aktivnosti iz stava 1. ovog ~lana odnose se, ali se
ne ograni~avaju na:
a) odr`avawe, rekonstrukciju i izgradwu za{titnih
objekata i postrojewa,
b) odr`avawe glavne kanalske mre`e, sekundarne
kanalske mre`e, tercijarne kanalske mre`e, koja slu`i
odvo|ewu i puteva svih kategorija koji pripadaju sistemu,
v) odr`avawe stabilnosti odbrambenih nasipa,
g) odr`avawe i spre~avawe naru{avawa stabilnosti
obala korita vodotoka, akumulacija, retenzija, brana i
sli~no,
d) mere koje }e se preduzeti prije i za slu~aj opasnosti od poplava ili {tetnog djelovawa voda,
|) podatke o opremi i materijalu koji }e se pripremiti za sprovo|ewe aktivnosti,
e) raspored du`nosti i imenovawe odgovornih lica i
nadle`nih pravnih lica utvr|enih ovim zakonom,
`) odgovornost i ovla{}ewa u pogledu preduzimawa
odre|enih radwi i na~in komunicirawa i povezivawa sa
drugim sektorskim u~esnicima,
z) oznaku oblasnog rije~nog sliva, sliva, vodotoka,
sektora i dionice na kome se preduzimaju radwe za{tite
od {tetnog djelovawa voda,
i) mjere koje }e se preduzeti za vrijeme i prije
odbrane od poplava,
j) vodostawe ili visinu kote vodostawa na pojedinim
sektorima i dionicama, na kojoj po~iwe priprema i
sprovo|ewe mjera odbrane od poplava,
k) na~in obavje{tavawa nadle`nih organa,
l) na~in odr`avawe veza, i sli~no.
Srijeda, 31. maj 2006.
deni u planovima i aktima iz ~l. 96. i 97. ovog zakona, na
prostoru na kome su odre|eni da postupaju.
Obim za{tite od {tetnog djelovawa voda
^lan 99.
(1) Obim za{tite od {tetnog djelovawa voda i
potrebne mjere odre|uju se planovima upravqawa vodama
i posebnim planovima za{tite od poplava i leda,
planovima za{tite od erozije i bujica i planovima
za{tite od vanrednog zaga|ewa voda.
(2) Kod odre|ivawa obima za{tite iz prethodnog
stava posebno se uzimaju u obzir:
a) zna~aj ugro`enog podru~ja, veli~ina naseqa,
vrijednost infrastrukture ili zemqi{ta,
b) prirodne i socijalne prilike na podru~ju koje
treba za{tititi,
v) potrebne mjere za za{titu od {tetnog djelovawa
voda, ukqu~uju}i i ocjenu wihove izvodqivosti, visinu
tro{kova, te posqedice za prirodnu ravnote`u,
g) osjetqivost vodoplavnog talasa zbog mogu}nosti
iznenadnog zaga|ewa.
(3) Ministar donosi podzakonske propise o sadr`aju
dokumenata koji su navedeni u ~l. 94 - 108. ovog zakona.
(4) Godi{wi plan za{tite od {tetnog djelovawa
voda i poplava u kome su navedene osnovne mjere i
aktivnosti za{tite, u skladu sa ~l. 94 - 108. ovog zakona,
na prijedlog Ministarstva, donosi Vlada.
Vanredne mjere za za{titu od {tetnog dejstva voda
^lan 97.
(1) Ukoliko mjere i aktivnosti koje su predvi|ene
planom iz ~l. 95. i 96. ovog zakona, kao redovne mjere,
nisu dovoqne za otklawawe opasnosti od {tetnog djelovawa voda i poplava, organ koji je odre|en planom mo`e
preduzeti i druge, vanredne mjere neophodne za otklawawe opasnosti i spre~avawe ve}e {tete koja prijeti.
(2) Vanredne aktivnosti i mjere iz stava 1. ovog ~lana
mogu se sastojati u preventivnom pra`wewu akumulacija
i retenzija, radi prihvatawa i ubla`avawa poplavnog
talasa, probijawe nasipa u ciqu smawewa poplavnog
talasa, ru{ewe prepreka koje stvaraju uspor i sli~no.
(3) @alba na akte kojima se uvode mjere i aktivnosti
iz st. 1. i 2. ovog ~lana nemaju karakter upravnog akta,
ve} propisa protiv koga nije dopu{tena `alba.
Osmatrawe, prognoza i rano upozorewe
^lan 100.
(1) Republika Srpska obezbje|uje, u skladu sa
zakonom, za{titu od prirodnih i drugih nesre}a,
prirodnih i drugih pojava, obavqawe djelatnosti
pra}ewa stawa voda i druge radwe koje su u vezi sa
za{titom od {tetnog djelovawa voda, a naro~ito:
a) pra}ewe i prognozu vanrednih hidrolo{kih stawa i
drugih prirodnih pojava, kao {to su poplave, pojava
vodoplavnog talasa, bujica i erozije i leda na vodotocima,
b) pra}ewe stawa visokih pregrada na osnovu podataka pogonskog pra}ewa stawa vodnih objekata ili ure|aja
iz ~lana 15. ovog zakona.
(2) Agencija nadle`na za oblasni rije~ni sliv je, u
okviru svojih ovla{}ewa, du`na razviti sistem za
pra}ewe i prognozu vanrednih hidrolo{kih stawa na
odnosnom vodnom podru~ju, kao i osigurati pravovremeno upozorewe na ugro`enim podru~jima, osim za
slu~ajeve u kojima je operater, vlasnik ili korisnik
objekta du`an, u skladu sa ovim zakonom i na osnovu wega
izdatim aktima, sprovoditi mjere pra}ewa i osmatrawa.
(3) Slu~ajevi u stavu 2. ovog ~lana }e biti navedeni
pojedina~no u planovima iz ~lana 95. ovog zakona.
(4) Republi~ki hidrometeorolo{ki zavod, kao i
operateri iz stava 1. ovog ~lana, du`ni su, u okviru svojih ovla{}ewa, razviti sistem za pra}ewe i prognozu
vanrednih meteorolo{kih stawa i prognozu takvih
stawa pravovremeno slati Informacionom sistemu voda
Republike Srpske.
(5) Podaci za pra}ewe stawa iz prethodnih st. su,
tako|e, dio sistema osmatrawa, obavje{tavawa i alarmirawa, u skladu sa propisima o za{titi od prirodnih i
drugih nesre}a.
(6) Svi vlasnici objekata, odnosno operateri na
objektima od zna~aja za za{titu od {tetnog djelovawa
voda, obavezni su sprovoditi pra}ewe stawa i
dostavqati podatke u Informacioni sistem voda, na
na~in propisan vodnim aktima i ovim zakonom.
Sprovo|ewe planova za{tite od {tetnog
djelovawa voda
^lan 98.
Planove za{tite od {tetnog djelovawa voda
sprovode nadle`ni organi preduze}a i pojedinci nave-
Zadaci nadle`nih organa u slu~aju
pove}anog stepena ugro`enosti
^lan 101.
(1) Za vrijeme pove}anog stepena ugro`enosti zbog
{tetnog djelovawa voda, Republika Srpska i jedinice
Plan za{tite od {tetnog dejstva voda
^lan 96.
(1) Podatke iz ~lana 95. ovog zakona pripremaju
ovla{}ene organizacija koje vr{e dio prenesenih
ovla{}ewa i poslova od op{teg interesa u oblasti
za{tite od {tetnog djelovawa voda i, do 1. jula teku}e
godine, dostavqaju Ministarstvu i Agenciji na oblasnom rije~nom slivu kome pripadaju.
(2) Podatke iz stava 1. ovog ~lana nadle`na Agencija
za vode, po potrebi dopuwava i dostavqa u roku od 30
dana od dana dostavqawa Ministarstvu, koje u narednih
60 dana donosi radni prijedlog plana za{tite od
{tetnog djelovawa voda za prostor Republike Srpske.
(3) Plan za{tite od {tetnog djelovawa voda iz
prethodnog stava ovog ~lana usvaja Vlada.
Srijeda, 31. maj 2006.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
lokalne samouprave, u skladu sa svojim nadle`nostima,
preko nadle`nih organa, obezbje|uju sprovo|ewe mjera i
aktivnosti aktivne odbrane od {tetnog djelovawa voda.
(2) Mjere iz prethodnog stava su naro~ito:
a) mjere na ugro`enim podru~jima i vodnoj infrastrukturi, sa kojima se spre~ava pove}awe posqedica
{tetnog djelovawa voda,
b) neprekidna de`urna slu`ba izvo|a~a iz ~lana 179.
ovog zakona,
v) pove}an nadzor nad za{titnim objektima i na
ugro`enim podru~jima,
g) odstrawivawe vodoplavnog nanosa i omogu}avawe
propusne mo}i korita vodotoka,
d) sprovo|ewe privremenih mjera (postavqawe
odbrambenih nasipa, nasipawa i sanirawe proboja).
(3) Kod sprovo|ewa vanrednih mjera zbog za{tite od
{tetnog djelovawa voda primijeni}e se najve}e mogu}e
mjere za{tite vodnih objekata i ure|aja od trajnih
o{te}ewa koliko je to mogu}e, bez {tete za {iri prostor, a tako|e }e se nastojati o~uvati karakteristike
ekosistema i prirodnih vrijednosti.
(4) Ministarstvo, posebnim aktom, propisuje uslove
za nastanak i prestanak pove}anog stepena ugro`enosti i
na~in wihovog objavqivawa, te detaqnije mjere iz stava
2. ovog ~lana, a tako|e i na~in wihovog sprovo|ewa i
djelovawa institucija kojima su povjerena javna
ovla{}ewa u za{titi od {tetnog djelovawa voda.
Zadaci nadle`nih organa u vezi sa intervencijom u
slu~aju prirodne nesre}e zbog {tetnog djelovawa voda
^lan 102.
(1) Kod sprovo|ewa interventnih mjera prilikom
prirodne nesre}e zbog {tetnog djelovawa voda ili kod
vanrednog zaga|ewa nadle`ne slu`be i organi }e postupati tako da {to mawe ugro`avaju fizi~ko-hemijske
osobine vode i o{tete vodna i priobalna zemqi{ta,
vodnu i drugu infrastrukturu, druge vodne objekte i
ure|aje, te u najve}oj mogu}oj mjeri o~uvaju hidromorfolo{ke prilike vodnih i priobalnih zemqi{ta.
(2) Ministarstvo, posebnim aktima, odre|uje
detaqne mjere, na~in wihovog sprovo|ewa i djelovawa
institucija kojima su povjerena javna ovla{}ewa u
za{titi od {tetnog djelovawa voda u slu~aju nesre}a
izazvanih {tetnim djelovawem voda.
Zadaci nadle`nih organa u vezi sa sanacijom
posqedica {tetnog djelovawa voda
^lan 103.
(1) Sanacija posqedica {tetnog djelovawa voda na
vodnom, priobalnom ili drugom zemqi{tu, ili na
zemqi{tu na ugro`enom podru~ju, vodnoj infrastrukturi i vodnim objektima ili vodnim ure|ajima, izvodi
se na osnovu programa sanacije.
(2) Ako su posqedice {tetnog djelovawa voda nastale
na vodnom, priobalnom ili drugom zemqi{tu, ili na
vodnoj infrastrukturi, ili drugom vodnom objektu i
ure|aju koji je u vlasni{tvu Republike Srpske,
Republika obezbje|uje sredstva za wihovu sanaciju.
(3) Ako su posqedice {tetnog djelovawa voda nastale
na vodnom objektu ili ure|aju namijewenim za posebno
kori{}ewe vodnog dobra, koje nije u vlasni{tvu
Republike Srpske, a wihova sanacija je odre|ena u programu sanacije iz stava 1. ovog ~lana, wihovu sanaciju
du`an je osigurati vlasnik ili operater.
(4) Ako subjekt iz prethodnog stava ne obezbje|uje
sanaciju u skladu sa prethodnim stavom, a to je zna~ajno
za funkcionisawe sistema za{tite od {tetnog djelovawa
voda, Ministarstvo obezbje|uje potrebnu sanaciju o
tro{ku subjekta koji je tu obavezu imao.
(5) Bez obzira na odredbe prethodnih st., tro{kove
sanacije u posebnom postupku, zbog posqedica vanrednog
zaga|ewa voda ili o{te}ewa objekta, snosi fizi~ko ili
pravno lice za koje se utvrdi da je odgovorno za nastanak
posqedica.
Broj 50 - Strana 17
(6) Program sanacije priprema Ministarstvo, uzimaju}i u obzir planove upravqawa vodama i rezultate
rada komisija za procjenu {teta. Komisija za procjenu
{teta priprema i prijedloge za otklawawe posqedica
{tetnog djelovawa voda u skladu sa propisima o vodama
i propisima o za{titi od prirodnih i drugih nepogoda.
Vlada, na prijedlog Ministarstva, usvaja program
sanacije, najkasnije u roku od {est mjeseci od prestanka
{tetnog djelovawa voda.
1. Ograni~ewa, zabrane i naredbe
Op{te zabrane
^lan 104.
(1) Na vodnom i priobalnom zemqi{tu zabrawene su
djelatnosti i zahvati u prostoru koji mogu:
a) ugro`avati stabilnost vodnih i priobalnih
zemqi{ta,
b) umawiti stepen za{tite od {tetnog djelovawa
voda,
v) spre~avati normalan protok vode, plavnog nanosa
i muqa,
g) onemogu}iti odr`ivost i razmno`avawe vodnih
organizama i onih zavisnih od vode.
Zabrane na vodoplavnom podru~ju
^lan 105.
(1) Na vodoplavnom podru~ju, osim aktivnosti iz
~lana 13. ovog zakona, izri~ito su zabrawene sve
aktivnosti koje mogu za vrijeme poplave imati {tetan
uticaj na vode, vodna zemqi{ta i vodoza{titne objekte,
a naro~ito:
a) na odbrambenom nasipu, odnosno obodnom kanalu i
vodnom zemqi{tu, kao inundacionom podru~ju, kopati
zemqu, saditi drve}e i grmqe, pobijati koqe i druge
predmete, kao i postavqati rampe, ako ovim zakonom nije
druga~ije odre|eno,
b) izgra|ivati na nasipu objekte koji nemaju karakter
za{titnog objekta,
v) vr{iti dislocirawe ili va|ewe materijala
({qunka, pijeska, kamena, gline, drvne mase i sli~no), u
vodnom zemqi{tu, odnosno brawenom podru~ju, na
udaqenosti od najmawe 50 metara od vawske no`ice nasipa,
g) graditi bunare na udaqenosti mawoj od 30 metara
od vawske no`ice nasipa, kao i kopati (bu{iti) jame ili
paralelne kanale na udaqenosti mawoj od 20 metara od
unutra{we no`ice, odnosno deset metara od vawske
no`ice nasipa,
d) podizati ograde i `ivice i saditi drve}e na
udaqenosti mawoj od deset metara sa unutra{we strane i
pet metara s vawske strane od no`ice nasipa, kao i
izgra|ivati objekte (stambeni, privredni i drugi) sa
vawske strane nasipa i na udaqenosti mawoj od deset
metara od vawske no`ice nasipa i na vodnom zemqi{tu,
|) obra|ivati zemqu na udaqenosti mawoj od pet
metara od no`ice nasipa,
e) podizati pregrade na vodnom zemqi{tu,
`) pu{tati po nasipu, obodnom i odvodnom kanalu
stoku radi ispa{e, ili prevoditi stoku izvan mjesta
odre|enih za prelaz,
z) na nasipu i wegovom za{titnom pojasu i na vodnom
zemqi{tu istovarati ili ostavqati bilo kakav materijal, izuzev materijala za odbranu od poplava (deponije
kamena i zemqe),
i) o{te}ivati ili uni{tavati ure|aje na nasipu
(rampe, oznake, vodomjere i dr.) ili o{te}ivati ili
uni{tavati ure|aje za registraciju promjena na vodama,
ili druge znakove,
j) o{te}ivati ili neovla{}eno rukovati akumulacijama i wihovom opremom, pumpnim stanicama, ustavama,
kanalima, tunelima, kulama zatvara~nicama i wima pri-
Strana 18 - Broj 50
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
padaju}im objektima, dalekovodima, trafo-stanicama i
sistemom veza, ili ometati wihov rad,
k) neovla{}eno koristiti pristupne puteve do
za{titnih objekata,
l) mijewati pravac vodotoka i kanala bez vodne
saglasnosti i vodne dozvole, odnosno protivno uslovima
odre|enim u vodnoj saglasnosti i vodnoj dozvoli,
q) unositi u vodotoke, jezera, akumulacije i retenzije, kao i deponovati na obale vodotoka, jezera, akumulacija i retenzija kamen, zemqu, jalovinu i druge ~vrste
i te~ne materije i materijale,
m) saditi drve}e na udaqenosti mawoj od deset
metara od linije velikih voda vodotoka, odnosno deset
metara od rubne linije akumulacije ili retenzije,
obodnog ili vje{ta~kog kanala, izuzev za{titnih {uma
i gradskog zelenila,
n) podizati zgrade i druge objekte koji ne slu`e
odbrani od poplava na udaqenosti mawoj od pet metara
od linije dopirawa stogodi{wih voda za sve
povr{inske vode, izuzev ako je vlasniku ili korisniku
uslovqena izgradwa objekta prethodnim preduzimawem
za{titnih mjera kojima se onemogu}avaju ili smawuju
{tetne posqedice od voda,
w) vr{iti radwe koje mogu o{tetiti korita i obale
vodotoka, jezera, odnosno korita kanala, korita i obale
akumulacije ili retenzije, ili tunela, ili smetati slobodnom oticawu vode,
o) graditi ili postavqati ograde ili prepreke na
udaqenosti mawoj od deset metara od poplavne linije
dopirawa velikih voda vodotoka, kojima se spre~ava
prilaz obalama vodotoka,
p) izvoditi radove u blizini vodotoka, jezera,
kanala, tunela, akumulacije i retenzije, koji bi mogli
ugroziti stabilnost za{titnih vodnih objekata ili
wihovu upotrebu (kopawe zemqi{ta, {qunka, pijeska,
kamena i sl.),
r) pu{tati u obodne i odvodne kanale i u vodotoke
stoku radi ispa{e.
(2) Zabraweno je bez pismene saglasnosti nadle`nog
organa za vode:
a) na vodnom zemqi{tu saditi drve}e i grmqe, sje}i
drve}e i kr~iti rastiwe,
b) na vodnom zemqi{tu sje}i za{titne {ume ili
drugo drve}e i vr{iti druge radove koji mogu dovesti do
erozionih procesa,
v) pristajati s plovnim objektima uz obalu vodotoka
ili jezera radi utovara ili istovara tereta, i na obali
vodotoka ili jezera deponovati ili istovarivati materijale, odnosno materije namijewene utovaru u plovne
objekte,
g) vr{iti saobra}aj vozilima po odbrambenim
nasipima.
Zabrane na erozivnom podru~ju
^lan 106.
(1) Na erozivnom podru~ju zabraweno je:
a) izvoditi zahvat u prostoru na na~in koji poja~ava
eroziju i stvarawe buji~nih tokova,
b) ogoqavawe-denudacija povr{ina,
v) kr~ewe {umskih povr{ina koje spre~avaju klizawe
zemqi{ta i snije`ne naslage, izravnavaju protoke ili
na drugi na~in {tite nizvodna podru~ja od {tetnih uticaja erozije,
g) zatrpavawe izvora,
d) skupqawe ili odvo|ewe sabranih voda preko
erozivnih ili kliznih zemqi{ta bez nadzora,
|) ograni~avawe protoka buji~nih tokova, ja~awe
erozivne snage vode i slabqewe uravnote`enih odnosa,
e) izvla~ewe, odlagawe ili skladi{tewe drva i
drugih materijala,
Srijeda, 31. maj 2006.
