close

Enter

Log in using OpenID

BEŽIČNI DECT TELEFON FP 1203 / FP 1203 duo

embedDownload
BEŽIČNI DECT TELEFON
FP 1203 / FP 1203 duo
UPUTE ZA KORIŠTENJE
SRPSKI
HRVATSKI
ENGLISH
Poštovani,
zahvaljujemo se na povjerenju koje ste nam ukazali kupnjom našeg proizvoda.
Molimo Vas da pažljivo pročitate ove upute kako biste izbjegli nestručno rukovanje te se upoznali sa svim
funkcijama uređaja.
Uređaj može biti u funkciji jedino kada imate pretplatu za prikaz broja pozivača kod svog lokalnog telekomunikacijskog operatera.
HRVATSKI
ZNAČENJE SIMBOLA
Stupanj popunjenosti baterije
Baterija je prazna - stavite slušalicu na punjač
Vanjski poziv
Interni poziv
Imenik
Mikrofon je isključen
Za kretanje po menijima telefona
Jakost signala
Propušteni poziv
Speakerphone
2
IZBORNIK
IMENIK/OK/
RECALL
Pritisnite tipku za ulazak u izbornik i
podizbornik.
U kombinaciji sa pritiskom na tipku «
∗» zaključavate i otključavate
tipkovnicu.
Pritisnite tipku za ulazak u
telefonski imenik.
Tipka za potvrdu izbora.
Recall tipku koristite ako Vam
je telefon spojen na centralu.
POZIV
INTERNI POZIV
Pritisnite tipku kada želite
ostvariti ili odgovoriti na
poziv i za kraj svakog
razgovora
Pritisnite tipku da bi ostvarili
interni poziv ( samo ako imate
više od 1 slušalice ).
KURSOR
Pritiskom na tipku ulazite u
imenik.
Tijekom podešavanja
pritisnite kursore za pomak
kroz izbornik.
Za vrijeme razgovora
kursorima podesite jačinu
zvuka u slušalici.
T
SPEAKERPHONE
Tipka za uključivanje i
isključivanje razgovora bez
držanja slušalice
TIPKA ZA IZLAZ I
BRISANJE
Pritisnite i držite tipku 2-3
sek da bi uključili ili isključili
slušalicu.
Tijekom rada u izborniku
pritisnite tipku za povratak
na prijašnju opciju ili da bi
obrisali unos.
Pritiskom na tipku
Tijekom razgovora pritisnite
da bi isključili mikrofon.
U UPOTREBI
INDIKATOR
PUNJENJA
Lampica svijetli
tijekom razgovora
dok ste na liniji.
Indikator svijetli kad je
baterija napunjena.
LOKATOR SLUŠALICE
Ako ne znate gdje ste odložili
slušalicu, pritisnite tipku i
slušalica će se oglasiti kako bi
je lakše pronašli. Za
prestanak zvona pritisnite
tipku još jednom.
Prije prve upotrebe telefonski
aparat punite 15 sati!!
3
PODEŠAVANJE TELEFONA
Instaliranje aparata
1. da bi koristili Vašu bazu i slušalicu, mora se uspostaviti radio veza među
njima. Bolje rezultate možete postići ako:
•
•
•
postavite baznu stanicu na viši položaj
udaljite veće metalne objekte (hladnjak, zrcalo I sl.) jer između baze i
slušalice blokiraju radio signal
udaljite telefon od ostalih čvrstih struktura (poput zidova) jer također
smanjuju razinu signala
2. ukopčajte kablove napajanja i telefonske linije poleđini telefona kao što je
prikazano na slici
3. ulključite adapter u struju
4. u slušalicu stavite baterije pri čemu pazite da ih namjestite na
odgovarajuće polove te vratite poklopac
4
USPOSTAVA POZIVA I ODGOVARANJE NA POZIV
Uključivanje i isključivanje slušalice
•
Pritisnite i zadržite tipku
uključili/isključili slušalicu
u trajanju od 2-3 sekunde da bi
Uspostava poziva
1. Unesite telefonski broj ( ako pogriješite, pritisnite tipku
obrisali zadnju unešenu znamenku ).
2. Pritisnite tipku
radi uspostave poziva
Također možete pozvati željeni broj uporabom tipke
da bi
.
Ponovno pozivanje poziva
U stanju mirovanja telefona, pritisnite i zadržite tipku
pritisnite tipku
pozivanja.
da bi ušli u listu poziva,
da bi došli do željenog unosa i pritisnite tipku
radi
Javljanje na poziv
Kada bazna stanica i slušalica zvone, pritisnite tipku
da bi se javili na poziv.
Kada je uključena funkcija „AUTO TALK“, javljanje na poziv je automatsko,
odnosno čim se digne slušalica sa baze (pogledajte dio o „AUTOTALK“ funkciji).
Završetak poziva
Poziv se završava pritiskom na tipku
.
5
Podešavanje jačine zvuka u slušalici
Tijekom poziva podešavate jačinu zvuka u slušalici na slijedeći način:
radi pojačavanja ili smanjivanja jačine zvuka (od 1 do 10)
pritisnite tipku ili
Isključivanje mikrofona
•
•
Ukoliko želite da Vas tijekom poziva osoba s kojom razgovarate ne čuje,
pritisnite tipku
da bi isključili mikrofon
Pritisnite tipku
da bi ponovo uključili mikrofon.
Konferencijski poziv
Da bi koristili ovu funkciju ona mora biti podržana i prijavljena kod Vašeg
lokalnog telekomunikacijskog operatera!
Za ostvarivanje konferencijskog poziva:
1. povežite se sa osobom br. 1.
2. pritisnite tipku
i osoba br. 1 je stavljena na čekanje
3. birajte broj osobe br.2.
4. kada uspostavite vezu pritisnite tipku “#” da bi se svi uključili u razgovor
Speakerphone Funkcija
Postoje dva načina da nazovete ili primite poziv uz SPEAKERPHONE funkciju:
Tjekom razgovora:
Tjekom razgovora u bilo kojem trenutku stisnite tipku za speakerphone.
1. Javite se sa tipkom za poziv
;
2. Prebacite se na SPEAKERPHONE
ovom tipkom;
da ugasite speakerphone
3. Pritisnite ponovo tipku SPEAKERPHONE
i nastavite razgovor na slušalicu
4. Razgovor završite tako da pritisnete POZIV
Tipku.
Direktno javljanje sa speakerphone-om
1. Javite se na poziv pritiskajući SPEAKERPHONE
2. ponovo stisnite SPEAKERPHONE
slušalicu
3. Razgovor završite pritiskajući POZIV
tipku
da bi razgovor nastavili na
tipku
6
TELEFONSKI IMENIK
U imenik slušalice možete pohraniti do 30 brojeva. Svaki broj može sadržavati
do 20 znamenki i ime osobe do 8 slova.
Dva su načina ulaska u imenik:
U stanju mirovanja telefona pritisnite tipku
pritisnite tipku MENU
i listajte kursorima
ili
dok ne pronađete IMENIK.
