close

Enter

Log in using OpenID

"B E O I N @ E NJ E R I N G" " HIDROZAVOD"

embedDownload
Tehni~ki izvje{taj
za izmjenu
Glavnog projekta dijela pje{a~ke staze u Poljima
– uz magistralni put Mojkovac - \ur|evi}a Tara
Za pje{a~ku stazu u Poljima ura|en je ranije Glavni projekat.
Prema tom projektu staza je {irine 1.50m, projektovana je u nivou
postoje}e saobra}ajnice sa zastorom od betona MB-30.
Po novom projektnom zadatku {irina pje{a~ke staze je 2.0m. Istu od
kolovoza postoje}e magistrale treba odvojiti betonskim ivi~njakom
18/24 sa nadvi{enjem od 12cm, koji se na prilazima objektima i na
pristupnim putevima ugra|uje sa nadvi{enjem od 3cm.
Pje{a~ka staza u prvoj fazi je izvedena do staciona`e 0+840.00. Od
te staciona`e do 1+238.45 postavljen je ivi~njak uz kolovoz,
odnosno uz betonsku ivi~nu traku. Na pojedinim potezima ivi~na
traka se ne vidi, presvu~ena je asfaltom, tako da tu ivicu treba
obraditi i uz nju postaviti ivi~njak. Na potezima gdje se ivi~na
traka vidi i gdje je ni`a od kolovoza, ivi~njak se postavlja uz
ivi~nu traku u visini kolovoza, a prostor izme|u kolovoza i
ivi~njaka treba popuniti BNS-ispunom.
Od kraja mosta – pr. 86 u du`ini od oko 76.50m postoji rigol uz
kolovoz koji je dobrim dijelom zatrpan. Rigol treba o~istiti i uz
zub rigola uraditi trotoar {irine 1.50m.
Od kraja postoje}e
rigole do pr. 95 projektovan je ivi~njak, izdignuti i oboreni. Od
pr. 95 do propusta na pr. 131a magistralni put je jednim dijelom
u zasjeku, na jednom dijelu je potporni zid ili je nagib terena
takav da nije preporu~ljivo ispustiti vodu na imanja i objekte.
Zbog toga je na ovom potezu predvi|en betonski rigol {irine 0.50m,
sa zubom koji je od kolovoza viso~iji 5cm. Uz rigol je projektovan
trotoar {irine 1.50m. Od pr. 131a do kraja predvi|en je betonski
ivi~njak.
Ograda od groblja se mora poru{iti i uraditi nova. Od pr. 150 do
pr. 153 {irinu trotoara treba smanjiti na 1.50m. pojedini
spomenici su blizu saobra}ajnice i isti se ne smiju ugroziti
gradnjom pje{a~ke staze. [irina staze na tom dijelu se mora
uklopiti u postoje}e stanje.
Odvodnjavanje
Voda sa kolovoza saobra}ajnice i projektovanog trotoara mora se
odvesti van kolovoza i ne smije ugroziti bezbjednost saobra}aja.
Od staciona`e 0+840.00 do 1+050.00 voda se ispod trotoara ispu{ta
u
zemljani
kanal.
Na
staciona`ama
predvi|enim
projektom
postavljaju se slivni~ke re{etke na betonskom kanalu iz koga se
voda cijevima Φ200 izvodi u zemljani kanal. Od pr. 72 do kraja
mosta nagib kolovoza je na lijevu stranu, tako da se voda uliva u
postoje}e rigole i kanale. Od kraja mosta do profila 92 uz
1
saobra}ajnicu postoji
betonski rigol koji je dobrim dijelom
zatrpan i treba ga o~istiti.Niveleta puta pada prema mostu tako da
se ovaj dio saobra}ajnice odvodnjava preko postoje}eg rigola u
potok ispod mosta. Od pr. 93
voda sa kolovoza ide u rigol i na
staciona`i 1+545.00 se preko duple re~etke i cijevi Φ 400 uvodi u
otvoreni zemljani kanal. Ispusti iz rigole u nastavku su na
profilima 120 i 131a gdje su postoje}i propusti. Najni`a ta~ka u
konkavnoj krivini je na staciona`i 1+992.00 tako da na toj
staciona`i obavezno treba postaviti slivni~ku re{etku i vodu
ispustiti u zemljani kanal. Na kraju trase nagib kolovoza je prema
rigolu sa lijeve strane saobra}ajnice.
Projektom je predi|eno produ`enje postoje}ih cjevastih propusta.
Pje{a~ka staza na mostovima, {irine oko 1.0m, se ne rekonstrui{e.
Na mjestima gdje su projektovani betonski zidovi treba obavezno
postaviti elasti~nu odbojnu ogradu. Odbojnu ogradu treba postaviti
i na propustima.
Konstrukcija trotoara je od asfaltnog sloja BNS-22 debljine d=5cm,
na sloju tampona d=20cm.
Za sve pozicije radova je dat predmjer iI predra~un radova, kao I
tehni~ki uslovi izvo|enja radova.
P r o j e k t a n t,
Zorica Peri{i}, dipl.ing.gra|.
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
109 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content