close

Enter

Log in using OpenID

3336. sastanak Vijeća Pravosuđe i unutarnji poslovi

embedDownload
HR
Vijeće
Europske unije
14044/14
(OR. en)
PRESSE 505
PR CO 48
OBJAVA ZA MEDIJE
3336. sastanak Vijeća
Pravosuđe i unutarnji poslovi
Luxembourg, 9. i 10. listopada 2014.
Predsjednici
Angelino ALFANO
ministar unutarnjih poslova Italije
Andrea ORLANDO
ministrica pravosuđa Italije
MEDIJI
Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUXELLES Tel.: +32 (0)2 281 6319 / 6319 Telefaks: +32 (0)2 281 8026
[email protected] http://www.consilium.europa.eu/press
14044/14
1
HR
9. i 10. listopada 2014.
Glavni rezultati Vijeća
U UTAR JI POSLOVI
Poduzimanje mjera za bolje upravljanje migracijskim tokovima
Ministri su održali raspravu o mjerama za bolje upravljanje migracijskim tokovima na osnovi
dokumenta koji je dostavilo predsjedništvo.
akon rasprave Vijeće je odlučilo usvojiti dokument kao zaključke Vijeća, naglasivši da su vodeća
načela za postizanje strateškog i operativnog pristupa za bolje upravljanje migracijskim tokovima
sljedeća:
(1)
(2)
(3)
Djelovanje u suradnji s trećim zemljama
Pojačano upravljanje vanjskim granicama i Frontex
Djelovanje na razini države članice – prihvat i uzimanje otisaka prstiju
Dokumentom se određuje održiv pristup odgovoru na migracijski pritisak na strukturiran način koji
seže dalje od hitnih mjera. Takav pristup mogao bi se iskoristiti kao okvir za rješavanje mogućih
budućih izazova i mogao bi se prilagoditi konkretnim potrebama svake novonastale situacije.
Angelino Alfano, talijanski ministar unutarnjih poslova i predsjednik Vijeća, rekao je: „Izuzetno
sam sretan što mogu najaviti da će dokument predsjedništva sutra biti službeno usvojen kao
zaključci Vijeća. To znači da smo ubrzali proces i pokazuje da smo ujedinjeni u poduzimanju mjera
u vezi s tim.”
Radna skupina za Sredozemlje
Komisija, Frontex i Europski potporni ured za azil (EASO) upoznali su Vijeće s najnovijim
operativnim rješenjima u kontekstu Radne skupine za Sredozemlje (TFM). Vijeće je pozdravilo
dosadašnji napredak u utvrđenim ključnim područjima i aktivno uključivanje svih zainteresiranih
strana u procesu.
Vijeće je potvrdilo da situacija na Sredozemlju izaziva veliku zabrinutost svih država članica.
Pravodobna provedba inicijativâ koje je odredila Radna skupina, uz aktivan doprinos svih
zainteresiranih strana, presudna je za pomoć državama članicama koje su pod posebnim
migracijskim pritiskom u rješavanju izazova s kojima se trenutačno suočavaju.
Vijeće je u vezi s tim pozdravilo najavu Komisije i Frontexa o pokretanju, do 1. studenoga,
operacije Triton koju financira EU, čiji je cilj pojačati granični nadzor u vodama u blizini
talijanske obale.
14044/14
2
HR
9. i 10. listopada 2014.
Strani borci
Vijeće je, na zahtjev Europskog vijeća iz kolovoza 2014., održalo sveobuhvatnu raspravu o pitanju
stranih boraca na osnovi dokumenta koji je pripremilo predsjedništvo u suradnji s koordinatorom
za borbu protiv terorizma.
Angelino Alfano, talijanski ministar unutarnjih poslova i predsjednik Vijeća, rekao je: „Ministri su
se složili oko hitnosti postizanja napretka u vezi s direktivom o evidenciji EU-a s imenima putnika
(P R) te su pozvali Europski parlament da donese svoje stajalište kako bi se pokrenuli pregovori s
Vijećem i posao završio što je prije moguće.”
Vijeće se također složilo da bi bez daljnjeg odlaganja trebalo poboljšati provjere na vanjskim
granicama u skladu s postojećim pravnim okvirom. Isto tako, Vijeće je dogovorilo određene
konkretne mjere koje će pomoći ubrzati provedbu već odobrenih mjera u tom području.
PRAVOSUĐE
Zaštita podataka
Vijeće se dogovorilo o djelomičnom općem pristupu u vezi s određenim aspektima nacrta uredbe
kojom se utvrđuje opći okvir EU-a za zaštitu podataka. Djelomičan opći pristup obuhvaća poglavlje
IV. nacrta uredbe (voditelj obrade i obrađivač).
Vijeće je također održalo raspravu o politikama u vezi s načelom„prava na zaborav” nakon
presude Suda Europske unije u predmetu Google Španjolska. Ta presuda potvrđuje da, na osnovi
postojeće direktive, ispitanici mogu ostvariti pravo na brisanje podataka i pravo na prigovor zbog
obrade osobnih podataka protiv voditelja obrade na internetu, poput internetskih pretraživača.
