close

Enter

Log in using OpenID

" Menadžment sistem za bolnicu "

embedDownload
PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON
FAKULTET POSLOVNE INFORMATIKE
Vanredne studije
Smjer „Poslovna informatika”
Predmet
Viši programski jezici i RAD alati – programiranje u VB
" Menadžment sistem za bolnicu "
Seminarski rad
Predmetni nastavnik
Prof. dr Zoran Avramović
Student
Igor Iric Indeks br. 80-11/VPI
Banja Luka, April 2014.
Sadržaj
1.
UVOD ............................................................................................................................ 2
2.
AHITEKTURA BAZE PODATAKA iBolnica ............................................................. 3
3.
KREIRANJA PROGRAMA MENADŽMENT SISTEM ZA BOLNICU „iBolnica“ .. 9
3.1.
Kreiranje Forme .................................................................................................... 11
3.2.
Konekcija sa MS SQL Bazom .............................................................................. 11
3.3.
Uređivanje forme i dodavanje elemenata ............................................................. 12
3.4.
Forma za Sestre..................................................................................................... 18
3.5.
Forma za Farmaceute ............................................................................................ 18
3.6.
Forma za Doktora ................................................................................................. 19
3.7.
Forma za Laborante .............................................................................................. 20
3.8.
Forma za Pacijenta ................................................................................................ 21
3.9.
Forma za Menadžere............................................................................................. 22
3.10.
Forma za prijavljivanje u program ....................................................................... 22
3.11.
Kreiranje Query-ja za provjeru korisničkih naloga .............................................. 23
4.
PODEŠAVANJE OTVARANJA POČETNE FORME ............................................... 29
5.
DISTRIBUCIJA PROGRAMA iBOLNICA ............................................................... 30
6.
ZAKLJUČAK .............................................................................................................. 31
7.
Sadržaj Slika ................................................................................................................ 32
1
1. UVOD
Menadžment sistem za bolnicu je kompletan program za upravljanje manjim bolnicama,
klinikama i drugim medicinskim institucijama. Integriše sve korisničke oblasti koje ima jedna
manja bolnica.
Od korisničkih oblasti tu su:
Administratori
Doktori
Pacijenti
Sestre
Farmaceuti
Laboranti
Menadžeri
Svaki korisnički nalog ima posebna ovlaštenja za brisanje, dodavanje i pregledavanje
podataka i dijelove sistema kojima može pristupati.
Slika 1: Prijavljivanje u program iBolnica
Za potrebe ovog programa koji je napravljen u Visual Basic-u je kreirana baza podataka u
Microsoft SQL Serveru sa dvadeset i šest tabela od kojih svaka ispunjava uslove za maksimalnu
funkcionalost programa. Program je kompletno povezan sa bazom podataka i kao takav ne može da
funkcioniše bez baze podataka. Glavni uslov za ulazak u sam program je unos tačnog email-a i
lozinke koji se nalaze u bazi podataka.
Svi grafički elementi su posebno kreirani da prate program u cijelosti.
2
2. AHITEKTURA BAZE PODATAKA iBolnica
Baza podataka izradjena u MS SQL Serveru 2012 se sastoji od dvadeset i šest tabela koju su
relaciono povezane. Podrazumijeva se da na računar treba da se instalira Microsoft SQL Server koji
može besplatno da se preuzme u express verziji sa Microsoft-ovog veb sajta
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062.
Slika 2: Kreiranje nove baze u MS SQL Serveru
U MS SQL Serveru 2012 se kreira nova baza podataka pod nazivom iBolnica Slika 2.
Slika 3: Kreiranje nove tabele u bazi iBolnica
Tabelu takođe možemo kreirati i preko pisanja skripte kao na ovom primjeru:
CREATE TABLE admin
( admin_id# int INT PRIMARY KEY NOT NULL
, Ime nvarchar(MAX) NOT NULL
, email nvarchar(MAX) NOT NULL
3
, pasword nvarchar(MAX) NOT NULL
, adresa nvarchar(MAX) NOT NULL
, telefon nvarchar(MAX) NOT NULL
Kreiramo novu tabelu u bazi, a to je tabela za smještanje podataka za administratora
programa Slika 4. Admin tabela se sastoji od polja admin_id koje je ujedno i primarni ključ i polje
za identifikaciju sa auto incrementom i polje mora biti popunjeno. Polje admin_id je tipa integer
(int) jer se id povećava za jedan broj. Drugo polje koje kreiramo je ime koje je nvarchar(MAX) tipa
što znači da se može unijeti maximalan broj karaktera u polje, ali polje ne može biti prazno. Zatim
kreiramo dva najvažnija polja, a to su email takođe nvarcha(MAX) koje ne smije biti prazno, a služi
za identifikaciju pri prijavljivanju na program, i polje pasword u koje se smješta pasword
administratora koje takođe služi za identifikaciju korisnika pri prijavljivanju u program. Tu su dalje
polja za adresu i telefon.
Slika 4: Tabela admin
Sledeća tabela koju kreiramo je tabela za unos doktora. Sastoji se iz od osam polja od kojih
je doktor_id primarno polje tj. primarni ključ tipa int i polje za identifikaciju sa autoincrement
opcijom. Ostala polja su kao i u prethodnoj tabeli ime, email, pasword, adresa, telefon, profil, koja
su nvarchar(MAX) tipa i moraju biti unešena. Polje koje je takođe jako važno je odjeljenje_id tipa
int i koje je u relaciji sa sledećim primarnim poljem koje ćemo kreirati u tabeli odjeljenja, a naziva
se odjeljenje_id.
Slika 5: Tabela Doktor
Tabela odjeljenje se sastoji od tri polja od kojih je odjeljenje_id int, polje sa primarnim
ključem kao i identifikaciono polje sa auto increment-om. Druga dva polja su ime i opis koja su tipa
nvarchar(MAX) i moraju biti popunjena (ne dozvoljavaju NULL – tj. prazno polje).
4
Slika 6: Odjeljenje Tabela
Tabelu sestra kreiramo na isti način kao prethodna polja za administratora i doktora. Sastoji
se od šest polja od kojih je sestra_id pimarni ključ tipa int, identifikaciono polje sa auto incrementom. Ostala polja su ime, email, pasword, adresa i telefon tipa nvarchar(MAX) not null. Polja email i
pasword su potrebna kao i kod tabela za administratora i doktora zbog identifikacije korisnika pri
prijavljivanju u program.
Slika 7: Sestra Tabela
Na identičan način kao prethodnu tabelu „sestra“ kreiramo i tabele za drugo bolničko
osoblje, a to su tabele farmaceut, menadzment i laborant koje se sastoje od po šest polja sa
poljima id_ koja su primarni ključevi tipa int sa auto incrementom i ostalih pet polja tipa
nvarchar(MAX) not null(ime, email, pasword, adresa, telefon).
