close

Enter

Log in using OpenID

Carinska tarifa BiH - Panevropski univerzitet Apeiron

embedDownload
PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON
FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE
BANJA LUKA
OSNOVNE KARAKTERISTIKE
CARINSKE TARIFE BiH
- VJEŽBE-
NASTAVNIK: Doc.dr Sanel Jakupović
SADRŽAJ OBUKE
















NOMENKLATURA – POJAM
CARINSKA TARIFA – POJAM
VRSTE CARINSKIH TARIFA
HARMONIZOVANI SISTEM – (HS)
HS – STRUKTURA
KOMBINOVANA NOMENKLATURA EVROPSKE UNIJE - (KN EU)
ZAKON O CARINSKOJ TARIFI BIH
OPŠTA PRAVILA ZA TUMAČENJE BH NOMENKLATURE
TARIFNI STAV
TARIFNA OZNAKA
NAIMENOVANJE
CARINSKA STOPA
PRORAČUN VISINE CARINSKIH DAŽBINA
VRSTE CARINSKIH STOPA
CARINSKE STOPE U CARINSKOJ TARIFI BIH
PRIMJERI
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
2
KLJUČNE RIJEČI








Carina,
Carinska tarifa,
Carinska tarifa BiH,
Opšta pravila za tumačenje nomenklature Carinske
tarife,
Nomenklatura,
Harmonizovani sistem,
Kombinovana nomenklatura Evropske unije,
Zakon o carinskoj tarifi BiH,
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
3
NOMENKLATURA - POJAM

Nomenklatura je spisak proizvoda koji su
klasifikovani (grupisani) po određenim principima i
sistemima.

Sastoji se od tarifnih oznaka i naimenovanja robe.

Popis naziva klasa s pripadajućim brojčanim
oznakama zove se nazivlje ili nomenklatura, a kada
se nazivlju doda stopa carine dobija se carinska
tarifa.
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
4
CARINSKA TARIFA - POJAM

DEFINICIJA: CARINSKA TARIFA je propisom utvrđen
sistematizovani spisak robe koja podliježe naplati carine, sa
naznačenim carinskim stopama, kao i odredbama o načinu
utvrđivanja carinske vrijednosti, oslobađanjima od plaćanja carine,
fleksibilnim carinskim instrumentima i drugim odredbama u vezi
naplate carine.
CARINSKA TARIFA U ŠIREM SMISLU - sastoji se iz dva dijela:


popisa robe sa naznačenim carinskim stopama i
dijela koji sadrži normativne odredbe značajne za naplatu carine i
primjenu drugih mjera ekonomske i drugih politika države.
CARINSKA TARIFA U UŽEM SMISLU (spisak proizvoda sa carinskim
stopama) - sastoji se od :



3/19/2012
tarifnih oznaka,
naimenovanja robe i
stopa carine.
Carinska tarifa BiH
5
VRSTE CARINSKIH TARIFA
a)
Prema pravcu kretanja robe:
1.
2.
3.
Uvozne CT – prema njima naplaćuje se carina na robu koja se uvozi,
Izvozne CT – uvode se za zaštitu domaćih resursa i malobrojne su,
Provozne CT – na osnovu kojih se naplaćuje carina na robu koja se
provozi, ukinute su Barcelonskom konvencijom iz 1921. godine.
b)
Prema broju stopa carine:
1.
2.
Jednokolone CT – sadrže jednu kolonu i jednu stopu carine,
Dvokolone CT – u jednoj koloni sadrže minimalne stope carine koje se
primjenjuju prema državama s kojima postoji ugovor o primjeni
povlašetnih stopa carine, a u drugoj koloni sadrže najviše stope carine
koje se primjenjuju prema drugim državama,
Višekolone CT – nastale su kao kombinacija autonomnih i ugovornih
tarifa i Carinska tarifa BiH je višekolona.
3.
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
6
VRSTE CARINSKIH TARIFA
c)
Prema načinu donošenja:
1.
2.
Autonomne CT – donose ih pojedine države samostalno,
Ugovorne ili konvencionalne CT – donose se temeljem međunarodnih
ugovora, a mogu biti bilateralne (ugovor između dvije države) i
multilateralne (ugovor između više država).
d)
Prema načinu određivanja, odnosno obračunavanja carine:
1.
CT prema vrijednosti ili „ad valorem“- kod njih se carina naplaćuje u
procentu od vrijednosti robe
Specifične CT – carina se naplaćuje po mjernoj jedinici, odnosno količini
robe (kilogram, litar, komad i sl.)
Kombinovane CT - predstavljaju kombinaciju CT prema vrijednosti i
specifične CT, te imaju prednost obiju vrsta CT, a uklanjaju njihove
nedostatke.
2.
3.
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
7
VRSTE CARINSKIH TARIFA
e)
Prema carinskim obveznicima na koje se odnosi:
1.
2.
Opšte CT – odnose se na sve uvoznike i izvoznike,
Posebne ili specifične CT – na osnovu kojih se obavlja naplata za
svu robu koju uvoze/izvoze samo određeni uvoznici ili izvoznici.
f)
Prema vrsti robe na koju se tarifa primjenjuje:
1.
2.
Opšta CT – primjenjuje se na svu robu,
Djelomična ili parcijalna CT – primjenjuje se samo na neke vrste
robe kada je uvoze svi uvoznici.
g)
Prema broju stopa:
1.
2.
Uniformne CT – imaju jednu stopu carine za svu robu,
Specijalizirane CT – imaju različite stope carine za različitu robu.
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
8
HARMONIZOVANI SISTEM – (HS)





