close

Enter

Log in using OpenID

CROSOL-ov strateški plan (hrvatski) 351 KB

embedDownload
Selska cesta 112a, 10 000 Zagreb, Croatia, tel/fax: + 385 1 482 00 94
Strateški plan CROSOL 2015 - 2017
Strateški plan rađen je na otoku Visu 31. 8. – 1. 9. 2014. Na planiranju su bili prisutni: CMS – Gordan
Bosanac, Ela Naranđa, Sandra Benčić, Petra Tomašić, Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska - Tihomir
Popović, GONG – Marina Škrabalo, SDF - Edvard Tomak, Documenta – Slaven Rašković, Mreža mladih
Hrvatske – Karlo Kralj, Zelena akcija – Toni Vidan, Cenzura Plus – Blanka Čop, Obris – Lidija Knežević, Igor
Tabak, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek – Una Josipović.
Prepoznajemo šest tematskih cjelina rada CROSOL-a:
1. Interno jačanje članica CROSOL-a i same mreže
2. Monitoring rada Ministarstva vanjskih i europskih poslova (MVEP) u područjima međunarodne
razvojne suradnje (MRS) i humanitarne pomoći (HP)
3. Praćenje oružanih sukoba u svijetu
4. Jačanje pozicije CROSOL-a unutar CONCORD-a
5. Nastavak suradnje i pružanje podrške građanima/kama bivše Jugoslavije
6. Popularizacija MRS-a i HP u domaćoj javnosti. Poticanje građana/ki RH na međunarodnu
solidarnost.
Svaka od cjelina ima svoj specifičan cilj i aktivosti.
Strateški ciljevi:
I.
Interno jačanje članica CROSOL-a i same mreže
Cilj: članice CROSOL-a aktivne u pružanju razvojne suradnje, umrežene su sa sličnim organizacijama iz
EU te aktivno sudjeluju u monitoringu i kreiranju javnih politika razvojne suradnje Hrvatske i EU kroz
CROSOL i CONCORD.
-
-
Pružanje edukacije članicama o MRS-u (s fokusom na Policy Coherance for
Development, Aid watch i Development Effectivness).
Pružanje edukacije članicama o EU politikama razvojne suradnje. Pozivamo članice da
se odazivaju na seminare i studijske posjete koji se nude putem CONCORD/TRIALOG-a i
ostalih mreža.
Dovršavanje internih procedura mreže (pravilnici i slično).
Redovno informiranje članica o domaćim i međunarodnim događajima vezanim uz MRS
i HP.
Autonomna ženska kuća Zagreb, Autonomni centar ACT Čakovec, B.a.B.e. - Budi aktivna. Budi emancipiran., Centar za mir, nenasilje i ljudska prava
Osijek, Centar za mirovne studije, Centar za ženske studije, Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda - Cenzura Plus Split, CESI - Centar
za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Humanitarna i mirotvorna organizacija Deša – Dubrovnik, Documenta – Centar za sučavanje s prošlošću,
Domine – Split, Domino, Forum za slobodu odgoja, GONG, Inicijativa mladih za ljudska prava, Kuća ljudskih prava, Mirovna grupa mladih Dunav, Mreža
mladih Hrvatske, OBRIS – obrana i sigurnost, Savez udruga Klubtura, Srpski demokratski forum, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Volonterski
centar Zagreb, Zelena akcija, Zelena Istra
Selska cesta 112a, 10 000 Zagreb, Croatia, tel/fax: + 385 1 482 00 94
-
II.
Zagovaranje i pružanje informacija članicama o modelima financiranja MRS i HP
projekata.
Umrežavanje članica sa sličnim organizacijama iz EU na implementaciji projekata MRS-a
i HP.
Proširenje članstva. Prijedlozi za nove članice: Institut za razvoj i međunarodne odnose,
Grupa 22, Centar za rehabilitaciju žrtava mina iz Rovinja, braniteljske udruge...
Monitoring rada MVEP-a u području MRS-a i HP
Cilj: osnažiti sektor MRS-a i HP unutar MVEP-a te osigurati da se MRS i HP koji pruža RH provodi
transparentno, učinkovito, koherentno te da poštuje principe ljudskih prava i izgradnje mira.
-
III.