Memoriranje brojeva u imenik
1. pritisnite tipku
2. pritisnite tipku
3. pritisnite tipku
, na ekranu piše DODAJ
još jednom pa upišite ime i broj telefona
za potvrdu
4. pritisnite tipku
dva puta da bi se vratili na početak izbornika ili
nastavite sa upisivanjem brojeva telefona
Brisanje brojeva iz imenika
1. pritisnite tipku
2. pritisnite tipku
, na ekranu piše DODAJ
dok se na ekranu se pojavi opcija BRIŠI
za potvrdu pa kursorima
odaberite broj koji želite
3. pritisnite tipku
izbrisati sa popisa u imeniku
4. pritisnite tipku
još jednom za potvrdu brisanja odabranog broja, na
ekranu piše BRIŠI
5. pritisnite tipku
za izlaz iz izbornika
7
Promijena broja iz imenika
1. pritisnite tipku
, na ekranu piše DODAJ
2. pritisnite tipku , odaberite opciju UREDI pa ponovo pritisnite
potvrdu, ekran prikazuje prvi spremljeni broj
3. kursorima
4. pritisnite tipku
odaberite broj koji želite izmijeniti pa tipkom
potvrdite
da izbrišete staro ime pa potom upišite novo
5. pritisnite tipku
da bi sačuvali izmjenu, pritisnite
broj pa utipkajte novi
6. pritisnite tipku
da sačuvate izmjenu
7. pritisnite tipku
za
da izbrišete stari
za izlaz
Brisanje svih brojeva iz imenika
1. pritisnite tipku
, na ekranu piše DODAJ
2. pritisnite tipku
i pronađite opciju BrišiSve
za brisanje svih brojeva iz imenika, na ekranu piše
3. pritisnite tipku
OK?
4. ponovno pritisnite
za potvrdu, na ekranu piše PRAZNO
Pozivanje broja iz imenika
1. u stanju mirovanja telefona pritisnite kursor
za direktan ulaz u
telefonski imenik
2. upišite samo prvo slovo osobe koju želite nazvati iz vašeg imenika da bi
brže pronašli broj
3. pritisnite tipku za pozivanje
8
POPIS POZIVA
Ova funkcija može biti aktivna jedino ako imate pretplatu za prikaz broja
pozivača kod svog lokalnog telekomunikacijskog operatera!
U funkciju POPIS POZIVA pohranjuju se primljeni, propušteni i birani brojevi.
Ovaj model memorira 30 poziva; 10 primljenih, 10 biranih i 10 propuštenih
poziva.
Provjera poziva
1. pritisnite tipku
, na ekranu piše ZAPISI
2. pritisnite tipku
, kursorima
nađite željenu vrstu poziva: propušteni
( PropPoz ), primljeni ( PrimPoz ) ili birani ( Pozvani ) pozivi
3. ponovno pritisnite tipku
i kursorima listajte po spremljenim brojevima
Spremanje broja iz popisa poziva
Kada primite poziv s novog broja telefona i željeli biste ga spremiti u imenik,
učinite slijedeće:
1. ponovite postupke od 1 do 3 iz prethodnog odlomka, dok se na ekranu ne
pojavi novi broj kojeg želite spremiti
2. pritisnite tipku
, na ekranu piše SPREMI
3. pritisnite tipku
, na ekranu piše IME
4. upišite ime i pritisnite
za pohranu podatka
Izmjena broja iz popisa poziva
1. ponovite postupke od 1 do 3 iz odlomka «Provjera popisa» dok se na
ekranu ne pokaže broj
2. pritisnite tipku
3. pritisnite tipku
4. pritisnite tipku
i kursorima nađite opciju UREDI
zatim
da izbrišete stari broj i utipkajte novi
za spremanje izmjene
9
Brisanje svih brojeva iz popisa poziva
1. ponovite postupke od 1 do 3 iz odlomka «Provjera popisa» dok se na
ekranu ne pokaže broj
2. pritisnite tipku
3. pritisnite tipku
4. pritisnite tipku
i kursorima nađite opciju BrišiSve
, na ekranu piše OK?
za potvrdu
Pozivanje broja iz popisa poziva
1. na ekranu je ispisan broj/ime osobe koju želite nazvati
2. pritisnite tipku za pozivanje
PODEŠAVANJE SLUŠALICE
Uključivanje i isključivanje zvuka tipkovnice
Svaki put kad pritisnete tipku na slušalici čujete zvuk, a ako želite, možete ga
isključiti.
1.
2.
3.
4.
pritisnite tipku
pritisnite tipku
pritisnite tipku
pritisnite tipku
i kursorima dođite do opcije Slus.
, na ekranu piše TonTipke
, na ekranu piše Uklj.? i Isklj.?
za potvrdu
Podešavanje jačine zvona
Možete odabrati jednu od 5 razina jačine zvona ( 1- 5 ).
1. pritisnite tipku
2. pritisnite tipku
3. pritisnite tipku
4. pritisnite tipku
5. pritisnite tipku
i kursorima dođite do opcije Slus.
, kursorima dođite do opcije JačinaZv. i Jačina
, na ekranu se pojavljuje trenutačna jačina zvona
za promjenu glasnoće
za potvrdu glasnoće koju želite
10
Podešavanje melodije zvona
Možete odabrati jednu od 9 vrsta melodija.
1. pritisnite tipku
2. pritisnite tipku
3. pritisnite tipku
4. pritisnite tipku
5. pritisnite tipku
i kursorima dođite do opcije Slus.
, kursorima dođite do opcije Zvono i ZvonoINT
i na ekranu se pokazuje trenutačna vrsta melodije
za promijenu melodije
za potvrdu melodije koju želite
Jezik izbornika
U izborniku možete odabrati jezik po Vašoj želji:
1. pritisnite tipku
2. pritisnite tipku
Jezik
3. pritisnite tipku
koristite
4. pritisnite tipku
5. pritisnite tipku
i kursorima dođite do opcije Slus.
, i ponovo listajte kursorima dok ne dođete do funkcije
, na ekranu se pokazuje jezik kojim se trenutačno
za promijenu jezika po želji
za potvrdu
Ime Vaše slušalice
1. pritisnite tipku
2. pritisnite tipku
Unos ime
3. pritisnite tipku
i kursorima dođite do opcije Slus.
, i ponovo listajte kursorima dok ne dođete do funkcije
, na ekranu se pokazuje trenutačno ime
4. pritisnitte tipku
više puta da ekran ostane prazan, bez ispisa, pa
upišite ime koje želite
5. pritisnite tipku
za potvrdu unosa
11
Automatsko odgovaranje na poziv
.
Da bi odgovorili na poziv inače morate pritisnuti tipku za pozivanje
Ako vam je ova funkcija aktivirana, kod dolaznih poziva dok Vam je slušalica
odložena na bazi automatski se javljate već s podizanjem slušalice sa baze.
dakle, da bi uspostavili kontakt sa osobom s druge stane linije ne morate
pritisnuti tipku
, već samo podignite slušalicu sa baze.
Za uključivanje ove funkcije učinite slijedeće:
1. pritisnite tipku
i kursorima dođite do opcije Slus.
, i ponovo listajte kursorima dok ne dođete do funkcije
2. pritisnite tipku
A.govor
3. ponovno pritisnite tipku
, sada na ekranu piše Uklj. i Isklj.
4. pritisnite tipku
za potvrdu unosa
Napomena:
Ako Vam je ova funkcija uključena, nemojte pritisnuti tipku za pozivanje
jer ćete prekinuti poziv.
Otključavanje i zaključavanje tipkovnice
i odmah iza toga «∗» ( zvjezdicu sa tipkovnice ) za
Pritisnite tipku
zaključavanje i otključavanje tipkovnice.
12
PODEŠAVANJE BAZE TELEFONA
Napomena:
tvornički PIN je : 0000
Zabrana poziva
Funkcija zabrane poziva onemogućuje Vam određene vrste poziva sa Vašeg
telefona.
