close

Enter

Log in using OpenID

2 MB 6th Mar 2013 Lokalni ekološki akcioni plan

embedDownload
Lokalni ekološki akcioni plan
SADRŽAJ
Stranica
Uvod ..................................................................................................................................... 1
Ukratko o ovom LEAP-u ..................................................................................................... 3
Ukratko o općini Doboj Istok ............................................................................................... 5
Stanje životne sredine i identificirani problemi ................................................................. 12
Vizija Općine Doboj Istok.................................................................................................. 22
Akcioni plan zaštite životne sredine općine Doboj Istok ................................................... 23
Monitoring i evaluacija životne sredine općine Doboj Istok ............................................. 98
Reference i Aneksi ........................................................................................................... 101
1
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Uvod
Jedinstvena i raznovrsna životna sredina naše općine važna je svima koji žive i
rade u našoj lokalnoj zajednici, a koji teže ka boljem kvalitetu življenja. Ipak, ovo
životno okruženje ne možemo uzeti “zdravo za gotovo“ i stalno se moramo podsjećati
da ono zavisi o tome kako ga čuvamo i na koji način njime upravljamo.
Takođe, jasno je i da djelatnosti i aktivnosti koje provodimo u našoj lokalnoj
zajednici imaju određeni globalni uticaj koji se posebno manifestuje u vidu klimatskih
promjena. Ova pojava se ne može ignorirati, jer ona ima uticaja na sve nas, te je na
svima i odgovornost u smislu promjene ponašanja kako bi se postiglo smanjenje
emisija stakleničkih gasova u atmosferu.
Tako smo se našli pred velikim izazovom, koji za našu općinu znači kreiranje
Plana aktivnosti na poboljšanju stanja životne sredine, poboljšanju usluga u oblasti
životne sredine i podizanju svijesti građana o njenom značaju.
2
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
UKRATKO O OVOM LEAP-u
Na osnovu člana 8.stav 3.tačka 4.Zakona o principima lokalne samouprave
Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBIH br.49/06) i člana 17 stava 2
statuta općine Doboj Istok.Statuta općine Doboj Istok(Službene novine općine Doboj
Istok br.05/08).
Početak izrade LEAP-a u općini Doboj Istok započeo je u decembru 2011. godine
donošenjem Odluke o izradi lokalnog ekološkog akcionog plana od strane Općinskog
vijeća Općine Doboj Istok br:02-05-1625/11.
Memorandumom o razumjevanju zaključenim između Razvojnog programa
Ujedinjenih nacija (UNDP), Agencije Ujedinjenih nacija, međuvladine organizacije
osnovane od strane njenih država članica i Općine Doboj Istok definisana je svrha i
područje saradnje gdje je naveden i razvoj Lokalnih akcionih planova za zaštitu životne
sredine (LEAP).
Općinski načelnik je rješenjem br. 01-05-1518/11 od 30.11.2011 godine
imenovao Općinski radni tim kao i općinskog koordinatora za izradu LEAP-a. Izrada
LEAP-a finansirana je iz MDG-F programa.
Očuvanje životne sredine i klimatske promjene: „Standardizacija upravljanja
životne sredine: povezivanje lokalnih i državnih aktivnosti u BiH” koji zajednički provodi
pet UN agencija.
Općinska radna grupa za izradu LEAP-a je najprije definisala i identifikovala
konkretne resurse životne sredine na području općine Doboj Istok. Potom prema
DPSIR21 metodologiji prikazani su svi zagađivači životne sredine sa količinama
zagađenja prema svakom elementu životne sredine (vodi, atmosferi, tlu) kako bi se
3
1
DPSIR je:Uzročno-posljedični okvir za opisivanje uzajamnog uticaja između društva i okoliša, koji je postavila
Evropska agencija za okoliš (European Environment Agency). Elementi tog okvira su: pokretačke snage koje
djeluju na okoliš (D – Driving forces), pritisci na okoliš (P - Pressures), stanje životne sredine (S – State), uticaj
takvog stanja životne sredine na društvo (I – Impact), i odgovor društva na takvo stanje (R – Responses).
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
formiralo stanje životne sredine na području općine Doboj Istok. Izvještaj o stanju životne
sredine općine Doboj Istok sa uvrštenim konkretnim ekološkim indikatorima, koji je
urađen tokom procesa izrade LEAP-a, predstavlja osnovu za praćenje napretka u našem
životnom okruženju.
Naš LEAP dokument se sastoji od sljedećih cjelina:
• Osnovne informacije o općini
• Stanje životne sredine i identificirani problemi u životnoj sredini
• Vizija općine
• Strateški i operativni ciljevi
• Akcioni plan
• Plan monitoringa i evaluacije LEAP-a
Izvještaj o stanju životne sredine, sa uvrštenim konkretnim ekološkim
indikatorima, koji je urađen tokom LEAP procesa, predstavljati će osnovu za praćenje
napretka u našoj životnoj sredini.
Namjera nam je da se akcije koje su definisane u LEAP-u prate i ažuriraju kako s
vremenom budemo dobijali nove informacije i identifikovali nove prioritete.
Lokalni akcioni plan općine Doboj Istok u svojoj strukturi definiše:
4
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Ukratko o Općini Doboj Istok
Općina Doboj Istok sa geografskim položajem 44o43'N 18o 11'E se nalazi u
Tuzlanskom kantonu ,a u novoj regionalizaciji BiH svrstana je u regiju: sjeveroistočna
Bosna. Površina općine sa oko 40 km2 smještena je uz desnu obalu rijeke Spreče I
zahvata južne padine planine Trebave. Teritorija se prostire u dijapazonu nadmorske
visine između 150 i 500 metara.
Kroz prostore općine prolazi magistralni put M-4 Doboj – Tuzla, a od grada
Doboja općina je udaljena 4 km, te od Gračanic e 7 km.
Najbliža željeznička stanica na pruzi
Doboj - Tuzla udaljena je od općine
Doboj Istok 1,5 km. Najbliži aerodrom
je Aerodrom Dubrave udaljen 57 km od
općine.
U geološkom pogledu ovo područje
pripada
geotektonskoj
jedinici
unutrašnjih dinarida, gdje je izdvojeno
više geotektonskih cjelina. Prema
prikazu na osnovnoj geološkoj karti
razmjere 1 : 100 000 ono većim dijelom
pripada tzv. centralnoj ofiolitskoj zoni
unutrašnjih Dinarida, a manji dio zoni
horstova (južne padine horst Trebovac) i rovova – unutrašnja ofiolitska zona. Na osnovu
zajedničkih litostratigrafskih i strukturno-tektonskih karakteristika izdvojene su na ovom
području dvije strukturno-tektonske facijalne jedinice i to: centralni ofiolitski melanž, i
unutrašnji ofiolitski tektonizirani melanž. U geološkoj građi ovog područja u najširem
smislu učestvuju tvorevine vulkanogeno-sedimentne formacije (J) i one u inžinjerskogeološkom smislu čine geološki supstrat (podlogu), a preko njih leži deblji glinoviti
pokrivač eluvijalno-deluvijalnog tipa.
Kao geološki supstrat izdvaja se litološki kompleks koga čine sedimentne stijene
(glinci, laporci, pješčari, krečnjaci) i magmatske stijene (dijabazi, peridotiti, gabrovi,
serpentiniti) sa opštom karakteristikom da se vrlo često navedene stijene smjenjuju u
Općina Doboj Istok
5
Lokalni ekološki akcioni plan
vertikalnom i horizontalnom pravcu. Takođe česta je pojava manjih ili većih olistolita
magmatskih i metamorfnih stijena.
Zemljišta uglavnom imaju ilovastu strukturu, kisele su reakcije, a dominiraju
gajnjače, smonice i podzoli, te pseudo glay. Uz vodotokove sporadično su zastupljeni
aluvijumi. Zemljište je dijelom ravno a dijelom brežuljkasto i pogodno za proizvodnju
različitih vrsta poljoprivrednih proizvoda.
Kolektivno stanovanje –
MZ Brijesnica Mala objekat korisne površine 432m2. Sa tri stambene jedinice.
MZ Klokotnica objekat korisne površine 432m2. Sa tri stambene jedinice.
Individualno stanovanje- oko 2.350 objekata za individualno stanovanje.
Ukupan broj objekata : kuća i stanova 2.365
Ukupan broj Osnovnih škola je dvije sa 5 objekata i brojem odjeljenja 49 brojem
učenika 1093 sa nastavničkim kadrom 75.
Na području općine Doboj Istok nalazi se jedna srednja škola broj odjeljenja 16,
broj učenika 410, broji nastavnika 3
6
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
STANJE I PROBLEMI OKOLIŠA PREMA MIŠLJENJU GRAĐANA DOBOJ
ISTOK
U cilju što uspješnije i sveobuhvatnije izrade Lokalnog Ekološkog Akcijskog Plana
(LEAP-a) za općinu Doboj Istok koji je baziran na participatornom pristupu i aktivnom
uključenju građana, Tim za izradu LEAP-a općine Doboj Istok je sproveo anketu o
trenutnom stavu građana po pitanjima okoliša na području općine. Anketom je
obuhvaćena cijela općina i anketirano je 200 stanovnika općine. Od ukupnog broja
ispitanika njih 88 (44%) bile su žene a 112 (56%) muškarci. Starosna struktura ispitanika
bila je sljedeća: 0-18 godina 83 (42%), 18-35 godina 66 (33%), 35-65 godina 33 (17%) i
u grupi 65 i više godina bilo je 18 (9%) ispitanika Prikupljeni podaci su analizirani i
prikazani za cijelu općinu kao i rezultati ankete koji će biti uključeni u konačni LEAP
dokument općine Doboj Istok.
Obrađivanjem ankete je uočeno da ispitanici koji žive na različitim mjestima imaju
različito mišljenje i ideje o najvažnijim pitanjima i problemima okoliša i potencijalnim
rješenjima navedenih problema.
Pitanje 1: Da li ste zadovoljni stanjem okoliša u Vašoj općini?
Prema odgovorima na ovo pitanje 56 % ispitanika nisu ili više nisu nego jesu
zadovoljni sa trenutnim stanjem okoliša u općini Doboj Istok. Svega 12% građana je
zadovoljno sa sadašnjim stanjem zajedno sa 14% koji su više zadovoljni nego
nezadovoljni. Očito, većina građana smatra da je trenutno stanje okoliša na području
općine Doboj Istok nezadovoljavajuće za njegove građane.
Općina Doboj Istok
7
Lokalni ekološki akcioni plan
Pitanje 2: Što u Vašoj mjesnoj zajednici/naselju najdirektnije ugrožava
zdravlje stanovnika?
Prema mišljenju ispitanika, najveća direktna prijetnja zdravlju građana u općini
Doboj Istok jeste otpad (38%), zagađen zrak (26%), zagađene površinske vode (16%),
zagađeno zemljište (13%), buka (5%), i ostalo (2%).
Pitanje 3: Tko/što, po Vašem mišljenju najviše zagađuje okoliš?
Najveći i najvažniji uzrok zagađenja, prema mišljenju građana su lokalne
kotlovnice (32%). Ostali značajni zagađivači i problemi prepoznati od strane ispitanika
su: neadekvatno odlaganje smeća (21%), neadekvatno odvođenje otpadnih voda (14%),
promet (11%), minska polja (9%), , poljoprivreda (8%) i ostale grupe zagađivača (5%) .
8
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Pitanje 4: Koje su najveće ekološke prijetnje razvoju Vaše opšine?
Najveće ekološke pretnje za razvoj općine: zagađen zrak 37%, zagađene
površinske vode 24%, zagađeno zemljište sa 21% , buka 17% i mine 1%.
Pitanje 5: Da li ste voljni dati osobni doprinos poboljšanju stanja
okoliša?
U općini Doboj Istok, 28% građana su bezuslovno spremni dati osobni doprinos
poboljšanju stanja okoliša, 29% je spremno u slučaju da i drugi također daju svoj
doprinos dok je dodatnih 16% spremno ukoliko to ne zahtjieva od njih nikakva financijska
ulaganja. 5% ispitanika nisu spremni da naprave nikakav doprinos dok 11% jeste voljno
izuzev ako to zahtijeva promjenu u njihovim navikama.
9
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Pitanje 6: Preduvjeti za lokalni razvoj u općini Doboj Istok–izlistani su po važnosti.
10
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Pitanje 7: Koje bi mjere trebalo prioritetno poduzeti da bi se poboljšalo
stanje okoliša?
Osim uvođenja strogih kazni za prekršitelje (63%), mjere za unaprijeđenje stanja
okoliša, prema mišljenu ispitanika, su: poboljšanje rada komunalnih inspekcija (5%),
pokretanje edukativnih programa u školama (5%), pripritetno financiranje ekoloških
projekta iz općinskog budžeta (23%), ograđivanje vodozahvatnih područja (2%) i
ubrzavanje aktivnosti na toplifikaciji grada (2%).
11
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
STANJE ŽIVOTNE SREDINE U OPĆINI DOBOJ ISTOK
PREGLED STANJA RESURSA POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA I
PRATEĆE PROBLEMATIKE U OPĆINI DOBOJ ISTOK
Izazovi u općini Doboj Istok koji imaju negativan uticaj na zdravlje stanovnika kao i na
socioekonomski razvoj uzrokovani stanjem resursa voda su sljedeći:
1. OTPADNA VODA IZ NASELJENIH PODRUČJA
Stanje
:
Urbano područje općine Doboj Istok čine 5 mjesnih zajednica/naselja (MZ
Klokotnica, MZ Stanić Rijeka, MZ Lukavica Rijeka, MZ Brijesnica Velika, MZ Brijesnica
Mala) sa 2.757 individualnih domaćinstava, 6 stambenih zgrada sa 18 stambenih
jedinica, 23 objekta javnih institucija (od kojih se 1 nalazi u vlasništvu općine) i
19poslovnih/industrijskih objekta koji proizvode 45.600 m3/god. gradske otpadne vode.
Svi koriste septičke jame pošto ne postoji javni kanalizacioni sistem.
Otpadna voda koja sadrži kabaste materijale, biorazgradive organske supstance,
amonijak, nutriente, prehrambene aditive, različite hemikalije, šljunak, pijesak, ulja, masti
zagađuje: rijeke Spreču i Lukavicu, potoke Rijeka između Brijesnice Velike i Brijesnice
Male, Babićka rijeka, Dolić, Rijeka u Stanić Rijeci, Jahovača, Vratolom, Sabinjača i
Lušnjak.
Problemi:
- Nedostatak kanalizacione mreze na cijelom području općine;
- Nedostatak kolektora za prečišćavanje odpadnih voda koje se direktno ulijevaju u rijeku
Spreču i njene pritoke na području općine Doboj Istok.
- Direktno ispustanje septičkih jama u rijeke i potoke kao i ispuštanje fekalija na tlo na
cijelom području općine Doboj Istok
12
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
ODLAGANJE OTPADA I OTPADNA VODA SA DEPONIJA
Stanje:
Općina Doboj Istok ne posjeduje vlastitu deponiju za odlaganje otpada. Otpad sa
područja općine Doboj Istok organizovano se odvozi preko JKP Čisto na gradsku
deponiju u općinu Gračanica s kojom je potpisan ugovor tako da podatke o deponiji i
otpadnih voda sa deponije općina Doboj Istok nema na raspolaganju pošto nije u njenoj
nadležnosti.
