close

Enter

Log in using OpenID

BWI KONEKT (POVEZIVANJE)

embedDownload
BWI KONEKT
(POVEZIVANJE)
Vodič za radnike migrante
u jugoistočnoj Europi
BWI KONEKT
(POVEZIVANJE)
Vodič za radnike migrante
u jugoistočnoj Europi
Šta je BWI?
Internacionala radnika građevinarstva i drveta (BWI) je globalna federacija sindikata koja zastupa
radnike u sektorima građevinarstva, građevinskog materijala, drvnoj industriji, proizvodnji nameštaja i
šumarstva. BWI okuplja 328 sindikata koji predstavljaju 12 miliona radnika u 130 zemalja.
Šta je BWI KONEKT (povezivanje)?
Na 2. svetskom kongresu BWI-a održanom 2009. godine, BWI je pokrenuo Globalnu kampanju o
pravima radnika migranata pri čemu je suština kampanje fokus na regrutovanje i organizovanje radnika
migranata u sindikate i promovisanje njihovih prava.
BWI KONEKT:
Povezuje radnike migrante sa sindikatima kako bi se učlanili u sindikate.
Povezuje sindikate iz zemalja porekla sa sindikatima iz zemalja destinacija kako bi se olakšala
saradnja u cilju organizovanja radnika migranata.
Povezuje sindikate s vladama kako bi zagovarali zakone i politike u cilju osiguravanja prava radnika
migranata.
Povezuje sindikate s poslodavcima u cilju sklapanja ugovora na temelju načela „jednaki rad za
jednaku platu”.
Povezuje sindikate s organizacijama civilnog društva u cilju izgradnje i jačanja saveza i mreža za
unapređenje prava radnika migranata na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou.
3
Šta učiniti prije nego što odete od kuće:
1. Raspitajte se o poslodavcu za kog treba da radite u inostranstvu (neke informacije mozete dobiti na
internetu preko pretraživaca, npr. google, ukucate ime firme ili pojedinca koji trazi radnike
2. Pobrinite se da imate ugovor o radu u pisanom obliku gdje se na Vašem jeziku navodi radno vreme,
plata, uslovi smještaja i drugi važni detalji.
3. Potražite savet:
• od članice BWI ili nacionalnog (saveza) sindikata;
• od Vladine kancelarije nadležne za pitanja rada;
• od građevinskih preduzeća koja rade u zemlji u koju namjeravate otići i zatražiti posao.
4. Napravite kopije svih Vaših:
• dokumenata, npr. pasoša ;
• vize i radne dozvole;
• ugovora o radu;
• pozivnog pisma; i
• ime i adresu osoba sa kojima ste kontaktirali u vezi posla u zemlji u koju idete.
5. Ostavite kopije tih dokumenata:
• kod svoje porodice;
• kod članice BWI-a u vašoj zemlji ili nacionalnog (saveza) sindikata;
• kod sebe.
6. Obavite obuku profesionalne orijentacije u organizaciji sindikata, Vladine agencije, poslodavca itd.
Šta učiniti kada stignete:
1. Posetite lokalni sindikat, članicu BWI-a (pogledati listu sa kontaktima) i:
• zatražite informacije o svojim pravima;
• učlanite se u sindikat;
• ostavite kopije svih dokumenata i podatke o novom boravištu;
•zamolite ih da pošalju kopiju podataka o vašem novom boravištu kancelariji sindikata članice
BWI-a u Vašoj zemlji.
2. Napravite kopiju podataka o novom boravištu, posebno:
• adresu poslodavca;
• informacije o gradilištu gde ćete raditi;
• adresu na kojoj ste smešteni.
3. Pošaljite kopiju prethodno spomenutih podataka svojoj porodici.
4. Posjetite ambasadu ili konzulat svoje zemlje.
5. Čuvajte dokumenta na sigurnom mestu.
Šta nikako ne smete:
1. Ući u zemlju bez odgovarajućih dokumenata.
2. Koristiti agencije za zapošljavanje koje ne podržava Vaš sindikat ili Vlada Vaše zemlje.
3. Predati dokumenta, naročito pasoš i radnu dozvolu, bilo kome.
4. Potpisati bilo kakve dokumente bez saveta i prevoda.
5. Platiti nekome zato što vas je zaposlio.
4
ALBANIJA
Vaša prava u Albaniji
1. Imate pravo da se učlanite u sindikat.
2. Imate pravo sklopiti ugovor o radu na osnovu radne dozvole ako ispunjavate opšte uslove koji su u
skladu sa Zakonom i opštim aktima poslodavca.
