close

Enter

Log in using OpenID

(,,Slu`- beni glasnik Republike Srpske ,, , broj: 15/10

embedDownload
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
Strana 464 - Broj 21
Na osnovu ~lana 30. stav 2. Zakona
o ugostiteqstvu (,,Slu`,,
beni glasnik Republike Srpske , broj: 15/10), ~lana 15. stav 1.
,,
Zakona o trgovini (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske ,
broj: 6/07 i 52/11), ~lana 12. Zakona o zanatsko - preduzetni~koj djelatnosti
,, - Pre~i{}en tekst (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 72/07), ~lana 30. Zakona o lokalnoj
samo,,
upravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 101/04,
42/05 i 118/05), ~lana 2. stav 2. Uredbe o kriterijumima za
odre|ivawe radnog vremena u ugostiteqskim
objektima
,,
(,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj: 44/11) i ~lana 35.
Statuta
,, op{tine Bijeqina (,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 5/05, 6/05 i 6/06), Skup{tina op{tine Bijeqina na
sjednici odr`anoj dana 2. novembra 2011. godine donijela je
ODLUKU
O RADNOM VREMENU UGOSTITEQSKIH,
ZANATSKO - PREDUZETNI^KIH I TRGOVINSKIH
OBJEKATA NA PODRU^JU OP[TINE BIJEQINA
I OSNOVNE ODREDBE
^lan 1.
Ovom Odlukom odre|uje se raspored, po~etak i zavr{etak radnog vremena u ugostiteqskim, zanatsko - preduzetni~kim i trgovinskim objektima, te kori{}ewe muzi~ke opreme
u ugostiteqskim objektima na podru~ju op{tine Bijeqina.
^lan 2.
Pod radnim vremenom, u smislu ove Odluke, smatra se
vrijeme u kome objekti iz prethodnog ~lana moraju biti
otvoreni, odnosno vrijeme u kojem privredni subjekti mogu
da obavqaju svoju djelatnost.
^lan 3.
Radno vrijeme, propisano u skladu sa ovom Odlukom,
mora biti vidno istaknuto na glavnom ulazu, na fiksiranoj
tabli ili staklu.
^lan 4.
Privredni subjekt obavezan je pridr`avati se istaknutog radnog vremena iz prethodnog ~lana.
4. novembar 2011.
i opremqen prostor koji ispuwava propisane minimalno tehni~ke i sanitarno - higijenske uslove za pru`awe ugostiteqskih usluga, odnosno za obavqawe ugostiteqske djelatnosti.
^lan 8.
Prema vrsti ugostiteqskih usluga koje se u objektu
pru`aju, ugostiteqski objekti mogu biti:
a) ugostiteqski objekti za smje{taj u kojima se korisnicima usluga pru`aju usluge smje{taja, ishrane i pi}a ili
samo usluge smje{taja u objektima, kao {to su: hotel i podvrste hotela, motel, turisti~ko naseqe, kamp, pansion, aparthotel, hostel, preno}i{te, odmarali{te, ku}a za
,, odmor,
apartman, sobe za iznajmqivawe, ,,bed and breakfast i drugi
objekti za pru`awe usluga smje{taja;
b) ugostiteqski objekti za ishranu i pi}e u kojima se
korisnicima usluga pripremaju i uslu`uju topla i hladna
jela, pi}a i napici ili samo pi}a i napici u objektima, kao
{to su: restorani, kafane, kafe-barovi, barovi, diskoteke,
poslasti~arnice, objekti brze hrane, kantine, menze i drugi
objekti za pru`awe usluga ishrane i pi}a;
v) ketering (catering) objekti u kojima se priprema
hrana, pi}e i napici, po utvr|enim standardima radi uslu`ivawa i potro{we na drugom mjestu.
^lan 9.
(1) Radno vrijeme propisano ovom Odlukom ne odnosi se
na ugostiteqske objekte zatvorenog tipa.
(2) Radno vrijeme ugostiteqskih objekata zatvorenog
tipa odre|uju institucije, ustanove i priredna dru{tva u
okviru kojih se pomenuti ugostiteqski objekti nalaze.
^lan 10.
Radno vrijeme ugostiteqskih objekata, u smislu ove
Odluke, mo`e biti:
a) propisano radno vrijeme je radno vrijeme koje se
odnosi na odre|ivawe radnog vremena za sve ugostiteqske
objekte koji posluju na podru~ju op{tine Bijeqina;
b) posebno radno vrijeme je radno vrijeme koje je razli~ito od propisanog radnog vremena i mo`e biti produ`eno ili skra}eno i odre|uje se u svakom pojedina~nom slu~aju u odnosu na posebni ugostiteqski objekat i u zavisnosti od ispuwenosti uslova za produ`eno ili skra}eno radno
vrijeme prema uslovima iz ~lana 25., 26. i 27. ove Odluke.