Otpad iz 1.187 domaćinstava (nisu sva domaćinstva uključena u organizovan
odvoz smeća) iz urbanog područja, 23 objekta javnih institucija, 210 poslovnih objekata
odlaže se na deponiju komunalnog otpada u Gračanicu.
Problemi:
- Nepostojanje javne deponije za odlaganje smeća na području općine;
- Potreba za otvaranjem sanitarnih deponija na ovoj regiji;
- Nepostojanje reciklažnih dvorišta ili firmi koje se bave prikupljanjem i otkupom
sekundarnih sirovina.
2. ILEGALNE/DIVLJE DEPONIJE KRUTOG OTPADA
Stanje
Ilegalne deponije (14 ih je identificirano u općini Doboj Istok) postoje na sljedećim
lokacijama: MZ Klokotnica: Selimbašića potok, Salkići, Velebić Šuma, Debelo brdo i
Duja; MZ Brijesnica Velika: Sredelj bara, Ravnuša šuma; MZ Brijesnica Mala: Mrka bara,
Sokolina, MZ Stanić Rijeka: Komarevac i Haskića kamen. MZ Lukavica Rijeka: Johovak,
Zahirovići, Siljića palčak. Ukupne procjenjene površine ilegalnih deponija iznosi cca
1.450m3 kao i odlaganje otpada dikretno u vode stvara difuzno zagađenje sljedećih
vodnih resursa: rijeka Spreča, rijeka Lukavica, potok Rijeka između Brijesnice Velike i
Brijesnice Male, potok Babićka rijeka, potok rijeka Dolić, potok Rijeka u Stanić Rijeci,
potok Jahovaca, potok Vratolom, potok Sabinjača, u formi kabastog otpada,
biorazgradive organske supstance, amonijaka, nutrijenata, različitih kemikalija i teških
metala.
Uzrok stanja: Postojanje ilegalnih deponija i odlaganje otpada direktno u vodu.
Općina Doboj Istok
13
Lokalni ekološki akcioni plan
Problemi:
- Postojanje ilegalnih deponija na lokacijama: MZ Klokotnica: Selimbašića potok, Salkići,
Velebić Šuma, Debelo brdo i Duja; MZ Brijesnica Velika: Sredelj bara, Ravnuša šuma;
MZ Brijesnica Mala: Mrka bara, Sokolina, MZ Stanić Rijeka: Komarevac i Haskića
kamen. MZ Lukavica Rijeka: Johovak, Zahirovići, Siljića palčak
- Neizmirivanje obaveza prema javno-komunalnom preduzeću
- Nepostojanje legalne deponije
- Nepokrivenost općine sa organizovanim odvozom otpada
- Ilegalne deponije redovno se saniraju i postavlja se tabla ali nema rezultata
- Nedostatak rada komunalnog redara I inspektora (proces imenovanja je u toku)
3. INDUSTRIJSKA OTPADNA VODA
Stanje
Prema dostupnim podacima, procjenjuje se da industrijska otpadna voda u općini
Doboj Istok iznosi 45.600 m3/godišnje i sadrži kabasti materijal, biorazgradive organske
supstance, amonijak, teške metale, opasne supstance i različite kemikalije koje utiču na
rijeke Spreču i Lukavicu, potoke Rijeka, Rijeka (između Brijesnica Velike i Brijesnice
Male) te potok Lušnjak.
Problemi:
- Nedostatak kanalizacione mreže na cijelom području općine;
- Nedostatak kolektora za prečišćavanje industriskih otpadnih voda koje se direktno
ulijevaju u rijeku Spreču i njene pritoke na području općine Doboj Istok.
- Nedostatak sistema kolektora za preradu otpadnih voda u firmama na području općine
asvaltnoj bazi proizvodnji fasada, prehrambenoj prerađivačkoj industriji itd
14
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
4. OTPADNE VODE/ZAGAĐENJA VODA U POLJOPRIVREDI
Stanje
Poljoprivredna otpadna voda (cca 24.104 m3/godišnje) sadrži kabasti materijal,
biorazgradive organske supstance, amonijak i nutrijente koji stvaraju pritisak na sljedeće
vodne resurse: rijeka Spreča, rijeka Lukavica, potok Rijeka između Brijesnice Velike i
Brijesnice Male, potok Babićka rijeka, potok Rijeka Dolić, potok Rijeka u Stanić Rijeci,
potok Jahovača, potok Vratolom, potok Sabinjača, potok Lušnjak i individualni izvori pitke
vode.
Količina pesticida i herbicida koja se koristi u poljoprivrednoj proizvodnji iznosi cca
86.557,8 t/godišnje i utiče na sljedeće vodne resurse:rijeka Spreča, rijeka Lukavica,
potok Rijeka između Brijesnice Velike i Brijesnice Male, potok Babićka rijeka, potok
Rijeka Dolić, potok Rijeka u Stanić Rijeci, potok Jahovača, potok Vratolom, potok
Sabinjača, potok Lušnjak i individualni izvori pitke vode putem opasnih supstanci i
amonijaka.
Upotreba prirodnog gnojiva u poljoprovrednoj proizvodnji iznosi 2.815,2 t/godišnje
i putem nutrijenata stvara pritisak na vodne resurse: rijeka Spreča, rijeka Lukavica,
potok Rijeka između Brijesnice Velike i Brijesnice Male, potok Babićka rijeka, potok
Rijeka Dolić, potok Rijeka u Stanić Rijeci, potok Jahovača, potok Vratolom, potok
Sabinjača, potok Lušnjak i individualni izvori pitke vode.
U općini Doboj Istok, godišnja upotreba umjetnog gnojiva iznosi cca 1.407,6 t i
nutrijenti iz tog gnojiva utiču na sljedeće vodne resurse: rijeka Spreča, rijeka Lukavica,
potok Rijeka između Brijesnice Velike i Brijesnice Male, potok Babićka rijeka, potok
Rijeka Dolić, potok Rijeka u Stanić Rijeci, potok Jahovača, potok Vratolom, potok
Sabinjača, potok Lušnjak i individualni izvori pitke vode.
Problemi:
Općina Doboj Istok je poljoprivredni kraj i stanovništvo velikim diijelom se bavi
poljoprivredom kao osnovnom djelatnošću. Na području općine nemamo podataka o
prekomjernoj upotrebi hemijskih sredstava o odlaganju drugog poljoprivrednog otpada ali
prema našim saznanjima te na osnovu izvješaja poljoprivrednih apoteka hemijska
sredstva se ne koriste u velikom obimu. Upotreba stajskog đubriva je osnovni izvor za
pospješivanje poljoprivredne proizvodnje. Nedostatak općine Doboj Istok je i
nepostojanje organizovanog odlaganja poljoprivrednog otpada i sistema nadgledanja nad
istim.
Općina Doboj Istok
15
Lokalni ekološki akcioni plan
5. EKSPLOATACIJA VODE ZA
INDUSTRIJE I POLJOPRIVREDE
POTREBE
STANOVNIŠTVA,
Stanje
Vodosnadbjevanje na području općine Doboj Istok vrši se iz: centralnih vodovoda,
lokalnih vodovoda kao i privatnih bunara. MZ Klokotnica: Centralni vodovod Johovak.
Lokalni vodovodi: Studenac, Smrekovača, Njivice, Vrela, Grabovača-Bukovača, Frkati,
Mrkani, Babići, Krčevine Babići, Selišće, Orah, Metaljka, Selišće Brđani, Johovača Polje,
Studenac Samarić. MZ Brijesnica Velika: centralni vodovod: Lučica, lokalni vodovodi:
Selimbašića potok, Arapovača, Vodica, Velika voda. MZ Brijesnica Mala: centralni
vodovod Luke; Lokalni vodovodi: Kahrimanovača, Močila, Gric, Sjerkovina, Plane. MZ
Stanić Rijeka: centralni vodovod; Lokalni vodovodi: Lanišće i Polom. MZ Lukavica Rijeka:
centralni vodovod Rijeka; Lokalni vodovodi: Jezerce, Krčevine, Struke, Podploča, Brod i
Oblić. Količina vode za potrebe snabdijevanja stanovništva iznosi 19.8 l/s. MZ Brijesnica
Mala nije u sistemu vodosabdjevanja kojim upravlja JKP Čisto tako da nemamo
podataka za ovu mjesnu zajednicu.
Eksploatacija vode za industrijske procese/proizvodnju na godišnjoj bazi iznosi
45.600 m3 i koristi se voda centralnih vodovoda, lokalnih vodovoda kao i privatnih
bunara.
Voda za poljoprivrednu proizvodnju koristi se iz: centralnih vodovoda, lokalnih
vodovoda i vlastitih bunara.Pretpostavlja se da količina eksploatirane vode iznosi 106305
m3/godišnje.
Problemi:
Općina Doboj Istok u cjelini ima prilično dobar sistem vodosnadbjevanja, ali
postoje i problemi u pojedinim mjesnim zajednicama kao što su MZ Stanić Rijeka i MZ
Lukavica Rijeka gdje su planirana određena geološka ispitivanja i analize. Jedan od
problema snadbjevanja vodom u svim djelovima općine prestavlja I to što u sistem
vodosnadbjevanja nisu uključeni svi izvori vode i što sa njima ne upravlja JKP Čisto.
Općina Doboj Istok u svojim strateškim planovima ima za cilj bušenje zamjenskih
bunara kojima upravlja komunalno preduzeće i tako bi se povećao kapacitet vode čime bi
se moglo krenuti u realizaciju vodnog prstena na području općine čime bi se riješio ovaj
problem.
Općina Doboj Istok
16
Lokalni ekološki akcioni plan
REZIME PROBLEMATIKE ZAGAĐENJA ATMOSFERE NA PODRUČJU
OPĆINE DOBOJ ISTOK:
Zagađenje atmosfere emisijama štetnih i opasnih materija na području
općine Doboj Istok predstavlja rastući problem, koji može vrlo negativno uticati na
zdravlje stanovnika i uopšte na društveno–ekonomski razvoj. Glavni uzročnici, tj. glavne
pokretačke snage koje dovode do emisija velikih količina raznih štetnih i opasnih
supstanci u atmosferu su:
Sva naselja u općini Doboj Istok, gdje do emisija štetnih i opasnih supstanci dolazi
u sljedećim segmentima funkcionisanja naselja:
 Grijanje stambenog prostora (i individualno i kolektivno stanovanje) i prostora u
objektima javne namjene (detaljniji podaci o postojećim sistemima grijanja stambenih,
javnih i poslovnih objekata za sva naselja u općini Doboj Istok, kao i situacije u oblasti
zbrinjavanja otpada, prikazane su u dokumentu Inventura pokretačkih snaga uticaja
na okoliš).
 Potrošnja električne energije u domaćinstvima i javnim objektima (za sve ostale
svrhe osim eventualnog grijanja), i u svrhu obezbjeđenja javne rasvjete u naseljima;
 Postojeće zvanične i divlje deponije.
U svrhu ilustracije ovog problema, uradili smo proračun količina najvažnijih štetnih
supstanci koji se na godišnjem nivou emituju u atmosferu (vidi detalje u priloženoj DPSIR
Matrici 07), koji pokazuje da stambeni i javni sektor svake godine samo za gore
navedene svrhe potroši 96.419.020,60 KWh energije, pri čemu se u atmosferu emituje:
120 tona sumpor dioksida, 46.7 tone azotnih oksida, 222 tone nemetanskih
isparljivih organskih spojeva, 1401 tona ugljen monoksida, 522 tone sitnih čvrstih
čestica (prvenstveno čađi). Osim toga, ove funkcije naselja imaju i najveću ulogu u
emisiji stakleničkih gasova koji dovode do pojave efekta staklenika i klimatskih promjena.
Do sada se zagađenju atmosfere iz sektora zgradarstva nije davala odgovarajuća
pažnja, jer je smatrano da su najveći uzročnici zagađenja saobraćaj i industrija.
Zagađenje atmosfere emisijama štetnih i opasnih materija iz sektora industrije
Ovaj sektor takođe doprinosi emisiji u atmosferu štetnih i opasnih materija, kao i
stakleničkih gasova. Detaljniji prikaz privrednih subjekata u oblasti industrije na području
općine Doboj Istok je dat u dokumentu Inventura pokretačkih snaga na okoliš.
Općina Doboj Istok
17
Lokalni ekološki akcioni plan
Zagađenje atmosfere emisija iz saobraćaja: Kao ilustracija, vrijednosti emisija
štetnih i opasnih materija u atmosferu, čiji je uzročnik saobraćaj na području općine
Doboj Istok, prikazane su u priloženoj DPSIR Matrici 07 – Saobraćaj). U toku jedne
godine, samo u saobraćaju se emituje 80,5 tona azotnih oksida, 0,8 tona amonijaka,
40,6 tone nemetanskih isparljivih organskih spojeva, 307 tona ugljen monoksida,
6,4 tona sitnih čvrstih čestica, 9637 tona ugljen dioksida i 1,4 tone metana.
Zagađenje atmosfere emisijama iz oblasti poljoprivredne proizvodnje: u izvjesnoj
mjeri, zagađenju atmosfere doprinosi i oblast poljoprivredne proizvodnje, do koje dolazi i
u oblasti mljekarstva, stočarstva i peradarstva (naročito u procesu nastajanja i
skladištenja stajnjaka), i u ratarstvu, povrtlarstvu i voćarstvu (naročito u procesu
korištenja stajnjaka i vještačkih đubriva, i primjene pseticida).
Ovakvo zagađenje atmosfere u značajnoj mjeri doprinosi i zagađenju zemljišta, jer
navedene štetne i opasne materije direktno ili putem kiselih kiša dospijevaju u tlo.
REZIME PROBLEMATIKE DEGRADACIJE ZEMLJIŠTA I PROSTORA NA
PODRUČJU OPĆINE DOBOJ ISTOK:
Kao i kod zagađenja svih drugih prirodnih resursa, do degradacije zemljišta dolazi
zbog pokretačkih snaga iz svih društveno-ekonomskih segmenata sa područja općine naselja, industrija, poljoprivreda, i saobraćaj. Takođe, kad je u pitanju degradacija
zemljišta, posmatrali smo (a) zagađenje zemljišta emisijama raznih štetnih i opasnih
supstanci; i (b) prekomjernu i nepravilnu eksploataciju zemljišta, tla, i prostora.