Andrea Orlando, talijanski ministar pravosuđa i predsjednik Vijeća, izjavio je: „Vijeće je
prepoznalo važnost prava na zaborav i prava na prigovor zbog obrade podataka, posebice u
digitalnom okruženju. Istovremeno, države članice pridaju veliki značaj slobodi izražavanja.
Približavanje tih općih načela mora se na odgovarajući način odražavati u općoj uredbi.”
Ured europskog javnog tužitelja
Predsjedništvo je obavijestilo Vijeće o statusu prijedloga za uspostavu Ureda europskog javnog
tužitelja (EPPO). Vijeće je održalo raspravu o politikama na osnovi dokumenta koji je sastavilo
predsjedništvo. Rasprava se temeljila na konceptu „jedinstvenog pravnog područja”.
Predsjedništvo je uzelo u obzir činjenicu da je većina ministara podržala EPPO kao jedinstveni
ured i zaključilo je da će biti potrebno nastaviti s radom na tom konceptu.
Ministar Orlando rekao je: „Države članice potvrdile su spremnost da učine iskorak iz važećih
nacionalnih modela i uspostave sustav koji bi se mogao djelotvorno pozabaviti onim oblicima
teških kaznenih djela koje EPPO nastoji riješiti.”
14044/14
3
HR
9. i 10. listopada 2014.
Stečajni postupak
Vijeće se bez rasprave dogovorilo o općem pristupu prijedlogu uredbe o izmjeni uredbe Vijeća o
stečajnom postupku. Taj opći pristup, zajedno s općim pristupom iz lipnja 2014., predstavlja
osnovu za pregovore s Europskim parlamentom kako bi se usuglasio konačan tekst uredbe.
Predložena uredba ima za cilj učiniti prekogranične stečajne postupke učinkovitijima i
djelotvornijima kako bi se osiguralo neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta i njegova
otpornost u gospodarskim krizama.
Ministar Orlando, talijanski ministar pravosuđa i predsjednik Vijeća, rekao je: „Zaštita poduzećâ i
vjerovnikâ osobito je značajna s obzirom na današnju gospodarsku krizu. Taj je cilj u skladu s
aktualnim političkim prioritetima EU-a koji uključuju promicanje gospodarskog oporavka i
održivog rasta, višu stopu ulaganja i očuvanja zaposlenosti te osiguranje neometanog razvoja i
opstanka poduzećâ.”
*
*
*
Zajednička izjava o uspostavi partnerstva za mobilnost između Hašemitske Kraljevine Jordana i
Europske unije i njezinih država članica potpisana je na marginama sastanka Vijeća.
14044/14
4
HR
9. i 10. listopada 2014.
SADRŽAJ1
SUDIO ICI .......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
TOČKE O KOJIMA SE RASPRAVLJALO
UNUTARNJI POSLOVI ..................................................................................................................... 9
Provedba prioriteta EU-a u borbi protiv teškog i organiziranog međunarodnog kriminala ................ 9
Strani borci........................................................................................................................................... 9
Poduzimanje mjera za bolje upravljanje migracijskim tokovima...................................................... 10
Radna skupina za Sredozemlje .......................................................................................................... 10
Razno ................................................................................................................................................. 11
PRAVOSUĐE.................................................................................................................................... 12
Zaštita podataka ................................................................................................................................. 12
Ured europskog javnog tužitelja ........................................................................................................ 12
Pretpostavka nedužnosti..................................................................................................................... 13
Uzajamno priznavanje javnih isprava ................................................................................................ 13
MJEŠOVITI ODBOR ........................................................................................................................ 15
Radna skupina za Sredozemlje .......................................................................................................... 15
Revidirani grčki akcijski plan o azilu i upravljanju migracijama ...................................................... 15
Razno ................................................................................................................................................. 15
1
Ÿ Ako je Vijeće službeno donijelo izjave, zaključke ili rezolucije, taj je podatak naznačen u zaglavlju točke, a
tekst je omeđen navodnicima.
Ÿ Dokumenti na koje se upućuje u tekstu dostupni su na internetskoj stranici Vijeća
(http://www.consilium.europa.eu).
Ÿ Akti doneseni uz obrazloženja za zapisnik Vijeća koja mogu biti javno objavljena označena su zvjezdicom;
ta su obrazloženja dostupna na internetskoj stranici Vijeća ili u Uredu za medije.
14044/14
5
HR
9. i 10. listopada 2014.