^lan 5.
^lan 11.
Op{tinski organ nadle`an za privredu i poqoprivredu (u daqem tekstu: nadle`no odjeqewe) za vrijeme odr`avawa me|unarodnih, regionalnih, kulturnih, sportskih manifestacija i sli~no, koje svojim zna~ajem predstavqaju unapre|ewe turisti~ke ponude jedinice lokalne samouprave,
mo`e odrediti du`e radno vrijeme objekata iz ~lana 1. ove
Odluke za vrijeme trajawa tih manifestacija, po zahtjevu
organizatora manifestacija, odnosno po zahtjevu Turisti~ke organizacije Republike Srpske ili Turisti~ke organizacije op{tine Bijeqina.
,,
(1) U ugostiteqskim objektima, ,,vrijeme tolerancije ,
odnosno vrijeme konzumacije usluge pru`ene pri kraju radnog vremena iznosi 30 minuta ra~unaju}i od momenta isteka
propisanog ili posebnog radnog vremena ugostiteqskog
objekta.
(2) ,,Ugostiteqi su obavezni po{tovati ,,vrijeme tolerancije iz stava 1. ovog ~lana.
^lan 6.
Smatra se da je ugostiteq prekr{io odredbe ove Odluke
o radu u okviru propisnog ili posebnog,,radnog vremena
ukoliko se po isteku ,,vremena tolerancije iz ~lana 11. ove
Odluke u objektu zateknu lica koja nisu zaposlena u ugostiteqskom objektu, i u objektu se gostima pru`aju ugostiteqske usluge.
Pod qetnim periodom u smislu ove Odluke podrazumijeva se period od 01.04. do 30.09. teku}e godine, a pod zimskim
periodom podrazumijeva se period od 01.10. teku}e godine do
31.03. naredne godine.
II RADNO VRIJEME UGOSTITEQSKIH OBJEKATA
^lan 7.
Ugostiteqski objekat je funkcionalno povezan, ure|en
^lan 12.
^lan 13.
Korisnik usluge ugostiteqskog objekta du`an je da na
upozorewe o kr{ewu propisa o radnom vremenu od strane
zaposlenog osobqa ugostiteqskog objekta napusti ugostite-
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
4. novembar 2011.
qski objekat.
^lan 14.
U okviru radnog vremena ugostiteq odre|uje raspored,
po~etak i zavr{etak radnog vremena tako da radno vrijeme
mo`e biti i kra}e od propisanog.
^lan 15.
Radno vrijeme ugostiteqskim objektima za ishranu i
pi}e propisuje se:
a) u vremenu od 06,00 do 23,00 ~asa, a za dane vikenda
(petak i subota) od 06,00 do 24,00 ~asa - u zimskom periodu;
b) u vremenu od 06,00 do 24,00 ~asa, a za dane vikenda
(petak i subota) od 06,00 do 01,00 ~asa narednog dana - u qetnom periodu.
^lan 16.
Radno vrijeme ugostiteqskim objektima za ishranu i
pi}e koji se nalaze u poslovno - stambenom objektu kolektivnog stanovawa (stambena zgrada) propisuje se:
a) u vremenu od 06,00 do 22,00 ~asa - u zimskom periodu;
b) u vremenu od 06,00 do 23,00 ~asa - u qetnom periodu.
^lan 17.
Radno vrijeme ugostiteqskim objektima za ishranu i
pi}e - no}ni bar, disko bar, no}ni klub i disko-klub (diskoteka) propisuje se:
a) u vremenu od 19,00 do 02,00 ~asa narednog dana - u zimskom periodu;
b) u vremenu od 19,00 do 03,00 ~asa narednog dana - u qetnom periodu.
^lan 18.
Za ketering objekte i ugostiteqske objekate za sme{taj
propisuje se radno vrijeme od 00,00 do 24,00 ~asa.
^lan 19.
U ugostiteqskim objektima za smje{taj u kojima se obavqa vi{e razli~itih ugostiteqskih djelatnosti u razli~itim vrstama ugostiteqskih objekata, utvr|uje se radno
vrijeme posebno za svaku djelatnost i vrstu ugostiteqskog
objekta.
^lan 20.
Ugostiteqski objekti za ishranu i pi}e, koji se nalaze u
objektima na me|ugradskoj autobuskoj stanici i `eqezni~koj stanici, mogu raditi od 00,00 do 24,00 ~asa, odnosno u
du`ini radnog vremena navedenih stanica.