`) zatrpavawe sa otkopanim ili otpadnim materijalom,
z) skupqawe plavnog nanosa sa dna korita, osim zbog
osigurawa propusne mo}i korita vodotoka.
(2) Zbog za{tite od djelovawa buji~nih tokova,
propisom iz stava 2. ~lana 108. ovog zakona, odre|uju se
detaqniji uslovi za zahvate u prostoru i ograni~ewa iz
prethodnog stava.
Kazne za zabrawene radwe i aktivnosti
^lan 107.
(1) Lice koji izvr{i neku od zabrawenih radwi iz
~l. 104. do 106. ovog zakona kazni}e se za prekr{aj, a u
slu~ajevima iz stava 3. ~lana 89. ovog zakona i za
krivi~no djelo.
(2) Pored kazne iz stava 1. ovog ~lana, u~inilac je
du`an uspostaviti prvobitno stawe u roku i obimu koji
odredi nadle`ni organ ili nadle`na vodna inspekcija.
(3) Ako lice kao u~inilac ne uspostavi prvobitno
stawe u ostavqenom roku, nadle`ni organ vodne
inspekcije nalo`i}e drugom pravnom licu da preduzme
potrebne radove i mjere na teret u~inioca koji nije sam
uspostavio prvobitno stawe u ostavqenom roku.
Uslovi za zahvate na ugro`enom podru~ju
^lan 108.
(1) Na ugro`enom podru~ju kod izvo|ewa djelatnosti
ili pri zahvatima u prostor primjewuju se odredbe i
ovog zakona.
(2) Uslove za ograni~ewa izvo|ewa djelatnosti ili
zahvatawa u prostoru na ugro`enom podru~ju propisuje
Ministarstvo u skladu sa odredbama ~lana 99. stav 3.
ovog zakona, {to se unosi i u izdate vodopravne akte.
Odgovornost nadle`nog organa za upravqawe
vodama za {tete
^lan 109.
Organi nadle`ni za upravqawa vodama, u smislu
~lana 10. stav 3. ovog zakona, nisu odgovorni za {tete
izazvane djelovawem voda na zemqi{tu, objektima i drugoj imovini ~iji su vlasnici, odnosno korisnici pravna
lica ili gra|ani, ako su te {tete nastale kao posqedica:
a) neizgra|enosti za{titnih vodnih objekata na
odnosnom podru~ju,
b) dimenzioniranosti izgra|enih za{titnih vodnih
objekata do odre|enog stepena za{tite iznad kojeg nije
ekonomski opravdano obezbijediti odbranu od poplava.
VII - INFORMACIONI SISTEM
Republi~ki vodni informacioni sistem
^lan 110.
Republi~ki vodni informacioni sistem (u daqem
tekstu: Informacioni sistem) je sastavni dio informacionog sistema Republike Srpske, i uspostavqa se i
organizuje u skladu sa ovim i posebnim zakonima kojima
se defini{u osnova i struktura uspostavqawa takvog
sistema.
Ciqevi uspostavqawa Informacionog sistema
^lan 111.
(1) Op{ti ciqevi uspostavqawa Informacionog
sistema su:
a) kori{}ewe savremenih metoda komunikacije i
odlu~ivawa,
b) racionalizacija, integracija i optimizacija
odlu~ivawa u sektoru voda, kroz proces kori{}ewa
informacione i komunikacione tehnologije,
v) razmjena i sintetizacija informacije interno unutar sektora voda, te eksterno - sa vawskim i me|unarodnim institucijama.
(2) Posebni ciqevi uspostavqawa Informacionog
sistema, pored ostalih, naro~ito su:
Srijeda, 31. maj 2006.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
a) unapre|ewe ta~nosti i pouzdanosti informacija
iz sistema upravqawa vodama,
b) skra}ivawe vremena dostupnosti informacijama
sistemu upravqawa vodama,
v) uspostavqawe osnova za kontinuirano pra}ewe
promjena sistema upravqawa vodama,
g) racionalno kori{}ewe i za{tita vodnih resursa,
d) pove}awe kvaliteta u dono{ewu razvojnih odluka,
|) pove}awe intelektualnog i humanih kapaciteta,
e) stvarawe pozitivne slike o upravqawu vodama zasnovane na profesionalnom i odgovornom na~inu rada.
Sadr`aj Informacionog sistema
^lan 112.
(1) U skladu sa odredbama ovog zakona, Informacioni sistem sadr`i najmawe dvije osnovne grupe podataka:
a) podatke u nadle`nosti institucija u sektoru voda,
b) podatke u nadle`nosti institucija koje su van sistema sektora, a od zna~aja za upravqawe vodama.
(2) Osnovnu grupu podataka iz stava 1. ta~ka a) ovog
~lana, izme|u ostalog, ~ine:
a) vodni katastar,
b) vodna kwiga,
v) registar koncesija na vodama i vodnom dobru,
g) kwiga evidencija o inspekcijskim pregledima,
d) podaci o intelektualnim i humanim kapacitetima,
|) ostala dokumentacija.
(3) Osnovnu grupu podataka iz stava 1. ta~ka b) ovog
~lana ~ine:
a) geografski podaci i resursi,
b) demografska, sociolo{ka i privredna grupa
podataka.
Vodni katastri
^lan 113.
(1) Vodne katastre ~ine:
a) katastar voda,
b) katastar vodnog dobra i vodnih gra|evina,
v) katastar ure|ewa i za{tite od {tetnog djelovawa
voda,
g) katastar kori{}ewa voda,
d) katastar za{tite voda,
|) katastar ostale vodne infrastrukture.
(2) Katastar voda sadr`i podatke o povr{inskim i
podzemnim vodama.
(3) Vodni katastri sadr`e stati~ne i vremenski
promjenqive podatke.
Vodna kwiga
^lan 114.
(1) U vodnoj kwizi vodi se evidencija o izdatim vodnim smjernicama, vodnim saglasnostima, vodnim
dozvolama i nalozima.
(2) Vodne kwige se sastoje od registra, zbirke isprava i tehni~ke dokumentacije.
(3) Vodne kwige vode organi nadle`ni za izdavawe
vodnih akata.
(4) Nadle`no tijelo jedinice lokalne samouprave za
vode du`no je dostaviti kopije izdatih vodnih akata
Agenciji za vode koja je mjesno nadle`na na wenom
podru~ju.
(5) Kopije vodne kwige dostavqaju se kvartalno
Ministarstvu i wima se rukuje u skladu sa posebnim
propisom koji reguli{e kancelarijsko poslovawe i
~uvawe arhivske gra|e.
Broj 50 - Strana 19
Registar koncesija na vodama i vodnom dobru
^lan 115.
(1) Ministarstvo, u skladu sa ovim i posebnim
propisima, vodi registar koncesija na vodama i vodnom
dobru u koji se unose podaci o pripremama koncesije od
strane Ministarstva, odlukama nadle`nih organa i
ugovorima o koncesijama na vodama i vodnom dobru.
(2) Nezavisno od nadle`nosti za dodjelu koncesija,
organ koji dodjequje koncesiju dostavi}e Ministarstvu
kopiju dokumentacije o dodjeli koncesije.
Registar evidencije o inspekcijskom pregledu
^lan 116.
Nezavisno od obaveza prema ~lanu 198. ovog zakona,
vodna inspekcija ima obavezu da dostavi kopiju predmeta
iz kwige evidencija o inspekcijskim pregledima, mjesno,
nadle`nom organu za vo|ewe Informacionog sistema,
ukoliko taj predmet ima uticaj na vodni re`im.
Organizacija i upravqawe Informacionim sistemom
^lan 117.
(1) U ciqu optimalne mogu}nosti prikupqawa,
kori{}ewa i povezivawa osnovnih grupa podataka koji
~ine osnovu za integralno upravqawe vodama na nivou
rije~nog sliva, RVIS se objediweno uspostavqa na
nivou oblasnih rije~nih slivova:
a) Informacioni sistem za oblasni rije~ni sliv
“Save”,
b) Informacioni sistem za oblasni sliv “Trebi{wice”.
(2) Agencija za vode nadle`na za upravqawe vodama
obavezna je organizovati, uspostaviti i upravqati
Informacionim sistemom za podru~je svoje mjesne
nadle`nosti.
(3) Ministarstvo donosi podzakonske propise o
tehni~kim detaqima, elementima, aktivnostima i
drugim bitnim postupcima pri uspostavqawu
Informacionog sistema i upravqawa wime, te vodi
integralan vodni informacioni sistem Republike
Srpske.
Obaveza ustupawa podataka za Informacioni sistem
^lan 118.
Republi~ki i organi jedinica lokalne samouprave iz
sektora voda kao i drugi organi, institucije i operateri koji posjeduju podatke od zna~aja za upravqawe
vodama obavezni su da ustupe podatke koje posjeduju, u
osnovi bez naknade i u skladu sa posebnim propisima,
Ministarstvu i mjesnoj nadle`noj agenciji za vode.
Pristup informacijama Informacionog sistema
^lan 119.
(1) Agencija za vode }e, na zahtjev republi~kih i
op{tinskih organa jedinica lokalne samouprave, te
adekvatne agencije za vode drugog entiteta, dati tra`enu
informaciju iz Informacionog sistema, u skladu sa ~l.
110. i 118. ovog zakona.
(2) Agencija za vode }e, na zahtjev fizi~kog ili
pravnog lica, izdati tra`enu informaciju iz vodnog
informacionog sistema, uz naknadu u skladu sa posebnim
propisima, po{tuju}i slobodu pristupa informacijama.
VIII - VODOPRAVNI AKTI
Vrste vodopravnih akata
^lan 120.
(1) Radi obezbje|ewa upravqawa vodama i u svrhu
pravi~nog pristupa vodama svih lica, ovim zakonom se
reguli{e na~in kori{}ewa prava na vodu izdavawem
sqede}ih vodopravnih akata:
a) smjernica,
b) saglasnosti i
v) dozvola.
Strana 20 - Broj 50
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Srijeda, 31. maj 2006.
(2) Vodopravni akti su upravni akti i izdaju se u
formi rje{ewa, odnosno zakqu~ka.
(3) Postupak za izdavawe vodopravnih akata sprovodi se prema pravilima posebnog postupka utvr|enim
ovim zakonom, a uz supsidijarnu primjenu Zakona o
op{tem upravnom postupku.
(4) Ministarstvo donosi podzakonski propis o
sadr`aju zahtjeva za izdavawe vodnih smjernica, saglasnosti i dozvole, sadr`aju dokumentacije iz oblasti koju
obra|uje ovaj zakon, dodatnoj dokumentaciji, broju kopija i predaji originala, sadr`aju javnog oglasa,
obavje{tewu o odluci nadle`nog organa i drugim bitnim pitawima od zna~aja za postupak izdavawa i ~uvawa
vodopravnih akata, u roku od tri mjeseca od dana stupawa na snagu ovog zakona.
djelatnosti prikqu~kom na javni vodovodni sistem, a
ispu{tawe otpadnih voda vr{e u javni kanalizacioni
sistem, osim za tehnolo{ke vode iz ~lana 67. ovog zakona.
(2) Vodopravne akte tako|e nije potrebno pribaviti
ni za gra|ewe novih i rekonstrukciju postoje}ih stambenih objekata koji se snabdijevaju vodom prikqu~kom na
javni vodovodni sistem, a ispu{tawe otpadnih voda
vr{e u javni kanalizacioni sistem.
(3) Nadle`ni organ uprave ili operater vodovodnog,
odnosno kanalizacionog sistema ne mo`e izdati
odobrewe za prikqu~ak na vodovodni sistem i
kori{}ewe vode iz vodovodnog sistema i za ispu{tawe
otpadnih voda u kanalizacioni sistem licima iz st. 1. i
2. ovog ~lana, osim ako sistem na koji se daje odobrewe za
prikqu~ak ima vodnu dozvolu.
Aktivnosti za koje su neophodne vodne smjernice,
saglasnost i dozvola
^lan 121.
(1) Vodne smjernice, saglasnost i dozvola }e se pribaviti, ako ovim zakonom nije druga~ije odre|eno, za
sqede}e aktivnosti, bez obzira na wihove uticaje:
a) zahvatawe voda u svim privrednim granama i djelatnostima, a naro~ito, i ne ograni~avaju}i se, za:
1) industriju i energetiku,
2) poqoprivredu,
3) vodosnabdijevawe,
4) uslu`ne djelatnosti koje u tehnolo{kom postupku
koriste vodu i ispu{taju tehnolo{ke otpadne vode,
5) turisti~ke djelatnosti, itd;
b) ispu{tawe otpadnih voda u povr{inske vode;
v) vje{ta~ko prihrawivawe podzemnih voda;
g) dislocirawe i va|ewe materijala iz vodotoka;
d) izgradwu objekata za iskori{}avawe hidroenergije;
|) trajno podizawe nivoa vode i kao rezultat toga,
plavqewe zemqi{ta;
e) izgradwu objekata za za{titu od poplava;
`) izgradwu saobra}ajnica, putnih i `eqezni~kih,
ukqu~uju}i i {umske puteve;
z) izgradwu mosta ili nekog drugog objekta iznad,
pored vodotoka, u vodotoku ili vodnom zemqi{tu;
i) izgradwu ili ure|ewe deponija otpada;
j) u postupku dodjele koncesija;
k) za promet opasnih materija, kao i proizvoda od tih
materija koji nakon upotrebe dospijevaju u vode.
(2) Pored aktivnosti navedenih u stavu 1. ovog ~lana,
vodne smjernice, saglasnost i dozvola izdaju se i za sve
slu~ajeve sprovo|ewa aktivnosti koje mogu:
a) privremeno ili trajno da derogiraju kvalitet voda
ili ometaju poboq{awe wihovog postoje}eg kvaliteta;
b) da {tetno uti~u na akvati~ne i poluakvati~ne ekosisteme;
v) da pove}aju rizik od poplave ili erozije, ili
g) da zna~ajno:
1) smawe kvantitet voda,
2) promijene morfologiju vodotoka,
3) izmijene dubinu, nivo vode ili protok vodotoka,
4) ometaju kori{}ewe povr{inskih voda u rekreacione svrhe.
(3) Propisima iz ~lana 120. stav 4. ovog zakona mogu
biti detaqnije precizirane i druge aktivnosti za koje je
potrebno pribaviti vodopravne akte.
Obaveze budu}eg imaoca prava na kori{}ewe voda
^lan 123.
(1) Vodopravnim aktima se mo`e odrediti da }e
budu}i imalac prava na kori{}ewe voda kod planirawa,
izgradwe i rada objekta, omogu}iti i kori{}ewe tog
objekta za za{titu od {tetnog djelovawa voda.
(2) Aktom iz prethodnog stava se mo`e odrediti da }e
budu}i imalac prava na kori{}ewe voda omogu}iti
kori{}ewe vodnog objekta i za op{tu upotrebu voda ili
za snabdijevawe vodom za pi}e, ako to su{tinski ne
pogor{ava uslove sprovo|ewa wegovog prava na
kori{}ewe voda.
Objekti i aktivnosti za koje nisu potrebni
vodoprivredni akti
^lan 122.
(1) Izuzetno od odredbi ~lana 121. ovog zakona,
vodopravni akti nisu potrebni za sve objekte i
aktivnosti koji obezbje|uju vodu za redovne porodi~ne
Obaveza budu}eg imaoca prava za dislocirawe
i va|ewe materijala
^lan 124.
Izuzetno od odredbi ~lana 121. ovog zakona,
aktivnosti dislocirawa i va|ewa materijala iz vodotoka se reguli{u izdavawem vodnih smjernica i vodne
saglasnosti, dok se vodna dozvola za ovu vrstu aktivnosti ne izdaje.
Postupak izdavawa vodopravnih akata
^lan 125.
(1) Vodopravni akti se izdaju na pismeni zahtjev
investitora, odnosno korisnika ili ovla{}enog tre}eg
lica, nadle`nog organa uprave ili organa nadle`nog za
izdavawe urbanisti~ke saglasnosti po propisima o
prostornom ure|ewu ili nadle`nog organa za
pokretawe postupka za dodjelu koncesija na vodama i
vodnom dobru.
(2) Uz zahtjev za izdavawe akata iz stava 1. ovog ~lana,
dostavqaju se potrebni podaci o lokalitetu, vrsti i
obimu aktivnosti koja se namjerava sprovesti i prila`e
se tehni~ka dokumentacija kojom se obra|uje konkretna
aktivnost. Vrsta i sadr`aj podataka i dokumentacije
propisa}e se aktom iz ~lana 120. stav 4. ovog zakona.
(3) Vodopravne akte izdaju nadle`ni organ jedinice
lokalne samouprave za aktivnosti koje su na teritoriji
te jedinice, odjeqewe za vodopravne akte nadle`ne
Agencije za vode i Ministarstvo, na na~in i po postupku kako je to odredbama ovog zakona regulisano i na
osnovu wega donesenih podzakonskih propisa.
(4) Procedure za vodopravne akte koji se odnose na
prekograni~ne vode }e biti sprovedene u skladu sa
bilateralnim ili drugim multilateralnim ugovorima.
(5) Tehni~ku i drugu dokumentaciju koja se podnosi uz
zahtjev izra|uje stru~no fizi~ko lice u okviru pravnog
lica, kako je to definisano odredbama ovog i posebnih
zakona u pogledu stru~nosti fizi~kih i pravnih lica za
izradu pojedine tehni~ke dokumentacije, koja je predvi|ena u skladu sa ovim zakonom.
(6) Postupak izdavawa vodopravnog akta pokre}e
nadle`ni organ iz stava 3. ovog ~lana, po zahtjevu
stranke ili po slu`benoj du`nosti, ukoliko utvrdi ili
sazna da postoji ~iweni~no stawe zbog koga treba
pokrenuti postupak radi za{tite javnog interesa.
Srijeda, 31. maj 2006.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Stru~no mi{qewe
^lan 126.
(1) U postupku izdavawa vodopravnih akata iz svoje
nadle`nosti ovla{}eni organ iz ~lana 127. ovog zakona
mo`e zatra`iti stru~no mi{qewe kvalifikovane
nau~ne institucije ili stru~ne organizacije koja
obavqa djelatnost iz oblasti voda.
(2) Propisom iz ~lana 120. stav 4. ovog zakona odredi}e se minimum kadrovske i tehni~ke opremqenosti,
koja se odnosi na institucije i organizacije iz stava 1.
ovog ~lana, postupak dobijawa stru~nog mi{qewa iz
stava 1. ovog ~lana, kao i wegova forma i neophodni
sadr`aj.
Podjela nadle`nosti izdavawa vodopravnih akata
^lan 127.
(1) Agencija za vode ima nadle`nost izdavawa
vodopravnih akata za sqede}e objekte, instalacije i
aktivnosti:
a) zahvatawe vode u koli~ini od pet i vi{e litara u
sekundi,
b) ispu{tawe otpadnih voda naseqa,
v) ispu{tawe tehnolo{kih otpadnih voda u
povr{inske vode,
g) vje{ta~ko prihrawivawe podzemnih voda,
d) hidroelektrane za proizvodwu elektri~ne energije,
|) sve akumulacije na prostoru Republike Srpske,
e) dislocirawe i va|ewe materijala iz vodotoka,
`) izgradwa objekata za za{titu od poplava ili
drugih postrojewa za za{titu od voda,
z) aktivnosti iz ~lana 121. stav 2. t. a) do g) koje uti~u
na vode.
(2) Jedinica lokalne samouprave izdaje vodopravne
akte za objekte, instalacije i aktivnosti koje nisu navedene u stavu 1. ovog ~lana, u skladu sa ovim zakonom.
(3) Organ koji primi zahtjev, a po wemu nije nadle`an
da postupa u skladu sa odredbama ovog zakona i posebnim
propisima, zahtjev }e slu`beno proslijediti stvarno i
mjesno nadle`nom organu.
(4) Ministarstvo odlu~uje u drugom stepenu protiv
`albi na izdate vodopravne akte Agencija i jedinica
lokalne samouprave.
