close

Вход

Log in using OpenID

CityEX d.o.o. Donje Svetice 40 10 000 Zagreb OPĆI

embedDownload
CityEX d.o.o.
Donje Svetice 40
10 000 Zagreb
OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE OSTALIH POŠTANSKIH USLUGA
Zagreb, 26.05.2014
Na temelju članka 44. Zakona o poštanskim uslugama (Narodne novine, broj 144/12, u daljnjem tekstu:
Zakon) Predsjednik uprave društva CityEX d.o.o. Ivan Matošić donosi:
OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE OSTALIH POŠTANSKIH USLUGA
DRUŠTVA CITYEX D.O.O.
(u daljnjem tekstu: Opći uvjeti)
I UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Općim uvjetima uređuje se obavljanje ostalih poštanskih usluga od strane Davatelja poštanskih
usluga CityEx d.o.o. (u daljnjem tekstu: Davatelj).
Članak 2.
Ostale poštanske usluge Davatelj obavlja na temelju Zakona i ovih Općih uvjeta.
Članak 3.
(1) Korisnik ostalih poštanskih usluga (u daljnjem tekstu: Korisnik) koje pruža Davatelj može biti svaka
fizička ili pravna osoba koja kod Davatelja zatraži usluge pod uvjetima propisanim ovim Općim uvjetima,
bilo kao pošiljatelj, bilo kao primatelj poštanskih pošiljaka.
(2) U franšiznim i franšiznim pokretnim poslovnicama pošiljatelji poštanskih pošiljaka mogu biti samo
korisnici koji imaju s Davateljem sklopljen ugovor o obavljanju poštanskih usluga.
(3) Dopunsku uslugu „otkupnina“ mogu koristiti samo pravne osobe.
II DAVATELJ POŠTANSKIH USLUGA
Članak 4.
Davatelj poštanskih usluga je CityEx d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Donje Svetice 40, upisan u sudski
registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080636101.
III OSTALE POŠTANSKE USLUGE
Članak 5.
(1) Davatelj obavlja slijedeće ostale poštanske usluge:
1. Usluge s dodanom vrijednosti
2. Prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje tiskanica
3. Prijam, usmjeravanje, prijenos i uručenje izravne pošte
(2) Davatelj obavlja i slijedeće dopunske usluge:
1. Povratnica
2. Otkupnina
3. Pakiranje pošiljaka
IV PODRUČJE OBAVLJANJA USLUGA
Članak 6.
(1) Davatelj obavlja ostale poštanske usluge na cijelom teritoriju Republike Hrvatske i u međunarodnom
prometu.
(2) Davatelj ne obavlja poštanske usluge s dodanom vrijednosti komercijalnih naziva: EXPRESS,
BUSINESS EXPRESS i VIP EXPRESS za primatelje na područjima navedenima u popisu koji je
sastavni dio ovih Općih uvjeta.
(3) Davatelj obavlja poštansku uslugu s dodanom vrijednosti komercijalnih naziva City V.I.P. samo na
području Grada Zagreba.
(4) Davatelj obavlja poštanske usluge s dodanom vrijednosti komercijalnih naziva City DAY, JUMBO 50
i JUMBO 100 samo na području Grada Zagreba i bliže okolice.
Članak 7.
(1) Obavljanje usluga davatelj organizira putem poslovnica. Poslovnice davatelja mogu biti
- redovne poslovnice
- pokretne poslovnice
- franšizne poslovnice
- franšizne pokretne poslovnice
(2) Redovne poslovnice organizirane su u čvrstom objektu i u njima davatelj organizira i obavlja
poštanske usluge na teritoriju jednog ili više naselja. U redovnim poslovnicama obavljaju se sve vrste
poštanskih usluga koje pruža davatelj, a radno vrijeme poslovnice se određuje u skladu sa stvarnim
potrebama korisnika poštanskih usluga.
