close

Enter

Log in using OpenID

CityEX d.o.o. Donje Svetice 40 10 000 Zagreb OPĆI UVJETI ZA

embedDownload
CityEX d.o.o.
Donje Svetice 40
10 000 Zagreb
OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE ZAMJENSKIH POŠTANSKIH USLUGA
Zagreb, 26.05.2014
Na temelju članka 44. Zakona o poštanskim uslugama (Narodne novine, broj 144/12, u daljnjem tekstu:
Zakon) Predsjednik uprave društva CityEX d.o.o. Ivan Matošić donosi:
OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE ZAMJENSKIH POŠTANSKIH USLUGA DRUŠTVA CITYEX D.O.O.
(u daljnjem tekstu: Opći uvjeti)
I UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Općim uvjetima uređuje se obavljanje zamjenskih poštanskih usluga od strane Davatelja
poštanskih usluga CityEx d.o.o. (u daljnjem tekstu: Davatelj).
Članak 2.
Zamjenske poštanske usluge Davatelj obavlja na temelju Zakona i ovih Općih uvjeta.
Članak 3.
(1) Korisnik zamjenskih poštanskih usluga (u daljnjem tekstu: Korisnik) koje pruža Davatelj može biti
svaka fizička ili pravna osoba koja kod Davatelja zatraži usluge pod uvjetima propisanim ovim Općim
uvjetima, bilo kao pošiljatelj, bilo kao primatelj poštanskih pošiljaka.
(2) U franšiznim i franšiznim pokretnim poslovnicama pošiljatelji poštanskih pošiljaka mogu biti samo
korisnici koji imaju s Davateljem sklopljen ugovor o obavljanju poštanskih usluga.
(3) Dopunsku uslugu „otkupnina“ mogu koristiti samo pravne osobe.
II DAVATELJ POŠTANSKIH USLUGA
Članak 4.
Davatelj poštanskih usluga je CityEx d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Donje Svetice 40, upisan u sudski
registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080636101.
III ZAMJENSKE POŠTANSKE USLUGE
Članak 5.
(1) Davatelj obavlja slijedeće zamjenske poštanske usluge:
1.
2.
3.
4.
Prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje pismovnih pošiljaka mase do 2 kg
Prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje preporučenih pošiljaka
Prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje pošiljaka s označenom vrijednosti
Prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje paketa mase do 10 kg
(2) U svezi s uslugama iz stavka (1) ovog članka Davatelj obavlja i slijedeće dopunske poštanske
usluge:
1. Povratnica
2. Sudska pismena i pismena po upravnom i poreznom postupku
3. Otkupnina
4. Uručenje osobno primatelju
(3) Dopunskom uslugom «Povratnica» pošiljatelj prigodom predaje pošiljke zahtijeva da se ona uruči
primatelju uz pisanu potvrdu na posebnom obrascu «POVRATNICA», koji se vraća pošiljatelju.
Povratnicu popunjava pošiljatelj i predaje ju zajedno s pošiljkom. Primatelj mora, odmah nakon
pravovaljanog uručenja pošiljke, povratnicu ovjeriti svojim potpisom, a pravna osoba i otiskom štambilja
te naznačiti datum primitka i vratiti je Davatelju tijekom tog dana ili najkasnije sljedeći radni dan. U
unutarnjem prometu se kao pošiljka s povratnicom može predati preporučena pošiljka, pošiljka s
označenom vrijednosti i paket a u međunarodnom prometu države mogu ograničiti prijam povratnica za
određene pošiljke.
(4) Sudska pismena, pismena po upravnom i poreznom postupku (u daljnjem tekstu: pismena) su
preporučene pošiljke po parničnom i ovršnom postupku, prekršajnom, kaznenom, upravnom i poreznom
postupku koje u posebnim omotnicama šalju sudovi, nadležna državna tijela te pravne osobe s javnim
ovlastima i druge osobe ovlaštene na temelju zakona. Sastavni dio pismena je povratnica-dostavnica,
postavljena tako da se lako odvaja od omotnice. Pismena na adresnoj strani, osim adrese primatelja,
moraju sadržavati i naziv posebnog postupka na koji se odnosi pismeno: «parnični postupak»,
«prekršajni postupak», «kazneni postupak», «upravni postupak», «ovršni postupak», «porezni
postupak» ili neku drugu oznaku radi lakšeg prepoznavanja i postupanja s pismenom. Pri uručenju
pismena postupa se u skladu s posebnim zakonima kojima su uređeni navedeni postupci.