DRUGE ODOBRE E TOČKE
PRAVOSUĐE I U UTAR JI POSLOVI
–
Izvješće Stalnog odbora za operativnu suradnju u području unutarnje sigurnosti (COSI) .................................... 16
–
Baza podataka o ukradenim i izgubljenim putnim ispravama ............................................................................... 16
–
Radni dogovori između Europske policijske akademije (CEPOL) i bivše jugoslavenske republike
Makedonije (BJRM).............................................................................................................................................. 16
–
Radni dogovori između CEPOL-a i Bosne i Hercegovine .................................................................................... 17
–
Sposobnost upravljanja rizikom ............................................................................................................................ 17
–
Automatizirana razmjena podataka iz registra vozila (VRD) s Maltom................................................................ 17
–
Računovodstvena dokumentacija Sisneta za 2013. ............................................................................................... 17
–
Stečajni postupak................................................................................................................................................... 18
TRGOVI SKA POLITIKA
–
EU – zapadni Balkan – povlaštena pravila o podrijetlu......................................................................................... 18
RAZVOJ A SURAD JA
–
Centar za razvoj poduzetništva.............................................................................................................................. 19
–
Sporazum o trgovini, razvoju i suradnji s Južnom Afrikom.................................................................................. 19
14044/14
6
HR
9. i 10. listopada 2014.
SUDIO ICI
Belgija:
g. Melchior WATHELET
g. François ROUX
Bugarska:
g. Hristo IVANOV
g. Philip GOUNEV
Češka:
gđa Kateřina FLAIGOVÁ
potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova i
jednakih mogućnosti
glavni direktor europskih poslova
potpredsjednik Vlade za pravosuđe, unutarnje poslove i
sigurnost i ministar pravosuđa
zamjenik ministra unutarnjih poslova
g. Petr JÄGER
voditeljica odsjeka za međunarodne odnose u Ministarstvu
unutarnjih poslova
zamjenik ministra u Ministarstvu pravosuđa
Danska:
gđa Karen HÆKKERUP
g. Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN
ministrica pravosuđa
stalni predstavnik
jemačka:
g.Thomas DE MAIZIÈRE
g. Heiko MAAS
g. Reinhard SILBERBERG
savezni ministar unutarnjih poslova
savezni ministar pravosuđa i zaštite potrošača
stalni predstavnik
Estonija:
g. Andres ANVELT
g. Matti MAASIKAS
ministar pravosuđa
stalni predstavnik
Irska:
gđa Frances FITZGERALD
g. Dara MURPHY
ministrica pravosuđa i jednakosti
državni ministar s posebnom odgovornošću za europske
poslove i zaštitu podataka
Grčka:
g. Vassilios KIKILIAS
gđa Alexandra PAPADOPOULOU
ministar javnog reda i zaštite građana
stalna predstavnica
Španjolska:
g. Francisco MARTĺNEZ VÁZQUEZ
g. Fernando ROMÁN GARCÍA
ministar unutarnjih poslova
državni tajnik za pravosuđe
Francuska:
g. Bernard CAZENEUVE
gđa Christiane TAUBIRA
ministar unutarnjih poslova
čuvarica državnog pečata, ministrica pravosuđa
Hrvatska:
g. Orsat MILJENIĆ
g. Mato ŠKRABALO
ministar pravosuđa
stalni predstavnik
Italija:
g. Angelino ALFANO
g. Andrea ORLANDO
ministar unutarnjih poslova
ministar pravosuđa
Cipar:
g. Socrates HASIKOS
g. Ionas NICOLAOU
ministar unutarnjih poslova
ministar pravosuđa i javnog reda
Latvija:
g. Rihards KOZLOVSKIS
g. Jānis IESALNIEKS
ministar unutarnjih poslova
parlamentarni tajnik u Ministarstvu pravosuđa
Litva:
g. Dailis Alfonsas BARAKAUSKAS
g. Juozas BERNATONIS
ministar unutarnjih poslova
ministar pravosuđa
14044/14
7
HR
9. i 10. listopada 2014.