Harmonizovani sistem sastoji se od jedinstvenog seta tarifnih
brojeva i podbrojeva, koji zajedno sa Osnovnim pravilima za
primjenjivanje HS-a i napomenama uz odjeljke, glave i tarifne
podbrojeve, predstavlja osnov za sistematično i jednoobrazno
svrstavanje svih roba koje su predmet međunarodne trgovinske
razmjene.
Konvencija o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka
robe (čiji je sastavni dio i Harmonizovana nomenklatura) jeste
međunarodni multilateralni pismeni ugovor kojim su regulisani
uvođenje, stupanje na snagu i primjena Harmonizovane
nomenklature.
Ovaj multilateralni ugovor je potpisan 14.juna 1983.godine, a stupio
je na snagu 1.januara 1988.godine.
HS primjenjuje više od 200 država, područja, ekonomskih i
carinskih unija
U Evropi, jedino Bosna i Hercegovina nije potpisnica Konvencije o
HS-u, iako je u potpunosti u svoju legislativu ugradila HS
nomenklaturu
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
9
HARMONIZOVANI SISTEM – (HS)
Izgradnja nomenklature HS-a raščlanjena je prema sljedećoj
sistematici:

Odjeljci (označeni rimskim brojevima I do XXI) (npr., tekstil Odjeljak XI)

Glave (označene arapskim brojevima 01 do 76 i 78 do 97),
u datom slučaju i razdjeli (npr., odjeća od tekstila - Glava
62.)
o
Tarifni brojevi (označeni četverocifrenim arapskim
brojevima) (npr., ženski mantili - tarifni broj 6202)
 Tarifni podbrojevi (označeni šesterocifrenim
arapskim brojevima) (npr., ženski mantili od
vune – tarifni podbroj 6202 11).
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
10
HARMONIZOVANI SISTEM – (HS)
Nakon posljednje izmjene HS-a u 2007.godini:

Harmonizovani sistem broji 21 odjeljak,

koji sadrže 97 glava (od kojih je u upotrebi 96,
obzirom da je Glava 77 ostala rezervisana za
buduće potrebe Harmonizovanog sistema),

