close

Enter

Log in using OpenID

br.48 - Univerzitet `Mediteran`

embedDownload
Univerzitet „Mediteran” Podgorica
Bilten
br.
48
Podgorica, januar 2015
BILTEN
Univerzitet „Mediteran” Podgorica
Univerzitet ,,Mediteran”
Podgorica
Vaka Đurovića bb
Broj: 48
Godina: 2015
Podgorica 16.01.2015.
Broj primjeraka: 50
www.unimediteran.net
januar 2015.
UNIVERZITET
1. IZVJEŠTAJI RECENZENATA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE ZA PREDMETE MEDICINA I TURIZAM I PRINCIPI ISHRANE
PROF. DR SCI. MED. MIRKA ŠARANOVIĆA
1.1. Izvještaj recenzenta prof. dr sci. med. Branka Jakovljevića
FAKULTETU ZA TURIZAM BAR – MTS “MONTENEGRO TORURISM SCHOOL”
UNIVERZITETA „MEDITERAN” PODGORICA
Na sjedinici Senata Univerziteta „Mediteran” održanoj 28. 08. 2014. godine određen sam
za člana recenzentske komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izveštaja
za izbor u akademsko zvanje redovni profesor za predmete Medicina i Turizam i Principi ishrane na Fakultetu za turizam Bar – MTS – “Montenegro Tourisam School”. Na
konkurs objavljen u dnevnom listu „Pobjeda“, javio se kandidat prof. dr sci. med. dr Mirko
Šaranović. Ovim povodom podnosim sledeći
I Z V J E Š TA J :
I Ocjena uslova
Bibliografija i stepen obrazovanja
IME I PREZIME: MIRKO ŠARANOVIĆ
LIČNI PODACI: rođen 08. 11. 1963. godine u Šapcu
Obrazovanje
Radno iskustvo
Od 1998. godine stalno je zaposlen na Internom odeljenju OB „Blažo J. Orlandić“. Poslednjih 10 godina radno angažovan na mestu šefa Koronarne jedinice. U januaru 2005.
godine izabran je u zvanje docenta za grupu medicinskih predmeta na ”Montenegro Tourisam School“ Univerziteta „Mediteran“, a u decembru 2009. godine, na istom fakultetu,
izabran je u zvanje vanrednog profesora. Član je Evropskog udruženja kardiologa, Evrop-
|bilten 48
Završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, datum diplomiranja je 29. 03. 1989.
godine. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu magistrirao je 17. 03. 1995.
godine. Tema magistarskog rada je bila Promene sistolnog i dijastolnog krvnog pritiska u
toku Testa fizičkog opterećenja kod normotenzivnih i kod osoba sa blagom hipertenzijom.
Doktorirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 22. 05. 1998. godine. Tema
doktorske disertacije bila je Električna bioimpedanca u proceni hemodinamskih poremećaja
arteriske hipertenzije. Specijalistički ispit iz Interne medicine položio na Medicinskom
fakultetu Univerziteta u Beogradu 29. 09. 1998. godine sa odličnom ocenom. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu subspecijalističke studije, odsek Kardiologija,
završio je u oktobru 2005. godine.
1
MEDITERAN
skog udruženja za arterijsku hipertenziju kao i Udruženja kardiologa Crne Gore.
II KLASIFIKACIONA BIBLIOGRAFIJA
|bilten 48
1.
1.2
2
NAUČNO ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST
Broj bodova
Radovi objavljeni u časopisima
Radovi u časopisima koji se nalaze u međunarodnoj
1.2.1
bazi podataka
1.
Božidarka Knežević, Zorana Vasiljeviž, Slavica Cvijović
Tomić, Ljiljana Krivokapić, Vujica Ljubić, Ljilja Musić,
Šahmanović Omer, Sonja Radojičić, Čolović Radoman,
Gordana Rajović, Lea Riger, Mirko Šaranović, Milan
Veličković, Dubravka Rajić, Siniša Živković, Ratko Lasica, Nevena Banković-Milenković, Đinđić Ljubica, Dimitrije Jovanović, Milosavljević Jelica, Gordana Radaković,
7
Marija Zdravković, Beatrice Ricci, Olivia Manfrini, Irene
Martelli, Akos Koller, Lina Badimon And Raffaele Bugiardini, Management of heart failure complicating acute
coronary syndromes in Montenegro and Serbia, European Heart Journal Supplements, volume 16, januar
2014, DOI 10.1093/eurheartj/sut014, str. 61-66.
1.2.2 Radovi objavljeni u međunarodnim časopisima
2.
Šaranović, M., Šaranović, S., Ranković, J., Ranković, G.,
Vidaković, M., Hemodinamski status kod ispitanika sa esencijalnom arterijskom hipertenzijom III stepena u odno4
su na normotenzitive, The Scientific Journal of Faculty of
Medicine, University of Nis and the Department of the
Serbian Society of Nis, Nis, 2015.
1.2.3 Radovi objavljeni u domaćim časopisima
3.
M. Šaranović, S. Šaranović, Primena lercadipina u tretmanu arterijske hipertenzije, Medicinski zapisi, 2013,
1,5
ISSN-0419-7747
1.3
Radovi objevljeni na kongresima, simpozijumima i
seminarima
4.
M. Šaranović, S. Saranović, Left ventricle hypertrophy in
hypertensive patients and diabetes as risk factor, HEART
2
FAILURE 2013 Lisabon
5.
M. Šaranović, S. Šaranović, Geometrical changes of left
ventricle hypertrophy in hypertensive patients with and
2
without diabetes mellitus, HEART FAILURE 2013, Lisabon
6.
M. Šaranovic, S. Saranović, Geometrical changes of left
ventricle in hypertensive patients and visceral adiposity as
2
risk factor, HEART FAILURE 2013, Lisabon
Kandidat
3,5
2
1,5
1
1
1
UNIVERZITET
•
•
•
•
•
2
1
2
1
1
1
12
5
5
5
Član Evropskog udruženja kardiologa
Član Evropskog udruženja za arterijsku hipertenziju
Član Udruzenja Kardiologa Crne Gore
Član „Lige za hipertenziju Srbije i Crne Gore“
Član sam „Udruženja za Aterosklerozu Srbije i Crne
Gore“
• Aktivni učesnik u radu i osnivanju „Centra za lečenje
krvnog pritiska“ KC Srbije
• Aktivno ucestvovao u organizaciji mnogih stručnih i
naučnih skupova u zemlji
20
UKUPNO ZA STRUČNU DJELATNOST
20
|bilten 48
M. Šaranović, S. Šaranović, Physical load test in mildly
hypertensive patients - tolerability to the load, ESC Congress 2013, Amsterdam
8.
M. Šaranović, S. Šaranović, Prevalence of white coat hypertension in children and adolescents, ESC Congress
2013, Amsterdam
1.4.2 Uvodno predavanje održano na sastancima sa
domaćim učesnicima
„Primena niskomolekularnih heparina u akutnom koronarnom sindromu“
UKUPNO ZA NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD
3.
PEDAGOŠKA DJELATNOST
3.1.2 Korišćenje referentnog inostranog udžbenika kod nas
1.
• Rodwell Williams Sue: Essentials of nutrition and
diet therapy . Mosby Ed 7th edition. St. Luis, Baltimore, Boston, Carlstad, Chicago, Mineapolis, New
York, Philadelphia, Portland, London, Milano, Sydney, Tokyo, Toronto, 1999.
• Peckenpaugh J. Nancy nad Poleman M. Charlotte:
Nutrition essentiacu ls nad diet therapy. W.B. Saunders Company Ed 8th edition. Philadelphia, London,
Toronto, Montreal, Sydney, Tokyo, 1999.
• Petar Vuksanović: Medicina i Turizam, Univerzitet
Crne Gore Medicinski fakultet, 2004
• Mirko Rosić, Ivan Anđelković, Gvozden Rosić: Osnovni principi nutricionizma i dijetetike, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Ekonomski
fakultet Univerziteta u Kargujevcu, Fakultet za Turisticki i hotelski menadžment Beograd, Beograd 2003.
UKUPNO ZA PEDAGOŠKU DELATNOST
4.
STRUČNA DJELATNOST
Ostala dokumentovana stručna djelatnost prema
4.6
procjeni stručnih komisija
7.
3
MEDITERAN
ZBIRNO: RADOVI I BODOVI
BROJ RADOVA
BROJ BODOVA
U
U preth- U posljedU prethposljedDJELATNOST
odnom
njem
odnom
Ukupno
njem
Ukupno
izbornom izbornom
izbornom
izbornom
periodu periodu
periodu
periodu
1. Naučno-istraživačka
9
7
16
19,19
12
21,19
2. Pedagoška
7
5
12
3. Stručna
10
20
30
UKUPNO
9
7
16
36,19
37
73,19
Tokom redovnih, poslijediplomskih i doktorskih studija provedenih na Medicinskom
fakultetu Univerziteta u Beogradu, prof. dr sci. med. Mirko Šaranović stekao je široko
medicinsko obrazovanje. U toku svog naučnog rada bavio se različitim segmentima iz
oblasti kardiologije kao i problematikom iz oblasti nutricionizma i dijetetike sa posebnim osvrtom na uticaj ishrane na razvoj kardiovaskularnih bolesti. Hemodinamski status arterijske hipertenzije kao njen uticaj na pojavu drugih bolesti predstavljaju predmet
interesovanja ovog kandidata, a od radova iz ove oblasti treba istaći naučnu monografiju
Hemodinamski status arterijske hipertenzije. Analizom radova u kasnijem period posebno
izdvajam rad pod naslovom Management of heart failure complicating acute coronary syndromes in Montenegro and Serbia, objavljenom u značajnom medicinskom časopisu European Heart Journal koji je rezultat saradnje grupe kardiologa Crne Gore, Srbije i Italije i
pruža značajan doprinos u tretmanu i razumevanju akutnog koronarnog sindroma i samo
je deo jednog velikog projekta. Daljom analizom radova objavljenih na mnogobrojnim
značajnim kongresima u svetu i kod nas, zapažamo da se prof. dr sci. med. Mirko Šaranovic
bavio najrazličitijom problematikom iz oblasti kardiologije. Ta problematika obrađena je u
više radova koji su prezentirani na referentnim kongresima u svetu i kod nas.
Predmet njegovog interesovanja su i problematika hiperlipoproteinemija odnosno njihova terapija i uticaj na razvoj kardiovaskularnih bolesti, kao I oblast nutricionizma i dijetetike, sa posebnim osvrtom na uticaj ishrane na razvoj kardiovaskularnih bolesti.
|bilten 48
III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE
4
Imajući sve prethodno izloženo u vidu, prof. dr sci. med. Mirko Šaranović, specijalista internista subspecijalista kardiolog, ispunjava sve zakonom predviđene uslove i uslove predviđene Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja. Stoga predlažem Veću
Fakulteta za Turizam Bar – MTS – “Montenegro Tourism School” Univerziteta „Mediteran” da izabere prof. dr sci. med. Mirka Šaranovića u zvanje redovnog profesora za grupu
predmeta Principi ishrane i Medicina i Turizam.
U Beogradu, 01. januara 2015.
ČLAN RECENZENTSKE KOMISIJE
Prof. dr sci. med. Branko Jakovljević
redovni profesor Medicinskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu
UNIVERZITET
1.2. Izvještaj recenzenta prof. dr sci. Mihaila Matića
FAKULTETU ZA TURIZAM BAR – MTS “MONTENEGRO TORURISM SCHOOL”
UNIVERZITETA „MEDITERAN” PODGORICA
Na sjedinici Senata Univerziteta „Mediteran” održanoj 28. 08. 2014. godine određen sam
za člana recenzentske komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izveštajaza
izbor u akademsko zvanje redovni profesor za predmete Medicina i Turizam i Principi
ishrane na Fakultetu za turizam Bar – MTS – “Montenegro Tourisam School”. Na konkurs
objavljen u dnevnom listu „Pobjeda“, javio se kandidat prof. dr sci. med. dr Mirko Šaranović.
Ovim povodom podnosim sledeći
I Z V J E Š TA J :
I Ocjena uslova
Bibliografija i stepen obrazovanja
IME I PREZIME: MIRKO ŠARANOVIĆ
LIČNI PODACI: rođen 08. 11. 1963. godine u Šapcu
Obrazovanje
Završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, datum diplomiranja je 29. 03. 1989.
godine. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu magistrirao je 17. 03. 1995.
godine. Tema magistarskog rada je bila Promene sistolnog i dijastolnog krvnog pritiska u
toku Testa fizičkog opterećenja kod normotenzivnih i kod osoba sa blagom hipertenzijom.
Doktorirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 22. 05. 1998. godine. Tema
doktorske disertacije bila je Električna bioimpedanca u proceni hemodinamskih poremećaja
arteriske hipertenzije. Specijalistički ispit iz Interne medicine položio na Medicinskom
fakultetu Univerziteta u Beogradu 29. 09. 1998. godine sa odličnom ocenom. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu subspecijalističke studije, odsek Kardiologija,
završio je u oktobru 2005. godine.
Radno iskustvo
|bilten 48
Od 1998. godine stalno je zaposlen na Internom odeljenju OB „Blažo J. Orlandić“. Poslednjih 10 godina radno angažovan na mestu šefa Koronarne jedinice. U januaru 2005.
godine izabran je u zvanje docenta za grupu medicinskih predmeta na ”Montenegro Tourisam School“ Univerziteta „Mediteran“, a u decembru 2009. godine, na istom fakultetu,
izabran je u zvanje vanrednog profesora. Član je Evropskog udruženja kardiologa, Evropskog udruženja za arterijsku hipertenziju kao i Udruženja kardiologa Crne Gore .
5
MEDITERAN
II KVANTITATIVNO OCJENJIVANJE BIBLIOGRAFIJE
|bilten 48
1.
1.2
6
NAUČNO ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST
Broj bodova
Radovi objavljeni u časopisima
Radovi u časopisima koji se nalaze u međunarodnoj
1.2.1
bazi podataka
1.
Božidarka Knežević, Zorana Vasiljeviž, Slavica Cvijović
Tomić, Ljiljana Krivokapić, Vujica Ljubić, Ljilja Musić,
Šahmanović Omer, Sonja Radojičić, Čolović Radoman,
Gordana Rajović, Lea Riger, Mirko Šaranović, Milan
Veličković, Dubravka Rajić, Siniša Živković, Ratko Lasica, Nevena Banković-Milenković, Đinđić Ljubica, Dimitrije Jovanović, Milosavljević Jelica, Gordana Radaković,
7
Marija Zdravković, Beatrice Ricci, Olivia Manfrini, Irene
Martelli, Akos Koller, Lina Badimon And Raffaele Bugiardini, Management of heart failure complicating acute
coronary syndromes in Montenegro and Serbia, European Heart Journal Supplements, volume 16, januar
2014, DOI 10.1093/eurheartj/sut014, str. 61-66.
1.2.2 Radovi objavljeni u međunarodnim časopisima
2.
Šaranović, M., Šaranović, S., Ranković, J., Ranković, G.,
Vidaković, M., Hemodinamski status kod ispitanika sa esencijalnom arterijskom hipertenzijom III stepena u odno4
su na normotenzitive, The Scientific Journal of Faculty of
Medicine, University of Nis and the Department of the
Serbian Society of Nis, Nis, 2015.
1.2.3 Radovi objavljeni u domaćim časopisima
3.
M. Šaranović, S. Šaranović, Primena lercadipina u tretmanu arterijske hipertenzije, Medicinski zapisi, 2013,
1,5
ISSN-0419-7747
1.3
Radovi objevljeni na kongresima, simpozijumima i
seminarima
4.
M. Šaranović, S. Saranović, Left ventricle hypertrophy in
hypertensive patients and diabetes as risk factor, HEART
2
FAILURE 2013 Lisabon
5.
M. Šaranović, S. Šaranović, Geometrical changes of left
ventricle hypertrophy in hypertensive patients with and
2
without diabetes mellitus, HEART FAILURE 2013, Lisabon
6.
M. Šaranovic, S. Saranović, Geometrical changes of left
ventricle in hypertensive patients and visceral adiposity as
2
risk factor, HEART FAILURE 2013, Lisabon
7.
M. Šaranović, S. Šaranović, Physical load test in mildly
hypertensive patients - tolerability to the load, ESC Con2
gress 2013, Amsterdam
Kandidat
3,5
2
1,5
1
1
1
1
UNIVERZITET
•
•
•
•
•
2
1
1
1
12
5
5
5
Član Evropskog udruženja kardiologa
Član Evropskog udruženja za arterijsku hipertenziju
Član Udruzenja Kardiologa Crne Gore
Član „Lige za hipertenziju Srbije i Crne Gore“
Član sam „Udruženja za Aterosklerozu Srbije i Crne
Gore“
• Aktivni učesnik u radu i osnivanju „Centra za lečenje
krvnog pritiska“ KC Srbije
• Aktivno ucestvovao u organizaciji mnogih stručnih i
naučnih skupova u zemlji
20
UKUPNO ZA STRUČNU DJELATNOST
20
|bilten 48
M. Šaranović, S. Šaranović, Prevalence of white coat hypertension in children and adolescents, ESC Congress
2013, Amsterdam
1.4.2 Uvodno predavanje održano na sastancima sa
domaćim učesnicima
„Primena niskomolekularnih heparina u akutnom koronarnom sindromu“
UKUPNO ZA NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD
3.
PEDAGOŠKA DJELATNOST
3.1.2 Korišćenje referentnog inostranog udžbenika kod nas
1.
• Rodwell Williams Sue: Essentials of nutrition and
diet therapy . Mosby Ed 7th edition. St. Luis, Baltimore, Boston, Carlstad, Chicago, Mineapolis, New
York, Philadelphia, Portland, London, Milano, Sydney, Tokyo, Toronto, 1999.
• Peckenpaugh J. Nancy nad Poleman M. Charlotte:
Nutrition essentiacu ls nad diet therapy. W.B. Saunders Company Ed 8th edition. Philadelphia, London,
Toronto, Montreal, Sydney, Tokyo, 1999.
• Petar Vuksanović: Medicina i Turizam, Univerzitet
Crne Gore Medicinski fakultet, 2004
• Mirko Rosić, Ivan Anđelković, Gvozden Rosić: Osnovni principi nutricionizma i dijetetike, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Ekonomski
fakultet Univerziteta u Kargujevcu, Fakultet za Turisticki i hotelski menadžment Beograd, Beograd 2003.
UKUPNO ZA PEDAGOŠKU DELATNOST
4.
STRUČNA DJELATNOST
Ostala dokumentovana stručna djelatnost prema
4.6
procjeni stručnih komisija
8.
7
MEDITERAN
ZBIRNO: RADOVI I BODOVI
BROJ RADOVA
BROJ BODOVA
U
U preth- U posljedU prethposljedDJELATNOST
odnom
njem
odnom
Ukupno
njem
Ukupno
izbornom izbornom
izbornom
izbornom
periodu periodu
periodu
periodu
1. Naučno-istraživačka
9
7
16
19,19
12
21,19
2. Pedagoška
7
5
12
3. Stručna
10
20
30
UKUPNO
9
7
16
36,19
37
73,19
U toku svog naučnog rada prof. Šaranović se bavio različitim segmentima iz oblasti kardiologije kao i problematikom iz oblasti nutricionizma i dijetetike sa posebnim osvrtom
na uticaj ishrane na razvoj kardiovaskularnih bolesti. Hemodinamski status arterijske hipertenzije kao njen uticaj na pojavu drugih bolesti predstavljaju predmet interesovanja
ovog kandidata, a od radova iz ove oblasti treba istaći naučnu monografiju Hemodinamski
status arterijske hipertenzije. Takođe se posebno izdvaja rad pod naslovom Management
of heart failure complicating acute coronary syndromes in Montenegro and Serbia koji je objavljen u značajnom medicinskom časopisu European Heart Journal. Rad je nastao kao
rezultat saradnje grupe kardiologa Crne Gore, Srbije i Italije i pruža značajan doprinos u
tretmanu i razumevanju akutnog koronarnog sindroma. Prof. dr sci. med. Mirko Šaranovic
se bavi najrazličitijom problematikom iz oblasti kardiologije. Ta problematika obrađena je
u više radova koji su prezentirani na referentnim kongresima u svetu i kod nas.
Poseban predmet njegovog interesovanja predstavlja problematika hiperlipoproteinemija odnosno njihova terapija i uticaj na razvoj kardiovaskularnih bolesti, kao i oblast nutricionizma i dijetetike, sa posebnim osvrtom na uticaj ishrane na razvoj kardiovaskularnih
bolesti, Uočava se takodje da je prof. dr sci. med. M. Šaranović savladao sve neinvazivne
dijagnostčke procedure iz oblasti kardiologije koje su trenutno aktuelne u svetu i kod nas i
uspešno ih primenjuje u praksi.
|bilten 48
III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE
8
Imajući sve prethodno izloženo u vidu, prof. dr sci. med. Mirko Šaranović, specijalista internista subspecijalista kardiolog, ispunjava sve zakonom predviđene uslove i uslove predviđene Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja. Stoga predlažem Veću
Fakulteta za Turizam Bar – MTS – “Montenegro Tourism School” Univerziteta „Mediteran” da izabere prof. dr sci. med. Mirka Šaranovića u zvanje redovnog profesora za grupu
predmeta Principi ishrane i Medicina i Turizam.
U Beogradu, 01. januara 2015.
ČLAN RECENZENTSKE KOMISIJE
Prof. dr sci. Mihailo Matić
redovni profesor Medicinskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu
UNIVERZITET
1.3. Izvještaj recenzenta prof. dr sci. med. Gorana Belojevića
FAKULTETU ZA TURIZAM BAR – MTS “MONTENEGRO TORURISM SCHOOL”
UNIVERZITETA „MEDITERAN” PODGORICA
Na sjedinici Senata Univerziteta „Mediteran” održanoj 28. 08. 2014. godine određen sam
za člana recenzentske komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izveštajaza
izbor u akademsko zvanje redovni profesor za predmete Medicina i Turizam i Principi
ishrane na Fakultetu za turizam Bar – MTS – “Montenegro Tourisam School”. Na konkurs
objavljen u dnevnom listu „Pobjeda“, javio se kandidat prof. dr sci. med. dr Mirko Šaranović.
Ovim povodom podnosim sledeći
I Z V J E Š TA J :
I Ocjena uslova
Bibliografija i stepen obrazovanja
IME I PREZIME: MIRKO ŠARANOVIĆ
LIČNI PODACI: rođen 08. 11. 1963. godine u Šapcu
Obrazovanje
Završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, datum diplomiranja je 29. 03. 1989.
godine. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu magistrirao je 17. 03. 1995.
godine. Tema magistarskog rada je bila Promene sistolnog i dijastolnog krvnog pritiska u
toku Testa fizičkog opterećenja kod normotenzivnih i kod osoba sa blagom hipertenzijom.
Doktorirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 22. 05. 1998. godine. Tema
doktorske disertacije bila je Električna bioimpedanca u proceni hemodinamskih poremećaja
arteriske hipertenzije. Specijalistički ispit iz Interne medicine položio na Medicinskom
fakultetu Univerziteta u Beogradu 29. 09. 1998. godine sa odličnom ocenom. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu subspecijalističke studije, odsek Kardiologija,
završio je u oktobru 2005. godine.
Od 1998. godine stalno je zaposlen na Internom odeljenju OB „Blažo J. Orlandić“. Poslednjih 10 godina radno angažovan na mestu šefa Koronarne jedinice. U januaru 2005.
godine izabran je u zvanje docenta za grupu medicinskih predmeta na ”Montenegro Tourisam School“ Univerziteta „Mediteran“, a u decembru 2009. godine, na istom fakultetu,
izabran je u zvanje vanrednog profesora. Član je Evropskog udruženja kardiologa, Evropskog udruženja za arterijsku hipertenziju kao i Udruženja kardiologa Crne Gore .
|bilten 48
Radno iskustvo
9
MEDITERAN
II KVANTITATIVNO OCJENJIVANJE BIBLIOGRAFIJE
|bilten 48
1.