3. Pokriva Vas Kolektivni ugovor.
4. Imate pravo na:
• Novčanu naknadu (u slučaju nesreće)
• Osiguranje u slučaju nezaposlenosti
• Zdravstveno osiguranje
• Penzijsko osiguranje
• Godišnji odmor i bolovanje
Pritužbe iz oblasti rada se mogu predati centralnim Vladinim agencijama nadležnim za zapošljavanje
radnika migranata u Albaniji (Odeljenje za politiku migracija pri Ministarstvu rada).
Šta treba da znate kada stignete u Albaniju?
U zemlju morate ući s ulaznom vizom i prijaviti se kancelariju koja je zadužena za izdavanje radnih dozvola.
Albanski Zakon o strancima-radnicima migrantima omogućava prava zasnovana na međunarodnim
standardima, a posebno:
1. Tretman jednak onome koji imaju albanski građani u smislu uslova rada, uključujući odredbe koje se
odnose na prekid radnog odnosa i nagrade, higijenske uslove rada, tehničku sigurnost kao i učešće
u stručnoj obuci, ali pod uslovom da imate dozvolu za boravak i rad u Republici Albaniji koja važi
duže od jedne godine.
2. Slobodu udruživanja i članstvo u sindikatu ili profesionalnoj organizaciji koja predstavlja radnike,
samozaposlene i poslodavce, uključujući i prednosti koje nosi članstvo u tim organizacijama, itd.
Kontakti sindikata:
SPPN SH P SH – Nezavisni sindikat građevinskih radnika
Rr. “V.Manastirliu”, B. 2/1, wast Bonifikimi, Tirana-Albania
Tel: +355 4 225 29 80, Fax: +355 4 222 58 12
FSNDSH – Federacija sindikata radnika građevinarstva, drvne industrije i javnih službi Albanije
Rr. “Durresit”, P 180, sh 1, kt 2, ap 1, Tirana-Albania
Tel/fax: +355 42 321 322, Fax: +355 42 225 812
Kontakti nevladinih organizacija i institucija:
Migracijski servisni centar
DRSHKP TIRANA
Rruga “Vllazën Huta” Tel: +355 4 236 35 29
5
BOSNA I HERCEGOVINA
Vaša prava u Bosni i Hercegovini
1. Imate pravo da se učlanite u sindikat.
2. Imate pravo sklopiti ugovor o radu na osnovu radne dozvole ako ispunjavate opšte uslove koji su u
skladu sa Zakonom i opštim aktima poslodavca.
3. Pokriva Vas kolektivni ugvor.
4. Imate pravo na:
• Novčanu naknadu (u slučaju nesreće)
• Osiguranje u slučaju nezaposlenosti
• Zdravstveno osiguranje
• Penzijsko osiguranje
• Godišnji odmor i bolovanje
5. Pritužbe iz oblasti rada se mogu predati Ministarstvima za rad i socijalnu politiku FBIHa, RSa i
Distrikta Brčko BiH.
Šta treba da znate kada stignete u Bosnu i Hercegovinu
1. U Federaciji Bosne i Hercegovine Zavod za zapošljavanje Federacije Bosne i Hercegovine je
nadležan za zapošljavanje radnika migranata.
2. Vaš poslodavac mora podneti zahtev za izdavanje radne dozvole Odeljenju za zapošljavanje
stranaca Zavoda za zapošljavanje Federacije Bosne i Hercegovine.
3. Zavod za zapošljavanje odobrava zapošljavanje radnika migranata.
4. Radna dozvola Vam omogućava da imate socijalno osiguranje. Ne možete dobiti radnu dozvolu ako
imate turističku vizu. Radna dozvola se izdaje najduže za godinu dana. U izuzetnom slučaju kada
radnici migranti imaju trajno mesto boravka u zemlji, radna dozvola se može izdati na neodređeno
vreme. Prestanak važenja boravišne dozvole se poklapa sa prestankom važenja radne dozvole.
