close

Enter

Log in using OpenID

broj 019.qxd

embedDownload
[email protected] GLASNIK
REPUBLIKE SRPSKE
JU Slu`beni glasnik Republike Srpske,
Bawa Luka, Veqka Mla|enovi}a bb
Telefon/faks: (051) 456-331, 456-341
Internet: http://www.slglasnik.org
E-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Utorak, 17. mart 2009. godine
BAWA LUKA
Broj 19
God. XVIII
350
Na osnovu Amandmana L na Ustav Republike Srpske
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 8/96),
donosim
UKAZ
O OPOZIVU [EFA PREDSTAVNI[TVA REPUBLIKE
SRPSKE U RUSKOJ FEDERACIJI
Gordan Milini} opoziva se sa du`nosti {efa
Predstavni{tva Republike Srpske u Ruskoj Federaciji,
sa sjedi{tem u Moskvi, sa danom 1. april 2009. godine.
Broj: 01-020-203/09
10. marta 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Republike,
Dr Rajko Kuzmanovi}, s.r.
351
Na osnovu Amandmana L na Ustav Republike Srpske
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 8/96),
donosim
UKAZ
O POSTAVQEWU [EFA PREDSTAVNI[TVA
REPUBLIKE SRPSKE U RUSKOJ FEDERACIJI
Du{ko Perovi} postavqa se na du`nost {efa
Predstavni{tva Republike Srpske u Ruskoj Federaciji,
sa sjedi{tem u Moskvi, sa danom 2. april 2009. godine.
Broj: 01-020-204/09
10. marta 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Republike,
Dr Rajko Kuzmanovi}, s.r.
352
Na osnovu ~lana 9. stav 2. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), u vezi sa ~lanom 246. stav 2. Zakona o tr`i{tu hartija od
vrijednosti (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
92/06), predsjednik Republike d o n o s i
ODLUKU
O IMENOVAWU KOMISIJE ZA IZBOR JEDNOG
^LANA KOMISIJE ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
REPUBLIKE SRPSKE
I
Imenuje se Komisija za izbor jednog ~lana Komisije
za hartije od vrijednosti Republike Srpske, u sastavu:
1. Swe`ana Rudi} - predsjednik Komisije,
Jezik
srpskog naroda
@iro-ra~uni: NLB Razvojna banka a.d.
Bawa Luka 562-099-00004292-34
Volksbank a.d. Bawa Luka
567-162-10000010-81
Nova bawalu~ka banka AD Bawa Luka
551-001-00029639-61
Komercijalna banka a.d. Bawa Luka
571-010-00001043-39
2. Slavoqub Stojanovi} - ~lan,
3. Dra{ko Milinovi} - ~lan,
4. Renata Maksimovi} - ~lan,
5. Slavica Bogdanovi} - ~lan.
II
Komisija za izbor }e raditi u skladu sa Odlukom o
utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe jednog ~lana Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske,
raspisanim Javnim konkursom, odredbama Zakona o tr`i{tu hartija od vrijednosti i Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske.
III
Zadatak Komisije za izbor je da razmotri prijave
prispjele na Konkurs, sa~ini listu sa u`im izborom
kandidata koji ispuwavaju kriterijume za imenovawe, po
potrebi, prikupi dodatne informacije o kandidatima,
obavi intervjue i nakon toga predlo`i rang-listu sa
najboqim kandidatima predsjedniku Republike Srpske.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-010-208/09
9. marta 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Republike,
Dr Rajko Kuzmanovi}, s.r.
353
Na osnovu ~lana 70. stav 1. ta~ka 2. Ustava Republike
Srpske, ~lana 183. i ~lana 187. stav 2. Poslovnika Narodne skup{tine Republike Srpske - Pre~i{}eni tekst
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 79/07) i
~lana 6. stav 1. Zakona o privatizaciji dr`avnog kapitala u preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 51/06, 1/07 i 53/07), a nakon razmatrawa Prijedloga posebnog privatizacionog programa Preduze}a za
proizvodwu opti~kih, optomehani~kih i optoelektronskih ure|aja i sistema “Zrak” akcionarsko dru{tvo Tesli}, Narodna skup{tina Republike Srpske, na Dvadeset
i sedmoj sjednici, odr`anoj 26. februara 2009. godine,
donijela je s q e d e } u
ODLUKU
I
Narodna skup{tina Republike Srpske daje saglasnost na Poseban privatizacioni program Preduze}a za
proizvodwu opti~kih, optomehani~kih i optoelektronskih ure|aja i sistema “Zrak” akcionarsko dru{tvo
Tesli}.
Strana 2 - Broj 19
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
II
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-293/09
26. februara 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Narodne skup{tine,
Mr Igor Radoji~i}, s.r.
354
Na osnovu ~lana 70. stav 1. ta~ka 2. Ustava Republike
Srpske, ~lana 183. i ~lana 187. stav 2. Poslovnika Narodne skup{tine Republike Srpske - Pre~i{}eni tekst
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 79/07) i ~lana 6. stav 1. Zakona o privatizaciji dr`avnog kapitala u
preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br.
51/06, 1/07 i 53/07), a nakon razmatrawa Prijedloga posebnog privatizacionog programa Akcionarskog dru{tva
“Fabrika specijalnih transmisija” Isto~no Sarajevo,
Narodna skup{tina Republike Srpske, na Dvadeset i sedmoj sjednici, odr`anoj 26. februara 2009. godine, donijela
je s q e d e } u
ODLUKU
I
Narodna skup{tina Republike Srpske daje saglasnost na Poseban privatizacioni program Akcionarskog dru{tva “Fabrika specijalnih transmisija”
Isto~no Sarajevo.
II
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-294/09
26. februara 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Narodne skup{tine,
Mr Igor Radoji~i}, s.r.
355
Na osnovu ~lana 70. stav 1. ta~ka 2. Ustava Republike
Srpske, ~lana 183. i ~lana 187. stav 2. Poslovnika Narodne skup{tine Republike Srpske - Pre~i{}eni tekst
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 79/07) i
~lana 6. stav 1. Zakona o privatizaciji dr`avnog kapitala u preduze}ima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 51/06, 1/07 i 53/07), a nakon razmatrawa Prijedloga posebnog privatizacionog programa “Jel{ingrad”
fabrika alatnih ma{ina, akcionarsko dru{tvo Bawa
Luka, Narodna skup{tina Republike Srpske, na Dvadeset i sedmoj sjednici, odr`anoj 26. februara 2009. godine, donijela je s q e d e } u
ODLUKU
I
Narodna skup{tina Republike Srpske daje saglasnost
na Poseban privatizacioni program “Jel{ingrad” fabrika alatnih ma{ina akcionarsko dru{tvo Bawa Luka.
II
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-295/09
26. februara 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Narodne skup{tine,
Mr Igor Radoji~i}, s.r.
356
Na osnovu ~lana 70. stav 1. ta~ka 2. Ustava Republike
Srpske, ~lana 51. stav 1., ~lana 183. i ~lana 187. stav 2.
Poslovnika Narodne skup{tine Republike Srpske Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 79/07), u vezi sa ~lanom 19. stav 1. ta~ka a) Zakona o Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 56/06), a na-
Utorak, 17. mart 2009.
kon razmatrawa Izvje{taja Komisije za izbor i imenovawe, Narodna skup{tina Republike Srpske, na Dvadeset
i sedmoj sjednici, odr`anoj 26. februara 2009. godine,
donijela je s q e d e } u
ODLUKU
I
Milka Luki} razrje{ava se du`nosti ~lana Nadzornog odbora AD Investiciono-razvojne banke Republike
Srpske Bawa Luka, na li~ni zahtjev.
II
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-301/09
26. februara 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Narodne skup{tine,
Mr Igor Radoji~i}, s.r.
357
Na osnovu ~lana 70. stav 1. ta~ka 2. Ustava Republike
Srpske, ~lana 183., ~lana 188. st. 1. i 2. i ~lana 257. stav
1. Poslovnika Narodne skup{tine Republike Srpske Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 79/07), a nakon razmatrawa Informacije o aktivnostima na rje{avawu kona~nog polo`aja Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, Narodna skup{tina Republike Srpske, na Sedamnaestoj posebnoj sjednici, odr`anoj 25. februara 2009. godine, donijela je s q e d e } i
ZAKQU^AK
1. Narodna skup{tina Republike Srpske usvaja Informaciju o aktivnostima na rje{avawu kona~nog polo`aja Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine.
2. Ovaj zakqu~ak stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-288/09
25. februara 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Narodne skup{tine,
Mr Igor Radoji~i}, s.r.
358
Na osnovu ~lana 70. stav 1. ta~ka 2. Ustava Republike
Srpske, ~lana 183., ~lana 188. st. 1. i 2. i ~lana 257. stav
1. Poslovnika Narodne skup{tine Republike Srpske Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 79/07), a nakon razmatrawa Informacije o aktivnostima na rje{avawu kona~nog polo`aja Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, Narodna skup{tina Republike Srpske, na Sedamnaestoj posebnoj sjednici, odr`anoj 25. februara 2009. godine, donijela je s q e d e } i
ZAKQU^AK
1. Narodna skup{tina Republike Srpske zahtijeva od
svih politi~kih predstavnika iz Republike Srpske, koji
}e u narednom vremenskom periodu u~estvovati u razgovorima i odlu~ivawu o eventualnim promjenama Ustava
Bosne i Hercegovine i ustava entiteta, da sa posebnom
pa`wom vode ra~una o potpunoj za{titi interesa Republike Srpske u oblasti Br~kog.
2. Ovaj zakqu~ak stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-289/09
25. februara 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Narodne skup{tine,
Mr Igor Radoji~i}, s.r.
359
Na osnovu ~lana 70. stav 1. ta~ka 2. Ustava Republike
Srpske, ~lana 183., ~lana 188. st. 1. i 2. i ~lana 257. stav
1. Poslovnika Narodne skup{tine Republike Srpske Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srp-
Utorak, 17. mart 2009.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
ske”, broj 79/07), a nakon razmatrawa Informacije o aktivnostima na rje{avawu kona~nog polo`aja Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, Narodna skup{tina Republike Srpske, na Sedamnaestoj posebnoj sjednici, odr`anoj 25. februara 2009. godine, donijela je s q e d e } e
ZAKQU^KE
1. Narodna skup{tina Republike Srpske ocjewuje da se
Republika Srpska pridr`avala i da je izvr{avala svoje
obaveze iz odluka Arbitra`nog tribunala za spor oko me|uentitetske linije razgrani~ewa u oblasti Br~kog.
2. Narodna skup{tina Republike Srpske podr`ava
dono{ewe jednog amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine, kojim bi se, u Ustavu Bosne i Hercegovine, propisali
status Br~ko Distrikta utvr|en odlukama Arbitra`nog
tribunala i za{tita kona~no utvr|enog statusa i
ovla{}ewa Br~ko Distrikta putem Ustavnog suda Bosne
i Hercegovine.
3. Narodna skup{tina Republike Srpske poziva poslanike i delegate iz Republike Srpske u Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine da podr`e dono{ewe
navedenog amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine.
Narodna skup{tina Republike Srpske poziva poslanike i delegate Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine da u procesu utvr|ivawa amandmana na Ustav
Bosne i Hercegovine predlo`e izmjenu amandmana, tako
da se u stavu 2. bri{u rije~i “jednog ili vi{e”.
4. Narodna skup{tina Republike Srpske konstatuje
da se dono{ewem navedenog amandmana na Ustav Bosne i
Hercegovine ispuwava jo{ jedan od ciqeva datih od
Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini, 27. februara 2008. godine, sa ciqem
okon~awa mandata Kancelarije visokog predstavnika i
uspostavqawa Kancelarije specijalnog predstavnika
Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
5. Narodna skup{tina Republike Srpske smatra da se
dono{ewem navedenog amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine sti~u i uslovi za prestajawe re`ima supervizije u Br~ko Distriktu i prestanak postojawa Arbitra`nog tribunala, kako je to predvi|eno Kona~nom odlukom Arbitra`nog tribunala za spor oko me|uentitetske
linije razgrani~ewa u oblasti Br~ko, od 5. marta 1999.
godine, i poziva arbitra da to i u~ini svojom kona~nom
odlukom.
6. Ovi zakqu~ci stupaju na snagu narednog dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-290/09
25. februara 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Narodne skup{tine,
Mr Igor Radoji~i}, s.r.
360
Na osnovu ~lana 70. stav 1. ta~ka 2. Ustava Republike
Srpske, ~lana 183., ~lana 188. st. 1. i 2. i ~lana 257. stav
1. Poslovnika Narodne skup{tine Republike Srpske Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 79/07), a nakon razmatrawa Informacije o realizaciji Strategije razvoja poqoprivrede i analiza zakonskih propisa iz oblasti poqoprivrede, {umarstva i
vodoprivrede, Narodna skup{tina Republike Srpske, na
Dvadeset i sedmoj sjednici, odr`anoj 26. februara 2009.
godine, donijela je s q e d e } i
ZAKQU^AK
1. Narodna skup{tina Republike Srpske usvaja Informaciju o realizaciji Strategije razvoja poqoprivrede i analiza zakonskih propisa iz oblasti poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede.
2. Ovaj zakqu~ak stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-291/09
26. februara 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Narodne skup{tine,
Mr Igor Radoji~i}, s.r.
Broj 19 - Strana 3
361
Na osnovu ~lana 70. stav 1. ta~ka 2. Ustava Republike
Srpske, ~lana 183., ~lana 188. st. 1. i 2. i ~lana 257. stav
1. Poslovnika Narodne skup{tine Republike Srpske Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 79/07), a nakon razmatrawa Informacije o realizaciji Strategije razvoja poqoprivrede i analiza zakonskih propisa iz oblasti poqoprivrede, {umarstva i
vodoprivrede, Narodna skup{tina Republike Srpske, na
Dvadeset i sedmoj sjednici, odr`anoj 26. februara 2009.
godine, donijela je s q e d e } e
ZAKQU^KE
1. Narodna skup{tina Republike Srpske zadu`uje
Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede
da ubrza dono{ewe Strategije savjetodavnih usluga u
poqoprivredi, kao i da, odmah po objavqivawu Pravilnika o uslovima i na~inu ostvarivawa nov~anih podsticaja za razvoj poqoprivrede i sela za 2009. godinu, na odgovaraju}i na~in izvr{i informisawe poqoprivrednih
proizvo|a~a o vrstama podsticajnih mjera i na~inima
aplikacija za wih.
2. Narodna skup{tina Republike Srpske smatra da je
neophodno do kraja 2010. godine zavr{iti popuwavawe
Ministarstva poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede
nedostaju}im kadrom u ciqu stvarawa razvojnog Ministarstva.
3. Narodna skup{tina Republike Srpske zadu`uje
Vladu Republike Srpske da izvr{i analizu svih propisa u Bosni i Hercegovini u oblasti poqoprivrede i
proizvodwe hrane, u ciqu jasnog utvr|ivawa smetwi za
za{titu doma}e proizvodwe i na osnovu toga za Narodnu
skup{tinu Republike Srpske pripremi informaciju sa
planom prevazila`ewa tih smetwi.
4. Narodna skup{tina Republike Srpske zadu`uje
Ministarstvo trgovine i turizma da, u saradwi sa Ministarstvom poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede,
intenzivno radi na izgradwi kapaciteta i mehanizama
funkcionisawa republi~kih robnih rezervi.
5. Narodna skup{tina Republike Srpske zadu`uje
Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede
u Vladi Republike Srpske da sredstva namijewena za
subvencije u poqoprivredi ispla}uje po{tuju}i preporuke Glavne slu`be za reviziju javnog sektora Republike
Srpske, a nakon sprovedene revizije u~inaka “Efikasnost plasirawa podsticajnih sredstava za razvoj poqoprivrede”.
6. Narodna skup{tina Republike Srpske zadu`uje
Vladu Republike Srpske da do kraja septembra 2009. godine utvrdi vrste podsticajnih mjera za 2010. godinu, ~ime }e se stvoriti uslovi za dobro planirawe proizvodwe
i informisawe proizvo|a~a o vrstama podsticaja za
2010. godinu.
7. Narodna skup{tina Republike Srpske zadu`uje
Vladu Republike Srpske da kod izrade zakonskih propisa o obezbje|ewu i usmjeravawu sredstava za podsticawe
razvoja poqoprivrede i sela predvidi dvije vrste
gazdinstava: komercijalna i nekomercijalna, {to }e
omogu}iti definisawe podsticaja malim i stara~kim
gazdinstvima i gazdinstvima na podru~jima sa te`im
uslovima privre|ivawa. Tako|e, ovo razdvajawe }e omogu}iti trajno definisawe statusa komercijalnih poqoprivrednih proizvo|a~a kao lica koja se bave privrednom djelatno{}u, a u skladu sa propisima koji reguli{u
penzijsko i socijalno osigurawe zaposlenih lica.
8. Narodna skup{tina Republike Srpske zadu`uje
Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede
da ubrza proceduru imenovawa ovla{}enih laboratorija, vode}i ra~una o ravnomjernoj raspodjeli ovla{}ewa
po entitetima i institucijama u skladu sa wihovom kadrovskom i materijalnom osposobqeno{}u, a sve u ciqu
efikasne kontrole poqoprivrednih i prehrambenih
proizvoda na tr`i{tu.
Strana 4 - Broj 19
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Utorak, 17. mart 2009.
9. Narodna skup{tina Republike Srpske zadu`uje
Investiciono-razvojnu banku Republike Srpske da pojednostavi proceduru odobravawa kreditnih sredstava
za poqoprivredu.
10. Narodna skup{tina Republike Srpske zadu`uje
Vladu Republike Srpske da kontinuirano radi na iznala`ewu mogu}nosti smawewa stope PDV-a na repromaterijale u poqoprivredi, kao i na uvo|ewu “plavog dizela”
za poqoprivredu i da o tim aktivnostima polugodi{we
informi{e Narodnu skup{tinu Republike Srpske.
11. Zadu`uje se Vlada Republike Srpske da Narodnoj
skup{tini Republike Srpske na razmatrawe i usvajawe
dostavi Informaciju o stawu dr`avne imovine u poqoprivrednim zadrugama.
12. Narodna skup{tina Republike Srpske zadu`uje
Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede
da kontinuirano radi na popularizaciji autohtonih
proizvoda.
13. Narodna skup{tina Republike Srpske zadu`uje
predstavnike Republike Srpske u institucijama Bosne i
Hercegovine i nadle`ne organe Republike Srpske da pokrenu i iskoriste sve mehanizme za{tite poqoprivredne
i prehrambene proizvodwe u skladu sa odredbama propisanim CEFTA sporazumom i Sporazumom o stabilizaciji i pridru`ivawu.