(3) Pokretne poslovnice organiziraju se putem prijevoznog sredstva koje obavlja usluge na dvije ili više
lokacija u jednom ili više naselja.
(4) Franšizna poslovnica je poslovnica koju vodi pravna ili fizička osoba po ugovoru sklopljenom s
davateljem.
(5) Franšizna pokretna poslovnica je poslovnica koju vodi pravna ili fizička osoba po ugovoru
sklopljenom s davateljem, na način da putem prijevoznog sredstva obavlja usluge na dvije ili više
lokacija u jednom ili više naselja.
(6) Radno vrijeme i obim usluga koje se obavljaju u pokretnim poslovnicama, franšiznim poslovnicama i
franšiznim pokretnim poslovnicama određuje davatelj u skladu s potrebama korisnika i volumenom
poštanskih usluga koje se obavljaju u navedenim poslovnicama.
V ROKOVI ZA URUČENJE POŠILJAKA
Članak 8.
(1) Davatelj će sve pošiljke za koje se koriste usluge s dodanom vrijednosti uručiti u roku D+1. Ostale
pošiljke Davatelj će uručiti u roku od D+3
(2) Pri određivanju roka iz stavka 1. ovog članka, dan prijama pošiljke označava se kao D.
(3) Za pošiljke zaprimljene do 16 sati kao dan prijma računa se isti dan, a za pošiljke zaprimljene nakon
16 sati kao dan prijma računa se idući dan.
(4) U rokove uručenja pošiljaka računaju se radni dani od ponedjeljka do petka.
(5) U slučaju da pošiljka iz bilo kojeg razloga nije mogla biti uručena primatelju, kao dan uručenja
računa se dan kada je obavljen pokušaj dostave po šiljke, odnosno kada je primatelju ostavljena
obavijest o prispijeću pošiljke, ukoliko je predviđeno ostavljanje takve obavijesti.
(6) Uručenje pošiljaka s dodanom vrijednosti putem dostave na adresu primatelja Davatelj organizira u
vremenu od 08.00 – 18.00 sati.
Članak 9.
Prispjele pakete iz inozemstva Davatelj će uručiti u roku od dva dana od dana kada pošiljke prođu
cjelokupnu graničnu i carinsku proceduru i budu dostupne Davatelju za prijenos i uručenje.
VI NAČIN I UVJETI OBAVLJANJA POŠTANSKIH USLUGA
Članak 10.
Korisnik ima pravo i obvezu koristiti uslugu koja odgovara sadržaju pošiljke, karakteru pošiljke,
vrijednosti pošiljke i značenju pošiljke za Korisnika, a za obavljenu uslugu plaća cijenu određenu
Cjenikom ostalih poštanskih usluga Davatelja.
Članak 11.
(1) Tiskanica je pošiljka koja sadrži novine, časopise i druge tiskane materijale. Dimenzije tiskanice
moraju odgovarati dimenzijama pismovnih pošiljaka propisanima u Općim uvjetima za obavljanje
zamjenskih poštanskih usluga. Tiskanica može imati masu do 5 kg.
(2) Izravna pošta je pošiljka koju pošiljatelj predaje u najmanje 500 istovjetnih primjeraka, čiji sadržaj su
marketinški materijali koji se mogu razlikovati samo po podacima vezanim uz primatelja. Dimenzije i
masa izravne pošte mora odgovarati dimenzijama i masi pismovnih pošiljaka propisanima u Općim
uvjetima za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga.
(3) Pošiljke za koje se obavljaju usluge s dodanom vrijednosti moraju svojim dimenzijama odgovarati
dimenzijama paketa propisanima u Općim uvjetima za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga, osim
ako nije drugačije određeno ovim Općim uvjetima. Masa pošiljaka za koje se obavljaju usluge s
dodanom vrijednosti može biti do 50 kg, osim ako nije drugačije određeno ovim Općim uvjetima. Za
pošiljke za koje se obavljaju usluge s dodanim vrijednostima Davatelj prilikom prijma pošiljatelju izdaje
potvrdu, a pošiljke se uručuju uz potpis primatelja.
