close

Enter

Log in using OpenID

Bosanska Krupa, februar 2014.godine - Unsko

embedDownload
Bosanska Krupa, februar 2014.godine
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2013. GODINE
SADRŽAJ
Predgovor ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
1. Lična karta preduzeća ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4
Odgovorne osobe --------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
Upravljačka struktura ---------------------------------------------------------------------------------------------- 5
Odbor za reviziju --------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
Odjeljenje za internu reviziju ------------------------------------------------------------------------------------- 6
2. Uvod ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
3. Organizacijsko ustrojstvo ------------------------------------------------------------------------------------------ 7
4. Analiza stanja ljudskih resursa ----------------------------------------------------------------------------------- 7
5. Temeljne odrednice poslovne politike -------------------------------------------------------------------------- 8
6. Aktivnosti na unapređenju rada i poslovanja ---------------------------------------------------------------- 10
6.1. Sektor uzgoja i zaštite šuma i divljači ---------------------------------------------------------------- 10
6.2. Sektor iskorištavanja šuma ------------------------------------------------------------------------------ 14
6.3. Sektor pripreme proizvodnje --------------------------------------------------------------------------- 16
6.4. Sektor uređivanja šuma ---------------------------------------------------------------------------------- 17
6.5. Sektor za ekologiju i zaštitne šumame ---------------------------------------------------------------- 17
6.6. Sektor pravnih poslova ---------------------------------------------------------------------------------- 18
6.7 Sektor ekonomskih poslova ------------------------------------------------------------------------------ 20
6.8 Sektor informatičkih poslova --------------------------------------------------------------------------- 21
6.9 Odjeljenje interne kontrole-------------------------------------------------------------------------------- 21
7. Finansijski izvještaj poslovanja -------------------------------------------------------------------------------- 24
7.1. Prihodi ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 24
7.2. Rashodi ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 27
7.3. Presjek bilansa uspjeha ---------------------------------------------------------------------------------- 31
7.4. Dobit -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32
7.5. Presjek bilansa stanja na dan --------------------------------------------------------------------------- 33
7.5.1. Aktiva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 34
7.5.2. Pasiva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 34
7.5.3 Pregled stanja potraživanja od značajnijih kupaca ----------------------------------------- 35
7.5.4 Pregled stanja obaveza prema značajnijim dobavljačima --------------------------------- 35
8. Komentar na izvršenje plana aktivnosti i poslovni rezultat ----------------------------------------------- 36
9. Završni dio ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38
Prilozi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
2
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2013. GODINE
PREDGOVOR
Izvještaj o radu ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o Bosanska Krupa za period 01.01.2013. do
31.12.2013. godine je urađen u skladu sa Odlukom Skupštine Unsko-sanskog kantona o metodologiji i
rokovima za izradu programa rada, izvještaja o radu i drugih informativnih materijala, koji se upućuju Vladi i
Skupštini Unsko-sanskog kantona (Sl.gl. USK 18/09,3/05).
Skupština ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa shodno članu 12a Odluke
Skupštine USK br.: 01-1-524/06 od 03.08.2006. i člana 24 Statuta usvaja godišnji izvještaj o radu Društva,
koji uključuje Finansijski izvještaj, Izvještaj revizora, Izvještaj Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.
Članom 6 Zakona o javnim preduzećima u F BiH (Sl. novine F. BiH br.: 8/05,81/08,22/09) i članom 12a
gore navedene Odluke Skupštine USK i članom 24 Statuta ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o
Bosanska Krupa, Skupština ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa podnosi Skupštini
USK izvještaj o radu i poslovanju najmanje jednom godišnje.
Izvještaj ima za cilj upoznati Skupštinu USK, kao osnivača ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o
Bosanska Krupa, Vladu USK-a, Ministarstvo za vodoprivredu, poljoprivredu i šumarstvo USK-a, nadležne
organe unutar ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa, zaposlene u ŠPD „UNSKO-SANSKE
ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa, kao i samu javnost o rezultatima rada u periodu 01.01. - 31.12. 2013. godine,
faktorima koji su uticali na izvršenje ili neizvršenje planskih zadataka te precizirati smjernice rada i
organizovanja za naredni period.
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa je u periodu 01.01.-31.12.2013.godine
poslovalo po osnovu Plana rada i poslovanja ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa za 2013.
godinu, koji je integralni dio Trogodišnjeg plana rada i poslovanja za period 2012.-2014.godine. Skupština ŠPD
„UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa je Odlukom broj:019-2590-6/11 od 22.11.2011. godine
usvojila Trogodišnji plan rada i poslovanja ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa za period
2012.-2014.godinu i isti je usvojila Skupština USK zaključkom br.: 01-02-4-281/12 od 07.02.2012.godine.
Godišnji plan rada i poslovanja ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa usvojila je
Skupština ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa Odlukom broj: 019-2755-5/12, a Skupština
USK Odlukom br.: 01-02-3-471/13 od 18.02.2013.godine.
Izvještaj prezentira podatke o ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa počev od naziva
materijala, vremena izrade, tematske obrade do obavezne analize i obrazloženja pojedinih stavki i cjelina.
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
3
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2013. GODINE
1. LIČNA KARTA PREDUZEĆA
Šumsko privredno društvo „UNSKO SANSKE ŠUME“ d.o.o.
Bosanska Krupa
SJEDIŠTE: Bosanska Krupa
ADRESA: Ul. Radnička bb.
NAZIV:
DJELATNOST:
01.121
01.122
01,132
01.50 01.500
02.02
14.11
14.21
20.30
20.51
26.63
26.70
02.011
02.012
02.020
14.110
14.210
20.300
20.510
26.630
26.700
50.20 50.200
51.22 51.220
51.531
51.532
52.25 52.250
52.485
52.486
55
55.101
60.24 60.240
72.22. 72.220
PRAVNI STATUS:
IDENTIF. BROJ:
TELEFON:
WEB SITE:
E – MAIL:
POSLOVNA BANKA:
Gajenje povrća, cvijeća i ukrasnog bilja
Gajenje voćnih sadnica
Gajenje voća
Lov, hvatanje divljači u zamke (traperstvo), rasplod divljači
uključujući i pripadajuće usluge
Uzgoj i zaštita šuma
Iskorištavanje šuma
Uslužne djelatnosti u šumarstvu i iskorištavanje šuma
Vađenje ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo
Vađenje šljunka i pijeska
Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta
Proizvodnja gotove betonske smjese
Sječenje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za
građevinarstvo
Održavanje i popravak motornih vozila
Trgovina na veliko cvijećem i raslinjem
Trgovina na veliko drvetom
Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom
opremom
Trgovina na malo alkoholom i drugim pićima
Trgovina na malo cvijećem
Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo
Ugostiteljstvo
Hoteli i moteli sa restoranom
Prijevoz robe u drumskom saobraćaju
Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea»
DRUŠTVO OGRANIČENE ODGOVORNOSTI
SA VEĆINSKIM DRŽAVNIM KAPITALOM
4263074140004
(037) 473-669, 473-670, FAX (037) 473-671
http://www.ussume.ba
[email protected]
Raiffeisen Bank 1610350014130032
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
4
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2013. GODINE
ODGOVORNE OSOBE
UPRAVA
Upravu čine direktor i tri izvršna direktora.
1. Direktor ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa
mr.sci. Muslimović Đevad, dipl.ing.šum.............................. po funkciji predsjednik Uprave
2. Izvršni direktori
Šehić Fadil, dipl.ing.šum. ..................................................... izvršni direktor za oblast šumarstva
Ćehajić Emira, dipl.ecc......................................................... izvršni direktor za oblast ekonomije
Islamović Mensur, dipl.prav. ................................................ izvršni direktor za oblast prava
3. Upravnici podružnica i pogona
Podružnica „Šumarija“ Bihać ...............................................
Podružnica „Šumarija“ Sanski Most ....................................
Podružnica „Šumarija“ Ključ.. .............................................
Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac...........................
Podružnica „Šumarija“ Cazin ...............................................
Podružnica „Rasadnik“ Cazin ..............................................
Podružnica „Građenje, meh.,održavanje“ B. Petrovac ........
Pogon gospodarenja za Općinu Bosanska Krupa .................
mr.sci. Kličić Hasib, dipl.ing.šum.
mr.sci. Jakupović Dževad, dipl.ing.šum.
mr.sci. Selman Emsud, dipl.ing.šum.
mr.sci.Solaković Sabahudin, dipl.ing.šum.
Kapić Ibrahim, dipl.ing.šum.
Tuzlak Zlata, dipl.ing.hortik.
Družić Esad, dipl.ing.
Jusović Šefkija, dipl.ing.šum.
UPRAVLJAČKA STRUKTURA
Shodno članu 5 Zakona o javnim preduzećima u F BiH organi ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“
d.o.o. Bosanska Krupa su:
1.
Skupština,
Nadzorni odbor,
Uprava,
Odbor za reviziju,
Skupština ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa
Odlukom Skupštine USK-a broj: 01-02-3-480/12 od 27.02.2013.godine za članove Skupštine ŠPD
„UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa na mandat od četiri godine izabrani su:
Imširović Amir, dipl.ing.arh. ................................................ predsjednik
Džafić Zikrija, prof.sociologije ............................................ zamjenik predsjednika
Dizdarević Asim, dipl.prav................................................... član
Sadić Elvedin, dipl.politolog. ............................................... član
Kumalić Smajil, pravnik. ...................................................... član
Redžić Edin, dipl.ing.tehn. ................................................... član
Kapić Nedžad, bachelor zaštite okoliša ................................ član
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
5
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2013. GODINE
2. Nadzorni odbor ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa
Odlukom Skupštine ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa broj: 019-1200-13/12 od
09.08.2012.godine za članove Nadzornog odbora ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa na
mandat od četiri godine izabrani su:
Pehadžić Dževad dipl.ecc. ....................................................
Eljazović Merima, dipl.ecc.... ...............................................
Mustafić Enver dipl. ing.stroj. ..............................................
Kurbegović Hikmet dipl. ing.šum.. ......................................
Jusović Šefkija dipl. ing.šum. ...............................................
Kapić Ibrahim dipl. ing.šum.. ...............................................
Mujnović Amira dipl. ing.šum.. ...........................................
predsjednik
potpredsjednik
član
član
član
član
član
3. Odbor za reviziju ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa
Skupština ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa je Odlukom broj: 019-48815/11 od 23.05.2011. godine imenovala Odbor za reviziju u ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o.
Bosanska Krupa u slijedećem sastavu:
Đuzelić Ismet, dipl.ecc. ........................................................ predsjednik
dr. Senada Kurtanović, dipl.ecc. ........................................... član
mr.Felić Admir, dipl.ecc....................................................... član
4. Odjeljenje za internu reviziju
Odbor za reviziju u ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa je Odlukom br: 0202797-6/13 od 18.12.2013.g. za direktora Odjeljenja za internu reviziju na period od 4 godine je ponovo
imenovao Kapić Esmiru dipl.ecc., koja će vršiti funkciju člana Odbora za reviziju bez prava glasa shodno članu
27 i 28 Zakona o javnim preduzećima F BiH (Sl.Nov. F BiH br.: 8/05,81/08,22/09).
Ostala dva člana Odjeljenja za internu reviziju su zaposlenici ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o.
Bosanska Krupa.
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
6
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2013. GODINE
2. UVOD
Sve svoje poslovne aktivnosti u 2013.godini ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa
je provodilo shodno Planu rada i poslovanja za 2013. godinu, koji je utemeljen na Trogodišnjem planu rada i
poslovanja ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa za period 2012-2014 godina. Skupština
USK je propisala metodologiju za izradu programa rada (Sl.gl. USK br.: 3/05 i 18/09), koja u sebi sadrži i sve
bitne činjenice, parametre i ilustracije po osnovu kojih se može cijeniti uspješnost poslovanja i ista je korištena
pri izradi ovog Izvještaja o radu ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa za period 01.01.2013.
- 31.12.2013. godine.
3.
ORGANIZACIJSKO USTROJSTVO
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa je jedinstven pravni subjekt, koji posluje
putem Direkcije društva i poslovnih jedinica.
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa van sjedišta ima 7 podružnica od toga pet
podružnica „ŠUMARIJA“, podružnicu „Rasadnik“ Cazin i podružnicu „Građenje, mehanizacija i održavanje“
Bosanski Petrovac, koje nemaju svojstvo pravnog lica, ali se upisuju u registar društva gdje je upisano ŠPD
„UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa.
U okviru Direkcije je formiran Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa. Osam sektora u okviru
Direkcije objedinjuju poslovanje ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa, opslužuju
podružnice, ali imaju i samostalan djelokrug rada.
Direkcija i podružnice ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa su komunikacijski
uvezane i umrežene.
Prema Zakonu o javnim preduzećima u F BiH ("Sl. novine F BiH" br 8/05,81/08,22/09,109/12), javna
preduzeća se mogu organizovati u obliku dioničkog društva ili društva sa ograničenom odgovornošću uz
primjenu Zakona o privrednim društvima ("Sl. novine F BiH" br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07,
84/08, 8/09, 63/10 i 75/13). ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa je upisana kao društvo
ograničene odgovornosti u registru Općinskog suda u Bihaću Riješenjem br.: U/I 1683/2000 od 13.04.2000.g.,
Reg. Ul. br.: 01-4390-00.
4.
ANALIZA STANJA LJUDSKIH RESURSA
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa je planiralo u 2013.godini na bazi sati rada
609 zaposlenika. U periodu 01.01.-31.12.2013. godine u ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska
Krupa bilo prosječno mjesečno zaposleno 593 zaposlenika.
MJESEC
Januar
Februar
Mart
April
Maj
Juni
Juli
August
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar
prosjek/mj.
% učešće
DR
MR
VSS
VŠ
SSS
VKV
KV
PK
NK
Ukupno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
1,2
68
68
70
72
72
72
72
73
73
73
73
72
72
12,1
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
1,3
253
253
253
272
273
274
275
275
275
275
254
253
265
44,8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
0,3
119
118
119
146
145
146
146
145
144
144
117
117
134
22,6
54
54
54
54
54
54
53
53
53
53
53
52
53
9,0
46
46
46
58
58
57
56
56
56
56
44
43
52
8,7
557
556
559
619
619
620
619
619
618
618
558
553
593
100,0
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
7
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2013. GODINE
Treba napomenuti da je u ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa na dan
31.12.2013.godine bilo zaposleno 546 zaposlenika na neodređeno vrijeme i 7 zaposlenika na određeno
vrijeme. Tri zaposlenika sa VSS zaključili su ugovor o radu na određeno vrijeme (2 magistra šumarstva i 1 dipl.
ing. šumarstva) u svojstvu pripravnika. Jedan bachelor socijalnih i ekonomskih nauka zaposlen je na osnovu
ugovora o radu na određeno vrijeme u svojstvu pripravnika putem Službe za zapošljavanje USK po programu
SSNEPS.
U periodu januar-decembar 2013.g. 4 zaposlenika su zasnovala radni odnos na neodređeno vrijeme, 2
zaposlenika su zaključila sporazumni prekid radnog odnosa, 8 zaposlenika je otišlo u penziju, a 3 zaposlenika su
preminula.
U periodu april-oktobar 2013.godine na osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme primljeno je 54
zaposlenika, koji su bili angažovani na pomoćnim poslovima u taksaciji i doznaci, a 5 zaposlenika pod istim
uslovima zaposleno je Podružnicu „Građenje, mehanizacija i održavanje“.
U 2013.g. u ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa bilo je zaposleno 50 zaposlenika
sa promjenjenom radnom sposobnošću (invalidi II kategorije), odnosno 2 zaposlenika više nego u 2012.godini.
Od 553 zaposlenika evidentiranih u mjesecu decembru 2013.godine 95 zaposlenika su žene (17
%), a 458 su muškarci (83 %).
5.
TEMELJNE ODREDNICE POSLOVNE POLITIKE
Svoje poslovanje u 2013.godini ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa je izvršilo u
skladu sa Planom rada i poslovanja za 2013.godinu, koji je usvojen kao dio Trogodišnjeg plana rada i
poslovanja za period 2012-2014 godina. Odrednice poslovne politike ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o.
Bosanska Krupa u 2013.godini, osim Plana rada i poslovanja za 2013.godinu, čine i niz raznih akata u obliku
odluka i zaključaka usvojenih od strane Uprave, Nadzornog odbora i Skupštine ŠPD-a „UNSKO-SANSKE
ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa.
Prodaja drvnih sortimenata se vršila u 2013.godini u skladu sa Odlukom o načinu prodaje šumskih
drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (Sl.novine F BiH
br:52/09) i Cjenovnikom o prodaji roba i usluga ŠPD„UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa za
2013.godinu.
Uvjeti iz Odluke Vlade F BiH su uvršteni u opće uslove prodaje Cjenovnika ŠPD „UNSKO-SANSKE
ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa o prodaji roba i usluga za 2013.godinu. Cjenovnik o prodaji roba i usluga ŠPD
„UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa za 2013.godinu je usvojio Nadzorni Odbor ŠPD „UNSKOSANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa 30.10.2012. godine (Odluka broj:011-2739-3/12), kao i izmjene
navedenog Cjenovnika (Odluka broj:011-2739-9/12 od 29.03.2013.godine). Prodaja drvnih sortimenata je
vršena na osnovu predhodno potpisanih ugovora između kupca i ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o.
Bosanska Krupa. Elementi za potpisivanje ugovora o kupoprodaji drvnih sortimenata sa kupcima su preuzeti iz
Cjenovnika o prodaji roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa za 2013.godinu i
utvrđenog rasporeda količina trupaca po kupcima usvojenog Odlukom Nadzornog Odbora ŠPD „UNSKOSANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa broj: 011-3301-3/12 od 24.12.2012. godine, te Odluka Uprave ŠPD
„UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa o rasporedu ostalih sortimenata na kupce za 2013.godinu
(Odluka broj: 021-3233-5/12 i 021-3233-4/12 od 10.01.2013.godine). Tekst ugovora o kupoprodaji drvnih
sortimenata je usvojen Odlukom Nadzornog odbora ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa
Broj: 011-2714-3/12 od 30.10.2012.godine zajedno sa uslovima i kriterijima za raspodjelu oblovine u ŠPD
„UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa za 2013.godinu.
Sa kupcima čije sjedište je na USK-a, koji kupuju trupce bukve i jele (smrče) trupce za rezanje
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
8
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2013. GODINE
potpisano je 46 ugovora.
Za prodaju četinarskog celuloznog drveta i četinarske celuloze u dugom sa kupcima je potpisano 38
ugovora, a sa kupcima za ogrijev u dugom 41 ugovor.
Sa kupcima za ogrijevno drvo na šuma-panju i na međustovarištu (kupci koji imaju registrovanu
prodaju) je u 2013.godini potpisano 19 ugovora i 45 ugovora sa udruženjima penzionera USK-a, RVI i porodica
šehida.
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa je nabavku radova, roba i usluga u periodu
januar-juni 2013.godine vršilo po procedurama utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama BiH (Sl.glasnik broj:
49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10) i Pravilnikom o postupku direktnog sporazumjevanja sa
pojedinačnim dobavljačem davaocem usluga i izvođačima radova ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o.
Bosanska Krupa (Odluka Skupštine ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa broj: 019-12969/10 od 08.07.2010.godine) i Pravilnikom o nabavci roba i usluga i ustupanju radova ( Odlika Skupštine ŠPD
«UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa broj:019-1296-10/10 od 08.07.2010. godine.
Postupak javnih nabavki je provodila Komisija za javne nabavke imenovana Odlukom Nadzornog
Odbora ŠPD «UNSKO-SANSKE ŠUME» d.o.o. Bosanska Krupa broj: 011-282-3/09 od 25.02.2009. godine.
U ovom periodu je bilo povremeno sporosti u nabavci određenih roba zbog neadekvatnog odaziva dobavljača na
objavljene tendere ili zbog stavljanja prigovora na već izvršen izbor dobavljača.
U 2013.godini nastavilo se i dalje sa implementacijom prijedloga i smjernica iz Programa mjera za
ublažavanje negativnih uticaja ekonomske krize (recesije) s kojim je obuhvaćeno više područja aktivnosti u
poslovanju ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa, prvenstveno kada je riječ o ravnoteži
prihoda i rashoda, analizi tržišta, efikasnosti rada, kvaliteti gotovih proizvoda, standardizaciji, racionalizaciji
tehničko-tehnološkog procesa, uštedama itd. U Programu mjera za ublažavanje negativnih uticaja ekonomske
krize (recesije) je takođe zacrtano aktueliziranje Zaključka Skupštine USK-a broj: 01-1321-05 od
03.02.2005.godine, kojim je Vlade USK-a obavezna na preispitivanje zakonitosti obaveze. Zakonom o
doprinosima Federacije BiH (Sl.novine F BiH 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/08 i 14/08) u Članu 1. Stav
2. regulisano je da kantoni i nosioci osiguranja ne mogu svojim propisima uvoditi „druge vrste“ i utvrđivati
nove doprinose. ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa da izdvaja 2 KM/m3 u Fond za
izgradnju stanova RVI, familija šehida i poginulih osoba, raseljenih lica i demobilisanih boraca (Zaključak
Skupštine USK br.:01-1-321/05 od 03.02.2005.g.).
Izvještajem ovlaštenih certifikatora iz certifikatorske kuće SGS Slovakia broj AD 36-B-07 od
17.02.2011.godine zvanično je ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa dobilo FSC certifikat,
nakon što isti dobilo samo za ŠG „Ključko“ područje. Dobiveni FSC certifikat povlači niz radnji i mjera koje se
moraju poduzimati, kontrolisati, ocjenjivati i usklađivati kako bi redovni godišnji nadzor od strane ovlašteni
certifikatorske kuće bio uredan.
Zakon o privrednim društvima F BiH je u članu 269 tačka 3) utvrdio da Nadzorni odbor Društva usvaja
izvještaj uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu s bilansom stanja, bilansom uspjeha i
izvještajem revizije.
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
9
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2013. GODINE
6.
AKTIVNOSTI NA UNAPREĐENJU RADA I POSLOVANJA
Početak poslovne 2013.godine je obilježen lošim vremenskim uslovima, koji u značajnoj mjeri utiču na
izvršenje proizvodnje u šumarstvu. Kako bih se zaostaci u proizvodnji iz prvog kvartala sustigli i ostvario
porast proizvodnje Uprava ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa je poduzela niz mjera i
aktivnosti. Mjere su poduzete u djelu korištenja radnog vremena zaposlenika uvođenjem dužeg radnog vremena
i rada u dane sedmičnog odmora (subota) za određene kategorije zaposlenika. Aktivnost su bile usmjerene na
uključivanje drugih kupaca objavom licitacija o prodaji drvnih sortimenata i na angažovanje izvođača usluga na
izgradnji kamionskih puteva.
U prvom kvartalu 2013.godine pored toga što su vršene aktivnosti kojima se trebalo poboljšati izvršenje
proizvodnje u 2013.godini značajne aktivnosti su bile i na izvršavanju i usvajanju popisa imovine ŠPD
„UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa, izradi i usvajanju seta finansijskih izvještaja i izvještaja o
radu ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa.
Početkom drugog kvartala 2013.godine završene su aktivnosti oko usvajanja privremenog godišnjeg
plana gospodarenja za lovnu 2012/2013 godinu za posebno lovište „Plješevica“.
Vlada Federacije BiH je dana 11.09.2012.godine donijela Odluku o osnivanju posebnih lovišta na
teritoriji Federacije BiH, kojim je osnovano 5 (pet) posebnih lovišta, u okviru koji je i posebno lovište
„Plješevica“, površine 5.854,60 ha. ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa je sa Federalnim
ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u aprilu 2013.godine zaključilo Ugovor o predaji
posebnog lovišta „Plješevica“ na korištenje 10 godina br.:01-930-1/13 od 15.04.2013.g.
Tokom godine intenzivno se radilo na zaštiti šuma dubećih stabala jele i smrče u Podružnici „Šumarija“
Bos.Petrovac i nadzorom nad pojavom gubara u Podružnici „Šumarija“ Cazin.
U 2013.godini je objavljeno 10 javnih poziva za prodaju drvnih sortimenata putem licitacije. Predmeti
prodaje su bili trupci za rezanje četinara, trupci za rezanje hrasta, četinarske celuloze i četinarsko rudno drvo. Po
licitaciji je prodato ukupno 734,47 m3 hrastovih trupaca, 289 m3 četinarskih trupaca i 150 m3 rudnog drveta
četinara. Ukupna vrijednost licitiranih drvnih sortimenata iznosila je 157.736,00 KM a ista je prodata za
168.443,00 KM, što je 7% veća ostvarena vrijednost. Licitacijom su značajno postignute veće cijene samo kod
prodaje trupaca hrasta (13%), dok su druga dva sortimenta prodata po oglašenoj cijeni.
S ciljem efikasnijeg i potpunijeg praćenja proizvodnje Uprava ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o.
Bosanska Krupa je usvojila dvije procedure;
1) Procedura prodaje u maloprodaji ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa
2) Procedura za vođenje evidencije o prisutnosti na poslu zaposlenika ŠPD „UNSKO-SANSKE
ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa
Uprava ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa je na svojim sjednicama redovno
razmatrala izvještaje Odjeljenja interne revizije i Odjeljenja interne kontrole i po istim poduzimala odgovarajuće
aktivnosti ili predložene mjere.
6.1
Sektor uzgoja i zaštite šuma i divljači
6.1.1
Šumsko-uzgojni radovi
U periodu januar - decembar 2013 godine radovi na uzgajanju šuma su izvršeni na površini od
3.029,04 ha ili 101% u odnosu na plan, što je za 25.34 ha više od planiranog.
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
10
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2013. GODINE
Šumsko- uzgojni radovi provedeni su u sljedećim kategorijama:
-Priprema terena za pošumljavanje i prirodnu obnovu
-Pošumljavanje
-Popunjavanje po kolaudaciji
-Njega šumskih kultura
-Njega kultura (prorede)-kresanje grana
-Njega šumskih kultura ispod taksacionog praga
-Njega izdanačkih šuma-prorede
-Njega lišćarskih mladika izdanačkih šuma
-Njega mladika izdanačkih šuma pitomog kestena
-Njega prirodnog podmlatka
-Njega kalemljenih kultura
U kategoriji šumsko uzgojnih radova- podizanje šuma, pošumljavanje je izvršeno sa 90 % ili 20,76
ha manje od planiranog. Razlog neizvršenja planiranih zadataka je prije svega nedostatak odgovarajučeg
sadnog materijala. Zbog toga se u izmjeni objekata rada išlo na smanjenje površina za pošumljavanje, a
povećane su površine u drugim kategorijama šumsko-uzgojnih radova, tako da je ukupna planirana površina
ostala ista.
Popunjavanje kultura vrši se na osnovu zapisnika o izvršenom tehničkom prijemu-kolaudaciji i to
dvije godine nakon izvođenja radova, kako to nalaže Zakon o šumama Unsko-sanskoh kantona. Popunjavanje je
urađeno na površini od 11.00 ha odnosno 47%, što je za 12,40 ha manje od planiranog. Do podbačaja u ovoj
fazi šumsko-uzgojnih radova je došlo, jer su planirani radovi bili veći od stvarnih podataka o uspješnosti tih
radova utvrđenih na terenu od strane komisija po pojedinim podružnicama-Pogonu, a dobrim dijelom i zbog
nedostatka odgovarajućeg sadnog materijala.
Njega kultura (prorede)-kresanje grana izvršeno je sa 116% ili 52,60 ha više od planiranog. Pogon
gospodarenja za Općinu Bosanska Krupa ovu fazu rada izvršila je na površini od 80,60 ha što je 15,60 ha više
od planiranog ili 124%. Podružnica "Šumarije"Bosanski Petrovac u planu nije predvidjela ovu fazu šumskouzgojnih radova, ali je utoku godine izvršila njegu kultura (prorede) na površini od 46,00 ha.Ostale podružnice
radove su završili u okviru planiranog.
Njega šumskih kultura ispod taksacionog praga izvršeno je sa 107 % ili 14,10 ha više od planiranog.
Pogon gospodarenja i Podružnica "Šumarije"Cazin radove na ovoj fazi izvršila je sa procentom od 100,00 %.
Podružnica "Šumarija" Ključ izvršila je radove sa 111% odnosno 2,10 ha više od planiranog.Također,
Podružnica "Šumarija"Sanski Most izvršila je za 12,00 ha više od plana ili 120,00%.
Njega izdanačkih šuma (prorede) izvršena je 98,14 % što je za 32,76 ha manje od planirane. Ovo je
zadovoljavajući uspjeh jer se na ovaj način lokalno stanovništvo snabdjeva drvetom, te je i uspjeh ove faze rada
direktno zavisan od potražnje ogrijeva.
Ostale mjere njege izvršene su sa procentima od 100 % do 122 % kao što je slučaj sa njegom
prirodnog podmlatka. Prebačaj je ostvarila Podružnica Šumarije Bos. Petrovac, koja je od planiranih 15 ha
izvršila njegu na površini od 42.70 ha.
Radovi na pošumljavanju, naročito u jesenskom dijelu, odvijali su se u vrlo otežanim uslovima zbog
izuzetne suše koja je preovladala u tom periodu, tako da su rokovi za završetak tih radova bili vrlo kratki.
