close

Enter

Log in using OpenID

1. PDF: Brošura METRION PROJEKT

embedDownload
 Vođeni namjerom da ponudimo novu tržišnu vrijednost grupacija STUDIO XXL – METRION PROJEKT je razvila suvremeni koncept upravljanja građevinskim projektima koji će investitorima u trenutnim tržišnim uvjetima osigurati optimalnu, kvalitetnu i pouzdanu izgradnju. Ovaj koncept upravljanja građevinskim projektima omogućava investitoru smanjenje troškova izgradnje u odnosu na dosadašnji pristup. Direktnim upravljanjem i koordinacijom svih sudionika u projektiranju i građenju se smanjuju troškovi izgradnje te se osigurava adekvatan financijski tijek novca tijekom izvedbe koji je proporcionalan stvarnoj realizaciji, a investitora postavlja u poziciju upravitelja koji u svakom trenutku raspolaže svim bitnim informacijama Ciljna skupina građevina su prvenstveno projekti visokogradnje i to turističke, trgovačke, poslovne i proizvodne namjene, sportski, stambeni objekati, objekti javne zdravstvene, kulturne i upravne namjene te objekti pod zaštitom kulturne baštine. Grupacija je u mogućnosti ponuditi kompletnu uslugu po sistemu ''project managementa'' koji uključuje sve faze realizacije projekta i to: Izrada konceptnih rješenja ‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Analiza troškova izgradnje u skladu s financijskim planom od strane investitora Sve faze projektiranja Organiziranje i provođenje projektantskog, tehničkog i financijskog nadzora Provođenje tendera za odabir najpovoljnijih izvođača Organiziranje i vođenje procesa izgradnje Koordinacija svih sudionika u procesu realizacije projekta (projektanti, revidenti, izvođači) Kontinuirano praćenje troškova u skladu s financijskim planom od strane investitora Privremeni i okončani obračuni sa izvođačima Organiziranje i sudjelovanje u provedbi tehničkog pregleda Primopredaja građevine te ishođenje uporabne dozvole Projektni timovi koji su ispred grupacije zaduženi za upravljanje projektima su osobe sa dugogodišnjim iskustvom u projektiranju, kordinaciji i izvođenju te su ključna referenca za garanciju kvalitetne realizacije projekata. Višegodišnje iskustvo u projektiranju, organizaciji i izvođenju je spojeno u zajednički proces realizacije projekta koji se prožima od konceptne faze pa sve do uporabne dozvole građevine. Na slici je prikazan vremensski tijek reaalizacije jed
dnog projekta. Odnos vremenskog ttrajanja proje
ekta prema rrazini angažirnosti Kroz svve faze traajanja projekta potreebno je ad
dekvatno koordinirat
k
ti sve sudionike u građenju. Zahtjevve investito
ora s aspe kta cijene građenja, kvalitete ii rokova po
otrebno je provvoditi uzimajući u obzzir projektaantske i izvvođačke za
ahtjeve. Pood projektaantskim zahtjevvima se prrvenstveno
o podrazu mijeva zakkonska reg
gulativa, aa pod izvo
ođačkim uvažavanje realn
nih tržišnih
h uvjeta i tehničkih mogućnossti pojedinnih izvođačča. Ova ekipa jee spremna stručno ussuglašavat i sve faze p
projekta te
e vrijeme trrajanja. Za sve faze projekta je potrrebna tehnnička i finan
ncijska oprravdanost. Zadaća ovve ekipe je omogućiti realizaciju projjekta, odnoosno upravvljanje pro
ojektom odd početka d
do kraja na naččin da se garantira cijena, rokk i kvalite
eta te osig
gura da see sve stran
ne drže temeljn
nih postavkki iz procjene koštanjja i izrađen
nog financijjskog planaa. Proces upravljan
nja cjelokkupnim prrojektom je dosta složen. Osnovni procesi upravljanja projektom od p
početka do kraja su p
prikazani krroz dijagraam toka naa slici na slijedeććoj stranici. Dijagram
m tijeka proceesa realizacijje građevinskog projektaa