Sudjelovanje u izradi nove strategije MRS-a
Praćenje izrade godišnjih planova i izvješća
Praćenje proračuna za MRS i HP (aid watch)
Praćenje izrada Zakona vezanih uz provedbu MRS-a i HP (Zakon o civilnim kapacitetima
u mirovnim misijama)
Praćenje vanjke politike RH u konfliktnim područjima
Praćenje oružanih sukoba
Cilj: CROSOL aktivno prati oružane sukobe diljem svijeta i osvještava domaću javnost o sukobima i potrebi
za solidarnosti sa žrtvama sukoba. Vanjska politika RH i EU ne doprinosi povećanju već smanjenju sukoba.
Pružamo direktnu podršku žrtvama sukoba.
Oružani sukobi diljem svijeta predmet su interesa CROSOL-a koji svoj identitret uvelike vidi upravo kroz rad
na izgradnji mira i demokratizaciji za vrijeme i nakon oružanog sukoba. Osnovat će se radna grupa vezana za
oružane sukobe. Trenutni priroteti koje vidimo su sukob u:
1. Ukrajini
2. Sirija/Irak
3. Afganistan
-
-
Održavanje javnih rasprava kako bi domaća javnost bila upoznata s oružanim sukobima
u svijetu. Na raspravama što više imati ljude iz ugroženih područja da pričaju iz
neposrednog isksutva (suradnja sa azilantima i tražiteljima azila).
Praćenje vanjske politike RH u konfliktnim područjima i zagovaranje da RH na tim
područjima uzima ulogu medijatora/pregovarača umjesto dobavljača oružja.
Praćenje EU politike u konfliktnim područjima (putem CONCORD-a i EGSO-a).
Autonomna ženska kuća Zagreb, Autonomni centar ACT Čakovec, B.a.B.e. - Budi aktivna. Budi emancipiran., Centar za mir, nenasilje i ljudska prava
Osijek, Centar za mirovne studije, Centar za ženske studije, Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda - Cenzura Plus Split, CESI - Centar
za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Humanitarna i mirotvorna organizacija Deša – Dubrovnik, Documenta – Centar za sučavanje s prošlošću,
Domine – Split, Domino, Forum za slobodu odgoja, GONG, Inicijativa mladih za ljudska prava, Kuća ljudskih prava, Mirovna grupa mladih Dunav, Mreža
mladih Hrvatske, OBRIS – obrana i sigurnost, Savez udruga Klubtura, Srpski demokratski forum, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Volonterski
centar Zagreb, Zelena akcija, Zelena Istra
Selska cesta 112a, 10 000 Zagreb, Croatia, tel/fax: + 385 1 482 00 94
-
-
-
IV.
Uspostava kontakata sa mirovnim i ljudskopravaškim aktivistima na kriznim žarištima i
solidariziranje s istima. Poticati članice da kada rade edukacije zovu aktiviste iz zemalja
u sukobu na edukacije u RH ako postoji takva mogućnost.
Medijsko praćenje/mainstreamiranje (koliko možemo) tema vezanih za oružane
sukobe.
Prikupiti podatke o smještajnim kapacitetima RH za primanje izbjeglica i zagovarati
prijam izbjeglice iz konfliktnih područja. Zagovarati strategiju/plan RH za postupanje u
kriznim situacijama diljem svijeta i kako reagirati u humanitarnim situacijama.
Osnivamo radnu grupu unutar CROSOL-a na temu oružanih sukoba koja će detaljnije
raditi na ovim aktivnostima. Također zagovarano osnivanje takve radne grupe unutar
CONCORD-a.
Jačanje pozicije CROSOL-a unutar CONCORD-a
Cilj: rad CROSOL-a treba biti prepozant unutar CONCORD-a. Utječemo na oblikovanje politika
CONCORD-a, a indirektno putem CONCORD-a i na obikovanje EU politika. Članice CROSOL-a su
aktivne u radnim grupama CONCORD-a. CROSOL surađuje s EU platformama.
- Upoznati članstvo sa radnim grupama CONCORD-a i uključiti članice CROSOL-a u rad tih
grupa. Do sada smo aktivni u Aid Watch, EPAN, DEER.
- Sudjelovati na strateškim planiranjima CONCORD-a.
- Policy coherance for Development – vodeća tema trenutno unutar CONCORD-a –
osnažiti članice da nauče više o temi i uključe se u rasprave.