^lan 21.
(1) Ugostiteqske usluge koje se pru`aju izvan ugostiteqskih objekata (na sajmovima, va{arima i sli~nim manifestacijama), mogu se pru`ati u okviru radnog vremena tih
manifestacija, koje odre|uje organizator manifestacije u
skladu sa posebnim propisima.
(2) Radno vrijeme ugostiteqskih objekata smje{tenih u
objektima u kojima se obavqa neka druga djelatnost (kulturna, obrazovna-vaspitna, sportska, trgovinska i dr.), utvr|uje se u skladu sa radnim vremenom tog objekta, ali ne
du`im od propisanog radnog vremena ovom odlukom.
^lan 22.
(1) Ba{te i terase ugostiteqskih objekata koje su u
Broj 21 - Strana 465
funkciji ugostiteqskih objekata rade sa po~etkom i zavr{etkom radnog vremena koje je odre|eno za ugostiteqski
objekat.
(2) Izuzetno iz stava 1. ovog ~lana ugostiteqski objekti za ishranu i pi}e - no}ni bar, disko bar, no}ni klub i disko-klub (diskoteka) nakon isteka propisanog radnog vremena ugostiteqskih objekata za ishranu i pi}e ne mogu obavqati djelatnost na otvorenom prostoru ili na povr{inama
prilago|enim pru`awu ugostiteqskih usluga izvan ugostiteqskog objekta, kao {to su ba{te i terase, bez obzira na
radno vrijeme zatvorenog dijela tog objekta.
(3) Odredba stava 2. ovog ~lana ne primjewuje se na ugostiteqske objekte za ishranu i pi}e - no}ni bar, disko bar,
no}ni klub i disko-klub (diskoteka) ukoliko se nalaze van
zone stanovawa.
^lan 23.
(1) Ugostiteqski objekti ne moraju raditi na dane vjerskih i republi~kih praznika.
(2) Za vrijeme novogodi{wih praznika ugostiteqski
objekti mogu raditi u neograni~enom radnom vremenu.
(3) Odredba stava 2. ovog ~lana odnosi se i na ugostiteqske objekte kojima je skra}eno radno vrijeme.
(4) Obavje{tewe iz stava 1., 2. i 3. ovog ~lana mora biti
vidno istaknuto na ulazu u ugostiteqski objekat ili na drugom vidnom mjestu u ugostiteqski objekat.
^lan 24.
Ugostiteqi u skladu sa tr`i{nim uslovima poslovawa
imaju pravo odrediti jedan ili vi{e radnih dana u nedjeqi
kao neradne dane.
^lan 25.
(1) Nadle`no odjeqewe mo`e, na pojedina~an zahtjev ugostiteqa, odrediti da ugostiteqski objekat radi u produ`enom radnom vremenu, u odnosu na propisano radno vrijeme.
(2) Uz zahtjev za produ`eno radno vrijeme nadle`nom
odjeqewu, ugostiteq je du`an prilo`iti:
a) nalaz i mi{qewe ovla{}ene stru~ne organizacije za
mjerewe nivoa buke kojim se potvr|uje da su u ugostiteqskom
objektu sprovedene mjere za za{itu od buke i da se ugostiteq
pridr`ava propisanog nivoa buke, ukoliko se objekat nalazi
u poslovno - stambenom objektu kolektivnog stanovawa (stambena zgrada), odnosno u nasequ sa individualno stambenim
jedinicama (porodi~ne ku}e) ili u blizini zdravstvene
ustanove za smje{taj pacijenata;
b) preporuku Turisti~ke organizacije op{tine Bijeqina kojom se potvr|uje zna~aj ugostiteqskog objekta u ukupnoj
turisti~koj-ugostiteqskoj ponudi jedinice lokalne samouprave utvr|en na osnovu pru`awa kvalitetne ugostiteqske
usluge u periodu ne kra}em od godinu dana od dana izdavawa
preporuke;
v) dokaz da ugostiteq nije pravosna`no ka`wen izricawem prekr{ajnog naloga ili pravosna`nog rje{ewa
nadle`nog suda za prekr{aj prekora~ewa radnog vremena i
za naru{avawe javnog reda i mira u ugostiteqskom objektu
za period u prethodnoh {est mjeseci od dana podno{ewa
zahtjeva za rad u produ`enom radnom vremenu.
(3) Za odre|ivawe produ`enog radnog vremena ugostiteqskog objekta nadle`no odjeqewe izdaje rje{ewe i o tome
obavje{tava komunalnu policiju i nadle`ni organ policije.