Degradacija zemljišta, tla i prostora negativnim uticajima prouzrokovanih
funkcionisanjem naselja:
Neadekvatan tretman urbanih i ruralnih otpadnih voda – Loše stanje sistema
javne kanalizacije stambenih, javnih, poslovnih objekata; i neodgovarajuća tehnološka
rješenja individualne kanalizacije /septičkih jama koje prouzrokuje ispuštanje otpadnih
voda direktno u tlo /zemljište
→ Prouzrokovano stanje /PROBLEM: Kontaminacija tla štetnim materijama sadržanim
u otpadnim kanalizacionim vodama
Neadekvatna tehnologija postojeće gradske deponije i postojanje divljih deponija
Općina Doboj Istok
18
Lokalni ekološki akcioni plan
→ Prouzrokovano stanje /PROBLEM: Kontaminacija tla štetnim materijama sadržanim
u otpadu, koja zbog loše tehnologije deponija dospijeva direktno u tlo, i dalje prouzrokuje
zagađenje podzemnih voda
Prekomjerna i nekontrolirana sječa šuma u cilju snabdijevanja stanovništva, javnih
institucija i poslovnog sektora ogrjevnim drvetom
Prouzrokovano stanje /PROBLEM:
 Time se smanjuje količina drvne mase koja bi svojim prirodnim raspadanjem
trebala stvarati nove količine plodnog zemljišta
 Time se prouzrokuje erozija, jer velike količine kiše i poplavna voda odnose
plodno tlo sa posječenih površina, pa se time nepovratno gubi plodno zemljište
 Sječa šuma onemogućava njihovu funkciju absorbcije stakleničkih gasova, što
velikim dijelom doprinosi stakleničkom efektu i time vodi do klimatskih promjena
Što se tiče problematike eksploatacije prostora, tu su prisutni problemi bespravne i
neplanske gradnje, i divlje deponije komunalnog otpada.
Degradacija zemljišta, tla i prostora negativnim uticajima prouzrokovanih
funkcionisanjem industrije:
Direktna kontaminacija tla ispuštanjem štetnih materija u toku proizvodnih procesa u
industrijskim postrojenjima
Prouzrokovano stanje /PROBLEM: Kontaminacija tla štetnim materijama sadržanim
u tim industrijskim postrojenjima
Neadekvatno odlaganje industrijskog otpada
Prouzrokovano stanje /PROBLEM: Kontaminacija tla štetnim materijama sadržanim u
otpadu, koja zbog loše tehnologije deponija dospijeva direktno u tlo, i dalje prouzrokuje
zagađenje podzemnih voda
Degradacija zemljišta, tla i prostora negativnim uticajima prouzrokovanih
aktivnostima u oblasti poljoprivredne proizvodnje:
Korištenje pesticida koji sadrže široki spektar štetnih materija
→ Prouzrokovano stanje /PROBLEM: Kontaminacija tla štetnim materijama sadržanim
u pesticidima, i koji putem, lanca ishrane direktno dospijevaju u ljudski organizam
Općina Doboj Istok
19
Lokalni ekološki akcioni plan
Nepravilno korištenje vještačkih đubriva
→ Prouzrokovano stanje /PROBLEM: Zakiseljavanje i smanjenje kvaliteta
poljoprivrednog zemljišta
Prekomjerna sječa šuma u cilju pretvaranja šumskog zemljišta u poljoprivredno.
→ Prouzrokovano stanje /PROBLEM: Time se smanjuje količina drvne mase koja bi
svojim prirodnim raspadanjem trebala stvarati nove količine plodnog zemljišta; Time se
prouzrokuje erozija, jer velike količine kiše i poplavna voda odnose plodno tlo sa
posječenih površina, pa se time nepovratno gubi plodno zemljište; Nestanak šuma
onemogućava njihovu funkciju absorbcije stakleničkih gasova, što velikim dijelom
doprinosi stakleničkom efektu i time vodi do klimatskih promjena
Degradacija zemljišta, tla i prostora negativnim uticajima prouzrokovanih
saobraćajem:
Direktno zagađenje tla tečnim gorivima koja se prosipaju u saobraćaju iz motornih
vozila i cisterni za prevoz goriva, i koji u tlo dolaze putem padavina (kiša, snijeg) i
poplavnim vodama
IDENTIFICIREANI PROBLEMI U TOKU IZRADE INTEGRALNE
STRATEGIJE RAZVOJA
1. Voda
Nema egzaktnih podataka o stepenu zagađenja zemljišta, vode i vazduha na
području općine Doboj Istok.
U pogledu vodosnadbijevanja, jedini problem ima MZ Stanić Rijeka.
Najslabiji rezultati postignuti su u izgradnji kanalizacione mreže gdje je u proteklom
periodu urađen idejni i izvedbeni projekt, a položen je i najveći dio kolektorskog voda u
MZ Klokotnica sa pripadajućim šahtovima. U svim planovima razvoja izgradnje
kanalizacije se navodi kao prioritetan projekt, ali rješevanje ovog problema , prvenstveno
zbog visine investicije ide jako sporo. Problemi koji se javljaju zbog neizgrađene
kanalizacione mreže i njen značaj za razvoj u narednom periodu i dalje izgradnju
kanalizacije svrstavaju u prvi plan, zbog čega je potrebno u najskorije vrijeme izgraditi
kolektore, primarne mreže barem u centralnim dijelovima naseljenih mjesta kao i uređaja
Općina Doboj Istok
20
Lokalni ekološki akcioni plan
za prečišćavanje otpadnih voda i to anagažovanjem sredstava svih korisnika, budžetskih
sredstava, kreditnih sredstava i drugih izvora finansiranja.
2. Zemlja
Neracionalno iskorištavanje prostora u cijelini, pa tako i poljoprivrednog zemljišta kao
resursa, što pored ostalih negativnosti dovodi do činjenice da je oko trećine ukupne
površine općine trenutno pod naseljima.
Treba naglasiti da, iako na području opštine nema velikih zagađivača, može doći do
zagađenja zemljišta u vrijeme poplave imajući u vidu prirodu i način rada glavnih
zagađivača vode u rijeci Spreči, kao i način rada manjih privrednih subjekata kao što su
auto-mehaničarske radnje, autopraonice i slično koje svoje otpadne vode direktno ili
indirektno ispuštaju u vodotokove ili zemljišta.
U suštini potencijalno najveći zagađivač zemljišta i vode na području općine Doboj
Istok može da bude rijeka Spreča koja u vrijeme plavljanja može na poljoprivrednom i
drugom zemljištu ostavljati organske materije, teške metale i druge štetne produkte
hemijske industrije, rudnika i drugih velikih privrednih subjekata iz tuzlanskog
industrijskog bazena. Dosadašnja ispitivanja zemljišta čiji su rezultati dostupni pokazuju
da su ove i slične materije u zemljištu pristune u dozvoljenim količinama, ali česta
trovanja ribe i drugih životinja u rijeci Spreči govore da ovi pokazatelji mogu biti i
drugačiji.
3. Vazduh
Najveći problem sa kvalitetom vazduha u općini Doboj Istok je u toku zimskog
perioda za vrijeme intenzivnog loženja, odnosno rada kotlovnica, pa se tako u
ravničarskom dijelu općine bilježi povećana koncentracija aerosola u vazduhu.
21
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Vizija općine Doboj Istok:
Općina Doboj Istok je svojim odgovornim odnosom
prema bogatoj prirodnoj, kulturnoj i historiskoj
baštini obezbjedila društveno-ekonomski razvoj i
postala privlačna turistička destinacija.
22
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
AKCIONI PLAN
SEKTOR VODA
Dugoročno gledano, u našoj općini kada su u pitanju vode i vodeni resursi želimo
postići sljedeće: smanjiti emisuju štetnih stvari iz netretiranih komunalnih otpadnih voda
za 80%. Za ostvarenje ovog plana u narednom periodu od 6 godina (2012 - 2018) općina
Doboj Istok namjerava dostići slijedeće operativne ciljeve:
-
Povećana pokrivenost ruralnog područja općine Doboj Istok kanalizacionom
mrežom za prikupljanje otpadnih voda za 80%
- Zaštita poljoprivrednog zemljišta od plavljenja te učešće građana u zaštiti rijeke
Spreče i njenih pritoka
- Zaštita individualnih posjeda
- Zaštita izvorišta od ugroženosti zagađenjem te uključivanje prirodnih izvorišta u
postojeće vodovodne mreže.
23
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Kako bi ovi ciljevi bili dostignuti planirane su slijedeće mjere:
Tipmjere
Šta?
Ko?
Kad?
Koliko?/Izvorsre
dstava
6.700.000,00km
1.1 Izgradnja kolektora I prioritetne
primarne mreže fekalne kanalizacije
(Klokotnica, BrijesnicaVelika,
BrijesnicaMala, Stanić Rijeka,
LukavicaRijeka)
Općinska
služba za
poduzetništvo
i razvoj
20122018
Općina Doboj
Istok 30%
Više instance
vlasti 30
Međunarodne
organizacije 40%
500.000,00KM
Realizovati/
demonstrirati
2.1 Projekt: Regulacija toka rijeke Spreče
(subregionalni projekt)
Općinska
služba za
poduzetništvo
i razvoj
20122013
Među entiteski
projekt
50% Vlada
federacije
50% Vlada RS
2.2. Projekt: Za čistiju rijeku Spreču
Općinska
služba za
prostorno
uređenje i
urbanizam
3.000,00KM
20122013
I KKK
DOBOJ
ISTOK
40.000,00 KM
2.3.Projekt: Čišćenje vodotokova na
području općine Doboj istok
Općinska
služba za
poduzetništvo
i razvoj
20122016
3.1Projekt:Izrada projektne dokumentacije
za ugroženo naselje od poplava „Stadion” u
Klokotnici
Općinska
služba za
poduzetništvo
i razvoj
20122013
Općina Doboj Istok
Vlastita sred. 10%
Općina i vise
instance 70%
Općina Doboj
Istok 20%
Ministars.vod.80%
KM
16.000,0024
Općina Doboj
Lokalni ekološki akcioni plan
Istok 20%
Direkcija voda
40%
Međunarodne
organizacije 40%
70.000,00 KM
3.2 Zaštita i sprečavanje plavljenje
lokaliteta naselje „Stadion” u Klokotnici
3.3 Zaštita i sprečavanje plavljenje centra
Brijesnica Mala
4.1Izgradnja prioritetnih vodozaštitnih zona
(kod centralnih vodovoda na području
Općine i kod lokalnih vodovoda na području
Općine
4.2 Uključivanje prirodnih izvorišta u
postojeće vodovodne mreže
Općinska
služba za
poduzetništvo
i razvoj i
op.služba za
pros.uređenje
i urb.
20122014
Direkcija Voda
40%
Međunarodne
organizacije 40%
Općinska
služba za
poduzetništvo
i razvoj i
op.služba za
pros.uređenje
i urb.
20122014
Općinska
služba za
prostorno
uređenje i
urbanizam
20122013
Općinska
služba za
poduzetništvo
i razvoj i
op.služba za
pros.uređenje
i urb.
Općina Doboj
Istok 20%
60.000,00 KM
Općina 30%
Kanton 70%
50.000 KM
Općina 30%
Kanton 70%
250.000KM
20122015
Općina 30%
Kanton 70%
25
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Strateški cilj 1:VODA
Smanjena emisija štetnih tvari
iz netretiranih komunalnih
Operativni cilj1: Povećana
pokrivenost ruralnog područja općine
Doboj Istok kanalizacionom mrežom
za prikupljanje otpadnih voda za
80%
Mjera 1.1: Izgradnja
kanalizacione mreže i
kolektora u ruralnom području
općine Doboj Istok veza
(OC1)
otpadnih voda u vodne resurse
te povećana efikasnost
korištenja raspoloživih vodnih resursa i
zaštita poljoprivrednog zemljišta te
privatne imovine.
Naziv programa/projekta:1.1.1Izgradnja kolektora i prioritetne primarne mreže fekalne kanalizacije (Klokotnica,
Brijesnica Velika, Brijesnica Mala, Stanić Rijeka, Lukavica Rijeka)
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Na području općine Doboj Istok ne postoji kanalizaciona mreža, izrađena je projektna dokumentacija za 80%
ruralnog područja općine Doboj Istok.Otpadne vode se ispuštaju u prirodne recipiente i individualne septičke jame
koje po tehničkim normativima nisu propisno urađene.Otpadne vode iz Mjesnih Zajednica općine Doboj Istok koje
otpadne vode ispuštaju u septičke jame, prelive, kanale koji vode do najbližih vodnih tijela, su procjenjene na količinu
od 330.600 m3/god. U tim otpadnim vodama se nalaze zagađujuće materije kao što su kabasti materijal,
biorazgradljive organske materije i nutrijenti.Otpadne vode sa farmi I poljoprivredni dobara, su takodje obuhvaćene
unutar otpadnih voda iz naselja općine Doboj Istok koja nemaju sistem javne kanalizacije. Problem koji je uzrok
ovom stanju je nepostojanje sistema prikupljanja i prečišćavanja sanitarno-feklanih voda (nepostojanje sistema javne
kanalizacije) na području općine Doboj Istok.
Cilj/evi projekta:
Ciljna grupa:
Izrada strateškog programa kojim će se Stanovnici općine Doboj Istok
ispuniti očekivani operativni ciljevi
povećanja obuhvata kako slijedi:
 2013- 10%
 2014 - 20%
 2015 - 20%
 2016- 20%
 2017- 20%
 2018- 10%
Očekivani rezultati:
Indikatori:
Izgradnja kolektora i prioritetne primarne 80% građana doboj Istok priključeno na kanalizacionu mrežu
mreže fekalne kanalizacije na području
općine Doboj Istok
Glavne aktivnosti:
Period implementacije (mjesec/godina):
Općina Doboj Istok
26
Lokalni ekološki akcioni plan
Upravljanje projektom:
- Izbor izvođača radova za
izgradnju kanalizacione mreže
- Izgradnja kanalizacione mreže
u dužini od 2000 metara
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
Direktni: 6.700.000,00
Indirektni:
Ukupno: 6.700.000,00
Status spremnosti projekta:
Izvori financiranja/sufinanciranja:
a) Spreman za implementaciju
b) Pozitivna studija predizvodljivosti
c) Tehnička dokumentacija i analiza
troškova
Općina Doboj Istok 30% ,Više instance vlasti 30%,Međunarodne
organizacije 40%
d) Projektni prijedlog
e) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
 JKP “ČISTO”
Općinska služba za poduzetništvo i razvoj
Općinska služba za prostorno uređenje
Strateški cilj 1:VODA
Operativni cilj2
Smanjena emisija štetnih tvari
Zaštita poljoprivrednog zemljišta od
plavljenja te učešće građana u zaštiti
rijeke Spreče i njenih pritoka
iz netretiranih komunalnih
Mjera 2.1:: Regulacija toka
rijeke Spreče (subregionalni
projekt). Veza (OC2)
otpadnih voda u vodne resurse
te povećana efikasnost
27
korištenja raspoloživih vodnih resursa i
zaštita poljoprivrednog zemljišta te
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
privatne imovine.
Naziv programa/projekta:1.2.1 Regulacija toka rijeke Spreče (subregionalni projekt)
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Spreča svojim tokom kroz općinu Doboj Istok plavi najkvalitetnije poljoprivredno zemljište, uzurpira obalu,te nanosi
ogromne štete individualnim posjedima kao i poljoprivrednim proizvođačima. Cilj ovog projekta je da reguliše tok
rijeke Spreče I smanji štetu na poljoprivrednoj proizvodnji.