(5) Agencija za vode }e, u okviru svojih podru~nih
kancelarija, uspostaviti odjeqewa za pripremawe
izdavawa vodopravnih akata, {to }e biti regulisano
posebnim aktom Ministarstva.
Zahtjevi organa prema podnosiocu zahtjeva
^lan 128.
(1) Zavisno od prirode aktivnosti i wenih o~ekivanih uticaja, organ nadle`an za izdavawe vodopravnog
akta mo`e zahtijevati dodatne podatke i dopunu predate
dokumentacije.
(2) Dodatne podatke ili dopunu predate dokumentacije organ koji vodi postupak du`an je zatra`iti u
pismenom obliku, sa navo|ewem dokumentacije i podataka koji se zahtijevaju, uz upozorewe podnosiocu zahtjeva o
posqedicama koje }e nastupiti ukoliko zahtjev organa ne
bude ispuwen. Tra`ena dokumentacija i podaci
dostavqaju se u roku koji odre|uje organ koji vodi postupak.
(3) Ako investitor, korisnik ili nadle`ni organ iz
~lana 125. stava 1. ovog zakona ne dostavi dokumentaciju
u roku koji mu odredi organ koji vodi postupak, zahtjev
}e se odbaciti zakqu~kom, protiv kojeg je dopu{tena
posebna `alba.
(4) Ukoliko je rije~ o pogonu, postrojewu ili
aktivnostima koje }e pro}i proceduru procjene uticaja
na `ivotnu sredinu, uz zahtjev iz ~lana 125. stav 1. ovog
zakona, podnosi se studija o uticaju na `ivotnu sredinu,
Broj 50 - Strana 21
u skladu sa odredbama va`e}eg Zakona o za{titi `ivotne
sredine.
Saradwa organa u postupku izdavawa
vodopravnih akata
^lan 129.
(1) Nadle`ni organ, u postupku izdavawa
vodopravnog akta, sara|uje sa nadle`nim organima iz
drugih oblasti i pribavqa wihova mi{qewa, saglasnosti, izjave i druge podatke o ~iwenicama od va`nosti za
izdavawe akta.
(2) Nadle`ni organ obavezan je zatra`iti mi{qewe
jedinice lokalne samouprave na ~ijem podru~ju se preduzima predlo`ena aktivnost, kao i jedinice lokalne
samouprave na ~ijem podru~ju ta aktivnost mo`e
prouzrokovati uticaje. Izostanak dostavqawa mi{qewa
u datom roku ne odla`e vo|ewe postupka.
(3) Ukoliko se u postupku izdavawa vodopravnog
akta, a posebno vodnih smjernica, utvrdi postojawe
razloga iz kojih proizilazi da }e objekat, instalacija
ili predlo`ena aktivnost koja se nalazi ili odvija na
teritoriji Federacije BiH imati negativne uticaje na
vodne resurse na teritoriji Republike Srpske, nadle`ni
organ Republike dostavqa podatke i dokumentaciju iz
zahtjeva nadle`nom organu Federacije BiH i tra`i
izdavawe mi{qewa, prije izdavawa akta.
(4) Ukoliko se razlozi iz stava 3. ovog ~lana odnose
na negativne uticaje na vodne resurse druge dr`ave,
Ministarstvo }e proslijediti podatke iz dokumentacije
nadle`nom organu odnosne dr`ave, u ciqu wegovog
izja{wavawa.
(5) U sprovo|ewu aktivnosti iz stava 4. ovog ~lana,
nadle`ni organ postupa u skladu sa konvencijama i
me|unarodnim sporazumima koji su ratifikovani,
odnosno potpisani od strane Bosne i Hercegovine.
(6) U slu~aju negativnih mi{qewa dobijenih realizacijom aktivnosti u st. 3. i 4. ovog ~lana, postupak se ne
obustavqa, ali se pokre}e postupak arbitra`nog
tra`ewa rje{ewa izme|u strana.
Ogla{avawe, izja{wavawe i konsultacija
zainteresovanih strana i javnosti
^lan 130.
(1) Radi osigurawa rje{avawa sukoba interesa i
u~e{}a javnosti u radu, nadle`ni organ, prije izdavawa
vodopravnog akta, obavezno obavje{tava zainteresovane
strane, a o zahtjevu obavje{tava javnost na podru~ju na
kome djeluje, putem obavje{tewa na oglasnoj tabli
nadle`nog organa, ogla{avawem u sredstvu javnog
informisawa, a u slu~aju me|uentitetskog uticaja, u najmawe dva sredstva javnog informisawa koja su dostupna
javnosti na teritoriji Republike Srpske i Federacije
BiH.
(2) Javni oglas iz stava 1. ovog ~lana sadr`i informacije propisane podzakonskim aktom iz ~lana 120. stav
4. ovog zakona.
Obavje{tewe o vo|ewu postupka u javnom ogla{avawu
^lan 131.
(1) Obavje{tewe o detaqnijem sadr`aju zahtjeva,
vo|ewu postupka i javnom ogla{avawu nadle`ni organ
dostavqa zainteresovanim stranama.
(2) Zainteresovana strana je svaki pojedinac ili
pravno lice koje ima ili mo`e da ima neposredan
interes u predmetu za koji se izdaje vodopravni akt.
Zainteresovana lica }e biti navedena u zahtjevu od
strane podnosioca ili su po slu`benoj du`nosti poznata organu koji izdaje vodopravni akt.
(3) Nadle`ni organ du`an je zainteresovanim stranama i javnosti odrediti rok za pismeno izja{wavawe o
predlo`enim aktivnostima iz zahtjeva koji ne mo`e biti
du`i od 30 dana od dana javnog obavje{tavawa, odnosno
od dana dostavqawa obavje{tewa o vo|ewu postupka.
Izja{wavawe se dostavqa pismeno, u dva primjerka.
Strana 22 - Broj 50
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
(4) Nadle`ni organ mo`e, prema slobodnoj procjeni,
organizovati javnu raspravu o predmetu iz ovog ~lana.
Izja{wavawe podnosioca zahtjeva
^lan 132.
(1) Podnosilac zahtjeva ima pravo na pismeno
izja{wavawe o mi{qewu nadle`nog organa, kao i na
primjedbe i mi{qewa dostavqena u postupku
izja{wavawa javnosti, zainteresovanih strana i javne
rasprave, izuzev ako je takvo izja{wavawe podnosioca
zahtjeva o~igledno nepotrebno.
(2) Izja{wavawe iz stava 1. ovog ~lana podnosilac
zahtjeva dostavqa u roku koji odre|uje organ koji vodi
postupak. Propu{tawe izja{wavawa u datom roku ne
odla`e vo|ewe postupka.
Dostavqawe vodopravnog akta i obavje{tavawe
^lan 133.
(1) Izdati vodopravni akt nadle`ni organ dostavqa
podnosiocu zahtjeva i zainteresovanim stranama.
(2) Na izdati vodopravni akt podnosilac zahtjeva i
zainteresovane strane imaju pravo podno{ewa pravnog
lijeka.
(3) Izdati vodopravni akt iz stava 1. ovog ~lana
nadle`ni organ objavquje na na~in propisan podzakonskim propisom iz ~lana 120. stav 4. ovog zakona.
(4) Pri sprovo|ewu svih aktivnosti kod izdavawa
vodopravnog akta primjewuju se odredbe ovog zakona,
podzakonskih propisa i posebnih propisa koji se odnose
na rad ovla{}enih organa uprave.
Tro{kovi postupka
^lan 134.
(1) Tro{kove postupka za izdavawe vodopravnih
akata snosi nosilac prava iz tih akata.
(2) Nosilac prava iz vodopravnih akata i podnosilac zahtjeva du`ni su tro{kove iz stava 1. ovog ~lana
nadoknaditi organu koji je vodio postupak u toku trajawa postupka.
(3) O tro{kovima postupka nadle`ni organ odlu~uje
posebnim zakqu~kom, na koji nije dopu{tena posebna
`alba.
Op{ti sadr`aj vodopravnog akta
^lan 135.
Vodopravni akt sadr`i:
a) informacije o nazivu ili imenu i podatke za kontakt sa podnosiocem zahtjeva i nosioca prava iz akta,
b) opis mjesta, vrste, obim i namjene objekta,
v) trajnost akta,
g) vremensko ograni~ewe za po~etak aktivnosti na
koju upu}uje akt, od najvi{e tri godine,
d) vremensko ograni~ewe za zavr{avawe gra|evinskih radova na koje upu}uje akt, od najvi{e pet godina,
|) uslove za spre~avawe ili ubla`avawe negativnih
uticaja,
e) elemente tehni~kih detaqa koji su karakteristi~ni za pojedine djelatnosti i aktivnosti,
`) iznos i obrazlo`ewe tro{kova postupka,
z) obrazlo`ewe odluke sa navo|ewem ~iwenica
utvr|enih u toku vo|ewa postupka, uz ocjenu primqenih
odgovora i mi{qewa te odredbi primijewenog procesnog i materijalnog propisa,
i) uputstvo o pravnom sredstvu.
Uslovi za izdavawe vodopravnih akata
^lan 136.
(1) Nadle`ni organ uprave mo`e u izdatom aktu
propisati i posebne uslove radi spre~avawa ili
ubla`avawa
negativnih
uticaja
uzrokovanih
aktivno{}u koja je predmet akta.
Srijeda, 31. maj 2006.
(2) Sastavni dio vodne saglasnosti za dislocirawe
ili va|ewe materijala iz vodotoka su uslovi za ure|ewe
vodotoka na kojem se radovi izvode.
(3) Kod utvr|ivawa uslova za vodopravni akt,
nadle`ni organ }e uzeti u obzir posebne osobine voda na
koje uti~e aktivnost, tehni~ku i finansijsku
izvodqivost zahtijevanih mjera.
Vodne smjernice
^lan 137.
(1) Vodnim smjernicama se odre|uju uslovi koji }e
biti ispuweni u dokumentaciji za gra|ewe novih, rekonstrukciju ili uklawawe postoje}ih objekata i druge
aktivnosti koje se ne smatraju gra|ewem, a mogu trajno,
povremeno ili privremeno da uti~u na promjene re`ima
voda.
(2) Propisom iz ~lana 120. stav 4. ovog zakona }e se
odrediti slu~ajevi iz stava 1. ovog ~lana za koje nije
potrebno izdavati vodnu saglasnost.
(3) Za objekte ili radove za koje su pribavqene smjernice, a za koje nije podnesen zahtjev za izdavawe vodne
saglasnosti, vodne smjernice prestaju va`iti istekom
roka od jedne godine od dana wihovog izdavawa.
(4) Vodne smjernice izdaje organ koji je u skladu sa
odredbama ~lana 127. ovog zakona nadle`an za izdavawe
vodopravnih akata, a izdaju se u formi zakqu~ka.
(5) Protiv zakqu~ka kojim su donesene vodne smjernice nije dopu{tena posebna `alba.
Vodne smjernice za izdavawe koncesija
^lan 138.
(1) Organi koji su, u skladu sa propisima o koncesijama, nadle`ni za izdavawe koncesija za kori{}ewa voda
i vodnog dobra du`ni su, prije pokretawa postupka za
dodjelu koncesije, pribaviti vodne smjernice od
nadle`nog organa u skladu sa ovim zakonom.
(2) Vodne smjernice iz stava 1. ovog ~lana se, nakon
sprovo|ewa procedure dodjele koncesije, prenose na lice
koje je dobilo koncesiju.
(3) Lica ili organi iz st. 1. i 2. ovog ~lana du`ni su
pribaviti ostale vodopravne akte u skladu sa odredbama
ovog zakona.
(4) U skladu sa odredbama iz st. 1. do 3. ovog ~lana,
du`ni su postupiti i organi koji su u skladu sa propisima o prostornom ure|ewu i gra|ewu nadle`ni za
izdavawe urbanisti~kih uslova.
Vodna saglasnost
^lan 139.
(1) Vodna saglasnost je potrebna za izgradwu novih,
rekonstrukciju ili uklawawe postoje}ih objekata i
druge aktivnosti iz ~lana 121. st. 1. i 2, ako one mogu uticati na promjene kvaliteta i kvantiteta voda, odnosno
ako se time mogu trajno, povremeno ili privremeno
prouzrokovati promjene u re`imu voda.
(2) Vodna saglasnost je potrebna i za radove koji mogu
uticati na promjene u re`imu voda u smislu ~l. 62, 66. i
85. ovog zakona.
Sadr`aj vodne saglasnosti
^lan 140.
(1) Vodnom saglasno{}u se utvr|uje da je dokumentacija prilo`ena uz zahtjev za izdavawe vodne saglasnosti u skladu sa izdatim vodnim smjernicama,
propisima o vodama i planskim dokumentima.
(2) Odobrewe za gra|ewe novih ili rekonstrukciju
postoje}ih objekata za koje je po ovom zakonu propisana
obaveza pribavqawa vodne saglasnosti, u smislu
propisa o prostornom ure|ewu, izdaje se po prethodno
izdatoj vodnoj saglasnosti.
(3) Vodna saglasnost se izdaje u obliku rje{ewa, s
nazivom vodopravnog akta. Rje{ewe }e imati formu i
elemente kako su propisani posebnim propisom koji re-
Srijeda, 31. maj 2006.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
guli{e op{ti upravni postupak. Sadr`aj stru~nog
dijela rje{ewa treba odgovarati postavqenom zahtjevu,
sadr`aju predmeta, izdatim smjernicama i utvr|enim
~iwenicama u postupku.
(4) U slu~ajevima kada dokumentacija za gra|ewe ili
druge aktivnosti nije izra|ena u skladu sa izdatim vodnim sjernicama, nadle`ni organ za izdavawe saglasnosti
donosi rje{ewe kojim se zahtjev odbija, kao nepotpun.
(5) U svim slu~ajevima iz st. 3. i 4. ovog ~lana organ
koji donosi rje{ewe }e u uputstvu o pravnom sredstvu
obavijestiti stranku da mo`e izjaviti `albu ili
pokrenuti upravni spor ili drugi postupak pred sudom,
kao i to da takvo pravo ima zainteresovana strana.
(6) Izdata vodna saglasnost prestaje da va`i istekom
roka od jedne godine od dana izdavawa, osim za objekte,
ukoliko do tog roka bude pribavqeno odobrewe za
gra|ewe i zapo~eti radovi na objektu.
(7) Ukoliko je vodna saglasnost izdata za objekat, wen
period va`ewa je do izdavawa dozvole, ukoliko je predvi|eno izdavawe dozvole ili do obnavqawa vodne
saglasnosti, nakon proteka u woj odre|enog roka, ili
izmjene uslova na osnovu kojih je izdata.
Objekti i postrojewa za koje se ne mo`e izdati
vodna saglasnost
^lan 141.
Za objekte i postrojewa koja ispu{taju otpadne vode
ili druge opasne materije na povr{inu zemqe, u zemqu
ili vodu ne mo`e se izdati vodna saglasnost i odobrewe
za gra|ewe, ako projektom nije predvi|ena istovremena
izgradwa ure|aja za pre~i{}avawe otpadnih voda, odnosno ure|aja za smawewe koli~ina i koncentracija opasnih materija koje se u skladu sa propisima ispu{taju na
povr{inu zemqe, u zemqu ili vodu.
Vodna dozvola
^lan 142.
(1) Za kori{}ewe voda, pra`wewe akumulacija, za
ispu{tawe otpadnih voda u vode i za odlagawe, odnosno
ispu{tawe opasnih materija na javno vodno dobro,
poqoprivredno, gra|evinsko i {umsko zemqi{te i
promet proizvoda od opasnih materija koji poslije
upotrebe dospijevaju u vode potrebna je vodna dozvola.
(2) Vodna dozvola se izdaje u obliku rje{ewa, sa
nazivom vodopravnog akta, koje }e imati formu i elemente
koji su propisani posebnim propisom koji reguli{e
op{ti upravni postupak. Sadr`aj rje{ewa odgovara
postavqenom zahtjevu, sadr`aju predmeta, eventualno
izdatoj saglasnosti i utvr|enim ~iwenicama u postupku.
Objekti za koje je potrebna vodna dozvola
^lan 143.
(1) Vodna dozvola potrebna je za sve objekte za koje je,
po odredbama ovog zakona, potrebno izdati vodnu saglasnost.
(2) Vodna dozvola potrebna je i ako izdavawu vodne
dozvole nije prethodilo izdavawe vodne saglasnosti za
slu~ajeve predvi|ene ovim zakonom.
(3) Ako se zbog promjena u tehnologiji ili iz drugih
razloga naknadno izmijene obim i uslovi kori{}ewa
voda, odnosno ispu{tawe otpadnih voda u vode, odlagawe
na javno vodno dobro, odnosno ispu{tawa opasnih
materija potrebna je nova vodna dozvola.
Objekti za koje nije potrebna vodna dozvola
^lan 144.
Vodna dozvola nije potrebna za:
a) kori{}ewe voda iz javnog sistema vodosnabdijevawa i ispu{tawe otpadnih voda iz doma}instva u javnu
kanalizaciju,
b) kori{}ewe bunara (osim arteskih, reni bunara i
sli~no), izvora, cisterni i sli~nih objekata za snabdijevawe jednog doma}instva vodom za pi}e, ako zahvatawe
vode iz tih objekata ne prelazi koli~inu od 10 m3/dan,
Broj 50 - Strana 23
v) ga{ewe po`ara i preduzimawe hitnih sanitarnih
i drugih mjera u slu~aju op{te opasnosti kada se koristi
voda,
g) ure|ewe vodotoka, dislocirawe i va|ewe materijala iz vodotoka, i
d) objekte ~iji korisnik nema interes i ne u~estvuje u
preispitivawu uslova za izdatu vodnu dozvolu.
Sadr`aj vodne dozvole
^lan 145.
(1) Vodnom dozvolom se utvr|uju namjena, na~in i
uslovi za iskori{}avawe voda, re`im rada objekata i
postrojewa, na~in i uslovi ispu{tawa otpadnih voda,
na~in i uslovi odlagawa ~vrstog i te~nog otpada i drugi
uslovi.
(2) Vodnom dozvolom se utvr|uje da su ispuweni
uslovi odre|eni vodnom saglasno{}u i da je pribavqen
op{ti akt o odr`avawu, kori{}ewu, osmatrawu i
~uvawu objekta i postupawa u slu~aju kvara ili havarije
na objektu koji se donosi prije izdavawa vodne dozvole.
(3) U slu~aju kada se vodna dozvola izdaje bez vodne
saglasnosti, vodnom dozvolom utvr|uju se uslovi pod
kojima se mo`e vr{iti djelatnost koja je predmet
izdavawa vodne dozvole.
Va`nost vodne dozvole
^lan 146.
(1) Vodna dozvola izdaje se na odre|eno vrijeme, a
najdu`e sa rokom trajawa do petnaest godina.
(2) Pravo na kori{}ewe ili upotrebu voda ili
ispu{tawe otpadnih voda ste~eno na osnovu vodne dozvole ne mo`e se prenositi na drugog korisnika.
(3) Vodnu dozvolu izdaje organ koji je nadle`an za
izdavawe vodnih smjernica i vodne saglasnosti.
Prestanak va`nosti vodne dozvole
^lan 147.
(1) Pravo na kori{}ewe voda ili ispu{tawe otpadnih voda ste~eno na osnovu vodne dozvole prestaje:
a) istekom roka va`nosti vodne dozvole,
b) odricawem korisnika od prava iz vodne dozvole, i
v) nekori{}ewem prava iz vodne dozvole, bez
opravdanih razloga, du`e od dvije godine.
(2) Rje{ewe o utvr|ivawu prestanka prava, u smislu
odredbe stava 1. ovog ~lana, donosi organ koji je izdao
vodnu dozvolu, na na~in i po postupku kako je navedeno u
~lanu 142. stav 2. ovog zakona.
(3) Na zahtjev korisnika, nakon sprovedenog postupka, za slu~ajeve iz stava 1. ta~ke a) ovog ~lana, pravo na
kori{}ewe vode ili ispu{tawe otpadnih voda mo`e se
produ`iti.