1.2
10
NAUČNO ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST
Broj bodova
Radovi objavljeni u časopisima
Radovi u časopisima koji se nalaze u međunarodnoj
1.2.1
bazi podataka
1.
Božidarka Knežević, Zorana Vasiljeviž, Slavica Cvijović
Tomić, Ljiljana Krivokapić, Vujica Ljubić, Ljilja Musić,
Šahmanović Omer, Sonja Radojičić, Čolović Radoman,
Gordana Rajović, Lea Riger, Mirko Šaranović, Milan
Veličković, Dubravka Rajić, Siniša Živković, Ratko Lasica, Nevena Banković-Milenković, Đinđić Ljubica, Dimitrije Jovanović, Milosavljević Jelica, Gordana Radaković,
7
Marija Zdravković, Beatrice Ricci, Olivia Manfrini, Irene
Martelli, Akos Koller, Lina Badimon And Raffaele Bugiardini, Management of heart failure complicating acute
coronary syndromes in Montenegro and Serbia, European Heart Journal Supplements, volume 16, januar
2014, DOI 10.1093/eurheartj/sut014, str. 61-66.
1.2.2 Radovi objavljeni u međunarodnim časopisima
2.
Šaranović, M., Šaranović, S., Ranković, J., Ranković, G.,
Vidaković, M., Hemodinamski status kod ispitanika sa esencijalnom arterijskom hipertenzijom III stepena u odno4
su na normotenzitive, The Scientific Journal of Faculty of
Medicine, University of Nis and the Department of the
Serbian Society of Nis, Nis, 2015.
1.2.3 Radovi objavljeni u domaćim časopisima
3.
M. Šaranović, S. Šaranović, Primena lercadipina u tretmanu arterijske hipertenzije, Medicinski zapisi, 2013,
1,5
ISSN-0419-7747
1.3
Radovi objevljeni na kongresima, simpozijumima i
seminarima
4.
M. Šaranović, S. Saranović, Left ventricle hypertrophy in
hypertensive patients and diabetes as risk factor, HEART
2
FAILURE 2013 Lisabon
5.
M. Šaranović, S. Šaranović, Geometrical changes of left
ventricle hypertrophy in hypertensive patients with and
2
without diabetes mellitus, HEART FAILURE 2013, Lisabon
6.
M. Šaranovic, S. Saranović, Geometrical changes of left
ventricle in hypertensive patients and visceral adiposity as
2
risk factor, HEART FAILURE 2013, Lisabon
7.
M. Šaranović, S. Šaranović, Physical load test in mildly
hypertensive patients - tolerability to the load, ESC Con2
gress 2013, Amsterdam
Kandidat
3,5
2
1,5
1
1
1
1
UNIVERZITET
•
•
•
•
•
2
1
1
1
12
5
5
5
Član Evropskog udruženja kardiologa
Član Evropskog udruženja za arterijsku hipertenziju
Član Udruzenja Kardiologa Crne Gore
Član „Lige za hipertenziju Srbije i Crne Gore“
Član sam „Udruženja za Aterosklerozu Srbije i Crne
Gore“
• Aktivni učesnik u radu i osnivanju „Centra za lečenje
krvnog pritiska“ KC Srbije
• Aktivno ucestvovao u organizaciji mnogih stručnih i
naučnih skupova u zemlji
20
UKUPNO ZA STRUČNU DJELATNOST
20
|bilten 48
M. Šaranović, S. Šaranović, Prevalence of white coat hypertension in children and adolescents, ESC Congress
2013, Amsterdam
1.4.2 Uvodno predavanje održano na sastancima sa
domaćim učesnicima
„Primena niskomolekularnih heparina u akutnom koronarnom sindromu“
UKUPNO ZA NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD
3.
PEDAGOŠKA DJELATNOST
3.1.2 Korišćenje referentnog inostranog udžbenika kod nas
1.
• Rodwell Williams Sue: Essentials of nutrition and
diet therapy . Mosby Ed 7th edition. St. Luis, Baltimore, Boston, Carlstad, Chicago, Mineapolis, New
York, Philadelphia, Portland, London, Milano, Sydney, Tokyo, Toronto, 1999.
• Peckenpaugh J. Nancy nad Poleman M. Charlotte:
Nutrition essentiacu ls nad diet therapy. W.B. Saunders Company Ed 8th edition. Philadelphia, London,
Toronto, Montreal, Sydney, Tokyo, 1999.
• Petar Vuksanović: Medicina i Turizam, Univerzitet
Crne Gore Medicinski fakultet, 2004
• Mirko Rosić, Ivan Anđelković, Gvozden Rosić: Osnovni principi nutricionizma i dijetetike, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Ekonomski
fakultet Univerziteta u Kargujevcu, Fakultet za Turisticki i hotelski menadžment Beograd, Beograd 2003.
UKUPNO ZA PEDAGOŠKU DELATNOST
4.
STRUČNA DJELATNOST
Ostala dokumentovana stručna djelatnost prema
4.6
procjeni stručnih komisija
8.
11
MEDITERAN
ZBIRNO: RADOVI I BODOVI
BROJ RADOVA
BROJ BODOVA
U
U preth- U posljedU prethposljedDJELATNOST
odnom
njem
odnom
Ukupno
njem
Ukupno
izbornom izbornom
izbornom
izbornom
periodu periodu
periodu
periodu
1. Naučno-istraživačka
9
7
16
19,19
12
21,19
2. Pedagoška
7
5
12
3. Stručna
10
20
30
UKUPNO
9
7
16
36,19
37
73,19
U toku svog naučnog rada prof. Šaranović se bavio različitim segmentima iz oblasti kardiologije kao i problematikom iz oblasti nutricionizma i dijetetike sa posebnim osvrtom
na uticaj ishrane na razvoj kardiovaskularnih bolesti. Takođe, jedan od ključnih predmeta njegovog interesovanja je hemodinamski status arterijske hipertenzije i njen uticaj na
pojavu drugih bolesti. Ključni radovi iz ove oblasti su: naučna monografija Hemodinamski status arterijske hipertenzije, kao i rad Management of heart failure complicating acute
coronary syndromes in Montenegro and Serbia koji je bjavljen u značajnom medicinskom
časopisu European Heart Journal. Prof. Mirko Šaranović je svoje radove predstavio na
brojnim domaćim i inostranim kongresima i na istim ostvario zapažene rezultate.
Posebno značajan predmet istraživanja prof. Šaranovića predstavlja problematika hiperlipoproteinemija odnosno njihova terapija i uticaj na razvoj kardiovaskularnih bolesti, kao
I oblast nutricionizma i dijetetike, Tokom svog stručnog rada prošao je sve faze i u svim,
posebno tokom specijalističkih studija iz Interne medicine, odnosno subspecijalističkih
studija iz oblasti kardiologije sprovedenih na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, postigao je zavidne rezultate.
Treba istaći i to da je prof. dr sci. med. M. Šaranović savladao sve neinvazivne dijagnostčke
procedure iz oblasti kardiologije koje su trenutno aktuelne u svetu i kod nas i uspešno ih
primenjuje u praksi.
|bilten 48
III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE
12
Imajući sve prethodno izloženo u vidu, prof. dr sci. med. Mirko Šaranović, specijalista internista subspecijalista kardiolog, ispunjava sve zakonom predviđene uslove i uslove predviđene Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja. Stoga predlažem Veću
Fakulteta za Turizam Bar – MTS – “Montenegro Tourism School” Univerziteta „Mediteran” da izabere prof. dr sci. med. Mirka Šaranovića u zvanje redovnog profesora za grupu
predmeta Principi ishrane i Medicina i Turizam.
U Beogradu, 01. januara 2015.
ČLAN RECENZENTSKE KOMISIJE
Prof. dr sci. med. Goran Belojević
redovni profesor Medicinskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu
UNIVERZITET
2. IZVJEŠTAJI RECENZENATA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE ZA PREDMETE OSNOVI EKONOMIJE, FINANSIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU I
FISKALNI SISTEMI U TURIZMU – PROF. DR MIRA BLEČIĆA
2.1. Izvještaj recenzenta prof. dr Milenka Popovića
U skladu sa Odlukom Senata Univerziteta „Mediteran” Podgorica, broj: R-1412/3-14, od
28. 08. 2014. imenovan sam za člana recezentske komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanja izvještaja za izbor nastavnika u akademsko zvanje na Fakultetu za turizam
za predmete: Osnovi ekonomije, Finansijski menadžment u turizmu i Fiskalni sistemi u
turizmu. Na raspisani konkurs od 09. 07. 2014. godine prijavio se kandidat prof. dr Miro
Blečić, vanredni profesor na Fakultetu za turizam. Neposrednim uvidom u priloženu dokumentacionu osnovu kandidata na objavljeni konkurs, podnosim sledeći
I Z V J E Š TA J :
I Ocjena uslova
Bibliografija i stepen obrazovanja
Profesor dr Miro Blečić rođen je u Titiogradu 28. 09. 1951. gdje je završio SEŠ „Mirko
Vešović”, a potom 1974. i Ekonomski fakultet, gdje je diplomirao sa ocjenom 9 (devet).
Postdiplomske studije Ekonomski razvoj upisao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu
1984. godine. Magistarski rad pod nazivom Uticaj privrednog sistema na ekonomski razvoj
Crne Gore, kao nerazvijenog područja, odbranio je u junu 1987. godine na istom fakultetu.
Doktorat pod nazivom Finansiranje lokalne uprave u Crnoj Gori, odbranio je 1999. godine, na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.
U naučno zvanje docenta izabran je 13. 01. 2005. godine, na Fakultetu za turizam, hotelijerstvo i trgovinu u Baru, a decembra 2009. godine, na istom Fakultetu, izabran je u
zvanje vanrednog profesora.
Profesor dr Miro Blečić je u toku redovnog školovanja osnovnog, sredjeg i akademskog,
ovladao aktivnim znanjem ruskog jezika (tačka 4. Uputstva), što je u skladu sa tada važećim
propisima i verifikovano, pri prvom izboru.
Radno iskustvo
|bilten 48
Stalni radni odnos zasnovao je 20. 01. 1976. u Medicinskom zavodu u Titogradu, gdje je
do 1980. godine obavljao poslove od pripravnika do rukovodioca plana, analize i raspodjele. Od 1980. godine radno je angažovan u Izvršnom vijeću Republike Crne Gore gdje
je obavljao funkciju savjetnika u kabinetu, nakon čega je 1986. godine biran za zamjenika
Republičkog društvenog pravobranioca samoupravljanja. Od 1991. godine do 1997. godine obavljao je poslove sekretara za finansije Opštine Podgorica, nakon čega je izabran
za direktora Republičke direkcije za robne rezerve CG, koje poslove je obavljao do aprila
2004. godine.
Od marta 2003. godine biran je za člana redakcije Akcionar-a, časopisa za ekonomska i
pravna pitanja korporativne privrede, registrovanom u skladu sa međunarodnim stand-
13
MEDITERAN
ardima.
Član je Naučnog savjeta od 2007. godine Instituta računovođa i revizora Crne Gore.
Angažovan je kao gostujući profesor na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru od
2008. godine na predmetu Novac i bankarstvo, kao i Finansiranje rada i razvoja MSP.
Takođe, kao gostujući profesor, angažovan je od 2008. godine i na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru na Fakultetu Poslovni menadžment, studijski program Ekonomija na postdiplomskim i doktorskim studijama na predmetima: Finansijski menadžment i
finansijski rizici; Teorija novca i bankarstvo i Međunarodne finansije.
Član je Uređivačkog odbora Ekonomski izazovi, časopisa Departmana za ekonomske
nauke Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru, Republika Srbija.
U zvanje redovnog profesora biran je 14. 02. 2013. godine na Univerzitetu u Novom
Pazaru, za katedre: finansije i računovodstvo, gdje sam ja, prof. dr Milenko Popović redovni profesor Univerziteta „Mediteran“, bio član komisije i imao neposredan kontinuiran
uvid u stvaralački opus kandidata od izbora u zvanje docenta, zatim vanrednog profesora
do pomenutog izbora u zvanje redovnog profesora.
Autorov stvaralački opus iskazuje se kontinuirano godišnje u nivou od četiri-pet aktuelnih naučnih radova što ga kao autora svrstava u red zavidnih rezultata.
Prema članu 6. Mjerila, a na osnovu izvršenih anketa studenata, radno angažovanje prof.
dr Mira Blečića je vrednovano sa visokim ocjenama, o čemu na Fakultetu postoji validna
dokumentacija.
Redovni je član Udruženja ekonomista CG, a vanredni - Naučnog društva ekonomista
Srbije u Beogradu, koje je osnovano 1937. godine.
Certifikovani je finansijski procenitelj kapitala od 2010., a od marta 2014. izabran je za
sudskog vještaka u CG iz domena ekonomsko-finansijske struke.
Broj registrovanog naučnog istraživača u bazi Ministarstva obrazovanja Vlade Crne
Gore je E-CRIS CG 01215.
II KVANTITATIVNO OCJENJIVANJE BIBLIOGRAFIJE
PREGLED RADOVA I BODOVA U POSLEDNJEM IZBORNOM PERIODU
1.
NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST
1.1
1.2.1
MONOGRAFIJE
RADOVI OBJAVLJENI U MEĐUNARODNIM
STRUČNIM ČASOPISIMA
Blečić, M., Žižić, M., Cilj ne opravdava sredstvo,
Ekonomski izazovi, časopis u izdanju Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru-Departmant za
ekonomske nauke, Republika Srbija, ISSN 2217-8821,
broj 3, str. 34-43., mart 2013.
Blečić, M., Žižić, M., Kako dalje..., Ekonomski izazovi, časopis u izdanju Internacionalnog Univerziteta
u Novom Pazaru - Departman za ekonomske nauke,
Republika Srbija, ISSN 2217-8821, br.6. str.53-63., novembar, 2014.
|bilten 48
1.
14
2.
BROJ BODOVA
Ukupno za
referencu
1.2.1. x do 7
bodova
(2X2)
Za kandidata
4
UNIVERZITET
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
RADOVI OBJAVLJENI U DOMAĆIM
ČASOPISIMA
Blečić, M., Proces monetarne globalizacije, RRF Magazin - Institut računovođa i revizora Crne Gore, , br.
10-11, oktobar – novembar, 2009., str. 86-92., ISSN
1800-718X, 9771800718006.
Blečić, M., Žižić, M., Krizno vrijeme, RRF Magazin - Institut računovođa i revizora Crne Gore, br.
11-12, str. 85-91., decembar, 2009. ISSN 1800-718X,
9771800718006.
Blečić, M., Monetarna i privredna nestabilnost, RRF
Magazin - Institut računovođa i revizora Crne Gore,
, godina IV, br. 3, mart, 2010., str. 93-99., ISSN 1800718X, 9771800718006
Blečić, M., Žižić, M., Vrijeme u krizi, Akcionar,
časopis za ekonomska i pravna pitanja korporativne
prirode, godinaVIII br. 1, str. 57-70.,ISSN 180-5044,
2010.
Blečić, M., Žižić, M., Uzroci, posledice i rješenja?,
Bankar, časopis Udruženja banaka i finansijskih institucija Crne Gore, broj 10., jun 2010., str. 32-41,
ISSN 1800-7465, 9771800746009
Blečić, M., Žižić, M., Naša ekonomska realnost u uslovima krize, RRF Magazin – Institut računovođa i
revizora CG, god.IV,br.6., str98-106.jul 2010. ISSN
1800-718X, 9771800718006
Blečić, M., Žižić, M., Kako iz krize..., RRF Magazin - Institut računovođa i revizora CG, br 10-11,
god. IV, str.114-119.,oktobar, 2010. ISSN 1800-718X,
9771800718006.
Blečić, M., Investicionim ulaganjima iz recesije, RRF
Magazin - Institut računovođa i revizora CG, br.
07/08, god. V, str.70-79., jul-avgust, 2011. god. ISSN
18oo-718X, 9771800718006.
Blečić, M., Žižić, M., Rezultati su posledice, RRF
Magazin Institut računovođa i revizora CG,br. 03/04,
godina VI, str. 69-79., mart-april, 2012., ISSN 1800718X, 9771800718006.
Blečić, M., Žižić, M., Godine prolaze..., Bankar,
časopis Udruženja banaka i finansijskih institucija
Crne Gore, godina V, broj 18, str. 52-67., septembar
2012., ISSN 1800-7465, 9771800746009.
Blečić, M., Žižić, M., Polako, ali sigurno..., RRF Magazin – Institut računovođa i revizora CG, godina VI,
broj 07/08, str.57-69., jul-avgust, 2012., ISSN 1800
718X,9771800718006.
1.2.3 x do 4
boda
(17x1)
17
|bilten 48
1.2.3
15
MEDITERAN
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1.3.1
20.
21.
|bilten 48
22.
16
23.
Blečić, M., Žižić, M., Zašto porez na porez, RRF Magazin - Institut računovođa i revizora CG, godina VI,
broj 09/10, str.14-22., septembar-oktobar, 2012., ISSN
1800-718X, 97718006.
Blečić, M., Žižić, M., Efekti privatizacije u Crnoj Gori,
Pravni Zbornik, časopis za pravnu teoriju i praksu,
Udruženje pravnika CG, ISSN 0350-6630, ISDS, br.12/2013. str. 321-331.
Blečić, M., Žižić, M., Zašto povećavati porez, RRF
Magazin - Institut računovođa i revizora CG, ISSN
1800-718X,97718006, poreski savjetnik, godina IV, br.
2, str. 14-22., jul 2013.
Blečić, M., Žižić, M. Kada i kako iz krize, RRF Magazin - Institut računovođa i revizora CG, ISSN 1800718X,97718006, godina VIII, broj 1.,januar-mart,
str.140-149.,2014. god.
Blečić, M., Žižić, M., Oporavak ili..., Bankar, ISSN
1800-7465, 9771800746009, godina VII, br. 26. str.5463., jul 2014.
Blečić, M., Žižić, M., Začarani krug, RRF Magazin
- Institut računovođa i revizora CG, godina VIII,
br. 3., str. 63-72., jul-septembar, 2014., ISSN 1800718X,97718006
RADOVI NA MEĐUNARODNIM KONGRESIMA,
SIMPOZIJUMIMA I SEMINARIMA
Blečić, M., Vrijeme krize, Univerzitet u Novom Sadu
– Fakultet tehničkih nauka – TIO V Međunarodni
simpozijum - Tehnologija, informatika i obrazovanje, str. 258-267., 19. jun 2009. CIP371(082)004(082)-62(082);COBISS.SR-ID184045836;
Blečić, M., Uticaj kapitalnih investicija na razvoj
turizma u CG Tempus program: Tourism Management - Invesments in Tourism,Teacher: Peter Kraft,
Hungary, Tutor: prof. dr Miro Blečic, 7-11 March,
2011.
Blečić, M., Uticaj kapitalnih investicija na razvoj hotelijerstva u CG, Sajam Turizma, Budva, Stanje i perspektive razvoja hotelijerstva CG, Univerzitet „Mediteran“ - Fakultet za turizam Bar i,,Horvat’’ Institut
Zagreb, 24.03.2011.
Blečić, M., Uticaj kapitalnih investicija na razvoj turizma Crne Gore, Druga međunarodna konferencija:
Turizam i održivi razvoj - izazovi i mogućnosti - ISSN
1800-9794 (zbornik radova), Ulcinj, 01. 04. 2011.
1.2.3 x do 4
boda
(17x1)
17
1.3.1 x do 2
boda
(6 x 2)
12
UNIVERZITET
25.
1.3.2
26.
27.
Blečić, M., Uticaj kapitalnih investicija na privredni razvoj Crne Gore, Tehnologija, informatika i
obrazovanje za društvo učenja i Znanja - TIO6, Šesti
međunarodni simpozijum, Univerzitet u Kragujevcu, str. 228-237., UNESCO, IPI; CNTI, UDK:371.12,
Tehnički fakultet, Čačak, 3-5. juna 2011.
Blečić,M., Održivi razvoj turizma i komplementarnih djelatnosti u NP „Skadarsko jezero”,
Međunarodni naučni skup, Novi Sad - Održivi razvoj
turizma i komplementarnih djelatnosti u NP „Skadarsko jezero’’, septembar 2013. - Contemporary Trends in
Tourism and Hospitality, 2013, str. 97-106.; ISBN 97886-7031-309-5.
DOMAĆI KONGRESI, SIMPONZIJUMI I SEMINARI
Blečić, M., Uticaj strateških investicija na ekonomski
razvoj CG, Vlada Crne Gore - Ministarstvo ekonomije Vlade CG, Podgorica, septembar 2010.
Blečić, M., Vidovi održivog turizma u NP „Skadarsko
jezero’’ u funkciji privrednog aktiviranja prirodnih i
kulturnih resursa, Nacionalni projekat, Fakultet za turizam Bar, 2012-2015., član projektnog tima.
3.
PEDAGOŠKA DJELATNOST
3.1.1
28.
Univerzitetski udžbenik koji se koristi kod nas
Blečić, M., Novac i bankarstvo, udžbenik, Fakultet
za poslovni menadžment – Bar, 2011. ISBN978-8685755-49-1, COBISS,CG-ID 17961744;
Blečić, M., Đurković I., Javne finansije i monetarna
politika, udžbenik, Fakultet za poslovni menadžment
– Bar, 2013., ISBN 978-86-85755-53-8,COBISS. CGID 23374864;
Gostujući profesor na inostranim univerzitetima
Blečić M., gostujući profesor na Internacionalnom
univerzitetu u Novom pazaru, Republika Srbija, od
2008. godine u kontinuitetu
Gostujući profesor na domaćim univerzitetima
Blečić M., gostujući profesor na Fakultetu za poslovni
menadžment u Baru, u kontinuitetu od 2008. godine
29.
3.3.1
30.
3.3.2
31.
4.
STRUČNA DJELATNOST
1.3.1 x do 2
boda
(6 x 2)
12
1.3.2. x do 1
bod
(2 x 1)
2
BROJ BODOVA
Ukupno za
Za kandidata
referencu
3.1.1.do 6
bodova
(1x6)
6
3.1.1.do 6
bodova
(1x6)
6
3.3.1.do 8
boda
(1x8)
8
3.3.2 do 4
boda
4
(1x4)
BROJ BODOVA
Ukupno za
Za kandidata
referencu
|bilten 48
24.
17
MEDITERAN
4.2
4.2.1
32
4.2.2
33.
34.
Urednik ili koeditor časopisa, knjige, urednik
kontinuiranih umjetničkih programa (u trajanju
dužem od devet mjeseci)
U inostranstvu
Blečić, M., Ekonomski izazovi, član Uređivačkog
odbora od 2012. godine
U zemlji
Blečić, M., urednik časopisa Akcionar, marta 2008,
član redakcije
Blečić, M., RRF magazin – Institut računovođa i
revizora CG, član naučnog savjeta 2008.
4.2.1.
(1x6)
6
4.2.2
(2x3)
6
Prikaz ukupnog broja ostvarenih bodova po različitim osnovama u poslednjem izbornom periodu dat je u narednoj tabeli
UKUPNI
BROJ
BODOVA
1. NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST
1.1. Monografije
Broj referenci*broj bodova
1.2. Radovi objavljeni u časopisima
1.2.1.