5. U Republici Srpskoj zapošljavanje stranaca je regulisano Zakonom o zapošljavanju stranih
državljana i lica bez državljanstva (Službeni glasnik RS 24/09.). Osim opštih uslova postavljenih u
tom zakonu, kolektivnim ugovorima i opštim aktima poslodavca, da bi sklopili ugovor o radu, stranci
moraju:
a) imati dozvolu boravka na teritoriji Republike Srpske, a s tim i Bosne i Hercegovine, u skladu s
relevantnim zakonom.
b) imati važeću radnu dozvolu u skladu s tim Zakonom.
Radne dozvole i dozvole za sklapanje ugovora o radu sa strancima na zahtev poslodavca izdaje
podružnica Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske prema mestu registracije poslodavca. Radne
dozvole se ne izdaju za period duži od roka važenja boravišne dozvole.
U izuzetnim slučajevima, za strance koji imaju trajno mjesto boravka na teritoriji Republike Srpske, i
Bosne i Hercegovine, radna dozvola se može izdati na neodređeno vreme.
6. U Distriktu Brčko zapošljavanje stranaca je regulisano Zakonom o zapošljavanju stranaca u Brčko
Distriktu (Službeni list BD BiH 15/09., 19/09. i 20/10.).
6
Kontakti sindikata:
SGi IGM BiH – Sindikat građevinarstva i industrije građevinskog materijala Bosne i Hercegovine
Obala Kulina Bana br. 1, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 20 95 77, Web: www.ssspdp.ba
SSSPDP BiH – Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira Bosne i Hercegovine
Obala Kulina Bana br. 1, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 55 75 30, Web: www.ssspdp.ba
Kontakti nevladinih organizacija i institucija:
Migracijski servisni centar Sarajevo
Federalni zavod za zapošljavanje
Đoke Mazalića 3, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 203 800, E-mail: [email protected]
Migracijski servisni centar Banja Luka
Zavod za zapošljavanje RS, filijala Banja Luka
Save Mrkalja 14, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 51 214 959, E-mail: [email protected]
Migracijski servisni centar Brčko
Fra Šimuna Filipovića 2, 76100 Brčko
Tel: +387 49 232300, +387 49 232301, Web: http://www.zzzbrcko.org/
Međunarodna organizacija rada
ILO Nacionalni Koordinator
Maršala Tita 48, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 563 871, Fax: +387 33 563 873
7
HRVATSKA
Vaša prava u Hrvatskoj:
1. Imate pravo da se učlanite u sindikat.
2. Možete raditi na temelju dozvole za boravak i rad (do jedne godine) ili potvrde o prijavi rada (do 90
dana) ako Zakonom o strancima nije drugačije propisano.
Dozvola za boravak i rad je jedinstvena dozvola kojom Vam se dozvoljava privremeni boravak i rad
u RH. Izdaje se na temelju godišnje kvote, a može se izdati i izvan godišnje kvote u slučajevima
propisanim zakonom.
Možete raditi samo na onim poslovima za koje Vam je izdata dozvola za boravak i rad ili potvrda o
prijavi na rad i to samo kod onog poslodavca s kojim je zasnovan radni odnos.
3. Zagarantovana su Vam prava iz oblasti rada, bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa propisima
RH, kolektivnim ugovorima i aktima poslodavca. U građevinarstvu Vas pokriva, kao i radnike
državljane RH, Kolektivni ugovor za građevinarstvo. Osim prava iz radnog odnosa (plate, naknade
zarade za bolovanje, godišnji odmor, plaćeno odsustvo i sl.) imate pravo na:
• Novčanu nadoknadu (u slučaju nesreće na radu )
•Osiguranje u slučaju nezaposlenosti (određena prava za vrijeme nezaposlenosti npr. novčana
nadoknada).
• Penzijsko i zdravstveno osiguranje ako ste u radnom odnosu, odnosno ako ste prijavljeni.
4. Ako ste raspoređeni ( detaširani ) radnik Zakon o strancima Vam garantuje minimalni nivo prava po
propisima RH i Kolektivnom ugovoru za građevinarstvo i to za najduže trajanje radnog vremena,
najkraće trajanje godišnjeg odmor, najnižu zaradu uvećanu za prekovremeni rad, bezbednost i
zdravlje na radu, zaštitu trudnica, maloletnih radnika i zabranu diskriminacije.
