close

Enter

Log in using OpenID

D O K U M E N T A C I J A Z A N A D M E T A N J E

embedDownload
JAVNI NARUČITELJ:
AUTO PROMET SISAK d.o.o.
44 000 Sisak, Zagrebačka 19
OIB: 71445870691
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE ( NABAVA MALE VRIJEDNOSTI )
ZA PREDMET NABAVE:
AUTO GUME
CPV – 34352200-1 Gume za autobuse
Evidencijski broj nabave: EVN 03/15
Sisak, siječanj 2015. godine
Sadržaj
A. Pravo sudjelovanja
B. Upute ponuditeljima
1. Opći podaci o javnom naručitelju
2. Podaci o predmetu nabave
3. Razlozi isključenja ponuditelja, uvjeti i dokazi sposobnosti ponuditelja
4. Podaci o ponudi
5. Ostale odredbe
6. Ostali bitni uvjeti
1. Ponudbeni list
- Prilog I: Ponudbeni list u slučaju Zajednice ponuditelja
- Prilog II: Podaci o podizvoditeljima i podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi, ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u
podugovor
C. Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta
D. Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
E. Obrazac ponude
Troškovnik (prilog 1)
A.) PRAVO SUDJELOVANJA
Javni naručitelj Auto promet Sisak d.o.o. provodi otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja Ugovora o javnoj
nabavi robe (auto gume) s jednim gospodarskim subjektom – najpovoljnijim ponuditeljem sukladno uvjetima i zahtjevima iz
dokumentacije za nadmetanje.
Pravo sudjelovanja na nadmetanju za nabavu robe u otvorenom postupku javne nabave za koji je javno objavljen poziv za
nadmetanje imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti, a mogu sudjelovati u postupku nadmetanja podnošenjem
cjelokupne ponude za isporuku robe koja je predmet nadmetanja, a u skladu sa zahtjevima i uvjetima iz dokumentacije
za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave.
Gospodarski subjekti su fizičke ili pravne osobe ili zajednica tih osoba koje na tržištu nude isporuku robe i mogu
ravnopravno sudjelovati u postupku nadmetanja i to podnošenjem pisane ponude na dokumentaciji koja je objavljena u
Elektroničkom oglasniku javne nabave od strane javnog naručitelja.
B.) UPUTE PONUDITELJIMA
1. OPĆI PODACI O JAVNOM NARUČITELJU
Naziv naručitelja: AUTO PROMET SISAK d.o.o.
Sjedište naručitelja: Zagrebačka 19, 44000 Sisak
OIB naručitelja:
71445870691
Broj telefona: 044/526-350
Broj telefaksa: 044/526-360
Internetska adresa: www.auto-promet-sisak.hr
Adresa elektroničke pošte: [email protected]
.
1.2. Osoba ili služba zadužena za kontakt
Sve informacije vezano na predmet nabave Ponuditelji mogu dobiti na adresi Naručitelja:
Auto promet Sisak d.o.o. 44 000 Sisak, Zagrebačka 19
Kontakt osoba: Darijo Bulat
Broj telefona: 044/526-350
Broj telefaksa: 044/526-360
Adresa elektroničke pošte: [email protected]
Za tehnička pitanja i pitanja vezana uz troškovnik: Miljenko Vurin
Broj telefona: 044/526-350,
Broj telefaksa: 044/526-360
Adresa elektroničke pošte: [email protected]
Sukladno čl. 31. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13) gospodarski subjekti mogu za vrijeme
roka za dostavu ponuda zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane za dokumentaciju. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen
pravodobno, Naručitelj će odgovor staviti na raspolaganje najkasnije tijekom četvrtog dana prije dana u kojem ističe rok za
dostavu ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti. Zahtijev je pravodoban ako je dostavljen Naručitelju najkasnije
tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti.
Naručitelj će odgovor dostaviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju
za nadmetanje za nabavu auto guma.
Dodatne informacije i objašnjenja biti će objavljeni bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva na sljedećim
internetskim stranicama: https://eojn.nn.hr
Pisani zahtjev Ponuditelja za pojašnjenjem, odnosno izmjenom dokumentacije za nadmetanje dostavlja se s naznakom
„za nadmetanje za nabavu auto guma“ na broj faksa: 044/526-360.
Javni naručitelj će u slučaju da za vrijeme roka za dostavu ponuda, iz bilo kojeg razloga mijenja dokumentaciju za
nadmetanje, osigurati dostupnost izmjena svim zainteresiranim ponuditeljima na isti način i na istim internetskim stranicama
kao i osnovnu dokumentaciju za nadmetanje tj. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) te osigurati da gospodarski
subjekti od izmjene imaju najmanje 10 dana za dostavu ponude u postupku javne nabave male vrijednosti. Isto tako naručitelj
će u slučaju potrebe izmijeniti ili ispraviti poziv na nadmetanje, a pri tome će osigurati da od izmjene ponuditelji imaju za
dostavu ponude najmanje 10 dana u postupku javne nabave male vrijednosti.
1.3. Evidencijski broj nabave: EVN 03/15
1.4. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi
(Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13)
Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13) javni naručitelj Auto promet Sisak
d.o.o., 44000 Sisak, Zagrebačka 19, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektom (u
svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):
EKONOM GRUPA d.o.o. – u likvidaciji, Dr.Ante Starčevića 6, 44000 Sisak.
1.5. Vrsta postupka javne nabave: otvoreni postupak javne nabave
1.6. Procijenjena vrijednost nabave: 300.000,00 kuna
1.7. Vrsta ugovora o javnoj nabavi: ugovor o javnoj nabavi robe
1.8. Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum: sklopit će se ugovor o javnoj nabavi za nabavu auto
guma, sukladno propisanim uvjetima iz ove dokumentacije za nadmetanje, troškovniku i obrascu ponude u kojem je naznačen
naziv, količina te ostali uvjeti potrebni za kompletiranje ponude.
1.9. Navod provodi li se elektronička dražba: ne provodi se.
2. PODACI O PREDMETU NABAVE
2.1. Opis predmeta nabave: AUTO GUME, CPV oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave : CPV – 34352200-1
Gume za autobuse označene evidencijskim brojem nabave EVN 03/15
2.2. Količina predmeta nabave: količina predmeta nabave utvrđena je u Troškovniku – auto gume, koji je sastavni dio
dokumentacije za nadmetanje.
2.3. Tehničke specifikacije: tehničke specifikacije predmeta nabave utvrđuju se u Troškovniku – auto gume, koji je sastavni
dio dokumentacije za nadmetanje.
2.4. Troškovnik: Troškovnik – auto gume je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.
Ponuditelj mora ponuditi cjelokupnu količinu iz obrazca ponude/ troškovnika koja se traži u nadmetanju.
Ponuditelj je dužan ponuditi i isporučiti predmetnu robu na način da ista odgovara svim uvjetima koji su navedeni u
dokumentaciji za nadmetanje.
Prilikom ispunjavanja troškovnika ponuditelj ukupnu cijenu stavke izračunava kao umnožak količine stavke i cijene stavke.
2.5. Mjesto isporuke robe
Mjesto isporuke robe je sjedište naručitelja: 44 000 Sisak, Zagrebačka 19, fco skladište naručitelja.
2.6. Rok početka isporuke i rok završetka isporuke
Početak isporuke robe je po potpisu Ugovora o javnoj nabavi robe.
Ugovoru o javnoj nabavi robe mora biti u skladu s uvjetima određenim u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom
ponudom, a rok isporuke robe je 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi.
3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA , UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA
SVI DOKAZI SUKLADNO ČL. 67. DO 74. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13) MOGU
SE PRILOŽITI U IZVORNIKU, U OVJERENOJ ILI NEOVJERENOJ PRESLICI, NEOVJERENOM PRESLIKOM SMATRA SE I
NEOVJERENI ISPIS ELEKTRONIČKE POTVRDE, SVI DOKAZI MORAJU BITI NA HRVATSKOM JEZIKU ILI PREVEDENI
NA HRVATSKI JEZIK OD STRANE OVLAŠTENOG PREVODITELJA.
Temeljem čl. 95. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13) Naručitelj će zatražiti dostavu izvornika
ili ovjerenih preslika svih dokumenata koji su traženi sukladno člancima 67. do 74. ovog Zakona.
Ponuditelji koji ne zadovoljavaju postavljene zahtjeve u pogledu dokaza o sposobnosti i ostalih zahtjeva Naručitelja,
isključit će se iz daljnjeg postupka odabira najpovoljnije ponude.
Naručitelj zadržava pravo provjere istinitosti dostavljenih dokaza o sposobnosti sukladno članku 67. stavak 1. točka 3.
Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13).
Naručitelj će isključiti gospodarske subjekte iz sudjelovanja u postupku javne nabave ako je gospodarski subjekt učinio
težak profesionalni propust koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način sukladno članku 68. stavak 1. točka 4.
Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13).
Ponuditelji su dužni uz ponudu dostaviti dokaze o sposobnosti sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11,
83/13 i 143/13) kojima se dokazuje da ne postoje obvezni i ostali razlozi isključenja ponuditelja i kojima se dokazuje
sposobnost ponuditelja:
3.1. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA:
3.1.1. OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA
Javni naručitelj obvezno će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave:
3.1.1.1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena
za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta
gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju
(članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.),
utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i
ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje
utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje
kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u
gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje
kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak
338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona
(Narodne novine, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11.,
77/11. i 143/12.).
Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu.
Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.
Izjava ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz točaka a). i b). od tijela nadležnog za vođenje
kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu
ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu
evidenciju.
Ako nije u mogućnosti pribaviti potvrdu, radi provjere okolnosti iz točaka a). i b). javni naručitelj može od ponuditelja zatražiti da
u primjerenom roku dostavi važeći:
- dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je
državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ili
- jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno
u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz
kaznene evidencije iz točke 3.1.1.1. ovog stavka, ili
- izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta
ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta
gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u
državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke a). i b). ovog
stavka ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz točke a). i b).
3.1.1.2. Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim
ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku
predstečajne nagodbe).
Za potrebe utvrđivanja navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
a) potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne
nabave, ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz
točke a)., ili
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta
ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta
gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana
početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke a). ili
jednakovrijedni dokument iz točke b).
3.1.1.3. Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata kojima se dokazuju uvjeti sposobnosti te razlozi za isključenje
ponuditelja.
U slučaju zajednice ponuditelja, okolnosti iz točaka 3.1.1.1.,3.1.1.2.. i 3.1.1.3. utvrđuju se za sve članove zajednice
pojedinačno.
3.1.2. OSTALI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA:
Javni naručitelj će isključiti ponuditelja ukoliko postoje sljedeći razlozi za isključenje ponuda:
Ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog
suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema propisima
države sjedišta gospodarskog subjekta.
Za potrebe dokazivanja nepostojanja navedenog razloga isključenja gospodarski subjekt obavezno u ponudi dostavlja:
a) izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta ili
b) važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta,
ako se ne izdaje izvod iz točke a). ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti ili
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta
ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta
gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje
izvod iz točke a). ili dokument iz točke b). ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.
Izvod, dokument ili izjava ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana početka postupka nabave tj. dana slanja
poziva za javno nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave.
Ukoliko se radi o zajednici ponuditelja, okolnosti za isključenje utvrđuju se za svakog člana pojedinačno.
3.2. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA – UVJETI PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI PONUDITELJA
Ponuditelj odnosno zajednica ponuditelja, dužan je u svojoj ponudi priložiti dokaze kojima dokazuje svoju pravnu i
poslovnu sposobnost, sukladno članku 70. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13).
PRAVNA I POSLOVNA SPOSOBNOST:
DOKAZ O UPISU U REGISTAR
Izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog
subjekta
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta,
gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Dokaz (izvod ili izjava) ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave tj. dana
slanja poziva za javno nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz ove točke.
4. PODACI O PONUDI
4.1. Sadržaj i način izrade ponude
Ponuda mora sadržavati sljedeće dijelove i priloge bez kojih se neće uzimati u daljnje razmatranje (sukladno čl. 10. Uredbe o
načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama):
1. Popunjeni ponudbeni list koji sadrži:
a) naziv i sjedište naručitelja,
b) naziv i sjedište ponuditelja, adresa, OIB(ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog
subjekta, ako je primjenjivo), broj računa, navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost,
adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba ponuditelja, broj telefona, broj faksa
c) predmet nabave,
d) podatke o podizvoditeljima i podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi, ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u
podugovor,
e) cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost,
f) iznos poreza na dodanu vrijednost,
g) cijenu ponude s porezom na dodanu vrijednost,
h) rok valjanosti ponude,
i) datum i potpis ponuditelja.
2. Jamstvo za ozbiljnost ponude
3. Dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja
4. Dokumente kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje ostali razlozi isključenja
5. Tražene dokaze sposobnosti,
6. Popunjeni obrazac ponude/troškovnik,
7. Ostalo traženo u dokumentaciji za nadmetanje (izjave i dr.)
8. Popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude,
9. Ostale podatke tražene u dokumentaciji za nadmetanje
Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ove dokumentacije za nadmetanje.
Propisani tekst dokumentacije za nadmetanje ne smije se mijenjati i nadopunjavati.
Ponuda se, zajedno sa pripadajućom dokumentacijom, izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude
izražava se u kunama.
Ponuda treba biti predana sa svim dokumentima navedenim u dokumentaciji za nadmetanje.
Stranice ponude obavezno moraju biti numerirane a označavaju se na sljedeći način: ukupan broj stranica kroz redni broj
stranice (npr. 24/1) ili redni broj stranice kroz ukupan broj stranica (npr. 1/24).
Ponuda mora biti uvezena u cjelinu na način da onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.
Ponuda treba biti uvezena jamstvenikom u nerastavljivu cjelinu. Uvezanu ponudu potrebno je zapečatiti stavljanjem
naljepnice na krajeve jamstvenika te utisnuti žig ponuditelja.
Ponuditelji moraju jamstvo, koje je obvezno, dostaviti kao sastavni dio svoje ponude te ga uvezati na način kako je to
propisano točkom 5.3. dokumentacije za nadmetanje.
Ponuda se predaje u izvorniku.
Ponuda se piše neizbrisivom tintom.
Ispravci u ponudi u papirnatom obliku moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju biti uz navod datuma
ispravka biti potvrđeni pravovaljanim potpisom ovlaštene osobe ponuditelja.
Ponuditelj će kao sastavni dio svoje ponude priložiti i ispunjen obrazac ponude.
U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmjeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Na zahtjev javnog
naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.
Ako ponuditelj označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan je navesti pravnu osnovu na temelju kojih
su ti podaci tajni. Ponuditelj ne smije označiti tajnim podatke o jediničnim cijenama, iznosim pojedine stavke i cijene ponude.
4.2. Način dostave ponuda i/ili izmjena/dopuna ponuda:
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja,
evidencijskim brojem nabave, nazivom predmeta nabave, naznakom "ne otvaraj".
Ponuda u zatvorenoj omotnici se dostavlja:
a) na adresu naručitelja: AUTO PROMET SISAK d.o.o., 44000 Sisak, Zagrebačka 19
b) na omotnici ponude treba biti naznačeno:
Ponuda za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave EVN 03/15 za: “auto gume"
"NE OTVARAJ"
c) na omotnici treba biti naziv i adresa ponuditelja
Na omotnici izmjene i/ili dopune ponude treba biti naznačeno:
a) naziv i adresa naručitelja
b) Izmjena i/ili dopuna ponude za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave EVN 03/15 za: “auto gume“
"NE OTVARAJ"
c) naziv i adresa ponuditelja
Ukoliko omotnica nije zapečaćena i označena u skladu s ovom odrednicom, Naručitelj neće snositi odgovornost u slučaju
da se ponuda i/ili izmjena/dopuna zagubi, krivo ili prerano otvori te ne evidentira na javnom otvaranju ponuda.
Omotnice se moraju dostaviti na navedeni naslov Auto promet Sisak d.o.o. 44000 Sisak, Zagrebačka 19, do 17.02.2015.
godine do 10,00 sati kada će ujedno biti i javno otvaranje ponuda.
Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.
Do isteka roka za dostavu ponude ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom izmijeniti svoju ponudu,
nadopuniti je ili od nje odustati. Kako bi izmjena/dopuna ponude bila valjana mora zadovoljiti sve uvjete iz članka 87.
stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13).
Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni
i/ili dopuni ponude.
Omotnice dostavljene ili zaprimljene nakon isteka roka biti će vraćene ponuditelju neotvorene, a djelomične odnosno
nepotpune (nekompletne) ponude koje nemaju sve elemente tražene točkama 3.1. i 4. dokumentacije za nadmetanje bit će
isključene, odnosno ponude ponuditelja koje ne ispunjavaju uvjete sukladno točki 3.2. i 5.3. ove dokumentacije i Zakonu o
javnoj nabavi bit će isključene sukladno članku 93. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13).
4.3. DOPUSTIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA
Nisu dopuštene alternativne ponude
4.4.Dopustivost dostave ponuda elektroničkim putem
Nije dopušteno dostavljanje ponude elektroničkim putem.
4.5. Cijena ponude
Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom, u kunama.
Cijena ponude piše se brojkama.
Cijena ponude izražava se za cjelokupni predmet nabave.
U cijenu ponude su uračunati svi troškovi (roba; troškovi prijevoza; troškovi osiguranja do mjesta isporuke robe; i drugi
materijalni troškovi ) i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.
Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.
Cijena robe je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora o javnoj nabavi roba (auto gume).
4.6. Kriterij za odabir ponude
Kriterij na kojem javni naručitelj temelji odabir ponude je najniža cijena.
4.7. Jezik ponude
Ponuda mora biti izrađena na hrvatskom jeziku.
Za dijelove ponude koji nisu na hrvatskom jeziku, ponuditelj je obvezan iste dostaviti u izvorniku sa prijevodom ovlaštenog
prevoditelja na hrvatskom jeziku.
4.8. Rok valjanosti ponude
Rok valjanosti ponude je 120 (stodvadeset) dana od dana javnog otvaranja ponude.
.
5. OSTALE ODREDBE
5.1. Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja
Zajednica ponuditelja ili natjecatelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku
ponudu ili zahtjev za sudjelovanje.
Sukladno članku 14. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13), za potrebe dostavljanja
ponude naručitelj ne smije od zajednice ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik njihova zajedničkog ustrojstva, ali može
poslije odabira od zajednice ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće
izvršenje ugovora. U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i
postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za
onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije o čemu je obavezna
obavijestiti naručitelja. Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna.
Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati naziv i sjedište za svakog člana zajednice ponuditelja, adresu, OIB, broj
računa, navod o tome je li član zajednice ponuditelja u sustavu poreza na dodanu vrijednost, adresu za dostavu pošte, adresu
e-pošte, kontakt osobu zajednice ponuditelja, broj telefona, broj faksa uz obveznu naznaku ponuditelja koji je ovlašten za
komunikaciju s naručiteljem.
Zajednica ponuditelja dužna je u svojoj ponudi dostaviti punomoć, sporazum ili sl. kojom član zajednice ponuditelja ovlašćuje
drugog člana/nositelja za potpisivanje ponude.
Ukoliko se dostavlja zajednička ponuda, Ponuditelj mora dostaviti Izjavu o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja
(točka 6.3.) ove dokumentacije) u kojoj mora biti naznačen i broj objave poziva za nadmetanje iz Elektroničkog oglasnika javne
nabave Narodnih novina za predmetni postupak nabave.
U slučaju nuđenja zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati da ne postoje razlozi
za isključenje ponuditelja prema članku 67. stavak 1., članku 68. stavak 1. i članku 70. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi
(Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13), a koji su u ovoj dokumentaciji za nadmetanje navedeni u točki 3.
5.2. Odredbe koje se odnose na podizvoditelje
Podizvoditelj je gospodarski subjekt koji za odabranog ponuditelja s kojim je naručitelj sklopio ugovor o javnoj nabavi,
isporučuje robu, pruža usluge ili izvodi radove koji su neposredno povezani s predmetom nabave.
Ukoliko ponuditelj namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, tada u ponudi mora
navesti podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji namjerava dati u podugovor, te podatke o svim podizvoditeljima sukladno
ovoj točki dokumentacije za nadmetanje.
Kada se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi su:
– naziv ili tvrtka, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je
primjenjivo) i broj računa podizvoditelja, i
– predmet, količina, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor.
Naručitelj ne smije zahtijevati od gospodarskih subjekata da dio ugovora o javnoj nabavi daju u podugovor ili da angažiraju
određene podizvoditelje niti ih u tome ograničavati, osim ako posebnim propisom ili međunarodnim sporazumom nije drugačije
određeno.
Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za robu koju će isporučiti podizvoditelj naručitelj je obavezan
neposredno platiti podizvoditelju. Podaci iz članka 86. Stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13 i
143/13) obvezni su sastojci ugovora o javnoj nabavi.
Odabrani ponuditelj mora svom računu obvezno priložiti račune svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.
Odabrani ponuditelj smije tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi mijenjati podizvoditelje za onaj dio ugovora o javnoj
nabavi koji je dao u podugovor samo uz pristanak naručitelja.
Ako se nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi mijenja podizvoditelj, pod uvjetom da je naručitelj pristao na to, odabrani
ponuditelj mora naručitelju u roku 5 dana od dana pristanka, dostaviti sljedeće podatke za novoga podizvoditelja:
– naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je
primjenjivo) i broj računa podizvoditelja, i
– predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor.
Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.
Ukoliko gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, tada u
ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji namjerava dati u podugovor te sljedeće podatke o svim
predloženim podizvoditeljima:
– naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je
primjenjivo) i broj računa podizvoditelja, i
– predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor.
5.3. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva
5.3.1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obveza
Odabrani ponuditelj dužan je, u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora o javnoj nabavi, dostaviti Jamstvo za uredno
ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a, s rokom valjanosti
do ispunjenja ugovornih obveza, u sljedećem obliku: bankovno jamstvo koje mora biti bezuvjetno, na „prvi pismeni poziv“
i „ bez prigovora“. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza mora glasiti na Naručitelja:
Auto promet Sisak d.o.o. 44000 Sisak, Zagrebačka 19, OIB: 71445870691.
Ponuditelj je obvezan dostaviti kao sastavni dio svoje ponude, Izjavu da će ukoliko bude odabran kao najpovoljniji ponuditelj
dostaviti jamstvo u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a, i to u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora o javnoj
nabavi (sukladno obrascu predmetne Izjave pod točkom D. ove dokumentacije za nadmetanje).
Izjavu je potrebno ovjeriti potpisom osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta i pečatom.
5.3.2. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj će u okviru ponude podnijeti Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku garancije banke s rokom važenja do
isteka roka valjanosti ponude i to kao bezuvjetnu garanciju s obvezom plaćanja na „prvi pismeni poziv“ i „ bez prigovora“.
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na Naručitelja: Auto promet Sisak d.o.o., 44000 Sisak, Zagrebačka 19, OIB:
71445870691 a dostavlja se u iznosu od 15.000,00 kuna (petnaesttisućakuna).
Ponuditelj navedeno jamstvo treba dati kao dio svoje ponude u slučaju odustajanja od iste u roku njene valjanosti,
odnosno dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1., točka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.
90/11, 83/13 i 143/13), nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. ovog Zakona, odbijanja
potpisivanja ugovora o javnoj nabavi odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenja ugovora.
Jamstvo vrijedi najkasnije do isteka valjanosti ponude.
Svaka ponuda koja nije pokrivena jamstvom za ozbiljnost ponude bit će isključena iz daljnjeg postupka (članak 93. stavak 1,
točka 1. Zakona o javnoj nabavi).
Jamstvo za ozbiljnost ponude je potrebno dostaviti u izvorniku.
Za Naručitelja će biti neprihvatljiva svaka ponuda za koju nije podneseno jamstvo za ozbiljnost ponude.
Ponuditelj mora traženo jamstvo za ozbiljnost ponude, koje je obvezno, dostaviti kao sastavni dio svoje ponude, uvezati na
način da ga stavi u plastični omot sa strane s rupicama, označi na plastičnom omotu broj stranice (redni broj kroz ukupni ili
ukupni kroz redni broj stranica) te uveže jamstvenikom na način kako je to propisano ovom dokumentacijom za ostali dio
ponude.
5.4. Datum, vrijeme i mjesto dostave i otvaranja ponuda
Ponude se moraju dostaviti na navedeni naslov AUTO PROMET SISAK d.o.o. 44 000 Sisak, Zagrebačka 19, do 17.02.2015.
godine do 10,00 sati kada će ujedno biti i javno otvaranje ponuda.
Javno otvaranje ponuda prispjelih na poziv za nadmetanje za otvoreni postupak javne nabave bit će na adresi:
AUTO PROMET SISAK d.o.o., 44 000 Sisak, Zagrebačka 19, Upravna zgrada, dana 17.02.2015. godine u 10,00 sati.
Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe.
Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo predstavnici naručitelja i ovlašteni predstavnici
ponuditelja.
5.5. Bitni uvjeti ugovora
Opći uvjeti ugovora temelje se na Zakonu o obveznim odnosima i ostalim pozitivnim zakonskim propisima Republike
Hrvatske.
Priopćavanje odabira najpovoljnije ponude izvršit će se na način utvrđen u članku 96. Zakona o javnoj nabavi (Narodne
novine br. 90/11, 83/13 i 143/13).
Naručitelj će nakon izvršnosti odluke o odabiru, prijedlog ugovora uputiti ponuditelju čija je ponuda odabrana kao
najpovoljnija.
Ponuditelj je obvezan potpisati prijedlog ugovora u roku od osam dana od dana primitka ugovora i vratiti ga naručitelju te
dostaviti traženo jamstvo za dobro izvršenje ugovora.
Prilikom izvršavanja ugovora mogu se primjenjivati odgovarajuće uzance primjenjive na predmet nabave.
5.6. Rok donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju
Naručitelj će primijeniti postupak donošenja Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju u skladu sa Zakonom o javnoj
nabavi.
Rok za donošenje odluke o odabiru i odluke o poništenju iznosi 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.
Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi odluku o odabiru, sa sadržajem sukladnim članku 97. Zakona o
javnoj nabavi, u pisanom obliku. Odluka o odabiru temelji se na kriteriju za odabir ponude.
Ukoliko naručitelj tijekom postupka javne nabave utvrdi jednu ili više činjenica iz članka 100. Zakona o javnoj nabavi,
donijeti će odluku o poništenju postupka javne nabave.
U slučaju poništenja postupka javne nabave na temelju odredaba članka 100. Zakona o javnoj nabavi, naručitelj će donijeti
odluku o poništenju i postupiti sukladno članku 101. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13).
5.7. Rok, način i uvjeti plaćanja
Plaćanje će se izvršiti doznakom na račun u roku od 60 dana od datuma ispostave računa.
5.8. Naziv i adresa žalbenog tijela, te podatak o roku za izjavljivanje žalbe na dokumentaciju za nadmetanje
Pravo na žalbu ima svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni
interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja
subjektivnih prava.
Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za sustav javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave na adresu Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb.
Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno ili poštom, kao i elektroničkim putem ako su za to
ostvareni obostrani uvjeti dostavljanja elektroničkih isprava u skladu s propisom o elektroničkom potpisu.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.
Sadržaj žalbe propisan je člankom 159. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13).
Rok za žalbu je 5 (pet) dana od:
1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne
dokumentacije ako postoji,
2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
3. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili
izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda,
4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge
poništenja.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj
fazi postupka za prethodnu fazu.
6. OSTALI BITNI UVJETI
6.1. Troškovi ponude
Ponuditelj će snositi sve troškove u vezi njegovog sudjelovanja u nadmetanju, a Naručitelj ni u kojem slučaju nije
odgovoran ili dužan snositi troškove bez obzira na vođenje ili ishod nadmetanja.
6.2. Pojašnjenje i upotpunjavanje ponude
Sukladno članku 92. Zakona o javnoj nabavi , u postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj može pozvati ponuditelje da
pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u vezi s dokumentima traženim sukladno člancima 67. do 74. Zakona o javnoj nabavi uklone
pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti. Pogreškama, nedostacima ili nejasnoćama smatraju se dokumenti
koji jesu ili se čine nejasni, nepotpuni, pogrešni, sadrže greške ili nedostaju.
Naručitelj poziva ponuditelje da u primjerenom roku koji ne smije biti kraći od 5 dana niti dulji od 15 dana pojasne ili upotpune
dokumente koje su predali ili da dostave dokumente koje su trebali predati sukladno člancima 67. do 74. Zakona o javnoj
nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13).
Pojašnjenje ili upotpunjavanje u vezi s dokumentima traženih sukladno člancima 67. do 74. Zakona o javnoj nabavi (Narodne
novine br. 90/11, 83/13 i 143/13) ne smatra se izmjenom ponude.
U postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj može pozvati ponuditelje da u roku koji ne smije biti kraći od 5 niti duži od 10
dana pojasne pojedine elemente ponude u dijelu koji se odnosi na ponuđeni predmet nabave. Pojašnjenje ne smije rezultirati
izmjenom ponude.
Postupanje naručitelja u skladu sa stavcima 1. do 3. ne smije imati učinak diskriminacije, nejednakog tretmana ponuditelja ili
pogodovanja pojedinom ponuditelju u postupku javne nabave te mora biti transparentno.
Ponuditelji će odgovor na zahtjev za pojašnjenjem ili upotpunjenjem ponude dostaviti na adresu:
AUTO PROMET SISAK d.o.o., 44 000 Sisak, Zagrebačka 19, uz naznaku nadmetanja na koje se odnosi.
6.3. Ostale potrebne izjave
a) Izjava gospodarskog subjekta o dijelu ugovora koji namjerava dati u podugovor podizvoditelju
b) Izjava o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja ukoliko se dostavlja zajednička ponuda.
c) Ponuditelj je obvezan kao sastavni dio svoje ponude dostaviti, na način propisan ovom dokumentacijom za
nadmetanje, sljedeću izjavu: Izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta.
Javni naručitelj:
AUTO PROMET SISAK d.o.o.
44000 Sisak, Zagrebačka 19
22. PONUDBENI LIST
Ponudbeni list br._______________________
1.
Naziv i sjedište javnog naručitelja:
2.
Podaci o ponuditelju*:
2.1
Naziv ponuditelja
Sjedište ponuditelja
Adresa ponuditelja
OIB
(ili nacionalni identifikacijski broj prema
zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako
je primjenjivo)
IBAN
Navod o tome je li ponuditelj u sustavu
poreza na dodanu vrijednost
Adresa za dostavu pošte
Adresa e-pošte
Kontakt osoba ponuditelja
Broj telefona
Broj telefaksa
3.
Predmet nabave
4.
Cijena ponude bez poreza na dodanu
vrijednost - brojkama
5.
Iznos poreza na dodanu vrijednost –
brojkama
6.
Cijena ponude s porezom na dodanu
vrijednost ** - brojkama
7.
Rok valjanosti ponude
8.
Broj i datum ponude
Obavezno ispuniti sve stavke
9.
Uz ponudu dostavljamo popis svih sastavnih dijelova i priloga ponude (Sadržaj ponude) uvezanih
sljedećim redoslijedom:
Ponuditelj:
(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)
Potpis i pečat
Napomena:
* Ako se radi o zajednici ponuditelja tada ponuditelj ispunjava ponudbeni list Prilog br. I
** Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu
vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje
se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto
predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.
*** U slučaju da ponuditelj ima podizvoditelja/e mora popuniti i priložiti u ponudi Prilog II (Podaci o podizvoditelju/ima i
podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi)
Prilog I - Popunjava se samo u slučaju zajednice ponuditelja:
P O N U D B E N I L I S T br. __________________
Naziv i sjedište javnog naručitelja: ____________________________________________________________
____________________________________________________________
1. ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA:
___________________________________________________________________________
(naziv ponuditelja)
Sjedište, adresa, OIB: ________________________________________________________________
IBAN:_____________________________________________________________________________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a:
DA
NE
(zaokružiti DA ili NE)
Adresa za dostavu pošte:______________________________________________________________
Adresa e-pošte: _____________________________________________________________________
Kontakt osoba ponuditelja: ____________________________________________________________
Broj telefona: ________________ Broj faksa: ________________
Član zajednice ponuditelja će izvoditi dio ugovora koji se odnosi na __________________________
__________________________________________________________________________________
i to predmet _______________________________________________________________________,
količina _____________________________________________________________________,
vrijednost __________________________________________________________________________ i
postotni dio (%) ___________________________________________________________________.
Mjesto i datum: _________________________________
______________________________________
(Potpis i pečat člana zajednice ponuditelja)
2. ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA:
___________________________________________________________________________
(naziv ponuditelja)
Sjedište, adresa, OIB: ________________________________________________________________
IBAN:_____________________________________________________________________________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a:
DA
NE
(zaokružiti DA ili NE)
Adresa za dostavu pošte:______________________________________________________________
Adresa e-pošte: _____________________________________________________________________
Kontakt osoba ponuditelja: ____________________________________________________________
Broj telefona: ________________ Broj faksa: ________________
Član zajednice ponuditelja će izvoditi dio ugovora koji se odnosi na __________________________
__________________________________________________________________________________
i to predmet _______________________________________________________________________,
količina _____________________________________________________________________,
vrijednost __________________________________________________________________________ i
postotni dio (%) ___________________________________________________________________.
Mjesto i datum: _________________________________
______________________________________
(Potpis i pečat člana zajednice ponuditelja)
3. ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA:
___________________________________________________________________________
(naziv ponuditelja)
Sjedište, adresa, OIB: ________________________________________________________________
IBAN:_____________________________________________________________________________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a:
DA
NE
(zaokružiti DA ili NE)
Adresa za dostavu pošte:______________________________________________________________
Adresa e-pošte: _____________________________________________________________________
Kontakt osoba ponuditelja: ____________________________________________________________
Broj telefona: ________________ Broj faksa: ________________
Član zajednice ponuditelja će izvoditi dio ugovora koji se odnosi na __________________________
__________________________________________________________________________________
i to predmet _______________________________________________________________________,
količina _____________________________________________________________________,
vrijednost __________________________________________________________________________ i
postotni dio (%) ___________________________________________________________________.
Mjesto i datum: _________________________________
______________________________________
(Potpis i pečat člana zajednice ponuditelja)
4. ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA:
___________________________________________________________________________
(naziv ponuditelja)
Sjedište, adresa, OIB: ________________________________________________________________
IBAN:_____________________________________________________________________________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a:
DA
NE
(zaokružiti DA ili NE)
Adresa za dostavu pošte:______________________________________________________________
Adresa e-pošte: _____________________________________________________________________
Kontakt osoba ponuditelja: ____________________________________________________________
Broj telefona: ________________ Broj faksa: ________________
Član zajednice ponuditelja će izvoditi dio ugovora koji se odnosi na __________________________
__________________________________________________________________________________
i to predmet _______________________________________________________________________,
količina _____________________________________________________________________,
vrijednost __________________________________________________________________________ i
postotni dio (%) ___________________________________________________________________.
Mjesto i datum: _________________________________
______________________________________
(Potpis i pečat člana zajednice ponuditelja)
Predmet nabave: _____________________________________________________________
Broj ponude: ________________________________________________________________
Cijena ponude bez PDV-a: ___________________________________________________________
Iznos PDV-a: ______________________________________________________________________
(ne ispunjava se ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a)
Cijena ponude s PDV-om: ___________________________________________________________
(ukoliko ponuditelj nije u sustavu PDV-a upisuje se cijena ponude bez PDV-a)
Rok valjanosti ponude: ______________________________________________________________
Mjesto i datum: _________________________________
Tiskano ime i prezime:
1.član: ________________________________ i potpis i pečat: _________________________________________
2.član: ________________________________ i potpis i pečat: _________________________________________
3.član: ________________________________ i potpis i pečat: _________________________________________
4.član: ________________________________ i potpis i pečat: _________________________________________
ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA KOJI JE OVLAŠTEN ZA KOMUNIKACIJU S NARUČITELJEM:
___________________________________________________________________________
(naziv ponuditelja)
Napomena: Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio,
ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije o čemu je obavezna obavijestiti naručitelja.
Prilog II - Popunjava se samo ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor
PODACI O PODIZVODITELJIMA I PODACI O DIJELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI, AKO SE DIO UGOVORA O
JAVNOJ NABAVI DAJE U PODUGOVOR
Naziv i sjedište javnog naručitelja:
Podaci o podizvoditelju (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i IBAN):
1. podizvoditelj: _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. podizvoditelj: _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3. podizvoditelj: _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
4. podizvoditelj: _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Roba koju će isporučiti podizvoditelj:
1. podizvoditelj: _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. podizvoditelj: _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3. podizvoditelj: _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
4. podizvoditelj: _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Predmet, količina, vrijednost, postotni dio (%), mjesto i rok isporuke robe:
1. podizvoditelj: _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. podizvoditelj: _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3. podizvoditelj: _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
4. podizvoditelj: _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Navedeni podaci će biti obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi. Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja
za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije o čemu je obavezna obavijestiti
naručitelja.
_______________________
potpis ovlaštene osobe
MP
C. IZJAVA O PRIHVAĆANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA
_____________________________________
_____________________________________
(napisati točan naziv i sjedište ponuditelja)
IZJAVA
O PRIHVAĆANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA
Izjavljujem i potvrđujem da smo proučili i razumjeli Dokumentaciju za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave te
prihvaćamo sve opće uvjete i posebne uvjete i odredbe.
Zaključivanju i potpisivanju ugovora spremni smo pristupiti u roku, u skladu s našom ponudom i rezultatom nadmetanja u
otvorenom postupku javne nabave za nabavu ________________________________________ (navesti naziv predmeta nabave)
te u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13).
U ______________________, ________ 20__. godine
Za ponuditelja
Ovlaštena osoba
( M. P. )
_____________________________
(čitko ime i prezime, potpis)
D. IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
_____________________________________
_____________________________________
(napisati točan naziv i sjedište ponuditelja)
IZJAVA
Izjavljujem i potvrđujem da ćemo, ukoliko budemo odabrani kao najpovoljniji Ponuditelj, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje
ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a, u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora o javnoj nabavi, u sljedećem
obliku:
izvorno bankovno jamstvo koje mora biti bezuvjetno, na „prvi pismeni poziv“ i „bez prigovora“
U __________________, ________ 20___. godine.
Za ponuditelja
ovlaštena osoba
( M. P. )
________________________
( čitko ime i prezime i potpis )
E. OBRAZAC PONUDE
Broj ponude: __________________ Datum ponude: ____________________
Predmet nabave: _______________________________________________
Evidencijski broj nabave: ______________________
Javni naručitelj: _______________________________________________________________
Ponuditelj ___________________________________________________________________ (U slučaju nuđenja zajedničke
ponude:
Zajednica
ponuditelja
________________________________________________________
nositelj
_________________________________________________________________________ ), matični broj: _____________ ,
OIB:________________, zastupan po _____________________________________________ pristaje sklopiti ugovor o javnoj
nabavi robe po uvjetima raspisanog nadmetanja u otvorenom postupku javne nabave i sljedećim uvjetima:
Naziv predmeta nabave i
CPV oznaka
Opis
1. Cijena ponude:
Cijena ponude (bez PDV-a): ______________________________________________________________ kuna
PDV *:_________________________________________________________________________________ kuna
Ukupna cijena ponude (cijena ponude s PDV-om)____________________________________________ kuna
Svi eventualni troškovi i popusti moraju biti uključeni u izraženu cijenu ponude!
2. Opcija ponude je _____________________ dana od dana otvaranja ponuda (ne smije biti kraća od 120 dana).
3. Način plaćanja: __________________________________________________________________________
4. Rok za isporuku robe je ______________ od dana obostranog potpisa ugovora. Rok je bitan sastojak ugovora.
U ________________, __________ 20_____. godine.
Za ponuditelja
Ovlaštena osoba
(M. P.)
________________________
(čitko ime i prezime, potpis)
Napomena: Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, na mjesto predviđeno za upis cijene
ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto
predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.
AUTO PROMET SISAK d.o.o.
Zagrebačka 19, Sisak
TROŠKOVNIK
AUTO GUME
EVN-03/15
Redni
broj
1
Opis stavke predmeta
Osovina
navabe
2
Namjena
3
4
Količina
Jedinica stavke
mjere predmeta
nabave
5
6
komad
2
komad
4
komad
16
komad
24
Proizvođač
Model
7
8
Prijanjanje
Iskoristivost
na mokroj
goriva
podloz
9
10
E
C
E
C
D
C
D
C
D
C
D
C
D
C
Vanjska
buka
11
Auto gume gradskih autobusa
1
2
3
4
Auto guma za autobus
gradski
prednja
11R 22,5
promet M+S
Auto guma za autobus
gradski
pogon
11R 22,5
promet M+S
Auto guma za autobus
gradski
prednja
295/80R 22,5
promet
Auto guma za autobus
gradski
pogon
295/80R 22,5
promet
72
72
70
70
Auto gume prigradskih autobusa
5
6
7
prigradski
Auto guma za autobus
promet
275/70R22,5
prednja M+S
prigradski
Auto guma za autobus
promet
275/70R22,5
pogon M+S
Auto guma za autobus
prigradski
245/70R 19,5
prednja promet
komad
2
komad
4
komad
2
71
71
70
Cijena
Ukupna cijena
stavke po
stavke bez
jedinici
PDV-a)
mjera(bez
(kol.6xkol.12) u
PDV-a) u
kunama
kunama
12
13
AUTO PROMET SISAK d.o.o.
Zagrebačka 19, Sisak
TROŠKOVNIK
AUTO GUME
EVN-03/15
Redni
broj
1
8
Opis stavke predmeta
Osovina
navabe
2
3
Auto guma za autobus
245/70R 19,5
pogon
Namjena
4
prigradski
promet
Količina
Jedinica stavke
mjere predmeta
nabave
5
komad
6
4
Proizvođač
Model
7
8
Prijanjanje
Iskoristivost
na mokroj
goriva
podloz
9
10
E
C
C
C
D
B
D
C
E
C
D
C
Vanjska
buka
11
74
Auto gume međugradskih autobusa
9
10
Auto guma za autobus
međugradski
295/80R 22,5
prednja promet
komad
međugradski
Auto guma za autobus
promet
295/80R 22,5
pogon M+S
komad
14
24
71
74
Auto gume međugradskih autobusa
11
12
13
Auto guma za autobus
međugradski
195/75 R16
prednja
promet komad
međugradski
Auto guma za autobus
promet
195/75 R16
pogon M+S
komad
Auto guma za autobus
međugradski
235/75R 17,5
promet komad
prednja
2
4
4
72
73
68
Cijena
Ukupna cijena
stavke po
stavke bez
jedinici
PDV-a)
mjera(bez
(kol.6xkol.12) u
PDV-a) u
kunama
kunama
12
13
AUTO PROMET SISAK d.o.o.
Zagrebačka 19, Sisak
TROŠKOVNIK
AUTO GUME
EVN-03/15
Redni
broj
1
14
15
16
Opis stavke predmeta
Osovina
navabe
2
Namjena
3
4
Količina
Jedinica stavke
mjere predmeta
nabave
5
međugradski
Auto guma za autobus
promet
235/75R 17,5
pogon M+S
komad
Auto guma za autobus
međugradski
225/75R 17,5
prednja
promet
komad
međugradski
Auto guma za autobus
promet
225/75R 17,5
pogon M+S
komad
6
8
8
12
Auto gume za osobna vozila
17
Auto guma 205/55 R 16
osobno vozilo komad
4
Auto gume za osobna vozila
18
19
Auto guma 165/65 R 14
Auto guma 165/70 r 13
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a:
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PDV:
osobno vozilo komad
8
osobno vozilo komad
4
Proizvođač
Model
7
8
Prijanjanje
Iskoristivost
na mokroj
goriva
podloz
9
10
D
C
D
C
D
C
Vanjska
buka
11
72
70
72
Cijena
Ukupna cijena
stavke po
stavke bez
jedinici
PDV-a)
mjera(bez
(kol.6xkol.12) u
PDV-a) u
kunama
kunama
12
13
AUTO PROMET SISAK d.o.o.
Zagrebačka 19, Sisak
TROŠKOVNIK
AUTO GUME
EVN-03/15
Redni
broj
1
Opis stavke predmeta
Osovina
navabe
2
3
Namjena
4
Količina
Jedinica stavke
mjere predmeta
nabave
5
6
Proizvođač
Model
7
8
Prijanjanje
Iskoristivost
na mokroj
goriva
podloz
9
10
Vanjska
buka
11
Cijena
Ukupna cijena
stavke po
stavke bez
jedinici
PDV-a)
mjera(bez
(kol.6xkol.12) u
PDV-a) u
kunama
kunama
12
13
SVEUKUPNA CIJENA PONUDE ( cijena ponude + PDV )
Za Ponuditelja:
__________________________
(čitko ime i prezime,potpisa)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
455 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content