close

Enter

Log in using OpenID

ODRŽAN UPRAVNI ODBOR SAVEZA - Ovce-Koze

embedDownload
ODRŽAN UPRAVNI ODBOR SAVEZA
Na održanoj sjednici Upravnog odbora Saveza raspravljalo se o: održanom Stručnom savjetu
za praćenje stanja u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji u Ministarstvu poljoprivrede, o
naređenim veterinarskim mjerama za 2014. (NN 160/13), o tome što bi se moglo proizvoditi
u siranama na OPG-u u vrijeme „mrtve sezone“, o tiskanju ovčarsko-kozarskog lista, o planu
aktivnosti Saveza tijekom 2014. godine, te još o mnogo čemu što muči ovčare i kozare
Sjednica Stručnog savjeta za
praćenje stanja u ovčarskoj i
kozarskoj proizvodnji u Ministarstvu
poljoprivrede održana je 03. veljače
2014. godine, na kojoj je razmatrano
aktualno stanje u sektorima.
S obzirom na istaknuti
problem klanja, poglavito na otocima
i na obiteljskim poljoprivrednim
gospodarstvima, razmotrile su se sve mogućnosti uvođenja fleksibilnijih uvjeta, koji bi
uzgajivačima smanjili troškove i olakšali proizvodnju. U tom cilju, pristupilo se izmjeni
podzakonskih akata, u skladu s europskim propisima, u pogledu zadovoljavanja minimalnih
uvjeta za klaonice. Predstavnici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane zajedno s
predstavnicima HPA (Danijel Mulc, Darko Jurković) tijekom službenog posjeta proizvodnom
pogonu za pokretne klaonice u Italiji utvrdili su kako pokretne klaonice čija se vrijednost
kreće od 60 do 120 000 EUR udovoljavaju propisanim uvjetima te su kao takve prihvatljivo
rješenje problema nedostatnog broja klaonica. U pripremi je pravilnik kojim će se propisati
fleksibilniji uvjeti klanja ovaca i koza i koji će uzeti u obzir sve mogućnosti utvrđene
europskim propisima, a čija se objava očekuje do kraja lipnja 2014. godine. Predstavnici
Ministarstva savjetovali su se s predstavnicima Republike Austrije po pitanju kvalitetnog
zbrinjavanja i organiziranog otkupa vune, te je predstavnicima Saveza dostavljen kontakt
otkupljivača vune i kože.
S obzirom na uočene probleme na terenu kod prodaje mliječnih proizvoda i
izdvajanja proizvodnje iz stambenih prostorija, poput proizvodnje sireva, planira se
održavanje koordinacijskih sastanaka sa svim resornim inspekcijama, kako registrirani i
odobreni objekti ne bi imali nelojalnu konkurenciju na tržištu. Također, u tijeku su dodatne
edukacije inspektora vezano na službene kontrole za preradu mlijeka kako bi svi imali
ujednačeni pristup korisnicima.
S obzirom da se u siranama, u „mrtvoj“ sezoni, mogu obavljati i drugi poslovi uz
poštivanje tehnoloških procesa i preklapanja perioda, predstavnici Saveza su pozvani da
dostave svoje prijedloge proizvodnji koje bi se mogle odvijati, kako bi se u suradnji s
Upravom za veterinarstvo i sigurnost hrane, raspravili uvjeti i mogućnosti.
Predsjednica Savjeta zamjenica ministra Snježana Španjol izvijestila je Savjet o potporama u
ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji za 2014. godinu. Uz dosadašnju premiju za mliječno
odnosno mesno grlo, RH je Europskoj komisiji prijavila i specifičnu potporu od 150 kn/grlu
(uvjet – klanje janjadi/jaradi u klaonicama). Cilj specifične potpore je razvijanje određenog
sektora i osiguravanje proizvodnje kvalitetnijeg janjećeg i jarećeg mesa na farmama zbog
čega proizvođači koji žele ostvariti pravo na ovu potporu moraju sudjelovati u shemi
osiguranja kvalitete proizvoda, koja podrazumijeva skup procedura koje proizvođači moraju
zadovoljiti (od označavanja, ishrane, liječenja, do klanja). Ovakva shema prisutna je i u
drugim državama članicama, a u konačnici završava označavanjem proizvoda oznakom koju
garantira poštivanje određenih standarda proizvodnje.
Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom
financiranju u 2014. Godini (NN 160/13)
Ovnovi i jarci koji služe za proizvodnju sjemena za umjetno osjemenjivanje i prirodni pripust,
u svim stadima, moraju biti serološki pretraženi na brucelozu s negativnim rezultatom,
unutar 30 dana prije uvođenja u novi uzgoj i/ili početka korištenja za umjetno osjemenjivanje
ili prirodni pripust. Mjere u svrhu ostvarivanja uvjeta za dodjelu i održavanje statusa stada
službeno slobodnog od bruceloze (B. melitensis) propisane su Programom kontrole i
iskorjenjivanja bruceloze ovaca i koza u 2014. godini. Troškovi provođenja laboratorijskih
pretraga iz stavka 3. ove podtočke podmiruju se iz državnog proračuna. Troškove uzimanja
uzoraka krvi u svrhu provođenja mjera navedenih u stavku 3. ove podtočke u iznosu od
