close

Enter

Log in using OpenID

16. SAJAM ZDRAVLJA P R O G R A M

embedDownload
16. SAJAM ZDRAVLJA
VINKOVCI, 20. - 22. 4. 2012.
ŠRC Lenije, Teniski klub Vinkovci,
Poljoprivredni fakultet, Poljoprivredno šumarska škola,
Hoteli Slavonija i Gem Vinkovci, Restoran Barun Trenk,
Vanilla Club
od 10.00 do 20.00 sati, ulaz slobodan
Organizatori:
Grad Vinkovci,
Vukovarsko-srijemska županija,
Hrvatska mreža zdravih gradova
Pokrovitelj:
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Medijski pokrovitelji:
www. dnevnik.hr, www.žena.hr, www.cvijet.info.hr,
Vinkovački list, Vinkovački radio, Vinkovačka televizija, VFM
radio Vinkovci
Partneri:
Hoteli Slavonija i Gem Vinkovci
EDUKATIVNI DIO: Prvi vinkovački dani psihijatrije, Forum
zdravih gradova i županija, Oralno zdravlje djece i mladih,
Palijativna skrb, Medicinske sestre jučer/danas/sutra;
Forum invalida, Urbanizam, turizam, zdravlje - partnerstvo
bez alternative, Energetska učinkovitost, CONURBANT,
Šuma je zdravlje, Zelena čistka - volonterska akcija
TRIBINE: Norijada kakvu želim!?, Zašto djeca radije pitaju
Google za pomod nego roditelje?
SAJAMSKI DIO: Sajam zdravlja, Dani cvijeda, hortikulture i
uređenja okoliša, Sajam knjiga
POPRATNI DIO: 8. Zlatna jabuka, Zabava Za Zdravlje, Vinkovački
plesni festival 2012., Disko večer u Vanilli
PROGRAM
1
Sadržaj:
1.
TEMATSKA SJEDNICA VIJEĆA GRADA VINKOVACA, VUKOVARSKOSRIJEMSKE ŢUPANIJE I GOSTIJU, petak, 20. 04. 2012. ..........................5
1.1. Zdravi doruĉak .....................................................................................5
1.2. Sveĉana tematska sjednica Vukovarsko-srijemske ţupanije, Grada
Vinkovaca i gostiju ...............................................................................5
1.2.1. Desetljeće Sajma zdravlja u Vinkovcima..................................5
1.2.2. Izgradnja suradnje Dalmacije i Slavonije - Most suradnje na
primjeru Dubrovnika i Vinkovaca ..............................................5
1.2.3. 180 godina vinkovaĉke bolnice.................................................5
1.2.4. 40 godina vinkovaĉke psihijatrije ..............................................5
1.2.5. Osvrt na izlaganja i otvaranje struĉnog skupa Prvi vinkovaĉki
dani psihijatrije ..........................................................................5
1.3. Zatvaranje sveĉane tematske sjednice ...............................................6
1.4. Organizirani odlazak do Sajma u ŠRC Lenije .....................................6
2.
JAVNOZDRAVSTVENE TEME ....................................................................6
2.1. Zdravstveni programi ...........................................................................6
2.1.1. Struĉni skup: Prvi vinkovaĉki dani psihijatrije - ovisnosti,
petak, 20. 04. 2012. ..................................................................6
2.1.2. Okrugli stol: Bolesti ovisnosti juĉer, danas, sutra .....................8
2.2. Forum zdravih gradova i ţupanija – Jaĉanje socijalnih mreţa, 20. 04.
2012., dvorana 306 ..............................................................................8
2.2.1. Rano djetinjstvo i planiranje za zdravlje na svim razinama - iz
strategije Zdravlje 2020. Eu SZO-a ..........................................8
2.2.2. Jednoroditeljske obitelji - znanstvena istraţivanja i spoznaje
objavljene u Hrvatskoj i svijetu .................................................9
2.2.3. Jednoroditeljske obitelji u Hrvatskoj - dinamika provoĊenja
istraţivanja HMZG ....................................................................9
2.2.4. Simpozij: Palijativna skrb, subota, 21. 4. 2012.........................9
2.2.5. Struĉno usavršavanje: Medicinske sestre, subota, 21. 04.
2012. .........................................................................................9
2.2.6. Struĉno usavršavanje fizioterapeuta, subota, 21. 04. 2012. .11
2.3. Obitelj i zdravlje, petak, 20. 04. 2012. ...............................................12
2.3.1. Zašto djeca radije pitaju Google za pomoć nego roditelje?, 20.
04. 2012. .................................................................................12
2.3.2. Okrugli stol i radionica za roditelje: Osnove informatiĉke
pismenosti za roditelje, 20. 04. 2012. .....................................13
2.3.3. Tribina: Norijada kakvu ţelim!?, petak, 20. 04. 2012. ...........13
2.3.4. UnapreĊenje rada Vijeća za prevenciju kriminaliteta u
Vukovarsko-srijemskoj ţupaniji, 20. 04. 2012. .......................14
2.4. Kvaliteta ţivota mladih .......................................................................14
2.4.1. Oralno zdravlje djece i mladih, subota, 21. 04. 2012. ...........14
2.5. Forum invalida: Aktivno starenje osoba s invaliditetom, subota, 21.
04. 2012. ............................................................................................15
2.6. Okrugli stol: Urbano planiranje za poboljšanje kvalitete ţivota osoba s
invaliditetom, 21. 04. 2012................................................................15
3.
Forum: URBANIZAM, TURIZAM, ZDRAVLJE – PARTNERSTVO BEZ
ALTERNATIVE, 21. 04. 2012. ...................................................................16
3.1. Kulturni turizam u Vukovarsko-srijemskoj ţupaniji – zašto ne
drugaĉije? ..........................................................................................16
3.2. Osnove menadţmenta turistiĉke destinacije .....................................17
3.3. Oĉuvanje i unapreĊenje zdravlja djelatnika u ugostiteljstvu, turizmu i
trgovini ...............................................................................................17
2
3.4. Komunikologija u ugostiteljstvu, turizmu i trgovini - verbalne i
neverbalne komunikacije, 21. 04. 2012. ............................................17
3.5. Emocionalna pedagogija, nedjelja, 22. 04. 2012. .............................18
4.
EKOLOGOJA I ODRŢIVI RAZVITAK..........................................................18
4.1. ŠUMA JE ZDRAVLJE – PRAVILIMA DO ZDRAVLJA, vrednovani
skup, PETAK, 20. 04. 2012. .............................................................18
4.2. CONURBANT- dio programa Intelignetna Europa 2010., koji provodi
EU, 20. 04. 2012. ...............................................................................19
4.2.1. Program obuke II: Upravljanje tehniĉkim pitanjima i postizanje
odgovarajuće osnovne odrednice za odrţivu energiju (SEAP),
20. 04. 2012. ...........................................................................19
4.3. ENERGETSKA UĈINKOVITOST, vrednovani skup, SUBOTA, 21. 04.
2012., 20
4.4. LET'S DO IT! - WORLD CLEANUP 2012 / Zelena ĉistka – jedan dan
za ĉisti okoliš, volonterska akcija, SUBOTA, 21. 04. 2012., .............21
5.
POPRATNE AKTIVNOSTI ..........................................................................22
5.1. 1. VINKOVAĈKI PLESNI FESTIVAL 2012. - 1. VINKOVCI DANCE
FESTIVAL oţujak/travanj 2012. .......................................................22
5.1.1. Prvi plesni korak od 31. oţujka do 17. travnja 2012., besplatni
teĉaj ........................................................................................22
5.1.2. Mala plesna zvijezda, 22. travnja 2012., revijalno natjecane 22
5.1.3. Vinkovci open 2012., CROATIA OPEN – SHOW & STREET
DANCES – VINKOVCI, 20. 05. 2012., MEĐUNARODNO KUP
NATJECANJE .........................................................................23
5.2. Ja volim košarku, projekt revitalizacije školske košarke u Vinkovcima
24
5.3. Znanstveni skup s meĊunarodnim sudjelovanjem: Ţivot i djelo
Stjepana Adţića (1730. - 1789.), 19.-20. 04. 2012. u Vinkovcima i
Drenovcima........................................................................................24
5.4. VIII. Zlatna jabuka - Hrvatski kuharski kup, drţavno natjecanje u
kuhanju ..............................................................................................25
5.4.1. Sajam slastiĉarstva, petak, 20. 04. 2012................................25
5.4.2. Aritristika – dekoracija od voća i povrća, petak, 20. 04. 2012.
................................................................................................25
5.4.3. VIII. Zlatna jabuka – proglašenje pobjednika i zabavni program
s veĉerom, petak, 20. 04. 2012. .............................................25
5.4.4. Zabava Za Zdravlje, 21. 04. 2012. .........................................25
5.4.5. After Party: Bolero & HIP HOP VK & TWIST u Vanilli, subota,
21. 04. 2012. ...........................................................................25
6.
SAJAM ZDRAVLJA U ŠRC LENIJE, animator Zoran Goman ..................26
6.1. Sajam opreme za energetsku uĉinkovitost i obnovljive izvore energije
26
6.2. UNDP – energetska uĉinkovitost, djeca i majstori-radionica ............26
6.3. Sajam knjiga i Profil International d.o.o. ............................................26
6.4. POPRATNA ZBIVANJA NA SAJMU ZDRAVLJA U ŠRC LENIJE ....26
6.4.1. Mala priĉa o pekmezu-SLAVONICA FLIEGEN, 20.-22. 04.
2012. .......................................................................................26
6.4.2. Zdrava prehrana, izloţba, 20.-22-04. 2012. ...........................26
6.4.3. Opasnost u prirodi, izloţba, 20.-22. 04. 2012. .......................26
6.4.4. Problem ovisnosti, izloţba, 20.-22. 04. 2012. ........................27
6.4.5. Zdravi zubi, blistav osmjeh, platnene vrećice s porukama o
odrţavanju zdravlja zubi, 20.-22. 04. 2012. ..........................27
6.4.6. Obiljeţen Svjetski dan voda, plakat/izloţba, 20.-22. 04. 2012.
................................................................................................27
6.4.7. Ekologija, strip, 20.-22. 04. 2012. ...........................................27
3
6.4.8. Dan planeta Zemlje, plakat, 20.-22. 04. 2012. .......................27
6.4.9. Plesom do zdravlja, plakat, 20.-22. 04. 2012. ........................27
6.4.10. Zdravlje, likovni radovi i rukotvorine od papira, 20.-22. 04.
2012. .......................................................................................28
6.4.11. Sportski uzori, plakat, 20.-22. 04. 2012. .................................28
6.4.12. Boţja rijeĉ lijeĉi, 20.-22. 04. 2012...........................................28
6.4.13. Besplatna analiza bunarske vode na nitrate, 21. 04. 2012. ..28
6.4.14. Radiestezija i Orgoniti, 21. 04. 2012. .....................................28
6.4.15. Dodjela zahvalnica izlagaĉima, priznanja i nagrada
natjecateljima – zatvaranje 16. Sajma zdravlja, nedjelja 22. 04.