Koncept projekta podrazumijeva izradu varijantnih rješenja na temelju ulaznih podataka od strane investitora. Ulazni podaci su određeni arhitektonski zahtjevi, zahtjevi prostorno planske dokumentacije, imovinsko pravne dokumentacije ili zahtjevi određene tehnologije, ovisno o namjeni građevine. Već u ovoj fazi su uključene sve struke te se već nameću pitanja i činjenice kao podloga za funkcionalnu, tehničku i financijsku opravdanost. Na temelju koncepta (idejna varijanta odobrena od strane investitora) vrši se gruba procjena koštanja realizacije projekta. Prihvaćanjem idejnog rješenja i konceptualnog financijskog plana slijedi izrada idejnog rješenja za potrebe postupka ishođenja lokacijske dozvole. U ovoj su fazi sve tehničke i pravne struke ozbiljnije uključene, a što omogućuje pregled svih bitnih stvari vezanih za samu izgradnju. U ovoj fazi se već prepoznaje osnovno arhitektonsko rješenje, koncept konstrukcije, osnovni sustavi instalacija i zahtjevi, sustavi zaštite od požara, buke, zaštite okoliša i slično. Također se prikuplja sva ostala dokumentacija vezana za vlasništvo parcele, uvjete izgrađenosti i slično. Po ishođenju lokacijske dozvole postoje svi preduvjeti za izradu glavnog projekta za ishođenje potvrde glavnog projekta. Prije nego se krene u izradu glavnog projekta vrši se detaljna analiza cijene koštanja cjelokupnog projekta te se izrađuje detaljan financijski plan. Odobrenjem detaljnog financijskog plana investitor povjerava proces upravljanja gradnjom timu (STUDIO XXL‐METRION PROJEKT) koji dalje u njegovo ime vodi cjelokupan proces izgradnje. Investitor i odgovorne tvrtke sklapaju međusobni ugovor kojim reguliraju međusobne odnose. Time se garantira da će se temeljem koncepta idejnog rješenja organizirati i sprovesti izrada projektne dokumentacije za potvrdu glavnog projekta, provesti tender za izbor izvođača radova te izabrati najpovoljnije izvođače, organizirati gradilište, koordinirati izvođače u ime investitora, vršiti stalni tehnički i financijski nadzor u ime investitora, a sve u skladu s dogovorenim financijskim planom. U širem smislu realizacija izvedbe građevinskog projekta traje od koncepta do uporabne dozvole. Najduži angažman je svakako u fazi izvedbe građevinskih radova na gradilištu. Da bi se izbjegle sve nedoumice u fazi izvedbe na gradilištu s aspekta kvalitete, rokova i troškova potrebno je izraditi stručnu i kvalitetnu projektnu dokumentaciju, provesti proces tenderiranja kroz koji se potencijalni izvođači (glavni izvođač i podizvođači) upoznaju sa svim bitnim zahtjevima i projektima. Već se u toj fazi vršši pregovaranje oko svih tehniičko ‐ kom
mercijalno ‐ pravnih odnosa (ugovorni uvjeti) te se upoznaje sa mo
ogućnostim
ma i kapacittetima pojedinih izvoođača. Sa svakkim se izvođačem (glaavni izvođaač i podizvo
ođači) potp
pisuje ugovvor o izvođ
đenju te se precciziraju term
minski uvje
eti uvođenjja u posao. Dobro sprovedeni ttender je je
edan od osnovn
nih preduvjjeta kvalite
etnog tehn ičkog i finaancijskog praćenja re alizacije prrojekta. Od bitn
nih aktivno
osti za sam
mi proces tenderiran
nja izvođačča radova ističu se sljedeće s
aktivno
osti: ‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Izrada svih tro
oškovnika za tenderiranje Izrada raspisa natječaja i ostale ten
nder dokum
mentacije (opći dio) Slan
nje tender dokumenttacije Zap
primanje prristiglih ponnuda i analiza ponuda prvog kr uga (uključčuje pojeedinačne razgovore i prema po
otrebi obilazak tvrtki) Orgganizacija d
drugog krugga pregovo
ora sa izabranim izvoođačima Vođ
đenje prego
ovora 2. krruga. (Razggovori sa izvođačima 2 kruga u ssmislu prijeedloga ugo
ovora, rokoova i ponud
de 1 kruga i eventuallnih komerrcijalnih pop