(4) U postupku izdavawa rje{ewa iz prethodnog stava
nadle`no odjeqewe je obavezno uzeti u obzir uslove za{tite `ivotne sredine, lokaciju ugostiteqskog objekta, te zonu namjene podru~ja u kome je smje{ten ugostiteqski objekat, kao i dosada{wi na~in obavqawa ugostiteqske djelatnosti (kvalitet usluge, po{tovawe javnog reda i mira i sl.).
(5) Za rad u produ`enom radnom vremenu iz stava 1. ovog
~lana moraju biti kumulativno ispuweni uslovi iz stava 2.
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
Strana 466 - Broj 21
ovog ~lana.
(6) Rad u produ`enom radnom vremenu ne mo`e se odrediti po slu`benoj du`nosti.
(7) Period na koji se odnosi rje{ewe o utvr|ivawu
produ`enog radnog vremena mo`e iznositi najdu`e {est mjeseci od dana izdavawa rje{ewa, a radno vrijeme mo`e biti
do dva sata du`e u odnosu na propisano radno vrijeme, {to u
svakom konkretnom slu~aju odre|uje nadle`no odjeqewe.
(8) Po isteku roka iz prethodnog stava ugostiteq mo`e podnijeti zahtjev za ponovni rad u produ`enom radnom vremenu.
(9) Ukoliko se u periodu rada ugostiteqskog objekta u
produ`enom radnom vremenu ostvari jedan od razloga iz
~lana 26. stav 4. ove Odluke za skra}ewe radnog vremena
nadle`no odjeqewe po slu`benoj du`nosti odre|uje ugostiteqskom objektu rad u propisanom radnom vremenu.
(10) U slu~aju iz prethodnog stava ugostiteq ne mo`e
ponovo podnijeti zahtjev za produ`ewe radnog vremena u
roku od {est mjeseci od dana dono{ewa rje{ewa iz stava 3.
ovog ~lana.
^lan 26.
(1) Izuzetno od odredbi ove Odluke, nadle`no odjeqewe
po slu`benoj du`nosti mo`e svojim rje{ewem odrediti
skra}eno radno vrijeme za pojedine ugostiteqske objekte.
(2) Po slu`benoj du`nosti skra}eno radno vrijeme za
pojedine ugostiteqske objekte, utvr|uje se na zahtjev:
a) komunalne policije;
b) ekolo{ke inspekcije;
v) nadle`nog organa policije.
(3) Nadle`no odjeqewe mo`e po slu`benoj du`nosti
zatra`iti dostavu potrebnih izvje{taja organa iz stava 2.
ovog ~lana radi skra}ewa radnog vremena.
(4) Nadle`no odjeqewe }e donijeti rje{ewe iz stava 1.
ovog ~lana, ako utvrdi:
a) da je tokom godine, ugostiteq najmawe dva puta ka`wen izricawem prekr{ajnog naloga ili pravosna`nog
rje{ewa nadle`nog suda za prekr{aje zbog prekora~ewa
radnog vremena, odnosno ako je, tokom godine, ugostiteq najmawe jednom ka`wen izricawem prekr{ajnog naloga ili
pravosna`nog rje{ewa nadle`nog suda za prekr{aje zbog
reme}ewa javnog reda i mira u ugostiteqskom objektu i
prekora~ewa dozvoqenog nivoa buke;
b) da je ugostiteqski objekat dio poslovno - stambenog
objekta kolektivnog stanovawa (stambena zgrada), ili se
nalazi u nasequ za individualno stanovawe, odnosno blizini zdravstvenih ustanova za smje{taj pacijenata, a u objektu ili u wegov neposrednoj blizini se u~estalo remeti javni red i mir o ~emu postoje zapisnici o izvr{enom inspekcijskom pregledu nadle`nih organa o prekora~ewu
radnog vremena i prekora~ewu dozvoqenog nivoa buke;
v) da se u ugostiteqskom objekatu ili u wegovoj neposrednoj blizini se u~estalo remeti javni red i mir, o
~emu postoje zapisnici o izvr{enom inspekcijskom pregledu nadle`nih organa o prekora~ewu radnog vremena i prekora~ewu dozvoqenog nivoa buke.
(5) Nadle`no odjeqewe u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva organa iz stava 2. ovog ~lana odlu~uje o zahtjevu
za skra}ewe radnog vremena i o tome obavje{tava podnosioca zahtjeva.