2012. .......................................................................................29
7.
SAJAM ZDRAVLJA U HOTELU SLAVONIJA Duga 1, od 20. do 22. 04.
2012.............................................................................................................29
7.1. Izloţba: Najstariji indoeuropski kalendar - vinkovaĉki Orion, 20.-22.
04. 2012. ............................................................................................29
7.2. Dani cvijeća i hortikulture i ureĊenja okoliša u Vinkovcima (hotel
Slavonija, Duga 1, 032/342-555) .......................................................29
7.3. Origami, kreativno-likovna radionica Društva naša djeca Vinkovci ..29
7.4. Pozdrav proljeću, kreativno-likovna radionica Društva naša djeca
Vinkovci..............................................................................................30
7.5. Zabava Za Zdravlje i Arijana Ĉulina: Za Europu spremni! ...............30
7.6. Poklanjamo cvijet za ljepši cvijet, kreativno-likovna radionica Društva
naša djeca Vinkovci ...........................................................................30
7.7. Ono što moţete i sami, kreativno-cvjetna pokazna radionica...........30
7.8. Cvjetni studio smijeha Smijeh kao lijek .............................................30
8.
OPĆE NAPOMENE ....................................................................................30
8.1. Svakoga dana bit će cvijetni studio: glazbeni program radio postaje
pokrovitelja dogaĊanja, eventualno nastupi glazbenih i likovnih
umjetnika............................................................................................30
8.2. svi sudionici Sajma zdravlja, koji se prijave u hotelu Gem ili hotelu
Slavonija, imaju promotivnu cijenu noćenja s doruĉkom 150,00
kn/osoba/dan (PDV i boravišna pristojba uraĉunati) .........................31
8.3. Sastanak Organizacijskog odbora i utvrĊivanje datuma i teme za 17.
Sajma zdravlja, (19.-21. 04. 2013. ili 26.-28. 04. 2013.) ...................31
9.
RADNI TIM ORGANIZACIJSKOG ODBORA 16. SAJMA ZDRAVLJA U
VINKOVCIMA ..............................................................................................31
9.1. Cjelokupna organizacija: ...................................................................31
9.2. Voditelji tematskih cjelina, tehniĉka pomoć po dvoranama za vrijeme
predavanja .........................................................................................31
9.3. Tehniĉka sluţba u sajamskoj hali ......................................................31
10. Deţurne tehniĉke sluţbe NA SAJMU I u Vinkovcima................................31
11. INSPEKCIJSKE SLUŢBE ...........................................................................32
12. MJESTO ZA OSTAVLJANJE PORUKA, PROMIDŢBENOG MATERIJALA I
INFORMACIJE ............................................................................................32
4
1.
TEMATSKA SJEDNICA VIJEĆA GRADA
VINKOVACA, VUKOVARSKO-SRIJEMSKE
ŢUPANIJE I GOSTIJU, petak, 20. 04. 2012.
Mjesto:
Organizator:
Sudionici:
Info:
hotel Slavonija - Kongresna dvorana,
Grad Vinkovci, Vukovarsko-srijemska ţupanija,
hotel Slavonija
predstavnici Vlade RH, predstavnici ţupanija,
gradonaĉelnici, naĉelnici, djelatnici
regionalne/podruĉne uprave, javnih ustanova i
sluţbi, ĉlanovi Hrvatske mreţe zdravih gradova i
ţupanija, gosti
[email protected]
Zdravi doruĉak
Okupljanje i zdravi doručak
08.30-09.00 hotel Slavonija, restoran
1.1.
Sveĉana tematska sjednica Vukovarskosrijemske ţupanije, Grada Vinkovaca i gostiju
Voditelji:
ţupan Vukovarsko-srijemske ţupanije Boţo
Galić, dipl. ing., Miho Katiĉić, Grad Dubrovnik,
gradonaĉelnik Mladen Karlić, dr. med.
1.2.
09.00-09.30
1.2.1.
Desetljeće Sajma zdravlja u Vinkovcima
09.30-09.45
1.2.2.
ravnatelj Opće ţupanijske bolnice Vinkovci
Krunoslav Šporĉić, dr. med.
40 godina vinkovačke psihijatrije
10.15-10.30
1.2.5.
Miho Katiĉić, Grad Dubrovnik
180 godina vinkovačke bolnice
10.00-10.15
1.2.4.
gradonaĉelnik Mladen Karlić, dr. med.
Izgradnja suradnje Dalmacije i Slavonije - Most
suradnje na primjeru Dubrovnika i Vinkovaca
09.45-10.00
1.2.3.
Pozdravne riječi
Kristina Dukanović Crljenković direktorica
hotela Slavonija –ĉlanica organizacijskog odbora
i predstavnica partnera 16. Sajma zdravlja
Irena Deţe Starĉević, voditeljica Ureda Rijeka
Zdravi grad
Nataša Basanić Ĉuš, voditeljica Fonda Poreĉ
zdravi grad i zamjenica gradonaĉelnika Grada
Poreĉa
pozdravne rijeĉi organizatora: prof. dr. sc.
Slobodan Lang, dr. med., predsjednik HMZG
Nikola Drobnjak, dr. med., spec. psihijatar
Osvrt na izlaganja i otvaranje stručnog skupa
Prvi vinkovački dani psihijatrije
10.30-10.45
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, ministar u
Ministarstvu zdravlja
5
1.3.
Zatvaranje sveĉane tematske sjednice
10.45-11.00 gradonaĉelnik Mladen Karlić, dr. med.
1.4.
Organizirani odlazak do Sajma u ŠRC Lenije
11.00-11.30 odlazak od hotela Slavonija do ŠRC Lenije
Protokol otvaranja Sajma
11.30-12.00 Otvaranje sajma po protokolu
uz zabavni program Tamburaškog sastava DIKE
Vinkovci
Hrvatski Show Dance Savez, ŠPK Bolero Osijek,
ŠPU TWIST Vinkovci, Udruga HIP-HOP VK
12.00-14.00 Obilazak sudionika Sajma
2.
2.1.
2.1.1.
JAVNOZDRAVSTVENE TEME
Zdravstveni programi
Stručni skup: Prvi vinkovački dani psihijatrije
- ovisnosti, petak, 20. 04. 2012.
Mjesto:
Organizator:
hotel Slavonija Vinkovci, kongresna dvorana
Centar za unaprijeĊenje duševnog zdravlja i
promicanje kvalitete ţivljenja Duša Vinkovci,
Opća ţupanijska bolnica Vinkovci Odjel za
duševne bolesti
Namijenjeno: psihijatrima, lijeĉnicima opće medicine,
psiholozima, pedagozima, prosvjetnim
djelatnicima, defektolozima, socijalnim
radnicima djelatinicima MUP-a, medicinskim
sestrama, svima zainteresiranim
Cilj:
razvoj multi diciplinarnog pristupa prevenciji,
lijeĉenju i rehabilitaciji u problemima ovisnosti.
Svi govore o zdravom stilu ţivljenja, pozitivnom
mišljenju, a ĉini se da se i sami lijeĉnici sve više
meĊusobno udaljavaju, a isto tako i svi
relevantni ĉimbenici, koji na podruĉju ovisnosti
mogu mnogo toga dati, naravno u pozitivnom
smijeru. Pokušaj stvaranja "prepoznatljive"
vinkovaĉke psihijatrijske misli. Povezivanje s
najeminentnijim hrvatskim psihijatrijskim
Ustanovama, stvarajući partnerske odnose
Voditelj:
Nikola Drobnjak, dr. med., specijalist psihijatar
Info:
[email protected],
[email protected]
11.00-11.15
Pozdravna riječ i osvrt na 40 godina
Vinkovačke psihijatrije
Nikola Drobnjak, dr. med., spec. psihijatar,
OŢBVK
11.15-11.30
Povijest psihijatrije na području Slavonije i
Baranje s posebnim osvrtom na vinkovačku
psihijatriju
Nikola Mandić
6
11.30-11.45
Bunt i mladi
mr. Nenad Dejanović, prof. psihologije, DZVK
11.45-12.00
Uloga prevencije bolesti ovisnosti u zaštiti i
unapreĎenju zdravlja
prof. dr. sc. Danijel Buljan, spec. psihijatar,
KBC Sestre Milosrdnice, Zagreb
12.00-12.15
Epidemiologija bolesti ovisnosti o drogama u
ţupaniji Vuk. Srijem u razdoblju
od 01. 01. 2000. - 01. 01. 2012. godine
Nikola Drobnjak, dr. med., spec. psihijatar,
OŢBVK
12.15-12.25
12.25-12.45
12.45-13.00
Rasprava
Pauza uz kavu i piće
Mogućnosti supstitucijske terapije opijatskih
ovisnika metadonom i buprenorfinom
doc. dr. sc. Davor Moravek, spec. psihijatar,
KBC Sestre Milosrdnice, Zagreb
13.00-13.15
Prevencija i tretman poremećaja i problema
povezanih s patološkim kockanjem
doc. dr. sc. Zoran Zoriĉić, spec. psihijatar,
KBC Sestre Milosrdnice, Zagreb
13.15-13.30
13.30-13.45
Predstavnik MUP-a RH, PUVS
Alkoholizam u hitnoj medicini
Bojan Puzić, dr. med., Zavod za hitnu medicinu
Vinkovci
13.45-14.00
Alkoholizam u ordinaciji obiteljskog liječnika
Blaţenka Rašić Roso, dr. med., spec. obiteljske
med. DZ Ilok
14.00-14.15
Prikaz patologije Odjela za duševne bolesti
OŢBVK od 2005. - 2011. godine
Vlado Divković, dr. med., spec. psihijatar,
OŢBVK
14.15-14.25
14.25-15.25
15.25-15.40
Rasprava
RUČAK, restoran hotela Slavonija
Alkoholizam i mladi
doc. dr. sc. Mirela Grgić, spec. psihijatar, Osijek
15.40-15.55
Shizofrenija i alkoholizam
prim. dr. sc. Vera Folnegović Šmalc, spec.