14. Narodna skup{tina Republike Srpske sugeri{e
Vladi Republike Srpske da kod eventualnog rebalansa
buxeta Republike Srpske na|e odgovaraju}e rje{ewe za
obezbje|ewe sredstava za podsticaj poqoprivrede i sela,
u skladu sa Strategijom razvoja poqoprivrede Republike
Srpske do 2015. godine.
15. Ovi zakqu~ci stupaju na snagu narednog dana od
dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike
Srpske”.
dostavqawe prijedloga kandidata Vladi Republike Srpske.
3. Komisija je du`na postupak izbora iz ta~ke 2. ovog
rje{ewa sprovesti u skladu sa Zakonom o ministarskim,
vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske,
Odlukom o utvr|ivawu kriterijujma za izbor ~lana
Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe i
Odlukom o raspisivawu Javnog konkursa za izbor ~lana
Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe.
4. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-292/09
26. februara 2009. godine
Bawa Luka
Broj: ________/____
Datum: ___________
Na osnovu ~l. 14, 15. i 19. Zakona o radu - Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
55/07), zakqu~uje se:
Predsjednik
Narodne skup{tine,
Mr Igor Radoji~i}, s.r.
362
Na osnovu ~lana 43. stav 6. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
118/08), ~lana 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, broj 25/03), ~lana 17. stav 2. Zakona o
sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini (“Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 44/03,
52/04, 34/07 i 4/08), Odluke o utvr|ivawu kriterijuma za
izbor ~lana Uprave za indirektno oporezivawe, broj:
04/1-012-2-282/09, od 26. februara 2009. godine, i Odluke
o raspisivawu Javnog konkursa za izbor ~lana Upravnog
odbora Uprave za indirektno oporezivawe, broj: 04/1012-2-283/09, od 26. februara 2009. godine, Vlada Republike Srpske, na sjednici od 26. februara 2009. godine,
donijela je
RJE[EWE
O IMENOVAWU KOMISIJE ZA IZBOR ^LANA
UPRAVNOG ODBORA UPRAVE ZA INDIREKTNO
OPOREZIVAWE
1. Imenuje se Komisija za izbor ~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivawe (u daqem tekstu:
Komisija), u sqede}em sastavu:
1) Nada Cari} - Ministarstvo finansija,
2) Jovo Raduki} - Ministarstvo finansija,
3) Sawa Radoji~i} - Ministarstvo finansija,
4) Slavoqub Stojanovi} - Ministarstvo finansija,
5) @eqko ]ulum - Ministarstvo finansija.
2. Zadatak Komisije iz ta~ke 1. ovog rje{ewa je da sprovede postupak izbora ~lana Upravnog odbora Uprave za
indirektno oporezivawe, ukqu~uju}i pregledawe prispjelih prijava na konkurs, razmatrawe prijava, obavqawe
intervjua sa kandidatima koji u|u u u`i izbor i
Broj: 04/1-012-2-354/09
26. februara 2009. godine
Bawa Luka
Predsjednik
Vlade,
Milorad Dodik, s.r.
363
Na osnovu ~lana 32. Zakona o radu - Pre~i{}eni tekst
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 55/07), ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite d o n o s i
PRAVILNIK
O OBRASCIMA UGOVORA O RADU
^lan 1.
Ugovori o radu, propisani Zakonom o radu - Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”,
broj 55/07), zakqu~uju se na sqede}im obrascima:
___________________________
Obrazac UR-1
(naziv - firma poslodavca)
___________________________
(sjedi{te poslodavca)
UGOVOR O RADU
na neodre|eno vrijeme
1. Poslodavac ______________________________________
(naziv - firma i sjedi{te poslodavca)
prima na rad radnika _______________________________
sa zavr{enom {kolom _______________________________
i stru~nim nazivom _________________________________
odnosno nau~nim stepenom ___________________________
sa mjestom prebivali{ta (boravi{ta) u _______________.
2. Radnik se prima na rad na neodre|eno vrijeme, u skladu sa Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom grupacije
____________________ i pravilnikom o radu poslodavca.
3. Radnik stupa na rad dana __________ i raspore|uje se
na radno mjesto, odnosno poslove __________________.
4. Radno vrijeme radnika iznosi ____________ ~asova u
radnoj sedmici i raspore|uje se: u petodnevnoj, odnosno
{estodnevnoj radnoj sedmici, jednokratno, dvokratno, u
smjenama - podvu}i odgovaraju}e.
5. Bruto plata radnika za redovan rad i prosje~no ostvarene rezultate rada iznosi ______________ konvertibilnih maraka mjese~no.
Dio bruto plate (neto plata) poslodavac }e radniku
ispla}ivati do desetog u mjesecu za prethodni mjesec.
6. Uve}awe plate po osnovu rezultata rada, prekovremenog rada, rada no}u, rada na dane praznika, kao i naknade plate po svim osnovima i pravo na odmore, odsustva,
za{titu na radu, za{titu prava iz radnog odnosa i sva
druga prava po osnovu rada koja nisu posebno ure|ena
ovim ugovorom, radnik ostvaruje u skladu sa odgovaraju}im odredbama Zakona o radu, kolektivnog ugovora i
pravilnika o radu poslodavca, s kojima je radnik upoznat prilikom zakqu~ivawa ovog ugovora.
Utorak, 17. mart 2009.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
7. Poslodavac }e, u skladu sa zakonom, radnika prijaviti na obavezne vidove osigurawa u roku od osam dana od
dana po~etka rada i radniku uru~iti dokaz o izvr{enim
prijavama.
8. Poslodavac mo`e radniku otkazati ovaj ugovor:
- ako radnik izvr{i te`u povredu radnih obaveza,
- ako se iz ekonomskih, organizacionih i tehnolo{kih
razloga uka`e potreba da radniku prestane rad, pod
uslovom da poslodavac ne raspola`e drugim odgovaraju}im radnim mjestom na koje bi radnik bio raspore|en,
- ako radnik ne izvr{ava obaveze iz ovog ugovora,
- ako se radnik, u roku od 30 dana od dana isteka pla}enog odsustva ili mirovawa prava iz radnog odnosa, ne
vrati na posao.
U slu~ajevima iz alineja 2. i 3. ove ta~ke radnik ima prava na otkazni rok u trajawu od 30 dana, ako kolektivnim
ugovorom nije druga~ije odre|eno.
9. Radnik mo`e poslodavcu otkazati ovaj ugovor ako poslodavac izvr{i povredu svojih obaveza prema radniku,
koje su takve prirode i te`ine da se s osnovom mo`e o~ekivati da bi daqi rad radnika kod poslodavca bio nemogu}.
Otkaz ugovora u smislu stava 1. ove ta~ke radnik mo`e
dati uz otkazni rok od 15 dana, ako kolektivnim ugovorom nije druga~ije odre|eno.
10. Ovaj ugovor zakqu~en je dana ______ godine u _______.
Jedan primjerak ugovora uru~en je radniku prije stupawa
na rad.
Ugovorne strane
Radnik
Za poslodavca
___________________________
Obrazac UR-2
(naziv - firma poslodavca)
___________________________
(sjedi{te poslodavca)
Broj: ________/____
Datum: ___________
Na osnovu ~l. 14, 15, 16. i 19. Zakona o radu - Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”,
broj 55/07), zakqu~uje se:
UGOVOR O RADU
na odre|eno vrijeme
1. Poslodavac ______________________________________
(naziv - firma i sjedi{te poslodavca)
prima na rad radnika ________________________________
sa zavr{enom {kolom _______________________________
i stru~nim nazivom _________________________________
odnosno nau~nim stepenom ___________________________
sa mjestom prebivali{ta (boravi{ta) u _______________.
2. Radnik se prima na rad na odre|eno vrijeme i to do
____________, radi: izvr{ewa posla koji traje do {est
mjeseci - privremenog pove}awa obima posla - zamjene
odsutnog radnika - obavqawa posla ~ije je trajawe unaprijed odre|eno prirodom i vrstom posla (podvu}i odgovaraju}e).
3. Radnik stupa na rad dana __________ i raspore|uje se
na radno mjesto, odnosno poslove __________________.
4. Radno vrijeme radnika iznosi ____________ ~asova u
radnoj sedmici i raspore|uje se: u petodnevnoj, odnosno
{estodnevnoj radnoj sedmici, jednokratno, dvokratno, u
smjenama - podvu}i odgovaraju}e.
5. Bruto plata radnika za redovan rad i i prosje~no
ostvarene rezultate rada iznosi ______________________
konvertibilnih maraka mjese~no.
Dio bruto plate (neto plata) poslodavac }e radniku
ispla}ivati do desetog u mjesecu za prethodni mjesec.
Broj 19 - Strana 5
6. Uve}awe plate po osnovu rezultata rada, prekovremenog rada, rada no}u, rada na dane praznika, kao i naknade plate po svim osnovima i pravo na odmore, odsustva,
za{titu na radu, za{titu prava iz radnog odnosa i sva
druga prava po osnovu rada koja nisu posebno ure|ena
ovim ugovorom, radnik ostvaruje u skladu sa odgovaraju}im odredbama Zakona o radu, kolektivnog ugovora i
pravilnika o radu poslodavca, s kojima je radnik upoznat prilikom zakqu~ivawa ovog ugovora.
7. Poslodavac }e, u skladu sa zakonom, radnika prijaviti na obavezne vidove osigurawa u roku od osam dana od
dana po~etka rada i radniku uru~iti dokaz o izvr{enim
prijavama.
8. Ovaj ugovor zakqu~en je dana ______ godine u ________.
Jedan primjerak ugovora uru~en je radniku prije stupawa
na rad.
Ugovorne strane
Radnik
Za poslodavca
___________________________
Obrazac UR-3
(naziv - firma poslodavca)
___________________________
(sjedi{te poslodavca)
Broj: ________/____
Datum: ___________
Na osnovu ~l. 14, 19. i 21. Zakona o radu - Pre~i{}eni
tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
55/07), zakqu~uje se:
UGOVOR O PROBNOM RADU
1. Poslodavac ______________________________________
(naziv - firma i sjedi{te poslodavca)
prima na probni rad radnika ________________________
sa zavr{enom {kolom _______________________________
i stru~nim nazivom _________________________________
odnosno nau~nim stepenom ___________________________
sa mjestom prebivali{ta (boravi{ta) u _______________.
2. Radnik se prima na probni rad koji ukupno traje
_______ mjeseci / dana. Radnik zapo~iwe sa obavqawem
probnog rada ___ ___ ___ godine, a zavr{ava ___ ___ ___
godine.
3. Radnik se za vrijeme probnog rada raspore|uje na radno mjesto, odnosno poslove __________________.
Radniku }e, za vrijeme probnog rada, radne naloge izdavati neposredni rukovodilac organizacione jedinice u
~ijem se sastavu nalazi radno mjesto na koje je radnik
raspore|en. Isti rukovodilac }e pratiti rezultate rada
radnika i o tome, nakon isteka probnog rada, podnijeti
izvje{taj organu poslodavca nadle`nom za dono{ewe
odluke o prijemu radnika na rad.
4. Radno vrijeme radnika iznosi ____________ ~asova u
radnoj sedmici i raspore|uje se: u petodnevnoj, odnosno
{estodnevnoj radnoj sedmici, jednokratno, dvokratno, u
smjenama - podvu}i odgovaraju}e.
5. Bruto plata radnika za vrijeme probnog rada iznosi
_______________ konvertibilnih maraka mjese~no / ukupno (podvu}i odgovaraju}e).
Dio bruto plate (neto plata) poslodavac }e radniku
ispla}ivati do desetog u mjesecu za prethodni mjesec.
6. Uve}awe plate po osnovu rezultata rada, prekovremenog rada, rada no}u, rada na dane praznika, kao i naknade plate po svim osnovima i pravo na odmore, odsustva,
za{titu na radu, za{titu prava iz radnog odnosa i sva
druga prava po osnovu rada koja nisu posebno ure|ena
ovim ugovorom, radnik ostvaruje u skladu sa odgovaraju}im odredbama Zakona o radu, kolektivnog ugovora i
pravilnika o radu poslodavca, s kojima je radnik upoznat prilikom zakqu~ivawa ovog ugovora.
7. Poslodavac }e, u skladu sa zakonom, radnika prijaviti na obavezne vidove osigurawa u roku od osam dana od
Strana 6 - Broj 19
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
dana po~etka rada i radniku uru~iti dokaz o izvr{enim
prijavama.
8. Ako organ poslodavca nadle`an za odlu~ivawe o prijemu radnika na rad nakon isteka probnog rada, a na osnovu
izvje{taja neposrednog rukovodioca iz ta~ke 3. stav 2.
ovog ugovora, ocijeni da je radnik za vrijeme probnog rada zadovoqio na poslovima radnog mjesta, radnik }e biti
raspore|en na neodre|eno vrijeme na to radno mjesto, o ~emu }e se zakqu~iti poseban ugovor o radu.
Radniku koji, na osnovu izvje{taja neposrednog rukovodioca iz ta~ke 3. stav 2. ovog ugovora, ne zadovoqi na poslovima radnog mjesta za vrijeme probnog rada prestaje radni
odnos s danom isteka roka iz ta~ke 2. ovog ugovora.
9. Ovaj ugovor zakqu~en je dana _____ godine u _________.
Jedan primjerak ugovora uru~en je radniku prije stupawa
na rad.
Za poslodavca
___________________________
lo`i stru~ni ili drugi odgovaraju}i ispit, u skladu sa
zakonom ili op{tim aktom poslodavca.
Ako pripravnik u roku iz stava 2. ove ta~ke ugovora polo`i stru~ni, odnosno drugi odgovaraju}i ispit, nadle`ni organ poslodavca mo`e donijeti odluku o prijemu
tog radnika na rad na neodre|eno vrijeme, o ~emu se
zakqu~uje poseban ugovor.
7. Ovaj ugovor zakqu~en je dana _____ godine u _________.
Jedan primjerak ugovora uru~en je pripravniku prije
stupawa na obavqawe pripravni~kog sta`a.
Pripravnik
Ugovorne strane
___________________________
(naziv - firma poslodavca)
Ugovorne strane
Radnik
Utorak, 17. mart 2009.
Obrazac UR-4
(naziv - firma poslodavca)
___________________________
(sjedi{te poslodavca)
Broj: ________/____
Datum: ___________
Na osnovu ~l. 14. i 28. Zakona o radu - Pre~i{}eni tekst
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 55/07),
zakqu~uje se:
UGOVOR
o obavqawu pripravni~kog sta`a
1. Poslodavac ______________________________________
(naziv - firma i sjedi{te poslodavca)
prima na obavqawe pripravni~kog sta`a _____________
sa zavr{enom {kolom _______________________________
i stru~nim nazivom _________________________________
odnosno nau~nim stepenom ___________________________
sa mjestom prebivali{ta (boravi{ta) u _______________.
2. Pripravnik se prima na rad radi osposobqavawa za
samostalan rad i polagawa stru~nog ispita, odnosno radi sticawa odgovaraju}eg radnog iskustva.
3. Pripravnik }e obavqati pripravni~ki sta` u vremenu od __________ do ___________.
Pripravni~ki sta` }e pripravnik obavqati prema programu propisanom u skladu sa zakonom ili op{tim aktom poslodavca, pod nadzorom neposrednog rukovodioca
organizacione jedinice u kojoj se obavqa odgovaraju}i
dio pripravni~kog sta`a.
Pripravnik je du`an da vodi dnevnik rada, u koji upisuje poslove na kojima radi, vrstu radne prakse u kojoj u~estvuje i druge podatke od zna~aja za osposobqavawe za samostalan rad. Dnevnik rada ovjerava neposredni rukovodilac iz stava 2. ove ta~ke ugovora najmawe jednom u toku radne sedmice.
4. Pripravnik za vrijeme pripravni~kog sta`a ostvaruje pravo na naknadu koja ima karakter plate i druga prava po osnovu rada, u skladu sa Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu poslodavca.
5. Poslodavac mo`e pripravniku otkazati ovaj ugovor i
prije isteka roka wegovog va`ewa ako pripravnik ne
izvr{ava svoje radne obaveze i druge obaveze koje proizilaze iz ovog ugovora.
6. Ovaj ugovor prestaje da va`i istekom roka iz ta~ke 3.
ovog ugovora.
Ako se pripravnik osposobqava za samostalan rad radi
zasnivawa radnog odnosa kod poslodavca, du`an je da u
roku od 30 dana od dana isteka pripravni~kog sta`a po-
Za poslodavca
Obrazac UR-5
___________________________
(sjedi{te poslodavca)
Broj: ________/____
Datum: ___________
Na osnovu ~l. 14. i 30. Zakona o radu - Pre~i{}eni tekst
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 55/07),
zakqu~uje se:
UGOVOR
o obavqawu volonterskog rada
1. Poslodavac ______________________________________
(naziv - firma i sjedi{te poslodavca)
prima na obavqawe pripravni~kog sta`a _____________
sa zavr{enom {kolom _______________________________
i stru~nim nazivom _________________________________
odnosno nau~nim stepenom ___________________________
sa mjestom prebivali{ta (boravi{ta) u _______________.
2. Pripravnik - volonter se prima na rad radi
osposobqavawa za samostalan rad i polagawa stru~nog
ispita, odnosno radi sticawa odgovaraju}eg radnog
iskustva.
3. Pripravnik - volonter }e obavqati pripravni~ki
sta` u vremenu od __________ do ___________.
Pripravni~ki sta` }e pripravnik - volonter obavqati
prema programu propisanom u skladu sa zakonom ili op{tim aktom poslodavca, pod nadzorom neposrednog rukovodioca organizacione jedinice u kojoj se obavqa odgovaraju}i dio pripravni~kog sta`a.
Pripravnik - volonter je du`an da vodi dnevnik rada, u
koji upisuje poslove na kojima radi, vrstu radne prakse u
kojoj u~estvuje i druge podatke od zna~aja za
osposobqavawe za samostalan rad. Dnevnik rada ovjerava neposredni rukovodilac iz stava 2. ove ta~ke ugovora
najmawe jednom u toku radne sedmice.
4. Pripravnik - volonter za vrijeme pripravni~kog sta`a ostavruje prava po osnovu rada kako je regulisano Zakonom o radu, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o
radu poslodavca.
5. Poslodavac mo`e pripravniku otkazati ovaj ugovor i
prije isteka roka wegovog va`ewa ako pripravnik ne
izvr{ava svoje radne obaveze i druge obaveze koje proizilaze iz ovog ugovora.
6. Ovaj ugovor prestaje da va`i istekom roka iz ta~ke 3.
ovog ugovora.
7. Ovaj ugovor zakqu~en je dana ______ godine u ________.
Jedan primjerak ugovora uru~en je pripravniku - volonteru prije stupawa na obavqawe pripravni~kog sta`a.
