close

Enter

Log in using OpenID

Četvrta nedjelja kroz godinu

embedDownload
Četvrta nedjelja kroz godinu - B
1. veljača 2015.
Informativni listić župe, godina 11. broj 10.
EVANĐELJE: Mk 1, 21-28
Učio ih je kao onaj koji ima vlast.
Čitanje svetog Evanđelja po Marku
Pnz 18, 1520
1Kor 7, 3235
U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i
poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta
učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci. A u njihovoj se sinagogi upravo nalazio čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: „Što ti imaš s nama,
Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!“ Isus mu zaprijeti: „Umukni i iziđi iz njega!“ Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega. Svi se zaprepastiše
te se zapitkivahu: „Što li je ovo? Nove li i snažne nauke! Pa i samim
nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.“ I pročulo se odmah
o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.
Riječ Gospodnja.
Uz evanđelje:
Isus - jedinstveni Učitelj
Zadržimo se odmah na prvoj rečenici, i to na riječima gotovo usputnima;
a tako važnima: „I poče naučavati.“ Marko odmah dodaje kako je slušateljstvo bilo zahvaćeno: „Bijahu zaneseni.“ Uočili su svu je-dinstvenost
Isusove propovijedi. On je neusporediv bilo s kim, jedinstven učitelj, s
punim autoritetom. Tu se nalazimo pred jednom od središnjih tvrdnja
Novoga zavjeta, pred najodlučnijom zbiljom na kojoj počiva sva zahtjevnost i obvezatnost kršćanstva. Isus se nipošto ne predstavlja kao jedan
od učitelja, makar i najizvrsniji. On je naprosto Učitelj, s velikim slovom jedinstveni i jedincati, neusporedivi (usp. Mt 23,8 = Iv 3,2 i 13, 13 i dr). K
tomu, njegov je nauk nerazdvojiv od njegove osobe i osoba od nauka: on
je Sin Božji, Spasitelj svijeta, jedini Posrednik Boga i ljudi ... Štoviše, Bog
u kojega vjerujemo - Isusov je Bog: onaj i onakav kakva nam ga Isus propovijeda (usp. Mt 11,25 sl): njegov i naš Otac. Na tu jedincatost Isusa
Učitelja i Objavitelja upozorava koncilska dogmatska konstitucija o božanskoj objavi: po toj nam je objavi „dubina istine o Bogu i čovjekovu sp-
ase-nju u punom svjetlu zasjala u
Kristu koji je ujedno i posrednik i
punina objave“ (DV 2 pri kraju).
On je i objavitelji objava, prvenstveno onim što on jest, a onda
svojim riječima i djelima (vrijedi
pomno pročitati DV 4). Tako sav
Novi zavjet i sve kršćansko naučavanje oči-tuje i razjašnjava ovo:
Isusove riječi i njegovi čini - nadasve sama njegova osoba - imaju
spasiteljsko značenje za sve ljude i
za sva vremena. Drugim riječima:
Isus je samoobjava i samodarivanje samoga Boga ljudima (DV 2).
Isus je - Emanuel: Sa-nama-Bog!
Dok je Matej u svom evanđelju
osobito pažljiv na riječi Isusove,
Marko se zaustavlja na Isusovim
djelima. I to osobito na njegovu
sučeljenju sa Sotonom. Isus je jedinstveni egzorcist, pobjednik nad
Sotonom. Svaki dan u Očenašu
molimo: „Izbavi nas od zla“ što po
Mateju (6,13) može značiti - možda prvenstveno - od Zloga. Možda
nas i zanose Isusove riječi. Ali da
li mu se sustežemo kad i u nama
želi zapodjeti nepoštednu bitku sa
zlom u nama i sa samim Zlim koji
nas sputava? U njegovoj mesijanskoj bitci, jesmo li se posvema
stavili na njegovu stranu. To zahtijeva velika opredjeljenja koja ne
idu bez velikih samoprijegora i žrtve nas samih. Nije lako i jeftino biti Isusovim učenikom.
Bonaventura Duda
ZAJEDNIČKA MOLITVA ČASOSLOVA – subotom kod večernje sv. mise
Raspored župnih kateheza: A raspored:
3. razred (prvopričesnici): a i b razredi: utorak u 14.15 sati – Vidovec
3. c razred: utorak u 15.15 sati - Nedeljanec
7 razredi (iz Vidovca i bliže okolice): utorak – u 15.30 sati
- Vidovec
7 razredi (iz Nedeljanca): srijeda – Nedeljanec u 15.00 sati
