close

Enter

Log in using OpenID

Bojadisanje i tisak 21. stoljeća

embedDownload
V. ÐURAŠEVIÆ i sur.: Bojadisanje i tisak 21. stoljeæa, Tekstil 57 (12) 662-666 (2008.)
662
Bojadisanje i tisak 21. stoljeæa
Vedran Ðuraševiæ, dipl.ing.
Dr.sc. Ana Sutloviæ, dipl.ing.
Dr.sc. Martinia Ira Glogar, dipl.ing.
Tekstilno tehnološki fakultet Sveuèilišta u Zagrebu
Zavod za tekstilno-kemijsku tehnologiju i ekologiju
Zagreb, Hrvatska
e-mail: [email protected]
Prispjelo 11.9.2008.
UDK 677.027
Izlaganje na skupu*
Posljednjih godina radi se na postupnim poboljšanjima u izvedbi postojeæe tehnologije dok je prisutnost uistinu novih tehnologija zanemariva. Na podruèju
bojadisanja i tiska inovacije su podreðene kvaliteti proizvoda i to u smislu razvoja novih paleta tonova i specijalnih efekata visoke postojanosti. S tim ciljem integriraju se sve faze tehnološkog procesa i osigurava direktna intervencija u svakoj fazi uz primjenu multidisciplinarnih „Know-How“ rješenja. Brže vrijeme
reakcije na zahtjeve kupca, odnosno komunikacija u realnom vremenu, postignuta je putem audio-video suèelja dodanih na postojeæa tehnološka rješenja. Meðutim, može se zakljuèiti da je glavni moto sajma ITMA 2007. u Münchenu bio
„Save & Safe“ sa glavnim smjernicama: uèinkovitija uporaba energije, smanjenje
potrošnje vode, skraæenje proizvodnog procesa, smanjenje oneèišæenja okoliša i
proizvodnja humano ekološki sigurnog proizvoda. Godine 2011. u Barceloni ITMA
slavi 60 godina inovacija, ali ako se u široku primjenu ne uvedu novi naèini prijenosa energije, vjerojatno je nerealno oèekivati revolucionarne inovacije u podruèju tehnologije bojadisanja i tiska.
Kljuène rijeèi: sajam ITMA, bojadisanje i tisak tekstila, integrirani sustavi,
moderna bojadisaonica, digitalni tisak
1. Uvod
Vodeæi sajam tekstilnih strojeva
ITMA (International Exhibition of
Textile Machinery), održan krajem
2007. godine u Münchenu obilježen
je trendovima internacionalizacije i
globalizacije tekstilne industrije.
Pretvoreno u brojke, to znaèi rekordnih 118 000 posjetilaca i kupaca iz
149 zemalja svijeta, od kojih 45%
prvi puta posjeæuje ITMA-u. Ukupno 1451 tvrtki iz 38 zemalja izlagalo je svoje proizvode na impozantnih 102 000 m 2 izložbenog
prostora. ITMA postaje ne samo
mjestom za inovacije, veæ i mjestom
za edukaciju, te je prvi puta orga*Izlaganje na znanstveno-struènom skupu
Tekstilni dani Zagreb 2008. - Nove tehnologije i materijali u uvjetima globalizacije,
19.9.2008., Zagrebaèki velesajam, Zagreb
nizirana i istraživaèko-edukativna
tribina. Münchensku su ITMA-u
obilježila više postupna poboljšanja
u izvedbi postojeæih tehnologija
nego istinske inovacije. Prikazana
tehnološka poboljšanja odnosila su
se na poveæanje kvalitete tekstilnog
proizvoda, komunikaciju izmeðu
subjekata ukljuèenih u proizvodni
proces, uvoðenje integriranih sustava, te uvoðenje ekološko-energetskog pojma „save & safe“ [1-4].
Potreba za poboljšanjima rezultat je
trendova s kraja 1990-ih godina i
poèetka novog milenija obilježenih
preseljenjem veæine grana industrije, pa tako i tekstilne, u zemlje
Dalekog istoka, a uzrokovano sve
strožom legislativom vezanom uz
oèuvanje okoliša i jeftinom radnom
snagom. Rezultat takve proizvodnje
bila je niska cijena proizvedene
robe male dodane vrijednosti i upi-
tne kvalitete, što je ostavilo utjecaja na „rejting“ veæih i poznatijih
tekstilnih brendova. Ovakva tržišna
kretanja dovela su do potrebe za
preseljenjem voðenja i kontrole tehnološki zahtjevih proizvoda nazad
u zemlje zapadne Europe, odnosno
zemlje Europske unije. Posljednjih
nekoliko godina obilježavaju pojmovi poput istraživanje i razvoj (research & development), te visoke
dodane vrijednosti (high added value) [1-4].