Izuzetnim zalaganjem i angažovanjem svih uposlenika, od rukovodnog kadra do zaposlenika na
administrativnim i proizvodnim radnim mjestima, radovi su završeni na vrijeme.
Problem koji je pratio ovu fazu rada je i nedostatak odgovarajućeg sadnog materijala.
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
11
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2013. GODINE
Rezervisanim sredstvima iz 2012 godine, kojim su finansirani radovi na njezi šuma (njega šumskih
kultura ispod taksacionog praga na površini od 88,20 ha i njega prirodnog podmlatka na površini od150,30 ha),
podružnice-Pogon imali su obavezu da izvrše dodatne radove, a koje su ispoštovali u cijelosti. Radovi su
urađeni u 2013 godini, na ukupno 238,5 ha površine, što povećava godišnje izvršenje šumsko-uzgojnih radova u
2013.godini za 8%.
Kada su u pitanju aktivnosti u lovištu " Plješevica" izvršena su samo neophodna ulaganja dovoljna za
funkcionisanje lovišta, a da se pri tome ne ugrozi divljač u lovištu i dostignuti standardi. To se prije svega
odnosi na dodatnu prihranu divljači kroz unošenje hrane, te obradu i kultiviranje parcela. Isto tako pažnja je bila
usmjerena na zaštitu i čuvanje divljači, te minimalna održavanja lovno uzgojnih objekata (pojilišta
solila,hranilišta).
Lovište Plješevica trpilo je niz promjena u proteklim decenijama da bi konačno dobila Status posebnog
lovišta Odlukom Vlade F BiH broj:1185/2012 od 11.09.2012.god. i Ugovorom br.01-930-1/13 od
15.04.2013.god. dato je ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa na gospodarenje.
Lovištem se gospodari na osnovu lovno - gospodarske osnove i godišnjih planova gospodarenja. Kako je lovnogospodarska osnova za lovište "Plješevica" istekla 2010 godine, ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o.
Bosanska Krupa moralo je izraditi godišnji privremeni plan gospodarenja lovištem za period 01.04. tekuće do
31. 03. naredne godine (lovne godine).
Izvršenje Šumsko-uzgojnih radova za ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa za
period 01.01. – 31.12.2013.g. po vrsti i kategoriji:
a)
R.br.
VRSTA RADOVA
1 Priprema terena za pošumljavanje
2 Priprema terena za prirodnu obnovu
I
3
4
5
II
6
7
8
9
10
11
12
III
13
14
15
IV
V
UKUPNO PRIPREMA TERENA (Σ 1 do 2)
Pošumljavanje
Popunjavanje kultura po kolaudaciji
Popunjavanje prirodnog podmlatka
UKUPNO POŠUMLJAVANJE (Σ 3 do 5)
Njege kultura (prorede) - kresanje
Njega šumskih kultura ispod taks. praga
Njege izdanačkih šuma (prorede)
Njega lišć.mlad. izdanačkih šuma
Njega mladika iz šum. pitomog kestena
Njega prirodnog podmlatka
Njega-okalemljena kultura
UKUPNO NJEGE (Σ 6 do 12)
Kalemljenje maruna
Priprema pov.za kalemljenje
Podsijavanje jele
UKUPNO NJEGE (Σ 13 do 15)
SVEUKUPNO (I+II+III+IV)
PLANIRANO
OSTVARENO
1.1.-31.12. 2013.g.
1.1.-31.12. 2013.g.
indeks
ostv./plan
ha
ha
%
177,20
10,00
164,86
10,00
187,20
174,86
205,00
23,40
1,00
184,24
11,00
1,00
229,40
196,24
323,30
216,70
1.761,40
86,70
37,70
160,00
1,30
375,90
230,80
1.728,64
86,70
37,70
195,90
1,30
2.587,10
2.656,94
93,04
100,00
93,41
89,87
47,01
100,00
85,54
116,27
106,51
98,14
100,00
100,00
122,44
100,00
102,70
1,00
0,00
3.003,70
1,00
3.029,04
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
100,84
12
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2013. GODINE
Izvršenje šumsko-uzgojnih radova po podružnicama:
b)
VRSTA RADOVA
BIHAĆ
Priprema tla za pošumljavanje i prir. obnovu
Pošumljavanje
Popunjavanje po kolaudaciji
Njega šumskih kultura
Njega kultura (prerede)-kresanje
Njega izdanačkih šuma (prorede )
Njega lišć. mlad. izdanačkih šuma
Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena
Njega prirodnog podmlatka
UKUPNO:
BOS. KRUPA
Priprema tla za pošumljavanje i prir. obnovu
Pošumljavanje
Popunj.po kolaudaciji
Njega šumskih kultura
Njega kultura (prerede)-kresanje
Njega izdanačkih šuma (prorede )
Njega lišć. mlad. izdanačkih šuma
Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena
Njega prirodnog podmlatka
BOSANSKI
PETROVAC
UKUPNO:
Priprema tla za pošumljavanje i prir. obnovu
Pošumljavanje
Popunjavanje po kolaudaciji
Njega šumskih kultura
Njega kultura (prerede)-kresanje
Njega izdanačkih šuma (prorede )
Njega lišć. mlad. izdanačkih šuma
Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena
Njega prirodnog podmlatka
CAZIN
UKUPNO:
Priprema tla za pošumljavanje i prir. obn.
Pošumljavanje
Popunjavanje po kolaudaciji
Njega šumskih kultura
Njega kultura (prerede)-kresanje
Njega izdanačkih šuma (prorede)
Njega lišć. mlad. izdanačkih šuma
Njega mladika izd. šum. pitomog kestena
Njega prirodnog podmlatka
Njega okalemljenih kultura
Kalemljenje maruna
Priprema površine za kalemljenje
Podsijavanje jele
KLJUČ
UKUPNO:
Priprema tla za pošumljavanje i prir. obn.
Pošumljavanje
Popunjavanje po kolaudaciji
Njega šumskih kultura
Njega kultura (prerede)-kresanje
Njega izdanačkih šuma (prorede)
Njega lišć. mlad. izdanačkih šuma
Njega mladika izd. šum. pitomog kestena
Njega okalemljenih kultura
Njega prirodnog podmlatka
SANSKI MOST
UKUPNO:
Priprema tla za pošumljavanje i prir. obn.
Pošumljavanje
Popunjavanje po kolaudaciji
Njega šumskih kultura
Njega kultura (prerede)-kresanje
Njega izdanačkih šuma (prorede)
Njega lišć. mlad. izdanačkih šuma
Njega mladika izd. šum. pitomog kestena
Njega prirodnog podmlatka
ŠPD
UKUPNO:
Priprema tla za pošumljavanje i prir. obn.
Pošumljavanje
Popunjavanje po kolaudaciji
Njega šumskih kultura
Njega kultura (prerede)-kresanje
Njega izdanačkih šuma (prorede)
Njega lišć. mlad. izdanačkih šuma
Njega mladika izd. šum. pitomog kestena
Njega prirodnog podmlatka
Njega okalemljenih kultura
Kalemljenje maruna
Priprema površine za kalemljenje
Podsijavanje jele
SVEUKUPNO :
KOLIČINA (ha)
PLAN
OSTV.
20,40
41,20
0,00
45,00
0,00
390,80
0,00
0,00
10,00
507,40
54,40
54,40
5,40
50,10
65,00
169,10
0,00
0,00
0,00
398,40
60,00
50,00
5,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
15,00
530,00
13,50
14,50
0,00
42,70
163,30
389,10
86,70
37,70
5,00
1,30
0,00
0,00
0,00
753,80
8,90
15,90
9,00
18,90
2,00
93,00
0,00
0,00
0,00
20,00
167,70
30,00
30,00
4,00
60,00
93,00
319,40
0,00
0,00
110,00
646,40
187,20
206,00
23,40
216,70
323,30
1.761,40
86,70
37,70
160,00
1,30
0,00
0,00
0,00
3.003,70
20,40
33,00
0,00
45,00
0,00
393,47
0,00
0,00
18,20
510,07
46,30
46,30
0,00
50,10
80,60
247,57
0,00
0,00
0,00
470,87
49,76
37,54
0,00
0,00
46,00
192,00
0,00
0,00
42,70
368,00
19,50
20,50
0,00
42,70
163,30
389,10
86,70
37,70
5,00
1,30
0,00
0,00
1,00
766,80
8,90
16,90
8,00
21,00
3,00
191,50
0,00
0,00
0,00
20,00
269,30
30,00
30,00
4,00
72,00
83,00
315,00
0,00
0,00
110,00
644,00
174,86
184,24
12,00
230,80
375,90
1.728,64
86,70
37,70
195,90
1,30
0,00
0,00
1,00
3.029,04
%
100,00
80,10
100,00
100,68
182,00
100,53
85,11
85,11
0,00
100,00
124,00
146,40
118,19
82,93
75,08
48,00
284,67
69,43
144,44
141,38
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
101,72
100,00
106,29
88,89
111,11
150,00
205,91
100,00
160,58
100,00
100,00
100,00
120,00
89,25
98,62
100,00
99,63
93,41
89,44
51,28
106,51
116,27
98,14
100,00
100,00
122,44
100,00
100,84
VRIJEDNOST (KM)
PLAN
OSTV.
%
20.971,00
49.152,00
0,00
84.690,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.820,00
173.633,00
55.923,00
64.899,00
4.833,00
94.288,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219.943,00
61.680,00
59.650,00
4.475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.230,00
154.035,00
13.878,00
17.299,00
0,00
80.361,00
0,00
0,00
163.169,00
70.951,00
9.410,00
2.447,00
0,00
0,00
0,00
357.515
9.149
18.969
8.055
35.570
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.640
109.383
30.840
35.790
3.580
112.920
0,00
0,00
0,00
0,00
207.020
390.150
192.441
245.759
20.943
407.829
0,00
0,00
163.169
70.951
301.120
2.447
0,00
0,00
0,00
1.404.659
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
13.811,95
79.242,24
0,00
52.781,48
0,00
0,00
0,00
0,00
22.213,98
168.049,65
30.018,65
90.503,62
0,00
26.354,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.877,19
17.065,89
89.112,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.505,01
117.683,47
16.256,81
44.904,09
0,00
27.281,81
0,00
0,00
31.792,05
14.827,28
3.074,70
785,42
0,00
0,00
846,96
139.769
6.631
42.977
22.158
18.250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.685
93.701
9.225
75.141
9.665
31.034
0,00
0,00
0,00
0,00
11.659
136.723
93.009
421.880
31.823
155.702
0,00
0,00
31.792
14.827
52.138
785
0,00
0,00
847
802.804
13
65,86
161,22
62,32
118,03
96,78
53,68
139,45
27,95
66,78
27,67
149,39
40,75
76,40
117,14
259,58
33,95
19,48
20,90
32,67
32,10
39
72
227
275
51
10
86
30
210
270
27
6
35
48
172
152
38
19
21
17
32
57
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2013. GODINE
Odstupanja u prikazanim % za vrijednosti (KM) u odnosu na % količina posljedica su promjene u
nastanku troškova za izvršene radove planiranih kao usluga trećih lica bez sadnog materijala, a u ostvarenim
vrijednostima je uključen sadni materijal i ostali nastali troškovi. Navedeni radovi su ostvareni kao interni
prihodi.
Sektor iskorištavanja šuma
6.2
U sljedećim tabelama i grafikonima je prikazana proizvodnja i realizacija šumskih drvnih sortimenata
po fazama rada.
Prikaz izvršenja u sječi i izradi ( m3- netto masa)
RB
Ostvareno
01.01.-31.12.2012.g.
SORTIMENT
1 Trupci četinara
2 Rudno četinara
3 Celuloza četinara
Plan
01.01.-31.12.2013.g.
Ostvareno
INDEKS
01.01.-31.12.2013.g.
13/12
INDEKS
O13/Pl13
81.131
817
58.617
99.845
3.571
53.691
99.497
778
59.951
123
95
102
100
22
112
140.565
157.107
160.226
114
102
5 Trupci lišćara
60.736
62.800
60.521
100
96
6 Ogrijev lišćara
191.710
191.884
192.953
101
101
7 UKUPNO LIŠĆARA
252.446
254.684
253.474
100
100
8 SVEUKUPNO
393.011
411.791
413.700
105
100
4 UKUPNO ČETINARA
Grafikon 1.
413.700
450.000
400.000
350.000
411.791
OSTVARENO 2012.
393.011
PLAN 2013
OSTVARENO 2013.
300.000
254.684
253.474
250.000
200.000
157.107
160.226
140.565
150.000
100.000
50.000
0
99.845
81.131
99.497
53.691
58.617
59.951
3.571
817
60.736
252.446
191.710
192.953
191.884
62.800
60.521
778
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
14
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2013. GODINE
Prikaz izvršenja u otpremi ( m3- netto masa)
RB
Ostvareno
01.01.-31.12.2012.g.
SORTIMENT
1 Trupci četinara
2 Rudno četinara
3 Celuloza četinara
Plan
01.01.-31.12.2013.g.
Ostvareno
INDEKS INDEKS
01.01.-31.12.2013.g.
13/12 O13/Pl13
80.133
626
56.242
99.845
3.571
53.691
98.988
870
55.062
124
139
98
99
24
103
137.001
157.107
154.920
113
99
5 Trupci lišćara
60.712
62.800
59.122
97
94
6 Ogrijev lišćara
196.329
191.884
187.974
96
98
7 UKUPNO LIŠĆARA
257.041
254.684
247.096
96
97
8 SVEUKUPNO
394.042
411.791
402.016
102
98
4 UKUPNO ČETINARA
Grafikon 2.
450.000
400.000
OSTVARENO 2012.
350.000
PLAN 2013.
300.000
OSTVARENO 2013.
411.791 402.016
394.042
257.041 254.684
250.000
247.096
200.000
150.000
100.000
50.000
0
99.845
157.107
154.920
137.001
196.329 191.884
187.974
98.988
80.133
56.242
626 3.571
53.691
55.062
62.800
59.122
60.712
870
Gotovo cijeli planski zadatak na poslovima sječe, izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata je izvršen
angažovanjem privatnih preduzeća osposobljenih za rad u šumarstvu, dok su zaposlenici ŠPD“UNSKOSANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa bili angažovani na tim poslovima u manjoj mjeri, a preostalo vrijeme
na šumsko-uzgojim radovima i drugim radnim zadacima.
Izvršenje plana sječe, izvoza/iznosa i otpreme šumskih drvnih sortimenata tokom 2013.godine, i pored
velikih zaostataka i brojnih problema koji su pratili njenu realizaciju u pojedinim vremenskim periodima, bilo je
prilično uspješno. Faza sječe realizovana je 100%, faza izvoza/iznosa sa 99%, a faza otpreme sa 98%.
Napominjemo između ostalog da je zbog neizdavanja dozvole za izgradnju šumskog kamionskog puta od strane
lokalne zajednice u Podružnici“Šumarija“ Bosanski Petrovac došlo do neizvršenja plana proizvodnje ove
Podružnice u količini od 3.272 m3, jer se zbog neizgrađenog puta nije moglo ući u dio gospodarskog odjela 41
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
15
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2013. GODINE
G.J.“Osječenica-Bosanaski Petrovac“, koji ima po projektu doznačenu masu za sječu u količini od 6.496 m3
šumskih drvnih sortimenata, a u istom nije realizovano cca 3.000 m3. Podbačaj od 12% u proizvodnji
podružnice „Šumarija“Ključ zbog otežanih uslova rada nije imalo značajnog uticaja na sveukupan rezultat u fazi
sječe na nivou ŠPD“Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa, jer su ostale podružnice“Šumarije“ i Pogon
imale prebačaj proizvodnje. Plan sječe, izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata za 2013 godinu u odnosu na
plan 2012.godine veći za 18.780 m3 ili 4,8% .
Izvršenje u fazi otpreme u 2013.godini je veće za 2% ili za 7.974 m3drvnih sortimenata u odnosu na
2012.godinu.
6.3
Sektor pripreme proizvodnje
Nepostojanje Federalnog zakona o šumama uticao je na rad ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o.
Bosanska Krupa, a samim tim i na rad Sektora pripreme proizvodnje. Ranijih godina, u toku sezone u Sektor
pripreme proizvodnje se primalo na osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme oko 65 – 70 zaposlenika za
pomoćne poslove rada u doznaci, dok je ove godine po tom osnovu primljen 31 radnik. S obzirom da su za rad u
doznaci predviđena 3 pomoćna radnika, a radilo se sa dva pomoćna radnika što je uvjetovalo obim izvršenih
poslova. Radove pomoćne radne snage u ovom Sektoru su obavljali uposlenici ŠPD „UNSKO-SANSKE
ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa, koji su obavljali poslove čuvara šuma, sjekača ili pomoćnih radnika na
šumskim traktorima, vozači (uglavnom radnici sa umanjenom radnom sposobnošću- invaliditetom) i navedeni
radnici primljeni na određeno vrijeme.Na obim poslova je uticao i veliki broj dana provedenih na bolovanju
(trudničko bolovanje i oporavci poslije operacije) 464 dana, te 177 radnih dana provedenih na drugim
poslovima u Podružnicama/Pogonu gospodarenja.
Sektor pripreme proizvodnje je u plansku 2013. godinu ušao sa planom da izvrši doznaku u 135
odjela visoke šume i 31 odjel izdanačke šume sa 495.884 m3 krupnog drveta, što nije postignuto zbog
velikog odstupanja doznačenih masa po odjelima u odnosu na planirane mase tokom 2012-2013. godine. U
2013. godini urađen je i usvojen Prijedlog izmjena objekata rada u Planu sječa za 2013. godinu sa kojim je u
Planu sječa za 2013. godinu došlo do povećanja broja odjela (2 u visokim šumama i 2 u uzdanačkim šumama).
Tokom 2013. godine Sektor pripreme proizvodnje je izvršavao svoje redovne poslove izrade iskaza
sječa, katastra šuma i šumskog zemljišta, privrednih knjiga, popunjavanje mjesečnih i godišnjih statističkih
obazaca, poslove doznake i izrade izvedbenih projekata, a sve u skladu sa postojećim pozitivnim propisima i
pravilima struke.
U 2013. godini je na nivou ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa ukupno
doznačeno: 126 odjela u visokim šumama, 25 odjela u izdanačkim šmama (627.398 stabala, obilježeno i
snimljeno 1.045,7 km traktorskih vlaka) i napisana 184 izvedbena projekta (od toga 22 anex-a izvedbenih
projekata).
OPIS
KOLIČINA m3
POVRŠINA ha
UKUPNO
438.282
8.228
U toku 2013. godine urađen je Izvještaj o radu i poslovanju za 2012. godinu, kao i Izvještaj za period
01.01.2013. - 30.06.2013.g., zatim Izmjena objekata rada u Planu sječa za 2013. godinu (16.09.2013. godine),
dopis za pribavljanje mišljenja lokalnih zajednica za godišnje planove gospodarenja šumama i godišnje planove
realizacije šumama (22.10.2013. godine), izrada Godišnjeg plana gospodarenja šumama za: ŠGP “Unsko“,
Godišnjeg plana realizacije za ŠGP „Drvarsko-dio i „Bosansko-Grahovsko-dio“, Godišnjeg plana gazdovanja
šumama za ŠGP „Bosansko-Petrovačko“, Godišnjeg plana realizacije za ŠGP „Ključko“ i Godišnjeg plana
gospodarenja šumama za ŠGP „Sansko“ (27.11.2013. godine).
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
16
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2013. GODINE
Certificiranje
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa već nekoliko godina je nosilac FSC cetifikata
za cijelu površinu državnih šuma sa kojim gospodari. I ove 2013. godine, kao i predhodnih godina preduzeće je
bilo predmet redovnog godišnjeg nadzora od strane akreditirane certifkatorske kuće SGS Slovakia. U
ovogodišnjem nadzoru, koji se odvijao u mjesecu februaru, osim predstavnika certifikatorske kuće SGS
Slovakia, bio je supervizor iz centrale firme SGS. Njegov zadatak je bio da prati rad certifikatora na terenu i da
da svoje konačno mišljenje. U redovnom godišnjem nadzoru, nisu uočne nikakve velike neusklađenosti, koje bi
mogle dovesti do gubljenja, odnosno oduzimanja certifkata. Evidentirane su samo jedan manji propust, koji se
odnosio na nedostatak javnog prikaza monitoringa šuma visoke zaštitne vrijednosti.
Znači preduzeće je spremno dočekalo certifikatore obzirom da sve aktivnosti na održivom gospodarenju
sa šumama spadaju u redovne aktivnosti.
Prema tome, možemo kazati da zadržavanje ovog certifikata uvijek za sobom povlaći niz radnji i mjera
koje se moraju stalno poduzimati, kontrolisati, ocjenjivati i usklađivati.
6.4
Sektor uređivanja šuma
Tokom 2013.godine zaposlenici Sektora za uređivanje šuma bili su angažovani u izvršavanju sljedećih
planskih zadataka:
1. Izradi šumsko-gospodarske osnove za „Sansko“ šumsko-gospodarsko područje.
2. Obavljanju pripremnih i terenskih radova (prikupljanju taksacionih elemenata) neophodnih za
izradu šumskogospodarske osnove za „Bosansko Petrovačko“ šumskogospodarsko područje.
Nakon izvršenih pripremnih radova (formiranja preliminarnog spiska gazdinskih klasa, izrade radnih
karata sa ucrtanom mrežom probnih krugova, izvršene teoretske i praktične obuke projektanata na procjeni
šuma) na izradi šumsko-gospodarske osnove za „ Bosansko Petrovačko“ ŠGP od aprila mjeseca otpočelo se sa
izvođenjem terenskih radova, prikupljanju taksacionih podataka i obnavljnju granica prostorne podjele šuma.
Za izvođenje ovih poslova formirane su tri terenske sekcije, odnosno angažovana su 3 dipl.ing.
šumarstva (vođe sekcija), 20 šumarskih tehničara (projektanata na procjeni šuma-taksatora), te 23 pomoćna
radnika.
Terenski radovi su izvršeni u periodu od aprila do kraja novembra mjeseca. Prikupljanje taksacionih
podataka izvršeno je na 29.266 probna kruga, ofarbano je 272,6 km granica odjela i 128,3 km granica odsjeka.
S obzirom da je u 2013 godini planirano izvršiti prikupljanje taksacionih podataka na 27.830 probna
kruga, te obnavljanje prostorne podjele šuma u dužini od 380,5 km može se konstatovati da je Sektor za
uređivanje šuma uspješno obavio planski zadatak .
6.5
Sektor za ekologiju i zaštitne šume
U periodu 01.01.-31.12.2013.godine uposlenici Sektora za ekologiju i zaštitne šume obavljali su
planirane poslove i zadatke u saradnji sa Upravom Društva i u koordinaciji sa ostalim sektorima, podružnicama
i pogonu ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa.
U krugu šumarske radione-stovarišta obavljen je prijem drvnih sortimenata (trupci, rudno drvo, celuloza u
dugom i ogrijevno drvo) i izvršena njihova prerada po predviđenim specifikacijama. Zaprimljeno je 193,12 m3
četinarskih trupaca i 3 m3 lišićarskih trupaca. Ogrijevnog drveta je zaprimljeno 77,74 m3 iscjepano i složeno u
palete.
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
17
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2013. GODINE
Na mobilnoj brenti prorezano je 230,22 m3 oblih sortimenata, složeno i stavljeno na prirodno sušenje
pod nastrešnice. Prorezom je dobiveno 167,763 m3 sa iskorištenjem od 72,28%.
Na CNC mašini urađeno je 33 table za putokaze (velikih 120x30) i 6 komada malih (60x30). Urađen je
komplet šablona za potrebe Sektora uređivanja šuma (označavanje granica, područja, odjela i sl.).
Od stalnih proizvoda šumarske radione urađeno je; jedan sto srednji sa klupama, pet stolova sa duplim
sjedištima, hranilica za divljač za posebno lovište „Plješevica“, izletnički sto sa sjedalima i kukuruzana za
prehranu divljači.
Pored ovih poslova zaposlenici Sektora za ekologiju i zaštitne šume bili su angažovani na poslovima
održavanja zgrada direkcije u Bos.Krupi i Bihaću (bojenje/krečenje prostorija, postavljanje tepiha, pravljenje i
montiranje stalaža, sanacija odvoda i sl.).
Do polovine juna završeni su poslovi na izgradnji piknik zona u NP „UNA“ Bihać i predati na upotrebu.
Uspješno su završeni poslovi na organizovanju i postavci naših proizvoda na sajmu „EKO-BIS“ Bihać
2013.godine, kao i tehnička priprema takmičarskih poligona za održavanje manifestacije „ŠUMARIJADA
2013“ - KLJUČ.
6.6
Sektor pravnih poslova
U ovom Sektoru su obavljani poslovi putem organizovanih službi; Služba za imovinsko-pravne
poslove, Služba za opće i kadrovske poslove i Službe zaštite zaposlenika, imovine i PPZ. Pored redovnih
poslova zastupanja ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa pred redovnim sudovima i
organima Uprave, izrade ugovora o radu sa zaposlenicima, zaštite imovine i zaposlenika obavljani su i poslovi
izrade obavještenja i izrade ugovora za izvođenje radova, nabavku roba i vršenje usluga po okončanim
postupcima javnih nabavki, izrade aneksa ugovora, odgovora na zahtjeve kao i obavjesti za građane i
zaposlenike ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa.
U toku 2013.godine u okviru poslova Službe za imovinsko-pravne poslove ŠPD „UNSKOSANSKE ŠUME“d.o.o. je zastupano u 160 postupka pred nadležnim sudovima i općinskim organima i
to: 60 parničnih postupaka, 66 krivična predmeta, 9 prekršajnih postupaka, 2 stečajna postupaka, 20 postupaka
pred općinskim organom uprave i 3 izvršna postupka.
Zaprimljeno je 7 utuženje od strane fizičkih lica.
Podnešeno je 8 tužbi radi isplate duga od kojih su 4 tužbe protiv pravnih lica i 4 tužbe protiv fizičkih
lica. Podnešeno je također 19 tužbi radi naknade štete protiv fizičkih lica.
Na osnovu pravosnažnih izvršnih presuda u vezi naplate duga podnijeto je 5 prijedloga za izvršenje
protiv pravnih lica i 4 prijedloga za izvršenje protiv fizičkih lica, a radi naknade štete 164 prijedloga za
izvršenje protiv fizičkih lica.
Zaprimljene su također 141 presuda po krivičnim prijavama podnešenim od strane Kantonalne uprave
za šumarstvo Bosanski Petrovac na osnovu kojih će se provesti postupak naplate štete.
U okviru geodetskih poslova vršene su: identifikacije parcela kada su u pitanju bespravne sječe po
zahtjevima Kantonalnog tužilaštva i Kantonalne uprave za šumarstvo Bos. Petrovac, razgraničenja i utvrđivanja
granica državnih šuma i šumskog zemljišta po zahtjevima stranaka i upravnika podružnica/Pogona, svjedočenja
na sudu u parničnim i krivičnim postupcima, te izlazak na lice mjesta po zahtjevima suda radi sudjelovanja u
sudskom vještačenju.
Služba zaštite zaposlenika, imovine i PPZ je u 2013. godini i pored svih poduzetih mjera (pojačanog
čuvanja, informisanja stanovništva putem angažovanja elektronskih i pisanih medija, educiranje stanovništva
itd.) zabilježila 23 požara sa ukupno opožarenom površinom od 94,50 ha i štetom od 420.980,75 KM.
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
18
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2013. GODINE
U odnosu na 2012. godinu broj požara je višestruko manji (111 požara u 2012.g.). U požaru je uništeno 5 ha
kultura, odnosno 39.045 komada sadnica što je znatno manje nego u 2012. g. kada je u 27 požara na površini
od 396,6 ha uništeno 312.200 kom. sadnica. Svi navedeni podaci pokazuju da su kontinuiran rad i napori ŠPD
„UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa (posebno aktivnosti osmatrača požara) i Kantonalne uprave
za šumarstvo Bosanski Petrovac doprinjeli vidnom napretku u zaštiti od požara šume i šumskog zemljišta.
Tabelarni pregled šumskih požara i šteta dat je u dijelu PRILOZI ovog izvještaja.
Služba zaštite zaposlenika, imovine i PPZ je tokom perioda januar-decembar 2013. godine
evidentirala 20 lakših povreda što je u odnosu na isti period 2012. godine više za 4 . Navedene povrede su se
desile prilikom direktnog izvršavanja radnih zadataka. Nakon izvršene detaljne analize uzroka povreda
zaključeno je da je većina povreda posljedica nedovoljne koncentracije u toku rada i neprilagođenosti uvjetima
rada na terenu.
Putem postupka javnih nabavki sprovedeno je ukupno 370 postupaka (prilog tabela), a na osnovu istih
je zaključeno 295 ugovora.
R
Broj postupaka
R.br.
Vrsta postupka
Ukupno
Robe
1
Otvoreni postupak
2
Usluge
Radovi
15
91
46
152
Ograničeni postupak
0
0
0
0
3
Pregovarački postupak sa objavom obavještenja
0
0
0
0
4
Pregovarački postupak bez objave obavještenja
0
97
2
99
5
Konkurentski zahtjev
18
33
9
60
6
Direktni sporazum
33
25
1
59
Ukupno
66
246
58
370
Vrijednosti pojedinačnih ugovora za sve dobavljače iz postupaka javnih nabavki iznosi 10.228.682,01
KM bez PDV-a (prilog tabela)
R
R.br.
