close

Enter

Log in using OpenID

Agencija za pruzanje usluga u zracnoj plovidbi Bosne i

embedDownload
Agencija za pruzanje usluga u zracnoj plovidbi Bosne i Hercegovine
TENDERSKA DOKUMENTACIJA
Broj: 01-03-02-3579/13
JA VNA NABA VKA RADOVA PUTEM OTVORENOG
POSTUPKA
Nabavka gradevinskih radova rekonstrukcije interijera Caffe bara i
recepcije u zgradi Agencije za pruzanje usluga u zracnoj plovidbi
Bosne i Hercegovine
1. POZIV ZA DOSTA VLJANJE PONUDA
Broj nabavke:
01-03-02-3579/13
Ovim pozivom za dostavljanje ponuda, objavljenom u "Siuzbenom glasniku BiH" broj 85/13
od 04.11.2013. godine, pozivate se da dostavite ponudu u otvorenom postupku za nabavku
sljedecih radova:
Nabavka gradevinskih radova rekonstrukcije Caffe bara i recepcije u zgradi Agencije
za pruzanje usluga u zracnoj plovidbi Bosne i Hercegovine.
LOT 1- Rekonstrukcija interija Caffe bara,
LOT 2- Rekonstrukcija recepcije.
Da bi se kvalifikovali za dodjelu ugovora, dobavljaci moraju zadovoljiti minimalne uslove iz
cl. 22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u tacki 6. tenderske
dokumentacije.
Ne predvida se zakljucenje okvirnog sporazuma.
Uz ponudu se mora dostaviti garancija za ponudu u iznosu od 2%od vrijednosti ponude.
Ponude se trebaju dostaviti na sljedecu adresu:
Agencija za pruzanje usluga u zracnoj plovidbi Bosne i Hercegovine
Ortijes b.b.
88000 Mostar
Rok za dostavljanje ponudaje 10.12.2013. godine u 12.00 sati.
Ponude se otvaraju u prostorijama Agencije za pruzanje usluga u zracnoj plovidbi Bosne i
Hercegovine, neposredno nakon isteka roka za dostavljanje ponuda.
Kriterijumi dodjele ugovora
Ugovor se dodjeljuje dobavljacu na temelju kriterija najnize cijene tehnicki zadovoljavajuce
ponude.
Svi dobavljaci ce biti obavjesteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne
nabavke, u roku od 7 (sedam) dana od dana donosenja odluke. Postupak dodjele ugovora ce
se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu :
Zakon).
Svaki dobavljac koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra
da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvrsio povredu j edne iii vise odredaba
Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da ulozi prigovor na postupak, na nacin i u roku
koj i je odreden u clanu 51. Zakona.
2. OPCE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM
2.1
Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji znace slijedece:
"Ovlasteno lice I lica" - lice I lica kojela je ugovorni organ ovlastio da djelujelu u njegovo
ime i lice I lica koje/a imalju pismenu punomoc da djelujelu u ime dobavljaca
"Ugovorni organ"- Agencija za pruzanje usluga u zracnoj plovidbi BiH.
"Zakon"- Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
"Postupak nabavke"- postupak koji provodi ugovorni organ na osnovu ove tenderske
dokumentacije
"Podzakonski akti" - podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona: Uputstvo o
primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sluzbeni glasnik BiH" broj 3105), Uputstvo o
nacinu pripreme obavjestenja o nabavci, o dodjeli ugovora i ponistenju postupka nabavke
(,Siuzbeni glasnik BiH" broj 17/05) i Uputstvo o nacinu vodenja zapisnika o otvaranju
ponuda (,Sluzbeni glasnik BiH" broj 17105)
"Dobavljac" - svaki privredni subjekt koji moze biti fizicko iii pravno lice iii grupa
ponudaca koja na tdistu nudi robe i koji jelsu predao/li ponudu u skladu sa tenderskom
dokumentacijom
"TD"- ova tenderska dokumentacija.
2.2
Postupak javne nabavke ce se izvrsiti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su
doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom .
2.3
Ugovor se dodjeljuje dobavljacu kojije dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.
3. INFORMACIJE 0 UGOVORNOM ORGANU
Ugovorni organ: Agencija za pruzanje usluga u zracnoj plovidbi Bosne i Hercegovine
Adresa: Ortijes b.b., 88000 Mostar
Identifikacioni broj: 4227685650001
Detaljna adresa za korespodenciju: Ortijes b.b. , 88000 Mostar
Telefon: 0361281 006
Faks: 0361281 010
E-mail: [email protected]
Web stranica: www.bhansa.gov.ba
Lice koje je ovlasteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa dobavljacima: Azra
Mulac, Tel. 0361281-006, e-mail adresa: [email protected]
4. PREDMET NABAVKE
4.1 Vrsta ugovora: Radovi
4.2 Predmet nabavke su gradevinski radovi rekonstrukcije Caffe bara i recepcije u zgradi Agencije
za pruzanje usluga u zracnoj plovidbi Bosne i Hercegovine.
4.3 Mjesto obavljanja radovaje sjediste ugovornog organa: Ortijes b.b., 88000 Mostar.
4.2 Dobavljacima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude. Jedan dobavljac moze
dostaviti iii samo temeljnu ponudu iii samo alternativnu ponudu. Dostavljanje temeljne i
alternativne ponude iii vise alternativnih ponuda, jednog dobavljaca razlog je za odbijanje te
ponude.
4.5 Dobavljacima nije dozvoljeno podugovaranje.
5. INSTRUKCIJE ZA DOBA VLJACE
Nacin komunikacije sa dobavljacima
5.1
Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) izmedu ugovornog organa
i dobavljaca treba se voditi u pisanoj formi , na nacin da se ista dostavlja postom iii licno na
adresu navedenu u tenderskoj dokumentaciji.
5.2
Posebno, komunikacija i razmjena informacija 6e se vrsiti putem faksa uz obavezu da se ista
proslijedi i postom prije isteka roka utvrdenog za dostavu informacija, odnosno ponude. Za
korespondeciju se smatra da je dostavljena na vrijeme ako je njen sadrzaj stigao do
Ugovornog organa prije isteka roka.
Priprema ponude
5.3
Dobavljaci su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrdeni u ovoj
tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom
dokumentacijom ce biti odbacene kao neprihvatljive.
5.4
Dobavljaci snose sve troskove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda.
Ugovorni organ ne snosi nikakve troskove dobavljaca u postupku nadmetanja.
5.5
Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom izmedu dobavljaca i ugovornog
organa moraju biti napisani na jednom od sluzbenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateci
dokumenti i stampana literatura koju dostavlja dobavljac mogu biti napisani na nekom
drugom jeziku koj i se najcesce koristi u medunarodnoj trgovini, pod uslovom da je dostavljen
i zvanican prevod odgovarajucih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda.
5.6
Original i kopija ponude trebaju biti otkucani iii napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi
ponude moraju biti cvrsto uvezani, sa oznacenim stranicama. Svi listovi ponude, osim
neizmijenjene odstampane literature, trebaju parafirati iii potpisati lica koja su ovlastena da
zastupaju dobavljaca. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti citljive i parafirane od
ovlastenih lica. Osim toga, u slucaju da ponude dostavljaju grupe ponudaca, uz ponudu se
mora dostaviti i punomo6 kojom se navedena lica ovlascuju da predstavljaju grupu ponudaca
u toku postupka nabavke (punomo6 moze takoder sadrzavati i ovlastenje za potpisivanje
ugovora).
5.7
Ponuda obavezno treba sadrtavati slijedece dokumente:
a) Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa semom kojaje data u
aneksu 2 tenderske dokumentacije;
b) Predmjer radova, popunjen od strane ponudaca obavezno na originalnom
tenderskom obrascu, a koj i je dat u aneksu 2 tenderske dokumentacije;
c) Dokumenti koji se odnose na predmet nabavke, a koji su trazeni ovom
tenderskom dokumentacijom.
d) Ovjerena izjava ponudaca o roku izvrsenja radova.
e) Ovjerena izjava ponudaca kojom se ponudac obavezuje da 6e ukoliko bude izabran
kao najpovoljniji ponudac dostaviti Ugovornom organu bezuslovnu bankovnu
garanciju za dobro izvrsenje posla u visini od 10 % od vrijednosti
neposredno prije zakljuCivanja ugovora, sa rokom vaznosti 30 dana nakon
ugovora, tj. nakon izvrsenja radova;
f) Punomoc za zastupanje ( ukoliko ponudaca zastupa osoba koja nije upisana u
sudski registar)
5.8 Svaki dobavljac moze dostaviti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da dobavljaci dostave vise
modaliteta ponude, niti vise modaliteta za podkriterije kriterija ekonomski najpovoljnije
ponude.
Povjerljivost
5.9
Clan 9. (a) Zakona navodi da:
"Povjerljive informacije koje su sad..Zane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne,
finansijske iii tehnicke informacije iii poslovne tajne iii know how ucesnika tendera, ne smiju
se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom lieu koje nije zvanicno ukljuceno u postupak
nabavke".
Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje dobavljaci dostave potpuno
povjerljive. Neke informacije- ukljucujuci i komercijalne, finansijske iii tehnicke i know how
ce vee biti javne iii ce, u buducnosti, postati javno znanje.
Ugovorni organ zahtijeva od dobavljaca da u ponudi navedu koje informacije se moraju
smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo ce biti
povjerljive. Cijena ponude sene smatra povjerljivom ni u jednom slucaju.
Dobavljaci moraju napraviti spisak (popunjen po shemi koja se nalazi u aneksu 3)
informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Ukoliko isti ne popuni iii ne dostavi
smatrat ce se da ponudac nema povjerljivih informacija u ponudi.
Dostavljanje ponuda
5.10 Dobavljac ce dostavitijednu ponudu u originalu i 1 (jednu) kopiju na kojima ce citko napisati:
"ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njena kopija sa pecatom i
potpisom trebaju biti zapecacene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom
dobavljaca, na kojoj ce pisati sljedece rijeci: "Ponuda za nabavku gradeviuskih radovane otvarati".
Izmjena iii povlacenje ponuda
5.11 Dobavljaci mogu izmijeniti iii povuci svoje ponude pod uvjetom da se izmjene iii povlacenje
ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obavijesten
u pisanoj formi i o izmjenama i o povlacenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi
izjava dobavljaca treba pisati slijedece: "IZMJENA PONUDE" iii "POVLACENjE
PONUDE".
Racuuanje cijene
5.12 Dobavljac treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se
nalaze u privitku ove tenderske dokumentacije, uz naznaku radova koji ce biti izvrseni, njihov
obim i cijenu.
Sve cijene trebaju biti navedene u KM, na paritetu DDP Agencije za pruzanje usluga u zracnoj
_
plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortijes bb, 88000 Mostar (prema INCOTERMS 201 0). A vans -;.<~~~~\,;·,.
v
u ,,,
'
nije dozvoljen.
· 1 •·
•,, •. :~
·~
~
~
f
5.13 Dobavljac ce navesti u rasporedu cijena ukupan iznos ponude.
(
'
y ' \
~ \'~ (~\ ·
0)
·o'f,'<;, . !· ,·,.'' •1.
c.. ') \ '
'3-;}~<· '·~'"' u
~
"J
,y,:-'¢-v 1\.,) VI~ 7 '~4
"
;J17J';;
tv.('tfrl' \·l
" . I lt -~ \
. i
'
,..
5.14 Cijena koju navede dobavljac nece se mijenjati u toku izvrsenja ugovora i ne podlijeze bilo
kakvim promjenama, ukoliko nije drugacije odredeno u tenderskoj dokumentaciji. Ugovorni
organ ce kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrzi cijenu koja se moze prilagodavati,
a koja nije u skladu sa ovim stavom.
Mjesto, datum i vrijeme prijema ponuda
5.15 Ponude se trebaju dostaviti na slijedecu adresu:
Agencija za pruzanje usluga u zracnoj plovidbi Bosne i Hercegovine
Ortijes b.b.
88000 Mostar
5.16 Rok za dostavljanje ponuda istice 10.12.2013. godine u 12.00 sati.
Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka ce biti vracene dobavljacu neotvorene.
Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda
5.17 Javno otvaranje ponuda ce se oddati 10.12.2013. godine u 12.05 sati neposredno nakon
isteka roka za dostavljanje ponuda, u prostorijama Agencije za pruzanje usluga u zracnoj plovidbi
Bosne i Hercegovine. Dobavljaci iii njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda.
Informacije koje se iskazu u toku javnog otvaranja ponuda ce se dostaviti svim dobavljacima koji su
u roku dostavili ponude.
Garancija za ponudu
5.18 Da bi ucestvovali u postupku javne nabavke dobavljaci trebaju dostaviti u originalu garanciju
za ozbiljnost ponude (u daljem tekstu: garancija za ponudu). Iznos trazene garancije za
ponudu je 2% ukupne vrijednosti ponude.
5.19 Garancija za ponudu semora dostaviti prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko uvjet
za dostavljanje garancije ne bude ispunjen, ponuda ce biti odbacena.
5.20 Garancija za ponudu moze biti ujednom od slijedecih oblika:
a) bezuslovna bankovna garancija,
b) gotovinski iznos.
Za garanciju je obvezno dostavljanje orginalnog dokumenta. Dokumenti trebaju biti validni
tijekom cijelog perioda vazenja ponude.
5.21 Okolnosti pod kojima se iznos garancije za ponudu vraca iii zaddava su utvrdeni u
podzakonskim aktima.
Perjod vazenja ponuda
5.22 Ponude moraju vaziti 90 dana. Period vazenja ponuda pocinje od momenta isteka roka za
dostavljanje ponuda. Sve dok ne istekne period vazenja ponuda, ugovorni organ ima pravo traziti od
dobavljaca u pisanoj formi da produze period vazenja njihovih ponuda do odredenog datuma.
Dobavljaci mogu odbiti takav zahtjev, ada time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Dobavljac
koji pristane da produzi period vazenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni
organ, produzit ce period vazenja ponude i dostaviti produzenu garanciju za ponudu. Ponuda se ne
smije mijenjati. Ako dobavljac ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produzenjem
produzenu garanciju za ponudu, smatrat ce se da je dobavljac odbio zahtjev ugovornog
organa. U tom slucaju ugovorni organ odbacuje ponudu.
6. KVALIFIKACIJA
Kriterijumi za ucesce i potrebni dokazi
6.1
U skladu sa cl. 22-26. Zakona, dobavljaci trebaju ispunjavati slijedece usiove:
a) da nema smetnji za njihova ucesce u smisiu odredbe clana 23. Zakona;
b) da imaju pravo na obavijanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u
relevantnim profesionalnim iii trgovackim registrima;
c) da njihova tehnicka i profesionalna sposobnost garantuje uspjesnu realizaciju
ugovora.
d) da njihova ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspjesnu realizaciju ugovora.
6.2
U skladu sa clanom 23. Zakona, ponuda ce biti odbijena ako je dobavljac:
a) pod stecajem iii pred Iikvidacijom, iii je usao u odredeni aranzman sa povjeriocima,
iii je obustavio iii ogranicio poslovne aktivnosti, iii je u analognoj situaciji koja
proistice iz slicnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni
i Hercegovini iii u zemlji u kojoj je registrovan;
b) predmet postupaka za proglasenje stecaja, za izdavanje naloga za prisiinu
Iikvidaciju iii postizanja sporazuma sa povjeriocima, iii bilo kojeg drugog slicnog
postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini iii u
zemlji u kojoj je registrovan;
c) osuden sudskom presudom za krsenje zakona u smislu njegovoga posiovnog
ponasanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude;
d) proglasen krivim za tezi profesionaini prekrsaj od strane nadleznog suda u BiH u
periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude;
e) nije ispunio obaveze u vezi s placanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu
sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini iii zemiji u kojoj je
registrovan;
f) nije ispunio obaveze u vezi s placanjem poreza u skiadu sa relevantnim zakonskim
odredbama u Bosni i Hercegovini iii zemlji u kojoj je registrovan;
g) propustio da dostavi iii dostavio pogresne informacije na trazenje prema clanu 23.
do 26. Zakona.
Dokazi koji se zahtjevaju
6.2.1 Dobavijaci trebaju dostaviti siijedece dqkaze:
a) izvod iz ,sudskog registra", iii, ako ovo nije moguce, onda ekvivalentni dokument
koji izdaje nadlezni sudski iii organ uprave u BiH iii u zemiji porijekla iii zemlji iz
koje taj dobavljac dolazi, u cilju dokazivanja da nije pod stecajem iii pred
likvidacijom, niti da je usao u odredeni aranzman sa povjeriocima, niti da je
obustavio iii ogranicio poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja
proistice iz slicnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u
BiH iii u zemlji u kojoj je registrovan;
b) izvod iz ,sudskog registra", iii, ako ovo nije moguce, onda ekvivalentni dokument
koji izdaje nadlezni sudski iii organ uprave u BiH iii u zemlji porijekla iii zemlji iz
koje taj dobavljac dolazi, u cilju dolmzivanja da nije predmetom postupaka za
proglasenje stecaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju iii postizanja
sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog slicnog postupka u skladu .. ~c
\; '
v . \
I
1
,\
~ ..
.J,~ ~ ~
J
·o "• '•.
sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini iii u zemlji u kojoj
je registrovan;
c) izvod iz ,sudskog registra", iii, ako ovo nije moguce, onda ekvivalentni dokument
koji izdaje nadlezni sudski iii organ uprave u BiH iii u zemlji porijekla iii zemlji iz
koje taj dobavljac dolazi, u cilju dokazivanja da nije osuden sudskom presudom
za krsenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponasanja u periodu od 5
(pet) godina pdje dostavljanja ponude;
d) uvjerenje izdato od strane ovlastenog organa u BiH iii u bilo kojoj drugoj zemlji u
cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s placanjem doprinosa za
socijalno osiguranje, a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno
osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i
Hercegovini iii zemlji u kojoj je registrovan;
e) uvjerenje izdato od strane ovlastenog organa u BiH iii u bilo kojoj drugoj zemlji u
cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s placanjem poreza, a koje
obuhvata direktne i indirektne poreze u skladu sa relevantnim zakonskim
odredbama u Bosni i Hercegovini iii zemlji u kojoj je registrovan.
6.2.2 Dokumenti iii uvjerenja navedena u tacki 6.2.1 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca,
racunajuci od trenutka dostavljanja ponude. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali iii
ovjerene kopije.
6.3
Dobavljaci trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom iii
trgovackom registru u zemlji u kojoj su osnovali poduzece iii dostaviti posebnu izjavu iii
referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno have odredenom djelatnoscu.
6.4
Sto se tice ekonomskog i financijskog stanja, sukladno clanku 25. Zakona, ponuda ce biti
odbacena ako dobavljac ne ispuni slijedece minimalne kriterije:
Racun dobavljaca nije bio blokiran u posljednjih sest mjeseci
6.5 Ocjena ekonomskog i financijskog stanja dobavljaca ce se izvrsiti na temelju slijedece izjave i
dokumenata:
Potvrda poslovne banke
6.6
Sto se tice tehnicke
minimalne uvjete:
a)
uspjesno iskustvo u realizaciji najmanjejednog ugovora cija su karakter i kompleksnost isti iii
slicni onima koji se odnose na predlozeni ugovor, u prethodnih 3 (tri) godine;
uposleno najmanje 15 osoba kao uposlenika na neodredeno vrijeme od cega minimalno jedna
osoba s VSS ito jedan diplomirani inzenjer gradevine iii diplomirani inzenjer strojarst-va.
b)
profesionalne sposobnosti, dobavljaci trebaju ispuniti slijedece
6.7 Ocjena tehnicke i profesionalne sposobnosti dobavljaca ce se izvrsiti temeljem slijedecih izjava i
dokumenata koje dostave dobavljaci:
a)
b)
listu radova koji su izvedeni tijekom posljednje 3 godine, s potvrdama o uspjesnoj izvedbi
glavnih radova; potvrde trebaju navesti vrijednosne iznose, datume i mjesto radova, i
specificirati jesu li su zavrseni sukladno pravilima i propisno okoncani; kada je potrebno,
ovakve potvrde ce Ugovornom tijelu izravno dostaviti odredeno tijelo, koje je ovlasteno za
izdavanje istih;
potvrda MIO/PIO o svim uposlenim osobama kod Dobavljaca, te ovjerene kopije diploma za ,
diplomirane inzenjere trazenih struka.
·
6.8
Ako je period od registriranja/osnutka dobavljaca kraci od perioda za koje ugovorno tijelo
zahtjeva izjave i dokumente koji se odnose na ekonomsko i financijsko stanje i tehnicku i
profesionalnu sposobnost dobavljaca, dobavljac treba dostaviti dokumente samo za period od
svog registriranja/osnutka.
6.9
Dokumenti koji su spomenuti pod tockom 6.2 i 6.3 mogu se dostaviti u originaiu iii preslici,
ovjerenoj od strane nadiezne institucije. Dokumenti koji su navedeni pod tockom 6.4, 6.5, 6.6
i 6.7. moraju biti dostavijeni u originaiu iii presiici ovjerenoj od strane nadiezne institucije iii
od dobavljaca, u ovisnosti kako je zahtijevano tenderskom dokumentacijom. U slucaju
ozbiljne sumnje u pogiedu autenticnosti i/iii citljivosti preslika, ugovorno tijelo moze
zahtijevati da se dostave dokumenti u originalu.
6.10
Sukladno clanku 27. Zakona, kao i sa drugim relevantnim proptsnna, ugovorno tijelo ce
odbaciti ponudu ukoliko je dobavljac koji je dostavio, dao, iii namjerava dati sadasnjem iii
bivsem uposleniku ugovornog tijela poklon u vidu novcanog iznosa iii u nekom drugom
obliku, u pokusaju da izvrsi utjecaj na neki postupak iii na odluku iii na sam tijek postupka
javne nabave. Ugovorno tijelo ce u pisanoj formi obavijestiti dobavljaca i Agenciju za javne
nabave o odbacivanju ponude, teo razlozima za to i o tome ce napraviti zabiljesku u izvjescu
o postupku nabave.
6.11 Ugovorno tijeio moze u pisanoj formi traziti od dobavljaca da pojasni dokumente koje je
dostavio, s tim dane mijenja sustinu svoje ponude, ito u roku koji odredi ugovorno tijeio.
6.12 Dobavljaci ce biti obavijesteni, sto je prije moguce, o odlukama u svezi rezultata postupka, u
svakom slucaju u roku od 7 (sedam) dana od dana donosenja odluke.
7. OCJENA PONUDA
Kriteriji dodjele ugovora
7.1
Ugovor se dodjeljuje dobavljacu na temelju kriterija najnize cijene tehnicki zadovoljavajuce
ponude.
Dobavljaci mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. 0 cijeni se nece
pregovarati.
Ponude koje nisu u skiadu s optsom predmeta Javne nabavke
dokumentacijom, bit ce odbijene.
ovom tenderskom
Preferencijalni tretman domaceg
7.2
Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaceg (preferencijaini
tretman cijene) iz clan a 3 7. Zakona i podzakonskih akata.
7.3
Preferencijalni tretman cijena ce se primjenjivati samo u svrhu poredenja ponuda prilikom
ocjene ponuda u skladu sa clanom 35. Zakona.
7.4
Prilikom racunanja cijena iz ponuda u svrhu poredenja ponuda, cijena iz domacih ponuda ce
biti umanjena za preferencijalni faktor, u skladu sa Odlukom Vijeca ministara Bosne i
1-Iercegovine.
7.5
U smisiu ove odredbe, domace ponude su ponude koje dostave fizicki iii pravna osoba sa
sjedistem u BiH, uspostavijena sukiadno zakonu BiH, u kojimaje najmanje 50% radne snage
koja ce izvrsiti ugovor podrijetiom iz BiH. Ugovorno tijeio ce definirati dokumente kojim se
dokazuje daje najmanje 50% radne snage podrijetiom iz BiH. Cijena ponude koje nisu iz BiH
ce biti umanjena za 5%, u svrhu poredenja ponuda, ako je najmanje 50% radne snage za
izvrsenje ugovora podrijetiom iz BiH.