Upotrebna dozvola
^lan 148.
Upotrebna dozvola u smislu propisa o prostornom
ure|ewu ne mo`e se izdati bez prethodno pribavqene
vodne dozvole.
Vremensko va`ewe vodopravnih akata
^lan 149.
(1) Vodopravni akti za aktivnosti iz ~lana 120. ovog
zakona izdaju se na odre|eno vrijeme, u skladu sa odredbama ovog zakona. U zavisnosti od tehnolo{ke slo`enosti objekta, vodna dozvola se mo`e izdati i na kra}i vremenski period od utvr|enog u ovom zakonu.
(2) Kada se vodna dozvola izdaje na period du`i od
pet godina, utvr|eni uslovi }e se preispitati nakon
navr{ene svake pete godine u periodu koji nije du`i od
onog potrebnog za weno izdavawe. Organ koji je izdao
vodnu dozvolu po slu`benoj du`nosti pokre}e postupak
preispitivawa uslova iz dozvole, uz zahtjev korisniku
da u odre|enom roku dostavi neophodnu dokumentaciju.
Strana 24 - Broj 50
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
(3) Ukoliko korisnik ne postupi po zahtjevu organa,
nadle`ni organ za izdavawe dozvole }e, u skladu sa
~lanom 147. stav 2. ovog zakona, rje{ewem ukinuti izdatu
vodnu dozvolu.
Izmjene i ispravke vodopravnih akata
^lan 150.
(1) Nadle`ni organ mo`e izmijeniti ranije izdati
vodopravni akt ukoliko:
a) je izmjena potrebna kako bi se osiguralo
snabdijevawe vodom za pi}e,
b) su uticaji aktivnosti koja je predmet vodnog akta
prouzrokovali bitno druga~ije okolnosti od onih koje
su procijewene prilikom izdavawa vodnog akta,
v) bi zbog uvo|ewa naprednije tehnologije uticaji
prouzrokovani aktivno{}u korisnika mogli biti bitno
smaweni, bez prevelikih tro{kova po korisnika,
g) je izmjena potrebna zbog interesa regije, grada ili
Republike Srpske, ili zbog izvr{avawa me|unarodnih
ugovora koji su obavezuju}i za Bosnu i Hercegovinu.
(2) U skladu sa stavom 1. ovog ~lana, nadle`ni organ
mo`e uvesti izmjene koje bi sprije~ile ili znatno
promijenile nastavak izvo|ewa aktivnosti korisnika
vodopravnog akta.
(3) Zahtjev za izmjenu vodopravnog akta mo`e podnijeti
organ inspekcije, nosilac prava iz vodopravnog akta ili
zainteresovana strana. Organ koji izdaje vodopravni akt,
izmjenu akta pokre}e po slu`benoj du`nosti.
(4) Postupak po zahtjevu za izmjenu vodopravnog akta
sprovodi se na isti na~in kao i pri rje{avawu zahtjeva
za wegovo izdavawe.
Izmjena i ispravke uo~enih gre{aka nastalih
u pisawu vodopravnih akata
^lan 151.
(1) Organ koji je donio vodopravni akt mo`e u svako
vrijeme da ispravi gre{ke u imenima, nazivima ili brojevima, gre{ke nastale u pisawu, ra~unawu ili pre{tampavawu, kao i druge o~igledne neta~nosti u dokumentu
ili wegovom ovjerenom prepisu, u skladu sa posebnim
propisom.
(2) Ispravke gre{aka koje su navedene u stavu 1. ovog
~lana, proizvode pravno dejstvo od dana kada ga
proizvede vodopravni akt koji je ispravqen.
Izmjene i ispravke vodopravnih akata
u toku upravnog spora
^lan 152.
Organ protiv ~ije je odluke blagovremeno pokrenut
upravni spor mo`e do okon~awa spora, ako uva`ava sve
zahtjeve tu`be, poni{titi ili izmijeniti svoju odluku,
odnosno vodopravni akt, iz onih razloga iz kojih bi sud
mogao poni{titi takvu odluku, ako se time ne vrije|a
pravo stranke ili pravnih lica.
Privremeno ograni~ewe
^lan 153.
(1) Za osigurawe potrebnih koli~ina i kvaliteta
vode, te o~uvawa prirodne ravnote`e vodnih ekosistema
i od vode zavisnih ekosistema, u slu~aju prirodne pojave
koja prouzrokuje privremeni nedostatak vode ili
smawenu za{titu od {tetnog djelovawa voda,
Ministarstvo mo`e, imaocima prava na kori{}ewe
voda, posebnim aktom, privremeno ograni~iti ili
privremeno obustaviti sprovo|ewe prava na kori{}ewe
voda na odre|enom podru~ju. Aktivnosti iz ovog stava
ukqu~uju, ali se ne ograni~avaju na vi{u silu, prirodne
i elementarne nepogode.
(2) Pored ograni~ewa iz prethodnog stava,
Ministarstvo mo`e na odre|enom podru~ju privremeno
ograni~iti ili privremeno obustaviti sprovo|ewe
prava na kori{}ewe voda i ako do|e do ekolo{ke
nesre}e, ve}eg o{te}ewa na vodnim objektima, ili drugih
Srijeda, 31. maj 2006.
doga|aja koji prouzrokuju nedostatak vode ili smawenu
za{titu od {tetnog djelovawa voda.
(3) Kod ograni~ewa ili suspenzije prava na
kori{}ewe voda iz prethodnih st., potrebno je, prije
svega, osigurati vodu za pi}e i vodu za za{titu od
po`ara.
(4) Zbog privremenog ograni~ewa ili privremenog
prekida sprovo|ewa prava na kori{}ewe voda iz stava 2.
ovog ~lana, imalac prava na kori{}ewe voda nema pravo
na od{tetu, ako je u pitawu vi{a sila, prirodna ili elementarna nepogoda, osim ako posebnim aktom Vlada ne
odlu~i druga~ije.
(5) Bez obzira na odredbe iz prethodnog stava, imalac
prava na kori{}ewe voda mo`e zahtijevati u posebnom
postupku, povrat {tete koju je pretrpio zbog privremenog ograni~ewa ili privremenog prekida sprovo|ewa
prava na kori{}ewe voda, neposredno od lica koje je
prouzrokovalo ekolo{ku nesre}u, o{te}ewe vodnih
objekata ili drugog doga|aja iz stava 2. ovog ~lana.
Prilago|avawe prava na kori{}ewe voda
^lan 154.
(1) Ako nadle`na institucija, na osnovu pra}ewa
stawa voda (monitoringa), koli~ine i kvaliteta, utvrdi
da je do{lo do bitnih izmjena u re`imu voda, koje bi
mogle prouzrokovati trajni nedostatak vode, pogor{awe
kvaliteta voda ili bi ugrozile ravnote`u vodnih i od
vode zavisnih ekosistema ili prirodnih vrijednosti,
imaocu prava na kori{}ewe voda se utvr|uje obaveza da,
tehni~kim ili drugim mjerama u odre|enom periodu prilagodi sprovo|ewe prava na kori{}ewe voda
novonastalom stawu.
(2) Ako se imalac prava na kori{}ewe voda ne prilagodi na~inu i roku propisanim obavezama iz stava 1.
ovog ~lana, djelimi~no ili u cijelosti mu se oduzima
pravo na kori{}ewe voda.
(3) Odredbe iz stava 2. ovog ~lana se ne odnose na
imaoca prava na kori{}ewe voda za snabdijevawe
stanovni{tva vodom za pi}e, ali se uvode prinudne mjere
za sprovo|ewe stava 2. ovog ~lana, o tro{ku tog subjekta.
(4) Bez obzira na odredbe st. 1. i 2. ovog ~lana, pravo
na kori{}ewe voda se djelimi~no ili u cijelosti oduzima, ako je, zbog trajnog nedostatka vode, ugro`eno snabdijevawe stanovni{tva vodom za pi}e.
(5) O oduzimawu odlu~uje Ministarstvo, a organ koji
je donio akt o pravu na kori{}ewe vode, u roku od 15
dana, dostavqa Ministarstvu predmet sa svom dokumentacijom iz st. 1. i 2. ovog ~lana.
(6) Zbog prilago|avawa ili oduzimawa prava na
kori{}ewe voda iz st. 1, 2. i 4. ovog ~lana, imalac prava
na kori{}ewe voda nema pravo na od{tetu.
(7) Bez obzira na odredbe stava 6. ovog ~lana, imalac
prava na kori{}ewe voda mo`e u posebnom postupku
zahtijevati od{tetu od u~inioca za prouzrokovanu
{tetu, koju je pretrpio zbog prilago|avawa ili oduzimawa prava na kori{}ewe voda, ako je do{lo do izmjene
iz stava 1. ovog ~lana zbog pona{awa drugog pravnog ili
fizi~kog lica.
Izvr{ewe vodopravnih akata i nalog
^lan 155.
(1) Vodopravni akta izvr{ava korisnik prava iz tog
akta, na na~in i pod uslovima kako je odre|eno wegovim
sadr`ajem. Postupawe suprotno propisanim uslovima
ili nepo{tovawe odredaba ~l. 120 - 155. ovog zakona koje
se odnose na investitora, korisnika, operatera ili
tre}e lice koje je izvr{ilac neke od nedozvoqenih
radwi, predstavqa nezakonit rad koji se ka`wava u
skladu sa odredbama ovog zakona.
(2) Ukoliko, u toku trajawa roka va`ewa vodopravnog
akta, isti ne bude izvr{en na na~in i pod uslovima koji
su u wemu navedeni ili ako nastupi okolnost koja prijeti da izazove ili izazove poreme}aj vodnog re`ima koji
onemogu}ava ispuwavawe uslova i obaveza iz vodo-
Srijeda, 31. maj 2006.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
pravnog akta, organ nadle`an za izdavawe akta mo`e,
radi izvr{ewa izdatog akta i uskla|ivawa postupawa u
skladu sa novonastalim uslovima, izdati nalog.
(3) Rje{ewem se nala`e korisniku vodopravnog akta
da u odre|enom roku izvr{i neku radwu, izvr{i ulagawa
ili se uzdr`i od nekog ~iwewa radi uklawawa opasnosti od prijete}eg ili ve} nastalog poreme}aja u re`imu
voda, ili nesaglasnosti sa uslovima i obavezama iz predmetnog vodopravnog akta, kao i radi uspostavqawa
stawa u skladu sa tim aktom i vodopravnim aktima izdatim drugim licima na istom vodnom tijelu ili dijelu
vodnog tijela.
(4) @alba na rje{ewe iz stava 3. ovog ~lana ne odla`e
wegovo izvr{ewe.
(5) Na rje{ewe iz stava 3. ovog ~lana, na odgovaraju}i
na~in, primjewuju se odredbe ~lana 140. stav 3. i ~lana
142. stav 2, kao i propis o op{tem upravnom postupku u
odnosu na administrativno izvr{ewe nenov~anih
obaveza.
Izdavawe naloga
^lan 156.
(1) Rje{ewe iz ~lana 155. st. 3. i 5. izdaje organ koji je
izdao vodopravni akt po slu`benoj du`nosti, kada to
zahtijeva javni interes ili po prijedlogu stranke, kada je
to u wenom interesu, ukoliko su ispuweni uslovi navedeni u stavu 2. ~lana 155. ovog zakona.
(2) Primjerak rje{ewa iz stava 1. ovog ~lana
dostavqa se Ministarstvu.
Izvr{ewe rje{ewa
^lan 157.
(1) Izvr{ewe rje{ewa iz ~lana 155. stav 3. se sprovodi po slu`benoj du`nosti, protiv lica koje je obavezno
da ispuni obavezu - izvr{enik.
(2) Izvr{ewe rje{ewa se sprovodi administrativnim putem.
(3) Organ koji je u upravnoj stvari rje{avao u prvom
stepenu sprovodi postupak izvr{ewa i, po slu`benoj
du`nosti, donosi zakqu~ak o dozvoli izvr{ewa
rje{ewa, koji }e sadr`avati podatke o tome da je rje{ewe
postalo izvr{no; odre|uje se vrijeme, mjesto, sredstva i
na~in izvr{ewa. Protiv ovog zakqu~ka dopu{tena je
`alba drugostepenom organu. @alba izjavqena drugostepenom organu ne odla`e zapo~eto izvr{ewe.
Izvr{ewe rje{ewa preko drugog lica
^lan 158.
Ako se izvr{enikova obaveza sastoji u izvr{ewu
radwe koju mo`e izvr{iti drugo lice, a izvr{enik je ne
izvr{i uop{te ili u cjelini, ta radwa }e se izvr{iti
preko drugog lica, o tro{ku izvr{enika. Izvr{enik }e
na to biti prethodno upozoren.
Tro{kovi izvr{ewa
^lan 159.
(1) Kod sprovo|ewa radwi izvr{ewa primjewuju se
odredbe ovog zakona, kao i propisa koji reguli{e pravila op{teg upravnog postupka.
(2) Nadle`ni organ, nakon sprovo|ewa radwi
izvr{ewa po donesenom nalogu, donosi zakqu~ak o
tro{kovima wegovog izvr{ewa, koji se odnosi na
izvr{enika iz naloga, a koji ima karakter izvr{ne
isprave. Izvr{ewe zakqu~ka o tro{kovima sprovodi se
sudskim putem, primjenom odredaba ovog zakona i
propisa o izvr{nom postupku.
Prigovor na rje{ewe
^lan 160.
(1) Na rje{ewe iz ~lana 155. ovog zakona mo`e se
izjaviti prigovor organu koji je izdao vodopravni akt.
(2) Prigovor ne odla`e izvr{ewe rje{ewa.
(3) Rok za dono{ewe rje{ewa po prigovoru na
rje{ewe je 15 dana od dana podno{ewa prigovora.
Broj 50 - Strana 25
Oduzimawe vodopravnih akata
^lan 161.
(1) Za neizvr{ewe izdatog naloga, po rje{ewu iz
~lana 155. ovog zakona, pravnom licu se mo`e trajno ili
privremeno oduzeti vodopravni akt i pravo u vezi sa
wim.
(2) Rje{ewe o trajnom ili privremenom oduzimawu
vodopravnog akta donosi organ koji izdaje taj akt i
zakqu~ak o wegovom izvr{ewu.
Privremeno oduzimawe
^lan 162.
(1) Vodna dozvola oduze}e se privremeno ako korisnik u roku odre|enom izdatim nalogom ne obavi radwu,
ne izvr{i ulagawe ili se ne uzdr`i od ~iwewa
nalo`enog u izdatom nalogu, ako zbog neizvr{ewa naloga ne}e do}i do neposredne opasnosti po `ivot i zdravqe
qudi i poreme}aja u privredi.
(2) Vodopravni akt mo`e se privremeno oduzeti na
vrijeme od {est mjeseci, u kom roku se korisniku obustavqa pravo koje je stekao na osnovu tog akta i u kome je
korisnik du`an da izvr{i radwu zbog koje mu je privremeno oduzet vodopravni akt.
Trajno oduzimawe
^lan 163.
(1) Vodopravni akt se oduzima trajno:
a) ako u odre|enom roku korisnik ne obavi radwe, ne
izvr{i ulagawe ili se ne uzdr`i od nekog ~iwewa
nalo`enog u izdatom nalogu zbog ~ega mu je vodopravni
akt privremeno oduzet,
b) ako bi neizvr{avawe izdatog naloga moglo
dovesti do te{ke i neposredne opasnosti za `ivot ili
zdravqe qudi ili do poreme}aja u privredi.
(2) Korisnik kome je oduzet vodopravni akt, mo`e
zatra`iti izdavawe novog vodnog akta ako ispuni za to
potrebne uslove, utvr|ene u propisu iz ~lana 120. stav 4.
ovog zakona.
(3) Rje{ewe o trajnom oduzimawu vodnog akta
dostavqa se i republi~kom ministarstvu nadle`nom za
prostorno ure|ewe i `ivotnu sredinu i jedinicama
lokalne samouprave.
Ostali slu~ajevi oduzimawa
^lan 164.
(1) Organ koji je izdao vodopravni akt mo`e ga
oduzeti i ukoliko:
a) je podnosilac zahtjeva dao neta~ne podatke koji su
nadle`ni organ doveli u zabludu u pogledu ~iwenica
odlu~uju}ih za izdavawe akta,
b) su uslovi iz akta bitno prekr{eni, uprkos pismenom upozorewu od strane organa inspekcije,
v) ukoliko se aktivnost ne vr{i u periodu od dvije
uzastopne godine,
g) aktivnosti uzrokuju uticaje koji su zabraweni
ovim zakonom, a ti isti uticaji ne mogu biti sprije~eni
ili ubla`eni izmjenama vodnog akta u skladu sa ~lanom
150. stav 1. ovog zakona.
(2) Zahtjev za opozivawe vodnog akta podnose organ
inspekcije, nadle`ni organ po slu`benoj du`nosti,
ovla{}eno ili tre}e lice, pismenim podneskom.
(3) Nadle`ni organ, po slu`benoj du`nosti provjerava navode zahtjeva iz stava 2. ovog ~lana i odmah obavje{tava nosioca prava iz vodopravnog akta o podnesenom zahtjevu za opoziv. Nosilac prava iz vodopravnog
akta mo`e dati odgovor na obavje{tewe.
IX - OGRANI^EWE PRAVA VLASNIKA I
KORISNIKA ZEMQI[TA
Stvarna slu`nost
^lan 165.
Za potrebe sprovo|ewa odredaba ovog zakona
ustanovqava se pravo stvarne slu`nosti, kao pravo vla-
Strana 26 - Broj 50
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
snika zemqi{ne nepokretnosti, kao povlasnog dobra da
mo`e za potrebe tog dobra vr{iti odre|ene radwe na
nepokretnosti, poslu`nom dobru, drugog vlasnika ili
da zahtijeva od vlasnika poslu`nog dobra da se uzdr`ava
od vr{ewa odre|enih radwi koje bi ina~e imao pravo
vr{iti na svojoj nepokretnosti.
Ustanovqewe stvarne slu`nosti
^lan 166.
(1) Stvarna slu`nost se mo`e ustanoviti posebnim
aktom nadle`nog organa za sprovo|ewe ovog zakona, na
odre|eno vrijeme ili na odre|eno doba godine.
(2) @alba protiv odluke iz stava 1. ovog ~lana ne
zadr`ava weno izvr{ewe.
Regulisawe odnosa iz prava stvarne slu`nosti
^lan 167.
U ciqu regulisawa ostalih odnosa proisteklih iz
prava stvarne slu`nosti, va`e odredbe Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima, odnosno propisa koji
je u odnosu na navedenu oblast va`e}i u Republici
Srpskoj, u trenutku primjene odredaba ovog zakona.
Postupawe nadle`nog organa kada nije mogu}e
utvrditi vlasnike poslu`nog dobra
^lan 168.
Za slu~ajeve gdje u kra}em vremenskom periodu nije
mogu}e utvrditi vlasnike poslu`nog dobra, nadle`ni
organ sprovodi proceduru po prethodnim odredbama
prema savjesnim posjednicima, odnosno korisnicima
poslu`nog dobra.
Ostali slu~ajevi ograni~ewa prava vlasni{tva
^lan 169.
U slu~ajevima kada je odlukama drugog nadle`nog
organa izvr{ena nepotuna eksproprijacija, ili je
izvr{ena eksproprijacija sprovedena djelimi~no, ili ne
u cijelosti, nadle`ni organ mo`e donijeti akt iz ~lana
165. ovog zakona, do kona~ne odluke bilo kog drugog
organa ili organa koji je donio pomenuti akt, odnosno
odluku vezano za eksproprijaciju, ali najdu`e na period
od pet godina od dana stupawa na snagu ovog zakona.
Rok za utvr|ivawe slu~ajeva ograni~ewa
prava vlasni{tva
^lan 170.