Broj postupaka
Vrsta postupka
Robe
Usluge
Ukupno
Radovi
2.261.224,36
932.071,40
4.142.716,33
7.336.012,09
Ograničeni postupak
0
0
0
0
3
Pregovarački postupak sa objavom obavještenja
0
0
0
0
4
Pregovarački postupak bez objave obavještenja
0 1.183.468,25
6.495,13
1.189.963,38
5
Konkurentski zahtjev
6
Direktni sporazum
1
Otvoreni postupak
2
Ukupno
386.943,49
769.783,66
393.885,44
1.550.612,59
66.327,57
80.025,56
5.740,82
152.093,95
2.714.495,42 2.965.348,87
4.548.837,72
10.228.682,01
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
19
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2013. GODINE
6.7
Sektor ekonomskih poslova
Sektor ekonomskih poslova objedinjava rad četiri službe: Služba plana, analize i razvoja, Služba
za računovodstvo, Služba za komercijalne poslove i Služba za finansijske poslove.
Služba plana, analize i razvoja je nakon izrade finansijskog izvještaja i završnog računa za 2012.godinu
uradila, u koordinaciji sa drugim sektorima i Upravom ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska
Krupa, Izvještaj o radu i poslovanju za 2012.godinu i izvještaj za period 01.01.-30.06. 2013.godine i Plan
rada i poslovanja za 2014.godinu. U saradnji sa ostalim organizacionim jedinicama Društva redovno je radila
dnevne, mjesečne i periodične planove i izvještaje za Upravu ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska
Krupa i informacije za Federalni i Kantonalni zavod za statistiku. Takođe je urađeno više analiza i procjena u
kojima su obrađeni pojedini segmenti poslovanja Društva.
Služba za računovodstvo je u ovom periodu u zakonskom roku izradila Završni račun za 2012.godinu,
i polugodišnji obračun januar-juni 2013.g. uz ažurno obavljanje tekućih poslova. Prije izrade završnog računa
za 2012.godinu, završen je popis imovine ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa i izvršena
je revizija finansijskih izvještaja za 2012.godinu od strane angažirane eksterne revizije „Revita“ d.o.o. Cazin. U
2013.godini zaposlenici Službe za računovodstvo su prošli obuku i primjenili novi poslovno informatički
sistem.
Služba za komercijalne poslove je vršila prodaju drvnih sortimenata kupcima na osnovu prethodno
izrađenih ugovora od strane Službe za komercijalne poslove i potpisanih od strane direktora ŠPD
„UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o Bosanska Krupa i kupaca. Takođe je Služba ažurno provodila nabavku
roba i usluga od dobavljača na temelju potpisanih ugovora, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
Značajno angažovanje Službe za komercijalne poslove je bilo u iznalaženju drugih kupaca objavljivanjem
javnih poziva za prodaju drvnih sortimenata.
Služba za finansijske poslove je akcenat u svom radu stavila na naplatu tekućih potraživanja i
okončanje naplate (utuženja) potraživanja iz ranijih godina. Izvršenje obaveza, kako prema zaposlenim, tako i
prema dobavljačima je izvršeno bez značajnijih problema. Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2013.godine
su iznosila 1.346.738,00 KM i veća su u odnosu na iskazana na dan 31.12.2012.godini. Povećanje je
posljedica značajno većeg izvršenja Plana proizvodnje u zadnja dva mjeseca, a ugovoreni rokovi plaćanja
se kreću od 30-90 dana.
Obaveze prema dobaljačima na dan 31.12.2013.godine iznose 616.373,00 KM, i povečani su iz
istih razloga koji su naznačeni kod potraživanja.
U proteklom periodu je okončana implementacija unošenja i obrade podataka u novom
računovodstvenom programu na nivou svih službi Ekonomskog sektora s kojim će efikasnost, obim i brzina
protoka informacija biti podignuta na znatno viši nivo.
Sektor ekonomskih poslova je izradio prijedlog procedure prodaje u maloprodaji ŠPD „UNSKOSANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa, koju je Uprava ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska
Krupa usvojila i čijom primjenom se bolje uredio ovaj segment poslovanja. Također je predložena i usvojena
procedura za vođenje evidencije o prisutnosti zaposlenika na poslu koja će doprinjeti boljem i efikasnijem
nadzoru korištenja radnog vremena.
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
20
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2013. GODINE
6.8
Sektor informatičkih poslova
Sektor informatičkih poslova pored redovnih aktivnosti predviđenih sistematizacijom radnih mjesta
intenzivno je radio na održavanju postojeće računarske opreme, održavanju postojećih softwareskih
rješenja, planiranju i projektovanju novih aplikacija sa primjenom baze podataka. Pored toga intenzivno
je pružena podrška Sektoru za ekonomske poslove u svakodnevnim poslovima kroz korištenje
računovodstvenog poslovno-informacionog sistema.
Pored standardne nabavke novih računarskih jedinica i zamjena zastarjelih nabavljen je i novi server
uređaj koji će na duži period povećati funkcionalnost i sigurnost rada informacionog sistema čime se otvara
mogućnost proširenja novim informatičkim sadržajima. Za potrebe protokola nabavljen je protočni skener s
pratećim računarom.
Aktivno je vršen nadzor korištenja i rada aplikacija te poboljšana funkcionalnost aplikacija urađenih od
strane Sektora informatičkih poslova. Sektor je aktivno davao podršku operaterima u korištenju aplikacija za
obradu taksacionih elemenata i za obradu knjiga doznake. Također su urađena poboljšanja na prijedlog samih
korisnika aplikacija. Pružena je sva tehnička pomoć radu komisija za popis, a naročito komisiji za popis drvnih
sortimenata, koja se služi aplikacijom urađenom za potrebe ove komisije. Sektor je uradio kompletnu proceduru
nabavke novog poslovno-informacionog sistema (PIS) za potrebe Sektora za ekonomske poslove
(knjigovodstveno-računovodstveni program), uradili prilagođavanje određenih izvještaja našim potrebama,
pružili tehničku i edukacionu pomoć u implementaciji PIS.
Izrađena je aplikacija i nabavljena potrebna oprema za digitalizaciju dokumenata, te osposobljeni
referenti za novi način rada protokola čime su stvoreni preduslovi za sveopću digitalizaciju dokumenata i
njihovo arhiviranje. Urađena je evidencija vođenja radnih sati, godišnjih odmora, bolovanja i ostalih kategorija
rada, te obračuna za isplatu toplog obroka pomoću tabličnog kalkulatora.
U saradnji sa ostalim organizacionim jedinicama Društva i potrebama korisnika provođena je edukacija
na programskom unapređenju načina rada tabličnog kalkulatora čime se povećao udio automatske obrade
računskih operacija, znatno smanjilo vrijeme rada, a povećala tačnost obračuna.
Shodno potrebama korisnika provođena su preventivna održavanja sistema, odnosno periodične
kontrole računarske opreme, nadzor korištenja propisanih metoda antivirusne zaštite, praćenje osposobljenosti
korisnika za upotrebu računarske opreme itd.
6.9
Odjeljenje interne kontrole
Zaposlenici ovog Odjeljenja su izvršavali svoje radne obaveze na osnovu Plana rada Odjeljenja interne
kontrole za 2013.godinu i vanrednih potreba. Zbog kvalitetnijeg izvršavanja poslova kontrolori su većinu
zadataka radili timski i obavezno u prisustvu zaposlenika koji se kontrolišu i njihovih pretpostavljenih čime je
postignut visok nivo usaglašenosti o činjeničnom stanju i transparentnosti ove vrste posla.
U slučajevima ozbiljnijeg činjenja propusta u izvršavanju redovnih radnih zadataka zaposlenika ŠPD
„UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa, kao i slučajevima izuzetno kvalitetnog odnosa prema
poslu i postizanja zavidnih rezultata, sačinjeni su izvještaji i dostavljani direktoru na dalji postupak.
U izvještaje je uvršteno mišljenje rukovodioca organizacionih jedinica gdje je vršena kontrola, mjere
koje su poduzeli kontrolori ili zajedno, kao i mjere koje su predložene za poduzimanje na nivou Uprave ŠPD
„UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa.
U 2013.godini sačinjeno je 116 izvještaja prema nadležnim službama u preduzeću, ali je broj izvršenih
kontrola značajno veći i iste su tretirane dnevnim zapisnicima Odjeljenja (334 zapisnika).
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
21
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2013. GODINE
6.9.1
Izvršenje planiranih zadataka
Prilikom kontrole najstručijih poslova iz šumarske struke bili su uključeni diplomirani inžinjeri
šumarstva, koji izvršavaju poslove tehnologa za uzgoj i zaštitu, iskorištavanje, upravnika podružnica,
pomoćnika upravnika, šefova sektora i službi.
Kontrolom su obuhvaćeni sljedeći poslovi:
- izvršenje poslova sječe-izvoza-iznosa u odjelu,
- pronalazak bespravnih sječa stabala,
- pronalazak većeg broja slučajnih užitaka,
- kontrola zaključivanja ugovora sa izvodjačima radova,
- kontrola poslova primke,
- ispravnost popunjavanja Registra knjiga premjedbe drveta,
- kradja imovine ŠPD-a,
- iznos ogrijevnog drveta cijepanog,
- kontrola otpreme drvnih sortimenata u transportu,
- kontrola optpreme sortimenata na pilani kupca,
- realizacija zaključaka Uprave ŠPD-a,
- angažovanje zaposlenika na izvršenju radnih zadataka,
- provjera infermacija o učešču zaposlenika ŠPD-a u nelegalnim radnjama vezanim za drvo,
- provjera navoda iz anonimnih dojava,
- korištenje godišnjih odmora,
- korištenje stambenih objekata koji su u vlasništvu ŠPD-a,
- kontrola knjiga primke,
- otprema drvnih sortimenata u dane vikenda,
- popunjavanje otpremnih iskaza za oblo i prostorno drvo,
- popunjavanje knjiga premjedbe drveta korištenih u doznaci stabala za sječu,
- oštećenja vozila,
- upotreba vozila bez periodičnog pregleda,
- parkiranje vozila u vrijeme neradnih dana,
- manjak goriva na benzinskoj pumpi,
- organizovanje dežurstava i procesa proizvodnje u dane vikenda i praznika,
- provjere o učešću zaposlenika ŠPD-a u bespravnim sječama,
- ne provodjenje naloga za rad,
- popunjavanje putnih naloga za upotrebu vozila,
- poduzimanje mjera protivpožarne zaštite,
- narušeni međuljudski odnosi zaposlenika ŠPD-a,
- izvodjenje obuke zaposlenika,
- transport kamenih agregata iz majdana Bukovača,
- obračuni plaća,
- kontrola lovišta Plješevica,
- popis drvnih sortimenata,
- kontrola rada pomoćnih blagajni,
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
22
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12. 2013. GODINE
- kradja sortimenata na m/s,
- utvrdjivanje činjenica po prigovoru kupaca,
- identifikacija rizika i drugo.
Osim poslova kontrole, Odjeljenje je uradilo Izvještaj o radu za 2012.g., Izvještaj o radu za period 01.01.30.06. 2013.g. i Plan rada za 2014.g. U izvršenju svojih redovnih zadataka Odjeljenje je aktivno sarađivalo sa
Kantonalnom upravom za šumarstvo, policijom USK, inspekcijom, sudovima, lokalnom zajednicom itd..
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
23
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
7.
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ POSLOVANJA
7.1.
PRIHODI
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa je u 2013. godini ostvarilo prihode u
iznosu 34.418.910,00 KM. Ostvareni prihodi su veći u odnosu na ostvarene u 2012. godini za 10%, a u odnosu
na planirane prihode u 2013. godini su veći za 5 %. Ostvareni godišnji prihod u 2013.godini je veći od godišnjih
prihoda ostvarenih od 2008 do 2012 godine. Prihodi ostvareni prodajom drvnih sortimenata su najviše ostvareni
u odnosu na sve godine poslovanja ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa (od osnivanja
Preduzeća).
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa je u 2013.godini prodalo 402.016 m3 drvnih
sortimenata, čime je dostiglo ostvarenu prodaju drvnih sortimenata u 2008.godini, koja je iznosila 402.073 m3.
Ostvarena prodaja drvnih sortimenata 2009, 2010, 2011 i 2012.godine je znatno niža. Iz navedenog se može
zaključiti da je po ovom pokazatelju ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa izašlo iz recesije.
Struktura ostvarenih prihoda u 2013.godine je sljedeća:
1. Prihodi od prodaje drvnih sortimenata ............................................ 30.572.143,00 KM
2. Prihod od biol.inv., izvedbenih projekata i ŠGO ............................. 1.276.773,00 KM
3. Prihodi od usluga i izgradnje kamionskih puteva ........................... 381.388,00 KM
4. Prihodi od prodaje sadnica (šumskih i drugih) ............................... 230.525,00 KM
5. Prihodi od separacije (prir. agregat i drugo) ................................... 159.839,00 KM
6. Prihodi od prevoza i ostalih usluga ................................................. 741.441,00 KM
7. Prihodi od prodaje proizvoda Sektora ekologije .............................
73.197,00 KM
8. Prihodi od zakupa ...........................................................................
47.733,00 KM
9. Prihodi od pašarine, šumske štete i ostalog ....................................
13.657,00 KM
10. Ostali prihodi ................................................................................ 922.213,00 KM
________________________________________________________________________
UKUPNO ............................................................................................ 34.418.910,00 KM
Prihodi od prodaje drvnih sortimenata su ostvareni u iznosu 30.572.173 KM, prodajom drvnih
sortimenata na šuma panju, međustovarištu i franco kupac što čini 88,82 % ostvarenog prihoda ŠPD „UNSKOSANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa. Ostvareni prihod od prodaje drvnih sortimenata je veći za 5 % od
ostvarenog prihoda od prodaje drvnih sortimenata u 2012. godini, a što je posljedica veće količinske prodaje
drvnih sortimenata za 2 % ili za 7.974 m3 različitih drvnih sortimenata u odnosu na isti vremenski period. Na
ovo povećanje najviše je uticao povećan plasman skupljih vrsta drvnih sortimenata, odnosno trupaca četinara i
to više za 24 %, ili za 18.855 m3 i upravo je to doprinjelo da su prihodi od drvnih sortimenata za 2 % veći od
planiranih u 2013.godini iako je fizičko ostvarenje u odnosu na plan manje za 2 %, odnosno za 9.775 m3. Ovaj
podbačaj u otpremi drvnih sortimenata u 2013.g. u odnosu na Plan za isti period se prije svega odnosi na rudno
drvo četinara (-2.701 m3), i ogrijevno drvo iz niskih šuma (-4.863 m3). Razlika većeg izvršenja prihoda od
prodaje drvnih sortimenata u odnosu na planirane je takođe posljedica ostvarenog boljeg sortimentnog napada u
odnosu na planirani, što je imalo za posljedicu ostvarenje veće prosječne prodajne cijene u odnosu na planiranu.
Prosječno planirana prodajna cijena za drvne sortimente je 72,71 KM/m3, a ostvarena cijena je 74,01 KM/m3.
Na porast prodajne cijene je uticalo bolje izvršenje vrijednijih sortimenata kao i bolji napad klasa i prodaja
sortimenata javnom licitacijom. Treba istaći da se u 2013. godini povećala potražnja od kupaca za trupce
četinara i rudno drvo četinara u odnosu na 2012.godinu.
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
24
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
Prihod od bioloških investicija, izvedbenih projekata i ŠGO ostvaren je u iznosu 1.276.773,00 KM
i odnosi se na izradu izvedbenih projekata u vrijednosti 350.642,00 KM, pripremne radove i izradu ŠGO u
vrijednosti 477.274,00 KM od čega su 211.044,00 KM rezervisana sredstva za istu namjenu iz 2012.g. i
448.857,00 KM rezervisanih sredstava iz 2012.g. namjenjenih šumsko-uzgojnim radovima, a koja su utrošena u
2013.godini.
Prihodi od izgradnje kamionskih puteva u 2013. godini su ostvareni u iznosu 381.388,00 KM, kao
rezultat izgradnje kamionskih puteva:
- Put Mijine barake ( Crni Vrh) .................................... 0,835 km
- Put Vijine pečine odjel 42-Osječenica B.Petrovac ..... 1,265 km
- Put Lugarice-Babića Do (konačna situacija) .............. završni radovi
- Put Korita (konačna situacija) .................................... 0,400 km
_______________________________________________________
Ukupno ...................................................................... 2,500 km
U 2013.godini je planirano da građevinska operativa ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska
Krupa izgradi 5 km puteva u vrijednosti 500.000,00 KM. Planirane radove na izgradnji puteva nije izvršila
Podružnica „Građenje, mehanizacija i održavanje“ Bos.Petrovac, jer je opština Bos.Petrovac osporila izdavanje
dozvole za izgradnju puta u odjelu 43 u dužini 3,27 km.
Kako bi poboljšali uslove rada u iskorištavanju šuma u 2013.g., angažovanjem trećih lica kao izvršioca
radova, urađen je i put u GJ Grmeč-Mijačica u odjelima 46 i 37 u dužini 4,059 km u vrijednosti je 515.373,00
KM, tako da je ukupno izgrađeno 6,559 km puteva.
U 2013.godini je ostvareno 6% više prihoda od izgradnje kamionskih puteva nego što je ostvareno u
2012.godini, ali je manje za 49 % u odnosu na plan. Kamionske puteve je izgradila Podružnica "Građenje,
mehanizacija i održavanje" Bosanski Petrovac.
Prihodi od prodaje sadnica (šumskih i drugih) su ostvareni u iznosu 230.525,00 KM. Viši su od
planiranih za 1%.
Prihodi od separacije (pijesak, prirodni agregat) su ostvareni u iznosu 159.839,00 KM, što je više
od planiranih prihoda od separacije za 154 %, a u odnosu na 2012.g. više za 95 %.
Prihodi od prevoza i ostalih usluga (mehanizacija) su ostvareni u iznosu 741.441,00 KM, što je
16% više planiranih prihoda od prevoza i mehanizacije, a za 42 % više u odnosu na 2012.godinu.
Prihodi od zakupa iznose 47.733,00 KM, te su u okviru planiranih za 2013.godinu. Prihodi od zakupa
su ostvareni kroz zakup poslovnih prostora upravnih zgrada, lugarnica, stanova i zemljišta.
Prihodi od prodaje proizvoda proizvedenih u Sektoru za ekologiju i zaštitne šume iznose
73.197,00 KM i 15% su manji od planiranih, ali su značajno veći od prihoda ostvarenih u 2012.godini
(34.677,00 KM) i odnose se na proizvode za potrebu izgradnje objekata za obavljanja poslovnih djelatnosti ŠPD
„UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa, razne proizvode koji su se prodali na tržištu (drvna
galanterija, cijepani ogrijev i sl.), kao i na implementaciju pojedinih projekta.
Ostali prihodi su ostvareni u iznosu 922.213,00 KM i veći su za 6,7 puta u odnosu na planirane.
Najveći iznos se odnosi na ukinuta rezervisanja za trajno obnavljanje prirodnih bogatstava u vrijednosti
318.681,00 KM i na ukinuta rezervisanja po ulaznim sudskim sporovima u vrijednosti 294.362,00 KM. Kod
izrade završnog računa za 2012.godinu ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa je u skladu s
MRS37 izvršilo rezervisanja po navedena dva vida i ista nisu mogla biti predmet planiranja.
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
25
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
7.1.1 OSTVARENJE PRIHODA U ODNOSU NA PLAN ZA PERIOD 1.1.-31.12.2013.g.
r.b.
VRSTA PRIHODA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Prihod od prodaje drvnih sortimenata
Prihod od bioloških investicija, projekata i ŠGO
Prihod od prevoza i ostalih usluga
Prihod od separacije
Prihodi od sadnica
Prihod od šumske štete i pašarina
Prihod od usluga i izgradnje kamionskih puteva
Prihod od zakupa
Prihod od izgradnje objekata i drvne galanterije
Ostali prihodi
UKUPNO:
OSTVARENO
1.1.-31.12.2013.g.
30.572.143
1.276.773
741.441
159.839
230.525
13.657
381.388
47.733
73.197
922.213
34.418.910
PLAN
index UČESĆE UČESĆE
1.1.-31.12.2013.g. O./PL. os./ Σos. PL./ ΣPL.
29.940.274
811.000
637.000
63.000
228.000
14.800
750.000
48.400
86.000
120.000
32.698.474
102,11 88,82
157,43 3,71
116,40 2,15
253,71 0,46
101,11 0,67
92,28 0,04
50,85 1,11
98,62 0,14
85,11 0,21
768,51 2,68
105,26 100,00
91,56
2,48
1,95
0,19
0,70
0,05
2,29
0,15
0,26
0,37
100,00
7.1.2 PREGLED OSTALIH PRIHODA ZA PERIOD 1.1.-31.12.2013.g.
R.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
OPIS
Prihodi od subvencija
Ostali sl.prihodi-rabati,kasa-skonta i dr.popusti
Prijenos sa odlož. prih.po osnovu donacija od ost.lica
Ostali prihodi-penali, nagrade kazne po ugovoru
Prihodi od kamata po emitovanim vrijed. papirima
Zatezne kamate u zemlji
Ostali prihodi od kamata-kamata na depozite
Dobici od prodaje stanova i stambenih zgrada
Naplaćena otpisana potraživanja od kupaca
Naplacena otpisana potraz. po osnovu pr.na kred.
Ostali razni prihodi-tenderska dokumentacija
Ostali razni prihodi-kafe kuhinja
Ostali razni prihodi
Dobici od prodaje transportnih sredstava
Prihodi od ukudanja rezerv.za tr.obnavlj.prir. bogatst.
Prihodi po osnovu otpisanih ost. obaveza
Prihodi od prodaje otpadaka
Ostale usluge-rad stručnih komisija
Ostale usluge-odsterl divljači
Prihod od ukidanja ost.dugor.i kr. rezerv.-sudski spor.
Ostali prihodi od kamata-dati zajmovi zaposlenicima
Viškovi sirovina i materijala
Viškovi novca i novcanih ekvivalenata
Naplacena ostala prethodno ispr. ili otpis.potr.
UKUPNO
KONTO
6501
6508
6525
6590
6612
6615
66180
6707
6771
6773
67990
67993
67999
6706
6794
6792
6755
61184
61180
6798
66181
6761
6767
6778
UKUPNO ŠPD
INDEKS
KM
%
3,26
1,97
7,39
0,15
3,15
1,63
0,13
5,12
3,35
0,26
0,65
0,08
0,15
3,05
34,56
1,99
0,13
0,15
0,07
31,92
0,51
0,32
0,00
0,01
100,00
30.104
18.153
68.194
1.339
29.016
14.987
1.161
47.216
30.870
2.396
6.030
772
1.388
28.112
318.681
18.395
1.170
1.426
620
294.362
4.720
2.988
3
110
922.213
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
26
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
7.1.3. OSTVARENI PRIHODI PO PODRUŽNICAMA ZA PERIOD 1.1.-31.12.2013.g.
U ostvarenju ukupnih prihoda ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa u 2013. godini
učestvovale su sve podružnice i Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa. Sa značajnim procentom
učešća u ukupnom prihodu su: Podružnica "Šumarija" Bosanski Petrovac 34%, Podružnica "Šumarija" Sanski
Most 18% , Podružnica "Šumarija" Bihać 16% i Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa sa 14%.
Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac je ostvarila manje prihoda za 5 % od planiranih u
2013.godini, kao i Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa, koji je imao manje prihoda za 1 % u odnosu
na Plan.
OPIS
1.1.-31.12.
2012.G.
1.1.-31.12.
2013.G.
1.1.-31.12.
2013.G.
OSTV.
PLAN
OSTV.
UČEŠĆE U
OSTV.13.
INDEX
4.894.044
12.541.158
631.473
1.708.923
5.862.491
228.000
929.000
26.795.089
4.874.885
1.028.500
5.903.385
5.378.185
11.867.458
1.158.883
1.701.321
6.182.870
230.544
1.315.288
27.834.550
4.831.329
1.753.031
6.584.360
110
95
184
100
105
101
142
104
99
170
112
95
115
208
89
105
84
137
109
99
178
112
%
16
34
3
5
18
1
4
81
14
5
19
ŠPD "USŠ" d.o.o. B.Krupa
31.429.251
32.698.474
34.418.910
105
110
100
Direkc.
Šumarija
5.666.948
10.284.033
557.072
1.922.306
5.899.055
275.846
958.133
25.563.393
4.878.676
987.182
5.865.858
Podružnica
Bihać
B. Petrovac
Cazin
Ključ
Sanski Most
Rasadnik Cazin
Građ., meh. i održavanje
UKUPNO:
Pogon gosp. B. Krupa
Sektori
UKUPNO:
O./PL.
13/12
U odnosu na 2012.godinu rast prihoda su ostvarile Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac sa 115 %,
Podružnica „Šumarija“ Sanski Most sa 105 %. Podružnica „Šumarija“ Cazin je takođe ostvarila rast prihoda u
odnosu na 2012.godinu kada su u pitanju prihodi od drvnih sortimenta, ali značajnijem porastu su doprinjeli
prihodi od bioloških investicija, odnosno šumsko-uzgojnih radova, koji su urađeni u vrijednosti 359.462,00 KM.
Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa je ostvario približno iste prihode kao u 2012.godini.Podružnica
„Građenje, mehanizacija i održavanje“ Bosanski Petrovac je takođe ostvarila više prihoda nego u 2012.godini za
37 %. Ostale podružnice su u ostvarile manje prihode za 5-16 %, u odnosu na ostvarene u 2012.godini.
7.2
RASHODI
U 2013. godini je na realizaciji ostvarenog prihoda ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o.
Bosanska Krupa evidentirano rashoda u iznosu 32.959.898,00 KM.
Ostvareni rashodi su veći od ostvarenih u 2012. godini za 12%, a u odnosu na plan za 2013. godinu su
veći za 2%. Pošto su ostvareni prihodi u 2013. godini imali brži trend rasta u odnosu na ostvareni rast rashoda, u
odnosu na planirane to je evidentirana bolja ekonomičnost u poslovanju za 3%. Najznačajnije uštede u odnosu
na Plan 2013.godine su iskazane na uslugama u šumarstvu, transportnim uslugama, uslugama za održavanje
opreme i građevina, troškovima za reklamu, troškovima reprezentacije, troškovima za dnevnice i troškovima za
jubilarne nagrade.
U strukturi ostvarenih rashoda najznačajnije učešće su ostvarile plaće zaposlenika sa 29,32 %, naknade
za minuli rad 3,27 %, usluge u šumarstvu (sječa, izvoz) sa 27,76 %, naknade za topli obrok 6,14 %, amortizacija
stalnih sredstava sa 3,88 %, naknade za korištenje šuma sa 5,74 %, utrošeno gorivo i mazivo sa 2,76 % i usluge
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
27
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
održavanja puteva, opreme i objekata sa 2,41%, transportne usluge 1,41 % koji zajedno čine 82,69 % ukupno
ostvarenih rashoda. U 2013.godini isplata plaća zaposlenicima je ostvarena na nivou planiranih sredstava za
plaće, uz ostvarenu prosječno isplaćenu neto plaću po zaposleniku 897,00 KM koliko je i planirano. Isplaćene
plaće u odnosu na 2012.godinu bilježe rast od 17 % u ukupnoj masi, a po ostvarenom neto prosjeku po
zaposleniku ostvaren je rast od 6 %. Ovaj rast je posljedica ostvarenog stvarnog broja zaposlenika u 2013.godini
(597), koji je veći za 45 zaposlenika u odnosu na 2012.godinu. U 2012.godini Vlada USK je zabranila prijem
zaposlenika u državnim ustanovama i javnim preduzećima, tako da ni ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o.
Bosanska Krupa nije primalo u toj godini pomoćne radnike za poslove doznake i taksacije. Navedene radove
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa svake godine planira izvršiti prijemom zaposlenika na
određeno vrijeme s ciljem ostvarenja uštede na ovoj vrsti troška, a u toku 2013.godine na ovim poslovima bilo
je angažovano 59 zaposlenika.
Uprava i zaposlenici ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa su utvrdili kao prioritetni
zadatak u 2013. godini, da kroz potpunu kontrolu rashoda i povećanu proizvodnju ostvare što bolji rezultat u
poslovanju, prioritetno da rast rashoda bude sporiji od rasta prihoda.
Značajno je da je većina rashoda, koji u ukupnim rashodima učestvuju sa većim procentom, ostvarena u
istom ili manjem iznosu od planiranih, osim usluga održavanja puteva gdje su ostvareni veći rashodi za 24 %.
Zakon o šumama USK-a je utvrdio za korisnika šuma da kvartalno plaća naknade za korištenje šuma
4% u korist budžeta USK-a i 5% u korist budžeta općina od ostvarene vrijednosti sječe izračunate po cijenama
na šuma panju.