neuropsihijatar
15.55.-16.10
Slika hospitaliziranih bolesnika s duševnim
poremećajima i poremećajima ponašanja
uzrokovanih alkoholom na Odjelu za duševne
bolesti OŢB Vinkovci tijekom 2011. godine
Nikola Drobnjak, dr. med., spec. psihijatar,
OŢBVK
7
16.10-16.25
Nasilje u obitelji
Astrid Periškić Marković, dr. med., spec.
psihijatar, OŢBVK
16.25-16.40
Alkoholizam kao prekršajno djelo
Nada Mišić, dipl. iur., predsjednik prekršajnog
suda Vinkovci
16.40-16.55
Izvanbolničko liječenje alk. s osvrtom na
provoĎenja mjera obveznog liječenja
Vesna Golik Gruber
16.55-17.15
Alkoholizam iz našeg kuta
Gordana Trifunović
17.15-17.30
17.30-17.45
Pauza uz kavu i piće
Preventivne aktivnosti u borbi protiv
ovisnosti u OŠ
mr. Boţena Šustić, prof. pedgodije, OŠ Vukovar
17.45-18.00
Grupa podrške nepijenju u Domu Nuštar
Anka Kokaj, bacc. med. sr. gl. sestra Doma za
psihiĉki bolesne odrasle osobe, Nuštar
18.00-18.15
KLA-trajna psihijatrijska vrijednost
Blaţenka Hruškar, med. sr. OŢBVK
18.15-18.25
Predstavnik KLA s najduţom apstinencijom
2.1.2.
Okrugli stol: Bolesti ovisnosti jučer, danas, sutra
18.25-19.00
Cilj:
Sudionici:
Moderatori:
hotel Slavonija Vinkovci, kongresna dvorana
Pronaći najuĉinkovitiji naĉin prevencije,
lijeĉenja i rehabilitacije.
svi prisutni predavaĉi, kao i nekoliko ovisnika o
razliĉitim sredstvima, uz mogućnost
ukljuĉivanja i ostalih predstavnika zajednice
prof. dr. sc. Danijel Buljan, doc. dr. sc. Zoran
Zoriĉić, spec. psihijatar, KBC Sestre
Milosrdnice, Zagreb
Večera uz slavonsku glazbu
19.00
Forum zdravih gradova i ţupanija – Jaĉanje
socijalnih mreţa, 20. 04. 2012., dvorana 306
Mjesto:
ŠRC Lenije, Poljoprivredni fakultet,
H. D. Genschera 16d – dvorana 306
Organizator: Hrvatska mreţa zdravih gradova i ţupanija
Namijenjeno: ĉlanovima HMZG i HMZŢ
Cilj:
radionice prijenosa znanja, jaĉanje socijalnih
mreţa i društvene podrške te promocija
volonterskog rada
Info:
[email protected], doc. dr. sc. Selma Šogorić, dr.
med., Mandica Sanković
2.2.
2.2.1.
Rano djetinjstvo i planiranje za zdravlje na svim
razinama - iz strategije Zdravlje 2020. Eu SZO-a
13.00-14.30
doc. dr. sc. Selma Šogorić, dr. med.
8
2.2.2.
Jednoroditeljske obitelji - znanstvena
istraživanja i spoznaje objavljene u Hrvatskoj i
svijetu
14.30-16.00
2.2.3.
Jednoroditeljske obitelji u Hrvatskoj dinamika provođenja istraživanja HMZG
16.00-18.00
2.2.4.
Alen Subotić student, apsolvent Medicinskog
fakulteta Sveuĉilišta u Zagrebu,
doc. dr. sc. Selma Šogorić, dr. med.
doc. dr. sc. Selma Šogorić, dr. med.
Simpozij: Palijativna skrb, subota, 21. 4. 2012.
ŠRC Lenije, Poljoprivredni fakultet,
H. D. Genschera 16d – dvorana 106
Organizator: Hrvatska mreţa zdravih gradova i ţupanija,
Opća bolnica Vinkovci, Ogranak Hrvatskog
društva za palijativnu medicinu, Hrvatski
lijeĉniĉki zbor podruţnica Vinkovci, hoteli
Slavonija i Gem, Grad Vinkovci
Namijenjeno: ţupani, gradnaĉelnici, naĉelnici, djelatnici u
zdravstvu i JLS, Bubmara Vinkovci, graĊanima
Cilj:
Uspostava i provoĊenje palijativne skrbi,
izgradnja hospicija
Info:
[email protected], Mandica
Sanković, Krunoslav Kregar, Kristijan Šarić,
Ivan Gale, Vlasta Vuĉevac, dr. med.,
dopredsjednica Hrvatskog društva za palijativnu
skrb, Margareta Ĉalić, dr. med., Ogranak
Hrvatskog društva za palijativnu skrb HLZ
podruţnica Vinkovci
Mjesto:
09.00-10.00
2.2.5.
Palijativna skrb u Zdravom gradu
Vlasta Vuĉevac, dr. med., dopredsjednica
Hrvatskog društva za palijativnu skrb
Stručno usavršavanje: Medicinske sestre,
subota, 21. 04. 2012.
ŠRC Lenije, Poljoprivredni fakultet,
H. D. Genschera 16d – dvorana 106
Organizator: Dom zdravlja Vinkovci, Patronaţa,
Namijenjeno: medicinskim sestrama idjelatnicima u zdravstvu
Cilj:
Promjene u sestrinstvu vezane za struku, struĉno
usavršavanje i cjeloţivotno uĉenje
Info:
[email protected],
[email protected], glavna
medicinska sestra Doma zdravlja Vinkovci
Dinka Kalaica, bacc.ms., Kristijan Šarić,
Mandica Sanković, Krunoslav Kregar, Ivan Gale
Mjesto:
10.00-10.15
Razvoj sestrinstva u zajednici
Dinka Kalaica, bacc. med. ses.,
Dom zdravlja Vinkovci Patronaţa
10.15-10.30
Medicinska sestra jučer, danas, sutra
Janja Stojanović, bacc. med. tchn.
9
10.30-10.45
Promjene u obrazovanju medicinskih sestara
za stjecanje strukovne
kvalifikacije/zanimanja medicinska
sestra/tehničar opće njege u obrazovnom
sektoru Zdravstvo i socijalna skrb
Svjetlana Reljanović, bacc. med. techn.,
Zdravstvena i veterinarska škola
dr. Andrije Štampara Vinkovci
10.45-11.00
Trajna edukacija
Nino Pehar, bacc. med. techn.
11.00-11.15
Motiviranost medicinske sestre u procesu
kontinuirane sestrinske edukacije
Ţeljka Ćavar, bacc. med. techn.
11.15-11.30
Utjecaj razvoja tehnologije u pruţanju
zdravstvene njege u anesteziji i intenzivnom
liječenju
Dajana Bertić, bacc. med. tech.
11.30-11.45
11.45-12.00
Pauza
Izazovi sestrinstva u informatizaciji zdravstva
Aleksandar Radenović, Hrvatska udruga
informatike u sestrinstvu (HUIS), Zagreb
12.00-12.15
Poštivanje čovjekovog prava na izbor
Ksenija Ivanković, bacc. med. techn.,
Blaţenka Siĉ, bacc. med. techn.
12.30-12.45
Medicinska sestra i priziv savjesti
Jelica Stipaniĉev Mustapić, bacc. ms.
12.45-13.00
Problemi sestrinske etike
Marica Komarĉić, bacc. med. techn.
13.00-13.15
Bioetički izazovi i sestrinska skrb
Ivana Lovaković, bacc. med. tehn., OŢBVK
13.15-13.30
Primjena Vojta terapije kod djece s
cerebralnim poremetnjama kretanja
Silvija Sikora, Tamara Grbešić
13.30-13.45
13.45-14.00
Pauza
Vaţnost patronaţne djelatnosti, u promicanju
zdravlja i prevenciji bolesti, u radu s
grupama štićenika Grupa za potporu dojenja
Lidija Vranković Knapĉek, bacc. med. techn.,
Vlasta Naimarević, bacc. med. techn.
Uloga radne terapije u liječenju i
rehabilitaciji duševnog bolesnika
Blaţenka Hruškar, med. sr.
Nasilje u obitelji: što mogu učiniti medicinske
sestre u suradnji s liječnikom
Ahnetka Stjepanović, bacc. med. techn.
Ana Slišković, bacc. med. techn.
14.00-14.15
14.30-14.45
10
14.45-14.00
Vještina komuniciranja u radu medicinske
sestre
Danijela Marković, dipl. med. techn., OŢBVK
14.00-14.15
Sestrinska dokumentacija u procesu
akreditacije u OŢB Vukovar
Agneza Aleksijević, dipl. med. techn.,
Danijela Duhanaj, bacc. med. techn.
14.15-14.30
Medicinska dokumentacija
Nevenka Kovaĉević, med. sestra
14.30-14.45
15.45-15.00
Pauza
Skrb za starije osobe - izazov za sestrinstvo
Mira Fernbach, bacc. med. sest.,
Mihaela Buhaĉ, med. sest.
15.00-15.15
Udio higijenskih mjera u prevenciji bolničkih
infekcija
Mirjana Štabler, bacc. med. tehn., sestra za
prevenciju i nadzor bolniĉkih infekcija, OŢBVK
15.15-15.30
Prevencija suicidalnog ponašanja i
predstavljanje projekta „O tome govoriti
moţe ţivot spasiti“
Ruţica Branković, prof. psiholog, Obiteljski
centar Vukovarsko-srijemske ţupanije, Vinkovci
15.30-15.45
Stres na poslu i učinkovito sučeljavanje
Alma Lozanĉić, bacc. med. sr.
15.45-16.00
Stres naš svagdašnji
Nikola Drobnjak, dr. med. spec. psihijatar
16.00-16.15
16.15-16.30
Pauza
Klinička aromaterapija
- od biljke do pacijenta
mr. sc. Elizabeta Marok Grilec, mr. pharm.,
spec.kontrole i ispitivanja lijekova, Kemig d.o.o.
16.30-16.45
Fotoprotektivno ponašanje i prevencija raka
koţe u Slavoniji
Anita Galić, mr. pharm., univ. mag.
managementa u zdravstvu, Konzultant za
kozmetologiju
16.45-17.00
ProvoĎenje Nacionalnog programa ranog
otkrivanja raka debelog crijeva u VSŢ
Sanja Gali, dr. med., spec. epid.