Pripravnik
Ugovorne strane
Za poslodavca
Utorak, 17. mart 2009.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Obrazac PP-1
Na osnovu ~lana 34. stav 1. Zakona o radu - Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
55/07), poslodavac _____________________, sa sjedi{tem u
_____________, u ulici ________________, a kojeg zastupa
_____________________ (u daqem tekstu: naru~ilac posla) - s jedne strane, i radnik ____________, iz
________________, ulica __________________ (u daqem
tekstu: izvr{ilac posla) - s druge strane, zakqu~ili su
dana ___________ godine sqede}i:
UGOVOR O OBAVQAWU
POVREMENIH I PRIVREMENIH POSLOVA
^lan 1.
Izvr{ilac posla preuzima obavezu da za naru~ioca
posla obavi sqede}e poslove1:
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________.
Izvr{ilac posla je du`an poslove obaviti u roku od
__________ dana, odnosno obavqati __________ dana u toku kalendarske godine.
^lan 2.
Poslove iz stava 1. ~lana 1. ovog ugovora izvr{ilac
posla }e obavqati u poslovnim prostorijama naru~ioca
posla, koji je obavezan da vr{i neposredni nadzor nad
obavqawem posla.
^lan 3.
Naru~ilac posla }e odmah po prijemu, a najkasnije u
roku od osam dana po prijemu, putem stru~ne komisije
utvrditi kvalitet obavqenog posla.
Eventualne primjedbe izvr{ilac posla je du`an da
otkloni odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana
ukazivawa na primjedbe.
^lan 4.
Naru~ilac posla }e izvr{iocu posla na ime naknade
za obavqeni posao isplatiti iznos od __________ KM,
najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je utvr|eno da je
posao kvalitetno obavqen.
Porez na ugovorenu naknadu iz prethodnog stava snosi naru~ilac.
^lan 5.
Strane su saglasne da sporove rije{e sporazumno, a
ukoliko to ne bude mogu}e, za rje{avawe istih nadle`an
je Osnovni sud u __________.
^lan 6.
Ovaj ugovor sa~iwen je u 4 (~etiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadr`ava po 2
(dva) primjerka.
U ..................................
Dana, ....................... godine
Naru~ilac posla
...........................................
_______
Izvr{ilac posla
...............................................
1 Za ove poslove se ne zakqu~uje ugovor o radu. Obi~no su utvr|eni kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu i ne predstavqaju registrovanu
djelatnost poslodavca.
^lan 2.
Danom stupawa na snagu ovog pravilnika prestaju da
va`e Pravilnik o obrascima ugovora o radu (“Slu`beni
glasnik Republike Srpske”, broj 4/01) i Pravilnik o
obrascu ugovora o obavqawu povremenih i privremenih
poslova (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
23/01).
Broj 19 - Strana 7
^lan 3.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 16-01-020-14/01
27. februara 2009. godine
Bawa Luka
Ministar
po ovla{}ewu,
Stanislav ^a|o, s.r.
364
Na osnovu ~lana 144. stav 1. i ~lana 148. Zakona o radu - Pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 55/07), rje{avaju}i po zahtjevima Sindikata zdravstva i socijalne za{tite i Samostalnog sindikata radnika u zdravstvu i socijalnoj za{titi, a na
prijedlog Odbora za utvr|ivawe reprezentativnosti
sindikata i udru`ewa poslodavaca, ministar rada i bora~ko-invalidske za{tite d o n o s i
RJE[EWE
O UTVR\IVAWU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA
U GRANI ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZA[TITE
Utvr|uje se da su Sindikat zdravstva i socijalne za{tite Republike Srpske, koji djeluje u okviru Saveza
sindikata Republike Srpske, i Samostalni sindikat
radnika u zdravstvu i socijalnoj za{titi reprezentativni sindikati u grani zdravstva i socijalne za{tite Republike Srpske.
Utvr|uje se da je Sindikat zdravstva i socijalne za{tite Republike Srpske u sastavu Saveza sindikata Republike Srpske i ve}inski reprezentativni sindikat u
grani zdravstva i socijalne za{tite.
Broj: 16-04-051-325/08
27. februara 2009. godine
Bawa Luka
V.d. ministra
rada i bora~koinvalidske za{tite,
Stanislav ^a|o, s.r.
365
Na osnovu odredbi ~lana 27. Zakona o koncesijama
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 25/02 i
91/06), a u vezi sa ~lanom 8. Uputstva za procjenu postojawa javnog interesa kod samoinicijativne ponude
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 103/05) i
~lana 190. Zakona o op{tem upravnom postupku
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 13/02 i
87/07), rje{avaju}i po zahtjevu Preduze}a za proizvodwu
i promet gra|evinskih materijala i konstrukcija
“So~kovac” a.d. So~kovac za dodjelu koncesije za
istra`ivawe i eksplaotaciju kerami~kih polimineralnih glina i kvarcnog pijeska na lokalitetu “Ke~kovac” u
So~kovcu, ministar industrije, energetike i rudarstva
donosi
RJE[EWE
1. Procjewuje se da postoji javni interes za dodjelu
koncesije za istra`ivawe i eksploataciju kerami~kih
polimineralnih glina i kvarcnog pijeska na lokalitetu
“Ke~kovac” u So~kovcu.
2. Ovo rje{ewe objavi}e se u “Slu`benom glasniku
Republike Srpske”.
Broj: Up/I-05.09/310-121/09
19. februara 2009. godine
Bawa Luka
Ministar,
Slobodan Puhalac, s.r.
366
Na osnovu odredbi ~l. 27. Zakona o koncesijama
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 25/02 i
91/06), a u vezi sa ~lana 8. Uputstva za procjenu postojawa
javnog interesa kod samoinicijativne ponude
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 103/05) i
~lana 190. Zakona o op{tem upravnom postupku
Strana 8 - Broj 19
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 13/02 i
87/07), rje{avaju}i po zahtjevu “MG mind” d.o.o.
Mrkowi} Grad za dodjelu koncesije za istra`ivawe i
eksplaotaciju tehni~kog gra|evinskog kamena - kre~waka
na lokalitetu “^elar” kod Prwavora, ministar industrije, energetike i rudarstva d o n o s i
Utorak, 17. mart 2009.
~lana 82. stav 2. Zakona o republi~koj upravi (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), ~lana 190.
Zakona o op{tem upravnom postupku (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, broj 13/02) i ~lana 31. stav 2. Zakona
o fiskalnim kasama (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 69/07), d o n o s i
RJE[EWE
RJE[EWE
1. Procjewuje se da postoji javni interes za dodjelu
koncesije za istra`ivawe i eksploataciju tehni~kog
gra|evinskog kamena - kre~waka na lokalitetu “^elar”,
op{tina Prwavor.
2. Ovo rje{ewe objavi}e se u “Slu`benom glasniku
Republike Srpske”.
O BRISAWU IZ REGISTRA REGISTROVANOG
PROIZVO\A^A FISKALNIH SISTEMA
“MG FISCAL” DOO BAWA LUKA
Broj: Up/I-05.09/310-517/08
4. marta 2009. godine
Bawa Luka
Ministar,
Slobodan Puhalac, s.r.
367
Ministarstvo trgovine i turizma, rje{avaju}i po zahtjevu za brisawe iz registra proizvo|a~a fiskalnih sistema preduze}a “MG fiscal” d.o.o. Vidovdanska 33, Bawa
Luka, podnesenom 13. februara 2009. godine, a na osnovu
1. “MG fiscal” d.o.o. Vidovdanska 33, Bawa Luka, bri{e se iz Registra registrovanih proizvo|a~a fiskalnih
sistema, koji se vodi kod Ministarstva trgovine i turizma.
2. Rje{ewe o brisawu iz Registra registrovanih proizvo|a~a fiskalnih sistema objavquje se u “Slu`benom
glasniku Republike Srpske”.
3. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa.
Broj: 14-01-420/09
20. februara 2009. godine
Ministar,
Bawa Luka
Mr Predrag Gluhakovi}, s.r.
Poreska uprava Republike Srpske
Na osnovu ~lana 22. Pravilnika o registraciji i identifikaciji poreskih obveznika (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 104/03 i 129/06), Poreska uprava Republike Srpske o b j a v q u j e
SPISAK
PORESKIH OBVEZNIKA KOJIMA JE U PERIODU od 1. februara do 15. februara 2009. godine
IZDATA POTVRDA O ODJAVI
R.
JIB
Obveznik
Organizaciona
br.
jedinica
1
2
3
4
Organizaciona jedinica: Bawa Luka
1. 4402154330009
Fabrika vode
“Aqua servis” d.o.o.
Bawa Luka
2. 4401176790082
“MPC” DOO Bawa
Luka - Poslovna
jedinica “Reflex”
Bawa Luka
3. 4400856610210
“Tr`nica” AD PJ
“Bife Kastel”
Bawa Luka
4. 4503162890057
STR “Do{lovka” - IPP
Bawa Luka
5. 4400966470090
“Relaks” AD PJ - kozmeti~kopedikerski salon
Bawa Luka
6. 4400986580355
DOO “Joker game” PJ
Sport. klad. “Meridian”
Bijeqina
Bawa Luka
7. 4502604880017
SOTD “Dragana” - IPP
Bawa Luka
8. 4502281420003
SOZD “Zidarska uslu`na
djelatnost”
Bawa Luka
9. 4502345330011
STR “Junior {op” - IPP
Bawa Luka
10. 4502604880009
STR “Dragana”
Bawa Luka
11. 4504440820002
STR “Kaktus”
Bawa Luka
12. 4502238680018
STR “For me” - IPP
Bawa Luka
13. 4505191630008
SOTD “Nada”
Bawa Luka
14. 4402674920003
PPP “Ko{~ica-compani” PO Bawa Luka
15. 4502674820011
STR “Jelena” - IPP
Bawa Luka
16. 4402370540018
“OGP” DOO Bawa Luka PJ PC Pevec
Bawa Luka
17. 4401276310053
“Nannini & company” DOO
Bawa Luka - Poslovna
jedinica br. 9 Doboj
Bawa Luka
18. 4402421630017
CCN DOO B. Luka Podru.
jedinica Sarajevo
Bawa Luka
Datum
odjave
5
Ovla{}ena lica
6
Naziv statusa
obveznika
7
2.2.2009.
Stanovsky Jan,
Goji} Radmila
odjavqen
2.2.2009.
Pocrwi} Branko
odjavqen
2.2.2009.
2.2.2009.
Grbi} Radosav
Do{lov Danijela
odjavqen
odjavqen
3.2.2009.
Carevi} Marica
odjavqen
3.2.2009.
3.2.2009.
Obradovi} Branko
Vukojevi} Dragan
odjavqen
odjavqen
3.2.2009.
3.2.2009.
3.2.2009.
3.2.2009.
3.2.2009.
3.2.2009.
5.2.2009.
5.2.2009.
Deli} Mile
Marjanovi} Ksenija
Vukojevi} Dragan
Vigwevi} Mara
Andulajevi} Milka
Babi} Nada
Ko{~ica Stanko
Subo{i} Dragica
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
5.2.2009.
Marjanovi} Dragana
odjavqen
5.2.2009.
Ba{i} Borka
odjavqen
5.2.2009.
Tati} Vladimir
odjavqen
Utorak, 17. mart 2009.
1
19.
20.
21.
22.
2
4506990990005
4502237360001
4502701220005
4400853350039
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
4502592850001
4504453050001
4504537400008
4505358430006
4505906580003
4505979970004
4506628530004
4940023660005
4505057580029
4940030200001
4940031800002
4940033430008
4940034690003
4940035350001
4940026480008
4940027200009
4940025250009
4940022400000
4940027860009
4402726820002
4402682600166
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
4506356270016
4506294140005
4506428010006
4504764640007
4505086760001
4506597980006
4940027320004
4502611580002
4502678140007
4504075430003
54. 4401630690039
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
3
SR “Vaske”
SUR Ro{tiqnica “MG”
SOTD “DIS”
AD “Agrokrajina”
diskont
SOTD “Miki komerc”
Javni prevoz
SR “PC masters”
SUR “Radi}”
STR “Jelena”
SUR “RB”
Doma}a radinost
Jovi} Stevan
STR “Tijana” - IPP
Stojakovi} Vesna
Revenko Serhiy
^ugaq Nikola
Miti} Tomislav
Gidas Nikolaos
Todorovi} Marina
Luki} Mirjana
Lehmann Aiste
Afshari Masoud
@iki} Zoran
“Two bmt system” DOO
“Game queen” DOO Bawa
Luka - Poslovna jedinica
br. 15 Prijedor
SZR “Zodeks” - IPP
SUR “Brza hrana 7+7”
SOTD “B i T”
SOTD “Milana”
STR “Mimoza”
STR “Euro line”
Cvetkovi} Sa{a
Prodaja kwiga
SOD “Prole”
STR “Tamara”
Broj 19 - Strana 9
4
Bawa Luka
Bawa Luka
Bawa Luka
5
6.2.2009.
6.2.2009.
6.2.2009.
6
Guslov Vaso
Gligori} Milica
Kopi} Slaven
7
odjavqen
odjavqen
odjavqen
Bawa Luka
Bawa Luka
Bawa Luka
Bawa Luka
Bawa Luka
Bawa Luka
Bawa Luka
Bawa Luka
Bawa Luka
Bawa Luka
Bawa Luka
Bawa Luka
Bawa Luka
Bawa Luka
Bawa Luka
Bawa Luka
Bawa Luka
Bawa Luka
Bawa Luka
Bawa Luka
Bawa Luka
6.2.2009.
6.2.2009.
6.2.2009.
6.2.2009.
6.2.2009.
6.2.2009.
6.2.2009.
6.2.2009.
10.2.2009.
10.2.2009.
10.2.2009.
10.2.2009.
10.2.2009.
10.2.2009.
10.2.2009.
10.2.2009.
10.2.2009.
10.2.2009.
10.2.2009.
10.2.2009.
11.2.2009.
Vu~i} Milovan
Jovi} Miroslav
Todorovi} Nikola
Pavluk Robert
Radi} Sini{a
[ukalo Slavica
Ba~inski Mi{el
Pavkovi} Brankica
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
Bawa Luka
Bawa Luka
Bawa Luka
Bawa Luka
Bawa Luka
Bawa Luka
Bawa Luka
Bawa Luka
Bawa Luka
Bawa Luka
Bawa Luka
11.2.2009.
12.2.2009.
12.2.2009.
12.2.2009.
12.2.2009.
12.2.2009.
12.2.2009.
13.2.2009.
13.2.2009.
13.2.2009.
13.2.2009.
Obradovi} Branko
Staneti} Dejan
Maki} Persa
Deli} Momirka
Sredojevi} Mioqka
Tomani} Du{anka
Tubak Miqa
“IN company” DOO
Poslovna jedinica
Bawa Luka
13.2.2009.
Ukupan broj odjavqenih obveznika za organizacionu jedinicu Bawa Luka: 54
Organizaciona jedinica: Bijeqina
55. 4400442990037
DOO “Grand comerc”
Bijeqina, Butik “Brend”
Bijeqina
6.2.2009.
56. 4400435270037
DOO “Bobar bobeks”
Bijeqina, Poslovnica
“Bob{ped Ra~a” Ra~a
Bijeqina
6.2.2009.
57. 4400435270100
DOO “Bobar bobeks”
Bijeqina, Poslovnica
“Bob{ped Bile}a” Bile}a
Bijeqina
6.2.2009.
58. 4402338220087
DOO “Teens” Bijeqina,
Trgovina na malo Pale
Bijeqina
6.2.2009.
59. 4400435270266
DOO “Bobar bobeks”
Bijeqina, Poslovnica
“Bob{ped” br. 19. [amac
Bijeqina
6.2.2009.
60. 4400435270045
DOO “Bobar bobeks”
Bijeqina, Poslovnica
“Bob{ped Br~ko” Br~ko
Bijeqina
6.2.2009.
61. 4400435270053
DOO “Bobar bobeks”
Bijeqina, Poslovnica
“Bob{ped Br~ko” Br~ko
Bijeqina
6.2.2009.
Bawac Dragan
Balaban Ratko
Suba{i} Miroslav
Prole \or|e
Malivojevi} Nemawa,
Malivojevi} Sawa
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
Vr~ar Branislav
odjavqen
Mitrovi} Slavica
odjavqen
\ukanovi} Drago
odjavqen
\ukanovi} Drago,
Peru}ica Radenko
odjavqen
Tuki} Bojana
\ukanovi} Drago,
Nasti} Jovo,
Mi}i} Nada
odjavqen
\ukanovi} Drago
odjavqen
\ukanovi} Drago
odjavqen
odjavqen
Strana 10 - Broj 19
1
2
62. 4400435270096
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
3
4
5
DOO “Bobar bobeks”
Bijeqina, Poslovnica
“Bob{ped Zvornik” Zvornik Bijeqina
6.2.2009.
63. 4402203720071
DOO “Iki}” Bijeqina,
Poslovna jedinica Kozluk Bijeqina
6.2.2009.
64. 4501330870005
STR “Konus”
Bijeqina
9.2.2009.
65. 4400356480026
DOO “Avaks” Bijeqina,
Auto periona
Bijeqina
10.2.2009.
66. 4400320960013
PP “Karalija”
Bijeqina
11.2.2009.
67. 4400356480018
DOO “Avaks” Bijeqina,
Prodavnica auto dijelova
Bijeqina
13.2.2009.
68. 4500996520002
Samostalna ugostiteqska
radwa “30. avgust” Bijeqina
Bijeqina
13.2.2009.
69. 4400360750011
DOO “Maraton komerc”
Bijeqina, Maloprodaja
Bijeqina
13.2.2009.
70. 4400360750020
DOO “Maraton komerc”
Bijeqina, Kafe Maraton
Bijeqina
13.2.2009.
71. 4401991100015
DOO “Rams group” Bijeqina,
Trgovina na veliko
Bijeqina
13.2.2009.
Ukupan broj odjavqenih obveznika za organizacionu jedinicu Bijeqina: 17
Organizaciona jedinica: Bosanski Brod
72. 4500506960026
ZTR “Univerzal”
Prodavnica br. 3
Bosanski Brod 5.2.2009.
73. 4500540710012
STR pokretni sto “Kosana”
prodajno mjesto br. 2
Bosanski Brod 10.2.2009.
Ukupan broj odjavqenih obveznika za organizacionu jedinicu Bosanski Brod: 2
Organizaciona jedinica: Vi{egrad
74. 4400502560223
O[ “Vuk Karaxi}”
Sindik. organ
Vi{egrad
10.2.2009.
75. 4400499830010
DOO “Bojs” PJ
Vi{egrad
11.2.2009.
76. 4400499830028
DOO “Bojs” PJ
Vi{egrad
11.2.2009.
77. 4504396400009
SUR “M & M”
Vi{egrad
12.2.2009.
78. 4506882750006
Frizerski salon “Mira”
Vi{egrad
12.2.2009.
Ukupan broj odjavqenih obveznika za organizacionu jedinicu Vi{egrad: 5
Organizaciona jedinica: Gradi{ka
79. 4506425850003
SR “Internet klub”
Gradi{ka
10.2.2009.