Luksemburg:
g. Jean ASSELBORN
g. Félix BRAZ
Mađarska:
g. Sándor PINTÉR
gđa Barna BERKE
Malta:
g. Emanuel MALLIA
g. Owen BONNICI
izozemska:
g. Fred TEEVEN
ministar vanjskih i europskih poslova, ministar
useljeništva i azila
ministar pravosuđa
ministar unutarnjih poslova
državna tajnica za suradnju u europskim i međunarodnim
poslovima u Ministarstvu pravosuđa
ministar unutarnjih poslova i nacionalne sigurnosti
ministar pravosuđa, kulture i lokalne uprave
g. Ivo OPSTELTEN
ministar useljeništva
(također odgovoran za pitanja sigurnosti i pravosuđa)
ministar sigurnosti i pravosuđa
Austrija:
gđa Johanna MIKL-LEITNER
g. Wolfgang BRANDSTETTER
savezna ministrica unutarnjih poslova
savezni ministar pravosuđa
Poljska:
g. Piotr STACHAŃCZYK
g. Wojciech WĘGRZYN
g. Roman DMOWSKI
državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova
zamjenik državnog tajnika u Ministarstvu pravosuđa
zamjenik državnog tajnika u Ministarstvu uprave
i digitalizacije
Portugal:
g. Fernando ALEXANDRE
g. Domingos FEZAS VITAL
državni tajnik, pomoćnik ministra unutarnjih poslova
stalni predstavnik
Rumunjska:
g. Robert-Marius CAZANCIUC
g. Bogdan TOHĂNEANU
ministar pravosuđa
državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova
Slovenija:
gđa Vesna GYÖRKÖS ŽNIDAR
g. Goran KLEMENČIČ
ministrica unutarnjih poslova
ministar pravosuđa
Slovačka:
g. Marián SALOŇ
g. Tomáš BOREC
državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova
ministar pravosuđa
Finska:
gđa Päivi RÄSÄNEN
gđa Anna-Maja HENRIKSSON
ministrica unutarnjih poslova
ministrica pravosuđa
Švedska:
g. Anders AHNLID
stalni predstavnik
Ujedinjena Kraljevina:
g. Shailesh VARA
gđa Theresa MAY
državni podtajnik, ministar nadležan za sudove i pravnu
pomoć u Ministarstvu pravosuđa
ministrica unutarnjih poslova
Komisija:
gđa Martine REICHERTS
gđa Cecilia MALMSTRÖM
članica
članica
14044/14
8
HR
9. i 10. listopada 2014.
TOČKE O KOJIMA SE RASPRAVLJALO
U UTAR JI POSLOVI
Provedba prioriteta EU-a u borbi protiv teškog i organiziranog međunarodnog kriminala
Vijeće je primilo na znanje te je pozdravilo rezultate i iskustva stečena u opsežnoj operaciji
provedbe zakona (operacija Arhimed) koja se odvijala između 15. i 23. rujna 2014. (za više
informacija vidi osnovne informacije).
Ministri su nakon te prezentacije održali raspravu o politikama u vezi s ulogom i doprinosom
država članica u borbi EU-a protiv teškog i organiziranog kriminala, a osobito u vezi s
određivanjem prioritetâ povezanih s kaznenim djelima i mogućnostima djelotvornog udruživanja
sredstava na razini EU-a.
Strani borci
Vijeće je, na zahtjev Europskog vijeća iz kolovoza 2014., održalo sveobuhvatnu raspravu o pitanju
stranih boraca na osnovi dokumenta koji je pripremilo predsjedništvo u suradnji s koordinatorom za
borbu protiv terorizma.
Cilj te rasprave bio je pružiti političke smjernice o dvjema temama u pogledu kojih je potrebno
postići daljnji napredak: završetku rada na direktivi o PNR-u EU-a i kontrolama na vanjskim
granicama schengenskog prostora.
U vezi s PNR-om EU-a, Ministri su se složili oko hitnosti postizanja napretka u vezi s tim
predmetom te su pozvali Europski parlament da što prije donese stajalište kako bi se započeli
pregovori s Vijećem. Sukladno zahtjevu Europskog vijeća iz kolovoza 2014. cilj je završiti posao
do konca godine.
U vezi s provjerama na vanjskim granicama Vijeće je pristalo bez daljnjeg odgađanja unaprijediti te
provjere u skladu s važećim pravnim okvirom.
Isto tako, Vijeće se usuglasilo u vezi s određenim brojem konkretnih aktivnosti koje će pomoći
ubrzati provedbu već odobrenih mjera. Te se aktivnosti ne odnose samo na dosad obavljeni posao
na razini EU-a, već uključuju i zaključke rada ministara unutarnjih poslova država članica koje su
najviše pogođene fenomenom stranih boraca.
Vijeće će se vratiti na ovo pitanje na sljedećem sastanku u prosincu.
Za više informacija vidi osnovne informacije.
14044/14
9
HR
9. i 10. listopada 2014.
Poduzimanje mjera za bolje upravljanje migracijskim tokovima
Tijekom ručka ministri su održali raspravu o poduzimanju mjera za bolje upravljanje migracijskim
tokovima na osnovi dokumenta koji je dostavilo predsjedništvo.
Svrha dokumenta predsjedništva bila je iznijeti neke prijedloge za mogući smjer napretka kako bi se
odredio održiv pristup, utemeljen na trima stupovima, te odgovorilo na migracijski pritisak na
strukturirani način i učinilo više od neposrednih hitnih mjera. Takav bi se pristup mogao iskoristiti
kao okvir za rješavanje mogućih budućih izazova i mogao bi se prilagoditi konkretnim potrebama
svake novonastale situacije.
Nakon rasprave Vijeće je odlučilo usvojiti dokument kao zaključke Vijeća (14141/14), naglasivši
da su vodeća načela za postizanje strateškog i operativnog pristupa prema boljem upravljanju
migracijskim tokovima sljedeća:
(1)
Djelovanje u suradnji s trećim zemljama
(2)
Pojačano upravljanje vanjskim granicama i Frontex
(3)
Djelovanje na razini države članice – prihvat i uzimanje otisaka prstiju.