Za postavku zabrane poziva učinite slijedeće:
1. pritisnite tipku
Podes B
2. pritisnite tipku
i listajte kursorima
dok ne dođete do funkcije
i na ekranu piše PIN
3. utipkajte PIN broj i potvrdite tipkom
opcije Zabrana
zatim kursorima
dođite do
4. pritisnite tipku
, zatim kursore , ekran pokazuje broj od 1 do 5 (
najveći broj zabrane poziva koji možete namjestiti ) i utipkajte telefonski
broj kojemu želite onemogućiti poziv ( npr. 098, 091 )
, ekran pokazuje Slus. I utipkajte broj slušalice sa koje
5. pritisnite tipku
želite onemogućiti poziv
za potvrdu unosa
6. pritisnite tipku
Brisanje brojeva za zabranu poziva
1. pritisnite tipku
Podes B
2. pritisnite tipku
3. utipkajte PIN broj
4. potvrdite tipkom
5. pritisnite tipku
i listajte kursorima
dok ne dođete do funkcije
i na ekranu piše PIN
zatim kursorima
dođite do opcije Zabrana
, ekran prikazuje broj koji ste spremili
6. pritisnite tipku za brisanje
7. potvrdite tipkom
13
Melodija zvona baze
Možete odabrati jednu od 9 vrsta melodija za zvono baze.
1.
2.
3.
4.
pritisnite tipku
pritisnite tipku
pritisnite tipku
pritisnite tipku
melodije
1. pritisnite tipku
i kursorima dođite do funkcije Podes B
i ukucajte PIN
i kursorima dođite do opcije B zvuk
i ponovo listajte kursorima dok ne dođete do željene
za potvrdu melodije
Glasnoća baze
Možete odabrati jednu od 5 razina glasnoće baze ( 0 – 4 )
1.
2.
3.
4.
i kursorima dođite do funkcije Podes BS
pritisnite tipku
pritisnite tipku
i ukucajte PIN
i kursorima dođite do opcije B jacina
pritisnite tipku
na ekranu se pokaže trenutačna glasnoća
5. listajte kursorima
6. pritisnite tipku
dok ne dođete do željene glasnoće
za potvrdu glasnoće
Podešavanje načina biranja
Možete mijenjati načine biranja sa TONSKOG na PULSNI ii obrnuto.
Za podešavanja učinite slijedeće:
1. pritisnite tipku
2. pritisnite tipku
3. pritisnite tipku
4. listajte kursorima
i kursorima dođite do funkcije Podes BS
i ukucajte PIN
i kursorima dođite do opcije VRST
dok ne dođete do željenog načina biranja
Resetiranje baze
1.
2.
3.
4.
pritisnite tipku
pritisnite tipku
pritisnite tipku
pritisnite tipku
5. pritisnite tipku
i kursorima dođite do funkcije Podes BS
i ukucajte PIN
i kursorima dođite do opcije Reset B
, ekranu piše Reset
za potvrdu ili pritisnite
za povrat na Reset B
14
Promijena PIN-a baze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
pritisnite tipku
i kursorima dođite do funkcije Podes BS
i ukucajte PIN
pritisnite tipku
pritisnite tipku
i kursorima dođite do opcije MAST PIN
pritisnite tipku
i ukucajte PIN ( 0000 )
ponovite postupak pod br. 4, na ekranu piše MAST PIN
, na ekranu piše PIN?
pritisnite tipku
ukucajte novi broj PIN-a
za potvrdu
ponovite prethodni postupak i pritisnite tipku
PABX
Sa PABX funkcijom, telefon će automatski uključiti pauzu kada se u biranom
broju na prvom mjestu nalazi broj koji je isprogramiran u PABX kodu.
Na primjer, ako isprogramirate broj 9 kao PABX kod, kod biranja broja
98118118, telefon će prvo birati br. 9 i tek nakon toga željeni broj.
Za podešavanje PABX broja učinite slijedeće:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
pritisnite tipku
i kursorima dođite do funkcije Podes BS
i ukucajte PIN
pritisnite tipku
i kursorima dođite do opcije PABX 2
pritisnite tipku
pritisnite tipku
, na ekranu piše PRAZNO
ukucajte željeni broj, max 5 znamenki
za potvrdu
pritisnite tipku
FLASH
Sa FLASH funkcijom možete odabrati duži ili kraći FLASH za Vašu centralu.
Za podešavanje učinite slijedeće:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
pritisnite tipku
i kursorima dođite do funkcije Podes BS
i ukucajte PIN
pritisnite tipku
i kursorima dođite do opcije FLASH
pritisnite tipku
pritisnite tipku
, na ekranu piše KRATKO?
kursorom možete izabrati opciju DUGO
za potvrdu
pritisnite tipku
15
VRAĆANJE NA TVORNIČKE POSTAVKE
Ako ste zaboravili Vaš PIN, resetirajte telefon. PIN će ponovo biti 0000.
Nakon resetiranja izgubit ćete sve spremljene podatke. Morat ćete ponovo
registrirati slušalicu na bazu.
Kada resetirate iskopčajte telefonsku liniju tako da neometano možete obavljati
resetiranje.
Resetiranje bez PIN-a:
1. iskopčajte telefon iz struje
2. pritisnite i nakratko držite tipku na bazi i u isto vrijeme uključite kabel koji
ide u bazu.
3. otpustite tipku nakon zvuka koji će se ponoviti 5 puta.
4. lampica na bazi cijelo vrijeme je upaljena
5. nakon 2-3 sekunde čut ćete ponavljajući zvuk i lampica IN USE sa baze
će se ugasiti
6. isključite kabel s baze, ponovo ga spojite i ponovo ćete čuti zvuk baze
DJEčJI POZIV
Sa upaljenom funkcijom dječjeg poziva ne možete ostvariti niti jedan poziv osim
onog broja kojeg ste uprogramirali. Pritiskom na bilokoju tipku, spremljeni broj biti
će automatski pozvan.
Za aktiviranje dječjeg poziva učinite slijedeće:
1. pritisnite tipku
2. pritisnite tipku
3. pritisnite tipku
i kursorima dođite do funkcije Dječji P
i kursorima dođite do funkcije Pos.Br
na ekranu piše PRAZNO, upišite željeni broj( ako
pogriješite pri unosu pritisnite tipku
4. pritisnite tipku
za potvrdu
Uključivanje dječjeg poziva
1. pritisnite tipku
2. pritisnite tipku
3. pritisnite tipku
i kursorima dođite do funkcije Dječji P
, ekran pokazuje omoguci
za potvrdu
Napomena:
za uključivanje dječjeg poziva prvo morate namjestiti broj telefona kojeg želite da
se poziva bilokojom tipkom.
16
Isključivanje dječjeg poziva
1. u izborniku dječjeg poziva, pritisnite tipku
onemoguci
za izlaz iz izbornika
2. pritisnite tipku
, ekran pokazuje
Promjena broja dječjeg poziva
1. pritisnite tipku
2. pritisnite tipku
3. pritisnite tipku
i kursorima dođite do funkcije Dječji P
i kursorima dođite do funkcije Pos.Broj
još jednom, na ekranu je postavljeni broj
4. pritisnite i držite tipku
da ispis s ekrana nestane
5. unesite novi broj i pritisnite tipku
Napomena:
za izmjenu broja prvo morate deaktivirati funkciju « dječji poziv « !!
REGISTRACIJA SLUŠALICE
Vaša slušalica već je tvornički registrirana na bazu i ne trebate je dodatno
resetirati osim kada kupite još jednu, extra; slušalicu.
Na jednu bazu možete registrirati najviše 4 slušalice.
Registriranje slušalice
1. pritisnite tipku na bazi i držite je nekoliko sek, dok ne čujete kontinuirani
zvuk
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
pritisnite tipku
i kursorima dođite do funkcije Registracija
pritisnite tipku
i kursorima dođite do funkcije Pod baza
pritisnite tipku
, na ekranu piše BAZA 1,2,3,4
utipkajte broj baze
ekran pokazuje TRAŽI + broj, i nakon 3 sek pokazuje ID glavne baze
pritisnite tipku
još jednom, ukucajte PIN
za potvrdu
pritisnite tipku
17
INTERNI POZIV
Da bi ostvarili interni poziv učinite slijedeće:
1. pritisnite INT tipku
2. utipkajte broj slusalice
Na ekranu druge slušalice pojavljuje se vaš broj i oznaka INT.
za bi ostvarili
Osoba na drugoj slušalici neka pritisne tipku poziva
komunikaciju.