Slika 8: Izgled Tabela Farmaceut, Laborant, Menadzment
Pacijenti tabela se kreira sa istim karakteristikama i poljima kao i prethodne tabele za
osoblje samo sto mu se još dodaju dva polja od kojih je jedno starost tipa int i krvna grupa tipa
nvarchar(MAX).
5
Slika 9: Tabela Pacijenti
Banka krvi je sledeća tabela koja će biti kreirana sa poljem krvna_grupa_id tipa int, not null
koje je primarni ključ ove tabele i identifikaciono polje sa auto incrementom. Polje krvna_grupa je
tipa nvarchar(MAX) not null i u njega ubacujemo krvne grupe A+,A-,AB+,AB-,0+,0-,B+,B-. Polje
status kreiramo na isti način u njega upisujemo broj na stanju za svaku od krvnih grupa da bi se
kasnije u prigramu samo mogao mijenjati broj krvnih grupa na stanju.
Slika 10: Tabela Banka Krvi
Donatori krvi je nova tabela koju dodajemo i polja dodajemo na sličan način kao u svim
prethodnim tabelama. Polje donator_krvi_id je primarno polje i tipa int. Ostala polja tipa
nvarchar(MAX) su ime, krvna_grupa, pol,telefon, email, adresa i sva su postavljena na se moraju
unijeti sem polja poslednja donacija koje je tipa datetime i koje služi za unos datuma kada je
pacijent poslednji put donirao krv. Imamo još jedno polje godine koje je tipa int.
Slika 11: Tabela Donatori Krvi
6
Dodajemo tabelu kreveti koja služi da se opišu kreveti i koliko ih ima. Sastoji se od
primarnog polja krevet_id tipa int. I polja tipa nvarchar(MAX) krevet_broj, tip, status i opis. Sva
polja moraju biti popunjena.
Tabela dodjela_kreveta koju dodajemo služi da bi se kreveti mogli dodjeliti pacijentima i
pratiti kada je krevet dodjeljen i kada je napušten. Sastoji se od primarnog polja dodjela_kreveta_id
tipa int, not null. Sledeće polje koje kreiramo je krevet_id tipa int, not null koje je u relaciji sa
poljem krevet_id iz prethodno kreirane tabele kreveti. Polje pacijent_id je takođe tipa int, not null i
u relaciji sa drugim poljem pacijenti_id iz tabele papcijenti. U tabeli pravimo polje pacijent tipa
nvarchar(MAX) u koje se smješta ime pacijenta i dva nova polja tipa datetime, polje
vrijeme_dodjeljivanja i vrijeme_ispraznjenja koja služe da se zna kada je krevet dodjeljen pacijent i
kada je pacijent napustio ili kada će da napusti krevet nakon liječenja. Polja za vrijeme nisu
označena da se moraju popuniti iz razloga da ako pacijent mora produžiti boravak iz nekog razloga
da se tek nakon što napusti krevet upiše kada je napušten.
Da bi farmaceuti mogli da rade svoj posao kako treba pravimo novu tabelu
kategorije_lijekova. U tabeli pravimo tri polja. Prvo polje je kao i obično primarno polje tipa int
not null sa nazivom kategorija_lijeka_id. Kreiramo i polja nvarcha(MAX) not null sa nazivima ime i
opis.
Dalje kreiramo novu tabelu lijekovi sa primarnik ključem lijek_id tipa int, not null. Sledećih
pet polja ime, opis, cijena, prizvodjac i status su tipa nvarchar(MAX) i moraju se popunit. Polje
lijek_kategorija_id je polje tipa int koje je u relaciji sa prethodno kreiranom tabelom i njenim
poljem kategorija_lijeka_id.
Pravimo tri nove tabele za izvještaje,a to su izvjestaj_o_rodjenju, izvjestaj_o_smrti i
izvjestaj_operacija. Sve tri tabele imaju polja sa primarnim ključem izvjestaj_smrti_id,
izvjestaj_id, izvjestaj_o_rodjenju koja su tipa int i identifikaciona su polja. Takođe imaju polja
doktor_id koje tipa int i u relaciji sa doktor_id iz tabele doktor kao i polje pacijent_id tipa int koje je
u relaciji sa poljem pacijent_id iz tabele pacijent. Tu su polje za opis tipa nvarchar(MAX) i polje
vrijeme tipa datetime koje služi da se zna kada je obavljena operacija ili kada je rodjenja beba ili
kada je pacijent umro. Kod tabele operacija imamo jedno dodatno polje tipa nvarchar(MAX) koje
služi da se zna kojeg je tipa bila operacija.
Tabela recepti se kreira da bi se mogli dodavati recepti za pacijente. Sastoji se od devet
polja od kojih je recept_id primarni ključ i identifikaciono polje tipa int. Još dva polja tipa int koja
su u relacijama sa drugim poljima su doktor_id koje je u relaciji sa tabelom doktor i pacijnt_id koje
je u relaciji sa tabelom pacijent. Ostala polja su tipa nvarchar(MAX), a to su istorija_slucaja, lijek,
lijek_od_farmaceuta, opis, Doktor, Pacijent.
Za potrebe izvještaj pravimo jos jednu tabelu koja je ovaj put namjenjena najviše
laborantima da mogu da dodaju dijagnozu u slučaju da se podvrgnu randgenu ili magnetnoj
rezonanci, a tabela se naziva dijagnoza_izvjestaj. Sastoji se od osam polja od kojih je primarni
ključ i identifikaciono polje dijagnoza_izvjestaj_id koje je tipa int i ne smije biti prazno. Imamo
četiri polja tipa nvarchar(MAX) sa nazivima tip_izvjestaja, tip_dokumenta, ime_fajla i opis. Polje
recept_id tipa int je u relaciji sa poljm recept_id iz tabele recepti kao i polje laborant_id koje je u
relaciji sa poljem laborant_id iz tabele laboranti. I poslednje polje je slika koje je tipa image i u koje
će se smještati slike rendgenskih snimaka koje budu ubačene od strane laboranta.
Da bi i doktori, pacijenti i sestre mogli da prate kada imaju zakazano i kod kojeg doktora
moramo da kreiramo tabelu sastanci koja ima primarni ključ na polju sastanci_id koje je tipa int i
identifikaciono je polje. Sledeća polja tipa int su povezana relacijama, a to su doktor_id koje je u
relaciji sa tabelom doktor kao i polje pacijent_id koje je u relaciji sa tabelom pacijenti. Sledeće
7
polje koje nam je potrebno je polje za vrijeme_sastanka koje je tipa datetime. I polja tipa
nvarchar(MAX) a to su polja, doktor, pacijent i lokacija.