Te bi prioritete bez odgađanja trebali provoditi svi čimbenici uključeni u operativno djelovanje koje
koordinira Komisija u bliskoj suradnji s ESVD-om i Vijećem.
Komisija i ESVD u prosincu će izvijestiti Vijeće o provedbi gore navedenih načela.
Radna skupina za Sredozemlje
Komisija, Frontex i EASO izvijestili su Vijeće o najnovijem razvoju događaja u vezi s operativnim
djelovanjem u okviru Radne skupine za Sredozemlje (TFM). Vijeće je pozdravilo dosadašnji
napredak u ključnim područjima navedenima u komunikaciji Komisije koja pokazuje aktivno
sudjelovanje svih zainteresiranih strana u tom procesu.
Vijeće je potvrdilo da je situacija na Sredozemlju od velike važnosti za sve države članice budući da
postoje naznake da će se sadašnji trend nastaviti, a čak postoji rizik da se situacija dodatno pogorša.
Pravodobna provedba inicijativâ koje je odredila Radna skupina, uz aktivan doprinos svih
zainteresiranih strana, presudna je za pomoć državama članicama koje su pod posebnim
migracijskim pritiskom u rješavanju izazova s kojima se trenutačno suočavaju.
14044/14
10
HR
9. i 10. listopada 2014.
Vijeće je u vezi s tim pozdravilo najavu Komisije i Frontexa u vezi s pokretanjem, do konca godine,
operacije Triton koju financira EU, čiji je cilj pojačati granični nadzor u vodama u blizini talijanske
obale.
Vijeće je isto tako pozvalo Komisiju da nastavi obavještavati Vijeće i njegova pripremna tijela o
provedbi relevantnih aktivnosti kako bi se rješavali glavni izazovi koji se odnose na pitanja azila i
migracije.
Radna skupina za Sredozemlje uspostavljena je nakon Vijeća PUP-a 7. i 8. listopada 2013. kako bi
se utvrdili alati koje EU ima na raspolaganju, a koji bi se mogli upotrebljavati na učinkovitiji način
da se izbjegnu tragični događaji poput onih koji su se dogodili uz obalu Lampeduse.
Razno
Vijeće je pod točkom Razno obaviješteno o statusu direktive o uvjetima ulaska i boravka državljana
trećih zemalja za potrebe istraživanja, studiranja, razmjene učenika, plaćenog i neplaćenog
osposobljavanja, dobrovoljnog rada i rada au pair.
Predsjedništvo je obavijestilo ministre o ishodu konferencije o obnovljenoj strategiji unutarnje
sigurnosti EU-a koja je u organizaciji Komisije i predsjedništva održana u Bruxellesu 29. rujna
2014.
Mađarska delegacija pozvala je ministre na otvorenje novog sjedišta CEPOL-a koje će održati u
Budimpešti u studenome 2014.
14044/14
11
HR
9. i 10. listopada 2014.
PRAVOSUĐE
Zaštita podataka
Vijeće se dogovorilo o djelomičnom općem pristupu u vezi s određenim pitanjima nacrta uredbe o
utvrđivanju općeg okvira EU-a za zaštitu podataka (13772/14), pri čemu se podrazumijeva da:
–
ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno;
–
time se ne dovode u pitanje bilo koja horizontalna pitanja;
–
to ne obvezuje predsjedništvo da se uključi u neformalne trijaloge s Europskim
parlamentom u vezi s tekstom.
Djelomičan opći pristup obuhvaća poglavlje IV. nacrta uredbe (voditelj obrade i obrađivač) i
pripadajuće uvodne izjave.
Vijeće je također održalo raspravu o politikama u vezi s načelom „prava na zaborav” nakon presude
Europskog suda u predmetu Google Španjolska. Ta presuda potvrđuje da, na osnovi postojeće
direktive, ispitanici mogu ostvariti pravo na brisanje podataka i pravo na prigovor zbog obrade
osobnih podataka protiv voditeljâ obrade na internetu, poput internetskih pretraživača. Svrha te
rasprave nije bila raspravljati o izradi uredbe, već je to zapravo bila politička rasprava o pravu na
zaborav, kao i na njegov odnos sa slobodom izražavanja (13619/14).
Vijeće je potvrdilo važnost prava na brisanje i prava na protivljenje obradi podataka, posebice u
digitalnom okruženju. Istodobno, države članice pridale su veliku važnost slobodi izražavanja.
Usklađivanje temeljnog prava na zaštitu podataka sa slobodom izražavanja morat će se provoditi
zasebno za svaki pojedini slučaj.
Ured europskog javnog tužitelja
Predsjedništvo je obavijestilo Vijeće o statusu prijedloga za uspostavu Ureda europskog javnog
tužitelja (EPPO), a Vijeće je na osnovi dokumenta koji je pripremilo predsjedništvo (13509/1/14
REV 1) održalo raspravu o politikama.