Zabrana pregovora
7.6
Sa dobavijacima se nece obavijati nikakvi pregovori u vezi sa ponudama. Medutim, ugovorni
organ moze od dobavijaca traziti pismenim putem da pojasne svoje ponude, u odredenom
roku, s tim da ne unose biio kakve promjene u ponudu.
Neprirodno niske ponude
7.7
Ako su dostavijene ponude neprirodno niske u odnosu na radove koji su predmet ugovora,
ugovorno tijeio ce zahtijevati od dobavijaca da opravda ponudenu cijenu. Ako dobavijac
ugovornom tijeiu ne pruzi zadovoijavajuce opravdanje, ugovorno tijeio ima pravo da odbaci
ponudu.
7.8 Da bi dobio obraziozenje za neprirodno nisku cijenu, ugovorno tijeio u pisanoj formi zahtjeva
od dobavijaca da pruzi detaijne informacije o reievantnim sastavnim eiementima ponude,
ukijucujuci i eiemente cijene i kaikuiacija. Ugovorno tijeio ce uzeti u obzir objasnjenje:
a)
b)
c)
d)
ekonomicnosti procesa proizvodnje;
tehnickih rjesenja koja su odabrana i/iii izuzetno povoijnih uvjeta koji su na raspoiaganju
dobavijacu za izvodenje radova;
originainosti radova koje dobavijac prediaze;
postivanja odredbi koje se odnose na zastitu na radu i radne uvjete koji su na snazi na iokaciji
gdje ce se radovi izvrsiti
Ispravke gresaka i propusta
7.9
Ugovorni organ ce ispraviti biio koju gresku u ponudi koja je cisto aritmeticke prirode,
ukoiiko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ ce neodiozno dobavljacu uputiti
obavjestenje o svakoj ispravci i moze nastaviti sa postupkom, sa ispravijenom greskom, pod
usiovom daje dobavijac to odobrio u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako dobavijac ne
odobri prediozenu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoiiko postoji, se
vraca ponudacu.
7.10 Ugovorni organ ce ispraviti greske u racunanju cijene u siijedecim siucajevima:
a) kada postoji raziika izmedu iznosa izrazenog u brojevima i rijecima-u tom siucaju
prednost ima iznos izrazen rijecima, osim ukoiiko se na taj iznos ne odnosi
aritmeticka greska;
b) ako postoji raziika izmedu jedinicne cijene i ukupnog iznosa koji se dobije
mnozenjem jedinicne cijene i koiicine, jedinicna cijena koja je navedena ce imati
prednost i potrebno je ispraviti konacan iznos;
c) ako postoji greska u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem iii oduzimanjem
podiznosa, podiznos ce imati prednost, kada se ispravija ukupan iznos.
8. INFORMACIJE 0 ZASTITI PRA VA DOBAVLJACA
8.1
Svaki dobavljac koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra daje ugovorni
organ u toku postupka dodjele ugovora izvrsio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata, ima
pravo da ulozi prigovor na postupak na nacin i u roku koj i je odreden u clanu 51. Zakona.
8.2
Prigovor se podnosi ugovornom organu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada
je dobavljac saznao iii je trebao saznati daje doslo do povrede Zakona, a najkasnije 1 Uednu)
godinu od datuma navodne povrede.
8.3
Ako ugovorni organ ne razmotri prigovor u roku koji je utvrden u clanu 51. stav (4) Zakona,
iii prigovor odbije, podnosilac prigovora moze uloziti zalbu u pisanoj formi Uredu za
razmatranje zalbi u roku od 5 (pet) dana od prvog radnog dana nakon isteka roka koji je
naveden u tacki 8.2 iii u slucaju da ugovorni organ odbije prigovor, od dana kada je
podnosilac prigovora o tome obavijesten od strane ugovornog organa. Ugovornom organu ce
se poslati kopija zalbe istovremeno sa njenim podnosenjem Uredu.
9. POTPISIVANJE UGOVORA
9.1
Ugovorni organ ce obavijestiti dobavljaca, cija je ponuda izabrana o datumu
zakljucivanja ugovora.
mjestu
9.2
Ugovorni organ ce traziti garanciju za izvrsenje ugovora. Iznos garancije za izvrsenje ugovora
je 10% od vrijednosti ugovora i mora biti dostavljena prije potpisivanja ugovora, sa rokom
vaznosti 30 dana nakon izvrsenja ugovora tj. nakon isporuke robe.
Garancija za dobro izvrsenje ugovora moze biti u jednom od sljedecih oblika:
a) bezuvjetna bankarska garancija.
Uvjeti iz ugovora
9.3.
Ugovorni organ zakljucuje ugovor sa dobavljacem cija tehnicki zadovoljavajuca ponuda ima
najnizu cijenu.
10. INFORMACIJE 0 TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI
10.1 Za tendersku dokumentaciju sene placa naknada.
I 0.2 Zainteresovani dobavljaci mogu traziti pojasnjenje tenderske dokumentacije od ugovornog
organa u pisanoj formi, ito blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za
dostavljanje ponuda.
I 0.3 Ugovorni organ ce pripremiti odgovor u pisanoj formi u kojoj ce zadrzati stvarnu
konkurentsku osnovu postupka dodjele ugovora, koji ce se dostaviti svim dobavljacima
najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za podnosenje ponuda. Ukoliko je na temelju saddaja
odgovora potrebno mijenjati tendersku dokumentaciju, ugovorni organ ce produziti rok za
dostavljanje ponuda ito najmanje za 7 (sedam) dana.
10.4 Ugovorni organ moze u svako doba promijeniti tendersku dokumentaciju pod uslovom da su
sve izmjene dostupne zainteresovanim dobavljacima isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije
datuma koji je odreden kao rok za podnosenje ponuda. Donesena izmjena ce biti sastavni dio
tenderske dokumentacije
11. PRILOZI:
Slijedeci PRILOZI zajedno sa specifikacijom za dostavljanje roba su sastavni dio tenderske
dokumentacije:
Tehnicki opis sa predmjerom radova;
Aneks 1: Obrazac za dostavljanje ponude;
Aneks 2:Spisak povjerljivih informacija;
Aneks 3 Tehnicki opis sa predmjerom radova;
Anex 4: Formati osiguranja za dobro izvrsenje posla;
ANEKSI
OBRAZAC ZA DOST AVLjANjE PO NUDE - RADOV A
Naziv ugovora i broj nabavke: _ __
Obavjestenje o nabavci objavljeno u "Sluzbenom glasniku BiH" broj
godine
od
.2013.
PRIMA:
Agencija za pruzanje usluga u zracnoj plovidbi Bosne i Hercegovine
DOSTAVIO:
Ime I imena dobavljaca
Potpis
Glavni
dobavljac*
Clan grope
ponudaca*
ltd ... *
* dodati
iii oduzeti rubrike za clanove grupe ponudaca, prema potrebi. Vodite racuna o tome
da se podugovarac ne smatra clan om grupe ponudaca u smislu postupka javne nabavke. Ako
ponudu dostavlja jedan dobavljac, ime dobavljaca se treba upisati u rubriku 'glavni
dobavljac' (i sve ostale rubrike izbrisati)
KONTAKT LICE (za ovu ponudu)
Ime i prezime
Ad res a
Telefon
Faks
E-mail
IZJA VA DOBA VLJACA
Mi, dolje potpisani, ovim izjavljujemo slijedece:
1.
Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti saddaj tenderske dokumentacije br. _ __
Ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi iii ogranicenja.
2.
Nudimo dostavljanje slijedecih radova, u skladu sa uslovima iz tenderske
dokumentacije, kriterijima i utvraenim rokovima, bez ikakvih rezervi iii ogranicenja:
[opis radova]
3.
Cijena nase ponude [bez popusta kojije opisan u tacki 4] iznosi:
[ .....................................................] KM
U prilogu se nalazi nas Predmjer radova
, koji je popunjen u skladu sa aneksom 3 tenderske dokumentacije.
4.
Dajemo popust u iznosu od [.. %] iii [.. ] u slucaju da nam bude dodijeljen ugovor.
5.
Nase preduzece je domace sa sjedistem u BiH i najmanje 50% ponuaenih roba za
izvrsenje ugovora je iz BiH, te stoga nasa ponuda potpada pod odredbe o
preferencijalnom tretmanu domaceg I OPCIJA - Nasa ponuda ne uziva preferencijalni
tretman domaceg.
6.
Ova ponuda vazi [ .... .. .... .. ] (dana/mjeseci) racunajuci od isteka roka za podnosenje
ponuda, tj. do[ .... ./ ... ../. .... ] (datum).
7.
Garancija za ponudu je dostavljena u skladu sa kriterijima 1z tacke 5. tenderske
dokumentacije.
8.
Ako nasa ponuda bude prihvacena, obavezujemo se da cemo dostaviti garanciJU za
dobro izvrsenje ugovora, u skladu sa tackom 9. tenderske dokumentacije.
9.
Ispunjavamo sve kvalifikacione uslove koji su navedeni u tacki 6. tenderske
dokumentacije i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj
dokumentaciji zbog koje bismo hili iskljuceni iz ucesca. u prilogu se nalaze dokumenti
kojim potvraujemo da su kvalifikacioni uslovi ispunjeni.
Ime i prezime lica koje je ovlasteno da predstavlja dobavljaca:
[ ........................................................................... ]
Potpis: [ ................................................................ ]
Mjesto i datum: [ ...... . .. ..... ........ ..................... .... .... .. .. ]
Pecat firme I preduzeca:
Uz ponudu je dostavljeno slijedece:
[Popis dostavljenih dokumenata i aneksa, sa nazivom istih]
,,
ANEKS2
POVJERLJIVE INFORMACIJE
Informacija koja je
povjerljiva
Brojevi
stranica s tim
informacijama
u ponudi
Razlozi za
povjerljivost tih
informacija
Vremenski period
u kojem ce te
informacije biti
povjerljive
Ukoliko ponudac zeli zastitu nekih informacija, duzan je popuniti ovaj obrazac. Ako isti ne
popuni iii ne dostavi smatrat ce se da niti jedan podatak saddan u ponudi nije povjerljive
prirode.
Cijena se ni u kom slucaju ne smatra povjerljivom.
Potpis i pecat dobavljaca
Mjesto i datum _ _ _ _ _ _ _ __
ANEKS3
predmet: LOT:1 REKONSTRUKCIJA INTERIJERA CAFFE- BARA
LOT:2 REKONSTRUKCIJA RECEPCIJE
U ZGRADI AGENCIJE ZA PRUZANJE USLUGA
U ZRACNOJ PLOVIDBI BIH
lokacija: MOST AR
lnvestitor: AGENCIJA ZA PRUZANJ E USLUGA
U ZRACNOJ PLOVIDBI BIH
TEHNICKI OPIS
Prema Projektnom zadatku zadanom od lnvestitora, i u njemu definiranim zahtjevima ,
izradeno je Projekt interijera i rekonstrukcije kojim je obuhvacena rekonstrukcija
unutarnje uredenje Cafe-bara i recepcije u postojecem objektu na lokalitetu Ortijes-Mostar.
Projekt interijera za gradevinLJ CAFFE-BAR i RECEPCIJA u Mostaru
izraaeno je na temelju :
ldejnog projekta - dopune i pojasnjenja.
LOKACIJA
Objekt Cafe-bar i Recepcija u Ortijesu, Mostar je smjesten u kompleksu zracne luke
Mostar u postojecem poslovnom objektu , na lokalitetu srednje gustoce izgradenosti.
Pristup gradevinskoj parceli ostvaruje se pristupom sa sporedne asfaltirane prometnice.
POSTOJECE STANJE
Cafe-bar se sastoji od ugostiteljskog dijela, kuhinje i ostava.
Ukupna povrsina prostora obradena Projektom interijera i rekonstrukcije je cca 11 0 m2.
NAMJENA GRA8EVINE I FUNKCIONALNO RJESENJE
Na osnovu koncepta · koji je definiran projektnim zadatkom odnosno idejnim
projektom, Projektom interijera je obuhvaceno uredenje prostora i prosirenje cafe-bara i
recepcije smjestenog u prizemlju postojeceg poslovnog objekta.
Cafe-bar se sastoji od dvije cjeline namijenjene gostima, jedna za pusace i druga za
ne-pusace. Kuhinja je opremljena suvremenom profesionalnom opremom. Predvidene su i
dvije malo ostave za manje odlaganje robe.
lspred cafe-bara prosiruje se terasa povrsine caa. 25m2 .
Ugostiteljski dio je ostakljen cijelim dijelom prema unutarnjem dijelu hodnika kako bi
imali dozivljaj komotnijeg i ugodnijeg prostora. Spusteni strop je raden od gips-kartonskih
ploca , naime postojeca AB konstrukcija-grede te zahtjevi projektanta instalacija grijanja i
hladenja su uvjetovali ovaj nacina izrade stropa. Detalji interijera kao sto je sank, radeni su
od najkvalitetnijih materijala kao sto su prirodni kamen i staklo po izboru investitora. Podovi
su oblozeni najkvalitetnijim sintetickim i prirodnim materijalima kao sto su keramika 1.
klase i tekstilne obloge . Jednostavan je za odrzavanje i otporan na habanje te kao takav
zadovoljava zahtjevima javnog prostora . Prilikom definiranja prostora te opremanja istog
posebna se paznja obratila kod izrade i narucivanja namjestaja, stolica i stolova koji ce
kako svojim dizajnom sigurno ciniti prepoznatljiv element ovog prostora.
Recepcija se smjesta u ulaznom foajeu objekta. Prostor za recepciju smo dobili tako
sto smo srusili zid na ulazu sa desne strane gdje je trenutno partir.
Prilikom odabira rasvjetnih tijela vodilo se racuna o mogucnostima mijenjanja
izgleda prostora sa promjenom kombinacija rasvjetnih tijela, naime, kombinira se vise
tipova rasvjetnih tijela , visilice, stropne svjetiljke i sl. koje imaju mogucnost podesavanja
jacine rasvjete te iskljucivanja odnosno ukljucivanja razlicitih grupa.
SMJESTAJ VOZILA
Smjestaj vozila rijesen je na predmetnoj parceli gdje je omogucen smjestaj vozila
posjetitelja.
INSTALACIJE
Predvideno je da projektirani objekt bude opskrbljen sa svim potrebnim instalacijama, kao
sto su vodovod, kanalizacija, elektrika, telefon,.
Grijanje i hladenje prostora kusaone su dati projektom strojarskih instalacija.
PRISTUP VATROGASNIH VOZILA
Postojeci objekt odnosno ima osiguran pristup za vatrogasnog vozila sa susjednih
slobodnih povrsina i sa pristupnog puta predmetnog objekta .
OBLIKOVANJE
Katnost objekta je prizemlje.
Arhitektonskim uredenjem interijera, sa definiranom sadrzajnom strukturom i
ogranicenjima samog prosotra, u pogledu oblika i dimenzija, nastojala se postici moderna
forma.
Jednostavnost i funkcionalnost objekta su bili vodilje u projektiranju.
Primjenom modernih materijala, nastojalo se oblikovati prosotor ugodan za boravka, a
jednostavne i moderne forme bi trebale osigurati jednostavnost pri odrzavanju jednog
ovakvog objekta i njegovu trajnost.
'
.
,; '
S P E C ·I F I K A C I J A
NETT0
P0 V RSIN A
PRlZEMLJE
POZICIJA
1.
2.
3.
4.
5.
5.
CAFE-BAR
KUHINJA
OSTAVA 1
OSTAVA2
TERASA
RECEPCIJA
UKUPNO RESTORAN:
NETTO
POVRSINA (m2)
49,21
12,46
3,22
3,02
25,23
17,37
110,51
•\
.
ANEX4
FORMAT! OSIGURANJA ZA DOBRO IZVRSENJE UGOVORA
BANKOVNA GARANCIJA
Za:
( Navesti : Agencija za pruzanje usluga u zracnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortijes bb,
Mostar)
S OBZIROM da se
u daljem tekstu " Prodavac"
( navesti puni naziv i adresu Prodavca)
Obavezao tenderskom dokumentacijom broj:
( navesti: naziv ugovora i kratak opis predmeta ugovora)
I S OBZIROM na odredbu u tenderskoj dokumentaciji da vam je Prodavac duzan dostaviti
bezuslovnu bankovnu garanciju za dobro izvrsenje ugovora u visini od 10 % od vrijednosti
ugovora neposredno prije zakljucenja ugovora, sa rokom vaznosti 30 dana nakon izvrsenja
ugovora tj. nakon isporuke radova, kao osiguranje za izvrsenje obaveza koje ima u skladu sa
Ugovorom.
I S OBZIROM da smo saglasni da prodavcu izdamo takvu garanciju;
OVIM NEOPOZIVO POTVRDUJEMO da nastupamo kao garant i da smo obavezni prema
vama u ime Prodavca u iznosu do ukupno - - - - - - - - -- -,.--,--,.----,-----,---( navesti iznos garancije brojevima i slovima)
a navedeni iznos se isplacuje u vrstama i omjerima valuta u kojima se isplacuje ugovorna
cijena, te s tim u vezi sa obavezujemo da cemo vam isplatiti na vas prvi pismeni zahtjev
bezuslovno i bez protivljenja svaki iznos iii iznose u okviru - - -,..------.,..,..----( navesti iznos garancije)
Kao sto je prethodno navedeno, bez potrebe da dokazujete iii prezentirate razloge iii osnov za
podnosenje zahtjeva za isplatu naznacenog iznosa.
Takoder smo saglasni da nas nikakva izmjena iii dodatak iii bilo kakva druga modifikacija
koje treba izvrsiti u skladu sa ugovorom iii bilo kojeg dijela ugovorne dokumentacije koja se
moze dogovoriti izmedu vas i Prodavaca ne oslobada obaveza koje imamo po osnovu ove
garancije, te s tim u vezi, odricemo se potreba dostavljanja obavjesti o takvoj izmjeni,
dodatku iii modifikaciji.
Ova garancija ostaje na snazi 30 dana ( trideset) kalendarskih dana nakon izvrsenja ugovora
tj . nakon isporuke robe.
POTPIS I PECA T GARANTA
(NAZIV BANKE)
( ADRESA)
Mjesto i datum _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __
LOT1
Rekonstrukcija prostora za izgradnju
cafe-bara
Investitor:
Predmjer radova
AGENCIJA ZA PRUZANJE USLUGA
U ZRACNOM PROMETU BIH
PREDMJER GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA
LOT 1
Rekonstrukcija prostora za izgradnju
cafe-bara .
Predmjer radova
OPIS POZICIJE
lnvestitor:
AGENCIJA ZA PRUZANJE USLUGA
U ZRACNOM PROMETU BIH
Kolicina
Ukupno
PRIPREMNI RADOVI
Napomena:
U cijenu pojedine stavke uracunato:
-sav prijevoz iskopanog materijala, iii materijala dobivenog od rusenja, na gradsku deponiju
udaljeno do 5km. Posebni se odvoz materijala ne obracunava,
-dobava i ugradnja svog potrebnog materijala, sav unutarnji i vanjski transport,
-sve potrebne skele, podupiranja, razupiranja, osiguranja,
-izrada i uklanjanje svih prilaznih i radnih rampi ,
-sva eventualna ispumpavanja voda u gradevinskoj jami iii djelovima zgrade.
1.1
Skidanje podne obloge u prostorijama URED 1 i
URED 2. Podna obloga debljine eaa . 5mm
(tekstilna obloga-itison)
m2
42,26
m2
8,86
Rusenje zidova . Rusenje treba izvesti pazljivo
na nacin da se neostete dijelovi zida koji se
zadrzavaju , te da se dio koji se zadrzava
pravilno odreze.
1.3
1.4
1.5
Skidanje i odvoz keramike na deponiju
kuhinje . Skinuti sve do ravne podloge.
Racun
m2 .
Skidanje i odvoz keramike na deponiju sa
zidova kuhinje . Skinuti sve do ravne podloge
41,60
Racun
m2 .
Demontaza i odvoz na deponiju postojeceg
stropa sa svom podkonstrukeijom (strop od gi
kartonskih ploca).
50,97
2
Racun
m .
Demontaza postojecih dvokrilnih prozorskih
otvora sa nadsvjetlom te kompletan odvoz
1.6
odvoz na deponiju .
llrnPnC711~ otvora 105x190 em
Demontaza postojecih jednokrilnih aluminijskih
vrata sa nadsvijetlom . Vrata zastititi i odloziti
1.7 privremeno u skladiste unutar objekta.
Dimenzija otvora 105x295 em
Racun
kom .
Demontaza
i odvoz
dijelova
instalacija
vodovoda i kanalizaeije u kuhinji. U eijenu
1.8 uracunato demontaza, odvoz te blindiranje
instalaeija koje se ne skidaju .
1------l Racun po kompletu
Napomena za ponudace: Svi navedeni
kom
6,00
kom
2,00
kpl
1,00
materijali sluze samo za definiranje ranga
kvalitet vrste materijala sa tehnickim karakteristikama istih te ponudac nije obavezan
ponuditi predlozenu vrstu materijala ali je zato duzan da u ponudi navede vrstu i tip
LOT 1
Rekonstrukcija prostora za izgradnju
cafe-bara.
Predmjer radova
OPIS POZICIJE
lnvestitor:
AGENCIJA ZA PRUZANJE USLUGA
U ZRACNOM PROMETU BIH
Kolicina
II ZEMLJANI RADOVI
2.1
2.2
lskop za temeljne trake
na
novoprojektovanih temelja za prosirenje bara
terase. Dubina iskopa do 60 em ispod
terena . Odlaganje iskopanog materijala na
parcelu za kasnije prosijavanje i nasipanje.
Odvoz viska materijala na deponiju.
Racun
m3
Nasipavanje materijalom dobivenim iz iskopa za
temeljne trake,
koja
se nasipa ispod
novoprojektirane ploce .
m3
33,36
21,00
Ukupno
LOT 1
Rekonstrukcija prostora za izgradnju
cafe-bara .
lnvestitor:
AGENCIJA ZA PRUZANJE USLUGA
U ZRACNOM PROMETU BIH
Predmjer radova
Kolicina
OPIS POZICIJE
Ill ARMIRANOBETONSKI RADOVI
3.1
Nabava i ugradnja betona u temeljne trake dim .
50x50em. lzvedba na pripremljenoj podlozi,
dijelom u oplati, dobava gotovog betona,
ugradba u konstrukeiju i zastita .
Prilikom ugradnje betona u konstrukeiju izvesti
zbijanje sa pervibratorima . Obracun prema
stvarno propisno ugradenim kolicinama, nakon
mjerenja kota geodetskim instrumentom. Marka
betona MB 30.
8,21
Racun
m3
Nabava i ugradnja betona u armiranobetonske
zidove ispod novoprojektirane ploce. Debljina
zida 25 em. lzvedba u dvostranoj oplati, dobava
gotovog betona, ugradba u konstrukeiju i
zastita .
3.2
3.3
3.4
Racun po m3 .
Napomena : prilikom ugradnje betona u
konstrukeiju izvesti zbijanje sa pervibratorima.
Obracun prema stvarno propisno ugradenim
kolicinama , nakon mjerenja kota geodetskim
instrumentom . Marka betona MB 30.
Nabava i ugradnja betona u armirano-betonsku
podnu plocu , debljine d=12 em
lzvedba u oplati, dobava gotovog betona,
ugradba u konstrukeiju i zastita .
Racun po m3.
Napomena: prilikom ugradnje betona u
konstrukeiju izvesti zbijanje sa pervibratorima.
Marka betona MB 30.
Nabava i ugradnja betona u armirano-betonsko
stepeniste na terasi .
lzvedba u oplati, dobava gotovog betona,
ugradba u konstrukeiju i zastita.
Racun po m3.
Napomena: prilikom ugradnje betona u
konstrukeiju izvesti zbijanje sa pervibratorima.