17.00-17.30
Rasprava
2.2.6.
Stručno usavršavanje fizioterapeuta,
subota, 21. 04. 2012.
Mjesto:
Organizator:
ŠRC Lenije, Poljoprivredni fakultet,
H. D. Genschera 16d – dvorana 106
Dom zdravlja Vinkovci, Patronaţa, Opća
ţupanijska bolnica Vinkovci, Hrvatska udruga
fizioterapeuta, Grad Vinkovci, HMZG
11
Namijenjeno: fizioterapeutima, medicinskim sestrama,
djelatnicima u zdravstvu i ostalima
Cilj:
unapreĊenje rada fizioterapeuta, struĉno
usavršavanje i cjeloţivotno uĉenje
Info:
[email protected],
[email protected], Mandica
Sanković, Krunoslav Kregar, Kristijan Šarić,
Ivan Gale, Jadranka Radović, viši fizioterapeut,
glavna medicinska sestra Doma zdravlja
Vinkovci Dinka Kalaica, bacc. ms.
13.15-13.30
2.3.
2.3.1.
Primjena Vojta terapije kod djece s
cerebralnim poremetnjama kretanja
Silvija Sikora, Tamara Grbešić
Obitelj i zdravlje, petak, 20. 04. 2012.
Zašto djeca radije pitaju Google za pomoć
nego roditelje?, 20. 04. 2012.
Mjesto:
Poljoprivredni fakultet Vinkovci,
H. D. Genschera 16d, dvorana 301
Organizator: Grad Vinkovci, PUVS, Poljoprivredna i
šumarska škola Vinkovci, Vijeće mladih,
hoteli Slavonija i Gem
Namijenjeno: maturantima, ravnateljima, profesorim, Vijećima
za prevenciju kriminaliteta, struĉnjacima,
JLS i svima zainteresiranima,
Cilj:
zajedno uspostaviti bolje razumjevanje djece,
mladih, njihovih rodtelja u svrhu boljeg suţivota
Info:
[email protected], Ivan Gale, Krunoslav Kregar, Kristijan Šarić, Mandica Sanković
13.00-13.45
Uvodniĉar:
Moderator:
Sudjeluju:
Parlaonica za djecu i roditelje: Zašto djeca
radije pitaju Google za pomoć nego roditelje?
Katarina Andrić, dipl. psiholog, Vinkovci zdravi
grad
Marina Bukal, policijska sluţbenica za nadzor i
planiranje za prevenciju PUVS
prof. dr. sc. Zdenka Gruden, dr. med.,
doc. dr. sc. Josipa Sanja Gruden Pokupec,
dr. med., dr. sc. Vladimir Gruden, dr. med. vet.
junior, prof. dr. sc. Vladimir Gruden, dr. med.,
senior, Vijeća za prevenciju, djelatnici u prosvjeti
13.45-14.00
14.00-14.15
Pauza
Suvremena škola na relaciji
dijete/učitelj/obitelj, 20. 04. 2012.
Darija Gongeta, uĉiteljica, mentorica
14.15-14.30
EU – još malo pa smo tu!
ĐurĊica Resli, dipl. pedagog, autorica i
voditeljica; Djeĉji forum Sunce,
OŠ Bartola Kašića, Vinkovci
14.30-14.45
Upoznajmo školski vrt OŠ Bartola Kašića
12
Marija Ţagar, prof., autorica i voditeljica,
OŠ Bartola Kašića, Vinkovci
14.45-15.00
Poučna staza park šume Kanovci
Mario Raguţ, dipl. ing., Javna ustanova ZUZPV
VSŢ
15.00-15.15
15.15-16.15
Pauza
Radionica za djecu: Osnove OIE i EE za više
razrede OŠ, 20. 04. 2012.
Mia Dragović, Domagoj Dvorţak, UNDP Osijek
2.3.2.
Okrugli stol i radionica za roditelje: Osnove
informatičke pismenosti za roditelje,
20. 04. 2012.
Mjesto:
14.15-15.00
Uvodniĉar:
Moderator:
Sudjeluju:
15.00-17.00
2.3.3.
Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci,
H. D. Genschera 16, kabinet za informatiku
Okrugli stol: Informatička pismenost
roditelja!?
Katarina Andrić, dipl. psiholog, Vinkovci zdravi
grad
Vjeran Kokor, prof. matetmatike i informatike,
Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci i
Marina Bukal, policijska sluţbenica za nadzor i
planiranje za prevenciju PUVS
prof. dr. sc. Zdenka Gruden, dr. med., doc. dr.
sc. Josipa Sanja Gruden Pokupec, dr. med., dr.
sc. Vladimir Gruden, dr. med. vet. junior, prof.
dr. sc. Vladimir Gruden, dr. med., senior,
Vijeća za prevenciju, djelatnici u prosvjeti
Radionica za roditelje: Osnove informatičke
pismenosti za roditelje
Vjeran Kokor, prof. matetmatike i informatike,
Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci
Tribina: Norijada kakvu želim!?,
petak, 20. 04. 2012.
Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci,
H. D. Genschera 16, hol
Organizator: Vijeće za prevenciju Grada Vinkovaca,
Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci,
Vijeće mladih, hoteli Slavonija i Gem
Namijenjeno: maturantima, djelatnicima u prosvjeti, Vijećima
za prevenciju kriminaliteta, ugostiteljima,
stanovnicima, profesorim, JLS, policiji i svima
zainteresiranima
Cilj:
zajedno napraviti program norijade 2012.,
prevencija nepoţeljnih poljedica za mlade,
njihove roditelje i zajednicu, JLS
Info:
[email protected], Ivan Gale,
Krunoslav Kregar, Kristijan Šarić, Mandica
Sanković
Mjesto:
15.15-17.00
Tribina: Norijada kakvu ţelim!?
13
Uvodniĉar:
Moderator:
Sudjeluju:
2.3.4.
Unapređenje rada Vijeća za prevenciju
kriminaliteta u Vukovarsko-srijemskoj županiji,
20. 04. 2012.
Mjesto:
Sudjeluju:
17.00-17.15
17.15-18.00
2.4.
2.4.1.
Katarina Andrić, dipl. psiholog, Vinkovci zdravi
grad
Marina Bukal, policijska sluţbenica za nadzor i
planiranje za prevenciju PUVS
maturanti, djelatnicima u prosvjeti, Vijeća
mladih, Vijeća za prevenciju kriminaliteta,
naĉelnik PUVS Ivan Matić, prof. dr. sc.
Vladimir Gruden, prof. dr. sc. Zdenka Guden,
gradonaĉelnik Mladen Karlić, dr. med.,
krunoslav Šporĉić, dr. med., ravnatelj OŢBVK
Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci,
H. D. Genschera 16, zbornica
prof. dr. sc. Zdenka Gruden, dr. med.,
doc. dr. sc. Josipa Sanja Gruden Pokupec,
dr. med., dr. sc. Vladimir Gruden, dr. med. vet.
junior, prof. dr. sc. Vladimir Gruden, dr. med.,
senior, Vijeća za prevenciju, djelatnici u
prosvjeti
Smjernice za učinkoviti rad Vijeća za
prevenciju i uloga policije u organizaciji
djelovanja Vijeća
Marina Bukal, policijska sluţbenica za nadzor i
planiranje za prevenciju, ĉlanovi Vijeća za
prevenciju Vinkovci, Vukovar, Ţupanja, Ilok,
Otok, Babina Greda, Cerna, Vrbanja, Gunja i
Tovarnik...
Osvrt na provedene parlaonice, rasprave i
trbine s raspravom
Kvaliteta ţivota mladih
Oralno zdravlje djece i mladih, subota,
21. 04. 2012.
Mjesto:
Poljoprivredni fakultet, H. D. Genschera 16d,
dvorana 204
Organizator: Grad Labin, Grad Vinkovci, hoteli Slavonija i
Gem
Namijenjeno: zdravstvenim djelatncima, ĉlanovima HMZG,
roditeljima, mladima i svima zainteresiranima
Cilj:
unapreĊenje oralnog zdravlja djece i mladih
Info:
[email protected],
[email protected], mr. sc. Boţena
Vutuc Franković, dr. stom., Eni Modrušan,
koordinatorica projekta Labin Zdravi grad,
Mandica Sanković
12.00-12.15
Zaštita zubi – hodogram aktivnosti
mr. sc. Boţena Vutuc Franković, dr. stom.
12.15-12.30
Oralno zdravlje djece i mladih u Vinkovcima
14
Josipa Gugić, dr. stom., DZVK
2.5.
Forum invalida: Aktivno starenje osoba s
invaliditetom, subota, 21. 04. 2012.
Mjesto:
ŠRC Lenije, Poljoprivredni fakultet,
H. D. Genschera 16d – dvorana 503
Organizator: Udruga za pomoć osobama s invaliditetom
Bubamara Vinkovci, Grad Vinkovci
Namijenjeno: osobama s invaliditetom, djelatnicima
predškolskih i školskih ustanova, roditeljima,
voditeljima športskih udruga, medicinskim
sestrama, djelatnicima u zdravstvu,
kao i ostalim zainteresiranim osobama
Cilj:
UnapreĊenje kvalitete ţivota osoba s
invaliditetom
Voditelji:
Tomislav Velić, Marija Crnjak, Ivan Gale,
Krunoslav Kregar, Kristijan Šarić, Kristina
Dukanović Crljenković, Mandica Sanković,
Info:
[email protected],
[email protected]
13.00-13.30
Aktivno starenje osoba s invaliditetom
Tomislav Velić, Marija Crnjak, Udruga za
pomoć osobama s invaliditeto BUBAMARA
Vinkovc
13.30-14.00
Izazovi za osobe s invaliditetom tijekom
starenja
Marija Mraz, Udruga osoba s invaliditetom
BOLJE SUTRA grada Koprivnice
14.30-15.30
16.30
Rasprava
Dvorana Kasiopeja
Ukljuĉivanje u okrugli stol Urbano planiranje za
poboljšanje kvalitete ţivota osoba s
invaliditetom! (bivša Tena)
Okrugli stol će odrţati zajedno: injţenjeri,
invalidi i djelatnici u turizmu i ugostiteljstvu
Okrugli stol: Urbano planiranje za poboljšanje
kvalitete ţivota osoba s invaliditetom,
21. 04. 2012.
vezano za okvirni Akcijski plan Vijeća Europe
za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u
društvu osoba s invaliditetom: Poboljšanje
kvalitete ţivota osoba s invaliditetom u Europi
2006.-2015.