Cilj/evi projekta:
Ciljna grupa:
Izrada strateškog programa kojim će se Poljoprivrednici općine Doboj Istok
ispuniti očekivani operativni ciljevi
povećanja obuhvata kako slijedi:
 2013- 20%
 2014 - 30%
 2015 - 50%
Očekivani rezultati:
Smanjenje
zemljištu
štete
Indikatori:
na
poljoprivrednom 60 %- smanjenja štete poljoprivrednim proizvođačima
Glavne aktivnosti:
Period implementacije (mjesec/godina):
Upravljanje projektom:
2013-2015.godina
- Izbor izvođača radova na
regulaciji toka rijeke Spreče
- izgradnja regulacije korita rijeke Spreče
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
Nedostatak novčanih sredstava
Direktni: 500.000,00
Indirektni:
Ukupno: 500.000,00
28
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Status spremnosti projekta:
Izvori financiranja/sufinanciranja:
a) Spreman za implementaciju
Općina Doboj Istok Među entiteski projekt 50%
b) Pozitivna studija predizvodljivosti
Vlada federacije 50%
c) Tehnička dokumentacija i analiza
troškova
Vlada RS 30% ,
d) Projektni prijedlog
Više instance vlasti 30%,
Međunarodne organizacije 40%
e) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
 JKP “ČISTO”
Općinska služba za poduzetništvo i razvoj
Općinska služba za prostorno uređenje
Strateški cilj1:VODA
Smanjena emisija štetnih tvari
iz netretiranih komunalnih
Operativni cilj2: Zaštita
Mjera2.2:zastita zivotne s
poljoprivrednog zemljišta od
redine / vode
plavljenja te učešće građana u zaštiti
rijeke Spreče i njenih pritoka,
; (veza OC2)
otpadnih voda u vodne resurse
te povećana efikasnost
korištenja raspoloživih vodnih resursa i
zaštita poljoprivrednog zemljišta te
privatne imovine.
Naziv programa/projekta:1.2.2 ‘’Za čistiju rijeku Spreču’’
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Izgrađivanje osviještenog pojedinca koji će se aktivirati, inicirati i zalagati za rješavanje aktuelnih problema u zaštiti
životne okoline /zaštita rijeke Spreče,okoliša,poljoprivrednih polja/.
Cilj/evi projekta:
Izrada strateškog programa kojim će se
ispuniti očekivani operativni ciljevi
povećanja obuhvata kako slijedi:
Izgrađivanje osviještenog pojedinca koji će
se aktivirati, inicirati i zalagati za rješavanje
aktuelnih problema u zaštiti životne okoline
/zaštita rijeke Spreče,okoliša,poljoprivrednih
polja/.


Ciljna grupa:
Pri realizaciji projektnih aktivnosti učestvovat će mlade osobe općine
Doboj Istok starosti do 18 godina (učenici osnovne i srednje škole) ,
lokalno stanovništvo/građani i ostale formalne i neformalne grupe
građana/lokalna vlast i NVO-e registrovane na području općine Doboj
Istok.
29
2012-50%
2013-50%
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Očekivani rezultati:
Organizovana akcija čišćenja rijeke Spreče
Ostvarena saradnja sa drugim Udruženjima
.Koordinacija sa općinskim strukturama
vlasti( Služba za CZ općine Doboj Istok,MZa,Nadležnim Ministarstvima TK-a)
Promovirane aktivnosti u zajednici.
Glavne aktivnosti:
Organizovana akcija čišćenja rijeke SprečeOstvarena
saradnja
sa
drugim
UdruženjimaKoordinacija sa općinskim strukturama
vlasti( Služba za CZ općine Doboj Istok,MZa, Nadležnim Ministarstvima TK-a)Organizovana edukacija građana o ekologiji
i prevenciji/uklanjanjuGlavni rizici:
Slaba razvijena svijest građana
Status spremnosti projekta:
a) Spreman za implementaciju
b) Pozitivna studija predizvodljivosti
c) Tehnička dokumentacija i analiza
troškova
d) Projektni prijedlog
e) Projektna ideja
Partner(i)

Osnovne i Srednja skola
Indikator<
-način izvedenih aktivnosti
-broj volontera uključenih u aktivnosti
-broj godišnje organizovanih eko akcija
-dužina očišćenog područja
Period implementacije (mjesec/godina):
2 *DVA MJESECA
Predviđeni troškovi:
Direktni: 2.400,00 KM
Indirektni: 600,00 KM
Ukupno: 3.000,00 KM
Izvori financiranja/sufinanciranja:
VLASTITA SREDSTVA …..................... 300,00 KM
SREDSTVA LOKALNE ZAJEDNICE
ILI MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA … 2.700,00 KM
U K U P N O …...................................3.000,00 KM
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
KAJAK KANU KLUB DOBOJ/ISTOK
Mjera:2.3: Zaštita materijalnih
dobara i poljoprivrednog
zemljišta
Strateški cilj 1:VODA
Operativni cilj 2:
Smanjena emisija štetnih tvari
Zaštita poljoprivrednog zemljišta od
plavljenja te učešće građana u zaštiti
rijeke Spreče i njenih pritoka,
(veza OC2)
iz netretiranih komunalnih
otpadnih voda u vodne resurse
te povećana efikasnost
korištenja raspoloživih vodnih resursa i
zaštita poljoprivrednog zemljišta te
privatne imovine.
30
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Naziv programa/projekta:1.2.3 Čišćenje vodotokova na području općine Doboj istok
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Zaštita individualnih posjeda kao i poboljšanje životne okoline, čišćenje vodotoka od komunalnog i ostalog otpada na
području općine Doboj Istok.
Cilj/evi projekta:
Ciljna grupa:
Izrada strateškog programa kojim će se Stanovništvo općine Doboj Istoka
ispuniti očekivani operativni ciljevi
povećanja obuhvata kako slijedi:




2013 2014 20152016-
20%
30%
20%
30%
Očekivani rezultati:
Smanjenje štete
života
Indikatori:
i poboljšavanje uslova 90 %- smanjenja štete
Glavne aktivnosti:
Period implementacije (mjesec/godina):
Upravljanje projektom:
2012-2016.godina
- Izbor izvođača radova na
regulaciji toka rijeke Spreče
- izgradnja regulacije korita rijeke Spreče
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
Nedostatak novčanih sredstava
Direktni: 40.0000
Indirektni:
Ukupno: 40.0000
Općina Doboj Istok
31
Lokalni ekološki akcioni plan
Status spremnosti projekta:
Izvori financiranja/sufinanciranja:
a) Spreman za implementaciju
b) Pozitivna studija predizvodljivosti
Općina Doboj Istok 20%
c) Tehnička dokumentacija i analiza
troškova
Ministars.vod.80%
d) Projektni prijedlog
e) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
 JKP “ČISTO”
Općinska služba za poduzetništvo i razvoj
Općinska služba za prostorno uređenja
32
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Strateški cilj 1:VODA
Operativni cilj3:
Smanjena emisija štetnih tvari
Zaštita individualnih posjeda
iz netretiranih komunalnih
Mjera 3.1:: Zaštita
materijalnih dobara od
plavnog vala nakon
velikih padavina. (veza
OC3)
otpadnih voda u vodne resurse te
povećana efikasnost korištenja
raspoloživih vodnih resursa i zaštita
poljoprivrednog zemljišta te privatne
imovine.
Naziv programa/projekta 1.3.1: Izrada projektne dokumentacije za ugroženo naselje od poplava
„Stadion” u Klokotnici
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Stvaranje preduslova za rješavanje problema u MZ Klokotnica naselje “Stadion” od plavljenja stambenih
objekata kao i zaštita materijalnih dobara, odnosno traženje idejnog rješenja za zaštitu od poplava
stanovništva.
Cilj/evi projekta:
Ciljna grupa:
Izrada strateškog programa kojim će se Stanovništvo naselja “Stadion”
ispuniti očekivani operativni ciljevi
povećanja obuhvata kako slijedi:
 2012- 30%
 2013 - 70%
Očekivani rezultati:
Indikatori:
Smanjenje štete i poboljšavanje uslova 90 %- smanjenja štete
života
Glavne aktivnosti:
Period implementacije (mjesec/godina):
Upravljanje projektom:
2012-2013.godina
33
- Izrada projektne dokumentacije
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
Nedostatak novčanih sredstava
Direktni: 16.0000
Indirektni:
Ukupno: 16.0000
Status spremnosti projekta:
Izvori financiranja/sufinanciranja:
a) Spreman za implementaciju
Općina Doboj Istok 20%
b) Pozitivna studija predizvodljivosti
Direkcija voda 40%
c) Tehnička dokumentacija i analiza
troškova
Međunarodne organizacije 40%
d) Projektni prijedlog
e) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i
evaluacija:
 JKP “ČISTO”
Općinska služba za poduzetništvo i razvoj
Općinska služba za prostorno uređenje
34
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Strateški cilj 1:VODA
Operativni cilj 3:
Smanjena emisija štetnih tvari iz
Zaštita individualnih posjeda
netretiranih komunalnih otpadnih voda
u vodne resurse te povećana efikasnost
Mjera3.2:: Zaštita
materijalnih dobara od
plavnog vala nakon
velikih padavina. (veza
OC3)
korištenja raspoloživih vodnih resursa i
zaštita poljoprivrednog zemljišta te
privatne imovine.
Naziv programa/projekta1.3.2: Zaštita i sprečavanje plavljenje lokaliteta naselje „Stadion” u Klokotnici
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Rješavanje problema u MZ Klokotnica naselje “Stadion” od plavljenja stambenih objekata kao i zaštita
materijalnih dobara, odnosno cjelokupna zaštita od poplava okolnog stanovništva.
Cilj/evi projekta:
Ciljna grupa:
Izrada strateškog programa kojim će se Stanovništvo naselja “Stadion”
ispuniti očekivani operativni ciljevi
povećanja obuhvata kako slijedi:
 2012- 20%
 2013 - 30%
 2014 - 50%
Očekivani rezultati:
Indikatori:
Smanjenje štete i poboljšavanje uslova 90 %- smanjenja štete
života
Glavne aktivnosti: Upravljanje projektom:
Period implementacije (mjesec/godina):
- Izbor izvođača radova na
2012-2014.godina
regulaciji toka rijeke Spreče
35
- izgradnja regulacije korita rijeke Spreče
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
Nedostatak novčanih sredstava
Direktni: 70.0000
Indirektni:
Ukupno: 70.0000
Status spremnosti projekta:
Izvori financiranja/sufinanciranja:
a) Spreman za implementaciju
Općina Doboj Istok 20%
b) Pozitivna studija predizvodljivosti
Direkcija Voda 40%
c) Tehnička dokumentacija i analiza
troškova
Međunarodne organizacije 40%
d) Projektni prijedlog
e) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i
evaluacija:
 JKP “ČISTO”
Općinska služba za poduzetništvo i razvoj
Općinska služba za prostorno uređenje
36
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Strateški cilj 1:VODA
Operativni cilj 3:
Smanjena emisija štetnih tvari iz
netretiranih komunalnih otpadnih
voda u vodne resurse te povećana
efikasnost
Zaštita individualnih posjeda
Mjera 3.3:: Zaštita
materijalnih dobara od
plavnog vala nakon
velikih padavina. (veza
OC3)
korištenja raspoloživih vodnih resursa
i zaštita poljoprivrednog zemljišta te
privatne imovine.
Naziv programa/projekta1.3.3: Zaštita i sprečavanje plavljenje centra Brijesnica Mala
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Rješavanje problema u MZ Brijesnica Mala “Centar”od plavljenja stambenih objekata kao i zaštita
materijalnih dobara, odnosno cjelokupna zaštita od poplava okolnog stanovništva.
Cilj/evi projekta:
Ciljna grupa:
Izrada strateškog programa kojim će Stanovništvo naselja MZ Brijesnica Mala “Centar”
se ispuniti očekivani operativni ciljevi
povećanja obuhvata kako slijedi:
 2012- 20%
 2013 - 30%
 2014 - 50%
Očekivani rezultati:
Indikatori:
Smanjenje štete i poboljšavanje uslova 90 %- smanjenja štete
života
Glavne aktivnosti: Upravljanje
projektom:
Period implementacije (mjesec/godina):
2012-2014.godina
- Izbor izvođača radova na
37
regulaciji toka rijeke Spreče
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
- izgradnja regulacije korita rijeke Spreče
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
Nedostatak novčanih sredstava
Direktni: 60.000
Indirektni:
Ukupno: 60.000
Status spremnosti projekta:
Izvori financiranja/sufinanciranja:
a) Spreman za implementaciju
Općina Doboj Istok 20%
b) Pozitivna studija predizvodljivosti
Direkcija Voda 40%
c) Tehnička dokumentacija i analiza
troškova
d) Projektni prijedlog
e) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
 JKP “ČISTO”
Općinska služba za poduzetništvo i razvoj
Općinska služba za prostorno uređenje
38
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Strateški cilj 1:VODA
Operativni cilj4
Smanjena emisija
štetnih tvari iz
netretiranih komunalnih
otpadnih voda u vodne
resurse te povećana
efikasnost
Zaštita izvorišta od ugroženosti
zagađenjem te
Mjera4.1:zdravstvena
ispravnost vode. (veza OC4)
uključivanje prirodnih izvorišta u postojeće
vodovodne mreže.
korištenja raspoloživih
vodnih resursa i zaštita
poljoprivrednog
zemljišta te privatne
imovine.
Naziv programa/projekta1.4.1: Izgradnja prioritetnih vodozaštitnih zona (kod centralnih vodovoda na
području Općine i kod lokalnih vodovoda na području Općine
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:Izgradnja prioritetnih
vodozaštitnih zona (kod centralnih vodovoda na području Općine i kod lokalnih vodovoda na području
Općine
Cilj/evi projekta:
Ciljna grupa:
Izrada
strateškog Stanovništvo općine Doboj Istok
programa kojim će se
ispuniti
očekivani
operativni
ciljevi
povećanja
obuhvata
kako slijedi:
 2012- 30%
 2013 - 70%
Očekivani rezultati:
Indikatori:
Regulisanje vodozaštitnih 100%- pokrivenost općine
zona u okviru postojeće
zakonske regulative
Općina Doboj Istok
39
Lokalni ekološki akcioni plan
Glavne aktivnosti:
Period implementacije (mjesec/godina):
Regulisanje vodozaštitnih
zona u okviru postojeće
zakonske regulative
2012-2013.godina
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
Nedostatak novčanih
sredstava
Direktni:
Indirektni:
Ukupno: 50.000,00
Status spremnosti
projekta:
a) Spreman za
implementaciju
Izvori financiranja/sufinanciranja:
Općina 30%
Kanton 70%
b) Pozitivna studija
predizvodljivosti
c) Tehnička
dokumentacija i analiza
troškova
d) Projektni prijedlog
e) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
 JKP “ČISTO”
Općinska služba za poduzetništvo i razvoj
Općinska služba za prostorno uređenje
40
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Strateški cilj 1:VODA
Operativni cilj 4:
Smanjena emisija
štetnih tvari iz
netretiranih komunalnih
otpadnih voda u vodne
resurse te povećana
efikasnost
Zaštita izvorišta od ugroženosti
zagađenjem te
Mjera4.2:Povećanje količine i
kvaliteta vodosnadbjevanja.
(veza OC4)
uključivanje prirodnih izvorišta u
postojeće vodovodne mreže.
korištenja raspoloživih
vodnih resursa i zaštita
poljoprivrednog
zemljišta te privatne
imovine.
Naziv programa/projekta1.4.2: Uključivanje prirodnih izvorišta u postojeće vodovodne mreže
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta: Projekt podrazumjeva stavljanje
u sistem već izgarađenih bunara na području općine u postojeći sistem kojim upravlja JKP Čisto I time
bi se poboljšalo napajanje.