(6) Ako se u postupku utvrdi da je ispuwen jedan od uslova
za skra}ewe radnog vremena, nadle`no odjeqewe }e rje{ewem odrediti skra}ewe radnog vremena ugostiteqskog
objekta na period od najmawe tri mjeseca do najdu`e {est mjeseci od dana dono{ewa rje{ewa o skra}ewu radnog vremena.
(7) Radno vrijeme mo`e se skratiti za jedan sat u odnosu
na propisano radno vrijeme.
(8) Po isteku roka iz stava 6. ovog ~lana ugostiteq obavqa ugostiteqsku djelatnost u propisanom radnom vremenu.
(9) Ukoliko je ugostiteq obavqao djelatnost u produ`enom radnom vremenu, nakon skra}ewa tog radnog vremena, obavqa djelatnost u propisanom radnom vremenu.
4. novembar 2011.
(10) Nadle`no odjeqewe po isteku roka trajawa mjere iz
stava 6. ovog ~lana pismeno obavje{tava ugostiteqa o tome
da mo`e obavqati ugostiteqsku djelatnost u propisanom
radnom vremenu.
(11) O skra}enom radnom vremenu nadle`no odjeqewe
obavje{tava komunalnu policiju i nadle`ni organ policije.
(12) Ukoliko se u periodu od jedne godine od dana
dono{ewa rje{ewa o odre|ivawu skra}enog radnog vremena
ponovo pokrene isti postupak u kojem se po drugi put utvrdi ispuwenost uslova za skra}ewe radnog vremena, novim
rje{ewem odredi}e se da skra}eno vrijeme takvog ugostiteqskog objekta traje kalendarski najmawe {est mjeseci do
najdu`e godinu dana.
^lan 27.
(1) Ugostiteqskim objektima kojima nije produ`eno
radno vrijeme u smislu ~lana 25. ove Odluke, a organizuju
prigodne sve~anosti, kao {to su: proslave, maturantske zabave, jubilarne proslave, ro|endani i drugi sli~ni doga|aji zatvorenog tipa, mo`e se samo za wihovu organizaciju,
odrediti du`e radno vrijeme (u daqem tekstu: prigodno radno vrijeme), a najdu`e do dva sata od propisanog radnog vremena, uz prethodno pribavqenu saglasnost nadle`nog odjeqewa.
(2) Za dobijawe saglasnosti iz prethodnog stava, ugostiteq je du`an podnijeti pismeni zahtjev, najkasnije pet
dana prije odr`avawa prigodne sve~anosti.
(3) Za rad u prigodnom radnom vremenu potrebno je da je
ugostiteqski objekat zakupqen radi odr`avawa zabave
zatvorenog tipa, odnosno da ugostiteqski objekat ne pru`a
usluge tre}im licima i da se navedena aktivnost obavqa u
okviru registrovanih djelatnosti ugostiteqa.
(4) Uz zahtjev za prigodno radno vrijeme nadle`nom
odjeqewu ugostiteq je du`an prilo`iti:
a) nalaz i mi{qewe ovla{}ene stru~ne organizacije za
mjerewe nivoa buke kojim se potvr|uje da su u ugostiteqskom
objektu sprovedene mjere za za{itu od buke i da se ugostiteq
pridr`ava propisanog nivoa buke, ukoliko se objekat nalazi u poslovno - stambenom objektu kolektivnog stanovawa
(stambena zgrada), odnosno u nasequ sa individualno stambenim jedinicama (porodi~ne ku}e) ili u blizini zdravstvene ustanove za smje{taj pacijenata;
b) dokaz da ugostiteq nije pravosna`no ka`wen izricawem prekr{ajnog naloga ili pravosna`nog rje{ewa
nadle`nog suda za prekr{aj prekora~ewa radnog vremena i
za naru{avawe javnog reda i mira u ugostiteqskom objektu
za period u prethodnoh {est mjeseci od dana podno{ewa
zahtjeva za rad u produ`enom radnom vremenu;
v) dokaz da je ugostiteqski objekat zakupqen radi
odr`avawa prigodne sve~anosti zatvorenog tipa.
(5) Ugostiteq mo`e najvi{e jednom sedmi~no podnijeti
zahtjev iz stava 2. ovog ~lana.
(6) Nadle`no odjeqewe odlu~uje o du`ini trajawa
prigodnog radnog vremena i o tome obavje{tava komunalnu
policiju i nadle`ni organ policije.
(7) Na objekte u kojima se organizuju svadbe ne primjewuju se odredbe stava 1. do 6. ovog ~lana.
III KORI[]EWE MUZI^KE OPREME
U UGOSTITEQSKIM OBJEKTIMA
^lan 28.