NAPOMENA: Okrugli stol će odrţati zajedno: injţenjeri,
invalidi i djelatnici u turizmu i ugostiteljstvu.
Mjesto:
Hotel Slavonija, dvorana Kasiopeja, nakon
Energetske uĉinkovitosti/ukljuĉit će se inţenjeri,
djelatnici u turizmu i ugostiteljstvu i invalidi
2.6.
15
Organizatori: Grad Vinkovci, HMZG, EIHP, DAGIT
Vinkovci, Bubamara Vinkovci, Bolje sutra
Koprivnica, hoteli Slavonija i Gem
Namijenjeno: inţenjerima, investitorima, invalidima,
graĊanima, djelatnicima JLS
Cilj:
uspostava intersektorske suradnje i dijaloga,
unapreĊenje zdravlja i kvalitete ţivota u JLS,
ţupanijama, RH, razmjena iskustava i dobrih
primera prakse, smjernice rada i zajedniĉkog
provoĊenja aktivnosti
Voditelji:
mr. Mandica Sanković, dipl. ing. arh., Tomislav
Velić, Marija Crnjak, Ţeljka Hrs Borković,
dipl. ing. arh., Ţeljko Andriĉević, dipl. ing.,
Marko Milidrag
Info:
[email protected]
16.30-16.45
Urbano planiranje za poboljšanje kvalitete
ţivota osoba s invaliditetom
mr. Mandica Sanković, dipl. ing. arh.
16.45-18.00
Rasprava
3.
Forum: URBANIZAM, TURIZAM, ZDRAVLJE
– PARTNERSTVO BEZ ALTERNATIVE,
21. 04. 2012.
Mjesto:
Organizator:
Cilj:
Moderatori:
Info:
Hotel Slavonija, VIP dvorana
Hotel Slavonija, Grad Vinkovci, Turistiĉka
zajednica Vukovarsko-srijemske ţupanije,
Obrtniĉka komora VSŢ i Udruţenje obrtnika
Vinkovci, HGK ŢK Vukovar, Hrast Vinkovci,
HZZZ Vinkovci.
edukacija za turizam „na prvoj liniji i liniji prvog
kontakta“ (donositelji odluka: komunalne sluţbe
JLS, ugostitelji, trgovci, stanovnici…investitori)
Kristina Dukanović Crljenković, Mandica
Sanković, Kristijan Šarić,
[email protected]
3.1.
Kulturni turizam u Vukovarsko-srijemskoj
ţupaniji – zašto ne drugaĉije?
09.00-09.15 Kulturni turizam u Vukovarsko-srijemskoj
ţupaniji – zašto ne drugačije?
prof. dr. sc. Aleksandar Durman,
Uz sudjelovanje:Rujana Bušić Srpak, Marijo Banoţić, Martina
Matković, mr. sc. Lidija Martinković, dipl. oec.
09.15-09.30
Kako unaprijediti interdisciplinarnu
suradnju u kulturnom turizmu?
prof. dr. sc. Aleksandar Durman, dipl. arheol.
09.30-09.50
Vinkovačkih 9.000 godina - saţeta povijest
Vinkovaca
16
Maja Krznarić Škrivanko, dipl. arheolog, Anita
Rapan Papeša, dipl. arheolog, Hrvoje Vulić,
dipl. arheolog
09.50-10.00
Pauza
3.2.
Osnove menadţmenta turistiĉke destinacije
10.00-10.15 Turizam – industrija bez granica /
Osnove turizma
mr. sc. Lidija Martinković, dipl. oec.
3.3.
Oĉuvanje i unapreĊenje zdravlja djelatnika u
ugostiteljstvu, turizmu i trgovini
10.15-10.30
Vaţnost higijene pri radu s hranom
Kruno Sokol, dr. med., spec. epid.
10.30-10.45
Uloga fizikalne medicine i rehabilitacije u
unapreĎenju kvalitete ţivota i rada djelatnika
u ugostiteljstvu, turizmu i trgovini
Margareta Ĉalić, dr. med., spec. fizijatar
10.45-11.00
Dermatologija u očuvanju i unapreĎenju
zdravlja djelatnika u ugostiteljstvu, turizmu i
trgovini
Ivanka Štanfel, dr. med., spec. dermatolog
11.00-11.15
Menadţerska bolest usta
doc. dr. sc. Josipa Sanja Gruden Pokupec, dr.
dent. med.
11.15-11.30
Pauza
3.4.
Komunikologija u ugostiteljstvu, turizmu i
trgovini - verbalne i neverbalne komunikacije,
21. 04. 2012.
11.30-11.45 Komunikacija u poslovanju
dr. sc. Vladimir Gruden, dr. med. vet., junior
11.45-12.15
Psihički profil (osobnost) turističkog
djelatnika
prof. dr. sc. Zdenka Gruden, dr. med.
12.15-12.45
Psihodinamika turizma
prof. dr. sc. Vladimir Gruden, dr. med., sen.
12.45-13.00
13.00-13.30
Pauza
Iz osnova hrvatske jezične kulture
dr. sc. Anica Bilić, viša znanstvena suradnica,
upraviteljica Centra za znanstveni rad HAZU
Vinkovci
13.30-13.45
Kako traţiti posao i kako se predstaviti
poslodavcu?
Ivana Boţić, autorica; Vladimir Vuiĉić,
osoba za kontak
13.45-15.15
Kodeks odijevanja/ Stiyling djelatnika u
turizmu, ugostiteljstvu, trgovini
17
15.15-16.15
16.30
Dobri primjeri stila u ugostiteljstvu i turizmu
Mirna Levaković Lombarović, ing. tekstilnog
dizajna
Rasprava
Dvorana Kasiopeja
Ukljuĉivanje u okrugli stol Urbano planiranje za
poboljšanje kvalitete ţivota osoba s
invaliditetom! (bivša Tena)
Okrugli stol će odrţati zajedno: inţenjeri,
invalidi i djelatnici u turizmu i ugostiteljstvu.
3.5.
Emocionalna pedagogija, nedjelja, 22. 04. 2012.
Mjesto:
ŠRC Lenije – sajamska uĉionica
11.00-12.00
Sigurnost djece u prometu,
Tomislav Šunjić, prof., Davor Savić, prof.
Emocionalna pedagogija,
Mara Ĉović, pedagoginja
Igrokaz SRCE, predstava učenika 3. razreda
OŠ I. G. Kovačića Štitar
Branka Blaţević, autorica
4.
EKOLOGOJA I ODRŽIVI RAZVITAK
ŠUMA JE ZDRAVLJE – PRAVILIMA DO
ZDRAVLJA, vrednovani skup,
PETAK, 20. 04. 2012.
Mjesto:
ŠRC Lenije, Poljoprivredni fakultet,
H. D. Genschera 16d – dvorana 106
Organizator: Hrvatska komora inţenjera šumarstva i drvne
tehnologije
Namijenjeno: inţenjerima šumarstva i drvne tehnologije
Voditelj:
Silvija Zec, Stjepan Lonĉar, dipl. inţ. šum.,
viši struĉni suradnik, mob: 098 43 90 43
Info:
[email protected],
[email protected],
[email protected]
4.1.
13.00-13.15
Ljubav prema šumi kao preduvjet njezina
očuvanja
Daria Gongeta, uĉiteljica mentorica u OŠ Josipa
Lovretića Otok
13.15-15.15
Račun dobiti i gubitka u proizvodnji šumskih
proizvoda
mr. sp. Branko Sitaš
18
1
4.2.
CONURBANT - dio programa Intelignetna Europa
2010., koji provodi EU, 20. 04. 2012.
Mjesto:
ŠRC Lenije, Poljoprivredni fakultet,
H. D. Genschera 16d – dvorana 301
Organizator: Grad Osijek i Grad Vinkovci
Namijenjeno: inţenjerima i tehniĉkoj struci te gradovima
Konurbacije: Belišće, Beli Manastir, Donji
Miholjac i Vinkovce, djelatnicima JLS,
poduzetnicima i obrtnicima, svim polaznicima
SGE, civilnom sektoru, medijima
Cilj:
ostvariti mjere energetske uĉinkovitosti u
lokalnim upravama i tvrtkama, ostvariti
mjerljive rezultate u raznim aspektima projekta
Voditelji:
UNDP Hrvatska, Projekt energetske efikasnosti SGE Slavonija:
Goran Pichler, Project Coordinator - Regional
implementation of SGE Project,
Dragan Kovaĉević, dipl. ing. el., asistent za teh.
podršku i edukaciju – ISGE,
Grad Osijek, viša savjetnica-specialist Mira
Lizaĉić-Vidaković
Grad Vinkovci, proĉelnica mr. Mandica
Sanković, dipl. ing. arh.
Info:
[email protected],
[email protected],
g[email protected],
[email protected]
4.2.1.
Program obuke II: Upravljanje tehničkim
pitanjima i postizanje odgovarajuće osnovne
odrednice za održivu energiju (SEAP),
20. 04. 2012.
14.30-14.50
14.50-15.10
15.10-15.20
15.20-15.40
15.40-16.00
16.00-16.30
1
Program obuke II: Upravljanje tehničkim
pitanjima i postizanje odgovarajuće osnovne
odrednice
za odrţivu energiju (SEAP)
Energetsku učinkovitost u gradovima,
Obnovljivi izvori energije s primjenom u
urbanim sredinama
Pauza
Uštede energije u rasvjeti, energetski
učinmkovita javna rasvjeta
Promet u gradovima - rješenja za mobilnost
Rasprava:
konurbacija: područje međusobno sraslih dvaju ili više gradova koji
čine izgrađeni gradski prostor. Najčešde nastaju širenjem svakoga
grada posebno do njihova povezivanja u cjelinu.
19
Predavaĉi:
16.30
Načini smanjenja potrošnje energije koje je
moguće ostvariti u gradovima,
pregled financijskih mogućnosti i opći uvjeti
financiranja aktivnosti energetske
učinkovitosti,
korištenje ISGE- programske podrške za
aktivnosti energetske učinkovitosti u
gradovima
UNDP Hrvatska, Projekt energetske efikasnosti SGE Slavonija:
Goran Pichler, Project Coordinator - Regional
implementation of SGE Project,
Dragan Kovaĉević, dipl. ing. el., asistent za teh.
podršku i edukaciju – ISGE
Dvorana Kasiopeja (bivša Tena)
Uključivanje u okrugli stol Urbano planiranje
za poboljšanje kvalitete ţivota osoba s
invaliditetom!