Po osnovu naknada za općekorisne funkcije šuma je ukupno obračunato rashoda 1.890.576,00
KM i to:
-
budžet Unsko-sanskog kantona
općine Unsko-sanskog kantona
840.256,00 KM
1.050.320,00 KM
Po općinama na Unsko-sanskom kantonu je obračunato i uplaćeno sredstava-naknade za općekorisne
funkcije šuma kako slijedi:
-
općina Bihać
187.000,00 KM
općina Bosanska Krupa
145.723,00 KM
općina Bosanski Petrovac
413.933,00 KM
općina Bužim
13.067,00 KM
općina Cazin
7.943,00 KM
općina Ključ
130.258,00 KM
općina Sanski Most
150.536,00 KM
općina Velika Kladuša
1.860,00 KM
_______________________________________________
UKUPNO
1.050.320,00 KM
Troškovi čije je učešće pojedinačno u ukupnim rashodima zastupljeno sa manjim procentom su
prekoračeni u odnosu na planirane iznose a to su: utrošak energenata (ogrijev, mazut, lož ulje), otpis HTZ
otpreme, naknade za prijevoz radnika, tehnički pregledi i atestiranja, usluge platnog prometa, naknade za
privremene poslove, pomoć radnicima, takse i putarine za registraciju vozila, PTT usluge, stručne usluge,
članarine privrednim komorama itd. Stalne turbulencije na tržištu i poskupljenja materijala i usluga uzrok su
navedenim prekoračenjima planskih vrijednosti pojedinih troškova.
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
28
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa je uvažavajući negativne trendove tržišta,
radove proste reprodukcije izvršilo angažovanjem svih svojih zaposlenika u okvirima naknada utvrđenih za
poslove i radne zadatke na koje su ugovorom o radu raspoređeni.
Kod izrade i usvajanja seta finansijskih izvještaja ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska
Krupa za 2013.godinu, u skladu s MRS 37 izvršena su rezervisanja za sudske sporove i biološku reprodukciju u
korist odgovarajućeg konta grupe 40- dugoročna rezervisanja u iznosu 2.479.575,80 KM.
Od obračunatih troškova rezervisanja odnosi se na ulazna utuženja 473.317,00 KM.
U sladu sa Zakonom o šumama Unsko-sanskog kantona Član 16. stvorena je obaveza za dio neizvršenih
radova biološke reprodukcije utvrđenih šumsko gospodarskim osnovama ili Planovima gospodarenja u iznosu
2.006.258,80 KM.
Sredstva su rezervisana za sljedeće kategorije radova:
- priprema terena 8,10 ha .................................................
8.326,80 KM
- pošumljavanje 115,26 ha............................................... 137.505,20 KM
- popunjavanje 15,40 ha .................................................. 13.783,00 KM
- njega kultura ispod taksacionog praga 29,90 ha ........... 56.271,80 KM
- njega lišćarskih mladika izdanačkih šuma 36,00 ha ..... 67.752,00 KM
- njega prirodnog podmlatka 184,55 ha ........................... 347.326,70 KM
- doznaka stabala za sječu................................................ 154.833,30 KM
- održavanje kamionskih puteva ...................................... 510.000,00 KM
- održavanje protupožarnih puteva .................................. 710.460,00 KM
_____________________________________________________________
Ukupno ......................................................................... 2.006.258,80 KM
U 2013.godini je ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa obračunalo na ime doprinosa
iznos od 2 KM/m3 pilanskog tehničkog drveta ili oblovine prema Zakonu o načinu finansiranja kantonalnog
Fonda za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane
borce i prognane osobe (Sl.glasnik USK 5/05). Ukupno obračunati iznos je 316.062,00 KM. Po istom Zakonu je
tokom godine, prilikom registracije vozila uplaćivano na ime ove vrste doprinosa po 20,00 KM za svako
registrovano auto.
Zaključkom Skupštine USK Br.:01-1-321/05 od 03.02.2005.godine (naš br.: 01-3107-6/04) je
predloženo Vladi USK da preispita zakonitost odluke kojom se izdvaja 2 KM/m3 u Fond za izgradnju stanova
za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe. O
poduzetim mjerama od strane Vlade USK po ovom Zaključku nema nikakvih informacija. Od 2000.2012.godine je ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa po ovom osnovu uplatilo 3.972.759,00
KM što sa obavezom iz 2013.godine iznosi 4.288.821,00 KM.
Zakon o doprinosima ( Sl. Novine F BiH Br.:35/98,54/00,16/01,37/01,1/02,17/06 i 14/08) je utvrdio
sistem obaveznih doprinosa, kao osnovnih instrumenata za finansiranje obaveznog penzijskog i invalidskog
osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti, kao i gornja granica doprinosa na teritoriji F
BiH. Pored toga što ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa očekuje stav Vlade USK po
Zaključku Skupštine USK br.: 01-1-321/5, takođe je zatraženo mišljenje od Ministarstva pravde dali su odredbe
Zakona o načinu finansiranja kantonalnog Fonda u suprotnosti sa Zakonom o doprinosima.
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
29
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
OSTVARENI RASHODI PO PODRUŽNICAMA ZA PERIOD 1.1.-31.12.2013.g.
7.2.1
U ostvarenim rashodima ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa sa najvećim
procentom učešća su: Direkcija sa 24%, Podružnica "Šumarija“ Bosanski Petrovac sa 24%, Podružnica
"Šumarija“ Sanski Most sa 13%, Podružnica "Šumarija“ Bihać sa 11% i Pogon gospodarenja za općinu
Bosanska Krupa sa 11%.
Podružnica "Šumarija“ Cazin, Podružnica "Šumarija“ Ključ, Podružnica "Rasadnik“ Cazin i Podružnica
"Građenje, mehanizacija i održavanje" Bosanski Petrovac su ostvarile svoje poslovanje uz pad ekonomičnosti
poslovanja, odnosno poslovale su sa večim rashodima u odnosu na prihode, što treba biti predmet dodatnih
analiza, za potrebe članova kolegija ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa.
OPIS
1.1.-31.12.
2012.G.
1.1.-31.12.
2013.G.
1.1.-31.12.
2013.G.
OSTV.
PLAN
OSTV.
UČEŠĆE U
OSTV.13.
INDEX
O./PL.
13/12
%
3.827.940
7.731.574
1.007.935
1.694.569
4.596.939
508.218
1.660.798
21.027.974
3.841.704
7.433.647
11.275.351
3.751.998
7.990.667
1.131.056
1.619.254
4.392.245
720.366
1.844.998
21.450.584
3.613.753
7.895.560
11.509.313
98
103
112
96
96
142
111
102
94
106
102
109
133
121
112
99
126
122
117
104
105
104
11
24
3
5
13
2
6
65
11
24
35
ŠPD "USŠ" d.o.o. B.Krupa
29.345.791
32.303.325
32.959.898
102
112
100
Direkc.
Šumarija
3.449.449
6.009.683
932.031
1.442.130
4.414.941
572.023
1.508.696
18.328.953
3.484.622
7.532.216
11.016.838
Podružnica
Bihać
B. Petrovac
Cazin
Ključ
Sanski Most
Rasadnik Cazin
Građ., meh. i održavanje
UKUPNO:
Pogon gosp. B. Krupa
Sektori
UKUPNO:
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
30
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
7.3
PRESJEK BILANSA USPJEHA ZA 2013.GODINU
OSTVARENO
2012. GOD.
2013. GOD.
POZICIJA
RB
INDEX
POSLOVNI PRIHODI
1 Prihodi od prodaje roba
2 Prihodi od aktiviranja ili potrošnje roba i učinaka
I
UKUPNO PRIHODI (1+2)
29.187.696
1.719.265
30.788.476
2.814.399
105
164
30.906.961
33.602.875
109
1.950.519
10.083.439
1.227.943
11.913.725
2.306.000
1.667.108
1.954.424
10.788.741
1.277.479
13.700.646
2.797.365
2.479.576
100
107
104
115
121
149
29.148.734
32.998.231
113
POSLOVNI RASHODI
3
4
5
6
7
8
9
Troškovi materijala
Troškovi proizvodnih usluga
Amortizacija
Troškovi zaposlenih
Ostali nematerijalni troškovi
Ulkalkul. rezervisanja
Drugi operativni rashodi
II UKUPNO POSLOVNI RASHODI
(3+4+5+6+7+8+9)
10 Povećanje vrijednosti zaliha
11 Smanjenje vrijednosti zaliha
III UKUPNO RASHODI (II+10+11)
IV DOBIT IZ POSL. AKTIVNOSTI /I-(II+III)/
12
13
14
15
16
17
Prihodi od ulaganja
Finansijski prihodi
UKUPNO (12+13)
Rashodi ulaganja
Finansijski rashodi
UKUPNO (15+16)
V DOBIT IZ FINANC AKTIVNOSTI (14-17)
18
19
20
21
22
23
24
25
Prihodi iz ranijih godina, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi
Naplaćena otpisana potraživanja
Ostali prihodi
UKUPNO ( 18+19+20)
Rashodi iz ranijih godina
Ostali rashodi
Otpis potraživanja od kupaca-utuženi
UKUPNO (22+23+24)
VI DOBIT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (21-25)
26 DOBIT (IV+V+VI)
27 Porez na dobit
VII NETO DOBIT (26-27)
28 Dobici od promj. fer vrijednosti finansijskih sredst. za prodaju
29 Obračunati odloženi porez na ostalu dobit
VIII NETO OSTALA SVEOBUHV. DOBIT (28-29)
IX UKUPNO NETO OSTALA SVEOBUHV. DOBIT (VII+VIII)
-233.912
142.724
142.724
-233.912
1.615.503
838.556
52
49.684
49.684
49.884
49.884
100
100
11.163
11.163
5.548
5.548
50
50
38.521
44.336
249.777
202.773
20.056
472.606
249
42.921
653.286
33.376
79.489
766.151
670
189.361
262
16
396
162
269
441
43.170
190.031
429.436
576.120
440
134
2.083.460
1.459.012
70
211.256
149.433
71
1.872.204
1.309.579
70
26.426
2.936
302.183
33.576
23.490
268.607
1.143
1.895.694
1.578.186
83
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
31
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
7.4
DOBIT
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa je u 2013. godini kroz bilans uspjeha
evidentiralo ostvarenu dobit u iznosu 1.459.012,00, a po odbitku poreza u iznosu 149.433,00 KM neto
dobit izvještajne godine je 1.309.579,00 KM. Planirana dobit za 2013. godinu je iznosila 395.149.00 KM.
Ostvarena dobit ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa je rezultat većeg ostvarenja planiranih
prihoda i sporijeg rasta ostvarenih rashoda u odnosu na rast prihoda.
Zakon o računovodstvu i reviziji u F BiH je u Članu 30. Stav 2. utvrdio da će pravno lice
raspoređivanje dobiti i gubitka vršiti u skladu odredbama Zakona o privrednim drušvima, Zakona o
računovodstvu i reviziji, internog općeg akta i odluke nadležnog organa.
Statut ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa je u Članu 12. Utvrdio: „Prilikom
odlučivanja o iznosu koji može biti raspoređen kao dobit, Uprava ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o.
Bosanska Krupa će voditi računa o ukupnim finansijskim obavezama ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o.
Bosanska Krupa za tu godinu uključujući i iznos neto dobiti potrebne za realizaciju bilo kog zadatka iz plana
poslovanja, te iznosu kapitalnih izdataka i rukovoditi se principom da se dio dobiti reinvestira u svrhu uzgoja,
zaštite i obnove šumskog potencijala na Unsko-sanskom kantonu“. Uprava ŠPD „UNSKO-SANSKE
ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa upućuje Skupštini ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa
prijedlog odluke o raspodjeli dobiti uz predhodno pribavljanje mišljenja Odbora za reviziju i Nadzornog odbora.
Neto dobit Društva osvarena u poslovnoj godini mora se najprije upotrebiti prema sljedećem redosljedu;
za pokriće gubitaka, za unos u fond rezervi, za unos u statutarne rezerve ako ih Društvo ima, a onda za druge
svrhe (ostale rezerve, dividende, naknade i dr.). Konačnu odluku o raspodjeli dobiti donosi isključivo Skupština
Društva i isključivo na osnovu te odluke vrši raspodjelu dobiti i knjiženje te raspodjele u poslovnim knjigama
Društva. Prilikom usvajanja godišnjih finansijskih izvještaja Skupština Društva donosi i odluku o raspodjeli
neto dobiti. Kod donošenja odluke o raspodjeli dobiti treba voditi računa i o odredbama Statuta Društva, pored
odredaba Zakona o privrednim društvima F BiH gdje posebno ističemo da je članom 88. Statuta ŠPD „UNSKOSANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa predviđena mogućnost osnivanja ili kupovine drugog društva.
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
32
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
7.5
PRESJEK BILANSA STANJA ZA 2013.GODINU
POZICIJA
RB
31.12.2012.
VRIJEDNOST
31.12.2013.
%
VRIJEDNOST
%
A. AKTIVA
STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI
1
2
3
4
I
Nematerijalna imovina
Materijalna imovina
Dugoročni finansijski plasmani
Dionički kapital
21.105
19.662.285
529.621
UKUPNO (1+2+3+4)
20.213.011
20.213.011
40.426.022
100,00
100,00
21.179.698
21.179.698
100,00
100,00
5,17
2,21
11,43
81,06
0,14
1.346.738
405.920
2.453.091
16.796.944
25.822
21.028.515
21.028.515
6,40
1,93
11,67
79,88
0,12
DUGOTRAJNA IMOVINA
TEKUĆA SREDSTVA
5
6
7
8
9
Potraživanja od kupaca
Ostala potraživanja
Zalihe i sredstva namjenjeni prodaji
Gotovina
Razgraničenja (aktivna vremenska)
51.859
20.266.870
860.969
II
KRAKOROČNA IMOVINA
1.027.124
439.611
2.269.717
16.102.142
26.999
19.865.593
19.865.593
A
UKUPNO POSLOVNA AKTIVA (I+II)
40.078.604
42.208.213
III VANBILANSNA AKTIVA
1.672.120.227
1.728.619.922
A1 UKUPNO AKTIVA (A+III)
1.712.198.831
1.770.828.135
UKUPNO (5+6+7+8+9)
100,00
100,00
B. PASIVA
10
11
12
13
IV
Upisani kapital (osnovni)
Neraspoređena dobit
Nerealizirani dobitci
Rezerve
KAPITAL
(10+11+12+13)
14 Dugoročna rezervisanja
V DUGOROČNE OBAVEZE
(14)
11.502.244
8.281.172
26.426,00
13.337.966
33.147.808
429.753
429.753
34,70
24,98
0,00
40,24
99,92
11.502.244
7.718.547
328.609,00
13.337.966
32.887.366
34,97
23,47
1,00
40,56
100,00
6,20
392.210
392.210
4,21
123.409
616.373
1.884.134
2.976.921
211.377
5.812.214
1,32
6,61
20,21
31,94
2,27
62,36
15 Kratkoročne finansijske obaveze
16 Obaveze dobavljačima
17 Porezi i doprinosi
18 Druge kratkoročne obaveze
19 Obaveze za PDV
VI KRATKOROČNE OBAVEZE (15+16+17+18+19)
712.135
181.980
1.831.609
2.087.235
4.812.959
10,27
2,63
26,43
30,12
0,00
69,44
VII PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
1.688.084
24,36
3.116.423
33,43
VIII UKUPNO OBAVEZE (V+VI+VII)
6.930.796
100,00
9.320.847
100,00
B
UKUPNO POSLOVNA PASIVA IV+VIII)
40.078.604
42.208.213
IX VANBILANSNA PASIVA
1.672.120.227
1.728.619.922
B1 UKUPNO PASIVA (B+9)
1.712.198.831
1.770.828.135
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
33
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
7.5.1
AKTIVA
U bilansu stanja ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa je na dan 31.12.2013. godine
evidentirana dugotrajna imovina u vrijednosti 21.179.698,00 KM, od čega se na vrijednost materijalne imovine
odnosi 20.266.870,00 KM i nematerijalnu imovinu i druge plasmane ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o.
Bosanska Krupa 912.828,00 KM.
Dugotrajna imovina je veća za 966.687,00 KM. Vrijednost kratkoročne imovine iznosi 21.028.515,00
KM što je povećanje u odnosu na 2012. godinu za 1.162.922,00 KM, što je prije svega posljedica povećanja
novčanih sredstava na žiro računu i potraživanja od kupaca. Isto se pozitivno odrazilo na koeficijent likvidnosti
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa. Ukupna poslovna aktiva ŠPD „UNSKO-SANSKE
ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa je 42.208.213,00 KM i povećana je na dan 31.12.2013.godine za 2.129.609,00
KM. Vrijednost ukupne aktive je 1.770.828.135,00 KM od čega je vrijednost vanposlovne akti
1.728.619.922,00 KM.
Prema preporukama eksternog revizora, nakon obavljene revizije seta finansijskih izvještaja ŠPD
„UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa za 2012.godinu, kao i Odjeljenja interne revizije ŠPD
„UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa i Odluke Nadzornog odbora ŠPD „UNSKO-SANSKE
ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa izvršeno je u toku poslovne 2013.godine isknjižavanje vrijednosti šuma u iznosu
1.553.109.591,00 KM iz bilansne evidencije u vanbilansnu evidenciju. U 2013.godini je povećana vrijednost
šuma, za utvrđeno povećanje vrijednosti šuma za ŠGP „Ključko“, jer je u ovoj godini dobijena saglasnost o
usvajanju ove osnove.
7.5.2
PASIVA
Poslovna pasiva ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa iznosi 42.208.213,00 KM.
Kapital ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa evidentiran kroz bilans stanja na dan
31.12.2013. godine iznosi 32.887.366,00 KM od toga na upisani kapital se odnosi 11.502.244,00 KM.
Vrijednost upisanog kapitala je jednaka upisanom kapitalu ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o.
Bosanska Krupa u sudskom registru. U okviru kapitala na kontu rezerve je evidentiran iznos 13.337.966,00 KM
od čega se na zakonske rezerve odnosi 2.798.923,00 KM i ostale rezerve 10.539.042,00 KM.
Kapital ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa u 2013.g. je smanjen za razliku
vrijednosti neraspoređene neto dobiti izvještajne godine za 1.309.579,00 KM i isplaćene dobiti iz 2012.godine
osnivaču u iznosu 1.872.204,00 KM.
Utvrđene kratkoročne obaveze ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa na dan
31.12.2013. godine su povećane u odnosu na 2012. godinu za 999.255,00 KM, a dugoročne obaveze su
smanjene za 37.543,00 KM. Ukupne obaveze su povećane za 2.390.051,00 KM na što je najznačajnije uticalo
povećanje obaveza na pasivnim vremenskim razgraničenjima u iznosu 1.428.339,00 KM. U skladu sa članom
16 Zakona o šumama USK-a je stvorena obaveza za dio neizvršenih radova biološke reprodukcije u odnosu na
ŠGO-e i planove gospodarenja u iznosu 2.006.258,80 KM (Zakon o šumama USK-a usvojen u 2012.godini).
Ista predstavlja 64 % iznosa na pasivnim vremenskim razgraničenjima.
Vanbilansna pasiva iznosi na dan 31.12.2013.godine ukupno 1.728.619.922,00 KM i sastoji se od
vrijednosti šuma, šumskog zemljišta i sumnjivih i spornih potraživanja.
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
34
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
7.5.3 PREGLED STANJA DOSPJELIH POTRAŽIVANJA OD ZNAČAJNIJIH KUPACA NA DAN
31.12.2013.G.
R.BR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
KUPCI DRVNIH SORTIMENATA
DOO "POGY" BIHAĆ
DOO "NATRON HAYAT" MAGLAJ
DOO "SMRČA"BOSANSKA KRUPA
DOO "BRZI" BIHAĆ
DOO "BA&HAM" BOS.KRUPA
DOO "SANY GLOBAL"BIHAĆ
DOO "TEHNOCEN" BIHAĆ
DOO "ŠUMA PROMET" BIHAĆ
DOO "HOROZOVIĆ"SANSKI MOST
DOO "RHM KOMERC" BOS.PETROVAC
DOO "TRANSPORTKOMERC"
DOO"JELA GRMEČ" BOS. KRUPA
DOO"FIKRO" ČAVA BUŽIM
DOO "DESA MERC" BIHAĆ
DOO"ASIM KOMERC" BUŽIM
UKUPNO
IZNOS
KM
45.548,73
12.295,55
13.859,39
24.441,39
38.625,36
29.623,45
17.443,75
14.867,89
8.129,02
6.062,09
25.676,28
28.134,57
3.591,08
3.246,35
2.513,30
274.058,20
R.BR.
16
17
18
19
20
21
22
23
IZNOS
KM
SINDIKATI (OGRIJEV)
PORODICE ŠEHIDA BOS. KRUPA
PORODICE ŠEHIDA BUŽIM
RVI BOS.KRUPA
RVI CAZIN
UG PENZIONERA CAZIN
UG PENZIONERADONJE PREKOUNJE
UG PENZIONERA KLJUČ
UG PENZIONERA VEDRO POLJE
5.579,37
3.321,12
1.078,89
1.069,72
1.628,65
940,65
956,23
588,46
UKUPNO
15.163,09
NAPOMENA: Potraživanja od kupaca data u pregledu pod r.br. 1-15 nisu dospjela za naplatu i
obezbjeđena su garancijom banke i naplaćuju se s manjim kašnjenjem.
Stanje ukupnih potraživanja od kupaca iznosi 1.346.762,20 KM na dan 31.12.2013.godine i bilježe
porast u odnosu na iskazana na 31.12.2012.godine i kao posljedica povećane prodaje. Ista dospjevaju najkasnije
do kraja februara. Prodaja drvnih sortimenata kupcima u 2013.godini je vršena prema uslovima prodaje iz
Cjenovnika o prodaji roba i usluga za 2013.godinu.
Četinarski trupci su prodavani uz avansno plaćanje ili odloženo plaćanje od 60 dana uz garanciju banke.
Bukovi trupci su prodavani sa odloženim plaćanjem od 60 dana, takođe uz garanciju banke. Ostali sortimenti su
prodavani uz avansno plaćanje ili sa odgodom od 30 dana sa garancijom banke. Samo je pretežan dio
ogrijevnog drveta prodat uz plaćanje na osam mjesečnih rata ( Udruženjima penzionera, RVI i porodicama
šehida i poginulih boraca). Potraživanja od kupaca data u pregledu pod r.br. 1-15 nisu dospjela za naplatu i
obezbjeđena su garancijom banke, a potraživanja pod r.br. 16-23 moraju biti plaćena od povjerioca prije
zaključivanja ugovora o kupoprodaji ogrijevnog drveta za 2014.godinu.
7.5.4 PREGLED STANJA OBAVEZA ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa
PREMA ZNAČAJNIJIM DOBAVLJAČIMA NA DAN 31.12.2012.G.
DOBAVLJAČ
R.BR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
IZNOS
DOO "ČAVKUNOVIĆ TRADE" BIHAĆ
DOO "ČAVKUNOVIĆ BP" BIHAĆ
DOO "HOR AL" SANSKI MOST
DOO "WALD PROJEKT" BOS. KRUPA
DOO "BA&HAM" BOS. KRUPA
DOO "ĆELEBIJA" SANSKI MOST
DOO "E-BEGANOVIĆ" CAZIN
DOO "MIKI TRANS" BIHAĆ
DOO "PAUN" BIHAĆ
UKUPNO
KM
21.006,36
73.161,43
32.774,70
13.741,65
19.015,72
13.593,63
36.678,64
15.698,19
6.912,80
232.583,12
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa vrši izbor dobavljača za robe i usluge u skladu
sa Zakonom o javnim nabavkama BiH. Nakon izvršenog izbora sa dobavljačima potpisani su ugovori sa
odgodom plaćanja 30 i 60 dana, tako da evidentirane obaveze nisu i dospjele obaveze.
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
35
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
8.
KOMENTAR NA IZVRŠENJE PLANA, AKTIVNOSTI I POSLOVNI REZULTAT
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa je svoje poslovanje u 2013.godini zasnovalo
na provođenju utvrđenih temeljnih odrednica poslovne politike za 2013.godinu te pojačan angažman svih
zaposlenika i članova organa upravljanja ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa.
1. Izvršenje planirane proizvodnje (iskorištavanje šuma)
U skladu sa Planom rada i poslovanja ukupno planirana usječena količina drvnih sortimenata je
izvršena sa 1.909 m3 više od plana ili za 0,46 % više, dok je plasman ovih proizvoda izvršen u obimu 99 % od
planiranog. Kod četinarskih drvnih sortimenata planirana proizvodnja četinarskih trupaca je izvršena 100 %, a
otprema 99 % što je u poređenju sa prethodnim godinama značajan napredak, naručito ako se uzme u obzir da je
planska količina četinarskih trupaca u 2013.g. veća od izvršenja u 2012.g. za 18.714 m3 ili za 23 %. Nakon
izvršene detaljne analize i uticaja rizika poslovanja u ovoj oblasti konstatirano je da drvo-prerađivačka i
posebno građevinska industrija pokazuje blagi oporavak, bez obzira što je ekonomska kriza-recesija i dalje u
velikoj mjeri prisutna u svim oblastima privređivanja. Kod lišćarskih trupaca ostvarenje proizvodnje u odnosu
na plan je 96 %, približno isto kao u 2012.godini. Otprema lišćarski trupaca izvršena je sa 94 % u odnosu na
plan 2013.g., dok je u poređenju sa 2012.g. ostvaren podbačaj od 3 %. Ogrijevno drvo lišćara je proizvedeno u
fizičkom obimu za 1 % više od plana, a otprema 2 % manje od planiranog za 2013.g.
Veće učešće vrijednijih drvnih sortimenata u ukupno proizvedenoj količini je u znatnoj mjeri poboljšalo
kvantitativno i kvalitativno iskorištenje u fazi sječe drvnih sortimenata i prosječnu prodajnu cijenu za 2%, a sve
zajedno je doprinjelo povećanju prihoda od drvnih sortimenta u ukupnom prihodu ŠPD „UNSKO-SANSKE
ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa.
2. Izvršenje šumsko-uzgojnih radova
Šumsko-uzgojni radovi su izvršeni na površini 3.029,04 ha. Izvršeno je pošumljavanje na 184,24 ha
površine ili 89,44 % plana. Osnovni razlog neizvršenja plana u 2013.g. je bio nedostatak sadnica tako da se
moralo pristupiti izmjenama objekata rada i težište staviti na druge kategorije šumsko-uzgojnih radova.Mjere
njege su izvršene u obimu planiranih vrijednosti. Izvođenje šumsko-uzgojnih radova u 2013.godini je izvršeno
na teret tekućeg poslovanja angažovanjem zaposlenika koji imaju ugovorom o radu utvrđenu obavezu vršenja
uzgojnih radova. Veliki dio ovih radova su izvršili ostali zaposlenici ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o.
Bosanska Krupa, koji su pored ugovorom o radu utvrđenih obaveza, privremeno izvršavali i ove radove. U
saradnji sa lokalnom zajednicom na ovim poslovima su bile uključena različita udruženja, škole i fakulteti.
3. Izgradnja kamionskih puteva
U 2013.godini investirano je u izgradnju puteva 896.761,00 KM, odnosno izgrađeno je ukupno 6,559
km. Podružnica „Građenje, mehanizacija i održavanje“ Bos.Petrovac je vlastitim resursima izgradila 2,5 km
kamionskih puteva, što je umanjilo odliv obrtnih sredstava ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska
Krupa, dok je za ostalu izgradnju bilo angažovano treće lice. ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska
Krupa je planiralo izgraditi još 3,27 km kamionskog puta u Bos.Petrovcu, ali osporavanjem općinske
administracije isti nije završen što je značajno uticalo da se planski zadaci u Podružnici „Šumarija“ Bosanski
Petrovac ne ispune u potpunosti.
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
36
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
4. Racionalizacija u rashodima
Ostvarena ekonomičnost u poslovanju u 2013. godini sa indeksom 104,43 % je bolja od planirane
ekonomičnosti poslovanja za 3,21 % i tako je ostvaren zadatak Uprave i zaposlenih u ŠPD „UNSKO-SANSKE
ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa da punom kontrolom svih troškova doprinesu pozitivnom rezultatu poslovanja.
5. Korištenje fonda radnog vremena
Programom mjera na ublažavanju negativnih uticaja ekonomske krize (recesije) je utvrđena obaveza da
se obustavi bilo kakvo angažovanje zaposlenika za rad u dane sedmičnog odmora ili plaćanje preko vremenog
rada, te da se redovno vrši provjera zloupotrebe bolovanja od strane zaposlenika. ŠPD „UNSKO-SANSKE
ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa je ovu mjeru dosljedno poštovalo, te je za slučaj potrebe angažovanja
zaposlenika u dane sedmičnog odmora, istom omogućeno korištenje slobodnog dana u toku naredne sedmice, a
ne uvećana plaćanja.
6. Ulaganja u investicije
Poslovna politika ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa u dijelu investicija se
bazirala na ulaganjima u investicije koje su usko vezane za uspješnost odvijanja proizvodnje. Za ostale nabavke
potrebna su bila pismena obrazloženja Upravi o neophodnosti takvih ulaganja. U 2013.godini u nabavku opreme
je ukupno uloženo 913.840,00 KM, što čini 39,30 % planiranih ulaganja u nabavku opreme. Najveći dio
sredstava za nabavku opreme je utrošeno na nabavku 2 kamiona sa kiper korpom i jednog rovokopača za
Podružnicu „Građenje, mehanizacija i održavanje“ Bos.Petrovac.