Marka betona MB 30.
m3
7,38
4,43
m3
0,32
Ukupno
Predmjer radova
LOT 1
Rekonstrukcija prostora za izgradnju
cafe-bara.
Redni
broi
OPIS POZICIJE
lnvestitor:
AGENCIJA ZA PRUZANJE USLUGA
U ZRACNOM PROMETU BIH
Jed.
miere
Kolicina
kg
733,00
kg
488,00
IV ARMIRACKI RADOVI
4.1
Zavarene mreze iz celika CBM 500/600.
Pogledati u projektu konstrukcije. Dobava,
CiSCenje, izrezivanje, unutraSnji transport,
postavljanje i vazivanje, a promjer uzduznih i
poprecnih sipki, te njihov razmak, prema
specifikacijama i nacrtima u projektu.
Racun po kQ.
Celik RA 400/500 rebrasti. Vidi u projektu
konstrukcije.
4.2
Nabava , ispravljanje,
sjecenje i savijanje,
deponij,
unutrasnji
ciscenje,
doprema na gradilisni
transport,
postavljanje
i
vezivanje . Profili i kolicine prema dokumentaciji.
Racun po kg
Napomena:
U iskaz sipkaste armature nije uracunata radna
armatura (distanceri, zica zavezivanje i
armaturni jahaci) i iste ponuditelj prema
iskustvenim potrebama sa slicnih objekata treba
da uracuna kod davanja ponude.
Jedinicna
ciiena
Ukupno
LOT 1
Rekonstrukcija prostora za izgradnju
cafe-bara.
Redni
broj
lnvestitor:
AGENCIJA ZA PRUZANJE USLUGA
U ZRACNOM PROMETU BIH
Predmjer radova
OPIS POZICIJE
Jed.
mjere
Kolicina
m2
13,00
m2
37,27
m3
3,20
m2
25,62
m2
17,76
Jedinicna
cijena
Ukupno
V ZIDARSKI RADOVI
5.1
Nabava, doprema i izrada cementnog estriha na
balkonu - debljine d=5cm. Dobava materijala i
izvedba kao i izrada potrebne skele, te transport
do mjesta ugradbe.
Racun po m2 .
Nabava , doprema i izrada cementnog estriha na
novoprojektiranoj
5.2
ploci
-
debljine
d=5cm .
Dobava materijala i izvedba kao i izrada
potrebne skele, te transport do mjesta ugradbe.
Racun po m2.
Nabava, doprema i zidanje zidova . Debljina zida
25 em. Blok opeka kao Porotherm 25 S PTE
5.3
dim(25x37,5x23,8) u cementnom mortu M-10.
Dobava materijala i izvedba kao i izrada
potrebne skele, te transport do mjesta ugradbe.
5.4
5.5
Racun po m3.
Zbukanje vanjskih ploha zidova.Strcanje cijele
povrsine
rijetkin
produzenim- cementnim
mortom. Gruba zbuka od produznog-cementnog
morta u omjeru 1:2:6. Fina zbuka od prosijanog
pijeska, produznog-cementnog morta u omjeru
1:3. Podlogu premazati prajmerom te zbukati
silikatnom zbukom KAO ROFIX u boji prema
dogovoru sa projektantom i investitorom .
Racun po mz.
Zbukanje unutrasnjih ploha zidova. Strcanje
cijele povrsine rijetkim produznim - cementnim
mortom. Gruba zbuka od produznog cementnog morta u omjeru 1:2:6. Fina zbuka od
prosijanog pjeska, produzenog - cementnog
morta u omjeru 1:3 KAO ROFIX. Dobava
materijala, transport do mjesta ugradbe, izrada
lake pokretne skele i zbukanje . Napomena:
Postavljanje metalnih kutnih dilatacionih lajsni
oko prozora prilikom zbukanja . Svarne kolicine
ce biti date prema gradevinskoj knjizi.
Racun po mz.
Napomena za ponudace: Svi navedeni materijali sluze samo za definiranje ranga
kvalitet vrste materijala sa tehnickim karakteristikama istih te ponudac nije obavezan
ponuditi predlozenu vrstu materijala ali je zato duzan da u ponudi navede vrstu i tip
materijala kojeg nudi, u cilju valorizacije ponuda.
·1 ·"
;ii ". s,.),\1 . :l!?•m s•..
it!•x;
ZIDA:RSK'IJ1~RAD€>VI - sveukupn·ots 'RD:Itiiomm: ir "f(KM)'H
y
.:.
LOT 1
Rekonstrukcij a prostora za izgradnju
cafe-bara .
6.1
6.2
6.3
lnvestitor:
AGENCIJA ZA PRUZANJE USLUGA
U ZRACNOM PROMETU BIH
Predmjer radova
OPIS POZICIJE
Kolicina
un
i
lzolacijske ploce XPS-stirodur debljine d=5 em.
Dobava materijala, unutrasnji transport i
polaganje gradevinskih podnih izolaeijskih ploca
i postavljanje ugaonih dilatacijskih traka .
Racun
m2 .
12,40
Termoizolaeija vanjskih podnih ploha terase i
balkona. lzolaeijske ploce XPS-stirodur debljine
d=5 em. Dobava materijala, unutrasnji transport
i polaganje gradevinskih podnih izolacijskih
ploca i postavljanje ugaonih dilataeijskih traka .
m2.
Racun
lzrada dvokomponentne hidroizolacije na
balkonu i na prosirenoj AB ploci iznad
dozidanog dijela objekta. Dobava materijala i
postavljanje hidroizolaeije na pripremljenu
podlogu. lzolaeija kao MAPELASTIC premaz
postavlja se na eementni estrih u dvoslojnom
premazu prema uputama proizvodaca, sa
ugradnjom MAPEBAND trake uz rubove zidova .
Racun
m2 .
Ukupno
36,50
m2
25 ,00
Napomena za ponudace: Svi navedeni materijali sluze samo za definiranje ranga
kvalitet vrste materijala sa tehnickim karakteristikama istih te ponudac nije obavezan
ponuditi predlozenu vrstu materijala ali je zato duzan da u ponudi navede vrstu i tip
materijala kojeg nudi, u cilju valorizacije ponuda.
LOT 1
Rekonstrukcija prostora za izgradnju
cafe-bara .
Redni
broj
lnvestitor:
AGENCIJA ZA PRUZANJE USLUGA
U ZRACNOM PROMETU BIH
Predmjer radova
OPIS POZICIJE
Jed.
mjere
Kolicina
m'
4,60
m'
9,29
m'
10,60
Jedinicna
ciiena
Ukupno
VII LIMARSKI RADOVI
7.1
7.2
Odvodne olucne vertikale . Nabava i ugradnja
vertikalnih odvodnih cijevi kruznog presjeka
(dim.01 OOmm,
zajedno
fazonskim
sa
limakomadima
od
mat
prokromskog
kiselootpornog debljine d=0,88mm .
Racun po m'
Nabavka i postavljanje vodoravnih oluka
pravokutnog
na
presjeka
12112/17cm
poduznom fasadnom zidu . Razvijena sirina lima
je 41cm.
Racun po m' .
Nabavka i postavljanje cink-limenog opsava na
poduznim fasadnim zidovima. Razvijena sirina
7.3
lima je 41cm. Obavezno usijeci lim u postojecu
plocu i fals zapuniti visokokvalitetnim kitom .
Racun po m'.
lt.::IM:<\RSK:II RAii>OVI- sveukupno<s%Pj:)gt.t'o m : ,,(KM)
,,
.,
i ti'q')j(t\
w;j% dY
;'11>it
c~::.,'U 11
LOT 1
Rekonstrukcija prostora za izgradnju
cafe-bara.
Predmjer radova
OPIS POZICIJE
XIII KAMENOREZACKI RADOVI
8.1
Oblaganje sanka i oblaganje zida iznad sanka.
Prirodni kamen - "granit" u tonu po izboru
Projektanta, obrada stonovan te naknadno
cetkan. Kamen se postavlja na celicnu
podkonstrukciju . Montaza i nacim postavljanja
mozete pogledati u grafickom prilogu (detalj
sanka. Dobava materijala, unutrasnji transport.
Ploce debljine 30 mm i sirine
Kolicina
lnvestitor:
AGENCIJA ZA PRUZANJE USLUGA
U ZRACNOM PROMETU BIH
Ukupno
LOT 1
Rekonstrukcija prostora za izgradnju
cafe-bara .
lnvestitor:
AGENCIJA ZA PRUZANJE USLUGA
U ZRACNOM PROMETU BIH
Predmjer radova
OPIS POZICIJE
Kolicina
IX KERAMICARSKI RADOVI
9.1
9.2
9.3
Nabava i postavljanje podnih keramickih plocica
u kuhinji (iii vjestackog kamena poput gres
plocica) dimenzija i boje po izboru projektanta i
lnvestitora . Keramika se postavlja na pod u
ljepilo te nakon susenja ljepila fugira u boji fuge
prema odabiru projektanta i lnvestitora .
Keramika (vjestacki kamen) I klase .
Racun
m2 .
Nabava i postavljanje zidnih keramickih plocica
u kuhinji (iii vjestackog kamena poput gres
plocica) dimenzija i boje po izboru projektanta i
lnvestitora . Keramika se postavlja na pod u
ljepilo te nakon susenja ljepila fugira u boji fuge
prema odabiru projektanta
lnvestitora.
Keramika (vjestacki kamen) I klase .
Racun
m2.
Nabava i postavljanje podnih keramickih plocica
na balkonu i terasi (od vjestackog kamena
poput gres plocica) dimenzija i boje po izboru
projektanta i lnvestitora . Keramika se postavlja
na pod u ljepilo te nakon susenja ljepila fugira u
boji fuge prema odabiru projektanta
lnvestitora. Keramika (vjestacki kamen) I klase.
m2.
10,86
m2
46,60
m2
38,20
Ukupno
LOT 1
Rekonstrukcija prostora za izgradnju
cafe-bara .
Redni
broi
OPIS POZICIJE
lnvestitor:
AGENCIJA ZA PRUZANJE USLUGA
U ZRACNOM PROMETU BIH
Predmjer radova
Jed.
mjere
Kolicina
Jedinicna
ciiena
X BRAVARSKI RADOVI
Dobava i ugradnja jednokrilnih staklenih vrata u
izvedbi bez okvira sa lamistal+kaljenim
staklom(staklo odporno na udarce), dim .
(1 00x21 0), u svemu prema datim shemama .
Krila staklene plohe su predvidene da se
pjeskare sa odredenim motivima (aplikaeijama) .
Lamistai+Kaljeno staklo je debljine 2x8 mm ,
bezbojno iii OptiWhite staklo koje je opticki
prozirno. Staklena krila se ugraduju bez
10.1 stokova, a sve brtve treba da budu od neoprena kom
iii silikona sa cime se osigurava apsolutno
brtvljenje i visoka trajnost.Rukohvati za
otvaranje vrata izvesti u obliku inox eilindra 030
em, visine 140 em. Okovi treba da imaju ,
zadovoljavaju eertifikate po ISE-DEN iii TUV
standardima.
Sve mjere uzeti na lieu mjesta .
Racun po kom .
-poz.l
dim .(100x210)em
Dobava i ugradnja fiksnih skelenih stjenki u
izvedbi bez okvira sa lamistal+kaljenim
staklom(staklo odporno na udarce), dim .
(1 00x84;128x295;117x295), u svemu prema
datim shemama. Staklene plohe su predvidene
da se pjeskare sa odredenim motivima
(aplikaeijama). Lamistai+Kaljeno staklo je
debljine 2x8 mm, bezbojno iii OptiWhite staklo
10.2 koje je opticki prozirno . Staklena stjenka se kom
ugraduju bez stokova , a sve brtve treba da
budu od neoprena iii silikona sa cime se
osigurava apsolutno brtvljenje i visoka trajnost.
Okovi treba da imaju , zadovoljavaju eertifikate
po ISE-DEN iii TUV standardima .
Sve mjere uzeti na lieu mjesta.
Racun po kom .
-poz.l
dim .(1 00x84)em
kom
dim .(128x295)em
kom
dim.(117x295)em
kom
1,00
Ulazi u
stavku
10.1
1,00
2,00
2,00
Ukupno
lnvestitor:
Predmjer radova
LOT 1
AGENCIJA ZA PRUZANJE USLUGA
U ZRACNOM PROMETU BIH
Rekonstrukcija prostora za izgradnju
cafe-bara .
Redni
broj
OPIS POZICIJE
Jed.
mjere
Dobava i ugradnja kliznih skelenih vrata u
izvedbi bez okvira sa kaljenim staklom(staklo
odporno na udaree), dim . (170x220), u svemu
prema datim shemama. Staklene plohe su
predvidene da se pjeskare sa odredenim
motivima (aplikaeijama) . Kaljeno staklo je
debljine 10 mm , bezbojno iii OptiWhite staklo
koje je opticki prozirno. Staklena klizna vrata se
ugraduju bez stokova , a sve brtve treba da
10.3
kom
budu od neoprena iii silikona sa cime se
osigurava apsolutno brtvljenje i visoka trajnost.
Rukohvati za otvaranje vrata izvesti u obliku
inox eilindra 030 em, visine 200 em . Okovi i
klizaci treba da imaju, zadovoljavaju eertifikate
po ISE-DEN iii TUV standardima.
Sve mjere uzeti na lieu mjesta.
Racun po kom .
-poz.ll
dim.(170x220)em
Dobava i ugradnja fiksnih skelenih stjenki u
izvedbi bez okvira sa lamistal+kaljenim
staklom(staklo odporno na udaree), dim .
(94x240) , u svemu prema datim shemama.
Staklene plohe su predvidene da se pjeskare sa
odredenim
motivima
(aplikaeijama) .
Lamistai+Kaljeno staklo je debljine 2x8 mm,
bezbojno iii OptiWhite staklo koje je opticki
10.4
kom
prozirno. Staklena stjenka se ugraduju bez
stokova, a sve brtve treba da budu od neoprena
iii silikona sa cime se osigurava apsolutno
brtvljenje i visoka trajnost. Okovi treba da imaju,
zadovoljavaju eertifikate po ISE-DEN iii TUV
standardima.
Racun po kom .
-poz .ll
dim .(94x240)em
Dobava i ugradnja fiksnih skelenih stjenki u
izvedbi bez okvira sa lamistal+kaljenim
staklom(staklo odporno na udaree), dim .
(94x240), u svemu prema datim shemama.
Staklene plohe su predvidene da se pjeskare sa
odredenim
motivima
(aplikaeijama) .
Lamistai+Kaljeno staklo je debljine 2x8 mm,
bezbojno iii OptiWhite staklo koje je opticki
10.5
kom
prozirno. Staklena stjenka se ugraduju bez
stokova, a sve brtve treba da budu od neoprena
iii silikona sa cime se osigurava apsolutno
brtvljenje i visoka trajnost. Okovi treba da imaju ,
zadovoljavaju eertifikate po ISE-DEN iii TUV
standardima .
Racun po kom .
-poz.lll
dim .(91x240)em
Kolicina
Jedinicna
cijena
Ukupno
1,00
2,00
2,00
~
'
I
>
TrOSkOVni l( radova
~.';v,_1'C~ .. ·:'J~ ~ ~
~. /'.•v '~ '
~_,;; J
•
str 11
LOT 1
lnvestitor:
AGENCIJA ZA PRUZANJE USLUGA
U ZRACNOM PROMETU BIH
Predmj er radova
Rekonstru kcija prostora za izgradnju
cafe-bara.
Redni
broi
10.6
10.7
10.8
10.9
OPIS POZICIJE
Jed.
mjere
Dobava i ugradnja kliznih skelenih vrata u
izvedbi bez okvira sa kaljenim staklom(staklo
odporno na udaree) , dim . (70x220), u svemu
prema datim shemama . Staklene plohe su
predvidene da se pjeskare sa odredenim
motivima (aplikaeijama) . Kaljeno staklo je
debljine 10 mm , bezbojno iii OptiWhite staklo
koje je opticki prozirno. Staklena klizna vrata se
ugraduju bez stokova, a sve brtve treba da kom
budu od neoprena iii silikona sa cime se
osigurava apsolutno brtvljenje i visoka trajnost.
Okovi i klizaci treba da imaju , zadovoljavaju
eertifikate po ISE-DEN iii TUV standardima.
Sve mjere uzeti na lieu mjesta.
Racun po kom .
-poz.IV
dim.(70x220)em
Dobava i ugradba cetverokrilnih kliznih vrata , u
svemu prema GLAVNOM PROJEKTU i datim
shemama. lzrada i montaza kliznih vrata u
sistemu Al-profila kao FEAL Termo 80. Boju
aluminijskih vrata dogovoriti sa projektantom i
investitorom . Ostakljenje pjeskarenim staklom
kom
4+12+4mm . Okov i brtve EPDM kvalitete po
kataloskim uputama proizvodaca . Visina vrata
je 235 em i nadsvjetlo 60 em. Sve mjere uzeti
na lieu mjesta.
Racun po kom.
-poz.V
dim .(358x295)em
Dobava i ugradba cetverokrilnih kliznih vrata, u
svemu prema GLAVNOM PROJEKTU i datim
shemama . lzrada i montaza kliznih vrata u
sistemu Al-profila kao FEAL Termo 80. Boju
aluminijskih vrata dogovoriti sa projektantom i
investitorom. Ostakljenje pjeskarenim staklom
kom
4+ 12+4mm. Okov i brtve EPDM kvalitete po
kataloskim uputama proizvodaca . Visina vrata
je 235 em i nadsvjetlo 60 em. Sve mjere uzeti
na lieu mjesta.
Racun po kom .
-poz.VI
dim .(245x295)em
Dobava i ugradba metalne ograde na terasi , u
svemu prema GLAVNOM PROJEKTU i datim
shemama.Konstrukeija je od kutijastog profila
20x70 mm (toplo eincani te naknadno bojen
bojon za kovane ograde (antraeit)
lspuna
ograde je od perforiranog lima 2 mm (toplo
m
eincani te naknadno bojen bojon za kovane
ograde (antracit)
-Lim se postavlja na distaneere 20x1 0 mm
Sve mjere uzeti na lieu mjesta.
Racun po m.
-poz.VII
Kolicina
Jedinicna
ciiena
Ukupno
1,oo
1,00
1,00
15,70
Napomena za ponudace: Svi navedeni materijali sluze samo za definiranje ranga
kvalitet vrste materijala sa tehnickim karakteristikama istih te ponudac nije obavezan
ponuditi predlozenu vrstu materijala ali je zato duzan da u ponudi navede vrstu i tip
LOT 1
lnvestitor:
AGENCIJA ZA PRUZANJE USLUGA
U ZRACNOM PROMETU BIH
Predmjer radova
Rekonstrukcija prostora za izgradnju
cafe-bara.
Kolicina
OPIS POZICIJE
Ukupno
XI PODOPOLAGACKI RADOVI
Nabava i ugradnja vinil podnih obloga visokih
performansi I klase debljine 3mm kao Tarkett
I.D.Vision
Wood
80.Predhodno
izrada
izravnavajuce samonivelirajuce cementne mase
za izravnavanje pod a do 10 mm. Boju i
izabrati prema odabiru projektanta i lnvestitora.
· Klasa habanja - 34/43 (EN 685)
Ukupna debljina 3,00 mm, sa zakosenim ivicama, (EN
428)
· Habajuci sloj od cistog PVC - 0,80 mm (EN 429)
· Ukupna tezina - 4950gr/m2 (EN 430)
· Otpornost na habanje i abraziju- Grupa T: <0, 08mm
· Dimenziona stabilnost,;; 0.10% (EN 434)
11 .1
· Otpornost na tockice namestaja - zadovoljava (EN 425)
50,22
· Zvucna izolacija- 2dB (EN ISO 140-8)
· Pogodan za pod no grijanje i otporan na kemikalije
· Staticko ulegnuce- otisak <0,05 mm (EN 433)
· Postojanost boje <'! 6 (EN ISO 105-802)
· Zapaljivost- 81 (DIN 4102), Btl S1 (EN 13501-1)
· Protiv-klizne osobine R9 (DIN 51130)
· El.staticke karakteristike <2kV na betonu (EN 1815)
· Vodootpornost - zadovoljava
· Mogucnost izbora 14 drvnih dezena
lsporucuje se u lajsnama: 1o, 16 x 91.44 em i
plocama:
50 x 50 cm(4 drvna dezena)
U PONUDU URACUNATI I SOKL-LAJSNU (DUZINA 22,70
M)
Racun
m2.
Napomena za ponudace: Svi navedeni materijali sluze samo za definiranje ranga
1----
kvalitet vrste materijala sa tehnickim karakteristikama istih te ponudac nije obavezan
ponuditi predlozenu vrstu materijala ali je zato duzan da u ponudi navede vrstu i tip
materijala kojeg nudi, u cilju valorizacije ponuda.
LOT 1
Rekonstrukcija prostora za izgradnju
cafe-bara.
Predmjer radova
lnvestitor:
AGENCIJA ZA PRUZANJE USLUGA
U ZRACNOM PROMETU BIH
Kolicina
OPIS POZICIJE
Ukupno
XII LICILACKI RADOVI
12.1
12.2
12.3
Unutarnje abrade zidova .
Dobava materijala, unutrasnji transport i bojenje
disperzivnim bojama tri puta sa prethodnim
gletovanje
omalterisanih
zidova.
Prije
nanosenje boje sve zidove poslije zavrsenog
gletovanja preci podlogom.
OZBUKANI ZIDOVI
Racun po m2 .
Unutarnje abrade zidova .
Dobava materijala, unutrasnji transport i bojenje
disperzivnim bojama tri puta sa prethodnim
grundiranjem zidova . Prije nanosenje boje sve
zidove poslije zavrsenog grundiranja preci
podlogom.
ZIDOVI SA OBLOGOM
Dobava materijala, unutrasnji transport i bojenje
disperzivnim bojama tri puta, sa prethodnim
gletovanjem povrsina. Prije nanosenje boje sve
stropove poslije zavrsenog gletovanja preci
podlogom .
ZIDOVI SA OBLOGOM (Gips-kartonskim
sustavom) .
Racun
m2
50,66
24,44
70,00
m2 .
Napomena za ponudace: Svi navedeni materijali sluze samo za definiranje ranga
kvalitet vrste materijala sa tehnickim karakteristikama istih te ponudac nije obavezan
materijala ali je zato duzan da u ponudi navede vrstu i tip
LOT 1
·Predmjer radova
lnvestitor:
AG ENCIJA ZA PRUZANJE USLUGA
U ZRACNOM PROMETU BIH
Rekonstru kcija prostora za izgradnju
cafe-bara .
Redni
OPIS POZICIJE
broi
Jed.
mjere
Kolicina
XIII GIPSARSKO-MONTAZERSKI RADOVI
13.1
13.1
lzrada zidova kao Knauf sistemom .
Dobava materijala, montaza knauf ploca i
metalne podkonstrukeije , te ispune od kamene
vune minimalne debljine 5 em . Dvostruka
obloga od jednostrukih, gips-kartonskih ploca
(G KF), debljine 12,5 mm . U stavku ukljucena i
propisna obrada svih spojeva montaznog zida
sa krutim djelovima konstrukcije objekta.
Ukupna debljina zida 1Oem.
Racun po m2 .
lzrada zidova kao Knauf sistemom .
Dobava materijala, montaza knauf ploca i
metalne podkonstrukeije. Jednostruka obloga
od, gips-kartonskih ploca (GKF), debljine 12,5
mm. Zidna obloga se radi u debljini od 10 em sa
udubljenjem za skrivenu rasvjetu eijelom
duzinom . Zidna obloga ima visinu od 80 em do
140 em . U stavku ukljucena i propisna obrada
svih spojeva montaznog zida sa krutim
djelovima konstrukeije objekta . Ukupna debljina
zidne obloge 1Oem .
Racun
13 _2
13.3
m2
17,42
m2
12,82
m2
4 ,25
2
54,67
po m2 .
lzrada nadvratnika kao Knauf sistemom .