(1) Ugostiteqski objekti smje{teni u poslovnoj - stambenom objektu kolektivnog stanovawa (stambena zgrada),
odnosno u nasequ sa individualno stambenim jedinicama
(porodi~ne ku}e) ili u blizini zdravstvene ustanove za
smje{taj pacijenata moraju ispuwavati uslove u pogledu
za{tite od buke u skladu sa posebnim propisima.
(2) Nivo buke u ugostiteqskim objektima ne smije da
prelazi granice dozvoqene ~ujnosti izvan ugostiteqskog
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
4. novembar 2011.
objekta u skladu sa propisima iz oblasti za{tite `ivotne
sredine.
Broj 21 - Strana 467
a) u vremenu od 07,00 do 21,00 ~asa - u zimskom periodu;
b) u vremenu od 07,00 do 22,00 ~asa - u qetnom periodu.
^lan 29.
^lan 34.
(1) Prije izvo|ewa `ive muzike u ugostiteqskom
objekatu, ugostiteq je du`an pribaviti saglasnost op{tinskog organa nadle`nog za stambeno - komunalne poslove i
za{titu `ivotne sredine za izvo|ewe `ive muzike u ugostiteqskom objektu.
(2) Zahtjev za izvo|ewe `ive muzike, u smislu
prethodnog stava ovog ~lana, ugostiteq je du`an podnijeti
najkasnije tri dana prije izvo|ewa muzike u`ivo.
(3) Uz zahtjev iz prethodnog stava ovog ~lana ugostiteq
je du`an dostaviti dokaz o prethodno upla}enoj op{tinskoj
komunalnoj taksi.
Radno vrijeme zabavnih radwi (saloni zabavnih igara,
igara na sre}u, video klubovi i sl.) propisuje se:
a) u vremenu od 07,00 do 23,00 ~asa - u zimskom periodu;
b) u vremenu od 07,00 do 24,00 ~asa - u qetnom periodu.
^lan 35.
Radno vrijeme uslu`no - trgovinskih radwi koje vr{e
prodaju i iznajmqivawe DVD, CD i drugih sli~nih nosa~a
slike i zvuka, propisuje se:
a) u vremenu od 07,00 do 23,00 ~asa - u zimskom periodu;
b) u vremenu od 07,00 do 24,00 ~asa - u qetnom periodu.
^lan 30.
^lan 36.
U svim ugostiteqskim objektima, bez obzira na du`inu
radnog vremena, nije dozvoqeno izvo|ewe `ive muzike kao
ni emitovawe muzike preko muzi~kih ure|aja u zimskom
periodu od 22 do 07 ~asova a u qetnom periodu od 23 do 06
~asova, ukoliko ima ~ujnost izvan zatvorenog dijela objekta u kojem se izvodi, odnosno emituje.
Trgovinski objekti, tipa dragstor, benzinske pumpne
stanice i trgovinski objekti u sklopu autobuske i `eqezni~ke stanice, i na benzinskim pumpnim stanicama mogu
slobodno odrediti radno vrijeme unutar perioda od 24 ~asa
svakog dana.
^lan 37.
IV RADNO VRIJEME
ZANATSKO - PREDUZETNI^KIH
I TRGOVINSKIH OBJEKATA
^lan 31.
(1) Zanatsko - preduzetni~ki objekti su:
a) objekti u kojima se pru`aju usluge prvenstveno upotrebom posebne vje{tine radi izrade, dorade ili opravke
raznih predmeta, kao {to su obu}arske, kroja~ke, sajxijske,
sara~ke, kova~ke, servisi i sli~no;
b) objekti u kojima se pru`aju li~ne usluge, kao {to su
frizerske, kozmeti~ke, pedikirske, manikirske i sli~no;
v) objekti u kojima se pru`aju usluge umjetni~kih i starih zanata i doma}e radinosti, odnosno obavqaju poslovi oblikovawa plemenitih materijala, kamena, metala, drveta,
tekstila, stakla i drugih materijala, pri ~ijoj izradi dolazi do izra`aja li~ni ukus i ve{tina proizvo|a~a, po wegovoj zamisli ili nacrtu, odnosno po zamisli ili nacrtu
drugog lica;
g) zanatski objekti u kojima se vr{i proizvodwa i prodaja `ivotnih namirnica, kao {to su pekarski, poslasti~arski i sli~no;
d) i svi ostali nepomenuti objekti u kojima se obavqa
zanatsko - preduzetni~ka djelatnost.
(2) Trgovinski objekti su objekti u kojima se obavqa
kupovina i prodaja robe, i pru`aju trgovinske usluge, kao
{to su prodavnica, samoposluga, diskont, robna ku}a, specijalizovana prodavnica za prodaju {tampe i duvana, kao
glavnih proizvoda, kiosk, trgovinski centar, benzinska
stanica i drugi objekti.
