close

Enter

Log in using OpenID

8,00 x 4,00 x 1,50

embedDownload
Eurobazeni d.o.o., Slavonski Brod, Ljudevita Gaja 27, + 385 35 638-432
Ponuda za bazenski set BASIC
Ovalni bazen dimenzija
8,00 x 4,00 x 1,50 m (40 m³)
Sa lajnerom debljine 0,6 mm
GARANTIRANO NAJBOLJE CIJENE NJEMAĈKIH BAZENA!
Made in Germany by Future Pool Gmbh, www.future-pool.de
ELEMENTI PONUDE:
I
OSNOVNA OPREMA
AKCIONA CIJENA: :
II
MONTAŢA I MONTAŢNI MATERIJAL
III OKVIRNI TROŠKOVI GRAĐEVINSKIH RADOVA
IV DODATNA OPREMA
V
ROKOVI ISPORUKE
VI JAMSTVO
VII DINAMIKA PLAĆANJA
Slavonski Brod, 01.09.2014.
8,00 x 4,00 x 1,50 / 0,6
€ 3.600,26
€ 2.999,00
€ 1.429,00
€ 2.200,00
Page 1
Eurobazeni d.o.o., Slavonski Brod, Ljudevita Gaja 27, + 385 35 638-432
I OSNOVNA OPREMA (oprema bez koje bazen ne moţe raditi)
1. BAZENSKA KONSTRUKCIJA
gn
1
kom
kom
kom
1
4
1
2.459,86
2. ELEMENTI ZA CIRKULACIJU VODE
EC-SKIMOL
EC-MLA
EC-SLI
Skimmer lajnerski
Mlaznice lajnerske
Slivnik lajnerski
33,90
17,13
34,58
UKUPNO:
3. PJEŠĈANI FILTRACIONI UREĐAJ OD 10 m³/h
FP-MED50B
FP-AMI11
Filtracijska posuda D500 mm sa boĉnim
šestosmjernim ventilom
Filtracijska pumpa sa pred filtrom 11 m³/h
33,90
68,52
34,58
137,00
kom
1
391,69
391,69
kom
1
318,09
318,09
UKUPNO:
709,78
4. LJESTVE OD NEHRĐAJUĆEG ĈELIKA, INOX
BL-CO4
Ljestve široke, Comfort, sa 4 stepenika
kom
1
220,57
220,57
kom
kom
ĉlanak
1
1
7
10,86
22,08
5,73
10,86
22,08
40,11
5. PODVODNI USISAVAĈ
PU-CLUXC
PU-T2448
PU-R38
Ĉetka Lux C
Teleskop 2,4 - 4,8 m
Cijev za usisavaĉ D38 mm, 1,5 m po ĉlanku
UKUPNO:
CIJENA OSNOVNE OPREME SA OSVJETLJENJEM:
73,05
€
3.600,26
€ 2.999,00
*ušteda:
540 €
Slavonski Brod, 01.09.2014.
8,00 x 4,00 x 1,50 / 0,6
Page 2
Eurobazeni d.o.o., Slavonski Brod, Ljudevita Gaja 27, + 385 35 638-432
II MONTAŢA I MONTAŢNI MATERIJAL
Montaţa podrazumijeva povezivanje svih hidrotehniĉkih elemenata u sklopu osnovne opreme, punjenje
vodom, poĉetno kondicioniranje bazenske vode i puštanje bazena u pogon. U sklopu montaţe je i sav
potreban montaţni materijal: specijalne fleksibilne i krute PVC cijevi za tlak do 10 bara, PVC fiting
(koljena, spojnice, T-razvodnici, redukcije, teflonski kuglasti ventili sa holenderima otporni na klor, itd.),
specijalno ljepilo za povezivanje hidrotehniĉkih elemenata, geotekstilna podloga koja pruţa mehaniĉku zaštitu
PVC lajneru, kvarcna ispuna za filtracijski uređaj, sredstva za pripremno kondicioniranje bazenske vode,
elementi za fiksiranje ĉeliĉne oplate bazena, te sav ostali sitan montaţni materijal neophodan za kvalitetno
povezivanje svih hidrotehniĉkih elemenata i za montaţu bazena.