8a. razred: četvrtak – u 15.30 sati – Vidovec; 8b. razred:
četvrtak - u 16.15 sati -Vidovec
8c. razred – srijeda – Nedeljanec u 15.45 sati
5. razredi u ponedjeljak neće imati župnu katehezu, umjesto toga pozivaju se da dođu navečer u 18.00 na svetu
misu
Susret mladih – petak u 19.00
Izdaje: RKT. ŽUPA SV. VIDA, Trg Sv. Vida 6, 42205 Vidovec,
odgovara: Dragutin Bogadi, župnik
1.2.2015. – ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU
Sv. Mise: 8h. VIDOVEC – za župljane, 9i30h. NEDELJANEC,
11h. VIDOVEC + Dragutin Canjuga – daje obitelj
2.2. Ponedjeljak 18h. VIDOVEC + Juraj, Eva, Ivan i Ruža Vajdić – daje Kata Habulan
PRIKAZANJE
GOSPODNJE
18h. NEDELJANEC + Antun, Josip i Marija
-SVIJEČNICAŠantek te ob. Rog – daje Marija Šantek
18h. VIDOVEC + Pavao i Terezija Kocijan –
daje Draga Kliček
18h. NEDELJANEC + Anđela, Luka i ob.
3.2. Utorak
Melnjak, Josip i Marija Sili, Stanko i Fanika
Sv. Blaž
Furjan te Ivan i Ruža Posavec – daje Petar
Furjan
Poslije sv. mise blagoslov grla.
18h. VIDOVEC + Marija i Valent Medved –
daje Biserka Presečki
4.2. Srijeda
18h. NEDELJANEC + Vid Priher – daju supSv. Andrija
ruga i djeca
Corsini
Velika devetnica sv. Josipu – pola sata prije
sv. misa.
18h. VIDOVEC + Stjepan i Amalija Banek te
5.2. Četvrtak
Antun i Ivana Težak – daje Marija Banek
Sv. Agata
+ Vid, Agata i Marija Mašić – daje ob. Težak
6.2. Petak
18h. VIDOVEC - za duše u čistilištu
Sv. Pavao Miki 17h. NEDELJANEC + Eduard Horvat – daje
i dr.
Jurica Horvat
Prvi petak u mj.
8h. VIDOVEC + Marija Medved – daju djeca
i unuci
7.2. Subota
16i30h. krštenje: Lucija Melnjak
Sv. Ivan Bosco
18h. VIDOVEC + Stjepan Košić – daje ob.
Josipa Huđek
8h. VIDOVEC – za župljane
9i30h. NEDELJANEC Vid, Josip, Antonija,
8.2. Nedjelja
Stjepan, Branko i Slavko Hudak, Ana Tot te
PETA
Barica i Ignac Mudri – daje Marija Hudak
NEDJELJA
KROZ GODINU Mudri
11h. VIDOVEC – za duhovna zvanja
Sv. Jeronim
Vjerujem u Isusa Krista, jedinorođenoga
81 Je li Marija, osim Isusa, imala i druge djece?
Ne. Isus je jedini tjelesni sov materinski jezik, samo je jedna riječ za braSin Marijin.
Već se je u ranoj Crkvi
priznavalo Marijino trajno
djevičanstvo, koje isključuje Isusovu tjelesnu braću i sestre. U aramejskomu jeziku, koji je bio Isu-
OTAC, KOJI MOŽE DATI
ću i sestre, rođake i rodice. Gdje se u evanđelju
govori o Isusovoj braći i
sestrama (kao u Mk 3,31
-35), radi se o Isusovoj
bliskoj rodbini.
Četvrto dijete nije znalo što reći te
se mučilo pronaći nešto neobično
Poznato je da djeca
po čemu bi se odlikovao njegov tarado govore o svota: imao je naime jednostavnog
jim roditeljima.
oca.
Smatraju ih savršeKonačno se odvažio: ”Moj tata je
nima i svemogućisposoban usrećiti mamu. I kad je
ma. “Moj tata je vrljuta, pa i kad je bolesna, uvijek mu
lo snažan! Nosio
je uspijevalo nasmijati je”: Učinilo
me na ramenima
mu se da s pravom svoga tatu smatsve do vrha visoke planine”, pričao
ra boljim od ostalih.
je dječak svojim prijateljima.
Djeca, doista, otkrivaju što je važno
“Moj je tata vrlo važan!”, Uzvratila
za njihove roditelje, pa i onda kad
je jedna djevojčica, “svi ga zovu da
roditelji to ne kažu. Tako počinju
radi i satkat mora ići vrlo daleko, jer
stjecati ideju o onom zbog čega se
samo on zna popraviti neke strojeisplati živjeti. Roditelji, međutim,
ve”.
nekad pogriješe, a djeca ostaju pre“Moj tata je vrlo bogat”, hvalio se
varena.
treći. “Kupili smo nov auto, koji je
Veliku pomoć u stvaranju života
najljepši u mjestu. I moj stric je dopružaju roditelji koji dopuštaju da
šao da ga vidi. Rekao je da mu se vrih vodi Duh Božji i zato čine djela
lo sviđa, ali ga on ne može kupiti.”
Božja, npr. jedni se brinu za radost
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
678 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content