2
Broj referenci*broj bodova
4
1.3 Radovi na kongresima, simpozijumima,
seminarima
1.2.3
17
17
1.3.1
21
1.3.2
2
2
12
2
UKUPNO ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Broj referenci*broj bodova
14
35
UKUPNI
BROJ
BODOVA
3. PEDAGOŠKA DJELATNOST
3.1. Udžbenici
Broj referenci*broj bodova
3.1.1
2
6
12
|bilten 48
3.2. Priručnici
18
Broj referenci*broj bodova
3.3. Gostujući profesor
Broj referenci*broj bodova
3.4. Mentorstvo
Broj referenci*broj bodova
3.4.1
8
3.3.1
1
8
3.4.2
8
3.3.2
1
4
3.4.3
10
12
26
UNIVERZITET
3.5. Kvalitet pedagoškog rada (može se koristiti ukoliko se na zvaničnim
studentskim anketama najmanje tri godine uzastopno dobiju odlične
ocjene za sve elemente pedagoškog rada)
UKUPNO ZA PEDAGOŠKU DJELATNOST
3. STRUČNA DJELATNOST
50
UKUPNI
BROJ
BODOVA
4.1. Stručna knjiga
Broj referenci*broj bodova
4.2. Urednik ili koeditor
Broj referenci*broj bodova
4.2.1
1
6
4.2.2
2
6
12
4.3. Stručni članak
Broj referenci*broj bodova
4.4. Objavljeni prikazi
Broj referenci*broj bodova
4.5. Popularno-stručni članci
Broj referenci*broj bodova
4.6. Ostala dokumentovana stručna djelatnost
Broj referenci*broj bodova
UKUPNO ZA STRUČNU DJELATNOST
12
Prezentirani radovi za dati izborni period su sistematizovani uz adekvatnu kodifikaciju
u skladu sa Mjerilima za izbor u akademska zvanja, pri čemu je kandidat, u skladu sa propisima pripremio i predlog bodovanja priloženih radova, pretežno koristeći minimalne
vrijednosti vrednovanja.
Kandidat posjeduje značajno radno iskustvo na različitim segmentima ekonomskih
poslova i stručnu osposobljenost, koji su doprinijeli da je naučna kreativnost kandidata,
kako po kvalitetu, aktuelnosti i obimu, dobrim dijelom sublimirana u dva univerzitetska udžbenika iz domena finansija. Autor je na veoma pragmatičan način spojio teoriju
i praksu, ističući one univerzalne vrijednosti koje je neophodno uvijek respektovati u
stvaralačkim aktivnostima kao prepoznatljive okosnice trajnijih vrijednosti za duži vremenski period. U tom smislu, vodeći računa o programskoj namjeni prvenstveno studentske populacije, udžbenici su koncipirani po savremenim standardima sa pitanjima
za provjeru i pojmovnikom, uz adekvatnu tehniku pisanja, što čini problematiku lakše
prihvatljivom dajući joj dodatni kvalitet. Autor je sublimirao monetarnu i fiskalnu politiku
sa jedne i njihov uticaj na ekonomski razvoj s druge strane, kao zajedničkog imenitelja koji
praktično opredjeljuje intenzitet i trend ukupnih ekonomskih kretanja.
Ono po čemu je autor u okruženju i šire prepoznatljiv jeste u uspješnom analitičkom sagledavanju globalnih kretanja nacionalne ekonomije, kako u oblasti ekonomskih istraživanja
u Crnoj Gori, tako i na EX YU prostoru, naročito u sferi finansija i privrednog razvoja.
Ta nit prepoznatljivosti je stvaralački opus koji karakteriše do tančina rafinisan osjećaj
|bilten 48
III NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD
19
MEDITERAN
za kontinuirano analitičko sagledavanje uvijek aktuelnog sistemskog trougla najvažnijih
ekonomskih dešavanja i njihovih neraskidivih međuzavisnosti. S pravom autor ukazuje na
njihov opredjeljujući uticaj eksponiran u efikasnosti privrednog razvoja, kao efektuiranog
sklada logističke potpore monetarnog i fiskalnog sistema posmatrano pojedinačno ili kao
cjelina.
Od prezentiranih bibliografskih jedinica, kao zajednički imenitelj nesporno se nameće
prepoznatljiv stil detaljnog kontinuiranog prezentiranja aktuelnih ekonomskih kretanja
koja su obrađena hronološki, sistematizovano, stručno i na zanimljiv i argumentovan način,
ukazujući na konkretne slabosti, očigledne nedostatke i od autora predložene neophodne
mjere koje je potrebno preduzimati. Pri tom, korišćeni parametri i izvedeni zaključci, na
osnovu pokazatelja nadležnih institucija, a po osnovu opsežno urađenih analiza ukupnog
sistema, samo dodatno idu u prilog zavidnom nivou realnog naučno–stručnog sagledavanja i prezentiranja aktuelne ekonomsko-finansijske problematike, namijenjene, prije
svega, stručnoj javnosti, koja sve češće osporava postojeća rješenja.
Pored monografije Finansiranje lokalne uprave u CG, iz ranijeg perioda, posebnu pažnju
zavređuju autorizovana i dva univerzitetska udžbenika, gdje je u drugom prvi autor:
• Novac i bankarstvo, Fakultet za poslovni menadžment – Bar, 2011., ISBN978-8685755-49-1, COBISS,CG-ID 17961744;
• Javne finansije i monetarna politika, Fakultet za poslovni menadžment –Bar, 2013.,
ISBN 978-86-85755-53-8,COBISS. CG-ID 23374864; (koautor).
|bilten 48
Isto tako, po mom ubjeđenju, posebnu pažnju zavređuju naučni radovi kao detaljni
prikazi i analitički komentari sa zavidnom profesionalnošću prikaza realnog stanja
ekonomskih kretanja nacionalne ekonomije, prezentirani pod nazivom:
• Uticaj kapitalnih investicija na privredni razvoj Crne Gore, TIO6, Šesti
međunarodni simpozijum, Univerzitet u Kragujevcu, str. 228-237., UNESCO, IPI;
CNTI, UDK: 371.12, Tehnički fakultet Čačak, 3-5. juna 2011.
• Cilj ne opravdava sredstvo, Ekonomski izazovi, časopis u izdanju Internacionalnog
Univerziteta u Novom Pazaru - Departmant za ekonomske nauke, Republika Srbija,
ISSN 2217-8821, broj 3, str. 34-43., mart 2013., kao i
• Godine prolaze..., Bankar, časopis Udruženja banaka i finansijskih institucija
Crne Gore, godina V, broj 18, str. 52-67., septembar 2012., ISSN 1800-7465,
9771800746009.
20
Stiče se utisak da je autorova stvaralačka prepoznatljivost kumulirana sukcesivno teorijskim ovladavanjem problema ekonomskog razvoja i finansija, nastalih naglašenih
privredno sistemskih promjena, koje se eksponiraju kroz izmjerljivost uspješnosti razvoja nacionalne ekonomije primjenjujući adekvatne mjere monetarne politike, kao njihove
logističke potpore. Kao sublimat opredjeljujućih ekonomskih dešavanja autor ukazuje na
privredni razvoj, monetarnu i fiskalnu politiku, što kontinuirano prati, analizira, sugeriše i
konkretno predlaže određene neophodne promjene, kako bi, stanje u kojem smo, na adekvatan način prevazišli sa najmanjim negativnim posledicama. Upravo, ta tematika koja
je esencijalna prepoznatljivost stvaralačkog opusa autora u globalnom smislu, čini njegovu kontinuiranu vodilju. Naime, autor ukazuje kroz svoje radove na najvažnije sistemske
promjene i probleme nacionalne ekonomije CG, ukazujući na njihove uzroke i posledice
UNIVERZITET
|bilten 48
nastale po tom osnovu.
Prelaskom na tržišni način poslovanja temeljno su promijenjeni globalni sistemski odnosi, prvenstveno svojinski odnosi, a manje više i ostali kao njihova posledica. Bankarski
sistem je upodobljen tim promjenama funkcionisanja tržišne neoliberalne ekonomije i
značajno je pretrpio izmjene, što je predmet tematike u udžbeniku Novac i bankarstvo (u
inicijalnom obliku prethodno 2009. objavljena skripta). Vrijednost kao personifikacija bilo
kog oblika kapitala fluktuira prilagođavajući se ostalim uslovima sistema eksponirajući
se kroz kamatonosne mehanizme. Kamata, kao cijena kapitala, opredjeljuje punjenje
kanala sistema novčanom masom koja opredjeljujuće djeluje na ekspanziju ili stagnaciju
privrednih aktivnosti. Sistem javnih finansija ekonomskom transformacijom ne samo da
je značajno izmijenjen, kako po vrsti tako i po strukturi i obimu nameta, već je u promijenjenim uslovima državne samostalnosti dobio adekvatnu sistemsku moć prepoznatljivog
faktora relativno brzih korekcija uočenih monetarnih devijacija. Aktuelni odabir tematike udžbenika, kao značajnih segmenata ekonomskog sistema, koji mi je poznat po osnovu kontinuiranog praćenja stvaralačkog opusa autora (član recenzentskih komisija od
početnog do ovdašnjeg, kao i recezent udžbenika Javnne finansije i monetarna politika),
i ako utvrđen programskom orjentaciom studija, koncizno obrađuju datu tematiku ističući
ulogu i značaj na pragmatičan način, prevashodno namijenjen studentskoj populaciji. I
ne samo njoj. Bankarski mehanizam kroz kamatnu i kreditnu politiku predstavlja generator privrednih aktivnosti. Fiskalitet praktično zadire u sve pore ekonomskog, a time
i društvenog života. Otuda nema nezainteresovanih za obje oblasti, kako za sferu bankarstva tako i za politiku ustanovljavanja poreskih nameta. Stoga, često puta mehanizam
utvrđivanja njihovog obima, strukture i dinamike koristi i kao opredjeljenje pri izboru
nosioca izvršne vlasti.
Autor u radu Uticaj kapitalnih investicija na privredni razvoj Crne Gore, sa istančanim
osjećajem i zavidnim profesionalnim naučnim pristupkom sagledava institucionalni okvir u domenu ustanovljene tekuće i dugoročne ekonomske politike, ali i ukazuje na izostanak osmišljenog koncepta realizacije strateškog cilja dugoročnog ekonomskog razvoja,
komparira ostvareno sa najavljenim, jasno ističući otežavajuće objektivne okolnosti, ali
i ukazujući na mnoštvo subjektivnih slabosti, pri čemu dolazi do racionalnih zaključaka
proisteklih iz praktičnih primjera. U tom smislu, posebna vrijednost autorizovanih radova
eksponirana je kroz konkretno predlaganje mjera, racionalnog osmišljavanja redosleda i
njihovog intenziteta, hitnih mjera koje je nužno preduzimati, kako bi željeni efekti bili
veći, a uočene slabosti bile otklonjene. Vrijeme koje je prošlo, autor konstatuje, nije adekvatno valorizovano uspješnim privrednim rastom i razvojem nacionalne ekonomije, ne
bar u mjeri mogućeg, a ni očekivanog. Period četvrt vijeka je isuviše dug bez obzira na sve
okolnosti da u njemu nijesmo imali značajniju kapitalnu investiciju. Naša ekonomija jeste
mala i nedovoljno razvijena ali ekonomski otvorena i zahtjevna zemlja za intenzivnijim
ulaganjima u privođenju namjeni raspoloživih resursa kako u sveri saobraćaja, komunalne
infrastrukture, energetike, elitnih turističkih sadržaja i sl. Spoznaja negativnih posljedica
koje su nastale po osnovu neiskorišćenih raspoloživih resursa iz prošlosti obavezuju nas da
u budućnosti bar ne ponavljamo greške, već iste postanu nauk budućih aktivnosti. Autor sa
razlogom ukazuje da dostignuta makroekonomska stabilnost može biti ugrožena prije svega, sa sve prisutnijim neselektivnim enormnim rastom kreditne zaduženosti, naglašenim
spoljnotrgovinskim deficitom, sve većom uvoznom zavisnošću, daljim uvećavanjem raz-
21
|bilten 48
MEDITERAN
22
lika u nivoima regionalne razvijenosti, padom industrijske i poljoprivredne proizvodnje,
strukturnom neusklađenošću privrede, sporim i neadekvatnim razvojem infrastrukture,
neproduktivnim zapošljavanjem, i sve prisutnijom nelikvidnošću..., ali i održana skorim
početkom najavljenih nekoliko značajnijih kapitalnih investicija gdje bi multiplikacioni
efekti doprinijeli, u relativno kratkom vremenu, naglašenim pozitivnim promjenama.
U naučnom radu Cilj ne opravdava sredstvo prema autorovom viđenju, strateški pravac razvoja turizma kao privredne grane, bez adekvatnog sukcesivnog razvoja savremene
saobraćajne infrastrukture, kapitalnih investicija u energetiku i razvoja turističkih kapaciteta prestižnijeg nivoa, zatim poljoprivredne proizvodnje kao logistike, posebno sa aspekta proizvodnje ekološki zdrave hrane valorizovane na „pragu” proizvođača, bez obzira
na podmaklu fazu ekonomske tranzicije, neće davati kontinuirane priželjkivane optimalne
pozitivne ekonomske efekte, posebno sa dugoročnog aspekta. Jednostranim razvojem
turističkih sadržaja, odnosno turističke ponude na teret drugih djelatnosti, posebno industrijske i poljoprivredne proizvodnje, nacionalnu ekonomiju u dinamičkom smislu razvoja,
čini nestabilnom i naglašeno uvozno zavisnom, a i njena valorizacija u takvim odnosima
stvara znatno manje finansijske efekte.
Autor posebno ukazuje na znatno manje efekte svojinske transformacije od obznanjenih
i najavljenih kroz ugovorne obaveze, iako su posmatrajući u cjelini, plasirana značajna
finansijska sredstva, ali nažalost skoro posve u potrošnju. Rijetki su primjeri vidljivih pozitivnih efekata uspješno izvršene svojinske transformacije. Stiče se utisak da je očekivana
podsticajna energija svježeg ino kapitala, pod uticajem posve liberalizovanog tržišta brzo
izgubila pozitivni efekat i po tom osnovu stvralačku moć razvoja društva. Otuda je šta
više, ističe autor, realno očekivati da će se tako plasiranih sredstava u neplansku gradnju,
posebno u primorskom pojasu, javiti kao bumerang u vremenu koje dolazi u negativnom
smislu. Istina, autor ukazuje i na objektivne poteškoće malih nacionalnih ekonomija uzrokovane globalnom promjenama ekonomskih kretanja i njihovom uticaju. U tom smislu,
iluzija je gajiti nadu brzog ulaska u EU a da prethodno nijesu ispunjeni određeni standardi,
odnosno da već nijesmo primijenili neophodna „pravila igre” koja se moraju poštovati.
Sadašnji nivo ekonomske razvijenosti nacionalne ekonomije dostiže vrijednost od dvije
petine prosječne potrošačke moći prosjeka stanovnika zemalja EU, što nije dovoljno. Stoga
je, objektivno posmatrajući, ideja nastanka EU više produkt mijenjanja drastičnih razlika
sistema postojećih ekonomskih odnosa u globalnom smislu gdje najrazvijenije zemlje
nameću primjenu uslova ostalima, naravno onih koji najviše njima odgovaraju, učvršćujući
svoje pozicije, valorizovane kroz jedinstvenu zajedničku valutu. Naglašena razlika u stepenu razvijenosti, sobom nosi i izvjesne otpore koji se neminovno javljaju upravo kod onih
razvijenijih zemalja, gdje se negativne posledice vidno eksponiraju do nivoa izjašnjavanja
njihovog opstanka u članstvu kroz instituciju referendumoma.
Kroz autorizovani rad Godine prolaze..., autor simbolički u samom nazivu rada ukazuje
da je makroekonomska, a samim tim i monetarna stabilnost ugrožena i dugoročno posmatrano neodrživa, pri ovako ispoljenoj tendenciji kretanja makroagregatnih parametara privrednog razvoja nacionalne ekonomije. Upravo, zbog ovakvog stanja, autor smatra
da je neophodno što prije preduzeti značajne promjene u tekućoj i dugoročnoj ekonomskoj politici usmjeravajući podsticajne mjere razvoja privrede, posebno proizvođačkoprerađivačkih kapaciteta. Nakon perioda recesije i svih dešavanja koja su joj predhodila,
potpuna liberalizacija tržišne ekonomije neminovno sobom nosi i neželjene posledice koje
UNIVERZITET
jedino državne institucije svojim aktivnim odnosom i planskim predviđanjima prioriteta,
posebno iz domena javne potrošnje, mogu preduprijediti kako bi bar donekle smanjili njihov uticaj. Naravno, neoliberalni koncept ekonomskog razvoja nije dao nigdje značajnije
efekte čak ni u mnogo razvijenijim nacionalnim ekonomijama, pa je iluzija istrajavati na
njegovoj primjenjivosti i u narednom periodu.
Ukazujući na niz aktuelnih problema prisutnih u nacionalnoj ekonomiji, autor apostrofira da postojeća krhka monetarna stabilnost nije održiva na dugi rok, bez prethodno ustanovljene privredne ravnoteže u realnom sektoru ekonomije, koja je u sadašnjim
uslovima u naglašenom neskladu između realnih mogućnosti, raspoloživih resursa i
ispoljenih potreba. A, ako se u ekonomskom sistemu ugrozi monetarna stabilnost, onda
svi segmenti ukupnog društvenog sistema imaju negativne atribute od pada investicija,
pada konkurentnosti, ispoljene stagnacije do prisustva recesije. U ovdašnjim vremenima
sve se više gube atributi nacionalnih suverenosti u klasičnom smislu upravo kroz procese integracija. Stoga autor ističe da kapital ne poznaje granice. Njegova alokativna uloga
otvara nove mogućnosti svojinskih odnosa pri čemu se osnova tih promjena osmišljava
prevashodno kroz konkurentnost faktora proizvodnje, a da bi obezbijedili konkurentnost
imperativno se nameće obaveza kontinuiranog ulaganja u sveru rasta i razvoja postojećih
kapaciteta i raspoloživih resursa.
U tom smislu, autor na osnovu podrobnih analiza, ukazuje na nelogičnosti i neadekvatna
ekonomska rješenja, sugeriše konkretne mjere i nužne aktivnosti kako bi ubrzali razvojni
put i postizali racionalne efekte na nivou nacionalne ekonomije. Naravno, autor naglašava
da je raspoloživost i eksploatacija resursa, prije svega vremenom, kapitalom i tehnologijom
ograničena mogućnost, ali i imperativna obaveza ovdašnih kreatora ekonomske stvarnosti
u njihovom racionalnijem privođenju namjeni. Istovremeno, to je i obaveza za racionalnom upotrebom resursa, posebno onih koja nijesu obnovljiva, kako ne bi, generacije
koje dolaze oskudijevale zbog takvog odnosa. Otuda, autor naglašava „godine prolaze”,
tehnologije se neminovno mijenjaju i usavršavaju, isto tako moramo imati u vidu da su i
struktura i obim potreba i potrošnje promjenjive kategorije, pri čemu se, rijetko stvaraju
mogućnosti realnih prilika za njihovo ponovno ekonomsko valorizovanje.
Otuda autor zaključuje, cijene takvih propusta bivaju ekonomski sankcionisane pri čemu
posledice trpe u ekonomskom zaostajanju najviše oni koji nijesu učestvovali u kreiranju
takve razvojne politike.
Prof. dr Miro Blečić je pedagog koji je prvi u CG, prije punih deset godina održao prvo
predavanje na matičnom, prvom privatnom fakultetu - Fakultetu za turizam u Baru. Kao
iskusan privrednik svojim radnim pedagoškim aktivnosti, pored teorijskog i praktičnim
znanjem, u znatnoj mjeri unapređuje klasične vidove nastave na način što uspostavlja
neposredan kontakt sa studentskom populacijom neposrednim dijalogom, gdje teorijske interpretacije argumentovano potkrepljuje primjerima iz svakodnevnog privrednog
života. Upravo takva svojstva su ga preporučila da bude angažovan i aktivno učestvuje u
komisijama za unapređenje nastave (Zavod za izdavanje udžbenika CG), kao i aktivnostima koje su bile u obavezi pripreme logistike komisijama za akreditaciju.
Aktivan odnos kandidata ispoljen je i u povjerenju studentske populacije, koja ga kroz
|bilten 48
IV PEDAGOŠKA DJELATNOST
23
MEDITERAN
anonimne ankete cijeni sa najvećim ocjenama, kakvo je i mišljenje NNV matičnog
Fakulteta. Isto tako, profesor Blečić je bio mentor završnih radova , u ovom periodu za
preko 100 studenata na osnovnim, preko 50 na specijalističkim, preko 8 na magistarskim i 4 na doktorskim studijama, što su pokazatelji koji ukazuju na njegovu zavidnu
pedagošku djelatnost.
Kandidat je rukovodilac osnovnih studija na Fakultetu za turizam, a kao gostujući
profesor angažovan je u zemlji i inostranstvu na osnovnim, specijalističkim, poslediplomskim i doktorskim studijama.
V STRUČNA DJELATNOST
Profesor dr Miro Blečić je značajan dio radnog vijeka bio angažovan u stručnoj djelatnosti u raznim oblicima stvaralaštva, što je na određen način stvorilo validnu osnovu njegovog
angažovanja kao eminentnog stručnjaka za ekonomsko-finansijske poslove. Evidentno je
učešće na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima. Isto tako, njegove konsultantske usluge iz domena globalnih ekonomskih i monetarnih kretanja i privrednog razvoja
korišćene su na najvećim državnim nivoima. U tom smislu bio je angažovan u Vladinim
komisijama za ustanovljavanje zakonskih rješenja za određene problematike, kao i izradi
studija razvojnih projekata
Poreded angažovanja na matičnom Univerzitetu, kao uvažavan stručnjak iz domena
ekonomije i finansija angažovan je, kao gostujući profesor u Republici Srbiji na Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru, kao i na Fakultetu za poslovni menadžment u
Baru.
Njegova stručnost evidentna je i u domenu aktivnog odnosa u angažovanju privrednosistemskih institucija u vidu certifikovanog procenitelja i sudskog vještaka ekonomskofinansijske struke.
ZBIRNO: RADOVI I BODOVI
Na osnovu uvida u priloženoj dokumentaciji za vremenski period od prethodnog izbora (izbor u akademsko zvanje vanrednog profesora), struktuiran je zbirni
pregled radova i bodova kandidata.
|bilten 48
DJELATNOST
24
1. Naučno-istraživačka
2. Umjetnička djelatnost
3. Pedagoška
4. Stručna
UKUPNO
BROJ RADOVA
BROJ BODOVA
U preth- U posljedU preth- U posljedodnom
njem
odnom
njem
Ukupno
Ukupno
izbornom izbornom
izbornom izbornom
periodu periodu
periodu periodu
50
27
77
91
35
126
13
6
69
2
28
15
6
98
13
15
119
50
12
97
63
27
216
UNIVERZITET
VI MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE
Na osnovu neposrednog uvida u stvaralački opus, izvršenog vrednovanja
naučnoistraživačkog rada skoro u cjelini po minimalnim vrijednostima, kao i dijela
prokomentarisanog naučnog i stvaralačkog opusa, odnosno ukupnog broja bodova koje je
kandidat ostvario, u vremenu od prethodnog izbora u naučno zvanje kojima se vrednuje
naučna djelatnost i angažovanje kandidata, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju
Crne Gore (Službeni list RCG 60/03) i Mjerila za izbor u akademska i naučna zvanja Univerziteta „Mediteran” Podgorica , mišljenja sam da kandidat
prof. dr Miro Blečić
u potpunosti ispunjava uslove i predlažem Senatu Univerziteta „Mediteran” Podgorica,
da se bira u naučno zvanje redovnog profesora za predmete: Osnovi ekonomije, Finansijski menadžment u turizmu i Fiskalni sistemi u turizmu.
Obiman, sadržajan i kvalitetan naučni i stručni rad kandidata, bogato radno i pedagoško
iskustvo na najsloženijim poslovima, uvjeravaju nas da će izbor u zvanje redovnog profesora predstavljati samo dodatni motivacioni faktor za dalji stvaralački doprinos akademskoj zajednici.