Dobava materijala, montaza knauf ploca i
celicne podkonstrukcije , te ispune od kamene
vune minimalne debljine 10 em . Dvostruka
obloga od jednostrukih, gips-kartonskih ploca
(GKF) , debljine 12,5 mm. U stavku ukljucena i
propisna obrada svih spojeva montaznog zida
sa krutim djelovima konstrukcije objekta.
Sirina nadvratnika je 362em .
Ukupna debljina zida 17em.
Racun po m 2 .
Nabava materijala i ugradnja gips-kartonskih
ploca na strop eaffe-a. Gips-kartonske ploce
montiraju se na aluminijsku podkonstrukeiju i
celicne sajle. Nakon ugradnje na sve spojeve
ugraduju se mreziee te se eijela povrsina gletuje
do pripreme za bojenje. lzgled stropa je
definiran projektom interijera . Strop je srednje
slozenosti u dva nivoa. Ponudu dati prema
detalju grafickog priloga.
Racun po m2.
Napomena: Potrebno je predvidjeti odgovarajuci ovjes
(nonius iii drug i prema uputama proizvodaca) zbog vece
visine ovjesa.
m
Jedinicna
ciiena
Ukupno
Predmjer radova
LOT 1
lnvestitor:
AGENCIJA ZA PRUZANJE USLUGA
U ZRACNOM PROMETU BIH
Rekonstrukcija prostora za izgradnju
cafe-bara .
OPIS POZICIJE
13.4
Nabava materijala i ugradnja gips-kartonskih
ploca na strop kuhinje. Gips-kartonske place
montiraju se na aluminijsku podkonstrukciju i
celicne sajle. Nakon ugradnje na sve spojeve
ugraduju se mrezice te se cijela povrsina gletuje
do pripreme za bojenje. lzgled stropa je
definiran projektom interijera. Strop je ravan .
Racun po m2.
Kolicina
2
m
Ukupno
13,20
Napomena: Potrebno je predvidjeti odgovarajuci ovjes
(nonius iii drugi prema uputama proizvodaca) zbog vece
materijali sluze samo za definiranje ranga
istih te ponudac nije obavezan
duzan da u ponudi navede vrstu i tip
LOT 1
Rekonstrukcija prostora za izgradnju
cafe-bara
Predmjer radova
Investitor:
AGENCIJA ZA PRUZANJE USLUGA
U ZRACNOM PROMETU BIH
SVEUKUPNIPREGLED
PRIPREMNI RADOVI
II
ZEMLJANI RADOVI
Ill
ARMIRANOBETONSKI RADOVI
IV
ARMIRACKI RADOVI
v
ZIDARSKI RADOVI
VI
IZOLATERSKI RADOVI
VII
LIMARSKI RADOVI
VIII
KAMENOREZACKI RADOVI
IX
KERAMICARSKI RADOVI
X
BRAVARSKI RADOVI
XI
PODPOLAGACKI RADOVI
XII
LICILACKI RADOVI
XIII
GIPSARSKO-MONTAZERSKI RADOVI
SVEUKUPNO s PDV-om:
KM
I,- 5' I
m
ci.,.-
..:~
-
I
<(
-,
z
~
U)
(')
w
·0
w
-,
0
1U)
0
(L
10:::
0
0
_J
1-
~· ~~
11 . "'
~
=u
UJ
.....,
z
~
UJ
-u
UJ
.....,
0
tJi
0
a..
~
<(
(]]
w
LL
LL
<(
~
<(
.....,
z
w
>(j)
:J
0:::
z
:s
C1..
"'-J
QJ
""2
QJ
UJ
:~
-"
·;;
~
0
"0
·;:;
~'
~0
+·
r\
-·-d--"'--~1
~
~
Ul
0
1--1
P6Z\
- +--oe-+
·---Ll --~9£P
,_
::3
--- - ~ --------- --------- --{:: --- - -- ---------------- --- - __ ,
H
100
753
653
888888
~
c
terasa
[~(liD~~ (I]J
~
~
~
178
ft-----l ~l
"("
~~(I])
178
I~
r-1
.
'
245
•
proS iren i dio objek.ta
proSireni dio objekta_j
"
li·.
'I
237
i
17
;
~p
~
l osTAVA
[Ill
~~
~~7
:i~
-=-)\l::::::J:) 1/:l
I
prostor za puSafe
I
.G.
~ - )~6~
J.
,_ <,'>
.
':1 .-)'. .r:
j:,~.s.- C')\"\
i~{';.,~ \~
1~oo"Dm
_
.
;: · _
'
0~:::1)(.
'"---+_
"C <;s
_ .,.,
·
·--/· ~ A ~ ·~ ~:
~~.. :r- 1O. o"$~ ~ ~
.-\'~~· ""o
.
~:J~~~ :~
~·
[jJ
1
~
'
~.;,-;;:.,. ,
'
'
'
'
'
'
7
'
\
I
~
I
~
F!fl1~
([J
~17
OJ'
"
~
~
:l37
1:
I
I
~
'
!
!;=I OSTAVA2
1~.,
110
'~ n~w,, f\
· :::
L~3~.J
I
L~l
.,
I
Razmjera
1 :50
TLOCRT NOVOPROJEKTIRANOG
CAFFE-BARA
I T.D.
I
I
III
I
(19/13) II
Iii
!
t__
r------------
1
'"
....,
350
....
:
:
25
-
~II
:
·:
8
'
cp
32
'"
.... 1
~
!~..
1
J5\
i!l~~~err=--,d ~~
~~ ,J><
J
~I
M
l , 8 ::
y
:
i
,_l uHINJA
~.
~\~
ugm;i,
). ~~0 /
l
•
:
;
~~-0,
I
/\(
!
tT
==r
:1
I
I
( [ [ ] ]
~·
~
:
:
1~ ~. g-
237
r
\\~~ '"
.
iv
i lo m~.,
110
"'~ -i ~!=
i
o,
~·! ~
1r l
1
334
,' l
17 ~ :
ZID OD GIPS-KARTONSKIH PLOCA
5
-t'~
:'~
4
' '·""'" ··•· ' ·"
I
334
--,(§~
!~
.
t I1
'
~ !C.l?,
.
I
I
r
<01
' •10
5
J\
I
11
~~ ~
C " " " \ - r--;
I
74
~
I
I
~
.
~
17
.:
~· ~ I
~dI
{
~ OSTAVA 2
n
r
-l./.
u:~HIFI 'I ~~ J
285
I
..
37
pZ-t--"-'-11,_0
tr===~===============T====l
Raz1~5o
TLOCRT CAFFE-BARA
(GIPS-KARTONSKI ZIDOVI)
(19/13) ['
i
....__
<>---
.
,,
,,
~
,,,,,,
,,,,
,,,,
,,
-·
.,,----
..............
::
::
\
,,
'
'
'
'
'
,,,,
,,,,
",,,,
,,,,
~ ,,,,,,
,,,,
,,
It
·r~~''
'
'
'
'
'
l
1/11
I
l
I
,,,,
,,
--- --- ~:
.
\
-
,,''
,,
,,,,
,,,,
,,
,,
j
::
~
",,,,
",,,,
,,,,
100 ,,:'
,,
Jl
,,
",,,,
,,
,,,,
",,,,
,,,,
",,,,
,,
,,,,
I
-------- ::
::
::
::,,
,,
,,,,
,.,,
,,
,,,,
_
.3~
..•v...
_..,,
--~
-,Ll
·.,,:
Il
,, /
_.,_..../
,,,,'
''
: TTTl··
I \ I \::274
2u,o
,,
,,,,
,,, I
,,,,
,,,,
,,,,
,,
,,
,,,,
,,,,,,
,,
,,,,' '
:·,
20J;
''
::,,
,,
,,,,
,,,,
,,,,
..
II
,,,,,,'
,,
,,,,•'
,,,,
,as :
.
,,::,,
::--'"'·
::
--
,,
,,,,
-- -''
rasvjeta
/'///////'/~~
Iru~:~/
~~
20
I
I
i•
15
gSIJil
~ lXI'
~
7
OSTAVA
><
,I
,,,,
,,
,,
,,,,,,
,,
--<>------<>------<3- LED
__
f\
Razmjera :
1:50
I
TLOCRT STROPA "GAFFE-BAR"
T.D.
(19/13)
T
SPECIFIKACIJA KAM ENA ZA SANK
~ dnaploha (hllk)
il
S.;n"'nt1
T
~
Obrada: Stokovan te naknadno Cetkan
~Q
1
.......... <1
:!I
'
Prirodn i kamen (granit)
ou
150
:
~
konstrukciju .
170
~ gmot l'll2
{0
iki antikiran .
Kamene plaCe se a nkeruju i lij epe na
--~;~---~---- - -
seg~nl 4
{0
Prirodn i kamen (granit)
(debljina 30mm)
Sotg!T'enl 2
I {D
150
PODG EL SANKA
__L
- - - - :--.~ I r-nm.
(debljin a 30mm)
,t__·+----J ~·
Obrada : Stokovan te nak nadno Cetkan
iki antik iran.
Kamene plaCe se an keruj u i lijepe na
konst rukciju .
_L
.
I
I
Razmjera :
1:50
DETALJ JNTERIJERA
(OB LOGA SANKA)
I
T.D.
I (19/13)
I
I
I
- -- - - -
- -- -
- - --- 1
I
KAMEN I OVJES IZNAD SANKA
Prlrodnllcamen(oranlt)
(d eb1Jina30mm)
T
561
394
167
T
Obrada: Stolcov~n te nak.11adno Cetkan
lk l lrltllclnn
Kameneplofc seankeruju llljepena
lconstrukclju.
I'
I
~
~
8
,::J
'*
~5
4•
93
4•
93
I
~4~~5~
g.
l
"*"I
4 '
lCI
86 ,..,.
*"I
m
m
seomentl
:
St9mtnt4
metalnapodkonstrukc!ja
SEGMENT4
.. (40X40 mm kvadratnl profil)
-- l(onstrukclja seankeruje uASstrop
_L
_L
Pr1rodnlbmen(l}t'lllllt)
(deb~lnaJOmm)
!"
110
----- .. obnda: ~tokovan te naknadno fetkan
ll<lantlklran.
Kemeneplofese ankerujun11
konstrokclju.
"!
SEGMENT 2
metalnlpodkonstrvkclja
~
' rf"J?"<?Guu~---:: ..
(o40x~ommkvadntnlprofll)
_Konst11.1kcfj a se anke11.1je u AB strop
Prlrodnlkamen(onn!t)
• • ·---- · - - (deblj!na 30mm)
Obrada: itokovar~te nakr~adno Cetkan
lkl 1ntlklnn.
Kamene plol:e seanke11.1ju n•
konstrukclju,
meta Ina podkonstrul:c:~ a
SEGMENT 3
1¥
~u
-l~1
0
~i
~
0
I
{40X40mmkvadntnlprofll)
- CO· · · -Koo<1~•<tl• "'"''~J<" AB <1~p
~J
I
'""''"1 "m'" (O"""l
1 ·-·----(debljlna JOmm)
=
Obrada:!tokovoantenaklladnofetkan
-s~e
~
llclantlklran.
Kamene pll)fese•nkeruju na
konstrukcfju.
DETAU INTERIJERA
(KAMENI OVJES IZNAD SANKA)
I (19/13)
T.O.
SEGMENT 1
----- .. metalnapodkonstrukclja
(~ox•o mm kvadratnl profll)
Konstrukclja se ankerujeu AB strop
~~ ..Prlrodnl
bmen Cora nit)
(deblj lna30mm)
Obrad1 : UokovantenaknadnoCetklln
lklantlklran.
Kamtneplol:eseankeruju na
konstrukclju.
~~'
-..··
, ... · ··:4·
··-
~---
- - - -1
I
I
1
.
!
1~;;:::~~~~~~-·- l
r--·- ·- -·-------·-.
1
I
I
1
~
datlm shemam11:. Staklene
1
piche su predvldene da st.
pjeskllrenodredenlm
motlv!ma (aprtlca cljama).
:
I
:
\..amlllr.!lno+kaUenostaklo
~
odpomo na udarce}, dim.
1
(170x2.40), usvernu prema 1
1 datlm sh emama. Staklene :
plohe
su
predvl(l'ene
erase
t
1
POZ. 2
~
,
,
(
\
c,
1
]
1
:
/
•
l )
[
I
.-
'.
}
l
)
'
.-,">""'....,~.........~
~'i;
.<c
-'~;.,~:,.....,.,
:::..::So 0
~.., - ~. '!:ON.
O :z: :P.-1~
<_fl
:~~'- ;~w
~'
staklokoj e jeopttl:kl
l
l
1
::a:~~: ~;:b~t~:o::~: od
~lme se os l !j!ur<~va
!
:~s: :~t;:J~:t;~:~hvatl
1
notvaral'lj e vratalzvestlu
obllku lnox cll!ndra 030c:m.
vl$N140cm.Okovltrebada
lmaju.ndovol]avaju
1
certlflkate po ISE·DEN Ill
1
r
.
j
1
Ii
___
I
_j
POZ. 1
9
.
!
104
17. ,
• •
100
1
I
12::
,,
•
128
171 I
' '
11 8
~
r-;;;:r:~~:~~~,:;::-:--· - 1
5
117
13 1 .
80
l ,
tlzvtdblbezok:vlrasa
(
'
0
\
I
I
]
!
1
\
I
! ),usvemupremadO!Itlm
!
l
Ra~m]era:
J supredvldeneda se
1
[
1
[
1:50
1 shemamO!I. Stak:lene plohe
'
neoprenalll slllk:ona sa
_____j
I!
I
I
::~:~=~~:r~II!!~OEN Ill ~
L _ ___ ____
;~:~:~n:~J;;a:~:nt~f:~!la se
l-.~-s~:~~~:_
-~• ..,_
·G-<S;~o'"
(pjeskareno po sheml)
~::::;~~:~n ~:t=;te
I
:
I
v~ '("l
~~~~~;e~~a~~:~~o~~a~~amlstal
fpjeskareno po sheml)
2
1
l
]
- 4
(
{
~~~~J~~~~~::=:o lxS mm
I
:
t
j
-
,'
'!
I
:
] odporno na udarce), dim.
I (100X84;128X295';117X295
::e:;;:::~~~a ~:;~::are
I
prozlmo. Staldena kllzn a
1 vrata se uQraduju bez
1
~ !toll:ova,asvebrtvetreba
1 dabuduodneoprtnalll
1
~ slllll:onanllmese
J
1 oslgurO!Ivaa psotutno
1
J brtvljenjelvlsoll:atrajnost.J
1 Rul::ohvatlzaotvaranje
1
J vrata l%vestl uobllku !noll
I
1 clllndn. 030c:m.vi$ine200
1
[ c:m. Olcovi llcl!za~l tr eba dll J
1 lmaju, zadovoljavaju
1
}
\
:
1
Umlllr<~no+ka ljeno staklo
I. jedeb!Jine2x8mm,
I bezbojno !11 OptiWhlte
_____ _.,. ._-+--1
\ I
l
J
1W standardlma.
_....--
_....
'
1
I
;
~
---
I motlvlma (apllkacljama) .
l
;
dat lmshemama.Krlla
stakleneplohesu
l
l
r!\'f=-A
'
l
1
\
I
as
I kaljen lmstal::lom(staklo
~ ~~\~~::~:::!;Jeno staklo
<":>
I
'
(100x2.10),usv emup~ma
l
-:-~ ~:~"
ss
i
l
<'X" co
,!
~
:
I
, <. . . .<:-,.."1....,--:,,,AS:i
Q4
pjeskare U odredenlm
Jednok:rllnastaklenavrata
ulzvedblbezolcvlrasa
l::aljenlmrtaklom(stalclo
odpornonaudarce),dlm.
1
i
+.= ..
,,
'
'
'-·--·--·---------J
I'
94
r--~~ ---
!
f
,
360
l
1
j e debljlne 2x 8 mm,
bezbojno ill Opt!Whlte
1 stall:lol::ojejeoptli':ll:l
! prozlrno. Stall:lenastjenka
J seugradujubetStol::ovO!I,a
I svebrtve t rebadabuduod
[ neoprenal!lslllll:ona sa
I am ese oslgurava
apsolutno brtvljenj e l
t vlsoka trajnost. Oll:oYI treba
J da lmaj u, ndovoljavaju
I certlfik:ate po ISE·OE N II!
I
!
I
:
1
(9 4x2.20), u svemu prema
I
I
1
lzvedbl bez okvlra sa
I lcaljenlmstaklom(staklo
]
lzvedblbezokvl~u
kaljenlm staklom(staklo
odporno na udarce), dim.
~
:
I
I Flksna skelena stj enka u
1
I'
p]eskan!;sa odredenfm
j motlvlma(a pllkacljama).
t.amlllrano+kaljeno stak:lo
j
jedebiJI~~t2x8mm,
1
~:z~:'~:J:IJ~:t:~~:e
1
::o~~~ao~u~~~=~n;t:~o:na~aO!I
l
svebrtvetrebadabuduod
neoprenallls!lllconasa
I
I SHEME BRAVARIJ E
I ' (POZ 1-POZ2)
I
T.O.
(19/13} 1
~mes e oslgurava
vrata,llmlstal
+kaljeno stal::lo 2x8 mm
(pjeskan!;nopo sheml)
nksnolamlstal
+kllljenostalclo2xBmm
(pjeslcarenopo sheml)
filcsnotamlstal
+lcaljenostaklo2xBmm
(pjeskar1!no po sheml)
apsolutnobrtvljenjel
vlsoh trajnost. Olcovl treba
dalmaju,:udovo ljavaju
tertlfllc:ate po ISE·D EN Ill
1Wsta ndardlma.
I
I
T
I
~ ----------~~~~~~~~~~~
I
r- -------- ---- - -,
r---------------~
1
I
\ I(IJzn)SkelenavniiiU
rt:veC:blbetoltv trasa
:
I
I ka:l)e'lm staklom{stlklo
odpomo na udarc:11), dim.
i (7Cx220), u svemu prvna
1
dattm shemama. Staldene
"'
I plohe su predvldeneda se
: pjes~.aresa Ddredenlm
I mDtl-<lma(aplllcacljlma).
1 U.mHin~IIG+Icaljeno stalciG
1
\
I jedebljln e2 xemm,
btZbJjnD Ill Opti'Nhltt
Y"'l stakbkDjejeopt!~lcl
,
: prozlrnD. Staklena kllzM
l
I vri!ott se ugraduju bez
\lJtolc &ova,asvebrtvetreba
I
Flk.sn;~skeltn'llstjenkolu
~
rzv edblbuokVIrau
I
kll~enlm sta.klom{staklo
:
odporno n1 udarce), dim. j
(1S3K240), u svemu premal
datlmshemJma.Staklene r
plohe su pr edvl6ene da se
''
l/
pjeskareuodre(l'enlm
1 '.
mot tvlm a(lplllcac:ljll'nl).
l~mlll111no+.kaljeno staklo
J
1
je debljlne 2x a mm,
:;::,:'~:j~IJ~pot~~~~e
prozlrno. Staldena stjenka
\
.'
:
r-·r--._
l ·~
I .'
:eu::deu~~~:zd!1tobkuodv;,0 :
!
neoprenalllsltlkonillu
I
seos~urava
l
datmljU,Zidovoljavaju
cerUflkate po tSE·OEN lit
:
TIN sUndardlma.
I
i
~
.
·'
(
apulutnob~ljenjel
j
i
\
\
i
'.
~
/
--
l (
1
vlsoh trajnost. Okovt !reba I
l!lmt
I
POZ. 4
POZ. 3
~-----------------
,
'· \
T
,'
iilv ',
""""""'' I
=..J
0
I
/
~ ,...
.J
~
1 da budu 11d neoprena Ill
<} : :';~:~:v:" ~~~::~u~~o
•
1
I
I
I
:
1
:
I
1
1
l
~
l
: brtvl,'enje I VISDka trajnDSt.
:
0
I
nksnD hunlsta
l+killljenD stakiD 2x8 mrn
(pjeskareno posheml)
~·-·---------J
kllzn.a stalcle.navrat;~,lamlstal
+lcaljt.IIG stakiD2X8 mm
(pj eskarenoposheml)
l :~~~h~:~s~~ u ~~~:;JI~DX
\ dllndra 030 em. visine 140
\ cm.Okovll kllza~ !reba da
1 lmaj"J, zadDVoljavaju
! ~~~~::r~I~:~OEN
:
I
j
\
Ill
:
~------J
POZ.
5
POZ. 6
,.,
"'
[iI /" -~
II ,"~"~ '
I
.
I
I
11 *~~~···········
·~
//
//
.
//
/'1
'------
! •
<~
~
- .
I~~=j...·-~~ ·,
,_ "'~~~ ~
.... . :. .
......
~~ ;.!~ -:,'5Yr.!:.
sY'=n~. " "
.
, ·. _ ___
~Q
• ..,
-
•
:)...;.a')
b ;; ~
.- <,
'")._
;,0
~,
.;;._
"'
-----
!
00
•
•
!
~
!
SHEME BRAVARIJE
(POZ 3- POZ 6)
DDbava I UIJradba
~etvert~krUnlh/dvclcrlllllh kllznlh vrnta,
u svemu prema GlAVNOM PROJEKTU I
dat!m shemama. tzrada I m11ntah
kllznlhvratauslstemuAI·prcrllalcac
FEAL Termo 80. Boju alumln!jsklh
vratadooovor1tl sa projektantoml
lnvestltorDm . ostakljenjepjeslcillrenlm
stalciDm 4+12+4mm. Okov I brtve
EPDM t:valltete po killtaiD~klm
uputamill prolzvotl'aCa.Vlslna vr1taje
235 em I nadsvjetlo 60 an. Svt. mjere
uzetlnallcumjesta.
Rafun po kom.
-poz.rv
dim.
(35ex295)0TI
~
0
/
I
/
/
!
~
METALNA OGRADA (TERASA)
--
71:;~
.
653
-o-
100
r
Nl
~I
I
I
I
1
,~
~
I
888888
[UJJ
~I
1
""~I
I
teras a
[~
(IJJ [
~
T
(I JJ
~
106
Perforirani lim 2 mm (top ic cinCani te
T
naknadno bojen bojen za kovane
:8=
"'
ograde (antracit)
-Lim se postavlja na distancere 20x10
------ :... mm
1
2
7# 0,2
Kutijasti profil 20x70 mm ((toplo
1
POZ. 7
Razmjera:
1:50
SHEME VANJSKE OGRADE
(POZ 7)
r-,,:11,1II
L __ _L __ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _~--~
LOT1
Rekonstrukcija prostora za izgradnju
cafe-bara
Investitor:
Predmjer radova
AGENCIJA ZA PRUZANJE USLUGA
U ZRACNOM PROMETU BIH
PREDMJER RADOVA ELEKTRO INSTALACIJA
r, .f
,,,
\
•
,
v
ti ·'f.
b'~n~·.,;
o)<:
I
,,
!fiG\\:~.'·~~ I/·
~
GLAVNI PROJEKT
ELEKTRO I GROMBRANSKIH
INSTALACIJA
Objekt CAFFE BHANSA
InvestitorLokacija -
SADRZAJ KNJIGE:
l.OPCI DIO
1.1 . Prikaz tehnickih rjesenja za primjenu predvidenih mjera i normativa zastite na
radu i zastite od pozara
1.2. Tehnicki uvjeti
1.3. Primjenjeni propisi kod izrade tehnicke dokumentacije
1.4. Program kontrole i osiguranja kvalitete
2. TEHNICKI OPIS
2.1. Opcenito
2.2. N N prikljucak i mjerenje
2.3. Glavni razvodni ormar
2.4. Rasvjeta u objektu
2.5. Uticnice u objektu
2.6. Panicna rasvjeta u objektu
2.7. El. instalacija klimatizacije i ventilacije
2.8. Telefonska instalacija
2.9. Protivprovala
2.1 0. Vatrodojava
3. PRORACUNI
3 .1. Kontrola kabela na strujno opterecenje
3.2. Kontrola pada napona na kablu
3.3. Kontrola zastite od indirektnog dodira
4. PREDMJER RADOV A
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
Vanjski n.n. kabelski dovod
Razvodni ormari
Rasvjeta i panik rasvjeta- objekt
El. instalacije uticnica- objekt
El. Instalacije klimatizacije i ventilacije
Telefonska instalacija
Instalacija protivprovale i vatrodojave
5. CRTEZI
1.