Okrugli stol će odrţati zajedno: injţenjeri,
invalidi i djelatnici u turizmu i ugostiteljstvu.
ENERGETSKA UĈINKOVITOST, vrednovani
skup, SUBOTA, 21. 04. 2012.,
Mjesto:
Hotel Slavonija, kongresna dvorana
Organizator: Energetski institut Hrvoje Poţar Zagreb, DAGIT
Vinkovci (Društvo arhitektonskih i graĊevinskih
inţinjera i tehniĉara), UNDP Slavonija, Grad
Vinkovci, hotel Slavonija,
Namijenjeno: inţenjerima arhitekture, graĊevine, strojarstva i
elektrotehnike, obrtnicima, poduzetnicima,
graĊanima
Voditelji:
Ţeljka Hrs Borković, dipl. ing. arh., Ţeljko
Andriĉević, dipl. ing., Mandica Sanković, dipl.
ing. arh.
info:
[email protected],
http://www.eihp.hr/hrvatski/projekti/certificiranj
e/encert.html, [email protected]
4.3.
Edukacija sudionika u gradnji u području
energetske certifikacije zgrada i planiranja
suvremenog energetskog koncepta pri gradnji
novih zgrada te pri energtskim obnovama
postojećih zgrada
seminar 8 bodova od ĉega su 2 boda iz
graĊevinsko-tehniĉke regulative
08.30
09.00
Prijava sudionika, osvjeţenje dobrodošlice
Uvod u energetsku certifikaciju zgrada
Ţeljka Hrs Borković, dipl. ing. arh., EIHP
20
09.30
Nova graĎevinsko tehnička regulativa u
području energetske učinkovitosti i
obnovljivih izvora energije, energetski
pregledi i energetska certifikacija postojećih i
novih zgrada
mr. sc. Nada Marnetko Škoro, dipl. ing. gran.,
MZOPUG
Ţeljka Hrs Borković, dipl. ing. arh., EIHP
10.30
10.45
Pauza za kavu
Projektiranje novih niskoenergetskih i skoro
nul energetskih zgrada
Toni Borković, dipl. ing. arh., EIHP
Margareta Zidar, dipl.ing.arh., EIHP
11.30
Suvremeni energetski koncepti novih zgrada,
integracija obnovljivih izvora i alternativnih
energetskih sustava u zgrade
dr. sc. Marina Malinovac Puĉek, dipl.ing.stroj.,
EIHP
dr. sc. Damir Dović, dipl. ing. stroj., FSB
Filip Prebeg, dipl. ing. el., EIHP
Ţeljko Duboš, dipl. ing. el.
13.00
14.00
Pauza za ručak
Energetska obnova postojećih zgrada Ţeljka
Hrs Borković, dipl. ing. arh., EIHP
Toni Borković, dipl. ing. arh., EIHP
14.45
Primjeri provedbe projekata iz RH i EU i
mogućnosti korištenja sredstava EU i HR
fondova za projekte
povećanja energetske učinkovitosti i
korištenja obnovljivih energetskih izvora
Nevenka Vuković Varga, dipl. ing. arh.
Silvio Novak, dipl. ing. gran.
Margareta Zidar, dipl. ing. arh., EIHP
16.00 – 16.30 Rasprava
16.30
Dvorana Kasiopeja, (bivša Tena)
Ukljuĉivanje u okrugli stol Urbano planiranje za
poboljšanje kvalitete ţivota osoba s invaliditetom!
Okrugli stol će odrţati zajedno: injţenjeri,
invalidi i djelatnici u turizmu i ugostiteljstvu.
4.4.
LET'S DO IT! - WORLD CLEANUP 2012 / Zelena
ĉistka – jedan dan za ĉisti okoliš, volonterska
akcija, SUBOTA, 21. 04. 2012.,
Organizator: Grad Vinkovci, Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo i ureĊenje grada, Tomislav
Zulumović, Ante Slišković, dipl. ing.,
21
Namijenjeno: civilnom, javnom i poslovnom sektoru,
graĊanima
Cilj:
ukljuĉiti što veći broj graĊana u organizirano,
volontersko ĉišćenje nepravilno odbaĉenog
otpada, ukljuĉivanje u meĊunarodnu kampanju
podizanja svijesti graĊana o njihovoj ulozi u
stvaranju i naĉinu odlaganja otpada, a
kulminacija kampanje je akcija ĉišćenja
nepravilno odbaĉenog otpada 21. travnja 2012.
info:
032/337-214, www.vinkovci.hr,
www.letsdoitworld.org/wastemap,
www.wix.com/zmergo/jedandan_kartiranje#!kar
tiranje, [email protected]
5.
POPRATNE AKTIVNOSTI
5.1.
5.1.1.
1. VINKOVAĈKI PLESNI FESTIVAL 2012. 1. VINKOVCI DANCE FESTIVAL
oţujak/travanj 2012.
Prvi plesni korak od 31. ožujka
do 17. travnja 2012., besplatni tečaj
ŠRC Lenije, košarkaška dvorana Lenije,
Vinkovci, H. D. Genschera 16
Rok prijave: 31. 03., (oţujka), 2012. godine
Termini:
31. 03.; 02. 04.; 04. 04.; 06. 04. od 10.00 do
11.30 i 10. 04.; 17. 04. od 19.00 do 20.30.
Organizatori: Grad Vinkovci, projekt Vinkovci zdravi grad,
ŠPK Bolero Osijek, ŠPU TWIST Vinkovci,
Udruga HIP-HOP VK,
Pokrovitelj:
Hrvatski Show Dance Savez
Namijenjeno: djeci predškolske dobi od 4-6 godina i djeci
osnovnoškolskog uzrasta u Vinkovcima u VSŢ
Cilj:
motiviranje za tjelesne aktivnosti kroz ples za
oĉuvanje i unapreĊenje zdravlja
Voditelji:
Igor Vajnberger, Valentina Mikulić, Krunoslav
Kregar, Ivan Gale
Info:
www.vinkovci.hr, 098/972-4054,
[email protected], 099/377-9799,
[email protected]
Mjesto:
5.1.2.
Mala plesna zvijezda, 22. travnja 2012.,
revijalno natjecane
ŠRC Lenije, košarkaška dvorana Lenije,
Vinkovci, H. D. Genschera 16
Termini:
22. 04. 2012., od 15.30
Organizatori: Grad Vinkovci, projekt Vinkovci zdravi grad,
ŠPK Bolero Osijek, ŠPU TWIST Vinkovci,
Udruga HIP-HOP VK,
Pokrovitelj:
Hrvatski Show Dance Savez
Mjesto:
22
Namijenjeno: djeci predškolske dobi od 4-6 godina i djeci
osnovnoškolskog uzrasta u Vinkovcima u VSŢ
koja su prošla plesni teĉaj Prvi plesni korak
Cilj:
motiviranje za tjelesne aktivnosti kroz ples za
oĉuvanje i unapreĊenje zdravlja
Cijena:
20 kn po plesaĉu, cijena ulaznice po gledatelju je
20,00 kn u pretprodaji, a 35,00 kn u vrijeme
natjecanja
Priznanja:
Medalje i plakete dobit će svi natjecatelji!
Razlikovat će se za 1. i 2. mjesto, dok će svi
ostali biti rangirani kao 3. mjesto s bronĉanom
medaljom
NAPOMENA: prikpljena sredstva po plesaĉu i od ulaznica
sluţe iskljuĉivo u svrhu pokrivanja troškova
medalja i diploma
Rok prijave: 19. travnja. 2012. godine
Voditelji:
Igor Vajnberger, Valentina Mikulić, Krunoslav
Kregar, Ivan Gale
Info:
www.vinkovci.hr, 098/972-4054,
[email protected], 099/377-9799,
[email protected]
5.1.3.
Vinkovci open 2012., CROATIA OPEN – SHOW &
STREET DANCES – VINKOVCI, 20. 05. 2012.,
MEĐUNARODNO KUP NATJECANJE
ŠRC Lenije, košarkaška dvorana Lenije,
Vinkovci, H. D. Genschera 16
Organizatori: Projekt Vinkovci zdravi grad, ŠPK Bolero
Osijek, ŠPU TWIST Vinkovci, Udruga HIPHOP VK
Pokrovitelj:
Hrvatski Show Dance Savez
Namijenjeno: sukladno ĉl. 9. Dobne kategorije natjecatelja su:
mlaĊa djeca
(mini kids) do 7 godina, djeca do 11 godina,
juniori od 12 do 15 godina
seniori
od 16 godina, seniori 2 od 31 godine
Dobna kategorija odreĊuje se prema dobi koju će natjecatelj
navršiti u 2012. kalendarskoj godini
sukladno ĉl. 11., Plesne kategorije su:
solo muški i/ili ţenski (pojedinac, pojedinka);
duo (dva muška ili dva ţenska plesaĉa);
par (muški i ţenski plesaĉ);
trio (3 plesaĉa, samo step);
mala grupa (3-7 plesaĉa, a za step 4-7 plesaĉa);
street timovi (3-7) plesaĉa;
formacija (8-24 plesaĉa);
mini produkcija (3-12 plesaĉa);
velika produkcija (više od 25 plesaĉa)
Plesne discipline: PERFORMING ART
sukladno ĉl. 12. Plesne discipline su
(u HSDS-u): A) SHOW DANCE; B) STEP;
C) JAZZ DANCE;
Mjesto:
23
Cilj:
Voditelji:
Info:
D) SUVREMENI i MODERN STREET DANCE:
break dance, electric boogie, hip hop, hip hop
pojedinaĉni i grupni betlovi, disco dance, disco
dance freestyle, street dance show, techno
motiviranje za tjelesne aktivnosti kroz ples za
oĉuvanje i unapreĊenje zdravlja
Igor Vajnberger, Valentina Mikulić, Krunoslav
Kregar, Ivan Gale
099/3779-799, [email protected],
www.vinkovci.hr, 098/9724-054,
[email protected]
Ja volim košarku, projekt revitalizacije školske
košarke u Vinkovcima
Mjesto:
ŠRC Lenije, košarkaška dvorana Lenije,
Vinkovci, H. D. Genschera 16
Termini:
od 31. 03. do 21. 04. svake subote u terminu od
10.30 do 13.30 sati
od 28. 04. do 9.lipnja 2012., svake subote u
terminu od 10.00 do 13.00 sati
Organizator: Košarkaški klub Vinkovci
Namijenjeno: uĉenice i uĉenici od 4. do 6. razreda osnovne
škole grada Vinkovaca
Cilj:
Populariziranje i motiviranje uĉenika za
bavljenje sportom
Voditelji:
Igor Hardi, trener KK Vinkovci, Luka Kivela,
apsolvent KIF-a, trener KK Vinkovci
Info:
www.vinkovci.hr, [email protected],
tel: 032 331 463, fax: 032 337 076
5.2.
