close

Enter

Log in using OpenID

Baza poduzeća registriranih na području Općine Žepče

embedDownload
Baza poduzeća registriranih na području Općine Žepče
RB
Naziv poslovnog subjekta
Vrsta
poslovnog
subjekta
Sektor djelatnosti
Proizvod/usluga
Kontakt
1 3D
2 A.M INTER-STIL
d.o.o.
auto-škole
Djelatnost škola za vozaĉe - 80.410
GSM: 00387 63 447 798
d.o.o.
drvna industrija
Proiz.gradjevinske stolarije i elemenata
GSM: 00387 61 757 496,
[email protected]
3 ACTIVIJA
d.o.o
trgovina
Trgovina na veliko ţitaricama, sirovim duhanom, TEL: 00387 32 890537
sjemenjem i hranom za ţivotinje, Trgovina na malo FAX:00387 32 890216
cvijećem, sadnicama, sjemenjem, gnojivom, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijaliziranim prodavnicama
4 ADBA GROUP
d.o.o.
transport i
telekomunikacije
Društvo za komunikaciju i usluge
5 ADŢIĆ ASFALT
d.o.o.
graĊevinska industrija Proizvodnja i ugradnja asfalta, radovi niskogradnje i
prijevozniĉke usluge
6 7 8 9 10 11 12 AGROINVEST PRVI
d.o.o
trgovina
Proizvodnja gotove hrane za domaće ţivotinje - 15.710 AIR-BUS
d.o.o
TRGOVINA I TRANSPORT
ALFA&JASTREB
d.o.o.
transport i
telekomunikacije
auto-škole
Djelatnost škola za vozaĉe - 80.410
GSM: 00387 63 335 164
AM 76 BH COMPANY
d.o.o.
trgovina
Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo - 52.486
TEL: 00387 32 880 389
AM BH ABEL COMPANY
d.o.o.
trgovina
Trgovina na veliko otpacima i ostacima - 51.570
Tel: 032/880-389; Fax: 032/881-383
AMIFRIZ
d.o.o.
trgovina
AM-TRADE
d.o.o.
drvna industrija
Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetiĉkim proizvodima - 51.450
Proizvodnja gradjevinske stolarije i elemenata - 20.300;
Proizvodi: Rešetkasti krovni nosaĉi – binderi; Drvene lijepljene konstrukcije; Nadstrešnice i ljetnikovci; Montaţne kuće
TEL/Fax:+387 32 879 740,
EMAIL: [email protected]
ADRESA: Sarajevska 22, 72230 Ţepĉe
ADRESA: Tatarbudţak bb, 72230 Ţepĉe, TEL/FAX: 032 884 259;
WEB:
http://www.adzic-asfalt.com/
13 AMW-CONSULTING
d.o.o.
14 ANTILOP
d.o.o.
15 APOTEKA HALILIĆ 16 ARES-GRADNJA
17 ARKADA
d.o.o.
konzalting usluge
(financije, pravo,
projektiranje…)
tekstilna industrija
Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem GSM: 063 349 418,
EMAIL: [email protected]
Proizvodnja obuće
ADRESA: Ljeskovica bb, 72230 Ţepĉe, TEL:877 200 Antilop centrala;
EMAIL: [email protected];
[email protected]
d.o.o.
apoteke, izdavanje i
prodaja lijekova
graĊevinska industrija
TEL: 00387 32 880 554
d.o.o.
drvna industrija
Proizvodnja masivnih drvenih ploĉa od bukve i hrasta, drvena graĊa, noge i ploĉe za stolove, gazišta za stepenice, dijelovi za stolice…
18 ARMANI TRADE
d.o.o.
trgovina
Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo - ADRESA: Poslovni centar XP bb, 72230
51.470
Ţepĉe, tel/fax: 00387 32 884 050; EMAIL: [email protected],
WEBSITE:
http://www.armani-trade.com/
19 AR-MM ĆENGA d.o.o
ostale usluţne djelatnosti
Odrţavanje i popravak motornih vozila - 50.200 20 AROMA-COMMERCE
d.o.o.
trgovina
21 AŠ-AMNA
d.o.o.
transport i
telekomunikacije
Društvo za obuku, promet i usluge
ADRESA: Begov Han bb, 72230 Ţepĉe TEL: 00387 32 888250 FAX: 00387 32 883116
22 AUTO- COMMERCE
23 AUTO KUĆA - BEĆA d.o.o.
trgovina
Ostala trgovina na veliko iskljuĉivo za vlastiti raĉun - 51.900
d.o.o.
ostale usluţne djelatnosti
24 AUTO SALON MARKO
d.o.o
trgovina
ADRESA: Papratnica bb, 72230 Ţepĉe, TEL: 00387 63 333 912
ADRESA: Ulica Prva bb, 72230 Ţepĉe, tel:00387 32 880 801, EMAIL:
[email protected]
ADRESA: Goliješnica bb, Ţepĉe, Bosna i Hercegovina, 72230,
TEL:
00387 32/897-705, GSM: 00387 63/358-406
GSM: 061 176 760
032/884 255, EMAIL:
[email protected];
[email protected],
WEB: http://www.arkadabih.com/
ADRESA: Golubinja bb, 72230 Ţepĉe, TEL: 00387 32 888 250, FAX: 00387 32 883116
ADRESA: Ţeljezno Polje bb, Ţepĉe, Bosna i Hercegovina, 72236;
TEL/FAX: 032
883 116; 032 670 377
25 AUTO SALON P&L
d.o.o.
trgovina
Trgovina motornih vozila na malo
26 27 28 29 AUTO SET RAMLJAK
d.o.o.
trgovina
Prodaja auto dijelova
AUTO ŠKOLA 2 M d.o.o.
auto-škole
Djelatnost škola za vozaĉe - 80.410
ADRESA: Brankovići bb, Ţepĉe, Bosna i Hercegovina, 72230, GSM: 00387 63 480
488
ADRESA: Anke Topić bb, 72230 Ţepĉe, TEL/FAX: 00387 32 880 617,
061 186 707
AUTO ŠKOLA SEMAFOR
d.o.o.
auto-škole
Djelatnost škola za vozaĉe - 80.410
833 116
B.P. Eurogrupa
d.o.o.
trgovina
30 BADNJAR
31 BALKAN-INSTALACIJE
32 BANJOTRANS
d.o.o.
transport i
telekomunikacije
metalna industrija
Zastupništvo i trgovina: plasman proizvoda namijenjenih ADRESA: Stjepana Tomaševića bb, 72230 oĉuvanju zdravlja - masaţne fotelje, jastuci, kozmetika, Ţepĉe, TEL: 00387 32 881 991 EMAIL: kuhinjska pomagala)
[email protected], WEB:
http://www.bioproduct.hr/
Prijevoz putnika
d.o.o.
transport i
telekomunikacije
Prijevoz robe u cestovnom prometu
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 BARBARA DOO ŢEPĈE
d.o.o.
drvna industrija
GraĊevinska stolarija
BAVARIJA
d.o.o.
trgovina
Trgovina motornih vozila na malo
[email protected];
[email protected],
WEBSITE:http://www.banjotrans.com/
032 888 026, WEBSITE: http://barbarazepce.com/
061 196 494
BECA-TRANSPORTI
d.o.o.