Cilj/evi projekta:
Ciljna grupa:
Izrada
strateškog Stanovništvo općine Doboj Istok
programa kojim će se
ispuniti
očekivani
operativni
ciljevi
povećanja
obuhvata
kako slijedi:
 2012- 30%
 2013 - 30%
 2014 – 20%
2015 – 20%
Očekivani rezultati:
Indikatori:
Dovoljna količina vode za 90 %- pokrivenost u snadbjevanju vodom
domaćinstva
Glavne aktivnosti:
Period implementacije (mjesec/godina):
Općina Doboj Istok
41
Lokalni ekološki akcioni plan
Upravljanje projektom:
2012-2015.godina
- Izbor izvođača radova
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
Nedostatak novčanih
sredstava
Direktni: 250.000,00
Indirektni:
Ukupno: 250.000,00
Status spremnosti
projekta:
a) Spreman za
implementaciju
Izvori financiranja/sufinanciranja:
Općina 30%
Kanton 70%
b) Pozitivna studija
predizvodljivosti
c) Tehnička
dokumentacija i analiza
troškova
d) Projektni prijedlog
e) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
 JKP “ČISTO”
Općinska služba za poduzetništvo i razvoj
Općinska služba za prostorno uređenje
42
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
SEKTOR TLO I OTPAD
Smanjeno zagađenje tla uspostavom ekonomski održivog sistema upravljanja otpadom
za cjelokupno (100%) područje općine Doboj Istok, u potpunosti uklonjenim minskoeksplozivnim sredstvima i primjenjenim principima integralne poljoprivredne
proizvodnje.Za ostvarenje ovog plana u narednom periodu od 6 godina (2012 - 2018)
općina Doboj Istok namjerava dostići slijedeće operativne ciljeve:
-
Obuhvaćeno kompletno stanovništvo i privredni subjekti u prikupljanju i odvozu
komunalnog i krutog otpada
-
Na postojećim divljim deponijama izvršiti cijelokupnu sanaciju
-
Na području opcine Doboj Istok uređen prostor za kampiranje logorovanje i druge
rekreativne aktivnosti te povećane šumske površine pošumljavanjem.
-
Poduzete potrebne radnje za zaštitu zemljišta.
-
Deminiranjem stvoriti sigurni životni prostor za življenje.
-
Ekološko odlaganje otpada i njegovo zbrinjavanje.
43
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Praćenje ispunjenja navedenih ciljeva će biti osigurano:
2Tip mjere
Šta?
Ko?
Realizovati/
1.1. Uključivanje svih
domaćinstava i privrednih
subjekata u organizovano
prikupljanje i odvoz komunalnog
otpada
Općinska
služba za
prostorno
uređenje
1.2.Organizovanje Dana čistoće
i besplatnog odvoza
komunalnog i krutog otpada
Općinska
služba za
prostorno
uređenje
2.1. Saniranje divljih deponija na
području općine Doboj istok
Općinska
služba za
prostorno
uređenje
demonstrirati
Kad?
20.000,00KM
2012
2012-2016
20.000,00 ili
Opcina100 %
50.000.00
2012-2016
2012-2016
3.2.Pošumljavanje državnih i
privatnih šumskih površina na
području cijele općine Doboj
Istok
Općinska
služba za
prostorno
uređenje
2012-2016
4.1.Sanacija prioritetnih klizišta
na općini Doboj Istok
Općinska
služba za
civilnu zaštitu
Općina Doboj Istok
JKP „Čisto“
75 %
Opcina25%
Općinska
služba za
poduzetništvo
I razvoj
3.1. Uređenje 5 izletišta na
području općine Doboj Istok
Koliko?/Izvor
sredstava
2012-2016
FBIH/TK ili
100 %
100.000,00KM
Federalno
ministarstvo
okoliša 40%
Opcina
30%,Donatori
30%
15.000,00
Opcina 100 %
400.000,00
KM
10% općina
44
Lokalni ekološki akcioni plan
90% kanton
5.1.Deminiranje zemljišta od
mina na evidnetiranim
područjima općine Doboj Istok
Općinska
služba za
civilnu zaštitu
250.000,00KM
2012-2016
NVO 50%
KANTON 50%
6.1.Rješavanje trajne deponije
komunalnog otpada općine
Doboj istok (subregionalni
projekt)
Općinska
služba za
prostorno
uređenje
1
500.000,00
2012-2016
Kanton 50% ,
50%
Međunarodne
organizacije
45
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Operativni
cilj:1.
Rješavanje problema sa odlaganjem
Obuhvaćeno
otpada te sprječavanje zagađenosti tla
kompletno
za 100% na području općine Doboj Istok
stanovništvo
te poduzimanju mjera za uređenje i
i privredni
sanaciju.
subjekti u
prikupljanje i
odvoz
komunalnog
i krutog
otpada
Strateški cilj:2 Tlo
Mjera:1.1
Povećan broj subjekata
obuhvaćenim organizovanim
prikupljanjem smeća za 30%
Naziv programa/projekta:2.1.1 Uključivanje svih domaćinstava i privrednih subjekata u
organizovano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Nekontrolisano odlaganje komunalnog otpada na različita mjesta i stvaranje divljih deponija na
takav način predstavljaju sve veći problem na općini Doboj Istok. Svi pokušaji provedeni u
prethodnom periodu u nastojanju da se sva domaćinstva i svi privredni subjekti uključe u ovaj
proces nisu dala željeni rezultat. Željeni efekat nije postignut prije svega iz razloga što postojeći
zakoni i odluke nisu provođeni i što pojedinci i organizacije koje vrše postojeće propise nisu
sankcionisani na pravi način, te djelimično iz razloga što JKP „ČISTO“ nije opremljeno u mjeri da
bi mogao u potpunosti odgovoriti postojećim izazovima. Da bi se postojeće stanje postepeno
popravljalo u pozitivnom pravcu potrebno je napraviti izmjene i dopune pravilnika o komunalnom
radu, omogućiti poštovanje postojećih zakona iz ove oblasti, sklopiti ugovore o odvozu
komunalnog i čvrstog otpada sa svim domaćinstvima i privrednim subjektima i provoditi zakonom
predviđene restriktivne mjere prema svim prekršiocima bilo da se radi o pojedincima ili
organizacijama. Pored toga potrebno je dodatno opremiti komunalno preduzeće i osigurati
prisustvo kanti za smeće i kontejnera na više udarnih lokacija, kao i češći odvoz smeća makar iz
centralnih dijelova naselja.
46
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Cilj/eviprojekta:
Ciljna grupa:
Izrada strateško gprograma kojim će se Građani općine i
ispuniti očekivani operativni ciljevi
Privredni subjekti
povećanja obuhvata kako slijedi:
 2012 -100%
Očekivani rezultati:
Indikatori:
1.Smanjen broj divljih deponija otpada
-Veći broj prekršajnih prijava
2.Pokrivenost čitave teritorije
organizovanim odvozom smeća
-Veći broj sklopljenih ugovora
3.Manja zagađenost vodotoka i obradivog
zemljišta
Glavne aktivnosti: 1.Izmjena i dopuna
Odluke o komunalnom radu
-Povećana količina smeća u organizovanom
prikupljanju
Period implementacije (mjesec/godina):
2012
2.Pojačan nadzor komunalne inspekcije
3.Sklapanje ugovora
4.Nabavke kanti i kontejnera
5.Izrada propagandnog materijala
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
-Neprovođenje postojećih zakona
Direktni: 20.000,00
-Postojeća ekonomska i
Indirektni:
-Socijalna situacija
Ukupno: 20.000,00
Općina Doboj Istok
47
Lokalni ekološki akcioni plan
Status spremnosti projekta:
Izvori financiranja/sufinanciranja:
a) Spreman za implementaciju
Općina Doboj Istok
b) Tehnička dokumentacija i analiza
izdataka
JKP Čisto
Fond za zštitu životne sredine i okoliša FBIH
c) Projektni prijedlog
Više instance
d) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i
evaluacija:
 -NVO
- Općina i JKP Čisto
Strateški cilj:2 Tlo
Operativni
cilj:1
Rješavanje problema sa odlaganjem
otpada te sprječavanje zagađenosti tla
za 100% na području općine Doboj Istok
te poduzimanju mjera za uređenje i
sanaciju.
Mjera:1.2
Zaštićen životni prostor
Obuhvaćeno
kompletno
stanovništvo
i privredni
subjekti u
prikupljanje i
odvoz
komunalnog
i krutog
otpada
Naziv programa/projekta:2.1.2
Organizovanje Dana Čistoće i besplatnog odvoza komunalnog i krutog otpada
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
U tradiciji april mjesec je mjesec čistoće kada se organizuju različite akcije čišćenja i druge
aktivnosti koje doprinose čišćem i ljepšem okruženju. U namjeri da se da što veći doprinos
čistijem okruženju tokom aprila mjeseca treba pokrenuti akciju besplatnog odvoza čvrstog i
komunalnog otpada iz domaćinstava. Ovaj projekt zajednički treba da realizuju komunalno
Općina Doboj Istok
48
Lokalni ekološki akcioni plan
predueće, općina Doboj Istok, MZ i nevladine organizacije. Potrebno je odrediti punktove po
naseljeima na kojim će se locirati čvrsti otpad i utvrditi datume utovara i odvoz smeća.
Provođenje kamapanje, obavještavanje građana i distribuciju propagandnog materijala kojim će
građani biti obavješeteni o značaju i dinamici provođenja svih aktivnosti, pripremit će MZ i NVO.
Cilj/eviprojekta:
Ciljna grupa:
Izrada strateškog programa kojim će se Građani općine i
ispuniti očekivani operativni ciljevi
povećanja obuhvata kako slijedi:
 2012 -20%
 2013-20%
 2014-20%
 2015-20%
 2016-20%
Očekivani rezultati:
Indikatori:
- Veći dio otpada prevezen na
deponiju
- U akciju uključene sve mjesne
zajednice i domaćinstva
- Manji broj divljih deponija
Glavne aktivnosti:
- Povećana količina preuzetog otpada za 20
%
- 50
porodica
sklopilo
ugovor
o
organizovanom odvozu smeća
- Manja zagađenost vodotoka za 20 %
Period implementacije (mjesec/godina):
2012-2016
1. formiranje organizacionih odbora za
akciju Dana čistoće
2. određivanje lokacija i uvtrđivanje
datuma preuzimanja otpada
3. Izrada i distribucija propagandnog
materijala
4. Utovar, prevoz i istovar smeća na
deponiju
Općina Doboj Istok
49
Lokalni ekološki akcioni plan
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
nezainteresovanost građana
Direktni: 20.000,00
Indirektni:
Ukupno: 20.000,00
Status spremnosti projekta:
Izvori financiranja/sufinanciranja:
a) Spreman za implementaciju
Opcina Doboj Istok
b) Tehnička dokumentacija i analiza
izdataka
Više instance
c) Projektni prijedlog
d) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i
evaluacija:
 - JKP „Čisto“, NVO i Mjesne zajednice
- Općina Doboj Istok
50
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Strateški cilj:2 Tlo
Operativni cilj:2
Mjera:2.1
Rješavanje problema
sa odlaganjem otpada
te sprječavanje
zagađenosti tla za
100% na području
općine Doboj Istok te
poduzimanju mjera za
uređenje i sanaciju.
Na postojećim divljim deponijama
izvršiti cijelokupnu sanaciju.
Zaštićen životni prostor
Naziv programa/projekta:2.2.1
Saniranje divljih deponija na području općine Doboj istok
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Kao i na svim drugim područjima, tako i na području općine Doboj Istok izražen je problem
divljih deponija smeća. Vremenom njihova brojnost se smanjuje ali su još uvijek prisutne u
znatnoj mjeri i to najviše pored komunikacija na poljoprivrednom zemljištu ili u šumama ili
neposredno uz vodotokove. Potrebno je u saradnju sa MZ napraviti spisak svih divljih deponija
na području Općine, odrediti prioritete u njihovom saniranju, te utvrditi obim i vrijednost radova
koje su potrebne na sanaciji. Sanaciju divljih deponija uradit će komunalno preduzeće tokom
ljetnih mjeseci kada je najlakši pristup deponijama i kada se najefikasnije može iskoristiti
ljudska i radna snaga i mehanizacija.
Cilj/eviprojekta:
Ciljna grupa:
Izrada
strateškog Građani općine Doboj Istok
programa kojim će se
ispuniti
očekivani
operativni
ciljevi
povećanja obuhvata
kako slijedi:
 2012-20%
 2013-20%
 2014-20%
 2015-20%
 2016-20%
51
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Očekivani rezultati:
- saniran određen
broj
divljih
deponija
Glavne aktivnosti:
Indikatori:
- sanirano 4 divljih deponija na općini Doboj Istok godišnje
Period implementacije (mjesec/godina):
2012-2016
1. popis svih divljih
deponija
na
području Općine
2. određivanje
prioriteta
za
saniranje
3. predmet radova i
utroška materijala
4. određivanje
vrijednosti
sanacije
5. sklapanje
ugovora
sanacija divljih deponija
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
obnavljanje deponija na
istim lokalitetima
Direktni: 50.000,00
Indirektni:
Ukupno: 50.000,00
Status spremnosti
projekta:
a) Spreman za
implementaciju
Izvori financiranja/sufinanciranja:
FBIH/TK ili 100 %
b) Tehnička
Općina Doboj Istok
52
Lokalni ekološki akcioni plan
dokumentacija i analiza
izdataka
c) Projektni prijedlog
d) Projektna ideja
Partner(i)
- Ministarstvo
okoliša TK
- NVO
- JKP Čisto
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
- OpćinaDoboj Istok
53
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Strateški cilj:2 Tlo
Operativni cilj:3
Mjera:3.1
Rješavanje problema
sa odlaganjem otpada
te sprječavanje
zagađenosti tla za
100% na području
općine Doboj Istok te
poduzimanju mjera za
uređenje i sanaciju.
Na području općine Doboj Istok
uređen prostor za kampiranje
logorovanje i druge rekreativne
aktivnosti te povećane šumske
površine pošumljavanjem.
Sprečavanje ugrožavanju
životne sredine i njeno
racionalnije korištenje
Naziv programa/projekta:2.3.1
Uređenje 5 izletišta na području općine Doboj Istok
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Općina Doboj Istok kao ruralno područje trenutno nema ni jednog lokaliteta koji je prilagođen i
planski urađen za masovnije posjete-izlete. Prostornim planom Općine predviđeno je na pet
lokaliteta uraditi izletišta sa određenim saržajima i pristupnim putevima.Na nekim od
postojećih lokaliteta je urađena priprema zemljišta,izgradnja i sanacija puteva, te postavljanje
klupa za sjedenje i korpa za smeće. Ti lokaliteti su sljedeći : Izletište „Bandra“ u Brijesnici
Velikoj, Izletište „Oblić“ U Lukavica Rijeci, Izletište „Gaj“ u Klokotnici, Izletište „Rudina“ u
Stanić Rijeci, Izletište „Sokolina sa pećinom Šljepača“ u Brijesnici Maloj Od svih pet lokacija,
jedino je lokalitet „Gaj“ u Klokotnici u određenom stepenu urađen za ove potrebe, jer se radi o
državnom zemljištu koje je pošumljeno i na kojem je urađen određen broj klupa, stolova,
mjesto za roštilj, staza za šetnju, a do kojih su urađeni pristupni putevi. Ostali lokaliteti su u
izvornom obliku, ali su podesni za ove namjene. Potrebno je za svaki lokalitet uraditi idejni
plan, izvedbeni projekt i u skladu sa raspoloživim sredstvima na njegovoj realizaciji angažovati
izvođače radova, različita udruženja i škole.