2.
5.
4.
5.
6.
7.
Tlocrt prizemlja-elektro instalacije rasvjete
Izgled stropa- LED rasvjeta
Bocni pogledi- LED rasvjeta
Tlocrt prizemlja- elektromotorni razvod i uti en ice
Tlocrt prizemlja- elektro instalacije klimatizacije
Tlocrt prizemlja- elektro instalacije slabe struje
Jednopolna shema RT
6. DETALJI
1. Blok shema vatrodojave
2. Blok shema protivprovale
2
1. OPCIDIO
3
1.1. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU
REDVIDENIH MJERA I NORMATIV A ZASTITE NA RADU
I ZASTITE OD POZARA
PRIKAZ TEHNICKIH MJERA I NORMATIVA ZASTITE NA RADU
Ovim dijelom projekta dan je prikaz tehnickih rjesenja za primjenu pravila zastite na radu kod
elektroinstalacije u skladu Zakona o zastiti na radu. Zastita na radu u smislu Zakona iz
gornjeg stava, obuhvaca simp mjera i aktivnosti usmjerenih na stvaranje uvjeta koji
osiguravaju sigurnost na radu, te uvjeta za sprecavanje i otklanjanje opasnosti koje mogu
prouzrokovati povrede na radu i cuvanje radne sposobnosti korisnika u ciklusu upotrebe
objekta.
Opca razmatranja zastitnih mjera
Kod zastitnih mjera razlikujemo dva osnovna tipa ugrozavanja:
- zastitne mjere koje sprecavaju direktan dodir,
- dodatne zastitne mjere, koje trebaju stititi covjeka kod indirektnog dodira.
Prema tome elektricni uredaji i postrojenja moraju biti tako gradeni, da je covjek kod
dijelova pod naponom za vrijeme pogona, odnosno koristenja naprava, zasticen od
direktnog dodira i to pomocu prepreka iii izoliranja.
U cilju sto efikasnije zastite, postrojenje se razvrstava u promatrane jedinice:
1. Prijenos elektroenergije kabelom.
2. Glavni razdjelni ormari, stezaljke faznog vodica, nul vodica i zastitnog vodica.
3. Zastitni elementi.
4. Razvodne kutije.
5. Nepomicno polozen vod.
6. Pomicno polozen vod.
7. Spojna prikljucna mjesta.
8. Uzemljenje.
Tehnicke mjere zastite od strujnog udara
Zastita od slucajnog dodira dijelova pod naponom
Mogucnost slucajnog dodira dijelova pod naponom elektricnih uredaja ne postoji, s
obzirom da su svi uredaji izolirani, odnosno smjesteni u zatvorena kuCista.
Zastita od indirektnog dodira
Zastita od mogucnosti da se previsoki napon dodira odrzi na vodljivim dijelovima
elektricne naprave iii instalacije, koji ne pripadaju strujnom krugu, ce se provesti
sustavom zastite od indirektnog dodira automatskim
iskljc~enjem
napajanja u sustavu
TN-S niskonaponske mreie s dopunskim izjednacenjem potencijala.
Oznacavanje vodica treba biti:
1. Zeleno-zuta boja izolacije vodica za oznacaku vodica sa zastitnom funkcijom
"PE".
2. Svjetlo-plava boja izolacije vodica, za oznaku nul vodica "N".
3. Crna i smeda boja za oznaku faznih
vodi ~a
Ll,L2, i L3.
Sve metalne dijelove rasvjete i pribora potrebno je vezati vodicem za izjednacenje
potencijala na uzemljivac kvalitetanim konduktivnim spojem.
Vodovi i pribor
Instalacioni vodovi izvode se kabelima i instalacijskim vodovima u klasi izolacije Uo/U0,611 kV tip PPOO-Y, PP-Y presjeka i dimenzija
4
naznacenih u
Instalacija se izvodi podzbukno, au betonskim plocama u odgovarajucim samougasivim
cijevima s odgovarajucim originalnim montaznim materijalom.
Svi vodovi dimenzionirani su na zagrijavanje i struju kratkog spoja prema zahtjevima
Pravilnika o tehnickim normativima.
Sve spojeve izvoditi u razvodnim i spojnim kutijama koje moraju biti mehanicki otporne,
zatvorene poklopcem i opremljene vijcanim stezaljkama.
Spojevi ne smiju biti mehanicki optereceni. Sav instalacioni materijal mora odgovarati
propisima i uvjetima tehnickih normativa.
Razdjelnici
Razdjelnici su cvorna mjesta instalacije za smjestaj elektrotehnickih aparata i opreme.
Razdjelnici su mehanicki otporni i u nasem slucaju izvedeni su u klasi zastite IP 20 (RPK) i IP 54 (GRP).
Razdjelnik GRP ima osiguran prostor za opsluzivanje. Odabrana oprema odgovara
velicini struje kratkog spoja, a smjestaj opreme je takav da zadovoljava propisanih 40
mm razmaka izmedu golih vodica pod naponom i kucista razdjelnika, odnosno dijelova
koji se stite od indirektnog dodira.
Nulti "N" i zastitni "PE" vodovi prikljucivat ce se svaki na svoje, ali odvojeno
postavljene sabirnice.
U razdjelnik je potrebno postaviti jednopolnu shemu, a ispod svakog elementa ugraditi
natpisnu plocicu odredenog strujnog kruga s osnovnim podacima namjene.
Na vanjskom dijelu razdjelnika postaviti uocljivu oznaku upozorenja iz koje se vidi da je
uredaj sastavni dio elektroinstalacije sa naznakom koji je sustav od indirektnog dodira
proved en.
Zastitni elementi
Za zastitu od struje kratkog spoja i preopterecenja predvideni su prekidaci i automatski
osiguraci.
U slucaju kvara na instalaciji dolazi do iskljucenja onog dijela instalacije koji je u kvaru,
dok ostali dio ostaje pod naponom namijenjen svojoj upotrebi.
Selektivnost zastite od . kratkog spoja rijesena je pravilnim odabiranjem osiguraca
spojenih u seriju. Selektivnost podrazumijeva postepeno iskljucenje ostecenog voda, sto
znaci da osigurac vece nazivne struje ne smije prekinuti, ako je iza tog osiguraca (u
smjeru toka energije) postavljen odgovarajuci osigurac manje nazivne struje, koji reagira
i iskljucuje napajanje elektricne energije.
lspitivanje elektroinstalacije
Prije stavljanja elektroinstalacije u naponsko stanje ona se mora - u toku postavljanja i
nakon zavrsetka, ali prije predaje korisniku - pregledati i ispitati sukladno odredbi
Pravilnika o tehnickim normativima za elektricne instalacije niskog napona - Postupak i
nacin kontroliranja svojstava, karakteristike i kvalitete elektricnih instalacija:
a) izvr{ iti ispitivanje zastite od indirektnog dod ira
b) izvrsiti mjerenje otpora izolacije vodica
potencijala
d) izvrsiti mjerenje jakosti rasvjete
e) izvrsiti mjerenje otpora uzemljenja
f) funkcionalna ispitivanja
Sva mjerenja treba izvrsiti ovlastena ustanova
potebno je kompletirati protokolarnu
dokumentaciju u tri (3) originalna primjerka.
PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
Opcenito
Ovim dijelom projekta izvrsen je prikaz mjera i normativa zastite od pozara u sklopu
elektrotehnicke instalacije. Zastita od pozara u smislu zakona iz gornjeg stava, obuhvaca
zbir mjera i aktivnosti na sprecavanju izvora opasnosti nastanka pozara.
Primjenjeni propisi
- Zakon o zastiti od pozara
- Zastita od toplinskog djelovanja
- Nadstrujna zastita
- Trajno dopustene struje
Mjere zastite od pozara
Glavni napojni vod, napojni vodovi i vodovi za napajanje pojedinih potrosackih mjesta,
aparata i uredaja odabrani su sukladno vazecim propisima. Trajno dopustene struje (A) za
elektricne vodove su vece od elektricnih struja potrosackog kruga. Prema izracunatim
vrijednostima, struja koja prolazi kroz bilo koji vodic u toku neprekidnog napajanja, ne
izaziva temperaturu vecu od dopustene temperature ni u casu kratkog spoja, uz normalne
uvjete okolne temperature.
Zastita vodova od nadstruje i preopterecenja rijesena je automatskim osiguracima,
podijeljenim u klasifikaciju prema funkcionalnim i pogonskim razredima, kao dobro
odabrani i selektivno uskladeni osiguraci spojeni u seriju. Zastitni uredaji osiguravaju
prekidanje prekomjernih struja koje proticu kroz vodice strujnog kruga, prije nego takva
struja prouzrokuje opasnost toplinskih i mehanickih djelovanja.
Kompletni zastitni uredaji i oprema smjesteni su u zatvorene, tehnicki rije5ene limene i
termoplasticne razdjelnike, koji su osigurani od slucajnog nastanka pozara.
Korisnik stabilne elektrotehnicke instalacije duzan je voditi brigu o redovitim pregledima
i zakonom propisanim ispitivanjima, a radi odrzavanja elektrotehnicke instalacije u
ispravnom funkcionalnom stanju.
Korisnik je obvezan saciniti kompletan program zastite od pozara i program odrzavanja
elektrotehnickih instalacija i uredaja.
Vodovi
Glavni napojni vod, napojni vodovi i vodovi za napajanje pojedinih potrosackih mjesta,
aparata i uredaja odabrani su sukladno vazecim propisima, a isti su dimenzionirani na
zagrijavanje, pad napona i struje kratkog spoja.
6
Zastita vodova od nadstruje i preopterecenja nJesena je automatskim osiguracima,
klasificiranim prema funkcionalnim i pogonskim razredima, selektivno uskladenim.
Ovakva zastita osigurava prekidanje prekomjernih struja koje proticu kroz vodice
strujnog kruga, prije nego takva struja prouzroci opasnost toplinskih i mehanickih
djelovanja.
Zastitni elementi
Za zastitu od struje kratkog spoja i preopterecenja predvideni su automatski osiguraci.
U slucaju kvara na instalaciji dolazi do iskljucenja onog dijela instalacije koji je u kvaru,
dok ostali dio ostaje pod naponom namijenjen svojoj upotrebi .
Selektivnost zastite od kratkog spoja rijesena je pravilnim odabiranjem osiguraca
spojenih u seriju.
Selektivnost podrazumijeva postepeno iskljucenje ostecenog voda.
7
1.2. T E H N I C K I U V J E T I
- OPCI DIO
Za izvodenje elektricne instalacije jake struje na javnim objektima, pored uvjeta datih ovim
projektom, treba se pridrzavati propisa koji su na snazi. Ovim uvjetima se reguliraju i odnosi
investitora, izvodaca i projektanta tokom cjelokupne realizacije projekta. Obzirom na specificnosti
vrsta izvedbe elektricnih instalacija, tehnicki uvjeti izvodenja elektricnih instalacija dati su kako
slijedi.
Da bi se objekat mogao prikljuciti na javnu gradsku distributivnu mrezu, investitor je duzan od
nadleznog distributivnog poduzeca traziti elektroenergetsku suglasnost. Taj zahtjev investitor
upucuje distribuciji preko posebnog formulara u koji treba upisati podatke:
- ukupnu instaliranu snagu
- ukupnu vrsnu snagu
- vrstu potrosaca
- situaciju objekta.
Na osnovu ovih podataka nadlezno distributivno poduzece daje energetsku suglasnost za
prikljucak objekta sa uvjetima, koji se moraju ispuniti, kao i predracunom potrebnih radova.
Nadlezna distribucija moze, ako to zahtjeva energetsko rjesenje, traziti od investitora participaciju
troskova za izgradnju nove visokonaponske mreze i trafostanice.
Energetska suglasnost mora biti prilozena uz dokumentaciju glavnog projekta. Radove na
izvodenju glavnog elektroenergetskog prikljucka, pored nadleznog distributivnog poduzeca,
mogu izvoditi i ostala, za to registrirana poduzeca.
Poslije izvedenih radova, potrebno je izvrsiti tehnicki prijem i saciniti zapisnik.
- TEHNICKI UVJETI ZA IZRADU ELEKTRO INSTALACIJA POD ZBUKOM
Za neposredno polaganje pod zbuku dolaze u obzir samo vodici koji nose oznaku PP/R i PP u
dvozilnoj , trozilnoj iii visezilnoj izvedbi. Vodovi se pola 'u neposredno na neozbukane zidove, a
pricvrscuju se pomocu obujmica od izolacionog materijala iii sa gipsom.
Zastitni sloj zbuke, koji ce doci po vodu ne smije biti tanji od 6 mm, a obzirom na instalacioni
pribor najpovoljnija je deblj ina zbuke od 12 mm.
Polaganje se vrsi samo u ravnim potezima i to horizontalno i vertikalno, a nikako koso.
Horizontalne trase treba da su udaljene 300 mm od neozbukanog stropa, a verikalne trase treba
da idu 150 mm od zidnog otvora vrata, prozora iii kutova zida.
Polaganje u vertikalnim iii horizontalnim smjerovima na drugim mjestima treba izbjegavati. Na
stropu se vodovi od mjesta odvajanja od horizontalnog voda do izvoda za rasvjetno mjesto
polazu u najkracem potezu.
Razvodne kutije i kutije za sklopke i prikljucnice moraju biti od izolacionog materijala. Kutije se
na zid pricvrscuju pomocu zavrtanja sa plasticnim tiplovima iii gipsom .
Svi spojevi vodica i odvojci moraju se izvoditi u kutijama pomocu stezaljki, koje garantiraju
dobar i trajan kontakt. Kod montaze ostaviti dovoljno duge krajeve vodica, jer se ova vrsta
vodova ne smije kasnije nastavljati.
Prije izvedbe farbarskih i tapetarskih radova treba ispitati kablove na provodnost i kvalitet
izolacije.
Ova vrsta instalacija se smije primjenjivati samo u suhim prostorijama. Izuzetno se moze
primjenjivati u stambenim kupaonama i kuhinjama,gdje je osigurano normalno provjetravanje.
- TEHNICKI UVJETI ZA IZRADU ELEKTRO INSTALACIJA SA IZOLACIONIM
CIJEVIMA
Ovim uvjetima obuhvacena je instalacija sa poluetilenskim (fleksibilnim), .-j:z\0)aQio]1.ip1
cijevima sa metalnom oblogom (armirane cijevi), te izolacionim cijevima b~z met:al ne
8
obloge (erne eijevi). Ove eijevi se polazu nad zbuku, pod zbuku, kao i u betonske konstrukeije
zidova, poda i stropa. Za ovu vrstu instalaeija mogu se upotrebljavati kablovi tipa PP, PP/R i
PPOO.
Kod polaganja izolaeionih eijevi nad zbuku, zidovi moraju biti ozbukani. Pricvrscivanje eijevi se
vrsi pomocu obujmiea. Kod polaganja eijevi pod zbuku izrdluju se kanali u ozbukanom zidu.
Cijevi se mogu polagati i prije zbukanja, ako su zidovi suhi. Cijevi moraju lezati potpuno u
zidu,a ne djelimicno ispod zbuke.
Prednji rub eijevi treba le:lati nesto dublje od prednjeg ruba neozbukanog zida. Cijevi se pod
zbukom polazu vodoravno i okomito. Kod polaganja cijevi u monolitne zidove treba da je
predhodno postavlj ena zelj ezna armatu ra i oplata spremna za montazu.
Prijelaz sa okomitog na vodoravni nacin vodenja eijevi izvesti u razvodnoj kutiji. Sve razvodne
kutije u istoj prostoriji, po mogucnosti treba da budu na istoj visini . Prednji rub razvodnih
kutija i ostalih kutija (za sklopke i prikljucniee) treba da budu u istoj ravnini sa povrsinom
zbuke iii tapeta. Prikljucniee treba da budu udaljene od ruba vrata najmanje 20 em.
Za lako vezivanje provodnika prije definitivnog spajanja, na mjestima njihovog nastavljanja
(razvodne kutije) i vezivanja na sklopke, prikljucniee i svjetiljke, treba ostavljati slobodne
krajeve izvan kutija u duzini od eea 10-15 em.
-TEHNICKI UVJETI ZA IZRADU GLAVNIH I POMOCNIH RAZVODNIH
BATERIJA
Glavne razvodne baterije treba izraditi od dekapiranog lima debljine 2 mm iii poliestera, a
smjestaju se u pravilu u prizemlju objekta.
Baterije treba podijeliti u sljede }e sekeije:
- sekeija osiguraca,
- sekeija mjerenja,
- sekeija zajednicke potrosnje,
- sekeija sklopki.
Razvodna baterija mora biti izradena u skladu sa tehnickim propisima i standardima.
Sve sekeije limene razvodne baterije bojadisati sa temeljnom reaktivnom bojom, a. sa unutrasnje
strane sa svjetlosivim terol lakom, radi bolje preglednosti ugradene opreme.
Sekcije razvodne baterije sa prednje strane zastititi sa vratima i bravom. Na vratima sekeije
osiguraca postaviti natpisne ploce radi lakseg odrzavanja baterije. Na vidnom mjestu treba
postaviti i znak upozorenja.
U svakoj sekeiji potrebno je postaviti natpisnu plocieu pripadajuce sekeije. Svu elektro
opremu treba smjestiti tako da sekeija bude pregledna i pristupacna za rad i odrzavanje.
Baterija mora biti
snabdjevena
sa
bakarnim
sabirnieama odgovarajucih dim enzija.
Prikljucenje vodova na bakarne sabirniee treba vrsiti sa odgovarajucim kabl stopieama.
Sa gornje strane ormarica razvodne baterije potrebno je ostaviti otvore za prolaz kablova (ukoliko
su potrebni otvori sa donje strane to semora posebno naglasiti prilikom narudzbe). Ovi otvori
moraju biti opremljeni sa kabl uvodnieama odgovarajucih dimenzija. Ormarici treba da budu
izvedeni za ugradnju i u vodosigurnoj izvedbi, a moraju odgovarati estetskim zahtjevima
objekta.
Za pomocne razvodne baterije (za stanove iii dijelove objekta) treba uzeti tipske razdjelnike,
izradene od nezapaljive plastike na koje se ugraduju osiguraci, signalne sijaliee i druga oprema.
Jspod svakog osiguraca treba postaviti natpisnu plocieu sa oznakom strujnog kruga.
-TEHNICKI UVJETI ZA IZVOI>ENJE TELEFONSKE INSTALACIJE
Za izradu telefonskih instalaeija i uvoda mogu se samo upotreblj avati instalaeio_nj !P ~!Jerijali
koj i odgovaraju tehni ckim propisima, a u nedostatku ovih propisa mogu se kpriitifC~. a ru gi
odgovarajuci standardi.
1f~'" ,
Za izvodenj e tel efonskih instalaeija i uvoda mogu se upotrebljavati:
{';tf"l'
o,,_1".
· c; r)l r'•
9
\
1
tl
r
'.,
- uvodni instalacioni kablovi
- instalacioni kablovi
- instalacioni provodnici.
Uvodni instalacioni kablovi se upotrebljavaju za izradu telefonskih uvoda, koji se polazu u
zemlju i izradeni su sa posebnim mehanickim zastitnim omotacem.
Instalacioni kablovi se upotrebljavaju za izradu unutarnjih telefonskih razvoda, a izradeni su
bez posebne mehanicke zastite. Ovi kablovi treba da budu izradeni od bakarne :lice precnika
0,6 iii 0,8 mm, koja je izolovana sa besavnim slojem PVC mase. Zile moraju biti upredene u
parice iii cetvorke.
Instalacioni kablovi se upotrebljavaju za unutarnji telefonski razvod, ranziranj e u razdj elnicima i
ormarima i instalaciono uzemljenje.
Jnstalacioni provodnici se izraduju od bakrene :lice precnika 0,6 iii 0,8 mm, koja je izolovana
PVC masom. Zice moraju biti upredene u parice.
Pored ormara u instalaciji se koriste jos razvodne i prikljucne kutije. Razvodne kutije sluze da
omoguce uvlacenje provodnika u cijevi, a mogu biti okrugle i cetvrtaste.
Prikljucne kutije sluze za prikljucak telefonskih uredaja na telefonsku instalaciju.
Za zemljovod radnog uzemljenja telefonskih uredaja upotrebljava se instalacioni provodnik
precnika 0,8 mm. Za uzemljivac telefonske instalacije upotrebljava se pocincana zeljezna traka
presjeka min. 75 mm 2 .
Jnstalacione cijevi u objektu mogu da se postavljaju na zid, p/z i u AB zidove i ploce. Kod
polaganja cijevi na zid trasa cijevi treba da bude u vodoravnom i pravcu .
Kod vodoravnog polaganja cijev treba da bude nagnuta prema razvodnoj kutiji. Kod prelaska sa
vodoravnog na okomiti nacin vodenja instalacije potrebno je koristiti razvodnu kutiju.
Instalacione cijevi treba obavezno zavrsiti u prikljucnoj kutiji. Instalacioni kablovi mogu da
se vode i u plasticnoj cijevi, a ina obujmicama po gotovom zidu.
Polaganje kablova po
gotovom zidu treba vrsiti samo u vodoravnom i okomitom pravcu, a nastavljanje i racvanje vrsiti
u razvodnim kutijama iii ormaricima.
Kod paralelnog vodenja telefonske instalacije sa ostalim instalacijama slabe struje, rastojanje
treba da bude 10 em, a kod paralelnog vodenja telefonske instalacije sa elektricnim
instalacijama jake struje, rastojanje treba da bude 20 em.
Kod krizanja telefonske i elektricne instalacije razmak treba da bude 1 em, a ako se to ne moze
postici onda izmedu kablova treba da bude postavljena odgovarajuca zastitna podloga.
Instalacioni provodnici se obavezno moraju voditi
u instalacionim cijevima, koje se
moraju polagati iii na zid iii direktno p/z.
U telefonskim instalacijama mogu se upotrebljavati sljedece cijevi:
- metalne cijevi (celicne oklopljene, preklopne, bdavne i zavarene celicne cijevi),
- metalne cij evi sa nemetalnom podlogom,
- nemetalne cijevi izradene od termoplasticnih masa.
Unutarnji precnici cijevi moraju odgovarati standardima.
Pribor za instalacione cijevi mora biti izraden od istog materijala, kao i cijevi.
U telefonskim instalacijama upotrebljavaju se sljedece vrste ormara:
- ormari za unutarnji kablovski razvod,
- razvodni ormari.
Ormari za unutarnji kablovski razvod upotrebljavaju se kao izvodni ormari i postavljaju se
na mjestima gdje se spaja koncentracija kucne instalacije i unutarnji kablovski izvod. U njega
se montiraju kablovske glave bez osiguraca i telefonske reglete.
Velicina ormara se bira na osnovu kapaciteta unutarnje instalacije i unutarnjeg kablovskog
izvoda.
Razvodni ormar se upotrebljava na mjestima koncentracije okomitih i vodoravnih vodova,
kao i na mjestima racvanja i nastavljanja instalacije. Ormari su izradeni od celicnog lima iii
plasticne mase i snabdjeveni su telefonskim regletama 20x2 i 1Ox2.
Rastojanje izmedu prikljucnih mjesta telefonske
elektricne instalacij e treba da bude naj!Ylanje
20 C m.
/,4 ..,~ \)'<roil~~~
'j<P~'EYCJiv, '.
fh ~~~ .
J\OoJ"\/
10
I.