(5) Dopunskom uslugom «Otkupnina» pošiljatelj prigodom predaje pošiljke zahtijeva da se uruči
primatelju uz prethodnu naplatu otkupnog iznosa. S otkupnom pošiljkom pošiljatelj je obvezan predati i
popunjeni odgovarajući obrazac platnog prometa kojim će se doznačiti otkupni iznos. U unutarnjem
prometu se kao otkupna pošiljka može predati preporučena pošiljka, vrijednosna pošiljka i paket, a u
međunarodnom prometu otkupna pošiljka može se predati za države koje tu uslugu prihvaćaju.
Otkupnina označena na otkupnoj pošiljci može biti najviše 100.000,00 kuna u unutarnjem prometu, a u
međunarodnom prometu u skladu s potpisanim sporazumima o razmjeni međunarodnih poštanskih
uputnica, odnosno otkupnih pošiljaka.
(6) Pošiljka koja se šalje s dopunskom uslugom «Uručiti osobno primatelju» uručuje se isključivo
osobno primatelju, zakonskom zastupniku, odnosno punomoćniku. U unutarnjem prometu se s
dopunskom uslugom «Uručiti osobno primatelju» može predati preporučena pošiljka, vrijednosna
pošiljka i paket, a u međunarodnom prometu se pošiljka s dopunskom uslugom «Uručiti osobno
primatelju» može predati za države koje tu uslugu prihvaćaju.
IV PODRUČJE OBAVLJANJA USLUGA
Članak 6.
Davatelj obavlja zamjenske poštanske usluge na cijelom teritoriju Republike Hrvatske i u
međunarodnom prometu.
Članak 7.
(1) Obavljanje usluga davatelj organizira putem poslovnica. Poslovnice davatelja mogu biti
- redovne poslovnice
- pokretne poslovnice
- franšizne poslovnice
- franšizne pokretne poslovnice
(2) Redovne poslovnice organizirane su u čvrstom objektu i u njima davatelj organizira i obavlja
poštanske usluge na teritoriju jednog ili više naselja. U redovnim poslovnicama obavljaju se sve vrste
poštanskih usluga koje pruža davatelj, a radno vrijeme poslovnice se određuje u skladu sa stvarnim
potrebama korisnika poštanskih usluga.
(3) Pokretne poslovnice organiziraju se putem prijevoznog sredstva koje obavlja usluge na dvije ili više
lokacija u jednom ili više naselja.
(4) Franšizna poslovnica je poslovnica koju vodi pravna ili fizička osoba po ugovoru sklopljenom s
davateljem.
(5) Franšizna pokretna poslovnica je poslovnica koju vodi pravna ili fizička osoba po ugovoru
sklopljenom s davateljem, na način da putem prijevoznog sredstva obavlja usluge na dvije ili više
lokacija u jednom ili više naselja.
(6) Radno vrijeme i obim usluga koje se obavljaju u pokretnim poslovnicama, franšiznim poslovnicama i
franšiznim pokretnim poslovnicama određuje davatelj u skladu s potrebama korisnika i volumenom
poštanskih usluga koje se obavljaju u navedenim poslovnicama.
V ROKOVI ZA URUČENJE POŠILJAKA
Članak 8.
(1) Davatelj mora osigurati:
- u unutarnjem poštanskom prometu uručenje poštanskih pošiljaka najbrže kategorije u roku od jednog
radnog dana (D+1), a za sve ostale pošiljke u unutarnjem prometu u roku od tri radna dana (D+3);
- u međunarodnom poštanskom prometu s državama članicama Europske Unije uručenje poštanskih
pošiljaka najbrže kategorije u roku od tri radna dana (D+3), osim u slučaju kada Davatelj nije mogao
utjecati na kvalitetu prijenosa pošiljaka.