Ovom specifikacijom je predviđeno da se oprema montira neposredno uz bazen, i to u produţetku, a
na usisnom dijelu bazena, ĉime se postiţe optimalan rad ugrađene opreme.
Eventualni specifiĉni zahtjevi kao na primjer premještanje strojnog šahta dalje od bazena rezultiraju
donekle povećanim utroškom montaţnog materijala, a u sluĉaju znaĉajnijeg udaljenja mogu dovesti do
potrebe za povećanjem presjeka cijevi i potrebe za povećanjem kapaciteta filtracijskog uređaja. Osim toga,
eventualno premještanje prekidaĉa izvan strojnog šahta, ugradnja dodatne opreme ili eventualne potrebne
infrastrukture za naknadnu ugradnju dodatne opreme, stvar je dogovora između montera i investitora.
U cijenu montaţe također spada davanje detaljnih uputa građevinskim izvođaĉima za izvođenje neophodnih
pripremnih radova kao što su iskop i pripremni građevinski radovi, a nakon montaţe i završni građevinski
radovi. Osim detaljnih uputa, građevinskim izvođaĉima se prilikom poĉetka radova dostavlja i tipski projekt na
temelju kojeg trebaju pripremiti poĉetne građevinske radove.
U sklopu puštanja u pogon kupac dobija plutajući dozator za doziranje sredstava za odrţavanje
kvalitete bazenske vode, DpD pH metar za kontrolu kvalitete vode i mreţicu za skupljanje lišća i
drugih sitnih neĉistoća sa površine vode.
Vrši se pripremno postizanje kvalitete vode, uz detaljne upute o naĉinu korištenja svih elemenata bazena, kao i
o odrţavanju kvalitete vode u bazenu. Osim praktiĉne obuke investitora ili osobe koja će odrţavati bazen
predaju se i pisane upute.
Navedena cijena se odnosi na montaţu bazena u Slavonskom Brodu i okolici u krugu od 50 km. Za
naruĉitelje iz udaljenijih mjesta troškovi mogu biti uvećani za realne troškove transporta opreme do lokacije
investitora. U sluĉaju većih udaljenosti, obzirom da je oĉekivano trajanje montaţe bazena u zavisnosti od
stupnja opremljenosti 2 dana od poĉetka radova, eventualnu mogućnost smještaja 3 radnika kod naruĉitelja
(uz naknadu), moţe ponuditi naruĉitelj.
Slavonski Brod, 01.09.2014.
8,00 x 4,00 x 1,50 / 0,6
Page 3
Eurobazeni d.o.o., Slavonski Brod, Ljudevita Gaja 27, + 385 35 638-432
Obaveza investitora je dovođenje prikljuĉka za elektriĉno napajanje osiguranog prema standardima (fi
sklopka 0,03 A), prikljuĉka za kanalizaciju (ukoliko postoji, prijeseka 50 ili 75 mm), do strojnog šahta,
nezavisno na kojoj visini, obzirom da se bazen ne prazni gravitacijski, već putem filtracijske pumpe i
osiguravanje vode za punjenje bazena.
Cijena montaţe sa svim montaţnim materijalom iznosi 1.429,00 €.
III GRAĐEVINSKI RADOVI
Izbor lokalnih građevinskih izvođaĉa u mjestu izgradnje je najekonomiĉnija opcija.
Na osnovu detaljnih instrukcija od strane montera i tipskih projekata, pripremni i završni građevinski radovi
su jednostavni.
Građevinski radovi podrazumijevaju izgradnju armirano betonskih potpornih zidova duţ ravnih dijelova
bazena, izradu armirano betonske ploĉe, popunjavanje prostora između iskopa i bazenske konstrukcije
posnim, suhim betonom, te betoniranje završnog armirano betonskog cerklaţa širine 60 cm duţ obujma
bazena. U građevinske radove spada i izrada strojnog šahta sa poklopcem minimalnih dimenzija 80 x 80 cm i
unutrašnje dimenzije cca 180 x 180 cm.