Rasprava se zasnivala na konceptu “jedinstvenog pravnog područja” (kako je upotrebljen u članku
25. prijedloga Komisije). U praksi, pitanje je hoće li EPPO biti u mogućnosti djelovati preko
granica država članica sudionica kao jedinstveni ured ili postoji potreba za primjenom
tradicionalnih mehanizama uzajamne pravne pomoći i uzajamnog priznavanja u slučaju kada,
primjerice, dva delegirana europska tužitelja sa sjedištem u dvije države članice rade na istom
prekograničnom predmetu.
14044/14
12
HR
9. i 10. listopada 2014.
Predsjedništvo je primilo na znanje da se većina ministara izjasnila i potvrdila da bi EPPO trebao
biti jedinstveni ured i zaključilo je da će biti potrebno dodatno raditi na pojašnjenju tog koncepta.
Vijeće je u ožujku 2014. raspravljalo o strukturi Ureda i o razgraničenju njegovih zadaća i
kompetencija. Ministri su se općenito dogovorili da će Ured europskog javnog tužitelja biti
organiziran na temelju kolegija tužiteljâ koji dolaze iz država članica.
Vijeće je u lipnju 2014. kao osnovu za daljnju raspravu potvrdilo načela kolegijalno strukturiranog
EPPO-a. Isto tako, ministri su potvrdili načelo da će EPPO imati prvenstvo nadležnosti za istragu i
progon kaznenih djela koja utječu na financijske interese Unije (9834/1/14 REV 1), no da će
nacionalna tijela u načelu zadržati istodobnu nadležnost.
Predložena uredba ima za cilj pomoći u borbi protiv kaznenih djela usmjerenih protiv financijskih
interesa Unije uvođenjem Ureda europskog javnog tužitelja koji ima nadležnost u tom području.
Pravna osnova i pravila za uspostavu EPPO-a propisani su u članku 86. Ugovora o funkcioniranju
Europske unije (UFEU). Predložena uredba donijet će se u skladu s posebnim zakonodavnim
postupkom: Vijeće će odluku donijeti jednoglasno nakon što dobije suglasnost Europskog
parlamenta. Ako se jednoglasnost ne može postići u Vijeću, Ugovorima je predviđeno da se skupina
od najmanje devet država članica može obvezati na pojačanu suradnju.
Komisija je svoj prijedlog predstavila 17. srpnja 2013. (12558/13).
Pretpostavka nedužnosti
Vijeće je održalo raspravu o politikama u vezi s prijedlogom direktive o jačanju određenih aspekata
pretpostavke o nedužnosti i prava prisutnosti na suđenju u kaznenim postupcima.
Rasprava je bila usmjerena na aspekt tereta dokazivanja (članak 5. prijedloga). Na osnovi
dokumenta koji je pripremilo predsjedništvo (13538/14) ministri su potvrdili da:
–
u tekstu bi se trebalo uzeti u obzir činjenicu da su u nekim državama članicama za traženje
inkriminirajućih i oslobađajućih dokaza uz tužitelja zaduženi i suci;
–
trebalo bi pozivati na mogućnost upotrebe činjeničnih ili zakonskih pretpostavki,
istovremeno jasno navodeći da se prava na obranu trebaju uvijek poštovati.
Vijeće je pozvalo radnu skupinu da nastavi raditi na nacrtu direktive u svjetlu smjernica Vijeća
kako bi se omogućilo postizanje općeg pristupa u prosincu ove godine.
Komisija je svoj prijedlog predstavila 27. studenoga 2013. (17621/13).
Uzajamno priznavanje javnih isprava
Vijeće je održalo raspravu o politikama o nacrtu uredbe o poticanju slobodnog kretanja građana i
poduzeća pojednostavljenjem priznavanja određenih javnih isprava u Europskoj uniji.
14044/14
13
HR
9. i 10. listopada 2014.
Rasprava je bila usmjerena na tri pitanja: prvo u vezi sa standardnim obrascima, drugo u vezi s
člankom 18. (o odnosu između buduće uredbe i drugih akata) i treće u vezi s budućom upotrebom
elektroničkih sredstava u razmjeni informacija između država članica (13566/14).
Predsjedništvo je primilo na znanje izražena stajališta s ciljem nastavka rasprava o tom prijedlogu.
Predložena uredba za cilj ima pojednostavljenje postupaka za prekograničnu upotrebu i prihvaćanje
javnih isprava između država članica, čime se doprinosi stvaranju Europe građana i dobrom
funkcioniranju jedinstvenog tržišta za poduzeća EU-a.
Područje primjene tog prijedloga obuhvaća javne isprave koje su izdala nadležna tijela država
članica te koje imaju službenu dokaznu vrijednost s obzirom na rođenje, smrt, ime, bračnu
zajednicu, registrirano partnerstvo, roditeljstvo, posvojenje, boravište, državljanstvo, nacionalnost,
nekretnine, pravni status i zastupanje trgovačkih društava i drugih vrsta poduzeća, prava
intelektualnog vlasništva i nepostojanje kaznene evidencije. Prema toj predloženoj uredbi takve će
se isprave izuzeti od svih oblika legalizacije i sličnih formalnosti. Isprave koje izrađuju privatne
osobe i isprave koje izdaju nadležna tijela trećih zemalja izuzete su iz područja primjene predložene
uredbe.