(2) Za poštanske pošiljke adresirane za primatelje na otocima ili zaprimljene na otocima rokovi uručenja
produljuju se za jedan dan, kao i u posebnim zemljopisnim uvjetima ili u drugim okolnostima, na način
kako za Davatelja univerzalne poštanske usluge utvrđuje Hrvatska agencija za poštu i elektroničke
komunikacije.
(3) Pri određivanju roka iz stavka 1. ovog članka, dan prijama pošiljke označava se kao D.
(4) Za pošiljke zaprimljene do 16 sati kao dan prijma računa se isti dan, a za pošiljke zaprimljene nakon
16 sati kao dan prijma računa se idući dan.
(5) U rokove uručenja pošiljaka računaju se radni dani od ponedjeljka do petka.
(6) U slučaju da pošiljka iz bilo kojeg razloga nije mogla biti uručena primatelju, kao dan uručenja
računa se dan kada je obavljen pokušaj dostave pošiljke, odnosno kada je primatelju ostavljena
obavijest o prispijeću pošiljke, ukoliko je predviđeno ostavljanje takve obavijesti.
(7) Uručenje pošiljaka putem dostave na adresu primatelja Davatelj organizira u vremenu od 08.00 –
14.00 sati, a može se u dogovoru s pošiljateljem ili primateljem ugovoriti i uručenje u vremenu izvan
naznačenog vremenskog razdoblja.
(8) U smislu ovih općih uvjeta pod pošiljkom najbrže kategorije podrazumijeva se pošiljka koja ima
prioritet u svim fazama prijenosa u odnosu na ostale pošiljke. Pošiljke najbrže kategorije u svim
slučajevima kada dolazi do različitog vremena otpreme, prijevoza ili uručenja, imaju prioritet u odnosu
na ostale pošiljke. Prioritetna pošiljka može biti svaka pismovna pošiljka u okviru obavljanja zamjenskih
poštanskih usluga.
Članak 9.
Prispjele pakete iz inozemstva Davatelj će uručiti u roku od tri dana od dana kada pošiljke prođu
cjelokupnu graničnu i carinsku proceduru i budu dostupne Davatelju za prijenos i uručenje.
VI NAČIN I UVJETI OBAVLJANJA POŠTANSKIH USLUGA
Članak 10.
Korisnik ima pravo i obvezu koristiti uslugu koja odgovara sadržaju pošiljke, karakteru pošiljke,
vrijednosti pošiljke i značenju pošiljke za Korisnika, a za obavljenu uslugu plaća cijenu određenu
Cjenikom zamjenskih poštanskih usluga Davatelja.
Članak 11.
Naznačena vrijednost pošiljke može biti najviše do 100.000 kn.
Članak 12.
(1) Poštanske pošiljke pakiraju se tako da se zaštiti sadržaj pošiljke, druge pošiljke i radnici Davatelja
koji rukuju s pošiljkama.
(2) Pod pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajući omot
(omotnica, kutija, kovčeg ili sl.) radi sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja. Pakiranje
mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke te uvjetima i duljini relacije
na kojoj se pošiljka prenosi.
(3) Za zatvaranje pošiljke mogu se upotrijebiti, ovisno o vrsti i vrijednosti sadržaja svake pojedine
pošiljke, odgovarajuća sredstva (ljepilo, ljepljiva traka, sigurnosna zaljepnica, sigurnosna plastična
vezica i sl.).
Članak 13.
(1) Davatelj je obvezan osigurati tajnost poštanskih pošiljaka.
(2) Davatelj je obvezan osigurati povjerljivost osobnih podataka u skladu s posebnim zakonom kojim je
uređena zaštita osobnih podataka.
(3) Davatelj može otvoriti i pregledati sadržaj poštanske pošiljke uz pristanak pošiljatelja ili primatelja.