7. Certificiranje
U prvoj polovini 2011.godine izvršena je glavna procjena certificiranja gospodarenja šumskim
resursima na cijelom području državnih šuma, kojim gospodari ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o.
Bosanska Krupa, od strane ovlaštenih certifikatora iz certifikatorske kuće SGS Slovakia. Izvještajem broj: AD
36-B-07 od 17.02.2011.godine zvanično je ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa dobilo FSC
certifikat i čime je postalo jedini vlasnik FSC certifikata u F BiH za državne šume. U februaru 2013.godine su
certifikatori iz certifikatorske kuće SGS Slovakia zajedno sa supervizorom iz glavne centrale SGS-a izvršili
redovni godišnji nadzor, kojim je potvrđeno da je ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa
uspješno nastavila provoditi sve mjere i zahtjeve FSC certifikata.
8. Šumsko-gospodarske osnove
U periodu od 01.01.- 31.12.2013.godine zaposlenici Sektora za uređivanje šuma bili su angažovani na
izradi ŠGO sanskog gospodarskog područja i na pripremnim radovima i prikupljanju podataka za izradu ŠGO
bosansko-petrovačkog gospodarskog područja.
9. Zaključak Skupštine USK-a br: 01-1-321/05
Skupština USK-a je predložila Vladi USK-a da preispita zakonitost Odluke, kojom je usvojen Zakon o
načinu finansiranja Kantonalnog Fonda za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca,
RVI, demobilisane borce i prognane osobe (Sl. glasnik USK-a br: 5/2000). Po ovom Zaključku se Vlada USK-a
nije očitovala, pa je ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa obračunalo u 2013.godini 2
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
37
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
KM/m3 otpremljene tehničke oblovine ukupno 316.062,00 KM na teret rashoda, što je za isti iznos umaljilo
iskazanu dobit Društva. Niti jedno ŠPD u F BiH nema ovakvu vrstu izdvajanja. Od 2000.- 2012.godine je ŠPD
„UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa po ovom osnovu uplatilo 3.972.759,00 KM što sa
obavezom iz 2013.godine iznosi 4.288.821,00 KM.
Kao rezultat navedenih aktivnosti su ostvareni sljedeći finansijski pokazatelji:
PRIHODI ...................................................................................... 34.418.910,00 KM
RASHODI...................................................................................... 32.959.898,00 KM
DOBIT ........................................................................................... 1.459.012,00 KM
POREZ NA DOBIT ...................................................................... 149.433,00 KM
NETO DOBIT IZVJEŠTAJNE GODINE .................................. 1.309.579,00 KM
9.
ZAVRŠNI DIO
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa je svoje poslovanje u 2013.godini ostvarilo u
ambijentu u značajnoj mjeri prisutnog negativnog uticaja svjetske ekonomske krize.
Nastavkom primjene mjera iz Programa za suzbijanje negativnog uticaja ekonomske krize (recesije) na
poslovanje ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa (Odluka Nadzornog odbora broj: 011-8293/09 od 31.03.2009.godine), provođenje temeljnih odrednica poslovne politike i aktivnosti na unapeđenju rada i
poslovanja su donijeli zadovoljavajući poslovni rezultat u ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska
Krupa.
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa je u 2013.godini ostvarilo prodaju 402.016 m3
drvnih sortimenata, čime je svoju prodaju drvnih sortimenata dovelo na nivo prodaje ostvarene u 2008.godini.
Takođe ostvareni prihodi od prodaje drvnih sortimenata u 2013.godini su najviše ostvareni prihodi ove vrste od
osnivanja Društva.
Redovno održavanje sjednica Nadzornog odbora i Skupštine ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o.
Bosanska Krupa je rezultiralo pravovremenim usvajanjem predlaganih odluka Uprave ŠPD „UNSKO-SANSKE
ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa, kojima su usvajana pojedinačna normativna akta (pravilnici, elaborati,
procedure i dr.) s ciljem boljeg uređenja unutarnjeg ambijenta poslovanja ŠPD „UNSKO-SANSKE
ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa, kao i usaglašavanja sa propisima F BiH i BiH.
Rezultat ovih aktivnosti Uprave, upravljačkih struktura i zaposlenih u ŠPD „UNSKO-SANSKE
ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa je ostvarena 3,3 puta veća dobit od planirane, redovno izmirene obaveze prema
zaposlenicima, dobavljačima, uz povećenje likvidnosti u poslovanju te dalji rast proizvodnje.
Pozitivno iskazani pokazatelji u poslovanju ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa za
2013.godinu su dobra osnova za poslovnu 2014.godinu, obzirom na prisutne prognoze daljeg djelovanja
svjetske ekonomske krize.
Kontinuirano uspješno poslovanje ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa u
prethodnim godinama rezultiralo je u 2013.godini priznanjem „Najmenadžer decenije“ predsjedniku Uprave
ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa mr.sci.Đevadu Muslimoviću dipl.ing.šumarstva u
svojoj djelatnosti za jugoistočnu i srednju Europu za kontinuiran razvoj, izvanredne rezultate poslovanje, te
kvalitet rada i usluga. Ovo priznanje, zajedno sa priznanjima dobijenim 08.12.2011.g. u Banskom dvoru u
Banja Luci za „Najkompaniju“ za 2011.g. u kategoriji velikih preduzeća od strane Evropskog udruženja
menadžera-Direkcije za izbor najmenadžera BiH, Jugoistoćne i Srednje Evrope, kao i nagrade „Najmenadžer“
predsjedniku Uprave ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa mr.sci.Đevadu Muslimoviću
dipl.ing.šumarstva, samo je potvrda uspješnosti poslovanja preduzeća.
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
38
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
39
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
R/B
OSTVARENI REZULTATI POSLOVANJA ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2013. GODINE I UPOREDNI
POKAZATELJI 2013. U ODNOSU NA 2012. GODINU ZA ŠPD "USŠ" d.o.o. B. KRUPA
VRSTA PRIHODA
1. PRIHODI
2. RASHODI
3. DOBIT/GUBITAK (-) (1-2)
4. POREZ NA DOBIT
5. NETO DOBIT IZVJEŠTAJNE GODINE
6. DOBICI OD PROMJ. FER VRIJ. FIN.SREDST.
7. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT
8. BROJ RADNIKA NA BAZI SATI RADA
9. PROSJEČNA NETO PLAĆA
10. OSTALA PRIMANJA PO ZAPOSLENOM-mj.
11. DOBIT PO ZAPOSLENOM
12. PRIHODI PREMA RASHODIMA
1.1.-31.12.
2012.G.
1.1.-31.12.
2013.G.
INDEX
OSTV.
PLAN
OSTV.
13/12 O./PL.
31.429.251 32.698.474 34.418.910
110
105
29.345.791 32.303.325 32.959.898
112
102
2.083.460
395.149 1.459.012
70
369
211.256
149.433
71
1.872.204
395.149 1.309.579
70
331
29.362
0
1.901.566
1.309.579
69
552
609
597
108
98
845
894
897
106
100
380
342
378
99
110
3.774
649
2.444
65
377
107,10
101,22
104,43
98
103
R/B
OSTVARENA KRETANJA PRIHODA 01.01. - 31.12.2013. GODINE I UPOREDNI POKAZATELJI
2013. U ODNOSU NA 2012. GODINU ZA ŠPD "USŠ" d.o.o. B. KRUPA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
I
11.
II
III
12.
12a.
13.
IV
V
VRSTA PRIHODA
Prihod od prodaje drvnih sortimenata
Prihod od bioloških investicija, projekata i ŠGO
Prihod od usluga i izgradnje kamionskih puteva
Prihod od šumske štete i pašarina
Prihodi od prevoza i ostalih usluga
Prihod od zakupa
Prihod od separacije
Prihodi od sadnica
Prihodi od izgradnje objekata i drvne galanterije
Ostali prihodi
UKUPAN PRIHOD Σ (1-10)
Interni prihodi
SVEUKUPAN PRIHOD (1+11)
UKUPAN RASHOD
Interne fakture (GMO i ostali)
Interne fakture (Biološke investicije)
UKUPNO INTERNE FAKTURE (12+12a)
SVEUKUPAN RASHOD (III+13)
(+)DOBIT/(-)GUBITAK ( II - IV )
1.1.-31.12.
2012.G.
1.1.-31.12.
2013.G.
INDEX
OSTV.
PLAN
29.071.402 29.940.274
460.093
811.000
358.258
750.000
10.774
14.800
521.435
637.000
53.327
48.400
81.979
63.000
275.827
228.000
34.677
86.000
561.479
120.000
31.429.251 32.698.474
OSTV.
13/12 O/PL
30.572.143
105 102
1.276.773
278 157
381.388
106
51
13.657
127
92
741.441
142 116
47.733
90
99
159.839
195 254
230.525
84 101
73.197
211
85
922.213
164 769
34.418.910
110 105
31.429.251 32.698.474
30.249.048 32.303.325
34.418.910
32.959.898
110
109
105
102
-903.257
0
0
-903.257
0
0
29.345.791 32.303.325 32.959.898
2.083.460
395.149
1.459.012
0
0
112
70
102
369
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
40
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
ANALIZA OSTVARENIH CIJENA DRVNIH SORTIMENTA U 2013.G.
R.Br.
Šuma panj
Vrsta sortimenta
m3
1
2
Trupci za
rezanje crni
bor
Trupci za
rezanje J/S
m3
vrijednost
prosj.cij.
Ʃ
I kl.
II kl.
III kl.
Ʃ
Javor
Međustovarište
Kod panja
prosj.cij.
II kl.
III kl.
UKUPNO ČET. TR.
3
vrijednost
59,97
406,88
521,41
988,26
988,26
6.716,84
40.281,12
43.277,03
90.274,99
90.274,99
112,00
99,00
83,00
91,35
91,35
I kl.
II kl.
Ʃ
4
Hrast
I kl.
II kl.
III kl.
Ʃ
5
Bukva
I kl.
II kl.
III kl.
Ʃ
UKUPNO LIŠĆ. TR.
6
7
ČCC
ČCD
UKUPNO CELULOZA
8
9
10
Četinarsko rudno
Ogrijev
Ogrijev u dugom
UKUPNO OGRIJEV
UKUPNO (1-10)
11
12
Gule
Sječenica
UKUPNO (11-12)
SVEUKUPNO (1-12)
51,46
206,66
384,43
642,55
642,55
1.459,08
299,29
1.758,37
1,78
1,78
201,14
201,14
113,00
113,00
4.219,72
14.259,54
18.068,21
36.547,47
36.547,47
19.476,30
11.161,40
30.637,70
82,00
69,00
47,00
56,88
56,88
13,35
37,29
17,42
1,78
4,50
1,00
5,50
201,14
99,00
48,00
147,00
113,00
22,00
48,00
26,73
27.901,85
926.145,32
5.421,41
174.305,26
33.323,26 1.100.450,58
36.712,44 1.257.910,74
576,00
5.760,00
4.925,55
73.883,25
5.501,55
79.643,25
42.213,99 1.337.553,99
33,19
32,15
33,02
34,26
10,00
15,00
14,48
31,69
182,75
14,19
196,94
204,22
289,95
459,15
749,10
953,32
7.503,13
610,17
8.113,30
8.461,44
5.509,05
11.019,60
16.528,65
24.990,09
41,06
43,00
41,20
41,43
19,00
24,00
22,06
26,21
m3
vrijednost
prosj.cij.
m3
20,02
2.502,50
125,00
20,02
123,73
13.486,57
109,00
123,73
143,75
15.989,07
111,23
143,75
22.137,74 3.011.806,42
136,05 22.197,71
36.194,61 4.456.675,23
123,13 36.601,49
39.505,94 4.239.636,08
107,32 40.027,35
97.838,29 11.708.117,73
119,67 98.826,55
97.982,04 11.724.106,80
119,66 98.970,30
5,68
1.164,40
205,00
5,68
29,45
5.595,50
190,00
29,45
35,13
6.759,90
192,43
35,13
72,16
17.348,74
240,42
72,16
198,55
37.186,60
187,29
198,55
464,60
70.943,82
152,70
466,38
735,31
125.479,16
170,65
737,09
13.458,76 1.517.714,62
112,77 13.510,22
19.827,11 1.976.563,53
99,69 20.033,77
24.411,11 1.896.918,58
77,71 24.795,54
57.696,98 5.391.196,73
93,44 58.339,53
58.467,42 5.523.435,79
94,47 59.111,75
31.240,36 1.249.601,40
40,00 32.703,94
22.096,81 1.411.923,30
63,90 22.397,10
53.337,17 2.661.524,70
49,90 55.101,04
879,52
65.900,14
74,93
879,52
63.866,47 3.620.619,84
56,69 91.951,07
90.120,50 5.226.682,20
58,00 95.556,10
153.986,97 8.847.302,04
57,45 187.507,17
364.653,12 28.822.269,47
79,04 401.569,78
865,95
7,00
238,00
34,00
5.391,70
7,00
238,00
34,00
6.257,65
364.660,12 28.822.507,47
79,04 407.827,43
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
UKUPNO
vrijednost
prosj.cij.
2.502,50
125,00
13.486,57
109,00
15.989,07
111,23
3.018.523,26
135,98
4.496.956,35
122,86
4.282.913,11
107,00
11.798.392,72
119,38
11.814.381,79
119,37
1.164,40
205,00
5.595,50
190,00
6.759,90
192,43
17.348,74
240,42
37.186,60
187,29
71.144,96
152,55
125.680,30
170,51
1.521.934,34
112,65
1.990.823,07
99,37
1.914.986,79
77,23
5.427.744,20
93,04
5.560.184,40
94,06
1.269.176,70
38,81
1.423.132,70
63,54
2.692.309,40
48,86
65.900,14
74,93
4.554.268,29
49,53
5.401.597,63
56,53
9.955.865,92
53,10
30.088.641,65
74,93
11.269,05
13,01
85.140,85
15,79
96.409,90
15,41
30.185.051,55
74,01
41
Planska cij. u
2013.g.
115,00
115,00
115,00
78,00
78,00
78,00
78,00
53,75
53,47
72,70
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
R/B
OSTVARENI PRIHOD, RASHOD I DOBIT PO PODRUŽNICAMA ZA 01.01. – 31.12.2013. GODINE ZA ŠPD „USŠ“ d.o.o. B. KRUPA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
I
11.
12.
II
III
13.
14.
15.
IV
16.
V
17.
18.
19.
20.
21.
22.
PODRUŽNICA "ŠUMARIJA"
O P I S
Bihać
Prihod od prodaje drvnih sortimenata
Prihod od bioloških investicija i projekata i ŠGO
Prihod od izgradnje puteva
Prihod od pašarina,šumskih šteta i ostalog
Prihodi od prevoza i ostalih usluga
Prihod od zakupa
Prihod od separacije
Prihodi od sadnica
Prihodi od izgradnje objekata i drvne galanter.
Ostali prihodi
UKUPNO PRIHODI Σ (1-10)
Interni prihodi
Raspored prihoda direkcije
SVEUKUPNO PRIHODI ( I + 11+12 )
RASHODI
Interne fakture (GMO i ostali)
Interne fakture (biološke investicije)
UKUPNO INTERNE FAKT.I BIOL. INV.
UKUPNO RASHODI (III+15)
Raspored rashoda Direkcije
SVEUKUPNO RASHODI (IV+16 )
Dobit (II-IV)
Broj zaposlenika na bazi sati rada
Bruto plaća po zaposlenom
Neto plaća po zaposlenom
Ostali izd. po zaposlenom
Dobit po zaposlenom
B. Petrovac
Cazin
Ključ
PODRUŽNICA
S. Most
GMO
DIREKCIJA ŠPD-a
Rasadnik Pogon gosp.
Sektori
5.335.972 11.817.697
787.880 1.689.768 6.127.234
31.994
0
359.462
5.834
34.629
0
0
0
0
0
219
5.967
1.454
365
1.273
0
0
0
0
0
3.745
30.829
6.133
539
4.513
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
768
0
23
0
6.255
12.197
3.954
4.791
15.222
5.378.185 11.867.458 1.158.883 1.701.321 6.182.870
0
0
381.388
0
740.730
0
159.839
0
0
33.331
1.315.288
0 4.809.731
0
16.938
0
0
0
4.307
0
0
0
0
0
0
230.525
0
0
0
19
354
230.544 4.831.329
3.861
827.916
0
72
711
1.976
0
0
72.405
846.089
1.753.031
270.900
694.192
34.954
94.594
324.507
5.649.086 12.561.650 1.193.837 1.795.915 6.507.377
3.751.998 7.990.667 1.131.056 1.619.254 4.392.245
51.423
1.366.711
1.844.998
12.621
269.840
243.165 5.101.169
720.366 3.613.753
-1.753.031
0
7.895.560
0
0
0
0
0
0
3.751.998 7.990.667 1.131.056 1.619.254 4.392.245 1.844.998
1.215.284 2.454.600
319.997
537.987 1.459.424
527.266
4.967.283 10.445.267 1.451.052 2.157.241 5.851.669 2.372.263
681.803 2.116.383 -257.215 -361.326
655.708 -1.005.552
54
79
26
28
60
43
1.434
1.407
1.356
1.463
1.461
1.400
858
842
812
876
874
838
287
271
239
292
284
281
12.626
26.790
-9.893
-12.905
10.928
-23.385
0
0
720.366 3.613.753
161.348 1.219.654
881.714 4.833.408
-638.549
267.761
16
65
1.395
1.385
835
829
294
269
-39.909
4.119
0
7.895.560
-7.895.560
0
0
226
1.638
980
544
0
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
42
UKUPNO
30.572.143
1.276.773
381.388
13.657
741.441
47.733
159.839
230.525
73.197
922.213
34.418.910
0
0
34.418.910
32.959.898
0
0
0
32.959.898
0
32.959.898
1.459.012
597
1.499
897
378
2.444
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
OSTVARENA KRETANJA RASHODA OD 01.01. DO 31.12.2013. GODINE I UPOREDNI
POKAZATELJI 201. U ODNOSU NA 2012. GODINU ZA ŠPD "USŠ" d.o.o. B. KRUPA
R/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
I
50.
II
51.
52.
53.
54.
55.
56.
III
IV
57.
V
VRSTA RASHODA
Utrošak materijala za proizvodnju-sadnice
Utrošeni materijal u režiji
Utrošeni kancelarijski materijal
Utrošeni materijal za održ. čistoće
Utrošena nabavljena električna energija
Utroš.ost.energ.(ogrev, mazut,lož ulje.)
Utrošeno gorivo i mazivo
Utrošeni rezervni dijelovi
Otpis auto guma
Otpis sitnog inventara
HTZ oprema
Amortizacija osnovnih sredstava
Bruto plate
Naknade za minuli rad
Naknade za topli obrok
Naknade za prevoz radnika
Regres
Usl.u š.,poš.,pop.,njegi i pripr.ter. i projekti
Usluge u šumarstvu: sječa – izvoz
Transportne usluge
Usluge održavanja puteva
Usluge održavanja opreme i građ.
Tehnički pregled i atestiranja
Zakupnine
Troškovi reklame i sajmova
Premije osig.stal.sredst. i odg. za 3. lica
Premije kol. osiguranja
Usluge platnog prometa
Troškovi reprezentacije
Dnevnice
Certificiranje i ISO standard
Naknada za privremene poslove
Otpremnina za penziju
Naknada za stipendije
Jubilarne nagrade
Pomoć radnicima
Članarina privrednim komorama
Doprinos za izgr. stanova RVI i šehida
Administrativne i druge takse i porezi
Takse i putarine za registraciju vozila
Troškovi PTT usluga
Komunalne, zdravstvene i sl. usluge
Usluge stručnog usavrš. i struč. usluge
Trošk. pretpl. na str.časopise (UŠIT)
Redovna kamata
Oglasi
Ukalkulisani troskovi obnove zemljišta i šuma
Naknade za korištenje općekorisnih FŠ
Ost.razni troš.(vodne nakn.,nesr. i sl.)
U K U P N O Σ (1-49) :
Uticaj zaliha
UKUPNO ( I + 50):
Obračunate kamate
Rashodi stalnih sredstava
Kazne
Umanjenje i otpis proizvoda
Otpis i ispravka potraž. od kupaca
Troškovi i izdaci iz ranijih godina
UKUPNO Σ (51-56)
SVEUKUPNO (II+III):
Interne fakture (GMO i biološke investicije)
SVEUKUPNO RASHODI (IV+57):
1.1.-31.12.
2012.G.
OSTV.
331.109
193.758
79.321
8.048
40.228
72.140
883.283
164.985
102.726
57.043
17.878
1.227.942
8.193.148
924.205
1.879.537
82.614
456.438
1.363.858
8.376.001
517.463
491.701
187.633
14.037
0
63.570
51.280
0
5.807
24.961
8.210
12.276
76.693
19.619
3.288
42.897
38.079
18.500
281.524
51.933
31.703
82.255
104.337
83.009
14.023
0
34.438
0
1.447.114
1.910.726
30.071.336
142.724
30.214.061
10.402
545
5.098
6.644
0
12.298
34.987
30.249.048
-903.257
29.345.791
1.1.-31.12.
2013.G.
PLAN.
OSTV.
268.500
276.599
220.000
193.965
82.000
61.953
9.000
6.267
45.000
36.532
68.022
88.760
900.000
910.916
215.000
215.570
100.000
73.397
50.000
34.766
50.000
55.611
1.350.000
1.277.479
9.653.129
9.662.210
1.072.463
1.078.174
1.931.310
2.022.669
60.000
91.778
310.500
463.980
811.000
351.353
10.352.696
9.150.531
521.000
463.910
495.000
614.635
200.000
180.484
11.000
11.790
0
0
60.000
55.605
51.000
50.307
0
0
2.500
13.050
30.000
21.062
25.000
16.295
15.000
12.736
60.000
74.799
20.000
15.470
10.000
6.816
120.000
36.335
60.000
76.845
20.000
25.592
332.562
316.062
85.000
26.391
35.456
38.834
80.000
84.090
120.000
74.787
50.000
81.954
14.000
4.728
0
0
30.000
28.877
0
2.006.259
2.052.187
1.890.576
150.000
816.745
32.198.325
33.097.548
-233.912
32.198.325
32.863.636
20.000
4.810
10.000
32.461
15.000
14.560
0
10.976
30.000
32.738
30.000
717
105.000
96.262
32.303.325
32.959.898
32.303.325
32.959.898
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
INDEX
13/12
84
100
78
78
91
123
103
131
71
61
311
104
118
117
108
111
102
26
109
90
125
96
84
O./PL.
103
88
76
70
81
130
101
100
73
70
111
95
100
101
105
153
149
43
88
89
124
90
107
87
98
93
99
225
84
198
104
98
79
207
85
202
138
112
51
122
102
72
99
34
522
70
65
85
125
77
68
30
128
128
95
31
110
105
62
164
34
84
96
131
43
110
92
544
103
109
46
5.954
286
165
102
24
325
97
6
275
109
109
2
92
102
112
102
43
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
R/B
OSTVARENI RASHODI PO PODRUŽNICAMA OD 01.01. DO 31.12.2013. GODINE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
PODRUŽNICA "ŠUMARIJA"
O P I S
Bihać
Utrošak materijala za proizvodnju-sadnice
Utrošeni materijal u režiji
Utrošeni kancelarijski materijal
Utrošeni materijal za održ. čistoće
Utrošena nabavljena električna energija
Utroš.ost.energ.(ogrev, mazut,lož ulje.)
Utrošeno gorivo i mazivo
Utrošeni rezervni dijelovi
Otpis auto guma
Otpis sitnog inventara
HTZ oprema
Amortizacija osnovnih sredstava
Bruto plate
Naknade za minuli rad
Naknade za topli obrok
Naknade za prevoz radnika
Regres
Usl.u š.,poš.,pop.,njegi i pripr.ter. i projekti
Usluge u šumarstvu: sječa – izvoz
Transportne usluge
Usluge održavanja puteva
Usluge održavanja opreme i građ.
Tehnički pregled i atestiranja
Zakupnine
Troškovi reklame i sajmova
Premije osig.stal.sredst. i odg. za 3. lica
Premije kol. osiguranja
Usluge platnog prometa
Troškovi reprezentacije
Dnevnice
Certificiranje i ISO standard
PRENOS
34.497
9.824
1.881
626
2.747
4.607
57.178
15.646
3.382
1.253
7.684
100.686
818.540
110.566
126.075
19.554
27.000
85.657
1.357.432
164.991
121.995
15.697
471
0
0
2.694
0
0
433
33
0
3.091.147
B. Petrovac
46.260
31.322
3.031
501
2.532
9.839
66.309
24.705
5.178
1.608
7.629
225.850
1.216.618
116.819
193.488
1.109
38.500
97.504
3.898.495
66.191
293.527
26.015
870
0
0
5.046
0
0
731
178
0
6.379.853
Cazin
22.354
4.541
2.091
243
1.200
3.196
32.766
2.243
2.624
439
1.966
45.046
380.913
42.275
56.813
548
12.500
25.414
299.993
8.408
25.886
15.030
177
0
128
1.622
0
0
306
0
0
988.722
Ključ
35.728
6.609
1.914
494
1.703
4.165
30.438
7.398
1.336
6.200
3.245
57.532
436.302
55.339
70.763
1.541
13.500
17.070
486.690
51.072
23.105
4.141
564
0
128
2.316
0
0
162
225
0
1.319.678
PODRUŽNICA
S. Most
43.596
13.313
2.619
883
2.913
13.064
96.193
19.776
9.343
2.011
5.925
424.345
908.981
142.825
150.838
8.610
28.500
65.231
1.625.168
145.206
60.041
16.176
1.004
0
0
5.236
0
0
213
300
0
3.792.307
GMO
0
8.183
1.711
706
7.833
19.490
408.317
111.090
36.848
3.554
5.117
150.505
638.611
83.755
117.263
4.969
19.500
0
0
0
26.538
39.815
6.166
0
0
15.898
0
0
0
50
0
1.705.920
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
Rasadnik
11.190
45.931
948
150
1.416
1.905
15.156
5.335
1.640
970
1.656
15.724
241.699
26.111
41.863
3.192
8.000
0
14.767
0
1.035
893
121
0
0
394
0
0
42
75
0
440.213
DIREKCIJA ŠPD-a
Pogon gosp.
44.254
16.671
3.426
774
2.277
3.338
66.472
13.220
4.256
5.557
7.080
73.895
966.448
113.614
158.738
12.437
32.000
59.767
1.467.986
22.837
60.203
6.686
510
0
0
2.653
0
0
117
25
0
3.145.240
44
Sektori
38.720
57.571
44.332
1.890
13.912
29.158
138.087
16.157
8.791
13.175
15.310
183.897
4.054.097
386.868
1.106.831
39.819
284.480
711
0
5.205
2.305
56.032
1.907
0
55.349
14.448
0
13.050
19.060
15.409
12.736
6.629.307
UKUPNO
276.599
193.965
61.953
6.267
36.532
88.760
910.916
215.570
73.397
34.766
55.611
1.277.479
9.662.210
1.078.174
2.022.669
91.778
463.980
351.353
9.150.531
463.910
614.635
180.484
11.790
0
55.605
50.307
0
13.050
21.062
16.295
12.736
27.492.388
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
R/B
nastavak tabele
PODRUŽNICA "ŠUMARIJA"
O P I S
Bihać
DONOS
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
I
50.
II
51.
52.
53.
54.
55.
56.
III
IV
57.
58.
V
VI
Naknada za privremene poslove
Otpremnina za penziju
Naknada za stipendije
Jubilarne nagrade
Pomoć radnicima
Članarina privrednim komorama
Doprinos za izgr. stanova RVI i šehida
Administrativne i druge takse
Takse i putarine za registraciju vozila
Troškovi PTT usluga
Komunalne, zdravstvene i sl. usluge
Usluge stručnog usavrš. i struč. usluge
Trošk. pretpl. na str.časopise (UŠIT)
Redovna kamata
Oglasi
Ukalkulisani troskovi obnove zemljišta i šuma
Naknade za korištenje općekorisnih FŠ
Ost.razni troš.(vodne nakn.,nesr. i sl.)
U K U P N O Σ (1-49) :
Uticaj zaliha
UKUPNO ( I + 50):
Obračunate kamate
Rashodi stalnih sredstava
Kazne
Umanjenje i otpis proizvoda
Otpis i ispravka potraž. od kupaca
Troškovi i izdaci iz ranijih godina
UKUPNO Σ (51-56)
SVEUKUPNO (II+III):
Interne fakture (GMO i ostali)
Interne fakture (biološke investicije)
UKUPNO INT. FAKT I B. INV.
SVEUKUPNO RASHODI (IV+V):
B. Petrovac
Cazin
Ključ
PODRUŽNICA
S. Most
GMO
Rasadnik
DIREKCIJA ŠPD-a
Pogon gosp.