(1) U vremenu od pet godina nakon stupawa na snagu
ovog zakona utvrdi}e se javnim pozivom svi slu~ajevi
navedeni u ~lanu 169. ovog zakona.
(2) Organ nadle`an za sprovo|ewe odredaba ovog
~lana i ~lana 169. ovog zakona je Ministarstvo.
(3) Tro{kove koji nastanu na osnovu sprovo|ewa
odredaba ovog ~lana snosi}e korisnici prava
slu`nosti, odnosno korisnici eksproprijacije.
Naknada {tete
^lan 171.
(1) Ukoliko u sprovo|ewu za{titnih mjera iz ~lana
73. ovog zakona nastupe {tete za vlasnike, odnosno
korisnike objekata ili vlasnike drugih nekretnina,
investitor, odnosno vlasnik ili korisnik sistema za
snabdijevawe vodom du`an je utvrditi i na~in naknade
{tete do visine pravi~ne naknade, kao i izvore naknade
{tete vlasnika, odnosno korisnika objekata i drugih
nekretnina.
(2) Ako investitor, odnosno vlasnik ili korisnik
sistema za snabdijevawe vodom ne postigne sporazum o
pravi~noj naknadi {tete prema stavu 1. ovog ~lana, o
pravi~noj naknadi odlu~uje se po propisima o eksproprijaciji.
Odluka o privremenom kori{}ewu zemqi{ta
^lan 172.
(1) Vlasnik, odnosno korisnik zemqi{ta du`an je
dopustiti prelaz preko zemqi{ta licima koja su
Srijeda, 31. maj 2006.
ovla{}ena da istra`uju, sprovode pra}ewe stawa voda,
premjeravaju, snimaju ili obiqe`avaju vodno zemqi{te
ili vode, kao i licima koja izvode radove na izgradwi,
rekonstrukciji, ili odr`avawu vodnih objekata ili
postrojewa, ili vr{e wihovo iskori{}avawe.
(2) Ukoliko vlasnici, odnosno korisnici zemqi{ta
ne postupe u smislu odredbe stava 1. ovog ~lana, rje{ewe
o privremenom kori{}ewu zemqi{ta donosi nadle`ni
organ iz ~lana 166. ovog zakona, najkasnije u roku od tri
dana od dana podno{ewa zahtjeva za dono{ewe odluke o
privremenom kori{}ewu zemqi{ta.
(3) @alba protiv odluke iz stava 2. ovog ~lana ne
zadr`ava izvr{ewe rje{ewa.
Ograni~ewa prava vlasni{tva i naknada {tete
^lan 173.
(1) Vlasnik ili posjednik zemqi{ta na ugro`enom
podru~ju iz ~lana 91. dozvoli}e pristup i privremeno
kori{}ewe tog zemqi{ta za sprovo|ewe mjera i poslova
aktivne odbrane od {tetnog djelovawa voda.
(2) Izvo|a~ radova }e, kod izvo|ewa aktivnosti iz
prethodnog stava, u {to mawoj mjeri uticati na stawe
zemqi{ta iz prethodnog stava, a po obavqenim radovima ili prestanku ugro`enosti {tetnog djelovawa voda,
otkloniti {tetu prouzrokovanu izvedenim radovima
ili mjerama.
(3) Vlasnik ili drugi posjednik zemqi{ta koje se
nalazi na ugro`enim podru~jima nema pravo na naknadu
{tete zbog ograni~ewa ili zabrana iz ~l. 105 - 107. ovog
zakona.
(4) Ako korisnik, odnosno vlasnik zemqi{ta iz
stava 1. ovog ~lana ne dozvoli kori{}ewe materijala ili
prelaz, odlukom nadle`nog organa uprave nalo`i}e se
rje{ewem korisniku, odnosno vlasniku zemqi{ta da
postupi u skladu sa odredbama stava 1. ovog ~lana.
(5) @alba izjavqena na rje{ewe iz stava 4. ovog
~lana, ne odla`e wegovo izvr{ewe.
Odluka o ograni~ewu prava
^lan 174.
(1) Vlasnik, odnosno korisnik zemqi{ta ima pravo
na naknadu {tete, za slu~ajeve koji su navedeni u
poglavqu o ograni~ewu prava vlasnika i korisnika
zemqi{ta, koju odre|uje nadle`ni organ koji donosi
odluku o ograni~ewu prava, sporazumno sa vlasnikom,
odnosno korisnikom zemqi{ta.
(2) Ukoliko visinu naknade iz stava 1. ovog ~lana
nije mogu}e odrediti sporazumno, nadle`ni organ, za
slu~ajeve kada je to neophodno, donosi odluku, protiv
koje nezadovoqni vlasnik, odnosno korisnik zemqi{ta,
mo`e podnijeti `albu o kojoj odlu~uje sud.
(3) Za ostale slu~ajeve, gdje se ne donosi posebna odluka od nadle`nog organa, ako se ne postigne sporazum o
visini naknade, odlu~uje sud.
(4) Teret obe{te}ewa subjekata kojima je ograni~eno
neko pravo iz ovog poglavqa, snosi organ u ~iju korist je
izvr{eno to ograni~ewe.
Odvo|ewe padavina i drena`nih voda
^lan 175.
(1) Ukoliko se ne uzrokuje {teta ili zna~ajna neprilika drugom licu i ukoliko odvo|ewe vode ne mo`e
razumno biti izvr{ena na drugi na~in, vlasnik ili
savjestan posjednik zemqi{ta za koje postoji potreba
odvo`ewa padavina ili drena`nih voda mo`e:
a) sagraditi kanal ili bilo koji drugi objekat na
zemqi{tu koje je u vlasni{tvu drugog lica, uz wegovu
prethodnu saglasnost,
b) odvoditi padavine ili drena`ne vode u kanal ili
drugi odgovaraju}i objekat koji je u vlasni{tvu drugog
lica, uz wegovu prethodnu saglasnost.
(2) Lice koje preduzima aktivnosti pomenute u ta~ki
a), iz stava 1. ovog ~lana, obavezuje se da odr`ava objekte
Srijeda, 31. maj 2006.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
u stawu koje je neophodno da se izbjegne prouzrokovawe
{tete nad zemqi{tem drugih lica. Lice koje preduzima
aktivnosti pomenute u ta~ki b) stava 1. ovog ~lana,
obavezno je da pokrije tro{kove za potrebne izmjene u
navedenim objektima, kao i wegov odgovaraju}i dio
budu}ih tro{kova odr`avawa objekata.
(3) U slu~aju da strane iz st. 1. i 2. ovog ~lana ne
postignu dogovor o spornom pitawu, o istom }e odluku
donijeti nadle`ni organ uprave ili sud.
X - ORGANIZACIJA UPRAVQAWA VODAMA
1. Agencije za vode
Organizacija agencija za vode
^lan 176.
(1) Za poslove i aktivnosti koji su definisani ovim
zakonom i na osnovu wega donesenim podzakonskim
propisima, kao i posebnim propisom kojim je osnovana,
organizuju se agencije za vode, kao samostalne upravne
organizacije u sastavu Ministarstva:
a) Agencija za vode oblasnog rije~nog sliva (distrikta) Save - skra}eno: Agencija ORS Save i
b) Agencija za vode oblasnog rije~nog sliva (distrikta) Trebi{wice - skra}eno: Agencija ORS
Trebi{wica, (u daqem tekstu su: Agencije za vode).
(2) Sjedi{te Agencije ORS Save je u Bijeqini, a
sjedi{te Agencije ORS Trebi{wica je u Trebiwu.
(3) Agencije za vode osnivaju se posebnim zakonom,
kojim se osnivaju ministarstva i republi~ki organi
uprave.
(4) Teritorija na kojoj Agencija za vode sprovodi
aktivnosti u skladu sa ovim i drugim posebnim propisima jeste podru~je definisano aktom iz stava 5. ~lana 23.
ovog zakona.
(5) U ciqu obezbje|ewa efikasnog izvr{ewa zadataka
i promovisawa principa pribli`avawa korisniku,
posebnim aktom }e se osnovati podru~ne kancelarije
Agencije za vode, u skladu sa stavom 5. ~lana 23. ovog
zakona, za podsliv rijeke Une (Sana), u Prijedoru, za podsliv rijeke Vrbas u Bawoj Luci, za podsliv rijeke Bosne
u Doboju, za podsliv rijeke Ukrine u Bosanskom Brodu, za
podsliv rijeke Drine u Vi{egradu.
(6) Za podru~ja sa specifi~nom problematikom u
oblasti voda, Ministarstvo mo`e osnovati i dodatne
podru~ne kancelarije.
Poslovi i aktivnosti Agencije za vode
^lan 177.
(1) Poslovi i aktivnosti Agencije za vode jesu
stru~no i samostalno obavqawe poslova od op{teg
interesa i drugih poslova koji su definisani ovim i
zakonom kojim se osniva, kao i podzakonskim propisima
i drugim aktima donesenim na osnovu tih propisa.
(2) U sprovo|ewu poslova i aktivnosti iz stava 1.
ovog ~lana Agencije za vode primjewuju i druge va`e}e
propise, na na~in koji odgovara zakonom datim
ovla{}ewima.
Poslovi Agencije za vode
^lan 178.
(1) Agencija za vode, na podru~ju za koje je nadle`na,
obavqa sqede}e poslove:
a) organizuje prikupqawe, upravqawe i raspodjelu
podataka o vodnim resursima,
b) organizuje pra}ewe stawa voda (monitoringa), i to
u odnosu na hidrolo{ko stawe voda, kvalitativno stawe
vode, ekolo{ko stawe povr{inskih voda, te stawe
podzemnih voda,
v) priprema planove upravqawa rije~nim slivom za
svoj oblasni rije~ni sliv, te obavqa druge du`nosti koje
se odnose na poslove planirawa vodama, kao {to je to
propisano ovim zakonom,
Broj 50 - Strana 27
g) priprema planove, elaborate i projekte za
spre~avawe i smawewe {tetnih uticaja koji su
prouzrokovani poplavama, velikim su{ama, erozijama
obala vodnih tijela i organizuje realizaciju planova,
d) preduzima hitne mjere na spre~avawu ili smawewu
{tetnih uticaja prouzrokovanih incidentnim zaga|ewima, i priprema planova za takve mjere ili nala`e
wihovo pripremawe na svom podru~ju,
|) izdaje vodopravne akte u skladu sa ovim zakonom,
e) u~estvuje u pripremi izvje{taja koji se donose u
skladu sa ovim zakonom i podzakonskim propisima,
politike sektora voda i zakonodavstva koji se odnosi na
vode,
`) promovi{e, organizuje i poma`e istra`iva~ki
rad u oblasti vodnih resursa i wihovog odr`ivog
upravqawa,
z) organizuje podizawa javne svijesti, vezane za
odr`ivo kori{}ewe vodnih resursa, za{titu voda i
za{titu vodnih ekosistema;
i) u~estvuje u saradwi po pitawu koordinacije
izrade razvoja i sprovo|ewa integralnih planova
upravqawa vodama, sa odgovornim organizacijama iz
Federacije BiH za potrebe Bosne i Hercegovine, odnosno sa nadle`nim me|unarodnim tijelima za podru~ja
me|unarodnih rije~nih slivova,
j) obavqa druge du`nosti koje su propisane zakonom i
drugim propisima,
k) uspostavqa procedure za redovne konsultacije sa
adekvatnom agencijom na teritoriji Republike Srpske i
Federaciji BiH, a koje se odnose na navedene t. od a) do
j) ovog ~lana.
(2) Podru~ne kancelarije }e obavqati poslove iz
djelokruga rada Agencije za vode koji se precizno
utvr|uju odlukom o osnivawu konkretne kancelarije.
(3) Pri realizaciji aktivnosti iz st. 1. i 2. ovog
~lana nadle`na agencija i kancelarija obavezna je
po{tovati propise i proceduru za{tite podataka
odre|enog nivoa i karaktera, koji su od zna~aja za
ekonomsku, socijalnu i bezbjednosnu sigurnost bilo kog
nivoa vlasti, odnosno podatke koji zaslu`uju preduzimawe posebnih mjera bezbjednosti.
Povjeravawe stru~no-tehni~kih poslova tre}im licima
^lan 179.
(1) Obavqawe stru~no-tehni~kih poslova iz
nadle`nosti Agencije za vode mo`e se neposredno ustupati ovla{}enim stru~nim pravnim licima, pod
uslovom potreba visoke stru~nosti, za{tite podataka i
sigurnosti.
(2) Ministar propisuje uslove koje }e ispuniti
ovla{}ena stru~na pravna lica iz prethodnog stava i
na~in dobijawa ovla{}ewa.
Pravilnik o unutra{woj organizaciji Agencije
^lan 180.
(1) Agencija donosi pravilnik o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji u skladu sa propisima o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske, koji potpisuje direktor.
(2) Odluku o davawu saglasnosti na pravilnik iz
stava 1. ovog ~lana donosi Vlada Republike, na prijedlog
Ministarstva.
Odjeqewe za izdavawe vodnih akata
^lan 181.
(1) Za poslove koji se odnose na izdavawe vodnih
akata pravilnikom iz stava 1. ~lana 180. ovog zakona
uspostavi}e se odjeqewe koje donosi vodopravne akte.
(2) Struktura i organizacija odjeqewa iz stava 1.
ovog ~lana }e biti takva da ima rukovodioca, kao
stru~no lice ili pored wega drugo stru~no lice koje }e
biti iskqu~ivo odgovorno za potpisivawe donijetih
Strana 28 - Broj 50
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Srijeda, 31. maj 2006.
vodopravnih akata. Odjeqewe }e imati diplomiranog
pravnika sa polo`enim pravosudnim ispitom koje
sprovodi postupak dono{ewa vodopravnih akata.
d) Nau~ne institucije, sa sjedi{tem na oblasnom
rije~nom slivu, najmawe 3 (tri) ~lana, a sa podru~ja
Republike, najmawe 1 (jednog) ~lana.
Planove koje priprema Agencija za vode
^lan 182.
Agencije za vode pripremaju godi{wi plan rada,
finansijski plan, izvje{taj o radu za prethodnu godinu,
finansijski izvje{taj, dugoro~ne i sredworo~ne planove
koje, uz mi{qewe Ministarstva, donosi ili usvaja
Vlada.
Uloga i poslovi Savjeta
^lan 185.
(1) U skladu sa stavom 1. ~lana 184. ovog zakona,
Savjet obavqa sqede}e poslove:
a) u~estvuje u pripremi nacrta plana upravqawa
vodama prije procedure usvajawa,
b) razmatra i daje mi{qewe o bilo kojim strate{kim
dokumentima drugih sektora koji imaju uticaja na sektor
voda ili sektor voda na wih na oblasnom rije~nom slivu,
v) razmatra i daje mi{qewe o bilo kojem pitawu od
interesa za sliv ili podsliv u sklopu oblasnog rije~nog
sliva, a u vezi je sa me|uentitetskom saradwom,
g) razmatra i daje mi{qewe o bilo kojem pitawu od
interesa za oba oblasna rije~na sliva, a odnose se na
kori{}ewe ili za{titu vodnog resursa,
d) razmatra i daje mi{qewe o bilo kojem pitawu iz
sektora voda a koje je od zna~aja za Republiku Srpsku,
BiH, me|uentitetsku saradwu ili me|unarodne obaveze.
(2) Savjet daje i mi{qewe na sva pitawa koja se
odnose na vode, a koja mogu biti podnesena pred Savjet
radi konsultacija od strane republi~ke Vlade ili
Ministarstva.
(3) Savjet mo`e predlo`iti republi~koj Vladi i
Agencijama za vode studijske ili istra`ne poslove koji
se odnose na sve vidove upravqawa vodama na predmetnom oblasnom rije~nom slivu.
(4) Prilikom vr{ewa svojih du`nosti, Agencija za
vode }e uzimati u obzir preporuke koje je dao Savjet.
Direktor Agencije
^lan 183.
(1) Agencijom rukovodi direktor.
(2) Direktora Agencije postavqa Vlada, na prijedlog
Ministarstva, po zakonom predvi|enoj proceduri.
(3) Direktor Agencije za vode odgovoran je za
funkcionisawe Agencije kao republi~ke upravne organizacije, kao i za obavqawe aktivnosti koje su ovim i
drugim zakonima utvr|ene.
(4) Direktor Agencije za oblasni rije~ni sliv je
naro~ito odgovoran za sprovo|ewe planova iz ~lana 182.
ovog zakona, utvr|ene poslovne politike, odluka
Ministarstva i vr{ewe zadataka Agencije za oblasni
rije~ni sliv u skladu sa ovim i drugim zakonima.
(5) Za direktora Agencije za vode mo`e se imenovati
lice sa zavr{enim sedmim stepenom stru~ne spreme,
smjera koji se odnosi na djelatnost definisanu ovim
zakonom, pravne ili tehni~ke struke, sa najmawe pet godina radnog iskustva u organima dr`avne uprave i
polo`en odgovaraju}i stru~ni ispit, te ukoliko ispuwava druge op{te uslove predvi|ene posebnim propisima.
(6) Direktor Agencije se imenuje na period od pet
godina.
2. Savjet vodnog podru~ja
Organizovawe Savjeta oblasnog rije~nog sliva
^lan 184.
(1) U ciqu razmatrawa sistemskih pitawa iz sektora
voda od zna~aja za pojedini oblasni rije~ni sliv, razmatrawa razli~itih potreba i interesa te predlagawa
mjera za razvoj i poboq{awe funkcionisawa vodnog sektora na odre|enom oblasnom rije~nom slivu kao najvi{e
savjetodavno tijelo organizuje se:
a) Savjet oblasnog rije~nog sliva Save i
b) Savjet oblasnog rije~nog sliva Trebi{wice,
(u daqem tekstu: Savjet).
(2) Organizacija, sastav, poslovi, na~in rada i broj
~lanova Savjeta za pojedini oblasni rije~ni sliv odredi}e se posebnim podzakonskim aktom, koji donosi
Ministarstvo, uzimaju}i u obzir osobine oblasnog
rije~nog sliva, broj op{tina koje pripadaju odre|enom
oblasnom rije~nom slivu, broj stanovnika i stawe industrije u op{tini, zna~aj razli~itih vidova kori{}ewa
voda i druge specifi~nosti oblasnih rije~nih slivova,
a u skladu sa sqede}im okvirima:
a) Vladu predstavqa najmawe pet ~lanova, iz
razli~itih resora, raspore|enih prema uticajima djelatnosti na resurs vode.
b) Jedinicu lokalne samouprave, koja pripada oblasnom rije~nom slivu predstavqa najmawe jedan ~lan.
Ukupni broj predstavnika i raspodjela }e biti
uspostavqeni u svakom pojedina~nom slu~aju u skladu sa
brojem tih jedinica, prema povr{ini i qudstvu pojedinih jedinica lokalne samouprave. Ukupni broj predstavnika jedinica lokalne samouprave ne mo`e biti
mawi od ukupnog broja predstavnika Republi~ke Vlade u
Savjetu.
v) Predstavnici korisnika ~ini}e najmawe 1/3 (jednu
tre}inu) svih ~lanova Savjeta.
g) Nevladine organizacije sa oblasnog rije~nog sliva
daju najmawe 1 (jednog) ~lana, koji je neposredno biran od
nevladinih organizacija.
Procedura rada Savjeta
^lan 186.
(1) Savjet, nakon konstituisawa, donosi poslovnik o
radu.
(2) Savjet se sastaje najmawe tri puta godi{we.
(3) Sastancima Savjeta obavezno prisustvuje direktor Agencije za vode, a rukovodioci sektora Agencije
prema potrebi.
(4) Savjet }e obezbijediti, po potrebi, javnosti datog
podru~ja i predstavnicima odgovaraju}e Agencije za
vode iz drugog entiteta mogu}nost prisustvovawa sastancima.