unutar kojih se nalazi ukupno 1.221 tarifni broj i

5052 tarifna podbroja,
koji čine jednu zakonsku i logičku strukturu.
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
11
HS - STRUKTURA
ODJELJAK I – Žive životinje; proizvodi životinjskog
porijekla
Glava 1 – Žive životinje
Glava 2 – Meso i drugi klanični proizvodi za jelo
Glava 3 – Ribe, ljuskari, mekušci i ostali vodeni
beskičmenjaci
Glava 4 – Mlijeko i proizvodi od mlijeka; živinska i
ptičija jaja; prirodni med; jestivi proizvodi
životinjskog porijekla, nepomenuti niti obuhvaćeni
na drugom mjestu
Glava 5 - Proizvodi životinjskog porijekla, na drugom
mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni.
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
12
HS - STRUKTURA
ODJELJAK II - Biljni proizvodi
Glava 6 – Živo drveće i druge biljke; lukovice, korenje i
slično; sječeno cvjeće i ukrasno lišće
Glava 7 – Povrće, korenje i krtole za jelo
Glava 8 – Voće za jelo; kore agruma ili dinja i lubenica
Glava 9 – Kafa, čaj, mate čaj i začini
Glava 10 – Žitarice
Glava 11 – Proizvodi mlinkse industrije; slad; skrob; inulin;
gluten od pšenice
Glava 12 –Uljano sjeme i plodovi; razno zrnevlje; sjeme i
plodovi; industrijsko i ljekovito bilje; slama i stočna
hrana (kabasta)
Glava 13 – Šelak; gume, smole i ostali biljni sokovi i ektrakti
Glava 14 – Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi na
drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni.
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
13
HS - STRUKTURA
ODJELJAK III – Masnoće i ulja životinjskog i biljnog
porijekla i proizvodi njihovog razlaganja; prerađevine
jestive masnoće; voskovi životinjskog i biljnog
porijekla
Glava 15 - Masnoće i ulja životinjskog i biljnog porijekla i
proizvodi njihovog razlaganja; prerađevine jestive
masnoće; voskovi životinjskog i biljnog porijekla.
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
14
HS - STRUKTURA
ODJELJAK IV – Proizvodi prehrambene industrije; pića,
alkoholi i sirće; duvan i proizvodi zamjene duvana
Glava 16 – Prerađevine od mesa, riba, ljuskara, mekušaca
ili ostalih vodenih eskičmenjaka
Glava 17 – Šećer i proizvodiod šećera
Glava 18 – Kakako i proizvodi od kakoa
Glava 19 – Proizvodi na bazi žitarica, brašna, skroba ili
miljeka; poslastičarski proizvodi
Glava 20 – Proizvodi od povrća, voća i ostalih dijelova bilja
Glava 21 – Razni proizvodi za ishranu
Glava 22 – Pića, alkoholi i sirće
Glava 23 – Ostaci i otpaci prehrambene industrije;
pripremanje hrana za životinje
Glava 24 – Duvan i proizvodi zamjene duvana
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
15
HS - STRUKTURA
ODJELJAK V – Mineralni proizvodi
Glava 25 – So; sumpro; zemlja i kamen; gips, kreč,
cement
Glava 26 – Rude, zgure i pepeli
Glava 27 – Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi
njihove destilacije; bitumenozne materije;
mineralni voskovi
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
16
HS - STRUKTURA
ODJELJAK VI – Proizvodi hemijske industrije ili srodnih industrija
Glava 28 – Neorganski hemijski proizvodi; organska i neorganska jedinjenja
plemenitih metala, metala rijetkih zemalja, radioaktivnih elemenata i
izotopa
Glava 29 – Organski hemijski proizvodi
Glava 30 – Farmaceutski proizvodi
Glava 31 – Đubriva
Glava 32 – Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati; boje za
tekstil, pigmenti i ostale materije za bojenje; pripremljena premazna
sredstva i lakovi; kitovi i ostale zaptivne mase; štamparske boje i
mastila
Glava 33 – Eterična ulja i rezinoidi; parfimerijski, kozmetički i toaletni
proizvodi
Glava 34 – Sapun, organski površinski aktivna sredstva, preparati za pranje,
preparati za podmazivanje, veštački voskovi, pripremljeni voskovi,
preparati za poliranje i čišćenje, ssavjet i slični proizvodi, paste za
modeliranje, „zubarski voskovi“ i zubarski preparati na bazi gipsa
Glava 35 – Bjelančevinaste materije; modifikovani skrobovi; ljepkovi; encimi
Glava 36 – Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; šibice; piroforne legure;
zapaljivi preparati
Glava 37 – Proizvodi za fotografske i kinematografske svrhe
Glava 38 – Razni proizvodi hemijske
industrije
3/19/2012
17
Carinska
tarifa BiH
HS - STRUKTURA
ODJELJAK VII – Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa;
kaučuk i proizvodi od kaučuka i gume
Glava 39 - Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa
Glava 40 - Kaučuk i proizvodi od kaučuka i gume
ODJELJAK VIII – Sirova krupna i sitna koža sa dlakom ili bez
dlake, štavljena koža, krzna i proizvodi od krzna; sedlarski i
sarački proizvodi; predmeti za putovanje; ručne torbe i slični
kontejneri; predmeti od životinjskih crijeva
Glava 41 - Sirova krupna i sitna koža sa dlakom ili bez dlake (
osim krzna) i štavljena
Glava 42 – Proizvodi od kože, sedlarski i sarački proizvodi;
predmeti za putovanje; ručne torbe i slični kontejneri i
proizvodi od životinjskih crijeva
Glava 43 – Prirodno i vještačko krzno, proizvodi od krzna
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
18
HS - STRUKTURA
ODJELJAK IX - Drvo i proizvodi od drveta; drveni ugalj; pluta i
proizvodi od plute; proizvodi od slame; esparta ili drugih
materijala za pletenje; korparski i pletarski proizvodi
Glava 44 - Drvo i proizvodi od drveta; drveni ugalj
Glava 45 - Pluta i proizvodi od plute
Glava 46 - Proizvodi od slame; esparta ili drugih materijala za
pletenje; korparski i pletarski proizvodi
ODJELJAK X – Celuloza drvna ili od ostalih vlaknastih celuloznih
materijala; hartija ili karton za ponovnu preradu (stara hartija
i ostaci); hartija i karton i proizvodi od hartije i kartona
Glava 47 - Celuloza drvna ili od ostalih vlaknastih celuloznih