Znanstveni skup s meĊunarodnim
sudjelovanjem: Ţivot i djelo Stjepana Adţića
(1730. - 1789.), 19.-20. 04. 2012.
u Vinkovcima i Drenovcima
15.00-17.30 I. dio Znanstvenog skupa
Datum i mjesto: dana 19. travnja 2012.,Vinkovci,
Gradska vijećnica
18.00
Glazbena škola Josipa Runjanina: Predstavljanje
Sabranih djela Stjepana Adţića
5.3.
10.00- 13.00 II. dio Znanstvenog skupa
Datum i mjesto: dana 20. travnja 2012., Drenovci,
Općinska knjiţnica
Organizator: Centar za znanstveni rad Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti u Vinkovcima
Voditeljica:
dr. sc. Anica Bilić, viša znanstvena suradnica,
upraviteljica Centra za znanstveni rad HAZU
Vinkovci
Info:
[email protected],
tel/fax: 032/332-316
24
5.4.
VIII. Zlatna jabuka - Hrvatski kuharski kup,
drţavno natjecanje u kuhanju
Mjesto:
Restoran Barun Trenk, BOSO, H. D. Genschera
Organizator: Udruga kuhara Vukovarsko-srijemske ţupanije,
Hrvatski kuharski savez
Namijenjeno: kuharima, ugostiteljsko turistiĉkim djelatnostima
Cilj:
edukacija u struci, promicanje kulture „Baština
bakine kuhinje“, cjeloţivotno usavršavanje i
uĉenje
Voditelji:
Jozo Gale, Zoran Biki
Info:
[email protected]; mob: 098/269-659,
098/460-752
5.4.1.
Sajam slastičarstva, petak, 20. 04. 2012.
Sajam slastičarstva
Lukin Dragica, Jozo Gale
12.00
5.4.2.
Aritristika – dekoracija od voća i povrća,
petak, 20. 04. 2012.
13.00
Aritristika – dekoracija od voća i povrća
Krešimir Marić, Jozo Gale
5.4.3.
VIII. Zlatna jabuka – proglašenje pobjednika i
zabavni program s večerom, petak, 20. 04. 2012.
19.30
VIII. Zlatna jabuka - Hrvatski kuharski kup,
zabavni program s večerom,
petak, 20. 04. 2012.
Jozo Gale, mob: 098/269-659, 098/460-752
Ulaznice:
5.4.4.
Zabava Za Zdravlje, 21. 04. 2012.
19.30
Mjesto:
Organizator:
Program:
Ulaznice:
5.4.5.
Zabava Za Zdravlje
restoran hotela Slavonija
Hotel Slavonija
Arijana Ĉulina „Za Europu spremni!“ i
lepršavi glazbeni program:
pod ravnanjem tenora Josipa Paulića,
uz klavirsku pratnju i pratnju na gitari,
pobjednice showa „Pjevaj moju pjesmu“,
djevojke iz grupe Neutral i Hrvoje Periša,
event band Apokalipso sastavljen od vrhunskih
glazbenika
Modna revija Vrijedne ruke Vinkovci
Kristina Dukanović Crljenković, direktorica
hotela, Mob: ++385 98 240031
After Party: Bolero & HIP HOP VK & TWIST
u Vanilli, subota, 21. 04. 2012.
Mjesto:
Organizator:
Namijenjeno:
Cilj:
Vanilla Club, Vinkovci, H. D. Genschera 2
HIP HOP VK, Vanilla Club, Grad Vinkovci
maturantima, mladima i svima zainteresiranima,
organizirati zdravu zabavu kroz promociju
Hip-Hopa u disko okruţenju. Ţivjeti Hip-Hop
znaĉi biti aktivan i poboljšavati svakodnevno
25
svoje vještine u jednom ili više elemenata kako
bi inspirirali jedni druge da odrţe kulturu tijela i
duha te da ih dovedu na jedan novi nivo.
[email protected], Ivan Gale,
Krunoslav Kregar, Kristijan Šarić
Info:
20.00 (21.00) Disko večer u Vanilli
6.
SAJAM ZDRAVLJA U ŠRC LENIJE,
animator Zoran Goman
6.1.
Sajam opreme za energetsku uĉinkovitost i
obnovljive izvore energije
6.2.
UNDP – energetska uĉinkovitost, djeca i
majstori-radionica
[email protected],
[email protected]
info:
6.3.
Sajam knjiga i Profil International d.o.o.
Tatjana Markić, terenski predstavnik
6.4.
POPRATNA ZBIVANJA NA SAJMU ZDRAVLJA
U ŠRC LENIJE
6.4.1.
Mala priča o pekmezu-SLAVONICA FLIEGEN,
20.-22. 04. 2012.
ŠRC Lenije, H. D. Genschera 16d, hala sajma,
sajamska pozornica
12.00-12.10 petak, 20. 04. 2012.
10.00-10.101 subota i nedjelja, 21. i 22. 04. 2012.
Organizator: predsjednik Cluster „Slavonka“ Osijek
Namijenjeno: djeci i ostalima
Voditelji:
mr. sp. Galović Stjepan, predsjednik Cluster
„Slavonka“ Osijek
Info:
www: upds-slavonka.hr,
[email protected], mob: 098/463-840
Mjesto:
6.4.2.
Zdrava prehrana, izložba, 20.-22-04. 2012.
ŠRC Lenije, H. D. Genschera 16d, hala sajma,
štand OŠ Bartola Kašića
Organizator: OŠ Bartola Kašića, Vinkovci, 5.razred
Namijenjeno: djeci i ostalima
Voditeljica:
Tatjana Bajivić
Info:
[email protected],
tel.: 032/360-802
10.00-19.00:
6.4.3.
Opasnost u prirodi, izložba, 20.-22. 04. 2012.
ŠRC Lenije, H. D. Genschera 16d, hala sajma,
štand OŠ Bartola Kašića
Organizator: OŠ Bartola Kašića, Vinkovci, 7. razred
Namijenjeno: djeci i ostalima
Voditeljica:
Tatjana Bajivić
10.00-19.00:
26
Info:
6.4.4.
[email protected],
tel.: 032/360-802
Problem ovisnosti, izložba, 20.-22. 04. 2012.
ŠRC Lenije, H. D. Genschera 16d, hala sajma,
štand OŠ Bartola Kašića
Organizator: OŠ Bartola Kašića, Vinkovci, 8. razred
Namijenjeno: djeci i ostalima
Voditeljica:
Tatjana Bajivić
Info:
[email protected],
tel.: 032/360-802
10.00-19.00:
6.4.5.
Zdravi zubi, blistav osmjeh, platnene vrećice s
porukama o održavanju zdravlja zubi,
20.-22. 04. 2012.
ŠRC Lenije, H. D. Genschera 16d, hala sajma,
štand OŠ Bartola Kašića
Organizator: OŠ Bartola Kašića, Vinkovci, 4a, 4.b, 4.c razred
Namijenjeno: djeci i ostalima
Voditeljice:
Vesna Soldić, Nada Rubil, Karmela Vidaković
Info:
[email protected],
tel.: 032/360-802
10.00-19.00:
6.4.6.
Obilježen Svjetski dan voda, plakat/izložba,
20.-22. 04. 2012.
ŠRC Lenije, H. D. Genschera 16d, hala sajma,
štand OŠ Bartola Kašića
Organizator: OŠ Bartola Kašića, Vinkovci, 2.a, 2.b, 2.c razred
Namijenjeno: djeci i ostalima
Voditeljice:
Anica Iskrić, Marijana Filipović, Zvijezdana
Kelava
Info:
[email protected],
tel.: 032/360-802
10.00-19.00:
6.4.7.
Ekologija, strip, 20.-22. 04. 2012.
ŠRC Lenije, H. D. Genschera 16d, hala sajma,
štand OŠ Bartola Kašića
Organizator: OŠ Bartola Kašića, Vinkovci, Djeĉji forum
Sunce i 5.b razred
Namijenjeno: djeci i ostalima
Voditeljica:
ĐurĊica Resli
Info:
[email protected],
tel.: 032/360-802
10.00-19.00:
6.4.8.
Dan planeta Zemlje, plakat, 20.-22. 04. 2012.
ŠRC Lenije, H. D. Genschera 16d, hala sajma,
štand OŠ Bartola Kašića
Organizator: OŠ Bartola Kašića, Vinkovci, 1.a razred
Namijenjeno: djeci i ostalima
Voditeljica:
Ksenija Nanaši
Info:
[email protected],
tel.: 032/360-802
10.00-19.00:
6.4.9.
Plesom do zdravlja, plakat, 20.-22. 04. 2012.
27
ŠRC Lenije, H. D. Genschera 16d, hala sajma,
štand OŠ Bartola Kašića
Organizator: OŠ Bartola Kašića, Vinkovci, 1.b razred
Namijenjeno: djeci i ostalima
Voditeljica:
Katarina Brkljaĉa
Info:
[email protected],
tel.: 032/360-802
10.00-19.00:
6.4.10.
Zdravlje, likovni radovi i rukotvorine od papira,
20.-22. 04. 2012.
ŠRC Lenije, H. D. Genschera 16d, hala sajma,
štand OŠ Bartola Kašića
Organizator: OŠ Bartola Kašića, Vinkovci, 1.c razred
Namijenjeno: djeci i ostalima
Voditeljica:
Nikolina Šimunić
Info:
[email protected],
tel.: 032/360-802
10.00-19.00:
6.4.11.
Sportski uzori, plakat, 20.-22. 04. 2012.
ŠRC Lenije, H. D. Genschera 16d, hala sajma,
štand OŠ Bartola Kašića
Organizator: OŠ Bartola Kašića, Vinkovci, 3.a razred
Namijenjeno: djeci i ostalima
Voditeljica:
Nevenka Antolović
Info:
osb[email protected],
tel.: 032/360-802
10.00-19.00:
6.4.12.
Božja riječ liječi, 20.-22. 04. 2012.