Sektori
UKUPNO
3.091.147
0
5.463
0
6.338
1.692
0
58.946
0
1.876
3.189
3.519
0
0
0
0
259.464
341.437
0
3.773.070
-21.722
3.751.348
0
96
0
554
0
0
651
3.751.998
6.379.853
0
10.007
0
0
14.165
0
120.212
305
2.772
5.052
10.032
0
0
0
0
835.269
706.931
4.761
8.089.359
-98.825
7.990.534
0
0
0
133
0
0
133
7.990.667
988.722
0
0
0
2.113
2.548
0
2.442
334
1.046
3.425
1.600
0
0
0
0
126.216
41.165
386
1.169.995
-39.034
1.130.961
0
95
0
0
0
0
95
1.131.056
1.319.678
0
0
0
5.493
6.674
0
14.150
1.300
1.480
3.002
4.538
0
0
0
0
179.656
101.465
172
1.637.608
-20.625
1.616.983
0
484
0
1.787
0
0
2.271
1.619.254
3.792.307
0
0
0
3.380
13.398
0
69.834
0
3.354
6.990
2.452
0
0
0
0
384.578
397.156
431
4.673.879
-281.634
4.392.245
0
0
0
0
0
0
0
4.392.245
1.705.920
0
0
0
0
3.299
0
0
0
19.882
1.762
13.064
1.075
0
0
0
0
0
500
1.745.502
99.495
1.844.998
0
0
0
0
0
0
0
1.844.998
440.213
2.648
0
0
3.380
0
0
0
0
400
1.115
25.227
6.240
0
0
0
25.000
0
0
504.223
207.643
711.866
0
0
0
8.500
0
0
8.500
720.366
3.145.240
0
0
0
5.070
1.676
0
50.478
6.840
1.574
4.143
1.292
0
0
0
0
196.076
302.422
0
3.714.811
-101.363
3.613.449
0
305
0
0
0
0
305
3.613.753
6.629.307
72.152
0
6.816
10.563
33.393
25.592
0
17.612
6.451
55.413
13.063
74.639
4.728
0
28.877
0
0
810.494
7.789.101
22.152
7.811.253
4.810
31.481
14.560
1
32.738
717
84.307
7.895.560
27.492.388
74.799
15.470
6.816
36.335
76.845
25.592
316.062
26.391
38.834
84.090
74.787
81.954
4.728
0
28.877
2.006.259
1.890.576
816.745
33.097.548
-233.912
32.863.636
4.810
32.461
14.560
10.976
32.738
717
96.262
32.959.898
0
0
3.751.998
0
7.990.667
0
1.131.056
0
1.619.254
0
4.392.245
0
1.844.998
0
720.366
0
3.613.753
0
7.895.560
0
32.959.898
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
45
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
OSTVARENI PRIHODI PO PODRUŽNICAMA OD 01.01. DO 31.12.2013. GODINE
R/B
PODRUŽNICA "ŠUMARIJA"
O P I S
Bihać
1. Prihod od prodaje drvnih sortimenata
S. Most
11.817.697
31.994
0
359.462
5.834
34.629
0
0
16.938
827.916
1.276.773
0
0
0
0
0
381.388
0
0
0
381.388
219
5.967
1.454
365
1.273
0
0
4.307
72
13.657
0
0
0
0
0
740.730
0
0
711
741.441
3.745
30.829
6.133
539
4.513
0
0
0
1.976
47.733
7. Prihod od separacije
0
0
0
0
0
159.839
0
0
0
159.839
8. Prihodi od sadnica
0
0
0
0
0
0
230.525
0
0
230.525
9. Prihodi od izgradnje objekata i drvne galanter.
0
768
0
23
0
0
0
0
72.405
73.197
6.255
12.197
3.954
4.791
15.222
33.331
19
354
846.089
922.213
230.544 4.831.329
1.753.031
34.418.910
3. Prihod od izgradnje puteva
4. Prihod od pašarina,šumskih šteta i ostalog
5. Prihodi od prevoza i ostalih usluga
6. Prihod od zakupa
10. Ostali prihodi
UKUPNO PRIHODI Σ (1-10)
11. Interni prihodi
12. Raspored prihoda direkcije
II
Ključ
Cazin
SVEUKUPAN PRIHOD ( I + 11+12 )
5.378.185
787.880 1.689.768 6.127.234
DIREKCIJA ŠPD-a
UKUPNO
Pogon
GMO Rasadnik
Sektori
gosp.
0
0 4.809.731
3.861 30.572.143
5.335.972
2. Prihod od bioloških investicija, projekata i ŠGO
I
B. Petrovac
PODRUŽNICA
11.867.458 1.158.883 1.701.321 6.182.870 1.315.288
0
270.900
5.649.086
694.192
34.954
94.594 324.507
12.561.650 1.193.837 1.795.915
51.423
6.507.377 1.366.711
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
12.621 269.840 -1.753.031
243.165 5.101.169
46
0
0
34.418.910
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
ULAGANJA U INVESTICIJE 01.01. – 31.12.2013. GODINE ZA ŠPD "USŠ" d.o.o. B. KRUPA
IZGRADNJA I NABAVKA STALNIH SREDSTAVA U 2013. GODINI
R.br.
1
2
3
I
4
5
6
II
III
PLAN
OSTVARENO
UKUPNO
KM
UKUPNO
KM
OPIS
GRAĐEVINE-OBJEKTI
PUTEVI
PROJEKTI
OBJEKTI
UKUPNO (1-3)
OPREMA
VOZILA
INFORMATIČKA OPREMA
OSTALA OPREMA
UKUPNO (4-6)
SVEUKUPNO (I+II)
750.000
45.000
1.057.000
1.852.000
896.761
11.500
82.990
991.251
1.135.000
310.700
879.400
2.325.100
4.177.100
168.129
48.509
697.202
913.840
1.905.092
IZGRADNJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA U 2013 GODINI
PLAN
R.br.
1
2
3
4
5
6
I
7
8
9
10
11
12
13
14
15
II
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
III
IV
OSTVARENO
OPIS
GRAĐEVINE-KAMIONSKI PUTEVI (dužina u km)
Put Mijine barake (Crni vrh)
Put odj.46 i 37 GJ Grmeč-Mijačica
Put Vijine pečine odjel 42 Osječ.-B.Petr.
Put Radičke uvale odjeli 67,66,65,64,61
Put Lugarice-Babića Do (končana situacija)
Put Korita (končana situacija)
UKUPNO KAMIONSKI PUTEVI (1 do 6)
PROJEKTI (kom.)
Lovno privr. osnova za lovište"Plješevica"
Put Radičke uvale odjeli 67,66,65,64,61
Put Bjel.uvale-Torovine odj.:14,15,47,46,37,36
Put Bjel.uvale-odj.:38,44,45,49
Put Vodice-odjel 30
Put Mijine barake (Crni vrh)
Put Vijine pečine odjel 42 Osječ.-B.Petr.
Projekat za obnovu lov. kuće i pom. objekata (D.Luka)
UKUPNO PROJEKTI (7 do15)
GRAĐEVINE-OBJEKTI
Zgrada direkcije
Deminiranje terena oko objekta Lanište
Rekonstr.krovišta stamb.zgr.Lanište
Uređenje dvorišta i okoline šum. doma
Asfaltiranje dvorišta šumarija Ključ
Izgradnja igrališta za tenis kod šum. doma
Izgradnja lov. kuće u lovištu Plješevica
Izgr.šum. kuće na Plješevici-Duga Luka/nastavak
Izgradnja (sanacija)šumarske kuće
Sanacija vodovoda Mijačica i Stanići
Uređenje parkinga i kruga šumarije
Izgradnja šum. kuće Oštrelj
Sanacija objekta na radilištu Mijačica
Izrada nadstrešnice za parking (Zdena-S.Most)
Izgr.obj.lugarnica Baštra-Čotkovača-Bos.Otoka
Sanacija dvorišne zgrade
Sanacija ograde i kapije
Sanacija krova na šumarskoj kući Gorinčani
Renta za izletište Šujnovac
Zemljište Stovrela
Kukuruzana na Plješevici (lovište)
Štala za samaricu (Ključ)
Drvena kuća-čuvarska (Rasadnik)
Osmatračnica požara
UKUPNO GRAĐEV. OBJEKTI ( 16 do 40
SVEUKUPNO GRAĐEV. OBJEKTI ( I+II+III)
UKUPNO
količina
KM
1,00
3,00
2,00
1,50
100.000
300.000
200.000
150.000
7,50
750.000
1,50
4,00
2,50
4,00
15.000
3.750
10.000
6.250
10.000
12,00
UKUPNO
količina
KM
45.000
0,835
4,059
1,265
171.227
515.373
108.162
0,400
6,559
19.106
82.893
896.761
0,00
2.400
4.000
5.100
11.500
500.000
10000
12000
30000
10000
45000
70000
50.000
80.000
20.000
40.000
50.000
20.000
20.000
50.000
20.000
20.000
10.000
18.814
8
1.057.000
1.852.000
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
5.741
732
43.890
300
3.895
3.111
6.507
82.990
991.251
47
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
NABAVKA OPREME ZA 2013 GODINU-PODRUŽNICE/POGON
PLAN
R.br.
OSTVARENO
OPIS
UKUPNO
količina
KM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I
11
12
13
14
15
16
17
18
II
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
III
IV
VOZILA (kom.)
PIC UP staro za novo
PIC UP novo
Kombi 8+1 staro za novo
Kombi 8+1 novo
Džip staro za novo
Lada Niva produžena
Lada Niva
Lada Niva staro za novo
Bus 17 sjedišta staro za novo
Bus 22(21) sjedišta staro za novo
UKUPNO VOZILA (1 do 10)
INFORMATIČKA OPREMA (kom.)
Antivirus
Računar sa licenciranim OS
Prenosivi računar-laptop
Laserski printer
MS Office paket
Centralni server
Računovodstveni program
Monitor
UKUPNO INFORMATIČKA OPR.(11 do 23)
OSTALA OPREMA (kom.)
Buldozer
Kamion sa kiper korpom
Rovokopač sa čekićem (gusjeničar)
Auto dizalica-stubna
Grn za čišćenje snjega
Motorne pile
Kružna motorna pila za čišćenje kultura
Peć za centralno grijanje na drva
Peć na drva
Fotokopirni aparat-printer
Kosilica za travu
Busole
GPS uređaj
Uređaj za pranje vozila
Mobitel
Telefon fiksni
Foto aparat
Namještaj Podružnice
Frižider
Klupa premjerbe
Pantljike
Tanjirača
Preslerovo svrdlo
Teleskopska motorna pila
Kombinovana sijačica za šumska sjemena
Računarska mašina-kalkulator
Klima uređaj
Oprema za plastenik
Oprema za ozvučenje u šumarskom domu
Prednja daska za snjeg
Čistać za snjeg
Set za zavarivanje MB 15 AK
Stubna el. dizalica
Usisivač
Brusilica kutna
Mikrofon
Televizor
Antena satelitska komplet
UKUPNO OSTALA OPREMA ( 19 do 57)
SVEUKUPNO OPREMA (I+II+III)
2
0
6
0
1
0
0
5
0
1
UKUPNO
količina
KM
120.000
0
324.000
0
52.000
0
0
100.000
0
90.000
686.000
0
5
0
1
2
0
0
0
0
7.500
0
400
2.000
0
2.000
0
11.900
1
380.000
1
1
2
8
2
2
280.000
4.500
20.000
12.000
3.000
17.000
2
0
0
1
0
0
0
0
0
4
13
10
1
0
1
1
0
9
0
1
6.000
0
0
1.000
0
0
0
0
27.500
1.600
3.900
3.000
5.000
0
5.500
10.000
0
6.750
3.000
1.000
790.750
1.488.650
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
1
58.459
58.459
4
4.690
1
289
1
136
5.115
2
1
358.088
268.000
1
2
13.824
434
1
197
238
6
4.858
1
1
1
1
1
2
1
1
4
1
4.522
4.000
3.670
94
4.718
328
219
599
3.596
1.075
668.460
732.034
48
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
NABAVKA OPREME ZA 2013 GODINU-SEKTORI i UPRAVA ŠPD-a
PLAN
R.br.
OSTVARENO
OPIS
UKUPNO
količina
KM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
I
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
II
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
III
IV
VOZILA (kom.)
Putničko vozilo
Kamionet 2,5 t staro za novo
PIC UP staro za novo
PIC UP novo
Kombi 8+1 staro za novo
Kombi 8+1 novo
Džip staro za novo
Lada Niva produžena
Lada Niva
Lada Niva staro za novo
Bus 17 sjedišta staro za novo
Bus 22(21) sjedišta staro za novo
Putničko vozilo Audi
UKUPNO VOZILA (1 do 10)
INFORMATIČKA OPREMA (kom.)
Antivirus
Računar sa licenciranim OS
Prenosivi računar-laptop
Laserski printer
MS Office paket
Centralni server
Računovodstveni program
Daljinski nadzor računara-NetVizor
GPS za praćenje vozila
Program za arhiviranje dokumenata
Video nadzor objekata
Sistem za vatrodojavu
Skener
UKUPNO INFORMATIČKA OPR.(14 do 26)
OSTALA OPREMA (kom.)
Mobilna brenta "Husqwarna"
Kosilica za travu
Stroj za oštrenje uskih tračnih i kružnih pila
Mobitel
Fiksni telefon
Busole
Mjerni instrument Wertex
Transporder
GPS uređaj
Foto aparat
Kamera
Diktafon
Namještaj Direkcija
Klupa premjerbe
Pantljike
Preslerovo svrdlo
Rez. dij.za inform. opremu (monit.mat.pl. itd.)
Klima uređaj
Lovačka puška sa užljebljenim cijevima
Lovačka puška sa glatkim cijevima
Automatska hranilica
Kalkulator sa trakom
Kalkulator
Šumarski čekić sa udarnim mehanizmom
Transpoder (dio visinomjera)
Elektropneumatski čekić KD 975
Alkoholmetar
Električni pastir
Kružna pila 65 mm KS 1300
UKUPNO OSTALA OPREMA ( 27 do 55)
SVEUKUPNO OPREMA (I+II+III)
1
1
0
0
1
0
0
0
0
2
0
3
UKUPNO
količina
KM
30.000
55.000
0
0
54.000
0
0
0
0
40.000
0
270.000
109.670
109.670
449.000
32
24
1
4
0
1
1
100
100
1
1
1
1.600
36.000
1.500
1.200
0
8.000
30.000
2.500
50.000
36.000
82.000
50.000
27
3
4
33.009
5.075
2.702
2
2.608
43.394
1
6.000
5
10
3
3
4
1
1
1
191
650
7.500
1.536
2.408
776
3.312
118
1.611
2
1.610
2
50
1
1
1
1
162
2.429
235
154
28.742
181.806
298.800
1
1
1
3
5
0
5
15.000
900
2.000
150
200
0
12.500
4
3
1
4.000
600
4.000
0
1
6
10
0
1
1
1
1
3
29.000
300
1.200
3.500
10.000
750
1.500
1.500
500
450
3
600
88.650
836.450
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
49
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
IZVRŠENJE ŠUMSKO-UZGOJNIH RADOVA ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2013. GODINE
ZA ŠPD "USŠ" d.o.o. B. KRUPA
VRSTA RADOVA
BIHAĆ
Priprema tla za pošumljavanje i prir. obnovu
Pošumljavanje
Popunjavanje po kolaudaciji
Njega šumskih kultura
Njega kultura (prerede)-kresanje
Njega izdanačkih šuma (prorede )
Njega lišć. mlad. izdanačkih šuma
Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena
Njega prirodnog podmlatka
UKUPNO:
BOS. KRUPA
Priprema tla za pošumljavanje i prir. obnovu
Pošumljavanje
Popunj.po kolaudaciji
Njega šumskih kultura
Njega kultura (prerede)-kresanje
Njega izdanačkih šuma (prorede )
Njega lišć. mlad. izdanačkih šuma
Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena
Njega prirodnog podmlatka
BOSANSKI
PETROVAC
UKUPNO:
Priprema tla za pošumljavanje i prir. obnovu
Pošumljavanje
Popunjavanje po kolaudaciji
Njega šumskih kultura
Njega kultura (prerede)-kresanje
Njega izdanačkih šuma (prorede )
Njega lišć. mlad. izdanačkih šuma
Njega mlad.izd. šuma pitomog kestena
Njega prirodnog podmlatka
CAZIN
UKUPNO:
Priprema tla za pošumljavanje i prir. obn.
Pošumljavanje
Popunjavanje po kolaudaciji
Njega šumskih kultura
Njega kultura (prerede)-kresanje
Njega izdanačkih šuma (prorede)
Njega lišć. mlad. izdanačkih šuma
Njega mladika izd. šum. pitomog kestena
Njega prirodnog podmlatka
Njega okalemljenih kultura
Kalemljenje maruna
Priprema površine za kalemljenje
Podsijavanje jele
KLJUČ
UKUPNO:
Priprema tla za pošumljavanje i prir. obn.
Pošumljavanje
Popunjavanje po kolaudaciji
Njega šumskih kultura
Njega kultura (prerede)-kresanje
Njega izdanačkih šuma (prorede)
Njega lišć. mlad. izdanačkih šuma
Njega mladika izd. šum. pitomog kestena
Njega okalemljenih kultura
Njega prirodnog podmlatka
SANSKI MOST
UKUPNO:
Priprema tla za pošumljavanje i prir. obn.
Pošumljavanje
Popunjavanje po kolaudaciji
Njega šumskih kultura
Njega kultura (prerede)-kresanje
Njega izdanačkih šuma (prorede)
Njega lišć. mlad. izdanačkih šuma
Njega mladika izd. šum. pitomog kestena
Njega prirodnog podmlatka
ŠPD
UKUPNO:
Priprema tla za pošumljavanje i prir. obn.
Pošumljavanje
Popunjavanje po kolaudaciji
Njega šumskih kultura
Njega kultura (prerede)-kresanje
Njega izdanačkih šuma (prorede)
Njega lišć. mlad. izdanačkih šuma
Njega mladika izd. šum. pitomog kestena
Njega prirodnog podmlatka
Njega okalemljenih kultura
Kalemljenje maruna
Priprema površine za kalemljenje
Podsijavanje jele
SVEUKUPNO :
KOLIČINA (ha)
PLAN
OSTV.
20,40
41,20
0,00
45,00
0,00
390,80
0,00
0,00
10,00
507,40
54,40
54,40
5,40
50,10
65,00
169,10
0,00
0,00
0,00
398,40
60,00
50,00
5,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
15,00
530,00
13,50
14,50
0,00
42,70
163,30
389,10
86,70
37,70
5,00
1,30
0,00
0,00
0,00
753,80
8,90
15,90
9,00
18,90
2,00
93,00
0,00
0,00
0,00
20,00
167,70
30,00
30,00
4,00
60,00
93,00
319,40
0,00
0,00
110,00
646,40
187,20
206,00
23,40
216,70
323,30
1.761,40
86,70
37,70
160,00
1,30
0,00
0,00
0,00
3.003,70
20,40
33,00
0,00
45,00
0,00
393,47
0,00
0,00
18,20
510,07
46,30
46,30
0,00
50,10
80,60
247,57
0,00
0,00
0,00
470,87
49,76
37,54
0,00
0,00
46,00
192,00
0,00
0,00
42,70
368,00
19,50
20,50
0,00
42,70
163,30
389,10
86,70
37,70
5,00
1,30
0,00
0,00
1,00
766,80
8,90
16,90
8,00
21,00
3,00
191,50
0,00
0,00
0,00
20,00
269,30
30,00
30,00
4,00
72,00
83,00
315,00
0,00
0,00
110,00
644,00
174,86
184,24
12,00
230,80
375,90
1.728,64
86,70
37,70
195,90
1,30
0,00
0,00
1,00
3.029,04
%
100,00
80,10
100,00
100,68
182,00
100,53
85,11
85,11
0,00
100,00
124,00
146,40
118,19
82,93
75,08
48,00
284,67
69,43
144,44
141,38
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
101,72
100,00
106,29
88,89
111,11
150,00
205,91
100,00
160,58
100,00
100,00
100,00
120,00
89,25
98,62
100,00
99,63
93,41
89,44
51,28
106,51
116,27
98,14
100,00
100,00
122,44
100,00
100,84
VRIJEDNOST (KM)
PLAN
OSTV.
%
20.971,00
49.152,00
0,00
84.690,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.820,00
173.633,00
55.923,00
64.899,00
4.833,00
94.288,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219.943,00
61.680,00
59.650,00
4.475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.230,00
154.035,00
13.878,00
17.299,00
0,00
80.361,00
0,00
0,00
163.169,00
70.951,00
9.410,00
2.447,00
0,00
0,00
0,00
357.515
9.149
18.969
8.055
35.570
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.640
109.383
30.840
35.790
3.580
112.920
0,00
0,00
0,00
0,00
207.020
390.150
192.441
245.759
20.943
407.829
0,00
0,00
163.169
70.951
301.120
2.447
0,00
0,00
0,00
1.404.659
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
13.811,95
79.242,24
0,00
52.781,48
0,00
0,00
0,00
0,00
22.213,98
168.049,65
30.018,65
90.503,62
0,00
26.354,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.877,19
17.065,89
89.112,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.505,01
117.683,47
16.256,81
44.904,09
0,00
27.281,81
0,00
0,00
31.792,05
14.827,28
3.074,70
785,42
0,00
0,00
846,96
139.769
6.631
42.977
22.158
18.250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.685
93.701
9.225
75.141
9.665
31.034
0,00
0,00
0,00
0,00
11.659
136.723
93.009
421.880
31.823
155.702
0,00
0,00
31.792
14.827
52.138
785
0,00
0,00
847
802.804
65,86
161,22
62,32
118,03
96,78
53,68
139,45
27,95
66,78
27,67
149,39
40,75
76,40
117,14
259,58
33,95
19,48
20,90
32,67
32,10
39
72
227
275
51
10
86
30
210
270
27
6
35
48
172
152
38
19
21
17
32
57
50
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
IZVRŠENJE PLANA PROIZVODNJE ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2013. GODINE
OTPREMA DRVNIH SORTIMENATA m3
OPIS
ŠUMARIJA – PODRUŽNICA – POGON
PL
IZ
BIHAĆ
IN
PL
BOS.
IZ
KRUPA
IN
PL
BOS.
IZ
PETROVAC
IN
PL
IZ
CAZIN
IN
PL
IZ
KLJUČ
IN
PL
SANSKI
IZ
MOST
IN
PL
IZ
IN
ŠPD „UNSKOSANSKE ŠUME“
2012.
2013.
INDEX
ČT
13.525
14.860
ČETINARI
ČR
CD
136
3.154
0
2.352
CC
2.104
2.078
UKUPNO
18.919
19.290
VISOKA ŠUMA-LIŠĆARI
NISKA ŠUMA-LIŠ.
UKUPNO
LT
OD
OM
LT
LO
14.701
12.428
12.428
0
11.142
50.699
14.613
14.577
10.740
0
12.391
52.321
SVEUKUPNO
69.618
71.611
110
0
75
99
102
99
117
86
0
111
103
103
10.845
10.366
602
0
926
2.626
1.865
2.041
14.238
15.033
16.306
14.873
12.719
17.819
19.516
11.831
0
0
5.040
5.227
53.581
49.750
67.819
64.783
96
0
284
109
106
91
140
61
0
104
93
96
49.288
45.996
1.710
0
17.267
8.952
17.267
21.141
85.532
76.089
16.012
14.110
37.064
41.982
19.093
20.411
25
0
3.634
2.063
75.828
78.566
161.360
154.655
93
0
52
122
89
88
113
107
0
57
104
96
0
40
0
87
0
1.308
2.969
4.433
2.969
5.868
1.341
1.181
1.800
2.552
2.158
1.606
0
79
3.411
2.983
8.710
8.401
11.679
14.269
0
0
0
149
198
88
142
74
0
87
96
122
4.249
5.055
677
758
1.647
2.962
374
451
6.947
9.226
2.559
2.020
3.910
3.520
7.153
5.106
0
0
4.561
2.751
18.183
13.397
25.130
22.623
119
112
180
121
133
79
90
71
0
60
74
90
21.938
22.671
446
25
3.059
4.213
3.059
2.505
28.502
29.414
11.856
12.246
15.050
13.383
15.050
15.795
0
0
5.727
3.237
47.683
44.661
76.185
74.075
103
6
138
82
103
103
89
105
0
57
94
97
99.845
98.988
3.571
870
26.053
22.413
27.638
32.649
157.107
154.920
62.775
59.043
82.971
93.833
75.398
65.489
25
79
33.515
28.652
254.684
247.096
411.791
402.016
99
24
86
118
99
94
113
87
316
85
97
98
80.133
98.988
626
870
30.743
22.413
25.499
32.649
137.001
154.920
60.629
59.043
93.181
93.833
63.387
65.489
83
79
39.761
28.652
257.041
247.096
394.042
402.016
124
139
73
128
113
97
101
103
95
72
96
102
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
51
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
TABELARNI PREGLED ŠUMSKIH POŽARA I PRIČINJENIH ŠTETA U 2013. GODINI
8,60 163,40
10
KM
13
15
16
17
0
0
12
0
8
3
0
0,00
0,00
34,00
0,00
43,50
17,00
0,00
23
94,50
420.980,75
197,70 111
2.300,91
2.514.212,22
14
24.345
5
13,10 90.000
1
1
8,00
10,00
14.400
300
3
19,00
4
2
16,50
7,00
30,30
39.045
8
32,10 90.000
6
23,50
396,60 312.200
51
1.616,46
16
2
8,60 163,40
0
5
UKUPNO 2012.g.
21
88,15 588,40
0
27
INDEX 13/12 ( % )
19
19
8
13
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
Broj požara
Površina
12
Broj požara
11
ha
ha
12,30
4
28
9
kom.
3
UKUPNO 2013.g.
10
8
ha
Šteta
7
Podmladak
6
kom.
Površina
5
ha
Broj požara
4
Broj požara
kom.
UKUPNO
Površina
4
m3
Sadnica
3
ha
Površina
2
"ŠUMARIJA" Sanski Most
"ŠUMARIJA“ Ključ
"POGON GOSPODARENJA" B. Krupa
"ŠUMARIJA" Cazin i opć. V.Kl. i Bužim
"ŠUMARIJA" Bihać
"ŠUMARIJA" Bosanski Petrovac
"RASADNIK" Cazin
Podmladak
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Drvna masa
PODRUŽNICA
NEOBRASLO
ZEMLJIŠTE
IZDANAČKE ŠUME
KULTURE
Površina
Broj požara
Redni broj
VISOKE ŠUME
0
12
50
12
52
21
4
345.444,50
72.573,50
2.962,75
17
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
TABELARNI PRIKAZ POVREDA NA RADU U 2013. GODINI
Broj povreda
Kategorija
ORGANIZACIONA JEDINICA
1. Podružnica"Šumarija" Sanski Most
2. Pogon g. Bosanska Krupa
3. Podružnica"Šumarija" Cazin
4. Podružnica"Šumarija" Bosanski Petrovac
5. Podružnica"Šumarija" Ključ
6. Rasadnik Cazin
7. Podružnica GMO Bosanski Petrovac
8. Podružnica"Šumarija" Bihać
9. Direkcija Bosanska Krupa
UKUPNO ŠPD:
2012
2013
L
6
2
3
4
3
4
1
1
2
1
2
1
1
2
3
16
2
3
5
20
2
3
5
20
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
T
0
Odsust.
Prosjecan
sa posla broj
radnih
zaposlenih
dana
64
66
26
77
28
16
39
53
190
559
53
45
24
183
20
56
21
198
547
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
Podružnica „Šumarija“ Bihać
OSTVARENA KRETANJA PRIHODA I UTVRĐIVANJE
REZULTATA POSLOVANJA 01.01. – 31.12.2013. GODINE
RB
VRSTA PRIHODA
1.1.-31.12.
2012.G.
1.1.-31.12. 2013.G.
Prihodi od prodaje drvnih sortimenata
Prihodi od projekata i ŠGO
Prihodi od izgradnje puteva
Prihodi od pašarine, šumske štete i ostalo
Prihodi od prevoza i ostalih usluga
Ostali prihodi (zakup i dir.)
Prihod od separacije
Prihodi od sadnica
Prihodi od izgradnje objekata i drvne galanter.
Ostali prihodi
I PRIHODI Σ (1-10)
11 Interni prihodi
12 Raspored prihoda direkcije
II SVEUKUPAN PRIHOD ( I + 11+12 )
PLAN
OSTV.
5.660.375 4.810.844
0
0
0
0
680
1.200
0
82.000
0
0
0
0
0
0
0
0
5.893
0
5.666.948 4.894.044
0
0
177.232
158.937
5.844.180 5.052.981
5.335.972
31.994
0
219
0
3.745
0
0
0
6.255
5.378.185
0
270.900
5.649.086
III UKUPAN RASHOD
13 Interne fakture (GMO, ost. int. fakt. i b.inv.)
14 Raspored rashoda Direkcije
IV SVEUKUPAN RASHOD ( III + 13 + 14 )
3.708.456 3.827.940
-259.007
0
1.381.502 1.144.187
4.830.951 4.972.127
V
1.013.228
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
+DOBIT / - GUBITAK ( II - IV )
80.854
OSTV.
INDEKS
INDEKS
os.13/os.12 OSTV./PL.
94
111
32
18
0
106
95
110
153
97
170
112
3.751.998
0
1.215.284
4.967.283
101
98
88
103
106
100
681.803
67
843
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
54
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
Podružnica „Šumarija“ Bihać
OSTVARENA KRETANJA RASHODA OD 01.01. DO 31.12.2013. GODINE
R/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
I
50.
II
51.
52.
53.
54.
55.
56.
III
IV
57.
V
58.