Članak 12.
Naznačena vrijednost pošiljke može biti najviše do 100.000 kn.
Članak 13.
(1) Poštanske pošiljke pakiraju se tako da se zaštiti sadržaj pošiljke, druge pošiljke i radnici Davatelja
koji rukuju s pošiljkama.
(2) Pod pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajući omot
(omotnica, kutija, kovčeg ili sl.) radi sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja. Pakiranje
mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke te uvjetima i duljini relacije
na kojoj se pošiljka prenosi.
(3) Za zatvaranje pošiljke mogu se upotrijebiti, ovisno o vrsti i vrijednosti sadržaja svake pojedine
pošiljke, odgovarajuća sredstva (ljepilo, ljepljiva traka, sigurnosna zaljepnica, sigurnosna plastična
vezica i sl.).
Članak 14.
(1) Davatelj je obvezan osigurati tajnost poštanskih pošiljaka.
(2) Davatelj je obvezan osigurati povjerljivost osobnih podataka u skladu s posebnim zakonom kojim je
uređena zaštita osobnih podataka.
(3) Davatelj može otvoriti i pregledati sadržaj poštanske pošiljke uz pristanak pošiljatelja ili primatelja.
(4) Iznimno od odredbe iz stavka 3. ovog članka Davatelj je obvezan u nazočnosti najmanje dvoje
radnika Davatelja otvoriti i pregledati sadržaj poštanske pošiljke bez pristanka pošiljatelja ili primatelja u
sljedećim slučajevima:
1. kad se poštanska pošiljka ne može uručiti primatelju ni vratiti pošiljatelju (neuručiva pošiljka);
2. kad postoji osnovana sumnja da se u poštanskoj pošiljci nalaze zakonom zabranjeni sadržaji;
3. kad je poštanska pošiljka oštećena tako da je ugrožen njezin sadržaj;
4. kad poštanska pošiljka u međunarodnom prometu podliježe carinskom pregledu i deviznoj kontroli u
skladu s carinskim propisima i propisima o deviznom poslovanju.
Članak 15.
(1) Davatelj ima pravo odbiti prijam pošiljke koja ne udovoljava odredbama Zakona i ovih Općih uvjeta.
(2) Davatelj neće preuzeti pošiljke koje sadrže žive životinje, pokvarljiv sadržaj, zapaljiv ili eksplozivan
sadržaj, nagrizajući sadržaj, zarazni sadržaj, novac, oružje, streljivo ili sadržaj zabranjen zakonom.
(3) Pošiljke za koje je pošiljatelj označio vrijednosti osigurane su do iznosa 2.000,00 kn, a za pošiljke
veće označene vrijednosti naplaćuje se na razliku od 2.000,00 kn dodatno osiguranje, prema Cjeniku.
Članak 16.
(1) Pošiljke kod kojih se prilikom uručenja ne traži potpis primatelja uručuju se u pravilu ubacivanjem u
kućni kovčežić ili drugo odgovarajuće mjesto za uručenje pošiljaka.
(2) Pošiljke kod kojih se prilikom uručenja traži potpis primatelja se uručuju u pravilu primatelju
navedenom na pošiljci ili njegovom opunomoćeniku ili zakonskom zastupniku.
(3) Ukoliko osobe iz stavka 2. ovog članka nisu prisutne uručenje pošiljka se može obaviti i odrasloj
osobi u kućanstvu ukoliko je u mogućnosti dokazati identitet.
(4) Pod odraslom osobom, u smislu ovih Općih uvjeta smatraju se sve osobe starije od 16 godina.
(5) Primatelj ili druga osoba koja prima pošiljku identitet može dokazati Osobnom iskaznicom,
Putovnicom ili vozačkom dozvolom.
Članak 17.