Cilj/eviprojekta:
Ciljna grupa:
Izrada
strateškog Građani općine Doboj Istok
programa kojim će se
ispuniti
očekivani
operativni
ciljevi
povećanja
obuhvata
Općina Doboj Istok
54
Lokalni ekološki akcioni plan
kako slijedi:
 2012 –20%
 2013-20%
 2014-20%
 2015-20%
 2016-20%
Očekivani rezultati:
- Uređeno po jedno
izletište
svake
godine
- Urađen idejni i
izvedbeni projekt
Glavne aktivnosti:
Indikatori:
- Posjeta na izletištima povećana za 20 % godišnje
- Urađeno i adaptirano 1 km puta prema izletištima
Period implementacije (mjesec/godina):
1. izrada idejnog i 2012-2016
izvedbenog
projekta
2. nabavka sadnica i
čišćenje terena
3. uređenje putnih
prilaza izletištima
4. angažovanje
škola i izviđača na
uređenju staza i
pošumljavanju
5. postavljanje klupa
i stolova i ostale
infrastrukture
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
- nepostojanje
Direktni: 100.000,00
svijesti o potrebi
Indirektni:
izgradnje
turističkih
Općina Doboj Istok
55
Lokalni ekološki akcioni plan
destinacija
Status spremnosti
projekta:
a) Spreman za
implementaciju
b) Tehnička
dokumentacija i analiza
izdataka
Ukupno: 100.000,00
Izvori financiranja/sufinanciranja:
Federalno ministarstvo okoliša 40%
Opcina 30%,
Donatori 30%
c) Projektni prijedlog
d) Projektna ideja
Partner(i)
- NVO
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
- Općina Doboj Istok
56
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Strateški cilj:2 Tlo
Operativni cilj:3
Mjera:3.2
Rješavanje problema sa
odlaganjem otpada te
sprječavanje
zagađenosti tla za 100%
na području općine
Doboj Istok te
poduzimanju mjera za
uređenje i sanaciju.
Na području općine Doboj Istok
uređen prostor za kampiranje
logorovanje i druge rekreativne
aktivnosti te povecane šumske
površine pošumljavanjem.
Zaštićen
bogastva
šumskog
Naziv programa/projekta:2.3.2
Pošumljavanje državnih i privatnih šumskih površina na području cijele općine Doboj Istok
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Gotovo sve šume na području općine Doboj istok su u privatnom vlasništvu. Područje
„Rudine“ u Stanić Rijeci pošumljeno u ranijem periodu je uništeno požarom u raznom
periodu, a isti slučaj se desio sa dijelom područja „Gaj“ u Klokotnici, koji je kao i „Rudina“
državni posjed. Pomenuta područja kao i privatne posjede koji su nepodesni za
poljoprivrednu proizvodnju, a vode se kao poljoprivredno zemljište čiji su vlasnici izrazili želju
i spremnost da im promjene namjenu, da ih pošume potrebno je u narednom periodu zasaditi
različitim šumskim vrstama. Obzirom da Kantonalna direkcija za privatne šume posjeduje
vlastiti rasadnik i da po osnovu zatjeva općina i pojedinaca besplatno dodjeljuje sadnice
crnogoričnih šumskih vrsta, to je projekt pošumljavanja moguće izvesti uz neznatna ulaganja
finansijskih sredstva, angažovanjem na tim poslovima učenika osnovnih i srednjih škola,
udruženja izviđača ili nekih drugih organizacije koje su spremne da se angažuju na ovim
poslovima.
Cilj/eviprojekta:
Ciljna grupa:
Izrada
strateškog Građani općine Doboj Istok
programa kojim će se
ispuniti
očekivani
operativni
ciljevi
povećanja
obuhvata
kakos lijedi:
Općina Doboj Istok
57
Lokalni ekološki akcioni plan
 2012 –20%
 2013-20%
 2014-20%
 2015-20%
 2016-20%
Očekivani rezultati:
- Sadnja 1,5
godišnje
- Zaštićeno
efiskanije
iskorišteno
zemljište
degradacije
Glavne aktivnosti:
Indikatori:
ha
i
- Zasađeno 15.000 sadnica godišnje
- Angažovano 5 razreda školske djece
od
Period implementacije (mjesec/godina):
1. određivanje
2012-2016
površine
za
sadnju
2. podnošenje
zahtjeva
Kantonalnoj
direkciji
sa
pratećom
dokumentacijom
3. preuzimanje,
dovoz
i
skladištenje
sadnog materijala
4. sklapanje ugovora
sa školama i
drugim
organizacijama
sadnja šumskih vrsta
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
- nedostatak sadnog Direktni: 15.000,00
materijala
Općina Doboj Istok
58
Lokalni ekološki akcioni plan
Indirektni:
Ukupno: 15.000,00
Status spremnosti
projekta:
a) Spreman za
implementaciju
b) Tehnička
dokumentacija i analiza
izdataka
Izvori financiranja/sufinanciranja:
Općina Doboj Istok
Više instance
c) Projektni prijedlog
d) Projektna ideja
Partner(i)
- NVO
- Škole
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
- Općina Doboj Istok
59
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Strateški cilj:2 Tlo
Operativni cilj:4
Mjera:4.1
Rješavanje problema
sa odlaganjem otpada
te sprječavanje
zagađenosti tla za
100% na području
općine Doboj Istok te
poduzimanju mjera za
uređenje i sanaciju.
Poduzete potrebne radnje za
zaštitu zemljišta
Sanirane površine koje su
bila ugrožena klizištem.
Naziv programa/projekta:2.4.1
Sanacija prioritetnih klizišta na općini Doboj Istok
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Na području općine Doboj Istok je registrovano oko 204 klizišta i to u svim mjesnim
zajednica, klizišta takođe ugrožavaju i mnogobrojne stambene objekte a samim tim i ljudske
živote.Zabilježeni su i slučajevi evakuacije i zbog toga kilzišta predstavljaju ozbiljan problem
na području općine Doboj Istok i samim tim je neophodna njihova sanacija.
Cilj/eviprojekta:
Ciljna grupa:
Izrada
strateškog Građani općine Doboj Istok
programa kojim će se
ispuniti
očekivani
operativni
ciljevi
povećanja obuhvata
kako slijedi:
 2012 –20%
 2013-20%
 2014-20%
 2015-20%
 2016-20%
Očekivani rezultati:
- Zaštita života na
ugroženim
Indikatori:
60
- Sanirano klizište u 80%
- Uređenje površinskih voda
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
područjima
- Zaštita životnog
prostora
- Zaštita
poljoprivrednog
zemljišta
- Zaštita šumskog
bogastva
Glavne aktivnosti:
Period implementacije (mjesec/godina):
5. određivanje
2012-2016
površine
za
sanaciju
6. Izrada projektnih
dokumentacija
za saniranje
7. Izbor izvođača
radova
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
nedostatak Direktni: 400.000,00
finansiski sredstava
Indirektni:
dovoljno
Ukupno: 400.000,00
nepoznavanje
problema
Status spremnosti
projekta:
a) Spreman za
implementaciju
Izvori financiranja/sufinanciranja:
10% općina Doboj Istok
90% Tuzlanski kanton
b) Tehnička
dokumentacija i analiza
izdataka
61
c) Projektni prijedlog
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
d) Projektna ideja
Partner(i)
- JKP Čisto
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
- Općina Doboj Istok
62
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Strateški cilj:2 Tlo
Operativni cilj:5
Mjera:5.1
Rješavanje problema
sa odlaganjem otpada
te sprječavanje
zagađenosti tla za
100% na području
općine Doboj Istok te
poduzimanju mjera za
uređenje i sanaciju.
Deminiranjem stvoriti sigurni životni Deminirano 2,5% ukupne
površine općine Doboj
prostor za življenje.
Istok zagađenog minsko
eksplozivnim sredstvima.
Naziv programa/projekta:2.5.1 Deminiranje zemljišta od mina na evidnetiranim
područjima općine Doboj Istok
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Negdje oko 2,5% ukupne površine općine Doboj Istok nqalazi se pod minama, minska polja
se protežu na zapadnom dijelu općine to jeste uz nekadašnju liniju borbenih dejstava a
sadašnju entitesku liniju razgraničenja .U općini Doboj Istok zabilježeno je 19
minoincidenata a bilo je i smrtnih slučajeva. Neophodno je u što kraćen roku izvršiti
deminiranje područja kako bi se zaštitili ljudski životi a samim tim i proširio životni prostor.
Cilj/eviprojekta:
Ciljna grupa:
Izrada
strateškog Građani općine Doboj Istok
programa kojim će se
ispuniti
očekivani
operativni
ciljevi
povećanja obuhvata
kako slijedi:
 2012 –20%
 2013-20%
 2014-20%
 2015-20%
 2016-20%
63
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Očekivani rezultati:
Indikatori:
- Zaštita života na
- Deminiranje zemljišta 80%
ugroženim
- Sprječavanje smrtnih slučajeva
područima
- Zaštita životnog
prostora
- Zaštita
poljoprivrednog
zemljišta
- Zaštita šumskog
bogastva
Glavne aktivnosti:
Period implementacije (mjesec/godina):
8. određivanje
2012-2016
površine
za
deminiranje
9. Izrada projektnih
dokumentacija
za deminiranje
10. Saradnja
sa
međunarodnim
organizacijama
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
nedostatak Direktni: 250.000,00
financijskih
Indirektni:
sredstava
Ukupno: 250.000,00
dovoljno
nepoznavanje
problema
Status spremnosti
projekta:
a) Spreman za
implementaciju
Izvori financiranja/sufinanciranja:
NVO 50%
KANTON 50%
b) Tehnička
Općina Doboj Istok
64
Lokalni ekološki akcioni plan
dokumentacija i analiza
izdataka
c) Projektni prijedlog
d) Projektna ideja
Partner(i)
- NVO
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
Općina Doboj Istok
65
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Strateški cilj:2 Tlo
Operativni cilj:6
Mjera:6.1
Rješavanje problema
sa odlaganjem otpada
te sprječavanje
zagađenosti tla za
100% na području
općine Doboj Istok te
poduzimanju mjera za
uređenje i sanaciju.
Ekološko odlaganje otpada i
njegovo zbrinjavanje
Zajednički napori više općina
da se iznađe riješenje za
osnivanje
regionalne
deponije
Naziv programa/projekta:2.6.1
Rješavanje trajne deponije komunalnog otpada općine Doboj istok (subregionalni projekt)
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Općina Doboj Istok nema vlastitu deponiju za kruti i sanitarni otpad. Trenutno JKP Čisto
odvozi komunalni otpad u susjednu općinu Gračanica koja takođe propisno ne ispunjava
ekoološke uslove.Općinski oragni su u fazi pregovora sa susjednim općinama za osnivanje
jedinstvene regionalne sanitarne deponije i potpisan je memorandum o razumjevanju.
Cilj/eviprojekta:
Ciljna grupa:
Izrada
strateškog Građani općine Doboj Istok
programa kojim će se
ispuniti
očekivani
operativni
ciljevi
povećanja
obuhvata
kako slijedi:
 2012-20%
 2013-20%
 2014-20%
 2015-20%
 2016-20%
Očekivani rezultati:
- Zaštita životnog
prostora
- Zaštita
poljoprivrednog
Indikatori:
- Smanjenje divljih deponija
- Čistija životna sredina
Općina Doboj Istok
66
Lokalni ekološki akcioni plan
zemljišta
- Zaštita šumskog
bogastva
Glavne aktivnosti:
Period implementacije (mjesec/godina):
1.1 Nastavaka
2016
pregovora
1.2 Pronalazak
lokacije
1.3 Usklađivanje
interse
između
općina
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
nedostatak Direktni: 1 500.000,00
finansiski sredstava
Indirektni:
dovoljno
Ukupno: 1 500.000,00
nepoznavanje
problema
Status spremnosti
projekta:
a) Spreman za
implementaciju
Izvori financiranja/sufinanciranja:
Kanton 50 %
Međunarodne organizacije 50%
b) Tehnička
dokumentacija i analiza
izdataka
c) Projektni prijedlog
d) Projektna ideja
Partner(i)
- Općine iz regije
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
Općina Doboj Istok
67
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
SEKTOR ATMOSFERA I ENERGIJA
Smanjeno zagađenje zraka prouzrokovano sagorjevanjem fosilnih goriva za 60%.
Za ostvarenje ovog plana u narednom periodu od 6 godina (2012 - 2018) općina Doboj
Istok namjerava dostići slijedeće operativne ciljeve:
- Uspostavljanje sistema praćenja zagađenosti zraka u naseljenim dijelovima
Općine
- Izrađena startegija grijanja stambenih, poslovnih i javnih objekata na području
općine Doboj Istok
68
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Praćenje ispunjenja navedenih ciljeva će biti osigurano:
Tip mjere
Realizovati/
demonstrirati
Šta?
1.1 Projekt: Uspostavljanje sistema
praćenja zagađenosti zraka u
naseljenim dijelovima Općine
Ko?
Kad?
Koliko?/Iz
vor
sredstava
25.000,00K
Općinsk
M
a služba
za
2012Kanton
prostorn 2016
100%
o
uređenje
10.000,00K
M
2.1 Izrađena startegija grijanja
stambenih, poslovnih i javnih objekata
na području općine Doboj Istok.
Strateški cilj:3 Atmosfera i energija Operativni cilj 1:
Općinsk
Ocina 20%
a služba
za
2012- grant od
prostorn 2016 međunarod
o
nih
uređenje
organizacij
a 80%)
Mjera 3.1:
Preduzimanje mjera za smanjenje
Uspostavljanje sistema
Praćenje stepena
emisije štetnih gasova na području praćenja zagađenosti zraka u zagađenosti
općine Doboj Istok.
naseljenim dijelovima Općine
Naziv programa/projekta3.3.1:
Općina Doboj Istok
69
Lokalni ekološki akcioni plan
Uspostavljanje sistema praćenja zagađenosti zraka u naseljenim dijelovima Općine
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Zbog postojanja opasnosti od velikih zagađenja zraka na području općine Doboj Istok i radi
lakše kontrole i analize podataka potrebno je instalirati mjernu stanicu.Mjerna stanica bi
davala potrebne podatke i o zagađenosti čime bi se poduzimali adekvatni i pravovremeni
koraci. Za instaliranje mjerne stanice ukazala se poteba zbog povećanog broja saobraćaja i
puta koji se nalazi duž općine te u zimskom periodu upotreba čvrstih goriva za ogrev.
Cilj/evi projekta:
Ciljna grupa:
Izrada strateškog programa kojim Građani općine Doboj Istok
će se ispuniti očekivani operativni
ciljevi povećanja obuhvata kako
slijedi:
 2012 –20%
 2013-20%
 2014-20%
 2015-20%
 2016-20%
Očekivani rezultati: Smanjenje i Indikatori:
poduzimanje mjera za smanjenje
Stanje zagađenosti i rizici zagađenosti
zagađenosti.