Da bi menadžment mogao da izvršava svoj dio posla moramo da kreiramo novu tabelu
naziva fakture koje se sastoji od sedam polja od kojih je faktura_id primarni ključ tipa int i
identifikaciono polje. Sledeća polja tipa int su pacijnt_id koje je u relaciji sa sa pacijent_id poljem
iz tabele pacijenti. Polja tipa nvarchar(MAX) su naziv, opis, status. Polje iznos za uplatu je tipa float
i polje vrijeme_kreiranja je tipa datetime.
Sledeća tabela vezana za menadžere je tabela plaćanje. Sastoji se od devet polja od kojih je
primarni ključ polje placanje_id tipa int takođe je indetifikaciono polje sa autoincrementom kao i
sva polja koja su naznačena kao primarni ključ. Polja nvarchar(MAX) tipa su tip_placanje,
transakcija_id, metoda i opis. Polja faktura_id je tipa int i ralaciono je povezano sa faktura_id
poljem iz tabele fakture koja je prethodno kreirana i polje pacijent_id je relaciono povezano sa
poljem pacijent_id iz tabele pacijenti. Polje vrijeme je tipa datetime i služe za upis vremena uplate i
polje iznos je tipa float i služi za upis količine uplate.
Tabela za obavještenja je kreirana sa jednim polje koje je int obavjestenje_id i koje je
primarni ključ tabele. Polja obavjestenje_naslov i obavjestenje su tipa nvarchar(MAX) i služe da se
upiše naslov obavještenja i samo obavještenje. Polje vrijeme_kreiranja služi da bi se najnovije
kreirano obavještenje prikazivalo prvo na listi i ono je tipa datetime.
Da bi smo podesili neke dijelove programa kreiramo tabelu podesavanja koja ima pet polja
sa jednim poljem koje tipa int i koje je ujedno i primarni ključ i naziva se podesavanje_id. Ostala
polja su tipa nvarchar(MAX) i služe za informacije o programu i naziv programa a polja su
naziv_sistema, naslov_sistema, broj_telefona i email.
Slika 12: Tabela za podešavanja
Kada je završena izrada baze podataka prelazimo na kreiranje samog programa i povezivanja sa
bazom podataka.
8
3. KREIRANJA PROGRAMA MENADŽMENT SISTEM ZA BOLNICU
„iBolnica“
Da bi se počelo sa izradom programa potrebno je najprije da se instalira Microsoft Visual
Studio. Microsoft Visual Studio 2013 Express se može preuzeti besplatno sa Microsoftovog veb
sajta
na
adresi
http://www.visualstudio.com/en-us/downloads/download-visual-studiovs#DownloadFamilies_2. Nakon što se Visual Studio 2013 Express uspješno instalira na računar
može se pristupiti kreiranju programa.
Novi projekat se kreira tako sto se na početnom ekranu kada se pokrene Visual Studio
klikne na New Project.
Slika 13: Početni ekran Visual Studia
Nakon što smo kliknuli na opciju za kreiranje novog projekta pojaviće nam se novi prozor
koji nam pruža mogućnost da izaberemo u kojem programskom jeziku želimo da kreiramo naš
program kao i za koje okruženje želimo da taj program bude.
Možemo da biramo između Visual Basic-a, Visual C#, Visual C++ i drugih. Pošto se ovaj
program radi u Visual Basic izabraćemo tu opciju. Nakon što izaberemo Visual Basic Dobijamo niz
drugih mogućnosti za izradu našeg programa. Imamo mogućnost da pravimo program za Windows
Store, Windows, Web, Office Share Point, Cloud, WCF i druge. Izaberemo Windows opciju jer
želimo da naš program bude Windows aplikacija. Kada izaberemo Windows tu takođe dobijamo
novi niz dodatnih mogućnosti kao što su Windows Form Application, Console Application i WPF.
Izabermo Windows Forms Application i u polje Name: upišemo ime našeg programa, u ovom
slučaju to je iBolnica. Sada kada smo uspješno kreirali naš projekat pristupamo izradi našeg
programa.
9
Slika 14: Prozor za odabir i kreiranje novog projekta
Prethodno smo već trebali da kreiramo određene grafičke dijelove koji će služiti za grafički
dio programa. U ovom slučaju napravljena ja pozadina koja će se koristiti u programa i dugmići sa
besplatnim vektorskim font ikonicama sa veb sajta http://fortawesome.github.io/FontAwesome/icons/. Program za izradu dugmića koji je korišten je Adobe Foreworks CS6. Potrebno je
već prije same izrade programa dobro utvrditi šta će se od dugmića i grafičkih elemanata nalaziti u
programu da se ne bi kasnije gubilo vrijeme na izradi grafike.
Neki od grafičkih elemenata koji su korišteni za izradu programa.
Slika 15: Dugme sa strane
Slika 16: Dugme na glavnom prozoru
Slika 17: Ikonica za prijavljivanje
10
3.1. Kreiranje Forme
Da bi smo počeli sa izradom programa potrebno je napraviti novu formu na kojoj ćemo
početi da postavljemo elemente koji su potrebni za funkcionisanje programa kao i pisanje kod-a za
svaku od elemenata da bi mogli da izvršavaju ono za šta su namjenjene.
Nova forma se pravi tako što se u Solution Exploreru u Visual Studiu koj se nalazi sa desne
strane klikne desnim klikom miša na iBolnica projekat i izabere se opcijs Add --- Windows Form.
Formi dodjelimo ime i dodamo je u projekat.
Slika 18: Dodavanje nove forme u projekat
3.2. Konekcija sa MS SQL Bazom
Pošto nam program zavisi od baze podataka pristupićemo dodavanju baze podataka u naš
projekat da bi smo mogli da nastavimo sa izradom programa. Da dodamo bazu podataka u naš
projekat potrebno je da dodamo novu konekciju sa serverom i našim Visual Studiom koju dodajemo
tako što kliknemo sa lijeve strane na Server Explorer i desnim tasterom miša kliknemo Add
Connection.
Slika 19: Dodavanje Konekcij sa Serverom
11
Nakon toga će nam izbaciti novi prozor da upišemo ime našeg servera i ime baze podataka
sa kojom želimo da ostvarimo konekciju. Nakon što je konekcija uspješno odrađena dodajemo
projektu novi Data Source koji se nalazi sa desne strane. Klikom miša na ikonicu plus dodajemo
novi Data Source.
Slika 20: Novi Data Source
I dobijamo dijalog box u kojem izabiramo Bazu podataka koju želimo da priključimo
projektu.
Slika 21: Dodavanje Data Source-a
Nakon što smo izabrali Database opciju i priključili našu iBolnica bazu podataka u Data
Source možemo da pristupimo već započetoj izradi nove forme koju smo prethodno kreirali.