(4) Iznimno od odredbe iz stavka 3. ovog članka Davatelj je obvezan u nazočnosti najmanje dvoje
radnika Davatelja otvoriti i pregledati sadržaj poštanske pošiljke bez pristanka pošiljatelja ili primatelja u
sljedećim slučajevima:
1. kad se poštanska pošiljka ne može uručiti primatelju ni vratiti pošiljatelju (neuručiva pošiljka);
2. kad postoji osnovana sumnja da se u poštanskoj pošiljci nalaze zakonom zabranjeni sadržaji;
3. kad je poštanska pošiljka oštećena tako da je ugrožen njezin sadržaj;
4. kad poštanska pošiljka u međunarodnom prometu podliježe carinskom pregledu i deviznoj kontroli u
skladu s carinskim propisima i propisima o deviznom poslovanju.
Članak 14.
(1) Davatelj ima pravo odbiti prijam pošiljke koja ne udovoljava odredbama Zakona i ovih Općih uvjeta.
(2) Davatelj neće preuzeti pošiljke koje sadrže žive životinje, pokvarljiv sadržaj, zapaljiv ili eksplozivan
sadržaj, nagrizajući sadržaj, zarazni sadržaj, novac, oružje, streljivo ili sadržaj zabranjen zakonom.
Članak 15.
(1) Pismovna pošiljka je vrsta komunikacije u pisanom obliku otisnuta na papiru ili drugom
odgovarajućem nositelju podataka, koju je potrebno poslati i dostaviti na adresu koju je naveo pošiljatelj
na samoj pismovnoj pošiljci ili njezinu omotu.
(2) Pismovna pošiljka mora, u pravilu, biti zatvorena tako da je sadržaj primjereno zaštićen od mogućih
oštećenja prilikom prijenosa i da se, bez vidljivog traga na omotnici, sadržaj ne može izvaditi ni oštetiti.
(3) Pismovna pošiljka može biti mase do 2 kg.
(4) Dimenzije pismovne pošiljke su sljedeće:
1. najmanje dimenzije pismovne pošiljke su 90x140 mm;
2. najveće dimenzije pismovne pošiljke su 900 mm u zbroju dužine, širine i visine, s tim da ni jedna od
te tri dimenzije ne smije pojedinačno biti veća od 600 mm;
3. najmanje dimenzije pismovne pošiljke u obliku valjka su 170 mm u zbroju dužine i dva promjera, s tim
da dužina ne smije biti manja od 100 mm;
4. najveće dimenzije pismovne pošiljke u obliku valjka su 1040 mm u zbroju dužine i dva promjera, s tim
da dužina ne smije biti veća od 900 mm.
(5) Pod pismovne pošiljke ubrajaju se i dopisnice i razglednice, koje svojim dimenzijama moraju
odgovarati uvjetima iz stavka 4. ovog članka.
Članak 16.
(1) Preporučena pošiljka je poštanska pošiljka koja se evidentira prilikom prijma i uručenja, ima
identifikacijski broj i uručuje se uz potpis primatelja.
(2) Masa i dimenzije moraju odgovarati uvjetima za pismovne pošiljke iz članka 15. ovih Općih uvjeta.
Članak 17.
(1) Pošiljka s označenom vrijednosti (u daljnjem tekstu: vrijednosna pošiljka) je poštanska pošiljka
koja se evidentira pri prijmu i uručenju i za koju je pošiljatelj označio vrijednost pošiljke brojkom i
slovima.
(2) Masa i dimenzije pošiljke s označenom vrijednosti moraju odgovarati uvjetima za pismovne pošiljke
iz članka 15. ovih Općih uvjeta.
(3) Pošiljke s označenom vrijednosti osigurane su do iznosa 2.000, kn, a za pošiljke veće označene
vrijednosti naplaćuje se na razliku od 2.000 kn dodatno osiguranje, prema Cjeniku.
Članak 18.
(1) Paket je poštanska pošiljka koja može sadržavati robu i druge predmete, a koja se evidentira pri
prijmu i uručenju. Paket se uručuje uz potpis primatelja.