,;"~~~.0:· ,, ~ '
;.~~·. ~. ··
~ ;: ;~
I
J
Kod izrade telefonske instalacije u objektu pored ovih Tehnickih uvjeta treba se pridrzavati
UPUTSTV A 0 IZRADI TELEFONSKIH INSTALACIJA I UVODA.
-TEHNICKI UVJETI ZA IZVODENJE VATRODOJAVNIH INSTALACIJA
Cjelokupna instalacija vatrodojave treba da se izvodi prema prilozenim crtezima, tehnickom opisu,
te predmjeru i predracunu radova a u skladu sa Tehnickim propisima za izvodenje ovih
instalacija.
Svako odstupanje od projektne dokumentacije, pri izvodenju radova, mora pismeno odobriti
nadzorni organ. Za veca odstupanj a izvodac j e duzan zatraziti pism enu saglasnost od proj ektanta,
odnosno naruCioca radova.
Za izradu instalacija moraju se upotrebljavati samo materijali predvideni za instalaciju instalaciju
vatrodojave u objektima.
Za instaiaciju vatrodojave koristiti kabeie prema uputstvu proizvodaca opreme.
Instaiacioni kabeli za vatrodojavu polazu se u skiadu sa tehnickim propisima koji vaze za
poiaganje ovih provodnika.
Kabeli se izmedu javljaca pozara polazu u jednom komadu bez nastavijanja.
Sva instalacija unutar objekata se svodi u razvodne ormarice vatrodojave. Razvodni ormanct
moraju biti tvornicke proizvodnje sa vratima, bravicom i kijucem, iznutra obojeni bijelom iii
crvenom bojom. Na vratima treba da pise DOJA VA POZARA iii samo DP.
Razvodni ormarici sadrze reglete za iemljenje s obe strane za spajanje kabiova.
Veze izmedu razvodnih ormarica objekata i centrale vatrodojave ostvariti odgovarajucim
viseziinim kabelom.
Pri montazi vatrodojavnih eiemenata mora se voditi racuna da, ukoliko se montiraju na stropu, ne
budi zaklonjeni iimenim kanalima kiimatizacije, cjevovodima i sl. Rucni javljaci pozara treba da
su na vidnim komunikativnim mjestima i ne smiju biti zakionjeni vratima.
Pri poiaganju instalacije treba voditi racuna o razmaku ove i drugih instaiacija:
- izmedu instaiaeije vatrodojave i drugih teiekomunikacijskih provodnika minimum je 10 em.
- izmedu instaiacije vatrodojave i energetskih kabeia minimum je 20 em.
- izmedu instaiacije vatrodojave i energetskih kabeia (6 i 10 KV) minimumje 30 em.
Svi metaini dijelovi instaiacije vatrodojave ( eentrala, razvodni ormari, i sl.) moraju biti povezani
sa sinom za izjednacenje potencijaia u najbiizoj razvodnoj tabli.
Po zavrsetku radova, izvodac je duzan da izvrsi funkcionalno ispitivanje rada sustava , o cemu se
mora sastaviti zapisnik ovjeren od strane predstavnika investitora i izvodaca radova.
Sav materijai i oprema koji se ugraduju moraju odgovarati vazecim propisima, a prema navedenim
standardima i propisima za izradu ove vrste instaiacija.
-PRILOG UZ TEHNICKE UVJETE
Pri paraieinom vodenju, pribiizavanju iii krizanju trase energetskih kablova sa drugim instaiaeijama
iii objektima, treba se pridrzavati siedecih odstojanja:
-Od ejevovoda gradske kanalizaeije, siivnika i toplovoda 1 m
-Od vodovodnih cijevi precnika 200 mm, 1 m
-Od vodovodnih eijevi precnika preko 200 mm, 2 m
-Od gasovoda i topiovoda sa pritiskom od 3-10 kg/em, 10m
-Od instalaeija i rezervoara sa zapaijivim iii ekspiozivnim gorivom 10m.
-Od reguiaeione linije zgrade u naseijima o,6 m
-Od zivih ograda 3 m
Pri krizanju kabeia sa cijevovodima primat·nih i sekundarnih mreza kanaiizacij e i grijanja kabeie
postaviti ispod cijevi na minimainom odstojanju 30 -50 em.
Priblizavanje kabeiima siabe struje dozvoijava se uz minimaino odstojanj e od lm a krizanje sa-ovim
kabeiima izvoditi kako je opisano za cijevovode.
'
II
/··· ·,
f
( .;,. ~
I •:,,
•
~
•'
Ukoliko se kabeli 0,4 kV vod paralelno sa visokonaponskim 10, 35 i vise KV -ostavljati razmak
minimalno 1 m.
Kod ulaza kabela u objekte isti uvuci u zeljeznu iii juvidur cijev odgovarajuceg promjera.
Na mjestima gdje se kabeli zavrsavaju ostaviti rezervu u obliku zamki iii osmica.
12
1.3.PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE ELEKTROINST ALACIJE
U svezi sa Zakonom o gradenju Narodne novine HNZ/HNK 5/04 primjenjeni standardi u
predmetnom projektu sukladni su sa:
• Zakonom o standardizaciji (SI.Iist Bil-l br. 13/93, 13/94 i 9/95)
Izvodac radova el. instalacije duzan je drzati se gore navedenog Zakona u cjelosti.
1. Investitor sklapa sa izvodacem radova ugovor na osnovu vazecih zakonskih propisa Sl. list br.
13/57, 32/58, 42/60 i 45/61, odobrenog projekta, proracuna i troskovnika te tehnickih uvjeta
koji se nalaze u sklopu projekta.
2. Ponudena suma je obvezna za izvodaca. Povecanje maze nastati samo kao visak rada koji
pismeno nareduje i odobrava nadzorni organ investitora.
3. Po ustupanju posla izvodac je duzan pregledati gradiliste i utvrditi stanje gradevinskih radova.
Nadene nedostatke i primjedbe prijavit ce poslodavcu, te ce se s njim, nadzornim inzinjerom i
projektantom postici sporazum o radovima iii eventualnim izmjenama. Jzvodenju se ne smije
pristupiti bez gradevinske dozvole koju pribavlja investitor.
4. Jzvodac odgovara za uredno izvrsene poslove, pridrzavajuci se vazecih propisa za ovu granu
djelatnosti i odobrenog projekta.
5. Garantni rok za kvalitetu montaznih radova je najmanje dvije godine od dana prijema gotovog
posla od strane komisije, odnosno narucioca. Za ugradenu opremu vazi garancija proizvodaca.
Za vrijeme garantnog roka izvodac je duzan da o svome trosku otkloni nedostatke, usljed slabe
izvedbe radova iii loseg materijala. Ako se ovo ne ucini u odredenom roku investitor ih otklanja
bilo sam iii preko drugog poduzeca, a troskove iii stetu naplacuje zakonskim putem od
izvodaca.
6. Izvodac je odgovoran jedino za kvalitet montaznih radova i ugradenog materijala, ako su radovi
izvedeni po odobrenom projektu, odnosno odobrenim izmjenama. Ukoliko izvodac vrsi
izmjene bez suglasnosti projektanta i nadzornog inzinjera, snosi odgovornost za nepravilno
funkcioniranje instalacije.
7. Ako se pri zidanju odnosno kod gradevinskih radova upotrebljavaju materijali koji stetno
djeluju na dijelove instalacije, izvodac ce u sporazumu sa izvodacem gradevinskih radova i
nadzornim inzinjerom preuzeti mjere osiguranja. U vezi s ovim ima pravo produzenja roka i
naplate troskova posebno.
8. Petnaest dana prije zavrsetka instalacije investitor sporazumno sa izvodacem radova podnosi
nadleznoj gradevinskoj inspekciji zahtjev za obrazovanje komisije za tehnicki pregled i prijem
instalacije. Konacna primopredaja izmedu izvodaca radova i investitora narucioca, vrsi se
nakon 1jdenja o prijemu od strane komisije.
9. Kod ugradnje i ispitivanja instalacije treba se pridrzavati odgovarajucih domacih i DIN propisa,
kao i odgovarajucih lokalnih propisa.
1O.lzvodac radova mora obaviti ispitivanje instalacije.
13
1.4.PRIMJENJENI PROPISI KOD IZRADE TEHNICKE DOKUMENTACIJE
Zakon o gradnji (Narodne novine HNZ br. 5/04)
Zakon o prostornoim uredenju (Sluzbene novine FBiH br. 53/02)
Zakon o zastiti od pozara Sl. list BiH br. 15/87 od 15. 07 1987. god)
Zakon o zastiti od pozara (Narodni list HR H-B br. 35/94)
Zakon o zastiti na radu ( Sl. list SR BiH br. 22/90)
Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu nisoknaponskih mreza i pripadajucih
trafostanica (Sl. list SFRJ 13/78)
7. Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje prikljucaka i ormara u
zgradama (SI.list 35/ 74)
8. Pravilnik o zastiti na radu pri koristenju el. energije ( SL. List BiH br. 34/88)
9. Pravilnik o tehnickim normativima za elektricne instalacije niskog napona (Sl. list 53/88)
10. Tehnicki propisi o gromobranima (Sl. list 13/68 i i 21190))
11. Pravilnik o jugoslovenskim sstandardima za elektricne instalacije u zgradama ( SL. List
SFRJ br. 68/88)
12. Preporuke komiteta za osvjetljenje JKO 74
13. Standard za rasvjetu HRN U.C9.100
14. Uputstva za izradu telefonskih instalacija i uvoda izdata od ZPTT:a 1977. godine
15. JUS. N.A0.826 Elektricne instalacije u zgradama .Termini i definicije.
16. JUS. N.B2.702 Elektricne instalacije u zgradama. Opsezi napona
17. JUS . N.B2. 730 Elektricne instalacije u zgradama . Opce karakteristike i klasifikacija
18. JUS. N.B2.734 Elektricne instalacije u zgradama. Nadstrujna zastita
19. JUS. N.B2. 752 Elektricne instalacije u zgradama.Elektricni razvod . trajno dopustena struja.
20. JUS. N.B2 754 Elektricne instalacije u zgradama. Uzemljenje i zastitni vodici.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
14
v
2. TEHNICKI OPIS
15
2.1.0pcenito
Predmet ovog projekta su elektroinstalacije objekta caffe BHANSA.
U planiranom objektu se predvida visoko standardna elektricna instalacijajake i slabe struje.
Projekt je izraden prema Projektnom zadatku u dogovoru s projektantom-arhitektom i postojecim
propisima za izradu projekta elektricne instalacije za ovu vrstu gradevine.
Ovaj elaborat obuhvaca projekt elektricnih instalacija jake i slabe struje za predmetnu gradevinu u
slijedecem obimu:
• el. instalacija rasvjete
• el. instalacija uticnica
• el. instalacija tehnoloskih prikljucaka i izvoda
• telefonska instalacija
• protivprovala
• vatrodojava
2.2.NN prikljucak i mjerenje
Niskonaponski vanjski prikljucak objekta ce se izvesti iz GRO koji je smjesten u objektu.
Prikljucak ce se izvesti kabelom tipa PPOO 5x10mm 2 .Kabel se polaze u pripremljenim PVC
cijevima u zidu
Mjerenje potrosnje elektricne energije je predvideno u GRO u objektu
2.3.Glavni razvodni ormar
-Razvodna tabla RT je predvidena kao tipski katni razdjelnik tip MODUL 2000, predvidena za
ugradnju u zid .Jzraden je od termoplasticnog lima sa vratima i bravom.U RT su smjesteni glavni
prkidac, automatski osiguraci i ostala oprema prema pripadajucoj jednopolnoj shemi.
2.4.Rasvjeta u objektu
U objektu, rasvjeta je predvidena, svjetiljkama LED, visilicama i stropnim svjetiljkama Svjetiljke
su predvidene za montazu na strop.
Izbor svjetiljki izvrsen je u suglasnosti sa projektantom interijera vodeci racuna da se zadovolji
normalan nivo osvijetljenosti svakog prostora u objektu Paljenje i gasenje rasvjete izvodi se
prekidacima montiranim u zid na visini 1.2 m od kate poda. Elektricna instalacija rasvjete se
izvodi kabelima tip PP-Y 3-5x1.5 mm 2 polozenim na obujmnicama u spustenom stropu i
djelimicno u zidu
U kuhinji i ostavama ce se rasvjeta izvesti svjetiljkama sa FC 2x36W u zastiti IP 54.Svjetiljke se
montiraju na strop. Paljenje i gasenje rasvjete je predvideno prekidacima montiranim u zid na
visini 1.2 mod kate poda.
2.5.Uticnice u objektu
U svim prostorima u prizemlju, elektricna instalacija uticnica i elektromotornog razvoda
tehnoloskih potrosaca izvodi se kabelima tip PP-Y 3x2.5 mm 2 i kabelima PP-y 3x4 mm 2 . Kabeli
se polazu na obujmnicama u spustenom stropu, u gipsanim pregradama u zidu i u pvc cijevima u
podu .. Uticnice se montiraju u zid na visini 0.5 od kate poda iii na vivini 1.2 m(vidi crtez br. 4)
U sanku se montiraju parapetni instalacioni kanali AT-OK. Instalacioni kanali se montiraju na
visini 0.6-l.lm. U instalacioni kana) AT-OK ugraduju se modularne energetske uticnice
16
2.6.Panicna rasvjeta u objektu
Za neometano napustanje objekta u slucaju nestanka napona u elektrodistributivnoj mrezi,
predvidena je panicna rasvjeta.
Na strop se montiraju svjetiljke panicne rasvjete sa vlastitim izvorom napajanja, u lokalnom
pripravnom spoju i kriptogramima za oznaku smjera napustanja objekta. Elektricna instalacija
panicne rasvjete u prizemlju, izvodi se kabelima tip PP-Y 3x1.5 mm 2 polozenim na obumnicama u
spustenom stropu.
2.7.EI. instalacija klimatizacije i ventilacije
Klimatiziranje i ventiliranje objekta izvodi se rekuperatorima .. Iz pripadajuce razvodne table
polazu se kabeli PP-y 5xl.5 mm 2 i vode do rekuperatorima montiranim u ostavama.Od
rekuperatora do pripadajucih ventilatora, rgulatora ventilacije i termostata polazu se kabeli
odgovarajucih presjeka Kabeli se polazu u spustenom stropu i u zidu.
2.8.telefonska instalacija
Prikljucak telefonske mreze iz javnog t.t. prometa izvodi se u razvodnom telefonskom ormaricuTO na procelju objekta.
Telefonska instalacija u objektu se izvodi provodnicima UTP cat. 6 2x4x0.5 mm 2 polozenim u pvc
cijevima ~ 16 mm u zidu do telefonskih uticnica montiranih u zidu, u sanku, na visini 1.2 m od
kote poda.
2.9.Protivprovalna instalacija
Zastita objekta od provale izvesti ce se sa protivprovalnom centralom koja je smjestena u
prizemlju i ima mogucnost prijenosa alat·ma na daljinu (dojavni centar).Javljaci i alarmni senzori,
te ostala oprema (tipkovnica, brava, sirena) montiraju se na mjestima oznacenim u nacrtu.
Povezivanje navedene opreme na protivprovalnu centralu izvodi se kabelima SA 2542 BI
2x0.5+4x0.22 mm 2 polozenim u pvc u spustenom stropu iii u pvc cijevima u zidu.
2.10.Vatrodojava
U objektu ce sustav dojave pozara izvesti preko protivprovalne centrale. Centrala se montira u
prizemlju i opremljena je sa jednom alarmnom zonom vatrodojave, relejnim izlaznim jedinicama,
rezervnim napajanjem te tipkovnicom i displejom LCD.
Vatrodojavna instalacija u objektu izvodi se kabelima JBy(st)y 2x(2x0,8) mm 2 polozenim u pvc
cijevima u spustenom stropu iii u pvc cijevima u zidu. Na strop se montiraju univerzalna
podnozja javljaca, a na njih se montiraju opticki javljaci pozara. Rucni javljaci se montiraju na
zid na visini 1,5 m.
17
"
3. PRORACUNI
0
3.1.Kontrola kabela na strujno opterecenje
Izbor kabela vrsimo na ocekivano maksimalno opterecenje, uzimajuci u obzir vrstu
kabela, broj zi la i nacin polaganja. Izabrali smo primjer str. kruga br.13 na RT
(P=2000W, U= 220V, cos<p=0.95).
1=
p
= 2000 =10(A)
U x cos rp 220x0.95
Izabrali smo kabel tipPP-y 3x2.5 mm 2 koji izdrzava trajnu struju 34 A. Kabel se stiti
osiguracima 20 A.
3.2. Kontrola pada napona na kabelu
Provjeru pada napona vrsimo od tocke napajanja do najudaljenijeg potrosaca na
objektu.
b- pad napona od GRO do RT(Pm=15.7KW ,L= 50m, PPOO 5x10 mm 2)
u = 100xLxP = 100x50x15700 = _ %
0 96
1
y.xSxU 2
57x1 Ox380 2
c- pad napona od RT do uticnice(P=2KW, L=20 m, PP-y 3x2.5 mm 2 )
u = 200xLxP = 200x20x200 0 = _ %
1 14
2
y.xSxU 2
57x2.5x220 2
Ukupan pada naponaje: u% = u 1 + u 2 = 0.96+ 1.14
u% = 2.1 %- zadovoljava
3.3. Kontrola zastite od indirektnog dodira
Zastita od indirektnog dodira dijelova pod naponom je ucinkovita ako u slucaju
kratkog spoja na potrosacu u kolu potece struja kratkog spoja veca od struje
iskljucenja osiguraca koji stiti taj potrosac:
1.
2.
3.
4.
otpornik
otpor (.0)
trafo 630 KVA 10/0.4 KY. ...... ... .... . . ... ... ............ ..... . ........ .0.004
kabel PPOO 4x95 mm 2 , 100m ... ....... ....................... .......... .0.0188
kabel PPOO 5x10 mm 2 , 50 m ........... . ................................. 0,0893
kabel PP-Y 3x2.5 mm 2, 20 m .. .... .. ..... ...... . .. . ......... .... .. ....... 0.1428
·>l~~t(~·
.. .:; ~ // :
Rk
= R1 +2x(R 2 +R 3 +R 4 +R5 +R6 ) = 0,5418(ohm)
Ik = U" = 220 = 408(A)
Rk
0,5418
U tabeli koja slijedi date su potrebne struje greske da bi oprema odredene nazivne struje
reagirala u predvidenom vremenu.
Io
Ii ( 0,4 sec)
Ii ( 5 sec)
Io
Ii ( 0,4 sec)
Ii ( 5 sec)
Io
Ii ( 0,4 sec)
Ii ( 5 sec)
6
35
I
50
350
190
200
I
910
10
55
I
63
450
275
250
I
1350
16
95
I
80
I
350
315
I
1600
20
120
I
100
I
450
400
I
2600
25
170
100
125
I
560
500
I
3800
35
230
140
160
I
720
600
I
4800
U prethodnoj tabeli su:
Io - nominalna struja osiguraca (A)
Ii - struja iskljucenja pripadajuceg zastitnog uredaja. (U tabeli su date vrijednosti
struje iskljucenja za 0,4 sec i 5 sec. sukladno vazecim odredbama). Za strujni krug
te vrijedi:
uticnice koji se stiti osiguracem Io= 20A
( iz tabele Ii=120A)
lk > Ii
~~""C.L ~
2
~,::~,~. ~ ~: ~; ':
:
:. ; /~~/
..
:~
'I
,r
to
•
.. ri 'J rr.;
'•
...
,'J..
('
'
caffe BHANSA
LOT 1
4.PREDMJER RADOVA- ELEKTRO INSTALACIJE
4.1. Vanjski n.n. kabelski dovod
R.br.
Mj. jed . Kol.
Opis stavke
1. Nabavka i polaganje u PEHD cijevi 0 110 mm u podu, kabela tip
PPOO 5x10 mm2 . Kabel se polaze od GRT doGRT
(duljina je orjentaciona)
2. Obrada krajeva kabela, ugradnja stopica i povezivanje na GRT
i na RT
m
50
paus.
1
j.cij-KM Ukupno
ukupno s PDV-om:
4.2. Razvodne table
Mj . jed. Kol.
R.br. Opis stavke
1. Nabavka i montaza uzidne razvodne table RT
modul 2000 "Schrack"-izradene od termoplasticnog lima
sa vratima i bravom u kame je ugradena slijedeca oprema:
* prekidac IN 085 780
* automatski osigurac C 6/1
* automatski osigurac C 10/1
* automatski osigurac C 20/1
* automatski osigurac C 32/1
*automatski osigurac C 20/3
* sitni montazni materijal (oznake, stopice, vijci, stezaljke)
Sve ukupno
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
j.cij-KM Ukupno
1
1
11
11
2
2
paus.
1
ukupno s PDV-om :
4.3. Rasvjeta i panik rasvjeta
R.br.
Mj . jed . Kol. j.cij-KM Ukupno
Opis stavke
1. Nabavka i montaza na strop svjetiljki kao tip:
*code 230.236 2x36W "Dalmino"
*MEDO PRO 60 2G 11 2x24W
*PIRUS E14 40W
*LED traka-LED PENLIGHT PRO 230V sa ovjesnim priborom i
svom prikjlucnom opremom "Schrack".Prosjecna duljina 1=1 0,5n
*ASTOSIGNAL M24 SN1 NC "OVA"- panik svjetiljka
kom
kom
kom
kom
kom
kom
4
3
8
18
8
5
2. Nabavka i ugradnja u zid prekidaca kao tip MODUL
"MANDEKS":
* kutija PM 7
* kutija PM 2
* kutija PO
* nosac 7M
* nosac 2M
* nosac 1M
* okvir 7M
* okvir 2M
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
3
2
2
3
2
2
3
2
'
Stranica 1 od 5
~
.. '
•u
.
'
,,,
~
t. , ~· '
... ·'J · lr(J '',
t'l
.'
.
-J,',,
:, I
LOT 1
caffe BHANSA
* okvir 1M
* prekidac isklopni
5. Nabavka i polaganje u pvc cijevi na obuJmnicama u spustenom
stropu i djelimicno u zidu, kabela PP-y 3-5x1.5 mm2prosjecna duljina 1=8m
2
kom
kom
19
kom
38
6. Sitni montazni materijal
paus .
Ukupno s PDV-om :
4.4. Elektromotorni razvod i uticnice
R. br.
Mj. jed . Kol. j .cij-KM Ukupno
Opis stavke
1. Nabavka i ugradnja u zid uticnica "suko"
kao tip MODUL - "MANDEKS"
*kutija PM 7
* kutija PM 4
* kutija PM 2
*nosac 7M
* nosac 4M
* nosac 2M
*okvir 7M
* okvir 4M
* okvir 2M
*slijepi poklopac
* uticnica "suko"
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
18
2. Nabavka i montaza petopolnog stalnog prikjlucka
kom
2
3. Nabavka i montaza u sank parapetnog instalacionog kanala
kao tip AT -OK aluminij 130x55x2000
*prav element (1=2m)
*poklopac
*zavrsni komad-lijevi
*zavrsni komad -desni
*pregrada kanala
*adapter AT
*nosac 4M
*okvir 4M
*uticnica "suko"
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
4
2
2
4
5. Nabavka i polaganje u spustenom stropu na objmnice i
djelimicno u zidu , kabela PP-y 3x2 .5 mm2
Prosjecna duljina I= 1Om
kom
13
5. Nabavka i polaganje u spustenom stropu na objmnice i
djelimicno u zidu , kabela PP-y 3x4 mm2
Prosjecna duljina I= 1Om
kom
2
5. Nabavka i polaganje u pvc cijevi u podu i
djelimicno u zidu , kabela PP-y 3x2.5 mm2
Prosjecna duljina I= 1Om
kom
3
1
3
9
1
3
9
1
3
9
Ukupno s PDV-om :
'
·:,. L ~ ·~ f-1
.. ;, ,,_,
,
...
'• ,, ,.
•'
.,.
-J
' .
:. ~: )':·.
1 ,. '
Stra nica 2 od 5
\
t. •J.I '" '
~ r
~
'J\.