Glavne aktivnosti:
Period implementacije (mjesec/godina):
Nabavka opreme
2012-2016
Instalacija nabavljene opreme
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
Nedovoljna razvijena svijest
Direktni: 25.000,00
Nedostatak financijskih sredstava
Indirektni:
Dovoljno nepoznavanje problema
Ukupno: 25.000,00
Općina Doboj Istok
70
Lokalni ekološki akcioni plan
Status spremnosti projekta:
Izvori financiranja/sufinanciranja:
a) Spreman za implementaciju
b) Pozitivna studija predizvodljivosti
Kanton 100%
c) Tehnička dokumentacija i analiza
troškova
d) Projektni prijedlog
e) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i
evaluacija:
 NVO
 JKP Čisto
Općina Doboj Istok
71
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Strateški cilj:3 Atmosfera Operativni cilj:2
i energija
Izrađena startegija grijanja
Preduzimanje mjera za
stambenih, poslovnih i javnih
smanjenje emisije štetnih objekata na području općine
gasova na području
Doboj Istok
općine Doboj Istok.
Mjera3.2:
Izrada Strategije na
području općine Doboj
Istok
Naziv programa/projekta: 3.3.2
Izrađena startegija grijanja stambenih, poslovnih i javnih objekata na području općine
Doboj Istok.
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Osnovni problem sektora zgradarstva koje su pod ingerencijom općine je postojanje
zastarjelih, energetski neefikasnih i ekološki
neprihvatljivih sistema grijanja stambenog, poslovnog i javnog prostora. Većina objekata
(stambenih, poslovnih,
javnih) spada u grupu izrazito energetski neefikasnih sa potrošnjama i tri puta većim od
standarda za energetski efikasne objekte.
Korak u poboljšanju stanja objekata je izrada strategije grijanja stambenbih, poslovnih i
javnih objekata u centralnom podrucju općine, kao i postavljanje toplotne izolacije i
kvalitetne stolarije na objektima pod ingerencijom općine kao primjer svim akterima na
području općine Doboj Istok.
Cilj/eviprojekta:
Ciljna grupa:
Izrada
strateškog Vlasnici objekata koje se nalaze u centalnom dijelu općine
programa kojim će se Doboj Istoka
ispuniti
očekivani
operativni
ciljevi
povećanja
obuhvata
kako slijedi:
72
 2012 –20%
 2013-20%
 2014-20%
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
 2015-20%
 2016-20%
Očekivani rezultati:
Indikatori:
Usvojena strategija grijanja Strategija grijanja stambenih, poslovnih i javnih objekata
stambenih, poslovnih I
na centralnom području općine Doboj Istok usvojena na
javnih objekata na
općinskom Vijeću.
centralnom dijelu općine
Doboj Istok
Glavne aktivnosti:
- Uspostavljanje
radne grupe za
izradu startegija
grijanja stambenih,
poslovnih i javnih
objekata na
centralnom
području općine
Doboj Isok.
- Angažovanje
stručnih lica za
izradu strategije
Period implementacije (mjesec/godina):
2012-2016
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
Nedostatak financijskih
sredstava
Direktni: 10.000,00
Indirektni:
Ukupno: 10.000,00
73
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Status spremnosti
projekta:
a) Spreman za
implementaciju
b) Pozitivna studija
predizvodljivosti
Izvori financiranja/sufinanciranja:
Ocina 20%
grant od međunarodnih
organizacija 80%)
c) Tehnička dokumentacija
i analiza troškova
d) Projektni prijedlog
e) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:

Općina Doboj Istok
74
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
SEKTOR BIODIVERZITET I KULTURNO-ISTORIJSKO NASLJEĐE
Sačuvana, adekvatno vrednovana i u funkciju održivog razvoja stavljena biološka
raznolikost i prirodnost, kulturno-povijesno naslijeđe općineDobojIstok. Za ostvarenje
ovog plana u narednom periodu od 6 godina (2012 - 2018) općina Doboj Istok namjerava
dostići slijedeće operativne ciljeve:
- Planiranje i raspoređivanje svih kulturno sportskih događaja na području općine
Doboj Istok
- Poduzeti sve potrebene aktivnosti da se registrovani stećci, stari predmeti i
rukotvorine adekatno zbrinu i spreči njihovo daljnje propadanje
- Očuvanje šarolikosti životinjske vrste za sportsko rekreativni lov i ribolov na
području općine Doboj Istok
- Uzgoj domaće vrste pasmine
- Podizanje autohtonih zasada jabučastog voća
75
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Praćenje ispunjenja navedenih ciljeva će biti osigurano:
Tip mjere
Realizovati/
demonstrirati
Šta?
Ko?
Kad?
100.000,00K
Općinsk
M
a služba
1.1. Projekt: Izrada jedinstvenog plana
za
sportskih i kulturnih djelovanja na
2012- Općina 50%
društven
području općine Doboj Istok i njihova
2016
e
Vise
implementacija
djelatnos
instance
ti
50%
2.1 Projekt: Konzerviranje i dislokacija
registrovanih stećaka
Općinsk
a služba
za
društven 2012
e
djelatnos
ti
2.2 Projekt: Sakupljanje i
konzerviranje starih predmeta i
rukotvorina
Općinsk
a služba
10.000,00K
za
2012- M
društven
2016
e
djelatnos
Opcina
ti
100%
5.000,00KM
Općina 50%
Vise
instance
50%
Općinsk
6.000,00
a služba
za
20123.1 Projekt: Izrada i održavanje mjesta
prostorn 2014 Općina 50%
za ishranu divljači tokom zime
o
Lovačko
uređenje
Općina Doboj Istok
76
Lokalni ekološki akcioni plan
društvo 50%
6.000,00 KM
3.2 Projekt: Poribljavanje rijeke
Spreče
Općinsk
Općina
a služba
2012- 50%
za
2015
civilnu
Ribolovno
zaštitu
društo 50 %
4.1. Projekt: Podrška očuvanju
domaćih pasmina goveda
25.000,00K
Općinsk
M
a služba
2012za
2016 Feder.
privredu
Minist.
I razvoj
Poljopriv.
100 %
60.000,00
KM
5.1 Projekt: Podizanje autohtonih
zasada jabučastog voća
Općinsk
a služba
FMP 41,50
2012za
%
2016
privredu
GRAĐANI
I razvoj
41,50 %
Općina 17 %
Strateški cilj:4 Biodiverzitet i
kulturno-historijsko nasljeđe
Sačuvan, adekvatno vrednovan i u
funkciju održivog razvoja stavljen
Operativni cilj:1
Mjera:1.1
Planiranje i raspoređivanje
Izrađena strategija
svih kulturno sportski h
djelovanja i
događaja na području općine implementacija
Općina Doboj Istok
77
Lokalni ekološki akcioni plan
Biodiverzitet i kulturno historijsko
nasljeđe općine Doboj Istok.
Doboj Istok
pomenutih
organizacija
Naziv programa/projekta:4.1.1
. Izrada jedinstvenog plana sportskih i kulturnih djelovanja na području općine Doboj Istok i
njihova implementacija
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Zbog većeg broja sportskih kulturnih organizacija potrebno je usaglasiti njihovo djelovanje i
aktivnosti u toku jedne kalendarske godine a sve u cilju povećanja broja i praktičnijeg
rasporeda sportskih kulturnih dešavanja. Glavni cilj ovog projekta jeste da se omasove
sportske i kulturne manifestacije tako da se ne dovedemo u situaciju da se manifestacije
vremenski poduderaju i utiču jedna na drugu.
Cilj/evi projekta:
Ciljna grupa:
Izrada strateškog programa kojim Sportski klubovi, Kulturno-umjetnička društva
će se ispuniti očekivani operativni
ciljevi povećanja obuhvata kako
slijedi:
 2012-20%
 2013-20%
 2014-20%
 2015-20%
 2016-20%
Očekivani rezultati:
Indikatori:
Bolja saradnja između klubova i Jedistven raspored djelovanja manifestacija
društava, veći broj kulturnih i
sportskih takmičenja
Glavne aktivnosti:
Period implementacije (mjesec/godina):
- Prikupljanje podataka o
2012-2016
Općina Doboj Istok
78
Lokalni ekološki akcioni plan
dešavanjima
- Izrada godišnjih kalendara
dešavanja
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
-Nedostatak sredstava
Direktni: 100.000,00
Indirektni:
Ukupno: 100.000,00
Status spremnosti projekta:
Izvori financiranja/sufinanciranja:
a) Spreman za implementaciju
Općina 50% više instance 50%
b) Pozitivna studija predizvodljivosti
c) Tehnička dokumentacija i analiza
troškova
d) Projektni prijedlog
e) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i
evaluacija:
Sportska kulturna društva
Općina Doboj Istok
79
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Strateški cilj:4
Biodiverzitet i
kulturnohistorijsko
nasljeđe
Operativni cilj:2
Mjera:2.1
Poduzeti sve potrebene aktivnosti da
se registrovani stećci, stari predmeti i
rukotvorine adekvatno zbrinu i spriječi
njihovo daljnje propadanje
Zaštita kulture i tradicije
Sačuvan,
adekvatno
vrednovan i u
funkciju održivog
razvoja stavljen
Biodiverzitet i
kulturno
historisko
nasljeđe općine
Doboj Istok.
Naziv programa/projekta:4.2.1
Konzerviranje i dislokacija registrovanih stećaka
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Na područiju općine Doboj Istok postoji registrovan manji broj Stećaka na različitim
lokacijama od kojih su neki i oštećeni i dovedni do ruba nestanka. Potrebno ih je
konzervirati a neke i dislocirati kako bi se zaštitili i sačuvali za buduće generacije ovdje
napominjemo da je predpostavka da ih je u prošlosti bilo mnogo više ali da su neki
iskorišteni i kao građavinski materijal , a neki na druge načine uništeni.
Cilj/evi projekta:
Ciljna grupa:
Izrada strateškog Građani općine Doboj Istok
programa kojim
će se ispuniti
očekivani
operativni ciljevi
povećanja
obuhvata kako
Općina Doboj Istok
80
Lokalni ekološki akcioni plan
slijedi:
 2012 -100%
Očekivani
Indikatori:
rezultati: Zaštita
Dugoročno rješavanje zaštite kulturno-historiskog nasljeđa
historijskog
nasljeđa
Glavne
aktivnosti:
Period implementacije (mjesec/godina):
2012
-Obilježavanje
lokacija
-Konzerviranje
stećaka
-Izrada brošura
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
Nedostatak
sredstava
Direktni: 5.000,00
Indirektni:
Ukupno: 5.000,00
Status
spremnosti
projekta:
a) Spreman za
implementaciju
Izvori financiranja/sufinanciranja:
Općina 50%
Vise instance 50%
81
b) Pozitivna studija
predizvodljivosti
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
c) Tehnička
dokumentacija i
analiza troškova
d) Projektni
prijedlog
e) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
Općina Doboj Istok
82
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Strateški cilj:4
Biodiverzitet i
kulturnohistorijsko
nasljede
Operativni cilj:2
Mjera:2.2
Poduzeti sve potrebene aktivnosti da
se registrovani stećci, stari predmeti i
rukotvorine adekatno zbrinu i spriječi
njihovo daljnje propadanje.
Zaštita kulturne tradicije
Sačuvan,
adekvatno
vrednovan i u
funkciju održivog
razvoja stavljen
Biodiverzitet i
kulturno
historisko
nasljeđe općine
Doboj Istok.
Naziv programa/projekta:4.2.2
Sakupljanje i konzerviranje starih predmeta i rukotvorina
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Očuvanje kulturno historijske i tradicionalne baštine na području općine Doboj Istok te
sprječavanje od daljnjeg propadanja.Konzervirane prikupljene eksponate i predmete i
rukotvorine sačuvati za buduće generacije.Općina Doboj Istok posjeduje veliki broj
raznih starih predmeta rukotvorina koje je potrebno konzervirati i obezbijediti prostor za
njihovo čuvanje i izlaganje kako ne bi isčezli sa ovih prostora.
Cilj/evi projekta:
Ciljna grupa:
Izrada strateškog Građani općine Doboj Istok
programa kojim
će se ispuniti
očekivani
operativni ciljevi
povećanja
obuhvata kako
slijedi:
 2012-20%
Općina Doboj Istok
83
Lokalni ekološki akcioni plan
 2013-20%
 2014-20%
 2015-20%
 2016-20%
Očekivani
rezultati:
Indikatori:
Očuvanje kulturno historjiske baštine
Zaštita kulturnohistoriskog
nasljeđa
Glavne
aktivnosti:
Period implementacije (mjesec/godina):
2012-2016
-Prikupljanje
eksponata
predmeta i
rukotvorina
-Njihovo
konzerviranje i
sprječavanje od
daljnjeg
propadanja
-Izlaganje
eksponata
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
Nedostatak
sredstava
Direktni: 10.000,00
Indirektni:
Ukupno: 10.000,00
Općina Doboj Istok
84
Lokalni ekološki akcioni plan
Status
spremnosti
projekta:
a) Spreman za
implementaciju
Izvori financiranja/sufinanciranja:
Opcina 100%
b) Pozitivna
studija
predizvodljivosti
c) Tehnička
dokumentacija i
analiza troškova
d) Projektni
prijedlog
e) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
NVO
Općina Doboj Istok
85
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Strateški cilj:4
Biodiverzitet i
kulturnohistorijsko
nasljede
Operativni cilj:3
Mjera:3.1
Očuvanje šarolikosti životinjske vrste
za sportsko rekreativni lov i ribolov na
području općine Doboj Istok
Zaštita i prehrana divljači
Sačuvan,
adekvatno
vrednovan i u
funkciju održivog
razvoja stavljen
Biodiverzitet i
kulturno
historijsko
nasljeđe općine
Doboj Istok.
Naziv programa/projekta:4.3.1
Izrada i održavanje mjesta za ishranu divljači tokom zime
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Na području općine Doboj Istok postoji lovačko društvo Fazanka koje vrši nadzor nad
šarolikosti i očuvanju životinjskog fonda u svim vremenskim prilikama.
Zbog sve većeg ugroženog prostora za divljač i njihovog staništa te teških vremenskih
uslova tokom zimskog perioda javlja se potreba za određivanjem lokacija na kojim bi se
odlagala hrana tokom zimskog perioda.
Cilj/evi projekta:
Ciljna grupa:
Izrada strateškog Lovačka udruženja
programa kojim
će se ispuniti
očekivani
operativni ciljevi
povećanja
Općina Doboj Istok
86
Lokalni ekološki akcioni plan
obuhvata
slijedi:
kako
 2012 – 30%
 2013 - 40%
 2014- 30%
Očekivani
rezultati:
Povećan
divljači
Indikatori:
Proširenje prostora i ishrane za divljač
broj
Glavne
aktivnosti:
Period implementacije (mjesec/godina):
2012-2014
Određivanje
mjesta za
prehranu
Obaveza ishrane
divljači tokom
zimskog perioda
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
Nedostatak
finacijskih
sredstava
Direktni: 6.000,00
Indirektni:
Ukupno: 6.000,00
Status
spremnosti
projekta:
Izvori financiranja/sufinanciranja:
a) Spreman za
implementaciju
Lovačko društvo 50%
Općina 50%
87
b) Pozitivna
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
studija
predizvodljivosti
c) Tehnička
dokumentacija i
analiza troškova
d) Projektni
prijedlog
e) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
Lovačka
udruženja
Općina Doboj Istok
88
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Strateški cilj:4
Biodiverzitet i
kulturnohistorijsko
nasljede
Operativni cilj:3
Mjera:3.2
Očuvanje šarolikosti životinjske vrste
za sportsko rekreativni lov i ribolov na
području općine Doboj Istok
Poboljšanje ribljeg fonda
Sačuvan,
adekvatno
vrednovan i u
funkciju održivog
razvoja stavljen
Biodiverzitet i
kulturno
historijsko
nasljeđe općine
Doboj Istok.