2. Kvaliteta proizvoda
Najvažnije smjernice pomaka na
podruèju tehnoloških operacija bojadisanja i tiska mnogih izlagaèa
mogle bi se svrstati u dvije kategorije:
• napredak unutar modne sfere, koji
bi se ponajprije vezao uz dobiva-
V. ÐURAŠEVIÆ i sur.: Bojadisanje i tisak 21. stoljeæa, Tekstil 57 (12) 662-666 (2008.)
663
no izraðenim recepturama, te online praæenje parametara bojadisanja u kritiènim toèkama uz potpuno
automatizirano praæenje i nadziranje iscrpljenja kupelji. Nova generacija automatiziranih sustava doziranja bojila i kemikalija, prikazanih
na sajmu, oslanja se na napredne
procese upravljanja s nadzorom
kupelji za bojadisanje. Sustavi za
doziranje imaju programirljive profile koji specificiraju brzinu dodavanja kemikalija ili bojila u sustav.
Brzina doziranja može biti konstantna ili promjenjiva, temeljena
na teoriji pokušaja i pogrešaka. Brzina doziranja kojom upravlja zatvorena petlja može se prilagoditi
brzini kojom sustav odgovara (tj.
brzini iscrpljenja bojila). Ovo omoguæuje efikasnu uporabu kemikalija, optimalno vrijeme trajanja procesa, bojadisanje na više stupnjeva
i bolju ponovljivost tonova. Ušteda
energije i vode postiže se uporabom
novih materijala za izmjenjivaèe
topline, kombinacijom tehnoloških
operacija poput hlaðenja i ispiranja,
korištenjem strojeva s malim omjerom kupelji (do 1:3), te samom izvedbom strojeva pogodnih za male
proizvodne serije [5-10].
Rast proizvodnje PES vlakana, zahtjevi na visoku uporabnu postojanost obojenja te strogi ekološki
zahtjevi uvjetovali su obnavljanje
interesa za bojadisanjem PES-a u
masi uz dodatak optièkih bjelila,
UV apsorbera, antibakterijskih aditiva i sredstava koji osiguravaju otpornost na gorenje, èime se osigurava kvaliteta za proizvode specijalnih namjena [10].
nje novih tonova boja koji prate
modne trendove, te oponašanje u
prirodi veæ postojeæih tonova,
• pomaci na podruèju tekstilnih
proizvoda tehnièke, odnosno
specijalne namjene.
Važnost tona boja unutar modnog
konteksta sasvim je jasna, ali èesto
se previða uloga mode, trendova, pa
i boja kod proizvoda koje bi prvenstveno trebalo promatrati s gledišta
funkcionalnosti.
Sve proizvode, bilo da se radi o tehnièkoj tekstiliji ili proizvodu namijenjenom svakodnevnoj uporabi,
moglo bi se smjestiti unutar trokuta èije bi stranice bile moda, tehnologija i ekologija. Odnosno, konaèni proizvod mora zadovoljiti visoke modne standarde vezane uz
izgled tj. ton - boju, tehnologiju
proizvodnje i ekološke parametre
vezane uz sam tekstilni proizvod i
oèuvanje okoliša. To ukljuèuje korištenje bojila s visokim stupnjem
iscrpljenja, visokih uporabnih postojanosti i dobre biorazgradljivosti
(i do 100%) [4-7].
Trend modnih efekata postignutih u
tehnološkim operacijama bojadisanja i tiska obilježen je recikliranim
“veæ viðenim” idejama poput casual looka, antique efekta, glittera i
ravnim 3-D efektima. Rijeè je o efektima koje je moguæe postiæi uz minimalne intervencije na veæ uhodanim tehnološkim postupcima. Kao
primjer, jedan od izlagaèa predstavio je antique efekt dobiven jednostavnim dodavanjem odgovarajuæe
kolièine pomoænih sredstava (u
ovom sluèaju soli), koji æe uzrokovati neegalno obojenje tekstilnog
supstrata. Ipak, znaèajniji napreci u
dobivanju tehnološki zahtjevnijih
proizvoda postignuti su poboljšanjima unutar sfera komunikacije,
automatizacije i integracije, odnosno objedinjenja pojedinih faza bojadisarskog procesa. Kombinacijom
ovih inovacija omoguæuju se znaèajne uštede energije i vode [6, 7].