Prijevoz robe u cestovnom prometu
061 132 014
BEĆIROVIĆ
d.o.o.
transport i
telekomunikacije
trgovina
Trgovina polovnom robom
061 477 125
BEDEM
d.o.o.
graĊevinska industrija Proizvodnja graĊevinske stolarije i elemenata
TEL/FAX: 032/867-289;
BEHARKOCKA
d.o.o.
032 684 424
BEHARPROMET
d.o.o
BET-CLUB
d.o.o
BETON-ĆURIĆ
d.o.o
prehrambena
Pakiranje
industrija
prehrambena
proizvodnja, promet i trgovina - šećer i brašno
industrija
ostale usluţne KOMUNIKACIJE I USLUGE, knjigovodstveni servis
djelatnosti
graĊevinska industrija
BH METALPROCESSING
d.o.o.
trgovina
Trgovina na veliko sekundarnim sirovinama
061 130 879
BH TRANS
d.o.o.
transport i
telekomunikacije
Prijevoz robe u cestovnom prometu
061 153 385
d.o.o
Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Stjepana Radića bb
44 BOSITEX
45 BOSKAM
d.o.o.
tekstilna industrija
Proizvodnja radne medicinske odjeće
d.o.o
metalna industrija
Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n. 25.99
Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n. - 28.750
46 BOSK-HOLZ
47 BOSNIA-BAU
d.o.o
drvna industrija
032 674 210, 032 674 211,
[email protected]
Tel +387 32/851-303, fax +387 32/851-303,
[email protected]
d.o.o.
Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od
pluta, slame i pletarskih materijala - 16.29
graĊevinska industrija Visokogradnja
684 467, 060 3133 188,
[email protected]
032 684 440
48 BUDO-EXPORT
d.o.o.
drvna industrija
Proizvodnja i promet drvnih sortimenata
890 399, 032 890 669; FAX 032 898 522,
[email protected], http://www.budoexport.com/
49 C&D TRADE
50 CALIFORNIA
d.o.o
trgovina
EXPORT, IMPORT
d.o.o.
ugostiteljstvo
51 CAR TRIM
d.o.o.
tekstilna industrija
Izrada sjedišta za auto-industriju
52 CELEX
53 CESTING
d.o.o
trgovina
d.o.o.
54 CHERRY
55 CIŠKO MM d.o.o
konzalting usluge
(financije, pravo,
projektiranje…)
trgovina
Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim
prodavnicama
Arhitektonska i inţenjerska djelatnost, te tehniĉko savjetovanje
d.o.o
trgovina
Trgovina na malo u nespecijaliziranim trgovinama,
hranom, pićem i duhanskim proizvodima
56 CO NINO
57 CROMEC
58 CROMONT
d.o.o.
poljoprivreda
Mrjestilišta i ribnjaci
d.o.o.
graĊevinska industrija Fasadni i štukaturski radovi
d.o.o.
metalna industrija
063 358 236, EMAIL:
[email protected],
http://www.restorancalifornia.com/
Tel: 032/888-500; Fax: 032/888-505,
[email protected]; andrej.k[email protected]
061 796 030
Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim trgovinama
Proizvodnja ĉeliĉnih buradi i sliĉnih posuda od ĉelika. Proizvodnja proizvoda od inoxa, kao i cjelokupnih
postrojenja za prehrambenu industriju
063 807 736
TEL: 032/888-400;FAX: 032/888-401,
EMAIL: [email protected];
[email protected], WEB:
http://www.cromont.info/
59 ĆUTUK d.o.o.
informatika i
raĉunarstvo
Izrada i upravljanje bazama podataka - 72.400
60 61 62 63 64 DALLAS
d.o.o.
trgovina
Trgovina na veliko robom široke potrošnje
DEMETRA
d.o.o
trgovina
DILAVER BENZ
d.o.o
trgovina
DILAVER COMPANY
d.o.o
trgovina
Trgovina na veliko ţitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za ţivotinje
Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim
prodavnicama
OTKUP I PRERADA SEKUNDARNIH SIROVINA
DIM-KAMENOLOM
d.o.o
graĊevinska industrija VaĊenje mierala za kemijsku proizvodnju i proizvodnju gnojiva, geološko rudarske djelatnosti, eksploatacija, prerada i trgovina mineralnim sirovinama
65 DINEX COMMERCE
66 DIZIK
67 DOM INVEST
d.o.o.
trgovina
Trgovina na malo, robom široke potoršnje
d.o.o.
Prijevoz putnika u cestovnom prometu
d.o.o.
transport i
telekomunikacije
drvna industrija
68 DRAGIĈEVIĆ 69 DREN
d.o.o
trgovina
d.o.o.
apoteke, izdavanje i
prodaja lijekova
Trgovina automobilima i motornim vozilima lake
kategorije
Proizvodnja preparata iz ljekovitog bilja i lijeĉenje tretmanima ljkovitim biljem
70 DRVEX
71 DRVODJELAC
72 DRVO-DOM
d.o.o.
drvna industrija
Proizvodnja graĊevinske stolarije i elemenata
d.o.o.
drvna industrija
Proizvodnja graĊevinske stolarije i elemenata
d.o.o.
drvna industrija
izrada kuhinja,spavaćih soba, kreveta, ormara, trpezarija, dnevnih boravaka, vitrina, regala, komoda,
predsoblja, stepenica, ulaznih vrata, sobnih vrata..