(1) Zanatsko - preduzetni~ki objekti u kojima se vr{i
proizvodwa pekarskih proizvoda (pekarske radwe) koje se
ne nalaze u poslovno - stambenom objektu kolektivnog stanovawa (stambena zgrada) mogu slobodno odrediti radno
vrijeme unutar perioda od 24 ~asa svakog dana.
(2) Radwe iz prethodnog stava maloprodaju sopstvenih
pekarskih proizvoda obavqa}e u okviru radnog vremena
koje je propisano ~lanom 33. ove Odluke.
^lan 38.
(1) Radno vrijeme tr`nica na malo, odnosno pijaca,
odre|uje se pija~nim redom, koji donosi trgovac koji pru`a
usluge tr`nice na malo, odnosno pijace, i na koji saglasnost daje nadle`ni organ lokalne samouprave.
(2) Radno vrijeme sajmova, izlo`bi kao i drugih povremenih na~ina obavqawa trgovine odre|uje se slobodno.
^lan 39.
Neradnim danom, odnosno nedjeqom, subjekti mogu slobodno odrediti radno vrijeme zanatsko - preduzetni~kih i
trgovinskih objekata, ali isto ne mo`e trajati du`e od 8
~asova u okviru radnog vremena koje je propisano ~lanom 33.
ove Odluke.
^lan 40.
Odredbe ove Odluke primjewuju se na organizacione
jedinice koje posluju u okviru pravnih lica i sve izdvojene
poslovne prostorije preduzetnika.
^lan 32.
U okviru propisanog radnog vremena ovom Odlukom,
vlasnik objekta iz prethodnog ~lana odre|uje raspored,
po~etak i zavr{etak radnog vremena tako da radno vrijeme
mo`e biti i kra}e od propisanog, u skladu sa svojim poslovnim interesima, ali koje ne mo`e trajati mawe od osam
sati radnim danima.
^lan 33.
Radno vrijeme zanatsko - preduzetni~kih i trgovinskih
objekata propisuje se:
V NADZOR
^lan 41.
(1) Nadzor nad primjenom ove Odluke u pogledu
pridr`avawa radnog vremena u ugostiteqskim objekatima i
kori{}ewa muzi~ke opreme u ugostiteqskim objektima
vr{i komunalna policija u skladu sa posebnim ovla{}ewima propisanim u zakonu koji reguli{e oblast ugostiteqstva i zakonu koji propisuje postupawe komunalne
policije.
Strana 468 - Broj 21
4. novembar 2011.
Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina
(2) Nadzor nad primjenom ove Odluke u pogledu
pridr`avawa radnog vremena zanatsko - preduzetni~kih i
trgovinskih objekata vr{i tr`i{na inspekcija u skladu sa
posebnim ovla{}ewima iz zakona koji reguli{e oblast
rada inspekcija, zanatsko-preduzetni~ke i trgovinske djelatnosti.
(3) Nadzor nad primjenom ove Odluke u pogledu nivoa
buke u ugostiteqskim objektima vr{i ekolo{ki inspektor
u skladu sa posebnim ovla{}enima iz zakona koji reguli{e
oblast rada inspekcija i za{tite `ivotne sredine.
VI KAZNENE ODREDBE
^lan 42.
(1) Nov~anom kaznom u iznosu od 800 KM do 4.000 KM
kazni}e se za prekr{aj pravno lice ako:
a) ne istakne radno vrijeme u skladu sa ~lanom 3. ove
odluke;
b) se ne pridr`ava istaknutog radnog vremena iz ~lana
4. ove odluke;
v) se ne pridr`ava posebnog radnog vremena iz ~lana 25.,
26. i 27. ove odluke;
g) obavqa ugostiteqsku djelatnost, a u ugostiteqskom
objektu nisu ispuweni uslovi za za{titu od buke iz ~lana
28. ove Odluke.
(2) Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se odgovorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom od 200 KM do
1.000 KM.
(3) Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se za
prekr{aj preduzetnik ili fizi~ko lice nov~anom kaznom u
iznosu od 400 KM do 2.000 KM.
^lan 43.