Automatizacija se u prvom redu
odnosi na raèunalno (CNC) voðenje
doziranja bojila, rezultat èega su
toèniji tonovi boja prema prethod-
3. Tisak tekstila
Tehnološka poboljšanja prikazana
2007. na sajmu ITMA s podruèja
tekstilnog tiska vezana su, u prvom
redu, uz tisak mlazom tinte (ink-jet)
i sublimacijski tisak (transfer). Inkjet sve više postaje tehnologijom
koja je u kratkom vremenu spremna odgovoriti na visoke zahtjeve
tržišta obzirom na širinu palete
tonova, unikatnost uzorka, ali i na
zahtjeve za uštedom energije i vode.
Dakle, suvremeni ink-jet pisaèi
nude veæi izbor bojila razlièitih bojadisarskih skupina (kisela, disperzna, reaktivna) uz visoku razluèivost (do 720 dpi), veæu brzinu
(100 m2/h), te bolju postojanost.
Standardne širine tekstilnih supstrata kreæu se sada od 1,6 do 2,6 m, pa
sve do tiska malih (pojedinaènih)
dijelova tzv. piece printing ink-jet
pisaèa pogodnih za tisak na gotove
tekstilne proizvode poput majica,
sl.1. Uvodi se pojam nano-ink koji
podrazumijeva èestice bojila
velièine manjih od 100 nm, što
sprjeèava zaèepljivanje mlaznica,
što je èesta pojava kod pigmenata,
a omoguæuje visoke dubine obojenja, tj. zasiæenosti boje [7-9].
Sl.1 Stroj za tisak mlazom tinte, odn. ink-jet tisak pojedinaènih dijelova tekstila (piece printing) [8]
V. ÐURAŠEVIÆ i sur.: Bojadisanje i tisak 21. stoljeæa, Tekstil 57 (12) 662-666 (2008.)
664
Sl.2 Karuselni stroj za tisak [8]
S obzirom na modne trendove,
vidljivi su pomaci kod tiska pahuljicama (flock tisak). Tehnološka
rješenja poboljšanja se odnose na
karuselne strojeve za sitotisak i nanošenje pahuljica, sl.2, lasersku
izradu ravnih i rotacijskih šablona
kod kojih je omoguæeno lasersko
razaranje šablona i ponovna izrada
novog uzorka, te strojeve za razvijanje šablona uz UV osvjetljavanje,
sl.3.
Kod transfer tiska poveæan je stupanj
kvalitete i vjernosti matrici na papiru,
a poboljšana je i probojadisanost
supstrata tako da je sada uzorak dobro vidljiv i s lica i s nalièja. Takoðer, ujednaèen raspored topline uz
odstupanje od +1 do -1 °C preko
cijele površine grijaæeg valjka osigurava visoki stupanj kontinuirane
kvalitete otiska. Poboljšane su i postojanosti, posebno postojanosti na atmosferilije s obzirom na to da se
èesto radi o širokim (zavarenim ili
ljepljenim) vrpcama za reklame [3,
8, 9].
Razvoj telekomunikacijskih tehnologija je sveprisutan, pa tako sve
više ulazi i u sferu tekstilne industrije, a posebno industriju bojadisanja i tiska. Postojeæa tehnološka
rješenja unaprijeðena su raèunalno
voðenim audio-video suèeljima,
koja omoguæavaju komunikaciju u
realnom
vremenu
izmeðu
poslužitelja pojedinih faza proizvodnog procesa, odnosno komunikaciju s krajnjim kupcem, kojem
je osiguran uvid u tijek proizvodnje.
Sl.3 Osvjetljavanje fotoemulzije UV
izvorom svjetla [8]
Takoðer, ubrzano je i vrijeme reakcije, s obzirom na to da krajnji
kupac može kontrolirati kvalitetu
izvedbe pojedinih proizvodnih faza
te intervenirati prije nastanka
neželjenih grešaka i nesporazuma.
Telekomunikacijska tehnologija i
automatizirani robotizirani procesi
danas veæ omoguæavaju voðenje
cjelokupnih procesa od pripreme do
gotovog proizvoda iz, trivijalno
reèeno, topline vlastite dnevne sobe.
Oèekuje se upravo da telekomunikacijske inovacije i nove tehnologije uvjetuju razvoj objedinjenih-integriranih sustava proizvodnje, svojevrstan prelazak sa zastarjelih, tradicionalnih kontinuiranih
na integrirane procese 1, 2].