ČLAN RECENZENTSKE KOMISIJE
Prof. dr Milenko Popović
Redovni profesor
Fakulteta za poslovne studije
“Montenegro Business School”
Univerziteta „Mediteran“ Podgorica
|bilten 48
U Podgorici, 03. januara 2015.
25
MEDITERAN
2.2. Izvještaj recenzenta prof. dr Gordane Đurović
U skladu sa Odlukom Senata Univerziteta „Mediteran” Podgorica, broj: R-1412/3-14,
od 28. 08. 2014. imenovana sam za člana recezentske komisije za razmatranje konkursnog
materijala i pisanje izvještaja za izbor nastavnika u akademsko zvanje na Fakultetu za turizam za predmete: Osnovi ekonomij,Finansijski menadžment u turizmu i Fiskalni sistemi
u turizmu. Na raspisani konkurs od 09. 07. 2014. godine prijavio se kandidat prof.dr Miro
Blečić, vanredni profesor na Fakultetu za turizam. Neposrednim uvidom u priloženu dokumentacionu osnovu kandidata na objavljeni konkurs podnosim sledeći
I Z V J E Š TA J :
I Ocjena uslova
Bibliografija i stepen obrazovanja
Profesor dr Miro Blečić rođen je u Titiogradu 28. 09. 1951., gdje je završio SEŠ „Mirko
Vešović”, a potom, 1974. godine i Ekonomski fakultet, gdje je diplomirao sa ocjenom 9
(devet).
Postdiplomske studije Ekonomski razvoj upisao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu
1984. godine. Magistarski rad pod nazivom Uticaj privrednog sistema na ekonomski razvoj
Crne Gore, kao nerazvijenog područja, odbranio je u junu 1987. godine na istom fakultetu.
Doktorat pod nazivom Finansiranje lokalne uprave u Crnoj Gori, odbranio je 1999. godine, na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.
U naučno zvanje docenta izabran je 13. 01. 2005. godine, na Fakultetu za turizam, hotelijerstvo i trgovinu u Baru, a decembra 2009. godine, na istom fakultetu, izabran je u zvanje
vanrednog profesora.
Profesor dr Miro Blečić je u toku redovnog školovanja osnovnog, sredjeg i akademskog,
ovladao aktivnim znanjem ruskog jezika (tačka 4. Uputstva), što je u skladu sa tada važećim
propisima i verifikovano, pri prvom izboru.
|bilten 48
Radno iskustvo
26
Stalni radni odnos zasnovao je 20. 01. 1976. u Medicinskom zavodu u Titogradu, gdje je
do 1980. godine obavljao poslove od pripravnika do rukovodioca plana, analize i raspodjele. Od 1980. godine radno je angažovan u Izvršnom vijeću Republike Crne Gore gdje
je obavljao funkciju savjetnika u kabinetu, nakon čega je 1986. godine biran za zamjenika
Republičkog društvenog pravobranioca samoupravljanja. Od 1991. godine do 1997. godine obavljao je poslove sekretara za finansije Opštine Podgorica, nakon čega je izabran
za direktora Republičke direkcije za robne rezerve CG, koje poslove je obavljao do aprila
2004. godine.
Od marta 2003. godine biran je za člana Redakcije Akcionar-a, časopisa za ekonomska i
pravna pitanja korporativne privrede, regtistrovanom u skladu sa međunarodnim standardima.
Član je Naučnog savjeta od 2007. godine Instituta računovođa i revizora Crne Gore.
Angažovan je kao gostujući profesor na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru od
UNIVERZITET
2008. godine na predmetu Novac i bankarstvo, kao i Finansiranje rada i razvoja MSP.
Takođe, kao gostujući profesor, kontinuirano je angažovan od 2008. godine i na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru na Fakultetu za poslovni menadžment - studijski
program Ekonomija na postdiplomskim i doktorskim studijama na predmetima: Finansijski menadžment i finansijski rizici, Teorija novca i bankarstvo i Međunarodne finansije.
Član je Uređivačkog odbora Ekonomski izazovi, časopisa Departmana za ekonomske
nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.
U zvanje redovnog profesora biran je 14. 02. 2013. godine na Univerzitetu u Novom
Pazaru, za katedre: finansije i računovodstvo, gdje je prof. dr Milenko Popović, redovni
profesor Univerziteta „Mediteran” bio član komisije i imao neposredan kontinuiran uvid
u stvaralački opus kandidata od izbora u zvanje docenta, zatim vanrednog profesora do
pomenutog izbora u zvanje redovnog profesora.
Prema članu 6 Mjerila, a na osnovu izvršenih anketa studenata, radno angažovanje prof.
dr Mira Blečića je vrednovano sa visokim ocjenama, o čemu na Fakultetu, postoji validna
dokumentacija.
Redovni je član Udruženja ekonomista CG, a vanredni-Naučnog društva ekonomista
Srbije u Beogradu.
Certifikovani je finansijski procenitelj kapitala od 2010., a od marta 2014. izabran je za
sudskog vještaka u CG iz domena ekonomsko-finansijske struke.
Broj registrovanog naučnog istraživača u bazi Ministarstva prosvjete Crne Gore je: ECRIS CG 01215 .
II KVANTITATIVNO OCJENJIVANJE BIBLIOGRAFIJE
PREGLED RADOVA I BODOVA U POSLEDNJEM IZBORNOM PERIODU
NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST
1.1
1.2.1
MONOGRAFIJE
RADOVI OBJAVLJENI U MEĐUNARODNIM
STRUČNIM ČASOPISIMA
Blečić, M., Žižić, M., Cilj ne opravdava sredstvo,
Ekonomski izazovi, časopis u izdanju Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru-Departmant za
ekonomske nauke, Republika Srbija, ISSN 2217-8821,
broj 3, str. 34-43., mart 2013.
Blečić, M., Žižić, M., Kako dalje..., Ekonomski izazovi, časopis u izdanju Internacionalnog Univerziteta
u Novom Pazaru - Departman za ekonomske nauke,
Republika Srbija, ISSN 2217-8821, br.6. str.53-63., novembar, 2014.
RADOVI OBJAVLJENI U DOMAĆIM
ČASOPISIMA
1.
2.
1.2.3
Ukupno za
referencu
1.2.1. x do 7
bodova
(2X2)
Za kandidata
4
|bilten 48
1.
BROJ BODOVA
27
MEDITERAN
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
|bilten 48
12.
28
13.
Blečić, M., Proces monetarne globalizacije, RRF Magazin - Institut računovođa i revizora Crne Gore, , br.
10-11, oktobar – novembar, 2009., str. 86-92., ISSN
1800-718X, 9771800718006.
Blečić, M., Žižić, M., Krizno vrijeme, RRF Magazin - Institut računovođa i revizora Crne Gore, br.
11-12, str. 85-91., decembar, 2009. ISSN 1800-718X,
9771800718006.
Blečić, M., Monetarna i privredna nestabilnost, RRF
Magazin - Institut računovođa i revizora Crne Gore,
, godina IV, br. 3, mart, 2010., str. 93-99., ISSN 1800718X, 9771800718006
Blečić, M., Žižić, M., Vrijeme u krizi, Akcionar,
časopis za ekonomska i pravna pitanja korporativne
prirode, godinaVIII br. 1, str. 57-70.,ISSN 180-5044,
2010.
Blečić, M., Žižić, M., Uzroci, posledice i rješenja?,
Bankar, časopis Udruženja banaka i finansijskih institucija Crne Gore, broj 10., jun 2010., str. 32-41,
ISSN 1800-7465, 9771800746009
Blečić, M., Žižić, M., Naša ekonomska realnost u uslovima krize, RRF Magazin – Institut računovođa i
revizora CG, god.IV,br.6., str98-106.jul 2010. ISSN
1800-718X, 9771800718006
Blečić, M., Žižić, M., Kako iz krize..., RRF Magazin - Institut računovođa i revizora CG, br 10-11,
god. IV, str.114-119.,oktobar, 2010. ISSN 1800-718X,
9771800718006.
Blečić, M., Investicionim ulaganjima iz recesije, RRF
Magazin - Institut računovođa i revizora CG, br.
07/08, god. V, str.70-79., jul-avgust, 2011. god. ISSN
18oo-718X, 9771800718006.
Blečić, M., Žižić, M., Rezultati su posledice, RRF
Magazin Institut računovođa i revizora CG,br. 03/04,
godina VI, str. 69-79., mart-april, 2012., ISSN 1800718X, 9771800718006.
Blečić, M., Žižić, M., Godine prolaze..., Bankar,
časopis Udruženja banaka i finansijskih institucija
Crne Gore, godina V, broj 18, str. 52-67., septembar
2012., ISSN 1800-7465, 9771800746009.
Blečić, M., Žižić, M., Polako, ali sigurno..., RRF Magazin – Institut računovođa i revizora CG, godina VI,
broj 07/08, str.57-69., jul-avgust, 2012., ISSN 1800
718X,9771800718006.
1.2.3 x do 4
boda
(17x1)
17
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1.3.1
20.
21.
22.
23.
Blečić, M., Žižić, M., Zašto porez na porez, RRF Magazin - Institut računovođa i revizora CG, godina VI,
broj 09/10, str.14-22., septembar-oktobar, 2012., ISSN
1800-718X, 97718006.
Blečić, M., Žižić, M., Efekti privatizacije u Crnoj Gori,
Pravni Zbornik, časopis za pravnu teoriju i praksu,
Udruženje pravnika CG, ISSN 0350-6630, ISDS, br.12/2013. str. 321-331.
Blečić, M., Žižić, M., Zašto povećavati porez, RRF
Magazin - Institut računovođa i revizora CG, ISSN
1800-718X,97718006, poreski savjetnik, godina IV, br.
2, str. 14-22., jul 2013.
Blečić, M., Žižić, M. Kada i kako iz krize, RRF Magazin - Institut računovođa i revizora CG, ISSN 1800718X,97718006, godina VIII, broj 1.,januar-mart,
str.140-149.,2014. god.
Blečić, M., Žižić, M., Oporavak ili..., Bankar, ISSN
1800-7465, 9771800746009, godina VII, br. 26. str.5463., jul 2014.
Blečić, M., Žižić, M., Začarani krug, RRF Magazin
- Institut računovođa i revizora CG, godina VIII,
br. 3., str. 63-72., jul-septembar, 2014., ISSN 1800718X,97718006
RADOVI NA MEĐUNARODNIM KONGRESIMA,
SIMPOZIJUMIMA I SEMINARIMA
Blečić, M., Vrijeme krize, Univerzitet u Novom Sadu
– Fakultet tehničkih nauka – TIO V Međunarodni
simpozijum - Tehnologija, informatika i obrazovanje, str. 258-267., 19. jun 2009. CIP371(082)004(082)-62(082);COBISS.SR-ID184045836;
Blečić, M., Uticaj kapitalnih investicija na razvoj
turizma u CG Tempus program: Tourism Management - Invesments in Tourism,Teacher: Peter Kraft,
Hungary, Tutor: prof. dr Miro Blečic, 7-11 March,
2011.
Blečić, M., Uticaj kapitalnih investicija na razvoj hotelijerstva u CG, Sajam Turizma, Budva, Stanje i perspektive razvoja hotelijerstva CG, Univerzitet „Mediteran“ - Fakultet za turizam Bar i,,Horvat’’ Institut
Zagreb, 24.03.2011.
Blečić, M., Uticaj kapitalnih investicija na razvoj turizma Crne Gore, Druga međunarodna konferencija:
Turizam i održivi razvoj - izazovi i mogućnosti - ISSN
1800-9794 (zbornik radova), Ulcinj, 01. 04. 2011.
1.2.3 x do 4
boda
(17x1)
17
1.3.1 x do 2
boda
(6 x 2)
12
|bilten 48
UNIVERZITET
29
MEDITERAN
24.
25.
1.3.2
26.
27.
3.
PEDAGOŠKA DJELATNOST
3.1.1
28.
Univerzitetski udžbenik koji se koristi kod nas
Blečić, M., Novac i bankarstvo, udžbenik, Fakultet
za poslovni menadžment – Bar, 2011. ISBN978-8685755-49-1, COBISS,CG-ID 17961744;
Blečić, M., Đurković I., Javne finansije i monetarna
politika, udžbenik, Fakultet za poslovni menadžment
– Bar, 2013., ISBN 978-86-85755-53-8,COBISS. CGID 23374864;
Gostujući profesor na inostranim univerzitetima
Blečić M., gostujući profesor na Internacionalnom
univerzitetu u Novom pazaru, Republika Srbija, od
2008. godine u kontinuitetu
Gostujući profesor na domaćim univerzitetima
Blečić M., gostujući profesor na Fakultetu za poslovni
menadžment u Baru, u kontinuitetu od 2008. godine
29.
|bilten 48
3.3.1
30.
30
Blečić, M., Uticaj kapitalnih investicija na privredni razvoj Crne Gore, Tehnologija, informatika i
obrazovanje za društvo učenja i Znanja - TIO6, Šesti
međunarodni simpozijum, Univerzitet u Kragujevcu, str. 228-237., UNESCO, IPI; CNTI, UDK:371.12,
Tehnički fakultet, Čačak, 3-5. juna 2011.
Blečić,M., Održivi razvoj turizma i komplementarnih djelatnosti u NP „Skadarsko jezero”,
Međunarodni naučni skup, Novi Sad - Održivi razvoj
turizma i komplementarnih djelatnosti u NP „Skadarsko jezero’’, septembar 2013. - Contemporary Trends in
Tourism and Hospitality, 2013, str. 97-106.; ISBN 97886-7031-309-5.
DOMAĆI KONGRESI, SIMPONZIJUMI I SEMINARI
Blečić, M., Uticaj strateških investicija na ekonomski
razvoj CG, Vlada Crne Gore - Ministarstvo ekonomije Vlade CG, Podgorica, septembar 2010.
Blečić, M., Vidovi održivog turizma u NP „Skadarsko
jezero’’ u funkciji privrednog aktiviranja prirodnih i
kulturnih resursa, Nacionalni projekat, Fakultet za turizam Bar, 2012-2015., član projektnog tima.
3.3.2
31.
4.
STRUČNA DJELATNOST
1.3.1 x do 2
boda
(6 x 2)
12
1.3.2. x do 1
bod
(2 x 1)
2
BROJ BODOVA
Ukupno za
Za kandidata
referencu
3.1.1.do 6
bodova
(1x6)
6
3.1.1.do 6
bodova
(1x6)
6
3.3.1.do 8
boda
(1x8)
8
3.3.2 do 4
boda
4
(1x4)
BROJ BODOVA
Ukupno za
Za kandidata
referencu
UNIVERZITET
4.2
4.2.1
32
4.2.2
33.
34.
Urednik ili koeditor časopisa, knjige, urednik
kontinuiranih umjetničkih programa (u trajanju
dužem od devet mjeseci)
U inostranstvu
Blečić, M., Ekonomski izazovi, član Uređivačkog
odbora od 2012. godine
U zemlji
Blečić, M., urednik časopisa Akcionar, marta 2008,
član redakcije
Blečić, M., RRF magazin – Institut računovođa i
revizora CG, član naučnog savjeta 2008.
4.2.1.
(1x6)
6
4.2.2
(2x3)
6
UKUPNI
BROJ
BODOVA
1. NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST
1.1. Monografije
Broj referenci*broj bodova
1.2. Radovi objavljeni u časopisima
1.2.1.
2
Broj referenci*broj bodova
4
1.3 Radovi na kongresima, simpozijumima,
seminarima
1.2.3
17
17
1.3.1
1.3.2
2
2
12
2
UKUPNO ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Broj referenci*broj bodova
3. PEDAGOŠKA DJELATNOST
3.1. Udžbenici
Broj referenci*broj bodova
21
3.1.1
2
6
14
35
UKUPNI
BROJ
BODOVA
12
3.2. Priručnici
3.3.1
3.3.2
1
1
8
4
3.4. Mentorstvo
3.4.1
3.4.2
3.4.3
Broj referenci*broj bodova
8
8
10
3.5. Kvalitet pedagoškog rada (može se koristiti ukoliko se na zvaničnim
studentskim anketama najmanje tri godine uzastopno dobiju odlične
ocjene za sve elemente pedagoškog rada)
UKUPNO ZA PEDAGOŠKU DJELATNOST
12
26
50
|bilten 48
Broj referenci*broj bodova
3.3. Gostujući profesor
Broj referenci*broj bodova
31
MEDITERAN
UKUPNI
BROJ
BODOVA
3. STRUČNA DJELATNOST
4.1. Stručna knjiga
Broj referenci*broj bodova
4.2. Urednik ili koeditor
Broj referenci*broj bodova
4.2.1
1
6
4.2.2
2
6
12
4.3. Stručni članak
Broj referenci*broj bodova
4.4. Objavljeni prikazi
Broj referenci*broj bodova
4.5. Popularno-stručni članci
Broj referenci*broj bodova
4.6. Ostala dokumentovana stručna djelatnost
Broj referenci*broj bodova
UKUPNO ZA STRUČNU DJELATNOST
12
|bilten 48
III NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD
32
Prezentirani radovi su sistematizovani uz adekvatnu kodifikaciju inicijalnim predlogom
minimalnih vrijednosti u skladu sa Mjerilima za izbor u akademska zvanja. Bez obzira
na navedenu činjenicu, kao i okolnost da dio aktivnosti nije ni valorizovao, kandidat ima
znatno veću vrijednost ukupnog broja bodova u odnosu na potrebne ustanovljene vrijednosti. Lako je uočljivo da se radi o kandidatu čiji stvaralački opus karakteriše kontinuiran
i kvalitetan naučni i pedagoški rad.
Staralački opus autora koji ga čini prepoznatljivim široj javnosti ogleda se u uspješnom
analitičkom sagledavanju globalnih kretanja nacionalne ekonomije, kako u oblasti ekonomskih istraživanja u Crnoj Gori, tako i u širem regionu, naročito u sferi finansija i privrednog razvoja.
Naglašen je osjećaj autora za kontinuiranu analizu kretanja uvijek aktuelnog trougla svih
ekonomskih dešavanja i njihovih međuzavisnosti u istraživačkom smislu, gdje je privredni
razvoj u direktnoj zavisnosti od monetarnog i fiskalnog sistema, kao bitnih sadržaja njihovog interakcijakog uzročno-posledičnog odnosa.
Od ukupnog broja prezentiranih bibliografskih jedinica, kao zajednički imenitelj nameće
se prepoznatljivost kontinuiranog prezentiranja aktuelnih ekonomskih kretanja koja su
obrađena sistematizovano, stručno i na zanimljiv i argumentovan način, ukazujući na
konkretne slabosti, očigledne nedostatke, ali i predlažući konkretne neophodne mjere koje
je u datom vremenu potrebno sinhronizovano preduzimati. Pri tom, ističem da korišćeni
parametri i izvedeni zaključci na osnovu pokazatelja nadležnih institucija, kao i urađenih
opsežnih hronoloških analiza makro agregatnih veličina, samo dodatno idu u prilog zavidnom nivou realnog naučno–stručnog sagledavanja i prezentiranja aktuelne ekonomskofinansijske problematike namijenjene, prije svega, stručnoj javnosti.
Mišljenja sam da studiozni prikaz i analitički komentari autora slikovito karakterišu,
UNIVERZITET
|bilten 48
pored ranije objavljenih radova i dva zapažena univerzitetska udžbenika:
• Novac i bankarstvo, Fakultet za poslovni menadžment – Bar, 2011., ISBN978-8685755-49-1, COBISS,CG-ID 17961744;
• Javne finansije i monetarna politika, Fakultet za poslovni menadžment –Bar, 2013.,
ISBN 978-86-85755-53-8,COBISS. CG-ID 23374864; (koautor).
U smislu prepoznatljivosti već istaknutih stvaralačkih karakteristika autora, po mom
ubjeđenju, posebnu pažnju zavređuju i radovi:
• Uticaj kapitalnih investicija na privredni razvoj Crne Gore, TIO6, Šesti
međunarodni simpozijum, Univerzitet u Kragujevcu, str. 228-237., UNESCO, IPI;
CNTI, UDK: 371.12, Tehnički fakultet Čačak, 3-5. juna 2011.
• Cilj ne opravdava sredstvo, Ekonomski izazovi, časopis u izdanju Internacionalnog
Univerziteta u Novom Pazaru - Departmant za ekonomske nauke, Republika Srbija,
ISSN 2217-8821, broj 3, str. 34-43., mart 2013., kao i
• Godine prolaze..., Bankar, časopis Udruženja banaka i finansijskih institucija
Crne Gore, godina V, broj 18, str. 52-67., septembar 2012., ISSN 1800-7465,
9771800746009.
Dugogodišnje radno iskustvo na različitim segmentima ekonomskih poslova i stručna
osposobljenost, doprinijeli su da je naučna kreativnost kandidata, kako po kvalitetu, aktuelnosti i obimu, dobrim dijelom sublimirana u dva univerzitetska udžbenika iz domena
finansija. Autor je na veoma pragmatičan način sa prethodnom monografijom Finansiranje
lokalne uprave spojio teoriju i praksu, ističući one univerzalne vrijednosti koje je neophodno uvijek respektovati u stvaralačkim aktivnostima kao prepoznatljive okosnice trajnih
vrijednosti, generacijama koje dolaze. U tom smislu, vodeći računa o programskoj namjeni
prvenstveno studentske populacije, udžbenici su koncipirani po savremenim standardima
sa pitanjima za provjeru i pojmovnikom, uz adekvatnu tehniku pisanja, što čini problematiku lakše prihvatljivom dajući joj dodatni kvalitet. Sublimiran spoj monetarne i fiskalne
politike sa jedne i ekonomskog razvoja s druge strane, autor prepoznaje kao zajednički
imenitelj ukupnih ekonomskih kretanja. Tako autor, pored teorijskih opservacija definicije
novca ističe „da novac praktično predstavlja sjenku robe koju prati” (Novac i bankarstvo kojoj je prethodila hrestomatija 2009. godine), što je po svom sadržaju, veoma iskustvena
definicija.
Autorova stvaralačka prepoznatljivost nastajala je sukcesivno teorijskim ovladavanjem
problema ekonomskog razvoja i finansija kao jedino validne izmjerljivosti uspješnosti razvoja nacionalne ekonomije i adekvatnih mjera monetarne politike kao njihove logističke
potpore.
Aktuelni i akutni trougao svih ekonomskih dešavanja sublimira privredni razvoj, monetarnu i fiskalnu politiku što autor nepogrešivo uočava i kontinuirano prati, analizira,
sugeriše i konkretno predlaže određene neophodne mjere kako bi nastale poželjne promjene, kako bi, stanje u kojem smo, na adekvatan način prevazišli sa najmanjim negativnim
posledicama. Upravo, ta tematika koja je esencijalna prepoznatljivost stvaralačkog opusa u globalnom smislu, čini njegovu vodilju. Naime, autor ukazuje kroz svoje radove na
najvažnije sistemske promjene u CG. Prelaskom na tržišni način poslovanja promijenjeni
su svojinski odnosi, bankarski sistem je upodobljen tim promjenama i značajno je pretrpio
izmjene, a sistem javnih finansija ne samo da je značajno izmijenjen, kako po vrsti tako i
po strukturi u obimu nameta, već je u promijenjenim uslovima dobio adekvatnu sistem-
33
|bilten 48
MEDITERAN
34
sku moć prepoznatljivog faktora moći brzih podešavanja monetarnog kolebanja, odnosno
korekcija uočenih monetarnih devijacija (Javne finansije i monetarna politika). Aktuelni
odabir tematike navedenih udžbenika, kao značajnih segmenata ekonomskog sistema i
dugogodišnja angažovanost autora u toj oblasti, efektuirani su konciznom obradom, na
pragmatičan način, prevashodno namijenjen studentskoj populaciji. Umijeće struktuiranog
odabira poreskih nameta ekonomskoj realnosti nacionalne ekonomije i njihove prilagodivosti institucionalnim rješenjima zemljama EU kroz koordinirane aktivnosti monetarne
politike omogućavaju korektivne mehanizme monetarnog sistema u smislu njegovog usmjeravanja i prilagođavanja ispoljenim potrebama. Naravno, u tom smislu, pored polazišta
uvažavanja programske koncepcije studija autor je prilagodio izlaganje tematike na savremen način kroz adekvatnu tehniku pisanja, data pitanja za provjeru znanja i pojmovnik.