5. U statusnim pravima migranata (dozvola za boravak i rad ), zaštitu prava možete zatražiti u
upravnom postupku u nadležnom ministarstvu i Upravnom sudu.
Za zaštitu prava iz radnog odnosa možete se obratiti redovnim sudovima i Državnom inspektoratu.
Šta treba da znate kada stignete u Hrvatsku:
1. Za migrante su nadležni Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo spoljnih poslova i evropskih
integracija i Hrvatski zavod za zapošljavanje.
2. Dozvolu za boravak i rad možete zatražiti sami ili će to u Vaše ime zatražiti poslodavac od policijske
uprave ili postaje prema mestu Vašeg prebivališta ili sedišta poslodavca.
3. Ako ispunjavate uslove za privremeni boravak izdaje Vam se dozvola za boravak i rad u obliku
rešenja. Uz zahtjev se prilaže: ugovor o radu ili pisana potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu ili
odgovarajući dokaz o radu, dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti i dokaz o
registraciji poslodavca.
4. Pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku su osnovani migracijski
informacioni centri u kojima migranti i potencijalni migranti mogu dobiti informacije i savetodavne
usluge vezane za zemlje članice EU, Švajcarsku, SAD, Novi Zeland i Australiju kao i o
mogućnostima dolaska stranaca ili povratnika u RH.
8
Kontakti sindikata:
Sindikat građevinarstva Hrvatske ( SGH )
Centrala i kancelarija SGH region Zagreba - Središnja Hrvatska
Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2, 10 000, Zagreb
Tel: +385 1 46 55 017, Fax: +385 1 46 55 014, E-mail: [email protected] ; [email protected]
Web: www. sgh.hr
Kancelarija SGH region Sjeverozapadne Hrvatske:
Trg Republike 1
40 000 Čakovec
Tel: 040/ 310 637, Fax: 040/ 312 546
E-mail: [email protected]
Kancelarija SGH Slavonski regiion:
Trg Ante Starčevića 10/2
31 000 Osijek
Tel: 031/ 209 511, Fax: 031/ 209 512,
E-mail: [email protected]
Kancelarija SGH Primorsko-istarski region:
Krešimira IV./I
51 000 Rijeka
Tel: 051/ 330 061, Tel/Fax: 051/ 213 357
E-mail: [email protected]
Kancelarija SSSH Splitsko-dalmatinske županije:
Tel: 021/ 348 012, Fax: 021/ 348 330
E-mail: [email protected]
Hrvatski sindikat šumarstva
Trg Kralja Petra Krešimira IV., br. 2, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 465 50 16, Web: www.hrsindsum.hr
Kontakti Migracijskih informacijskih centara (MIC) pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje:
MIGRACIJSKI INFORMACIONI CENTAR (MIC) ZAGREB
HZZ, Područna služba Zagreb
10 000 Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 15
Tel: +385 1 469 9959, E-mail: [email protected]
MIGRACIJSKI INFORMACIONI CENTAR (MIC) SPLIT
HZZ Područna služba Split
21 000 Split, Bihaćka 2/c
Tel: +385 21 310 541, E-mail: [email protected]
MIGRACIJSKI INFORMACIONI CENTAR (MIC) RIJEKA
HZZ Područna služba Rijeka
51 000 Rijeka, Bulevar oslobođenja 14
Tel: +385 51 406 137, E-mail: [email protected]
MIGRACIJSKI INFORMACIONI CENTAR (MIC) OSIJEK
HZZ, Područna služba Osijek
31 000 Osijek, Kneza Trpimira 2
Tel: +385 31 252 512, E-mail: [email protected]
9
MAKEDONIJA
Vaša prava u Makedoniji
1. Imate pravo da se učlanite u sindikat
2. Imate pravo na ugovor o radu pre polaska ukoliko Vaš poslodavac ima sedište u Makedoniji.
3. Pokriva Vas kolektivni ugovor isto kao i radnike državljane Makedonije.
4. Imate pravo na:
• Novčanu nadoknadu (u slučaju nesreće), ukoliko je predviđena kolektivnim ugovorom