- Predlažemo da CONCORD osnuje radnu grupu koja će se baviti oružanim sukobima.
CROSOL može koordinirati tu radnu grupu unutar CONCORD-a.
Što želimo od CONCORD-a:
-
V.
Da netko dođe u službeni posjet u RH i napravimo mini zagovaranje u MVEP-u
Da krene sa subgrantingom za EU13 platforme
Da nam pomogne oko artikulacije aktivnosti u EYD2015
Da RH bude uključena u sva istraživanja koja provodi CONCORD
Da se počne baviti neo-konzervativnim pokretom koji napada i razvojnu suradnju na EU
razini
Da nam je resurs za domaće medije u smislu kontakta sa stručnjacima iz područja MRSa i HP
Nastavak suradnje i pružanje podrške građanima/kama bivše Jugoslavije
Cilj: civilno društvo u regiji je aktivno i nezavisno te doprinosi demokratizaciji zemlje i zaštiti
ljudskih prava te su aktivni unutar insituticija EU u predpristupnom procesu. Vanjska politika RH
i EU prepoznaje civilno društvo u regiji.
Autonomna ženska kuća Zagreb, Autonomni centar ACT Čakovec, B.a.B.e. - Budi aktivna. Budi emancipiran., Centar za mir, nenasilje i ljudska prava
Osijek, Centar za mirovne studije, Centar za ženske studije, Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda - Cenzura Plus Split, CESI - Centar
za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Humanitarna i mirotvorna organizacija Deša – Dubrovnik, Documenta – Centar za sučavanje s prošlošću,
Domine – Split, Domino, Forum za slobodu odgoja, GONG, Inicijativa mladih za ljudska prava, Kuća ljudskih prava, Mirovna grupa mladih Dunav, Mreža
mladih Hrvatske, OBRIS – obrana i sigurnost, Savez udruga Klubtura, Srpski demokratski forum, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Volonterski
centar Zagreb, Zelena akcija, Zelena Istra
Selska cesta 112a, 10 000 Zagreb, Croatia, tel/fax: + 385 1 482 00 94
-
VI.
članice CROSOL-a aktivno rade u regiji i prema potrebi se međusobno brifiramo o
situaciji u regiji
pružanje potpore NGO-ima u regiji oko pregovora s EU (posebno u poglavljima 23, 24 i
27)
monitoring vanjske politke RH i EU prema regiji
moramo biti link organizacijama iz regije prema EU, TRIALOG-u i CONCORD-u
aktivno sudjelujemo u EPAN radnoj grupi CONCORD-a
Popularizacija MRS-a i HP u domaćoj javnosti. Poticanje građana/ki RH na međunarodnu
solidarnost.
Cilj: domaća javnost više je zainteresirana za društvene nepravde izvan RH. Građani RH su se
spremni solidarizirati s ljudima u nevolji diljem svijeta.
- Izdavanje letka CROSOL-a
- Izrada internet stranice i profila na društvenim mrežama gdje objavljujemo sve
aktulanosti vezane za MRS i HP
- Iskoristiti European Year for Development 2015 u suradnji sa MVEP-om i CONCORD-om
- Provođenje istraživanja o kontinuitetu razvojne suradnje u RH na temeljima pokreta
nesvrstanih i brojnih razvojnih projektata implementiranih od firmi u SR Hrvatskoj
(studentske razmjene, razvojni projekti i sl.). Da li bi HGK financirala tako nešto?
- Provođenje istraživanja javnog mnijenja o otvorenosti građana RH za solidarnost
- Napraviti studiju slučaja: „Hrvatska u Afganistanu - naučene lekcije“
- Uspostaviti kontkate s novinarima koji prate vanjsku politiku i održavati redovne
brifinge
- Organizacija debate unutar kampanje za izbor novog predsjednika RH na temu vanjske
politike i razvojne suradnje
Ostale aktivnosti:
-
-
Sastanak sa MEP-ovima (posebno s Plenkovićem, Piculom i Stierom)
Sastanak sa saborskim Odborom za vanjsku politiku
Sastavljamo kratki godišnji izvještaj o aktivnosti članica CROSOL-a u području MRS-a i
HP-a. Istražiti mogućnosti da članice na dvomjesečnoj razini kratko jave na čemu su
radile i to objavljujemo na webu.