(5) Aktivnosti, poslovi, na~in rada i akti Savjeta }e
biti u skladu sa strukom, standardima iz oblasti za koju
se odluka ili mi{qewe donosi ovim zakonom i na osnovu
wega donesenim propisima, kao i propisom iz stava 2.
~lana 184. ovog zakona.
3. Javna preduze}a u oblasti voda
Osnivawe i upravqawe javnim preduze}ima
u oblasti voda
^lan 187.
(1) Neposredne aktivnosti sprovo|ewa poslova i djelatnosti koje su od op{teg interesa i kao takve definisane ovim zakonom, kao {to su poslovi odbrane od
poplava, ure|ewa rije~nih korita i obala, upravqawe
vodnim objektima i sistemima od interesa za Republiku
Srpsku, te vr{ewe drugih sli~nih poslova iz oblasti
koje su definisane ovim zakonom obavqaju javna preduze}a u oblasti voda.
(2) Osnivawe, organizacija i upravqawe javnim preduze}ima iz stava 1. ovog ~lana vr{i se u skladu sa posebnim propisom koji se odnosi na javna preduze}a, a broj
preduze}a, naziv, pripadnost oblasnom rije~nom slivu,
obim odgovornosti, potrebna sredstva i drugo utvr|uje
Ministarstvo posebnim aktom.
(3) Vlada Republike Srpske, na osnovu akata iz stava
2. ovog ~lana, donosi odluku o osnivawu ili nastavku
Srijeda, 31. maj 2006.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
rada javnih preduze}a, wihovom ukidawu, sredstvima za
rad, usvaja izvje{taje o radu i izvje{taje o realizaciji
planova, te donosi druge odluke u skladu sa st. 1. i 2. ovog
~lana.
XI - FINANSIRAWE UPRAVQAWA VODAMA
Izvori sredstava
^lan 188.
Sredstva za obavqawe poslova i zadataka u skladu sa
ovim zakonom, funkcionisawe i odr`avawe nekretnina
i vodnih objekata od op{teg zna~aja, o~uvawe vrijednosti izgra|enih vodnih objekata i sistema, preduzimawe
mjera javnog investirawa i kapitalna izgradwa vodnih
objekata, po ovom zakonu, obezbje|uju se iz:
a) posebnih vodnih naknada,
b) prihoda po osnovu zakupa javnog vodnog dobra,
v) op{teg dijela buxeta Republike Srpske i jedinica
lokalne samouprave,
g) donacija.
Posebne vodne naknade
^lan 189.
(1) Posebne vodne naknade iz ta~ke a) stav 1. ~lan 188.
ovog zakona i osnovice za wihov obra~un su:
a) Naknada za zahvatawe povr{inskih i podzemnih
voda. Osnovica za obra~un je jedan kubni metar zahva}ene
vode. Stopa koja se primjewuje za obra~un ove naknade
mo`e biti razli~ita, na propisanoj stru~noj i nau~noj
osnovi, zavisno od namjene i kvaliteta vode. Ova kategorija posebnih vodnih naknada obuhvata sqede}e vrste
zahvatawa:
1) vode za pi}e za javno vodosnabdijevawe,
2) vode i mineralne vode koja se koristi za fla{irawe vode,
3) vode za navodwavawe,
4) vode za uzgoj ribe,
5) vode za industrijske procese, ukqu~uju}i i termoelektrane,
6) vode za druge namjene i druge slu~ajeve namjene za
qudsku upotrebu.
b) Naknade za proizvodwu elektri~ne energije dobijene kori{}ewem hidroenergije. Osnovica za obra~un je
1 kwh (jedan kilovat ~as) proizvedene elektri~ne energije.
v) Naknade za za{titu voda:
1) Naknada za za{titu voda koju pla}aju vlasnici
transportnih sredstava koja koriste naftu ili naftne
derivate. Osnovica za obra~un je jedinica snage pogonskog agregata.
2) Naknada za ispu{tawe otpadnih voda. Osnovica za
obra~un naknade je zaga|ewe izra`eno preko EBS-a
(ekvivalentni broj stanovnika).
3) Naknada za uzgoj ribe u kavezima potopqenim u
povr{inskim vodama. Osnovica za obra~un naknade je
kilogram proizvedene ribe i stavqene u promet.
4) Naknada za upotrebu vje{ta~kih |ubriva i
hemikalije za za{titu biqaka. Osnovica za obra~un
naknade je kilogram proizvedenog ili uvezenog
vje{ta~kog |ubriva ili hemikalije za za{titu biqaka.
g) Naknada za va|ewe materijala iz vodotoka.
Osnovica za obra~un ove naknade je metar kubni
izva|enog korisnog materijala.
d) Naknada za za{titu od voda:
1) Naknada za za{titu od voda poqoprivrednog,
{umskog ili gra|evinskog zemqi{ta koje je za{ti}eno
objektima za za{titu od voda. Primjewuju se definicije
poqoprivrednog, {umskog ili gra|evinskog zemqi{ta
usvojene u propisima o ure|ewu prostora. Osnovica za
obra~un ove naknade je hektar za{ti}enog zemqi{ta, a za
Broj 50 - Strana 29
mawe povr{ine kvadratni metar. Stopa koja se primjewuje za obra~un ove naknade mo`e biti razli~ita zavisno od vrste brawene povr{ine.
2) Naknada za za{titu od voda stambenih, poslovnih
i drugih objekata koji su za{ti}eni objektima za
za{titu od voda. Primjewuje se definicija koja je usvojena u propisima o ure|ewu prostora. Osnovica za obra~un
ove naknade je metar kvadratni objekta.
(2) Obveznici pla}awa posebnih vodnih naknada iz
ta~ke a) podt. 2) i 6), ta~ke v) podt. 2) i 3) i ta~ke g), iz
stava 1. ovog ~lana je subjekt kojem je izdat vodopravni
akt, za odgovaraju}e aktivnosti.
(3) Obveznik pla}awa posebne vodne naknade iz ta~ke
v) podta~ka 1) stava 1. ovog ~lana je subjekt na ~ije je ime
registrovano transportno sredstvo.
(4) Obveznik pla}awa posebne vodne naknade iz ta~ke
v) podta~ka 4) stava 1. ovog ~lana je subjekt koji proizvodi ili uvozi vje{ta~ka |ubriva ili hemikalije za
za{titu biqaka.
(5) Obveznik pla}awa posebne vodne naknade iz ta~ke
d) podt. 1) i 2) stava 1. ovog ~lana je vlasnik ili korisnik
odgovaraju}eg zemqi{ta, povr{ine, odnosno objekta.
Stope posebnih vodnih naknada
^lan 190.
Stope posebnih vodnih naknada iz ~lana 189. ovog
zakona propisuje Vlada, na prijedlog Ministarstva,
osim za slu~ajeve predvi|ene u ta~ki d) podt. 1) i 2) stava
1. navedenog ~lana, koji predstavqa prihod jedinice
lokalne samouprave na ~ijem se prostoru to zemqi{te
nalazi i, kao takve, propisuju se od te administracije.
Osloba|awe od pla}awa posebnih vodnih naknada
^lan 191.
Posebna vodna naknada za za{titu od poplava, iz
ta~ke d) stava 1. iz ~lana 189. ne pla}a se u sqede}im
slu~ajevima:
a) za nekretnine koje neposredno slu`e za potrebe
odbrane od poplava, vazdu{ni, `eqezni~ki i putni saobra}aj, za obezbje|ewe zdravstvene i socijalne za{tite,
obrazovawe, kulturu, za grobqa ili za objekte vjerske
namjene,
b) za poqoprivredno i {umsko zemqi{te, ukoliko su
vlasnici ili korisnici tog zemqi{ta roditeqi,
bra~ni drugovi ili maloqetna djeca poginulih boraca,
invalidi rata, kao i lica starija od 65 godina, odnosno
lica koja su zbog invaliditeta nesposobna za rad, ukoliko u doma}instvu nemaju drugih ~lanova sposobnih za
rad ili ukoliko to zemqi{te nije dato u zakup drugim
licima, po odluci poreskih vlasti,
v) za javno vodno dobro, osim ako je dato na
kori{}ewe.
Prikupqawe vodnih naknada
^lan 192.
(1) Na~in obra~una, postupak i rokove za
obra~unavawe i pla}awa, na~in usmjeravawa upla}enih
vodnih naknada na ra~un posebne namjene za vode, kao i
kontrolu izmirewa obaveza po osnovu posebnih vodnih
naknada propisuje Vlada posebnim aktom, na prijedlog
Ministarstva.
(2) Prihod koji poti~e od izdavawa u zakup javnog
vodnog dobra, bi}e prikupqen na na~in definisan u
odgovaraju}em ugovoru o zakupu i pla}en po propisu iz
stava 1. ovog ~lana.
(3) Procenti pojedinih prihoda mogu biti usmjeravani u skladu sa aktom iz stava 1. ovog ~lana i na druge
ra~une korisnika tih prihoda.
Kamata na zakaswele uplate i na pove}ane naknade
^lan 193.
Kamate na zaka{wewe uplate posebnih vodnih naknada i prihoda po zakupu javnog vodnog dobra se
Strana 30 - Broj 50
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
obra~unavaju i pla}aju u skladu sa procedurama
propisanim u poreskim propisima.
Raspodjela vodnih naknada
^lan 194.
(1) Vodne naknade iz ~lana 189. i prihodi
prikupqeni po osnovu zakupa javnog vodnog dobra
Ministarstvo prati za svaki oblasni rije~ni sliv
posebno, a nadle`ni organ, naknade iz navedenog ~lana,
osim onih pod ta~kom v) podt. 1), 2) i 3) stava 1. ~lana
189. raspore|uje na sqede}i na~in:
a) 70% na ra~un posebne namjene za vode,
b) 30% na ra~un posebne namjene buxetu jedinice
lokalne samouprave.
(2) Naknade pod ta~kom v) podt. 1), 2) i 3) stava 1.
~lana 189. nadle`ni organ raspore|uje na na~in da:
a) 55% na ra~un posebne namjene za vode,
b) 15% na ra~un posebne namjene za za{titu `ivotne
sredine Republike Srpske i
v) 30% na ra~un posebne namjene buxetu jedinice
lokalne samouprave.
(3) Raspodjela iz stava 1. ovog ~lana, mo`e se promijeniti u odnosu na sredstva usmjerena jedinicama
lokalne samouprave. Procjena potrebe redifinisawa
raspodjele vr{i se svake dvije godine, od strane
Ministarstva.
(4) Vlada donosi posebnu odluku o usvojenoj raspodjeli vodnih naknada u skladu sa st. 2. i 3. ovog ~lana, po
prijedlogu Ministarstva.
(5) Sredstva za za{titu `ivotne sredine Republike
Srpske iz stava 2. ta~ka b) ovog ~lana namijewena su
iskqu~ivo za za{titu voda u okviru za{tite `ivotne
sredine.
Kori{}ewe prihoda
^lan 195.
(1) Prihodi iz ta~ke a) stav 1. ~lana 188. ovog zakona,
koriste se za:
a) stru~no-tehni~ke poslove u vezi sa primjenom
odredaba ovog zakona i wegovog sprovo|ewa, a posebno
za:
1) izradu privremenih planova upravqawa vodama,
2) pripremu planova upravqawa vodama,
3) sprovo|ewe pra}ewa stawa voda,
4) uspostavqawe i rad Informacionog sistema,
5) odr`avawe objekata u vlasni{tvu Republike
Srpske, jedinica lokalne samouprave ili tre}ih lica,
ako su od op{teg interesa,
6) sprovo|ewe interventnih aktivnosti u sektoru
voda na prostorima Republike,
7) tro{kove rada i funkcionisawa agencija za vode,
8) tro{kove rada i funkcionisawa javnih preduze}a
za vode,
9) tro{kova razvoja, uspostavqawu i vo|ewu
Informacionog sistema, nau~nog i stru~nog rada,
10) podr{ci formirawu i razvoju kvalifikovanih
institucija ili subjekata, bitnih za sektor voda,
11) razvoju sektora kroz finansirawe izgradwe vodnih objekata i sistema, poboq{awe tehni~kih, materijalnih, kadrovskih i drugih kapaciteta.
(2) Na prijedlog Ministarstva, Vlada posebnom
odlukom utvr|uje kori{}ewe sredstava iz stava 1. ovog
~lana, i drugih sredstava, sa ciqem postizawa odr`ivog
upravqawa i odr`avawa sistema integralnog upravqawa vodama na prostorima Republike Srpske, u skladu sa
ovim zakonom.
(3) Jedinice lokalne samouprave, za objekte i
aktivnosti za koje su nadle`ne u skladu sa ovim zakonom,
donose posebne odluke, adekvatno st. 1. i 2. ovog ~lana.
Srijeda, 31. maj 2006.
(4) Ministarstvo koordinira i prati namjenski
utro{ak sredstava iz ~lana 188., a u vezi sa ~lanom 194.
ovog zakona i informi{e Vladu, do kraja ~etvrtog kvartala teku}e godine, u formi informacije sa prijedlozima.
XII - INSPEKCIJSKI NADZOR
Nadle`nost
^lan 196.
Inspekcijski nadzor nad izvr{avawem ovog zakona i
na wemu zasnovanih podzakonskih propisa i akata
obavqa Republi~ka uprava za inspekcijske poslove.
Sadr`aj inspekcijskog nadzora
^lan 197.
Inspekcijski nadzor obavqa se u skladu sa odredbama posebnih propisa, kao i:
a) preduzimawem inspekcijskih radwi na utvr|ivawu
stawa izvr{avawa propisa kod lica koja su u obavqawu
svoje djelatnosti i radu du`na postupati prema odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog
zakona,
b) odre|ivawem upravnih mjera i radwi spre~avawem
i otklawawem nezakonitosti u izvr{avawu propisa,
v) preduzimawem drugih mjera odre|enih ovim
zakonom i drugim propisima.
Nadle`nosti Republi~ke inspekcije
^lan 198.
(1) Republi~ka vodna inspekcija vr{i nadzor nad
sprovo|ewem odredaba ovog zakona u pogledu wegove
primjene, a posebno po{tovawa na~ina kori{}ewa
prava na vodu i po{tovawa vodopravanih akata iz ~lana
120. ovog zakona i radwi koje predstavqaju krivi~na
djela ili prekr{aj.
(2) Republi~ka vodna inspekcija vr{i nadzor na
sprovo|ewu odredaba ovog zakona na cijeloj teritoriji
Republike, na na~in propisan ovim zakonom, kao i
posebnih propisa koji se odnose na rad inspekcije, ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.
Nadle`nosti vodne inspekcije jedinice
lokalne samouprave
^lan 199.
(1) Vodna inspekcija jedinice lokalne samouprave
vr{i nadzor nad sprovo|ewem odredaba ovog zakona,
posebno u oblastima i slu~ajevima ~lana 121. ovog
zakona, kao i za slu~ajeve u kojima je nadle`na na svom
podru~ju cijene}i nadle`nosti izdavawa vodopravnih
akata.
(2) Vodna inspekcija jedinice lokalne samouprave
vr{i nadzor na sprovo|ewu odredaba ovog zakona na
cijelom podru~ju te jedinice lokalne samouprave za
slu~ajeve za koje je nadle`na, adekvatno stavu 1. ovog
zakona.
Incidenti
^lan 200.
(1) U slu~ajevima incidentnih situacija ili drugih
vanrednih doga|aja, odmah po saznawu za wihovo nastupawe, vodni inspektori su du`ni, na teritoriji za koju
su nadle`ni, preduzeti radwe i mjere koje su predvi|ene
ovim zakonom i na osnovu wega donesenih podzakonskih
propisa, bez obzira na podjelu nadle`nosti po ovom
zakonu.
(2) U sprovo|ewu aktivnosti iz stava 1. ovog ~lana
vodni inspektori su du`ni sara|ivati i razmjewivati
informacije o mjerama i aktivnostima koje su preduzete
ili koje je neophodno preduzeti.
Saradwa inspekcija
^lan 201.
Vodna inspekcija Republike Srpske mo`e sara|ivati
sa odgovaraju}om inspekcijom iz okru`ewa i razmjewi-
Srijeda, 31. maj 2006.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
vati informacije o pojavama, problemima i na~inu
rje{avawa pojedinih slu~ajeva.
Ostala ovla{}ewa inspektora
^lan 202.
(1) Pored ovla{}ewa i du`nosti odre|enih posebnim
zakonom, vodni inspektor je ovla{}en i du`an:
a) sprije~iti kori{}ewe vode, ako se ona koristi bez
vodne dozvole ili koncesije, kako je to propisano,
b) sprije~iti ili ograni~iti sprovo|ewe prava na
kori{}ewe voda, ako se ono koristi u suprotnosti sa
vodopravnim aktom ili dodijeqenom koncesijom,
v) zaustaviti izgradwu ili sprovo|ewe drugog zahvata u prostoru, ako se sprovodi bez, ili u suprotnosti sa
vodnom saglasno{}u,
g) odrediti privremeni prekid obavqawa djelatnosti, ako je suprotan vodopravnom aktu ili se vr{i bez
izdatog vodopravnog akta,
d) zabraniti upotrebu objekta i ure|aja, ako se
koriste bez ili u suprotnosti sa vodopravnim aktom ili
dodijeqenom koncesijom,
|) zabraniti ili ograni~iti ispu{tawe u vode, ako
se vr{i u suprotnosti sa odredbama ~lana 67. ovog
zakona i izdatim vodopravnim aktima,
e) zabraniti dislocirawe i va|ewe materijala iz
povr{inskih voda, ako se preduzima u suprotnosti sa
izdatim vodnim aktima, ovim zakonom ili suprotno
tehni~koj dokumentaciji,
`) odrediti naknadu {tete i vra}awe u prethodno
stawe, kada je to potrebno, ukoliko se izvr{i neka od
radwi iz prethodnih ta~aka,
z) preduzeti i druge radwe koje su obavezne od korisnika ili odrediti druge mjere, sve u skladu sa ovim
zakonom, na osnovu wega donesenih podzakonskih
propisa ili u skladu sa posebnim zakonima.
(2) Ako je potrebno da se otklone izvori i posqedice
prekomjernog optere}ewa voda, nadle`ni inspektor
mo`e odrediti sanacione mjere, ili predlo`iti
Ministarstvu, odnosno jedinici lokalne samouprave,
izvr{ewe odre|enih radwi i sprovo|ewe sanacionog
programa u skladu sa propisima.
Inspekcijski postupci
^lan 203.
(1) Kada utvrdi da je povrije|en ovaj zakon, propis
ili odluka nadle`nog organa donesena na osnovu wega,
vodni inspektor }e pismeno konstatovati nepravilnosti i nedostatke, i rje{ewem odrediti mjere i rok za
wihovo otklawawe.
(2) Pored ovla{}ewa i du`nosti odre|enih ovim i
posebnim zakonom, u slu~aju iz stava 1. ovog ~lana, vodni
inspektor je ovla{}en i du`an da:
a) naredi obustavu izvo|ewa radova, ako se vr{e protivno vodopravnom aktu ili se vr{e bez vodopravnog
akta, a propisana je obaveza wihovog pribavqawa uz
odre|ivawe roka za podno{ewe zahtjeva za izdavawe
vodopravnog akta,
b) u saradwi sa gra|evinsko-urbanisti~kom inspekcijom, naredi uklawawe izgra|enog objekta i postrojewa, i uklawawe zasa|enog drve}a, bez vodopravnog akta,
ako u roku odre|enom rje{ewem vodnog inspektora nije
podnijet zahtjev za izdavawe vodopravnog akta ili ako je
podnijeti zahtjev pravosna`no odbijen,
v) naredi privremenu obustavu rada, odnosno
obavqawe djelatnosti privrednog dru{tva ili drugog
pravnog lica, ili dijela privrednog dru{tva, ako utvrdi da otpadne vode sadr`e opasne materije u koli~ini
ve}oj od dozvoqene ili se zahvataju ve}e koli~ine od
dozvoqenih,
g) preko nadle`nog organa ili organa nadle`nog za
inostrane poslove, u zavisnosti od karaktera,
Broj 50 - Strana 31
izvje{tava organ vodne inspekcije druge dr`ave o
nedozvoqenim promjenama re`ima voda na kontrolnim
profilima me|udr`avnih voda,
d) zabrani preduzimawe radwi koje nisu dozvoqene
po ovom zakonu.