3.3. Uređivanje forme i dodavanje elemenata
Dodajemo sve neophodne grafičke elemente koji su potrebni za sam izged programa. Da bi
smo dodali novu sliku kao pozadinu za naš program iBolnica kliknemo na formu koju smo dodali i
u desnom donjem dijelu ekrana se nalazi dio koji se naziva Properties. U polju BackgroundImage
kliknemo mišem i dobijemo novi prozor koji nam daje mogućnost da ubacimo sliku sa našeg
računra u projekat. Kliknemo na Local Resource da nadjemo sliku na računaru.
12
Nakon što smo izabrali sliku koju želimo da bude pozadina na našoj formi kliknemo import
i OK da bi se slika primjenila na formu kao pozadina. Sliku postavimo da bude Strech da bi se
razvukla preko cijele forme.
Slika 22: Dodavanje Pozadine za formu
Na našu prvu formu sada ubacujemo dugmiće i ostale elemente koji će biti potrebni da bi se
mogli prikazivati svi ostali elementi programa. Sa lijeve strane iz palate Tool Box dodajemo
elemente koje ćemo koristiti u ovoj i svim drugim narednim formama. Dodajemo dvadest i šest
dugmića jer će naša prva forma biti namjenjena Administratoru programa. Svaki dugmić ima svoju
funkciju koju ćemo naknadno dodavati kako budemo pravili druge forme. Sa lijeve strane stavljamo
osam dugmića, a ostale postavljamo na srednjem dijelu forme. Ispod dugmića dodajemo Panel u
kojem će se prikazivati svaka forma koja će biti dodjeljena kliku nekih od dugmića. U gornjem
desnom uglu dodajemo dugme za odjavljivanje iz progama. Malo ispod dodajemo šest Label-a koji
će služiti za prebrojavanje koliko ima doktora, sestara i pacijenata u bazi podataka. Dodajmo još
jedan label u gornji lijevi ugao koji će nam služiti kao ime programa i koje će se moći mijenjati
preko administratorskog naloga.
Svakom dugmiću (button) dodajemo pozadinu koja je namjenjena za taj dugmić na isti način
kao što smo to uradili za formu i dodajemo novo ime za svaki dugmić u dijelu Properties (Name).
Svako dugme je imenovano sa BtnSestra, BtnDoktor itd.
Da dodamo funkciju svakog od dugmića uradimo dvoklik na dugme da bi nam Visual
Studio automatski kreirao Event za to dugme u koji onda upisujemo šta želimo da se dogodi kada se
to dugme klikne.
Slika 23: Izgled Forma za administratora
13
Za formu možemo da dodamo još neka svojstva u polju Properties kao što je ikonica u polju
Icon koji ubacimo na isti način kao i pozadinu. Takođe možemo da odredimo da se forma odmah
pokazuje u maximalnoj veličini prozora i to regulišemo u Properties i WindowsState polju.
Iz palete Tool Box dodajemo novi Binding Source koji služi za povezivanjem sa odredjenim
dijelom u bazi podataka i nazivamo ga DoktroBindingSource i dodajemo još dva sa imenima
pacijent i sestra. Ova tri BindingSource-a će služiti da bi smo prebrojavali u labelu koliko ima
doktora, pacijenata i sestara, a to radimo tako što ispišemo
'Brojanje koloko ima doktora u bazi.
LblDoktoriCount.Text = DoktorBindingSource.Count
'Brojanje koloko ima pacijenata u bazi.
LblPacijentiCount.Text = PacijentBindingSource.Count
'Brojanje koloko ima sestara u bazi.
LblSestreCount.Text = SestraBindingSource.Count
Da bi smo dodjelili svim dugmićima njihove funkcije moramo da napravimo i druge forme.
U naš projekat dodajemo novu formu pod nazivom Doktor. U dijelu Properties isključimo da se
forma može povećavati ili smanjivati jer će se otvarati u panelu koji smo ubacili na prvu formu za
administratora, a to uradimo tako što FormBorderStyle postavimo na None.
U formu ubacujmo nove elemente iz Tool Boxa, TabControl i dva dugmića za jedan tab i dva
dugmića za drugi tab. U prvi tab koji ćemo nazvati = Lista Doktora ubacujemo iz Data Source
palete tabelu za doktore u formi DataGridView i podešavamo tabelu da bude Docked In Parent
Container tj. da se raširi u dimenzijama roditeljske forme. Takođe isključimo da postoji mogućnost
dodavanja kroz tabelu da se ne bi napravile greške kod ID-a, ali ostavljamo opciju da tabele mogu
da se uređuju. Na drugom tabu koji smo nazvali +Dodaj Doktora ubacujemo takođe doktor tabelu
iz Data Source palete samo ovaj put u formi Details da bismo dobili boxove za unos informacija.
Kada smo uredili izgled i slova podešavamo dugmiće na tabu Lista doktora. Prvo dugme će biti za
snimanje uređenih dijelova tabele. Dodajemo mu izgled
i nakon toga uradimo dvoklik na
dugme da bi nas Visual Studio prebacio u dio gdje ispisujemo kod. Ispišemo dio koda za ovo
dugme
Private Sub BtnUredi_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles BtnUredi.Click
Me.Validate()
Me.DoktorBindingSource.EndEdit()
Me.TableAdapterManager.UpdateAll(Me.IbolnicaDataSet)
End Sub
Sledeće dugme je dugme za brisanje kompletnog reda u tabeli
gdje ćemo upisati kod i za ovo dugme
in a isti način dođemo do dijela
Private Sub BtnIzbrisi_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles BtnIzbrisi.Click
Try
Me.DoktorBindingSource.RemoveCurrent()
Me.TableAdapterManager.UpdateAll(Me.IbolnicaDataSet)
Catch ex As Exception
MsgBox("Morate selektovati sva polja")
End Try
End Sub
Sledeće Dugme koje postavljemo da formi je dugme za gašenje forme
malu liniju koda koja služi za zatvaranje Me.Close().