• Osiguranje u slučaju nezaposlenosti, ako ste prijavljeni
• Zdravstveno osiguranje ako ste prijavljeni
• Penzijsko osiguranje ako imate stalni radni odnos
• Godišnji odmor i bolovanje
5. Pritužbe iz oblasti rada se mogu predati Državnoj inspekciji rada.
Šta morate znati kada stignete u Makedoniju
1. Za radnike migrante su nadležni Javna agencija za zapošljavanje i Ministarstvo unutrašnjih poslova.
2. Odmah po dolasku morate se prijaviti u Ministarstvo unutrašnjih poslova.
3. Za izdavanje boravišne dozvole, prijavite se u Ministarstvo unutrašnjih poslova.
4. Za izdavanje radne dozvole, prijavite se u Agenciju za zapošljavanje Makedonije.
5. Za ostvarivanje prava na socijalno osiguranje potrebno je imati boravišnu dozvolu, radnu dozvolu i
ugovor o radu.
Kontakti sindikati
SGIP – Sindikat građevinarstva, industrije građevinskog materijala i projektovanja Republike Makedonije
12 Udarna Brigada N 2A, 1000 Skoplje, Makedonija
Tel: +389 2 32 17 521, Fax: +389 2 232 07 522, E-mail: [email protected]
SIDEMK - Sindikat šumarstva, drvne industije i energetike Republike Makedonije
12-ta Udarna Brigada str., 2A, 1000 Skoplje, Makedonija
Tel: +389 2 316 5301, E-mail: [email protected]
Kontakti Migracijskog servisnog centra i Kancelarije Međunarodne organizacije rada u
Makedoniji:
Migracijski servisni centar
Agencija za zapošljavanje
Vasil Gjorgov no 41 1000 SKOPLJE, Makedonija
Tel: +389 2 3 138 434 ext. 148
MOR – Nacionalni koordinator
Dame Gruev 14, 1000 Skoplje, Makedonija
Tel. +389 2 551 2694
10
CRNA GORA
Vaša prava u Crnoj Gori
1. Imate pravo da se učlanite u sindikat.
2. Imate pravo na ugovor o radu ako imate radnu dozvolu.
3. Pokriva Vas Kolektivni ugovor.
4. Imate pravo na:
• Novčanu nadoknadu (u slučaju nesreće), ako je predviđena kolektivnim ugovorom
• Osiguranje u slučaju nezaposlenosti
• Zdravstveno osiguranje ako ste prijavljeni
• Penzijsko osiguranje u zavisnosti od bilateralnih sporazuma između zemalja
• Godišnji odmor i bolovanje
5. Žalbe se mogu predati:
• Ministarstvu rada i socijalnog staranja po pitanjima vezanim za zapošljavanje.
• Ministarstvu unutrašnjih poslova po pitanjima vezanim za trajne i privremene dozvole boravka.
• Državnoj agenciji za međunarodnu saradnju po pitanjima vezanim za obrazovanje i stručnu obuku.
• Agenciji za izbeglice po pitanjima vezanim za izbegle osobe.
Šta morate znati kad stignete u Crnu Goru
1. Možete biti zaposleni i raditi u Crnoj Gori ako imate radnu dozvolu, dozvolu stalnog ili privremenog
boravka u zemlji, potpisan ugovor o radu i ako je podružnica preduzeća registrovana na Vaše ime.
2. Zahtjev za izdavanje boravišne dozvole se predaje Ministarstvu unutrašnjih poslova (stanici policije)
u svrhu zaposlenja i rada, tj. preduzetničkih aktivnosti.
3. Prva privremena dozvola boravka se može tražiti putem diplomatskih i konzularnih predstavništava
u Crnoj Gori.
4. Privremena dozvola boravka u svrhu zaposlenja i rada se može izdati radnicima migrantima kojima
je izdata radna dozvola.
5. Privremena dozvola boravka za sezonske radnike se može izdati na razdoblje od osam mjeseci u
jednoj kalendarskoj godini.
6. Trajna dozvola boravka se može izdati strancima koji do dana podnošenja zahteva za trajnu
dozvolu boravka uz dozvolu boravka žive u Crnoj Gori pet godina bez prekida.
7. Radnici migranti podnose zahtev za izdavanje radne dozvole opštinskim sekretarijatima nadležnim
za pitanja rada.
8. Poslodavac sklapa ugovor o radu i prijavljuje radnike migrante na obavezno socijalno osiguranje
(M1 i MZ1).
9. Registracija i prijava stranih radnika se predaje Zavodu za zapošljavanje, poslovnici u gradu u kojem
se nalazi, uz:
- Dokaz o izdatoj boravišnoj dozvoli,
- Ugovor o radu,
- Dokaz o socijalnom osiguranju.