materijala; hartija ili karton za ponovnu preradu (stara hartija
i ostaci)
Glava 48 - Hartija i karton i proizvodi od hartijne mase, hartije i
kartona
Glava 49 – Štampane knjige, novine, slike i ostali proizvodi
grafičke industrije, rukopisi, kucani tekstovi i planovi.
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
19
HS - STRUKTURA
ODJELJAK XI – Tekstil i proizvodi od tekstila
Glava 50 – Svila
Glava 51 – Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka, predivo i tkanine od
konjske dlake
Glava 52 – Pamuk
Glava 53 – Ostala biljna tekstilna vlakna; predivo od hartije i tkanine od
prediva od hartije
Glava 54 – Vještački ili sintetički filamenti
Glava 55 – Vještačka ili sintetička vlakna, sječena
Glava 56 – Vata, filc i netkani materijal; specijalna prediva; kanapi, užad,
konopci i kablovi i proizvodi od njih
Glava 57 – Tepisi i ostali podni pokrivači
Glava 58 – Specijalne tkanine; taftovane tkanine; čipke
Glava 59 – Tekstilne tkanine, impregnisane, premazane, prevučene,
prekrivene ili laminirane; tekstilni proizvodi pogodni za tehničker
svrhe
Glava 60 – Pleteni i kukičani materijali
Glava 61 – Odjeća i pribor za odjeću, pleteni i kukičani
Glava 62 - Odjeća i pribor za odjeću, osim pletenih i kukičanih proizvoda
Glava 63 – Ostali gotovi proizvodi od tekstila; setovi; upotrebljavana
odjeća i upotrebljavani proizvodi
od tekstila; krpe
3/19/2012
20
Carinska tarifa BiH
HS - STRUKTURA
ODJELJAK XII – Obuća; šeširi, kape i ostale pokrivke za glavu;
kišobrani, suncobrani, štapovi, bičevi, korbači i njihovi
dijelovi; preparirano perje i proizvodi od perja; vještačko
csavjet, proizvodi od ljudske kose
Glava 64 – Obuća, kamašne i slični proizvodi; dijelovi tih proizvoda
Glava 65 - Šeširi, kape i ostale pokrivke za glavu i njihovi dijelovi
Glava 66 - Kišobrani, suncobrani, štapovi, bičevi, korbači i njihovi
dijelovi
Glava 67 –Perje i paperje, preparirano i proizvodi izrađeni od perja i
paperja; vještačko cvijeće, proizvodi od ljudske kose
ODJELJAK XIII – Proizvodi od kamena, gipsa, cementa, betona,
azbesta, liskuna ili sličnih materijala; keramički proizvodi;
staklo i proizvodi od stakla
Glava 68 - Proizvodi od kamena, gipsa, cementa, betona, azbesta,
liskuna ili sličnih materijal
Glava 69 - keramički proizvodi
Glava 70 - staklo i proizvodi od stakla
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
21
HS - STRUKTURA
ODJELJAK XIV – Prirodni i kultivisani biseri, drago i poludrago
kamenje, plemeniti metali, metali platirani plemenitim metalima i
proizvodi od njih; imitacije nakita; metalni novac
Glava 71 - Prirodni i kultivisani biseri, drago i poludrago kamenje, plemeniti
metali, metali platirani plemenitim metalima i proizvodi od njih;
imitacije nakita; metalni novac
ODJELJAK XV – Prosti metali i proizvodi od prostih metala
Glava 72 – Gvožđe i čelik
Glava 73 – Proizvodi od gvožđa i čelika
Glava 74 – Bakar i proizvodi od bakra
Glava 75 – Nikl i proizvodi od nikla
Glava 76 – Aluminijum i proizvodi od aluminijuma
Glava 78 – Olovo i proizvodi od olova
Glava 79 – Cink i proizvodi od cinka
Glava 80 – Kalaj i proizvodi od kalaja
Glava 81 – Ostali prosti metali; kermeti; proizvodi od njih
Glava 82 – Alati, nožarski proizvodi, kašike i viljuške od prostih metala,
njihovi dijelovi od prostih metala
Glava 83 – Razni proizvodi od prostih metala
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
22
HS - STRUKTURA
ODJELJAK XVI – Mašine, aparati i uređaji; elektrotehnički
proizvodi; njihovi dijelovi; aparati za snimanje i reprodukciju
zvuka, televizijski aparati za snimanje i reprodukciju slike i
zvuka, djelovi i pribor za ove proizvode
Glava 84 – Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine i mehanički uređaji;
njihovi dijelovi
Glava 85 – Električne mašine i oprema i njihovi dijelovi; aparati za
snimanje i reprodukciju zvuka, televizijski aparati za snimanje i
reprodukciju slike i zvuka, djelovi i pribor za ove proizvode
ODJELJAK XVII – Vozila, vazduhoplovi, plovila i prateća
transportna oprema
Glava 86 – Šinska vozila i njihovi dijelovi, željeznički i tramvajski
kolosječni sklopovi i pribor i njihovi dijelovi; mehanička i
elektromehanička signalna oprema za saobraćaj svih vrsta
Glava 87 – Drumska vozila i njihovi dijelovi i pribor
Glava 88 – Vazduhoplovi, kosmičke letilice i njihovi dijelovi
Glava 89 – Brodovi, čamci i ploveće konstrukcije
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
23
HS - STRUKTURA
ODJELJAK XVIII – Optički, fotografski,
kinematografski, mjerni, kontrolni, precizni,
medicinski i hiruški instrumenti i aparati;
časovnici; muzički instrumenti; i njihovi dijelovi i
pribor
Glava 90 - Optički, fotografski, kinematografski, mjerni,
kontrolni, precizni, medicinski i hiruški instrumenti i
aparati; njihovi dijelovi i pribor
Glava 91 – Časovnici i njihovi dijelovi
Glava 92 – Muzički instrumenti, dijelovi i pribor ovih
proizvoda
ODJELJAK XIX – Oružje i municija, njihovi dijelovi i
pribor
Glava 93 - Oružje i municija, njihovi dijelovi i pribor
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
24
HS - STRUKTURA
ODJELJAK XX – Razni proizvodi
Glava 94 – Namještaj, posteljina, madraci, nosači
mdaraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; lampe i
druga svjetleća tijela, na drugom mjestu nepomenuti i
uključeni; osvjetljeni znaci, osvjetljene pločice sa
imenima i slično; montažne zgrade
Glava 95 – Igračke, rekviziti za društvene igre i sport;
njihovi dijelovi i pribor
Glava 96 – Razni proizvodi
ODJELJAK XXI – Predmeti umjetnosti, kolekcija i
starina
Glava 97 - Predmeti umjetnosti, kolekcija i starina
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
25
KOMBINOVANA NOMENKLATURA
EVROPSKE UNIJE - (KN EU)