14
i njemu dodajmo samo
Slika 24: Forma Doktor
Za sledeći tab + Dodaj Doktora podešavamo dugmiće kao i nekao od polja koja će se
dodavati u bazu, a koja su u relacijam sa drugim tabelama u bazi podataka. Za dugme Novi Doktor
pišem kod:
Private Sub BtnNoviDoktor_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles BtnNoviDoktor.Click
Try
Me.DoktorBindingSource.AddNew()
Catch ex As Exception
MsgBox("Morate unijeti sva polja")
End Try
End Sub
Kao i za dugme Dodaj Doktora da bi funkcionisalo moramo da ispišemo kod:
Private Sub BtnDodajDoktora_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles BtnDodajDoktora.Click
Me.Validate()
Me.DoktorBindingSource.EndEdit()
Me.TableAdapterManager.UpdateAll(Me.IbolnicaDataSet)
End Sub
Za dio odjeljenje u koje želimo da dodamo doktora moramo posebno polje da napravimo
da bi nam iz tabele odjeljenja u bazi izlistavalo sva imena odjeljenja. Iz palete Tool Box dodajemo
novi ComboBox. Klikom na malu strelicu na ComboBoxu dobijamo opciju da koristimo dijelove iz
baze podatake koje želimo da prikazujmo i upisujemo preko komande Use Data Bound Items. Kada
kliknemo na tu opciju dobijamo da izaberemo iz koje tabele želimo da vučemo podatke, šta da bude
prikazano, šta da se upisuje i u koju tabelu da se upisuje. U ovo slučaju za Data Source uzimamo
tabelu odjeljenjeBindingSource za prikazivanje Display Member uzimamo ime iz tabele odjeljenje,
kao Value Member tj. koju vrijednost želimo da bude upisano uzimamo odjeljenje_id iz tabele
odjeljenje i Selected Value tj. Gdje želimo da bude upisana vrijednost izaberemo tabelu
doktorBindingSource i polje odjeljenje_id.
15
Slika 25: Podešavanje ComboBox-a sa bazom podataka
Na isti način napravimo i sledeće forme koje će biti potrebne za rad programa:
Pacijenti,
Sestra_Form,
Recepti_Form,
Faramaceuti_form,
Laboratorija_Form,
Placanje_Form, BankaKrvi_Form, Lijekovi_Form, Sastanci_Form, IzvjestajORodjenju_Form,
IzvjestajSaOperacija_Form,
IzvjestajOSmrti_Form,
Kreveti_Form,
Menadzment_Form,
Obavjestenja_form, Odjeljenja_Form, Podesavanja_Form, Obavijesti_form.
Nakon što smo napravili sve forme koje su prethodno nabrojane i povezali ih sa bazom
pristupamo završavanju dodjeljivanja koda za svako kreirano dugme na formi za Administratore.
Krećemo sa dugmetom za pregledavanje i dodavanje doktora u bazu tako što mu dodajemo kod da
bi se forma koju smo kreirali mogla otvoriti unutar panela na formi za administratore.
'Dugme za prikazivanje Forme u panelu.
Private Sub Doktor_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Doktor.Click
Dim d As New Doktor_Forma()
d.TopLevel = False
Me.Panel1.Controls.Add(d)
d.Show()
Naslov.Text = "Doktori"
End Sub
Kreiramo d kao novu doktor formu. Podešsavamo da d kao nova forma ne bude TopLevel
prikazivanja tj da se ne prikazuje iznad druge forme. U panel na formi dodajemo formu d. I na kraju
postavljemo da forma d bude prikazana u panelu. Kada se klikne dugme za prikazivanje ove forme
promijeniće se i naslov na labelu pod imenom naslov u „Doktori“.
Za sve ostale dugmiće uradimo isto kao u prethodnom slučaju samo što naravno pacijenti forma
neće biti d As New Pacijenti() nego će biti p As New Pacijenti() i tako dalje kao i naslov koji ćemo
promijeniti za svaku od formi koje se budu otvarale. Dugme na formi za Administratora Odjavi se
takođe sređujemo da ima svoju funkciju kada se klikne na njega. Dodajemo dio koda koji će služiti
da se postojeća forma administratora zatvori, a da se forma za prijavljivanje u program otvori.
Takođe imamo i dio za MessageBox-om tj. Porukom koju prikaže da smo izlogovani iz programa.
16
'Dugme za izlazak iz programa i prikazivanje forme login.
Private Sub BtnLogOut_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles BtnLogOut.Click
Login.Show()
MsgBox("Izlogovani ste iz sistema")
Me.Close()
End Sub
Dodajemo i jedan dio koda koji služe da čim se otvori forma za administratora da se u
panelu automatski otvata i forma za obavještenja. Kod dodajemo u dijelu za formu
'Pravljenje nove forme za obavijesti i prikazivanje u panelu kao dijete.
Dim obavijesti As New Obavijesti_form()
obavijesti.TopLevel = False
Me.Panel1.Controls.Add(obavijesti)
obavijesti.Show()
Slika 26: Administrator Forma
Administrator ima pristup skoro svim formama koje su kreirane. Kao administrator možete
da pregledate, izmjenite i dodate sestre, pacijente, doktore, farmaceute, recepte, laborante, da
pregledate i zakažete sastanke, da se pregledaju i dodaju nove uplate, da se uređuje banka krvi,
lijekovi, sve vrste izvještaja, kreveti, dodavanje obavještena, menadžera i naravno podešavanje
imena programa.
Na isti način kao što smo napravili formu za administratora pravimo i druge forme za
doktore, pacijente, sestre, laborante, menadžere, i farmaceute. Naravno svaka od ovih formi neće
imati iste dumiće niti će otvarati iste forme.
17
3.4. Forma za Sestre
Forma za sestre će biti sastavljena od istih elemenara kao i forma za adminstratora samo sto
će imati dugmiće za pacijente, banku krvi, dodavanje izvještaja krevete kao i novu formu za dodjelu
kreveta pacijentima. Takođe imamo i panel u kojem će se forme otvarati kao label za naslov.
Forma za dodjelu kreveta pacijentima je napravljena na isti način kao gore predstavljene
forme koje se otvaraju u panelu. Kodove za dugmiće dodajemo na isti način.
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
Dim dk As New DodjelaKreveta()
dk.TopLevel = False
Me.Panel1.Controls.Add(dk)
dk.Show()
Naslov.Text = "Dodjela Kreveta"
End Sub
Slika 27: Forma za sestre
Sestre imaju mogućnost da pregledaju i dodaju pacijente, da im dodjeljuju krevete i da
dodaju nove krevete u bazu podataka. Tu je mogućnost pregledavanja banke krvi i mjenjanja stanja
vrećica sa krvi u banci krvi. Sestre mogu da pregledaju izvještaje i dodaju izvještaje i rođenju, smrti
i operaciji. I naravno samo da vide najnovija obavještenja.
3.5. Forma za Farmaceute
Forma za farmaceute takođe ima sve iste komponente kao prethodne forme samo što ima
različit broj dugmića kao i različite forme kojima može pristupati. Farmaceuti imaju pristup
18
obavještenjima ali mogu samo da ih čitaju. Takođe imaju pristup pregledavanju, izmjeni i
dodavanju lijekova, kategoriji lijekova kao i da izdaju lijek nekom pacijentu.
Kod za otvaranje formi u panelu je rađen na isti način kao i svi prethodni.