Okvirni troškovi građevinskih radova za bazen navedenih dimenzija na podruĉju Slavonskog Broda,
ukljuĉujući sav potreban građevinski materijal i radove izuzev iskopa i odvoza viška zemlje, iznosi 2.200,00 €.
Slavonski Brod, 01.09.2014.
8,00 x 4,00 x 1,50 / 0,6
Page 4
Eurobazeni d.o.o., Slavonski Brod, Ljudevita Gaja 27, + 385 35 638-432
IV DODATNA OPREMA
1.
RUBNI KAMEN (bez postavljanja i PDVa)
GN
710,50 €
GN
509,00 €
3.1. Podvodno halogeno osvjetljenje, set sa jednim halogenim svjetlom, 3oo W,
12 V
GN
228,49 €
3.2. Podvodno halogeno osvjetljenje, set sa dva halogena svjetla, 2 x 3oo W, 12
V
GN
444,46 €
GN
559,00 €
KOM
399,00 €
GN
777,14 €
GN
1.422,17 €
GN
1.399,00 €
2. POKRIVAĈ ISO-SOLARNI I DRŢAĈ POKRIVAĈA
Iso-solarni 400 μ, sluţi za dogrijavanje vode, spreĉava hlađenje vode u toku noći, štiti
od prljanja i isparavanja vode, a time štedi i kemikalije. Skrojen po dimenziji bazena, u
garnituri sa mobilnim drţaĉem od INOX-a na toĉkićima koji omogućuje da jedna
osoba sa lakoćom pokrije, otkrije bazen i skloni pokrivaĉ.
3. PODVODNO OSVJETLJENJE
- Setovi ukljuĉuju reflektore, transformatore i razvodne kutije. Jedan halogeni reflektor
perfektno osvjetljava površinu 4 x 4 m (16 m2).
3.3. Podvodno LED osvjetljenje
4 boje (bela, crvena, plava i zelena) sa izmjeniĉnim mijenjanjem ili mogućnosti
fiksiranja na jednu boju. Daljinska kontrola uz mogućnost sinkronizacije više LED
reflektora preko jednog daljinskog upravljaĉa.
4. UV UREĐAJ ZA KONDICIONIRANJE VODE, 75 W
Montira se na povratni vod nakon filtra, a prije povratka profiltrirane vode u bazen.
Djeluje protiv virusa, bakterija, gljivica i algi. Znaĉajno umanjuje potrebu za
dodavanjem klora (do 80 %), ĉime se uslijed smanjenja korozivnog djelovanja klora
produţava rok trajanja svih elemenata bazena, uz besprijekornu kvalitetu vode.
5. OPREMA ZA GRIJANJE VODE
1. Grijanje vode u bazenu sa toplinskim izmjenjivaĉima
a) Oprema bez kotla
- Toplinski izmjenjivaĉ od 40 kW, komandna automatika koja navodi rad filtracijskog
uređaja i kotla sa termostatom od 0-40°, montaţni materijal sa montaţom.
b) Grijanje sa kotlovnicom
- Toplinski izmjenjivaĉ od 40 kW, komandna automatika koja navodi rad filtracijskog
uređaja i kotla sa termostatom od 0-40°, montaţni materijal sa montaţom i mini
elektro kotlarnica 12 kW
c) Oprema za grijanje preko solarnog sistema
- Niskotemperaturni toplinski izmjenjivaĉ od 20 kW, komandna automatika koja
navodi rad filtracijskog uređaja i kotla sa termostatom od 0-40° i montaţni materijal
sa montaţom. Prikljuĉuje se na postojeći solarni sistem.
Slavonski Brod, 01.09.2014.
8,00 x 4,00 x 1,50 / 0,6
Page 5
Eurobazeni d.o.o., Slavonski Brod, Ljudevita Gaja 27, + 385 35 638-432
2. Grijanje vode toplinskim pumpama
- Toplinska pumpa 1,57/8,57 kW, COP=5,44 kW, bez montaţe.