I
G •,
~J 'J
c./
,
"~r .! "- "~· •.'
.• J'
.
LOT 1
caffe BHANSA
4.5. Elektricna instalacija klimatizacije i ventilacije
R.br.
Mj. jed . Kol.
Opis stavke
Nabavka i polaganje na objmnice u spustenom stopu kabela
1. PP-y 5x1 .5 mm2. Kabel se polaze od RT do rekuperatora
Prosjecna duljina I= 15m
kom
2
Nabavka i polaganje na objmnice u spustenom stopu kabela
2. PP-y 5x1.5 mm2 . Kabel se polaze od rekuperatora do ventilator kom
Prosjecna duljina I= 15m
2
3. Nabavka i polaganje na obujmnice u spustenom stropu kabela
PP-y 10x0.75 mm2 + PP-y 3x0.75 mm2. Kabel se polaze od
rekuperatora do termostata.prosjecna duljina 1=1 Om
kom
3
4. Nabavka i polaganje na obujmnice u spustenom stropu kabela
PP-y 3x0. 75 mm2. Kabel se polaze od rekuperatora do elemenata
automatike.Prosjecna duljina 1=10m
kom
6
j .cij-KM Ukupno
ukupno s PDV-om :
4.6.Telefonske instalacije
R. br. Opis stavke
Mj . jed . Kol.
1. Nabavka i polaganje u pripremljenu cijev telefonskog kabela
TK 59 3x4x0.5 mm2
m
50
5. Nabavka i montaza u zid komunikacijskih uticnica kao tip
MODUL SOFT- "MANDEKS":
* kutija PM 2
* nosac 2M
* okvir 2M
* uticnica KOM CAT 7 RJ 45 1x8/8 -17653
* modul CAT 6 8/8 za UTP cat. 6
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
8. lspitivanje i pustanje u rad instalacije
paus.
j.cij-KM Ukupno
ukupno s PDV-om :
4.7. lnstalacija protivprovale i vatrodojave
R.br.
Opis stavke
Mj . j.
Kol. j .cij-KM Ukupno
1. Nabavka i ugradnja mikropro-procesorske centrale sa 36
alarmnih zona,telekomunikaskim komunikatorom i rezervnim
napajanjem (AKU baterija)
kom
1
2. Nabavka i montaza na zid tipkovnice LCD
kom
1
3. Nabavka i montaza na zid PIR detektor pokreta DG 55
kom
5
4. Nabavka i montaza na vrata magnetnog kontakta
kom
1
. •
:..- (., t ;, ~ ~
.... c f (.Jr,,,
'~
' J~
' r'
'(j
·_:, -.
Stranica 3 od 5
. :. ',
..
,_
,, ,. .
'
' .
'·
LOT 1
caffe BHANSA
5. Nabavka i montaza na strop optickjog detektora pozara S 65
kom
5
6. Nabavka i montaza na strop podnosja detekrora S C65 BASE
kom
5
7. Nabavka i montaza na zid rucnog javljaca pozara
kom
1
8. Nabavka i montaza na zid alarmne sirene sa bljeskalicom
i rezervnim napajanjem
kom
1
9. Nabavka i polaganje u pvc cijevi na objmnice u spustenom stropu
kabela Jbysty 2x2x0 .8 mm2.Komplet sa cijevima i
montaznim priborom .Prosjecna duljina 1=12m
kom
6
10. Nabavka i polaganje u pvc cijevi na obujmnice u spustenom stopu
SA 2542 2x0.5+4x0.22 mm2.Komplet sa cijevima i montaznim
kom
priborom .Prosjecna duljina I= 15m
7
11 . lspitivanje i pustanje u rad sustava protivprovale i vatrodojave
paus.
1
12. lzrada uputa za rukovanje i primopredaja instalacija
paus.
1
ukupno s PDV-om:
Stranica 4 od 5
caffe BHANSA
LOT 1
REKAPITULACIJA
4.1. Vanjski n.n. dovodni kabel. ... .. ..... .... .. .... ..... .... .. ......... .... .. ....... ..... . ... .... .
4.2. Razvodne table .. ... ... . .... ............ .... ... . ....... ....... ..... .. .... .. ... ...... ...... .. ... . .
4.3. Rasvjeta i panik rasvjeta .... .... . ... ... ... .. ... .. .................. ... ..... ..... ... . .
4.4. Elektromotorni razvod i uticnice ... ..... .. .. ... ..... .. ...... ... .. .... .. .. .
4.5. Elektricne instalacije klimatizacije i ventilacije .. . ... ... ... .. . .. . ... ... .. . ...... ... .. .. .
4.6. Telefonske instalacije ........ ... ...... . .... .. .... .. ....... ... .... .... ..... . .. .. .... .. ... ... .. ... .
4.7. lnstalacija protivprovale i vatrodojave
IUKUPNO s PDV-om :
.
:,~ ~ .:
:· .~ " .··. .
•' .
Stranica 5 od 5
"'
Ill
888888
'
detalj "A"
teras a
C(~ ~~ G~
(liD [
~ ~ ID
- svjetiljka code 230.23 6 2x36W "Disano"
- svjetiljka MEDO PRO 60 2G ll 2x24W
•
•
- svjetiljka PIRUS El4 40W
-m -panik svjetiljka ASTROSIGNAL M24 SA/ iNC "OVA"
o -prekidac obicni p/z
R""mj "~
1:50
11 11 dovod11i kabel PPOO 5x 10 mm 2
""
• '' J
:
I
ELEKTRQ I NSTALACIJE
RASVJETE
T.D.
(19/13)
---------- --~:~
II
If
II·:
1f:
II
1~ 1
"
~
'
'
'
C\l\J1f•.
iQ
II
."
~
II
"
7
·M·
OSTAVA
r--
detalj "A"
><
taq .
~
Ill
-LED traka
KUHINJA
~
SHEMA STROPA
(novoprojektirani t locrt) 1 :50
LED RASVJETA
\:',
"
~~----.J
1\
Razmjera:
1:50
I ELEKTRO INSTALACIJE
STROPNE RASVJETE
T.D.
(19/13)
w
8
:Sw
<l:i-1--W
lll'""'
z>
-Ul
0~
a:w
~z
wo
-'-
l
WN
888888
terasa
C(~ ~IDa~ ~ID
•
•
- ispust u podu
- petopolni stalni prikljucak p/z
{
- uticnica jednofazna "suko" p/z
C(n]
TLOCRT PRIZ EMUA
(novoprojektirani tlocrt) 1:50
§
ELEKTROMOTORNI RAZVOD
I UTICNICE
n.n. dovodni kabel PPOO 5x I Omm 2
:
! _ _ _ __
I
T.D.
(19/13)
~0000~
00~~~
terasa
CKD
~}J
(l[_G}J 0_TIJ)J
~
~
LEGENDA:
R- Regulator svjeieg zraka
GRT- Glavna razvodna tabla
P- potenciometar za svjeii zrak
ELEKTRICNA SVOJSTVA UREDAJA:
YEFB (240) 230 11 I 50; 419W; 1,9SA
KE 50-25-4 - 230 11150; 533W, 2,51A
KE 40-20-4- 230 11 I 50 ; 248W, 1 ,OSA
NAPOMENA:
Mikrotokaciju regulatora i potenciometra za svjeii zrak dogovoriti sa
investitorom
I
_)
)..!:h"'-'"'....:•!.lluu"-'-'""-'-'lLV
ml l
I
ELEKTRO INSTALACIJE
KLIMATIZACIJE
T.O.
II
I (1911 ~ 1
.
~i
I
I
PPY 3x0,75mm~
~
I ·· .-
I
I
·
I
888888
te ras a
[~(liD a~ ~ID
[[]])
TOT-[
I ·~
I
lWilil
PPC
eJlJ
- telefonski ormaric
- telefonska uticnica p/z
- Centrala protuprovale
- Tipkovnica
- PIR detektor pokreta
- Kabel SA2542BI 2x0.5+4x0.22 mm'
=
~
@§]
- Magnetni konta kt
- Vanjska sirena protuprovale
- Glasovni dojavnik
@
- Detektor dima
[!]
- Rucni javljac pozara
- Kabel JB Y (St)Y 2x2x0.8 mm'
ELEKTRO INSTALACIJ E
SLABA ST RUJA
·.
~~
~
~('{,<1'1o:"h~ - · ,'j~;~-~-,~r :si ~!;~~~~
" ' G")
·~ . c,r~v
' 'D-('11)
1
·#e-r-e, ,
A. _")
.
••' '•' . "
1;, <.
~G SO
(/
.hr-~~
1'11
~- .:oo~
. ,.
_
.,.~ '9' -c
-;."Vc:rt:;.-
__,..
~<i>'.)
<>'-<:_o;;
.::-;:-0'
s1rena
· · · ·· · · · · · · · · · · 220 \lac
'----- - T e I.
··----·- ----·-----··----··----·----------·-----..---·--·'. . . ..._. . . ._. . . . . ._. _. _.' __,_______. ._._______p__rj_~em]~_
LEGENDA
Centrala protuprovale
......
~~.('@]
M~o.A. ~ ~.....~ .. ~ .i
Tipkovnica
PIR detektor pokreta
Glasovni dojavnik
Kabel SA2542BI 2x0.5+4x0.22 mm 2
Kabel PP/F 3 X 0.75 mm
2
Magnetni kontakt
Vanjska sirena protuprovale
BLOK SHEMA PROTIVPROVALE
J RJ1 ® oos ® oo4 ® oo3 ~~ 002
---
I
I
]
r:::I-;
~~
f' 001
·-···-·-----··--------·-·-··---··-··-----·--·--····-·---···-------·---·--·-
Na PPC
LEGENDA
[!]
Rucni j av lj ac pozara
Eii0
Detektor dima
Kabel JB Y (St)Y 2x2x0.8 mm 2
-
~~::~":~
BLOK SHEMA VATRODOJAVE
,~ ~~~·. ~0
..~
1
·~1~
r• 1
...~.
T
"!/~~""~o
~ C-~
(({
.,
~~ . ~ .,,
\4J ,.
'$•:,
'
~·
.'>•
\(
ij
..~-~~-· .J.
';!~ II H-c2~
~~
pp.y 3 x 2.5 mm2
)1-i
:! ~~ H--t-l;~~
;!lSI
~
PP·Y3x2.5mm2
:>rl
~ ~W+-C2~
~lSI
~
PP·Y3x2.5mm2
)1-i
~2 II H-c~
~""'
._t-
pp.y 3x 2.5mm2
)1-i
::~ I H-f-~'UA
;: ,.,
~t-
~
i I'-'
~h
~
~~W+-c~
PP·Y3x1.5mm2
/
pp.y Jx 1.5mm2
H--- -
m
')
pp.y 3 x 1.5 mm2
)(
ff l H-t-- -
m
')
PP·Y3x1.5 mm2
)(
m ~ II
m
! ....
i
i
i
~
:<l ~
tt-+-
:<l
C 3x20A
:<l"
:<l"
~
~
pp.y 5 x 1.5 mm2
klimatizacija
~
r--G:H+-t--
~
wifii H---~
~
')
w
:f'l tt-+--- - ·
~
i!H+-t-- ·-·.
~
M:2 II H--
')
pp.y 3 x 1.5 mm2
')
PP-Y 3x 1.5mm2
)
PP·Y3x1.5mm2
~
N[;' I H-!--
pp.y 3x 1.5mm2
"
)
pp.y 3 ic 1.5 mm2
)
PP.Y3x1.5mm2
>
-~..........,.-
pp.y 3x 1.5mm2
panik rasvjeta
)(
)(
)(
)(
)(
)(
It I
i
i
~~C3x20A
u. . ' l
~;;; I I
~
~
~~I++-+- C20A
::l
pp.y 3x 2.5 mm2
N~C20A
~
N
i
i
~.
~~ I
H-+-
~
]
~
tH
IN 085 780
·~
.:;lSI
~~ I
ffi<J
~
PPOO 5x10mm2
dovodsaGRT--objelct
f0::
JEDNOPOLNA SHEMA RT
list br. 1
C32A
~ ~+tt+- c 32A
..']
.:i:
proti vprovalna central a
i
0
~
rashladnavibina
:il
~
pp.y 3 x 2.5mm2
grijnavitrina
t-+-
C20A
H-+--
C20A
~~ II
G1
~
<;;i:'llt+-C20A
~
klimatizacija
PP.Y3x 1.5mm2
C10A
~
~
pp.y 5 x 1.5mm2
~0
N~
~
t+-
~
l4
ll'~
;;;
~
i
PP-Y 3 x 2.5mm2
rashladri slol
~
+-I
~
pp.y 3 x 4 mm2
pen 1ca
L~
I
~
~
pp.y 3 x 2.5mm2
)1-i
~
PP-Y 3 x 2.5mm2
)1-i
~
PP-Y 3 x 2.5 mm2
)1-i
i
zi g:l
JEDNOPOLNA SHEMA RT
I
cnez br. 7
1list br. l
LOT1
Rekonstrukcija prostora za izgradnju
cafe-bara
Investitor:
Predmjer radova
AGENCIJA ZA PRUZANJE USLUGA
U ZRACNOM PROMETU BIH
PREDMJER STROJARSKIH RADOVA
TEHNICKI OPIS
Za potrebe objekta CAFFE BAR- AGENCIJA ZA PRUZANJE USLUGA U
ZRACNOJ PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE
STROJARNICA
Za grijanje i hladenje caffea koristiti toplu(hladnu) vodu sustava 7/12°C (45/40°C)
dobivenu iz postojecih dizalica topline. Prikljucak cijevne mreze za grijanje i hladenje
caffea izvesti na najpogodnijem mjestu postojeceg cjevovoda (polaz cijevi od dizalice
topline do objekta iii u suterenu objekta u blizini inercijskog spremnika vode).
KLIMA KOMORE
Caffe je podjeljen na pusacku i nepusacku sekciju te samim tim se moraju instalirati dva
odvojena uredaja za grijanje i hladenje.
Za grijanje, hladenje dobavu svjezeg zraka predvidene su dvije klima komore koje su
smjestene u spustenom stropu do caffea.
Klima komora se sastoji iz :
-
tlacnog ventilatora
-
grijaca i hladnjaka zraka sa filtrom klase G3
-
regulacijskih zaluzina
Klima komora usisava opticajni zrak i svjezi zrak preko fiksne zaluzine na fasadi
objekta. Povrsina zaluzine je dovoljno velika da pri punom pogonu brzina zraka na njima
nije veca od 3 m/s.
Nakon toplinske abrade, zrak se zatim upuhuje u prostore putem spiro kanala koji se
vode vidno po prostoru. Tlacni kanali su toplinski izolirani osim dijela okruglih kanala koji
se montiraju vidno. Zrak se ubacuje preko resetki sa ugradenim regulatorom (u boji prema
odabiru arhitekte).
Klima komora ima na grijacu/hladnjaku ugraden komplet regulacijske automatike kojom
se regulira temperatura u prostoru kao i kolicina svjezeg zraka. Grijac ima zastitu od
smrzavanja.
Caffe se ventilira preko sustava resetki, spiro kanala i kanalnog ventilatora.
~
•. ~~~P.4~ .••
~ ·JI.J ,:
t
.(!~
'
\1
.
.
PREDMJER RADOVA
GAFFE BAR- AGENCIJA ZA PRUZANJE USLUGA U ZRACNOJ
PLOVIDBI BOSNE I HERCEGOVINE
1) GRIJANJE, HLA8ENJE, SVJEZI ZRAK I VENTILACIJA
MJERA
KOL.
komplet
2
STAVKA
1.
Nabavka
i
ugradnja
klima
komore
podstropne izvedbe (sustav SP-5GH) tip:
PKU -1 proizvod "PROKLIMA" Zagreb
debljine izolacije 15 mm plastificirana s
obje strane slijedeceg sastava:
elasticni spoj
RZ - regulaciona zaluzija
F1 G3- filterska jedinica klase G3
G - grijaca jedinica
Qg•=14,62,36
kW tv•=45°/40 °C
H+EK - jedinica za hladenje s eliminatorom
kapljica
Qh•=10,6 kW
tv•=JC/12 °C
V - ventilatorska
3
jedinica V=1500 m /h
DPext= 125 Pa
2.
Nabavka i ugradnja kanalnog ventilatora
skupa sa elasticnim spojevima, proizvod
kao "SYSTEMAIR" tip :
kom
KE 50-25-4
kom
KE 40-204 3.
Nabavka i ugradnja regulatora broja
oketaja kanalnog ventilatora, proizvod kao
"SYSTEMAIR" tip:
kom
RTRE 1,5
kom
RTRE
3 4.
Nabavka i ugradnja tlacnog plenuma dim.
954x330x300 izradenog od pocincanog
lima
izoliranog
paronepropusnom
izolacijom
kom
Stranica 1 od 8
1
1
1
1
2
JED. MJERE
IZNOS
5.
Nabavka i ugradnja usisnog plenuma dim.
954x330x300 izradenog od pocincanog
lima
izoliranog
paronepropusnom
izolacijom
kom
6.
Nabavka i ugradnja zracnih kanala
izradenih od pocincanog lima debljine
kg
0,8mm
7.
Spojni i potrosni materijal za zracne kanale
kao sto su vjesaljke, konzole, nosaci ,
spojnice i dr. uzima se 35% od stavki 4.
%
8.
Bojenje zracnih kanala u boju koju odredi
investitor (bijela iii boja drveta) slijedecim
postupkom (odmascivanje i ciscenje kana Ia
triklorietilenom zatim bojenje prajmerom
ljuscenja
sa
radi
onemogucavanja
pocincanog lima te zavrsno lakiranje u 2
m2
sloja)
9.
lzrada i ugradnja celicne konstrukcije
izradene od U profila za vjesanje klima
komore na strop
komplet
10.
Nabavka i ugradnja fleksibilnih spojeva za
klima komoru na tlacnoj i odsisnoj strani
dim: 9500x400
kom
11 .
Nabavka i ugradnja resetke u boji koju
proizvod
kao
odredi
investitor,
"KLIMAOPREMA" Samobor tip:
CCH 2-L 825x125
kom
kom
CCH 2-L 825x75
kom
OAK 625x325
12.
Nabavka i ugradnja plutanih amortizera za
komplet
klima komoru na celicnoj konstrukciji
13.
Nabavka i ug radnja bakrene cijevi za
razvod tople vode i hladne vode
m
35
m
28
2
575
0,35
55
2
4
20
1
2
2
42
20
)
....
-_
-
.
'oJ· ~ ·~·.,";· -~
.
'~ ("
I. 'J
<1' >.
Stranica 2 od 8
.
.... :: -.. ~"".·.
. .-,
/('" ~ ~ ,;~.:__-
'
·'
'
.
14.
Nabavka i ugradnja PVC plasicne cijevi za
razvod kondezata
032
m
15.
Nabavka i ugradnja kuglastih ventila
m
N025
16.
Nabavka
i ugradnja
paroneprousne
za pravokutne
izolacije "ARMAFLEX"
m2
kanale, d=13 mm
17.
Spojni potrosni materijal kao zica za
varenje, bakreni fitinzi, plin, kisik, pricvrsni i
ovjesni pribor, T komadi, koljena,
hamburski lukovi i dr. uzima se 50% od
%
stavki 14, 15.
18.
Nabavka i ugradnja negorive toplinske
izolacije razvoda za fan coile "ARMAFLEX"
tip: M
M 35x13
m
M 28x13
m
19.
Busenje rupa u AB zidovima za prolaz cijev
i kanala
pausalno
20.
Nabavka i ugradnja aluminijske fiksne
zaluzine, proizvod kao
"KLIMAOPREMA"
tip:
AFZM 400x300
kom
35
4
22
0,5
42
20
1
2
~(,'
\
(, ("''~ \
,l·
'
Stranica 3 od 8
..
~'
.
(
21.
Nabavka
ugradnja
aluminijske
regulacione
zaluzine sa elektromotornim
pogonom, proizvod kao "KLIMAOPREMA"
tip :
ARZ 400x31 0
kom
22 .
Nabavka i ugradnja lebdece protivkisne
zaluzine, proizvod kao "SYSTEMAIR" tip:
VK 50-25
kom
VK 40-20
kom
VK25
kom
23.
lspitivanje instalacije na hladni vodeni tlak
80% veci od pogonskog u trajanju od 48
pausalno
sati
24.
Pripremno zavrsni radovi te transportno
pausalno
manipulativni troskovi
Ukupno s
PDV-om:
Stranica 4 od
2
1
1
1
1
1
2) SUSTAV AUTOMATSKE REGULACIJE
MJERA
STAVKA
KOL.
1.
Nabavka i ugradnja komandno razvodnog
ormara elektromotornog pogona (EMP) i
DOC
regulatora
za
sustav
KLIMA
KOMORE.
Elektrokomandni ormar elektromotornog
pogona (EMP) je namjenjen za napajanje,
upravljanje i signalizaciju stanja komor
dizalica topline.
Elektrokomandni ormar je izvedbe u zastiti
IP65 (vanjska ugradnja), boja RAL 7032
ugraden u zastitni ormaric (direktni utjecaj
oborina).
Neizolirani dijelovi pod naponom trebaju biti
zasticeni od slucajnog dodira. Kuciste
ormara i vrata moraju biti spojeni na
zastitnu sabirnicu.
Elektrokomandni ormari moraju imati
ugradenu servisnu uticnicu 230 Vza PC,
rasvjetu, ventilaciju polja sa filterima i
termostat. Glavna sklopka je AS sklopka sa
prekostrujnom i termickom zastitom te
daljinskim isklopnikom.Svi elektromotorni
potrosaci moraju imati izborne grebenaste
sklopke za automatski rad - iskljuceno rucni rad.
Elektromotorni potrosaci i vodovi moraju biti
zasticeni
motornim
zastitnim
start
kombinacijama odgovarajuceg podrucja.
Pomocni
kontakti
motorske
start
kombinacije i pomocni relej proslijeduju
statuse uredaja (rad - kvar) na DOC
regulatore.
Signalizacija stanja uredaja mora biti
prikazana na vratima ormara pomocu
bikolornih dioda.
Svi elementi ugradeni u elektrokomandni
ormar moraju imati oznake iz strujne
sheme
komplet
Stranica 5 od 8
1
JED. CIJENA
IZNOS
2.
lspitivanje i atestiranje ormara elektro
izdavanje
motornih
pogona,
te
strane
odgovarajucih
certifikata od
komplet
ovlastene organizacije
3.
1
Nabavka i ugradnja opreme u polju automatske
regulacije vezane za sustav klima komora , proizvod
kao SIEMENS
1
Univerzalni regulator RMU730B-5
kom
Modul za prosirenje RMZ787
kom
Upravljacka jedinica RMZ791
kom
1
Kanalski osjetnik temperature QAM2120.040
kom
Sobni osjetnik temperature QAA24
kom
2
1
Sobni osjetnik kvalitete zraka QPA2002
kom
Sobni osjetnik relativne vlaznosti QFA2000
kom
Diferencijalni osjetnik tlaka QBM81-5
kom
Osjetnik vanjske temperature QAC22
kom
Protusmrzavajuci osjetnik QAF63 .6
kom
Montazni pribor AQM63.0
kom
Pogon zaluzine GLB161.1 E
kom
Trokraki mjesajuci ventil NO 25 VXG41.25
kom
Pogon troputog ventila SQX62
kom
Transformator SEM62.2
kom
1
komplet
2
pausalno
Ukupno s
PDV-om:
1
4.
Pripremno zavrsni radovi te transportno
manipulativni troskovi
Stranica 6 od 8
4
1
2
3) ELEKTRO KOPCANJA (strojarski dio)
STAVKA
MJERA
1.
Elektro kopcanje ventilatora skupa sa
regulatorima broja okretaja
2.
Elektro kopcanje klima komora
3.
Elektro kopcanje automatike
klima
komora
4.