Kombinovana nomenklatura Evropske unije (KN EU)
predstavlja sistemski popis robnih oznaka koji je zasnovan
na Harmonizovanom sistemu i koji služi za primjenu
Carinske tarife
Zajednice, vanjskotrgovinske statistike i
mjere trgovinske politike
(član 1. Uredbe (EEZ) br.
2658/87, „Službeni list EU“ br. L 256/1987, str. 1)

Uredba o Kombinovanoj nomenklaturi sastoji se od 17
članova i prilogom koji ustvari sadrži nomenklaturu robe.

3/19/2012
Objavljuje se u Službenom glasniku Evropske unije (vrste
L), svake nove godine, najkasnije do 31.oktobra za sljedeću
kalendarsku godinu, kompletna zajedno sa stopama carine,
koje mjere su i utvrđene od Vijeća ili Komisije.
Carinska tarifa BiH
26
KOMBINOVANA NOMENKLATURA
EVROPSKE UNIJE - (KN EU)

U skladu sa članom 1., stav 2. Uredbe o KN,
Kombinovana nomenklatura obuhvata:
a)
nomenklaturu HS-a (nivo 6 cifara),
b)
podpodjele nomenklature na nivou Zajednice, tzv.
"podbrojevi KN", ukoliko im je dodijeljena stopa
carine (nivo 8 cifara),
c)
uvodni propisi, dodatne napomene uz Odjeljke i
glave i fus-note koje se odnose na tarifne
podbrojeve.
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
27
ZAKON O CARINSKOJ TARIFI BIH
Zakon sačinjen iz dva dijela:
1.
Tekst zakona sa 13 članova,
2.
Carinska tarifa BiH

Vijeće ministara BiH donosi Carinsku tarifu BiH za
svaku kalendarsku godinu putem Odluke o
usaglašavanju i utvrđivanju Carinske tarife BiH

a)
b)
Carinska tarifa BiH - zasnovana na:
Harmonizovanom sistemu (HS) i
Kombinovanoj nomenklaturi Evropske unije (CN EU)
(čl.17.tačka 4. pod a) Zakona o carinskoj politici BiH)

Prema odredbama člana 18., stav 2. SSP-a (BiH i EU), u
klasifikaciji roba u trgovini između strana primjenjivati će se
Kombinovana nomenklatura (KN EU).
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
28
OPŠTA PRAVILA ZA TUMAČENJE BH
NOMENKLATURE

Osnovna pravila za primjenjivanje Carinske tarife
BiH određuju principe za svrstavanje robe u
Carinsku tarifu BiH, na bazi čega se obezbjeđuje
jednoobrazna primjena nomenklature. Ona čine
integralni dio Carinske tarife BiH.