VI
VRSTA RASHODA
Utrošak materijala za proizvodnju-sadnice
Utrošeni materijal u režiji
Utrošeni kancelarijski materijal
Utrošeni materijal za održ. čistoće
Utrošena nabavljena električna energija
Utroš.ost.energ.(ogrev, mazut,lož ulje.)
Utrošeno gorivo i mazivo
Utrošeni rezervni dijelovi
Otpis auto guma
Otpis sitnog inventara
HTZ oprema
Amortizacija osnovnih sredstava
Bruto plate
Naknade za minuli rad
Naknade za topli obrok
Naknade za prevoz radnika
Regres
Usl.u š.,poš.,pop.,njegi i pripr.ter. i projekti
Usluge u šumarstvu: sječa – izvoz
Transportne usluge
Usluge održavanja puteva
Usluge održavanja opreme i građ.
Tehnički pregled i atestiranja
Zakupnine
Troškovi reklame i sajmova
Premije osig.stal.sredst. i odg. za 3. lica
Premije kol. osiguranja
Usluge platnog prometa
Troškovi reprezentacije
Dnevnice
Certificiranje i ISO standard
Naknada za privremene poslove
Otpremnina za penziju
Naknada za stipendije
Jubilarne nagrade
Pomoć radnicima
Članarina privrednim komorama
Doprinos za izgr. stanova RVI i šehida
Administrativne i druge takse i porezi
Takse i putarine za registraciju vozila
Troškovi PTT usluga
Komunalne, zdravstvene i sl. usluge
Usluge stručnog usavrš. i struč. usluge
Trošk. pretpl. na str.časopise (UŠIT)
Redovna kamata
Oglasi
Ukalkulisani troskovi obnove zemljišta i šuma
Naknade za korištenje općekorisnih FŠ
Ost.razni troš.(vodne nakn.,nesr. i sl.)
U K U P N O Σ (1-49) :
Uticaj zaliha
UKUPNO ( I + 50):
Obračunate kamate
Rashodi stalnih sredstava
Kazne
Umanjenje i otpis proizvoda
Otpis i ispravka potraž. od kupaca
Troškovi i izdaci iz ranijih godina
UKUPNO Σ (51-56)
SVEUKUPNO (II+III):
Interne fakture (GMO i biološke investicije)
SVEUKUPNO (IV+57):
Raspored rashoda direkcije
SVEUKUPNO RASHODI (V+58):
1.1.-31.12.
2012.G.
OSTV.
72.114
11.188
2.596
1.511
2.471
8.698
55.909
19.533
7.594
3.333
2.570
112.236
808.610
110.024
144.513
22.564
27.000
350.980
1.254.278
121.357
132.577
10.260
647
0
0
3.550
0
0
331
98
0
0
0
0
11.031
3.308
0
54.108
231
1.819
2.810
4.881
0
0
0
0
0
298.699
0
3.663.427
45.029
3.708.456
0
0
0
0
0
0
0
3.708.456
-259.007
3.449.449
1.381.502
4.830.951
1.1.-31.12.
2013.G.
PLAN.
OSTV.
34.497
47.000
9.824
17.000
1.881
3.000
626
1.000
2.747
2.886
4.607
7.500
57.178
52.779
15.646
22.000
3.382
6.338
1.253
2.592
7.684
5.347
100.686
127.547
818.540
919.353
110.566
102.140
126.075
194.225
19.554
16.229
27.000
30.878
85.657
1.357.432
1.650.277
164.991
82.000
121.995
88.000
15.697
27.872
471
653
0
0
0
0
2.694
3.979
0
0
0
0
433
250
33
400
0
0
0
0
5.463
0
0
0
6.338
0
1.692
6.500
0
0
58.946
56.724
0
485
1.876
2.200
3.189
2.928
3.519
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
259.464
341.437
340.858
2.000
0
3.827.940
3.773.070
0
-21.722
3.827.940
3.751.348
0
0
0
96
0
0
0
554
0
0
0
0
0
651
3.827.940
3.751.998
0
0
3.827.940
3.751.998
1.144.187
1.215.284
4.972.127
4.967.283
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
INDEX
13/12
48
88
72
41
111
53
102
80
45
38
299
90
101
100
87
87
100
24
108
136
92
153
73
O./PL.
73
58
63
63
95
61
108
71
53
48
144
79
89
108
65
120
87
82
201
139
56
72
76
68
131
34
173
8
57
51
26
109
104
103
113
72
85
109
70
114
100
103
99
101
98
101
98
109
88
103
98
106
100
55
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac
OSTVARENA KRETANJA PRIHODA I UTVRĐIVANJE
REZULTATA POSLOVANJA 01.01. – 31.12.2013. GODINE
RB
VRSTA PRIHODA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prihodi od prodaje drvnih sortimenata
Prihodi od projekata i ŠGO
Prihodi od izgradnje puteva
Prihodi od pašarine, šumske štete i ostalo
Prihodi od prevoza i ostalih usluga
Ostali prihodi (zakup i dir.)
Prihod od separacije
Prihodi od sadnica
Prihodi od izgradnje objekata i drvne galanter.
Ostali prihodi
I PRIHODI Σ (1-10)
11 Interni prihodi
12 Raspored prihoda direkcije
II SVEUKUPAN PRIHOD ( I + 11+12 )
1.1.-31.12.
2012.G.
1.1.-31.12. 2013.G.
INDEKS
INDEKS
PLAN
OSTV.
os.13/os.12 OSTV./PL.
OSTV.
10.239.569 12.329.858 11.817.697
115
96
0
0
0
0
0
0
1.673
3.300
5.967
357
181
0
185.000
0
0
32.259
30.829
96
23.000
134
0
0
0
0
0
0
0
0
768
10.532
0
12.197
116
10.284.033 12.541.158 11.867.458
115
95
0
0
0
328.368
407.281
694.192
211
170
10.612.401 12.948.439 12.561.650
118
97
III UKUPAN RASHOD
13 Interne fakture (GMO, ost. int. fakt. i b.inv.)
14 Raspored rashoda Direkcije
IV SVEUKUPAN RASHOD ( III + 13 + 14 )
6.142.952 7.731.574 7.990.667
-133.269
0
0
2.476.235 2.310.999 2.454.600
8.485.919 10.042.573 10.445.267
130
103
99
123
106
104
V
2.126.483
100
73
+DOBIT / - GUBITAK ( II - IV )
2.905.866
2.116.383
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
56
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac
OSTVARENA KRETANJA RASHODA OD 01.01. DO 31.12.2013. GODINE
R/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
I
50.
II
51.
52.
53.
54.
55.
56.
III
IV
57.
V
58.
VI
VRSTA RASHODA
Utrošak materijala za proizvodnju-sadnice
Utrošeni materijal u režiji
Utrošeni kancelarijski materijal
Utrošeni materijal za održ. čistoće
Utrošena nabavljena električna energija
Utroš.ost.energ.(ogrev, mazut,lož ulje.)
Utrošeno gorivo i mazivo
Utrošeni rezervni dijelovi
Otpis auto guma
Otpis sitnog inventara
HTZ oprema
Amortizacija osnovnih sredstava
Bruto plate
Naknade za minuli rad
Naknade za topli obrok
Naknade za prevoz radnika
Regres
Usl.u š.,poš.,pop.,njegi i pripr.ter. i projekti
Usluge u šumarstvu: sječa – izvoz
Transportne usluge
Usluge održavanja puteva
Usluge održavanja opreme i građ.
Tehnički pregled i atestiranja
Zakupnine
Troškovi reklame i sajmova
Premije osig.stal.sredst. i odg. za 3. lica
Premije kol. osiguranja
Usluge platnog prometa
Troškovi reprezentacije
Dnevnice
Certificiranje i ISO standard
Naknada za privremene poslove
Otpremnina za penziju
Naknada za stipendije
Jubilarne nagrade
Pomoć radnicima
Članarina privrednim komorama
Doprinos za izgr. stanova RVI i šehida
Administrativne i druge takse i porezi
Takse i putarine za registraciju vozila
Troškovi PTT usluga
Komunalne, zdravstvene i sl. usluge
Usluge stručnog usavrš. i struč. usluge
Trošk. pretpl. na str.časopise (UŠIT)
Redovna kamata
Oglasi
Ukalkulisani troskovi obnove zemljišta i šuma
Naknade za korištenje općekorisnih FŠ
Ost.razni troš.(vodne nakn.,nesr. i sl.)
U K U P N O Σ (1-49) :
Uticaj zaliha
UKUPNO ( I + 50):
Obračunate kamate
Rashodi stalnih sredstava
Kazne
Umanjenje i otpis proizvoda
Otpis i ispravka potraž. od kupaca
Troškovi i izdaci iz ranijih godina
UKUPNO Σ (51-56)
SVEUKUPNO (II+III):
Interne fakture (GMO i biološke investicije)
SVEUKUPNO (IV+57):
Raspored rashoda direkcije
SVEUKUPNO RASHODI (V+58):
1.1.-31.12.
2012.G.
OSTV.
34.883
36.640
6.255
756
3.690
7.682
70.163
25.759
7.275
3.287
1.954
220.548
1.047.813
107.047
190.275
1.348
37.000
305.586
3.217.856
131.978
162.555
25.506
936
0
0
5.100
0
0
810
98
0
0
2.488
0
0
7.479
0
100.748
300
2.355
5.164
19.463
8.080
0
0
0
0
503.397
7.188
6.309.462
-170.946
6.138.516
0
0
0
4.436
0
0
4.436
6.142.952
-133.269
6.009.683
2.476.235
8.485.919
1.1.-31.12.
2013.G.
PLAN.
OSTV.
46.260
42.000
31.322
25.000
3.031
5.000
501
1.000
2.532
4.017
9.839
6.000
66.309
69.594
24.705
35.000
5.178
5.975
1.608
2.478
7.629
8.221
225.850
239.652
1.216.618
1.112.571
116.819
123.607
193.488
235.020
1.109
884
38.500
42.315
97.504
3.898.495
4.339.101
66.191
185.000
293.527
200.000
26.015
26.366
870
1.008
0
0
0
0
5.046
5.043
0
0
0
0
731
250
178
400
0
0
0
0
10.007
0
0
0
0
0
14.165
8.040
0
0
120.212
134.020
305
631
2.772
2.500
5.052
5.025
10.032
28.000
0
0
0
0
0
0
0
0
835.269
0
706.931
824.978
4.761
12.877
7.731.574
8.089.359
-98.825
7.731.574
7.990.534
0
0
0
0
0
0
0
133
0
0
0
0
0
133
7.731.574
7.990.667
0
0
7.731.574
7.990.667
2.310.999
2.454.600
10.042.573
10.445.267
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
INDEX
13/12
133
85
48
66
69
128
95
96
71
49
390
102
116
109
102
82
104
32
121
50
181
102
93
O./PL.
110
125
61
50
63
164
95
71
87
65
93
94
109
95
82
125
91
99
100
90
182
292
45
90
36
147
99
86
402
189
176
119
102
118
98
52
90
48
111
101
36
140
66
128
58
130
86
37
105
103
3
130
103
133
99
123
103
106
104
57
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
Podružnica „Šumarija“ Cazin
OSTVARENA KRETANJA PRIHODA I UTVRĐIVANJE
REZULTATA POSLOVANJA 01.01. – 31.12.2013. GODINE
RB
VRSTA PRIHODA
1.1.-31.12.
2012.G.
OSTV.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prihodi od prodaje drvnih sortimenata
Prihod od bioloških investicija, projekata i ŠGO
Prihodi od izgradnje puteva
Prihodi od pašarine, šumske štete i ostalo
Prihodi od prevoza i ostalih usluga
Ostali prihodi (zakup i dir.)
Prihod od separacije
Prihodi od sadnica
Prihodi od izgradnje objekata i drvne galanter.
Ostali prihodi
I PRIHODI Σ (1-10)
11 Interni prihodi
12 Raspored prihoda direkcije
II SVEUKUPAN PRIHOD ( I + 11+12 )
III UKUPAN RASHOD
13 Interne fakture (GMO, ost. int. fakt. i b.inv.)
14 Raspored rashoda Direkcije
IV SVEUKUPAN RASHOD ( III + 13 + 14 )
V +DOBIT / - GUBITAK ( II - IV )
1.1.-31.12. 2013.G.
INDEKS
PLAN
os.13/os.12 OSTV./PL.
OSTV.
541.242 609.973
787.880
0
0
359.462
0
0
0
1.076
1.300
1.454
0
13.000
0
7.231
6.133
7.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.523
0
3.954
557.072 631.473 1.158.883
0
0
0
12.436
20.507
34.954
569.508 651.980 1.193.837
1.074.489 1.007.935 1.131.056
-142.458
0
0
94.888 301.276
319.997
1.026.919 1.309.211 1.451.052
-457.411 -657.231 -257.215
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
INDEKS
146
129
135
85
112
0
85
53
208
184
281
210
105
170
183
112
337
141
56
106
111
39
58
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
Podružnica „Šumarija“ Cazin
OSTVARENA KRETANJA RASHODA OD 01.01. DO 31.12.2013. GODINE
R/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
I
50.
II
51.
52.
53.
54.
55.
56.
III
IV
57.
V
58.
VI
VRSTA RASHODA
Utrošak materijala za proizvodnju-sadnice
Utrošeni materijal u režiji
Utrošeni kancelarijski materijal
Utrošeni materijal za održ. čistoće
Utrošena nabavljena električna energija
Utroš.ost.energ.(ogrev, mazut,lož ulje.)
Utrošeno gorivo i mazivo
Utrošeni rezervni dijelovi
Otpis auto guma
Otpis sitnog inventara
HTZ oprema
Amortizacija osnovnih sredstava
Bruto plate
Naknade za minuli rad
Naknade za topli obrok
Naknade za prevoz radnika
Regres
Usl.u š.,poš.,pop.,njegi i pripr.ter. i projekti
Usluge u šumarstvu: sječa – izvoz
Transportne usluge
Usluge održavanja puteva
Usluge održavanja opreme i građ.
Tehnički pregled i atestiranja
Zakupnine
Troškovi reklame i sajmova
Premije osig.stal.sredst. i odg. za 3. lica
Premije kol. osiguranja
Usluge platnog prometa
Troškovi reprezentacije
Dnevnice
Certificiranje i ISO standard
Naknada za privremene poslove
Otpremnina za penziju
Naknada za stipendije
Jubilarne nagrade
Pomoć radnicima
Članarina privrednim komorama
Doprinos za izgr. stanova RVI i šehida
Administrativne i druge takse i porezi
Takse i putarine za registraciju vozila
Troškovi PTT usluga
Komunalne, zdravstvene i sl. usluge
Usluge stručnog usavrš. i struč. usluge
Trošk. pretpl. na str.časopise (UŠIT)
Redovna kamata
Oglasi
Ukalkulisani troskovi obnove zemljišta i šuma
Naknade za korištenje općekorisnih FŠ
Ost.razni troš.(vodne nakn.,nesr. i sl.)
U K U P N O Σ (1-49) :
Uticaj zaliha
UKUPNO ( I + 50):
Obračunate kamate
Rashodi stalnih sredstava
Kazne
Umanjenje i otpis proizvoda
Otpis i ispravka potraž. od kupaca
Troškovi i izdaci iz ranijih godina
UKUPNO Σ (51-56)
SVEUKUPNO (II+III):
Interne fakture (GMO i biološke investicije)
SVEUKUPNO (IV+57):
Raspored rashoda direkcije
SVEUKUPNO RASHODI (V+58):
1.1.-31.12.
2012.G.
OSTV.
27.381
5.344
2.669
401
1.124
3.491
35.271
5.690
1.183
1.377
2.833
40.622
365.195
38.548
61.750
0
14.000
162.245
256.465
1.032
11.912
3.909
282
0
0
2.134
0
0
255
42
0
0
2.480
0
0
3.320
0
696
334
735
3.317
2.755
0
0
0
0
0
19.397
386
1.078.576
-4.125
1.074.451
0
38
0
0
0
0
38
1.074.489
-142.458
932.031
94.888
1.026.919
1.1.-31.12.
2013.G.
PLAN.
OSTV.
22.354
15.000
4.541
8.000
2.091
3.000
243
400
1.200
1.166
3.196
3.500
32.766
33.699
2.243
4.000
2.624
1.343
439
1.424
1.966
3.233
45.046
41.060
380.913
417.475
42.275
46.381
56.813
86.586
548
0
12.500
16.011
25.414
299.993
234.717
8.408
13.000
25.886
16.000
15.030
5.285
177
409
0
0
128
0
1.622
2.150
0
0
0
0
306
250
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
2.113
0
2.548
1.647
0
0
2.442
2.862
334
701
1.046
880
3.425
3.190
1.600
7.000
0
0
0
0
0
0
0
0
126.216
0
41.165
36.366
1.000
386
1.007.935
1.169.995
-39.034
1.007.935
1.130.961
0
0
0
95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
1.007.935
1.131.056
0
0
1.007.935
1.131.056
301.276
319.997
1.309.211
1.451.052
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
INDEX
13/12
82
85
78
61
107
92
93
39
222
32
69
111
104
110
92
O./PL.
149
57
70
61
103
91
97
56
195
31
61
110
91
91
66
89
16
117
814
217
385
63
78
128
65
162
284
43
76
75
120
122
77
155
351
100
142
103
58
85
48
119
107
23
212
100
108
946
105
113
39
116
112
252
252
105
112
121
337
141
112
106
111
59
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
Podružnica „Šumarija“ Ključ
OSTVARENA KRETANJA PRIHODA I UTVRĐIVANJE
REZULTATA POSLOVANJA 01.01. – 31.12.2013. GODINE
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VRSTA PRIHODA
Prihodi od prodaje drvnih sortimenata
Prihod od bioloških investicija, projekata i ŠGO
Prihodi od izgradnje puteva
Prihodi od pašarine, šumske štete i ostalo
Prihodi od prevoza i ostalih usluga
Ostali prihodi (zakup i dir.)
Prihod od separacije
Prihodi od sadnica
Prihodi od izgradnje objekata i drvne galanter.
Ostali prihodi
I PRIHODI Σ (1-10)
11 Interni prihodi
12 Raspored prihoda direkcije
II SVEUKUPAN PRIHOD ( I + 11+12 )
III UKUPAN RASHOD
13 Interne fakture (GMO, ost. int. fakt. i b.inv.)
14 Raspored rashoda Direkcije
IV SVEUKUPAN RASHOD ( III + 13 + 14 )
V +DOBIT / - GUBITAK ( II - IV )
1.1.-31.12.
2012.G.
1.1.-31.12. 2013.G.
INDEKS
OSTV.
PLAN
OSTV.
os.13/os.12 OSTV./PL.
1.912.319
0
0
3.401
0
1.795
0
0
0
4.791
1.922.306
0
99.109
2.021.416
1.528.453
-86.323
756.207
2.198.337
-176.921
1.667.024
0
0
3.600
36.000
2.300
0
0
0
0
1.708.924
0
55.498
1.764.422
1.694.569
0
506.514
2.201.083
-436.661
1.689.768
5.834
0
365
0
539
0
0
23
4.791
1.701.321
0
94.594
1.795.915
1.619.254
0
537.987
2.157.241
-361.326
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
INDEKS
88
101
11
30
10
0
23
100
89
100
95
89
106
170
102
96
71
98
204
106
98
83
60
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
Podružnica „Šumarija“ Ključ
OSTVARENA KRETANJA RASHODA OD 01.01. DO 31.12.2013. GODINE
R/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
I
50.
II
51.
52.
53.
54.
55.
56.
III
IV
57.
V
58.
VI
VRSTA RASHODA
Utrošak materijala za proizvodnju-sadnice
Utrošeni materijal u režiji
Utrošeni kancelarijski materijal
Utrošeni materijal za održ. čistoće
Utrošena nabavljena električna energija
Utroš.ost.energ.(ogrev, mazut,lož ulje.)
Utrošeno gorivo i mazivo
Utrošeni rezervni dijelovi
Otpis auto guma
Otpis sitnog inventara
HTZ oprema
Amortizacija osnovnih sredstava
Bruto plate
Naknade za minuli rad
Naknade za topli obrok
Naknade za prevoz radnika
Regres
Usl.u š.,poš.,pop.,njegi i pripr.ter. i projekti
Usluge u šumarstvu: sječa – izvoz
Transportne usluge
Usluge održavanja puteva
Usluge održavanja opreme i građ.
Tehnički pregled i atestiranja
Zakupnine
Troškovi reklame i sajmova
Premije osig.stal.sredst. i odg. za 3. lica
Premije kol. osiguranja
Usluge platnog prometa
Troškovi reprezentacije
Dnevnice
Certificiranje i ISO standard
Naknada za privremene poslove
Otpremnina za penziju
Naknada za stipendije
Jubilarne nagrade
Pomoć radnicima
Članarina privrednim komorama
Doprinos za izgr. stanova RVI i šehida
Administrativne i druge takse i porezi
Takse i putarine za registraciju vozila
Troškovi PTT usluga
Komunalne, zdravstvene i sl. usluge
Usluge stručnog usavrš. i struč. usluge
Trošk. pretpl. na str.časopise (UŠIT)
Redovna kamata
Oglasi
Ukalkulisani troskovi obnove zemljišta i šuma
Naknade za korištenje općekorisnih FŠ
Ost.razni troš.(vodne nakn.,nesr. i sl.)
U K U P N O Σ (1-49) :
Uticaj zaliha
UKUPNO ( I + 50):
Obračunate kamate
Rashodi stalnih sredstava
Kazne
Umanjenje i otpis proizvoda
Otpis i ispravka potraž. od kupaca
Troškovi i izdaci iz ranijih godina
UKUPNO Σ (51-56)
SVEUKUPNO (II+III):
Interne fakture (GMO i biološke investicije)
SVEUKUPNO (IV+57):
Raspored rashoda direkcije
SVEUKUPNO RASHODI (V+58):
1.1.-31.12.
2012.G.
OSTV.
31.482
10.239
2.309
757
2.886
2.692
30.700
5.439
3.400
32.856
1.761
56.993
395.819
48.548
73.075
1.029
14.000
110.998
507.082
9.599
22.121
8.226
591
0
1.026
1.818
0
0
25
23
0
0
0
0
3.268
2.492
0
17.758
300
1.361
3.366
5.331
80
0
0
0
0
96.784
32
1.506.266
21.944
1.528.210
0
243
0
0
0
0
243
1.528.453
-86.323
1.442.130
756.207
2.198.337
1.1.-31.12.
2013.G.
PLAN.
OSTV.
35.728
27.000
6.609
8.000
1.914
2.500
494
600
1.703
3.279
4.165
2.600
30.438
31.557
7.398
6.000
1.336
2.665
6.200
3.000
3.245
2.735
57.532
61.330
436.302
560.869
55.339
62.313
70.763
117.510
1.541
861
13.500
16.011
17.070
486.690
577.025
51.072
36.000
23.105
15.000
4.141
9.231
564
656
0
0
128
0
2.316
3.927
0
0
0
0
162
250
225
200
0
0
0
0
0
0
0
0
5.493
0
6.674
2.000
0
0
14.150
14.970
1.300
631
1.480
1.576
3.002
3.335
4.538
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
179.656
0
101.465
113.938
1.000
172
1.694.569
1.637.608
-20.625
1.694.569
1.616.983
0
0
0
484
0
0
0
1.787
0
0
0
0
0
2.271
1.694.569
1.619.254
0
0
1.694.569
1.619.254
506.514
537.987
2.201.083
2.157.241
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
INDEX
13/12
113
65
83
65
59
155
99
136
39
19
184
101
110
114
97
150
96
15
96
532
104
50
95
O./PL.
132
83
77
82
52
160
96
123
50
207
119
94
78
89
60
179
84
84
142
154
45
86
13
127
59
657
978
65
113
168
268
334
80
433
109
89
85
95
206
94
90
76
105
541
109
89
17
97
106
95
199
934
106
96
112
71
98
96
106
98
61
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
Podružnica "Šumarija" Sanski Most
OSTVARENA KRETANJA PRIHODA I UTVRĐIVANJE
REZULTATA POSLOVANJA 01.01. – 31.12.2013. GODINE
RB
VRSTA PRIHODA
1.1.-31.12.
2012.G.
OSTV.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prihodi od prodaje drvnih sortimenata
Prihod od bioloških investicija, projekata i ŠGO
Prihodi od izgradnje puteva
Prihodi od pašarine, šumske štete i ostalo
Prihodi od prevoza i ostalih usluga
Ostali prihodi (zakup i dir.)
Prihod od separacije
Prihodi od sadnica
Prihodi od izgradnje objekata i drvne galanter.
Ostali prihodi
I PRIHODI Σ (1-10)
11 Interni prihodi
12 Raspored prihoda direkcije
II SVEUKUPAN PRIHOD ( I + 11+12 )
III UKUPAN RASHOD
13 Interne fakture (GMO, ost. int. fakt. i b.inv.)
14 Raspored rashoda Direkcije
IV SVEUKUPAN RASHOD ( III + 13 + 14 )
V +DOBIT / - GUBITAK ( II - IV )
5.871.590
0
0
1.871
128
4.459
0
0
0
21.007
5.899.055
0
173.445
6.072.500
4.558.382
-143.442
1.323.385
5.738.326
334.174
1.1.-31.12. 2013.G.
INDEKS
PLAN
os.13/os.12 OSTV./PL.
5.756.191
0
0
2.900
99.000
4.400
0
0
0
0
5.862.491
0
190.388
6.052.879
4.596.939
0
1.374.044
5.970.983
81.896
OSTV.
6.127.234
34.629
0
1.273
0
4.513
0
0
0
15.222
6.182.870
0
324.507
6.507.377
4.392.245
0
1.459.424
5.851.669
655.708
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
INDEKS
104
106
68
44
101
103
72
105
105
187
107
96
170
108
96
110
102
196
106
98
801
62
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
Podružnica "Šumarija" Sanski Most
OSTVARENA KRETANJA RASHODA OD 01.01. DO 31.12.2013. GODINE
R/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
I
50.
II
51.
52.
53.
54.
55.
56.
III
IV
57.
V
58.
VI
VRSTA RASHODA
Utrošak materijala za proizvodnju-sadnice
Utrošeni materijal u režiji
Utrošeni kancelarijski materijal
Utrošeni materijal za održ. čistoće
Utrošena nabavljena električna energija
Utroš.ost.energ.(ogrev, mazut,lož ulje.)
Utrošeno gorivo i mazivo
Utrošeni rezervni dijelovi
Otpis auto guma
Otpis sitnog inventara
HTZ oprema
Amortizacija osnovnih sredstava
Bruto plate
Naknade za minuli rad
Naknade za topli obrok
Naknade za prevoz radnika
Regres
Usl.u š.,poš.,pop.,njegi i pripr.ter. i projekti
Usluge u šumarstvu: sječa – izvoz
Transportne usluge
Usluge održavanja puteva
Usluge održavanja opreme i građ.
Tehnički pregled i atestiranja
Zakupnine
Troškovi reklame i sajmova
Premije osig.stal.sredst. i odg. za 3. lica
Premije kol. osiguranja
Usluge platnog prometa
Troškovi reprezentacije
Dnevnice
Certificiranje i ISO standard
Naknada za privremene poslove
Otpremnina za penziju
Naknada za stipendije
Jubilarne nagrade
Pomoć radnicima
Članarina privrednim komorama
Doprinos za izgr. stanova RVI i šehida
Administrativne i druge takse i porezi
Takse i putarine za registraciju vozila
Troškovi PTT usluga
Komunalne, zdravstvene i sl. usluge
Usluge stručnog usavrš. i struč. usluge
Trošk. pretpl. na str.časopise (UŠIT)
Redovna kamata
Oglasi
Ukalkulisani troskovi obnove zemljišta i šuma
Naknade za korištenje općekorisnih FŠ
Ost.razni troš.(vodne nakn.,nesr. i sl.)
U K U P N O Σ (1-49) :
Uticaj zaliha
UKUPNO ( I + 50):
Obračunate kamate
Rashodi stalnih sredstava
Kazne
Umanjenje i otpis proizvoda
Otpis i ispravka potraž. od kupaca
Troškovi i izdaci iz ranijih godina
UKUPNO Σ (51-56)
SVEUKUPNO (II+III):
Interne fakture (GMO i biološke investicije)
SVEUKUPNO (IV+57):
Raspored rashoda direkcije
SVEUKUPNO RASHODI (V+58):
1.1.-31.12.
2012.G.
OSTV.
45.896
14.076
3.629
984
3.061
12.206
88.799
22.071
10.094
3.586
3.210
447.837
895.429
98.809
168.000
9.841
32.500
213.127
1.573.024
163.450
37.801
59.319
1.002
0
107
5.222
0
0
243
167
0
0
2.480
0
5.720
11.579
0
59.208
1.000
3.017
6.715
4.912
0
0
0
0
0
289.565
254
4.297.938
260.188
4.558.126
0
257
0
0
0
0
257
4.558.382
-143.442
4.414.941
1.323.385
5.738.326
1.1.-31.12.
2013.G.
PLAN.
OSTV.