(2) Paket može biti mase do 10 kilograma.
(3) Dimenzije paketa u unutarnjem prometu ne smiju biti veće od 3000 mm u zbroju dužine i opsega
paketa na najširem dijelu poprečno, s tim da najveća dimenzija može biti do 1500 mm. Paket ne smije
biti manjih dimenzija od najmanjih dimenzija propisanih za pismovne pošiljke iz članka 15., s tim da
adresna strana mora biti najmanjih dimenzija 90x140 mm.
(4) Paketi s označenom vrijednosti osigurani su do iznosa 2.000, kn, a za pakete veće označene
vrijednosti naplaćuje se na razliku od 2.000 kn dodatno osiguranje, prema Cjeniku.
Članak 19.
(1) Prijam poštanskih pošiljaka odvija se kroz preuzimanje poštanskih pošiljaka od korisnika poštanskih
usluga u poslovnici ili na adresi koju odredi korisnik.
(2) Prijam određenih poštanskih pošiljaka obavlja se uz uvjete utvrđene drugim zakonima i propisima
donesenim na temelju Zakona.
(3) Sukladno odredbi stavka 2. ovog članka, na prijam poštanskih pošiljaka primjenjuju se sljedeći
propisi:
1. Za poštanske pošiljke u unutarnjem prometu koje sadrže predmete za čiji je prijam potrebno
odobrenje ili potvrda nadležnog državnog tijela, ovlaštene ustanove ili organizacije pošiljatelj je obvezan
takvo odobrenje predati zajedno s pošiljkom.
2. Pošiljke u međunarodnom prometu čiji sadržaj podliježe carinskom i deviznom pregledu moraju se
predati otvorene zajedno s potrebnim obrascima, a mogu se predati, ovisno o sadržaju, kao pismo,
preporučena pošiljka, vrijednosna pošiljka i paket.
(4) Žive životinje, u smislu članka 15. stavak 4. Konvencije Svjetske poštanske unije, moraju se predati
kao preporučene pošiljke najbrže kategorije.
(5) Davatelj može odobriti pojedinim korisnicima poštanskih usluga prijam pošiljaka u unutarnjem
prometu koje ne udovoljavaju uvjetima propisanim odredbama ovih Općih uvjeta.
(6) Na sve pošiljke stavlja se otisak žiga.
(7) Preporučenu pošiljku, pošiljku s označenom vrijednosti i paket pošiljatelj predaje uz popunjenu
odgovarajuću prijamnu ispravu koju je Davatelj obvezan potvrditi. Izgled i način popunjavanja prijamne
isprave moguće je posebno odrediti odredbama ugovora između Davatelja i Korisnika.
(8) Datum otiska poštanskog žiga, odnosno stroja za označavanje poštarine na pošiljci smatra se
danom prijma za poštanske pošiljke za koje se ne izdaje Potvrda o primitku pošiljke.
Članak 20.
(1) Pošiljke kod kojih se prilikom uručenja ne traži potpis primatelja uručuju se u pravilu ubacivanjem u
kućni kovčežić ili drugo odgovarajuće mjesto za uručenje pošiljaka.
(2) Pošiljke kod kojih se prilikom uručenja traži potpis primatelja se uručuju u pravilu primatelju
navedenom na pošiljci ili njegovom opunomoćeniku ili zakonskom zastupniku.
(3) Ukoliko osobe iz stavka 2. ovog članka nisu prisutne uručenje pošiljka se može obaviti i odrasloj
osobi u kućanstvu ukoliko je u mogućnosti dokazati identitet.
(4) Pod odraslom osobom, u smislu ovih Općih uvjeta smatraju se sve osobe starije od 16 godina.
(5) Primatelj ili druga osoba koja prima pošiljku identitet može dokazati Osobnom iskaznicom,
Putovnicom ili vozačkom dozvolom.
VII PLAĆANJE POŠTANSKIH USLUGA I OZNAČAVANJE PLAĆANJA NA POŠILJCI
Članak 21.