Kontaktirati Ured za udruge da li mogu prikupiti podatke za MRS na lokalnoj razini
(lokalne vlasti koliko daju za MRS i HP)
Radne grupe – poslati mail CROSOL-u s popisom radnih grupa, krajem 10.mjeseca
definiramo radne grupe i predlažemo nove.
Autonomna ženska kuća Zagreb, Autonomni centar ACT Čakovec, B.a.B.e. - Budi aktivna. Budi emancipiran., Centar za mir, nenasilje i ljudska prava
Osijek, Centar za mirovne studije, Centar za ženske studije, Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda - Cenzura Plus Split, CESI - Centar
za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Humanitarna i mirotvorna organizacija Deša – Dubrovnik, Documenta – Centar za sučavanje s prošlošću,
Domine – Split, Domino, Forum za slobodu odgoja, GONG, Inicijativa mladih za ljudska prava, Kuća ljudskih prava, Mirovna grupa mladih Dunav, Mreža
mladih Hrvatske, OBRIS – obrana i sigurnost, Savez udruga Klubtura, Srpski demokratski forum, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Volonterski
centar Zagreb, Zelena akcija, Zelena Istra
Selska cesta 112a, 10 000 Zagreb, Croatia, tel/fax: + 385 1 482 00 94
Novinari s kojima se strateški želimo povezati:
Morana Kasapović (Paralele) – MRS u EU i komparativna priča o platformama, debate otvorene javnosti
(npr. o Siriji) koje bi Morana mogla moderirati,
Ivana Dragičević (CNN Balkan tj. N1, glavna urednica), senzibilizirana za pitanja azila – upravni odbor za
Akademiju za politički razvoj,
Dragan Nikolić, Zoltan Kabok (Hrvatski radio), Ana Perin, Elizabeta Gojan, Tihomir Ladišić (N1), Lamija
Alečković (Al Jazeera Balkan), Mirjana Hrga, Tihomir (Novi list), Vukušić Drago, Dario Šperić, Bernard
Karakaš (Večernji list), Helena Puljiz (T-portal), Dražen Korga (Hrvatski radio).
Ljudski kapaciteti:
Cilj: kroz godinu dana zaposliti osobu koja radi puno radno vrijeme na CROSOL-u
Koristiti volontere – poslati poziv za volontere.
Sadašnje stanje: operativno na CROSOL-u rade Gordan (30%) i Ela (30%).
Aktivno radu doprinose Marina (20%), Tihomir, Sanja, Toni i Ljubo (UO).
Fundraising:
Pregovarati s MVEP-om da daju još godinu dana podrške CROSOL-u, ali dugoročno razmotriti mogućnosti
financijske nezavisnosti.
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (zaklada je dogovorila da će razvojnu suradnju financirati
MVEP). Od iduće godine možemo se javiti na institucionalnu.
European year for development – sredstva iz MVEP-a i CONCORD-a.
Norveški fond za ljudska prava – raspisati će se natječaji krajem godine preko Nacionalne zaklade.
Veleposlanstvo SAD-a (case study Afganistan, BIH možda...).
HGK za nesvrstane, hrvatska tradicija, kontinuitet solidarnosti, suradnje... par priča o tome (Geotehnika
koja je riješila žeđ u Libiji), izložba u muzeju?
Open society u Briselu (OSI) i HBS – za EU integracije .
Autonomna ženska kuća Zagreb, Autonomni centar ACT Čakovec, B.a.B.e. - Budi aktivna. Budi emancipiran., Centar za mir, nenasilje i ljudska prava
Osijek, Centar za mirovne studije, Centar za ženske studije, Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda - Cenzura Plus Split, CESI - Centar
za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Humanitarna i mirotvorna organizacija Deša – Dubrovnik, Documenta – Centar za sučavanje s prošlošću,
Domine – Split, Domino, Forum za slobodu odgoja, GONG, Inicijativa mladih za ljudska prava, Kuća ljudskih prava, Mirovna grupa mladih Dunav, Mreža
mladih Hrvatske, OBRIS – obrana i sigurnost, Savez udruga Klubtura, Srpski demokratski forum, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Volonterski
centar Zagreb, Zelena akcija, Zelena Istra
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
351 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content