80. 4505535580005
SZR Auto praona
Gradi{ka
12.2.2009.
81. 4502795960007
Promet robe na malo
na tezgi br. XIX-5
Gradi{ka
13.2.2009.
82. 4502916930003
Autoprevoznik
Gradi{ka
13.2.2009.
Ukupan broj odjavqenih obveznika za organizacionu jedinicu Gradi{ka: 4
Organizaciona jedinica: Doboj
83. 4500375170008
SUR “Vedi”
Doboj
5.2.2009.
84. 4500215050006
STR Butik “Ypsis”
Doboj
5.2.2009.
85. 4506683390009
STR “G - S”
Doboj
5.2.2009.
86. 4400104750004
DOO “Ideja-mb”
Doboj
6.2.2009.
87. 4500286580014
STR Diskont pi}a
Doboj
9.2.2009.
88. 4500248810014
SZ Mesarska radwa
broj 2 “Radowi}”
Doboj
9.2.2009.
89. 4500416890029
SZR “Eko-pak pr`ionica
kafe Aroma” posl. obj. 2
Doboj
12.2.2009.
Ukupan broj odjavqenih obveznika za organizacionu jedinicu Doboj: 7
Organizaciona jedinica: Zvornik
90. 4400261930008
DOO “Alm” u
likvidaciji
Zvornik
5.2.2009.
91. 4500814350000
Stakloreza~ka radwa
Zvornik
12.2.2009.
92. 4500821640005
Salon zabave “Kapetan”
Zvornik
13.2.2009.
93. 4505107350003
M&M shop ZTR - Komision
i multimedija centar
Zvornik
13.2.2009.
94. 4505828090002
Ugost. radwa Kafe bar “Sun”
Zvornik
13.2.2009.
Ukupan broj odjavqenih obveznika za organizacionu jedinicu Zvornik: 5
Utorak, 17. mart 2009.
6
7
\ukanovi} Drago
Savinovi} Vladan
odjavqen
Iki} Nenad
Lazarevi} Dragica
odjavqen
odjavqen
Jefti} Miqe
Maksimovi} Jovo
Jefti} Miqe,
Jefti} Milena
odjavqen
odjavqen
odjavqen
Jovovi} Dragan i
Jovovi} Petra
odjavqen
Stojanovi} Radomir
odjavqen
Stojanovi} Radomir
odjavqen
^ikojevi} Goran
odjavqen
Bardak Dragutin
odjavqen
Male{i} Kosana
odjavqen
Sari} Jovo
Jovanovi} Dragomir
Jovanovi} Dragomir
Lori} Zoran
Mari} Mirjana
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
Mitri} Neboj{a
Be{i} Ismet
odjavqen
odjavqen
Markovi} Nada
Smiqani} Mirko
odjavqen
odjavqen
Markovi} Jasmiqka
Gari} Branka
Nedi} Gordana
Nikoli} Andrej
Naki} Milena
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
Radowi} Jovo
odjavqen
Brki} Adnan
odjavqen
Jovanovi} Dragan
Te{i} Mihajlo
Stojanovi} Darko
odjavqen
odjavqen
odjavqen
Milanovi} Jovica
odjavqen
Vuki~evi} Pavle
odjavqen
Utorak, 17. mart 2009.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
1
2
3
4
5
Organizaciona jedinica: Kne`evo
95. 4503022370002
Autoprevoznik
Kne`evo
10.2.2009.
Ukupan broj odjavqenih obveznika za organizacionu jedinicu Kne`evo: 1
Organizaciona jedinica: Kotor Varo{
96. 4503529780008
Salon igara “As”
Kotor Varo{ 4.2.2009.
97. 4505934520008
SZR “Mikan”
Kotor Varo{ 5.2.2009.
98. 4506558900003
Taksi prevoz
Kotor Varo{ 10.2.2009.
99. 4506035980003
SZR “Bojan”
Kotor Varo{ 10.2.2009.
Ukupan broj odjavqenih obveznika za organizacionu jedinicu Kotor Varo{: 4
Organizaciona jedinica: Lakta{i
100. 4505362620006
TR “Pija~na tezga”
Lakta{i
3.2.2009.
101. 4401165160028
DOO “Vas-prom”
Lakta{i
3.2.2009.
102. 4401760550085
DOO “Slots” PJ
Lakta{i
3.2.2009.
103. 4401157140182
“Royal Vegas” DOO PJ
“Bulevar” Bawa Luka
Lakta{i
6.2.2009.
104. 4401157140204
“Royal Vegas” DOO PJ
“Borik” Bawa Luka
Lakta{i
6.2.2009.
105. 4401157140174
“Royal Vegas” DOO PJ
salon igara na sre}u
“Ra~a” Bjeqina
Lakta{i
6.2.2009.
106. 4401157140107
DOO “Royal Vegas” PJ
“Sana”
Lakta{i
6.2.2009.
107. 4401157140212
“Royal Vegas” DOO PJ
“Una” Kostajnica
Lakta{i
6.2.2009.
108. 4402697200016
“Simel” DOO PJ
Lakta{i
11.2.2009.
109. 4503121860020
SZTR “Uspomena”
Lakta{i
13.2.2009.
110. 4506871550005
PTR “Ogi”
Lakta{i
13.2.2009.
Ukupan broj odjavqenih obveznika za organizacionu jedinicu Lakta{i: 11
Organizaciona jedinica: Mili}i
111. 4400286680014
DOO “Domeks” PJ
Mili}i
5.2.2009.
Ukupan broj odjavqenih obveznika za organizacionu jedinicu Mili}i: 1
Organizaciona jedinica: Mrkowi} Grad
112. 4505185230006
STR “SG”
Mrkowi} Grad 5.2.2009.
113. 4505187520028
STR “Qubica” IPP
“Qubica 2”
Mrkowi} Grad 5.2.2009.
114. 4506447230009
Javni prevoznik
Laketa Radenko
Mrkowi} Grad 5.2.2009.
115. 4503148040067
STR “Dado” IPP
Pija~na tezga
Mrkowi} Grad 9.2.2009.
116. 4506303820006
SUR “D&D”
Mrkowi} Grad 10.2.2009.
117. 4505187520001
STR “Qubica”
Mrkowi} Grad 11.2.2009.
118. 4503185240017
SUR Kafe bar “Acapullco”
IPJ “Leskova~ki ro{tiq” Mrkowi} Grad 13.2.2009.
Ukupan broj odjavqenih obveznika za organizacionu jedinicu Mrkowi} Grad: 7
Organizaciona jedinica: Prijedor
119. 4400712530378
DOO “Jawo{“,
Poslovna jedinica
Prijedor
4.2.2009.
120. 4504850210015
TR “Aca”, Izdvojeni
prostor
Prijedor
4.2.2009.
121. 4504850210023
TR “Aca”, Izdvojeni
prostor
Prijedor
4.2.2009.
122. 4505846580009
TR Butik “Mustang”
Prijedor
6.2.2009.
123. 4501890150016
STR “Super-Trend-2”
Prijedor
6.2.2009.
124. 4501843070012
Kafe bar “Wendi”, Djelat.
igre na sre}u putem
automata
Prijedor
10.2.2009.
125. 4504041700001
STR “Etiole Rouge”
Prijedor
13.2.2009.
Ukupan broj odjavqenih obveznika za organizacionu jedinicu Prijedor: 7
Organizaciona jedinica: Prwavor
126. 4401222220032
DOO “Sve uspje{no me|unarodna trgovina”
export-import
Prwavor
11.2.2009.
Broj 19 - Strana 11
6
7
Miqi} Vladimir
odjavqen
Juri} Marinko
Mikanovi} Milivoje
Doci} Goran
Pani} Dragan
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
Pra{talo Vaso
Vasi} Stojanka
Karan ^edomir
odjavqen
odjavqen
odjavqen
Radanovi} @ivko
odjavqen
Radanovi} @ivko
odjavqen
Radanovi} @ivko
odjavqen
Radanovi} @ivko
odjavqen
Radanovi} @ivko
Gatari} Sini{a
Mraovi} Damjan
Rajkovi} Rade
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
Do{i} Qubisav
odjavqen
Gaji} Stojan
odjavqen
Radanovi} Ratko
odjavqen
Laketa Radenko
odjavqen
Reqi} Dragan
Peni} Du{anka
Radanovi} Ratko
odjavqen
odjavqen
odjavqen
Tomi} Nikola
odjavqen
Jawo{ Vojislav
odjavqen
Laholat Biqana
odjavqen
Laholat Biqana
Slavuq Sa{a
Vuj~i} \ura|
odjavqen
odjavqen
odjavqen
Beri} Milan
Predojevi} Danka
odjavqen
odjavqen
Rubin Ye
odjavqen
Strana 12 - Broj 19
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
1
2
127. 4401222220083
3
4
5
DOO “Sve uspje{no me|unarodna trgovina”
export-import br. 8
Prwavor
11.2.2009.
128. 4401222220016
DOO “Sve uspje{no me|unarodna trgovina”
export-import
Prwavor
11.2.2009.
129. 4401222220024
DOO “Sve uspje{no me|unarodna trgovina”
export-import
Prwavor
11.2.2009.
130. 4503254310006
SUR “^ajna kuhiwa”
Prwavor
11.2.2009.
131. 4401222220075
DOO “Sve uspje{no me|unarodna trgovina”
export-import
Prwavor
11.2.2009.
132. 4401222220059
DOO “Sve uspje{no me|unarodna trgovina”
export-import
Prwavor
11.2.2009.
133. 4401222220067
DOO “Sve uspje{no me|unarodna trgovina”
export-import
Prwavor
11.2.2009.
Ukupan broj odjavqenih obveznika za organizacionu jedinicu Prwavor: 8
Organizaciona jedinica: Rudo
134. 4402650740004
ODP “Centrotranstranzit” u ste~aju
Rudo
3.2.2009.
135. 4505923160000
STR “Stefan”
Rudo
5.2.2009.
Ukupan broj odjavqenih obveznika za organizacionu jedinicu Rudo: 2
Organizaciona jedinica: Sokolac
136. 4401595760002
DOO “Banat promet”
Sokolac
2.2.2009.
137. 4400631700007
PP “Rojal”
Sokolac
6.2.2009.
Ukupan broj odjavqenih obveznika za organizacionu jedinicu Sokolac: 2
Organizaciona jedinica: Srbac
138. 4503321100003
Advokatska kancelarija
Srbac
5.2.2009.
139. 4503379010004
SUR “Metaxa”
Srbac
5.2.2009.
140. 4506557840007
SZR “Servis bijele tehnike” Srbac
10.2.2009.
Ukupan broj odjavqenih obveznika za organizacionu jedinicu Srbac: 3
Organizaciona jedinica: Tesli}
141. 4503442310021
STR “Mirela”
Tesli}
9.2.2009.
142. 4503423520040
STR “Bjegojevi}” broj 4
Tesli}
9.2.2009.
Ukupan broj odjavqenih obveznika za organizacionu jedinicu Tesli}: 2
Organizaciona jedinica: Trebiwe
143. 4503638210017
STR “Vo}ko” prod. 2
Trebiwe
4.2.2009.
144. 4401346200021
DOO “Trgopromet” PJ
Trebiwe
6.2.2009.
145. 4401346200030
DOO “Trgopromet” PJ
Trebiwe
6.2.2009.
146. 4401346200048
DOO “Trgopromet”
Trebiwe
6.2.2009.
147. 4401346200056
DOO “Trgopromet”
prod. 4
Trebiwe
6.2.2009.
148. 4401346200064
DOO “Trgopromet” prod. 5 Trebiwe
6.2.2009.
149. 4506768970012
STR prodavnica
“Va{a radwa II”
Trebiwe
9.2.2009.
150. 4503642590002
Samostalna poqoprivredna
djelatnost- gajewe povr}a
Mijovi} Ratko
Trebiwe
10.2.2009.
151. 4401345140076
“Swisslion Industrija
alata” AD Trebiwe veleprodaja
Trebiwe
12.2.2009.
152. 4401345140084
“Swisslion Industrija alata”
AD Trebiwe - diskont
Trebiwe
12.2.2009.
Ukupan broj odjavqenih obveznika za organizacionu jedinicu Trebiwe: 10
Organizaciona jedinica: Fo~a
153. 4503801900018
SUR “^ana” broj 2
Fo~a
6.2.2009.
Ukupan broj odjavqenih obveznika za organizacionu jedinicu Fo~a: 1
Organizaciona jedinica: ^elinac
154. 4503502400009
SUR Disko bar “Princ”
^elinac
4.2.2009.
Utorak, 17. mart 2009.
6
7
Rubin Ye
odjavqen
Rubin Ze Zheing
odjavqen
Rubin Ze Zhoeing
\eki} Rada
odjavqen
odjavqen
Rubin Ye
odjavqen
Rubin Ye
odjavqen
Rubin Ye
odjavqen
Jankovi} Simo
Savi} Mirjana
odjavqen
odjavqen
Vrbanac Koviqka
Bjelica Milovan
odjavqen
odjavqen
Sandi} Qubomir
Kqaj~in Milica
Babi} Neboj{a
odjavqen
odjavqen
odjavqen
Durmi{evi} Ramiz
Bjegojevi} Milovan
odjavqen
odjavqen
Mijovi} Dragan
]erani} Kosntantin
]erani} Ilija
]erani} Ilija
odjavqen
odjavqen
odjavqen
odjavqen
]erani} Ilija
]erani} Ilija
odjavqen
odjavqen
Denda Radmila
odjavqen
Mijovi} Ratko
odjavqen
Goli} Bogdan
odjavqen
Goli} Bogdan
odjavqen
^an~ar Radmilo
odjavqen
Vrhovac Swe`ana
odjavqen
Utorak, 17. mart 2009.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
1
2
3
4
5
155. 4503520640009
SUR Disko bar “Polo”
^elinac
13.2.2009.
Ukupan broj odjavqenih obveznika za organizacionu jedinicu ^elinac: 2
Organizaciona jedinica: [amac
156. 4504494320013
Disko bar “Milano”
[amac
11.2.2009.
Ukupan broj odjavqenih obveznika za organizacionu jedinicu [amac: 1
Organizaciona jedinica: [ekovi}i
157. 4506226570000
STR “Cvijet”
[ekovi}i
2.2.2009.
Ukupan broj odjavqenih obveznika za organizacionu jedinicu [ekovi}i: 1
Organizaciona jedinica: [ipovo
158. 4503558960007
SZR “DM”
[ipovo
4.2.2009.
159. 4503586150002
Mu{ki FS “Milena”
[ipovo
12.2.2009.
Ukupan broj odjavqenih obveznika za organizacionu jedinicu [ipovo: 2
Ukupan broj odjavqenih obveznika: 159.
Broj 19 - Strana 13
6
Zeqkovi} Milo{
7
odjavqen
Stani{i} Lazar
odjavqen
Filipi} Radojka
odjavqen
Daki} @ivko
Podra{~i} Milena
odjavqen
odjavqen
Broj: 06/1.01/0401/050-7/09
16. februara 2009. godine
Bawa Luka
V.d. direktora,
Mile Banika, s.r.
Agencija za lijekove Republike Srpske
Agencija za lijekove Republike Srpske, rje{avaju}i
po zahtjevu: “Blagoleks” DOO, Loparska 1, Bijeqina, za
izmjenu rje{ewa za plasirawe lijeka na tr`i{te, na
osnovu ~lana 250. Zakona o op{tem upravnom postupku
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 13/02) i
~lana 32. Zakona o lijekovima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 19/01), d o n o s i
RJE[EWE
O IZMJENI RJE[EWA ZA PLASIRAWE LIJEKA NA
[email protected][TE
1. Mijewa se ta~ka 1. alineja 1. dispozitiva Rje{ewa
ove agencije, broj: 51-02-857-26/02, od 24. juna 2004. godine kojim je odobreno plasirawe lijeka Paracetamol plus
kofein (paracetamol, kofein) tablete 20 x (500 mg + 65
mg) proizvo|a~a “Replekfarm” AD Skopqe, Republika
Makedonija, i glasi:
“Adolor Extra”.
2. Ovo rje{ewe ~ini sastavni dio Rje{ewa Agencije,
broj: 51-02-857-26/02, od 24. juna 2004. godine, a ostali
dijelovi Rje{ewa ostaju nepromijeweni.
3. Nosiocu odobrewa za plasirawe lijeka na tr`i{te
nala`e se da uskladi tekst sa`etka karakteristika lijeka, tekst uputstva za upotrebu, kao i pakovawe lijeka sa
ovom izmjenom, po prijemu ovog rje{ewa.
Broj: 1171.02-500.3-0-393/08
3. oktobra 2008. godine
Bawa Luka
Direktor,
Nata{a Grubi{a, s.r.
Agencija za lijekove Republike Srpske, rje{avaju}i
po zahtjevu: “Blagoleks” DOO, Loparska 1, Bijeqina, za
izmjenu rje{ewa za plasirawe lijeka na tr`i{te, na
osnovu ~lana 250. Zakona o op{tem upravnom postupku
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 13/02) i
~lana 32. Zakona o lijekovima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 19/01), d o n o s i
RJE[EWE
O IZMJENI RJE[EWA ZA PLASIRAWE LIJEKA NA
[email protected][TE
1. Mijewa se ta~ka 1. alineja 1. dispozitiva Rje{ewa
ove agencije, broj: 51-02-857-30/02, od 23. avgusta 2004. godine kojim je odobreno plasirawe lijeka Paracetamol plus
pseudoefedrin (paracetamol, pseudoefedrin) film-tablete 20 x (325 mg + 30 mg) proizvo|a~a “Replekfarm” AD
Skopqe, Republika Makedonija, i glasi:
“Adolor Rhino”.
2. Ovo rje{ewe ~ini sastavni dio rje{ewa Agencije,
broj: 51-02-857-30/02, od 23. avgusta 2004. godine, a ostali
dijelovi Rje{ewa ostaju nepromijeweni.
3. Nosiocu odobrewa za plasirawe lijeka na tr`i{te
nala`e se da uskladi tekst sa`etka karakteristika lijeka, tekst uputstva za upotrebu, kao i pakovawe lijeka sa
ovom izmjenom, po prijemu ovog rje{ewa.
4. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 11/1.02-500.3-0-394/08
3. oktobra 2008. godine
Bawa Luka
Direktor,
Nata{a Grubi{a, s.r.