Upravne radwe
^lan 204.
(1) Vodni inspektor uvijek sa~iwava zapisnik u
sprovo|ewu svojih nadle`nosti i aktivnosti koje su mu
date ovim zakonom.
(2) Vodni inspektor mo`e donijeti rje{ewe usmeno i
odmah narediti wegovo izvr{ewe u sqede}im slu~ajevima:
a) ako bi nastala neposredna opasnost od poplava,
izliva voda ili pogor{awa stawa u toku poplave,
b) ako bi nastala nesta{ica vode ili te{ko}e u snabdijevawu vodom,
v) ako postoji opasnost od zaga|ivawa vode ili je nastupilo zaga|ewe u obimu u kojem to predstavqa
neposrednu opasnost za `ivot i zdravqe qudi ili u
ve}em obimu za `ivotiwski ili biqni svijet,
g) ako postoji neposredna opasnost za zaga|ewe izvora vode namijewenog snabdijevawu vodom za pi}e,
d) ako postoji neposredna opasnost za zaga|ewe
povr{inskih i podzemnih voda,
|) ako bi, zbog nastale su{e, mogao nastati
nedostatak vode ili pote{ko}e u snabdijevawu vodom za
pi}e, a preduzete radwe od tre}eg lica tome prete`no
doprinose,
e) ako postoji neposredna opasnost od poplava,
`) ako postoji neposredna opasnost od nastanka
poplava, odrona zemqe, ulegnu}a ili drugih vidova erozije,
z) za osigurawe sprovo|ewa op{teg kori{}ewa i nesmetanog funkcionisawa javnih slu`bi prema ovom
zakonu, ako se vlasnik ili drugi korisnik vodnog ili
priobalnog zemqi{ta suprotstavqa prelasku preko
svoje zemqe ili obavqawu radova povezanih sa
sprovo|ewem poslova od op{teg interesa prema ovom
zakonu,
i) za osigurawe izvo|ewa radova povezanih sa
istra`ivawem voda u skladu sa odredbama ovog zakona,
j) u drugim slu~ajevima, odre|enim zakonom.
(3) Vodni inspektor koji je postupio u skladu sa
stavom 2. ovog ~lana du`an je da u roku od tri dana
donese rje{ewe u pismenoj formi.
(4) Postojawe prirodnih doga|aja iz t. v) i d)
prethodnog stava utvr|uje nadle`ni organ, u skladu sa
propisima sa podru~ja za{tite od prirodnih i drugih
nepogoda.
(5) U slu~aju da se lice koje je odgovorno za ne`eqene
posqedice iz stava 2. ovog ~lana ne mo`e identifikovati ili ako to lice ne postupi odmah po nalogu vodnog
inspektora, vodna inspekcija }e preduzeti neophodne
mjere da se elimini{u ili ubla`e posqedice.
(6) Tro{kove nastale sprovo|ewem mjera iz stava 4.
ovog ~lana }e snositi nadle`no Ministarstvo ili
jedinica lokalne samouprave, i naknadno ih naplatiti
od strane odgovornog lica, kroz posebno sproveden postupak koji pokre}u.
Me|uentitetska saradwa inspekcijskih slu`bi
^lan 205.
Vodni inspektori iz oba entiteta imaju pravo zajedni~ki izvr{iti inspekcijski pregled u sqede}im
slu~ajevima:
a) ako je do{lo do incidentnog zaga|ewa na vodama i
vodnom dobru, a ~ije su posqedice evidentne na teritoriji drugog entiteta,
Strana 32 - Broj 50
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
b) kod objekata koji imaju re`im rada takav da su uticaji evidentni na teritoriji oba entiteta,
v) kod aktivnosti ~iji uticaj je evidentan na teritoriji oba entiteta, i
g) u drugim slu~ajevima kada se o tome postigne
dogovor.
Postupawe vodnog inspektora u me|uentitetskoj
saradwi
^lan 206.
(1) U slu~aju inspekcijskog pregleda u Republici
Srpskoj, kada je zbog me|uentitetskog uticaja prisutan i
vodni inspektor drugog entiteta, inspekcijski zapisnik
i preduzimawe odgovaraju}ih upravnih mjera vr{i se
samostalno i u skladu sa odredbama ovog zakona.
(2) U slu~aju inspekcijskog pregleda sa vodnim
inspektorom u Federaciji BiH, zbog me|uentitetskog
uticaja, inspektor }e sa~initi slu`benu zabiqe{ku i
dostaviti Ministarstvu.
(3) Inspektori, u pojedinim slu~ajevima iz st. 1. i 2.
ovog ~lana mogu kopiju zapisnika, odnosno drugih
pisanih dokumenata dostavqati inspekciji drugog
entiteta.
Povjeravawe stru~nih poslova
^lan 207.
(1) Obavqawe odre|enih stru~nih poslova za potrebe
inspekcijskog nadzora (ispitivawa, ekspertize i
sli~no), koji zahtijevaju posebnu tehni~ku opremu i
specijalizovane stru~wake ili primjenu nau~nih metoda
i postupaka, mo`e se povjeriti ovla{}enim ili
osposobqenim institucijama (ustanove, preduze}a, laboratorije), koje obavqaju takve poslove i koje su
predvi|ene ovim zakonom.
(2) Izuzetno, pojedine ekspertize mogu biti predmet
povjeravawa i institucijama koje nisu predvi|ene
stavom 1. ovog ~lana, ukoliko takvu osposobqenost i
performanse posjeduju iskqu~ivo institucije iz inostranstva.
(3) Povjeravawe poslova iz st. 1. i 2. ovog ~lana vr{i
se posredstvom mjesno nadle`ne agencije.
Saradwa sa agencijama
^lan 208.
Nadle`na agencija za vode du`na je, kada je to potrebno u ciqu pra}ewa sprovo|ewa zakona i radi preduzimawa inspekcijskih mjera, na zahtjev vodnog inspektora,
nezavisno od wegovog nivoa:
a) dostaviti potrebne podatke, akte ili dokumentaciju,
b) pripremiti odgovaraju}e stru~no mi{qewe,
v) izvr{iti ispitivawa kvaliteta voda,
g) izvr{iti druge potrebne radwe.
XIII - KAZNENE ODREDBE
Krivi~na djela
^lan 209.
(1) Ko o{teti regulacione gra|evine, druge vodne
objekte, sisteme ili opremu koja sa wima ~ini tehni~ku,
odnosno tehnolo{ku cjelinu, ili ko va|ewem materijala
iz vodotoka, vodnog zemqi{ta, kao javnog vodnog dobra,
vr{i radwe koje dovode do o{te}ewa korita ili obale,
te time pri~ini {tetu kazni}e se zatvorom od {est
mjeseci do tri godine.
(2) Ko objekte iz stava 1. ovog ~lana o{teti, uni{ti
ili u~ini neupotrebqivim, odnosno ko u vodotoku i na
vodnom zemqi{tu pri~ini ve}u {tetu, kazni}e se
zatvorom od jedne do pet godina.
(3) Ako je usqed djela iz st. 1. i 2. ovog ~lana nastala
te{ka tjelesna povreda jednog ili vi{e lica ili
imovinska {teta velikih razmjera, u~inilac }e se kazniti zatvorom od jedne do deset godina.
Srijeda, 31. maj 2006.
(4) Ako je usqed djela iz st. 1. i 2. ovog ~lana nastupila smrt jednog ili vi{e lica, u~inilac }e se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina.
(5) Ko zapo~ne izvr{ewe djela iz st. 1. i 2. ovog ~lana
kazni}e se za poku{aj.
(6) Ukoliko izvr{ilac preduzme neku od radwi protivno odredbama ovog zakona, a koja ima obiqe`je
krivi~nog djela i za koje je propisana krivi~na sankcija, kazni}e se za to djelo prema odredbama Krivi~nog
zakona Republike Srpske.
Prekr{aji
^lan 210.
(1) Nov~anom kaznom u iznosu od 7.000 KM do 17.000
KM kazni}e se za prekr{aj pravno lice, ukoliko:
a) preduzima zahvate na vodnom dobru protivno
odredbama ~lana 13. ovog zakona,
b) vlasnik, odnosno korisnik hidrotehni~kog objekta iz ~lana 15. u vezi sa ~lanom 16. ovog zakona, objekte
ne koristi u skladu sa wihovom namjenom, prirodom,
izdatim vodnim aktima i op{tim aktima donesenim na
osnovu ovog zakona (~lan 20. stav 1.),
v) vlasnik, odnosno korisnik hidrotehni~kog objekta iz ~l. 15. i 16. ovog zakona, za slu~aj prestanka wegove
upotrebe, ne dovede u odre|eno stawe i odr`ava objekat,
tako da ne prouzrokuje {tetu vodnom re`imu i tre}im
licima (~lan 20. stav 2.),
g) se ne stara o ~uvawu vodnih objekata iz ~lana 15.
ovog zakona i ure|aja na wima od slu~ajnog ili namjernog
o{te}ewa, ili uni{tewa tih objekata i ure|aja na wima
(~lan 20. stav 5.),
d) izvodi radove na izgradwi novih ili rekonstrukciji ili uklawawu postoje}ih objekata ili postrojewa i
promjene tehnologije, kao i druge radove koji se ne smatraju gra|ewem, koji mogu uticati na promjene kvaliteta
i kvantiteta voda ili se time mogu trajno, privremeno
ili povremeno prouzrokovati promjene u re`imu voda,
prije nego {to pribavi vodopravni akt ili protivno
izdatom vodopravnom aktu (~lan 20. stav 4.),
|) ne preduzme radwe obavje{tavawa, shodno ~lanu 56.
ovog zakona,
e) obavqa plovidbu protivno odredbi ~lana 60. stav
1. ovog zakona ili vr{i radwe ispu{tawa otpadne vode,
suprotno stavu 3. istog ~lana ovog zakona;
`) proizvodi, rukuje, ~uva ili odla`e opasne materije i otpad na vodama i vodnom zemqi{tu, suprotno ~lanu
62. st. 1. i 3. ovog zakona,
z) ako preduzima radwe suprotno odredbama ~lana 66.
ovog zakona,
i) ne preduzme radwe za{tite izvori{ta vode za pi}e
i qudsku upotrebu, u skladu sa ~lanom 72. stav 1. ovog
zakona,
j) ne sprovodi odluku iz ~lana 75. ovog zakona, koja se
odnosi na za{titu izvori{ta;
k) se ne sprovede i ne po{tuju donesena ograni~ewa i
zabrane u osjetqivim podru~jima, u skladu sa ~lanom 81.
ovog zakona,
l) se ne sprovode nalo`ene mjere za slu~aj pove}anog
stepena ugro`enosti zbog {tetnog djelovawa voda, u
skladu sa ~lanom 100. stav 2. ovog zakona,
q) se na vodnom zemqi{tu sprovode zabrawene djelatnosti i zahvati navedeni u ~lanu 105. ovog zakona,
m) na plavnom podru~ju preduzima radwe koje su
zabrawene u skladu sa ~lanom 105. st. 1. i 2. ovog zakona,
n) preduzima radwe navedene u ~lanu 121. ovog zakona,
bez prethodno pribavqenog vodopravnog akta, iz ~l. 139.
i 142. ovog zakona,
w) izdaje odobrewa za prikqu~ewe, bez prethodno
pribavqenog vodopravnog akta, u skladu sa ~lanom 122.
stav 3. ovog zakona,
Srijeda, 31. maj 2006.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
o) postupa protivno ste~enom pravu na osnovu vodne
dozvole, u skladu sa ~lanom 147. st. 1. i 2. ovog zakona,
p) postupa protivno odredbi stava 1. ~lana 153. ovog
zakona kada je nadle`ni organ odredio privremeno
ograni~ewe sprovo|ewa prava na kori{}ewe vode,
r) ne postupi po zahtjevu ili postupi suprotno od
naloga inspektora, u skladu sa ~lanom 200. ovog zakona,
s) ne postupi ili postupi suprotno nalogu koji je
izdao inspektor, u skladu sa ~lanom 202. ovog zakona.
(2) Za prekr{aj iz ovog ~lana kazni}e se i odgovorno
lice u pravnom licu nov~anom kaznom u iznosu od 500
KM do 1.500 KM.
(3) Za prekr{aj iz ovog ~lana kazni}e se i pojedinac
koji samostalno obavqa djelatnost u privatnoj svojini vlasnik radwe, nov~anom kaznom u iznosu od 2.000 KM do
10.000 KM.
^lan 211.
(1) Nov~anom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 7.000
KM kazni}e se za prekr{aj pravno lice:
a) ako ne po{tuje i sprovodi rje{ewe iz ~lana 9. stav
3. ovog zakona,
b) ako vodu ne ~uva od rasipawa i {tetnih promjena
wenih svojstava u skladu sa ~lanom 49. ovog zakona,
v) ako prema{uje obim op{te upotrebe vode (~lan
50.), a nije pribavilo odgovaraju}i vodopravni akt u
skladu sa ~lanom 51. stav 1. ovog zakona;
g) ako ne po{tuje odre|eno prvenstvo za kori{}ewe
vode (~lan 51. stav 2.), u skladu sa ~lanom 51. stav 3. ovog
zakona,
d) ako ne vodi nadzor o koli~inama zahva}ene vode i
podatke ne dostavqa nadle`nim institucijama, u skladu
sa ~lanom 54. ovog zakona,
|) ako ne vodi evidenciju i ne dostavqa podatke
vezano za prikqu~ewe na javnu kanalizaciju ili na~in
tretmana otpadnih voda, u skladu sa ~lanom 58. ovog
zakona,
e) ukoliko se vr{i upotreba |ubriva ili sredstava za
za{titu biqa na vodnom dobru, protivno ~lanu 59. stav
4. ovog zakona,
`) ukoliko vr{i prawe ma{ina ili drugih sredstava
u povr{inskim vodama i na vodnom dobru, protivno
~lanu 61. ovog zakona,
z) ukoliko vr{i prevoz i pretovar opasnih materija
i supstanci na kopnenim vodama, suprotno propisima za
tu oblast (~lan 63. ovog zakona),
i) ukoliko odbije da anga`uje kapacitete i opremu u
slu~aju akcidenta, u skladu sa ~lanom 64. stav 5. ovog
zakona,
j) ukoliko ne po{tuje grani~ne vrijednosti
ispu{tawa otpadnih voda, u skladu sa ~lanom 67. ovog
zakona,
k) ukoliko ne po{tuje i ne sprovodi odluku o odvodwi otpadnih voda iz ~lana 68. stav 2. ovog zakona,
l) ukoliko ne po{tuje zabrane optere}ewa prostora,
adekvatno stavu 3. ~lana 71. ovog zakona,
q) ukoliko ne po{tuje ili ne sprovodi odluku o
za{titi izvori{ta, u skladu sa stavom 2. ~lana 72. ovog
zakona,
m) ukoliko ne sprovodi ili ne po{tuje odluku o
utvr|ivawu za{titnog podru~ja, u skladu sa ~lanom 76.
ovog zakona,
n) ukoliko sprovodi neku od radwi na podru~jima
kupali{ta, protivno stavu 2. ~lana 77. ovog zakona,
odnosno ne po{tuje ili ne sprovodi kriterijume iz stava
6. ~lana 77. ovog zakona,
w) ako ne sprovodi ili ne po{tuje ograni~ewa u
svrhu za{tite akvati~nih ili semiakvati~nih organizama, u skladu sa ~lanom 84. ovog zakona,
Broj 50 - Strana 33
o) ako ne ustupe podatke, u skladu sa ~lanom 118. ovog
zakona ili izda informaciju suprotno ~lanu 110. ovog
zakona,
p) ukoliko ne dozvoqava prelaz preko zemqi{ta i
druge radwe, u skladu sa ~lanom 172. ovog zakona,
r) ukoliko ne pribavi saglasnost ili postupi
suprotno dobijenoj saglasnosti iz t. a) i b) stava 1. ~lana
175. ovog zakona, ili ne sprovodi aktivnosti navedene u
stavu 2. ~lana 175. ovog zakona,
s) ako ne sprovodi aktivnosti i radwe koje su mu povjerene, na na~in kako je definisano propisima i posebnim odlukama, u skladu sa ~lanom 187. ovog zakona.
(2) Za prekr{aj iz ovog ~lana kazni}e se i odgovorno
lice u pravnom licu nov~anom kaznom u iznosu od 200
KM do 1.000 KM.
(3) Za prekr{aj iz ovog ~lana kazni}e se i pojedinac
koji samostalno obavqa djelatnost u privatnoj svojini vlasnik radwe, nov~anom kaznom u iznosu od 750 KM do
2.000 KM.
^lan 212.
(1) Nov~anom kaznom u iznosu od 200 KM do 2.000 KM
kazni}e se za prekr{aj pravno lice, ukoliko:
a) ne sprovodi radwe pra}ewa stawa voda (monitoring), za vlastite ili objekte kojima upravqa, shodno
~lanu 47. stav 1. ovog zakona,
b) se ne obezbijedi odr`avawe melioracionih sistema i objekata kako je navedeno u ~lanu 55. ovog zakona,
v) na erozivnom podru~ju preduzima radwe koje su
zabrawene, u skladu sa ~lanom 106. stav 1. ovog zakona,
g) ne postupi po prethodno utvr|enoj obavezi da prilagodi sprovo|ewe prava na kori{}ewe voda, u skladu sa
~lanom 154. stav 1. ovog zakona,
d) ne obra~unava i pla}a posebne vodne naknade, u
skladu sa ~lanom 189. ovog zakona,
|) vr{i ispu{tawe otpadnih voda protivno ~lanu 57.
ovog zakona.
(2) Za prekr{aj iz ovog ~lana, kazni}e se i odgovorno
lice u pravnom licu nov~anom kaznom u iznosu od 20 KM
do 200 KM.
(3) Za prekr{aj iz ovog ~lana, kazni}e se i pojedinac
koji samostalno obavqa djelatnost u privatnoj svojini vlasnik radwe, nov~anom kaznom u iznosu od 150 KM do
750 KM.
^lan 213.
Nov~anom kaznom u iznosu od 100 KM do 700 KM,
kazni}e se za prekr{aj fizi~ko lice:
a) ukoliko neracionalno i neekonomi~no koristi
vodu, suprotno odredbama ~lana 49. ovog zakona,
b) ukoliko op{tu upotrebu voda vr{i protivno
odredbama ~lana 50. ovog zakona,
v) ukoliko ne vr{i radwe i obaveze predvi|ene
zakonitim aktima o uspostavqawu i funkcionisawu
melioracionog sistema, u skladu sa ~lanom 55. ovog
zakona,
g) ako otpadne vode ne tretira na na~in koji je
definisan ~lanom 58. ovog zakona,
d) ako upotrebqava |ubrivo i sredstva za za{titu
biqa na vodnom dobru, protivno odredbama ~lana 59.
ovog zakona,
|) ukoliko vr{i prawe vozila u povr{inskim
vodama i na vodnom dobru, suprotno odredbi ~lana 61.
ovog zakona,
e) ukoliko je zbog djelovawa ili propu{tawa odgovaraju}eg djelovawa do{lo do zaga|ewa ili opasnosti od
zaga|ewa, u skladu sa ~lanom 64. ovog zakona,
`) ukoliko otpadne vode ispu{taju protivno odredbi
stava 1. ~lana 68. ili ne primjewuju odluku iz stava 2.