Naziv programa/projekta:4.3.2
Poribljavanje rijeke Spreče
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Rijeka Spreča u zadnje vrijeme trpi ogromne gubitke ribljeg fonda od raznih zagađivača
kako bi se odražao riblji fond nepophodno je vršiti poribljavanje dok se ne riješi problem
oko zagađivanja.U današnjim uslovima postoji sve veća opasnost da ova rijeka izgubi
svoj vodeni svijet. Rješenje ovog problema pokušavaju da iznađu mnogobrojna ribolovna
društva koja gravitiraju uz tok rijeke Spreče kroz medijski pritisak na zagađivače i
ponovnim poribljavanje.
Cilj/evi projekta:
Ciljna grupa:
Izrada strateškog Ribarska udruženja
programa kojim
će se ispuniti
očekivani
operativni ciljevi
povećanja
obuhvata kako
slijedi:
Općina Doboj Istok
89
Lokalni ekološki akcioni plan
 2012 –20%
 2013- 30%
 2014- 20%
 2015- 30%
Očekivani
rezultati:
Indikatori:
Očuvanje ribljeg fonda
Povećanje ribljeg
fonda
Glavne
aktivnosti:
Period implementacije (mjesec/godina):
2012-2015
Nabavka riblje
mlađi
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
Nedostatak
financijskih
sredstava
Direktni: 6.000,00
Indirektni:
Ukupno: 6.000,00
Status
spremnosti
projekta:
a) Spreman za
implementaciju
Izvori financiranja/sufinanciranja:
Općina 50%
Ribolovno društo 50 %
b) Pozitivna
studija
predizvodljivosti
90
c) Tehnička
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
dokumentacija i
analiza troškova
d) Projektni
prijedlog
e) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
Ribolovno društo
Opcina Doboj Istok
91
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Strateški cilj:4
Operativni cilj:4
Biodiverzitet i kulturnoUzgoj domaće vrste pasmine
historijsko nasljede
Mjera:4.1
Očuvanje domaće vrste
pasmine
Sačuvan, adekvatno
vrednovan i u funkciju
održivog razvoja
stavljen Biodiverzitet i
kulturno historjisko
nasljeđe općine Doboj
Istok.
Naziv programa/projekta:4.4.1
Podrška očuvanju domaćih pasmina goveda
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Doboj Istok je u ranijem periodu važio kao voćarski i stočarski kraj. Najveći broj stoke se
odnosio na različite vrste goveda, a jedina pasmina bila je „buša“. U proteklih 50 godina
uvođenjem vještačkog osjemenjavanja a nešto kasnije uvozom visokoproduktivnih
mesnih i mliječnih pasmina dolazi do ukrštanja i stvaranja križanaca koji kroz generacije
sve više gube izvorne osobine „buše“, tako da danas na ovom podrčju dominiraju grla u
formi „simentalca“. Rijetka su domaćinstva koja su sporadično zadržala domaću
pasminu, a posebno je teško naći bikove u formi ove pasmine zbog potrebe održavanja
„buše“ u izvornom obliku, neophodno je naći način da se domaćinstva koja posjeduju
ova grla podstaknu i da ih i dalje uzgajaju, pri čemu treba posebno podtsaći uzgoj bikova
sa čistitm osobinama „buše“ radi prirodnog pripusta i dobivanje podmlatka u čistoj krvi
pasmine. S tim ciljem moraju se evidentirati domaćinstva koja posjeduju „buše“ i
organizovati ih na način da ispunjavaju uslove Pravilnika za novčane podsticaje za ove
namjene kako bi imali interes za dalji uzgoj ovih goveda.
Cilj/evi projekta:
Ciljna grupa:
Izrada
strateškog - građani općine Doboj Istok
programa kojim će se
ispuniti
očekivani
operativni
ciljevi
povećanja
obuhvata
Općina Doboj Istok
92
Lokalni ekološki akcioni plan
kako slijedi:
 2012-10%
 2013-20%
 2014-10%
 2015-30%
 2016-30%
Očekivani rezultati:
Povećanje
domaćih
goveda
broja
pasmina
Glavne aktivnosti:
Indikatori:
- Povećanje broja domaćinstava za uzgoj domaćih
pasmina za 5 x godišnje
Period implementacije (mjesec/godina):
5. evidencija
2012-2016
domaćinstava za
uzgoj
domaćih
pasmina goveda
6. usklađivanje
načina uzgoja sa
odredbama
Pravilnika
o
podsticajima
7. registracija
gazdinstava
8. ostvarivanje
prava na podršku
za uzgoj domaćih
pasmina goveda
od
strane
Federalnog
ministarstva
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
nezainteresovanost
poljoprivrednika
Direktni: 25.000,00
Indirektni:
Ukupno: 25.000,00
Općina Doboj Istok
93
Lokalni ekološki akcioni plan
Status spremnosti
projekta:
Izvori financiranja/sufinanciranja:
- 100 % Federalno ministarstvo poljoprivrede
a) Spreman za
implementaciju
b) Pozitivna studija
predizvodljivosti
c) Tehnička
dokumentacija i analiza
troškova
d) Projektni prijedlog
e) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i evaluacija:
- Udruženje
poljoprivrednika općine
Doboj Istok
Opcina Doboj Istok
94
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Strateški cilj:4
Biodiverzitet i kulturnohistorijsko nasljede
Operativni cilj:5
Mjera:5.1
Podizanje autohtonih zasada
jabučastog voća
Očuvanje
sorti biljaka
domaćih
Sačuvan, adekvatno
vrednovan i u funkciju
održivog razvoja
stavljen Biodiverzitet i
kulturno historijsko
nasljeđe općine Doboj
Istok.
Naziv programa/projekta:4.5.1
Podizanje autohtonih zasada jabučastog voća
Opravdanost (problem i rješenje) i kratak opis programa/projekta:
Podsticaji za sadnju voća sa viših nivoa vlasti u proteklom periodu doveli su do masovne
sadnje voćnih zasada prvenstveno šljive i u manjoj mjeru jabuke i kruške. Međutim,
aktuelni sortiment i sadni materijal na trenutno važećim podlogama zahtjevaju intezivnu
primjenu agrotehnike, hemijskih sredstava i navodnjavanja, a primjena hemijskih
sredstava u proizvodnji u razvijenim zemljama se trenutno izbjegava i redukuje. Nove
sorte su potisnule stari lokalni sortiment koji je adaptivan i otporan na prisutne bolesti i
štetočine čiji način uzgoja ne dozvoljava intenzivan tretman a koje ne zahtjevaju
primjenu hemijskih sredstava. Zahvaljujući navedenim osobinama tradicionalni sortiment
se mora sačuvati, jer pruža dobru osnovu za naučni istraživački rad, zatim za održavanje
tradicija u pripremi i načinu ishrane, dobra je osnova za razvoj agroturizma i može da
bude sirovinska osnova u proizvodnji organske hrane. Navedeni razlozi su dovoljan
razlog da se podstakne sadnja ovakvih voćnih zasada i to sa svih nivoa prevenstveno na
terenima koji nisu podesni za intenzivnu proizvodnju zbog nemogućnosti primjene
intenzivne agrotehnike i navodnjavanja.
Cilj/evi projekta:
Ciljna grupa:
Izrada
strateškog - građani općine Doboj Istok
programa kojim će se
ispuniti
očekivani
operativni
ciljevi
Općina Doboj Istok
95
Lokalni ekološki akcioni plan
povećanja
kako slijedi:
obuhvata
 2012-10%
 2013-20%
 2014-10%
 2015-30%
 2016-30%
Očekivani rezultati:
Indikatori:
- Obnavljanje
proizvodnje
- Sadnja 4 ha jabučastog voća
autohtonih
vrsta
- Povećana potražnja za sadnim materijalom za 20 %
jabučastog voća
domaćih soritmenata
- Proizvodnja
Povećan interes poljoprivrednika za sadnju domaćih vrsta
tradicionalnih
voća
prehrambenih
proizvoda
i
alkoholnih pića
- Funkcionalno
korištenje manje
plodnog zemljišta
Glavne aktivnosti:
1.
2.
3.
4.
5.
Period implementacije (mjesec/godina):
donošenje odluke 2012-2016
o
namjenskom
izdvajanju
budžeta u ove
svrhe
edukacija
poljoprivrednika
evidentiranje
zainteresovanih
poljoprivrednika
odabir i osiguranje
sadnog materijala
raspodjela
podsticaja
sa
općinskog nivoa
Općina Doboj Istok
96
Lokalni ekološki akcioni plan
Glavni rizici:
Predviđeni troškovi:
- kvaliteta sadnog Direktni: 60.000,00
materijala
Indirektni:
nezainteresovanost
poljoprivrednika
Ukupno: 60.000,00
Status spremnosti
projekta:
a) Spreman za
implementaciju
Izvori financiranja/sufinanciranja:
- 41,50 % Federalno ministarstvo poljoprivrede
- 41,50 % građani
- 17 % Općina
b) Pozitivna studija
predizvodljivosti
c) Tehnička
dokumentacija i analiza
troškova
d) Projektni prijedlog
e) Projektna ideja
Partner(i)
Nosilac projekta/implementacija/monitoring i
evaluacija:
Udruženje poljoprivrednika Opcina Doboj Istok
općine Doboj Istok
97
Općina Doboj Istok
Lokalni ekološki akcioni plan
Monitoring i evaluacija LEAP-a
Monitoring i evaluacija podrazumijevaju interresorno i multidisciplinarno procjenjivanje
sprovedenih aktivnosti definisanih LEAP dokumentom kako bi se ostvarili sljedeći ciljevi:
 efikasno provođenje LEAP-a,
 izrada preporuka za nadležne službe/organizacije/javna poduzeća, te
 izmjene i dopune LEAP-a ukoliko se utvrdi da za tim postoji potreba.
Za potrebe praćenja i provedbu aktivnosti i projekta definisanih u LEAP-u, ustanovit
će se LEAP Evaluacioni Tim (LET) koji će se sastojati od tri osobe i to iz sljedećih službi:
Služba za poduzetništvo i finansije Viši stručni saradnik za poduzetništvo
Služba za prostorno uređenje Viši stručni saradnik za poslove prostora
Služba za društvene djelatnosti Viši stručni saradnik za mlade i odnose sa javnošću
Članove LEAP Evaluacionog Tima imenuje načelnik na planski period određen LEAP-om
(2012-2017) u roku od 15 dana od dana usvajanja LEAP-a od strane Općinskog vijeća.
Osnovni zadatak LEAP Evaluacionog Tima je da na polugodišnjoj i godišnjoj razini
(jun i decembar) prati provedbu LEAP-a u svim oblastima djelovanja i na svim nivoima.
Pored praćenja, LEAP Evaluacioni Tim analizira prikupljene informacije u svrhu pripreme
godišnjeg Izvještaja o sprovođenju LEAP-a i donošenja preporuka za nadležne
službe/organizacije/javna poduzeća, te po potrebi inicira izmjene i dopune LEAP-a ako
se utvrdi da postoje takva potreba. Godišnji izvještaj o sprovođenju LEAP-a i Akcioni plan
za narednu godinu sa finansijskom projekcijom se podnosi na odobravanje Općinskog
vijeća.
LEAP Evaluacioni Tim je obavezan da razmotri bilo čiji obrazloženi prijedlog za
izmjene i dopune LEAP-a koji može uputiti bilo koja od službi/organizacija/javnih
poduzeća/zainteresovanih građana koje su uključene u provođenje LEAP aktivnosti.
Za svaki pojedinačni projekt iz LEAP-a koji se bude implementirao, imenovati će
se odgovorna osoba (koordinator/ica) koje će podnositi izvještaj LEAP Evaluacionom
Timu u skladu sa projektnom dinamikom, a najmanje dva puta u toku trajanje projekta.
Članovi LEAP Evaluacionog Tima ne mogu biti voditelji pojedinačnih projekta.
Općina Doboj Istok
98
Lokalni ekološki akcioni plan
Ocjena uspješnosti realizacije LEAPa se vrši u skladu sa relizacijom postavljenih
operativnih ciljeva datim u tabeli u nastavku:
OBLAST
OPERATIVNI CILJ
VODA
OC1: Povećana pokrivenost ruralnog
područja općine Doboj Istok
kanalizacionom mrežom za prikupljanje
otpadnih voda za 80%
OC2: Zaštita poljoprivrednog zemljišta od
plavljenja te učešće građana u zaštiti
rijeke Spreče
OC3: Zaštita individualnih posjeda
OC4: Zaštita izvorišta od ugroženosti
zagađenjem te uključivanje prirodnih
izvorišta u postojeće vodovodne mreže.
TLO I OTPAD
ATMOSFERA I
ENERGIJA
OC1: Obuhvaćeno kompletno
stanovništvo i privredni subjekti u
prikupljanje i odvoz komunalnog i krutog
otpada
OC2: Na postojećim divljim deponijama
izvršiti cijelokupnu sanaciju
OC3: Na području opcine Doboj Istok
uređen prostor za kampiranje
logorovanje i druge rekreativne aktivnosti
te povecane šumske površine
pošumljavanjem
OC4: Poduzete potrebne radnje za
zaštitu zemljišta
OC5:Deminiranjem stvoriti sigurni životni
prostor za življenje
OC6: Ekološko odlaganje otpada i
njegovo zbrinjavanje
OC1: Uspostavljanje sistema praćenja
zagađenosti zraka u naseljenim
dijelovima Općine
OC2: Izrađena startegija grijanja
stambenih, poslovnih i javnih objekata na
području općine Doboj Istok
Općina Doboj Istok
REALIZACIJA (%)
2012
2015
2018
50%
100%
20%
20%
30%
30%
100%
100%
30%
100%
20%
70%
100%
20%
60%
100%
30%
50%
100%
10%
40%
100%
30%
50%
100%
15%
65%
100%
30%
60%
100%
10%
80%
100%
99
Lokalni ekološki akcioni plan
OC1: Planiranje i raspoređivanje svih
kulturno sportskih događaja na području
općine Doboj Istok
OC2: Poduzeti sve potrebene aktivnosti
da se registrovani stećci stari predmeti
rukotvorine adekatno zbrinu i sprječi
njihovo daljnje propadanje
OC3: Očuvanje šarolikosti životinske
vrste za sportsko rekreativni lov i ribolov
na području općine Doboj Istok
BIORAZNOLIKOST OC4: Uzgoj domaće vrste pasmine
OC5: Podizanje autohtonih zasada
I KULTURNOjabučastog voća
ISTORIJSKO
NASLJEĐE
30%
60%
100%
40%
70%
100%
20%
10%
60%
80%
100%
100%
10%
80%
100%
100
Općina Doboj Istok
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 654 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content