(1) Pod uslugom s dodanom vrijednosti City Ex pruža usluge prijama, razrade, prijenosa i uručenja
pošiljaka uz slijedeću dodanu vrijednost:
- uručenje u roku D ili D+1
(2) Usluge s dodanom vrijednosti, ovisno o uvjetima prijenosa i načinu uručenja su:
a) EXPRESS – pošiljke koje se uručuju u roku D+1
b) BUSINESS EXPRESS – pošiljke koje se uručuju u roku D+1 do 12.00 sati
c) VIP EXPRESS – pošiljke koje se uručuju u roku D+1 do 09.30 sati
d) City V.I.P. – pošiljke koje se uručuju u roku 120 minuta. Pošiljke mogu biti mase do 5 kg i biti
dimenzija do 30X40X30 cm. Narudžbe za ovu uslugu zaprimaju se do 17 sati.
e) City DAY – pošiljke se uručuju tijekom istog dana, odnosno u roku D. Pošiljke mogu biti mase do 5 kg
i biti dimenzija do 30X40X30 cm. Narudžbe za ovu uslugu zaprimaju se do 15 sati.
f) JUMBO 50 - pošiljke se uručuju tijekom istog dana, odnosno u roku D. Pošiljke mogu biti mase do 25
kg. Narudžbe za ovu uslugu zaprimaju se do 15 sati.
g) JUMBO 100 - pošiljke se uručuju tijekom istog dana, odnosno u roku D. Pošiljke mogu biti mase do
50 kg. Narudžbe za ovu uslugu zaprimaju se do 15 sati.
(2) Za pošiljke za koje se koriste usluge EXPRESS, BUSINESS EXPRESS i VIP EXPRESS Davatelj
omogućava korisnicima da putem interneta obavljaju praćenje tijeka prijenosa i uručenja pošiljaka.
Članak 18.
(1) Dopunskom uslugom «Povratnica» pošiljatelj prigodom predaje pošiljke zahtijeva da se ona uruči
primatelju uz pisanu potvrdu na posebnom obrascu «POVRATNICA», koji se vraća pošiljatelju.
Povratnicu popunjava pošiljatelj i predaje ju zajedno s pošiljkom. Primatelj mora, odmah nakon
pravovaljanog uručenja pošiljke, povratnicu ovjeriti svojim potpisom, a pravna osoba i otiskom štambilja
te naznačiti datum primitka i vratiti je Davatelju tijekom tog dana ili najkasnije sljedeći radni dan. U
unutarnjem prometu se kao pošiljka s povratnicom može predati preporučena pošiljka, pošiljka s
označenom vrijednosti i paket a u međunarodnom prometu države mogu ograničiti prijam povratnica za
određene pošiljke.
(2) Dopunskom uslugom «Otkupnina» pošiljatelj prigodom predaje pošiljke zahtijeva da se uruči
primatelju uz prethodnu naplatu otkupnog iznosa. S otkupnom pošiljkom pošiljatelj je obvezan predati i
popunjeni odgovarajući obrazac platnog prometa kojim će se doznačiti otkupni iznos. U unutarnjem
prometu se kao otkupna pošiljka može predati preporučena pošiljka, vrijednosna pošiljka i paket, a u
međunarodnom prometu otkupna pošiljka može se predati za države koje tu uslugu prihvaćaju.
Otkupnina označena na otkupnoj pošiljci može biti najviše 100.000,00 kuna u unutarnjem prometu, a u
međunarodnom prometu u skladu s potpisanim sporazumima o razmjeni međunarodnih poštanskih
uputnica, odnosno otkupnih pošiljaka.
(3) Dopunskom uslugom „pakiranje pošiljaka“ Davatelj obavlja pakiranje sadržaja pošiljke u
tipiziranu ambalažu City Ex i na taj način formira pošiljku spremnu za otpremu.
VII PLAĆANJE POŠTANSKIH USLUGA I OZNAČAVANJE PLAĆANJA NA POŠILJCI
Članak 19.