Slika 28: Forma za farmaceuta
3.6. Forma za Doktora
Forma za doktora je urađena na isti način kao prethodne sa svim istim komponentama sem
štp se razlikuje u dugmićima i formama kojima može pristupati. Doktori imaju pristup
pregledavanju, izmjeni i dodavanju pacijenata, sastanaka sa pacijentima, recepata, dodjele kreveta,
kreveta, pregledanju i uređivanju banke krvi.
Slika 29: Forma za Doktore
19
3.7. Forma za Laborante
Forma za laborante kao i sve druge koje smo već kreirali ima iste kompnente samo što
laboranti imaju odeđen pristup i mogu samo da mijenjaju status u banci krvi i mogu da dodaju nove
donatore krvi i da pregledaju ko su sve donatori krvi kao i da dodaju izvještaje o dijagnozi koji
imaju poseban dio za dodavanje slike rendgenskog snimka u bazu podataka.
Forma za izvještaj o dijagnozi je rađena na način kao i sve do sada samo što ima par
dodatnih komponenata. Dodatna komponenta iz Tool Boxa je OpenFileDialog koja služi za traženje
određenih fajlova na računaru i ubacivanju u program tih fajlova koje smo izabrali, kao i
PictureBox koje služi za prikazivanje slike koju smo odabrali. Na formi koja je prikazana na slici 30
dodajemo novo dugme za traženje fajlova koje je povezano sa OpenFileDialog boxom.
Slika 30: Forma izvještaj o dijagnozi
Za dugme Traži Sliku dodajemo kod koji povezuje dugme i OpenFileDialog.
'Dugme za trazene i ubacivanje slike u bazu podataka.
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
Try
OpenFileDialog1.ShowDialog()
TextBox1.Text = OpenFileDialog1.FileName
Ime_fajlaTextEdit.Text = OpenFileDialog1.SafeFileName
20
SlikaPictureBox.Image = Image.FromFile(TextBox1.Text)
Catch ex As Exception
MsgBox("Sva polja moraju biti unesena.")
End Try
End Sub
Slika 31: Forma za laboranta
3.8. Forma za Pacijenta
Forma za pacijente je sastavljena od istih komponenata kao i prethodn samo što pacijent
može jedino da pregleda listu doktora, banku krvi, recepte i sastanke. Pacijent nema pravo da
dodaje bilo šta.
Slika 32: Forma za pacijente
21
3.9. Forma za Menadžere
Menadžeri imaju samo pristup samo da pregledaju, urede, izbrišu i dodaju nove uplate i
fakture. Forma je složena od istih elemenata kao i prethodne.
Slika 33: Forma za Menadžere
3.10. Forma za prijavljivanje u program
Ova forma se po svemu razlikuje od ostalih. Forma za prijavljivanje dolazi kao prva forma
kojoj se pristupa kada se program pokrene. Ona služi da korisnik unese tip korisničkog naloga
kojem pristupa i da unese svoj email i pasword kako bi mogao da pristupi formi koja je kreiran za
taj nalog. Ukoliko email i pasvord nisu tačno uneseni korisnik ne može da pristup korištenju
programa. Forma se sastoji od dva text boxa koja služe za unos email-a i pasword i od jednog
comboboxa koji služi za odabir tipa korisničkog naloga i jednog dugmeta za potvrdu unešenih
podataka i pretragu u bazi da li postoji takav korisnik i da mu se odobri pristup programu. Takođe
se sastoji i od jednog pictureBoxa koji služe da mijenja slike korisničkog naloga u skaldu sa
promjenom u ComboBoxu.
22
Slika 34: Login forma
3.11. Kreiranje Query-ja za provjeru korisničkih naloga
Za provjeru korisničkog naloga moramo da kreiramo novi Query u bazi kroz Visual Studio.
Novi queri dodajemo tako što sa lijeve strane otvorimo Data Source i kliknemo Edit Dataset With
Designer kao što je prikazano na slici 35.
Nakon što smo ušli u Desinger View naše baze podataka u Visual Studiu kliknemo bilo gdje
desnim tasterom miša i kliknemo na Add Query kao što je prikazano na slici 36.
Slika 35: Edit
23
Slika 36: Dodaj Query
Nakon što smo to uradili otvoriće nam se novi prozor sa opcijama da izaberemo u kojoj bazi
hoćemo da pravimo query, izaberemo iBolnica bazu, kliknemo next, dalje imamo par ponuđenih
opcija od kojih izaberemo Use SQL Statements, kliknemo na next. Izaberemo opciju SELECT
which returns a single value i kliknemo next. Dalje kliknemo na Query Bulder i izaberemo za prvi
query admin tabelu. Izaberemo u admin tabeli polja u kojima želimo da se odradi pretraga, a to će
biti polja email i pasword. Nakon što smo sve izabrali upisujemo dio skripte koja ce se izvršavati
kada se pokrene Query.
SELECT
email, pasword
FROM
admin
WHERE
(email LIKE @email) AND (pasword LIKE @pasword)
Slika 37: Dodavanje novog Query-ja
24
Nakon što smo dodali Query za adminisitratora ponovimo proces još šest puta samo što
ćemo za svaki novi query koji kreiramo napraviti query za tabelu sestra pa novi query za tabelu
pacijent, farmaceut, menadžer, laborant i doktor.
Kada smo sve završili možemo da počnemo sa dodavanjem kod-a za dugmić „prijavi se“ da
bi mogao da uradi provjeru za tip nloga i email i pasword koji smo unijeli. Kod radi na principu ako
je u textbox1(email) i textbox2(pasword) unšen neki tekst da provjerava u bazi da li postoji unešeni
tekst tj. email i pasword i ako je u tipu naloga izabran određen tip da pokaže formu za taj tip naloga.
'Funkcija za dugme koja pregleda u tabeli da li postoji uneseni mail i pasword, ako postoji otvara formu koja
je predvidjenja za odredjeni tip naloga.
Private Sub BtnLogin_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles BtnLogin.Click
If Not QueriesTableAdapter1.AdminQuery(TextBox1.Text, TextBox2.Text) = Nothing Then
If TipNaloga.Text = "Admin" Then
KontrolnaTabla.Show()
Me.Hide()
End If
End If
'Funkcija za dugme koja pregleda u tabeli da li postoji uneseni mail i pasword, ako postoji otvara formu
koja je predvidjenja za odredjeni tip naloga.
If Not QueriesTableAdapter1.DoktorQuery(TextBox1.Text, TextBox2.Text) = Nothing Then
If TipNaloga.Text = "Doktor" Then
DoktorLogin_Form.Show()
Me.Hide()
End If
End If
'Funkcija za dugme koja pregleda u tabeli da li postoji uneseni mail i pasword, ako postoji otvara formu
koja je predvidjenja za odredjeni tip naloga.