Agencija za lijekove Republike Srpske, rje{avaju}i
po zahtjevu: “Hemofarm proizvodwa farmaceutskih proizvoda” d.o.o. Bawa Luka, Novakovi}i bb, Bawa Luka, za
izmjenu rje{ewa za plasirawe lijeka na tr`i{te, na
osnovu ~lana 250. Zakona o op{tem upravnom postupku
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 13/02) i
~lana 32. Zakona o lijekovima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 19/01), d o n o s i
RJE[EWE
O IZMJENI RJE[EWA ZA PLASIRAWE LIJEKA NA
[email protected][TE
1. Mijewa se ta~ka 1. alineja 1. dispozitiva Rje{ewa
ove agencije, broj: 51-02-233-142/02, od 24. septembra 2004.
godine, kojim je odobreno plasirawe lijeka Ambro-hemofarm (ambroksol) sirup 15 mg/5 ml/100 ml, proizvo|a~a
“Hemofarm” AD Vr{ac iz Srbije, i glasi:
“Ambroksol”.
2. Ovo rje{ewe ~ini sastavni dio Rje{ewa Agencije,
broj: 51-02-233-142/02, od 24. septembra 2004. godine, a
ostali dijelovi Rje{ewa ostaju nepromijeweni.
3. Nosiocu odobrewa za plasirawe lijeka na tr`i{te
nala`e se da uskladi tekst sa`etka karakteristika lijeka, tekst uputstva za upotrebu, kao i pakovawe lijeka sa
ovom izmjenom, po prijemu ovog rje{ewa.
4. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 11/1.02-500.3-0-473/08
2. decembra 2008. godine
Bawa Luka
Direktor,
Nata{a Grubi{a, s.r.
Agencija za lijekove Republike Srpske, rje{avaju}i
po zahtjevu: “Hemofarm proizvodwa farmaceutskih proizvoda” d.o.o. Bawa Luka, Novakovi}i bb, Bawa Luka, za
izmjenu rje{ewa za plasirawe lijeka na tr`i{te, na
osnovu ~lana 250. Zakona o op{tem upravnom postupku
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 13/02) i
Strana 14 - Broj 19
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
~lana 32. Zakona o lijekovima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 19/01), d o n o s i
RJE[EWE
O IZMJENI RJE[EWA ZA PLASIRAWE LIJEKA NA
[email protected][TE
1. Mijewa se ta~ka 1. alineja 1. dispozitiva Rje{ewa
ove agencije, broj: 51-02-233-139/02, od 24. septembra 2004.
godine, kojim je odobreno plasirawe lijeka Ambro-hemofarm (ambroksol) {ume}e tablete 20 mg x 30 mg proizvo|a~a “Hemofarm” AD Vr{ac iz Srbije, i glasi:
“Ambroksol”.
2. Ovo rje{ewe ~ini sastavni dio Rje{ewa Agencije,
broj: 51-02-233-139/02, od 24. septembra 2004. godine, a
ostali dijelovi Rje{ewa ostaju nepromijeweni.
3. Nosiocu odobrewa za plasirawe lijeka na tr`i{te
nala`e se da uskladi tekst sa`etka karakteristika lijeka, tekst uputstva za upotrebu, kao i pakovawe lijeka sa
ovom izmjenom, po prijemu ovog rje{ewa.
4. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 11/1.02-500.3-0-462/08
2. decembra 2008. godine
Bawa Luka
Direktor,
Nata{a Grubi{a, s.r.
Agencija za lijekove Republike Srpske, rje{avaju}i
po zahtjevu: “Hemofarm proizvodwa farmaceutskih proizvoda” d.o.o. Bawa Luka, Novakovi}i bb, Bawa Luka, za
izmjenu rje{ewa za plasirawe lijeka na tr`i{te, na
osnovu ~lana 250. Zakona o op{tem upravnom postupku
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 13/02) i
~lana 32. Zakona o lijekovima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 19/01), d o n o s i
RJE[EWE
O IZMJENI RJE[EWA ZA PLASIRAWE LIJEKA NA
[email protected][TE
1. Mijewa se ta~ka 1. alineja 1. dispozitiva Rje{ewa
ove agencije, broj: 51-02-233-140/02, od 24. septembra 2004.
godine kojim je odobreno plasirawe lijeka Ambro-hemofarm (ambroksol) {ume}e tablete 10 mg x 60 mg, proizvo|a~a “Hemofarm” AD Vr{ac iz Srbije, i glasi:
“Ambroksol”.
2. Ovo rje{ewe ~ini sastavni dio Rje{ewa Agencije,
broj: 51-02-233-140/02, od 24. septembra 2004. godine, a
ostali dijelovi Rje{ewa ostaju nepromijeweni.
3. Nosiocu odobrewa za plasirawe lijeka na tr`i{te
nala`e se da uskladi tekst sa`etka karakteristika lijeka, tekst uputstva za upotrebu, kao i pakovawe lijeka sa
ovom izmjenom, po prijemu ovog rje{ewa.
4. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 11/1.02-500.3-0-461/08
2. decembra 2008. godine
Bawa Luka
Direktor,
Nata{a Grubi{a, s.r.
Agencija za lijekove Republike Srpske, rje{avaju}i
po zahtjevu: “Blagoleks” DOO, Loparska 1, Bijeqina, za
izmjenu rje{ewa za plasirawe lijeka na tr`i{te, na
osnovu ~lana 250. Zakona o op{tem upravnom postupku
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 13/02) i
~lana 32. Zakona o lijekovima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 19/01), d o n o s i
RJE[EWE
O IZMJENI RJE[EWA ZA PLASIRAWE LIJEKA NA
[email protected][TE
1. Mijewa se ta~ka 1. alineje 8. i 9. dispozitiva
Rje{ewa ove agencije, broj: 51-02-857-20/02, od 19. jula
2004. godine, kojim je odobreno plasirawe lijeka Amlodi-
Utorak, 17. mart 2009.
pin (amlodipin) tablete 20 mg x 10 mg, proizvo|a~a “Replekfarm” AD Skopqe, Republika Makedonija, i glasi:
“Sekundarno pakovawe: kutija sa tri blistera.
Sadr`aj originalnog pakovawa: 30 tableta”.
2. Ovo rje{ewe ~ini sastavni dio Rje{ewa Agencije,
broj: 51-02-857-20/02, od 19. jula 2004. godine, a ostali
dijelovi Rje{ewa ostaju nepromijeweni.
3. Nosiocu odobrewa za plasirawe lijeka na tr`i{te
nala`e se da uskladi tekst sa`etka karakteristika lijeka, tekst uputstva za upotrebu i pakovawe lijeka sa ovom
izmjenom, po prijemu ovog rje{ewa.
4. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 11/1.02-500.3-0-419/08
10. oktobra 2008. godine
Bawa Luka
Direktor,
Nata{a Grubi{a, s.r.
Agencija za lijekove Republike Srpske, rje{avaju}i
po zahtjevu: “Blagoleks” DOO, Loparska 1, Bijeqina, za
izmjenu rje{ewa za plasirawe lijeka na tr`i{te, na
osnovu ~lana 250. Zakona o op{tem upravnom postupku
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 13/02) i
~lana 32. Zakona o lijekovima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 19/01), d o n o s i
RJE[EWE
O IZMJENI RJE[EWA ZA PLASIRAWE LIJEKA NA
[email protected][TE
1. Mijewa se ta~ka 1. alineje 8. i 9. dispozitiva
Rje{ewa ove agencije, broj: 51-02-857-36/05, od 24. novembra 2005. godine, kojim je odobreno plasirawe lijeka
Amlodipin (amlodipin) tablete 20 mg x 5 mg, proizvo|a~a “Replekfarm” AD Skopqe, Republika Makedonija, i
glasi:
“Sekundarno pakovawe: kutija sa tri blistera.
Sadr`aj originalnog pakovawa: 30 tableta.”
2. Ovo rje{ewe ~ini sastavni dio Rje{ewa Agencije,
broj: 51-02-857-36/05, od 24. novembra 2005. godine, a
ostali dijelovi Rje{ewa ostaju nepromijeweni.
3. Nosiocu odobrewa za plasirawe lijeka na tr`i{te
nala`e se da uskladi tekst sa`etka karakteristika lijeka, tekst uputstva za upotrebu i pakovawe lijeka sa ovom
izmjenom, po prijemu ovog rje{ewa.
4. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 11/1.02-500.3-0-418/08
10. oktobra 2008. godine
Bawa Luka
Direktor,
Nata{a Grubi{a, s.r.
Agencija za lijekove Republike Srpske, rje{avaju}i
po zahtjevu: “Hemofarm proizvodwa farmaceutskih proizvoda” d.o.o. Bawa Luka, Novakovi}i bb, Bawa Luka, za
izmjenu rje{ewa za plasirawe lijeka na tr`i{te, na
osnovu ~lana 250. Zakona o op{tem upravnom postupku
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 13/02) i
~lana 32. Zakona o lijekovima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 19/01), d o n o s i
RJE[EWE
O IZMJENI RJE[EWA ZA PLASIRAWE LIJEKA NA
[email protected][TE
1. Mijewa se ta~ka 1. alineja 1. dispozitiva Rje{ewa
ove agencije, broj: 51-02-233-138/02, od 24. septembra 2004.
godine, kojim je odobreno plasirawe lijeka PCM-hemofarm (paracetamol) {ume}e tablete 20 mg x 500 mg, proizvo|a~a “Hemofarm” AD Vr{ac iz Srbije, i glasi:
“Febricet”.
2. Ovo rje{ewe ~ini sastavni dio Rje{ewa Agencije,
broj: 51-02-233-138/02, od 24. septembra 2004. godine, a
ostali dijelovi Rje{ewa ostaju nepromijeweni.
Utorak, 17. mart 2009.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
3. Nosiocu odobrewa za plasirawe lijeka na tr`i{te
nala`e se da uskladi tekst sa`etka karakteristika lijeka, tekst uputstva za upotrebu, kao i pakovawe lijeka sa
ovom izmjenom, po prijemu ovog rje{ewa.
4. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 11/1.02-500.3-0-477/08
2. decembra 2008. godine
Bawa Luka
Direktor,
Nata{a Grubi{a, s.r.
Agencija za lijekove Republike Srpske, rje{avaju}i
po zahtjevu: “Hemofarm proizvodwa farmaceutskih proizvoda” d.o.o. Bawa Luka, Novakovi}i bb, Bawa Luka, za
izmjenu rje{ewa za plasirawe lijeka na tr`i{te, na
osnovu ~lana 250. Zakona o op{tem upravnom postupku
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 13/02) i
~lana 32. Zakona o lijekovima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 19/01), d o n o s i
RJE[EWE
O IZMJENI RJE[EWA ZA PLASIRAWE LIJEKA NA
[email protected][TE
1. Mijewa se ta~ka 1. alineja 1. dispozitiva Rje{ewa
ove agencije, broj: 51-02-233-137/02, od 24. septembra 2004.
godine, kojim je odobreno plasirawe lijeka PCM-hemofarm (paracetamol) {ume}e tablete 10 mg x 500 mg proizvo|a~a “Hemofarm” AD Vr{ac iz Srbije, i glasi:
“Febricet”.
2. Ovo rje{ewe ~ini sastavni dio Rje{ewa Agencije,
broj: 51-02-233-137/02, od 24. septembra 2004. godine, a
ostali dijelovi Rje{ewa ostaju nepromijeweni.
3. Nosiocu odobrewa za plasirawe lijeka na tr`i{te, nala`e se da uskladi tekst sa`etka karakteristika
lijeka, tekst uputstva za upotrebu, kao i pakovawe lijeka
sa ovom izmjenom, po prijemu ovog rje{ewa.
4. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 11/1.02-500.3-0-463/08
2. decembra 2008. godine
Bawa Luka
Direktor,
Nata{a Grubi{a, s.r.
Agencija za lijekove Republike Srpske, rje{avaju}i
po zahtjevu: “Hemofarm proizvodwa farmaceutskih proizvoda” d.o.o. Bawa Luka, Novakovi}i bb, Bawa Luka, za
izmjenu rje{ewa za plasirawe lijeka na tr`i{te, na
osnovu ~lana 250. Zakona o op{tem upravnom postupku
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 13/02) i
~lana 32. Zakona o lijekovima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 19/01), d o n o s i
RJE[EWE
O IZMJENI RJE[EWA ZA PLASIRAWE LIJEKA NA
[email protected][TE
1. Mijewa se ta~ka 1. alineja 1. dispozitiva Rje{ewa
ove agencije, broj: 51-02-233-141/02, od 24. septembra 2004.
godine, kojim je odobreno plasirawe lijeka IBU-hemofarm (ibuprofen) {ume}e tablete 20 mg x 200 mg, proizvo|a~a “Hemofarm” AD Vr{ac iz Srbije, i glasi:
“Ibuprofen”.
2. Ovo rje{ewe ~ini sastavni dio Rje{ewa Agencije,
broj: 51-02-233-141/02, od 24. septembra 2004. godine, a
ostali dijelovi Rje{ewa ostaju nepromijeweni.
3. Nosiocu odobrewa za plasirawe lijeka na tr`i{te
nala`e se da uskladi tekst sa`etka karakteristika lijeka, tekst uputstva za upotrebu, kao i pakovawe lijeka sa
ovom izmjenom, po prijemu ovog rje{ewa.
4. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 11/1.02-500.3-0-474/08
2. decembra 2008. godine
Bawa Luka
Direktor,
Nata{a Grubi{a, s.r.
Broj 19 - Strana 15
Agencija za lijekove Republike Srpske, rje{avaju}i
po zahtjevu: “Hemofarm proizvodwa farmaceutskih proizvoda” d.o.o. Bawa Luka, Novakovi}i bb, Bawa Luka, za
izmjenu rje{ewa za plasirawe lijeka na tr`i{te, na
osnovu ~lana 250. Zakona o op{tem upravnom postupku
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 13/02) i ~lana 32. Zakona o lijekovima glasnik Republike Srpske”,
br. 19/01), d o n o s i
RJE[EWE
O IZMJENI RJE[EWA ZA PLASIRAWE LIJEKA NA
[email protected][TE
1. Mijewa se ta~ka 1. alineja 1. dispozitiva Rje{ewa
ove agencije, broj: 11/1.02-500.3-53-3/08, od 11. oktobra
2008. godine, kojim je odobreno plasirawe lijeka Enzix
duo plus (enalapril, indapamid) tablete i film-tablete
(20 mg i 2,5 mg), (30 tableta i 15 film-tableta), proizvo|a~a “Hemofarm” AD Vr{ac, i glasi:
“Enzix duo forte”.
2. Ovo rje{ewe ~ini sastavni dio Rje{ewa Agencije,
broj: 11/1.02-500.3-53-3/08, od 11. oktobra 2008. godine,
ostali dijelovi Rje{ewa ostaju nepromijeweni.
3. Nosiocu odobrewa za plasirawe lijeka na tr`i{te
nala`e se da uskladi tekst sa`etka karakteristika lijeka, tekst uputstva za upotrebu, kao i pakovawe lijeka sa
ovom izmjenom, po prijemu ovog rje{ewa.
4. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 11/1.02-500.3-0-534/08
22. januara 2009. godine
Bawa Luka
Direktor,
Nata{a Grubi{a, s.r.
Agencija za lijekove Republike Srpske, rje{avaju}i
po zahtjevu: “Galenika” a.d. Predstavni{tvo Bawa Luka,
ulica Vidovdanska bb, Bawa Luka, za dopunu odobrewa za
plasirawe lijeka na tr`i{te, na osnovu ~lana 32. Zakona o lijekovima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”,
br. 19/01 i 34/08) i ~lana 204. Zakona o op{tem upravnom
postupku (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
13/02), d o n o s i
RJE[EWE
O DOPUNI RJE[EWA
1. U ta~ki 1. dispozitiva Rje{ewa ove agencije, broj:
11/1.02-500.3-7-24/06, od 29. januara 2007. godine za lijek
Spironolakton (spironolakton) tablete 30 x 100 mg, proizvo|a~a “Galenika” a.d. iz Srbije, dodaje se nova alineja broj 9. koja glasi:
“Drugo primarno pakovawe: AL/PVC-PVC blister”.
2. Dosada{we alineje 9, 10. i 11. postaju alineje 10,
11. i 12. dok ostali dijelovi Rje{ewa broj: 11/1.02-500.37-24/06, od 29. januara 2007. godine ostaju nepromijeweni,
a ovo rje{ewe ~ini wegov sastavni dio.
3. Nosiocu odobrewa za plasirawe lijeka na tr`i{te
nala`e se da uskladi tekst uputstva za upotrebu, kao i
pakovawe lijeka sa ovom dopunom, po prijemu ovog
rje{ewa.
4. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 11/1.02-500.3-0-497/08
18. decembra 2008. godine
Bawa Luka
Direktor,
Nata{a Grubi{a, s.r.
Agencija za lijekove Republike Srpske, rje{avaju}i
po zahtjevu: “Global Medic” d.o.o. iz Bijeqine, ul. Ive Andri}a br. 28 b, za dopunu podnesene dokumentacije i
odobrewa za plasirawe lijeka na tr`i{te, na osnovu
~lana 32. Zakona o lijekovima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 19/01 i 34/08) i ~lana 204. Zakona o op{tem upravnom postupku (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 13/02), d o n o s i
Strana 16 - Broj 19
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
RJE[EWE
O DOPUNI RJE[EWA
1. Prihvata se dopuna podnesene dokumentacije, koja
je prilo`ena za registraciju lijeka Campto (irinotekan)
koncentrat za rastvor za infuziju 100 mg/5 ml, 5 ml koncentrata za rastvor za infuziju, proizvo|a~a “Pfizer enterprises” S.A.R.L. Luksemburg, Luksemburg, u smislu prijave mawih promjena u specifikaciji gotovog lijeka,
mawih promjena proizvodnog procesa i dodatnog mjesta
proizvodwe, i to: “Pfizer (Perth) Pty Limited” Australija.
2. U ta~ki 1. dispozitiva Rje{ewa ove agencije, broj:
11/1.02-500.3-37-2/07, od 9. jula 2007. godine, dodaje se nova alineja broj 9. koja glasi:
“Drugo primarno pakovawe: polipropilenska bo~ica, sme|e boje, 5 ml”.
3. Dosada{we alineje 9, 10. i 11. postaju alineje 10,
11. i 12. dok ostali dijelovi Rje{ewa broj: 11/1.02-500.337-2/07, od 9. jula 2007. godine, ostaju nepromijeweni, a
ovo rje{ewe ~ini wegov sastavni dio.
4. Nosiocu odobrewa za plasirawe lijeka na tr`i{te
nala`e se da uskladi tekst uputstva za upotrebu, kao i
pakovawe lijeka sa ovom dopunom, po prijemu ovog
rje{ewa.
5. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 11/1.02-500.3-0-408/08
22. decembra 2008. godine
Bawa Luka
Direktor,
Nata{a Grubi{a, s.r.
Agencija za lijekove Republike Srpske rje{avaju}i
po zahtjevu: “Global Medic” d.o.o. iz Bijeqine, ul. Ive Andri}a br. 28 b, za dopunu podnesene dokumentacije i
odobrewa za plasirawe lijeka na tr`i{te, na osnovu
Utorak, 17. mart 2009.