73 DRVO-TIM
74 DŢAMBO DND d.o.o.
drvna industrija
Proizvodnja drvenih ploĉa za namještaj
d.o.o
ostale usluţne djelatnosti
Montaţni stambeni objekti
032 881 480; 032 888 101,; 032 888 102,
[email protected]; [email protected];
[email protected], WEB:
http://www.cutuk.com/
GSM: 0038763 334 094, WEB:
http://dallaszepce.com/
GSM: 00387 62 239 504, WEB:
http://www.dilaver-company.com.ba/
TEL: 032 684 228, WEB:
[email protected]
061 797 747
032 883 311, EMAIL:[email protected]
, WEB: http://www.dominvestbih.com/
032 881 774, EMAIL: [email protected],
[email protected], WEB: http://www.drentrogrlic.com/
GSM: 00387 63 468 472, EMAIL: [email protected]
tel/fax: 032 884 207, GSM:
[email protected]
TEL: 032 897 838; GSM: 061 785 266,
EMAIL:[email protected]
TEL: 032 881 471, 032 884 001, EMAIL:
[email protected]
75 ĐUZEL GROUP- J d.o.o.
drvna industrija
Proizvodnja i servis, konstrukcija brodica, proizvodnja
elemenata od lisiĉara, trgovina drvetom
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 EAGLE ENGINEERING
d.o.o
trgovina
PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE
ECOTERM
d.o.o
trgovina
PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE
E-DIS
d.o.o.
Prijevoz robe u cestovnom prometu
061 585 141
EDO-55
d.o.o.
transport i
telekomunikacije
trgovina
Trgovina na malo sportskom opremom
061 622 661
EKO D.D.*u steĉaju
d.d.
metalna industrija
Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova
032 881 176
EKO-ING
d.o.o.
graĊevinska industrija Odrţavanje objekata visokogradnje
032 880 212
EKO-PRODUKT
d.o.o.
032 684 023
EKOTERM
d.o.o
transport i
Prijevoz robe u cestovnom prometu
telekomunikacije
graĊevinska industrija
ELANY
d.o.o
ELCHY-TEX
032 888 013, 032 884 014 FAX, EMAIL:
[email protected]
TRANSPORT
d.o.o.
transport i
telekomunikacije
tekstilna industrija
86 ELMONT
d.o.o.
metalna industrija
Izgradnja benzinskih stanica i dr objekata,strojarske
instalacije, ĉeliĉna konstrukcija, elektroinstalacioni radovi, limarski radovi, krovopokrivaĉki radovi
87 88 89 90 91 92 EM-BEDER
d.o.o.
graĊevinska industrija Izgradnja i popravak brodova
TEL/FAX: 032 881 332, EMAIL:
[email protected], WEB:
http://elchytex.com/
032 684 505, +387 (0)32 684 506, +387
(0)32 674 050
+387 (0)32 674 051,
[email protected]; WEB:
http://www.elmontzepce.com/
061 988 364
EMILI COMMERC
d.o.o.
trgovina
00387 63 352 115
ENEL NOWPRODUCTION
d.o.o
tekstilna industrija
Proizvodnja radne odjeće
ENTRONIC
d.o.o
trgovina
Trgovina na veliko elektriĉnim aparatima za domaćinstvo
ETAS
d.o.o.
drvna industrija
EURO DOMUS
d.o.o
trgovina
Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane graĊe); impregnacija drveta
Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim
prodavnicama
Proizvodnja radne odjeće i sjedišta za auto industriju
TEL: 00387 32 684 384, GSM: 00387 61 124
734
063 376 165
93 EUROAD AGENCIJA
d.o.o.
Pomoćne djelatnosti vezane za financijsko posredovanje 061 455 024
d.o.o.
konzalting usluge
(financije, pravo,
projektiranje…)
prehrambena
industrija
trgovina
94 95 96 97 98 99 EUROENA
d.o.o
EURO-MONT
EUROMOTORS
d.o.o.
trgovina
EUROTRANSPORTI
d.o.o
FAZ-TOUR
d.o.o.
FEMINEX
d.o.o.
Pakovanje zale kocke
032 684 398
Posredovanje u prodaji
032 881 093
Trgovina automobilima i motornim vozilima lake
kategorije
MEĐUNARODNI I DOMAĆI TRANSPORT I PROMET
061 416 097
Prijevoz putnika u cestovnom prometu
061 756 431
Zapošljavanje i posredovanje radne snage
032 684 088
Djelatnost putniĉkih agencija i turoperatera
061 387 593
Odrţavanje i popravak motornih vozila
032 881 161
Dizajniranje, krojenje i šivanje sveĉane odjeće.
100 FILIDA
101 FILIPOVIĆ 102 FINE LIFE GROUP*
d.o.o.
d.o.o.
transport i
telekomunikacije
transport i
telekomunikacije
konzalting usluge
(financije, pravo,
projektiranje…)
transport i
telekomunikacije
ostale usluţne djelatnosti
tekstilna industrija
103 FOREST- TRUCK
104 FRACTAL
105 FRIGO ELEKTRONIK
d.o.o
drvna industrija
ŠUMARSKE USLUGE
ADRESA: 74250 MAGLAJ,
TEL:00387 32 618 800,
EMAIL: [email protected] ;
[email protected]
896 066
d.o.o
informatika i
raĉunarstvo
trgovina
INFORMATIKA, RAĈUNARSTVO I TRGOVINA
32 888 020, http://www.fractal.ba/
Trgovina elektronikom
TEL: 00387 32 61 108 510, EMAIL: [email protected], WEB: http://www.frigoelektronik.com/
106 FRIGOŠPED ŢEPĈE d.o.o.
transport i
telekomunikacije
prevoz robe u drumskom saobraćaju
107 GAMA -ELEKTRONIC
d.o.o
informatika i
raĉunarstvo
veleprodaja i distribucija informatiĉke i sigurnosne opreme
108 GD IZGRADNJA
d.o.o
graĊevinska industrija Visokogradnja
032 883 122; 031 130 864; 032 880 627,
EMAIL: [email protected], WEB:
http://www.frigosped.ba/
TEL: 032 883 222; 032 883 131,
EMAIL: [email protected],
[email protected], WEB:
http://www.gama-electronic.com/
061 796 163
d.o.o.
d.o.o.
109 110 111 112 113 114 GEŠP d.o.o
graĊevinska industrija Pripremni radovi na gradilištu
GIM TRANS
d.o.o.
GORJA TRANSPORTI
d.o.o
GRADNJA COMERC SPED
d.o.o
transport i
Društvo za promet i usluge
telekomunikacije
transport i
Prijevoz robe u cestovnom prometu
telekomunikacije
graĊevinska industrija Proizvodnja, izgradnja
GRADOM
d.o.o
trgovina
Trgovina na malo ţeljeznim predmetima, staklom ...
G-U
d.o.o
trgovina
Prozorska tehnika, Tehnika za vrata i automatski sistemi 032 684 400; 032 684 405, WEB:
za ulaz, kompletan asortiman za zaštitu kuće i objekta
[email protected]
115 GUMIK
116 HANNAN
117 HAS SA
d.o.o
Odrţavanje i popravak motornih vozila
032 884 214, EMAIL: [email protected]
d.o.o
ostale usluţne djelatnosti
drvna industrija
Proizvodnja I finalna obrada namještaja od drveta
d.o.o
trgovina
Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
062 777 088 Almin Omerašević, EMAIL: [email protected]
Tel: 00 387 32 688 088 Fax :00 387 32 884
174, EMAIL: [email protected]
118 119 120 121 122 123 124 HBH-PROM
d.o.o
drvna industrija
Proizvodnja graĊevinske stolarije i elemenata
GSM: 061/130-879
HEBI
d.o.o
trgovina
Posredovanje u prodaji graĊevinskog materijala i drveta
061 186 813
HEJ MEEN
d.o.o
trgovina
Trgovina na malo sportskom opremom
063 352 163
HELDOVAC
d.o.o
graĊevinska industrija Niskogradnja
061 166 284
HENKOPROM
d.o.o
trgovina
Trgovina na veliko drvetom
032 873 910, WEB: http://henkoprom.com/
HILI
d.o.o
trgovina
Trgovina na veliko
HITNESS
d.o.o
metalna industrija
Proizvodnja metalne opreme za rudarstvo,
graĊevinarstvo, primarnu preradu drveta i kamenolome
032 880 718; fax 032 880 980, [email protected];
WEB: http://www.hili.biz/
032 880 781, 032 882 837, FAX 032 881
645, EMAIL: [email protected]
125 HUNES
d.o.o
transport i
telekomunikacije
MeĊunarodni transport roba.
Prodaja graĊevinskog materijala na veliko i malo.
00387 32 684 394; 00387 32 674 230; 00387
32 674 231; Fax 00387 32 684 691,
EMAIL: [email protected]
126 I & D COMMERCE
d.o.o
trgovina
trgovina na veliko odjećom
032 884 036
ADRESA: Goliješnica bb, 72230 Ţepĉe
032 883 116
061 432 673
127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 IBR-IZOLACIJE
d.o.o
graĊevinska industrija Izolacijski radovi
IM LOGISTICS
d.o.o
IMAS
d.o.o
transport i
telekomunikacije
transport i
telekomunikacije
IMK
d.o.o
IM-TRANSPORT
d.o.o
INO GRADNJA
prijevoz putnika u cestovnom prometu,transport tereta,
ugostiteljstvo
Proizvodnja, remont, trgovina
063 431 736
032 684 006, EMAIL: [email protected]
061 196 890
d.o.o
transport i
PREVOZ ROBE U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
telekomunikacije
graĊevinska industrija Inţenjering, investicije, nekretnine.
INO-TEAM
d.o.o
graĊevinska industrija VISOKOGRADNJA
063 835 523
INTAL-COMMERCE
d.o.o
INTEGRAL
d.o.o
trgovina
Ostala trgovina na veliko
TEL: 00387 32 880 852
INTERIJER*
d.o.o
drvna industrija
Proizvodnja graĊevinske stolarije i elemenata
INTERIOR TRIM DESIGN
d.o.o
tekstilna industrija
Proizvodnja ostalih tehniĉkih i industrijskih tekstilnih proizvoda
INTERKOMERC
d.o.o
trgovina
IRR-E.E.
d.o.o
graĊevinska industrija INDUSTRIJSKI REMONT I USLUGE
I-TREID
d.o.o
ODRŢAVANJE I POPRAVAK MOTORNIH VOZILA
063 334 160
JANS EXPORT IMPORT
d.o.o
ostale usluţne djelatnosti
drvna industrija
Posredovanje u trgovini graĊevinskim drvetom i graĊevinskim materijalom. Piljenje i blanjanje drva (proizvodnja rezane graĊe); impregnacija drveta.
032 880 726; FAX 032 880 726
142 JASMIN M
d.o.o
trgovina
143 JELEĈ 144 JELINAK
d.o.o
ugostiteljstvo
prodaja hidrauliĉnih pumpi u bih, gume, hidraulika, 032 880 240; 032 881 778,
hidraulika za industriju, hidraulika za kamione, hidraulika EMAIL: [email protected],
za mehanizaciju, leţajevi, oprema za dizalice, oprema za WEB: http://www.jasminm.com/
šumarstvo, polovni traktori tmb, sajle, tmb rezervni dijelovi
Donje Ravne bb, 032 880 868
d.o.o
transport i
telekomunikacije
063 407 996
032 882 624
PREVOZ PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
00387 32 881 637 , EMAIL:
[email protected] ,
WEB: http://jelinak.com
145 146 147 148 149 JOLE
d.o.o
ugostiteljstvo
Trgovina, ugostiteljstvo, usluge
JOZINOVIĆ d.o.o
drvna industrija
PROIZVODNJA REZANE GRAĐE
JUKIĆ d.o.o
063 358 427
K.E. IZOTEHNIK
d.o.o
transport i
PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM
telekomunikacije
SAOBRAĆAJU
graĊevinska industrija
KAMIN STUDIO
d.o.o
trgovina
032 684 008, EMAIL: [email protected],
[email protected], WEB:
http://www.kaminstudio.ba/
150 KANI
151 KIMATEKS
d.o.o
trgovina
d.o.o
trgovina
152 KISELJAK
153 KLAS-PERVAN
d.o.o
154 155 156 157 KOLODVOR
d.o.o
graĊevinska industrija PROIZVODNJA GRAĐEVINSKE STOLARIJE I ELEMENATA
poljoprivreda
PROIZVODNJA STOĈNE HRANE, TRGOVINA POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA I
POLJOPRIVREDNA APOTEKA
trgovina
KOLOR METAL BALKAN
d.o.o
metalna industrija
PROIZVODNJA,PROMET I USLUGE
KOMPA-T.A
d.o.o
DJELATNOST KOCKARNICA I KLADIONICA
063 333 311
KONER
d.o.o
ostale usluţne djelatnosti
konzalting usluge
(financije, pravo,
projektiranje…)
trgovina
RAĈUNOVODSTVENI I KONTROLNI POSLOVI
032 883 116
TRGOVINA NA MALO
799 071; 890 400
d.o.o
158 KP COMMERCE
159 K-PROJEKT
d.o.o
160 KRIVAJA-ŢEPĈE 161 KRPIĆ 162 KULMES
d.o.o
d.o.o
d.o.o
d.o.o
PRODAJA KAMINA I UGRADNJA- INSTALACIJA.
Uvoz i distribucija Jotul proizvoda (kamini i peći) za teritorij BiH, Hrvatske, Srbije, Makedonije, CG, Albanije
032 897 134
Papratnica bb, 72230 Ţepĉe
061 823 217
SERVISIRANJE, TRGOVINA ŠIVAĆIH STROJEVA, OPREME I REZERVNIH DIJELOVA
graĊevinska industrija radio postaja, izviĊenje graĊevinskih radova, projektiranje i montaţa instalacija, centralnog grijanja i vode, tehniĉki pregled, servis vozila.
drvna industrija
PROIZVODNJA NAMJEŠTAJA
ostale usluţne Djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja za starije djelatnosti
osobe i osobe s invaliditetom
graĊevinska industrija PROIZVODNJA BETONSKIH PROIZVODA ZA
GRAĐEVINU
Tel: 032 674 070; Fax: 032 674 071, EMAIL:
[email protected] ,
WEB:
http://www.kimateks.hr/
061 307 354
032 890 464, EMAIL: [email protected]
032 882 054
TEL/ FAX: 032 888 018,
WEB: http://www.k-projekt.ba/
032 881 161
163 KUZMAN
164 LEDOUX DOO ŢEPĈE
d.o.o
165 LIBOS
d.o.o
166 LIDER ENERGY
d.o.o
167 LIMORAD
d.o.o
graĊevinska industrija Termo instalacije, proizvodnja spiro i pravokutnih kanala, 00387 32 884 044; 00387 32 884 033, FAX
krovopokrivaĉki i limarski radovi, limovi,paneli, izolaterski 00387 32 888 008, EMAIL:
radovi, ĉeliĉne konstrukcije, projektiranje, strojarska [email protected]
instalacija, proizvodnja elemenata za ventilaciju itd
168 169 170 171 LIPA KOMERC
d.o.o
graĊevinska industrija
LKW BARBARIĆ
d.o.o
LOVA PROM
d.o.o
transport i
telekomunikacije
trgovina
LS-ECON
d.o.o
d.o.o
172 M COMERC - Podruţnica Ţepĉe - d.o.o.
"M COMERC" d.o.o. Brĉko,
173 174 175 176 177 178 prehrambena
Proizvodnja mineralne vode
industrija
konzalting usluge
projektiranje i inţenjering
(financije, pravo,
projektiranje…)
graĊevinska industrija KONCESIJA NA 20 GODINA-EKSPLOATACIJA
DIJABAZA-LOKACIJA KULUK, POSREDOVANJE U
PRODAJI
trgovina
PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE
konzalting usluge
(financije, pravo,
projektiranje…)
tekstilna industrija
032 684 660,
EMAIL: www.libos-bh.com,
[email protected]
00387 32 898 516, EMAIL: [email protected], WEB: http://lider-energy.com/
032 882 369
PREVOZ ROBE U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
063 333 736
TRGOVINA NA MALO MOTORNIM ULJIMA,GORIVOM, 032 684 571
MAZIVIMA
RAĈUNOVODSTVENI I KONTROLNI POSLOVI
061 784 433
Proizvodnja i trgovina HTZ (higijensko-tehniĉka zaštita) opremom, odnosno proizvodnja i trgovina radnom
odjećom.
Društvo za proizvodnju, trgovinu, transport i usluge
tel/fax: 032 894 301,
[email protected] ;
[email protected]
ADRESA: Ljeskovica bb, 72230 Ţepĉe
TRGOVINA NA VELIKO DRVETOM
880 039
M&S COMPANY
d.o.o.
MAKRO - DRVO
d.o.o
transport i
telekomunikacije
drvna industrija
MAKRO RAN
d.o.o
trgovina
PROIZVODNJA ,PROMET I USLUGE
MANAPROM
d.o.o
MANDURA
d.o.o
ostale usluţne djelatnosti
trgovina
Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili
nekretninama uzetim u zakup (leasing)
TRGOVINA MOTORNIH VOZILA NA MALO
063 414 036
MAPEK
d.o.o
prehrambena
industrija
PROIZVODNJA PEKARSKIH PROIZVODA,
MALOPRODAJA I FAT FOOD RESTORAN
TEL:00387 32 883 203, EMAIL:
[email protected]
179 MARIĆ
180 MARIN
181 MARTIĆ-TRANSPORT d.o.o
trgovina
NESPECIFIĈNA TRGOVINA HRANOM, PIĆEM I DUHANOM
Trgovina na veliko drvetom
032 881 342
d.o.o
drvna industrija
d.o.o
transport i
telekomunikacije
Transport i promet roba
032 890 537, EMAIL:
[email protected], WEB:
http://martictransportdoo.weebly.com/
182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 MAT.PROJEKT VAROS
d.o.o
trgovina
MD-KAJIĆ d.o.o
MDS
d.o.o
drvna industrija
MEDENT
d.o.o
032 405 479
MEGEN
d.o.o
apoteke, izdavanje i PROIZVODNJE MDICINSKIH I ORTOPEDSKIH
prodaja lijekova
POMAGALA
graĊevinska industrija GRADNJA STAMBENIH I NESTAMBENIH ZGRADA
MEGERI
d.o.o
metalna industrija
Proizvodnja metalnih konstrukcija i njenih dijelova
tel/fax: 883 116
MELI-I
d.o.o
trgovina
TRGOVINANA VELIKO
032 670 042
METKON
d.o.o
MINEL
d.o.o
MIS DRVO
d.o.o.
prehrambena
Proizvodnja sladoleda i drugih zamrznutih smjesa
industrija
graĊevinska industrija PROIZVODNJA PROIZVODA OD PLASTIKE ZA
GRAĐEVINARSTVO
drvna industrija
Proizvodnja rezane graĊe
MISKO GROUP
d.o.o
drvna industrija
193 194 195 196 ML
d.o.o.
auto-škole
MLINI-PEK
d.o.o
MOBI-TREND
d.o.o
prehrambena
industrija
trgovina
MONING
d.o.o
032 882 445
032 881 536
Društvo za proizvodnju, promet i usluge
032 884 173
ISKORIŠTAVANJE ŠUMA
061 160 714
Proizvodnja graĊevinske stolarije i elemenata, proizvodnja ostalog namještaja
PROIZVODNJA MLINARSKIH PROIZVODA
FAX: 032883116
032 881 314
EMAIL: [email protected] , WEB:
http://www.miswood.com/
Tel: +387 32 883 540,
Fax
+387 32 883 616,
Mob: 063 333 556,
EMAIL:
[email protected],
WEB:
http://misko-group.com/
061 785 794
; 032 684 545
TRGOVINA IT OPREMOM I PROIZVODIMA MOBILNE 061 747 287; 061 376 400,
TEHNOLOGIJE
[email protected]
graĊevinska industrija TRGOVINA NA VELIKO GRAĐVINSKIM MATERIJALOM I SANITARNOM OPREMOM
EMAIL:
197 198 MONTAŢNE EKO KUĆE POROBIĆ
MT- Delta consulting gmbh
ŢEPĈE
d.o.o.
graĊevinska industrija Društvo za graditeljstvo i usluge
d.o.o
Ostalo novĉarsko posredovanje
199 200 201 202 203 204 205 MT-SAN
d.o.o
MUHIĆTRANS d.o.o
MUJIĆ-MJM d.o.o
MW
d.o.o
konzalting usluge
(financije, pravo,
projektiranje…)
transport i
telekomunikacije
transport i
telekomunikacije
transport i
telekomunikacije
auto-škole
MZ KAMION
d.o.o
ODRŢAVANJE I POPRAVAK MOTORNIH VOZILA
N F VRBIĆ TRANSPORTI
d.o.o
NANSI
d.o.o
ostale usluţne djelatnosti
transport i
telekomunikacije
drvna industrija
ADRESA: Ljeskovica bb, 72230 Ţepĉe
Transport
Prijevoz robe u cestovnom prometu
032 281 458; FAX 032 414 187
Prijevoz robe u cestovnom prometu
063 386 343
032 881 456
Prijevoz robe u cestovnom prometu
206 NAPREDAK-PROMET
d.o.o
207 NBI ĆURIĆ 208 ND INZINJERING
d.o.o
209 210 211 212 213 214 ND Inţenjering
d.o.o.
NENO-EXPORT
d.o.o
Proizvodni program: parketi, rezana graĊa, letve, štafle, 032 684 358, EMAIL: [email protected], lamperija i razliĉite vrste brodskog poda,ploĉe zepce.com, WEB: http://www.nansiod masivnog drveta, gazišta za stepenice po mjerama, zepce.com/
masivni namještaj.
trgovina
Trgovina na veliko hranom, pićem i duhanom
063 358 335; 063 999 156, EMAIL:
[email protected], WEB:
http://www.napredak-promet.com/
graĊevinska industrija proizvodnja i transport betona i betonske galanterije
032 881 462; 032 883 186, EMAIL:
[email protected]
konzalting usluge
Arhitektonska i inţenjerska djelatnost, te tehniĉko 061 104 392
(financije, pravo,
savjetovanje
projektiranje…)
graĊevinska industrija Arhitektonske djelatnosti i inţenjerstvo te s njima Tel/fax: + 387 32 880 271, EMAIL:
povezano tehniĉko savjetovanje
[email protected]
trgovina
Trgovina na malo koţnim predmetima i obućom
063 358 499
NIKO-PROMET
d.o.o
drvna industrija
Proizvodnja razne graĊe
032 882 628
NOVA TRGOVINA
d.d.
trgovina
Trgovina na malo
032 881 299
d.o.o
OTTO CEMIA-TALAS-EXPORT- d.o.o
IMPORT
PEKARA TOMAS
d.o.o
graĊevinska industrija Trgovina na veliko graĊevinskim materijalom i sanitarnom opremom
prehrambena
Proizvodnja kruha, peciva, svjeţe tjestenine
industrija
061 176 314
032 880 082
215 PHARMACON
d.o.o
apoteke, izdavanje i
prodaja lijekova
216 217 218 219 220 221 PICCOLO
d.o.o
PIGEON
d.o.o
PIKAN
d.o.o
prehrambena
industrija
transport i
telekomunikacije
trgovina
PLAN GRADNJA
d.o.o
graĊevinska industrija Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
TEL/FAX: 881 462
POCETAK
d.o.o
trgovina
Trgovina motornih vozila na malo
063 376 459
PODINOL
d.o.o
drvna industrija
222 223 224 225 226 227 228 229 230 POLJO-TEKA
d.o.o
poljoprivreda
Izgradnja industrijskih podova, priprema podloga,
032 882 836; 032 880 810,
sanacija i hidroizolacija betonskih ploĉa (podne i kroven) EMAIL:[email protected]
i premazivanje bazena pitke i tehniĉke vode, ugradnja podova i premaza sintetskih smola, saniranje starih
magnezitnih podova…
061 781 826 ; 032 884 046
POSTEP
d.o.o
tekstilna industrija
POVRATAK
d.o.o
trgovina
PRAHA
d.o.o
graĊevinska industrija
PRIMA -PROMET
d.o.o
PRLIC
d.o.o
PROAGRO
Trgovina na veliko farmaceutskim
proizvodima,sanitetskim materijalom, pomoćnim ljekovitim sredstvima
Proizvodnja pekarskih proizvoda
032 884 022; 032 884 002; 032 888 036 fax,
EMAIL: [email protected],
WEB:http://pharmacon.ba/,
063 076 098
Prijevoz robe u cestovnom prometu
061 805 503
Trgovina motornih vozila na malo
063 468 571
Proizvodnja ostalih tehniĉkih i industrijskih tekstilnih proizvoda
TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE
063 791 287, email:
[email protected]
trgovina
Ostala trgovina na veliko
063 467 620
Prijevoz robe u cestovnom prometu
032 881 659
d.o.o
transport i
telekomunikacije
trgovina
PRODUKT SEER
d.o.o
trgovina
PROFIL-ISOLATION
d.o.o
metaloprerada,
Izolacijski radovi
graĊevinska industrija
PROIZVODNJA, PROMET I USLUGE, Nespecijalizirana
trgovina na veliko
Trgovina na veliko gorivima i sliĉnim proizvodima
032 890 257
032 898 527,032 898 526;HRVATSKA
00385 099 358 0003; 00385 021 225 719,
EMAIL: [email protected],
HRVATSKA [email protected], WEB:
http://www.profil-isolation.com/
231 PROGRAD
d.o.o
drvna industrija
232 PROMETNIK
233 PROMING
d.o.o
transport i
Prijevoz putnika u cestovnom prometu
telekomunikacije
graĊevinska industrija projektiranje i izvoĊenje radova iz oblasti grijanja i klimatizacije
234 PROTON
d.o.o
235 RAZVOJNA AGENCIJA
d.o.o
236 RMS-Rund um's Haus"
237 ROLEX- TRADE
d.o.o
d.o.o
proizvodnja uredskog proizvodnja i trgovina termo, ading i fax rola, ispis loga u 032 888 196; 032 881 260;032 882 728; 032
materijala
više boja ...
882 230, EMAIL: [email protected]
238 S.A.I.L.A. WOOD
d.o.o.
drvna industrija
239 240 241 242 243 SARAJLIĆ PROM d.o.o
SATURN
d.o.o
prehrambena
industrija
trgovina
SEMAFOR
d.o.o
auto-škole
auto škola
SEMY
d.o.o
Prijevoz putnika
SETING AGENCIJA
d.o.o
d.o.o
transport i
telekomunikacije
konzalting usluge
(financije, pravo,
projektiranje…)
trgovina
d.o.o.
trgovina
Trgovina na veliko graĊevinskim materijalom i sanitarnom opremom
244 SG GORJE
245 SHARK
d.o.o
Visokogradnja, obnova i rekonstrukcija graĊevinskih objekata po sistemu kljuĉ u ruke. Proizvodnja graĊevinske stolarije i drugih proizvoda na bazi finalne prerade drveta: prozori i vrata svih vrsta i dimenzija,
ploĉasti namještaj, brodski pod, lamperija
konzalting usluge
Projektiranje, inţenjering, konsalting, posredništvo, (financije, pravo,
trgovina uredskog materijala, eksploatacija kamena
projektiranje…)
konzalting usluge
(financije, pravo,
projektiranje…)
graĊevinska industrija
032 684 060, 032 674 190, EMAIL:
[email protected];
[email protected],
WEB:http://prograd.ba/
032 881 853
032 881 623; 032 881 505 FAX, EMAIL:
[email protected], WEB:
http://www.proming.info/
032 881 244; 032 888 196; 032 881 260
KNJIZARA, FAX: 00387 32 888 196, EMAIL:
[email protected]
032 880 273, EMAIL: [email protected],
WEB: http://razepce.com/
Proizvodnja rezane gradje, osim nesastavljenog
materijala za podove; impregnacija drveta - 20.101
032 887 014; direktor: +387 61 785 749;
+387 61 717 902, EMAIL:
[email protected]
Restoran, proizvodnja i prerada mesa, otkup sirove koţe. 032 881 459; 032 883 116
Trgovina na malo
063 358 330
Inţenjering i projektiranje, konzalting, trgovina na veliko i 032 880 180, 032 883 162,
malo, promet naftinm derivatima
[email protected]
Trgovina na veliko
061 787 892
EMAIL:
246 247 248 249 SILAGRO
d.o.o
trgovina
SILO PAVLOVIĆ d.o.o
SIMEX
d.o.o
transport i
telekomunikacije
trgovina
SINAN COMMERCE
d.o.o
250 SLISKO
Trgovina na veliko ţitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i hranom za ţivotinje
TRANSPORT I USLUGE
Trgovina na malo polovnom robom
063 376 467
trgovina
Trgovina na veliko i malo
032 898 506; 032 898 507;032 897 077,
EMAIL: [email protected]
d.o.o
metalna industrija
Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, proizvodnja prikolica i poluprikolica, odrţavanje,remontni popravci,prodaja rezervnih dijelova za cisterne i ostala
teretna vozila, veleprodaja naftnih derivata i usluge
posredovanja u prometu robom itd
032 898 515; 032 898 518; FAX: 032 898
519, EMAIL: [email protected];
WEB:http://www.slisko.info/
251 SLOGA S
d.o.o
transport i
telekomunikacije
Prijevoz robe u cestovnom prometu, trgovina na veliko i
malo graĊevinskim materijalom....
032 884 161; 032 884 162; 032 884 163,
EMAIL: [email protected], WEB:
http://www.sloga-s.com/
252 253 254 255 256 257 258 259 SOBO BAU
d.o.o
graĊevinska industrija Ostale specijalizirane graĊevinske djelatnosti, d. n.
SOBO BAU
d.o.o.
062 140 468
SPAJIC
d.o.o
graĊevinska industrija Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje, Ostale
specijalizirane graĊevinske djelatnosti, d. n.
trgovina
Trgovina na veliko hranom, pićem i duhanom
SPIC BETON
d.o.o
graĊevinska industrija Niskogradnja
SPORTIG
d.o.o
Usluge reklame i propagande
ŠAHINOVIĆ
d.o.o.
ostale usluţne djelatnosti
trgovina
061 133 078, EMAIL:
[email protected]
032 881 189
Trgovina na malo ţeljeznom robom, bojama, staklom ...
063 333 584
ŠG GORJE d.o.o
drvna industrija
SJEĈA I ISKORIŠTAVANJE ŠUMSKIH SORTIMENATA 00387 32 884 212
ŠKOLARAC d.o.o
metalna industrija
Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
260 TADIC
d.o.o
graĊevinska industrija Projektiranje, inţenjering, visokogradnja,graĊevinska operativa u visoko i niskogradnji, proizvodnja i trgovina.
032 881 451; 032 880 244; 884 232, EMAIL:
[email protected], http://www.tadic.info/
261 TADIC-COP
262 TDA
d.o.o
graĊevinska industrija Eksploatacija šljunka, izgradnja objekata
tel/fax: 884 198
d.o.o
metalna industrija
tel/fax: 032 887 620, http://www.tda.ba/
proizvodnja alata
tel: 00387 32 888 702; faks: 00387 32 888
731, EMAIL: [email protected]
263 TEKNOTHERM
d.o.o.
metalna industrija
Inţenjering i proizvodnja strojeva u pomorsko/off shore sektoru
264 TERRA INVEST
265 TINA
266 TISA-KOMERC
d.o.o.
trgovina
Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge
Adresa: Papratnica bb, 72230 Ţepĉe, EMAIL: [email protected],
WEB:
www.teknotherm.com
ADRESA: Golubinja bb, Ţepĉe 72230 Ţepĉe
d.o.o
trgovina
Trgovina na malo
882 686
d.o.o
drvna industrija
267 TITANIC
d.o.o
metalna industrija
Proizvodnja rezane graĊe,trgovina materijalima za 032 674 240, 032 674 241; 684 810 fax,
proizvoĊaĉe tapeciranog ploĉastog namještaja, primarna EMAIL: [email protected];
prerada drveta
[email protected],
WEB:
http://www.tisakomerc.com/
Društvo za tehnologiju zavarivanja i metalopreradu: 032 888 150, 032 888 152, EMAIL:
proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
[email protected]
268 269 270 271 272 273 274 275 276 TM-MINELI
d.o.o
metalna industrija
TOMIC-BAU
d.o.o
Proizvodnja, promet i inţenjering, Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
graĊevinska industrija rušenje graĊevinskih objekata i ostali zemljani radovi
TONINO-HOLZ
d.o.o.
drvna industrija
Proizvodnja rezane graĊe
032 882 445
TRANS-RENO
d.o.o
Prijevoz robe u cestovnom prometu
032 880 510
TRGOCOMMERCE
d.o.o
transport i
telekomunikacije
trgovina
Trgovina na veliko
061 153 385
T-TRANSSPORT
d.o.o
prijevoz robe u cestovnom saobraćaju
063 384 828
TVOJ DOM
d.o.o
transport i
telekomunikacije
trgovina
Trgovina na malo namještajem
063 352 061
UNIKOM PROMET
d.o.o
tekstilna industrija
VALE NEKRETNINE
d.o.o
konzalting usluge
(financije, pravo,
projektiranje…)
metalna industrija
Proizvodnja zastitne radne odjeće, proizvodnja ostale spoljne odjeće osim po mjeri
POSREDNIŠTVO, USLUGE, PROMET NEKRETNINA
277 VELBOS
d.o.o
prerada rebrastog betonskog ĉelika, proizvodnja armaturnih mreţa, proizvodnaj koševa, za šipove, proizvodnja rešetkastih tunelskih podgrada, proizodnja "Omnia"ploĉa, proizvodnja armiranobetonskih ograda, proizvodnja betona
TEL/FAX: 032/880-745, EMAIL:
[email protected]
032 880257 , 880 082
EMAIL: [email protected] , WEB:
http://www.vale.ba/
TEL: 00387 32 684 434; 032 684 435;
FAX 032 684 433;
EMAIL: [email protected];
[email protected]
WEB: http://www.velbos.ba/
278 VENTILACIJA
d.o.o
metalna industrija
279 VES
280 VIKTOR
281 VIN-METAL
d.o.o
poljoprivreda
Proizvodnja cijevi, crijeva, šupljih profila i pripadajućeg pribora od ĉelika. Projektovanje, izrada i montaţa kompletnih linija vezanih za industrijsko otprašivanje i pneumatski transport u razliĉitim industrijskim granama
TEL/FAX: +387 32 863 094
EMAIL: [email protected],
[email protected],
[email protected]
WEB: http://ventilacijadoo.com/
Lupoglav bb,
d.o.o
Proizvodnja rezane gradje, osim nesastavljenog
materijala za podove; impregnacija drveta - 20.101
graĊevinska industrija OSTALI ZAVRŠNI RADOVI
d.o.o
metalna industrija
proizvodnja metalne galanterije, proizvodnja stolica,
ogradica, klupa ,stalaza, ĉeliĉnih konstrukcija za sve vrste objekata,
TEL/FAX: 032 884 221,
EMAIL: [email protected];
[email protected];
WEB: http://vin-metal.com/
282 VIVE
d.o.o
trgovina
Trgovina i usluge. Trgovina na malo metalnom robom,
bojama i staklom u specijaliziranim prodavnicama
283 284 285 286 287 288 289 290 291 VRBIĆ-TRANSPORTI d.o.o
drvna industrija
TRGOVINA DRVETOM
063 358 049
WBM
d.o.o.
Trgovinsko-transportno poduzeće
ADRESA: Novo Naselje bb, 72230 Ţepĉe
WG -CRO AUTO
d.o.o
transport i
telekomunikacije
trgovina
Z .M. - COMMERCE
d.o.o
trgovina
OSTALA TRGOVINA NA VELIKO
ZAANER
d.o.o
trgovina
ZANMONT TRANS
d.o.o
ZEMLJA-TRANS
d.o.o
ZLATNI KLAS-JERKOVIĆ
d.o.o
ZOVKO AGENCY
d.o.o
d.o.o
transport i
telekomunikacije
transport i
telekomunikacije
prehrambena
industrija
konzalting usluge
(financije, pravo,
projektiranje…)
trgovina
TRGOVINA NA MALO GORIVOM, MOTORNIM ULJEM I 061 788 588
MAZIVIMA
TRANSPORT
d.o.o
trgovina
292 ZOVKO AUTO
293 ZOVKO OIL
881 434
Prodaja automobila
063 340 806
TRANSPORT, TRGOVINA I USLUGE
PROIZVODNJA KRUHA PECIVA I SVJEŢE TJESTENINE
POSREDOVANJE PRI REGISTRACIJI MOTORNIH
VOZILA
Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim
prodavnicama
TRGOVINA VA VELIKO GORIVIMA I SRODNIM
PROIZVODIMA
032 833 116; FAX 032 882 936, 470 443
EMAIL: [email protected]@gmail.com, WEB:
http://www.zovko.com/agency
WEB: http://www.zovko.com/auto
ADRESA: Goliješnica bb, 72230 Ţepĉe, TEL: 00387 32 897 988,
EMAIL:[email protected]@gmail.com,
WEB: http://www.zovko.com/oil
294 ZOVKO OSIGURANJE
d.d.
konzalting usluge
(financije, pravo,
projektiranje…)
Osiguranje imovine i osoba
ADRESA: Goliješnica bb, 72230 Ţepĉe, TEL: 00387 32 897 996,
EMAIL: [email protected],
WEB: http://www.zovkoosiguranje.com/
Ukoliko ţelite evidentirati neke promjene u podacima za Vaše poduzeće, ukloniti ili dodati nove podatke, pošaljite email na [email protected] s predmetom : Baza poduzeća
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
82
File Size
335 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content