(1) Cijenu za ostale poštanske usluge plaća prema Cjeniku Korisnik koji zahtijeva poštansku uslugu.
(2) Cijena se u pravilu naplaćuje od pošiljatelja i to unaprijed, osim ako Zakonom, ovim Općim uvjetima
ili ugovorom sklopljenim između Davatelja i Korisnika nije drukčije određeno.
(3) Za plaćanje se mogu koristiti službena sredstva plaćanja u Republici Hrvatskoj.
(4) Davatelj je obvezan javno objaviti pregledan Cjenik te vidljivo istaknuti izvadak iz Cjenika u
prostorima namijenjenim korisnicima poštanskih usluga i na zahtjev Korisnika dati Cjenik poštanskih
usluga na uvid.
Članak 20.
Davatelj na sve pošiljke za koje je plaćena poštarina ili se poštarina naplaćuje na temelju ugovora,
stavlja otisak službenog žiga koji sadržava naziv Davatelja i datum prijama pošiljke.
VIII ODGOVORNOST DAVATELJA POŠTANSKIH USLUGA I NAKNADA ŠTETE
Članak 21.
(1) Davatelj je obvezan pošiljke prenijeti i uručiti u stanju kakvom ih je zaprimio.
(2) Davatelj je obvezan pošiljke uručiti u zadanom roku na adrese naznačene na pošiljkama.
(3) Davatelj odgovara korisnicima u slučaju:
- gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke
- prekoračenja roka uručenja pošiljke
- neobavljene ili necjelovito obavljene usluge
(4) Davatelj odgovara za pošiljke do visine naznačene vrijednosti i ne odgovara za stvarnu štetu ili
izmaklu dobit Korisnika nastalu zbog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, prekoračenja
roka uručenja pošiljke ili neobavljene ili necjelovito obavljene usluge.
(5) Davatelj ne odgovara za pošiljke u slučaju više sile, odnosno događanja na čije odvijanje Davatelj
nije mogao utjecati, kada Korisnik ne podnese zahtjev za naknadu štete u predviđenom roku, kada je
do oštećenja pošiljke došlo zbog neadekvatnog pakiranja pošiljke.
Članak 22.
(1) Ako Korisnik poštanske usluge ili druga ovlaštena osoba želi ostvariti naknadu štete i druga
potraživanja, obvezan je Davatelju podnijeti pisani zahtjev za naknadu štete u roku od 30 (trideset)
dana od primitka pisanog odgovora na prigovor.
(2) Pravo na naknadu štete, u smislu odredaba Zakona, ima pošiljatelj, a koji se pisanom izjavom može
odreći prava na naknadu štete u korist primatelja ili druge osobe. Iznimno, primatelj ima pravo na
naknadu štete nakon preuzimanja oštećene pošiljke ili pošiljke s umanjenim sadržajem i on se može
odreći prava na naknadu štete u korist pošiljatelja ili druge osobe
(3) Zahtjevu za naknadu podnositelj obvezno prilaže dokaze iz kojih je vidljivo da je pošiljka izgubljena
ili uručena sa zakašnjenjem ili je sadržaj oštećen ili umanjen.
(4) Davatelj će pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi isplatiti naknadu štete za pošiljke, a najviše do
iznosa navedenih u tablici.
Vrsta pošiljke
Pošiljka
dodanom
vrijednosti
koje
naznačena
vrijednost
Pošiljka
dodanom
vrijednosti
koje
naznačena
vrijednost
Gubitak, potpuno
oštećenje
ili
umanjenje
sadržaja
Djelomično
oštećenje
umanjenje
sadržaja
Prekoračenje
Neobavljena
ili roka za prijenos i usluga
uručenje pošiljke
s peterostruki iznos iznos
koji
naplaćene
odgovara stvarnoj
kod poštarine
vrijednosti
nije
oštećenog
ili
umanjenog
sadržaja; najviše
do peterostrukog
iznosa naplaćene
poštarine
s iznos označene iznos
koji
vrijednosti
odgovara stvarnoj
kod
vrijednosti
je
oštećenog
ili
umanjenog
sadržaja; najviše
do
iznosa
označene
vrijednosti
trostruki
naplaćene
poštarine
iznos iznos naplaćene
poštarine
trostruki
naplaćene
poštarine
iznos iznos naplaćene
poštarine
IX PRIGOVORI KORISNIKA
Članak 23.