ŠRC Lenije, H. D. Genschera 16d, hala sajma,
štand OŠ Bartola Kašića
Organizator: OŠ Bartola Kašića, Vinkovci, Mali prijatelji
misija i Biblijske grupe
Namijenjeno: djeci i ostalima
Voditeljice:
ĉasna sestra Ljubica Bosilj i vjerouĉiteljica
Marija Lovrić
Info:
[email protected],
tel.: 032/360-802
10.00-19.00:
6.4.13.
Besplatna analiza bunarske vode na nitrate,
21. 04. 2012.
14.00 – 17.00 Sajamska hala, štand Poljoprivredno-šumarske
škole Vinkovci,
Organizator: Poljoprivredno-šumarska škola Vinkovci,
Projekt APCP, Grad Vinkovci
Namijenjeno: svima koji donesu uzorak od najviše 0,5 l u
ĉistoj posudi
Cilj:
oĉuvanje i unapreĊenje zdravlja
Voditelji:
Zucić Ruţica, prof., Mandica Sanković,
Info:
[email protected], [email protected]
6.4.14.
Radiestezija i Orgoniti, 21. 04. 2012.
15.00 – 16.00 Sajamska uĉionica,
Organizator: Mirjana Grujić, Udruga Planeta Zemlja Zagreb
Namijenjeno: svima zainteresiranima
28
Cilj:
Info:
prenijeti znannja o radiesteziji i orgonitima
[email protected], www.planetazemlja.hr
Dodjela zahvalnica izlagačima, priznanja i
nagrada natjecateljima – zatvaranje 16. Sajma
zdravlja, nedjelja 22. 04. 2012.
6.4.15.1 Igrokaz: Ruke nisu za udaranje
6.4.15.
14.00
Izvodi:
sajamska pozornica
dramske skupine OŠ Bartola Kašića, Vinkovci,
(6., 7. i 8. razredi)
Voditeljica:
Ivana Pervan, prof.
Tekst s engleskog jezika prevela: Gordana Maršić, prof.
Scenografija: Ivana Zulumović, mag. primijenjene umjetnosti
14.30 - 15.00 Dodjela zahvalnica izlagaĉima za naljepše
ureĊeni štand, priznanja i nagrada natjecateljima
19.00
Završetak sajma
7.
SAJAM ZDRAVLJA U HOTELU SLAVONIJA
Duga 1, od 20. do 22. 04. 2012.
Kristina Dukanović Crljenković, direktorica
hotela, mob: ++385 98 240031
Info:
Izloţba: Najstariji indoeuropski kalendar vinkovaĉki Orion, 20.-22. 04. 2012.
10.00-19.00 hotel Slavonija, Vinkovci,
Namijenjeno: svima, prikazuje mjesto gdje je pronaĊen
najstariji indoeuropski kalendar - vinkovaĉki
Orion
Voditelji:
Iva Bušić
Info:
Iva Bušić, 098/269-951
7.1.
7.2.
Dani cvijeća i hortikulture i ureĊenja okoliša u
Vinkovcima (hotel Slavonija, Duga 1, 032/342-555)
PETAK, 20. 04. 2012.:
8.30-09.00
Zdravi doručak
restoran hotela Slavonija okupljanje sudionika
Tematske sjednice Vukovarsko-srijemske
ţupanije i Grada Vinkovaca
11.30-12.00
Protokol otvaranja Sajma
ŠRC Lenije, hala sajma
Origami, kreativno-likovna radionica Društva
naša djeca Vinkovci
11.00-13.00 Izrada Origamia
na parkingu ispred hotela Slavonija
Lounge bar Sirius
Namjenjeno: djeci od 6 do 12 godina
Voditelj:
Mario Perković, predsjednik DND-a Vinkovci
7.3.
SUBOTA, 21. 04. 2012.
29
Pozdrav proljeću, kreativno-likovna radionica
Društva naša djeca Vinkovci
10.00-12.00 na parkingu ispred hotela Slavonija
Lounge bar Sirius
Tema:
Proljeće - oslikavanje 20-metarskog platna
Namijenjeno: djeci osnovnih škola
Voditelj:
Mario Perković, predsjednik DND-a Vinkovci
7.4.
Zabava Za Zdravlje i Arijana Ĉulina:
Za Europu spremni!
20.00
Restoran hotela Slavonija
Modna revija Udruge Vrijedne ruke Vinkovci
Stand up komedija
Grupa Neutral, Trio Adagio i Apokalipso band
Zdrava Veĉera
Ulaznica:
200,00 kn
Info:
Kristina Dukanović Crljenković, direktorica
hotela, mob: ++385 98 240031
NEDJELJA, 22. 04. 2012.
7.5.
Poklanjamo cvijet za ljepši cvijet, kreativnolikovna radionica Društva naša djeca Vinkovci
10.00-12.00 na parkingu ispred hotela Slavonija
Lounge bar Sirius
Tema:
Sadnja cvijeća u lonĉanice i poklanjanje
graĊanima
Namijenjeno: djeci od 6 do 12 godina
Voditeljica:
Iva Kneţević, volonterka Društva naša djeca
7.6.
Ono što moţete i sami, kreativno-cvjetna
pokazna radionica
11.00-12.00 Hotel Slavonija
Lounge bar Sirius/ dvorana Cassiopeia
Voditelj:
Blaţenka Omrĉanin, cvjećarka
Cvjećarnica Frezija Vinkovci
Tema:
praktiĉni savjeti za ureĊenje doma u razliĉitim/
sveĉanim prigodama
Namijenjeno: graĊanima, svima
7.7.
7.8.
Cvjetni studio smijeha Smijeh kao lijek
12.00-12.30 Hotel Slavonija - Lounge bar Sirius
Modna revija Mice Trofrtaljke
Kazalište Mika Ţivković Retkovci
Voditelj:
Marko Sabljaković, predsjednik
Namjenjeno: graĊanima, svima
8.
8.1.
OPĆE NAPOMENE
Svakoga dana bit će cvijetni studio: glazbeni
program radio postaje pokrovitelja dogaĊanja,
30
eventualno nastupi glazbenih i likovnih
umjetnika
8.2.
svi sudionici Sajma zdravlja, koji se prijave u
hotelu Gem ili hotelu Slavonija, imaju
promotivnu cijenu noćenja s doruĉkom 150,00
kn/osoba/dan (PDV i boravišna pristojba
uraĉunati)
8.3.
Sastanak Organizacijskog odbora i utvrĊivanje
datuma i teme za 17. Sajma zdravlja, (19.-21. 04.
2013. ili 26.-28. 04. 2013.)
u hotelu Slavonija, VIP dvorana, u 16.00 sati
info: Mandica Sanković, 098/942-4054
9.
RADNI TIM ORGANIZACIJSKOG ODBORA
16. SAJMA ZDRAVLJA U VINKOVCIMA
9.1.
Cjelokupna organizacija:
Mandica Sanković, koordinatorica 16. sajma
Krunoslav Kregar
Kristijan Šarić
Ivan Gale
Kristina Dukanović Crljenković
Tihana Papac
Zoran Goman
098/9724-054
098/9367-218
098/9691-608
098/9604-299
098/240-031
099/3103-442
099/4921-115
Voditelji tematskih cjelina, tehniĉka pomoć po
dvoranama za vrijeme predavanja
Nada Nekić
098/9745-914
Ivanka Boţanović
099/4138-617
Ankica Hob
098/9362-876
Darija Bogadi Klobuĉnik
098/527-482
Katica Badţek
095/8268-490
Marko Milidrag
098/853-911
Krešimir Bekĉević
099/2180-088
Jasmina Dţankić
091/5988-279
9.2.
9.3.
Tehniĉka sluţba u sajamskoj hali
Kristijan Šarić
Marina Sesar
Ivan Blaţević
Andrea Keškić
Ines Brandšteter
Domagoj Šikić
Lukić Zvonimir
098/9691-608
099/6986-028
091/8964-850
098/9750-605
098/1963-975
099/5182-800
098/9473-819
10. Deţurne tehniĉke sluţbe
NA SAJMU I u Vinkovcima
Postava štandova "GRAD-EXPORT" d.o.o.
Vinkovci, Zaluţje 15
31
032 352 023
098 269 022
Vodoinstalaterski obrt PEPUR-MONT VLADO PEPUR
Privlaka Faliĉevci 165
098 348 741
Elektroinstalaterski obrt «VELIMIR INVEST», d. o. o.,
Vinkovci, Kneza Mislava 1
Vedran Kravić
098 9000 959
Velimir Kravić
098 349 866
"ĈUTURA ŠTIT" d.o.o., Poljska 20
098 683 931, 032 337 764
AC CITROEN – Autoservis "ĈULJAK",
Cerić, P. Svaĉića 26
098 349 140
HITNA POMOĆ, Kralja Zvonimira 53
94, 032 308 542
Deţurna ljekarna "ŠIBALIĆ"
Gortanova 11, svaki dan od 7 do 21 sat
032 369 038
HRVATSKI AUTO KLUB – pomoć na cesti
987
J. Matasovića 1
032 306 991
HRVATSKE ŢELJEZNICE – informacije
060 333 444
AUTOBUSNI KOLODVOR Vinkovci
Trg kralja Tomislava 1
060 332 233
ZRAĈNA LUKA “BOK”, Sopot bb
032 494 312
095 200 00 00
TAKSI SLUŢBA, Trg K. Tomislava bb
032 308 967
VATROGASCI, Trg bana Josipa Šokĉevića 1
93, 032 331 890
BOLNICA, Zvonarska 57
032 349 349
CENTAR ZA OBAVJEŠĆIVANJE
985
POLICIJA, Glagoljaška 29
92, 032 342 222
SOS besplatni telefon, za sve kojima je potrebna pomoć 0800 7799
Zeleni telefon
062 123 456
HEP, DP "ELEKTRA" Vinkovci, K. Zvonimira 96
032 332 111
Vinkovaĉki vodovod i kanalizacija, Ruţina 47a
032 306 151
11. INSPEKCIJSKE SLUŢBE
Sanitarna inspekcija, Glagoljaška 27
Trţišna inspekcija, Glagoljaška 27
Komunalna inspekcija
Poljoprivredna inspekcija
Veterinarska inspekcija
032 344 099
032 304 307
032 337 229
032 344 097
032 303 730
12. MJESTO ZA OSTAVLJANJE PORUKA,
PROMIDŢBENOG MATERIJALA I
INFORMACIJE
INFO-CENTAR sa ţutom kutijom
VINKOVAĈKA TELEVIZIJA
PRESS-CENTAR
RADIO VINKOVCI
VINKOVAĈKI LIST
032/307-805, 098/972-4054
098/703-824
032/332-250
091/2525-265
32
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
848 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content