Autor u radu Uticaj kapitalnih investicija na privredni razvoj Crne Gore, ukazuje da je
u ovdašnjim prilikama prisutne stagnacije ili usporenog prividnog rasta privrednog sistema za njegovo oživljavanje neophodno se nameće potreba za kapitalnim infrastrukturnim
investicijama koje bi, sa jedne strane animirale veću angažovanost i uposlenost većeg broja privrednih subjekata sa njihovim multiplikacionim efektima na širi spektar privrede u
cjelini, na rast proizvodnih aktivnosti, rast tražnje i potrošnje, što u konačnom stvara ciklus
uspona privrednih aktivnosti. Autor s razlogom ističe da smo praktično jedina država sa
EX-YU prostora koja nema ,,brzu cestu”, a kamoli autoput, a da pri tom preferiramo razvoj
turizma kao stratešku granu dajući naglasak na razvoj elitnog turizma. Naravno, kapitalne
investicije u nacionalnim okvirima mogu, a i moraju biti osmišljene i u dijelu izgradnje
novih energetskih potencijala, vodeći računa o raspoloživim resursima, lokacijama i potrebama.
Imajući u vidu da nam je turizam strateška grana privrednog razvoja neminovno se
nameće potreba kapitalnih ulaganja u nove sadržaje visokih standarda turističke potrošnje
(rizort centri, hoteli visoke kategorije sa pratećim sadržajima). Autor naglašava da su neophodna značajna ulaganja u proizvodnju hrane, posebno proizvodnju hrane organskog
porijekla za koju postoje potrebni resursi, a još uvijek izostaju motivacioni faktori koji
bi animirali vlasnike kapitala za investiciona ulaganja i nezaposlenu radnu snagu. Investirati u proizvodnju hrane, posebno zdrave hrane, koristeći i atribut ekološke premise
državnosti, stvara bitne preduslove umrežavanja sjevera i juga, smanjenje regionalne nerazvijenosti, rasta zaposlenosti, razvoja seoskog turizma, smanjenja uvozne zavisnosti,
smanjenja spoljnotrgovinskog deficita, rasta životnog standarda,rasta budžetskih prihoda
i u konačnom rasta BDP-a.
Izostanak adekvatne ekonomske politike, kratkoročne i dugoročne, ne stvara prostor
osmišljenog optimalnog koncepta realizacije strateškog cilja ekonomskog razvoja naspram
raspoloživih resursa i realnih potreba, gdje autor upoređujući ostvareno sa najavljenim,
komentariše odstupanja uvažavajući otežavajuće objektivne okolnosti prisutne u globalnom
smislu, ali i ukazujući na mnoštvo subjektivnih slabosti, predlažući pragmatične zaključke.
U tom smislu, posebna vrijednost autorizovanih radova eksponirana je kroz konkretno
predlaganje neophodnih mjera, u vidu njihovog racionalnog osmišljavanja redosleda i intenziteta, mjera koje je nužno preduzimati, kako bi željeni efekti bili veći, a uočene slabosti
bile otklonjene. Autor poručuje da spoznaja negativnih posledica koje su nastale po osnovu neiskorišćenih raspoloživih resursa iz prošlosti vjerovatno neće biti moguće nadoknaditi ali nam moraju bar poslužiti kao nauk da u budućnosti ne ponavljamo iste ili slične
greške.
U radu Cilj ne opravdava sredstvo prema autorovom viđenju, svhra svojinske i upravljačke
transformacije postaje obesmišljena ukoliko rezultati funkcionisanja tih sistema u promijenjenim uslovima, nemaju veće efekte privređivanja. Potporu ovoj tezi autor argumentuje da je Crna Gora daleke 1989. godine, prema podacima Turističkog Saveza CG, imala turistički promet od preko 11,0 miliona noćenja, pri čemu je turizam bio sekundarna
djelatnost, a u prošloj 2013., gdje je turizam strateška grana privrede ostvareno je nešto
iznad 9,0 miliona noćenja. Drugačije rečeno, trebalo nam je četvrt vijeka da bi dostigli
nešto više od 80% od ostvarenog obima prometa u toj djelatnosti. Nesporno, autor ukazuje
da ekvivalent obima vrijednosti ostvarivan po tom osnovu nije isti, već je značajnije promijenjen u vrednosnom smislu posmatrano sa aspekta potrošnje, ali isto tako ukazuje da je
vjerovatnoća većeg prometa vanpansionske potrošnje imanentna većem broju turističkih
posjetilaca, što ničim nije sporno.
Jednostranim kvantitativnim i usitnjenim razvojem turističkih sadržaja, odnosno
turističke ponude na teret drugih djelatnosti, posebno industrijske i poljoprivredne proizvodnje, nacionalnu ekonomiju u dinamičkom smislu razvoja, čini nestabilnom i naglašeno
uvozno zavisnom. Autor posebno ukazuje na znatno manje efekte svojinske transformacije od obznanjenih i najavljenih kroz ugovorne obaveze, iako su kumulirana i plasirana
značajna finansijska sredstva, ali ponajmanje u privrednu djelatnost. Rijetki su primjeri
vidljivih pozitivnih efekata uspješno izvršene transformacije. Obzirom, da nije adekvatno
usmjerena sa globalnog nivoa podsticajna energija svježeg ino kapitala nacionalnim interesima u infrastrukturnom smislu i po tom osnovu obezbijeđena realizacije strateških
kapitalnih projekata, pod uticajem neoliberalnog koncepta tržišne ekonomije, njegova
pozitivna energija gubi na značaju, plasmani se vrše u sveru potrošnje ili najvećim dijelom
gradnje stambeno-poslovnih objekata, koji će se u dogledno vrijeme javljati kao smetnja
planskoj realizaciji javnih projekata, nepotrebno uvećavajući troškove.
Autor posebno ukazuje i na objektivne poteškoće funkcionisanja malih nacionalnih
ekonomija uzrokovane globalnim promjenama ekonomskih kretanja, dajući naglasak na
izostanak pravovremenog ustanovljavanja adekvatnih mjera zaštite i njihove primjene.
Funkcionisanje privrednog sistema u uslovima brzih, a često i kontradiktornih institucionalnih mjera, ili njihove selektivne primjene ukazuje na činjenicu da privredni ambijent
ne samo da nije konkurentan okruženju i da sve manje privlači strani kapital, već postaje
ozbilna smetnja funkcionisanju postojećih pravnih subjekata. U takvim okolnostima i nije
realno očekivati podršku nadležnih institucija ulaska u EU a da prethodno do tančina
ne uskladimo pravne propise i obezbijedimo uslove njihove adekvatne primjene. Ako se
tome doda činjenica da je ideja nastanka EU inicijalno bila produkt mijenjanja postojećih
ekonomskih odnosa u globalnom smislu, gdje najrazvijenije zemlje nameću primjenu uslova ostalima,nudeći im i određene benefite, ne smije se zaboraviti da je to proces u kojem
najveći interes ostvaruju upravo oni najrazvijeniji osmišljavajući čitav projekat kroz jedinstvenu valutu.
Kroz autorizovani rad Efekti privatizacije u CG, autor na studiozan način argumentovano ukazuje da su izostali očekivani i najavljivani pozitivni efekti i po tom osnovu
nije ostvarena uzlazna putanja rasta i razvoja nacionalne ekonomije, boljim korišćenju
raspoloživih kapaciteta, njihovom tehnološkom osavremenjavanju, povećanju uposlenosti
i po tom osnovu značajnijeg rasta društvenog proizvoda. Očekivani rezultati su značajnim
|bilten 48
UNIVERZITET
35
|bilten 48
MEDITERAN
36
dijelom izostali tako da imamo rijetke primjere uspješno obavljene svojinske transformacije. Nažalost, ukazuje autor, da je čitava lepeza privrednih subjekata koji su za naše, pa i
šire okruženje, bili po svom obimu proizvodnje,kvalitetu proizvoda, vrijednosti sredstava
i nivou zaposlenosti respektovani privredni subjekti, nakon privatizacije posve su isčezli iz
privrednog sistema Države a da nijesu na osnovu njih nastala neka nova privredna društva.
To je i razlog koji je uslovio drastičnu promjenu privredne strukture nacionalne ekonomije
gdje je industrijska proizvodnja iz dominantne pozicije od preko dvije trećine spala na vrijednost učešća od jedne petine.
Autor apostrofira da promjena privredne strukture nije izvršena preferiranjem bržeg rasta strateške grane u odnosu na ostale, već drastičnim smanjenjem industrijske proizvodnje
i većim dijelom ostalih djelatnosti kroz proces privatizacije. U postojećim institucionalnim
rješenjima kod nas se ,,ne isplati” proizvoditi morsku so, pitku vodu, kisjelu vodu, drvne
sortimente, duvan i sl. za što postoje komparativne prednosti. Zbog ovakvog stanja, autor smatra da je neophodno što prije preduzeti značajne promjene u tekućoj i dugoročnoj
ekonomskoj politici. Očigledno je, da je period recesije i svih dešavanja koja su joj predhodila, potpuna liberalizacija tržišne ekonomije najviše donijela negativnih posledica, koje
sada jedino država svojim aktivnim odnosom i planskim predviđanjima i preferiranjima
investicija u realizaciju projekata od nacionalnog značaja, može u znatnoj mjeri korigovati. Najveći broj privrednih subjekata koji sada vrše djelatnost, a koji su svojinski transformisani, ne samo da nije povećao proizvodnju, već je značajno smanjio ili uopšte i ne obavlja djelatnost. Objektivno posmatrajući, pad proizvodnje sam po sebi narušava postojeću
proporciju realne i monetarne ekonomije, narušavajući monetarnu ravnotežu, odnosno
ugrožava monetarna stabilnost nacionalne ekonomije.
Nastali poremećaji u realnoj ekonomiji uz naglašena nezaposlenost, nelikvidnost,
spolljnotrgovinski deficit, uvoznu zavisnost i kreditnu zaduženost ozbiljno upozoravaju na ugroženu monetarnu stabilnost i dalju održivost sistema ukoliko se hitno ne preduzmu adekvatne mjere podsticaja razvoja privrednih aktivnosti. Naime, nameće se imperativan zahtjev prethodnog neophodnog značajnijeg povećanja robne proizvodnje u već
raspoloživom realnom sektoru ekonomije, koja je u sadašnjim uslovima u naglašenom
neskladu između realnog stepena iskorišćenosti, raspoloživih resursa i ispoljenih nerealnih oblika potrošnje, u globalnom smislu.
Autor ističe da se od sistemskih promjena koje su iza nas, neuporedivo više očekivalo a
znatno manje ostvarilo. Rijetki su primjeri obavljene svojinske i upravljačke transformacije
koji su efektuirali povećanjem i unapređenjem kapaciteta, povećanjem broja zaposlenih i
uvećanjem profitabilnog poslovanja. Lako je uočljivo da je skoro pola vijeka iza nas a da u
nacionalnoj ekonomiji nijesmo obavili iole značajniju kapitalnu investiciju. Da nije investirano u gradnju magistralnog putnog pravca Žabljak-Risan i Regionalng vodovoda, kako
ističe autor, bez obzira na neopravdano dug vremenski period gradnje, što je značajno
uvećalo troškove navedenih investicija, ne bi imali što pomenuti.
Razvijati turizam kao stratešku granu privrede, posebno elitni, a ne investirati u gradnju
autoputa i komunalne infrastrukture i planske regulative uređenja prostora i utvrđivanja
prioriteta, ne stvara uslove bolje konkurentnosti u okruženju i šire u regionu, već evidentnog zaostajanja. Ništa bolja situacija, ističe autor, nije ni u sveri kapitalnih ulaganja u gradnji hidroelektrana, istraživanja podmorja, solarne i drugih oblika energije i sl.
Isto tako, strukturne promjene nacionalne ekonomije koje su nastale kao nemi-
UNIVERZITET
novnost ukupnih dešavanja dodatno su nacionalnu ekonomiju učinile osjetljivo nestabilnom, naglašeno uvozno zavisnom, kreditno prezaduženom sa ispoljenim budžetskim i
spoljnotrgovinskim deficitom.
Ono na što autor ukazuje jeste činjenica da imamo evidentan rast nezaposlenosti sa
daljim povećanjem razlika regionalnog razvoja, a za razliku od svih zemalja u okruženju,
kapitalne infrastrukturne investicije nikako da postanu realnost, kao naša razvojna prijeka
potreba.
Autor posebno naglašava da vrijeme u kojem smo, daje šansu da relativnu brzo saniramo
znatan dio naraslih problema upošljavajući raspoložive kapacitete upravo imperativnim
zahtjevom za otpočinjanjem kapitalnih investicija bilo da se radi o autoputu, hidroelektranama, rizort centrima ili drugim oblicima ulaganja, a sve radi oživljavanja privrednih aktivnosti. Kao rezime ukupnog sagledavanja ekonomske stvarnosti autor poručuje
da će nam njihova dalja odlaganja samo dodatno usložavati ukupnu održivost nacionalne
ekonomije i činiti je sve skupljom i sve teže održivom.
IV PEDAGOŠKA DJELATNOST
Prof. dr Miro Blečić je pedagog koji je prvi u CG, prije punih deset godina održao prvo
predavanje na prvom privatnom Fakultetu za Turizam u Baru. Kao iskusan privrednik svojim radnim i pedagoškim aktivnosti u znatnoj mjeri doprinosio je unapređivanju klasičnih
oblika nastave na način što je uspostavljao neposredan kontakt sa studentskom populacijom dijalogom, panel diskusijama i tribinama, gdje je teorijske interpretacije argumentovano potkrepljivao praktičnim primjerima. Upravo, takva svojstva su ga preporučila da
bude angažovan i aktivno učestvuje u komisijama za unapređenje nastave kao i onim, koje
su bile u obavezi pripreme logistike komisijama za akreditaciju.
Aktivan odnos kandidata ispoljen je i u povjerenju studentske populacije, koja ga kroz
anonimne ankete cijeni sa najvećim ocijenama, kakvo je i mišljenje NNV Fakulteta za
turizam. Isto tako, profesor Blečić je bio mentor kod preko 100 studenata na osnovnim,
preko 50 na specijalističkim, preko 10 na magistarskim i 4 na doktorskim studijama, što su
pokazatelji koji ukazuju na njegovu zavidnu pedagošku djelatnost.
Kandidat je rukovodilac osnovnih studija na Fakultetu za turizam, a kao gostujući profesor angažovan je u zemlji i inostranstvu na osnovnim, specijalističkim, poslediplomskim i
doktorskim studijama.
V STRUČNA DJELATNOST
|bilten 48
Kandidat prof. dr Miro Blečić je značajan dio radnog vijeka bio angažovan u stručnoj
djelatnosti u raznim oblicima stvaralaštva, što je na određen način stvorilo prepoznatljivu osnovu njegovog angažovanja kao eminentnog stručnjaka za ekonomsko-finansijske
poslove. Evidentno je kontinuirano učešće na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima i projektima. Isto tako, njegove konsultantske usluge iz domena globalnih ekonomskih kretanja i razvoja, korišćene su na najvećim državnim nivoima.U tom smislu bio je
angažovan u Vladinim komisijama za ustanovljavanje zakonskih rješenja za određenu
problematiku.
Pored angažovanja na matičnom Univerzitetu, kao uvažavan stručnjak iz domena
37
MEDITERAN
ekonomije i finansija angažovan je, kao gostujući profesor u Republici Srbiji na Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru i na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru.
Njegova stručnost evidentna je i u domenu privredno-sistemskih institucija u vidu certifikovanog procenitelja, kao i sudskog vještaka ekonomsko-finansijske struke.
ZBIRNO: RADOVI I BODOVI
Na osnovu uvida u priloženoj dokumentaciji za vremenski period od prethodnog izbora
(izbor u akademsko zvanje vanrednog profesora), struktuiran je zbirni pregled radova i
bodova kandidata:
DJELATNOST
1. Naučno-istraživačka
2. Umjetnička djelatnost
3. Pedagoška
4. Stručna
UKUPNO
BROJ RADOVA
BROJ BODOVA
U preth- U posljedU preth- U posljedodnom
njem
odnom
njem
Ukupno
Ukupno
izbornom izbornom
izbornom izbornom
periodu periodu
periodu periodu
50
27
77
91
35
126
13
6
69
2
28
15
6
98
13
15
119
50
12
97
63
27
216
VI MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE
Na osnovu navedenog i dijela prokomentarisanog naučnog i stvaralačkog opusa, kao
i ukupnog broja bodova koje je kandidat ostvario, što je znatno više od ustanovljenog nivoa za izbor, u vremenu od prethodno izbora u naučno zvanje kojima se vrednuje
naučna djelatnost i angažovanje kandidata, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju
Crne Gore (Službeni list RCG 60/03), i Mjerila za izbor u akademska i naučna zvanja Univerziteta „Mediteran” Podgorica, mišljenja sam da kandidat
|bilten 48
prof. dr Miro Blečić
38
u potpunosti ispunjava uslove i sa zadovoljstvom predlažem Senatu Univerziteta „Mediteran” Podgorica, da se bira u naučno zvanje redovnog profesora za predmete: Osnovi
ekonomije, Finansijski menadžment u turizmu i Fiskalni sistemi u turizmu.
Radno i pedagoško iskustvo na najsloženijim poslovima i prepoznatljiv stvaralački opus,
realna su osnova da će izbor u zvanje redovnog profesora predstavljati samo dodatni motivacioni faktor za njegov dalji stvaralački doprinos.
U Podgorici, 03. januara 2015.
ČLAN RECENZENTSKE KOMISIJE
Prof. dr Gordana Đurović
redovni profesor
Ekonomski fakultet
Univerzitet Crne Gore
UNIVERZITET
2.3. Izvještaj recenzenta prof. dr Gordane Paović - Jeknić
U skladu sa Odlukom Senata Univerziteta „Mediteran” Podgorica, broj R-1412/3-14 od
28. 08. 2014. imenovana sam za člana recezentske komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor nastavnika u akademsko zvanje na Fakultetu za turizam
Bar za predmete: Osnovi ekonomije, Finansijski menadžment u turizmu i Fiskalni sistemi
u turizmu. Na raspisani konkurs od 09. 07. 2014. godine prijavio se kandidat prof. dr Miro
Blečić, vanredni profesor na Fakultetu za turizam. Neposrednim uvidom u priloženu dokumentacionu osnovu prezentiranih radova kandidata na objavljeni konkurs podnosim
sledeći
I Z V J E Š TA J :
I Ocjena uslova
Biografija i stepen obrazovanja
Profesor dr Miro Blečić rođen je u Titiogradu 28. 09. 1951., gdje je završio SEŠ „Mirko
Vešović”, a potom, 1974. godine i Ekonomski fakultet, gdje je diplomirao sa ocjenom 9
(devet).
Postdiplomske studije Ekonomski razvoj upisao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu
1984. godine. Magistarski rad pod nazivom Uticaj privrednog sistema na ekonomski razvoj
Crne Gore, kao nerazvijenog područja, odbranio je u junu 1987. godine na istom fakultetu.
Doktorat pod nazivom Finansiranje lokalne uprave u Crnoj Gori, odbranio je 1999. godine, na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.
U naučno zvanje docenta izabran je 13. 01. 2005. godine, na Fakultetu za turizam, hotelijerstvo i trgovinu u Baru, a decembra 2009. godine, na istom fakultetu, izabran je u zvanje
vanrednog profesora.
Profesor dr Miro Blečić je u toku redovnog školovanja osnovnog, sredjeg i akademskog,
ovladao aktivnim znanjem ruskog jezika (tačka 4. Uputstva), što je u skladu sa tada važećim
propisima i verifikovano, pri prvom izboru.
Radno iskustvo
|bilten 48
Stalni radni odnos zasnovao je 20. 01. 1976. u Medicinskom zavodu u Titogradu, gdje je
do 1980. godine obavljao poslove od pripravnika do rukovodioca plana, analize i raspodjele. Od 1980. godine radno je angažovan u Izvršnom vijeću Republike Crne Gore gdje
je obavljao funkciju savjetnika u kabinetu, nakon čega je 1986. godine biran za zamjenika
Republičkog društvenog pravobranioca samoupravljanja. Od 1991. godine do 1997. godine obavljao je poslove sekretara za finansije Opštine Podgorica, nakon čega je izabran
za direktora Republičke direkcije za robne rezerve CG, koje poslove je obavljao do aprila
2004. godine.
Od marta 2003. godine biran je za člana Redakcije Akcionar-a, časopisa za ekonomska i
pravna pitanja korporativne privrede, regtistrovanom u skladu sa međunarodnim standardima.
Član je Naučnog savjeta od 2007. godine Instituta računovođa i revizora Crne Gore.
39
MEDITERAN
Angažovan je kao gostujući profesor na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru od
2008. godine na predmetu Novac i bankarstvo, kao i Finansiranje rada i razvoja MSP.
Takođe, kao gostujući profesor, kontinuirano je angažovan od 2008. godine i na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru na Fakultetu za poslovni menadžment - studijski
program Ekonomija na postdiplomskim i doktorskim studijama na predmetima: Finansijski menadžment i finansijski rizici, Teorija novca i bankarstvo i Međunarodne finansije.
Član je Uređivačkog odbora Ekonomski izazovi, časopisa Departmana za ekonomske
nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.
U zvanje redovnog profesora biran je 14. 02. 2013. godine na Univerzitetu u Novom
Pazaru, za katedre: finansije i računovodstvo, gdje je prof. dr Milenko Popović, redovni
profesor Univerziteta „Mediteran” bio član komisije i imao neposredan kontinuiran uvid
u stvaralački opus kandidata od izbora u zvanje docenta, zatim vanrednog profesora do
pomenutog izbora u zvanje redovnog profesora.
Prema članu 6 Mjerila, a na osnovu izvršenih anketa studenata, radno angažovanje prof.
dr Mira Blečića je vrednovano sa visokim ocjenama, o čemu na Fakultetu, postoji validna
dokumentacija.
Redovni je član Udruženja ekonomista CG, a vanredni-Naučnog društva ekonomista
Srbije u Beogradu.
Certifikovani je finansijski procenitelj kapitala od 2010., a od marta 2014. izabran je za
sudskog vještaka u CG iz domena ekonomsko-finansijske struke.
Broj registrovanog naučnog istraživača u bazi Ministarstva prosvjete Crne Gore je: ECRIS CG 01215 .
II KVANTITATIVNO OCJENJIVANJE BIBLIOGRAFIJE
PREGLED RADOVA I BODOVA U POSLEDNJEM IZBORNOM PERIODU
NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST
1.1
1.2.1
MONOGRAFIJE
RADOVI OBJAVLJENI U MEĐUNARODNIM
STRUČNIM ČASOPISIMA
Blečić, M., Žižić, M., Cilj ne opravdava sredstvo,
Ekonomski izazovi, časopis u izdanju Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru-Departmant za
ekonomske nauke, Republika Srbija, ISSN 2217-8821,
broj 3, str. 34-43., mart 2013.
Blečić, M., Žižić, M., Kako dalje..., Ekonomski izazovi, časopis u izdanju Internacionalnog Univerziteta
u Novom Pazaru - Departman za ekonomske nauke,
Republika Srbija, ISSN 2217-8821, br.6. str.53-63., novembar, 2014.
RADOVI OBJAVLJENI U DOMAĆIM
ČASOPISIMA
1.
|bilten 48
2.
40
1.2.3
Ukupno za
referencu
1.2.1. x do 7
bodova
(2X2)
Za kandidata
4
|bilten 48
1.