~lana 68. ovog zakona,
Strana 34 - Broj 50
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
z) ukoliko postupa suprotno zabrani optere}ewa
prostora, adekvatno ~lanu 71. ovog zakona,
i) ukoliko ne po{tuje ili sprovodi mjere za{tite
podu~ja, adekvatno ~lanu 72. ovog zakona,
j) ukoliko vr{i radwe koje su zabrawene na podru~ju
kupali{ta (stav 3. ~lan 77.), ili ne po{tuje ili sprovodi ograni~ewa i propisane kriterijume, u skladu sa
~lanom 77. ovog zakona,
k) ukoliko ne dostavi ili izda informacije tre}im
licima, suprotno odredbi ~lana 110. ovog zakona,
l) ukoliko ne dozvoqava ili ometa prelaz preko
zemqi{ta, suprotno odredbama ~lana 172. ovog zakona.
Prijava krivi~nog djela
^lan 214.
(1) Agencija za vode po slu`benoj du`nosti, kao i
svaki wen rukovode}i radnik, du`ni su prijaviti
krivi~no djelo o kome su obavije{teni ili za koje saznaju na drugi na~in, a odnosi se na ovaj zakon, neposredno
nadle`nom tu`iocu ili zakonskom zastupniku agencije.
(2) Ovla{}eni organ za podno{ewe prijave za
pokretawe prekr{ajnog postupka je nadle`na agencija za
vode i nadle`ni organ dr`avne uprave iz ~lana 196. ovog
zakona.
(3) Nadle`na inspekcija po slu`benoj du`nosti,
du`na je prijaviti krivi~no djelo o kojem je
obavije{tena ili za koje sazna na drugi na~in, a odnosi
se na ovaj zakon, neposredno nadle`nom tu`iocu.
XIV - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
Prethodne aktivnosti
^lan 215.
U roku od tri mjeseca od dana stupawa na snagu ovog
zakona, Ministarstvo i drugi nadle`ni republi~ki
organi preduze}e sqede}e aktivnosti:
a) donijeti iz svoje nadle`nosti odgovaraju}e
propise ili pripremiti nacrte republi~kih propisa i
drugih odgovaraju}ih akata, i podnijeti Vladi,
b) Ministarstvo }e pripremiti podzakonski akt o
teritorijalnoj nadle`nosti Agencija za vode u skladu sa
propisom iz stava 5. ~lana 23. ovog zakona i isti
dostaviti Vladi,
v) Republi~ka direkcija za vode }e izvr{iti popis
sredstava, stvari, prava i obaveza, po teritorijalnoj
pripadnosti u skladu sa Odlukom o utvr|ivawu granica
slivnih podru~ja na teritoriji Republike Srpske
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 9/00), u
formi elaborata, i dostaviti Ministarstvu,
g) Ministarstvo }e definisati status postoje}ih preduze}a sa ve}inskim dr`avnim kapitalom, koja sprovode
poslove odr`avawa javnog dobra, vodnih objekata i
objekata odbrane od poplava u skladu sa ~lanom 187. stav
2, u formi elaborata, i dostaviti Vladi.
Po~etak rada Agencija za vode
^lan 216.
(1) Republi~ke Agencije za vode }e se organizovati i
po~eti sa radom u skladu sa posebnim propisima, u roku
od 30 dana od dana stupawa na snagu propisa iz ~lana
225. ovog zakona.
(2) Do po~etka rada Agencija za vode, Republi~ka
direkcija za vode i preduze}a sa ve}inskim dr`avnim
kapitalom, koja sprovode poslove odr`avawa javnog
dobra, vodnih objekata i objekata odbrane od poplava,
nastavqaju sa radom u skladu sa propisima po kojima su
osnovani.
Prikupqawe vodnih naknada do dono{ewa
novih podzakonskih akata
^lan 217.
(1) Do dono{ewa svih podzakonskih akata
prikupqawe sredstava vodnih naknada vr{i}e se u
skladu sa postoje}im podzakonskim aktima.
Srijeda, 31. maj 2006.
(2) Ministarstvo }e posebnim aktom urediti finansijske odnose izme|u agencija i javnih preduze}a, do stupawa na snagu novih propisa o finansirawu sektora
voda.
Akt o po~etku rada agencija i javnih preduze}a
^lan 218.
(1) Ministarstvo }e donijeti poseban akt o po~etku
rada agencija i javnih preduze}a, 30 dana od dana stupawa na snagu propisa kojima se reguli{e wihov status
i osnivawe.
(2) Imovina, prava i obaveze Direkcije postaju imovina, prava i obaveze Agencija za vode, odnosno javnih
preduze}a, a ukoliko je rije~ o nekretninama od op{teg
interesa, ta imovina }e se evidentirati kao imovina
Republike Srpske, kojom upravqaju navedeni subjekti.
Status zaposlenih u Direkciji
^lan 219.
(1) Sve zaposlene u Republi~koj direkciji za vode,
koji ispuwavaju uslove iz Zakona o administrativnoj
slu`bi u upravi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, br. 16/02, 60/02 i 38/03), i posebnih
propisa, preuze}e Agencije za vode i izvr{iti wihovo
raspore|ivawe na odgovaraju}a radna mjesta u skladu sa
stavom 1. ~lana 228. ovog zakona.
(2) Status zaposlenih u Republi~koj direkciji za
vode, koji ne ispuwavaju uslove za zasnivawe radnog
odnosa u upravi Republike Srpske rije{i}e se u skladu
sa propisima o radnim odnosima i propisima o administrativnoj slu`bi u upravi.
Priprema prvog plana upravqawa vodama
^lan 220.
Radni plan za pripremu prvih planova upravqawa
vodama, Agencija za vode }e predati Ministarstvu, i
realizovati aktivnosti u ciqu konsultovawa javnosti,
najkasnije do 31. decembra 2012. godine.
Uspostavqawe Savjeta oblasnog rije~nog sliva
^lan 221.
Agencije za vode uspostavqaju savjete oblasnih
rije~nih slivova, iz ~lana 184. ovog zakona, u roku od tri
mjeseca od dana dono{ewa akta iz ~lana 184. stav 2. ovog
zakona.
Privremeni plan upravqawa vodama
^lan 222.
(1) Do usvajawa planova upravqawa vodama u skladu
sa ~lanom 26. ovog zakona, Agencije za vode }e pripremiti privremeni plan upravqawa vodama za odgovaraju}i
oblasni rije~ni sliv.
(2) Privremeni plan iz prethodnog stava ovog ~lana
sadr`i naro~ito sqede}e:
a) definisawe na~ina realizacije strategije integralnog upravqawa vodama, kako je navedeno u ~lanu 25.
ovog zakona,
b) preduzimawe prethodnih radwi po odredbama ovog
zakona, po va`e}im propisima koji nisu u suprotnosti
sa odredbama ovog zakona, kao i po osnovu novo donesenih propisa i odluka na osnovu ovog zakona, kojima se
stvaraju pretpostavke za pripremawe i dono{ewe plana
koji je predvi|en prema ~lanu 26. ovog zakona,
v) obezbje|ewe neophodnih kadrovskih kapaciteta za
realizaciju aktivnosti koje su naprijed navedene,
g) obezbje|ewe neophodnih prostornih i tehni~kih
kapaciteta za realizaciju aktivnosti koje su naprijed
navedene,
d) rezime obaveza, usvojenih me|unarodnim ugovorima i direktivama EU, koje je neophodno primijeniti u realizaciji odredaba ovog zakona i koje se odnose na
upravqawe vodama, kao i na~in wihovog ostvarewa
utvr|enih obaveza.
Srijeda, 31. maj 2006.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
(3) Privremeni plan upravqawa rije~nim bazenom
donosi Vlada, na prijedlog Ministarstva, u roku od tri
godine od dana stupawa na snagu ovog zakona. Procedura
za javne konsultacije, ne}e se posebno primjewivati pri
izradi privremenog plana, osim obima u~e{}a javnosti
koji je prisutan u radu organa uprave u skladu sa
va`e}im propisima.
Ranije izdati vodopravni akti
^lan 223.
(1) Vodopravni (vodoprivredni) akti koji su izdati
prije stupawa na snagu ovog zakona, preispita}e se u
roku od pet godina od dana stupawa na snagu ovog zakona,
kako bi se uskladili sa odredbama ovog zakona.
(2) Nosilac prava iz vodopravnog akta iz stava 1.
ovog ~lana, preda}e zahtjev za preispitivawe saglasnosti ili dozvole, u roku od dvije godine od dana stupawa
na snagu ovog zakona.
(3) Zahtjev iz stava 2. ovog ~lana, predaje se na osnovu
kriterijuma koji su definisani u ~lanu 127. ovog zakona,
mjesno i stvarno, nadle`nom organu koji je naveden u
predmetnom ~lanu.
(4) U slu~aju da zahtjev iz stava 2. ovog ~lana nije podnesen u odre|enom roku, vodopravni akt koji je u pitawu
prestaje da va`i.
(5) Stav 1. ovog ~lana se ne primjewuje na:
a) vodopravne akte koji va`e pet godina ili mawe, od
dana stupawa na snagu ovog zakona,
b) vodopravne akte u kojima je ta~no odre|en datum za
preispitivawe saglasnosti ili dozvole, a rok je kra}i
od onog koji je naveden u stavu 1. ovog ~lana.
Zahtjevi za izdavawe vodopravnih akata
^lan 224.
Zahtjevi za izdavawe vodopravnih akata koji su
upu}eni nadle`nom organu prije stupawa na snagu ovog
zakona, a nisu rije{eni, kao i zahtjevi za izdavawe
vodopravnih akata koji su izdati nakon stupawa na snagu
ovog zakona, a prije po~etka rada Agencija za vode,
rje{ava}e se u skladu sa Zakonom o vodama (“Slu`beni
glasnik Republike Srpske”, br. 10/98 i 51/01), kao i
podzakonskim propisima koji su na snazi u trenutku
podno{ewa zahtjeva.
Inspekcije
^lan 225.
Inspekcijske aktivnosti koje se preduzimaju nakon
stupawa na snagu ovog zakona, ali prije po~etka rada
Agencija za vode, vr{i}e se u skladu sa Zakonom o vodama
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 10/98 i
51/01), i u tom trenutku va`e}im podzakonskim propisima.
@albe
^lan 226.
Postupci po `albama koje nisu rije{ene do dana stupawa na snagu ovog zakona, sprove{}e se u skladu sa
odredbama Zakona o vodama (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, br. 10/98 i 51/01), i podzakonskim
propisima koji su bili na snazi u vrijeme dono{ewa
rje{ewa u prvom stepenu.
Postoje}i objekti i aktivnosti za koje nije izdat
vodopravni akt
^lan 227.
(1) Odgovorno lice koje je ovla{}eno da zastupa i
predstavqa organ, operatera ili drugo pravo lice ili
radwu, a koje upravqa objektom koji je izgra|en ili
aktivnostima koje su zapo~ete prije dana stupawa na
snagu ovog zakona, bez odgovaraju}eg vodopravnog akta, a
za koju je u skladu sa ovim zakonom potreban takav akt, u
roku od {est mjeseci od dana stupawa na snagu ovog
zakona, nadle`nom organu ili Ministarstvu podnije}e
zahtjev za izdavawe odgovaraju}eg vodopravnog akta.
Broj 50 - Strana 35
(2) Postoje}i objekti i sva druga lica koja koriste
vode ili ispu{taju otpadne vode, ili druge opasne supstance, u vode ili vodno i drugo zemqi{te, podnije}e
zahtjev za izdavawe novog vodopravnog akta, u roku od
godinu dana od dana stupawa na snagu ovog zakona.
Propisi Narodne skup{tine
^lan 228.
Narodna skup{tina Republike Srpske donosi
Strategiju integralnog upravqawa vodama, na prijedlog
Vlade, najkasnije tri godine prije dono{ewa prvog
plana upravqawa vodama.
Propisi i odluke Vlade
^lan 229.
U ciqu sprovo|ewa odredbi ovog zakona, Vlada }e
donijeti sqede}e akte:
a) odluku o utvr|ivawu granica oblasnih rije~nih
slivova i slivova u skladu sa ~lanom 23. ovog zakona,
b) prijedlog Narodnoj skup{tini Republike Srpske,
Strategije integralnog upravqawa vodama, iz ~lana 25.
ovog zakona,
v) planove za upravqawe na Oblasnom rije~nom slivu
iz ~lana 33. ovog zakona,
g) podzakonski propis kojim se uspostavqa, mijewa
ili potvr|uje utvr|ena klasifikacija povr{inskih i
podzemnih voda iz ~lana 41. ovog zakona,
d) plan odbrane od poplava iz ~lana 99. ovog zakona,
|) program sanacija od posqedica {tetnog djelovawa
voda iz ~lana 103. ovog zakona,
e) odluke o osnivawu ili nastavku rada javnih preduze}a u skladu sa ~lanom 187. ovog zakona,
`) odluku o stopama posebnih vodnih naknada iz
~lana 189. ovog zakona,
z) podzakonski propis kojim propisuje na~in
obra~unavawa i pla}awa, na~ine usmjeravawa upla}enih
vodnih naknada na ra~un posebnih namjena za vode, kao i
kontrole izmirewa obaveza po osnovu posebnih vodnih
naknada iz ~lana 190. ovog zakona,
i) posebne odluke o raspodjeli vodnih naknada iz
~lana 192. st. 2. i 3. ovog zakona,
j) posebne odluke kojom utvr|uje i odobrava
kori{}ewe sredstava vodnih naknada iz ~lana 194. ovog
zakona,
k) odluku o usvajawu privremenog plana upravqawa
oblasnim rije~nim slivovima iz ~lana 222. ovog zakona,
kao i ostale akte u skladu sa ovim zakonom.
Propisi i akti ministarstava
^lan 230.
(1) Ministarstvo }e donijeti podzakonske propise i
akte u skladu sa odredbama ovog zakona, neophodne za
wegovo sprovo|ewe:
a) podzakonske propise i akte za realizaciju ~lana 5.
ovog zakona,
b) podzakonske propise i akte koji se odnose na
karakterizaciju tipova vodnih struktura i tijela, i
wihovog statusa, u skladu sa ~lanom 6. ovog zakona,
v) podzakonski propis kojim reguli{e pra}ewe i
sprovo|ewe mjera i aktivnosti u ciqu spre~avawa derogacije statusa povr{inskih i podzemnih voda, iz ~lana 7.
ovog zakona,
g) podzakonski propis o uslovima ograni~enog
kori{}ewa javnog vodnog dobra, iz ~lana 11. ovog
zakona,
d) pravilnik o elementima za plan i kriterijume za
odr`avawe vodnih objekata, iz ~lana 16. ovog zakona,
|) godi{wi program mjera za pripremu izrade programa i planova definisanih zakonom, iz ~lana 27. ovog
zakona,
Strana 36 - Broj 50
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
e) podzakonski propis o vrijednosnim elementima
ekolo{kog statusa svake od kategorija povr{inske vode,
iz ~lana 41. ovog zakona,
`) program pra}ewa stawa voda iz ~lana 46. ovog
zakona,
z) podzakonski propis o sadr`aju i vo|ewu evidencije nad aktivnostima zahvatawa i crpqewa vode, iz ~lana
54. ovog zakona,
i) podzakonski propis o postupku i mjerama za slu~aj
incidenata iz ~lana 64. ovog zakona,
j) pravilnik o grani~nim vrijednostima zaga|uju}ih
materija u otpadnim vodama, kada je u pitawu ispu{tawe
tih voda u povr{inske vode, zemqi{te, kanalizacioni
sistem, kao i za opasne materije ~ije je ispu{tawe
zabraweno, iz ~lana 67. ovog zakona,
k) podzakonski propis o odre|ivawu ili uspostavqawu referentne laboratorije, iz ~lana 69. ovog
zakona,
l) pravilnik o zonama za{tite izvori{ta, uz saradwu sa ministarstvom za zdravqe, iz ~lana 73. ovog
zakona,
q) podzakonski propis o ure|ewu vodotoka i drugih
voda, iz ~lana 85. ovog zakona,
m) metodologiju utvr|ivawa ugro`enih podru~ja, iz
~lana 91. ovog zakona,
n) podzakonski propis i akte o mjerama i aktivnostima i sadr`aju dokumentacije koja se donosi u sprovo|ewu za{tite od {tetnog djelovawa voda, iz ~l. 99, 101,
102. i 108. ovog zakona,
w) podzakonski propis i akte o tehni~kim detaqima,
elementima i drugim aktivnostima za uspostavqawe i
upravqawe Informacionim sistemom, iz ~lana 117.
ovog zakona,
o) podzakonski propis o sadr`ini zahtjeva i drugim
elementima pri izdavawu vodnih akata, iz ~lana 120.
ovog zakona,
p) prijedloge odluka i planova iz ~lana 187. ovog
zakona.
(2) Ministarstvo nadle`no za ekologiju, donije}e
podzakonske propise i akte u skladu sa odredbama ovog
zakona, neophodne za wegovo sprovo|ewe:
a) podzakonskim aktom, u saradwi sa Ministarstvom,
utvr|uje pravila dobre poqoprivredne prakse, iz ~lana
59. ovog zakona,
Srijeda, 31. maj 2006.
b) podzakonskim aktom defini{e materije i supstance u skladu sa ~lanom 62. stav 2. ovog zakona,
v) podzakonskim aktom, u saradwi sa Ministarstvom,
utvr|uje metodologiju za odre|ivawe ekolo{ki prihvatqivog protoka, iz ~lana 65. ovog zakona,
g) podzakonski akt o podru~jima namijewenim
za{titi za prirodu va`nih vodnih vrsta, iz ~lana 76.
ovog zakona,
d) podzakonskim aktom, u saradwi sa Ministarstvom,
propisuju metode za utvr|ivawe osjetqivih i mawe
osjetqivih podru~ja, iz ~lana 78. ovog zakona,
|) pokre}e inicijativu za renaturalizaciju povr{inskih voda, iz ~lana 83. ovog zakona,
e) podzakonskim aktom propisuje metode za pojedina~ne slu~ajeve optere}ewa voda, iz ~lana 84. ovog
zakona.
(3) Ministarstvo finansija, u saradwi sa
Ministarstvom, donije}e odgovaraju}e propise iz
oblasti finansija, koji omogu}avaju primjenu odredaba
ovog zakona.
(4) Do dono{ewa propisa iz stava 1. ovog ~lana,
va`i}e propisi doneseni na osnovu Zakona o vodama
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 10/98 i
51/01).
Prestanak va`ewa
^lan 231.
(1) Stupawem na snagu ovog zakona prestaje da va`i
Zakon o vodama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”,
br. 10/98 i 51/01), osim odredaba neophodnih za realizaciju ~l. 225, 226. i 227. ovog zakona, a najdaqe {est
mjeseci od dana stupawa na snagu ovog zakona.
(2) Stupawem na snagu ovog zakona prestaje da va`i
Zakon o za{titi voda (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 53/02).
Stupawe na snagu
^lan 232.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-557/06
11. maja 2006. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Narodne skup{tine,
Mr Igor Radoji~i}, s.r.
[email protected]
NARODNA SKUP[TINA REPUBLIKE SRPSKE
884
Zakon o vodama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
OGLASNI DIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 strana
Osniva~: Vlada Republike Srpske. Izdava~: Javna ustanova Slu`beni glasnik Republike Srpske, Bawa Luka, po{tanski fah 88.
@iro-ra~uni: 562-099-00004292-34 kod NLB Razvojne banke a.d. Bawa Luka, 567-162-10000010-81 kod Zepter komerc banke AD Bawa
Luka i 551-001-00029639-61 kod Nove bawalu~ke banke AD Bawa Luka. Direktor i glavni i odgovorni urednik Perica Jovanovi}.
Urednik Vi{wa Baji}-Preradovi}. Tehni~ki urednik Veseqko Kne`evi}. Telefon: (051) 311-532, faks (051) 302-708 i 312-002,
redakcija: (051) 311-545. Internet: http://www.slglasnik.org, e-mail: [email protected] Rje{ewem Ministarstva informacija Republike
Srpske broj 01-411/93 list je upisan u registar javnih glasila pod brojem 37. [tampa AD “Grafi~ar” Doboj.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
365 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content