~lana 32. Zakona o lijekovima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 19/01 i 34/08) i ~lana 204. Zakona o op{tem upravnom postupku (“Slu`beni glasnik Republike
Srpske”, broj 13/02), d o n o s i
RJE[EWE
O DOPUNI RJE[EWA
1. Prihvata se dopuna podnesene dokumentacije, koja
je prilo`ena za registraciju lijeka Campto (irinotekan)
koncentrat za rastvor za infuziju 40 mg/2 ml, 2 ml koncentrata za rastvor za infuziju, proizvo|a~a “Pfizer enterprises” S.A.R.L. Luksemburg, Luksemburg, u smislu prijave mawih promjena u specifikaciji gotovog lijeka,
mawih promjena proizvodnog procesa i dodatnog mjesta
proizvodwe, i to: “Pfizer (Perth) Pty Limited” Australija.
2. U ta~ki 1. dispozitiva Rje{ewa ove agencije, broj:
11/1.02-500.3-37-1/07, od 9. jula 2007. godine, dodaje se nova alineja broj 9. koja glasi:
“Drugo primarno pakovawe: polipropilenska bo~ica, sme|e boje, 2 ml”.
3. Dosada{we alineje 9, 10. i 11. postaju alineje 10,
11. i 12. dok ostali dijelovi Rje{ewa broj: 11/1.02-500.337-1/07, od 9. jula 2007. godine, ostaju nepromijeweni, a
ovo rje{ewe ~ini wegov sastavni dio.
4. Nosiocu odobrewa za plasirawe lijeka na tr`i{te
nala`e se da uskladi tekst uputstva za upotrebu, kao i
pakovawe lijeka sa ovom dopunom, po prijemu ovog
rje{ewa.
5. Ovo rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 11/1.02-500.3-0-409/08
22. decembra 2008. godine
Bawa Luka
Direktor,
Nata{a Grubi{a, s.r.
Na osnovu ~lana 41. Zakona o lijekovima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 19/01 i 34/08), Agencija za
lijekove Republike Srpske o b j a v q u j e
SPISAK
LIJEKOVA ZA KOJE JE ODOBRENA OBNOVA RJE[EWA ZA PLASIRAWE NA [email protected][TE REPUBLIKE SRPSKE
INN
Oblik
lijeka
Doza
3
4
5
6
Sadr`aj
originalnog
pakovawa
7
RISSAR
ALKALOID
AD
risperidon
filmtablete
2 mg
20 filmtableta
Rp
2
RISSAR
ALKALOID
AD
risperidon
filmtablete
3 mg
20 filmtableta
Rp
3
TRAMADOL
ALKALOID
ALKALOID
AD
tramadol
rastvor
za
injekciju
50 mg /
1 ml
50
ampula
po 1 ml
ZU
4
TRAMADOL
ALKALOID
ALKALOID
AD
tramadol
kapsule
50 mg
20
kapsula
Rp
5
LOPRIL H
tablete 10mg
BOSNALIJEK d.d.
tablete
10,0
mg +
12,5
mg
20
tableta
Rp
6
LOPRIL H
tablete 20mg
BOSNALIJEK d.d.
tablete
20,0
mg +
12,5
mg
20
tableta
7
PORTALAK
BELUPO
lijekovi i
kozmetika d.d.
sirup
66,7 g /
100 ml
250 ml
R.
b.
Za{ti}eni
naziv lijeka
Proizvo|a~
(administrativno
sjed{te)
1
2
1
lizinopril,
hidrohlorotiazid
lizinopril,
hidrohlorotiazid
laktuloza
Re`im
izdavawa
Broj
rje{ewa
Datum
rje{ewa
Rje{ewe
va`i
do
8
9
11/1.02500.3-644/07
11/1.02500.3-643/07
11/1.02500.3-642/07
11/1.02500.3-641/07
10
11
11.10.
2008.
21.7.
2013.
11.10.
2008.
21.7.
2013.
11.10.
2008.
21.7.
2013.
11.10.
2008.
21.7.
2013.
11/1.02500.3-211/08
11.10.
2008.
5.12.
2012.
Rp
11/1.02500.3-212/08
11.10.
2008.
5.12.
2012.
BRp
11/1.02500.3-283/08
11.10.
2008.
10.12.
2013.
Utorak, 17. mart 2009.
1
2
8
LEKADOL
9
CILAZAPRIL
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
3
LEK
farmacevtska
dru`ba d.d.
HABIT
PHARM AD
4
5
6
7
8
paracetamol
filmtablete
500 mg
18 filmtableta
BRp
cilazapril
filmtablete
2,5 mg
30 filmtableta
Rp
Broj 19 - Strana 17
9
11/1.02500.3-2922/07
11/1.02500.3-684/08
10
11
11.10.
2008.
25.6.
2012.
11.10.
2008.
29.12.
2013.
1. U slu~aju da prije isteka perioda va`nosti nastupe ograni~ewa za upotrebu nekog od navedenih lijekova,
Agencija za lijekove Republike Srpske }e objaviti izmjenu ovog spiska.
2. Original spisak objavi}e se u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 11/1.01-014-1846/08
23. decembra 2008. godine
Bawa Luka
Direktor,
Nata{a Grubi{a, s.r.
Na osnovu ~lana 41. Zakona o lijekovima (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 19/01 i 34/08), Agencija za
lijekove Republike Srpske o b j a v q u j e
SPISAK
MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA KOJA SU IZDATA ODOBREWA ZA OBNOVU UPISA U REGISTAR
MEDICINSKIH SREDSTAVA
U periodu od 1. januara 2009. do 31. januara 2009. godine izdata su odobrewa za obnovu upisa u Registar
sqede}ih medicinskih sredstava:
R.
br.
Naziv medicinskog sredstva
(generi~ko ime)
1.
ECO – B – LIFE rubber
resuscitator
- gumeni reanimacioni
samo{ire}i balon sa maskom
(modeli: BG 06010 B, BG 06020
B, BG 06001 B, BG 06002 B)
2.
Sterile Latex Surgical Powdered
Glowes
- sterilne lateks hirur{ke
rukavice sa puderom
(veli~ine:6,5 ; 7 ; 7,5 ; 8 ; 8,5;
pakovawe: 50 pari)
Klasa
Broj
rje{ewa
IIa
11/1.02500.5-O-112/08
III
11/1.02500.5-O-141/08
Datum
rje{ewa
27.1.
2009.
27.1.
2009.
Rok
trajawa
odobrewa
Mjesto
prodaje
6.7.
2013.
U specijalizovanim
prodavnicama
14.3.
2011.
U specijalizovanim
prodavnicama i
apotekama
Proizvo|a~
„SPENCER
ITALIA” s.r.l,
Strada Cavi 7,
43044
Collecchio
(PR), Italija
„Top Glove
Sdn. Bhd.”, Lot
4969 Jalan
Teratai, Batu 6,
Off Jalan
Meru, 41050
Klang,
Selangor
D.E.,Malezija
Nosilac
dozvole
„De. Ka.
Ge.” d.o.o,
Cara
Du{ana
b.b, Trn –
Lakta{i
“Krajinalijek” a.d.,
Ilije
Gara{anina 6,
Bawa Luka
Ukupan broj registrovanih medicinskih sredstava kojima ja izvr{ena obnova upisa u Registar od 1. januara 2009.
do 31. januara 2009. godine je 2.
Broj: 11/1.01-014-210-1/09
31. januara 2009. godine
Bawa Luka
Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe
Republike Srpske
Na osnovu ~lana 44. Zakona o Penzijskom rezervnom
fondu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
73/08) i ~lana 12. ta~ka 17. Statuta Fonda za penzijsko i
invalidsko osigurawe Republike Srpske (“Slu`beni
glasnik Republike Srpske”, br. 68/03, 67/04, 85/07 i
105/07), Upravni odbor Fonda za PIO Republike Srpske, na ^etrnaestoj redovnoj sjednici, odr`anoj 1. septembra 2008. godine, d o n i o j e
ODLUKU
O OSNIVAWU PENZIJSKOG REZERVNOG FONDA
REPUBLIKE SRPSKE
I
Osnivawe
Osniva se Penzijski rezervni fond Republike
Srpske.
Penzijski rezervni fond Republike Srpske osniva se
radi obezbje|ewa dugoro~ne finansijske odr`ivosti
obaveznog penzijskog osigurawa.
Direktor,
Nata{a Grubi{a, s.r.
II
Naziv
Penzijski rezervni fond Republike Srpske posluje
pod nazivom: Penzijski rezervni fond Republike Srpske
a.d. Bawa Luka (u daqem tekstu: Rezervni fond).
Skra}eni naziv Rezervnog fonda je: PREF a. d. Bawa
Luka.
III
Sjedi{te
Sjedi{te Rezervnog fonda je u Bawoj Luci, ulica
Zdrave Korde 10.
IV
Status
Rezervni fond je pravno lice koje se osniva za
obavqawe djelatnosti po Zakonu o Penzijskom rezervnom
fondu Republike Srpske (u daqem tekstu: Zakon) i upisuje se u sudski registar kao zatvoreni investicioni fond.
V
Djelatnost
Djelatnost Rezervnog fonda je ulagawe u hartije od
vrijednosti i drugu imovinu u skladu sa Zakonom, uz
Strana 18 - Broj 19
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
uva`avawe na~ela sigurnosti, disperzije rizika, likvidnosti i profitabilnosti, a radi uve}awa imovine
Rezervnog fonda.
Djelatnost iz stava 1. ove ta~ke klasifikuje se po Zakonu o klasifikaciji djelatnosti i o registru jedinica
razvrstavawa kao - ostalo finansijsko posredovawe {ifra 65.230.
VI
Osnovni kapigal
Osnovni kapital Rezervnog fonda je 412.209.244,00 KM.
Vrijednost osnovnog kapitala iz stava 1. ove ta~ke
utvr|en je shodno ~lanu 4. Zakona na dan 31. avgust 2008.
godine.
VII
Imovina
Imovina Rezervnog fonda mo`e biti u obliku:
a) akcija,
b) du`ni~kih hartija od vrijednosti,
v) udjela ili akcija u investicionim fondovima,
g) instrumenata tr`i{ta novca,
d) depozita kod banaka i
|) terminskih i opcijskih ugovora i drugih finansijskih derivata.
Imovina Rezervnog fonda ne mo`e biti predmet prinudne naplate, zaloge, hipoteke i ne mo`e se ukqu~iti u
likvidacionu i ste~ajnu masu Dru{tva za upravqawe, depozitara ili drugih lica.
Nad Rezervnim fondom nije mogu}e pokrenuti postupak ste~aja.
VIII
Organi
Organ Rezervnog fonda je Skup{tina.
Funkciju Skup{tine Rezervnog fonda vr{i Upravni
odbor Fonda PIO.
IX
Nadle`nost i djelokrug rada Skup{tine
Skup{tina Rezervnog fonda:
a) usvaja statut Rezervnog fonda, uz prethodnu saglasnost Vlade Republike Srpske,
b) odobrava investicionu politiku i ciqeve Rezervnog fonda,
v) usvaja godi{wi izvje{taj o poslovawu Rezervnog
fonda,
g) usvaja godi{wi izvje{taj o poslovawu i odobrava
finansijski plan Dru{tva za upravqawe,
d) odlu~uje o kori{}ewu sredstava u skladu sa ~lanom 8. Zakona,
|) odlu~uje o pove}awu i smawewu osnovnog kapitala,
uz prethodnu saglasnost Vlade Republike Srpske,
e) odlu~uje o statusnim promjenama Rezervnog fonda,
uz prethodnu saglasnost Vlade Republike Srpske,
`) vr{i izbor revizora finansijskih izvje{taja
Rezervnog fonda,
z) vr{i izbor depozitara Rezervnog fonda i
i) odlu~uje i o drugim pitawima iz svoje nadle`nosti u skladu sa zakonom i Statutom Rezervnog fonda.
Odluke iz stava 1. ove ta~ke donose se ve}inom glasova ~lanova Skup{tine.
X
Akt Rezervnog fonda
Akt Rezervnog fonda je Statut.
Statut usvaja Skup{tina Rezervnog fonda, uz prethodnu saglasnost Vlade Republike Srpske.
Utorak, 17. mart 2009.
Statut Rezervnog fonda sadr`i odredbe, u skladu sa
~lanom 20. Zakona.
XI
Upravqawe Rezervnim fondom
Rezervnim fondom upravqa Dru{tvo za upravqawe,
koje osniva Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe
Republike Srpske.
Uprava Dru{tva za upravqawe ima ovla{}ewa, imenuje se i djeluje kao uprava Rezervnog fonda.
XII
Primjena
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 02-14R-2/08
1. septembra 2008. godine
Bijeqina
Predsjednik
Upravnog odbora,
Dr @eqko Rodi}, s.r.
Na osnovu ~lana 44. Zakona o Penzijskom rezervnom
fondu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
73/08) i ~lana 12. ta~ka 17. Statuta Fonda za penzijsko i
invalidsko osigurawe Republike Srpske (“Slu`beni
glasnik Republike Srpske”, br. 68/03, 67/04, 85/07 i
105/07), Upravni odbor Fonda za penzijsko i invalidsko
osigurawe Republike Srpske, na ^etrnaestoj redovnoj
sjednici, odr`anoj 1. septembra 2008. godine, d o n i o j e
ODLUKU
O OSNIVAWU DRU[TVA ZA UPRAVQAWE
PENZIJSKIM REZERVNIM FONDOM
REPUBLIKE SRPSKE
I
Osnivawe
Osniva se Dru{tvo za upravqawe Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske.
II
Naziv
Puni naziv Dru{tva za upravqawe je: Dru{tvo za
upravqawe Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Bawa Luka (u daqem tekstu: Dru{tvo za
upravqawe).
Skra}eni naziv Dru{tva za upravqawe je: Dru{tvo
za upravqawe PREF-om a.d. Bawa Luka.
III
Sjedi{te
Sjedi{te Dru{tva za upravqawe je u Bawoj Luci,
ulica Zdrave Korde 10.
IV
Status
Dru{tvo za upravqawe je pravno lice koje se osniva
za obavqawe djelatnosti po Zakonu o penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske (u daqem tekstu: Zakon)
i upisuje se u sudski registar.
V
Djelatnost
Dru{tvo za upravqawe upravqa Penzijskim rezervnim fondom iskqu~ivo u interesu Penzijskog rezervnog fonda i drugom imovinom koju mu povjeri Fond
za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske
na privremeno upravqawe kao i upravqawe drugim penzijskim fondovima osnovanim u skladu sa posebnim zakonom, {to mu je jedina djelatnost.
Djelatnost iz stava 1. ove ta~ke klasifikuje se po Zakonu o klasifikaciji djelatnosti i o registru jedinica
razvrstavawa kao - ostalo finansijsko posredovawe {ifra 65.230.
Utorak, 17. mart 2009.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
VI
Osnovni kapital
Osnovni kapital Dru{tva za upravqawe Rezervnim
fondom je 100.000 KM, koji obezbje|uje osniva~.
U slu~aju upravqawa drugim penzijskim fondovima,
Dru{tvo za upravqawe obezbje|uje osnovni kapital i
druge uslove u skladu sa odredbama posebnog zakona.
VII
Imovina
Dru{tvo za upravqawe ima vlastitu imovinu, koju
vodi odvojeno od imovine Rezervnog fonda i drugih penzijskih fondova kojim upravqa.
Za obaveze prema tre}im licima u pravnom prometu,
Dru{tvo za upravqawe odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
VIII
Organi
Organi Dru{tva za upravqawe su Nadzorni odbor i
Uprava.
IX
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor imenuje Vlada Republike Srpske u
skladu sa Zakonom.
U skladu sa Zakonom bi}e definisani uslovi za
imenovawe i razrje{ewe, nadle`nost i ovla{}ewa ~lanova Nadzornog odbora.
Broj 19 - Strana 19
X
Uprava
Dru{tvom za upravqawe rukovodi Uprava, koju ~ine
direktor i izvr{ni direktori.
Upravu imenuje Nadzorni odbor Dru{tva za
upravqawe na period od pet godina u skladu sa Zakonom.
U skladu sa Zakonom bi}e definisani uslovi za
imenovawe i razrje{ewe, nadle`nost i ovla{}ewa ~lanova Uprave.
XI
Akti Dru{tva za upravqawe
Akti Dru{tva za upravqawe su statut, pravilnici i
drugi akti u skladu sa zakonom.
Statut Dru{tva za upravqawe usvaja Nadzorni
odbor, uz prethodnu saglasnost Vlade Republike Srpske.
Statutom Dru{tva za upravqawe reguli{u se pitawa
od zna~aja za organizaciju i djelatnost Dru{tva za
upravqawe.
XII
Primjena
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 02-14R-3/08
1. septembra 2008. godine
Bijeqina
Predsjednik
Upravnog odbora,
Dr @eqko Rodi}, s.r.
Fond zdravstvenog osigurawa Republike Srpske
Na osnovu ~lana 49. Zakona o zdravstvenom osigurawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 18/99, 51/01,
70/01, 51/03, 17/08 i 1/09) i ~lana 17. Statuta Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske ("Slu`beni glasnik
Republike Srpske", br. 6/04, 19/05 i 63/08), Upravni odbor Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske, na XXI
sjednici, odr`anoj 26. februara 2009. godine, d o n i o j e
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USVAJAWU LISTE LIJEKOVA
^lan 1.
U Odluci o usvajawu Liste lijekova ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 22/08, 31/08 i 96/08) u ~lanu 3.
stav 4. mijewa se i glasi:
"Proizvo|a~i lijekova koji su obuhva}eni komponentom A-1 du`ni su sprovesti proceduru za dobijawe
odobrewa za stavqawe u promet kod nadle`ne institucije do 30. juna 2009. godine, nakon ~ega }e Fond izvr{iti
a`urirawe ove liste.".
^lan 2.
U pregledu Liste lijekova, Osnovna lista - Lista A (u daqem tekstu: pregled A) u grupi A - Alimentarni trakt i
metabolizam; A11 - Vitamini, dodaje se podgrupa: "A11C - Vitamin A, vitamin D, ukqu~uju}i i wihove
kombinacije".