BROJ BODOVA
40
UNIVERZITET
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Blečić, M., Proces monetarne globalizacije, RRF Magazin - Institut računovođa i revizora Crne Gore, , br.
10-11, oktobar – novembar, 2009., str. 86-92., ISSN
1800-718X, 9771800718006.
Blečić, M., Žižić, M., Krizno vrijeme, RRF Magazin - Institut računovođa i revizora Crne Gore, br.
11-12, str. 85-91., decembar, 2009. ISSN 1800-718X,
9771800718006.
Blečić, M., Monetarna i privredna nestabilnost, RRF
Magazin - Institut računovođa i revizora Crne Gore,
, godina IV, br. 3, mart, 2010., str. 93-99., ISSN 1800718X, 9771800718006
Blečić, M., Žižić, M., Vrijeme u krizi, Akcionar,
časopis za ekonomska i pravna pitanja korporativne
prirode, godinaVIII br. 1, str. 57-70.,ISSN 180-5044,
2010.
Blečić, M., Žižić, M., Uzroci, posledice i rješenja?,
Bankar, časopis Udruženja banaka i finansijskih institucija Crne Gore, broj 10., jun 2010., str. 32-41,
ISSN 1800-7465, 9771800746009
Blečić, M., Žižić, M., Naša ekonomska realnost u uslovima krize, RRF Magazin – Institut računovođa i
revizora CG, god.IV,br.6., str98-106.jul 2010. ISSN
1800-718X, 9771800718006
Blečić, M., Žižić, M., Kako iz krize..., RRF Magazin - Institut računovođa i revizora CG, br 10-11,
god. IV, str.114-119.,oktobar, 2010. ISSN 1800-718X,
9771800718006.
Blečić, M., Investicionim ulaganjima iz recesije, RRF
Magazin - Institut računovođa i revizora CG, br.
07/08, god. V, str.70-79., jul-avgust, 2011. god. ISSN
18oo-718X, 9771800718006.
Blečić, M., Žižić, M., Rezultati su posledice, RRF
Magazin Institut računovođa i revizora CG,br. 03/04,
godina VI, str. 69-79., mart-april, 2012., ISSN 1800718X, 9771800718006.
Blečić, M., Žižić, M., Godine prolaze..., Bankar,
časopis Udruženja banaka i finansijskih institucija
Crne Gore, godina V, broj 18, str. 52-67., septembar
2012., ISSN 1800-7465, 9771800746009.
Blečić, M., Žižić, M., Polako, ali sigurno..., RRF Magazin – Institut računovođa i revizora CG, godina VI,
broj 07/08, str.57-69., jul-avgust, 2012., ISSN 1800
718X,9771800718006.
1.2.3 x do 4
boda
(17x1)
17
|bilten 48
3.
41
MEDITERAN
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1.3.1
20.
21.
|bilten 48
22.
42
23.
Blečić, M., Žižić, M., Zašto porez na porez, RRF Magazin - Institut računovođa i revizora CG, godina VI,
broj 09/10, str.14-22., septembar-oktobar, 2012., ISSN
1800-718X, 97718006.
Blečić, M., Žižić, M., Efekti privatizacije u Crnoj Gori,
Pravni Zbornik, časopis za pravnu teoriju i praksu,
Udruženje pravnika CG, ISSN 0350-6630, ISDS, br.12/2013. str. 321-331.
Blečić, M., Žižić, M., Zašto povećavati porez, RRF
Magazin - Institut računovođa i revizora CG, ISSN
1800-718X,97718006, poreski savjetnik, godina IV, br.
2, str. 14-22., jul 2013.
Blečić, M., Žižić, M. Kada i kako iz krize, RRF Magazin - Institut računovođa i revizora CG, ISSN 1800718X,97718006, godina VIII, broj 1.,januar-mart,
str.140-149.,2014. god.
Blečić, M., Žižić, M., Oporavak ili..., Bankar, ISSN
1800-7465, 9771800746009, godina VII, br. 26. str.5463., jul 2014.
Blečić, M., Žižić, M., Začarani krug, RRF Magazin
- Institut računovođa i revizora CG, godina VIII,
br. 3., str. 63-72., jul-septembar, 2014., ISSN 1800718X,97718006
RADOVI NA MEĐUNARODNIM KONGRESIMA,
SIMPOZIJUMIMA I SEMINARIMA
Blečić, M., Vrijeme krize, Univerzitet u Novom Sadu
– Fakultet tehničkih nauka – TIO V Međunarodni
simpozijum - Tehnologija, informatika i obrazovanje, str. 258-267., 19. jun 2009. CIP371(082)004(082)-62(082);COBISS.SR-ID184045836;
Blečić, M., Uticaj kapitalnih investicija na razvoj
turizma u CG Tempus program: Tourism Management - Invesments in Tourism,Teacher: Peter Kraft,
Hungary, Tutor: prof. dr Miro Blečic, 7-11 March,
2011.
Blečić, M., Uticaj kapitalnih investicija na razvoj hotelijerstva u CG, Sajam Turizma, Budva, Stanje i perspektive razvoja hotelijerstva CG, Univerzitet „Mediteran“ - Fakultet za turizam Bar i,,Horvat’’ Institut
Zagreb, 24.03.2011.
Blečić, M., Uticaj kapitalnih investicija na razvoj turizma Crne Gore, Druga međunarodna konferencija:
Turizam i održivi razvoj - izazovi i mogućnosti - ISSN
1800-9794 (zbornik radova), Ulcinj, 01. 04. 2011.
1.2.3 x do 4
boda
(17x1)
17
1.3.1 x do 2
boda
(6 x 2)
12
UNIVERZITET
25.
1.3.2
26.
27.
Blečić, M., Uticaj kapitalnih investicija na privredni razvoj Crne Gore, Tehnologija, informatika i
obrazovanje za društvo učenja i Znanja - TIO6, Šesti
međunarodni simpozijum, Univerzitet u Kragujevcu, str. 228-237., UNESCO, IPI; CNTI, UDK:371.12,
Tehnički fakultet, Čačak, 3-5. juna 2011.
Blečić,M., Održivi razvoj turizma i komplementarnih djelatnosti u NP „Skadarsko jezero”,
Međunarodni naučni skup, Novi Sad - Održivi razvoj
turizma i komplementarnih djelatnosti u NP „Skadarsko jezero’’, septembar 2013. - Contemporary Trends in
Tourism and Hospitality, 2013, str. 97-106.; ISBN 97886-7031-309-5.
DOMAĆI KONGRESI, SIMPONZIJUMI I SEMINARI
Blečić, M., Uticaj strateških investicija na ekonomski
razvoj CG, Vlada Crne Gore - Ministarstvo ekonomije Vlade CG, Podgorica, septembar 2010.
Blečić, M., Vidovi održivog turizma u NP „Skadarsko
jezero’’ u funkciji privrednog aktiviranja prirodnih i
kulturnih resursa, Nacionalni projekat, Fakultet za turizam Bar, 2012-2015., član projektnog tima.
3.
PEDAGOŠKA DJELATNOST
3.1.1
28.
Univerzitetski udžbenik koji se koristi kod nas
Blečić, M., Novac i bankarstvo, udžbenik, Fakultet
za poslovni menadžment – Bar, 2011. ISBN978-8685755-49-1, COBISS,CG-ID 17961744;
Blečić, M., Đurković I., Javne finansije i monetarna
politika, udžbenik, Fakultet za poslovni menadžment
– Bar, 2013., ISBN 978-86-85755-53-8,COBISS. CGID 23374864;
Gostujući profesor na inostranim univerzitetima
Blečić M., gostujući profesor na Internacionalnom
univerzitetu u Novom pazaru, Republika Srbija, od
2008. godine u kontinuitetu
Gostujući profesor na domaćim univerzitetima
Blečić M., gostujući profesor na Fakultetu za poslovni
menadžment u Baru, u kontinuitetu od 2008. godine
29.
3.3.1
30.
3.3.2
31.
4.
STRUČNA DJELATNOST
1.3.1 x do 2
boda
(6 x 2)
12
1.3.2. x do 1
bod
(2 x 1)
2
BROJ BODOVA
Ukupno za
Za kandidata
referencu
3.1.1.do 6
bodova
(1x6)
6
3.1.1.do 6
bodova
(1x6)
6
3.3.1.do 8
boda
(1x8)
8
3.3.2 do 4
boda
4
(1x4)
BROJ BODOVA
Ukupno za
Za kandidata
referencu
|bilten 48
24.
43
MEDITERAN
4.2
4.2.1
32
4.2.2
33.
34.
Urednik ili koeditor časopisa, knjige, urednik
kontinuiranih umjetničkih programa (u trajanju
dužem od devet mjeseci)
U inostranstvu
Blečić, M., Ekonomski izazovi, član Uređivačkog
odbora od 2012. godine
U zemlji
Blečić, M., urednik časopisa Akcionar, marta 2008,
član redakcije
Blečić, M., RRF magazin – Institut računovođa i
revizora CG, član naučnog savjeta 2008.
4.2.1.
(1x6)
6
4.2.2
(2x3)
6
UKUPNI
BROJ
BODOVA
1. NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST
1.1. Monografije
Broj referenci*broj bodova
1.2. Radovi objavljeni u časopisima
1.2.1.
2
Broj referenci*broj bodova
4
1.3 Radovi na kongresima, simpozijumima,
seminarima
1.2.3
17
17
1.3.1
1.3.2
2
2
12
2
UKUPNO ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Broj referenci*broj bodova
3. PEDAGOŠKA DJELATNOST
3.1. Udžbenici
Broj referenci*broj bodova
21
3.1.1
2
6
14
35
UKUPNI
BROJ
BODOVA
12
3.2. Priručnici
|bilten 48
Broj referenci*broj bodova
3.3. Gostujući profesor
Broj referenci*broj bodova
44
3.3.1
3.3.2
1
1
8
4
3.4. Mentorstvo
3.4.1
3.4.2
3.4.3
Broj referenci*broj bodova
8
8
10
3.5. Kvalitet pedagoškog rada (može se koristiti ukoliko se na zvaničnim
studentskim anketama najmanje tri godine uzastopno dobiju odlične
ocjene za sve elemente pedagoškog rada)
UKUPNO ZA PEDAGOŠKU DJELATNOST
12
26
50
UNIVERZITET
UKUPNI
BROJ
BODOVA
3. STRUČNA DJELATNOST
4.1. Stručna knjiga
Broj referenci*broj bodova
4.2. Urednik ili koeditor
Broj referenci*broj bodova
4.2.1
1
6
4.2.2
2
6
12
4.3. Stručni članak
Broj referenci*broj bodova
4.4. Objavljeni prikazi
Broj referenci*broj bodova
4.5. Popularno-stručni članci
Broj referenci*broj bodova
4.6. Ostala dokumentovana stručna djelatnost
Broj referenci*broj bodova
UKUPNO ZA STRUČNU DJELATNOST
12
III NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD
|bilten 48
Prezentirani radovi su sistematizovani uz adekvatnu kodifikaciju u skladu sa Mjerilima za izbor
u akademska zvanja, pri čemu je kandidat, u skladu sa propisima Univerziteta pripremio i predlog
bodovanja priloženih radova vodeći računa o krajnje restruktivnom vrednovanju skoro u cjelosti
ukupnog prezentiranog stvaralačkog opusa. Ono što je njegova prepoznatljiva stvaralačka nit jeste
kontinuirano analitičko sagledavanje globalnih kretanja rasta i razvoja nacionalne ekonomije, kako
u oblasti ekonomskih istraživanja u Crnoj Gori, tako i u regionu, naročito u sferi finansija,svojinske
transformacije i uzročno posledičnih veza makroagregatnih veličina na privredni razvoj ekonomskog sistema i društva u cjelini.
Opredjeljujući svoja istraživanja u ovoj domen, ona praktično uvijek bivaju aktuelna, a kao real
ekonomistu karakteriše ga do tanjčina rafinisan osjećaj za kontinuirano analitičko sagledavanje
makroagregatnih veličina, sistemski temeljnih vrijednosti svih ekonomskih dešavanja i njihovih
međuzavisnosti u istraživačkom smislu monetarnog i fiskalnog sistema eksponiranih kroz ostvarene efekte globalnog razvoja privrednog sistema.
Obrađenost istraživačke tematike je interpretirana sistematizovano, stručno i na zanimljiv i argumentovan način, ukazujući na konkretne slabosti, očigledne nedostatke i neophodne mjere koje
je potrebno preduzimati. Stiče se utisak da se neskladom ustanovljavanih institucionalnih promjena i njihovom selektivnom primjenom i suviše eksperimentisalo, ostavljajući prostora devijantnim pojavama koje u znatnoj mjeri usporavaju prosperitet, pravdajući takvo stanje da se sve
radilo sa dobrom namjerom. Stoga, korišćeni parametri i izvedeni zaključci na osnovu pokazatelja
nadležnih institucija, koji se nerijetko znatno razlikuju, kao i urađenih opsežnih analiza, samo
dodatno idu u prilog već iznesenom stavu. Sistemske promjene, po autoru, neminovno zahtijevaju
tretman procesa, ali ako su osmišljene onda je taj vremenski period, potreban za njihovo uspostavljanje i funkcionisanje, neuporedivo kraći sa približno tačnim aproksimacijama. U tom smislu
autor posebno apostrofira da je naglašena razlika između onoga što smo po opredjeljenju htjeli,
onoga što je ustanovljeno i onoga što smo ostvarili.
Mišljenja sam da je studiozni prikaz i analitički komentari autora, pored monografije Finan-
45
|bilten 48
MEDITERAN
46
siranja lokalne uprave u Crnoj Gori osmišljen i kroz dva vrijedna autorizovana univerzitetska
udžbenika:
• Novac i bankarstvo, Fakultet za poslovni menadžment – Bar, 2011. ISBN978-86-85755-491, COBISS,CG-ID 17961744; i
• Javne finansije i monetarna politika, Fakultet za poslovni menadžment – Bar, 2013., ISBN
978-86-85755-53-8, COBISS.CG-ID 23374864 (koautor).
Posebnu pažnju, po mom mišljenju, zavređuju i radovi prezentirani:
• Uticaj kapitalnih investicija na privredni razvoj Crne Gore, na 6. Međunarodnom simpozijumu: Tehnologija, Informatika i Obrazovanje - TIO 6, Univerziteta u Kragujevcu objavljen u Zborniku - UDK: 004 738.5.33; COBISS.SR-id 184045836;
• Cilj ne opravdava sredstvo objavljen je u Ekonomskim Izazovima, časopisu Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, Republika Srbija, ISSN2217-8821, UDK: 330.341.1
(497.16)2006/2012, kao i rad
• Efekti privatizacije u Crnoj Gori, objavljen u časopis za pravnu teoriju i praksu, Udruženje
pravnika CG, ISSN 0350-6630, ISDS, Pravni Zbornik, br.1-2/2013., str. 321.
Angažovanost u različitim sferama ekonomskih poslova, naglašena istraživačka znatiželja, radno iskustvo i stručna osposobljenost, doprinijeli su da je naučna kreativnost kandidata, kako po
kvalitetu, aktuelnosti i obimu, dobrim dijelom sublimirana, u dva univerzitetska udžbenika iz domena finansija. Autor je na veoma pragmatičan način sa prethodnom monografijom Finansiranje
lokalne uprave spojio teoriju i praksu, usmjeravajući pažnju korisnika na univerzalne vrijednosti
koje je neophodno uvijek respektovati u stvaralačkim aktivnostima kao prepoznatljive okosnice
maltene trajnih vrijednosti, koje se veoma sporo mijenjaju. U tom smislu, vodeći računa o programskoj namjeni, udžbenici su koncipirani po savremenim standardima sa pitanjima za provjeru
i pojmovnikom, uz adekvatnu tehniku pisanja, što čini problematiku lakše prihvatljivom dajući
joj dodatni kvalitet. Sublimiran spoj monetarne i fiskalne politike sa jedne i ekonomskog razvoja
s druge strane, autor prepoznaje kao zajednički imenitelj ukupnih ekonomskih kretanja. Tako autor, pored teorijskih opservacija definicije novca ističe „da novac praktično predstavlja sjenku robe
koju prati”, što je na određen način univerzalna definicija stvaranja novih upotrebnih vrijednosti.
Autorova stvaralačka prepoznatljivost nastajala je sukcesivno teorijskim ovladavanjem problema ekonomskog razvoja i finansija kao zajedničke izmjerljivosti uspješnosti razvoja nacionalne
ekonomije i adekvatnih mjera monetarne politike u vidu njihove logističke potpore. Ishodište svih
ekonomskih dešavanja polazi od privrednog razvoja, monetarne stabilnosti i fiskalne politike što
autor nepogrešivo uočava i kontinuirano prati, analizira, sugeriše i predlaže određene konkretne
mjere da bi nastale neophodne pozitivne promjene, kako bi, stanje u kojem smo, na adekvatan
način prevazišli sa najmanjim negativnim posledicama (Novac i bankarstvo). Upravo, ta tematika
koja je temeljna vrijednost prepoznatljivosti stvaralačkog opusa u globalnom smislu, čini autorovu
vodilju. Naime, autor ukazuje kroz svoje radove na najvažnije sistemske promjene u CG. Prelaskom na tržišni način poslovanja promijenjeni su svojinski odnosi, bankarski sistem je relativno
brzo upodobljen tim promjenama značajno mijenjajući dotadašnji dijapazon svojih aktivnosti.
Alokativna funkcija kapitala u novonastalim uslovima bankarskog sistema nema institucionalnih ograničenja. Sistem javnih finansija ne samo da je značajno izmijenjen, već se kontinuirano
povećava, mijenjajući se kako po vrsti tako i po strukturi, a sve više i u obimu nameta, ali je isto
tako i u promijenjenim sistemskim uslovima dobio adekvatnu monetarnu moć prepoznatljivog
faktora najbržih korekcija uočenih monetarnih devijacija. Tematika udžbenika u dijelu monetarnih i javnih finansija, kao značajnih segmenata ekonomskog sistema, koji mi je i ranije poznat
po osnovu praćenja stvaralačkog opusa autora (jedan od recenzenata udžbenika Javne finansije i
monetarna politika), autor koncizno obrađuju tematiku pojašnjavajući je na pragmatičan način
prevashodno namijenjen studentskoj populaciji. U tom smislu ne može se prenebreći činjenica,
UNIVERZITET
|bilten 48
na koju autor ukazuje, da je strukturu, obim i dinamiku fiskalnih zahvatanja nužno prilagoditi
strukturi nacionalne ekonomije i kroz koordinirane aktivnosti monetarne politike prilagođavati
monetarnu masu tokovima realne ekonomije.
Autor u radu Uticaj kapitalnih investicija na privredni razvoj Crne Gore, sa istančanim osjećajem
i zavidnim profesionalnim naučnim pristupom realno sagledava institucionalni okvir u domenu
ustanovljene tekuće i dugoročne ekonomske politike, ali i ukazuje na izostanak osmišljenog koncepta realizacije strateškog cilja ekonomskog razvoja, upoređujući ostvareno sa najavljenim, jasno
ukazujući na naše specifičnosti kao otežavajuće objektivne okolnosti, kako sa aspekta razvijenosti
tako i sa aspekta veličine nacionalne ekonomije, ali i ukazujući na mnoštvo subjektivnih slabosti
dijelom naslijeđenih i mnoštvom novonastalih, pri čemu objektivno analizirajući ostvarene efekte
nastalih promjena dolazi do racionalnih zaključaka i predloga preduzimanja konkretnih mjera.
U tom smislu, posebna vrijednost autorizovanih radova ogleda se kroz konkretno predlaganje
podsticajnih mjera koje je nužno preduzimati na oživljavanju proizvođačkih kapaciteta industrije, poljoprivrednje proizvodnje i prerade, kako bi efekti turističkog prometa profitabilnije valorizovali produkte nacionalne ekonomije, a uočene slabosti bile sukcesivno otklanjane. Naglašene
privredno-sistemske promjene sa prelaskom turizama iz stanja privredne djelatnosti sekundarnog
značaja u djelatnost strateškog opredjeljenja nije, niti je moglo dati kvalitetnije efekte bez bitnijih
strukturnih promjena nacionalne ekonomije i značajnih kapitalnih infrastrukturnih ulaganja, kao
i ulaganja u nove turističke sadržaje. Ono što je nesporno, naglašava autor, jeste činjenica da je
došlo do značajnije promjene privredne strukture nacionalne ekonomije. Međutim, te promjene
nijesu produkt intenzivnog rasta pojedinih privrednih grana, prvenstveno strateške, već naglog
pada proizvodnje industrijskih kapaciteta i manje-više ostalih djelatnosti. Industrija, kao glavna
grana privrede, učestvovala je više od dvije trećine u stvaranju BDP-a, a turizam, kao sporedna
djelatnost sa 7%, da bi sada njihovo učešće bilo na skoro približno istom nivo od oko 18-20%. Svo
vrijeme transformacije privrednog sistema CG nije imala iole značajnije kapitalne investicije. Istina, gradnja magistralnog puta Risan-Žabljak, kao i gradnja regionalnog vodovoda koje je znatno
obavljano duže od primjerenijih rokova, na neki način mogu imati taj epitet, iako, sa aspekta uticaja vremena, skromne vrijednosti. Posve su izostala investiciona ulaganja u gradnju savremenih
saobraćajnica sa tri trake a da ne govorimo o autoputu, pri čemu zanemarujemo činjenicu da nam
konkurentnost sa tog aspekta, u odnosu na okruženje, ne raste već pada. Autor ističe da nije na
odmet potsjetiti da je prošlo pola vijeka a da nijesmo izgradili nijedan novi energetski objekat,
zbog čega smo, u sušnom periodu, izloženi angažovati značajna sredstva za uvoz električne energije.
Naravno, težnja ulaska u EU nameće niz obaveza investicionog ulaganja kako u dijelu
komunalne tako i putne privrede.
Preferirajući turizam kao stratešku granu dajući naglasak na komponentu elitnog, nameće nam
obavezu investicionog ulaganja u gradnju ekskluzivnih smještajnih kapaciteta i pratećih sadržaja
što zahtijeva značajna finansijska sredstva.Gradnja kapitalnih objekata ima naglašene multiplikacione efekte.
Isto tako, autor naglašava da vrijeme koje je prošlo nije ni približno efektuiralo nacionalnu
ekonomiju uspješnim privrednim rastom i razvojem, znatno manje u mjeri mogućeg, ali istovremeno vidno manje od nivoa javno obznanjivanog.
U naučnom radu Cilj ne opravdava sredstvo prema autorovom vidjenju, strateški pravac razvoja turizma kao privredne grane, može optimalno valorizovati raspoložive resurse sublimirajući realizaciju nekoliko bitnih projekata po nacionalnu ekonomiju. Osnov razvoja turizma kao strateške
grane nameće obavezu izgradnje savremenih oblika saobraćajne povezanosti sa okruženjem i
šire, zatim izgradnju savremenih smještajnih kapaciteta, osmišljenu logistiku proizvodnje „zdrave
hrane” i energetsku snadbjevenost. Svaki od pobrojanih segmenata, neophodnih za stvaranje
konkurentnosti, iziskuje vremenski period gradnje od dvije-tri godine. Svojinska transformacija
47
|bilten 48
MEDITERAN
48
sa neoliberalnim konceptom razvoja polazi od činjenice zainteresovanosti vlasnika kapitala samo
za sopstvenu profitabilnost, ostavljajući državi na teret gradnju objekata javne potrošnje. Rijetki
su primjeri vidljivih pozitivnih efekata uspješno izvršene svojinske transformacije nad privrednim
subjektima kod nas.