Kraj internog razgovora
Pritisnite tipku za poziv
na slušalici
Osoba na drugoj strani čut će ton zauzeća pa i ona treba pritisnuti tipku za
pozive
.
Prebacivanje vanjskog poziva na drugu slušalicu ( za dvije ili više slušalica )
1. pritisnite tipku INT i utipkajte broj druge slušalice
2. vanjski poziv je stavljen na čekanje, kad se osoba na drugoj slušalici javi
započnite s razgovorom, a ako osoba na drugoj slušalici ne odgovara na
poziv, možete ga ponovo preuzeti još jednim pritiskom na tipku INT
Prebacivanje poziva na vanjski telefon
i unesite pozivni broj na koji želite prebaciti
1. pritisnite tipku RECALL
poziv
2. osoba broj 1 je stavljena na čekanje, kada osoba broj 2 odgovori na poziv
možete započeti razgovor, pritisnite tipku za pozivanje
za prekid
veze i prebacivanje poziva
Napomena: funkcija je u upotrebi ovisno o mreži operatera.
18
1. Utvrđivanje kvara
Uvijek provjerite da:
• Da ste sve postupke navedene u uputstvima napravili kako treba
• Da su sve konekcije ispravne
• Da je mrežno napajanje prisutno
• Da su baterije pune I ispravno umetnute
Ako imate još problema :
Ne mogu odgovoriti na poziv.
Provjerite prisutnost mrežnog napajanja.
Provjerite da li je ispravan telefonski kabel.
Pogledajte symbol napunjenosti baterija, možda ih treba napuniti
Iskljičite bazu iz struje pa je ponovno uključite
Ako I dalje imate problema,probajte ponovno registrirati bazu.
Kada pritisnem tipke na slušalici,ništa se ne dešava
Pogledajte symbol napunjenosti baterija, možda ih treba napuniti
Provjerite da li je tipkovnica zaključana
Kada stisnem broj na tipkovnici,pokaže se broj a ništa se ne dešava
provjerite da nije uključena zabrana pozivanja
Probajte prići bliže bazi
Probajte izmjestiti bazu na bolji položaj
Telefon ne zvoni
Provjerite prisutnost mrežnog napajanja.
Provjerite da li je ispravan telefonski kabel.
Provjerite da niste jačinu zvona postavili na minimum
Koliko je telefona spojeno na istu liniju?ne smije ih biti vise od 4
Kada pritisnem ZOVI ,čuje se buka.
Isključite bazu iz struje I uključite poslije 30 sekundi.
19
Čuje se 'beep' dok razgovaram.
Možda izlazite iz dometa baze.Priđite bliže
Pogledajte symbol napunjenosti baterija, možda ih treba napuniti
Baterije traju samo sat- dva
Prije prvog korištenja baterije se trebaju puniti 15 sati
Moguće da su baterije oslabile pa ih treba zamjeniti.
Ništa nema na ekranu slišalice
Provjerite baterij, možda ih treba napuniti
Ne mogu registrirati slušalicu na bazu
Maximalan broj slušalica na jednoj bazi je 4.
Udaljite bazu od izvora smetnji
Sadržaj paketa
Molimo Vas da provjerite sadržaj paketa. Ukoliko nedostaje bilo koji od
navedenih dijelova, paket vratite dobavljaču.
1.
bežična slušalica
2. bazna jedinica
3. punjiva AAA baterija
4. linijski kabel
5. strujni kabel i adaptor
6. uputstva za korištenje
Napomena: sačuvajte dokaz o kupnji kako bi jamstvo bilo punopravno.
20
TEHNIČKI PODACI
Potpuno DECT GAP kompatibilni sistem
Standard
Frekvencijski opseg
1.88 to 1.9 GHz
Širina kanala
1.728 MHz
Modulacija
GMSK
Operativni domet
do 300 m na otvorenom;
do 50 m u zatvorenom
Operativno vrijeme
Na čekanju: 100 sati
U razgovoru: 10 sati
Temperatura
Radna
00C do 400C
Skladišna -200C do 600C
Električna potrošnja
slušalica---jedna 1.2 x 2 V 550 mAH NiMH,
punjive baterije
Baza--- 230 V AC, 50 Hz / AC 9 V, 300 mA.
Način biranja
Pauza: 3 seconds.
DTMF (dual-tone multifrequency) biranje
Pulsno biranje
21
SRPSKI
ZNAČENJE ZNAKOVA
Stepen popunjenosti baterije
Baterija je prazna - stavite slušalicu na punjač
Vanjski poziv
Interni poziv
Imenik
Mikrofon je isključen
Za kretanje po menijima telefona
Jakost signala
Propušteni poziv
Speakerphone
22
IZBORNIK
IMENIK/OK/
RECALL
Pritisnite tipku za ulazak u izbornik i
podizbornik.
U kombinaciji sa pritiskom na tipku «
∗» zaključavate i otključavate
tipkovnicu.
Pritisnite tipku za ulazak u
telefonski imenik.
Tipka za potvrdu izbora.
Recall tipku koristite ako Vam
je telefon spojen na centralu.
POZIV
INTERNI POZIV
Pritisnite tipku kada želite
ostvariti ili odgovoriti na
poziv i za kraj svakog
razgovora
Pritisnite tipku da bi ostvarili
interni poziv ( samo ako imate
više od 1 slušalice ).
KURSOR
Pritiskom na tipku ulazite u
imenik.
Tijekom podešavanja
pritisnite kursore za pomak
kroz izbornik.
Za vrijeme razgovora
kursorima podesite jačinu
zvuka u slušalici.
T
SPEAKERPHONE
Tipka za uključivanje i
isključivanje razgovora bez
držanja slušalice
DUGME ZA IZLAZ I
BRISANJE
Pritisnite i držite tipku 2-3
sek da bi uključili ili isključili
slušalicu.
Tijekom rada u izborniku
pritisnite tipku za povratak
na prijašnju opciju ili da bi
obrisali unos.
Pritiskom na tipku
Tijekom razgovora pritisnite
da bi isključili mikrofon.
U UPOTREBI
INDIKATOR
PUNJENJA
Lampica svijetli
tijekom razgovora
dok ste na liniji.
Indikator svijetli kad je
baterija napunjena.
LOKATOR SLUŠALICE
Ako ne znate gdje ste odložili
slušalicu, pritisnite tipku i
slušalica će se oglasiti kako bi
je lakše pronašli. Za
prestanak zvona pritisnite
tipku još jednom.
Prije prve upotrebe telefonski
aparat punite 15 sati!!
23
PODEŠAVANJE TELEFONA
Instaliranje aparata
5. da bi koristili Vašu bazu i slušalicu, mora se uspostaviti radio veza među
njima. Bolje rezultate možete postići ako:
•
•
•
postavite baznu stanicu na viši položaj
udaljite veće metalne objekte (hladnjak, zrcalo I sl.) jer između baze i
slušalice blokiraju radio signal
udaljite telefon od ostalih čvrstih struktura (poput zidova) jer također
smanjuju razinu signala
6. ukopčajte kablove napajanja i telefonske linije poleđini telefona kao što je
prikazano na slici
7. ulključite adapter u struju
8. u slušalicu stavite baterije pri čemu pazite da ih namestite na
odgovarajuće polove te vratite poklopac
24
POZIVANJE I ODGOVARANJE NA POZIV
Uključivanje i isključivanje slušalice
•
Pritisnite i zadržite tipku
uključili/isključili slušalicu
u trajanju od 2-3 sekunde da bi
pozivanje
3. Unesite telefonski broj ( ako pogrešite, pritisnite tipku
obrisali zadnju unešenu znamenku ).