U podgrupi A11C - Vitamin A, vitamin D, ukqu~uju}i i wihove kombinacije, dodaje se lijek i indikacija:
ATC
INN
Oblik lijeka
Doza
A11CC03
alfakalcidol 1
meke kapsule
0,25 mcg
1
INDIKACIJE
– Samo za pacijente sa te{kom bubre`nom insuficijencijom (N18)
U pregledu A, u grupi C - Kardiovaskularni sistem; podgrupa C08 - Blokatori kalcijumskih kanala; C08C Selektivni blokatori kalcijumskih kanala sa vaskularnim djelovawem, dodaje se lijek i indikacija:
ATC
INN
Oblik lijeka
Doza
C08CA09
lacidipin 2
film -tablete
2 mg; 4 mg
2
INDIKACIJE
- Samo za pacijente sa te{kom bubre`nom insuficijencijom (N18)
U pregledu A, u grupi L - Antineoplastici i imunomodulatori; L04 - Imunosupresivi; L04A – Imunosupresivi,
dodaje se lijek i indikacija:
ATC
INN
Oblik lijeka
Doza
L04AA06
mikofenolna kiselina3
gastrorezistentne tablete
180 mg
3
– Autoimune bolesti, hroni~na bubre`na insuficijencija (N18), transplantacija organa
INDIKACIJE
(Z94)
U pregledu A, u grupi N - Nervni sistem (Lijekovi koji djeluju na nervni sistem); N02 - Analgetici; N02A Opioidi (opijatni analgetici), dodaje se lijek:
ATC
INN
Oblik lijeka
Doza
N02AA01
morfin
kapsule
20 mg; 50 mg
Strana 20 - Broj 19
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Utorak, 17. mart 2009.
U pregledu A, u grupi R - Respiratorni sistem; R03 - Lijekovi za lije~ewe opstruktivnih plu}nih bolesti,
dodaje se podgrupa "R03B – Ostali lijekovi za lije~ewe opstruktivnih plu}nih bolesti, inhalacioni".
U podgrupi R03B - Ostali lijekovi za lije~ewe opstruktivnih plu}nih bolesti, inhalacioni, dodaje se lijek:
ATC
INN
Oblik lijeka
Doza
50 mcg / 1 doza
inhalaciona
125 mcg / 1 doza
R03BA05
flutikazon
suspenzija za
raspr{iva~
250 mcg / 1 doza
U pregledu A, u grupi V - Ostalo, V06 - Nutricijenti i vje{ta~ki zasla|iva~i, dodaje se preparat i indikacija:
ATC
INN
Oblik lijeka
Doza
V06DX01
dijetetski preparat4
pra{ak, te~nost
4
INDIKACIJE
– Samo za pacijente oboqele fenilketonurije (E70) i hiperamonijemije (E72.2)
^lan 3.
U pregledu A1, u grupi N - Nervni sistem (Lijekovi koji djeluju na nervni sistem); N02 - Analgetici; N02A Opioidi (opijatni analgetici), bri{e se lijek:
ATC
INN
Oblik lijeka
Doza
N02AA01
morfin
kapsule
20 mg; 50 mg
U pregledu A1, u grupi N – Nervni sistem (Lijekovi koji djeluju na nervni sistem); N02 – Analgetici; N02A –
Opioidi (opijatni analgetici), dodaje se lijek:
ATC
INN
Oblik lijeka
Doza
sirup
10 mg/5ml
N02AA01
morfin
oralni rastvor
30 mg/5ml
oralne kapi
20 mg/ml
U pregledu A1, u grupi N - Nervni sistem (Lijekovi koji djeluju na nervni sistem); N04 - Antiparkinsonici;
N04B - Dopaminergici (dopaminergi~ki lijekovi), dodaje se lijek i indikacija:
ATC
INN
Oblik lijeka
Doza
N04BC05
pramipeksol 1
tablete
0,25 mg; 1 mg
1
– Samo za lije~ewe uznapredovalog stadijuma Parkinsonove bolesti (G20), po preporuci
INDIKACIJE
neurologa.
^lan 4.
U pregledu: "Lista B", (u daqem tekstu: pregled B), u grupi A - Alimentarni trakt i metabolizam; podgrupa A16 Ostali lijekovi za lije~ewe digestivnog sistema i metabolizma; A16A - Ostali lijekovi za lije~ewe digestivnog
sistema i metabolizma, kod lijeka ATC: A16AX01, INN: alfa-lipoinska kiselina, oblik lijeka: film - tablete, u
koloni ″doza″, dodaje se tekst: "600 mg".
U pregledu B, u grupi C - Kardiovaskularni sistem, C01 - Terapija bolesti srca; C01D - Vazodilatatori u
terapiji bolesti srca, bri{e se lijek:
ATC
INN
Oblik lijeka
Doza
C01DA02
gliceril trinitrat
sublingvalni sprej
8 mg/ml
U pregledu B, u grupi C - Kardiovaskularni sistem; C07 - Blokatori beta-adrenergi~kih receptora; C07A Blokatori beta – adrenergi~kih receptora, dodaje se lijek:
ATC
INN
Oblik lijeka
Doza
C07AB07
bisoprolol
film-tablete
5 mg; 10 mg
U pregledu B, grupa C - Kardiovaskularni sistem, C09 - Lijekovi koji djeluju na renin-angiotenzin sistem,
dodaje se podgrupa "C09C - Antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni″.
U podgrupi C09C - Antagonisti receptora angiotenzina II, monokomponentni dodaje se lijek i indikacija:
ATC
INN
Oblik lijeka
Doza
C09CA01
losartan 2
film-tablete
50 mg
2
– Samo kod pacijenata sa ne`eqenim efektima na ACE inhibitore, po preporuci
INDIKACIJE
interniste.
U pregledu B, grupa C - Kardiovaskularni sistem, C09 - Lijekovi koji djeluju na renin-angitenzin sistem, dodaje
se podgrupa "C09D - Antagonisti receptora angiotenzina II".
U podgrupi C09D - Antagonisti receptora angiotenzina II, dodaje se lijek i indikacija:
ATC
INN
Oblik lijeka
Doza
C09DA01
losartan, hidrohlorotiazid 3
film - tablete
50 mg + 12,5 mg
3
– Samo kod pacijenata sa ne`eqenim efektima na ACE inhibitore, po preporuci
INDIKACIJE
interniste
U pregledu B, u grupi M - Mi{i}no-ko{tani sistem; M05 - Lijekovi za lije~ewe oboqewa kostiju; M05B Bifosfonati, dodaje se lijek i indikacija:
ATC
INN
Oblik lijeka
Doza
alendronska kiselina,
M05BB03
tablete
70
mg
+ 0,07 mg
holekalciferol 4
4
– Preporuka specijaliste endokrinologa, reumatologa, fizijatra (lije~ewe
INDIKACIJE
osteoporoze (M80 – M82) - T score 2,5 SD na LS ki~mi ili kuku, prelom na slabu
traumu nezavisno o T score – u.
U pregledu B, u grupi N - Nervni sistem (Lijekovi koji djeluju na nervni sitem); N05 - Psiholeptici; N05A
Antipsihotici, dodaje se lijek:
ATC
INN
Oblik lijeka
Doza
N05AX08
risperidon
raspadqive tablete za usta
0,5 mg; 1 mg; 2 mg
Utorak, 17. mart 2009.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Broj 19 - Strana 21
U pregledu B, u grupi R - Respiratorni sistem, bri{e se podgrupa: "R03 - Lijekovi za lije~ewe opstruktivnih
plu}nih bolesti, R03B - Ostali lijekovi za lije~ewe opstruktivnih plu}nih bolesti, inhalacioni", i bri{e se
lijek:
ATC
INN
Oblik lijeka
Doza
50 mcg / 1 doza
inhalaciona
R03BA05
flutikazon
suspenzija za
125 mcg / 1 doza
raspr{iva~
250 mcg / 1 doza
U pregledu B, u grupi S - Senzorni organi, podgrupa S - Lijekovi za lije~ewe bolesti oka, podgrupa S01E Lijekovi za lije~ewe glaukoma i miotici, dodaje se lijek:
ATC
INN
Oblik lijeka
Doza
S01EE01
latanoprost
kapi za o~i, rastvor
50 mcg/2,5 ml
^lan 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u ''Slu`benom glasniku Republike Srpske'', a
primjewiva}e se od 1. aprila 2009. godine.
Broj: 02/015-998-13/09
Predsjednik
26. februara 2009. godine
Upravnog odbora,
Bawa Luka
Dr Miomir [aula, s.r.
Na osnovu ~lana 30. Zakona o zdravstvenom osigurawu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 18/99,
51/00, 70/01, 51/03, 17/08 i 1/09), ~lana 30. Statuta Fonda
zdravstvenog osigurawa Republike Srpske (“Slu`beni
glasnik Republike Srpske”, br. 6/04, 19/05 i 63/08), a u
skladu sa ~lanom 28. stav 1. Pravilnika o ostvarivawu
prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”,
broj 63/08), direktor Fonda zdravstvenog osigurawa
Republike Srpske, d o n i o j e
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BROJU
PRVOSTEPENIH KOMISIJA ZA OCJENU
PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD
^lan 1.
U ~lanu 1. Odluke o broju prvostepenih komisija za
ocjenu privremene nesposobnosti za rad (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 95/08), pod 3. u kancelariji
Doboj, umjesto teksta: “dvije prvostepene komisije” treba
da stoji tekst: “jedna prvostepena komisija”.
^lan 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-7160-1/08
5. marta 2009. godine
Bawa Luka
Direktor,
Goran Kqaj~in, s.r.
Na osnovu ~lana 30. Zakona o zdravstvenom osigurawu (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 18/99,
51/00, 70/01, 51/03, 17/08 i 1/09), ~lana 30. Statuta Fonda
zdravstvenog osigurawa Republike Srpske (“Slu`beni
glasnik Republike Srpske”, br. 6/04, 19/05 i 63/08), a u
skladu sa ~lanom 29. stav 1. Pravilnika o ostvarivawu
prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”,
broj 63/08) i Odlukom o broju prvostepenih komisija za
ocjenu privremene nesposobnosti za rad, broj: 01-7160/08,
od 17. jula 2008. godine, i broj: 01-7160-1/08, od 5. marta
2009. godine, direktor Fonda zdravstvenog osigurawa
Republike Srpske, d o n i o j e
RJE[EWE
O IZMJENI RJE[EWA O IMENOVAWU
PRVOSTEPENIH KOMISIJA ZA OCJENU
PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD
PREKO 30 DANA
^lan 1.
U Rje{ewu o imenovawu prvostepenih komisija za
ocjenu privremene nesposobnosti za rad preko 30 dana
(“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 95/08, 96/08,
108/08, 111/08, 3/09 i 10/09) u ~lanu 1. pod 3. u kancelariji Doboj treba da stoji tekst:
“1. dr Biqana Kupre{ak, specijalista op{te medicine - predsjednik,
2. dr Jelena Plav{i} - zamjenik predsjednika,
3. Ru`ica Blagojevi}, dipl. pravnik - ~lan,
4. Gordana Skoki}, dipl. pravnik - zamjenik ~lana,
5. Mara Raki}, dipl. ekonomista - ~lan,
6. Slobodan Dubaji}, dipl. ekonomista - zamjenik
~lana.”.
^lan 2.
Ovo rje{ewe stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 01-10669-6/08
5. marta 2009. godine
Bawa Luka
Direktor,
Goran Kqaj~in, s.r.
Konkurencijski savjet Bosne i Hercegovine
Na osnovu ~lana 25. stav (1) ta~ka e), ~lana 42. stav (1) ta~ka d) a u skladu sa ~l. 12, 14, 16, 17. i 18. Zakona o konkurenciji
(“Slu`beni glasnik BiH”, br. 48/05 i 76/07), a po zajedni~koj
Prijavi namjere koncentracije privrednih subjekata “Hemslade
Trading Limited” Nikozija, Arch. Makariou III, 66 Cronos Court, Kipar i “Delta Generali osigurawe” a.d.o. Beograd, Milentija
Popovi}a 7b, 11 000 Beograd, Republika Srbija, podnesenoj od
strane zajedni~kog punomo}nika dipl. pravnika Gligorija Brajkovi}a, Kostola~ka 58, 11 000 Beograd, Republika Srbija,
zaprimqenoj 4. avgusta 2008. godine, pod brojem: 01-03-26-031II/08, Konkurencijski savjet, na 79. (sedamdeset devetoj) sjednici,
odr`anoj 23. decembra 2008. godine, d o n i o j e
RJE[EWE
1. Ocjewuje se dopu{tenom koncentracija na tr`i{tu
pru`awa usluga osigurawa u Bosni i Hercegovini, koja }e nastati zajedni~kim ulagawem na dugoro~nom osnovu dva nezavisna privredna subjekta, “Hemslade Trading Limited” Nikozija,
Kipar, i “Delta Generali osigurawe” a.d.o. Beograd, Srbija, u
novi privredni subjekat “Delta Generali Holding” Bawa Luka,
koji }e djelovati kao nezavisan privredni subjekat.
2. Ovo rje{ewe o koncentraciji se upisuje u Registar koncentracija.
3. Ovo rje{ewe je kona~no i bi}e objavqeno u “Slu`benom
glasniku BiH”, slu`benim glasnicima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine.
Obrazlo`ewe
Konkurencijski savjet je 4. avgusta 2008. godine pod brojem:
01-03-26-031-II/08, zaprimio zajedni~ku Prijavu namjere koncentracije (u daqem tekstu: Prijava) izme|u privrednih subjekata
“Hemslade Trading Limited” Nikozija, Kipar (u daqem tekstu:
Hemslade), i “Delta Generali osigurawe” a.d.o. Beograd, Republika Srbija (u daqem tekstu: DGO Beograd) u smislu ~lana 16.
stav (1) Zakona o konkurenciji.
Strana 22 - Broj 19
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Prijava je podnesena od strane zajedni~kog punomo}nika
u~esnika koncentracije, dipl. pravnika Gligorija Brajkovi}a
Kostola~ka 58, 11 000 Beograd, Republika Srbija, po punomo}i
od 25. jula 2008. godine (u daqem tekstu: Podnosilac prijave).
Uvidom u dostavqenu Prijavu utvr|eno je da nije uredna i
kompletna, u smislu ~lana 30. Zakona o konkurenciji (u daqem
tekstu: Zakon) i ~l. 8, 9. i 10. Odluke o na~inu podno{ewa prijave i kriterijumima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata (“Slu`beni glasnik BiH”, broj 95/06), (u daqem tekstu: Odluka), te je Konkurencijski savjet, u skladu sa ~lanom 31. Zakona, zatra`io dopunu iste 4. septembra 2008. godine, dopisom
broj: 01-03-26-031-1-II/08 i 19. septembra 2008. godine dopisom
broj: 01-03-26-031-2-II/08.
Podnosilac prijave je iz opravdanih razloga, a u skladu sa
~lanom 31. Zakona, dopisom broj: 01-03-26-031-3-II/08, od 22. septembra 2008. godine zatra`io produ`ewe roka za dostavqawe dokumentacije, {to mu je od strane Konkurencijskog savjeta odobreno dopisom broj: 01-03-26-031-4-II/08, 22. septembra 2008. godine.
Konkurencijskom savjetu je 30. septembra 2008. godine uz dopis broj: 01-03-26-031-5-II/08 od strane Podnosioca prijave
dostavqen dio potrebne dokumentacije, nakon ~ega je utvr|eno
da Prijava i daqe nije u skladu sa Zakonom i Odlukom, te je Podnosiocu prijave 20. oktobra 2008. godine upu}en ponovni zahtjev
broj: 01-03-26-031-6-II/08 za dopunu podataka u svrhu kompletirawa predmetne prijave.
Prijava je dopuwena zahtjevanom dokumentacijom 23. oktobra 2008. godine, dostavqenom uz dopis zaprimqen pod brojem:
01-03-26-031-7-II/08.
Konkurencijski savjet je 19. novembra 2008. godine Podnosiocu prijave izdao Potvrdu broj: 01-03-26-031-8-II/08 o prijemu kompletne i uredne Prijave, u skladu sa ~lanom 30. stav (3) Zakona.
Podnosilac prijave je, u skladu sa ~lanom 30. stav (2) Zakona,
naveo u istoj, da zahtjev za ocjenu koncentracije ne namjerava podnijeti niti jednom nadle`nom organu u nekoj drugoj zemqi.
Konkurencijski savjet je u postupku ocjene predmetne koncentracije utvrdio sqede}e ~iwenice.
Prijava je podnesena u zakonom propisanom roku, odnosno u
roku od osam dana od dana zakqu~ivawa Ugovora o osnivawu
privrednog dru{tva “Delta Generali Holding” d.o.o. Bawa Luka, potpisanog izme|u privrednih subjekata “Delta Generali
osigurawe” a.d.o. Beograd i “Hemslade Trading Limited” Nikozija, Kipar, u smislu ~lana 16. stav (1) Zakona.
1. U~esnici predmetne koncentracije
U~esnici predmetne koncentracije su “Delta Generali
osigurawe” a.d.o. Beograd i “Hemslade Trading Limited” Nikozija, Kipar
1.1. “Delta Generali osigurawe” a.d.o. Beograd
Privredni subjekat “Delta Generali osigurawe” a.d.o. Beograd, sa sjedi{tem u ul. Milentija Popovi}a 7b, 11 000 Beograd,
Republika Srbija, osnovan 24. jula 1998. godine, registrovan je
u Agenciji za privredne registre Republike Srbije, pod brojem:
BD 504 za obavqawe djelatnosti - ostalo osigurawe.
Ovaj privredni subjekat u svom 100% vlasni{tvu ima Dru{tvo za upravqawe dobrovoqnim penzijskim fondom “Delta Generali” a.d. Beograd, Republika Srbija, i 99,99% vlasni{tva u
privrednom subjektu “Delta Generali reosigurawe” a.d.o. Beograd, Republika Srbija.
Ve}inski vlasnik privrednog subjekta DGO Beograd je “Generali PPF Holding B.V. Diemerhof 42, Strawinskylaan 933, Amsterdam, Holandija, sa 50,02% vlasni{tva, ~ija je prete`na djelatnost osigurawe. Vlasnik preostalih 49,98% je privredni subjekat “Delta Real Estate” d.o.o. Beograd, Republika Srbija, ~ija je
prete`na djelatnost razvoj projekata o nekretninama, a wegov
ve}inski vlasnik je privredni subjekat “Hemslade Trading Limited”, Nikozija, Kipar.
1.2. “Hemslade Trading Limited”, Nikozija, Kipar
Privredni subjekat “Hemslade Trading Limited”, Nikozija,
Kipar, sa sjedi{tem u Arch. Makariou III, 66 Cronos Court, Kipar,
registrovan je kod Odjeqewa za registraciju kompanija i javnu
ste~ajnu upravu Ministarstva za trgovinu, industriju i turizam u Nikoziji, pod registarskim brojem: HE 43226, sa prete`nom djelatnosti: trgovina.
Prema podacima iz Prijave, kao i podacima iz baze podataka Konkurencijskog savjeta, povezana dru{tva privrednog subjekta Hemslade na teritoriji Bosne i Hercegovine, u kojima direktno i / ili indirektno posjeduje 10% i vi{e u~e{}a u osnovnom kapitalu su sqede}a:
Utorak, 17. mart 2009.
Tabela 1.