(1) Cijenu za zamjenske poštanske usluge plaća prema Cjeniku Korisnik koji zahtijeva poštansku
uslugu.
(2) Cijena se u pravilu naplaćuje od pošiljatelja i to unaprijed, osim ako Zakonom, ovim Općim uvjetima
ili ugovorom sklopljenim između Davatelja i Korisnika nije drukčije određeno.
(3) Za plaćanje se mogu koristiti službena sredstva plaćanja u Republici Hrvatskoj.
(4) Davatelj je obvezan javno objaviti pregledan Cjenik te vidljivo istaknuti izvadak iz Cjenika u
prostorima namijenjenim korisnicima poštanskih usluga i na zahtjev Korisnika dati Cjenik poštanskih
usluga na uvid.
Članak 22.
Davatelj stavlja otisak službenog žiga koji sadržava naziv Davatelja i datum prijama pošiljke na sve
pošiljke za koje je plaćena poštarina ili se poštarina naplaćuje na temelju ugovora.
VIII ODGOVORNOST DAVATELJA POŠTANSKIH USLUGA I NAKNADA ŠTETE
Članak 23.
(1) Davatelj je obvezan pošiljke prenijeti i uručiti u stanju kakvom ih je zaprimio.
(2) Davatelj je obvezan pošiljke uručiti u zadanom roku na adrese naznačene na pošiljkama.
(3) Davatelj odgovara korisnicima u slučaju:
- gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke
- prekoračenja roka uručenja pošiljke
- neobavljene ili necjelovito obavljene usluge
(4) Davatelj odgovara za pošiljke do visine naznačene vrijednosti i ne odgovara za stvarnu štetu ili
izmaklu dobit Korisnika nastalu zbog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, prekoračenja
roka uručenja pošiljke ili neobavljene ili necjelovito obavljene usluge.
(5) Davatelj ne odgovara za pošiljke u slučaju više sile, odnosno događanja na čije odvijanje Davatelj
nije mogao utjecati, kada Korisnik ne podnese zahtjev za naknadu štete u predviđenom roku, kada je
do oštećenja pošiljke došlo zbog neadekvatnog pakiranja pošiljke.
Članak 24.
(1) Ako Korisnik poštanske usluge ili druga ovlaštena osoba želi ostvariti naknadu štete i druga
potraživanja, obvezan je Davatelju podnijeti pisani zahtjev za naknadu štete u roku od 30 (trideset)
dana od primitka pisanog odgovora na prigovor.
(2) Pravo na naknadu štete, u smislu odredaba Zakona, ima pošiljatelj, a koji se pisanom izjavom može
odreći prava na naknadu štete u korist primatelja ili druge osobe. Iznimno, primatelj ima pravo na
naknadu štete nakon preuzimanja oštećene pošiljke ili pošiljke s umanjenim sadržajem i on se može
odreći prava na naknadu štete u korist pošiljatelja ili druge osobe.
(3) Zahtjevu za naknadu štete podnositelj obvezno prilaže dokaze iz kojih je vidljivo da je pošiljka
izgubljena ili uručena sa zakašnjenjem ili je sadržaj oštećen ili umanjen.
(4) Davatelj će pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi isplatiti naknadu štete za pošiljke, a najviše do
iznosa navedenih u slijedećoj tablici.
Vrsta pošiljke
Gubitak,
potpuno
oštećenje
umanjenje
sadržaja
Preporučena
pošiljka
peterostruki iznos iznos
koji trostruki
naplaćene
odgovara stvarnoj naplaćene
poštarine
vrijednosti
poštarine
oštećenog
ili
umanjenog
sadržaja; najviše
do peterostrukog
iznosa naplaćene
poštarine
iznos iznos naplaćene
poštarine
s iznos označene iznos
koji trostruki
vrijednosti
odgovara stvarnoj naplaćene
vrijednosti
poštarine
oštećenog
ili
umanjenog
sadržaja; najviše
do
iznosa
označene
vrijednosti
iznos iznos naplaćene
poštarine
iznos označene iznos
koji trostruki
vrijednosti
odgovara stvarnoj naplaćene
iznos iznos naplaćene
poštarine
Pošiljka
označenom
vrijednosti
Paket
Djelomično
oštećenje
ili umanjenje
sadržaja
Prekoračenje
Neobavljena
ili roka za prijenos usluga
i
uručenje
pošiljke
vrijednosti
poštarine
oštećenog
ili
umanjenog
sadržaja; najviše
do
iznosa
označene
vrijednosti
IX PRIGOVORI KORISNIKA
Članak 25.