11
Kontakti sindikata u Crnoj Gori:
SGIGMCG – Sindikat građevinarstva i industrije građevinskih materijala Crne Gore
Novaka Miloševa 29/1, 81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 23 07 13, Fax: +382 20 23 04 99, Web: www.ssscg.t-com.me
SSSPDCG – Sindikat šumarstva i prerade drveta Crne Gore
Novaka Miloševa 29/1, 81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 23 1038, Fax: +382 20 23 0499, Web: www.ssscg.t-com.me
Kontakt nevladinih organizacija i institucija:
NVO “Pravni centar“ – Momišići
Ulica Omladinskih brigade br. 30
020 227 640, Podgorica
Ulica Vladimira Rolovica br. 15
030 316 674, Bar
Ulica Miljana Vukova br. 2
051 234 286, Berane
Međunarodna organizacija za migracije
Džordža Vašingtona III/45, Podgorica
Tel: +382 20 234 33, Fax: +382 20 234 334
Zavod za zapošljavanje Crne Gore
Biro rada PODGORICA, IV sprat, Novaka Miloševa broj 6th
Tel: +382 0 20 406 860, E-mail: [email protected]
12
SRBIJA
Vaša prava u Srbiji
1. Imate pravo da se učlanite u sindikat.
2. Pokriva Vas kolektivni ugovor, slično kao radnike državljane Srbije.
3. Imate pravo na:
• Novčanu nadoknadu (u slučaju nesreće)
• Osiguranje u slučaju nezaposlenosti
• Zdravstveno osiguranje
• Penzijsko osiguranje
• Godišnji odmor i bolovanje
4. Pritužbe iz oblasti rada se predaju Inspektoratu za rad u 28 odvojenih jedinica – odjeljenja i odseka
inspekcije rada koji se nalaze u pravnim okruzima i gradu Beogradu i u dva odeljenja inspekcije rada
u sedištu Inspektorata u Beogradu, ul. Ruzveltova 61, tel. +381 11 3293 025, sudovima i Zavodu
za zapošljavanje.
Šta treba da znate kada stignete u Srbiju
1. Odeljenje Ministarstva unutarnjih poslova je nadležno za radnike migrante.
2. Po dolasku, morate se prijaviti Ministarstvu unutarnjih poslova u policijsku stanicu u roku od 24 sata.
3. Prijavite se Nacionalnoj službi za zapošljavanje za izdavanje radne dozvole.
4. Prijavite se Odeljenju Ministarstva unutarnjih poslova za izdavanje boravišne dozvole.
5. Morate uspostaviti radne odnose na osnovu valjane radne dozvole; poslodavac Vas mora prijaviti
na obavezno socijalno osiguranje i platiti socijalne doprinose.
Kontakti sindikata:
SGIGM – Sindikat radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije
Dečanska 14/V, 11000 Beograd
Tel: +381 11 333 52 01/02, Fax: +381 11 323 8728,
E-mail: [email protected]; [email protected] ; [email protected]
Web: www.sgigm.org.rs
SSPS – Samostalni sindikat putara Srbije
Dečanska 14/VI, 110000 Beograd
Tel: +381 11 32 34 509, E-mail: [email protected]
SSSPD – Samostalni sindikat šumarstva i prerade drveta Srbije
Dečanska 14/VII, Kancelarija 4
Tel: +381 11 333 5184, Fax: +381 11 32 36 043, E-mail: [email protected]
Nezavisnost – Granski sindikat građevinarstva i industrije građevinskog materijala, drveta i putne
privrede Srbije
Ul. Nušićeva 4/V, 11000 Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11 330 67 52, E-mail: [email protected]
Web: www.nezavisnost.org
13
SLOVENIJA
Vaša prava u Sloveniji:
1. Imate pravo da se učlanite u sindikat.
2. Možete raditi na osnovu dozvole za boravak i rad
3. Pokriva Vas kolektivni ugovor.
4. Imate pravo na:
• Novčanu naknadu (u slučaju nesreće)
• Osiguranje u slučaju nezaposlenosti
• Zdravstveno osiguranje
• Penzijsko osiguranje
• Godišnji odmor i bolovanje
Šta treba da znate kada stignete u Sloveniju:
Zagarantovana su Vam prava iz oblasti rada, bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa propisima
Republike Slovenije, kolektivnim ugovorima i aktima poslodavca.