16,00 kn (bez PDV-a) po uzorkovanoj životinji snosi posjednik životinja, a preostali iznos
podmiruje se iz državnog proračuna.
Ovdje se postavlja pitanje zašto farme koje su slobodne od bruceloze prilikom prodaje jarica
i koza moraju opet vaditi i platiti vađenje krvi, a po naredbi je to već obavljeno?
Budući se od 2010. godine, od kada se uspostavio JRDŽ, nije vodila točna evidencija moraju
se još uvijek životinje testirati na brucelozu. Nakon obavljene revizije kad bude čista situacija
moći će se utvrditi stada slobodna od bruceloze, ali i dalje će se morati održavati taj status tj.
morati će se vaditi određen broj uzoraka.
Tiskanje ovčarsko-kozarskog lista je sve teže i teže. Sve je više županija i gradova koji su
otkazali sufinanciranje časopis, te je nužno da svi predsjednici udruga kontaktiraju lokalnu
vlast i pokušaju dogovoriti sufinanciranje ili da se zajednički pronađe model financiranja
časopisa. Jedan od prijedloga je da se radi po modelu pčelarskog saveza na način da se kroz
članarinu plaća list.
Plan aktivnosti Saveza tijekom 2014. godine (stočarske izložbe, Šesnaesto savjetovanje
uzgajivača ovaca i koza u RH i Petnaesta izložbe hrvatskih ovčjih i kozjih sireva)
Većina ovčarsko kozarskih izložbi je već uvrštena u kalendar izložbi. Najveći problem stvara
Državne stočarska izložbe u Gudovcu. Problem je (ne) isplata troškova izložbe izlagačima u
dogovorenim rokovima. Donesen je zaključak da se uputiti dopis direktoru Bjelovarskog
sajma u vezi neisplate troškova sa posljednje održane izložbe stoke na Međunarodnom
bjelovarskom sajmu.
Šesnaesto savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u RH i Petnaesta izložba hrvatskih ovčjih i
kozjih sireva održati će se u Istarskoj županiji, hotel Dijamant Poreč, 23. i 24. listopada 2014.
Predstavljen je i novi način sudjelovanja na izložbi sireva.
Na izložbi sireva mogu prisustvovati samo oni uzgajivači koji imaju registriranu siranu.
Razno
Budući je proizvodnja sira sezonska, prijedlog uzgajivača je da se u „mrtvoj sezoni“ razmotre
uvjeti i mogućnosti proizvodnje suhomesnatih proizvoda, bučinog i maslinovog ulja te kiselog
zelja u mini siranama na OPG-u.
Uzgajivači ovaca i koza s područja dalmatinske zagore gdje ima najviše smrike, a ovce i koze
su stalno vani smatraju da nije uredu da Hrvatske šume naplaćuju pašarinu, a da ne
gospodare tim dijelom, smatraju da bi Hrvatske šume trebale napraviti prosike, putove za
prolaz stoke, te na nekim mjestima raskrčiti šikaru i napraviti pojilište. Dobro je poznato da
se ispašom ovaca i koza na ovakvim šikarom obraslim područjima znatno smanjuje opasnost
od požara.
U Dalmatinskoj zagori česti su napadi vukova stoga mještani očekuju odgovore od stručnjaka
- što učiniti? Vuk je u Republici Hrvatskoj strogo zaštićena vrsta kojom se upravlja temeljem
„Plana upravljanja vukom u Hrvatskoj“ koji je usvojen kao službeni dokument od strane
Ministarstva kulture. Predstavnici saveza koji su ujedno i predsjednici udruga sa područja
Dalmatinske zagore zahtijevaju da budu uključeni u Povjerenstvo za praćenje populacija
velikih zvijeri Ministarstva kulture.
Postavljena su pitanja:
1. Zašto ribari imaju modulaciju na plavi diesel iznad pet kuna, a poljoprivrednici koji oru i
kopaju nemaju ni dovoljne količine? Zašto je smanjena količina plavog diesela s 10l/koziovci na 8l/kozi-ovci, a za mliječne krave je 130l/kravi? Stručnjaci računaju 6 koza-ovaca
jednako je jedna krava. Znači 130l/6 koza=21,6 l po kozi/ovci.
2. Zašto popunjavati pripusni blok, očevidnik i izvještaj? Zašto se ne bi pripusni blok mogao
popunjavati prilikom prodaje?
3. Tko je veći zagađivač, poljoprivrednici ili gradovi?
Kao zaključak upravnog odbora dogovoreno je da će se oformiti radna skupina od nekoliko
članova saveza koja će održati sastanak s nadležnima u Upravi za veterinarstvo i sigurnost
hrane vezano uz izmjene u naredbi o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih
bolesti i njihovom financiranju (deratizacija, bruceloza…). Budući je na zadnje održanom
stručnom savjetu za praćenje stanja u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji rečeno da će
pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i
uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla biti završen u lipnju članovi saveza žele biti
uključeni u izradu tog pravilnika.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
1 027 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content