4. Pritisnite tipku
radi uspostave poziva
Također možete pozvati željeni broj uporabom tipke
da bi
.
Ponovo pozivanje poziva
U stanju mirovanja telefona, pritisnite i zadržite tipku
pritisnite tipku
pozivanja.
da bi ušli u listu poziva,
da bi došli do željenog unosa i pritisnite tipku
radi
Javljanje na poziv
Kada bazna stanica i slušalica zvone, pritisnite tipku
da bi se javili na poziv.
Kada je uključena funkcija „AUTO TALK“, javljanje na poziv je automatsko,
odnosno čim se digne slušalica sa baze (pogledajte dio o „AUTOTALK“ funkciji).
Završetak poziva
Poziv se završava pritiskom na tipku
.
25
Podešavanje jačine zvuka u slušalici
Tijekom poziva podešavate jačinu zvuka u slušalici na sledeći način:
radi pojačavanja ili smanjivanja jačine zvuka (od 1 do 10)
pritisnite tipku ili
Isključivanje mikrofona
•
•
Ukoliko želite da Vas tekom poziva osoba s kojom razgovarate ne čuje,
pritisnite tipku
da bi isključili mikrofon
Pritisnite tipku
da bi ponovo uključili mikrofon.
Konferencijski poziv
Da bi koristili ovu funkciju ona mora biti podržana i prijavljena kod Vašeg
lokalnog telekomunikacijskog operatera!
Za ostvarivanje konferencijskog poziva:
5. povežite se sa osobom br. 1.
6. pritisnite tipku
i osoba br. 1 je stavljena na čekanje
7. birajte broj osobe br.2.
8. kada uspostavite vezu pritisnite tipku “#” da bi se svi uključili u razgovor
Speakerphone Funkcija
Postoje dva načina da nazovete ili primite poziv uz SPEAKERPHONE funkciju:
Tokom razgovora:
Tokom razgovora u bilo kojem trenutku stisnite tipku za speakerphone.
5. Javite se sa tipkom za poziv
;
6. Prebacite se na SPEAKERPHONE
ovom tipkom;
da ugasite speakerphone
7. Pritisnite ponovo tipku SPEAKERPHONE
i nastavite razgovor na slušalicu
8. Razgovor završite tako da pritisnete POZIV
Tipku.
Direktno javljanje sa speakerphone-om
4. Javite se na poziv pritiskajući SPEAKERPHONE
5. ponovo stisnite SPEAKERPHONE
slušalicu
6. Razgovor završite pritiskajući POZIV
tipku
da bi razgovor nastavili na
tipku
26
TELEFONSKI IMENIK
U imenik slušalice možete pohraniti do 30 brojeva. Svaki broj može sadržavati
do 20 znamenki i ime osobe do 8 slova.
Dva su načina ulaska u imenik:
U stanju mirovanja telefona pritisnite tipku
pritisnite tipku MENU
i listajte kursorima
ili
dok ne pronađete IMENIK.
Memoriranje brojeva u imenik
5. pritisnite tipku
6. pritisnite tipku
7. pritisnite tipku
, na ekranu piše DODAJ
još jednom pa upišite ime i broj telefona
za potvrdu
8. pritisnite tipku
dva puta da bi se vratili na početak izbornika ili
nastavite sa upisivanjem brojeva telefona
Brisanje brojeva iz imenika
6. pritisnite tipku
7. pritisnite tipku
, na ekranu piše DODAJ
dok se na ekranu se pojavi opcija BRIŠI
za potvrdu pa kursorima
odaberite broj koji želite
8. pritisnite tipku
izbrisati sa popisa u imeniku
9. pritisnite tipku
još jednom za potvrdu brisanja odabranog broja, na
ekranu piše BRIŠI
10. pritisnite tipku
za izlaz iz izbornika
27
Promijena broja iz imenika
8. pritisnite tipku
, na ekranu piše DODAJ
9. pritisnite tipku , odaberite opciju UREDI pa ponovo pritisnite
potvrdu, ekran prikazuje prvi spremljeni broj
10. kursorima
11. pritisnite tipku
odaberite broj koji želite izmeniti pa tipkom
potvrdite
da izbrišete staro ime pa potom upišite novo
12. pritisnite tipku
da bi sačuvali izmenu, pritisnite
broj pa pritisnite novi
13. pritisnite tipku
da sačuvate izmenu
14. pritisnite tipku
za
da izbrišete stari
za izlaz
Brisanje svih brojeva iz imenika
5. pritisnite tipku
, na ekranu piše DODAJ
6. pritisnite tipku
i pronađite opciju BrišiSve
za brisanje svih brojeva iz imenika, na ekranu piše
7. pritisnite tipku
OK?
8. ponovno pritisnite
za potvrdu, na ekranu piše PRAZNO
Pozivanje broja iz imenika
4. u stanju mirovanja telefona pritisnite kursor
za direktan ulaz u
telefonski imenik
5. upišite samo prvo slovo osobe koju želite nazvati iz vašeg imenika da bi
brže pronašli broj
6. pritisnite tipku za pozivanje
28
POPIS POZIVA
Ova funkcija može biti aktivna jedino ako imate pretplatu za prikaz broja
pozivača kod svog lokalnog telekomunikacijskog operatera!
U funkciju POPIS POZIVA pohranjuju se primljeni, propušteni i birani brojevi.
Ovaj model memorira 30 poziva; 10 primljenih, 10 biranih i 10 propuštenih
poziva.
Provera poziva
4. pritisnite tipku
, na ekranu piše ZAPISI
5. pritisnite tipku
, kursorima
nađite željenu vrstu poziva: propušteni
( PropPoz ), primljeni ( PrimPoz ) ili birani ( Pozvani ) pozivi
6. ponovno pritisnite tipku
i kursorima listajte po spremljenim brojevima
Spremanje broja iz popisa poziva
Kada primite poziv s novog broja telefona i želeli biste ga spremiti u imenik,
učinite sledeće:
5. ponovite postupke od 1 do 3 iz prethodnog odlomka, dok se na ekranu ne
pojavi novi broj kojeg želite spremiti
6. pritisnite tipku
, na ekranu piše SPREMI
7. pritisnite tipku
, na ekranu piše IME
8. upišite ime i pritisnite
za pohranu podatka
Izmena broja iz popisa poziva
5. ponovite postupke od 1 do 3 iz odlomka «Provera popisa» dok se na
ekranu ne pokaže broj
6. pritisnite tipku
7. pritisnite tipku
8. pritisnite tipku
i kursorima nađite opciju UREDI
zatim
da izbrišete stari broj i pritisnite novi
za spremanje izmene
29
Brisanje svih brojeva iz popisa poziva
5. ponovite postupke od 1 do 3 iz odlomka «Provera popisa» dok se na
ekranu ne pokaže broj
6. pritisnite tipku
7. pritisnite tipku
8. pritisnite tipku
i kursorima nađite opciju BrišiSve
, na ekranu piše OK?
za potvrdu
Pozivanje broja iz popisa poziva
3. na ekranu je ispisan broj/ime osobe koju želite nazvati
4. pritisnite tipku za pozivanje
PODEŠAVANJE SLUŠALICE
Uključivanje i isključivanje zvuka tipkovnice
Svaki put kad pritisnete tipku na slušalici čujete zvuk, a ako želite, možete ga
isključiti.
6.
7.
8.
9.
pritisnite tipku
pritisnite tipku
pritisnite tipku
pritisnite tipku
i kursorima dođite do opcije Slus.
, na ekranu piše TonTipke
, na ekranu piše Uklj.? i Isklj.?
za potvrdu
Podešavanje jačine zvona
Možete odabrati jednu od 5 razina jačine zvona ( 1- 5 ).