Kontakti sindikata:
SDGD – Sindikat radnika građevinarstva Republike Slovenije
Dalmatinova ulica. 4, SLO – 1000 Ljubljana
Tel: +386 1 434 12 20, Fax: +386 1 231 24 60
E-mail: [email protected], Web: www.sdgd.si
14
Kontakti ambasada i konzulata u Albaniji
Ambasada Bosne i Hercegovine
Emistokli Germenji, 5, Tirana Tel: +355 4 230 454, Fax: +355-4 234848
Ambasada Republike Hrvatske
Rruga A. Toptani ‘Torre Drin’ zgrada 4, Tirana
Tel: +355 4 256 948/2242 463, Fax: +355 4 230 578, E-mail: [email protected]
Ambasada Republike Makedonije
Rr. Kavajes nr. 116, Tirana
Tel: +355 4 230 909/274 765, Fax: +355 4 232 514, E-mail: [email protected]
Ambasada Republike Crne Gore
Rr. Jul Varibova 11, Tirana, Albania, Tel: +355 4 225 7406; Tel/fax: +355 4 226 1309,
E-mail: [email protected]
Ambasada Republike Srbije
Rr Donika Kastrioti 9/1, Tirana
Tel: +355 4 2232 091, Fax: +355 4 2232 089, E-mail: [email protected]
Web: http://tirana.mfa.rs
Konzulat Republike Slovenije
Rr.Ismail Qemali, Nr. 14. Tirana
Tel: +355-4-253220, Fax: +355-4-247996
Web: http://www.mzz.gov.si/en/representations_abroad/europe/albania/
Kontakti ambasada i konzulata u Bosni i Hercegovini
Ambasada Republike Albanije
Telali br. 19, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 574 420/ 033 574 420, Fax: +387 574 421, E-mail: [email protected]
Ambasada Republike Hrvatske
Mehmeda Spahe 16, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 251 640, Fax: +387 33 472 434, E-mail: [email protected]
Ambasada Republike Makedonije
Splitska 57, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 810 460, E-mail: [email protected]
Ambasada Republike Crne Gore
Talirovića 4, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 239 925, Fax: +387 33 239 928, E-mail: [email protected]
Ambasada Republike Srbije
Obala Maka Dizdara 3a, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 260-090, 260-080, Fax:+387 33 221-469, E-mail: [email protected]
Ambasada Republike Slovenije
Bentbaša 7, Sarajevo
Tel. +387 271 260, Fax: +387 271 270, E-mail: [email protected]
15
Kontakti ambasada i konzulata u Hrvatskoj:
Ambasada Republike Albanije
Jurišića 2A, II sprat, 10000 Zagreb
Tel. +385 1 481 0679, Fax: +385 1 4810682
Ambasada Bosne i Hercegovine
Torbarova 9, PP 27, 10001 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 450 1070, Fax: +385 1 450 10 71, E-mail: [email protected]
Ambasada Republike Makedonije
Kralja Zvonimira 6/1, Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 457 2812, E-mail: [email protected]
Ambasada Republike Crne Gore
Trg Nikole Šubića Zrinjskog1, IV sprat, Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 4583 362, Fax: +385 1 4573 424, E-mail: [email protected]
Ambasada Republike Srbije
Pantovčak 245, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 457 90 67, 457 90 68, Fax: +385 1 457 33 38
Ambasada Republike Slovenije
Savska cesta 41/anex/ II 10000, Zagreb, Hrvatska
Tel. +385 1 631 1000, Fax: +385 1 617 7236, E-mail: [email protected]
Kontakti ambasada i konzulata u Makedoniji:
Ambasada Republike Albanije
Hristjan Todorovski Karpos 94/A, 1000 Skoplje, Makedonija
Tel. +389 2 614636, Fax: +389 2 614200
Ambasada Bosne i Hercegovine
Mile Pop-Jordanov 56b, Skoplje, Makedonija
Tel: +389 2 30 86 216, Fax: +389 2 30 86 221, Web: www.ambasadabih.org.mk
Ambasada Republike Hrvatske