4. Integrirani sustavi
Integrirani sustav je onaj sustav u
kojem je objedinjeno što više faza
proizvodnog procesa. Konkretno, to
znaèi od same pripreme pa do kontrole kvalitete izlaznog, konaènog
proizvoda. Bitan moment je i razmjena podataka omoguæena na što
više razina, tj. toèaka proizvodnog
procesa uz potpunu automatizaciju
na razini jednog kontinuirano voðenog procesa. Glavni ciljevi koji se
postižu ovakvim pristupom su veæa
uèinkovitost i poveæana proizvodnost, imperativ postavljen za bojadisaonice, koji postavljaju proizvoðaèi vodeæih marki i modnih
brendova.
Suvremenom bojadisaonicom smatra se umrežena bojadisaonica (networked dyehouse) koju saèinjava
potpuno povezane (organizacijski i
komunikacijski) jedinice: menadžment, laboratorij i proizvodnja,
sl.4 [2, 7].
Poboljšanja u odjelu menadžmenta
vezana su uz prije spomenuti razvoj
telekomunikacijskih tehnologija.
Sl.4 Integirani sustav na primjeru suvremene bojadisaonice [7]
V. ÐURAŠEVIÆ i sur.: Bojadisanje i tisak 21. stoljeæa, Tekstil 57 (12) 662-666 (2008.)
Napreci iz sfere mjerenja boje i
raèunalnog receptiranja odnose se
na primjenu novih matematièkih
sustava, temeljenih na sustavu koji
koristi proporcionalne, integrirane
i derivirane vrijednosti (PID),
neizrazitoj fuzzy logici, živèevim
mrežama (neural networks) i klizajuæim modovima upravljanja (sliding modes).
Vidljivi su pomaci i na podruèju
laboratorijske opreme i instrumenata za bojadisanje. Stari, svima dobro
poznati raèunalno voðeni laboratorijski aparati kod kojih je mjerena
temperatura uljne kupelji korištene
za grijanje kupelji za bojadisanje
zamjenjuju se aparatima s izvedbom IR grijaèa i osjetljivih
termouložaka unesenih u samu
kivetu za bojadisanje, èime je osiguran bolji nadzor nad procesom
bojadisanja i toèniji temperaturni
raspon [6, 10].
Takoðer, veæina proizvoðaèa nudi
upravljaèke jedinice istovjetne onima na industrijskim izvedbama, pri
èemu je toènost automatizacije doziranja poveæana. U ponudi se mogu
naæi aparati s pipetama velikog kapaciteta uz poluautomatsko doziranje bojila u prahu (s toènošæu
0,01 g), te potpuno automatsko doziranje otopina bojila (s toènošæu
0,02 g) uz iznimno veliku brzinu
pripreme kupelji (10 receptura u 6
min) [10].
Jednaka naèela i tehnološka rješenja
jednostavno su preslikana i na predstavljene industrijske izvedbe.
5. Ekologija
Krilaticom jedne od tvrtki izlagaèa
s 15. sajma ITMA - „Voda je za život,
a ne bojadisanje“ (Water is for living, not for dyeing) tj. obilježena su
sva nastojanja na podruèju uštede
vode, a može se lako proširiti i na
uštedu vremena, energije, a u krajnjoj liniji i novca [11].
Sav tehnološki napredak prikazan
na sajmu usmjeren je upravo na ostvarenje ovih ciljeva, što znaèi implementaciju sve strožih ekoloških
zahtjeva na bojila i paste korištene u
tekstilnoj industriji. U prvom redu tu
se misli na izbacivanje iz uporabe
bojila koja sadržavaju metale (najèešæe su to bakar i krom) i bio-nerazgradljivih bojila, èime se smanjuje negativan utjecaj na zdravlje ljudi i èistoæu okoliša.
Iz istih ekološko-zdravstvenih razloga sve više se uvode i koriste
paste i pomoæna sredstva u tekstilnom tisku na bazi vode i vodenih
emulzija, koje sve više istiskuju
proizvode uljnih osnova.
Takoðer, sve su veæa nastojanja
proizvoðaèa poznatih robnih marki
da budu što atraktivniji za kupce i
da ih približe raznim marketinškim
krilaticama i grafièkim rješenjima
(znakovima) u kojima se osvræu na
ekološku ispravnost svojih proizvoda. Tako, poznata internacionalna
kompanija “H&M” slikovito u vidu
semafora osvræe na prikladnost
kemizma bojila s obzirom na
namjenu i eventualnu zdravstvenu
i ekološku štetnost [12.