43.596
39.000
13.313
17.000
2.619
3.500
883
1.100
2.913
4.159
13.064
9.337
96.193
65.000
19.776
20.000
9.343
6.939
2.011
3.000
5.925
6.040
424.345
497.341
908.981
990.596
142.825
110.055
150.838
207.189
8.610
7.191
28.500
37.169
65.231
1.625.168
1.863.051
145.206
99.000
60.041
88.000
16.176
15.213
1.004
992
0
0
0
0
5.236
4.300
0
0
0
0
213
250
300
400
0
0
0
0
0
0
0
0
3.380
0
13.398
5.761
0
0
69.834
68.480
0
2.102
3.354
2.900
6.990
6.563
2.452
7.000
0
0
0
0
0
0
0
0
384.578
0
397.156
406.311
2.000
431
4.596.939
4.673.879
0
-281.634
4.596.939
4.392.245
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.596.939
4.392.245
0
0
4.596.939
4.392.245
1.374.044
1.459.424
5.970.983
5.851.669
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
INDEX
13/12
O./PL.
95
112
95
78
72
75
90
80
95
70
107
140
108
148
90
99
93
135
56
67
185
98
95
85
102
92
145
130
90
73
87
120
88
77
31
103
87
89
147
159
68
27
106
100
101
100
122
88
180
85
75
59
116
233
118
102
111
104
50
116
106
35
137
169
109
98
22
102
96
96
96
96
99
110
102
96
106
98
63
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
Pogon gospodarenja Bosanska Krupa
OSTVARENA KRETANJA PRIHODA I UTVRĐIVANJE
REZULTATA POSLOVANJA 01.01. – 31.12.2013. GODINE
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VRSTA PRIHODA
Prihodi od prodaje drvnih sortimenata
Prihod od bioloških investicija, projekata i ŠGO
Prihodi od izgradnje puteva
Prihodi od pašarine, šumske štete i ostalo
Prihodi od prevoza i ostalih usluga
Ostali prihodi (zakup i dir.)
Prihod od separacije
Prihodi od sadnica
Prihodi od izgradnje objekata i drvne galanter.
Ostali prihodi
I PRIHODI Σ (1-10)
11 Interni prihodi
12 Raspored prihoda direkcije
II SVEUKUPAN PRIHOD ( I + 11+12 )
III UKUPAN RASHOD
13 Interne fakture (GMO, ost. int. fakt. i b.inv.)
14 Raspored rashoda Direkcije
IV SVEUKUPAN RASHOD ( III + 13 + 14 )
V +DOBIT / - GUBITAK ( II - IV )
1.1.-31.12.
2012.G.
1.1.-31.12. 2013.G.
INDEKS
OSTV.
PLAN
OSTV.
os.13/os.12 OSTV./PL.
4.843.162
27.891
0
2.073
3.410
0
0
0
0
2.140
4.878.676
0
158.444
5.037.121
3.623.380
-138.758
1.208.934
4.693.555
343.565
4.766.385
0
0
2.500
106.000
0
0
0
0
0
4.874.885
0
158.315
5.033.200
3.841.704
0
1.148.301
4.990.005
43.195
4.809.731
16.938
0
4.307
0
0
0
0
0
354
4.831.329
0
269.840
5.101.169
3.613.753
0
1.219.654
4.833.408
267.761
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
INDEKS
99
61
101
208
172
17
99
99
170
101
100
170
101
94
101
103
78
106
97
620
64
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
Pogon gospodarenja Bosanska Krupa
OSTVARENA KRETANJA RASHODA OD 01.01. DO 31.12.2013. GODINE
R/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
I
50.
II
51.
52.
53.
54.
55.
56.
III
IV
57.
V
58.
VI
VRSTA RASHODA
Utrošak materijala za proizvodnju-sadnice
Utrošeni materijal u režiji
Utrošeni kancelarijski materijal
Utrošeni materijal za održ. čistoće
Utrošena nabavljena električna energija
Utroš.ost.energ.(ogrev, mazut,lož ulje.)
Utrošeno gorivo i mazivo
Utrošeni rezervni dijelovi
Otpis auto guma
Otpis sitnog inventara
HTZ oprema
Amortizacija osnovnih sredstava
Bruto plate
Naknade za minuli rad
Naknade za topli obrok
Naknade za prevoz radnika
Regres
Usl.u š.,poš.,pop.,njegi i pripr.ter. i projekti
Usluge u šumarstvu: sječa – izvoz
Transportne usluge
Usluge održavanja puteva
Usluge održavanja opreme i građ.
Tehnički pregled i atestiranja
Zakupnine
Troškovi reklame i sajmova
Premije osig.stal.sredst. i odg. za 3. lica
Premije kol. osiguranja
Usluge platnog prometa
Troškovi reprezentacije
Dnevnice
Certificiranje i ISO standard
Naknada za privremene poslove
Otpremnina za penziju
Naknada za stipendije
Jubilarne nagrade
Pomoć radnicima
Članarina privrednim komorama
Doprinos za izgr. stanova RVI i šehida
Administrativne i druge takse i porezi
Takse i putarine za registraciju vozila
Troškovi PTT usluga
Komunalne, zdravstvene i sl. usluge
Usluge stručnog usavrš. i struč. usluge
Trošk. pretpl. na str.časopise (UŠIT)
Redovna kamata
Oglasi
Ukalkulisani troskovi obnove zemljišta i šuma
Naknade za korištenje općekorisnih FŠ
Ost.razni troš.(vodne nakn.,nesr. i sl.)
U K U P N O Σ (1-49) :
Uticaj zaliha
UKUPNO ( I + 50):
Obračunate kamate
Rashodi stalnih sredstava
Kazne
Umanjenje i otpis proizvoda
Otpis i ispravka potraž. od kupaca
Troškovi i izdaci iz ranijih godina
UKUPNO Σ (51-56)
SVEUKUPNO (II+III):
Interne fakture (GMO i biološke investicije)
SVEUKUPNO (IV+57):
Raspored rashoda direkcije
SVEUKUPNO RASHODI (V+58):
1.1.-31.12.
2012.G.
OSTV.
62.255
9.844
4.141
709
2.147
2.860
57.049
16.101
4.927
1.887
2.512
65.384
899.090
98.700
166.500
13.539
34.000
220.414
1.566.274
88.091
41.803
6.060
455
0
0
4.390
0
0
172
875
0
0
2.480
0
3.268
1.665
0
49.006
6.840
1.462
4.679
3.445
80
0
0
0
0
239.271
210
3.682.587
-61.220
3.621.367
0
0
0
2.013
0
0
2.013
3.623.380
-138.758
3.484.622
1.208.934
4.693.555
1.1.-31.12.
2013.G.
PLAN.
OSTV.
44.254
58.500
16.671
16.000
3.426
4.000
774
1.000
2.277
2.620
3.338
2.963
66.472
62.169
13.220
16.000
4.256
4.466
5.557
2.580
7.080
7.950
73.895
67.894
966.448
927.067
113.614
102.997
158.738
194.819
12.437
9.856
32.000
38.884
59.767
1.467.986
1.688.525
22.837
106.000
60.203
88.000
6.686
21.385
510
459
0
0
0
0
2.653
3.383
0
0
0
0
117
250
25
400
0
0
0
0
0
0
0
0
5.070
0
1.676
6.561
0
0
50.478
55.506
6.840
8.000
1.574
1.700
4.143
5.035
1.292
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
196.076
0
302.422
329.736
2.000
0
3.841.704
3.714.811
-101.363
3.841.704
3.613.449
0
0
0
305
0
0
0
0
0
0
0
0
0
305
3.841.704
3.613.753
0
0
3.841.704
3.613.753
1.148.301
1.219.654
4.990.005
4.833.408
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
INDEX
13/12
71
169
83
109
106
117
117
82
86
295
282
113
107
115
95
92
94
27
94
26
144
110
112
O./PL.
76
104
86
77
87
113
107
83
95
215
89
109
104
110
81
126
82
87
22
68
31
111
60
78
68
3
47
6
155
101
26
103
100
108
89
38
91
86
93
82
26
126
92
101
166
100
97
94
15
100
94
104
101
103
94
106
97
65
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
Podružnica građenja, mehanizacije i održavanja Bosanski Petrovac
OSTVARENA KRETANJA PRIHODA I UTVRĐIVANJE
REZULTATA POSLOVANJA 01.01. – 31.12.2013. GODINE
RB
VRSTA PRIHODA
1.1.-31.12.
2012.G.
OSTV.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prihodi od prodaje drvnih sortimenata
Prihod od bioloških investicija, projekata i ŠGO
Prihodi od izgradnje puteva
Prihodi od pašarine, šumske štete i ostalo
Prihodi od prevoza i ostalih usluga
Ostali prihodi (zakup i dir.)
Prihod od separacije
Prihodi od sadnica
Prihodi od izgradnje objekata i drvne galanter.
Ostali prihodi
I PRIHODI Σ (1-10)
11 Interni prihodi
12 Raspored prihoda direkcije
II SVEUKUPAN PRIHOD ( I + 11+12 )
III UKUPAN RASHOD
13 Interne fakture (GMO, ost. int. fakt. i b.inv.)
14 Raspored rashoda Direkcije
IV SVEUKUPAN RASHOD ( III + 13 + 14 )
V +DOBIT / - GUBITAK ( II - IV )
1.1.-31.12. 2013.G.
INDEKS
PLAN
os.13/os.12 OSTV./PL.
0
0
0
0
358.258
750.000
0
0
517.896
116.000
0
0
81.979
63.000
0
0
0
0
0
0
958.133
929.000
0
0
25.634
30.170
983.767
959.170
1.508.696 1.660.798
0
0
195.587
496.419
1.704.283 2.157.217
-720.516 -1.198.047
OSTV.
0
0
381.388
0
740.730
0
159.839
0
0
33.331
1.315.288
0
51.423
1.366.711
1.844.998
0
527.266
2.372.263
-1.005.552
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
INDEKS
106
51
143
639
195
254
137
142
201
139
122
170
142
111
270
139
140
106
110
84
66
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
Podružnica građenja, mehanizacije i održavanja Bosanski Petrovac
OSTVARENA KRETANJA RASHODA OD 01.01. DO 31.12.2013. GODINE
R/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
I
50.
II
51.
52.
53.
54.
55.
56.
III
IV
57.
V
58.
VI
VRSTA RASHODA
Utrošak materijala za proizvodnju-sadnice
Utrošeni materijal u režiji
Utrošeni kancelarijski materijal
Utrošeni materijal za održ. čistoće
Utrošena nabavljena električna energija
Utroš.ost.energ.(ogrev, mazut,lož ulje.)
Utrošeno gorivo i mazivo
Utrošeni rezervni dijelovi
Otpis auto guma
Otpis sitnog inventara
HTZ oprema
Amortizacija osnovnih sredstava
Bruto plate
Naknade za minuli rad
Naknade za topli obrok
Naknade za prevoz radnika
Regres
Usl.u š.,poš.,pop.,njegi i pripr.ter. i projekti
Usluge u šumarstvu: sječa – izvoz
Transportne usluge
Usluge održavanja puteva
Usluge održavanja opreme i građ.
Tehnički pregled i atestiranja
Zakupnine
Troškovi reklame i sajmova
Premije osig.stal.sredst. i odg. za 3. lica
Premije kol. osiguranja
Usluge platnog prometa
Troškovi reprezentacije
Dnevnice
Certificiranje i ISO standard
Naknada za privremene poslove
Otpremnina za penziju
Naknada za stipendije
Jubilarne nagrade
Pomoć radnicima
Članarina privrednim komorama
Doprinos za izgr. stanova RVI i šehida
Administrativne i druge takse i porezi
Takse i putarine za registraciju vozila
Troškovi PTT usluga
Komunalne, zdravstvene i sl. usluge
Usluge stručnog usavrš. i struč. usluge
Trošk. pretpl. na str.časopise (UŠIT)
Redovna kamata
Oglasi
Ukalkulisani troskovi obnove zemljišta i šuma
Naknade za korištenje općekorisnih FŠ
Ost.razni troš.(vodne nakn.,nesr. i sl.)
U K U P N O Σ (1-49) :
Uticaj zaliha
UKUPNO ( I + 50):
Obračunate kamate
Rashodi stalnih sredstava
Kazne
Umanjenje i otpis proizvoda
Otpis i ispravka potraž. od kupaca
Troškovi i izdaci iz ranijih godina
UKUPNO Σ (51-56)
SVEUKUPNO (II+III):
Interne fakture (GMO i biološke investicije)
SVEUKUPNO (IV+57):
Raspored rashoda direkcije
SVEUKUPNO RASHODI (V+58):
1.1.-31.12.
2012.G.
OSTV.
1.1.-31.12.
2013.G.
PLAN.
OSTV.
0
15.793
1.684
568
11.220
7.182
403.979
58.404
54.646
939
172
106.501
565.284
71.832
109.663
4.027
20.000
0
0
0
79.642
34.245
8.388
0
0
14.968
0
0
0
98
0
0
0
0
2.451
3.290
0
0
0
14.407
1.727
23.744
0
0
0
112
0
0
0
8.000
2.000
1.000
10.383
4.960
433.853
90.000
57.343
3.000
3.682
118.182
589.003
65.438
126.787
2.825
22.873
0
0
0
0
23.825
2.791
0
0
14.400
0
0
250
200
0
0
0
0
0
4.101
0
0
0
16.000
1.902
18.000
0
0
0
0
0
0
0
1.614.963
40.000
1.660.798
-106.267
1.508.696
0
0
0
0
0
0
0
1.508.696
0
1.508.696
195.587
1.704.283
1.660.798
0
0
0
0
0
0
0
1.660.798
0
1.660.798
496.419
2.157.217
0
8.183
1.711
706
7.833
19.490
408.317
111.090
36.848
3.554
5.117
150.505
638.611
83.755
117.263
4.969
19.500
0
0
0
26.538
39.815
6.166
0
0
15.898
0
0
0
50
0
0
0
0
0
3.299
0
0
0
19.882
1.762
13.064
1.075
0
0
0
0
0
500
1.745.502
99.495
1.844.998
0
0
0
0
0
0
0
1.844.998
0
1.844.998
527.266
2.372.263
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
INDEX
13/12
O./PL.
52
102
124
70
271
101
190
67
379
2.972
141
113
117
107
123
98
102
86
71
75
393
94
123
64
118
139
127
108
128
92
176
85
33
116
74
167
221
106
110
51
25
100
80
138
102
55
124
93
73
108
1
105
122
111
122
111
122
270
139
111
106
110
67
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
Podružnica "Rasadnik" Cazin
OSTVARENA KRETANJA PRIHODA I UTVRĐIVANJE
REZULTATA POSLOVANJA 01.01. – 31.12.2013. GODINE
RB
VRSTA PRIHODA
1.1.-31.12.
2012.G.
OSTV.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prihodi od prodaje drvnih sortimenata
Prihod od bioloških investicija, projekata i ŠGO
Prihodi od izgradnje puteva
Prihodi od pašarine, šumske štete i ostalo
Prihodi od prevoza i ostalih usluga
Ostali prihodi (zakup i dir.)
Prihod od separacije
Prihodi od sadnica
Prihodi od izgradnje objekata i drvne galanter.
Ostali prihodi
I PRIHODI Σ (1-10)
11 Interni prihodi
12 Raspored prihoda direkcije
II SVEUKUPAN PRIHOD ( I + 11+12 )
III UKUPAN RASHOD
13 Interne fakture (GMO, ost. int. fakt. i b.inv.)
14 Raspored rashoda Direkcije
IV SVEUKUPAN RASHOD ( III + 13 + 14 )
V +DOBIT / - GUBITAK ( II - IV )
0
0
0
0
0
0
0
275.827
0
19
275.846
0
12.514
288.359
572.023
0
95.479
667.502
-379.142
1.1.-31.12. 2013.G.
INDEKS
PLAN
OSTV.
os.13/os.12 OSTV./PL.
0
0
0
0
0
0
0
228.000
0
0
228.000
0
7.404
235.404
508.218
0
151.908
660.126
-424.722
0
0
0
0
0
0
0
230.525
0
19
230.544
0
12.621
243.165
720.366
0
161.348
881.714
-638.549
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
INDEKS
84
101
100
84
101
101
84
126
170
103
142
169
132
168
106
134
150
68
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
Podružnica "Rasadnik" Cazin
OSTVARENA KRETANJA RASHODA OD 01.01. DO 31.12.2012. GODINE
R/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
I
50.
II
51.
52.
53.
54.
55.
56.
III
IV
57.
V
58.
VI
VRSTA RASHODA
Utrošak materijala za proizvodnju-sadnice
Utrošeni materijal u režiji
Utrošeni kancelarijski materijal
Utrošeni materijal za održ. čistoće
Utrošena nabavljena električna energija
Utroš.ost.energ.(ogrev, mazut,lož ulje.)
Utrošeno gorivo i mazivo
Utrošeni rezervni dijelovi
Otpis auto guma
Otpis sitnog inventara
HTZ oprema
Amortizacija osnovnih sredstava
Bruto plate
Naknade za minuli rad
Naknade za topli obrok
Naknade za prevoz radnika
Regres
Usl.u š.,poš.,pop.,njegi i pripr.ter. i projekti
Usluge u šumarstvu: sječa – izvoz
Transportne usluge
Usluge održavanja puteva
Usluge održavanja opreme i građ.
Tehnički pregled i atestiranja
Zakupnine
Troškovi reklame i sajmova
Premije osig.stal.sredst. i odg. za 3. lica
Premije kol. osiguranja
Usluge platnog prometa
Troškovi reprezentacije
Dnevnice
Certificiranje i ISO standard
Naknada za privremene poslove
Otpremnina za penziju
Naknada za stipendije
Jubilarne nagrade
Pomoć radnicima
Članarina privrednim komorama
Doprinos za izgr. stanova RVI i šehida
Administrativne i druge takse i porezi
Takse i putarine za registraciju vozila
Troškovi PTT usluga
Komunalne, zdravstvene i sl. usluge
Usluge stručnog usavrš. i struč. usluge
Trošk. pretpl. na str.časopise (UŠIT)
Redovna kamata
Oglasi
Ukalkulisani troskovi obnove zemljišta i šuma
Naknade za korištenje općekorisnih FŠ
Ost.razni troš.(vodne nakn.,nesr. i sl.)
U K U P N O Σ (1-49) :
Uticaj zaliha
UKUPNO ( I + 50):
Obračunate kamate
Rashodi stalnih sredstava
Kazne
Umanjenje i otpis proizvoda
Otpis i ispravka potraž. od kupaca
Troškovi i izdaci iz ranijih godina
UKUPNO Σ (51-56)
SVEUKUPNO (II+III):
Interne fakture (GMO i biološke investicije)
SVEUKUPNO (IV+57):
Raspored rashoda direkcije
SVEUKUPNO RASHODI (V+58):
1.1.-31.12.
2012.G.
OSTV.
20.800
32.946
400
209
1.215
1.905
10.915
1.832
837
60
371
16.500
208.108
23.357
43.064
4.229
8.000
0
0
0
0
1.155
86
0
0
357
0
0
158
0
0
2.118
2.481
0
2.451
1.646
0
0
0
40
1.087
24.482
6.819
0
0
0
0
0
0
417.624
154.235
571.858
0
0
0
165
0
0
165
572.023
0
572.023
95.479
667.502
1.1.-31.12.
2013.G.
PLAN.
OSTV.
11.190
25.000
45.931
49.000
948
1.000
150
400
1.416
1.583
1.905
2.500
15.156
8.422
5.335
2.000
1.640
931
970
1.500
1.656
432
15.724
18.518
241.699
263.645
26.111
29.291
41.863
61.848
3.192
3.133
8.000
9.149
0
0
14.767
0
0
0
1.035
0
893
850
121
246
0
0
0
0
394
597
0
0
0
0
42
250
75
100
0
0
2.648
0
0
0
0
0
3.380
0
0
800
0
0
0
0
0
0
400
500
1.115
1.023
25.227
25.000
6.240
0
0
0
0
0
0
0
25.000
0
0
0
500
0
508.218
504.223
0
207.643
508.218
711.866
0
0
0
0
0
0
0
8.500
0
0
0
0
0
8.500
508.218
720.366
0
0
508.218
720.366
151.908
161.348
660.126
881.714
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
INDEX
13/12
54
139
237
72
117
100
139
291
196
1.621
446
95
116
112
97
75
100
O./PL.
45
94
95
38
89
76
180
267
176
65
383
85
92
89
68
102
87
77
142
105
49
110
66
26
17
75
125
138
1.000
103
103
92
80
109
101
121
135
124
99
140
5.162
5.162
126
142
126
169
132
142
106
134
69
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
Direkcija društva, sektori Bosanska Krupa
OSTVARENA KRETANJA PRIHODA I UTVRĐIVANJE
REZULTATA POSLOVANJA 01.01. – 31.12.2013. GODINE
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VRSTA PRIHODA
Prihodi od prodaje drvnih sortimenata
Prihod od bioloških investicija, projekata i ŠGO
Prihodi od izgradnje puteva
Prihodi od pašarine, šumske štete i ostalo
Prihodi od prevoza i ostalih usluga
Ostali prihodi (zakup i dir.)
Prihod od separacije
Prihodi od sadnica
Prihodi od izgradnje objekata i drvne galanter.
Ostali prihodi
I PRIHODI Σ (1-10)
11 Interni prihodi
12 Raspored prihoda direkcije
II SVEUKUPAN PRIHOD ( I + 11+12 )
III UKUPAN RASHOD
13 Interne fakture (GMO, ost. int. fakt. i b.inv.)
14 Raspored rashoda Direkcije
IV SVEUKUPAN RASHOD ( III + 13 + 14 )
V +DOBIT / - GUBITAK ( II - IV )
1.1.-31.12.
2012.G.
1.1.-31.12. 2013.G.
INDEKS
OSTV.
PLAN
OSTV.
os.13/os.12 OSTV./PL.
3.146
432.202
0
0
0
7.583
0
0
34.677
509.573
987.182
0
-987.182
0
7.532.216
0
-7.532.216
0
0
0
811.000
0
0
0
11.500
0
0
86.000
120.000
1.028.500
0
-1.028.500
0
7.433.647
0
-7.433.647
0
0
3.861
827.916
0
72
711
1.976
0
0
72.405
846.089
1.753.031
0
-1.753.031
0
7.895.560
0
-7.895.560
0
0
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
INDEKS
123
192
102
26
17
209
166
178
84
705
170
178
0
105
170
0
106
105
0
0
106
0
0
70
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
Direkcija društva, sektori Bosanska Krupa
OSTVARENA KRETANJA RASHODA OD 01.01. DO 31.12.2013. GODINE
R/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
I
50.
II
51.
52.
53.
54.
55.
56.
III
IV
57.
V
58.
VI
VRSTA RASHODA
Utrošak materijala za proizvodnju-sadnice
Utrošeni materijal u režiji
Utrošeni kancelarijski materijal
Utrošeni materijal za održ. čistoće
Utrošena nabavljena električna energija
Utroš.ost.energ.(ogrev, mazut,lož ulje.)
Utrošeno gorivo i mazivo
Utrošeni rezervni dijelovi
Otpis auto guma
Otpis sitnog inventara
HTZ oprema
Amortizacija osnovnih sredstava
Bruto plate
Naknade za minuli rad
Naknade za topli obrok
Naknade za prevoz radnika
Regres
Usl.u š.,poš.,pop.,njegi i pripr.ter. i projekti
Usluge u šumarstvu: sječa – izvoz
Transportne usluge
Usluge održavanja puteva
Usluge održavanja opreme i građ.
Tehnički pregled i atestiranja
Zakupnine
Troškovi reklame i sajmova
Premije osig.stal.sredst. i odg. za 3. lica
Premije kol. osiguranja
Usluge platnog prometa
Troškovi reprezentacije
Dnevnice
Certificiranje i ISO standard
Naknada za privremene poslove
Otpremnina za penziju
Naknada za stipendije
Jubilarne nagrade
Pomoć radnicima
Članarina privrednim komorama
Doprinos za izgr. stanova RVI i šehida
Administrativne i druge takse i porezi
Takse i putarine za registraciju vozila
Troškovi PTT usluga
Komunalne, zdravstvene i sl. usluge
Usluge stručnog usavrš. i struč. usluge
Trošk. pretpl. na str.časopise (UŠIT)
Redovna kamata
Oglasi
Ukalkulisani troskovi obnove zemljišta i šuma
Naknade za korištenje općekorisnih FŠ
Ost.razni troš.(vodne nakn.,nesr. i sl.)
U K U P N O Σ (1-49) :
Uticaj zaliha
UKUPNO ( I + 50):
Obračunate kamate
Rashodi stalnih sredstava
Kazne
Umanjenje i otpis proizvoda
Otpis i ispravka potraž. od kupaca
Troškovi i izdaci iz ranijih godina
UKUPNO Σ (51-56)
SVEUKUPNO (II+III):
Interne fakture (GMO i biološke investicije)
SVEUKUPNO (IV+57):
Raspored rashoda direkcije
SVEUKUPNO RASHODI (V+58):
1.1.-31.12.
2012.G.
OSTV.
36.299
57.689
55.640
2.153
12.415
25.425
130.497
10.155
12.770
9.720
2.496
161.322
3.007.801
327.340
922.699
26.037
269.938
508
1.021
1.956
3.290
38.953
1.651
0
62.438
13.741
0
5.807
22.968
6.809
12.276
74.575
7.209
3.288
14.707
3.300
18.500
0
42.928
6.508
53.390
15.323
67.951
14.023
0
34.326
0
0
1.902.656
7.500.494
3.885
7.504.380
10.402
8
5.098
30
0
12.298
27.836
7.532.216
0
7.532.216
-7.532.216
0
1.1.-31.12.
2013.G.
PLAN.
OSTV.
38.720
15.000
57.571
72.000
44.332
58.000
1.890
2.500
13.912
14.907
29.158
28.662
138.087
142.926
16.157
20.000
8.791
14.000
13.175
30.426
15.310
12.360
183.897
178.476
4.054.097
3.872.550
386.868
430.240
1.106.831
707.326
39.819
19.021
284.480
97.210
711
811.000
0
0
5.205
0
2.305
0
56.032
69.973
1.907
3.786
0
0
55.349
60.000
14.448
13.221
0
0
13.050
2.500
19.060
28.000
15.409
22.700
12.736
15.000
72.152
60.000
0
20.000
6.816
10.000
10.563
120.000
33.393
24.591
25.592
20.000
0
0
17.612
72.450
6.451
7.200
55.413
50.999
13.063
19.000
74.639
50.000
4.728
14.000
0
0
28.877
30.000
0
0
0
0
88.623
810.494
7.328.647
7.789.101
22.152
7.328.647
7.811.253
4.810
20.000
31.481
10.000
14.560
15.000
1
0
32.738
30.000
717
30.000
105.000
84.307
7.433.647
7.895.560
0
0
7.433.647
7.895.560
-7.433.647
-7.895.560
0
0
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
INDEX
13/12
107
100
80
88
112
115
106
159
69
136
613
114
135
118
120
153
105
140
0
266
70
144
115
O./PL.
258
80
76
76
93
102
97
81
63
43
124
103
105
90
156
209
293
89
105
92
109
225
83
226
104
97
0
207
72
1.012
138
522
68
68
85
120
0
68
9
136
128
41
99
104
85
110
34
24
90
109
69
149
34
84
96
43
104
570
104
46
404.641
286
5
915
106
80
50
107
24
315
97
6
303
105
109
2
80
106
105
105
106
106
71
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU ZA PERIOD 01.01.-31.12.2013. GODINE
SADRŽAJ PRILOGA
Ostvareni rezultati poslovanja za period i uporedni pokazatelji -------------------------------------------- 40
Ostvarena kretanja prihoda i uporedni pokazatelji ------------------------------------------------------------- 40
Analiza ostvarenih cijena drvnih sortimenata u 2013.g.------------------------------------------------------- 41
Ostvareni prihod, rashod i dobit po podružnicama ------------------------------------------------------------ 42
Ostvarena kretanja rashoda i uporedni pokazatelji ------------------------------------------------------------- 43
Ostvarena kretanja rashoda po podružnicama ------------------------------------------------------------------ 44
Ostvareni prihodi po podružnicama ------------------------------------------------------------------------------- 46
Ulaganja u investicije ------------------------------------------------------------------------------------------------ 47
Izvršenje šumsko-uzgojnih radova -------------------------------------------------------------------------------- 50
Izvršenje plana proizvodnje ---------------------------------------------------------------------------------------- 51
Tabelarni pregled šumskih požara i pričinjenih šteta ---------------------------------------------------------- 52
Povrede na radu ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53
Podružnica "Šumarija" Bihać -------------------------------------------------------------------------------------- 54
Podružnica "Šumarija" Bosanski Petrovac ---------------------------------------------------------------------- 56
Podružnica "Šumarija" Cazin --------------------------------------------------------------------------------------- 58
Podružnica "Šumarija" Ključ -------------------------------------------------------------------------------------- 60
Podružnica "Šumarija" Sanski Most------------------------------------------------------------------------------- 62
Pogon gospodarenja Bosanska Krupa ---------------------------------------------------------------------------- 64
Podružnica građenja, mehanizacije i održavanja Bosanski Petrovac --------------------------------------- 66
Podružnica "Rasadnik" Cazin -------------------------------------------------------------------------------------- 68
Direkcija društva, sektori Bosanska Krupa ---------------------------------------------------------------------- 70
SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA
SLUŽBA PLANA, ANALIZE I RAZVOJA
Bosanska Krupa, februar 2014.godine,
ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O. - BOSANSKA KRUPA – RADNIČKA BB
72
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
15
File Size
2 148 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content