If Not QueriesTableAdapter1.SestraQuery(TextBox1.Text, TextBox2.Text) = Nothing Then
If TipNaloga.Text = "Sestra" Then
SestraLogin_Form.Show()
Me.Hide()
End If
End If
'Funkcija za dugme koja pregleda u tabeli da li postoji uneseni mail i pasword, ako postoji otvara formu
koja je predvidjenja za odredjeni tip naloga.
If Not QueriesTableAdapter1.FarmaceutQuery(TextBox1.Text, TextBox2.Text) = Nothing Then
If TipNaloga.Text = "Farmaceut" Then
FarmaceutLogin_Form.Show()
Me.Hide()
End If
End If
'Funkcija za dugme koja pregleda u tabeli da li postoji uneseni mail i pasword, ako postoji otvara formu
koja je predvidjenja za odredjeni tip naloga.
If Not QueriesTableAdapter1.LaborantQuery(TextBox1.Text, TextBox2.Text) = Nothing Then
If TipNaloga.Text = "Laborant" Then
LaborantLogin_Form.Show()
Me.Hide()
End If
End If
'Funkcija za dugme koja pregleda u tabeli da li postoji uneseni mail i pasword, ako postoji otvara formu
koja je predvidjenja za odredjeni tip naloga.
If Not QueriesTableAdapter1.MenadzmentQuery(TextBox1.Text, TextBox2.Text) = Nothing Then
If TipNaloga.Text = "Menadzer" Then
25
MenadzerLogin_Form.Show()
Me.Hide()
End If
End If
'Funkcija za dugme koja pregleda u tabeli da li postoji uneseni mail i pasword, ako postoji otvara formu
koja je predvidjenja za odredjeni tip naloga.
If Not QueriesTableAdapter1.PacijentQuery(TextBox1.Text, TextBox2.Text) = Nothing Then
If TipNaloga.Text = "Pacijent" Then
PacijentLogin_Form.Show()
Me.Hide()
End If
End If
End Sub
Isto ćemo uraditi za textbox1 i textBox2 samo ćemo doadti EventHandler za keydown tj. da
ako se u polju textbox1 i textbox2 pritisne taster enter na tasturi da dobije istu funkciju kao da je
pritisnuto dugme prijavi se. To radimo tako što kliknemo na jedan od texbox-ova i u polju
properties izaberemo malu ikonicu koja liči na munju Events
i uradimo dvoklik na keyDown
event.
Slika 38: Enter event
Za oba Textboxa dodamo sličan kod kao u prethodnom slučaju za dugme prijavi se.
'Funkcija za pritiskanje entera na tastaturi koja pregleda u tabeli da li postoji uneseni mail i pasword, ako
postoji otvara formu koja je predvidjenja za odredjeni tip naloga.
Private Sub TextBox1_KeyDown(sender As Object, e As KeyEventArgs) Handles TextBox1.KeyDown
If e.KeyCode = Keys.Enter Then
If Not QueriesTableAdapter1.AdminQuery(TextBox1.Text, TextBox2.Text) = Nothing Then
If TipNaloga.Text = "Admin" Then
KontrolnaTabla.Show()
Me.Hide()
End If
End If
26
'Funkcija za pritiskanje entera na tastaturi koja pregleda u tabeli da li postoji uneseni mail i pasword,
ako postoji otvara formu koja je predvidjenja za odredjeni tip naloga.
If Not QueriesTableAdapter1.DoktorQuery(TextBox1.Text, TextBox2.Text) = Nothing Then
If TipNaloga.Text = "Doktor" Then
DoktorLogin_Form.Show()
Me.Hide()
End If
End If
'Funkcija za pritiskanje entera na tastaturi koja pregleda u tabeli da li postoji uneseni mail i pasword,
ako postoji otvara formu koja je predvidjenja za odredjeni tip naloga.
If Not QueriesTableAdapter1.SestraQuery(TextBox1.Text, TextBox2.Text) = Nothing Then
If TipNaloga.Text = "Sestra" Then
SestraLogin_Form.Show()
Me.Hide()
End If
End If
'Funkcija za pritiskanje entera na tastaturi koja pregleda u tabeli da li postoji uneseni mail i pasword,
ako postoji otvara formu koja je predvidjenja za odredjeni tip naloga.
If Not QueriesTableAdapter1.FarmaceutQuery(TextBox1.Text, TextBox2.Text) = Nothing Then
If TipNaloga.Text = "Farmaceut" Then
FarmaceutLogin_Form.Show()
Me.Hide()
End If
End If
'Funkcija za pritiskanje entera na tastaturi koja pregleda u tabeli da li postoji uneseni mail i pasword,
ako postoji otvara formu koja je predvidjenja za odredjeni tip naloga.
If Not QueriesTableAdapter1.LaborantQuery(TextBox1.Text, TextBox2.Text) = Nothing Then
If TipNaloga.Text = "Laborant" Then
LaborantLogin_Form.Show()
Me.Hide()
End If
End If
'Funkcija za pritiskanje entera na tastaturi koja pregleda u tabeli da li postoji uneseni mail i pasword,
ako postoji otvara formu koja je predvidjenja za odredjeni tip naloga.
If Not QueriesTableAdapter1.MenadzmentQuery(TextBox1.Text, TextBox2.Text) = Nothing Then
If TipNaloga.Text = "Menadzer" Then
MenadzerLogin_Form.Show()
Me.Hide()
End If
End If
'Funkcija za pritiskanje entera na tastaturi koja pregleda u tabeli da li postoji uneseni mail i pasword,
ako postoji otvara formu koja je predvidjenja za odredjeni tip naloga.
If Not QueriesTableAdapter1.PacijentQuery(TextBox1.Text, TextBox2.Text) = Nothing Then
If TipNaloga.Text = "Pacijent" Then
PacijentLogin_Form.Show()
Me.Hide()
End If
End If
End If
End Sub
I tako isto uradimo i za drugi textbox.
27
Na Formu za prijavljivanje dodajemo u Picturebox koji služi za promjenu slika koje su povezane sa
promijenom naloga u comboBoxu. I za picture box dodamo slike koje sun am potrebne tako što ih
imortujemo u LocalSource i na kraju dodamo kod koji će mijenjati slike u skladu sa promijenom
tipa korisničkog naloga
'Ako se izabere neki od tipova naloga u comboboxu shodno tome se mijenja i slika koja odgovara tom tipu
naloga.