665
6. Zakljuèno - što se može
oèekivati?
2011. godine u Barceloni ITMA
slavi 60 godina inovacija, ali ako se
u široku primjenu ne uvedu novi,
uèinkovitiji prijenosi energije, vjerojatno je nerealno oèekivati revolucionarne inovacije na podruèju tehnologija bojadisanja i tiska.
Literatura:
[1] www.itma.com
[2] Parac-Osterman, Ð., Traliæ Kulenoviæ, V.: Bojila za specijalne
namjene, Savjetovanje “Tekstilni
dani Zagreb 2008”, Nove tehnologije i materijali u uvjetima
globalizacije, Zagreb, 2008.
[3] ...: Sajam ITMA 2007 u
Münchenu, Tekstil 56 (2007.) 4,
242-262
[4] ...: Nova rješenja iz tvrtke Monforts na sajmu ITMA 2007, Tekstil 56 (2007.) 9, 578-579
[5] www.brazzoli.it
[6] www.mathisag.com
[7] www.goller-hk.com
[8] www.mrprint.com
[9] www.kimberly-clark.com
[10] http://www.turkishexporter.net
[11] www.thiestextilmaschinen.de
[12] www.hm.com
666
V. ÐURAŠEVIÆ i sur.: Bojadisanje i tisak 21. stoljeæa, Tekstil 57 (12) 662-666 (2008.)
SUMMARY
Dyeing and printing of 21st century
V. Ðuraševiæ, A. Sutloviæ, M.I. Glogar
Over the past several years efforts have been made to obtain gradual improvements of the performance of the existing technology, while the presence of absolutely new technologies is really negligible. In the field of
dyeing and printing innovations are subordinate to product quality, specifically in the sense of the development of new shades and special effects
with high fastness. With this objective all phases of the technological process are integrated, and a direct intervention in each phase is ensured using
multidisciplinary know-how solutions. A faster reaction time at the customer request or real-time communication was achieved via audio-video
interfaces attached to the existing technological solutions. Nevertheless,
it can be concluded that the main motto of the trade fair ITMA 2007 in
Munich was “Save & Safe” with the main directives: more efficient energy use, reduction of water consumption, reduction of production process,
reduction of environmental pollution and production of humano-ecologically safe products. In 2011 in Barcelona ITMA celebrates 60 years of
innovations, but if no new ways of energy transfer are introduced, it is
probably unreal to expect revolutionary innovations in the field of dyeing
and printing technologies.
Key words: textile dyeing and printing, efficient energy use
University of Zagreb, Faculty of Textile Tecnology
Department of Textile Chemistry Technology and Ecology
Zagreb, Croatia
e-mail: [email protected]
Received September 11, 2008
Färben und Drucken im 21. Jahrhundert
In den letzten Jahren sind Anstrengungen unternommen worden, um eine
schrittweise Verbesserung der Leistungsfähigkeit der vorhandenen Technologie zu erhalten, während die Anwesenheit von apsolut neuen Technologien sehr gering ist. Im Bereich des Färbens und Druckens sind
Neuerungen der Produktqualität untergeordnet, und zwar im Sinne der
Entwicklung von neuen Nuancen und speziellen Effekten mit hoher Echtheit. Mit diesem Ziel sind alle Phasen des technologischen Prozesses integriert, und eine direkte Intervention in jede Phase wird durch interdisziplinäre Know-how-Lösungen gewährleistet. Eine schnellere Reaktionszeit
auf die Anfrage des Kunden oder Echtzeit-Kommunikation wurde über an
den vorhandenen technischen Lösungen befestigten Audio-Video-Schnittstellen erreicht. Dennoch, es kann eine Schlussfolgerung gezogen werden,
dass das Motto der Fachmesse ITMA 2008 in München “Save & Safe”
war. Die wichtigsten Richtlinien waren: leistungsvollere Energieanwendung, Verminderung des Wasserverbrauchs, des Herstellugsprozesses, der
Umweltverschmutzung und die Herstellung von ökologisch-humanen
Produkten. In 2011 in Barcelona feiert die ITMA 60 Jahre von Innovationen, aber wenn keine neuen Methoden der Energieübertragung eingeführt
werden, ist es wahrscheinlich irreal revolutionäre Innovationen auf dem
Gebiet des Färbe- und Drucktechnologie zu erwarten.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
671 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content