R. br. Naziv privrednog Vlasni~.
dru{tva
u~e{}e %
01. Delta Real Estate d.o.o.
Bawa Luka
(..)**1
02. Prezident Nekretnine
d.o.o. Sarajevo
(..)**
03. Delta Maxi d.o.o.
Bawa Luka
(..)**
04. Delta Agrar d.o.o.
Lakta{i
(..)**
05. C Market a.d. Bawa Luka (..)**
06. Darta Trgovina d.o.o.
Bawa Luka
(..)**
07. Yuhor Company d.o.o.
Bawa Luka
(..)**
08. Delta sport d.o.o.
Bawa Luka
09. Standard dd Sarajevo
(..)**
10. Top Meblo d.o.o.
Sarajevo
(..)**
(..)**
Djelatnost
Promet nekretninama
Nekretnine i trgovina
Promet robom {iroke
potro{we
Spoqnotrgovinski
promet i zastupawe
Trgovina na malo
prete`no hrane, pi}a i
duhana
Trgovina na malo
prete`no hrane, pi}a i
duhana
Trgovina na vel.
mesom i mesnim
proizvodima
Trgovina
sportskom opremom
Proizvodwa i prodaja
namje{taja
Proizvodwa i
prodaja namje{taja
2. Obaveza prijave namjere predmetne koncentracije
Obaveza prijave namjere koncentracije privrednih subjekata postoji, u smislu odredbe ~lana 14. stav (1) pod a) Zakona, ako
ukupni godi{wi prihod u~esnika koncentracije ostvaren prodajom robe i / ili usluga na svjetskom tr`i{tu iznosi 100 miliona KM po zavr{nom ra~unu u godini koja je prethodila koncentraciji, pri ~emu je najmawe jedan od u~esnika koncentracije registrovan ili djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Ukupni godi{wi prihodi privrednih subjekata u~esnika
predmetne koncentracije ostvareni u 2006. i 2007. godini iznose:
Tabela 2.
R. br. Naziv
Prihod na svjetskom Prihod na svjetskom
privrednog
nivou
nivou
subjekta
u 2006. god u KM
u 2007. god u KM
01. DGO
(..)**2
(..)**
02. Hemslade
*(..)**
** (..)**
* Ukupni prihod ostvaren zajedno sa svim povezanim dru{tvima na svjetskom nivou.
** Prihod privrednog subjekta Hemslade, bez ostvarenog
prihoda povezanih dru{tava.
Izvor: podaci iz Prijave i baze podataka Konkurencijskog
savjeta.
Godi{wi prihod u~esnika koncentracije predstavqa ukupan prihod bez poreza na dodatnu vrijednost i drugih poreza koji se direktno odnose na u~esnika koncentracije, na svjetskom i
na tr`i{tu Bosne i Hercegovine, u smislu ~lana 8. ta~ka h)
predmetne odluke.
Budu}i da su u~esnici koncentracije ispunili uslove, u
smislu ~lana 14. stav (1) pod a) Zakona, u pogledu ostvarenog
ukupnog godi{weg prihoda u~esnika koncentracije ostvarenog
prodajom roba i / ili usluga na svjetskom tr`i{tu u iznosu od
100 miliona KM po zavr{nom ra~unu u godini koja je prethodila koncentraciji, pri ~emu je najmawe jedan od u~esnika koncentracije registrovan ili djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine, privredni subjekti u~esnici koncentracije su obavezni
podnijeti Prijavu.
Ukupni godi{wi prihod (Tabela 2.) privrednog subjekta
DGO po zavr{nom ra~unu u godini koja je prethodila predmetnoj koncentraciji, ostvaren na svjetskom nivou iznosi (..)** KM
i privrednog subjekta Hemslade (bez ostvarenog prihoda povezanih dru{tava) iznosi (..)** KM.
3. Pravni okvir ocjene predmetne koncentracije
Konkurencijski savjet u sprovo|ewu postupka ocjene dopu{tenosti predmetne koncentracije primijenio je odredbe Zakona, Odluke o utvr|ivawu relevantnog tr`i{ta (“Slu`beni glasnik BiH”, broj 18/06) te Odluke o na~inu podno{ewa prijave i
kriterijumima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata.
Konkurencijski savjet je, na osnovu ~lana 43. stav (7) Zakona, koristio sudsku praksu Evropskog suda i odluke Evropske
komisije, kao i kriterijume i standarde iz Obavje{tewa Komisije o izra~unavawu ukupnog prihoda u skladu sa Uredbom Savje-
Utorak, 17. mart 2009.
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
ta (EEZ) broj: 4064/89 o kontroli koncentracije privrednih subjekata.
4. Pravni osnov i oblik predmetne koncentracije
Pravni osnov predmetne koncentracije, propisan je ~lanom
16. stav (1), a u vezi sa ~lanom 30. stav (1) ta~ka a) Zakona i ~lanom 8. ta~ka f) alineja 3. Odluke o na~inu podno{ewa prijave i
kriterijumi za ocjenu koncentracija privrednih subjekta.
Kao pravni osnov predmetne koncentracije, Podnosilac
prijave je dostavio Ugovor o osnivawu Dru{tva sa ograni~enom
odgovorno{}u “Delta Generali Holding” Bawa Luka (u daqem
tekstu: DGO Holding Bawa Luka), potpisan 29. jula 2008. godine, izme|u privrednih subjekata “Delta Generali osigurawe”
a.d.o. Beograd i “Hemslade Trading Limited”, Nikozija, Kipar, na
neodre|eno vrijeme.
Ovim ugovorom utvr|eno je da }e DGO Beograd imati 51%, a
Hemslade 49% vlasni{tva u novoosnovanom privrednom subjektu DGO Holding Bawa Luka, koji }e se baviti upravqawem holding dru{tvima za `ivotno i ne`ivotno osigurawe (“LICo” i
“NLICo).
Istim ugovorom predvi|eno je da DGO Holding Bawa Luka,
odmah nakon svog osnivawa, bude osniva~ i ve}inski vlasnik
(99,9%) akcionarskog dru{tva za `ivotno osigurawe “LICo” i
akcionarskog dru{tva za ne`ivotno osigurawe “NLICo”.
Pravni oblik predmetne koncentracije u skladu sa ~lanom
12. stav (1) ta~ka c) Zakona je zajedni~ko ulagawe na dugoro~nom
osnovu dva nezavisna privredna subjekta (DGO Beograd i Hemslade), koji djeluju kao nezavisni privredni subjekti.
5. Relevantno tr`i{te predmetne koncentracije
Relevantno tr`i{te koncentracije, u smislu ~lana 3. Zakona, te ~l. 4. i 5. Odluke o utvr|ivawu relevantnog tr`i{ta, ~ini tr`i{te odre|enih proizvoda / usluga koje su predmet
obavqawa djelatnosti na odre|enom geografskom tr`i{tu.
Prema odredbi ~lana 4. Odluke o utvr|ivawu relevantnog
tr`i{ta, ono u proizvodnom smislu obuhvata sve proizvode i /
ili usluge koje potro{a~i i / ili korisnici smatraju me|usobno zamjenqivim, pod prihvatqivim uslovima, imaju}i u vidu
naro~ito wihove bitne karakteristike, kvalitet, uobi~ajenu
namjenu, na~in upotrebe, uslove prodaje i cijene.
Stoga se kao relevantno tr`i{te proizvoda predmetne koncentracije odre|uje tr`i{te pru`awa usluga osigurawa.
Nadaqe, prema ~lanu 5. Odluke o utvr|ivawu relevantnog
tr`i{ta, relevantno tr`i{te u geografskom smislu obuhvata
cjelokupnu ili dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojem
privredni subjekat djeluje u prodaji i / ili kupovini relevantnog proizvoda pod jednakim ili dovoqno ujedna~enim uslovima
i koji to tr`i{te bitno razlikuje od uslova tr`i{ne konkurencije na susjednim geografskim tr`i{tima.
Prema podacima iz Prijave, novoosnovano dru{tvo DGO
Holding Bawa Luka u prvoj fazi svog poslovawa ima namjeru
otvoriti filijale u Bawoj Luci, a zatim po fazama i u skladu
sa vlastitim procjenama tr`i{ta i ostvarenim rezultatima
pro{irili mre`u na ostale gradove u Republici Srpskoj.
Nakon konsolidacije ovako postavqene mre`e, pristupili
bi otvarawu filijala u mawim op{tinama te potom na cijelom
prostoru Republike Srpske, a u budu}oj fazi svoje poslovawe
pro{iriti na podru~je Federacije Bosne i Hercegovine.
Stoga se, kao relevantno tr`i{te predmetne koncentracije
u geografskom smislu, odre|uje tr`i{te Bosne i Hercegovine.
Prema navedenom, relevantno tr`i{te predmetne koncentracije je tr`i{te pru`awa usluga osigurawa na teritoriji Bosne i Hercegovine.
6. Analiza relevantnog tr`i{ta predmetne koncentracije u
Bosni i Hercegovini
Procjena tr`i{nog u~e{}a glavnih konkurenata u~esnika
koncentracije na tr`i{tu usluga osigurawa u 2007. godini, na
teritoriji Republike Srpske:
Tabela 3.
R. br. Naziv privrednog subjekta
Tr`i{no u~e{}e (%)
01. Bobar osigurawe Fo~a
10-20
02. Dunav osigurawe a.d. Bawa Luka
10-20
Broj 19 - Strana 23
03. Jahorina osigurawe a.d. Pale
10-20
04. Ne{kovi} osigurawe a.d. Bijeqina
10-20
05. Drina osigurawe a.d. Mili}i
10-20
06. Ostali
20-30
UKUPNO
100,0
Izvor: podaci iz Prijave.
Najve}e tr`i{no u~e{}e u 2007. godini na ovom tr`i{tu
imaju “Bobar osigurawe” sa 10-20% i Dunav osigurawe a.d. sa 1020% .
Glavni tr`i{ni konkurenti u 2007. godini na teritoriji
Federacije Bosne i Hercegovine su:
Tabela 4.
R. br. Naziv privrednog subjekta
Tr`i{no u~e{}e (%)
01. Sarajevo osigurawe
10-20
02. Bosna Sunce osigurawe Sarajevo
10-20
03. Croatia osigurawe
10-20
04. Triglav BH osigurawe
0-10
05. Euroherc osigurawe dd Mostar
0-10
06. Uniqa osigurawe Sarajevo
0-10
07. VGT osigurawe Visoko
0-10
08. Grawe osigurawe d.d. Sarajevo
0-10
09. Ostali
10-20
UKUPNO
100,0
Izvor: podaci iz Prijave.
Na tr`i{tu Federacije Bosne i Hercegovine vode}u poziciju na tr`i{tu osigurawa u 2007. godini ima “Sarajevo osigurawe” sa 10-20% tr`i{nog u~e{}a.
7. Ocjena predmetne koncentracije
Konkurencijski savjet je analizom podataka, u smislu kriterijuma ~lana 17. Zakona, posebno strukture relevantnog tr`i{ta, tr`i{nih u~e{}a konkurenata u~esnika koncentracije,
utvrdio da predmetna koncentracija ne mo`e imati za
posqedicu spre~avawe, ograni~avawe niti naru{avawe tr`i{ne konkurencije na relevantom tr`i{tu pru`awa usluga
osigurawa na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Prema podacima iz Prijave, u~esnici koncentracije, odnosno novoosnovano dru{tvo DGO Bawa Luka, namjerava da dostigne nivo visoke profitabilnosti tako {to }e na jednoj strani poboq{ati postoje}u distributivnu mre`u, a na drugoj strani ponuditi nove i / ili prilago|ene proizvode `ivotnog i ne`ivotnog osigurawa, unapre|ene prema potrebama i interesima
potro{a~a.
Uzimaju}i u obzir sve iznesene ~iwenice i podatke koji su
prethodili dono{ewu odluke, Konkurencijski savjet je ocijenio predmetnu koncentraciju dopu{tenom, u smislu ~lana 18.
stav (2) ta~ka a) Zakona, kao {to je odlu~eno u dispozitivu ovog
rje{ewa.
8. Administrativna taksa
Podnosilac prijave na ovo rje{ewe, u skladu sa ~lanom 2.
stav (1) tarifni broj 107. ta~ka d) 1) Odluke o administrativnim taksama, u vezi sa procesnim radwama pred Konkurencijskim savjetom (“Slu`beni glasnik BiH”, broj 30/06), du`an je da
plati administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 2.500,00 KM
u korist buxeta institucija Bosne i Hercegovine.
9. Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog rje{ewa nije dozvoqena `alba.
Nezadovoqna strana mo`e pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objavqivawa ovog rje{ewa.
__________
(..)**1 Podaci predstavqaju poslovnu tajnu.
(..)**2 Podaci predstavqaju poslovnu tajnu.
Broj: 01-03-26-031-12-II/08
23. decembra 2008. godine
Sarajevo
Predsjednik,
Ibrica Laki{i}, s.r.
Strana 24 - Broj 19
[email protected] GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE
Utorak, 17. mart 2009.
[email protected]
PREDSJEDNIK REPUBLIKE
350
Ukaz o opozivu {efa Predstavni{tva
Republike Srpske u Ruskoj Federaciji . . . . . . . .1
351
Ukaz o postavqewu {efa Predstavni{tva
Republike Srpske u Ruskoj Federaciji . . . . . . . .1
352
Odluka o imenovawu Komisije za izbor jednog
~lana Komisije za hartije od vrijednosti
Republike Srpske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
NARODNA SKUP[TINA REPUBLIKE SRPSKE
353
Odluka broj: 01-293/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
354
Odluka broj: 01-294/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
355
Odluka broj: 01-295/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
356
Odluka broj: 01-301/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
357
Zakqu~ak broj: 01-288/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
358
Zakqu~ak broj: 01-289/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
359
Zakqu~ci broj: 01-290/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
360
Zakqu~ak broj: 01-291/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
361
Zakqu~ci broj: 01-292/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
VLADA REPUBLIKE SRPSKE
362
Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor
~lana Upravnog odbora Uprave za indirektno
oporezivawe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
MINISTARSTVO RADA I BORA^KOINVALIDSKE ZA[TITE
363
Pravilnik o obrascima ugovora o radu . . . . . . . .4
364
Rje{ewe o utvr|ivawu reprezentativnosti sindikata u grani zdravstva i socijalne za{tite . . . .7
MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I
RUDARSTVA
365
Rje{ewe broj: Up/I-05.09/310-121/09 . . . . . . . . . . . .7
366
Rje{ewe broj: Up/I-05.09/310-517/08 . . . . . . . . . . . .7
MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA
367
Rje{ewe o brisawu iz Registra registrovanog
proizvo|a~a fiskalnih sistema “MG fiscal”
d.o.o. Bawa Luka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE
Spisak poreskih obveznika kojima je u
periodu od 1. februara do 15. februara
2009. godine izdata potvrda o odjavi,
broj: 06/1.01/0401/050-7/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
AGENCIJA ZA LIJEKOVE REPUBLIKE SRPSKE
Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa za plasirawe lijeka
na tr`i{te, broj: 1171.02-500.3-0-393/08 . . . . . . .13
Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa za plasirawe lijeka
na tr`i{te, broj: 11/1.02-500.3-0-394/08 . . . . . . .13
Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa za plasirawe lijeka
na tr`i{te, broj: 11/1.02-500.3-0-473/08 . . . . . . .13
Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa za plasirawe lijeka
na tr`i{te, broj: 11/1.02-500.3-0-462/08 . . . . . . .13
Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa za plasirawe lijeka
na tr`i{te, broj: 11/1.02-500.3-0-461/08 . . . . . . .14
Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa za plasirawe lijeka
na tr`i{te, broj: 11/1.02-500.3-0-419/08 . . . . . . .14
Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa za plasirawe lijeka
na tr`i{te, broj: 11/1.02-500.3-0-418/08 . . . . . . .14
Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa za plasirawe lijeka
na tr`i{te, broj: 11/1.02-500.3-0-477/08 . . . . . . .14
Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa za plasirawe lijeka
na tr`i{te, broj: 11/1.02-500.3-0-463/08 . . . . . . .15
Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa za plasirawe lijeka
na tr`i{te, broj: 11/1.02-500.3-0-474/08 . . . . . . .15
Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa za plasirawe lijeka
na tr`i{te, broj: 11/1.02-500.3-0-534/08 . . . . . . .15
Rje{ewe o dopuni Rje{ewa,
broj: 11/1.02-500.3-0-497/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Rje{ewe o dopuni Rje{ewa,
broj: 11/1.02-500.3-0-408/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Rje{ewe o dopuni Rje{ewa,
broj: 11/1.02-500.3-0-409/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Spisak lijekova za koje je odobrena obnova
rje{ewa za plasirawe na tr`i{te
Republike Srpske, broj: 11/1.01-014-1846/08 . . . .16
Spisak medicinskih sredstava za koja su izdata
odobrewa za obnovu upisa u Registar medicinskih sredstava, broj: 11/1.01-014-210-1/09 . . . . . .17
FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO
OSIGURAWE REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o osnivawu Penzijskog rezervnog
fonda Republike Srpske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Odluka o osnivawu Dru{tva za upravqawe
Penzijskim rezervnim fondom
Republike Srpske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURAWA
REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
usvajawu Liste lijekova, broj: 02/015-998-13/09 . .19
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
broju prvostepenih komisija za ocjenu
privremene nesposobnosti za rad . . . . . . . . . . . .21
Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa o imenovawu
prvostepenih komisija za ocjenu privremene
nesposobnosti za rad preko 30 dana . . . . . . . . . .21
KONKURENCIJSKI SAVJET BiH
Rje{ewe po zajedni~koj Prijavi namjere
koncentracije privrednih subjekata
“Hemslade Trading Limited” Nikozija,
Kipar, i “Delta Generali osigurawe”
a.d.o. Beograd, Srbija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
OGLASNI DIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 strane
Osniva~: Vlada Republike Srpske. Izdava~: Javna ustanova Slu`beni glasnik Republike Srpske, Bawa Luka, po{tanski fah 88.
@iro-ra~uni: 562-099-00004292-34 kod NLB Razvojne banke a.d. Bawa Luka, 567-162-10000010-81 kod Volksbank a.d. Bawa Luka i 551001-00029639-61 kod Nove bawalu~ke banke AD Bawa Luka. Direktor i glavni i odgovorni urednik Perica Jovanovi}. Urednik
Vi{wa Baji}-Preradovi}. Tehni~ki urednik Veseqko Kne`evi}. Telefon: (051) 456-330, faks (051) 456-331, 456-341 i 456-349,
redakcija: (051) 456-357, ra~unovodstvo: (051) 456-337, pretplata: (051) 456-339. Internet: (051) 456-346, http://www.slglasnik.org, e-mail:
[email protected] Rje{ewem Ministarstva informacija Republike Srpske broj 01-411/93 list je upisan u registar javnih glasila
pod brojem 37. [tampa JU Slu`beni glasnik Republike Srpske Bawa Luka.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
199 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content