(1) Nov~anom kaznom u iznosu od 400 KM do 2.500 KM
kazni}e se za prekr{aj pravno lice ako:
a) se ne pridr`ava radnog vremena iz ~lana 5. i 21. ove
Odluke;
b) ne po{tuje ''vrijeme tolerancije'' iz ~lana 11. ove
Odluke;
v) obavqa ugostiteqsku djelatnost u ugostiteqskom
objektu za smje{taj, a ne po{tuje propisano radno vrijeme
iz ~lana 19. ove Odluke;
g) obavqa ugostiteqsku djelatnost na otvorenom prostoru ili na povr{inama prilago|enim pru`awu ugostiteqskih usluga izvan ugostiteqskih usluga izvan ugostiteqskog objekta (ba{te, terase) u suprotnosti sa ~lanom 22.
stav 2. ove Odluke;
d) ne istakne obavje{tewe o radnom vremenu iz ~lana 23.
stav 1., 2. i 3. ove Odluke;
|) se `iva muzika izvodi u ugostiteqskom objektu bez
prethodno pribavqene saglasnosti iz ~lana 29. ove Odluke;
e) izvodi `ivu muziku ili emituje muziku preko
muzi~kih ure|aja suprotno ~lanu 30. ove Odluke.
(2) Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se odgovorno
lice u pravnom licu nov~anom kaznom od 100 KM do 500 KM.
(3) Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se za
prekr{aj preduzetnik ili fizi~ko lice nov~anom kaznom u
iznosu od 200 KM do 1.000 KM.
VII PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
^lan 45.
Privredni subjekti su du`ni da usklade radno vrijeme
svog objekta sa odredbama ove Odluke u roku od 8 dana, od
dana wenog stupawa na snagu.
^lan 46.
Danom stupawa na snagu ove Odluke prestaje da va`i
Odluka o odre|ivawu radnog vremena i izvo|ewa muzike u
ugostiteqskim objektima na podru~ju,, op{tine Bijeqina
(,,Slu`beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 25/10) i Odluka o odre|ivawu radnog vremena trgovinskih i zanatsko - preduzetni~kih radwi na podru~ju op{tine
Bijeqina (,,Slu`,,
beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 13/07, 19/07 i 31/07).
^lan 47.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
,, objavqivawa u ,,Slu`benom glasniku op{tine Bijeqina .
SKUP[TINA OP[TINE BIJEQINA
Broj: 01-022-117/11
Bijeqina,
Datum, 2.11.2011.
PREDSJEDNIK
SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA
Dragan \ur|evi}, s.r.
Na osnovu ~lana 30. stav 1. alineja 25. Zakona o lokalnoj
,,
samoupravi (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj:
101/04, 42/05 i 118/05), ~lanova 5. i 12. Zakona o sistemu
,, javnih slu`bi (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske , broj:
68/07), ~lana 50. Zakona ,,o socijalnoj za{titi (,,Slu`beni
glasnik Republike Srpske , broj: 5/93, 15/96 i 110/03) i ~lana 35.
stav 1. alineja 26. Statuta op{tine
Bijeqina (,,Slu`beni
,,
glasnik op{tine Bijeqina , broj: 5/05, 6/05 i 6/06), Skup{tina op{tine Bijeqina na svojoj sjednici odr`anoj dana
2. novembra 2011. godine, donijela je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O OSNIVAWU
CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BIJEQINA
^lan 1.
U ~lanu 2. Odluke o osnivawu Centra za socijalni rad
Bijeqina broj: 01-023-28 od 12. novembra
1993. godine (,,Slu`,,
beni glasnik op{tine Bijeqina , broj: 8/93, 3/06 i 23/07),
ispred stava 1. dodaje se novi stav koji glasi:
,,Naziv ustanove je Javna ustanova Centar za socijalni
rad Bijeqina a skra}eni
,, naziv ustanove je JU Centar za
socijalni rad Bijeqina.
U ~lanu 2. Odluke i u daqem tekstu,,Odluke ispred
,, rije~i ,,Centar za socijalni rad Bijeqina dodaje se ,,JU .
Postoje}i stav 1. postaje stav 2.
^lan 2.
^lan 44.
Nov~anom kaznom u rasponu od 50 KM do 250 KM kazni}e
se fizi~ko lice kao korisnik usluge ugostiteqskog
objek,,
ta koji se po isteku ,,vremena tolerancije zatekne u ugostiteqskom objektu, a bilo je prethodno upozoreno na kr{ewe
propisa o radnom vremenu od strane zaposlenog osobqa
ugostiteqskog objekta (~lan 13. ove Odluke).
^lan 4. Odluke mijewa se i glasi:
,,Sredstva za rad Centra obezbje|uju se iz:
- buxeta op{tine
- buxeta Republike
- Javnog fonda za dje~iju za{titu
- posredstvom donacija i sponzorstva doma}ih i stranih
fizi~kih,, i pravnih lica i - drugih izvora u skladu sa
zakonom.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
100 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content