Pripremno zavrsni radovi te transportno
manipulativni troskovi
KOL.
kom
2
kom
2
kom
2
pausalno
Ukupno s
PDV-om:
1
Stranica 7 od 8
JED . CIJENA
IZNOS
REKAPITULACIJA
1) GRIJANJE, HLA8ENJE, SVJEZI ZRAK I VENTILACIJA
2) SUSTAV AUTOMATSKE REGULACIJE
3) ELEKTRO KOPCANJA (strojarski dio)
UKUPNO s PDV-om : (KM)
NAPOMENA:
Ovom ponudom nisu obuhvaceni gradevinski radovi kao
ni elektro radovi na kabliranju strojarske opreme
,•
,, '
,, "..' ,,
LEGENDA:
~~;:~~~;:::~;.~~-
V(Y V(Y V(Y
~ ~ ~
(( ~ (I .D (( ~ (I ID ({ ~ (I ])
ELEKTRICNASVOJSTVAURE£JAJA:
terasa
YEFB (240) 230/1 /50; 419W; 1,95A
~~ ~~:;~: :;;~ ;~ ;;~ :;!~~: ~:6~~
NAP OMENA:
~~~~~~~~~~~~§~~~~~~~~
A\."t~·~r?1
r----, r----,
r-- r----,
~
r- ~ ~~'I ' )
<=-
VK 50-25
VK 40 20
0 \
A
~~ '{\
Ill ~
KE 40 20 4
"
,,
I~
Jt11
~ JC
>-
I I~
7
"--l-L~JI
IIh//
I"" I/
r\
kb
f\v
f-1-
1/1
"'
!-~
!'\
~]
F:!---'
?-------<
~c---.
~
<:::::
...,.__
.
·::e.\.
'<
p
7
!/
PPY 5x1 ,5mm
<=:::
Ar--
~~ c_'\
0251\._\l
]
"'
2
~
';1
I
jT
'~-1\l!f
J//1
<=:::
I
'---=---'~~
0
<:::::
"""
ARZ 4QQx3JJ)_
p~~x1 ,5mm 2 - GRT
';:1 1'\.
8 I '\, ARL
"V
400x31 0
l /V
"""';""
1:50
I SHEMA KLIMATIZACIJE
I r .o.
(19/13)
PROSTORA
l g i:<l!·
· mmPI
.J
1-
PPY 3x0,75mm
~----lJ.Irlf.4-----'-.../
2
~~8-t
Napajanje ppy 5x1 ,5mm - GRT
<=::: r=-- ,---t-~ Mn
~
Napajanje
2
K 25x325
8 · Y 3x0
~
p•o>tonapu;ao•
J
I ./
~
(<;:::._
-"'~" ~rrrr
~
~ !'---
3Xw l
Y 3x!t 75
rrl"
OSTO
IP
J
mI
_
';1
\
P
v
iiim
IIIII
I WJ
"'
<:::::
2
<=:::
\
.-
1
::
I~
I~~lkdlil~ ~m 2 +c=-:--,lc-t---
<:::::
II~
v I~ +--)'...
AFLM 400x400
_
I\l!
[L
~
d
I
""''"'"
x400
';)l ~
~
~~6=~~=S--~-ji~:j~~~~~~~~~~~
~--;:- ;5~ I
0315 "'. .
~
'
k----,)
i£l
PPY 5x1 ,i mm
~ \!'r~
m
~
~
n1 -
...
H
?-------<
il
~~~~~~~33~~~
-
,- -
~
H
CH hJn25x75
"-
~
Mikrolokaciju regulatora i potenciometra za svjezi zrak dogovorrti sa
investrtorom
~<;·je
'=-' '------ II
0H
I
ne i odsisne reselke su:
L 825x 125
PPY 10x0,75mm 2 + PPY 5x0,75mm 2
,
Predmjer radova
LOT 1
Investitor:
AGENCIJA ZA PRUZANJE USLUGA
U ZRACNOM PROMETU BIH
SVEUKUPNIPREGLED
GRA£>EVINSKO-ZANATSKI RADOVI
II
ELEKTRO INSTALATERSKI RADOVI
Ill
STROJARSKI RADOVI
SVEUKUPNO s PDV-om:
KM
}J
r 1(..~
\
,'t,
LOT2
Rekonstrukcija prostora za izgradnju
recepcije
Predmjer radova
I nvestitor:
AGENCIJA ZA PRUZANJE USLUGA
U ZRACNOM PROMETU BIH
PREDMJER RADOVA REKONSTRUKCIJE
PROSTORA ZA IZGRADNJU RECEPCIJE
LOT2
Rekonstrukcija prostora za izgradnju
recepcij e.
lnvestitor:
AGENCIJA ZA PRUZANJE USLUGA
U ZRACNOM PROMETU BIH
Predmjer radova
OPIS POZICIJE
Kolicina
Ukupno
I PRIPREMNI RADOVI
Napomena:
U cijenu pojedine stavke uracunato:
-sav prijevoz iskopanog materijala, iii materijala dobivenog od rusenja , na gradsku deponiju
udaljeno do 5 km. Posebni se odvoz materijala ne obracunava,
-dobava i ugradnja svog potrebnog materijala, sav unutarnji i vanjski transport,
-sve potrebne skele, podupiranja, razupiranja, osiguranja,
-izrada i uklanjanje svih prilaznih i radnih rampi,
-sva eventualna ispumpavanja voda u gradevinskoj jami iii djelovima zgrade.
1.1
Rusenje zidova . Rusenje treba izvesti pazljivo
na naCin da ·se neostete dijelovi zida koji se
zadrzavaju, te da se dio koji se zadrzava
pravilno odreze.
1.2
1.3
1.4
Demontaza postojecih jednokrilnih aluminijskih
vrata sa nadsvijetlom. Vrata zastititi i odloziti
privremeno u skladiste unutar objekta.
Dimenzija otvora 105x295 em
Racun
kom .
Demontazagips-kartonskih placa sa pratecom
kontrukeijom na stropu dimezija 50x50 em te
odvoz na deponiju.
kom
1,00
m2
20,25
kom
1,00
Racun
m2 .
lzmjestanje elektroinstalacija( 10 prekidaca i
aparata za prijavu/odjavu radnika) .Prije davanja
1.5
ponude
izvrsiti
obilazak terena
i pogledati
zateceno stanje instalaeija.
.
',,.. ~,. ;'
t:•.It '
~ 'I~ ·:'
I ·.
,:5 " •
n
<o/,'"
I
•
Trosks>v nik radova
', ".:. .
str..1 '
.),L
)·
I
... j,.
'J
,,
~~~f·)
"'"' •
•
,.
LOT2
Rekonstrukcija prostora za izgradnju
recepcije .
Redni
lnvestitor:
AGENCIJA ZA PRUZANJE USLUGA
U ZRACNOM PROMETU BIH
Predmjer radova
OPIS POZICIJE
Kolicina
Ukupno
II BRAVARSKI RADOVI
2.1
2.2
Dobava i ugradnja jednokrilnih staklenih vrata u
izvedbi bez okvira sa lamistal+kaljenim
staklom(staklo odporno na udaree), dim.
(100x230), u svemu prema datim shemama.
Krila staklene plohe su predvidene da se
pjeskare sa odredenim motivima (aplikacijama) .
Lamistai+Kaljeno staklo je debljine 2x8 mm ,
bezbojno iii OptiWhite staklo koje je opticki
prozirno. Staklena krila se ugraduju bez
stokova, a sve brtve treba da budu od neoprena kom
iii silikona sa cime se osigurava apsolutno
brtvljenje i visoka trajnost.Rukohvati za
otvaranje vrata izvesti u obliku inox eilindra 030
em, visine 140 em . Okovi treba da imaju,
zadovoljavaju eertifikate po ISE-DEN iii
standardima .
Sve mjere uzeti na lieu mjesta.
Racun po kom .
I
i ugradnja fiksne skelene stjenke u
izvedbi bez okvira sa lamistal+kaljenim
staklom(staklo odporno na udaree), dim.
(60x230) , u svemu prema datim shemama .
Staklene plohe su predvidene da se pjeskare sa
odredenim
motivima
(aplikacijama) .
Lamistai+Kaljeno staklo je debljine 2x8 mm ,
bezbojno iii OptiWhite staklo koje je opticki
prozirno. Staklena stjenka se ugraduju
kom
stokova, a sve brtve treba da budu od neoprena
iii silikona sa cime se osigurava apsolutn
brtvljenje i visoka trajnost. Okovi treba da imaju,
zadovoljavaju eertifikate po ISE-DEN iii T
standardima.
Sve mjere uzeti na lieu mjesta.
Racun po kom .
1 ,00
1,00
~ ...
. ·.' .
\I
I,'
,.·' .\
(
:'I
Troskevnik radova ,
~
'J '
\ ~·~\~ ..··
str,f ,; ,, /
>"''·.:.: ) '· f~ ,,, q '
I
f
I
I
~.1:0.:..
"'~-
"
.'
-4}[-.'-.\ \• /
',,
LOT 2
Rekonstrukcija prostora za izgradnju
recepcije.
Redni
broj
Predmjer radova
OPIS POZICIJE
lnvestitor:
AGENCIJA ZA PRUZANJE USLUGA
U ZRACNOM PROMETU BIH
Jed.
mjere
Kolicina
m2
10,56
Jedinicna
cijena
Ukupno
Ill LICILACKI RADOVI
3.1
3.2
3.3
Unutarnje obrade zidova.
Dobava materijala, unutrasnji transport i bojenje
disperzivnim bojama tri puta sa prethodnim
gletovanje omalterisanih zidova kao LATEX
CAPAROL. Prije nanosenje boje sve zidove
poslije zavrsenog gletovanja preci podlogom .
OZBUKANI ZIDOVI
Unutarnje obrade zidova.
Dobava materijala, unutrasnji transport i bojenje
disperzivnim bojama tri puta kao LATEX
CAPAROL sa prethodnim grundiranjem zidova .
Prije nanosenje boje sve zidove poslije
zavrsenog grundiranja preci podlogom .
ZIDOVI SA OBLOGOM (Gips-kartonskim
sustavom) .
Racun po m2 .
Dobava materijala, unutrasnji transport i bojenje
plafona disperzivnim bojama tri puta, sa
prethodnim
gletovanjem
povrsina.
Prije
nanosenje boje sve stropove poslije zavrsenog
gletovanja preci podlogom .
ZIDOVI
SA OBLOGOM (Gips-kartonskim
sustavom) .
6,60
21,45
Racun po m2 .
Napomena za ponudace: Svi navedeni materijali sluze samo za definiranje ranga
kvalitet vrste materijala sa tehnickim karakteristikama istih te ponudac nije obavezan
ponuditi predlozenu vrstu materijala ali je zato duzan da u ponudi navede vrstu i tip
materijala kojeg nudi, u cilju valorizacije ponuda.
lt'I0U£~GKJ ,RADO~l8lsveu kupn<>s~~;P:DV.:om~;wltii1(\~M) 'I." e•wJ,"*
:·
,.." . . .
LOT 2
Rekonstrukcija prostora za izgradnju
recepcije .
Redni
b
lnvestitor:
AGENCIJA ZA PRUZANJE USLUGA
U ZRACNOM PROMETU BIH
Predmjer radova
Kolicina
OPIS POZICIJE
Ukupno
IV GIPSARSKO-MONTAZERSKI RADOVI
4.1
4.2
lzrada zidova kao Knauf sistemom .
Dobava materijala, montaza knauf ploca i
metalne podkonstrukcije.Jesdnostruka obloga
od gips-kartonskih ploca (GKF), debljine 12,5
mm . U stavku ukljucena i propisna obrada svih
spojeva montaznog zida sa krutim djelovima
konstrukcije objekta .
Racun po m2 .
m2
lzrada spustenog plafona kao Knauf sistemom .
Dobava materijala, montaza knauf ploca i
metalne podkonstrukcije. Jednostruka obloga
od , gips-kartonskih ploca (GKF) , debljine 12,5
mm. Stropna obloga se radi u debljini od 10 em .
Ponudu dati prema detalju grafickog priloga . U
stavku ukljucena i propisna obrada svih spojeva
montaznog
stropa
sa
krutim
djelovima
konstrukcije objekta .
Racun po m2 .
m
2
6,27
21 ,45
Napomena za ponudace: Svi navedeni materijali sluze samo za definiranje ranga
kvalitet vrste materijala sa tehnickim karakteristikama istih te ponudac nije obavezan
ponuditi predlozenu vrstu materijala ali je zato duzan da u ponudi navede vrstu i tip
Troskovnik. radqva 1
' .. '
', ··'?··}l
~
'· \$t~ 41
,1)
?)'/
LOT2
Rekonstrukcija prostora za izgradnju
recepcij e.
Redni
Predmjer radova
lnvestitor:
AGENCIJA ZA PRUZANJE USLUGA
U ZRACNOM PROMETU BIH
Kolicina
OPIS POZICIJE
Ukupno
VOPREMA
5.1
5.2
Dobava i ugradnja strope linijske svjetiljke. Tip
kao "Schrack open grill sigle" iii "Schrack Q line
single"
Racun po kom.
Dobava i ugradnja LED trake (boja-bijela) visoke
kvalitete sa dva transformatora.
Racun po m.
kom
2,00
m
30,00
Napomena za ponudace: Svi navedeni materijali sluze samo za definiranje ranga
kvalitet vrste materijala sa tehnickim karakteristikama istih te ponudac nije obavezan
ponuditi predlozenu vrstu materijala ali je zato duzan da u ponudi navede vrstu i tip
LOT2
Rekonstrukcija prostora za izgradnju
recepcije
Predmjer radova
I nvestitor:
AGENCIJA ZA PRUZANJE USLUGA
U ZRACNOM PROMETU BIH
SVEUKUPNIPREGLED
I
PRIPREMNI RADOVI
II
BRAVARSKI RADOVI
Ill
LICILACKI RADOVI
IV
GIPSARSKO-MONTAZERSKI RADOVI
IV
OPREMA
SVEUKUPNO s PDV-om :
KM
j22 ' 37 '
I
j
53
l
103
69
l
Svijetla vis ina h=297 em
Vrsina do ploCe h=411 em
Recepcija
Svijetla visina h=315 em
Visina do ploCe h=411 em
Greda na visini
h=302 em
/--
:~
Pi-~>
"./!.~
f f >?it~zi.JV
c."o- P(o "'<!>-,~
~;':'\~~'>yO S r 4 <9V
/J<c'f'/.\
.:)
r?~~ i/;. \\
,,f,;.,~'"\
!:d'·.
.,,.<>o.:
~" c·~:i"'~·
'(1~~9-J~~ ~:;· .._...,~; 1-"'"ry~.'.
J.;h;~: ~ · l·
I
I
_.
6
ULAZ
.l~.LE...J
I
'J
i
I
53
1
T
103
69
Svijetla vis ina h=297 em
Visina do plaCe h=411 em
I
Recepcija
Svijetla visina h=315 em
-----
Visina do plaCe h=411 em
I
---Greda na visini
h=302 em
I
II
PostojeC.i zidovi
Ill
Zidovi koji se ruSe
D
.%""~
6
. ~~UtANJ~.111~'
. . ..,. . . ~Q ! ? Lo:. :s1~~··;>-
_.~JYosTA , '<:c~•
ULAZ
;
:;:•t£t ~:··
v;,-..':.>-v
r:
"'· '··
~: ~~
:,~~-~~~..-::: 1
~
""
Razmjera
1.50
L__
IPLAN RUSENJA
I
II (~1"9/13) III
.....
~ 37
I
1s6
l
69
I
Svijetla visina h=297 em
Visina do ptoCe h=411 em
Razmjera :
1:50
TLOCRT NOVOPROJEKTIRANE
RECEPCIJE
T.D.
(19/13)
IIi
6
ULAZ
....,.
postojeC:i strop (kao
armstrong plaCe) 60x60 em
r--- -- - - - - - - - -·--·.,
I. Skelena vrata u izvedbi bez
r---·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·-,
I
Fiksn a skelena stjenka u
i
izvedbi bez okvira sa
kaljenim staklom(staklo
I
odporno na udarce), dim.
(59x 229), u svemu prema
:
datim shemama . Staklene
i
piche su predvidene da se
pjeskare sa odreden im
j
1
1
motivima (aplikacij ama ).
J
J
Lam ilirano+kalj eno staklo
j e debljine 2x 8 mm,
I
i
I
.
1
I
I
predvidene da se pjeskare
1 sa odredenim motivim a
....!2,97
!
I
i
sve brtve treba da budu od
neoprena iii silikona sa
!
i
vrata se ugraduju bez
\ Stokova, a sve brtve treba
I da budu ad neoprena iii
i
I
j
Cime se osigurava
J
apsolutno brtvljenje i
I
visoka trajnost. Okovi treba
1
!
i
i
ii
certifikate po IS E-DEN ill
I
i
i
TUV standardima.
I
da imaju, zadovoljavaj u
i... __ __ _ __ ___ __ __ __ _ __
(aplikacijama).
Lami lirano+kalj eno st aklo
je debljine 2x8 mm,
bezbojno iii OptiWhite
I
i staklo koj e j e opticki
I proz imo. Staklena klizna
i
i
I
dim . (100x229), u svemu
prema datim shemama.
1 Staklene plohe su
j
staklo koje je opticki
:
prozirno. St akle na stj enka !
se ugraduju bez Stokova, a !
J
i
j
l
bezbojno iii OptiWhite
i
1 okvira sa kaljenim staklom
J (staklo odporno na udarce),
! sil ikon a sa Cime se
lr-=:==1
I osigurava apsolutno
brtvljenje i visoka trajnost.
Rukohvati za otvaranj e
vrata izvesti u obliku inox
I /
/
/
/
cilindra !2130 em. visine 200
em. Okovi i klizaCi treba da
I
___ ___ j
im aju, zadovolj av aju
I certifikate po ISE-DEN iii
j TUV standa rdim a.
postojeCi zid 32 em
L.-·-
i
482
I
-j
0.1.1
I
I
,c:~-~- ;
i
i
•<"!
,-·I·
"'
~
1
I
I
~~~,lI
...
.I
1
I
I
.-.-. . . .
=
•2.97
~
1
I
g;;~¥~m
.-.iiiii!iiiii!M'!:'i#il¥i!iii'!#.lM!!'Mm
' ''' "'' ····
~
Tl
~ ~·1
0
.•
I ' -"-./
1 -..,. __,:1.00
~
I
--- r I
I
o.oo'
J
482
j
I
i
j
i
I
I
!
I
I
1
I
I
!
I
i
I
j
j
1
j
I
I
I
I
i
!
·- - - - - -·- ·- ·- ·- ·- J
II
622
140
I
I
Razmjera :
1:50
POGLED I PRESJEK
I RECEPCIJE
.
I
r ......,.. - •. :
.
1
tzvedblbezokvlrasa
I
i
I
I'
I
i ;~:~~'.~';;.::~:,:::.: i
J
1
I
··. ..... ....... .. ...... .-... -... .... ................ .. .. ....... ...... .. ..... -. ·"·
apllkacija na zldu ho print
(prema nacrtu projektanta)
I
I
:
,'
Ullpllk<Jclfujepotrebna
:;::.':~:;:.;::·.:.~:,_
j
,
;
1
•
I
I~I
•'
vlsillca) -
1
•
I
I,
prlpre":'! ap!lkaclfu n
gran~klm dlzajnert>m.
!
., II
..... !.. .IL
..
•
1
i ~~~J~:~~~~~~~~::~taklo
-~~postoje.CI strop (bo
i1
staklo kojeje opt!Ckl
1
ez o no
ptiWh lte
:
~
1
I
seugradujubezUokova,a
l
:
II
tlmeseoSI9uraV1
:
i
apsolu tl'lo brtvUenj e I
J
.
;
,
1
visoka trajnost. Okovl treba 1
•2.07
I
:'
I
1
I
lmoj,, "dovoUm)'
"rtlflkot<Po IS E-DEN 111
:,
I lW""''"Imo.
:._
_________ _jI
do
r;;;;;;;-;<;;;;,;-l;(k~
.. 3.1 .L ..... !C
I'""' 36 mm ABS koot I
I
:
prozlrno.Shklena :;tjenka
tM •lojo obloo• od
""I' (koo ' " " '
10mm ABS koot
•,'
:
pjeslcaresaodred'enlm
mot,lmo(oplikooljomo).
I
.2.9.'
I
I
plol\e. su predvldene. dll se.
•
arms~rong ploce)
60x60 em
J
i :::;:: :;·;:,:::::' '' :
:
Izvoo:faCjeobavezan da
ruvjeta (kao llnlfsl::a
i ..A ti..I...L
II
II
·~
I1
:
1
I
I
odpornona udan:e),dlm.
1
1
Ij
koiJ•olm"•klom("'"'
,
F
I
::::::::;,~. =====Jr========:::::;-----1
~~
1
novlspuStenlstropsa
ugn~~dbenom rasvj etom
:atI •
•
I
II
• .. ....
•J 02 'Ondbooldowolloh
2
297
.
· '
I
'
.opllkooljo
(
r--- ---- - ---------.
: premadatlmshemama.
-.--•··-·-•"•
j
I
I
I
lSI
[
IJ7
195
1
I
I,
I
1
I
............... .... ......... ..... ......
~
:::;::::"::::.
I
1I
II
I
~
·'~:';
<e
[
J
~
£U-- tjjj{
0
.l '
j
·~
~
.............. ..... ....................
(apllkadjama).
1 Lomlll"oo+koljooo "oklo
: Jedeblj!ne2x&mm,
1 bubojoo Ill OptiWhlt•
I "'"' koJ•J• "'""
............. .. ........... ....... ........... .. ............................·
lAD ICE SA PUSH PUll
• SlSTEMOM OTVARANJA
stokloo• ploh"'
:1 nodredenlmmotlvlm;s
'"'"""'do" pj.,km
I
II
,;, ' " Mot
I Skolm """ ' "'"'" '" :
I1 ''""' " k*o lm •t•klom :
(•tokio odpomo oo '''~•), 1
I dkn. (10Do229). '"''m'
I
*''""' '""' 8mm
'----------....J
LEO'"'' "'•J•t• l
00
prema nacrtu pl'l:ljektanta)
P
...................... .........
•
I
::
l
,
! :
:
:
OSMJVll
1
590
100
iJ·j~ t l il ··
I
_:1 •
"
J:1-1
li.\
··
'"''"'·'"'''rtv''"''
_f ' STEMOM 01VARANJA
-_:_.--l1Ji
·\-..1\lir·'7.•
'""!_.-:_ : _.~
.-lr-:- .. -:__: _"""""'
...-,.,..,....
l · ·---:
. __:-_. . ·..,..,..,.T· -. . ~
:_ . .~
- ~-- . .
I
··-!-···· ·.._~_...: ·· .. 1. /:· · .. l_ ...- :·· .lfi1
-
•
•
'
:
I
:
1
:
brtvljooJ•I•I"k' "•Jmt.
', I Rukohvat1zaotvar1nj e
I
!
1
I
: : mto ""'"I' obllk' looo i
; : ~lllndra "30 em, vlsine 200
~
1 em.Okovll kllza~ltreba da
1
:
~
i ;"?:.:::;:~~~ni
h~TA SA PUSH PULL
l
!;:::::::.:·:~:~:::·~"
: 1 1maju,zadovo\javlljU
::~~::::::::-.
··
I
:I
:: :~::~:·,~·:~:;:::" i
-~- ---- ------· ·- ·.:....................
I
1lXI
l
-rr
DETALJ RECEPCIJE
T.D.
(19/13)
·- - - - - - · - - - ----------·- -·--
1-.
,..
~\
;...
'
I
•/•
J,:) ~;()c..:. ,
, ';
:~ ;~,
,. '
·-----·--
·------- -------------·- --------------- -------------- I
t..'~':·.
\
.I ,)
'1""'••'!1
LOT 1/2
SVEUKUPNI PREGLED cafe-bar i recepcija
REKAPITULACIJA CAFE-BAR
II
REKAPITULACIJA RECEPCIJA
SVEUKUPNO s PDV-om :
KM
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
59
File Size
5 281 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content