Prijedlogom se isto tako uvode višejezični standardni obrasci Unije koji se odnose na rođenje, smrt,
ime, bračnu zajednicu, registrirano partnerstvo i pravni status te zastupanje trgovačkih društava ili
drugih vrsta poduzeća.
Komisija je svoj prijedlog predstavila 24. travnja 2013. (9037/13).
14044/14
14
HR
9. i 10. listopada 2014.
MJEŠOVITI ODBOR
Radna skupina za Sredozemlje
Komisija, Frontex i EASO izvijestili su Vijeće o najnovijem razvoju događaja u vezi s operativnim
djelovanjem u okviru Radne skupine za Sredozemlje.
Vidi gornju točku dnevnog reda.
Revidirani grčki akcijski plan o azilu i upravljanju migracijama
Vijeće je primilo na znanje informaciju o provedbi revidiranog grčkog nacionalnog akcijskog plana
o azilu i migraciji.
Razno
U sklopu točke Razno odbor je obaviješten o statusu određenog broja zakonodavnih prijedloga koji
uključuju:
–
nacrt uredbe o preinaci Zakonika Unije o vizama;
–
nacrt direktive o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih
tijela u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona kaznenih djela ili izvršavanja
kaznenopravnih sankcija, te u vezi sa slobodnim protokom takvih podataka.
Odbor je primio na znanje informaciju delegacije Ujedinjene Kraljevine o primjeni članka 10.
Protokola 36. uz ugovore.
14044/14
15
HR
9. i 10. listopada 2014.
OSTALE ODOBRE E TOČKE
PRAVOSUĐE I U UTAR JI POSLOVI
Izvješće Stalnog odbora za operativnu suradnju u području unutarnje sigurnosti (COSI)
Vijeće je Europskom parlamentu i nacionalnim parlamentima proslijedilo izvješće o radu Stalnog
odbora za operativnu suradnju u području unutarnje sigurnosti (COSI) za razdoblje od siječnja
2013. do lipnja 2014.
Aktivnosti COSI-a tijekom izvještajnog razdoblja uglavnom su bile usredotočene na provedbu prvih
dviju godina ciklusa politike EU-a (2012. – 2013.) te uspostavu i provedbu sljedećeg ciklusa (2014.
– 2017.).
Vijeće je 2010. odlučilo uspostaviti višegodišnji ciklus politike (15358/10) koji se bavi teškim
međunarodnim i organiziranim kriminalom kako bi se riješile najveće prijetnje u području kriminala
na usklađen i metodološki način te boljom suradnjom između relevantnih službi država članica,
institucija EU-a i agencija EU-a, kao i relevantnih trećih zemalja i organizacija.
Baza podataka o ukradenim i izgubljenim putnim ispravama
Vijeće je usvojilo zaključke u vezi s jačanjem upotrebe Interpolove baze podataka o ukradenim i
izgubljenim putnim ispravama (SLDT) (13525/14), koja trenutačno sadrži oko 43 milijuna unosa iz
163 države, zajedno s 28 milijuna unosa iz država članica EU-a.
Radni dogovori između Europske policijske akademije (CEPOL) i bivše jugoslavenske
republike Makedonije (BJRM)
Vijeće je odobrilo radni dogovor između Europske policijske akademije (CEPOL) i Ministarstva
unutarnjih poslova bivše jugoslavenske republike Makedonije (12640/1/14 REV 1) u vezi s
tečajevima stručnog osposobljavanja za policijske službenike, čiji je cilj prvenstveno unaprijediti
učinkovitost tijela za provedbu zakona u borbi protiv prekograničnog kriminala, u skladu s
Odlukom 2005/681/PUP o osnivanju Europske policijske akademije (CEPOL)1.
1
SL L 256, 1.10.2005, str. 63.
14044/14
16
HR
9. i 10. listopada 2014.
Radni dogovori između CEPOL-a i Bosne i Hercegovine
Vijeće je odobrilo radni dogovor između Europske policijske akademije (CEPOL) i Ministarstva
sigurnosti Bosne i Hercegovine (12639/14) u vezi s tečajevima stručnog osposobljavanja za
policijske službenike, čiji je cilj prvenstveno poboljšati suradnju i unaprijediti učinkovitost tijela za
provedbu zakona u borbi protiv prekograničnog kriminala, u skladu s Odlukom 2005/681/PUP o
osnivanju Europske policijske akademije (CEPOL)2.