1. pritisnite tipku
2. pritisnite tipku
3. pritisnite tipku
4. pritisnite tipku
10. pritisnite tipku
i kursorima dođite do opcije Slus.
, kursorima dođite do opcije JačinaZv. i Jačina
, na ekranu se pojavljuje trenutačna jačina zvona
za promenu glasnoće
za potvrdu glasnoće koju želite
30
Podešavanje melodije zvona
Možete odabrati jednu od 9 vrsta melodija.
6. pritisnite tipku
7. pritisnite tipku
8. pritisnite tipku
9. pritisnite tipku
10. pritisnite tipku
i kursorima dođite do opcije Slus.
, kursorima dođite do opcije Zvono i ZvonoINT
i na ekranu se pokazuje trenutačna vrsta melodije
za promenu melodije
za potvrdu melodije koju želite
Jezik izbornika
U izborniku možete odabrati jezik po Vašoj želji:
6. pritisnite tipku
7. pritisnite tipku
Jezik
8. pritisnite tipku
koristite
9. pritisnite tipku
10. pritisnite tipku
i kursorima dođite do opcije Slus.
, i ponovo listajte kursorima dok ne dođete do funkcije
, na ekranu se pokazuje jezik kojim se trenutačno
za promenu jezika po želji
za potvrdu
Ime Vaše slušalice
6. pritisnite tipku
7. pritisnite tipku
Unos ime
8. pritisnite tipku
i kursorima dođite do opcije Slus.
, i ponovo listajte kursorima dok ne dođete do funkcije
, na ekranu se pokazuje trenutačno ime
9. pritisnitte tipku
više puta da ekran ostane prazan, bez ispisa, pa
upišite ime koje želite
10. pritisnite tipku
za potvrdu unosa
31
Automatsko odgovaranje na poziv
.
Da bi odgovorili na poziv inače morate pritisnuti tipku za pozivanje
Ako vam je ova funkcija aktivirana, kod dolaznih poziva dok Vam je slušalica
odložena na bazi automatski se javljate već s podizanjem slušalice sa baze.
dakle, da bi uspostavili kontakt sa osobom s druge stane linije ne morate
pritisnuti tipku
, već samo podignite slušalicu sa baze.
Za uključivanje ove funkcije učinite sledeće:
5. pritisnite tipku
i kursorima dođite do opcije Slus.
, i ponovo listajte kursorima dok ne dođete do funkcije
6. pritisnite tipku
A.govor
7. ponovno pritisnite tipku
, sada na ekranu piše Uklj. i Isklj.
8. pritisnite tipku
za potvrdu unosa
Napomena:
Ako Vam je ova funkcija uključena, nemojte pritisnuti tipku za pozivanje
jer ćete prekinuti poziv.
Otključavanje i zaključavanje tipkovnice
i odmah iza toga «∗» ( zvezdicu sa tipkovnice ) za
Pritisnite tipku
zaključavanje i otključavanje tipkovnice.
32
PODEŠAVANJE BAZE TELEFONA
Napomena:
tvornički PIN je : 0000
Zabrana poziva
Funkcija zabrane poziva onemogućuje Vam određene vrste poziva sa Vašeg
telefona.
Za postavku zabrane poziva učinite sledeće:
7. pritisnite tipku
Podes B
8. pritisnite tipku
i listajte kursorima
dok ne dođete do funkcije
i na ekranu piše PIN
9. pritisnite PIN broj i potvrdite tipkom
opcije Zabrana
zatim kursorima
dođite do
10. pritisnite tipku
, zatim kursore , ekran pokazuje broj od 1 do 5 (
najveći broj zabrane poziva koji možete namestiti ) i pritisnite telefonski
broj kojemu želite onemogućiti poziv ( npr. 098, 091 )
, ekran pokazuje Slus. I pritisnite broj slušalice sa koje
11. pritisnite tipku
želite onemogućiti poziv
za potvrdu unosa
12. pritisnite tipku
Brisanje brojeva za zabranu poziva
8. pritisnite tipku
Podes B
9. pritisnite tipku
10. pritisnite PIN broj
11. potvrdite tipkom
12. pritisnite tipku
i listajte kursorima
dok ne dođete do funkcije
i na ekranu piše PIN
zatim kursorima
dođite do opcije Zabrana
, ekran prikazuje broj koji ste spremili
13. pritisnite tipku za brisanje
14. potvrdite tipkom
33
Melodija zvona baze
Možete odabrati jednu od 9 vrsta melodija za zvono baze.
5.
6.
7.
8.
pritisnite tipku
pritisnite tipku
pritisnite tipku
pritisnite tipku
melodije
2. pritisnite tipku
i kursorima dođite do funkcije Podes B
i ukucajte PIN
i kursorima dođite do opcije B zvuk
i ponovo listajte kursorima dok ne dođete do želene
za potvrdu melodije
Glasnoća baze
Možete odabrati jednu od 5 razina glasnoće baze ( 0 – 4 )
i kursorima dođite do funkcije Podes BS
7. pritisnite tipku
8. pritisnite tipku
i ukucajte PIN
i kursorima dođite do opcije B jacina
9. pritisnite tipku
10. na ekranu se pokaže trenutačna glasnoća
11. listajte kursorima
12. pritisnite tipku
dok ne dođete do želene glasnoće
za potvrdu glasnoće
Podešavanje načina biranja
Možete menjati načine biranja sa TONSKOG na PULSNI ii obrnuto.
Za podešavanja učinite sledeće:
5. pritisnite tipku
6. pritisnite tipku
7. pritisnite tipku
8. listajte kursorima
i kursorima dođite do funkcije Podes BS
i ukucajte PIN
i kursorima dođite do opcije VRST
dok ne dođete do željenog načina biranja
Resetiranje baze
6.
7.
8.
9.
pritisnite tipku
pritisnite tipku
pritisnite tipku
pritisnite tipku
10. pritisnite tipku
i kursorima dođite do funkcije Podes BS
i ukucajte PIN
i kursorima dođite do opcije Reset B
, ekranu piše Reset
za potvrdu ili pritisnite
za povrat na Reset B
34
Promijena PIN-a baze
9. pritisnite tipku
i kursorima dođite do funkcije Podes BS
i ukucajte PIN
10. pritisnite tipku
11. pritisnite tipku
i kursorima dođite do opcije MAST PIN
12. pritisnite tipku
i ukucajte PIN ( 0000 )
13. ponovite postupak pod br. 4, na ekranu piše MAST PIN
, na ekranu piše PIN?
14. pritisnite tipku
15. ukucajte novi broj PIN-a
za potvrdu
16. ponovite prethodni postupak i pritisnite tipku
PABX
Sa PABX funkcijom, telefon će automatski uključiti pauzu kada se u biranom
broju na prvom mjestu nalazi broj koji je isprogramiran u PABX kodu.
Na primer, ako isprogramirate broj 9 kao PABX kod, kod biranja broja 98118118,
telefon će prvo birati br. 9 i tek nakon toga želeni broj.
Za podešavanje PABX broja učinite sledeće:
7. pritisnite tipku
i kursorima dođite do funkcije Podes BS
i ukucajte PIN
8. pritisnite tipku
i kursorima dođite do opcije PABX 2
9. pritisnite tipku
10. pritisnite tipku
, na ekranu piše PRAZNO
11. ukucajte željeni broj, max 5 znamenki
za potvrdu
12. pritisnite tipku
FLASH
Sa FLASH funkcijom možete odabrati duži ili kraći FLASH za Vašu centralu.
Za podešavanje učinite sledeće:
7. pritisnite tipku
i kursorima dođite do funkcije Podes BS
i ukucajte PIN
8. pritisnite tipku
i kursorima dođite do opcije FLASH
9. pritisnite tipku
10. pritisnite tipku
, na ekranu piše KRATKO?