pusta. U drugom kruggu se detaljjno objašnjava projekktna dokkumentacija, nivo složženosti i opremljenosti projektaa, predlože
eni dinaamički plan
n sa planiraanim resurrsima te predlaže finaancijski plaan i ostaale stavke ugovora. Provvođenje više krugovaa pregovorra po potre
ebi sve dokk se ne usuglase detaalji ugovorra o izvođeenju, instrumenti osig
guranja, rokkovi izvedb
be, načini plaćanja Izbo
or glavnog izvođača i podizvođaača Potpis ugovorra Procces tenderiraanja izvođača
a U sklopu upravljanja projektom izgradnje na gradilištu potrebno je kontinuirano vršiti sljedeće aktivnosti: ‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Izrada i ažuriranje terminskog plana projekta Prijava gradilišta nadležnim tijelima Kontrola organizacije gradilišta Organizacija priključaka, pristupnih putova i drugih resursa potrebnih za građenje Uvođenje svakog izvođača/podizvođača u posao Organizacija i kontrola isporuke materijala i opreme prema potrebi građenja te kontrola ispunjavanja ostalih ugovornih obveza dobavljača Upravljanje izvođenjem radova na gradilištu, sa razradom mjesečnih, tjednih i dnevnih planova rada Koordinacija svih sudionika u projektu (projektanti, izvoditelji, dobavljači, nadzor, upravitelj gradilišta, zaštitari, osiguravatelji i drugi) – prisustvom na gradilištu, održavanjem redovitih tjednih koordinacijskih sastanaka, kao i ostalih potrebnih sastanaka te izradom promemorija (protokola) s obvezama pojedinih sudionika Organiziranje stručnog nadzora Osiguranje dokaza, atesta, pribavljanje mišljenja, te provedba ispitivanja za izvanredno dokazivanje kvalitete ugrađenih elemenata i materijala, te izvedenih radova Redovita izrada izvještaja prema investitoru Kontrola radova i drugih ugovornih obveza izvoditelja, prema predviđenim rokovima U slučaju odstupanja od plana provođenja projekta, analiza problema, njihovo uklanjanje, ako je to moguće, definiranje novog plana Organizacija i sudjelovanje u pregovorima za sklapanje polica osiguranja imovine i osoba na gradilištu Provođenje postupka raskida ugovora u slučaju da investitor odluči raskinuti ugovor sa nekim od izvoditelja radova, zbog okolnosti nastalih na strani izvoditelja, te stručna podrška u slučaju spora Kontrola privremenih i konačnih obračuna izvoditelja Sudjelovanje u primopredaji radova izvoditelja Priprema tehničkog pregleda građevine Ishođenje uporabne dozvole Kontrola ovjera svih računa, zapisnika i ostale dokumentacije prije predaje investitoru ‐
‐
‐
‐
‐
‐
Kon
ntrola i pom
moć investiitoru u ispu
unjavanja ugovornih i zakonskih obvveza, vezan
nih za projeekt Zasttupanje, ishođenje svvih potrebnih suglasn
nosti, te oppćenito regu
uliranje od
dnosa invesstitora i sussjeda odno
osno pravnnih/fizičkih osoba vlassnika susjednih nekreetnina, u svvim fazama
a projekta Svakodnevna prisutnostt na gradilišštu radi op
pće kontrol e gradilištaa Sasttavljanje lisste garantnnih rokova Izrada okončaanog obrač una projekkta Izrada plana redovnog oodržavanja nekretnine
e i ugrađenne opreme
e Dinamički pla
D
novi realizaccije izvođenja objekta O
Organizacija gradilišta Od idejn
ne skice... ...projekktne dokume
entacije ...tehniččkog nadzoraa gradnje ...do izveedene građe
evine. METRION PROJEKT Palinovečka 19D 10000 Zagreb mail [email protected] web www.metrion.hr Kontakt osobe: Radoslav Markić tel +385 91 9277147 Ivan Dropulić tel +385 91 2229988 STUDIO XXL d.o.o. Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb tel fax mail web +385 1 6395900 +385 1 6395901 [email protected] www.studioxxl.hr Kontakt osoba: Vedran Linke tel +385 98 628619 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
3 873 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content