Mitropolit Teodosij Gologanov 44, 91000 Skoplje, Makedonija
Tel: +389 2 3248 170, 3246 013, Fax: +389 2 3246 004, E-mail: [email protected]
Ambasada Republike Crne Gore
Vasil Stefanovski 7, 1000 Skoplje, Makedonija
Tel: +389 23 227 277, Fax: +289 23 27 254, Email: [email protected]
Ambasada Republike Srbije
Ul. Pitu Guli 8, Skoplje, Makedonija
Tel: +389 2 3129 298, 3131 299, Fax: +389 2 3129 427, Web: www.scgembassy.org.mk
Ambasada Republike Slovenije
Vodnjanska 42 1000, Skoplje, Makedonija
Tel. +389 2 317 8734, Fax: +389 2 317 6631, Email: [email protected]
16
Kontakti ambasada i konzulata u Crnoj Gori:
Ambasada Republike Albanije
Stari Aerodrom, Ul.Zmaj Jovina, br.30, Podgorica
Tel. +382 20 652 796, 382 20 652 837, Fax: +382 20 652 798
Ambasada Bosne i Hercegovine
Ul. Atinska 58, 81000 Podgorica
Tel: +382 20 618 10, Fax: +382 20 618 016
Ambasada Republike Hrvatske
Vlada Ćetkovića 2, 81000 Podgorica
Tel: +382 20 269 760, Fax: +382 20 269 810, E-mail: [email protected]
Ambasada Republike Makedonije
Hercegovacka 49/3, Podgorica
Tel: +382 20 667 415, E-mail: [email protected]
Ambasada Republike Srbije
Hotel Podgorica, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 1, 81000 Podgorica
Tel: +382 20 402 525, Fax: +382 20 402 567
Ambasada Republike Slovenije
Atinska 41, 81000 Podgorica
Tel: +382 20 618 150, Fax: +382 20 655 671, E-mail: [email protected]
Kontakti ambasada i konzulata u Srbiji:
Ambasada Republike Albanije
Bulevar Mira 25 A, Beograd, Srbija
Tel. +381 11 3066642, Fax: +381 11 2665439
Ambasada Bosne i Hercegovine
Krunska br. 9, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 324 11 70, 324 10 95, Fax: +381 11 324 10 57
Ambasada Republike Hrvatske
Kneza Miloša 62, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3610 535, Fax: +381 11 3610 032, E- mail: [email protected]
Ambasada Republike Makedonije
Gospodar Jevremović 34, Beograd
Tel: +381 11 32 84924, E-mail: [email protected]
Ambasada Republike Crne Gore
Užička 1, 11000 Beograd
Tel. +381 11 266 23 00, Fax: +381 11 369 95 46, E-mail: [email protected]
Ambasada Republike Slovenije
Ulica Zmaj Jovina 33a 11000, Beograd
Tel. +381 11 328 4458, Fax: +381 11 625 884, E-mail: [email protected]
17
Kontakti ambasada i konzulata u Sloveniji:
Ambasada Republike Albanije
Zaloska cesta 69, 1000 Ljubljana
Tel: +386 1 547 3650; Fax: +386 1 547 3652
Email: [email protected]
Ambasada Bosne i Hercegovine
Kolarjeva 26, 1000 Ljubljana
Tel/Fax: +386 1 432 4042, 2214
Ambasada Republike Hrvatske
Gruberjevo nabrezje 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 1 4256 220, Cons. 00 386 1 4257 287
Fax: +386 1 4258 106
Website: http://si.mvp.hr/
Email: [email protected]
Ambasada Republike Makedonije
Presernova Cesta 2, 1000 Ljubljana
Tel: +386 1 421 00 21/421 00 22
Fax: +386 1 421 00 23
Email: [email protected]
Ambasada Republike Crne Gore
Njegoševa cesta 14, 1000 Ljubljana
Tel: +386 1 439 53 64
Fax: +386 1 439 53 60
Email: [email protected]
Ambasada Republike Srbije
Slomskova ulica 1, 1000 Ljubljana
Tel: +386-1-4380110 / +386-1-4380111
Fax: +386-1-4342688 / +386-1-4342689
18
BWI KONEKT
(POVEZIVANJE)
Vodič za radnike migrante
u jugoistočnoj Europi
Ovaj vodič je štampan uz podršku
LO-TCO Biståndsnämnd Švedska i
SASK Finska.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
19
File Size
2 088 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content