KOM
2.220,90 €
6. VODENE ATRAKCIJE
5.1. Uređaj za PROTUSTRUJNO PLIVANJE, plivanje u mjestu, SPECK Badu - Jet sa regulacijom
brzine protoka vode i mešanja zraka sa vodom, više modela
a) PERLA3 – Q=40 m³/h, bijelo LED svjetlo, 1 jet
mlaznica
b) PERLA3S – Q=40 m³/h, LED svjetlo u boji, 1 jet
mlaznica
c) RIVA3 – Q=54 m³/h, bijelo LED svjetlo, 1 jet
mlaznica
d) RIVA3S – Q=54 m³/h, LED svjetlo u boji, 1 jet
mlaznica
e) STELLA – Q=75 m³/h, bijelo LED svjetlo, 2 jet
mlaznice
f) STELLAS – Q=75 m³/h, LED svjetlo u boji, 2 jet
mlaznice
2.465,55 €
2.666,69 €
3.114,85 €
3.289,08 €
3.633,78 €
3.846,23 €
5.2. Vratna masaţa (lastin rep), više modela
a) Zaobljeni slap Mini Bali, Q=24 m³/h
1.549,00 €
*Infrastruktura za naknadnu ugradnju 330 €
b) Vratna masaţa Tahiti, Q=10 m³/h
749,00 €
*Infrastruktura za naknadnu ugradnju 172 €
5.3. Aero masaţa (biserna kupka iz poda bazena)
609,00 €
*Infrastruktura za naknadnu ugradnju 175 €
7. AUTOMATSKI USISAVAĈI - ROBOTI
a) VORTEX 1, 18 m kabla, ĉisti dno bazena
b) VORTEX 3, 18 m kabla, ĉisti dno i stranice, ukljuĉujući i
liniju ivice vode
c) VORTEX 4, 21 m kabla, ĉisti dno i stranice, ukljuĉujući i
liniju ivice vode, pored automatskog reţima ima i daljinsko
upravljanje
Slavonski Brod, 01.09.2014.
8,00 x 4,00 x 1,50 / 0,6
597,74
1.388,81
1.736,35
Page 6
Eurobazeni d.o.o., Slavonski Brod, Ljudevita Gaja 27, + 385 35 638-432
Cijene su indeksirane u eurima sa uraĉunatim PDV-om od 25 %. Plaćanje se vrši u kunama, po srednjem
teĉaju HNB-a na dan plaćanja. Cijenom dodatne opreme je obuhvaćena i cijena montaţe i montaţnog
materijala, osim gde je drugaĉije navedeno.
V ROKOVI ISPORUKE
Rok isporuke je sa skladišta, ili najkasnije 2-3 tjedna nakon uplate avansa (za to vrijeme se mogu završiti iskop
i pripremni građevinski radovi, tako da nema praznog hoda).
VI JAMSTVO
-
10 godina antikorozivno jamstvo na ĉeliĉni zid bazena
8 godina jamstvo na PVC foliju debljine 0,8 mm
6 godina jamstvo na PVC foliju debljine 0,6 mm
2 godina jamstvo na hidrotehniĉku opremu
2 godine jamstvo na građevinske radove
VII DINAMIKA PLAĆANJA
Plaćanje se vrši:
-
Sva roba koju imamo na lageru plaća se odmah, te ju je moguće odmah i preuzeti ili rezervirati.
Montaţa sa montaţnim materijalom se plaća 50% prilikom obuke građevinskih radnika i predaje
tipskih projekata na osnovu kojih će se izvršiti pripremni građevinski radovi, te predaje infrastrukture
(elemenata) koji se moraju ugraditi u armirano-betonsku ploĉu bazena. Preostalih 50% se plaća nakon
isporuke opreme, izvršene montaţe, puštanja bazena u pogon i izvršene obuke naruĉitelja ili osobe
koja će odrţavati bazen.
U sluĉaju izvođenja i građevinskih radova avans kod poĉetka radova 50 %, a ostatak kod završetka
završnih građevinskih radova.
-
U tom sluĉaju obaveza naruĉitelja je


iskop jame prema nacrtima i uputama izvođaĉa,
osigurati struju, vodu i prostoriju za smještaj alata i opreme
Slavonski Brod, 01.09.2014.
Slavonski Brod, 01.09.2014.
8,00 x 4,00 x 1,50 / 0,6
Page 7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
794 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content