11. kursorom možete izabrati opciju DUGO
za potvrdu
12. pritisnite tipku
35
VRAĆANJE NA TVORNIČKE POSTAVKE
Ako ste zaboravili Vaš PIN, resetirajte telefon. PIN će ponovo biti 0000.
Nakon resetiranja izgubit ćete sve spremlene podatke. Morat ćete ponovo
registrirati slušalicu na bazu.
Kada resetirate iskopčajte telefonsku liniju tako da neometano možete obavljati
resetiranje.
Resetiranje bez PIN-a:
7. iskopčajte telefon iz struje
8. pritisnite i nakratko držite tipku na bazi i u isto vreme uključite kabel koji
ide u bazu.
9. otpustite tipku nakon zvuka koji će se ponoviti 5 puta.
10. lampica na bazi celo vreme je upaljena
11. nakon 2-3 sekunde čut ćete ponavljajući zvuk i lampica IN USE sa baze
će se ugasiti
12. isključite kabel s baze, ponovo ga spojite i ponovo ćete čuti zvuk baze
DEčJI POZIV
Sa upalenom funkcijom dečjeg poziva ne možete ostvariti niti jedan poziv osim
onog broja kojeg ste uprogramirali. Pritiskom na bilokoju tipku, spremleni broj biti
će automatski pozvan.
Za aktiviranje dečjeg poziva učinite sledeće:
5. pritisnite tipku
6. pritisnite tipku
7. pritisnite tipku
i kursorima dođite do funkcije Dečji P
i kursorima dođite do funkcije Pos.Br
na ekranu piše PRAZNO, upišite želeni broj( ako
pogrešite pri unosu pritisnite tipku
8. pritisnite tipku
za potvrdu
Uključivanje dečjeg poziva
4. pritisnite tipku
5. pritisnite tipku
6. pritisnite tipku
i kursorima dođite do funkcije Dječji P
, ekran pokazuje omoguci
za potvrdu
Napomena:
za uključivanje dečjeg poziva prvo morate namestiti broj telefona koeg želite da
se poziva bilokojom tipkom.
36
Isključivanje dečjeg poziva
3. u izborniku dečjeg poziva, pritisnite tipku
onemoguci
za izlaz iz izbornika
4. pritisnite tipku
, ekran pokazuje
Promena broja dečjeg poziva
6. pritisnite tipku
7. pritisnite tipku
8. pritisnite tipku
i kursorima dođite do funkcije Dječji P
i kursorima dođite do funkcije Pos.Broj
još jednom, na ekranu je postavljeni broj
9. pritisnite i držite tipku
da ispis s ekrana nestane
10. unesite novi broj i pritisnite tipku
Napomena:
za izmenu broja prvo morate deaktivirati funkciju « dečji poziv « !!
REGISTRACIJA SLUŠALICE
Vaša slušalica već je tvornički registrirana na bazu i ne trebate je dodatno
resetirati osim kada kupite još jednu, extra; slušalicu.
Na jednu bazu možete registrirati najviše 4 slušalice.
Registriranje slušalice
9. pritisnite tipku na bazi i držite je nekoliko sek, dok ne čujete kontinuirani
zvuk
10. pritisnite tipku
i kursorima dođite do funkcije Registracija
11. pritisnite tipku
i kursorima dođite do funkcije Pod baza
12. pritisnite tipku
, na ekranu piše BAZA 1,2,3,4
13. pritisnite broj baze
14. ekran pokazuje TRAŽI + broj, i nakon 3 sek pokazuje ID glavne baze
15. pritisnite tipku
još jednom, ukucajte PIN
za potvrdu
16. pritisnite tipku
37
INTERNI POZIV
Da bi ostvarili interni poziv učinite sledeće:
3. pritisnite INT tipku
4. pritisnite broj slusalice
Na ekranu druge slušalice pojavljuje se vaš broj i oznaka INT.
za bi ostvarili
Osoba na drugoj slušalici neka pritisne tipku poziva
komunikaciju.
Kraj internog razgovora
Pritisnite tipku za poziv
na slušalici
Osoba na drugoj strani čut će ton zauzeća pa i ona treba pritisnuti tipku za
pozive
.
Prebacivanje vanjskog poziva na drugu slušalicu ( za dvije ili više slušalica )
3. pritisnite tipku INT i pritisnite broj druge slušalice
4. vanjski poziv je stavlen na čekanje, kad se osoba na drugoj slušalici javi
započnite s razgovorom, a ako osoba na drugoj slušalici ne odgovara na
poziv, možete ga ponovo preuzeti još jednim pritiskom na tipku INT
Prebacivanje poziva na vanjski telefon
i unesite pozivni broj na koji želite prebaciti
3. pritisnite tipku RECALL
poziv
4. osoba broj 1 je stavljena na čekanje, kada osoba broj 2 odgovori na poziv
možete započeti razgovor, pritisnite tipku za pozivanje
za prekid
veze i prebacivanje poziva
Napomena: funkcija je u upotrebi ovisno o mreži operatera.
38
2. Utvrđivanje kvara
Uvek proverite da:
• Da ste sve postupke navedene u uputstvima napravili kako treba
• Da su sve konekcije ispravne
• Da je mrežno napajanje prisutno
• Da su baterije pune I ispravno umetnute
Ako imate još problema :
Ne mogu odgovoriti na poziv.
Proverite prisutnost mrežnog napajanja.
Proverite da li je ispravan telefonski kabel.
Pogledajte symbol napunjenosti baterija, možda ih treba napuniti
Iskljičite bazu iz struje pa je ponovno uključite
Ako I dalje imate problema,probajte ponovno registrirati bazu.
Kada pritisnem tipke na slušalici,ništa se ne dešava
Pogledajte symbol napunjenosti baterija, možda ih treba napuniti
Proverite da li je tipkovnica zaključana
Kada stisnem broj na tipkovnici,pokaže se broj a ništa se ne dešava
proverite da nije uključena zabrana pozivanja
Probajte prići bliže bazi
Probajte izmestiti bazu na bolji položaj
Telefon ne zvoni
Proverite prisutnost mrežnog napajanja.
Proverite da li je ispravan telefonski kabel.
Proverite da niste jačinu zvona postavili na minimum
Koliko je telefona spojeno na istu liniju?ne sme ih biti vise od 4
Kada pritisnem ZOVI ,čuje se buka.
Isključite bazu iz struje I uključite poslije 30 sekundi.
39
Čuje se 'beep' dok razgovaram.
Možda izlazite iz dometa baze.Priđite bliže
Pogledajte symbol napunjenosti baterija, možda ih treba napuniti
Baterije traju samo sat- dva
Prije prvog korištenja baterije se trebaju puniti 15 sati
Moguće da su baterije oslabile pa ih treba zameniti.
Ništa nema na ekranu slišalice
Proverite baterij, možda ih treba napuniti
Ne mogu registrirati slušalicu na bazu
Maximalan broj slušalica na jednoj bazi je 4.
Udaljite bazu od izvora smetnji
Sadržaj paketa
Molimo Vas da provjerite sadržaj paketa. Ukoliko nedostaje bilo koji od
navedenih delova, paket vratite dobavljaču.
7.
bežična slušalica
8. bazna jedinica
9. punjiva AAA baterija
10. linijski kabel
11. strujni kabel i adaptor
12. uputstva za korištenje
Napomena: sačuvajte dokaz o kupnji kako bi jamstvo bilo punopravno.
40
TEHNIČKI PODACI
Potpuno DECT GAP kompatibilni sistem
Standard
Frekvencijski obim
1.88 to 1.9 GHz
Širina kanala
1.728 MHz
Modulacija
GMSK
Operativni domet
do 300 m na otvorenom;
do 50 m u zatvorenom
Operativno vreme
Na čekanju: 100 sati
U razgovoru: 10 sati
Temperatura
Radna
00C do 400C
Skladišna -200C do 600C
Električna potrošnja
slušalica---jedna 1.2 x 2 V 550 mAH NiMH,
punjive baterije
Baza--- 230 V AC, 50 Hz / AC 9 V, 300 mA.