Rezigniran stanjem nacionalne ekonomije u dijelu industrijske proizvodnje autor ukazuje da
kod nas profitabilno ne mogu poslovati prerađivački kapaciteti pitke i mineralne vode, eksploatacija morske soli, proizvodnja i prerada duvana, eksploatacija i prerada drveta, da ne govorimo
o drugim djelatnostima. Obim i struktura izvoznog prometa nacionalne ekonomije je sve manji
i nepovoljniji sa aspekta učešća industrijskih proizvoda. Ne treba zaboraviti da će period našeg
monetarnog „buma” naglašenog investicionog ulaganja u gradnji stambeno-poslovnih objekata,
opterećujući postojeću „skromnu” infrastrukturu, dugoročno posmatrano imati negativne posledice. Naime, imobilisan je značajan finansijski kapital u građevinske objekte koji ne stvaraju
novu vrijednost već samo obaveze komunalnog reda koje su i za dotadašnje potrebe bili neadekvatni, a uz to njihova popunjenost se svodi na dva tri mjeseca godišnje. Istina, autor ukazuje i
na objektivne poteškoće uspješne odbrane malih nacionalnih ekonomija uzrokovane globalnom
promjenama ekonomskih kretanja, pogotovu kada nemaju sopstvenu proizvodnju, kakve su naše
prilike. U tom smislu, proces globalizacije odradio je svoju misiju, tako da je nerealno očekivati brzi
ulazak u EU a da prethodno ne stvorimo materijalno osnovu samobitnosti nacionalne ekonomije.
Razvijeni svijet neminovno nameće „pravila igre” koja se moraju poštovati.
Kroz autorizovani rad Efekti privatizacije u CG, autor na studiozan način argumentovano ukazuje da je, po osnovu svojinske transformacije, izostala očekivana i najavljivana privredna stabilnost i njena uzlazna putanja rasta i razvoja raspoloživih resursa, i po tom osnovu društvenog
proizvoda. Samim tim je, na određen način, ugrožena i monetarna stabilnost, koja je dugoročno
posmatrano neodrživa pri ovako ispoljenim makro agregatnim parametrima privrednog razvoja
nacionalne ekonomije. Zbog ovakvog stanja, autor smatra da je neophodno što prije preduzeti
značajne promjene u tekućoj i dugoročnoj ekonomskoj politici, apostrofirajući stabilnost investicionog ulaganja i privredno-sistemske uslove kao bitne premise razvojne politike. Treba obuzdati
sve oblike neracionalne javne potrošnje sa naglaskom ustanovljavanja prioriteta. Neadekvatni rezultati procesa privatizacije dijelom su uzrokovani propustima u zakonodavnom smislu svojinske
transformacije, kako one u dijelu investicionih fondova tako i one koja se odnosila na preuzete
ugovorne obaveze investicionog ulaganja po osnovu kojih se ostvarivao prioritet pri kupovini,
ali preuzete obaveze po tom osnovu niko nije institucionalno nadzorisao u smislu njihove realizacije. Globalna ekonomska kriza i dešavanja koja su joj prethodila, uz koncept liberalizacije
tržišne ekonomije kod nas, neminovno su uzrokovale negativne posledice koje valjano mogu samo
državne institucije svojim aktivnim odnosom i planskim predviđanjima prioriteta.
Ukazujući na niz akutnih i aktuelnih problema prisutnih u nacionalnoj ekonomiji, nastalih u
sistemskim promjenama transformacije društva, autor apostrofira da je sada veoma krhka monetarna stabilnost i ako se ne izvrše kvalitativne promjene u realnoj sveri ekonomije, ista nije održiva
na dugi rok. Nameće se imperativan zahtjev prethodnog neophodnog značajnijeg povećanja robne
proizvodnje u već raspoloživom realnom sektoru ekonomije, koja je u sadašnjim uslovima u
naglašenom neskladu između realnog stepena iskorišćenosti, raspoloživih resursa i ispoljenih nerealnih i neracionalnih oblika potrošnje, u globalnom smislu. U ovdašnjim vremenima, objektivno posmatrano, sve se više gube atributi nacionalnih suverenosti u klasičnom smislu. Nacionalne
ekonomije na određen način prenose svoju suverenost EU i ili NATO alijansi. Alokativna uloga kapitala ispoljena je kroz fluidnost promjena oblika i vlasnika (berzanskim transferima), koja otvara
nove mogućnosti svojinskih odnosa pri čemu se osnova tih promjena osmišljava prevashodno kroz
konkurentnost faktora proizvodnje. Autor podsjeća da je obaveza postojećih kreatora ekonomske
politike na racionalno korišćenje raspoloživih resursa, što neminovno stvara obavezu racionalnog
UNIVERZITET
korišćenja i zaštite životne sredine tim prije imajući u vidu da smo ekološka država. Otuda, autor
ističe da se od sistemskih promjena koje su iza nas, neuporedivo više očekivalo a znatno manje
ostvarilo. Rijetki su primjeri obavljene svojinske i upravljačke transformacije koji su efektuirali
proširenjem i unapređenjem kapaciteta, povećanjem broja zaposlenih i uvećanjem profitabilnosti
poslovanja. Lako je uočljivo da je skoro pola vijeka iza nas a da u nacionalnoj ekonomiji nijesmo
obavili nijednu značajniju kapitalnu investiciju.
Razvijati turizam kao stratešku granu privrede, posebno elitni, a ne investirati u gradnju autoputa i komunalne infrastrukture ne stvara uslove konkurentnosti već naglašenog zaostajanja. Ništa
bolja situacija, ističe autor, nije ni u sveri kapitalnih ulaganja u gradnji hidroelektrana, istraživanja
podmorja, solarne energije ili drugih sličnih investicija, odnosno baš onoga u čemu se naglašeno
ogleda javni interes.
Uočljivi su parametri koji ukazuju na činjenicu da nam je promijenjena i nepovoljnija struktura uposlenih, da imamo evidentan rast nezaposlenosti, da nam je uvećan broj izdržavanog
stanovništva, a da pri tom za razliku od svih zemalja u okruženju kapitalne infrastrukturne investicije nikako da postanu naša realnost.
Autor posebno naglašava da vrijeme u kojem smo daje realnu šansu da relativnu brzo saniramo
znatan dio naraslih problema upošljavajući raspoložive kapacitete upravo otpočinjanjem kapitalnih investicija bilo da se radi o autoputu, hidroelektranama, rizort centrima ili drugim oblicima ispoljenog javnog interesa, pojedinačno ili istovremeno. Kao rezime ukupnog sagledavanja
ekonomske stvarnosti autor poručuje da njihova dalja odlaganja, pri ovakvim sistemskim strukturnim odnosima, samo će dodatno usložavati krhku monetarnu stabilnost i održivost nacionalne
ekonomije.
IV PEDAGOŠKA DJELATNOST
V STRUČNA DJELATNOST
|bilten 48
Prof. dr Miro Blečić je pedagog koji je prvi u CG, prije punih deset godina održao prvo predavanje na prvom privatnom Fakultetu za turizam u Baru. Kao iskusan privrednik svojim radnim i pedagoškim aktivnosti u znatnoj mjeri kontinuirano osavremjenjuje oblike nastave na način
što uspostavlja neposredan kontakt sa studentskom populacijom dijalogom, panel diskusijom ili
javnom tribinom, gdje teorijske interpretacije argumentovano potkrepljuje praktičnim primjerima. Upravo, takva svojstva su ga preporučila da bude angažovan i aktivno učestvuje u komisijama
za unapređenje nastave kao i onim komisijama koje su bile u obavezi pripreme logistike za akreditaciju fakulteta na kojima je angažovan.
Aktivan odnos kandidata ispoljen je i u povjerenju studentske populacije, koja ga kroz anonimne
ankete njegov profesionalan angažman cijeni sa najvećim ocijenama, kakvo je i mišljenje NNV
Fakulteta za turizam. Isto tako, profesor Blečić je bio mentor kod preko 100 studenata na osnovnim, preko 50 na specijalističkim, preko 10 na magistarskim, kao i 4 na doktorskim studijama,
što su pokazatelji koji ukazuju na njegovo zavidno pedagoško iskustvo.
Kandidat je rukovodilac osnovnih studija na Fakultetu za turizam, a kao gostujući profesor
angažovan je u zemlji i inostranstvu na osnovnim, specijalističkim, poslediplomskim i doktorskim
studijama.
Kandidat je značajan dio radnog vijeka bio angažovan u stručnoj djelatnosti u raznim oblicima
stvaralaštva u struci, što je na određen način stvorilo validnu osnovu njegovog angažovanja kao
eminentnog stručnjaka za ekonomsko-finansijske poslove. Evidentno je učešće na međunarodnim
i domaćim naučnim skupovima i projektima. Isto tako, njegove konsultantske usluge iz domena
49
MEDITERAN
globalnih ekonomskih kretanja i razvoja korišćene su na najvećim državnim nivoima.U tom smislu bio je angažovan u Vladinim komisijama za ustanovljavanje zakonskih rješenja za određenu
problematiku.
Pored angažovanja na matičnom Univerzitetu, kao uvažavan stručnjak iz domena ekonomije i
finansija angažovan je, kao gostujući profesor u Republici Srbiji na Internacionalnom univerzitetu
u Novom Pazaru i na Fakultetu za poslovni menadžment u Baru.
Njegova stručnost evidentna je i u domenu privredno-sistemskih institucija u vidu certifikovanog procenitelja kapitala, kao i sudskog vještaka ekonomsko-finansijske struke.
ZBIRNO: RADOVI I BODOVI
Na osnovu uvida u priloženoj dokumentaciji za vremenski period od prethodnog izbora (izbor
u akademsko zvanje vanrednog profesora), struktuiran je zbirni pregled radova i bodova kandidata:
BROJ RADOVA
BROJ BODOVA
U preth- U posljedU preth- U posljedDJELATNOST
odnom
njem
odnom
njem
Ukupno
Ukupno
izbornom izbornom
izbornom izbornom
periodu periodu
periodu periodu
1. Naučno-istraživačka
50
27
77
91
35
126
2. Umjetnička djelatnost
3. Pedagoška
13
2
15
13
50
63
4. Stručna
6
6
15
12
27
UKUPNO
69
28
98
119
97
216
VI MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE
Na osnovu obima i strukture naučnih radova i dijela prokomentarisanog naučnog i stvaralačkog
opusa, kao i ukupnog broja bodova koje je kandidat ostvario, što je znatno više od ustanovljenog
nivoa za izbor, u vremenu od prethodno izbora u naučno zvanje kojima se vrednuje naučna djelatnost i angažovanje kandidata, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Crne Gore (Službeni
list RCG 60/03), i Mjerila za izbor u akademska i naučna zvanja Univerziteta „Mediteran” Podgorica , mišljenja sam da kandidat
|bilten 48
Prof. dr Miro Blečić
50
u potpunosti ispunjava uslove i sa zadovoljstvom predlažem Senatu Univerziteta „Mediteran”
Podgorica, da se bira u naučno zvanje redovnog profesora za predmete: Osnovi ekonomije, Finansijski menadžment u turizmu i Fiskalni sistemi u turizmu.
Obiman, sadržajan i kvalitetan naučni i stručni rad kandidata, u cjelosti zavređuje izbor u zvanje
redovnog profesora,koje će očekivati je, predstavljati samo dodatni motivacioni faktor za dalji
stvaralački doprinos akademskoj zajednici.
U Podgorici, 03. januara 2015.
ČLAN RECENZENTSKE KOMISIJE
Prof.dr Gordana Paović - Jeknić
redovni profesor
Pravni fakultet
Univerzitet Crne Gore
UNIVERZITET
4. ODLUKE ZA IZBOR U ZVANJE
3.1 Odluka za izbor u zvanje doc. dr Smiljke Stojanović
Univerzitet „Mediteran“ Podgorica
Senat Univerziteta
Broj: R-85/3-13
Podgorica, 30. 01. 2014. godine
Na osnovu člana 75 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. list RCG br. 60/2003 i „Sl. list CG” br.
45/2010), člana 34 stav 1 alineja 3 i člana 89 Statuta Univerziteta „Mediteran“ Podgorica, Senat
Univerziteta, na predlog Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta za strane jezike Univerziteta „Mediteran” Podgorica, na XLV sjednici održanoj 30. 01. 2014. godine, donio je
ODLUKU
I Doc. dr Smiljka Stojanović bira se u akademsko zvanje vanredni profesor za predmete Fonetika engleskog jezika, Metodika nastave engleskog jezika, Savremeni engleski jezik VII i Savremeni
engleski jezik VIII na Univerzitetu „Mediteran“ - Fakultetu za strane jezike, na period od pet godina, u skladu sa zakonom i opštim aktima Univerziteta.
II Međusobni odnosi Fakulteta i imenovane u prethodnom stavu urediće se zaključivanjem
aneksa ugovora o dopunskom radu.
OBRAZLOŽENJE
|bilten 48
Postupak izbora u akademsko zvanje za predmete: Fonetika engleskog jezika, Metodika nastave
engleskog jezika, Savremeni engleski jezik VII i Savremeni engleski jezik VIII na Univerzitetu
„Mediteran” - Fakultetu za strane jezike, započet je objavljivanjem konkursa u dnevnom listu Dan
dana 06. 09. 2013. godine.
Na naznačeni konkurs prijavila se jedna kandidatkinja doc. dr Smiljka Stojanović iz Beograda
koja je akademsko zvanje docenta na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Razmatrajući prijavu na konkurs i konkursnu dokumentaciju imenovane kandidatkinje, Recenzentska komisija u sastavu: prof. dr Vladislava Felbabov, redovni profesor Državnog univerziteta
u Novom Pazaru, prof. dr Radojka Vukčević, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta
u Beogradu i prof. dr Snežana Bilbija redovni profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sarajevu u
skladu sa Mjerilima za izbor u akademsko zvanje Univerziteta „Mediteran” sačinila je izvještaje
(recenzije) o izboru u akademsko zvanje koji su objavljeni javno u Biltenu br. 43 Univerziteta
„Mediteran”, od 23. decembra 2013. godine.
Članovi Recenzentske komisije su mišljenja da doc. dr Smiljka Stojanović ispunjava uslove za
izbor u akademsko zvanje vanredni profesor za predmete: Fonetika engleskog jezika, Metodika
nastave engleskog jezika, Savremeni engleski jezik VII i Savremeni engleski jezik VIII.
Nastavno-naučno vijeće Fakulteta za strane jezike Univerziteta „Mediteran” u Podgorici, na
sjednici održanoj 24. 01. 2014. godine donijelo je Odluku o predlaganju doc. dr Smiljke Stojanović
za izbor u akademsko zvanje vanredni profesor za predmete Fonetika engleskog jezika, Metodika
nastave engleskog jezika, Savremeni engleski jezik VII i Savremeni engleski jezik VIII.
51
MEDITERAN
Na osnovu naprijed iznesenih činjenica, konstatuje se ispunjenost propisanih uslova za izbor
doc. dr Smiljke Stojanović, u akademsko zvanje vanredni profesor za predmete Fonetika engleskog
jezika, Metodika nastave engleskog jezika, Savremeni engleski jezik VII i Savremeni engleski jezik
VIII na Fakultetu za strane jezike Univerziteta „Mediteran” u Podgorici, zbog čega je odlučeno kao
u dispozitivu ove odluke.
Uputstvo o pravnom sredstvu: Odluka je konačna na Univerzitetu. Protiv ove odluke može se
pokrenuti spor za zaštitu prava pred nadležnim sudom.
Dostaviti:
- izabranoj kandidatkinji
- u dosije
- Fakultetu
- arhivi
SENAT PREDSJEDNIK
|bilten 48
___________________
Prof. dr Slobodan Backović
52
UNIVERZITET
3.2 Odluka za izbor u zvanje doc. dr Silvane Đurašević
Univerzitet „Mediteran“ Podgorica
Senat Univerziteta
Broj: R-1409-3-14
Podgorica, 28. 08. 2014. godine
Na osnovu člana 75 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. list RCG br. 60/2003 i „Sl. list CG” br.
45/2010), člana 34 stav 1 alineja 3 i člana 89 Statuta Univerziteta „Mediteran“ Podgorica, Senat
Univerziteta, na predlog Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta za turizam Bar – MTS - ”Montenegro Tourism School“ Univerziteta „Mediteran” Podgorica, na LI sjednici održanoj 28. 08. 2014.
godine, donio je
ODLUKU
I Doc. dr Silvana Đurašević bira se u akademsko zvanje vanredni profesor za predmete: Ekonomika turizma, Hotelski menadžment i Turističke agencije na Univerzitetu „Mediteran“ - Fakultetu
za turizam Bar – MTS - “Montenegro Tourism School”, na period od pet godina, u skladu sa zakonom i opštim aktima Univerziteta.
II Međusobni odnosi Fakulteta i imenovane u tački i urediće se zaključivanjem aneksa ugovora
o radu.
OBRAZLOŽENJE
|bilten 48
Postupak izbora u akademsko zvanje nastavnika na Univerzitetu „Mediteran“ (Fakultetu za turizam Bar – MTS - „Montenegro Tourism School“) za predmete: Ekonomika turizma, Hotelski
menadžment i Turističke agencije započeo je raspisivanjem konkursa koji je objavljen u dnevnom
listu Pobjeda 26. 04. 2014. godine.
Konkurs za izbor u akademsko zvanje raspisuje se šest mjeseci prije isteka vremena prethodnog
izbora, saglasno Statutu Univerziteta „Mediteran“.
Na konkurs se prijavila jedna kandidatkinja, doc. dr Silvana Đurašević.
Odlukom Senata Univerziteta, na predlog ovog organa, formirana je recenzentska komisija za
razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje vanredni profesor za predmete: Ekonomika turizma, Hotelski menadžment i Turističke agencije. Komisiju
su činili: prof. dr Sanja Vlahović, prof. dr Krunoslav Čačić i prof. dr Slobodan Unković. Članovi
recenzentske komisije su iz oblasti za koju se kandidatkinja bira, saglasno Mjerilima za izbor u
akademska zvanja.
Recenzenti su sačinili izvještaje koji su objavljeni javno 15. 07. 2014. godine, u Biltenu Univerziteta „Mediteran“ broj 44. Svi recenzenti su mišljenja da doc. dr Silvana Đurašević ispunjava
uslove za izbor u akademsko zvanje vanredni profesor za predmete: Ekonomika turizma, Hotelski menadžment i Turističke agencije.
Naučno-nastavno vijeće Fakulteta za turizam Bar – MTS - “Montenegro Tourism School” Univerziteta „Mediteran” u Podgorici, na sjednici održanoj 22. 08. 2013. godine donijelo je Odluku o
predlaganju doc. dr Silvane Đurašević za izbor u akademsko zvanje vanredni profesor za predmete Ekonomika turizma, Hotelski menadžment i Turističke agencije.
Na osnovu naprijed iznesenih činjenica, konstatuje se ispunjenost propisanih uslova za izbor
53
MEDITERAN
doc. dr Silvane Đurašević u akademsko zvanje vanredni profesor za predmete: Ekonomika turizma, Hotelski menadžment i Turističke agencije zbog čega je odlučeno kao u dispozitivu ove
odluke.
Uputstvo o pravnom sredstvu: Odluka je konačna na Univerzitetu. Protiv ove odluke može se
pokrenuti spor za zaštitu prava pred nadležnim sudom.
Dostaviti:
- izabranoj kandidatkinji
- u dosije
- Fakultetu
- arhivi
SENAT PREDSJEDNIK
|bilten 48
___________________
Prof. dr Slobodan Backović
54
40
UNIVERZITET
3.3 Odluka za izbor u zvanje doc. dr Snežane Šćepanović
Univerzitet „Mediteran“ Podgorica
Senat Univerziteta
Broj: R-1853-2-14
Podgorica, 30. 10. 2014. godine
Na osnovu člana 75 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. list RCG br. 60/2003 i „Sl. list CG” br.
45/2010), člana 34 stav 1 alineja 3 i člana 89 Statuta Univerziteta „Mediteran“ Podgorica, Senat
Univerziteta, na predlog Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta za informacione tehnologije Univerziteta „Mediteran” Podgorica, na LIII sjednici održanoj 30. 10. 2014. godine, donio je
ODLUKU
I Doc. dr Snežana Šćepanović bira se u akademsko zvanje vanredne profesorke za oblasti
Informacione tehnologije i Softversko inžinjerstvo na Univerzitetu „Mediteran“ - Fakultetu za
informacione tehnologije, na period od pet godina, u skladu sa zakonom i opštim aktima Univerziteta.
II Međusobni odnosi Fakulteta i imenovane u tački i urediće se zaključivanjem aneksa ugovora
o radu.
OBRAZLOŽENJE
|bilten 48
Postupak izbora u akademsko zvanje nastavnika na Univerzitetu „Mediteran“ (Fakultetu za informacione tehnologije) za oblasti Informacione tehnologije i Softversko inžinjerstvo započeo je
raspisivanjem konkursa koji je objavljen u dnevnom listu Dan 04. 06. 2014. godine (Konkurs za izbor u akademsko zvanje raspisuje se šest mjeseci prije isteka vremena prethodnog izbora, saglasno
Statutu Univerziteta „Mediteran“).
Na konkurs se prijavila jedna kandidatkinja, doc. dr Snežana Šćepanović.
Odlukom Senata Univerziteta formirana je recenzentska komisija za razmatranje konkursnog
materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje vanredni/a profesor/ka za oblasti Informacione tehnologije i Softversko inžinjerstvo.
Komisiju su činili: prof. dr Danijela Milošević, vanredna profesorka za užu naučnu oblast Informacione tehnologije i sistemi na Tehničkom fakultetu u Čačku (Univerzitet u Kragujevcu),
prof. dr Đorđe Jovanović, redovni profesor za užu naučnu oblast Energetska elektronika na
Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore i prof. dr Ljerka Beus-Dukić, vanredna profesorka za užu naučnu oblast Softversko inžinjerstvo na Odjeljenju za softverski inžinjering Kavendiš
fakulteta za nauku i tehnologiju na Univerzitetu Westminster u Londonu. Članovi recenzentske
komisije su iz oblasti za koju se kandidatkinja bira, saglasno Mjerilima za izbor u akademska
zvanja.
Recenzenti su sačinili izvještaje koji su objavljeni javno 15. 07. 2014. godine, u Biltenu Univerziteta „Mediteran“ broj 45. Svi recenzenti/kinje su mišljenja da doc. dr Snežana Šćepanović
ispunjava uslove za izbor u akademsko zvanje vanredna profesorka za oblasti Informacione
tehnologije i Softversko inžinjerstvo.
Naučno-nastavno vijeće Fakulteta za informacione tehnologije Univerziteta „Mediteran”, na sjednici održanoj 16. 10. 2014. godine donijelo je Odluku o predlaganju doc. dr Snežane Šćepanović
55
MEDITERAN
za izbor u akademsko zvanje vanredne profesorke za oblasti Informacione tehnologije i Softversko inžinjerstvo.
Na osnovu naprijed iznesenih činjenica, konstatuje se ispunjenost propisanih uslova za izbor
doc. dr Snežane Šćepanović u akademsko zvanje vanredne profesorke za oblasti Informacione
tehnologije i Softversko inžinjerstvo zbog čega je odlučeno kao u dispozitivu ove odluke.
Uputstvo o pravnom sredstvu: Odluka je konačna na Univerzitetu. Protiv ove odluke može se
pokrenuti spor za zaštitu prava pred nadležnim sudom
Dostaviti:
- izabranoj kandidatkinji
- u dosije
- Fakultetu
- arhivi
SENAT PREDSJEDNIK
|bilten 48
___________________
Prof. dr Nenad Vuković
56
40
UNIVERZITET
3.4 Odluka za izbor u zvanje dr Dragice Žugić
Univerzitet „Mediteran“ Podgorica
Senat Univerziteta
Broj: R-2045/2-14
Podgorica, 27. 11. 2014. godine
Na osnovu člana 73 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. list CG” br. 44/2014), člana 34 stav
1 alineja 3 i člana 89 Statuta Univerziteta „Mediteran“ Podgorica, Senat Univerziteta, na predlog
Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta za strane jezike, na LIV sjednici održanoj 27. 11. 2014. godine, donio je
ODLUKU
I Dr Dragica Žugić bira se u akademsko zvanje docenta za oblast Anglistika na Univerzitetu
„Mediteran“ - Fakultetu za strane jezike, na period od pet godina, u skladu sa zakonom i opštim
aktima Univerziteta.