Prvih pet osnovnih pravila odnose se na
svrstavanje robe u odgovarajuće tarifne brojeve
(koje karakterišu prve četiri cifre tarifne oznake), a
šesto pravilo reguliše svrstavanje robe u tarifne
podbrojeve unutar odgovarajućih tarifnih brojeva.
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
29
OPŠTA PRAVILA ZA TUMAČENJE BH
NOMENKLATURE
OSNOVNO PRAVILO 1.
Nazivi odjeljaka, glava i razdjela dati su samo radi lakšeg
snalaženja pri svrstavanju. Proizvodi se svrstavaju prema
naimenovanjima tarifnih brojeva, napomenama uz
odgovarajuće odjeljke i glave, kao i prema ovim pravilima,
ako ona nisu u suprotnosti sa sadržajem tarifnih brojeva i
napomenama uz odjeljke i glave.
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
30
OPŠTA PRAVILA ZA TUMAČENJE BH
NOMENKLATURE
OSNOVNO PRAVILO 2.
Osnovno pravilo 2. sastoji se od dvije zasebne odredbe i zbog toga je
potrebno da se razmotre svaka za sebe.
Osnovno pravilo 2. u suštini, tamo gdje je to moguće, tj. ukoliko to nije
u suprotnosti sa naimenovanjima tarifnih brojeva i napomenama uz
odjeljke i glave, proširuje sadržaj tarifnih brojeva definisan
naimenovanjima.
OSNOVNO PRAVILO 2.a)
Kao proizvod koji je naveden ili obuhvaćen u naimenovanju tarifnog
broja smatra se i proizvod, koji je nekompletan ili nedovršen pod
uslovom da pri carinjenju ima bitna svojstva kompletnog ili dovršenog
proizvoda. Tarifni broj takođe obuhvata kompletan ili dovršen proizvod
(ili proizvod koji se svrstava kao kompletan ili dovršen primjenom ovog
pravila) ako se carini nesastavljen ili u rastavljenom stanju.
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
31
OPŠTA PRAVILA ZA TUMAČENJE BH
NOMENKLATURE
OSNOVNO PRAVILO 2.b)
Pod materijalom ili materijom iz naimenovanja tarifnog
broja podrazumijeva se materijal ili materija u čistom stanju
ili kombinovan, odnosno, pomiješan sa drugim materijalom,
odnosno materijom.
Pod proizvodom od određenog materijala ili materije
podrazumijeva se i proizvod izrađen u cijelini ili djelimično
od istog materijala ili materije.Proizvodi koji se sastoje od
dva ili više materijala ili materije svrstavaju se primjenom
osnovnog pravila 3.
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
32
OPŠTA PRAVILA ZA TUMAČENJE BH
NOMENKLATURE
OSNOVNO PRAVILO 3.a)
Tarifni broj koji ima najkonkretnije ili najbliže naimenovanje
proizvoda ima prednost u odnosu na tarifne brojeve sa
opštijim naimenovanjem proizvoda.
Međutim, kad se naimenovanja dva ili više tarifnih brojeva
odnose samo na dio materijala ili materije sadržane u
miješanim ili sastavljenim (složenim) proizvodima
ili samo na dio komponenti pripremljenih kao set za
maloprodaju, naimenovanja tih tarifnih brojeva smatraće se
podjednako konkretnim, iako jedan od njih ima kompletnije
i preciznije naimenovanje proizvoda.
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
33
OPŠTA PRAVILA ZA TUMAČENJE BH
NOMENKLATURE
OSNOVNO PRAVILO 3.b)
Mješavine, sastavljeni (složeni) proizvodi, koji se sastoje od različitih
materijala ili su izrađeni od različitih komponenti, odnosno sastojaka i
proizvodi pripremljeni u setovima za maloprodaju, koji se ne mogu
svrstati primjenom pravila 3. pod a), svrstaće se kao da se sastoje od
materijala ili komponente koja im daje bitan karakter, ako se ovaj
kriterijum može primjeniti.
OSNOVNO PRAVILO 3.c)
Ako se proizvodi ne mogu svrstati primjenom pravila 3. pod a) ili 3. pod
b), svrstaće se u posljednji po redu od onih tarifnih brojeva koje zbog
važnosti treba podjednako uzeti u obzir.
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
34
OPŠTA PRAVILA ZA TUMAČENJE BH
NOMENKLATURE
OSNOVNO PRAVILO 4.
Proizvodi koji se ne mogu svrstati primjenom pravila 1. do 3. svrstaće
se u odgovarajući tarifni broj predviđen za proizvod koji je tom
proizvodu najsličniji.
OSNOVNO PRAVILO 5.a)
Futrole za fotografske aparate, muzičke instrumente, puške i pištolje,
kutije za pribor za crtanje, kutije za ogrlice i slični kontejneri, specijalno
oblikovani ili podešeni za određeni proizvod ili set proizvoda, pogodni
za dugotrajnu upotrebu i isporučeni sa proizvodima za koje su
namijenjeni, svrstaće se sa tim proizvodima, pod uslovom da se
uobičajeno prodaju sa tim proizvodima. Međutim, ovo pravilo se ne
primjenjuje na kontejnere koji cjelini (proizvodu sa kontejnerima) daju
bitan karakter.
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
35
OPŠTA PRAVILA ZA TUMAČENJE BH
NOMENKLATURE
OSNOVNO PRAVILO 5.b)
Shodno odredbama pravila 5. pod a) materijali za pakovanje i kontejneri
za pakovanje (ambalaža) koji se isporučuju sa proizvodima u njima,
svrstavaju se zajedno sa tim proizvodima, ako je uobičajeno da se koriste
za pakovanje tih proizvoda. Međutim, ova odredba se ne primjenjuje na
materijal za pakovanje i kontejnere za pakovanje, ako je očigledno da su
podesni za višekratnu upotrebu.
OSNOVNO PRAVILO 6.
Svrstavanje proizvoda u tarifne podbrojeve u okviru jednog tarifnog broja
sa pravnog aspekta vrši se prema naimenovanjima tih tarifnih podbrojeva
i eventualnih napomena za te tarifne podbrojeve '' mutatis mutandis''
prema prethodnim pravilima, podrazumijevajući da se poređenje tarifnih
podbrojeva može vršiti samo na istom nivou rasčlanjivanja. U smislu
ovog pravila primjenjuju se i napomene uz odjeljke i glave, ako nije
drugačije propisano.
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
36
CARINSKA TARIFA - TARIFNI STAV
TARIFNI STAV je najmanja jedinica specifikacije robe u Carinskoj
tarifi, kojoj odgovara određena stopa carine. Tarifni stav obuhvata
tarifnu oznaku (numerička oznaka od 10 cifara), naimenovanje
tarifnog podbroja (radi se o podbroju koji nije dalje raščlanjivan) i
stopu carine propisanu za robu iz tog tarifnog broja.
Primjeri tarifnih stavova:
0901 11 00 00
Kafa, nepržena, sa kofeinom........................................ 5
5204 11 00 00
Konac za šivenje od čistog pamuka, nepripremljen za
prodaju na malo,sadržaja po masi pamuka 85% ili
veće............................................................................... 5
9607 11 00 00
Patentni zatvarači sa zupcima od prostih
metala......................................................................... 10
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
37
CARINSKA TARIFA - TARIFNI STAV
U jedinstevnoj carinskoj ispravi JCI, po kojoj se vrši
carinjenje robe tarifni stav je, zbog same strukture
dokumenta, razbijen na tri rubrike:
1.
Tarifna oznaka: rubrika 33 (prvih deset cifara
obuhvaćenih prvom i drugom podjelom navedene
rubrike)
2. Naimenovanje robe: rubrika 31 (tekst od drugog reda i
dalje u navedenoj rubrici)
3. Stopa carine: rubrika 47 (prvi red u trećoj podjeli
navedene rubrike)
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
38
CARINSKA TARIFA – TARIFNA OZNAKA