Sposobnost upravljanja rizikom
Vijeće je usvojilo zaključke o sposobnosti upravljanja rizikom (13375/14), koja je u Odluci
1313/2013 o mehanizmu Unije za civilnu zaštitu 3 određena kao sposobnost države članice ili
njezinih regija da smanji, prilagodi ili ublaži rizike (učinke i vjerojatnost katastrofe).4
Automatizirana razmjena podataka iz registra vozila (VRD) s Maltom
Vijeće je donijelo Odluku o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz registra vozila (VRD)
na Malti (13056/14). U postupku procjene koji je propisan Odlukom 2008/616/PUP (SL L 210,
6.8.2008. str. 12.) zaključeno je da je Republika Malta u potpunosti provela opće odredbe o zaštiti
podataka te je stoga ta država ovlaštena primati i pružati osobne podatke od dana stupanja na snagu
te Odluke.
Računovodstvena dokumentacija Sisneta za 2013.
Glavno tajništvo Vijeća izradilo je račun prihoda i rashoda i bilancu Sisneta nakon što je Revizorski
sud obavio reviziju računa.
Belgija, Danska, Njemačka, Grčka, Španjolska, Francuska, Italija, Luksemburg, Nizozemska,
Austrija, Portugal, Finska i Švedska te Island i Norveška na sastanku unutar Vijeća dale su
razrješnicu glavnom tajniku s obzirom na provedbu proračuna Sisneta za godinu 2013., u skladu s
Odlukom Vijeća 2000/265/EZ 5 o uvođenju financijske uredbe za proračunske aspekte upravljanja
ugovorima od strane zamjenika glavnog tajnika Vijeća, sklopljenih u ime određenih država članica
u vezi s postavljanjem i funkcioniranjem komunikacijske infrastrukture za schengensko okružje,
„Sisnet”.
2
SL L 256, 1.10.2005, str. 63.
3
SL L 347, 20.12.2013, str. 924.
4
Smjernice za procjenu i prikaz rizika za upravljanje katastrofama (17833/10)
SL L 85, 6.4.2000, str. 12.
5
14044/14
17
HR
9. i 10. listopada 2014.
Stečajni postupak
Vijeće se dogovorilo o općem pristupu prijedlogu uredbe o izmjenama Uredbe Vijeća br. 1346/2000
o stečajnom postupku (13276/14). Taj opći pristup uključuje uvodne izjave i priloge nacrta uredbe
te će, zajedno s općim pristupom iz lipnja 2014. (10284/14), predstavljati osnovu za pregovore s
Europskim parlamentom kako bi se usuglasio konačan tekst uredbe.
Predložena uredba ima za cilj učiniti prekogranične stečajne postupke učinkovitijima i
djelotvornijima kako bi se osiguralo neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta i njegova
otpornost u gospodarskim krizama. Taj je cilj u skladu s aktualnim političkim prioritetima Europske
unije promicanja gospodarskog oporavka i održivog rasta, više stope ulaganja i očuvanja
zaposlenosti, kako je navedeno u strategiji Europa 2020., te osiguranja neometanog razvoja i
opstanka poduzeća, kako je navedeno u Zakonu o malom poduzetništvu.
Predloženom uredbom također će se uskladiti važeća uredba o stečajnom postupku s kretanjima u
nacionalnim zakonima o stečajnom postupku uvedenima od njezina stupanja na snagu 2002.
Komisija je prijedlog podnijela u prosincu 2012. (17883/12).
TRGOVI SKA POLITIKA
EU – zapadni Balkan – povlaštena pravila o podrijetlu
Vijeće je donijelo odluke čiji je cilj zamjena postojećih pravila o podrijetlu sadržanih u
sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju s Albanijom (9971/14), Crnom Gorom (12028/1/14 REV
1), Srbijom (12029/14) i bivšom jugoslavenskom republikom Makedonijom (9953/14) pravilima
Regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima o podrijetlu.
Ta Konvencija ima za cilj zamijeniti protokole o pravilima o podrijetlu koji su trenutačno na snazi u
državama paneuromediteranskog područja, koje uključuje zemlje zapadnog Balkana, jedinstvenim
pravnim aktom.
Za više informacija vidi objavu za tisak PRES/12/135 26/03/2012.
14044/14
18
HR
9. i 10. listopada 2014.
RAZVOJ A SURAD JA
Centar za razvoj poduzetništva
Vijeće je odobrilo stajalište EU-a unutar Odbora veleposlanika AKP-a EU-a s obzirom na
zatvaranje Centra za razvoj poduzetništva (CDE). EU će poduprijeti odobrenje izvršnog odbora
CDE-a za poduzimanje svih odgovarajućih mjera za pravilno zatvaranje CDE-a do 31. prosinca
2016. CDE je osnovan u okviru partnerstva između EU-a i Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih
država.
Sporazum o trgovini, razvoju i suradnji s Južnom Afrikom
Vijeće je odobrilo potpisivanje i privremenu primjenu dodatnog protokola uz Sporazum o trgovini,
razvoju i suradnji s Južnom Afrikom kako bi se u obzir uzelo pristupanje Hrvatske EU-u.
14044/14
19
HR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
250 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content