II Međusobni odnosi Fakulteta i imenovane u tački I urediće se zaključivanjem aneksa ugovora
o radu.
OBRAZLOŽENJE
|bilten 48
Postupak izbora u akademsko zvanje nastavnika na Univerzitetu „Mediteran“ - Fakultetu za
strane jezike za oblast Anglistika započeo je raspisivanjem konkursa koji je objavljen u dnevnom
listu Dan 30. 06. 2014. godine.
Na konkurs se prijavila jedna kandidatkinja, dr Dragica Žugić.
Odlukom Senata Univerziteta formirana je recenzentska komisija za razmatranje konkursnog
materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje docenta/kinje za oblast Anglistika.
Komisiju su činili: prof. dr Smiljka Stojanović, u radnom odnosu na Fakultetu za strane jezike
Univerziteta „Mediteran“ Podgorica, birana u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast Engleski jezik, za predmete: Fonetika engleskog jezika, Metodika nastave engleskog jezika, Savremeni engleski jezik VII i Savremeni engleski jezik VIII; prof. dr Slobodan Grubačić, emeritus,
profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, biran u zvanje za oblast Germanistika i
oblast Anglistika na Univerzitetu Sinergija u Bijeljini; prof. dr Miodrag Jovanović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, biran u zvanje redovnog profesora za predmete:
Akcentologija i uvod u dijalektologiju i Kultura govora na Filozofskom fakultetu.
Članovi/ice recenzentske komisije su iz oblasti za koju se kandidatkinja bira, saglasno Mjerilima
za izbor u akademska zvanja.
Recenzenti/kinje su sačinili izvještaje koji su objavljeni javno 10. 10. 2014. godine, u Biltenu Univerziteta „Mediteran“ broj 46. Svi recenzenti/kinje su mišljenja da dr Dragica Žugić ispunjava
uslove za izbor u akademsko zvanje docentkinje za oblast Anglistika.
Naučno-nastavno vijeće Fakulteta za strane jezike Univerziteta „Mediteran”, na sjednici održanoj
06. 11. 2014. godine donijelo je Odluku o predlaganju Dragice Žugić za izbor u akademsko zvanje
docentkinje za oblast Anglistika.
Na osnovu naprijed iznesenih činjenica, konstatuje se ispunjenost propisanih uslova za izbor dr
Dragice Žugić u akademsko zvanje docentkinje za oblast Anglistika zbog čega je odlučeno kao u
57
MEDITERAN
dispozitivu ove odluke.
Uputstvo o pravnom sredstvu: Odluka je konačna na Univerzitetu. Protiv ove odluke može se
pokrenuti spor za zaštitu prava pred nadležnim sudom.
Dostaviti:
- izabranoj kandidatkinji
- u dosije
- Fakultetu
- arhivi
SENAT PREDSJEDNIK
|bilten 48
___________________
Prof. dr Nenad Vuković
58
40
UNIVERZITET
3.5 Odluka za izbor u zvanje mr Marije Džoganović
Univerzitet „Mediteran“ Podgorica
Senat Univerziteta
Broj: R-2044/2-14
Podgorica, 27. 11. 2014. godine
Na osnovu člana 73 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. list CG” br. 44/2014), člana 34 stav
1 alineja 3 i člana 89 Statuta Univerziteta „Mediteran“ Podgorica, Senat Univerziteta, na predlog
Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta vizuelnih umjetnosti, na LIV sjednici održanoj 27. 11. 2014.
godine, donio je
ODLUKU
I Mr Marija Džoganović bira se u akademsko zvanje docenta za oblast Vizuelna kultura na
Univerzitetu „Mediteran“ - Fakultetu vizuelnih umjetnosti, na period od pet godina, u skladu sa
zakonom i opštim aktima Univerziteta.
II Međusobni odnosi Fakulteta i imenovane u tački I urediće se zaključivanjem aneksa ugovora
o radu.
OBRAZLOŽENJE
|bilten 48
Postupak izbora u akademsko zvanje nastavnika na Univerzitetu „Mediteran“ - Fakultetu vizuelnih umjetnosti za oblast Vizuelna kultura započeo je raspisivanjem konkursa koji je objavljen u
dnevnom listu Dan 12. 03. 2014. godine.
Na konkurs se prijavila jedna kandidatkinja, mr Marija Džoganović.
Odlukom Senata Univerziteta formirana je recenzentska komisija za razmatranje konkursnog
materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje docenta/kinje za oblast Vizuelna kultura.
Komisiju su činili nastavnici Fakulteta vizuelnih umjetnosti i to: doc. mr Katarina Švabić, birana u zvanje docenta za oblast Interdisciplinarne vizuelne umjetnosti, doc. mr Nikola Latković,
biran u zvanje docenta za oblast Grafički dizajn i doc. mr Nikola Simanić, biran u zvanje docenta
za oblast Digitalne grafičke umjetnosti.
Članovi recenzentske komisije su iz oblasti za koju se kandidatkinja bira, saglasno Mjerilima za
izbor u akademska zvanja.
Recenzenti su sačinili izvještaje koji su objavljeni javno 10. 10. 2014. godine, u Biltenu Univerziteta „Mediteran“ broj 46. Svi recenzenti/kinje su mišljenja da mr Marija Džoganović ispunjava uslove za izbor u akademsko zvanje docentkinje za oblast Vizuelna kultura.
Naučno-nastavno vijeće Fakulteta vizuelnih umjetnosti Univerziteta „Mediteran”, na sjednici
održanoj 13. 11. 2014. godine donijelo je Odluku o predlaganju mr Marije Džoganović za izbor u
akademsko zvanje docentkinje za oblast Vizuelna kultura.
Na osnovu naprijed iznesenih činjenica, konstatuje se ispunjenost propisanih uslova za izbor
mr Marije Džoganović u akademsko zvanje docentkinje za oblast Vizuelna kultura zbog čega je
odlučeno kao u dispozitivu ove odluke.
Uputstvo o pravnom sredstvu: Odluka je konačna na Univerzitetu. Protiv ove odluke može se
59
MEDITERAN
pokrenuti spor za zaštitu prava pred nadležnim sudom.
Dostaviti:
- izabranoj kandidatkinji
- u dosije
- Fakultetu
- arhivi
SENAT PREDSJEDNIK
|bilten 48
___________________
Prof. dr Nenad Vuković
60
40
UNIVERZITET
3.6 Odluka za izbor u zvanje dr Branislava Radulovića
Univerzitet „Mediteran“ Podgorica
Senat Univerziteta
Broj: R-2303/2-14
Podgorica, 25. 12. 2014. godine
Na osnovu člana 73 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. list CG” br. 44/2014), člana 34 stav
1 alineja 3 i člana 89 Statuta Univerziteta „Mediteran“ Podgorica, Senat Univerziteta, na predlog Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta poslovne studije ”Montenegro Business School“, na LV
sjednici održanoj 25. 12. 2014. godine, donio je
ODLUKU
I Dr Branislav Radulović bira se u akademsko zvanje docenta za oblast Kontrola i revizija na
Univerzitetu „Mediteran“ – Fakultetu za poslovne studije ”Montenegro Business School”, na
period od pet godina, u skladu sa zakonom i opštim aktima Univerziteta.
II Međusobni odnosi Fakulteta i imenovanog u tački I urediće se zaključivanjem aneksa ugovora
o radu.
OBRAZLOŽENJE
Postupak izbora u akademsko zvanje nastavnika na Univerzitetu „Mediteran” - Fakultetu za
poslovne studije “Montenegro Business School” za oblast Kontrola i revizija započeo je raspisivanjem konkursa koji je objavljen u u dnevnom listu Pobjeda 26. 04. 2014. godine. Na konkurs se
prijavio jedan kandidat, dr Branislav Radulović.
Odlukom Senata Univerziteta formirana je recenzentska komisija za razmatranje konkursnog
materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje docenta za oblast Kontrola i revizija.
Komisiju su činili: prof. dr Dragoljub Janković, vanredni profesor na Fakultetu za poslovne
studije “Montenegro Business School” Univerziteta „Mediteran”, prof. dr Milan Dabović, vanredni profesor na Fakultetu za poslovne studije “Montenegro Business School” Univerziteta „Mediteran” i prof. dr Gordana Paović-Jeknić, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta
Crne Gore.
Članovi/ice recenzentske komisije su iz oblasti za koju se kandidat bira, saglasno Mjerilima za
izbor u akademska zvanja.
|bilten 48
Recenzenti/kinje su sačinili izvještaje koji su javno objavljeni u Biltenu br. 47 (za novembar 2014.
godine) Univerziteta „Mediteran” Podgorica. Svi recenzenti/kinje su mišljenja da dr Branislav
Radulović ispunjava propisane uslove za izbor u akademsko zvanje docent za oblast Kontrola
i revizija.
Dr Branislav Radulović je 13. 11. 2014. godine održao pristupno predavanje pod nazivom
Značaj eksterne i interne revizije sa stanovišta uspostave efektivnog sistema kontrole raspolaganja javnim finansijama.
Naučno-nastavno vijeće Fakulteta za poslovne studije “Montenegro Business School” Univerziteta „Mediteran”, na sjednici održanoj 17. 12. 2014. godine, donijelo je Odluku o predlaganju dr
61
MEDITERAN
Branislava Radulovića za izbor u akademsko zvanje docenta za oblast Kontrola i revizija.
Na osnovu naprijed iznesenih činjenica, konstatuje se ispunjenost propisanih uslova za izbor
dr Branislava Radulovića u akademsko zvanje docenta za oblast Kontrola i revizija zbog čega je
odlučeno kao u dispozitivu ove odluke.
Uputstvo o pravnom sredstvu: Odluka je konačna na Univerzitetu. Protiv ove odluke može se
pokrenuti spor za zaštitu prava pred nadležnim sudom.
Dostaviti:
- izabranoj kandidatkinji
- u dosije
- Fakultetu
- arhivi
SENAT PREDSJEDNIK
|bilten 48
___________________
Prof. dr Nenad Vuković
62
40
UNIVERZITET
3.7 Odluka za izbor u zvanje dr Marije Janković
Univerzitet „Mediteran“ Podgorica
Senat Univerziteta
Broj: R-2304/2-14
Podgorica, 25. 12. 2014. godine
Na osnovu člana 73 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. list CG” br. 44/2014), člana 34 stav
1 alineja 3 i člana 89 Statuta Univerziteta „Mediteran“ Podgorica, Senat Univerziteta, na predlog Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta poslovne studije ”Montenegro Business School“, na LV
sjednici održanoj 25. 12. 2014. godine, donio je
ODLUKU
I Dr Marija Janković bira se u akademsko zvanje docentkinje za oblast Marketing menadžment
na Univerzitetu „Mediteran“ - Fakultetu za poslovne studije „Montenegro Business School”, na
period od pet godina, u skladu sa zakonom i opštim aktima Univerziteta.
II Međusobni odnosi Fakulteta i imenovane u tački I urediće se zaključivanjem aneksa ugovora
o radu.
OBRAZLOŽENJE
|bilten 48
Postupak izbora u akademsko zvanje nastavnika na Univerzitetu „Mediteran” - Fakultetu za
poslovne studije “Montenegro Business School” za oblast Marketing menadžment započeo je
raspisivanjem konkursa koji je objavljen u dnevnom listu Pobjeda 26. 04. 2014. godine. Na konkurs
se prijavila jedna kandidatkinja, dr Marija Janković.
Odlukom Senata Univerziteta formirana je recenzentska komisija za razmatranje konkursnog
materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje docentkinje za oblast Marketing
menadžment.
Komisiju su činili: prof. dr Ratimir Jovićević, vanredni profesor na Fakultetu za poslovne studije “Montenegro Business School” Univerziteta „Mediteran”, prof. dr Jelena Žugić, vanredna profesorka na Fakultetu za poslovne studije “Montenegro Business School” Univerziteta „Mediteran”
i prof. dr Radmila Janičić, vanredni profesor na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u
Beogradu.
Članovi/ice recenzentske komisije su iz oblasti za koju se kandidat bira, saglasno Mjerilima za
izbor u akademska zvanja.
Recenzenti su sačinili Izvještaje koji su javno objavljeni u Biltenu br. 47 (za novembar 2014. godine) Univerziteta „Mediteran” Podgorica.
Svi recenzenti/kinje su mišljenja da dr Marija Janković ispunjava propisane uslove za izbor
u akademsko zvanje docentkinje za oblast Marketing menadžment.
Dr Marija Janković je 14. 11. 2014. godine održala pristupno predavanje pod nazivom Izgradnja identiteta brenda primjenom strategija emocionalnog brendiranja.
Naučno-nastavno vijeće Fakulteta za poslovne studije ”Montenegro Business School“ Univerziteta „Mediteran”, na sjednici održanoj 17. 12. 2014. godine, donijelo je Odluku o predlaganju dr
Marije Janković za izbor u akademsko zvanje docentkinje za oblast Marketing menadžment.
Na osnovu naprijed iznesenih činjenica, konstatuje se ispunjenost propisanih uslova za izbor dr
63
MEDITERAN
Marije Janković u akademsko zvanje docentkinje za oblast Marketing menadžment zbog čega je
odlučeno kao u dispozitivu ove odluke.
Uputstvo o pravnom sredstvu: Odluka je konačna na Univerzitetu. Protiv ove odluke može se
pokrenuti spor za zaštitu prava pred nadležnim sudom.
Dostaviti:
- izabranoj kandidatkinji
- u dosije
- Fakultetu
- arhivi
SENAT PREDSJEDNIK
|bilten 48
___________________
Prof. dr Nenad Vuković
64
40
UNIVERZITET
3.8 Odluka za izbor u zvanje dr Rajka Bujkovića
Univerzitet „Mediteran“ Podgorica
Senat Univerziteta
Broj: R-2302/2-14
Podgorica, 25. 12. 2014. godine
Na osnovu člana 73 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. list CG” br. 44/2014), člana 34 stav
1 alineja 3 i člana 89 Statuta Univerziteta „Mediteran“ Podgorica, Senat Univerziteta, na predlog Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta poslovne studije ”Montenegro Business School“, na LV
sjednici održanoj 25. 12. 2014. godine, donio je
ODLUKU
I Dr Rajko Bujković bira se u akademsko zvanje docenta za oblast Marketinške komunikacije
na Univerzitetu „Mediteran“ - Fakultetu za poslovne studije ”Montenegro Business School“, na
period od pet godina, u skladu sa zakonom i opštim aktima Univerziteta.
II Međusobni odnosi Fakulteta i imenovanog u tački I urediće se zaključivanjem aneksa ugovora
o radu.
OBRAZLOŽENJE
|bilten 48
Postupak izbora u akademsko zvanje nastavnika na Univerzitetu „Mediteran” - Fakultetu za
poslovne studije “Montenegro Business School” za oblast Marketinške komunikacije započeo
je raspisivanjem konkursa koji je objavljen u u dnevnom listu Pobjeda 26. 04. 2014. godine. Na
konkurs se prijavio jedan kandidat, dr Rajko Bujković.
Odlukom Senata Univerziteta formirana je recenzentska komisija za razmatranje konkursnog
materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje docenta za oblast Marketinške komunikacije.
Komisiju su činili: prof. dr Ratimir Jovićević, vanredni profesor na Fakultetu za poslovne studije “Montenegro Business School” Univerziteta „Mediteran”, prof. dr Darko Lacmanović, vanredni profesor na Fakultetu za turizam – Bar - MTS – ”Montenegro Tourism School” Univerziteta
„Mediteran” i doc. dr Mladen Perazić, docent na Fakultetu za poslovne studije “Montenegro Business School“ Univerziteta „Mediteran”.
Članovi recenzentske komisije su iz oblasti za koju se kandidat bira, saglasno Mjerilima za izbor
u akademska zvanja.
Recenzenti su sačinili izvještaje koji su javno objavljeni u Biltenu br. 47 (za novembar 2014.
godine) Univerziteta „Mediteran”. Svi recenzenti su mišljenja da dr Rajko Bujković ispunjava
propisane uslove za izbor u akademsko zvanje docent za oblast Marketinške komunikacije.
Dr Rajko Bujković je 12. 11. 2014. godine održao pristupno predavanje pod nazivom Mjerenje
efekata organizacije događaja.
Naučno-nastavno vijeće Fakulteta za poslovne studije “Montenegro Business School” Univerziteta „Mediteran”, na sjednici održanoj 17. 12. 2014. godine, donijelo je Odluku o predlaganju
dr Rajka Bujkovića za izbor u akademsko zvanje docenta za oblast Marketinške komunikacije.
Na osnovu naprijed iznesenih činjenica, konstatuje se ispunjenost propisanih uslova za izbor dr
Rajka Bujkovića u akademsko zvanje docenta za oblast Marketinške komunikacije zbog čega je
65
MEDITERAN
odlučeno kao u dispozitivu ove odluke.
Uputstvo o pravnom sredstvu: Odluka je konačna na Univerzitetu. Protiv ove odluke može se
pokrenuti spor za zaštitu prava pred nadležnim sudom.
Dostaviti:
- izabranoj kandidatkinji
- u dosije
- Fakultetu
- arhivi
SENAT PREDSJEDNIK
|bilten 48
___________________
Prof. dr Nenad Vuković
66
40
UNIVERZITET
3.9 Odluka za izbor u zvanje dr Slavka Rakočevića
Univerzitet „Mediteran“ Podgorica
Senat Univerziteta
Broj: R-2301/2-14
Podgorica, 25. 12. 2014. godine
Na osnovu člana 73 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. list CG” br. 44/2014), člana 34 stav
1 alineja 3 i člana 89 Statuta Univerziteta „Mediteran“ Podgorica, Senat Univerziteta, na predlog Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta poslovne studije „Montenegro Business School”, na LV
sjednici održanoj 25. 12. 2014. godine, donio je
ODLUKU
I Dr Slavko Rakočević bira se u akademsko zvanje docenta za oblast Računovodstvo i revizija
na Univerzitetu „Mediteran“ – Fakultetu za poslovne studije ”Montenegro Business School“, na
period od pet godina, u skladu sa zakonom i opštim aktima Univerziteta.
II Međusobni odnosi Fakulteta i imenovanog u tački I urediće se zaključivanjem aneksa ugovora
o radu.
OBRAZLOŽENJE
|bilten 48
Postupak izbora u akademsko zvanje nastavnika na Univerzitetu „Mediteran” - Fakultetu
za poslovne studije “Montenegro Business School” za oblast Računovodstvo i revizija započeo
je raspisivanjem konkursa koji je objavljen u u dnevnom listu Pobjeda 26. 04. 2014. godine. Na
konkurs se prijavio jedan kandidat, dr Slavko Rakočević.
Odlukom Senata Univerziteta formirana je recenzentska komisija za razmatranje konkursnog
materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje docenta za oblast Računovodstvo i
revizija.
Komisiju su činili: prof. dr Zoran Todorović, vanredni profesor na Fakultetu za poslovne studije
“Montenegro Business School” Univerziteta „Mediteran”, prof. dr Milan Dabović, vanredni profesor na Fakultetu za poslovne studije “Montenegro Business School” Univerziteta „Mediteran” i
prof. dr Radislav Jovović, vanredni profesor na Fakultetu za poslovne studije “Montenegro Business School” Univerziteta „Mediteran”.
Članovi recenzentske komisije su iz oblasti za koju se kandidat bira, saglasno Mjerilima za izbor
u akademska zvanja.
Recenzenti su sačinili Izvještaje koji su javno objavljeni u Biltenu br. 47 (za novembar 2014.
godine) Univerziteta „Mediteran”. Svi recenzenti su mišljenja da dr Slavko Rakočević ispunjava
propisane uslove za izbor u akademsko zvanje docent za oblast Računovodstvo i revizija.
Dr Slavko Rakočević je 13. 11. 2014. godine održao pristupno predavanje pod nazivom Interna
revizija u funkciji unapređenja Korporativnog upravljanja kompanijama u Crnoj Gori.
Naučno-nastavno vijeće Fakulteta za poslovne studije “Montenegro Business School” Univerziteta „Mediteran”, na sjednici održanoj 17. 12. 2014. godine, donijelo je Odluku o predlaganju dr
Slavka Rakočevića za izbor u akademsko zvanje docenta za oblast Računovodstvo i revizija.
Na osnovu naprijed iznesenih činjenica, konstatuje se ispunjenost propisanih uslova za izbor
dr Slavko Rakočević u akademsko zvanje docenta za oblast Računovodstvo i revizija zbog čega je
67
MEDITERAN
odlučeno kao u dispozitivu ove odluke.
Uputstvo o pravnom sredstvu: Odluka je konačna na Univerzitetu. Protiv ove odluke može se
pokrenuti spor za zaštitu prava pred nadležnim sudom.
Dostaviti:
- izabranoj kandidatkinji
- u dosije
- Fakultetu
- arhivi
SENAT PREDSJEDNIK
|bilten 48
___________________
Prof. dr Nenad Vuković
68
Na sjednici Senata, održanoj 25. 12. 2014. godine, zaključeno je da se izvještaji recenzenata za izbor u zvanja prof. dr Mira Blečića i prof. dr Mirka Šaranovića vrate recenzentima
radi pojašnjenja određenih relevantnih činjenica, u skladu sa članom 9 Pravila postupka
izbora u akademska zvanja Univerziteta „Mediteran“ Podgorica.
40
UNIVERZITET
SADRŽAJ
1. IZVJEŠTAJI RECENZENATA O IZBORU U AKADEMSKO ZVANJE ZA PREDMETE MEDICINA I TURIZAM I PRINCIPI ISHRANE – PROF. DR SCI. MED. MIRKA
ŠARANOVIĆA...........................................................................................................................1
1.1. Izvještaj recenzenta prof. dr sci. med. Branka Jakovljevića..................................1
1.2. Izvještaj recenzenta prof. dr sci. Mihaila Matića...................................................5
1.3. Izvještaj recenzenta prof. dr sci. med. Gorana Belojevića ..................................9
2. IZVJEŠTAJI RECENZENATA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE ZA PREDMETE OSNOVI EKONOMIJE, FINANSIJSKI MENADŽMENT U TURIZMU I
FISKALNI SISTEMI U TURIZMU – PROF. DR MIRA BLEČIĆA.................................... 13
2.1. Izvještaj recenzenta prof. dr Milenka Popovića .................................................. 13
2.2. Izvještaj recenzenta prof. dr Gordane Đurović ...................................................26
2.3. Izvještaj recenzenta prof. dr Gordane Paović Jeknić .........................................39
3. ODLUKE O IZBORU U AKADEMSKA ZVANJA.....................................................51
4.1. Odluka o izboru u akademsko zvanje prof. dr Smiljke Stojanović ................... 51
4.1. Odluka o izboru u akademsko zvanje prof. dr Silvane Đurašević ................... 53
4.1. Odluka o izboru u akademsko zvanje prof. dr Snežane Šćepanović ............... 55
4.1. Odluka o izboru u akademsko zvanje doc. dr Dragice Žugić .......................... 57
4.1. Odluka o izboru u akademsko zvanje doc. mr Marije Džoganović ................. 59
4.1. Odluka o izboru u akademsko zvanje doc. dr Branislava Radulovića............. 61
4.1. Odluka o izboru u akademsko zvanje doc. dr Marije Janković ....................... 63
4.1. Odluka o izboru u akademsko zvanje doc. dr Rajka Bujkovića ....................... 65
4.1. Odluka o izboru u akademsko zvanje doc. dr Slavka Rakočevića ................... 67
|bilten 48
69
www.unimediteran.net
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
665 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content