(1) Ako Korisnik poštanskih usluga smatra da poštanska pošiljka nije uručena primatelju, da
mu je uručena sa zakašnjenjem, da ugovorena usluga nije obavljena, da nije obavljena u
cijelosti ili da mu je više naplaćena poštarina za uslugu, može Davatelju podnijeti pisani
prigovor u roku od 3 (tri) mjeseca od dana predaje pošiljke u unutrašnjem prometu, odnosno
u roku od 6 (šest) mjeseci u međunarodnom prometu.
(2) Prigovor zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke mora se podnijeti
odmah prigodom uručenja pošiljke. Iznimno, prigovor se može podnijeti i nakon uručenja, ali
samo uz podnošenje dokaza da oštećenje ili umanjenje sadržaja nije nastalo nakon
uručenja.
(3) Davatelj je obvezan dostaviti Korisniku pisani odgovor o utemeljenosti prigovora u roku
od najviše 30 (trideset) dana u unutarnjem prometu, odnosno u roku od 60 (šezdeset) dana u
međunarodnom prometu od dana podnošenja prigovora.
(4) Korisnik svoj prigovor može predati u poslovnici Davatelja, putem e-maila
[email protected] ili pozivom na besplatni broj Pozivnog centra 0800 303 333.
(5) Ukoliko Korisnik nije zadovoljan rješenjem i odgovorom Davatelja ima pravo podnijeti
pritužbu (reklamaciju) povjerenstvu za pritužbe potrošača Davatelja u roku od 30 dana od
dana dostavljanja pisanog odgovoran a adresu:
City Ex d.o.o.
Povjerenstvo za zaštitu potrošača
Donje svetice 40
10 000 Zagreb.
(6) Povjerenstvo za pritužbe potrošača davatelja poštanskih usluga obvezno je dostaviti
pisani odgovor korisniku poštanskih usluga u roku od 30 dana od dana zaprimanja njegove
pritužbe.
(7) U slučaju spora između Korisnika i Davatelja u vezi s rješavanjem prigovora Korisnik
može, prije pokretanja sudskog postupka, podnijeti zahtjev za rješavanje spora Povjerenstvu
za zaštitu potrošača pri Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije u roku od 30
(trideset) dana od dana dostavljenog odgovora iz stavka 6. ovog članka.
X PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
(1) Ovi Opći uvjeti kao i njihove kasnije izmjene i dopune bit će dostupni korisnicima u svakoj
poslovnici Davatelja i na internetskim stranicama Davatelja, www.cityex.hr.
(2) Ako Korisnik koji s Davateljem ima sklopljen ugovor, u roku od 7 (sedam) dana od dana
objave Općih uvjeta ne otkaže ugovor, smatra se da prihvaća ove Opće uvjete.
(3) Sve sporove i tumačenja vezana za primjenu i izvršenje ovih Općih uvjeta Davatelj i
Korisnik nastojat će riješiti mirnim putem. Ako u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja
ovih Općih uvjeta ne uspiju spor riješiti mirnim putem, za njegovo rješavanje bit će nadležan
sud u Zagrebu.
(4) Ovi Opći uvjeti vrijede i primjenjuju se od 16.06.2014.
(5) Odstupanje od odredaba ovih Općih uvjeta moguće je ukoliko Davatelj i Korisnik sklope
Ugovor o obavljanju zamjenskih usluga kojim se ta odstupanja reguliraju.
Zagreb, 26.05.2014.
Ivan Matošić
predsjednik Uprave
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
175 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content