Private Sub TipNaloga_SelectedIndexChanged(sender As Object, e As EventArgs) Handles
TipNaloga.SelectedIndexChanged
If TipNaloga.Text = "Admin" Then
PictureBox1.Image = My.Resources.adminico1
End If
If TipNaloga.Text = "Doktor" Then
PictureBox1.Image = My.Resources.doktorico
End If
If TipNaloga.Text = "Sestra" Then
PictureBox1.Image = My.Resources.sestraico
End If
If TipNaloga.Text = "Farmaceut" Then
PictureBox1.Image = My.Resources.farmaceutico
End If
If TipNaloga.Text = "Laborant" Then
PictureBox1.Image = My.Resources.laborantico
End If
If TipNaloga.Text = "Menadzer" Then
PictureBox1.Image = My.Resources.menadzerico
End If
If TipNaloga.Text = "Pacijent" Then
PictureBox1.Image = My.Resources.pacijentico
End If
End Sub
28
4. PODEŠAVANJE OTVARANJA POČETNE FORME
Da bi smo Podesili koja forma će se prva otvarati, a to bi bila forma za logovanje u program
moramo da kliknemo desnim tasterom miša na iBolnica projekat u Solution Exploreru i da
kliknemo na Properties. Otvoriće nam se potpuno novi prozor umjesto prozora za dizajniranje
forme i pisanje kodova ka na slici 39. U tom novom prozoru u polju startup form izaberemo našu
formu za logovanje i kliknemo na Build Solution da to sve snimimo i naš program je spreman da se
isproba.
Slika 39: Odabir forme koja će se pokretati prvi pri pokretanju programa.
29
5. DISTRIBUCIJA PROGRAMA iBOLNICA
Nakon što smo sve snimili i uvjerili se da program radi, na istoj Properties formi kliknemo
na Publish i dobijamo opciju da program zapakujemo u .exe fajl za instalaciju, da bi mogao da se
instalira sa CD-a i drugih medija. Program je spreman za distribuciju i upotrebu.
Slika 40: Distribucija Programa
30
6. ZAKLJUČAK
Izrada ovog programa zahtjeva mnogo razmišljanja kako projektovati bazu podataka da
svaka tabela bude u pravoj relaciji sa drugom tabelom kao i to šta će svve biti u tim tabelama, a da
se nšto ne izostavi. Pored arhitekture baze podataka treba dobro da se razmisli i prvo na papiru
napie šta će sve program da pordržava, kako da se poveže sa bazom i da se odrede pristupi
korisnicima. Nakon toga svega može da se počne sa izradom programa. U suprotnom bi izrada
ovakvog tipa programa bila samo gubljenje vremena jer nikada nebi znao koja tabela treba da sarži
šta sa čim treba da se poveže relacijski, a uz to bi bilo previše prepravki u izradi samog programa.
Kod izrade ovakvih i složenijih programa najbitnije je prvo odrediti šta će sve program da
sadži i kako će da funkcioniše sa kojim tipom korisničkih naloga. Tek nakon toga svega se može
upustiti u izradu programa.
U ovom programu se mogu dodavati razne stvari u skaldu sa zhatjevima nekih drugih
bolnica, klinika ili slično. Program ima čist i komentarisan kod koji je lako razumljiv pogotovo
zbog komentara koji bi bili od velikog značaja kada bi se Source Code prepustio nekome drugome
da dalje razvija program.
Smatram da ovakvog tipa programe nije teško napraviti, samo treba imati dobru viziju šta
želite da napravite, strategiju i dobro isplanirati svaki dio programa i baze podataka da kasnije ne bi
dolazili u neugodn situaciju oko prevelikih izmjena u bazi i programu.
Da bi program bio uspješan na tržištu potrebeno ga je i odlično dizajnirati u grafičkom
smislu jer je sam dizajn pola programa. Ako program odlično funkcioniše, a veoma loše izgleda
velika je vjerovatnoća da će kupac uzeti drugi porgram koji malo lošije funkcioniše ali puno bolje
izgleda i puno je lakši za upotrebu samim korisnicima, zato je isto jako važno da program dobro
grafički izgleda i da je lagan za korištenje drugim korisnicima koji nikada prije nisu imali dodira sa
takvim programima.
31
7. Sadržaj Slika
Slika 1: Prijavljivanje u program iBolnica .............................................................................. 2
Slika 2: Kreiranje nove baze u MS SQL Serveru ..................................................................... 3
Slika 3: Kreiranje nove tabele u bazi iBolnica ........................................................................ 3
Slika 4: Tabela admin .............................................................................................................. 4
Slika 5: Tabela Doktor ............................................................................................................. 4
Slika 6: Odjeljenje Tabela........................................................................................................ 5
Slika 7: Sestra Tabela .............................................................................................................. 5
Slika 8: Izgled Tabela Farmaceut, Laborant, Menadzment..................................................... 5
Slika 9: Tabela Pacijenti .......................................................................................................... 6
Slika 10: Tabela Banka Krvi .................................................................................................... 6
Slika 11: Tabela Donatori Krvi ............................................................................................... 6
Slika 12: Tabela za podešavanja ............................................................................................. 8
Slika 13: Početni ekran Visual Studia...................................................................................... 9
Slika 14: Prozor za odabir i kreiranje novog projekta .......................................................... 10
Slika 15: Dugme sa strane ..................................................................................................... 10
Slika 16: Dugme na glavnom prozoru ................................................................................... 10
Slika 17: Ikonica za prijavljivanje ......................................................................................... 10
Slika 18: Dodavanje nove forme u projekat........................................................................... 11
Slika 19: Dodavanje Konekcij sa Serverom ........................................................................... 11
Slika 20: Novi Data Source .................................................................................................... 12
Slika 21: Dodavanje Data Source-a ...................................................................................... 12
Slika 22: Dodavanje Pozadine za formu ................................................................................ 13
Slika 23: Izgled Forma za administratora ............................................................................. 13
Slika 24: Forma Doktor ......................................................................................................... 15
Slika 25: Podešavanje ComboBox-a sa bazom podataka ...................................................... 16
Slika 26: Administrator Forma .............................................................................................. 17
Slika 27: Forma za sestre....................................................................................................... 18
Slika 28: Forma za farmaceuta .............................................................................................. 19
Slika 29: Forma za Doktore ................................................................................................... 19
Slika 30: Forma izvještaj o dijagnozi .................................................................................... 20
Slika 31: Forma za laboranta ................................................................................................ 21
Slika 32: Forma za pacijente ................................................................................................. 21
Slika 33: Forma za Menadžere............................................................................................... 22
32
Slika 34: Login forma ............................................................................................................ 23
Slika 35: Edit.......................................................................................................................... 23
Slika 36: Dodaj Query ........................................................................................................... 24
Slika 37: Dodavanje novog Query-ja..................................................................................... 24
Slika 38: Enter event .............................................................................................................. 26
Slika 39: Odabir forme koja će se pokretati prvi pri pokretanju programa. ......................... 29
Slika 40: Distribucija Programa............................................................................................ 30
33
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
2 448 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content