(1) Ako Korisnik poštanskih usluga smatra da poštanska pošiljka nije uručena primatelju, da
mu je uručena sa zakašnjenjem, da ugovorena usluga nije obavljena, da nije obavljena u
cijelosti ili da mu je više naplaćena poštarina za uslugu, može Davatelju podnijeti pisani
prigovor u roku od 3 (tri) mjeseca od dana predaje pošiljke u unutrašnjem prometu, odnosno
6 (šest) mjeseci u međunarodnom prometu.
(2) Prigovor zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke mora se podnijeti
odmah prigodom uručenja pošiljke. Iznimno, prigovor se može podnijeti i nakon uručenja, ali
samo uz podnošenje dokaza da oštećenje ili umanjenje sadržaja nije nastalo nakon
uručenja.
(3) Davatelj je obvezan dostaviti Korisniku pisani odgovor o utemeljenosti prigovora u roku
od najviše 30 (trideset) dana u unutarnjem prometu, odnosno u roku od 60 (šezdeset) dana u
međunarodnom prometu od dana podnošenja prigovora.
(4) Korisnik svoj prigovor može predati u poslovnici Davatelja, putem e-maila
[email protected] ili pozivom na besplatni broj Pozivnog centra 0800 303 333.
(5) Ukoliko nije zadovoljan rješenjem i odgovorom Davatelja, Korisnik ima pravo podnijeti
pritužbu (reklamaciju) povjerenstvu za pritužbe potrošača Davatelja u roku od 30 dana od
dana dostavljanja pisanog odgovora na adresu:
City Ex d.o.o.
Povjerenstvo za zaštitu potrošača
Donje svetice 40
10 000 Zagreb.
(6) Povjerenstvo za pritužbe potrošača davatelja poštanskih usluga obvezno je dostaviti
pisani odgovor korisniku poštanskih usluga u roku od 30 dana od dana zaprimanja njegove
pritužbe.
(7) U slučaju spora između Korisnika i Davatelja u vezi s rješavanjem prigovora Korisnik
može, prije pokretanja sudskog postupka, podnijeti zahtjev za rješavanje spora Povjerenstvu
za zaštitu potrošača pri Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije u roku od 30
(trideset) dana od dana dostavljenog odgovora iz stavka 6. ovog članka.
X PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 24.
(1) Ovi Opći uvjeti kao i njihove kasnije izmjene i dopune bit će dostupni korisnicima u svakoj
poslovnici Davatelja i na internetskim stranicama Davatelja, www.cityex.hr.
(2) Ako Korisnik koji s Davateljem ima sklopljen ugovor, u roku od 7 (sedam) dana od dana
objave Općih uvjeta ne otkaže ugovor, smatra se da prihvaća ove Opće uvjete.
(3) Sve sporove i tumačenja vezana za primjenu i izvršenje ovih Općih uvjeta Davatelj i
Korisnik nastojat će riješiti mirnim putem. Ako u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja
ovih Općih uvjeta ne uspiju spor riješiti mirnim putem, za njegovo rješavanje bit će nadležan
sud u Zagrebu.
(4) Ovi Opći uvjeti vrijede i primjenjuju se od 16.06.2014.
(5) Odstupanje od odredaba ovih Općih uvjeta moguće je ukoliko Davatelj i Korisnik sklope
Ugovor o obavljanju ostalih usluga kojim se ta odstupanja reguliraju.
Zagreb, 26.05.2014.
Ivan Matošić
predsjednik Uprave
Author
Document
Category
Без категории
Views
5
File Size
166 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа