close

Enter

Log in using OpenID

1 Broj: 01-07-794-08/14 Mostar, 24.10.2014. godine Na temelju

embedDownload
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE FERK
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГИЈУ У
ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И XЕРЦЕГОВИНЕ –
ФЕРК
Broj: 01-07-794-08/14
Mostar, 24.10.2014. godine
Na temelju članka 21. i članka 22. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i
Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, broj 66/13), Privremenih smjernica
elektroenergetske politike Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije
BiH, broj 12/14), članka 10., članka 11., članka 20. stavak (1) i članka 23. stavak (1) i
stavak (2) Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
(Službene novine Federacije BiH, broj 24/14), članka 8. stavak (1), članka 32. stavak (3) i
članka 44. stavak (1) Poslovnika o radu FERK-a (Službene novine Federacije BiH, broj
29/14) i članaka 41.-50., članka 57., članka 59. i članka 65. Pravilnika za tarifnu
metodologiju i tarifne postupke (Službene novine Federacije BiH, broj 37/13), zatim
Odluke Državne regulatorne komisije za električnu energiju – DERK broj 04-28-5-86-32/14
od 30.7.2014. godine (Službeni glasnik BiH, broj 65/14), broj 04-28-5-362-29/13 od
27.12.2013. godine (Službeni glasnik BiH, broj 103/13) i Odluke broj 04-28-5-321-36/11
od 22.12.2011. godine (Službeni glasnik BiH, broj 104/11) i broj 04-28-5-321-44/11 od
26.1.2012. godine (Službeni glasnik BiH, broj 8/12), te Rješenja Regulatorne komisije za
energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine broj 07-02-1592-82/25/09 od 21.7.2010. godine i
Rješenja broj 07-02-1593-73/26/09 od 21.7.2010. godine (Službene novine Federacije BiH,
broj 44/10), te Rješenja broj 07-02-1334-52/40/11 od 24.2.2012. godine (Službene novine
Federacije BiH, broj 18/12), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i
Hercegovine – FERK je 24.10.2014. godine na XVIII. redovitoj sjednici donijela
ODLUKU
o izmjeni Odluke o tarifnim stavovima za korisnike distribucijskog sustava
Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“
dioničko društvo Mostar
Članak 1.
U Odluci o tarifnim stavovima za korisnike distribucijskog sustava Javnog poduzeća
„Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar (Službene
novine Federacije BiH, broj 18/12 i 102/12) članak 2. mijenja se i glasi:
„
(1) Tarifni stavovi za korisnike distribucijskog sustava primjenjuju se za obračun i
fakturiranje usluge korištenja distribucijske i prijenosne mreže kvalificiranim
kupcima čiji su objekti priključeni na distribucijsku mrežu radi nadoknade troškova
korištenja distribucijske mreže, odnosno odobrenog troška distribucije u iznosu od
54.162.000 KM i odobrenog troška za pokrivanje distribucijskih gubitaka u iznosu
od 16.453.061 KM utvrđenih Rješenjem Regulatorne komisije za energiju u
Federaciji Bosne i Hercegovine broj 07-02-1593-73/26/09 od 21.7.2010. godine,
troškova prekomjerno preuzete jalove električne energije koji se odnose na kupce
priključene na distribucijsku mrežu u iznosu od 1.016.092 KM i pripadajućih
troškova za pokrivanje gubitaka na prijenosnoj mreži koji se odnose na kupce
Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK
Blajburških žrtava 33, 88000 Mostar
[email protected]
Tel. /036/ 44 99 00, /036/ 44 99 01; Fax: /036/ 333-507, /036/ 333-508
Id.br.: 4227378050005 ; Transakcijski račun [KM]: 5550000013715624;
devizni račun: 5550000013716303, kod NOVA BANKA A.D. FILIJALA MOSTAR
www.ferk.ba
1
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE FERK
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГИЈУ У
ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И XЕРЦЕГОВИНЕ –
ФЕРК
priključene na distribucijsku mrežu (utvrđenih primjenom tarife pomoćnih usluga
za pokrivanje gubitaka na prijenosnoj mreži u iznosu od 0,2575 feninga/kWh koju
je utvrdio DERK - Odluka DERK-a broj 04-28-5-321-44/11 i broj 04-28-5-32144/11), troškova prijenosa za kupce priključene na distribucijsku mrežu (utvrđenih
primjenom tarifa koje je utvrdio DERK, prijenosne mrežarine za snagu u iznosu od
1,519 KM/kW i prijenosne mrežarine za energiju u iznosu od 0,578 feninga/kWh –
Odluka DERK-a broj 04-28-5-86-32/14), troškova rada NOSBiH-a koji se odnose
na kupce priključene na distribucijsku mrežu (utvrđenih primjenom tarife za rad
NOSBiH-a koju je utvrdio DERK u iznosu od 0,0558 feninga/kWh – Odluka
DERK-a broj 04-28-5-362-29/13) i troškova usluga sekundarne i tercijarne
regulacije koji se odnose na kupce priključene na distribucijsku mrežu (utvrđenih
primjenom tarife za sekundarnu i tercijarnu regulaciju koju je utvrdio DERK u
iznosu od 0,2176 feninga/kWh – Odluka DERK-a broj 04-28-5-321-36/11).
(2) Tarifni stavovi za korisnike distribucijskog sustava Javnog poduzeća
„Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar s
primjenom od 1.1.2015. godine su:
(3) Ukupni tarifni stavovi za korisnike distribucijskog sustava iz stavka (2) ovog članka
utemeljeni su na:
Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK
Blajburških žrtava 33, 88000 Mostar
[email protected]
Tel. /036/ 44 99 00, /036/ 44 99 01; Fax: /036/ 333-507, /036/ 333-508
Id.br.: 4227378050005 ; Transakcijski račun [KM]: 5550000013715624;
devizni račun: 5550000013716303, kod NOVA BANKA A.D. FILIJALA MOSTAR
www.ferk.ba
2
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE FERK
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГИЈУ У
ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И XЕРЦЕГОВИНЕ –
ФЕРК
„.
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1.1.2015. godine,
te se objavljuje na oglasnoj ploči i internetskoj stranici FERK-a, a izreka ove odluke i u
Službenim novinama Federacije BiH.
Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK
Blajburških žrtava 33, 88000 Mostar
[email protected]
Tel. /036/ 44 99 00, /036/ 44 99 01; Fax: /036/ 333-507, /036/ 333-508
Id.br.: 4227378050005 ; Transakcijski račun [KM]: 5550000013715624;
devizni račun: 5550000013716303, kod NOVA BANKA A.D. FILIJALA MOSTAR
www.ferk.ba
3
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE FERK
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГИЈУ У
ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И XЕРЦЕГОВИНЕ –
ФЕРК
Obrazloženje
Sukladno članku 21. i članku 22. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i
Hercegovine, kao i članku 10. i članku 11. Statuta FERK-a, FERK je, uz ostalo, nadležan za
donošenje metodologije i utvrđivanje tarifnih stavova, rokova i uvjeta za korištenje
distribucijskih sustava, s tim da tarifni stavovi trebaju omogućiti neophodna ulaganja u
distribucijsku mrežu, koja se treba izvesti na način kojim će se osigurati održivost i razvitak
mreže. Pri tome FERK je obvezan štititi prava sudionika u energetskom sektoru (kupce,
operatore distribucijskog sustava, proizvođače, opskrbljivače i trgovce), stvarati
odgovarajuće uvjete za održivost i razvitak elektroenergetskog sustava (proizvodnje i
distribucije), te regulirati kvalitetu usluga na svim razinama, kao i tarife i naknade koje se
plaćaju za regulirane usluge u distribuciji, imajući u vidu interese i potrebe svih korisnika za
opskrbu električnom energijom. S tim u svezi i Privremenim smjernicama elektroenergetske
politike Federacije Bosne i Hercegovine određeno je da će nakon 1.1.2015. godine FERK
utvrđivati tarifne stavove za djelatnost distribucije – mrežarine.
Člankom 50. Pravilnika za tarifnu metodologiju i tarifne postupke propisano je kako
se tarifni stavovi za korisnike distribucijskog sustava primjenjuju za obračun i fakturiranje
usluge korištenja distribucijske i prijenosne mreže kupcima čiji su objekti priključeni na
distribucijsku mrežu radi nadoknade troškova korištenja distribucijske mreže (troškova
distribucije i troška distribucijskih gubitaka) i prijenosne mreže (troškova prijenosa,
troškova prijenosnih gubitaka, troškova rada NOSBiH-a, troškova usluga sekundarne i
tercijarne regulacije i prekomjerno preuzete jalove električne energije). Propisano je i kako
svi korisnici distribucijske mreže moraju plaćati uslugu korištenja mreže (prijenosne i
distribucijske - ukupna mrežarina), koja je određena tarifnim stavovima za korisnike
distribucijskog sustava. S tim u svezi usluga korištenja distribucijske mreže može se
sastojati iz dva dijela. Sukladno tome, prvi dio se odnosi na tarife za distribucijski kapacitet
i gubitke u distribucijskom sustavu kojima se pokrivaju sljedeći troškovi: rad i održavanje,
upravljanje i vođenje distribucijskog sustava, razvitak distribucijskog sustava, te pokrivanje
gubitaka električne energije u distribucijskom sustavu u iznosu koji odobrava FERK, a na
kategorije i grupe potrošnje se alociraju putem tarifnih elemenata radna električna energija
i/ili obračunska snaga (KM/kWh i/ili KM/kW). Drugi dio se odnosi na tarifu za mjesečnu
naknadu (KM), kojom se pokrivaju troškovi vezani za održavanje priključka, očitanje i
servisiranje i verifikacija mjernih uređaja, a na kategorije i grupe potrošnje se u pravilu
alociraju preko tarifnog elementa mjerno mjesto kupca, ali se mogu alocirati i preko tarifnih
elemenata radna električna energija i/ili obračunska snaga (KM/kWh i/ili KM/kW).
Propisano je i kako usluga korištenja mreže (prijenosne i distribucijske - ukupna mrežarina)
uz navedeno obuhvaća i tarife prijenosa, rada NOSBiH-a i sistemskih usluga utvrđenih od
DERK-a, kako se troškovi prijenosa i rada NOSBiH-a priznaju u iznosu utvrđenom na
temelju jedinične cijene usluga prijenosa i rada NOSBiH-a, koje je utvrdio DERK, te kako
se troškovi sistemskih usluga obračunavaju na temelju tarife i načina koji propiše DERK.
Člankom 59. Pravilnika za tarifnu metodologiju i tarifne postupke, propisano je u
stavku (2) kako FERK može na vlastitu inicijativu, pokrenuti analizu primjene tarifnih
stavova, te može izmijeniti odluku o tarifnim stavovima za nekvalificirane (tarifne) kupce i
tarifnim stavovima za korisnike distribucijskog sustava i donijeti nove tarifne stavove.
Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK
Blajburških žrtava 33, 88000 Mostar
[email protected]
Tel. /036/ 44 99 00, /036/ 44 99 01; Fax: /036/ 333-507, /036/ 333-508
Id.br.: 4227378050005 ; Transakcijski račun [KM]: 5550000013715624;
devizni račun: 5550000013716303, kod NOVA BANKA A.D. FILIJALA MOSTAR
www.ferk.ba
4
REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE FERK
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГИЈУ У
ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И XЕРЦЕГОВИНЕ –
ФЕРК
Razlozi za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o tarifnim stavovima za korisnike
distribucijskog sustava Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg
Bosne“ dioničko društvo Mostar je usklađivanje Odluke o tarifnim stavovima za korisnike
distributivnog sustava Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg
Bosne“ dioničko društvo Mostar („Službene novine Federacije BiH“ broj 18/12 i 102/12) sa
potrebama procesa otvaranja tržišta električne energije na način da se u Odluci o tarifnim
stavovima za korisnike distribucijskog sustava pored ukupnih tarifnih stavova za korisnike
distribucijskog sustava prikažu i razloženi tarifni stavovi kako bi se troškovi distributivne
mrežarine raspodijelili na pripadajuće troškove djelatnosti distribucije, troškove za
pokrivanje prijenosnih i distribucijskih gubitaka, troškove prijenosa električne energije i
rada NOSBiH-a, uključujući troškove usluga sekundarne i tercijarne regulacije i
prekomjerno preuzete jalove električne energije.
U ovoj odluci su primijenjene i važeće tarife DERK-a za pokrivanje gubitaka na
prijenosnoj mreži koji se odnose za kupce priključene na distribucijsku mrežu u iznosu od
0,2575 feninga/kWh (Odluka DERK-a broj 04-28-5-321-44/11 od 26.1.2012. godine), tarifa
prijenosne mrežarine za snagu u iznosu od 1,519 KM/kW i prijenosne mrežarine za energiju
u iznosu od 0,578 feninga/kWh (Odluka DERK-a broj 04-28-5-86-32/14 od 30.7.2014.
godine), tarifa za rad NOSBiH-a u iznosu od 0,0558 feninga/kWh (Odluka DERK-a broj
04-28-5-362-29/13 od 27.12.2013. godine) i tarifa za sekundarnu i tercijarnu regulaciju u
iznosu od 0,2176 feninga/kWh (Odluka DERK-a broj 04-28-5-321-36/11 od 22.12.2011.
godine), a čije će izmjene FERK i u buduće primjenjivati i uvrštavati u Odluke o tarifnim
stavovima za korisnike distribucijskog sustava.
Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o tarifnim stavovima za korisnike distribucijskog
sustava Javnog poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko
društvo Mostar je bio u postupku javne rasprave, te na isti nisu zaprimljeni komentari.
S obzirom na odredbe članka 59. stavak (2) Pravilnika za tarifnu metodologiju i
tarifne postupke, a imajući u vidu gore navedeno, odlučeno je kao u izreci ove odluke.
PREDSJEDNICA FERK-a
Đulizara Hadžimustafić
Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK
Blajburških žrtava 33, 88000 Mostar
[email protected]
Tel. /036/ 44 99 00, /036/ 44 99 01; Fax: /036/ 333-507, /036/ 333-508
Id.br.: 4227378050005 ; Transakcijski račun [KM]: 5550000013715624;
devizni račun: 5550000013716303, kod NOVA BANKA A.D. FILIJALA MOSTAR
www.ferk.ba
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
118 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content