Način biranja
Pauza: 3 seconds.
DTMF (dual-tone multifrequency) biranje
Pulsno biranje
41
JAMSTVENA IZJAVA
JAMSTVENI LIST
1. Proizvođač jamči da će aparat besprijekorno Prva hrvatska tvornica telefona
“FREE PORT”
djelovati ako se bude pravilno koristio po
navedenim uputama.
Kod crkve 4, 22 323 Unešić tel/fax:
022/860-577
ZAGREB:
2. Priključenje aparata treba odgovarati važećim
tel: + 385 1 236-0060
propisima za telekomunikacijske uređaje
fax:+ 385 1 233-9762
e-mail:[email protected]
http://www.freeport.hr
3. Jamstvo vrijedi 12 mjeseci i počinje teći od
dana kupovine proizvoda što se dokazuje
važećim jamstvenim listom (s datumom, žigom i
potpisom prodavača)kao i računom za kupljeni
aparat.
4. Proizvođač se obavezuje da će u jamstvenom
roku popraviti sve kvarove i nedostatke na vlastiti
trošak i to u roku ne dužem od 15 dana.
Proizvodi koji ne budu zamijenjeni u tom roku bit
će zamjenjeni novim
prodaja/datum, pečat i potpis
Made in Croatia
TIP -
FP 1203 (duo)
Godina
proizvodnje
2006
5. Proizvođač jamči servis i sve potrebne
rezervne dijelove 5 godina po isteku jamstva.
6. Jamstvo ne vrijedi u slučaju elementarnih
nezgoda, više sile, oštećenja u transportu,
namjernog oštećenja, nestručnog rukovanja i
neovlaštenog servisiranja.
European Quality and Design
7. Održavavanje i njega aparata ne spada u
domenu jamstva.
42
GARANCIJSKA IZJAVA
1. Proizvođač jamči da će aparat
besprekorno delovati ako se bude pravilno
koristio po navedenim uputama.
2. Priključenje aparata treba odgovarati
važećim propisima za telekomunikacijske
uređaje
GARANTNI LIST
BETEL Aranđelovac
Ulica Prvog Maja 14a
34300 Aranđelovac
Tel/fax:+381(0)34 723
3. Garancija vredi 12 meseci i počinje teći
od dana kupovine proizvoda što se dokazuje
važećim jamstvenim listom (s datumom,
žigom i potpisom prodavača)kao i računom
za kupljeni aparat.
4. Proizvođač se obavezuje da će u
garantnomnom roku popraviti sve kvarove i
nedostatke na vlastiti trošak i to u roku ne
dužem od 15 dana. Proizvodi koji ne budu
zameneni u tom roku bit će zamenjeni novim
prodaja/datum, pečat i potpis
TIP -
FP 1203 (duo)
Godina
proizvodnje
2006
5. Proizvođač garantuje servis i sve
potrebne rezervne delove 5 godina po isteku
garancije.
6. Garancija ne vredi u slučaju elementarnih
nezgoda, više sile, oštećenja u transportu,
namernog oštećenja, nestručnog rukovanja i
neovlaštenog servisiranja.
European Quality and Design
7. Održavavanje i nega aparata ne spada u
garanciju.
43
GARANCIJSKA IZJAVA
1. Proizvođač jamči da će aparat besprjekorno
djelovati ako se bude pravilno koristio po
navedenim uputama.
2. Priključenje aparata treba odgovarati
važećim propisima za telekomunikacijske
uređaje
GARANTNI LIST
BOSTEL Zenica
Ulica Sarajevska 33
72 000 Zenica
Tel:+387(0)32 44 26 00
Fax:+387(0)32 44 26 01
E-mail:[email protected]
3. Garancija vrjedi 12 meseci i počinje teći od
dana kupovine proizvoda što se dokazuje
važećim garantnim listom (s datumom, žigom i
potpisom prodavača)kao i računom za kupljeni
aparat.
4. Proizvođač se obavezuje da će u
garantnom roku popraviti sve kvarove i
nedostatke na vlastiti trošak i to u roku ne
dužem od 15 dana. Proizvodi koji ne budu
zamjeneni u tom roku bit će zamjenjeni novim
5. Proizvođač garantuje servis i sve potrebne
rezervne djelove 5 godina po isteku garancije.
6. Garancija ne vredi u slučaju elementarnih
nezgoda, više sile, oštećenja u transportu,
namjernog oštećenja, nestručnog rukovanja i
neovlaštenog servisiranja.
prodaja/datum, pečat i potpis
TIP -
FP 1203 (duo)
Godina
proizvodnje
2006
European Quality and Design
7. Održavanje i njega aparata ne spada u
garanciju.
44
OVLAŠTENI SERVISI U SICG
OVLAŠTENI SERVISI U HRVATSKOJ
1
Prva hrvatska tvornica telefona
«FREE PORT»
Kod crkve 4, 22 323 Unešić
Ulica Prvog Maja 14a
Tel/fax: 022/ 860 577
[email protected]
1
BETEL Aranđelovac
Ulica Prvog Maja 14a
34300 Aranđelovac
Tel/fax:+381(0)34 723 512
Mob:+381(0)63 802 1039
[email protected] www.betel.co.yu
2
FREE PORT d.d.
Rendićeva 30,10000 Zagreb
Tel: 01/236-0060 Fax: 01/ 2339 – 762
[email protected] www.freeport.hr
EMAL d.o.o.
Antuna Kalca 10a 52000 Pazin
Tel:052/621-044
INTERNA TELEFONIJA
Breslovice 28, 51000 Rijeka
Tel:051/223-789
2
BELI elektronik
V. Ilića 42,Beograd
tel: 011 24 13 888 fax:011 30 88 189
[email protected] www.belielektronik.co.yu
STR «FORCA»
B. Parovića 69,Beograd
tel: 064 615 00 96
«FAXI» d.o.o.
Božidara Adžije 52,Niš
tel. + 381 18 53 62 75
[email protected]
D.D. ELEKTRONIK
Ul. kneza Lazara 2,Uzice
tel: + 381 31 515 208
3
4
3
4
5
ŠEGOTA TELEKOMUNIKACIJE
Velebitska b.b 23000 Zadar
Tel:023/300-110 Fax:023/300-111
6
6
CROELEKTRONIKA
Borlin 26,47000 Karlovac
Tel:047/621-007
BRKCOMP
A.Radića 8a, 48000 Đurđevac
Tel:048/811-072
7
7
8
9
OVLAŠTENI SERVISI U SLOVENIJI:
1
ISKRA PRINS
Cesta dveh cesarjev 403, Ljubljana
Tel: + 386 (0) 1 47 69 800
www.iskraprins.si
SVETLOST ZTUR
P.Nenadovića 21,Kraljevo
tel: + 381 36 32 8210 / + 381 65 319 100
e-mail: [email protected]
COMTEC d.o.o.
Ibarskih rudara 3,Kragujevac
tel: +381 34 3011 15 / +381 34 30 4880
e-mail: [email protected]
AVACOM d.o.o.
Tivat, Lepetane Crna Gora
tel: 082 686 03
e-mail:[email protected]
OVLAŠTENI SEVISI U BIH
1
2
3
BOSTEL
Sarajevska 33, Zenica
tel: +387 (0)32 442 600
fax:+387 (0) 32 442 601
e-mail: [email protected]
SILNICA d.j.i.
Bećarevo ćoše 25, Sarajevo
Tel: 071/441 013
ATS
Stupine B6, Tuzla
Tel: 075/250 172
45
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
531 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content