Tarifne oznake predstavljaju znakove za obilježavanje
pojedinih vrsta roba navedenih u spisku i služe za njihovo
lakše pronalaženje u spisku.

Svaki posebno iskazan proizvod ili grupa proizvoda u spisku
ima svoju tarifnu oznaku.

U smislu nomenklature Carinske tarife, tarifne oznake su
numeričke oznake kojima su označeni tarifni brojevi i tarifni
podbrojevi. Kada govorimo o tarifnom stavu, radi se o
numeričkoj oznaci od 10 cifara (obzirom da ona označava
podbroj koji nije dalje raščlanjivan) – npr., 0203 19 15 00, 0901
11 00 00, 5204 11 00 00, itd.
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
39
CARINSKA TARIFA – NAIMENOVANJE
Naimenovanje robe u carinskoj tarifi predstavlja tekstualnu
definiciju robe, proizvoda ili grupa proizvoda koji se svrstavaju u
jedan tarifni broj, podbroj ili poziciju kojima je pridružen jedan
tarifni broj ili jedna tarifna oznaka. Naimenovanje u carinskoj tarifi
može biti posebno ili opšte.
Posebno naimenovanje je ono koje odgovara uobičajenom ili
trgovačkom nazivu jedne vrste robe. U takvim slučajevima
naimenovanje robe po carinskoj tarifi podudara se sa trgovačkim
nazivima robe (npr.konji, putnički automobili, itd.).
Opšte naimenovanje po carinskoj tarifi ne podudara se sa
uobičajenim, odnosno trgovačkim nazivima za pojedine
proizvode. Opšta naimenovanja, po pravilu, obuhvataju više vrsta
sličnih roba ili više grupa srodnih proizvoda, koji nisu
pojedinačno pomenuti u carinskoj tarifi (npr.ostali proizvodi od
drveta, ostale mašine za obradu metala skidanjem strugotine, itd.).
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
40
CARINSKA TARIFA – NAIMENOVANJE
Naimenovanje robe, kao dio tarifnog stava, predstavlja tekstualnu
definiciju proizvoda koji je predmet svrstavanja (prije svega za
svrhe carinjenja robe).
Naimenovanje robe, kao dio tarifnog stava, sadrži:
1.
naimenovanje robe iz Carinske tarife, i
2.
uobičajeni trgovački naziv robe i podatke potrebne za
identifikaciju i svrstavanje robe po drugim tarifama i propisima
koji se primjenjuju pri uvozu ili izvozu robe.
Pri tome je potrebno naglasiti sljedeće:

ako tarifna oznaka zavisi od veličine, mase ili drugih fizičkih
kriterijuma (parametara), naimenovanje treba da sadrži i te
podatke, i

ako naplata drugih uvoznih dažbina, akcize i PDV-a zavisi od
određenog svojstva robe, to svojstvo se, pored ostalih
podataka, navodi u naimenovanju.
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
41
CARINSKA TARIFA – NAIMENOVANJE
Oblik naimenovanja robe po Carinskoj tarifi koji proizilazi iz definicije
tarifnog stava može se izvesti na dva načina:

naimenovanje se sastoji isključivo od teksta samog tarifnog
podbroja
označenog sa deset cifara;

naimenovanje, po potrebi, uključuju i dijelove naimenovanja
tarifnog
broja, kao i podbroja i međupodbrojeva na nižem nivou raščlanjivanja.
PRIMJERI:
4102 10 90 00
4102 10 90 00
Ostale................................................................................. 1
Sirove kože ovčije, soljene, sa vunom ........................... 1
0803 00 00 00
0910 99 50 00
1604 30 10 00
banane, svježe
listovi lorbera
kavijar
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
42
CARINSKA TARIFA – NAIMENOVANJE
Primjer:
Treba definisati naimenovanje za zlatni ručni časovnik, napajan baterijom,
samo sa mehaničkim pokazivačem. Ovakav časovnik svrstava se u
tarifni stav 9101 11 00 00.
Struktura tarifnog broja 91.01 od značaja za svrstavanje predmetnog
proizvoda je sljedeća:
9101
Ručni, džepni i drugi lični časovnici, uključujući i štoperice, sa kutijom
od plemenitog metala ili od metala platiranog plemenitim metalom:
- ručni časovinici električno pogonjeni, sa štopericom ili bez nje:
9101 11 00 00 - - samo sa mehaničkim pokazivačem
Podebljani dijelovi teksta odnose se na predmetni proizvod pa samo oni
ulaze i naimenovanje. Na osnovu toga“naimenovanje robe iz
Carinske tarife“ u konkretnom slučaju može da glasi: "Ručni
časovnici sa kutijom od zlata, električni, bez štoperice, samo sa
mehaničkim pokazivačem."
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
43
CARINSKA TARIFA – CARINSKA STOPA


Carinska stopa je brojčano izražena visina carine
koja se naplaćuje za jednu vrstu robe. Ona se u
carinskoj tarifi može pojaviti u vidu procenta (ako
se naplata carine vrši po vrijednosti robe) ili u
određenom fiksnom novčanom iznosu (ukoliko se
carina naplaćuje po jedinici mjere robe).
(Bogićević, T.)
Carinska stopa d se određuje putem carinskog
tarifnog svrstavanja u Carinskoj tarifi (c, customs
classification) i zavisi od zemlje porijekla (o, origin)
i vremenskog perioda podnošenja carinske prijave
(ti, time). (Weerth, C.)
d = co, ti
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
44
CARINSKA TARIFA - PRORAČUN VISINE
CARINSKIH DAŽBINA

Visina carinskih dažbina (t, tariff) se proračunava
uz pomoć tri varijable (Weerth, C.):

Carinske vrijednosti (v, value),

Stope carine (d, duty), i

Količine (q, quantity).
Formula: Proračun visine carinskih dažbina:
t = v*d*q, (u novčanim jedinicama).
q = 1 (kod “ad valorem” stopa),
v = 1 ( kod specifičnih car.stopa).
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
45
VRSTE CARINSKIH STOPA
A. S OBZIROM NA NAČIN IZRAŽAVANJA CARINSKE
STOPE:
1) Carinske stope u postotku – primjenjuju se kod „ad
valorem“ carina
2) Carina u apsolutnom iznosu – primjenjuje se kod
specifičnih carina
B. S OBZIROM NA RASPON:
1. Minimalne,
2. Maksimalne,
3. U rasponu od min. do max.
C. S OBZIROM NA SAMOSTALNOST ODLUČIVANJA:
1. Samostalne ili autonomne carinske stope
2. Konvencionalne carinske stope
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
46
CARINSKE STOPE U CARINSKOJ
TARIFI BIH

Carinska tarifa BiH za 2009.godinu sadrži više
kolona carinskih stopa:

Nominalnu (autonomnu) stopu carine,

Konvencionalne stope carine (SSP, CEFTA,
Turska).

Visina carinske stope u Carinskoj tarifi BiH:

Min. 0%,

Max. 15%.
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
47
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
48
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
49
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
50
HVALA ZA
VAŠU PAŽNJU !
3/19/2012
Carinska tarifa BiH
51
KONTAKT PODACI
 Ime i prezime
 Adresa:
 Mobitel
 E-mail
3/19/2012
Doc.dr Sanel Jakupović
Panevropski univerzitet Apeiron
Banja Luka
++387 (0)62 349 379
[email protected]
52
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
350 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content